Regulamin serwisu Work & Equipment

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu Work & Equipment"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu (zwanych dalej Użytkownicy ) z serwisu Work & Equipment będącego internetową platformą ogłoszeniową dla branży filmowej (zwaną dalej Platforma ) działającą w ramach portalu (zwanego dalej Portal ); b) Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży i/lub wynajmu oraz nawiązania współpracy poprzez umożliwienie im zamieszczania ofert sprzedaży i/lub wynajmu rzeczy i/lub oferowania świadczenia usług lub oferty pracy związanych z wykonywanym zawodem filmowym (zwane dalej Oferty ), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców. 2. Właścicielem Platformy jest firma Film Spring Open, z siedzibą przy ul. Wazów 12, Warszawa, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr , NIP: , REGON: (zwana dalej Administrator ) 3. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez niego zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie. II. OPŁATY I PROWIZJE 1. Zarejestrowanie profilu Użytkownika jest bezpłatne. 2. Przeglądanie Ofert Użytkowników jest bezpłatne. 3. Brak prowizji od transakcji przeprowadzanych przez Użytkowników. 4. Administrator zastrzega możliwość pobierania opłat za: a) Wystawienie które zależą od ceny Oferty ustalonej przez Użytkownika b) Pozycjonowanie wg. wyników wyszukiwania; c) Wyróżnienie (specjalnym kolorem, pogrubienie, podświetlenie, tło, tekst lub inna forma wyróżnienia) wybranej Oferty, w zależności od udostępnionej grafiki przez Administratora. 5. Opłata za każdą opcję wyróżnienia doliczana jest do opłaty za wystawienie Oferty. 1

2 6. W przypadku bezpłatnego wystawiania Ofert również istnieje możliwość wyróżnienia Oferty za dokonaniem stosownej Opłaty. 7. Zarówno opłaty z tytułu abonamentu jak i opłaty za wystawienie oraz wyróżnienie Oferty są naliczane niezależnie od tego czy dojdzie do transakcji z Użytkownikiem. 8. Stawki wszystkich opłat z tytułu abonamentu, opłat za wystawienie oraz wyróżnienie Oferty zostały wyszczególnione na stronie Platformy i mogą ulegać zmianie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronie Platformy. 9. Cennik wszystkich aktualnych usług jest opublikowany na stronie: III. KORZYSTANIE Z PLATFORMY: 1. Na Platformie wyróżniamy dwa typu uczestników: Użytkownik oraz przeglądający Oferty. 2. Użytkownikiem Platformy może być jedynie osoba, która dokona prawidłowego zalogowania (lub zarejestrowania) na Portalu; W celu zalogowania (lub zarejestrowania) należy wejść na stronę: 3. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikowania swoich danych podanych na Profilu. Może również zmieniać swój login oraz hasło dostępu. Jako login używany jest adres e- mail. Aby zmienić login należy skontaktować się z Administratorem wysyłając maila na adres Natomiast, aby zmienić hasło, należy po zalogowaniu wejść na stronę: 4. Administrator ma pełny i nieograniczony wgląd do kont Użytkowników z możliwością ich edycji. Na prośbę Użytkownika Administrator może dokonywać zmian w jego koncie. W tym celu Użytkownik może wysyłać zapytania drogą mailową na adres: 5. Przeglądającym Oferty może być użytkownik sieci Internet, czyli również osoba niezalogowana (lub niezarejestrowana) na Portalu. 6. Użytkownikiem Platformy i/lub przeglądającym Oferty może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. 7. Użytkownikiem Platformy i/lub przeglądającym Oferty mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie 2

3 obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego. 8. Administrator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników ani przeglądających Oferty i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez nich. 9. Użytkownicy, którzy zamieszczają Oferty i/lub przeglądający Oferty, którzy są zainteresowani sprzedażą i/lub wynajmem rzeczy i/lub oferowaniem usług będących przedmiotem Ofert, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych. 10. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do: a. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; b. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam); c. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu; d. Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu; e. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 11. Użytkownik i/lub przeglądający Oferty ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy. 12. Użytkownik i/lub przeglądający Oferty są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia ich praw w ramach korzystania przez niego z Platformy. 13. Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. 14. Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administratora. 3

4 15. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach: a. z chwilą upływu terminu publikacji Ofert; b. z chwilą usunięcia wszystkich Ofert przez Użytkownika; c. z chwilą usunięcia Ofert przez Administratora, w przypadkach wskazanych w Regulaminie; d. z chwilą zakończenia działalności Platformy; e. w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy. IV. ZAMIESZCZANIE OFERT: 1. Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika na Platformie oraz zasady i warunki korzystania z Platformy odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). 2. Prezentowane na stronach Platformy Oferty i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 3. Dodanie Oferty wymaga rejestracji i zalogowania się. Przeglądanie Oferty nie wymaga rejestracji ani zalogowania się. 4. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą. 5. Zamieszczając Ofertę Użytkownik jest zobowiązany podawać informacje zgodne z prawdą i przestrzegać przepisów prawa. 6. Oferta jest aktywna do czasu usunięcia lub ukrycia jej przez Użytkownika lub do momentu wygaśnięcia wykupionego pakietu (abonamentu). 7. Użytkownik sam ustala cenę opublikowanej Oferty, w tym celu wpisuje kwotę w EUR. Jeżeli Użytkownik akceptuje płatności w innej walucie (np. w PLN) może opisać to w polu "Szczegóły płatności". 8. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się, że prawidłowo oznaczy swój profil, jako osobę fizyczną (nie prowadzającą działalności gospodarczej) lub jako przedsiębiorcę (osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogącą we 4

5 własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 9. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ofert wystawianych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. 10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie byłoby nielegalne. 11. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ofert, o ile takie Oferty są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ofert. 12. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie: a. Ofert fikcyjnych (nieprawdziwych); b. Ofert bez podanej ceny (nie dotyczy kategorii Personal Offers, gdzie ustawienie ceny nie jest możliwe); c. Ofert oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub danymi innego przedsiębiorcy. 13. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać na Platformie: a. Ofert wymiany; b. Ofert bezpłatnego wydania rzeczy (darowizny); c. Ofert o charakterze towarzyskim; d. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych. 14. W sprawie zamieszczenia reklamy na Platformie bądź zapytania dotyczące usługi dostosowanej do indywidualnych potrzeb należy kierować na adres: 15. Administrator może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika 5

6 usunąć Oferty i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Oferty. 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ofert, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd. 17. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika (blokada konta lub publikacji Oferty Użytkownika) lub do zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny. Użytkownik nie może ubiegać się o zwrot kosztów za usuniętą przez Administratora publikację w przypadku, gdy Użytkownik złamał zasady korzystania z Platformy, lub gdy na prośbę Administratora nie dokonał wymaganych zmian w wyznaczonym terminie. Administrator może czasowo wstrzymać świadczenie usług, a ich wznowienie nastąpi po skorygowaniu zamieszczonej przez Użytkownika Oferty zgodnie z uwagami Administratora. 18. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi publikacji Oferty bez podania przyczyny. 19. Jeżeli Użytkownik wykupił pakiet (abonament) lub dodatkowe usługi (pozycjonowanie, wyróżnienie), które zostały aktywowane (opublikowane na Platformie) i zostały usunięte (dezaktywowane) na prośbę lub bezpośrednio przez Użytkownika to nie przysługuje mu zwrot opłat za niewykorzystany (krótszy) okres jej publikacji. 20. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim loginu i hasła oraz jest zobowiązany z należytą starannością chronić dostęp do swojego konta przed osobami trzecimi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane na koncie Użytkownika jeśli zostały one dokonane poprzez jego konto. 21. Administrator ma prawo swobodnie zmieniać zakres świadczonych usług. 22. Administrator ma prawo zawieszać (wstrzymywać) pracę Platformy lub ograniczać dostęp do jej zawartości. W przypadku wstrzymania pracy Platformy przez okres dłuższy niż 14 dni Użytkownik, który wykupił pakiet (abonament) lub dodatkowe usługi (pozycjonowanie, wyróżnienie), które zostały aktywowane (opublikowane na Platformie), a nie była one świadczone przez określony w cenniku czas, to przysługuje mu zwrot kosztów adekwatny do niewykorzystanego okresu świadczonych usług według następującego wzoru: X / Y * D = Z, gdzie X oznacza koszt wystawienia Oferty, Y oznacza liczbę dni kalendarzowych na 6

7 jakie został wykupiony pakiet/usługa, D oznacza liczbę dni kalendarzowych na jakie został wykupiony pakiet/usługa pomniejszone o liczbę dni kalendarzowych, w których Oferta została publikowana, czyli liczba dni, w których Oferta nie była publikowana, Z oznacza przysługujący zwrot kosztów. 23. Administrator ma prawo swobodnie dokonywać zmian w cenniku oraz w zakresie wszystkich świadczonych usług zarówno płatnych jak i bezpłatnych. 24. Podstawą do wyceny usług świadczonych przez Administratora i obciążenia Użytkownika jest cennik dostępny na łamach portalu, z wyjątkiem realizowania usług na indywidualnych zasadach (nietypowych, bądź nie określonych w cenniku), które zostały ustalone pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. 25. Administrator automatycznie uruchamia możliwość korzystania z pakietów (abonamentu) oraz inne dodatkowe usługi publikowania Oferty (pozycjonowania lub wyróżniona) dopiero wtedy, gdy Administrator otrzyma należność za niniejszą publikację oraz inne stosowne do sytuacji opłaty, z wyjątkiem przypadku bezpłatnego wystawiania Ofert według aktualnie obowiązującego cennika. 26. Administrator ma prawo podpisywania indywidualnych umów/porozumień z Użytkownikami Platformy, które będą określać indywidualne warunki płatności oraz wysokości opłat. 27. Zakup usług świadczonych przez Administratora realizowany jest za pośrednictwem serwisu PayPal. 28. Administrator może zażądać od Użytkownika dokumentów (np.: decyzja o nadaniu numeru Regon, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, dowód osobisty, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.), w celu sprawdzenia autentyczności danych zawartych przez Użytkownika w serwisie. Dokumenty te mogą być wymagane do wglądu w oryginale lub w postaci kopii. Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług Użytkownikowi a nawet trwale usunąć jego konto założone w serwisie, gdy ten nie udostępni wymaganych dokumentów. 29. Treści zamieszczane przez Użytkownika mogą być wyświetlane w innym układzie graficznym niż ten, który został stworzony przez Użytkownika. 30. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie do Platformy lub innego rodzaju zdarzenia, na które Administrator lub podmioty współpracujące z 7

8 Administratorem w obsłudze portalu nie mają bezpośredniego wpływu. 31. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Platforma i świadczone za jego pośrednictwem usługi działały poprawnie i bez zakłóceń. 32. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgromadzonych danych Użytkowników i o Użytkownikach, jeśli nie miał na to bezpośredniego wpływu. 33. Użytkownik dokonując rejestracji dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DZ.U Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych przez firmę Film Spring Open z siedzibą przy ul. Wazów 12, Warszawa, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr , NIP: , REGON: Wykorzystywanie danych w celach marketingowych, upoważnia Administratora do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną oraz innymi środkami przekazu o charakterze informacyjnym oraz reklamowym w imieniu własnym i na rzecz partnerów handlowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników i ich bezpieczeństwie określa punkt VII. Regulaminu Prywatność i poufność. 34. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ofert i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy. 35. Administrator zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ofert, których okres publikacji się zakończył, w celu ich archiwizacji. V. CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ/WYNAJEM: 1. Rzeczy oferowane na sprzedaż i/lub wynajem przez Użytkowników mogą być nowe lub używane. 2. Niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego zabrania się wystawiania na sprzedaż i/lub wynajem: a. Żywności; b. Napojów alkoholowych; c. Papierosów i wyrobów tytoniowych; d. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych; e. Produktów leczniczych lub wyrobów farmakologicznych; 8

9 f. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej; g. Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; h. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu; i. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni palnej, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa; j. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko; k. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa; l. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich; m. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów; n. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych. 3. Zakazane jest oferowanie świadczenia usług lub pracy o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. VI. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Administrator rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami lub między Użytkownikami a przeglądającym Oferty, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego/wynajmującego/oferenta świadczenia usług lub pracy z kupującym. 2. Zawarcie i realizacja transakcji oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami lub między Użytkownikami a przeglądającym Oferty. 9

10 3. Administrator w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach z Użytkownikiem, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych z nim, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 4. Administrator może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej z Użytkownikiem, o ile skorzysta się z funkcji do wysyłania i wewnątrz działania Platformy. Adres podawany przez Użytkowników jest niewidoczny dla innych. 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań. 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez Użytkowników w wyniku zawarcia transakcji, w szczególności w wyniku zawarcia umów sprzedaży i/lub wynajmu, wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym jak również umów o pracę, wskutek zamieszczenia Ofert w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego/wynajmującego/oferenta świadczenia usług lub pracy lub kupującego. VII. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ: 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest firma Film Spring Open z siedzibą przy ul. Wazów 12, Warszawa, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr , NIP: , REGON: (zwany w niniejszym rozdziale jako Administrator danych ); 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora danych w celu prowadzenia Platformy i zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania; 10

11 3. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom lub przeglądającym Oferty. Udostępnienie danych jest dobrowolne; 4. Użytkownicy jak i przeglądający Oferty uprawnieni są do korzystania z danych udostępnianych przez innych Użytkowników Platformy wyłącznie w związku z korzystaniem z Platformy, komunikowaniem się z innymi Użytkownikami oraz zawieraniem z nimi transakcji; 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora danych w celach marketingowych, upoważnia to Administratora danych do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną oraz innymi środkami przekazu o charakterze informacyjnym oraz reklamowym w imieniu własnym i na rzecz partnerów handlowych; 6. Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa; 7. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej innej osobie trzeciej bez jego zgody; 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora Danych drogą mailową na adres: lub korzystając w tym celu z funkcjonalności Platformy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Platformy Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy; 9. Administrator danych wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika oraz przez przeglądających Oferty. Pliki typu cookies umożliwiają: a) Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać Loginu oraz Hasła; b) Tworzenie statystyk oglądalności podstron Platformy; 10. Administrator danych oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Platformy, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest 11

12 w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Administrator danych dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres mailowy Administratora danych VIII. REKLAMACJE: 1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać drogą mailową do Administratora na adres: 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 4. Administrator ma prawo nie odpowiedzieć na reklamację, gdy ta wynika z nieznajomości Regulaminu lub z nieumiejętności użytkowania Platformy, niezastosowania się do uwag i zaleceń Administratora przez Użytkownika. 5. Administrator może przekazać reklamację do podmiotów współpracujących z Administratorem lub do innych podmiotów, które za pośrednictwem portalu świadczą usługi, gdy reklamacja dotyczy bezpośrednio tych podmiotów. 6. Administrator może dowolnie i w każdej chwili dokonywać zmian w Regulaminie. 7. Administrator będzie informował Użytkowników o dokonanych zmianach w Regulaminie na łamach Platformy lub mailem. Informacje o zmianie Regulaminu będą publikowane przez okres minimum 7 dni. Użytkownik w celu poznania aktualnego Regulaminu winien raz na 7 dni odwiedzać Platformę, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami. 8. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu maila lub umieszczeniu informacji przez Administratora na łamach Platformy o zmianach w Regulaminie zapoznać się z nimi, 12

13 gdyż zalogowanie się po opublikowaniu przez Administratora ogłoszenia o zmianach w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją tego Regulaminu. 9. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik nie może się zalogować i niezwłocznie powinien poinformować o tym Administratora. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Administrator zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Platforma jest chroniona prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści, materiałów oraz wszelkich innych elementów Platformy bez zgody Administratora. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2011 r. 13

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo 1. Postanowienia wstępne. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera SMS Metal-Fach Sp. z o.o. dla Użytkowników nazywanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r.

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. Regulamin Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. 1. Podstawowe pojęcia 1. Serwis serwis internetowy nieruchomości.net.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733.

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733. REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn. 30.12.2014 r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

KONKURS WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU W OSTROŁĘCE REGULAMIN:

KONKURS WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU W OSTROŁĘCE REGULAMIN: KONKURS WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU W OSTROŁĘCE REGULAMIN: I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu eostroleka.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BUILDER/AEC DESIGN

REGULAMIN KONKURSU BUILDER/AEC DESIGN REGULAMIN KONKURSU BUILDER/AEC DESIGN Z DNIA 10.09.2017 R. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Builder4YungEngineers Builder

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. Regulamin 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.printgo.pl I Postanowienia ogólne 1. Portal internetowy www.printgo.pl działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drinco.pl

Regulamin Akcji Drinco.pl Regulamin Akcji Drinco.pl I. Definicje i postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji "DRINCO.PL", zwana dalej,,akcją lub,,programem który jest prowadzony przez spółkę ECVC7

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl

Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl I. Definicje 1. Wydawca - oznacza to 4pl Sp. z o.o., z siedzibą (30-134) Kraków ul. Kunickiego 5/201, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: farbex.eu Prowadzony przez Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. J. w języku polskim serwis transakcji on-line utrzymywany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Logintrade Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 54-620 Wrocław, ul. Drohobycka 27/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pacjenta

Regulamin Portalu Pacjenta Regulamin Portalu Pacjenta I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady Udostępniania Informacji Publicznej obowiązujące w Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

Zasady Udostępniania Informacji Publicznej obowiązujące w Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 16/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zasady Udostępniania Informacji Publicznej obowiązujące w Na podstawie Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo