CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH W ŚRODOWISKU OPEN SOURCE Karol Prażuch

2 2 Copyright 2006 Karol Prażuch Udziela sie zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania i/lub modyfikacje tego dokumentu zgodnie z zasadami Licencji GNU Wolnej Dokumentacji w wersji 1.1 lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation; nie zawiera Sekcji Niezmiennych, bez Tekstu na Przedniej Okładce, bez Tekstu na Tylnej Okładce. Kopia licencji załączona jest w sekcji zatytułowanej GNU Free Documentation License. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr inż. Mariusza Pelca, na wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Wszystkie znaki firmowe bądź towarowe występujące w tekście nalezą do ich właścicieli i użyte zostały tylko z myślą o tej publikacji, bez zamiaru naruszania tych znaków. kontakt:

3 3 Spis treści 1. Streszczenie pracy. Summary in English Wstęp Cel i zakres pracy Rodzaje systemów zarządzania bazami danych Podział ze względu na sposób przechowywania danych Podział ze względu na sposób uruchamiania i dystrybucji Podział ze względu na miejsce zastosowania Wprowadzenie do zasad licencjonowania oprogramowania komputerowego FLOSS (ang. Free Libre/Open Source Software, także FOSS, F/OSS) Wolne oprogramowanie (ang. Free Software) Otwarte Oprogramowanie (ang. Open Source Software) Oprogramowanie public domain Oprogramowanie objęte postanowieniami licencyjnymi copyleft Oprogramowanie objęte autorskim prawem majątkowym, nie będące oprogramowaniem FLOSS Uwagi dotyczące licencjonowania Otwartego Oprogramowania Zastosowanie baz danych dystrybuowanych na licencjach open source Wybór odpowiedniej bazy danych Popularność baz danych na licencjach open source Polityka firm odnośnie baz danych na licencjach open source Cechy charakterystyczne oprogramowania na licencjach open source Uwagi dotyczące wykorzystania baz danych na licencjach open source Przegląd systemów zarządzania bazami danych (SZBD) dystrybuowanych na licencjach open source PostgreSQL relacyjno-obiektowy system zarządzania bazą danych klasy enterprise MySQL relacyjny system zarządzania bazą danych MaxDB relacyjny system zarządzania bazą danych klasy enterprise MonetDB doświadczalny system zarządzania bazą danych do zastosowań OLAP, GIS, data mining exist natywna baza danych XML Berkeley DB wbudowana baza danych Narzędzia bazodanowe na licencjach open source DBDesigner aplikacja do projektowania baz danych phpbb aplikacja do tworzenia i obsługi forum dyskusyjnego PHP-Nuke - aplikacja do zarządzania zawartością witryny webowej Aplikacje do zarządzania bazami danych Database Fishing Tool (DaFT) Squirrel SQL PKLite isql-viewer Narracyjne dokumenty XML jako format przechowywania prac dyplomowych i innych dokumentów o charakterze naukowym w bazach danych Wprowadzenie do standardu DocBook, przedstawienie innych standardów opartych o XML, zalety dokumentów narracyjnych XML i odnośniki do projektów mających na celu udostępnienie przez Internet publikacji o charakterze naukowym Wprowadzenie do standardu DocBook Przedstawienie innych standardów niż DocBook opartych o XML...74

4 Przedstawienie tego, co można zyskać przechowując informacje o otaczającym nas świecie w postaci narracyjnych dokumentów XML Odnośniki do projektów mających na celu udostępnienie przez Internet publikacji o charakterze naukowym Zapis pracy dyplomowej w standardzie DocBook Przedstawienie jednego ze sposobów, przechowywania dokumentów pisanych w różnych standardach Łączenie quasi standardów zaimplementowanych w schematach W3C XML Schema Łączenie arkuszy stylów XSLT Dokument XML napisany w 4 quasi standardach...93 Dodatek A: Słowniczek najważniejsze terminy z dziedziny baz danych Dodatek B: Lista systemów zarządzania bazami dancych na licencjach open source Dodatek C: Słowniczek tematyczny wybranych elementów standardu DocBook Dodatek D: Dokumentacja quasi standardów opis_zmyslonego_standardu_obywatelzml.txt opis_zmyslonego_standardu_czasteczkizml.txt opis_zmyslonego_standardu_techbookzml.txt opis_zmyslonego_standardu_sportbookzml.txt Podsumowanie Dodatek E: GNU Free Documentation License Literatura...158

5 1. Streszczenie pracy. Summary in English Streszczenie pracy. Summary in English. Streszczenie pracy Niniejsza praca magisterska jest tak przygotowana, aby mogła posłużyć jako materiał dydaktyczny dla studentów informatyki i pracowników branży informatycznej. Przedstawiono w niej zagadnienia dotyczące systemów zarządzania bazami danych (SZBD) na licencjach open source, a w szczególności: popularność, cechy charakterystyczne, politykę firm, wybór odpowiedniego SZBD, podział SZBD ze względu na sposób przechowywania danych, miejsce zastosowania, sposób uruchamiania i dystrybucji, zasady licencjonowania oprogramowania komputerowego, ze skupieniem się na FLOSS (ang. Free Libre/Open Source Software, także FOSS, F/OSS). Opisano dokładnie 6 systemów zarządzania bazami danych: PostgreSQL, MySQL, MaxDB, MonetDB, exist, Berkeley DB, a także załączono listę 30 SZBD na licencjach open source. Jeden rozdział poświęcono narzędziom bazodanowym nie związanym z jednym tylko SZBD. Praca zawiera również słowniczek terminów związanych z tematyką baz danych. Część praktyczna tej pracy ma na celu rozpoczęcie akademickiego projektu, poświęconego publikacji treści prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych i innych w Internecie, opartego o ogólnodostępne standardy. Zawiera teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia jakim jest przechowywanie dokumentów o charakterze naukowym w postaci dokumentów narracyjnych XML, a także dwa zbiory plików: dołączony w katalogu docbook - prezentujący zapis pracy magisterskiej do dokumentu XML w standardzie DocBook, dołączony w katalogu zml - prezentujący sposób tworzenia i użycia standardów, opartych o język XML, przeznaczonych do zapisu treści prac o charakterze naukowym. Elementem części praktycznej jest również tematyczny słowniczek struktur standardu DocBook.

6 1. Streszczenie pracy. Summary in English. 6 Summary in English Topic: Characterization of open source database software This master's thesis was written to serve as teaching materials for computer science students as well as for IT specialists. It discusses issues concerning database management systems (DBMS) that work under open source license and especially focusing on: popularity, characteristic features, company policy, selection of appropriate DBMS, division of DBMS by data storage system, purpose and application, use and distribution, principles of software licensing with focus on Free Libre/Open Source Software (FLOSS). The following 6 DBMS were discusses in detail: PostgreSQL, MySQL, MaxDB, MonetDB, exist, Berkeley DB. Also a list of 30 DBMS under open source licenses was created. One chapter is dedicated to database tools designed for more than one DBMS. The thesis also includes a glossary of database terms. The goal of the practical part of this thesis is to initiate an academic project dedicated to publication of theses and dissertations and other papers in the Internet, based on open standards. It includes theoretical introduction to the idea of storage of scientific documents in form of XML narrative docuemetns as well as two sets of files: attached in docbook directory presenting fragments of this master thesis include into XML document in DocBook standard, attached in zml directory presenting the method of creating and using standards based on XML language, designed for saving scientific works. Another element of the practical part is a thematic Polish glossary of structures of DocBlock standard.

7 2. Wstęp 7 2. Wstęp Dzięki postępowi technologicznemu ubiegłego stulecia, XXI wiek obfituje w rozwiązania umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie ogromnych ilości informacji. Co więcej, powstał rynek informacyjny oraz współtowarzyszące mu pojęcia: koszt, podaż, popyt, oraz cena informacji. Już w 1890 roku Herman Hollerith skonstruował maszyny rachunkowe do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności w Stanach Zjednoczonych, korzystające z nośników informacji w formie kart perforowanych. A dzięki rozwojowi przemysłu komputerowego, zaistniała możliwość powszechnego, szybkiego przetwarzania danych w postaci cyfrowej. Rozwój przemysłu, Internetu oraz zainteresowanie środowiska naukowego, stworzyły bardzo przyjazne warunki dla rozwoju oprogramowania bazodanowego. Podejście bazodanowe charakteryzuje się tym, że cała uwaga zwrócona jest na korzystanie z danych. Dzięki temu można tworzyć potężne struktury wielkości nawet terabajtów i odpowiednimi poleceniami wydobywać z nich, w zadowalającym nas czasie, tylko interesujące nas dane. Przechowywane są dane osobowe, zbiory bibliograficzne, dane przemysłowe, informacje pomiarowe, marketingowe, komentarze w serwisach internetowych, utwory muzyczne, filmy wideo i wiele innych. Aby zapewnić efektywne wydobywanie i manipulację na danych powstały specjalistyczne systemy zarządzania bazami danych (skrót: SZBD). Są to systemy przystosowane do przechowywania określonego typu danych, do bardzo szybkiego wydobywania danych lub do zapewnienia przetwarzania transakcyjnego w pełni zgodnego z cechami ACID. W Polsce stosowanie cyfrowych metod gromadzenia i przetwarzania danych jest tak powszechne, że powstały nowe formy prawne takie jak: ustawa o ochronie danych osobowych1, czy ustawa o ochronie baz danych2. Wraz z dostrzeżeniem przez "ludzi biznesu" rentowności technologii informatycznych powstały firmy zajmujące się tylko tą dziedziną. Zaowocowało to nowymi regulacjami prawnymi określającymi zasady korzystania z oprogramowania komputerowego. Z upływem czasu oprogramowanie komputerowe stawało się zamkniętym, komercyjnym produktem. Odpowiedzią społeczeństwa na działania monopolistyczne, ograniczające dostępność i rozwój oprogramowania, było utworzenie społecznych ruchów: "Free Software"3 oraz "Open Source Initiative"4. Jednym z najistotniejszych celów jakie udało się w ten sposób osiągnąć było wprowadzenie do użytku publicznego oprogramowania na licencjach opierających się na idei otwartości kodu źródłowego aplikacji. Pod tym względem jedną z najważniejszych licencji jest: Powszechna Licencja Publiczna GNU - "GNU General Public License", zwana krótko: GNU GPL5. Zabezpiecza ona wolność rozpowszechniania oprogramowania, oraz gwarantuje twórcom, że ich praca nie będzie wykorzystana w zamkniętych produktach. Programy wykorzystujące w całości lub w części kod na licencji GNU GPL, muszą być opublikowane na tej samej licencji. Oprócz tej licencji istnieją także inne zaliczane do licencji open source : zgodne ideologicznie z GNU GPL, które są odpowiednio do potrzeb dystrybucji formami przekształconej licencji GPL, lub napisane niezależnie, a zatwierdzone jako wolne oprogramowanie przez Free Software Foundation6, witryna Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - treść ustawy o ochronie baz danych - wirtyna poświęcona wolnemu oprogramowaniu - witryna organizacji: Open Source Initiative - oryginalna treść licencji GNU GPL (w języku angielskim) - witryna organizacji Free Software Foundation -

8 2. Wstęp 8 niezgodne ideologicznie lecz będące otwartym oprogramowaniem (ang. open source software), lecz już nie wolnym oprogramowaniem (ang. free software)7. Dzięki takim działaniom organizacji i udowodnieniu, że nie tylko czerpanie zysków z opłat licencyjnych może przynosić dochody, "otwarte oprogramowanie" znalazło uznanie wśród firm na rynku IT. Obecnie, środowiska bazodanowe na licencjach open source rozwijane są przez organizacje i potężne firmy (MySQL AB, Sleepycat Software, PostgreSQL Global Development Group). Efektem tych działań są programy, które mogą konkurować z komercyjnymi systemami bazodanowymi na zamkniętych licencjach Cel i zakres pracy Celem niniejszej pracy jest zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy o narzędziach bazodanowych na licencjach open source. Nauczanie tego tematu skupia się zwykle na najpopularniejszych rozwiązaniach, a wiedza o zasadach licencjonowania ogranicza się najczęściej do twierdzenia, że programy na licencjach open source są za darmo. Praca ta w swoim założeniu ma przedstawić od podstaw środowisko oprogramowania bazodanowego dystrybuowanego na licencjach open source. Aby cel ten osiągnąć zdecydowano się na: wyjaśnienie zasad licencjonowania programów dostarczanych razem z kodem źródłowym, przedstawienie oprogramowania bazodanowego na licencjach open source jako wzbogacenie oferty firm dostarczających oprogramowanie na "zamkniętych", komercyjnych licencjach, ukazanie stosowanych zasad dystrybucji systemów zarządzania bazami danych (SZBD) na licencjach open source, przedstawienie wybranych dystrybucji SZBD na licencjach open source, wskazanie odpowiednich dystrybucji SZBD w zależności od zapotrzebowania, przedstawienie wybranych narzędzi bazodanowych na licencjach open source, nie związanych z jednym tylko SZBD, wskazanie źródeł pomocnych w poszerzeniu wiedzy zawartej w niniejszej pracy. Praca ma charakter dydaktyczny, dlatego w trakcie jej tworzenia powstawał słowniczek wyjaśniający znaczenie trudniejszych terminów. Słowniczek (znajdujący się w Dodatku A) jest uzupełnieniem pracy, dlatego wskazane jest korzystanie z niego, podczas czytania poszczególnych rozdziałów. W rozdziale 3, pt.: Rodzaje systemów zarządzania bazami danych przedstawiono najpopularniejsze klasyfikacje systemów zarządzania bazami danych. 7 Więcej informacji na temat licencji open source dostarcza rozdział 4 pt.: Wprowadzenie do zasad licencjonowania oprogramowania komputerowego.

9 2. Wstęp 9 W rozdziale 4, pt.: Wprowadzenie do zasad licencjonowania oprogramowania komputerowego zostały przedstawione podobieństwa i różnice między wolnym oprogramowaniem (ang. Free Software), otwartym oprogramowaniem (ang. Open Source Software) i komercyjnym na licencjach zamkniętych. W rozdziale 5, pt.: Zastosowanie baz danych dystrybuowanych na zasadach open source wskazano na co należy zwrócić uwagę przy wyborze SZBD, wyszczególniono cechy charakterystyczne dla oprogramowania dystrybuowanego na licencjach open source i na licencjach zamkniętych oraz przedstawiono podejście wielkich firm do oprogramowania bazodanowego na licencjach open source. W rozdziale 6 pt.: Przegląd systemów zarządzania bazami danych (SZBD) dystrybuowanych na licencjach open source opisano 6 wybranych systemów zarządzania bazami danych dystrybuowanych na licencjach open source, między innymi: relacyjne (MySQL, MaxDB), obiektowo-relacyjny (PostgreSQL), XML (exist), niezależny od typu przechowywanych danych (Berkeley DB), specjalistyczny (MaxDB). Uzupełnienie tego rozdziału tworzy dodatek B, pt.: Lista systemów zarządzania bazami dancych na licencjach open source, w którym wymieniono 30 systemów zarządzania bazami danych na licencjach open source oraz odnośniki do witryn internetowych projektów rozwijających te SZBD. Rozdział 7, pt.: Narzędzia bazodanowe na licencjach open source przedstawia wybrane oprogramowanie na licencjach open source lecz nie związane z konkretnym SZBD. Część praktyczna tej pracy ma na celu rozpoczęcie akademickiego projektu, poświęconego publikacji treści prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych i innych w Internecie, opartego o ogólnodostępne standardy8. Do realizacji tego projektu wskazane jest wykorzystanie oprogramowania na licencjach open source, a w szczególności SZBD i narzędzi bazodanowych na licencjach open source9. Powstanie tego akademickiego projektu ma swoje uzasadnienie w tym, że jednym z podstawowych zadań uczelni jest: upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych 10. Część praktyczną stanowią: Rozdział 8 pt.: Narracyjne dokumenty XML jako format przechowywania prac dyplomowych i innych dokumentów o charakterze naukowym w bazach danych, w którym opisano standard DocBook, przedstawiono inne standardy oparte o język XML, podano odnośniki do projektów udostępniających przez Internet publikacje o charakterze naukowym oraz wskazano zalety przechowywania publikacji w postaci dokumentów XML. W rozdziale tym zawarto również opisy: dokumentu dołączonego do tej pracy, zapisanego w standardzie DocBook, zawierającego wybrane fragmenty tej pracy magisterskiej, zbioru plików, przedstawiającego tworzenie i użycie 4 quasi standardów (zmyślonych standardów) opartych o język XML, dołączonego do tej pracy. Dodatek C pt. Słowniczek tematyczny wybranych elementów standardu DocBook, który został utworzony po to, aby ułatwić zrozumienie dokumentu zapisanego w standardzie 8 Strona projektu poświęconego publikacji treści prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych i innych w Internecie: 9 Zaletą oprogramowania na licencjach open source używanego w projektach akademickich jest to, że każdy student, czy pracownik uczelni może uczestniczyć w projekcie używając oprogramowania pozbawionego opłat licencyjnych, a także to, że nie ma ograniczanego dostępu do kodu źródłowego. 10 Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz

10 2. Wstęp 10 DocBook, zawierającego wybrane fragmenty pracy magisterskiej. Dokument zapisany w standardzie DocBook, zawierający wybrane fragmenty tej pracy magisterskiej, składający się z wielu plików i dołączony do tej pracy w katalogu: docbook. Zbiór plików, przedstawiający tworzenie i użycie 4 quasi standardów (zmyślonych standardów) opartych o język XML, utworzony dla celów edukacyjnych. Każdy z quasi standardów został zaimplementowany w DTD i XML Schema (pliki z rozszerzeniami:.dtd,.xsd ). W oparciu o każdy quasi standard zostały utworzone przykładowe dokumenty XML (pliki z rozszerzeniami:.xml) oraz arkusze XSLT (pliki z rozszerzeniami:.xsl), które służą do transformacji dokumentów XML do dokumentów HTML. Pliki te znajdują się w katalogu zml dołączonym do tej pracy magisterskiej. W dodatku D pt.: Dokumentacja quasi standardów zapisano treść plików z katalogu zml/!informacje tworzącą dokumentację quasi standardów (zmyślonych standardów).

11 3. Rodzaje systemów zarządzania bazami danych Rodzaje systemów zarządzania bazami danych Rozdział ten przedstawia 3 niezależne od siebie podziały systemów zarządzania bazami danych (w skrócie: SZBD). Przedstawione usystematyzowanie rodzajów SZBD jest rozwiązaniem autorskim i pozwala na wprowadzenie formalnego opisu SZBD, tak jak to uczyniono w tabeli Podział ze względu na sposób przechowywania danych Jest to podział, uwzględniający architekturę systemów zarządzania bazami danych. W tej kategorii wyróżniamy następujące typy SZBD: Kartotekowa (prosta) baza danych - każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami[1]. RDBMS (ang. Relational DataBase Managament System) Zarządzania Bazą Danych. ORDBMS (ang. Object Relational Database Management System) - Relacyjno Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych - System pozwala na komunikację z bazą tak, jakby w bazie były przechowywane obiekty. Przy wpisie danych konwertuje je i umieszcza w tabelach tak jak w RDBMS. A przy pobieraniu z prostych danych z tabel tworzy złożone obiekty[2]. OODBMS (ang. Object-Oriented Database Management System) lub ODBMS (ang. Object Database Management System) - Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych. Zawiera wszystkie mechanizmy DBMS zrealizowane w oparciu o obiektowy model danych. Dane zapisuje się, przechowuje i pobiera jako obiekty. MMDBMS (ang. Multimedia Database Management System) - System zarządzania bazą danych, dostosowany do obsługi danych multimedialnych (dźwięk, wideo, grafika). DSMS (ang. Data Stream Management System) - Strumieniowy System Zarządzania Danymi. Ten rodzaj SZBD ma za zadanie przetwarzać ciągłe, nieskończone, zmienne w czasie strumienie danych [3]. natywne bazy danych XML (ang. Native XML Database) są to systemy które do wewnętrznego przechowywania danych używają dokumentów XML[4]. systemy zarządzania bazami danych - niezależne od typu przechowywanych danych przykładem może być Berkeley DB gdzie dane są zapisywane w swoim własnym formacie bez żadnej konwersji (pozwala to tworzyć nowe typy danych). Relacyjny System Z ustalonym formatem przechowywania danych wiążą się pojęcia: konwersja danych Potrzeba konwersji danych najczęściej występuje, gdy zamierzamy przenieść dane do bazy danych przechowującej dane w innym formacie. W zależności od

12 3. Rodzaje systemów zarządzania bazami danych 12 dostępnych narzędzi można wykorzystać gotowe programy konwertujące lub należy utworzyć własny dopasowany do potrzeb zadania. Na przykład można dokonać konwersji danych przechowywanych w plikach *.dbf do relacyjnej bazy danych MySQL[5]. mapowanie struktur danych Mapowanie struktur danych odbywa się w trakcie działania programu korzystającego z bazy danych. Stosuje się je np. gdy istnieje potrzeba przechowywania danych z programu napisanego w języku obiektowym w relacyjnej bazie danych. Zmniejsza to jednak wydajność, zwiększa stopień skomplikowania i każde z możliwych rozwiązań posiada pewne ograniczenia[6]. Do mapowania obiektowo relacyjnego utworzono wiele przydatnych narzędzi, między innymi11: ObJectRelationalBridge OJB opis: narzędzie do mapowania obiektowo-relacyjnego dla obiektów tworzonych w języku Java strona projektu: licencja: Apache License HIBERNATE opis: narzędzie pozwalające na mapowanie obiektowo-relacyjne, zapewniające trwałość obiektów. Jest to biblioteka dla języka Java. Programista skupia się tylko na obiektach[7]. strona projektu: licencja: LGPL JdbF - object-relational mapping system opis: narzędzie pozwalające w prosty sposób wykorzystywać RDBMS do przechowywania danych dla programów pisanych w języku Java strona projektu: licencja: LGPL Mapowanie struktury dokumentu XML do relacyjnej bazy danych i odwrotnie, stosuje się, gdy dokumenty XML mają być w efektywny sposób przechowywane w relacyjnej bazie danych lub gdy informacje z relacyjnej bazy danych mają być prezentowane w formie dokumentów XML. Niestety przechowywanie dokumentów XML w postaci relacyjnej pociąga za sobą utratę hierarchii jaką oferuje dokument XML. A przy wydobywaniu dokumentu 11 więcej przydatnych narzędzi można znaleźć w serwisie SourceForge -

13 3. Rodzaje systemów zarządzania bazami danych 13 XML z relacyjnej bazy danych musimy się liczyć utratą czasu, potrzebnego na obliczenia związane z przywracaniem hierarchii[4]. Jeśli nie można z jakichkolwiek przyczyn składować dokumentów XML w natywnych bazach danych XML, to większą efektywność niż za pomocą relacyjnych baz danych, osiągnie się wykorzystując obiektowe bazy danych. Zaletą przechowywania dokumentów XML w obiektowych bazach danych jest możliwość bezpośredniego odwoływania się do danych z poziomu aplikacji bez użycia parsera XML, a hierarchia zostaje zachowana[8] Podział ze względu na sposób uruchamiania i dystrybucji Jest to podział związany ze sposobem działania programu. W tej kategorii wyróżniamy: serwery baz danych Cechą charakterystyczną jest to, że SZBD działa jako niezależny proces (serwer), a aplikacja łącząca się z serwerem bazy danych (np. za pośrednictwem protokołów sieciowych) może być uruchamiana jako proces na tym samym komputerze lub innym (połączonym z komputerem, na którym uruchomiony jest SZBD przez sieć komputerową). Aplikację łączącą się z serwerem bazy danych nazywamy klientem bazy danych. Przykładami serwerów baz danych są: Oracle, PostgreSQL, MaxDB itp. wbudowane bazy danych Nie uruchamiają się jako oddzielny proces, lecz są częścią aplikacji, w którą zostały wbudowane. Gdy aplikacja wykorzystuje wbudowaną bazę danych, użytkownik końcowy nie musi nawet o tym wiedzieć[9]. Praktycznie nie ma potrzeby administracji taką bazą danych po wbudowaniu w aplikację. Najważniejsze cechy wbudowanych baz danych: mały rozmiar, obniżenie kosztów (przede wszystkim administracyjnych), może być dostarczana jako biblioteka którą się łączy z programem[10]. Do tej grupy można zaliczyć: Berkeley DB, SQLite itp. Niektóre SZBD są projektowane do pracy zarówno jako serwer bazy danych jak i wbudowana baza danych np. MySQL. Istnieje możliwość zbudowania systemu składającego się z aplikacji z wbudowanymi bazami danych, uruchamianych na urządzeniach przenośnych oraz serwerem bazy danych działającym jako repozytorium danych. Za synchronizację danych na serwerze i w urządzeniach przenośnych odpowiadałyby mechanizmy replikacyjne. Dzięki takiemu

14 3. Rodzaje systemów zarządzania bazami danych 14 rozwiązaniu użytkownicy posiadający urządzenia przenośne, nie byliby zmuszeni do zarządzania bazami danych, a za zarządzanie serwerem bazy danych mógłby być odpowiedzialny tylko jeden administrator Podział ze względu na miejsce zastosowania Ten podział jest najczęściej spotykany w artykułach prasowych. Nie jest precyzyjny. Określa następujące rodzaje SZBD: baza danych desktop Są to systemy do zastosowań domowych - "na biurko" - najczęściej platformą sprzętową jest komputer osobisty. Do tej grupy można zaliczyć: Microsoft Access, Kexi (dostępna na licencji open source), OpenOffice.ux.pl Base (dostępna na licencji open source), FoxPro, dbase, Filemaker Pro itp.. mobilna baza danych Przeznaczone do zastosowania w urządzeniach przenośnych (np. telefon komórkowy, palmtop) czyli platformach o niższych parametrach (pamięć, moc obliczeniowa)[11]. W skład tej kategorii wchodzą najczęściej SZBD typu embded. baza danych enterprise Są to systemy do dużych profesjonalnych zastosowań. Platformę sprzętową stanowią najczęściej komputery o wysokich parametrach. Do tej grupy można zaliczyć: Oracle, MonetDB, MaxDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2 itp. żadna z powyższych baz danych Jest to baza danych, której przypisanie do powyższych grup jest niemożliwe np. dlatego, że nie jest przeznaczona głównie do zastosowań domowych, mobilnych i nie jest na tyle rozbudowana, aby można ją było zaliczyć do baz danych enterprise. W skład tej grupy wchodzą: MySQL, BerkeleyDB i inne.

15 4. Wprowadzenie do zasad licencjonowania oprogramowania komputerowego Wprowadzenie do zasad licencjonowania oprogramowania komputerowego Rozdział ten tłumaczy podstawowe zasady licencjonowania oprogramowania komputerowego. Największy nacisk położono na oprogramowanie zwane FLOSS (ang. Free Libre/Open Source Software, także FOSS, F/OSS). Określenie to powstało aby pod jedną nazwą można było zawrzeć Wolne Oprogramowanie (ang. Free Software) i Otwarte Oprogramowanie (ang. Open Source Software). Rysunek 4.1 przedstawia podział oprogramowania FLOSS ze względu na postanowienia licencyjne, a podrozdziały tego rozdziału zawierają informacje dotyczące tego podziału. Rysunek 4.1. Podział oprogramowania FLOSS ze względu na postanowienia licencyjne [opracowanie na podstawie diagramu Chao-Kuei dostępnego na stronie FLOSS (ang. Free Libre/Open Source Software, także FOSS, F/OSS) Pojęcie FLOSS określa oprogramowanie z postanowieniami licencyjnymi wspólnymi dla Wolnego Oprogramowania (Free Software) i Otwartego Oprogramowania (Open Source Software). Aby się upewnić czy licencja oprogramowania, które chcemy wykorzystać, spełnia postanowienia licencyjne Wolnego Oprogramowania lub Otwartego Oprogramowania, warto sprawdzić na stronach organizacji Free Software Foundation12 (FSF) i Open Source Initiative13 (OSI) czy dana licencja znajduje się na listach utworzonych przez te organizacje, czyli czy program nią licencjonowany, oficjalnie zalicza się do 12 spis licencji na stronie FSF spis licencji na stronie OSI -

16 4. Wprowadzenie do zasad licencjonowania oprogramowania komputerowego 16 FLOSS14. Jeśli licencja nie znajduje się na listach, nie oznacza to, że oprogramowanie nie jest Wolnym Oprogramowaniem lub Otwartym Oprogramowaniem. Aby uniknąć komplikacji twórcom programów FLOSS zaleca się korzystanie z gotowych licencji znajdujących się na listach wcześniej wymienionych organizacji. Główne postanowienia licencyjne wspólne dla Wolnego Oprogramowania i Otwartego Oprogramowania[12][13]: prawo do uruchamiania oprogramowania w dowolnym celu (również komercyjnym), prawo do uruchamiania oprogramowania na każdej platformie sprzętowej i programowej (na której istnieje możliwość uruchomienia), prawo do wolnej analizy i modyfikacji oprogramowania, bez zgłaszania o tym komukolwiek, prawo do rozpowszechniania za darmo lub za opłatą (opłatę można pobierać za dystrybucję a nie za samo oprogramowanie), pełna dostępność kodu źródłowego Wolne oprogramowanie (ang. Free Software) Mianem Free Software nazywamy Wolne Oprogramowanie, a także ruch Free Software, który zapoczątkował haker Richard M. Stallman. Wraz z ruchem Free Software powstały: fundacja Free Software Foundation i projekt GNU (GNU's Not UNIX) Otwarte Oprogramowanie (ang. Open Source Software) Mianem Open Source Software nazywamy Otwarte Oprogramowanie, natomiast nazwa Open Source pasuje raczej do idei i ruchu, który zapoczątkowali w roku 1998: John Maddog Hall, Larry Augustin, Eric Raymond, Bruce Perens i inni. Wraz z ruchem Open Source powstała organizacja Open Source Initiative. Ruch ten powstał z myślą o otwarciu się środowiska Wolnego Oprogramowania na mechanizmy rynkowe. Dlatego należało zmienić nieznacznie założenia, nazwę i struktury organizacyjne. Stąd wynika różnica między Otwartym Oprogramowaniem, a Wolnym Oprogramowaniem. W praktyce jednak nie jest ona wyraźna. Z reguły program zgodny z definicją Wolnego Oprogramowania jest równocześnie zgodny z definicją Otwartego Oprogramowania. Różnica jest taka, że zasady Otwartego Oprogramowania w niektórych przypadkach mogą dopuścić przejęcie praw majątkowych zmodyfikowanego kodu źródłowego przez twórcę modyfikacji (przykładem jest licencja BSD)[13]. 14 FSF i OSI są to fundacje, które swoimi działaniami wspierają rozwój Wolnego Oprogramowania i Otwartego Oprogramowania.

17 4. Wprowadzenie do zasad licencjonowania oprogramowania komputerowego Oprogramowanie public domain Jest to oprogramowanie, które można wykorzystywać w ramach użytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r., nr 80 pozycja 904 z późniejszymi zmianami). Główne cechy oprogramowania public domain: nie jest objęte autorskim prawem majątkowym, brak jest jakichkolwiek praw związanych z używaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, modyfikacją dlatego możliwe jest przekształcenie tego programu w oprogramowanie chronione autorskim prawem majątkowym, oprogramowanie nie musi być dystrybuowane wraz z kodem źródłowym, przy dystrybucji programu należy umieścić informację o twórcy i źródle, z którego uzyskano to oprogramowanie Oprogramowanie objęte postanowieniami licencyjnymi copyleft Jest to oprogramowanie, dla którego właściciel autorskich praw majątkowych ustanowił następujące postanowienia licencyjne: treść licencji zawiera postanowienia licencyjne wspólne dla Wolnego Oprogramowania i Otwartego Oprogramowania wymienione w punkcie 4.1 wszystkie kopie lub wersje zmodyfikowane tego oprogramowania muszą być Wolnym Oprogramowaniem Oprócz wyżej wymienionych postanowień licencyjnych, treść licencji może zawierać dodatkowe. Przed przystąpieniem do łączenia kodu źródłowego dwóch programów objętych postanowieniami licencyjnymi copyleft, należy zwrócić uwagę czy dodatkowe postanowienia licencyjne pozwalają na to. Jeśli treść licencji posiada postanowienia licencyjne copyleft, program można oznaczyć odwróconym znakiem czyli Oprogramowanie objęte autorskim prawem majątkowym, nie będące oprogramowaniem FLOSS Jest to najczęściej spotykane oprogramowanie. Powstaje, gdy właściciel autorskich praw majątkowych do oprogramowania nadaje mu licencję, której treść nie zawiera wszystkich postanowień licencyjnych Wolnego Oprogramowania lub Otwartego Oprogramowania. Zwykle jest to oprogramowanie, z którego można korzystać dopiero po uiszczeniu opłat

18 4. Wprowadzenie do zasad licencjonowania oprogramowania komputerowego 18 licencyjnych na rzecz właściciela autorskich praw majątkowych. Również jest to oprogramowanie Freeware, z którego można korzystać za darmo, jednak nie można modyfikować kodu źródłowego i shareware, które choć czasem jest dostarczane jest z kodem źródłowym, to jednak nie można korzystać z niego bez opłat. Zazwyczaj przy tym rodzaju licencjonowania w interesie właściciela autorskich praw majątkowych, jest trzymanie w tajemnicy kodu źródłowego oprogramowania. Inne często spotykane cechy oprogramowania objętego autorskim prawem majątkowym, nie będącego oprogramowaniem FLOSS: zakaz tłumaczenia, modyfikacji kodów źródłowych, dezasemblacji, dekompilacji, podejmowania jakichkolwiek czynności w celu odkrycia kodu źródłowego itp., opłaty za korzystanie z oprogramowania w rozmaitych wariantach, np. zależne od ilości instalacji, procesorów, kopii, użytkowników itd., zakaz wypożyczania, sprzedaży własnych kopii oprogramowania Uwagi dotyczące licencjonowania Otwartego Oprogramowania Licencje FLOSS nie odnoszą się tylko do samego oprogramowania, lecz również dokumentacji oprogramowania co przekłada się na dokumentację w ogólności. W Polsce jednym z największych zbiorów dokumentacji, licencjonowanej na zasadach FLOSS jest polska Wolna Encyklopedia - Wikipedia[14]. Jest to część wielkiego projektu na skalę międzynarodową15, oparta na licencji: GNU FDL (Free Documentation License), której treść zawiera postanowienia licencyjne copyleft dla dokumentów Wolnej Dokumentacji, a nie programów. Istnieje wiele innych licencji zgodnych z FLOSS przeznaczonych do dokumentacji, między innymi: FreeBSD Documentation License, Open Publication License, Version 1.0. Licencje Otwartego Oprogramowania są wymienione na stronie OSI. Poniżej znajdują podstawowe wiadomości na temat dwóch z nich: Gdy oprogramowanie jest dostarczane na licencji GPL (GNU Public Licence) nie można go dołączać do programów nie będących Wolnym Oprogramowaniem, a zmienione przez siebie wersje należy publikować też na licencji GPL. Stąd wynika, że treść licencji zawiera postanowienia licencyjne copyleft. Postanowienia licencyjne zawarte w treści licencji GPL i w treści wielu innych licencji Wolnego Oprogramowania pozwalają łączyć ze sobą kod źródłowy. Z kodem źródłowym na licencji GPL można łączyć kod źródłowy na licencjach: new BSD license, LGPL, X11 i Artistic License 2.0. Licencja BSD (ang. Berkeley Software Development) pozwala dowolnie modyfikować, rozprowadzać i używać kod programu, a nawet zmodyfikowany kod przez firmę może stać się jej własnym oprogramowaniem, za które może 15 Oprócz projektu Wolnej Encyklopedii Wikipedii isnieją siostrzane projekty takie jak Wikiźródła (dokumenty źródłowe), Wikisłownik (wielojęzyczny słownik), Wikinews (serwis informacyjny) i inne prowadzone w wielu krajach.

19 4. Wprowadzenie do zasad licencjonowania oprogramowania komputerowego 19 pobierać opłaty. Warunkiem jaki musi spełnić firma jest załączenie informacji o autorach oryginalnego kodu i treści licencji[13]. Niektóre firmy praktykują podwójny model licencjonowania. Produkt podstawowy na licencji FLOSS i produkt uzupełniony o dodatkowe narzędzia na komercyjnej licencji. Aby dowiedzieć się więcej na temat związany z licencjonowaniem, wykorzystaniem w biznesie, powodami tworzenia oraz modelami powstawania Otwartego Oprogramowania warto odwiedzić witryny serwisów OpenPoland.org, Ruchu na rzecz Wolnego Oprogramowania16, organizacji OSI[13], FSF17, a także zapoznać się z Intenetowymi zasobami: Rozdział 7 pt. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r., nr 80 pozycja 904 z późniejszymi zmianami). Treść ustawy udostępniona w wortalu MediaRun.pl18. Szczegółowe informacje na temat prawa autorskiego w Polsce, dostosowywania go do wymogów Unii Europejskiej, uwzględniające majątkowe prawa autorskie do bazy danych zawiera publikacja Prawo autorskie i prawa pokrewne poradnik przedsiębiorcy, autorstwa Iwony Kuś i Zofii Sendy. Publikacja dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości19. Analiza mikroekonomiczna oprogramowania o otwartym źródle rola przedsiębiorstw w jego rozwoju - praca magisterska powstała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autorstwa Grzegorza Andruszkiewicza, wykonana pod kierunkiem prof. Aleksandera Sulejewicza, Warszawa 2004, katedra Ekonomii II, kierunek Ekonomia20. Otwarte Oprogramowanie w Biznesie - cyklicznie uzupełniany dokument powstały na bazie pracy magisterskiej z dziedziny Zarządzanie Organizacją na studiach uzupełniających wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, napisanej przez Pawła Suwińskiego pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Szuwarzyńskiego21. Analiza możliwości wykorzystania oprogramowania Open Source w praktyce działania instytucji publicznych, zespół instytutu technik telekomunikacyjnych i informatycznych w poznaniu, dr. inż Tomasz Piaścik, Tomasz Kasprzak, Opracowanie zamówione przez Departament Informatyki MGPiPS22. strona organizacji: Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania - strona organizacji: The Free Software Foundation - treść ustawy: publikacja dostępna na stronie: publikacja dostępna na stronie: publikacja dostępna na stronie: publikacja dostępna na stronie:

20 5. Zastosowanie baz danych dystrybuowanych na licencjach open source Zastosowanie baz danych dystrybuowanych na licencjach open source23 Rozdział ten opisuje aspekty związane z praktycznym wykorzystaniem baz danych na licencjach open source. Przedstawia podobieństwa i różnice między komercyjnymi podejściami: zamkniętym i otwartym. Podzielony został na 5 podrozdziałów: Podrozdział 5.1 pt.: Wybór odpowiedniej bazy danych zawiera informacje, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze bazy danych. Podrozdziały 5.2 pt.: Popularność baz danych na licencjach open source i 5.3 pt.: Polityka firm odnośnie baz danych na licencjach open source przedstawiają podejście dużych firm do baz danych na licencjach open source. Podrozdział 5.4 pt.: Cechy charakterystyczne oprogramowania na licencjach open source wymienia kilka charakterystycznych cech produktów na licencjach open source, odróżniających to oprogramowanie od oprogramowania na licencjach zamkniętych. Podrozdział 5.5 pt.: Uwagi dotyczące wykorzystania baz danych na licencjach open source zawiera krótkie podsumowanie całego rozdziału i wskazuje pole zastosowań, na które polskie uczelnie powinny zwrócić szczególną uwagę według autora pracy Wybór odpowiedniej bazy danych Nie ma bazy danych, która byłaby odpowiednim wyborem dla każdego rozwiązania. Obecnie bazy danych znalazły zastosowanie w tak wielu dziedzinach, że wymusiło to powstanie wielu architektur baz danych oraz standardów. Powstały produkty firm komercyjnych oraz dystrybuowane na zasadach FLOSS. Wybór produktu, który będzie najlepszym rozwiązaniem, jest zależny od charakteru danego przedsięwzięcia. Inne wymagania stawiają zastosowania domowe, biurowe, internetowe, korporacyjne. Aby wybrać odpowiedni produkt należy bardzo dokładnie przeanalizować ofertę rozwiązań komercyjnych oraz FLOSS. Mając na celu optymalny wybór, należy również obiektywny sposób odnieść się do wszystkich opinii na temat zalet i wad oprogramowania zarówno FLOSS jak i komercyjnego. Z punktu widzenia użytkownika sam produkt nie tylko wiąże z jego funkcjonalnością, lecz także z możliwością jego legalnego wykorzystywania. Korzystne jest spostrzeżenie w zasadach FLOSS nie tylko alternatywy, lecz także uzupełnienia oferty. Podczas przeglądania ofert baz danych uwzględnić następujące kwestie: Firma komercyjna jest z założenia nastawiona na zysk niezależnie czy jest to firma oferująca oprogramowanie komercyjne czy open source. Dlatego należy zachować dystans do wypowiedzi przedstawicieli firm, interpretacji wyników badań umieszczonych na stronach firmowych i podobnych. Należy pamiętać, że niektóre czasopisma czy serwisy informacyjne mogą 23 Ponieważ jest to rozdział przeglądowy, używa sie w nim terminu baza danych w znaczeniu system zarządzania bazą danych, tak jak w literaturze na podstawie której powstał.

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Grzegorz Krzymiński Metoda budowania interfejsu graficznego do prezentowania zawartości bazy danych udostępnianej na WWW w oparciu o wzorce występujące powszechnie w

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Porównanie wydajności popularnych skryptów forów internetowych

Porównanie wydajności popularnych skryptów forów internetowych Uniwersytet Śląski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Szymon Bluma Praca licencjacka Porównanie wydajności popularnych skryptów forów internetowych Promotor: dr Tomasz Powierża Katowice, 2008 Zabrania

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo