Regulamin serwisu Work & Equipment

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu Work & Equipment"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu (zwanych dalej Użytkownicy ) z serwisu Work & Equipment będącego internetową platformą ogłoszeniową dla branży filmowej (zwaną dalej Platforma ) działającą w ramach portalu (zwanego dalej Portal ); b) Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży i/lub wynajmu oraz nawiązania współpracy poprzez umożliwienie im zamieszczania ofert sprzedaży i/lub wynajmu rzeczy i/lub oferowania świadczenia usług lub oferty pracy związanych z wykonywanym zawodem filmowym (zwane dalej Oferty ), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców. 2. Właścicielem Platformy jest firma Film Spring Open, z siedzibą przy ul. Wazów 12, Warszawa, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr , NIP: , REGON: (zwana dalej Administrator ) 3. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez niego zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie. II. OPŁATY I PROWIZJE 1. Zarejestrowanie profilu Użytkownika jest bezpłatne. 2. Przeglądanie Ofert Użytkowników jest bezpłatne. 3. Brak prowizji od transakcji przeprowadzanych przez Użytkowników. 4. Administrator zastrzega możliwość pobierania opłat za: a) Wystawienie które zależą od ceny Oferty ustalonej przez Użytkownika b) Pozycjonowanie wg. wyników wyszukiwania; c) Wyróżnienie (specjalnym kolorem, pogrubienie, podświetlenie, tło, tekst lub inna forma wyróżnienia) wybranej Oferty, w zależności od udostępnionej grafiki przez Administratora. 5. Opłata za każdą opcję wyróżnienia doliczana jest do opłaty za wystawienie Oferty. 1

2 6. W przypadku bezpłatnego wystawiania Ofert również istnieje możliwość wyróżnienia Oferty za dokonaniem stosownej Opłaty. 7. Zarówno opłaty z tytułu abonamentu jak i opłaty za wystawienie oraz wyróżnienie Oferty są naliczane niezależnie od tego czy dojdzie do transakcji z Użytkownikiem. 8. Stawki wszystkich opłat z tytułu abonamentu, opłat za wystawienie oraz wyróżnienie Oferty zostały wyszczególnione na stronie Platformy i mogą ulegać zmianie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronie Platformy. 9. Cennik wszystkich aktualnych usług jest opublikowany na stronie: III. KORZYSTANIE Z PLATFORMY: 1. Na Platformie wyróżniamy dwa typu uczestników: Użytkownik oraz przeglądający Oferty. 2. Użytkownikiem Platformy może być jedynie osoba, która dokona prawidłowego zalogowania (lub zarejestrowania) na Portalu; W celu zalogowania (lub zarejestrowania) należy wejść na stronę: 3. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikowania swoich danych podanych na Profilu. Może również zmieniać swój login oraz hasło dostępu. Jako login używany jest adres e- mail. Aby zmienić login należy skontaktować się z Administratorem wysyłając maila na adres Natomiast, aby zmienić hasło, należy po zalogowaniu wejść na stronę: 4. Administrator ma pełny i nieograniczony wgląd do kont Użytkowników z możliwością ich edycji. Na prośbę Użytkownika Administrator może dokonywać zmian w jego koncie. W tym celu Użytkownik może wysyłać zapytania drogą mailową na adres: 5. Przeglądającym Oferty może być użytkownik sieci Internet, czyli również osoba niezalogowana (lub niezarejestrowana) na Portalu. 6. Użytkownikiem Platformy i/lub przeglądającym Oferty może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. 7. Użytkownikiem Platformy i/lub przeglądającym Oferty mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie 2

3 obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego. 8. Administrator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników ani przeglądających Oferty i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez nich. 9. Użytkownicy, którzy zamieszczają Oferty i/lub przeglądający Oferty, którzy są zainteresowani sprzedażą i/lub wynajmem rzeczy i/lub oferowaniem usług będących przedmiotem Ofert, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych. 10. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do: a. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; b. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam); c. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu; d. Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu; e. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 11. Użytkownik i/lub przeglądający Oferty ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy. 12. Użytkownik i/lub przeglądający Oferty są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia ich praw w ramach korzystania przez niego z Platformy. 13. Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. 14. Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administratora. 3

4 15. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach: a. z chwilą upływu terminu publikacji Ofert; b. z chwilą usunięcia wszystkich Ofert przez Użytkownika; c. z chwilą usunięcia Ofert przez Administratora, w przypadkach wskazanych w Regulaminie; d. z chwilą zakończenia działalności Platformy; e. w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy. IV. ZAMIESZCZANIE OFERT: 1. Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika na Platformie oraz zasady i warunki korzystania z Platformy odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). 2. Prezentowane na stronach Platformy Oferty i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 3. Dodanie Oferty wymaga rejestracji i zalogowania się. Przeglądanie Oferty nie wymaga rejestracji ani zalogowania się. 4. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą. 5. Zamieszczając Ofertę Użytkownik jest zobowiązany podawać informacje zgodne z prawdą i przestrzegać przepisów prawa. 6. Oferta jest aktywna do czasu usunięcia lub ukrycia jej przez Użytkownika lub do momentu wygaśnięcia wykupionego pakietu (abonamentu). 7. Użytkownik sam ustala cenę opublikowanej Oferty, w tym celu wpisuje kwotę w EUR. Jeżeli Użytkownik akceptuje płatności w innej walucie (np. w PLN) może opisać to w polu "Szczegóły płatności". 8. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się, że prawidłowo oznaczy swój profil, jako osobę fizyczną (nie prowadzającą działalności gospodarczej) lub jako przedsiębiorcę (osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogącą we 4

5 własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 9. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ofert wystawianych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. 10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie byłoby nielegalne. 11. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile takie Oferty są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ofert. 12. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie: a. Ofert fikcyjnych (nieprawdziwych); b. Ofert bez podanej ceny (nie dotyczy kategorii Personal Offers, gdzie ustawienie ceny nie jest możliwe); c. Ofert oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub danymi innego przedsiębiorcy. 13. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać na Platformie: a. Ofert wymiany; b. Ofert bezpłatnego wydania rzeczy (darowizny); c. Ofert o charakterze towarzyskim; d. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych. 14. W sprawie zamieszczenia reklamy na Platformie bądź zapytania dotyczące usługi dostosowanej do indywidualnych potrzeb należy kierować na adres: 15. Administrator może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika 5

6 usunąć Oferty i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Oferty. 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ofert, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd. 17. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika (blokada konta lub publikacji Oferty Użytkownika) lub do zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny. Użytkownik nie może ubiegać się o zwrot kosztów za usuniętą przez Administratora publikację w przypadku, gdy Użytkownik złamał zasady korzystania z Platformy, lub gdy na prośbę Administratora nie dokonał wymaganych zmian w wyznaczonym terminie. Administrator może czasowo wstrzymać świadczenie usług, a ich wznowienie nastąpi po skorygowaniu zamieszczonej przez Użytkownika Oferty zgodnie z uwagami Administratora. 18. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi publikacji Oferty bez podania przyczyny. 19. Jeżeli Użytkownik wykupił pakiet (abonament) lub dodatkowe usługi (pozycjonowanie, wyróżnienie), które zostały aktywowane (opublikowane na Platformie) i zostały usunięte (dezaktywowane) na prośbę lub bezpośrednio przez Użytkownika to nie przysługuje mu zwrot opłat za niewykorzystany (krótszy) okres jej publikacji. 20. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim loginu i hasła oraz jest zobowiązany z należytą starannością chronić dostęp do swojego konta przed osobami trzecimi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane na koncie Użytkownika jeśli zostały one dokonane poprzez jego konto. 21. Administrator ma prawo swobodnie zmieniać zakres świadczonych usług. 22. Administrator ma prawo zawieszać (wstrzymywać) pracę Platformy lub ograniczać dostęp do jej zawartości. W przypadku wstrzymania pracy Platformy przez okres dłuższy niż 14 dni Użytkownik, który wykupił pakiet (abonament) lub dodatkowe usługi (pozycjonowanie, wyróżnienie), które zostały aktywowane (opublikowane na Platformie), a nie była one świadczone przez określony w cenniku czas, to przysługuje mu zwrot kosztów adekwatny do niewykorzystanego okresu świadczonych usług według następującego wzoru: X / Y * D = Z, gdzie X oznacza koszt wystawienia Oferty, Y oznacza liczbę dni kalendarzowych na 6

7 jakie został wykupiony pakiet/usługa, D oznacza liczbę dni kalendarzowych na jakie został wykupiony pakiet/usługa pomniejszone o liczbę dni kalendarzowych, w których Oferta została publikowana, czyli liczba dni, w których Oferta nie była publikowana, Z oznacza przysługujący zwrot kosztów. 23. Administrator ma prawo swobodnie dokonywać zmian w cenniku oraz w zakresie wszystkich świadczonych usług zarówno płatnych jak i bezpłatnych. 24. Podstawą do wyceny usług świadczonych przez Administratora i obciążenia Użytkownika jest cennik dostępny na łamach portalu, z wyjątkiem realizowania usług na indywidualnych zasadach (nietypowych, bądź nie określonych w cenniku), które zostały ustalone pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. 25. Administrator automatycznie uruchamia możliwość korzystania z pakietów (abonamentu) oraz inne dodatkowe usługi publikowania Oferty (pozycjonowania lub wyróżniona) dopiero wtedy, gdy Administrator otrzyma należność za niniejszą publikację oraz inne stosowne do sytuacji opłaty, z wyjątkiem przypadku bezpłatnego wystawiania Ofert według aktualnie obowiązującego cennika. 26. Administrator ma prawo podpisywania indywidualnych umów/porozumień z Użytkownikami Platformy, które będą określać indywidualne warunki płatności oraz wysokości opłat. 27. Zakup usług świadczonych przez Administratora realizowany jest za pośrednictwem serwisu PayPal. 28. Administrator może zażądać od Użytkownika dokumentów (np.: decyzja o nadaniu numeru Regon, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, dowód osobisty, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.), w celu sprawdzenia autentyczności danych zawartych przez Użytkownika w serwisie. Dokumenty te mogą być wymagane do wglądu w oryginale lub w postaci kopii. Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług Użytkownikowi a nawet trwale usunąć jego konto założone w serwisie, gdy ten nie udostępni wymaganych dokumentów. 29. Treści zamieszczane przez Użytkownika mogą być wyświetlane w innym układzie graficznym niż ten, który został stworzony przez Użytkownika. 30. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie do Platformy lub innego rodzaju zdarzenia, na które Administrator lub podmioty współpracujące z 7

8 Administratorem w obsłudze portalu nie mają bezpośredniego wpływu. 31. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Platforma i świadczone za jego pośrednictwem usługi działały poprawnie i bez zakłóceń. 32. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgromadzonych danych Użytkowników i o Użytkownikach, jeśli nie miał na to bezpośredniego wpływu. 33. Użytkownik dokonując rejestracji dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DZ.U Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych przez firmę Film Spring Open z siedzibą przy ul. Wazów 12, Warszawa, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr , NIP: , REGON: Wykorzystywanie danych w celach marketingowych, upoważnia Administratora do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną oraz innymi środkami przekazu o charakterze informacyjnym oraz reklamowym w imieniu własnym i na rzecz partnerów handlowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników i ich bezpieczeństwie określa punkt VII. Regulaminu Prywatność i poufność. 34. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ofert i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy. 35. Administrator zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ofert, których okres publikacji się zakończył, w celu ich archiwizacji. V. CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ/WYNAJEM: 1. Rzeczy oferowane na sprzedaż i/lub wynajem przez Użytkowników mogą być nowe lub używane. 2. Niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego zabrania się wystawiania na sprzedaż i/lub wynajem: a. Żywności; b. Napojów alkoholowych; c. Papierosów i wyrobów tytoniowych; d. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych; e. Produktów leczniczych lub wyrobów farmakologicznych; 8

9 f. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej; g. Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; h. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu; i. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni palnej, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa; j. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko; k. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa; l. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich; m. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów; n. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych. 3. Zakazane jest oferowanie świadczenia usług lub pracy o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. VI. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Administrator rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami lub między Użytkownikami a przeglądającym Oferty, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego/wynajmującego/oferenta świadczenia usług lub pracy z kupującym. 2. Zawarcie i realizacja transakcji oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami lub między Użytkownikami a przeglądającym Oferty. 9

10 3. Administrator w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach z Użytkownikiem, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych z nim, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 4. Administrator może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej z Użytkownikiem, o ile skorzysta się z funkcji do wysyłania i wewnątrz działania Platformy. Adres podawany przez Użytkowników jest niewidoczny dla innych. 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań. 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez Użytkowników w wyniku zawarcia transakcji, w szczególności w wyniku zawarcia umów sprzedaży i/lub wynajmu, wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym jak również umów o pracę, wskutek zamieszczenia Ofert w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego/wynajmującego/oferenta świadczenia usług lub pracy lub kupującego. VII. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ: 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest firma Film Spring Open z siedzibą przy ul. Wazów 12, Warszawa, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr , NIP: , REGON: (zwany w niniejszym rozdziale jako Administrator danych ); 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora danych w celu prowadzenia Platformy i zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania; 10

11 3. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom lub przeglądającym Oferty. Udostępnienie danych jest dobrowolne; 4. Użytkownicy jak i przeglądający Oferty uprawnieni są do korzystania z danych udostępnianych przez innych Użytkowników Platformy wyłącznie w związku z korzystaniem z Platformy, komunikowaniem się z innymi Użytkownikami oraz zawieraniem z nimi transakcji; 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora danych w celach marketingowych, upoważnia to Administratora danych do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną oraz innymi środkami przekazu o charakterze informacyjnym oraz reklamowym w imieniu własnym i na rzecz partnerów handlowych; 6. Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa; 7. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej innej osobie trzeciej bez jego zgody; 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora Danych drogą mailową na adres: lub korzystając w tym celu z funkcjonalności Platformy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Platformy Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy; 9. Administrator danych wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika oraz przez przeglądających Oferty. Pliki typu cookies umożliwiają: a) Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać Loginu oraz Hasła; b) Tworzenie statystyk oglądalności podstron Platformy; 10. Administrator danych oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Platformy, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest 11

12 w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Administrator danych dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres mailowy Administratora danych VIII. REKLAMACJE: 1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać drogą mailową do Administratora na adres: 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 4. Administrator ma prawo nie odpowiedzieć na reklamację, gdy ta wynika z nieznajomości Regulaminu lub z nieumiejętności użytkowania Platformy, niezastosowania się do uwag i zaleceń Administratora przez Użytkownika. 5. Administrator może przekazać reklamację do podmiotów współpracujących z Administratorem lub do innych podmiotów, które za pośrednictwem portalu świadczą usługi, gdy reklamacja dotyczy bezpośrednio tych podmiotów. 6. Administrator może dowolnie i w każdej chwili dokonywać zmian w Regulaminie. 7. Administrator będzie informował Użytkowników o dokonanych zmianach w Regulaminie na łamach Platformy lub mailem. Informacje o zmianie Regulaminu będą publikowane przez okres minimum 7 dni. Użytkownik w celu poznania aktualnego Regulaminu winien raz na 7 dni odwiedzać Platformę, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami. 8. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu maila lub umieszczeniu informacji przez Administratora na łamach Platformy o zmianach w Regulaminie zapoznać się z nimi, 12

13 gdyż zalogowanie się po opublikowaniu przez Administratora ogłoszenia o zmianach w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją tego Regulaminu. 9. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik nie może się zalogować i niezwłocznie powinien poinformować o tym Administratora. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Administrator zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Platforma jest chroniona prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści, materiałów oraz wszelkich innych elementów Platformy bez zgody Administratora. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2011 r. 13

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin i zakres regulacji

I. Regulamin i zakres regulacji I. Regulamin i zakres regulacji 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Gawest Pharma Gawryś Spółka Jawna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo