REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu. 1 Informacja o Projekcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu. 1 Informacja o Projekcie"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu 1 Informacja o Projekcie 1. Projekt Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu, zwany dalej Projektem, realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (zwaną dalej beneficjentem lub FFW) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno- Społeczny (zwanym dalej KRES) oraz Gminą Szydłowiec, Miastem Pionki, Gminą Kozienice, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. 2. Biuro Projektu znajduje się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki Projekt obejmuje swym zasięgiem subregion radomski (powiaty: lipski, zwoleński, radomski, szydłowiecki, przysuski, białobrzeski, kozienicki, grójecki, m. Radom) 4. Projekt jest realizowany w okresie od do Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. 6. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej. 7. Działania realizowane w ramach projektu to: 7.1. szkolenia, 7.2. doradztwo, w tym usługi prawne, księgowe i marketingowe, 7.3. dotacje, 7.4. wsparcie pomostowe, 7.5. rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES, 7.6. promocja ES i zatrudniania w sektorze ES, 7.7. poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES, 8. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do uczestnictwa w Projekcie. 2 Kryteria dostępu 1. Uprawnionymi do udziału w projekcie są: 1.1. podmioty ekonomii społecznej (PES): spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej; 1.2. instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego oraz instytucje pomocy i integracji społecznej: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); 1.3. osoby fizyczne; 1.4. osoby prawne wymienione w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.

2 Strona 2 o spółdzielniach socjalnych; 2. Zakres udziału w projekcie dostępny dla poszczególnych grup jest następujący: 2.1. PES: szkolenia, doradztwo, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES, promocja ES i zatrudniania w sektorze ES, poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES; 2.2. instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej: rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES, promocja ES i zatrudniania w sektorze ES, poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES; 2.3. osoby fizyczne: szkolenia, doradztwo, dotacje, wsparcie pomostowe, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES; 2.4. osoby prawne: szkolenia, doradztwo, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES, promocja ES i zatrudniania w sektorze ES, poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES, a także dotacje i wsparcie pomostowe dla osób fizycznych przystępujących lub zatrudnionych w nowoutworzonej przez te osoby prawne spółdzielni. 3. Szczegółowe kryteria uczestnictwa w projekcie osób fizycznych są następujące: 3.1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 3.2. zamieszkiwanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) subregionu radomskiego, 3.3. ukończenie 15 r.ż. oraz nie ukończenie 64 r.ż., 3.4. pozostawanie bez zatrudnienia, 3.5. przynależenie do jednej z poniższych kategorii: osoba bezrobotna, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoba uzależniona od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, osoba uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, osoba chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, osoba zwolniona z zakładu karnego, mająca trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoba niepełnosprawna, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 4. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby: 4.1. pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, partnerem w projekcie lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu, 4.2. które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed dniem przystąpienia do projektu. Oznacza to, że ze wsparcia wyłączone są osoby zarejestrowane w charakterze przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Ewidencji Działalności Gospodarczej, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej, 4.3. które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w środków w ramach PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 4.4. które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych, 4.5. które łączy lub łączył z pracownikiem Beneficjenta lub partnera, uczestniczącym w procesie rekrutacji związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 5. Grupa docelowa składać się będzie minimum z 30% osób niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

3 3 Terminy naboru Strona 3 1. Nabór do projektu prowadzony będzie w sposób ciągły w okresie realizacji projektu. 2. W przypadku osób fizycznych, które będą ubiegać się o dotacje na założenie spółdzielni socjalnej nabór prowadzony będzie w okresie: Zasady naboru instytucji 1. Rekrutacja instytucji wymienionych w paragrafie 2 punkty: 1.1, 1.2, 1.4 prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria: 1.1. siedziba instytucji znajduje się na terenie subregionu radomskiego, 1.2. złożenie formularza zgłoszeniowego instytucji. 2. Spełnienie powyższych kryteriów będzie równoznaczne z rozpoczęciem udziału instytucji w projekcie. 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń instytucji uprawnionych do skorzystania ze szkoleń oraz wsparcia doradczego, pierwszeństwo będą miały instytucje, które dotychczas nie skorzystały z analogicznego wsparcia. Po utworzeniu spółdzielni socjalnych w ramach projektu im przyznane zostanie pierwszeństwo korzystania ze szkoleń oraz doradztwa. 5 Zasady naboru osób fizycznych ubiegających się o dotacje 1. Rekrutacja osób fizycznych, które będą ubiegać się o dotacje na założenie spółdzielni socjalnej, prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria: 1.1. Formalne: miejsce zamieszkania subregion radomski, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, deklaracja uczestnictwa w spółdzielni socjalnej, złożenie pełnego kompletu dokumentów rekrutacyjnych opisanych w punkcie Merytoryczne: opis działalności planowanej w ramach spółdzielni socjalnej motywacja (chęć podjęcia ryzyka uczestnictwa w spółdzielni socjalnej), predyspozycje do uczestnictwa w spółdzielni socjalnej (weryfikacja na podstawie testu i rozmowy z doradcą zawodowym). 2. Podstawą do rejestracji jest formularz rekrutacyjny, który można pobrać ze strony internetowej projektu: otrzymać w biurze projektu, punkcie informacyjno-doradczym lub otrzymać w czasie spotkań rekrutacyjnych ze specjalistą ds. rekrutacji. 3. Kandydat/ka w ramach rekrutacji może złożyć tylko jeden zestaw dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać złożone osobiście w biurze projektu, punkcie informacyjno-doradczym, przesłane drogą elektroniczną, wysłane pocztą w okresie naboru, lub przekazane osobiście specjaliście ds. rekrutacji. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego. Dokumenty, które wpłyną za pośrednictwem poczty do biura projektu później niż do dnia r. mogą pozostać nie rozpatrzone. W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną, konieczne jest podpisanie przez kandydata/tkę dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu, najpóźniej do ostatniego dnia trwania naboru. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Etapy rekrutacji: 4.1. Etap I ocena formalna formularzy rekrutacyjnych, 4.2. Etap II wypełnienie ankiet rekrutacyjnych oraz indywidualna rozmowa z psychologiem i doradcą zawodowym,

4 Strona Etap III - sporządzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników/czek projektu oraz poinformowanie zakwalifikowanych osób o przyjęciu do projektu, 5. Dokumenty rekrutacyjne: 5.1. formularz rekrutacyjny, 5.2. zaświadczenie o spełnieniu jednego z kryteriów wymienionych w paragrafie 2 punkt 3.5, 5.3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Fundację Fundusz Współpracy danych osobowych do celów realizacji Projektu oraz ewaluacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. 6. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą kierownik projektu, specjalista ds. rekrutacji, psycholog i doradca zawodowy, w oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych i rekomendacji psychologa oraz doradcy zawodowego. 6 Etap I procesu naboru uczestników 1. Etap I (weryfikacja formalna) obejmować będzie ocenę formularza rekrutacyjnego w oparciu o Kartę Oceny Formularza Rekrutacyjnego kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu i polegać będzie na sprawdzeniu przez komisję rekrutacyjną następujących kryteriów: 1.1. złożenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, 1.2. złożenie formularza rekrutacyjnego na odpowiednim wzorze, 1.3. złożenie formularza rekrutacyjnego w odpowiednim terminie, 1.4. wypełnienie wszystkich punktów formularza rekrutacyjnego. W przypadku pominięcia przez kandydata/tkę wymaganego pola w formularzu rekrutacyjnym, bądź braku podpisu, kandydat/ka zostanie poproszony/a przez komisję rekrutacyjną o uzupełnienie braków w terminie trzech dni od momentu otrzymania informacji o stwierdzonych brakach, 1.5. spełnianie przez kandydata/tkę wymogów dotyczących statusu uczestnika/czki projektu, wymienionych w paragrafie 2 regulaminu, 1.6. czytelne podpisanie wszystkich oświadczeń. 2. W przypadku niekompletnej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych. 3. Aplikacje nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane na kolejnych etapach rekrutacji. 4. Informacja o nie spełnieniu wymogów formalnych zostanie przekazana telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 7 Etap II procesu naboru uczestników 1. Etap II obejmować będzie wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz indywidualne spotkania kandydatów z psychologiem i doradcą zawodowym. 2. Ankieta rekrutacyjna składa się z trzech części: 2.1. weryfikującej znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w skali od 0 do 5), 2.2. weryfikującej umiejętności społeczne (ocena przez psychologa w skali od 0 do 5), 2.3. krótkiego opisu działalności planowanej w ramach spółdzielni socjalnej (ocena przez ekspertów w skali od 0 do 5), 3. Rozmowa z psychologiem ma na celu ocenę motywacji do uczestnictwa w spółdzielni socjalnej. 4. Rozmowa z doradcą zawodowym ma na celu ocenę predyspozycji do uczestnictwa w spółdzielni socjalnej. 5. Z każdej rozmowy sporządzona zostanie notatka wraz z uzasadnieniem przyznanej w skali od 0 do 5 oceny motywacji oraz predyspozycji. 6. Opis działalności planowanej w ramach spółdzielni socjalnej oceniany będzie przez 2 ekspertów. 7. Ocenie podlegać będzie: pomysł na działalność, posiadane zasoby rzeczowe, zasoby ludzkie

5 (w tym kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności), planowany koszt inwestycji. Ekspert sporządzi uzasadnienie przyznanej oceny biorąc pod uwagę elementy wskazane powyżej, a także realność danej inwestycji. 8. W przypadku istotnej rozbieżności ocen ekspertów (różnica powyżej 2 punktów) opis zostanie oceniony przez trzeciego eksperta, którego ocena będzie decydująca. 9. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania na tym etapie: 25. Strona 5 8 Etap III procesu naboru uczestników 1. W ramach Etapu III komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów/ek na uczestników/czki projektu. Lista aktualizowana będzie przynajmniej 2 razy w miesiącu, w miarę otrzymywania dokumentacji. O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów otrzymana w procesie rekrutacji. Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestników do projektu wynosi: W przypadku uzyskania takiej samej oceny co najmniej dwie osoby, o miejscu na liście decydować będzie: 2.1. zamieszkanie na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, 2.2. wynik ankiety w części oceniającej znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 2.3. wynik ankiety w części oceniającej umiejętności społeczne. 3. Przydział do poszczególnych grup szkoleniowych (4 grupy w ciągu trwania projektu) będzie dokonywany w oparciu o listę rankingową zaktualizowaną najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkoleń przez daną grupę. 4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do pierwszej grupy będą ponownie brane pod uwagę, przy ustalaniu składu drugiej, analogicznie przydział będzie następował do kolejnych grup szkoleniowych. 5. Do udziału w szkoleniach zakwalifikowanych zostanie 60 osób, w tym minimum 30% osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. 6. O zakwalifikowaniu do poszczególnych grup szkoleniowych uczestnicy będą informowani pisemnie oraz telefonicznie, lista uczestników zostanie również zamieszczona na stronie internetowej projektu. 7. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w szkoleniu, do grupy zostanie zaproszona kolejna osoba z listy rankingowej. 9 Procedura odwoławcza 1. Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w I etapie rekrutacji, będą mogły złożyć odwołanie w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o niespełnieniu kryteriów formalnych. Odwołanie musi mieć charakter pisemny i musi zawierać: 1.1. dane kandydata/ki, 1.2. wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny ze wskazaniem, w jakim zakresie, zdaniem kandydata/ki, ocena została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. 2. Po rozpatrzeniu odwołań komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni roboczych poinformuje kandydatów/ki listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach procedury odwoławczej. 3. W pierwszym etapie rozpatrywania odwołania zostanie sprawdzone, czy odwołanie jest zasadne (czy został popełniony błąd przez oceniających). Jeżeli nie, odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie. Jeżeli odwołanie jest zasadne, wniosek zostanie poddany

6 Strona 6 ponownej ocenie. 4. Jeżeli odwołanie nastąpi po etapie rozmów indywidualnych, zostaną ponownie przeanalizowane oceny psychologa oraz doradcy zawodowego. W razie konieczności kandydat/ka może zostać poddany/na dodatkowym testom w zależności od obszaru jakiego dotyczy odwołanie np. test wiedzy, predyspozycji czy motywacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję, a kandydat/ka zostaje przyjęty/a do projektu, przez co liczba uczestników/czek w projekcie zwiększa się. 5. Na życzenie kandydata/ki odwołującego się udostępniana jest kopia wyników ankiet oraz ocen psychologa oraz doradcy zawodowego. 10 Zasady naboru osób fizycznych nie ubiegających się o dotacje 1. Rekrutacja osób fizycznych, które nie będą ubiegać się o dotacje na założenie spółdzielni socjalnej, prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria formalne: 1.1. miejsce zamieszkania subregion radomski, 1.2. złożenie pełnego kompletu dokumentów rekrutacyjnych opisanych w punkcie Podstawą do rejestracji jest formularz rekrutacyjny, który można pobrać ze strony internetowej projektu: otrzymać w biurze projektu, punkcie informacyjno-doradczym lub otrzymać w czasie spotkań rekrutacyjnych ze specjalistą ds. rekrutacji. 3. Kandydat/ka w ramach rekrutacji może złożyć tylko jeden zestaw dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać złożone osobiście w biurze projektu, punkcie informacyjno-doradczym, przesłane drogą elektroniczną, wysłane pocztą w okresie naboru, lub przekazane osobiście specjaliście ds. rekrutacji. 4. Etapy rekrutacji: 4.1. Etap I ocena formalna formularzy rekrutacyjnych, 4.2. Etap II - sporządzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników/czek projektu oraz poinformowanie zakwalifikowanych osób o przyjęciu do projektu, 5. Dokumenty rekrutacyjne: 5.1. formularz rekrutacyjny, 5.2. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Fundację Fundusz Współpracy danych osobowych do celów realizacji Projektu oraz ewaluacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. 6. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą kierownik projektu i/lub specjalista ds. rekrutacji, w oparciu o spełnienie kryteriów formalnych. 7. Nabór prowadzony będzie w sposób ciągły do momentu wyczerpania zaplanowanej w projekcie puli godzin szkoleniowych oraz doradczych. 8. Etap I rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z paragrafem Etap II rekrutacji - osoby spełniające kryteria formalne zostaną wpisane na listę uczestników projektu 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie zapisy prawodawstwa krajowego i unijnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Ramowe Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania Wsparcie ekonomii społecznej. 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego upublicznienia. 3. Fundacja Fundusz Współpracy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej projektu.

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 3 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Dla osób fizycznych/grup inicjatywnych w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze PO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Uczyć się każdy chce - nowe kompetencje kadry zarządzającej oraz nauczycieli z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo o nr WND-POKL.09.05.00-20-D33/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała bcp.or g.pl tel

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała  bcp.or g.pl tel Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego (OWES) jest inicjatywą: - Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej lider projektu - Bielskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji

Tytuł projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji REGULAMIN REKRUTACJI (rekrutacja dodatkowa) Tytuł projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy regulamin określa zasady/kryteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 7 stycznia 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW/TEK NA ASTYSTENTÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW/TEK NA ASTYSTENTÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW/TEK NA ASTYSTENTÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w ramach projektu pt. SAMO-Dzielni współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIU z obszaru luk kompetencyjnych kadry IES (zarządzanie strategiczne w organizacji pozarządowej) organizowanego w ramach realizowanego przez miasto stołeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 1 Informacje o projekcie 1. EUROSULTIONS Jan Dymek realizuje Projekt nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 pn.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu STOŁECZNE CENTRUM KARIERY realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim. 1 Informacja o Projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim. 1 Informacja o Projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim 1 Informacja o Projekcie 1. Projekt Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim (IWES),

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.02-00-F45/13 Informacje ogólne 1 1. Regulamin dotyczy projektu Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji do nowej grupy przedszkolnej i udziału w projekcie Akademia Kreatywności - twórcze dziecko aktywni rodzice współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna 1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 1) Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2) Ocena formalna i merytoryczna złożonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "OD SAMODZIELNOŚCI DO NIEZALEŻNOŚCI prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Bądź aktywny dziś i jutro 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej KARTA ZGŁOSZENIOWA

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej KARTA ZGŁOSZENIOWA KARTA ZGŁOSZENIOWA Projekt LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 na doradców zawodowych Projektu pn.: Nowa perspektywa doradztwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Załącznik 1 Regulaminu rekrutacji uczestników Regulaminu rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) Projekt Załóż własną firmę realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RAZEM znaczy więcej! nr projektu POKL.07.03.00-06-094/11 nr umowy POKL.07.03.00-06-094/11-00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RAZEM znaczy więcej! nr projektu POKL.07.03.00-06-094/11 nr umowy POKL.07.03.00-06-094/11-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RAZEM znaczy więcej! realizowanego w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00,

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00, 1 Spis treści: 1. Informacje o Projekcie i postanowienia ogólne 3 2. Zasady rekrutacji do Projektu 4 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 1 Informacje o projekcie 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH z obszaru luk kompetencyjnych pracowników JST w zakresie współpracy JST z IES (współpraca pozafinansowa) organizowanego w ramach realizowanego przez miasto

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 1. Nabór zostanie ogłoszony w dniu 15.03.2016 r. i potrwa do 31.03.2016 r. 2. O wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ramach projektu WiP-Współpraca i partycypacja NGO przestrzeni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Żłobek = powrót do pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Aktywni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej SUKCES Biuro projektu: ul. Młynarska 3 87-800 Włocławek e-mail owes_sukces@op.pl Tel. 54 426-26-67 Fax. 54 426-26-66 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo