ANALIZA ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW PORTALU ONET.PL W UJĘCIU REGUŁ ASOCJACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW PORTALU ONET.PL W UJĘCIU REGUŁ ASOCJACYJNYCH"

Transkrypt

1 PAWEŁ WEICHBROTH POLITECHIKA GDAŃSKA, ASYSTET, ZAKŁAD ZARZĄDZAIA TECHOLOGIAMI IFORMATYCZYMI, POLITECHIKA GDAŃSKA 1 STRESZCZEIE Portale internetowe są obecnie powszechnym źródłem informacji, notując bardzo dużą liczbę odwiedzin w ciągu dnia. Aktywność użytkowników zapisywana jest w plikach loga serwera WWW. Analiza takich danych może być z powodzeniem wykorzystana do określenia ścieżek nawigacji użytkowników. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na stworzenie skutecznej strategii marketingowej dla produktów i usług oferowanych w ramach portalu. W niniejszej pracy, wzorce zachowań użytkowników zostały ujęte w postaci reguł asocjacyjnych. Do ekstrakcji reguł z danych serwera WWW został wykorzystany program RuleMiner, napisany w obiektowym języku Java. Podstawą działania programu jest algorytm Apriori, przedstawiony w pracy [R. Agrawal, R. Srikant 1994]. Przeprowadzone badanie miało na celu znalezienie istotnych zależności pomiędzy serwisami portalu. Słowa kluczowe: Drążenie danych, reguły asocjacyjne, algorytm Apriori. AALIZA ZACHOWAŃ UŻYTKOWIKÓW PORTALU OET.PL W UJĘCIU REGUŁ ASOCJACYJYCH Wstęp Rozwój globalnej sieci komputerowych, rozpowszechnienie komputerów osobistych oraz wysoka dostępność do łącz internetowych spowodowały wzrost liczby użytkowników odwiedzających strony internetowe. Sukces witryn internetowych w głównej mierze leży w informacji jej aktualności oraz dostępności. Ewolucja procesu generowania treści na stronach internetowych z podejścia statycznego do dynamicznego, pozwoliła na łatwiejsze jej aktualizacje. Informacje dotyczące porządku, w jakim kolejne strony są otwierane, może być z zyskiem wykorzystane do przewidywania zachowania odwiedzin i tym samym pozycjonowania treści. Eksploracja danych i technik z tym związanym jest obecnie przedmiotem wielu badań [R. Kosala 2000; K. Hatonen 2003; R. Ivancsy 2006]. 1 Współpraca: Radosław Kita, kierownik do spraw analiz marketingowych, grupa Onet S.A. 1

2 W literaturze przedmiotu drążenia danych (Data mining), analiza serwisów internetowych określana jest mianem eksploracji zasobów Internetu (Web Mining). W oparciu o postać danych można w niej wyróżnić: analizę treści serwisu (Web Content Mining), analizę struktury serwisu (Web Structure Mining) oraz analizę sposobów korzystania z serwisu przez użytkowników (Web Usage Mining) [R. Kosala, H. Blockeel 2000, s. 3]. Zwykle każde kliknięcie odsyłacza odpowiada wizualizacji dokumentu html. W tym kontekście sesję użytkownika reprezentuje sekwencja kliknięć otwieranych stron w ramach jednej witryny. W ramach sesji użytkownika mogą one posłużyć do predykcji online ciągu otwieranych stron. Celem autorów pracy jest analiza wizyt użytkowników na portalu onet.pl. Prezentacja ścieżek nawigacji użytkowników w ramach witryny, została przedstawiona w ujęciu reguł asocjacyjnych. Do tego celu został napisany program komputerowy RuleMiner 2, który działa na podstawie algorytmu Apriori [R. Agrawal, R. Srikant 1994]. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza jest opisem programu RuleMiner; część druga stanowi charakterystykę organizacji badania; część trzecia pracy jest prezentacją wyników przeprowadzonego badania. 1. Opis programu RuleMiner Działanie programu RuleMiner opiera się na implementacji algorytmu Apriori. Stanowi on rozwiązanie problemu poszukiwania częstych zbiorów w bazach danych. Proces badawczy można podzielić na pięć faz: czyszczenia, sortowania, tworzenia zbiorów, transformacji oraz szukania sekwencji. Pierwsza faza polega na posortowaniu zawartości pliku loga serwera WWW na podstawie dwóch kluczy: identyfikatora sesji oraz ścieżki pliku html. Faza druga obejmuje znalezienie wszystkich częstych zbiorów jednoelementowych, przy założonym minimalnym wsparciu (minimum support). W oparciu o nie, algorytm generuje zbiory kandydujące (candidate itemsets), poprzez wykonanie operacji łączenia dwóch zbiorów jednoelementowych w jeden dwuelementowy. Dla każdej pary zostaje policzone wsparcie w pliku loga jeżeli wynosi co najmniej założony próg, para taka jest dołączana do zbiorów częstych i w kolejnym kroku zostanie wykorzystana do wygenerowania zbiorów kandydujących trzyelementowych. Kolejne kroki są iteracyjne, tj. częste zbiory trzyelementowe zostaną wykorzystane do stworzenia zbiorów kandydujących czteroelementowych, częste zbiory czteroelementowe do utworzenia zbiorów 2 Implementacja algorytmu została wykonana przez mgr Łukasza Mikulskiego, Asystenta w Zakładzie Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2

3 kandydujących pięcioelementowych, itd. Każda następna iteracja generuje zbiory kandydujące o rozmiarze większym o 1 w stosunku do poprzedniego. Algorytm kończy pracę w sytuacji braku możliwości wygenerowania kolejnych zbiorów kandydujących. Wynikiem końcowym jest suma k- elementowych częstych zbiorów (k=1,2,3, ). Kolejny krok to analiza otrzymanych zbiorów w celu odnalezienia reguł asocjacyjnych. Przeprowadzone badanie udowodniło, iż opisana metoda działa w liniowym czasie. Jest zależna od rozmiaru zbiorów kandydujących, zaś rozmiar pliku loga nie ma wpływu na formowanie kandydatów. Pseudo kod algorytmu programu RuleMiner przedstawia listing 1. /* Zmienne Ck zbiór wszystkich k- sekwencji kandydatów Lk zbiór wszystkich długich k- sekwencji F dane wejściowe (plik loga serwera) */ make(l1) verifysupport(l1,f) k:=1 while (Lk not empty) do begin k++; make(ck,lk-1) verify(ck,lk-1) verifysupport(ck,f) Lk:=Ck End for i=1 to k do findassrules(ci) */ Zaprezentowany algorytm Apriori został wykorzystany do znalezienia wszystkich częstych serwisów, zapisanych w pliku loga serwera WWW. ie ma zastosowania w taksonomii i nie obsługuję ruchomych okien. W jego implementacji można napotkać dwa problemy. Pierwszy z nich dotyczy natury zasobów obliczeniowych w procesie transformacji danych, jaki ma miejsce w trakcie każdego przejścia algorytmu po pliku loga. Program RuleMiner został uruchomiony w środowisku Eclipse (wirtualna maszyna Javy w wersji 1.6.0), na komputerze klasy IBM PC z procesorem Intel Core2 Quad, taktowanym zegarem 2.40 GHz oraz pamięcią operacyjną 2 GB. Tabela 1 pokazuje czasy wykonania programu RuleMiner poszukującego częstych zbiorów w pliku loga. Tabela 1: Efektywność pracy programu RuleMiner L.p. Wsparcie Czas pracy (min) 3

4 1 0,05 4:28 2 0,04 6:36 3 0,03 10:00 4 0,02 20:34 5 0,01 58:16 źródło: opracowanie własne Drugi problem dotyczy procedury generowania zbiorów kandydujących oraz obliczania wsparcia dla tych zbiorów. Oba procesy mają fundamentalne znaczenie dla efektywności pracy algorytmu. W programie RuleMiner obydwie kwestie zostały rozwiązane. 2. Organizacja badania Z punktu widzenia decyzyjnego zostało przeprowadzone badanie pierwotne, gdyż dane zostały uzyskane po raz pierwszy w celu rozwiązania postawionego problemu. Jako metodę przyjęto obserwacje, gdyż zdarzenia zostały zarejestrowane bez żadnej ingerencji badacza. W pracy poddano weryfikacji hipotezę o istnieniu wzorców zachowań użytkowników portalu internetowego Onet.pl. Badanie zostało podzielone na trzy etapy: (1) wybór zmiennych i oczyszczenie danych, (2) znalezienie częstych zbiorów przy z góry określonym minimalnym wsparciu dla serwisu, (3) wygenerowanie reguł asocjacyjnych na podstawie znalezionych częstych zbiorów. 3. Format zapisu danych pliku loga serwera www Log serwera WWW zawiera pełną historię odebranych żądań dostępu do plików, przechowywanych na serwerze. Większość serwerów WWW plików loga zapisuje dane w postaci Common Log Format określonego przez CER i CSA, jako część protokołu HTTP. Zgodnie ze standardem, zapisowi podlega: adres IP klienta, identyfikator użytkownika, czas dostępu, metoda żądania, adres URL strony, protokół transmisyjny, kod błędu i liczbę wysłanych bajtów. Dane pierwotne, otrzymane z portalu Onet.pl, posiadały odpowiednio pola: (1) czas sesji, (2) identyfikator sesji, (3) identyfikator użytkownika, (4) identyfikator serwisu, (5) identyfikator podserwisu, (6) adres ścieżki pliku html w ramach serwisu (listing 2). (1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 źródło: Onet.pl 4. Oczyszczenie danych i wybór zmiennych do badania Pierwszym krokiem w procesie ekstrakcji wiedzy jest przygotowanie danych wejściowych, które obejmuje czyszczenie, przekształcenie oraz wybór zmiennych [P. Weichbroth, J. Korczak 2006, s. 261]. Przestrzeń badania została ograniczona z sześciu do dwóch zmiennych numerycznych: (2) identyfikatora sesji oraz (6) adresu ścieżki. Zmienna (2) reprezentuje anonimowego użytkownika portalu, zaś adres ścieżki to jego żądania do plików zlokalizowanych na serwerze. Po eliminacji niepotrzebnych zmiennych i usunięciu zbędnych znaków, plik loga zmniejszył się ponad siedmiokrotnie z 1440 MB do 218 MB (megabajtów). Zasięg czasowy badania to okres czterech godzin ( ), obejmujący 2,13 mln sesji. 5. Analiza danych, prezentacja wyników badania Oczyszczony plik loga serwera WWW został poddany analizie w programie RuleMiner. Celem drugiego etapu badania było znalezienie częstych zbiorów. Współczynnik wsparcia został arbitralnie określony na pięciu różnych poziomach. Tabela 2 to sumaryczne zestawienie liczby znalezionych zbiorów dla założonego minimalnego wsparcia. Tabela 2: Zestawienie wyników działania programu RuleMiner L.p. Min. wsparcie Liczba zbiorów 1 0, , , , ,01 64 W kontekście badania, zbiór reprezentuje ściśle zdefiniowany dokument html w postaci ścieżki. W tabeli 3 zostały przedstawione zbiory - ścieżki adresów plików html, posiadające co najmniej 10% wsparcie. Zbiory te są zależne względem siebie - wystąpiły łącznie z innymi zbiorami lub bardzo rzadko samodzielnie. 5

6 Tabela 3: Procentowe zestawienie żądań użytkowników do plików L.p. Adres ścieżki Wsparcie (%) 1 [www] 79,68 2 [poczta]/cnp/login.html.php3 27,50 3 [poczta]/np/dynamic/folder.html 25,89 4 [info]/swiat/item.html 20,59 5 [poczta]/np/dynamic/folder.html/open.html 15,24 6 [poczta]/wyloguj.html 14,30 7 [poczta]/np/dynamic/folder.html/delete.html 10,97 8 [sport]/pilka_nozna/ekstraklasa/wiadomosci.html 10,37 9 [sport]/formula_1/wiadomosci.html 10,03 Wsparcie na poziomie 79,7% dla zbioru {[www]}, oznacza iż w takim udziale dostęp do serwisów portalu odbył się po otworzeniu strony głównej. a podstawie znalezionych częstych ścieżek dokumentów html, zostały wyodrębnione częste serwisy (tabela 4). Potencjalne zależności między nimi, mogą być wykorzystane do dynamicznego pozycjonowania treści w ramach portalu. Tabela 4: Popularne serwisy portalu onet.pl azwa serwisu Wsparcie (%) azwa serwisu Wsparcie (%) www 79,68 moto 2,79 poczta 27,49 aukcje 2,73 info 20,58 film 2,51 sport 10,37 republika popup 2,45 biznes 7,98 życie gwiazd 1,82 sympatia 3,47 czytelnia 1,11 muzyka 3,47 portal wiedzy 1,09 partnerstwo 2,85 W oparciu o znalezione częste zbiory (tabela 3), program RuleMiner wygenerował pięć rodzajów reguł asocjacyjnych. Tabela 4 pokazuje liczebność reguł w oparciu o liczbę zbiorów. 6

7 Tabela 5: Liczba wygenerowanych reguł L.p. Liczba zmiennych w regule Liczba reguł 1 dwie 95 2 trzy cztery pięć sześć 68 Dane z tabel 3 i 4 wskazują na zbiory z których zostały wygenerowane reguły asocjacyjne. Zaobserwowano, iż 95% reguł, o najwyższym wsparciu, dotyczyło wyłącznie trzech serwisów: [www], [poczta] i [sympatia]. ajwyższe wsparcie zanotowały reguły dotyczące strony głównej portalu. Tabela 6: Wybrane dwuelementowe reguły asocjacyjne dla zbioru {[www]} L.p. Reguła asocjacyjna Wsparcie Ufność 1 {[poczta]/cnp/login.html.php3} [www] 0,27 0,71 2 {[poczta]/np/dynamic/folder.html} [www] 0,26 0,70 3 {[info]/swiat/item.html]} [www] 0,20 0,98 4 {[sport]/pilka_nozna/ekstraklasa/wiadomosci.html} [www] 0,10 0,95 5 {[biznes]/pap.html]} [www] 0,04 0,96 źródło: opracowanie własne Sposób logicznej interpretacji otrzymanych reguł jest jednakowy. a przykład, reguła nr 3 oznacza: jeżeli w jednej sesji został otworzony zbiór {[info]/swiat}, to w 98% przypadków został otworzony także zbiór {[www]}. Można przypuszczać, iż pozostałe 2%, to bezpośredni dostęp do zbioru {[info]/swiat}, który odbył się z pominięciem strony głównej portalu. Działanie takie ma miejsce, kiedy jeden z użytkowników wysyła odsyłacz w postaci adresu URL (http://onet.pl/info/swiat/item.html) do innego użytkownika. Ten z kolei otwierając go, pomija stronę główną portalu. Wsparcie (frakcja) tej reguły w całym zbiorze oznacza, iż 20% wszystkich odwiedzin użytkowników stanowiły dwa zbiory {[www]} i {[info]/swiat}. Ze względu na rozmiar pracy, interpretacja otrzymanych wyników została ograniczona do sformułowania ogólnych wniosków. 7

8 Podobnie jak w pracy [R. Ivancsy, I. Vajk 2006, s. 87] reguły asocjacyjne mogą być przedstawione graficznie w postaci drzewa (tree pattern). Widok drzewa został zmieniony w taki sposób, iż poprzedniki są reprezentowane przez bąbelki z nazwą serwisu po lewej stronie, zaś następnik po prawej stronie. Strzałka skierowana grotem w stronę następnika, sugeruje logiczne następstwo, zaś tekst na niej pokazuje jej wsparcie i zaufanie. [info]/kraj [info]/kraj [biznes]/giełda 0,02 0,755 [info]/świat 0,015 0,773 [info]/świat 0,015 0,773 [www] [info]/cnn [biznes]/giełda [sport]/piłka nożna Rys. 1 Graficzna reprezentacja reguł asocjacyjnych Przeprowadzone badanie ujawniło ciekawy profil użytkownika, na który składają się trzy serwisy: [biznes], [info] i [www]. Za przykład niech posłuży reguła w postaci: {[biznes]/wiadomosci.html}, {[info]/swiat/item.html}, {[biznes]/gielda/wiadomosci.html} {[www]} o wsparciu 1,2% i zaufaniu 98,2%. Z pewnością została zidentyfikowana grupa użytkowników poszukujących bieżących informacji na temat giełdy papierów wartościowych i bieżących wiadomości ze świata. Powstałe reguły asocjacyjne wskazały także na wewnętrzne zależności w ramach jednego serwisu. a przykład, dla usługi poczty elektronicznej i serwisu sympatia, były to ścieżki nawigacji pomiędzy folderami tej usługi, odkryte na podstawie wykonanych przez użytkownika operacji typu: zaloguj, otwórz, skasuj, napisz lub wyloguj. Wnioski końcowe Dla każdego przyjętego poziomu wsparcia, udało się osiągnąć zadawalające wyniki w postaci reguł asocjacyjnych. Określenie współczynnika wsparcia na poziomie 70%, miało na celu ograniczenie liczby otrzymanych reguł. Dla tych dwóch z góry określonych parametrów, program RuleMiner wygenerował reguły asocjacyjne z których 5% stanowiły wartościowe źródło informacji. Badanie to miało charakter eksperymentalny i jest podłożem do rozszerzenia funkcjonalności programu oraz nawiązania stałej współpracy z grupą onet.pl. Definicje i pojęcia: 8

9 Reguła asocjacyjna: logiczne stwierdzenie, zapisane w postaci "jeżeli to" (if then), posiadające cechy probabilistyczne. Dzieli się na dwie części: (1) poprzednika jeżeli (antecedent) oraz (2) następnika (consequent) - to. Współczynnik wsparcia (support ratio): niech A B będzie liczbą sekwencji w postaci A B oraz to ogólna liczba transakcji. Współczynnik wsparcia jest ilorazem liczby sekwencji do liczby transakcji ogółem: support{a B} Współczynnik ufności (confidence ratio): niech A B będzie regułą typu jeżeli A to B, to współczynnik ufności jest ilorazem wsparcia reguły A B do wsparcia dla zmiennej A A: confidence{a B} B A A B A support{a B} support{a} A B Bibliografia: 1. Agrawal R., Srikant, R., Fast algorithms for mining association rules, [w:] Proceedings of the Twentieth International Conference on Very Large Data Bases. Morgan Kaufmann, San Francisco Weichbroth P., Korczak J., Data mining drążenie danych, [w:] Informatyka ekonomiczna. Cześć I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, red. Jerzy Korczak, Wrocław Kosala R., Blockel H., Web mining research: A survey, [w:] ewsletter of the Special Interest Group (SIG) on Knowledge Discovery and Data Mininig SIGKDD: GKDD Explorations, 2000, nr Hatonen K., Boulicaut J. F., Klemettinen M., Miettinen M., Mason C., Comprehensive Log Compression with frequent patterns, DaWaK 2003, LCS 2737, pp , Springer-Verlag Berlin, Ivancsy R., Vajk I., Frequent pattern mining in web log data, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 3, o. 1, pp ,

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej... 113 mgr Małgorzata Kuta-Pałach Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski Ocena stron internetowych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Internet jako narzędzie badań marketingowych

Internet jako narzędzie badań marketingowych Dr inż. Colin F. Hales Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego Mgr Andrzej Kamiński Bank PEKAO SA I/O Rzeszów Internet jako narzędzie badań marketingowych Wstęp

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo