OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE elife

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE elife"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA elife OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO Z TYTUŁU TRWAŁEGO CZĘŚCIOWEGO INWALIDZTWA OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO Z TYTUŁU POBYTU W SZPITALU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO Z TYTUŁU OPERACJI CHIRURGICZNEJ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE elife Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU stosuje się do umów indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie elife zawieranych z BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w OWU określenia oznaczają: 1) Towarzystwo BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group; 2) Ubezpieczający osoba fizyczna zawierająca umowę ubezpieczenia i obowiązana do opłacenia składki; 3) Ubezpieczony wskazana w umowie ubezpieczenia osoba fizyczna, która w chwili przystępowania do ubezpieczenia nie przekroczyła 60 roku życia. Ubezpieczonym może być jedynie Ubezpieczający; 4) Uprawniony podmiot uprawniony do otrzymywania świadczenia; 5) suma ubezpieczenia na ryzyku wysokość świadczenia określona w polisie, która zostanie wypłacona Uprawnionemu w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego; 6) śmierć śmierć niezależnie od przyczyny; 7) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony wbrew swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; 8) Współubezpieczony dziecko Ubezpieczającego oraz małżonek lub konkubent/konkubina Ubezpieczającego, który ukończył 18 lat i nie przekroczył 60 lat; 9) akt terroryzmu nielegalne akcje z użyciem przemocy na osobie, indywidualne lub grupowe, organizowane z pobudek ideologicznych, ekonomicznych czy socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego bądź dezorganizowania transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych; 10) wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie wymienione w 2 ust. 2 objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy postanowień niniejszych OWU oraz ważnie zawartej i obowiązującej w chwili zajścia zdarzenia umowy ubezpieczenia; 11) wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia określona w pełnych latach różnica pomiędzy rokiem kalendarzowym, w którym oblicza się wiek, a rokiem urodzenia Ubezpieczonego; 12) ubezpieczenie podstawowe indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie elife zawarte na podstawie niniejszych OWU; 13) ubezpieczenie dodatkowe każde z ubezpieczeń zawarte na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń dodatkowych stanowiących załączniki do niniejszych OWU. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Jeżeli Ubezpieczający tak wybierze oraz wskaże to we wniosku o ubezpieczenie, zakres ubezpieczenia zawartego na podstawie niniejszych OWU może zostać rozszerzony o dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego i/lub wskazanych Współubezpieczonych. 3. Zakres ubezpieczenia przewidziany niniejszymi OWU może zostać rozszerzony o świadczenia przewidziane w poszczególnych OWU dodatkowych, i tak: 1) pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego z tytułu trwałego częściowego inwalidztwa zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o świadczenie za trwałe częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego i/lub małżonka albo konkubenta\konkubiny; 2) pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego z tytułu pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego i/lub wskazanych Współubezpieczonych; 3) pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego z tytułu operacji chirurgicznej na skutek nieszczęśliwego wypadku zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej na skutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego i/lub małżonka albo konkubenta\konkubiny. 4. Nie jest możliwe zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa w 2 ust. 2 i 3 jeżeli: 1) Ubezpieczający nie zawarł ubezpieczenia podstawowego, tj. umowy indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie elife ; 2) Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia podstawowego zawarcia umowy indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie elife. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego określonego w 1 pkt 12) Towarzystwo wypłaca Uprawnionemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem postanowień Jeżeli Ubezpieczony i/lub Współubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zmarł przed upływem jednego roku od daty wypadku Towarzystwo dodatkowo do świadczenia określonego ust. 1 wypłaca Uprawnionemu dodatkowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem postanowień 8. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group KRS 27185, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS NIP , Kapitał zakładowy: ,00 zł opłacony w całości ul. Rydygiera 21A, Warszawa tel.: (+48 22) , faks: (+48 22) / 8

2 UMOWA UBEZPIECZENIA Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta między Towarzystwem a Ubezpieczającym po akceptacji wniosku i opłaceniu składki. 2. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest dokument ubezpieczenia określający wybrany i opłacony zakres ubezpieczenia na życie oraz wybrane i opłacone ubezpieczenia dodatkowe. 3. Umowa ubezpieczenia obejmuje łącznie następujące dokumenty: wniosek, OWU i dokument ubezpieczenia. 4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku. 5. Umowa ubezpieczenia może być przedłużona na kolejny rok pod warunkiem przesłania do Towarzystwa, najpóźniej na dwa dni robocze przed końcem okresu ubezpieczenia kolejnego wniosku. 6. Przedłużenie umowy ubezpieczeniowej na kolejny rok potwierdzane jest dokumentem ubezpieczenia. 7. Ubezpieczony może posiadać tylko jedno ubezpieczenie podstawowe, tj. umowę indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie elife zawartą z Towarzystwem. Kolejne umowy nie mogą być zawierane, pod rygorem braku odpowiedzialności Towarzystwa z tych umów. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zapłacenia przez Ubezpieczającego składki. 2. Za dzień zapłacenia składki uważa się dzień uznania rachunku Towarzystwa. 3. Odpowiedzialność Towarzystwa wygasa: 1) z upływem określonego w dokumencie ubezpieczenia okresu ubezpieczenia; 2) z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia; 3) z dniem powołania Ubezpieczonego do zasadniczej służby wojskowej; 4) z dniem śmierci Ubezpieczonego albo ukończenia 60 roku życia. SKŁADKA Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy składek. 2. Koszt ochrony ubezpieczeniowej taryfikowany jest zgodnie z zasadami matematyki aktuarialnej. Taryfa składki została przygotowana w oparciu o Tablice Trwania Życia 2000 r. dla obojga płci (GUS 2001). 3. Składka ubezpieczeniowa płatna jest za cały okres ubezpieczeniowy z góry. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy. 2. Ubezpieczający może rozwiązać niniejszą umowę ubezpieczenia za wypowiedzeniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Towarzystwu przysługuje składka tylko za okres w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 4. Ubezpieczający ma prawo do zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności w przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego była następstwem: 1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez niego przestępstwa lub występku albo świadomego uczestnictwa w aktach przemocy, np. takich jak: bójki (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej), zamieszki, rozruchy, strajki, akty terroryzmu; 2) działań wojennych, stanu wojennego; 3) działania Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; 4) uprzednio istniejącymi problemami zdrowotnymi, które mimo leczenia stanowią potencjalne niebezpieczeństwo progresu choroby; 5) wyniszczenia organizmu oraz powikłań na skutek alkoholizmu, narkomanii, nadużywania leków lub innych środków odurzających; 6) umyślnego samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności; 7) zdarzeń powstałych podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych prawem polskim uprawnień (prawo jazd) lub który zgodnie z prawem polskim nie powinien poruszać się po drogach publicznych (np. brak dowodu rejestracyjnego z ważnymi badaniami technicznymi) lub który nie powinien być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych; 8) wypadku lotniczego, z wyłączeniem podróżowania jako pasażer samolotu licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych; 9) skażenia biologicznego i chemicznego lub radioaktywnego (napromieniowania); 10) uprawiania przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka, za które uważa się w szczególności: alpinizm, lotniarstwo, motolotniarstwo, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatu tlenowego, skoki na gumowej linie, speleologię, sporty motorowe, motorowodne, sporty walki, myślistwo, jazdę konną, bobsleje, skoki narciarskie, jazdę na nartach wodnych; 11) wyczynowego uprawiania sportu, za który uważa się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych albo w celach zarobkowych, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w ekspedycjach. 2. Z odpowiedzialności Towarzystwa wyłączone są przypadki, w których śmierć Ubezpieczonego w sposób pośredni lub bezpośredni spowodowana została przez: choroby zawodowe, nerwice, a także wszystkie inne stany chorobowe oraz wypadki powstałe wskutek zaburzeń umysłowych i świadomości, napadów skurczowych, które obejmują całe ciało Ubezpieczonego. 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony przy zawieraniu umowy ubezpieczenia podał dane nieprawdziwe mimo pytań postawionych w tym przedmiocie we wniosku Towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Świadczenie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego w oparciu o dokumenty wskazane w 11 i w trybie w nim wskazanym. 2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia nie jest możliwe świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 3. Towarzystwo ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów stwierdzających zasadność wypłaty świadczenia lub zwrócić się do sądu w celu rozstrzygnięcia prawa do świadczeń z umowy ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd Towarzystwo może wstrzymać wypłatę świadczeń. Bezsporną część świadczeń Towarzystwo jest obowiązane wypłacić w terminie określonym w ust / 8

3 4. Koszty związane z wypłatą świadczeń ponosi Towarzystwo. 5. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu umowy ubezpieczenia regulują postanowienia Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. UPRAWNIONY W przypadku śmierci Ubezpieczonego świadczenie wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia wypłacane jest Uprawnionym wskazanym przez Ubezpieczającego. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczony, zgodnie z postanowieniami ust. 1 wyznaczył kilku Uprawnionych i nie określił ich udziałów świadczenie wypłacane po śmierci Ubezpieczonego dzielone jest na równe części. 3. Ubezpieczający może w każdym czasie wyznaczyć dowolnie Uprawnionego, dokonać zmiany Uprawnionego lub zmienić udziały Uprawnionych. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 powinny być zgłoszone do Towarzystwa na piśmie, pod rygorem nieważności. 5. Nie ma prawa do świadczenia Uprawniony, który czynem niedozwolonym, stwierdzonym przez sąd, spowodował śmierć Ubezpieczonego. W przypadku wszczętego karnego postępowania przygotowawczego wobec Uprawnionego Towarzystwo może wstrzymać wypłatę świadczenia do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy organ. 6. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego innego niż wymienione w ust. 1, uprawnionym do świadczenia jest Ubezpieczony. POSTĘPOWANIE W RAZIE ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO I/LUB WSPÓŁUBEZPIECZONEGO Uprawniony zgłasza śmierć Ubezpieczonego bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na druku Wniosek o wypłatę świadczenia załączonym do niniejszych OWU, załączając dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia oraz wysokości świadczenia i określone w ust W przypadku śmierci Ubezpieczonego Uprawniony zobowiązany jest dostarczyć do Towarzystwa niezbędne dokumenty, a mianowicie: 1) dokument ubezpieczenia, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu, a w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokument potwierdzający ten fakt oraz dokument potwierdzający prawo Uprawnionego do świadczenia; 2) inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia. 3. Jeżeli zaniechanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 2 miało wpływ na ustalenie okoliczności wypadku ubezpieczeniowego lub wysokości świadczenia Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia lub je zmniejszyć. 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego Towarzystwo informuje o tym Uprawnionego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie informuje Uprawnionego jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Towarzystwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących osób wymienionych w umowie jakie uzyskał w celu jej zawarcia. 2. Towarzystwo oświadcza na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami), że jest Administratorem Danych Osobowych. Informacje podane przez Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonych w dokumentach ubezpieczeniowych dotyczące danych osobowych przetwarzane są przez Towarzystwo w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia. Zarówno Ubezpieczającemu jak i Ubezpieczonym służy prawo wglądu do swoich danych osobowych jak i ich poprawiania. W przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych do celów innych niż działalność statutowa Towarzystwa wymagana jest uprzednia zgoda Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonych. INFORMOWANIE UBEZPIECZONYCH Wszelkich informacji na temat klauzul lub warunków stosowania umowy lub postępowania w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego można uzyskać w Biurze Ubezpieczeń Towarzystwa. 2. Wszelkie reklamacje oraz wnioski rozpatrywane są w Biurze Ubezpieczeń Towarzystwa. 3. Wszelkie reklamacje i odwołania od decyzji Biura Ubezpieczeń należy kierować do Zarządu Towarzystwa w Warszawie ul. Rydygiera 21A lub adres internetowy: SĄD WŁAŚCIWY 14. Powództwo o roszczenia wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszych OWU można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego powinny być składane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 z 2003 roku poz. 1151). 3. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group nr uchwały 1/33/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. i mają zastosowanie do umów indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie zawieranych od dnia 15 września 2007 r. Członek Zarządu Halina Maj Prezes Zarządu Paweł Bisek 3 / 8

4 Załącznik do OWU indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie elife OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU stosuje się do umów indywidualnego ubezpieczenia dodatkowego z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa zawieranych z BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w OWU określenia oznaczają: 1) umowa ubezpieczenia podstawowego indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie w zakresie podstawowym; 2) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, wbrew swej woli, został inwalidą; 3) częściowe trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, które polega na fizycznej utracie organu(ów) wymienionego/ych w Tabeli świadczeń nr 1 lub złamaniu/ach wymienionym/ych w Tabeli świadczeń nr 2; 4) wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie wymienione w 2 ust. 2 objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy postanowień niniejszych OWU oraz ważnie zawartej i obowiązującej w chwili zajścia zdarzenia umowy ubezpieczenia. 2. W ubezpieczeniu dodatkowym znaczenie następujących określeń: Towarzystwo, Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony, Suma ubezpieczenia na ryzyku, Akt terroryzmu, Wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia jest takie samo jak w OWU ubezpieczenia podstawowego. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. UMOWA UBEZPIECZENIA Umowa ubezpieczenia dodatkowego może być zawarta wyłącznie w przypadku, gdy zawarta jest umowa ubezpieczenia podstawowego, tj. indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie elife i musi być zawarta jednocześnie z umową ubezpieczenia podstawowego. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego potwierdza się wpisem w dokumencie ubezpieczenia podstawowego. 3. Ubezpieczenie dodatkowe rozpoczyna się łącznie z ubezpieczeniem podstawowym od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Jeżeli Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia dozna w wyniku nieszczęśliwego wypadku uszkodzenia ciała powodującego częściowe trwałe inwalidztwo ujęte w tabelach świadczeń zamieszczonych poniżej, wówczas Towarzystwo wypłaca świadczenie w kwocie wynikającej z przemnożenia sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia przez procentowy wskaźnik inwalidztwa określony w poniższych tabelach: Tabela świadczeń nr 1 Rodzaj inwalidztwa (amputacje, utraty) Procentowy wskaźnik inwalidztwa całkowita utrata wzroku 100% utrata wzroku w jednym oku 40% całkowita utrata słuchu 80% utrata słuchu w jednym uchu 30% utrata dwóch kończyn 100% utrata jednej kończyny 60% utrata palców u rąk (amputacja na poziomie paliczka bliższego): kciuk 20% palec wskazujący 15% pozostałe palce (za jeden palec) 5% utrata palców u rąk (z pozostawieniem paliczka bliższego): kciuk 15% palec wskazujący 10% pozostałe palce (za jeden palec) 3% utrata palców u nóg: paluch 15% pozostałe palce (za jeden palec) 3% Tabela świadczeń nr 2 Złamania Procentowy wskaźnik inwalidztwa głowa: - twarzoczaszka 50% - mózgoczaszka 40% złamania kompresyjne kręgosłupa (szyjny, lędźwiowy, piersiowy, kość ogonowa): 30% złamania łuków kręgosłupa (szyjny, lędźwiowy, piersiowy, kość ogonowa): 20% obręcz górna: obojczyk, łopatka, mostek 20% obręcz górna, złamanie otwarte 25% złamanie żebra: za każde żebro 10% dodatkowo: za uszkodzenie opłucnej z odmą 20% kończyna górna: kość ramienia 20% kość przedramienia (za każdą) 15% za złamanie otwarte dodatkowo 10% dodatkowo za złamanie wielomiejscowe tej samej kości 15% ręka i palce: kciuk i śródręcze 20% wskazujący 15% pozostałe palce 10% obręcz dolna: kość miednicy 20% za złamanie otwarte, dodatkowo 10% za złamanie wielomiejscowe 15% 4 / 8

5 Złamania Procentowy wskaźnik inwalidztwa kończyna dolna: kość udowa 30% za złamanie otwarte, dodatkowo 10% za złamanie wielomiejscowe 15% rzepka 10% kość podudzia: piszczel 30% za złamanie otwarte dodatkowo 20% za złamanie wielomiejscowe dodatkowo 20% strzałka 20% za złamanie otwarte dodatkowo 20% za złamanie wielomiejscowe dodatkowo 20% stopa: pięta 30% za złamanie wielomiejscowe dodatkowo 10% kości śródstopia 20% paluch 20% palec 10% 2. Jeżeli u Ubezpieczonego w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku wystąpi więcej niż jedna ze strat wymieniona w Tabelach świadczeń nr 1 i 2 to całkowita kwota świadczenia wypłacana przez Towarzystwo będzie sumą kwot należnych za każdą doznaną stratę, lecz nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia. 3. W przypadku kolejnej utraty w obrębie tego samego narządu świadczenie pomniejszone jest o kwoty wypłacone z tytułu wcześniejszej utraty części tego samego narządu. 4. Jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego w czasie poprzedzającym wypadek lub zaniedbanie/odmowa poddania się powypadkowej opiece lekarskiej ma ujemny wpływ na obrażenia powypadkowe to wysokość świadczenia będzie określona tak jak dla skutków, które wystąpiłyby, gdyby wypadkowi uległa osoba w pełni zdrowa fizycznie, która poddała się właściwemu leczeniu. SKŁADKA Taryfa składki jest niezależna od płci i wieku i została przygotowana w oparciu o dane z Rocznika statystycznego 2001 GUS. 2. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy składek. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia. Składka jest płatna jednocześnie ze składką z tytułu ubezpieczenia na życie. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia podstawowego oraz jeżeli trwałe częściowe inwalidztwo spowodowane zostało leczeniem nie zaleconym przez lekarza i/lub leczeniem uszkodzeń ciała nie będących skutkiem nieszczęśliwego wypadku. 2. Towarzystwo nie odpowiada ponadto za leczenie w sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach leczenia odwykowego. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu; 2) zabezpieczyć wszystkie dowody związane z nieszczęśliwym wypadkiem dla uzasadnienia roszczenia oraz wysokości świadczenia; 3) niezwłocznie zgłosić wypadek do Centrali Towarzystwa. 2. Ubezpieczony powinien wystąpić o świadczenie wypełniając druk Wniosek o wypłatę świadczenia załączony do niniejszych OWU i załączyć do niego: 1) dokument stwierdzający, że jest ono wynikiem nieszczęśliwego wypadku, np. raport policji; 2) inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia oraz wysokości świadczenia oraz, 3) zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia; 4) zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej. 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. 4. Jeżeli zaniechanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1 miało wpływ na ustalenie okoliczności wypadku ubezpieczeniowego lub wysokości świadczenia Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia lub je zmniejszyć. 5. W razie zaistnienia wątpliwości co do zasadności roszczenia Towarzystwo skieruje Ubezpieczonego na badania lekarskie, a Ubezpieczony zobowiązany jest się nim poddać. W przypadku odmowy przez Ubezpieczonego poddaniu się badaniom Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W ubezpieczeniu dodatkowym postanowienia dotyczące okresu ubezpieczenia, składki i umowy ubezpieczenia oraz właściwość sądu są takie same jak w OWU ubezpieczenia podstawowego. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie OWU indywidualnego ubezpieczenia podstawowego oraz przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 z 2003 r. poz. 1151). 3. Zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego powinny być składane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym pod rygorem nieważności. 4. Niniejsze OWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group nr uchwały 1/33/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 września 2007 r. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 7. Odpowiedzialność Towarzystwo rozpoczyna się i wygasa zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia podstawowego. Członek Zarządu Halina Maj Prezes Zarządu Paweł Bisek 5 / 8

6 Załącznik do OWU indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie elife OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO Z TYTUŁU POBYTU W SZPITALU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU stosuje się do umów indywidualnego ubezpieczenia dodatkowego z tytułu pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku zawieranych z BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w OWU określenia oznaczają: 1) umowa ubezpieczenia podstawowego indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie; 2) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony wbrew swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wymagającego leczenia szpitalnego; 3) szpital działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadający odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzania badań diagnostycznych i wykonywania zabiegów chirurgicznych i zatrudniający w pełnym wymiarze godzin zawodowy, kwalifikowany personel medyczny prowadzący dla każdego pacjenta dzienny rejestr medyczny (dostępny dla Towarzystwa). Za szpital uważa się również samodzielną jednostkę organizacyjną nie posiadającą w nazwie słowa szpital, ale pełniącą zadania określone dla szpitala, do której Ubezpieczony został skierowany przez lekarza lub przeniesiony bezpośrednio ze szpitala w celu kontynuacji leczenia szpitalnego. Za szpital nie zostanie uznana żadna z instytucji o charakterze innym niż leczniczy ani będąca jednym z następujących obiektów: sanatorium, uzdrowisko, szpital uzdrowiskowy, dom opieki, dom starców, dom wychowawczy, ośrodek rehabilitacyjny, hospicjum, ośrodek leczenia uzależnień lękowych, narkotykowych czy alkoholowych; 4) pobyt w szpitalu stały pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu leczenia przez okres ponad 2 dni; 5) wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie wymienione w 2 ust. 2 objęte ochroną ubezpieczeniowa na mocy postanowień niniejszych OWU oraz ważnie zawartej i obowiązującej w chwili zajścia zdarzenia umowy ubezpieczenia. 2. W ubezpieczeniu dodatkowym znaczenie następujących określeń: Towarzystwo, Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony, Akt terroryzmu, Współubezpieczony, Wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia jest takie samo jak w OWU ubezpieczenia podstawowego. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem powodującym uszkodzenie ciała. UMOWA UBEZPIECZENIA Umowa ubezpieczenia dodatkowego może być zawarta wyłącznie w przypadku, gdy zawarta jest umowa ubezpieczenia podstawowego, tj. indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i musi być zawarta jednocześnie z umową ubezpieczenia podstawowego. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego potwierdza się wpisem w dokumencie ubezpieczenia podstawowego. 3. Ubezpieczenie dodatkowe rozpoczyna się łącznie z ubezpieczeniem podstawowym od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, z uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w OWU ubezpieczenia podstawowego Towarzystwo wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w kwocie wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. 2. Świadczenie przysługuje Ubezpieczonemu maksymalnie przez 30 dni pobytu w szpitalu w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że jednorazowy pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 4 dni. 3. Jeżeli Ubezpieczony na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku zostanie ponownie skierowany do szpitala Towarzystwo wypłaci świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w kwocie wskazanej w dokumencie ubezpieczenia pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał minimum 24 godziny. 4. Liczba dni pobytu w szpitalu w okresie ubezpieczenia podlega kumulacji, a świadczenie przysługuje za wszystkie dni pobytu w szpitalu pod warunkiem, że jednorazowy pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 4 dni. SKŁADKA Taryfa składki jest niezależna od płci i wieku i została przygotowana w oparciu o dane z Rocznika statystycznego 2001 GUS. 2. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy składek. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia. Składka jest płatna jednocześnie ze składką z tytułu ubezpieczenia podstawowego. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 6. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się i wygasa zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia podstawowego. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia podstawowego oraz jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany został leczeniem nie zaleconym przez lekarza i/lub leczeniem uszkodzeń ciała nie będących skutkiem nieszczęśliwego wypadku. 2. Towarzystwo nie odpowiada ponadto za leczenie w sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach leczenia odwykowego. 3. Towarzystwo nie odpowiada za pobyt w szpitalu lub innej placówce chyba, że ma ona miejsce w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który zaszedł w okresie ubezpieczenia a Ubezpieczony został skierowany na rehabilitację nie później niż po upływie 6 miesięcy od wypadku. 6 / 8

7 POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku poprzez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu; 2) zabezpieczyć wszystkie dowody związane z nieszczęśliwym wypadkiem dla uzasadnienia roszczenia; 3) niezwłocznie zgłosić wypadek do centrali Towarzystwa. 2. Ubezpieczony powinien wystąpić o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w terminie 30 dni od dnia wyjścia ze szpitala na druku Wniosek o wypłatę świadczenia załączonym do niniejszych OWU. 3. Do Wniosku o wypłatę świadczenia Ubezpieczony zobowiązany jest dołączyć następujące niezbędne dokumenty, a mianowicie: 1) zaświadczenie potwierdzające pobyt w szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego); 2) dokument będący protokołem z miejsca zdarzenia, np. protokół policji, straży pożarnej, służb BHP itd., a w przypadku gdy na miejscu wypadku nie była wymagana obecność policji ani innych służb, szczegółowy opis zdarzenia w miarę możliwości potwierdzony przez świadków zdarzenia; 3) inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia oraz; 4) zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia; 5) zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej. 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości odszkodowania, a także pisemnie informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. 5. Jeżeli zaniechanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1 miało wpływ na ustalenie okoliczności wypadku ubezpieczeniowego lub wysokości świadczenia Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia lub je zmniejszyć. 6. W razie zaistnienia wątpliwości co do zasadności roszczenia Towarzystwo skieruje Ubezpieczonego na badania lekarskie, a Ubezpieczony zobowiązany jest się im podać. W przypadku odmowy przez Ubezpieczonego poddaniu się badaniom Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia. 7. Jeżeli Ubezpieczonym jest osoba małoletnia w jego imieniu występują rodzice lub ustanowieni opiekunowie prawni. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W ubezpieczeniu dodatkowym postanowienia dotyczące okresu ubezpieczenia, składki i umowy ubezpieczenia oraz właściwość sądu są takie same jak w OWU ubezpieczenia podstawowego. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie OWU ubezpieczenia podstawowego oraz przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 poz. 1151). 3. Zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego powinny być składane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym pod rygorem nieważności. 4. Niniejsze OWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group nr uchwały 1/33/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 września 2007 r. Członek Zarządu Halina Maj Prezes Zarządu Paweł Bisek 7 / 8

8 Załącznik do OWU indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie elife OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO Z TYTUŁU OPERACJI CHIRURGICZNEJ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU stosuje się do umów indywidualnego ubezpieczenia dodatkowego z tytułu operacji chirurgicznej na skutek nieszczęśliwego wypadku zawieranych z BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w umowie ubezpieczenia oraz innych dokumentach i dokumencie ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) ubezpieczenie podstawowe indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie; 2) okres ubezpieczenia okres dwunastu miesięcy, na który została zawarta umowa ubezpieczenia podstawowego wraz z umowami ubezpieczeń dodatkowych; 3) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli musi poddać się operacji chirurgicznej. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się chorób zawodowych i wszelkich innych chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które występują nagle; 4) wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie wymienione w 2 objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy postanowień niniejszych OWU oraz ważnie zawartej i obowiązującej w chwili zajścia zdarzenia umowy ubezpieczenia. 5) operacja chirurgiczna zabieg chirurgiczny z przecięciem tkanek, wykonany choremu w trakcie jego pobytu w szpitalu i przeprowadzony w ramach bloku operacyjnego, w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym (z wyłączeniem zabiegów endoskopowych). 2. W ubezpieczeniu dodatkowym znaczenie następujących określeń: Towarzystwo, Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony, Akt terroryzmu, Współubezpieczony, Wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia jest takie samo jak w OWU ubezpieczenia podstawowego. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest operacja chirurgiczna Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, jeżeli wskazaniem do niej był nieszczęśliwy wypadek, który zaistniał w okresie ubezpieczenia. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 3. Jeżeli w okresie ubezpieczenia wystąpi wypadek ubezpieczeniowy Towarzystwo wypłaci Uprawnionemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem postanowień 8. UMOWA UBEZPIECZENIA Umowa ubezpieczenia dodatkowego może być zawarta wyłącznie w przypadku, gdy zawarta jest umowa ubezpieczenia podstawowego, tj. indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie elife i musi być zawarta jednocześnie z umową ubezpieczenia podstawowego. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego potwierdza się wpisem w dokumencie ubezpieczenia podstawowego. 3. Ubezpieczenie dodatkowe rozpoczyna się łącznie z ubezpieczeniem podstawowym od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 5. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się i wygasa zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia podstawowego. SKŁADKA Taryfa składki jest niezależna od płci i wieku i została przygotowana w oparciu o dane z Rocznika statystycznego 2001 GUS. 2. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy składek. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia. Składka jest płatna jednocześnie ze składką z tytułu ubezpieczenia podstawowego. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ubezpieczony powinien wystąpić o świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego w okresie 14 dni po przebytej operacji. 2. Występując do Towarzystwa o świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczony powinien dołączyć do wniosku: 1) zaświadczenie stwierdzające przebytą operację (karta informacyjna leczenia szpitalnego) wraz z określeniem przyczyny; 2) wszelką posiadaną dokumentację medyczną; 3) kopię dowodu osobistego; 4) inną dokumentację, o którą poprosi Towarzystwo. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 8. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia podstawowego oraz jeżeli operacja chirurgiczna spowodowana została leczeniem nie zaleconym przez lekarza i/lub leczeniem uszkodzeń ciała nie będących skutkiem nieszczęśliwego wypadku. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W ubezpieczeniu dodatkowym postanowienia dotyczące okresu ubezpieczenia, składki i umowy ubezpieczenia oraz właściwość sądu są takie same jak w OWU ubezpieczenia podstawowego. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie OWU ubezpieczenia podstawowego, przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 z 2003 r. poz. 1151). 3. Zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego powinny być składane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym pod rygorem nieważności. 4. Niniejsze OWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group nr uchwały 1/33/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 września 2007 r. Członek Zarządu Halina Maj Prezes Zarządu Paweł Bisek 8 / 8

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa stosuje się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne)

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne) Wyciągi z OWU : DOMUNETY SKŁADANE W PRZYPADKU ZAJSCIA ZDARZENIA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 23. OWU Towarzystwo wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego kod warunków BZGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie WARTA Plan na Przyszłość Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Informacja do Ogólnych warunków umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 stycznia 2016) Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM",

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017 SUMA UBEZPIECZENIA 13 000 ZŁ W następstwie: - nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego - zawału serca - krwotoku śródczaszkowego 100% sumy ubezpieczenia - ataku epilepsji - sepsy Śmierć ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia C U Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia GPSU/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/NPER/1/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo