WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Sebastian S oci ski** WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU STRESZCZENIE Celem tej pracy jest prezentacja wykorzystania internetowych serwisów wyszukiwawczych we wspomaganiu poszukiwania informacji marketingowych. Artyku prezentuje szkic bada po wi conych ocenie wybranych serwisów wyszukiwawczych, dotycz cych efektywno ci wyszukiwania wyników, ich adekwatno ci i u yteczno ci. Jako rezultat prac zaprezentowano strategie poszukiwania informacji w sieci WWW z wykorzystaniem zarówno wyszukiwarek specjalizowanych, jak i ogólnego przeznaczenia. 1. WST P Informacja sta a si aktualnie wa nym czynnikiem warunkuj cym dominacj w gospodarce. We wspó czesnym marketingu informacja równie odgrywa wa n rol. Dzi ki rozwojowi technologii informatycznych dost p do informacji sta si powszechny, urastaj c do rangi jednego z decyduj cych czynników w rozwoju spo ecze stwa informacyjnego. Informacja marketingowa, a tym samym wiedza, któr dzi ki niej zdobywamy, jest jednym z czynników warunkuj cym powodzenie fi rmy dzia aj cej w niemal e ka dym sektorze gospodarki. W a ciwa i odpowiednio wykorzystana informacja pozwala osi gn sukces na szybko zmieniaj cym si rynku. To dzi ki niej mo na redukowa niepewno decyzji zwi zanych z realizacj dzia a marketingu strategicznego fi rmy. W dzisiejszym wiecie trudno sobie wyobrazi zarz dzanie fi rm bez wykorzystania dobrodziejstw, jakie niesie ze sob dost p do sieci internetowej. Jednak odszukanie interesuj cych nas informacji w ród miliardów stron internetowych w praktyce staje si nie atwym zadaniem. Aktualnie niezb dne jest u ycie tzw. wyszukiwarek tre ci. Wyszukiwarki te to wyspecjalizowane serwisy internetowe, pomagaj ce wyszukiwa potrzebne informacje. Stwierdzenie, i zasoby informacyjne Internetu s bogatym ród em informacji marketingowych, wydaje si oczywiste. Równie oczywistym wydaje si wykorzystanie * Dr; Instytut Zarz dzania w Wy szej Szkole Humanitas; Instytut Informatyki Uniwersytetu l skiego. ** Mgr; absolwent Wy szej Szko y Humanitas w Sosnowcu. 101

2 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu wyszukiwarek internetowych jako rodka poszukiwania owych informacji. W praktyce okazuje si jednak, e mimo owych oczywisto ci nie potrafi my znale wa nych dla nas informacji wyszukiwarki nie znajduj ich, b d przeciwnie toniemy w morzu odsy aczy do stron o trudnej do oszacowania u yteczno ci. Aby zapanowa nad morzem wszechobecnych danych, konieczne jest posiadanie odpowiednich metod i rodków, które pomog przetworzy i opracowa dane oraz zdobyte informacje. Jako podstaw tej pracy przyjmuje si stwierdzenie, e do pozyskiwania konkretnych informacji marketingowych nale y wykorzystywa odpowiednie rodki i metody wyszukiwawcze, poniewa próba poszukiwania informacji ad hoc nie dostarcza cz sto satysfakcjonuj cych rezultatów. Celem tej pracy jest analiza skuteczno ci wybranych serwisów wyszukiwawczych w zagadnieniu pozyskiwania informacji marketingowych. Wynikiem bada ma by zbiór zalece, pozwalaj cych na celowe i skuteczne poszukiwanie informacji w zasobach informacyjnych sieci Internet. Praca w zwi z y sposób przedstawia rol, jak informacja odgrywa obecnie w marketingu, kategoryzuj c jednocze nie ród a informacji w Internecie z u yciem klasycznej metodologii stosowanej w marketingu. Dalsza cze pracy po wi cona jest wyszukiwarkom internetowym, zawiera ich opis i charakterystyk najpopularniejszych serwisów wyszukiwawczych na wiecie oraz porównanie efektywno ci ich wyszukiwania na potrzeby dzia a marketingowych. Ca o pracy wie cz podsumowanie i wnioski ko cowe. 2. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE Internet to ogromna sk adnica (repozytorium) informacji, która coraz cz ciej zast puje tradycyjn bibliotek. Informacja to dzisiaj kluczowy element niezb dny do konkurowania na coraz bardziej wymagaj cym rynku, jednak odszukanie interesuj cych nas informacji w ród blisko 5 miliardów stron internetowych bo na tyle si dzisiaj szacuje ich liczb to nieproste zadanie 1. Rozdzia ten krótko porz dkuje poj cia zwi zane z wyszukiwarkami, dziel c je m.in. na pewne typy. Wyszukiwarki internetowe mo emy podzieli na samodzielne i zintegrowane z portalami. Wyszukiwarki samodzielne indeksuj zasoby internetowe, a ród em zysku ich w a cicieli s albo reklamy, albo linki sponsorowane. Ostatni nowo ci w tego typu wyszukiwarkach jest mo liwo wykupienia sobie miejsca na li cie wyszukiwawczej. Je li np. jeste my producentem pewnego wyrobu, to mo emy zadba o to, aby klient, który b dzie poszukiwa podobnego wyrobu, zobaczy link do naszej strony, np. wraz z reklam. Wyszukiwarki zintegrowane z portalami cz sto odkupuj zindeksowane zasoby od potentatów, np. Google, wraz z ich podsystemami wyszukiwawczymi. Jest to o tyle 1 R. Milewski, D. Cie lak, Precz z b dzeniem w paj czynie, [on-line], Portal internetowy IDG artykuly/21318.html, [dost pne: ]; P. Garndzyk, Szukanie ig y w Internecie, [on-line], Portal internetowy IDG [dost pne: ]. 102

3 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas wygodne, e proces indeksowania stron jest najbardziej pracoch onny i wymagaj cy czasu oraz znacznych zasobów sprz towych. Obecnie wi kszo portali zajmuje si samodzielnie tworzeniem zawarto ci, a system wyszukiwawczy jest zwykle zakupiony od jednego ze wiatowych liderów. Koszt tworzenia samodzielnej wyszukiwarki jest obecnie zbyt du y nawet dla zamo nych fi rm, ponadto w takim przypadku trzeba liczy si z samodzielnym indeksowaniem zasobów Internetu, czas potrzebny na zdobycie odpowiednio du ych zasobów sprawia, e wi kszo fi rm raczej jest sk onna korzysta z istniej cych ju rozwi za fi rm trzecich. 3. BADANIE SKUTECZNO CI WYSZUKIWAREK W POZYSKIWANIU INFORMACJI MARKETINGOWYCH Rozdzia po wi cony jest opisowi prac po wi conych analizie skuteczno ci internetowych systemów wyszukiwawczych w zadaniu poszukiwania informacji istotnych marketingowo. Badania przedstawione w tym rozdziale polegaj na symulacji pracy dzia u marketingu hipotetycznej fi rmy poszukuj cego w internecie konkretnych informacji. Zak ada si, e owa hipotetyczna fi rma zajmuje si produkcj zamienników cz ci dla samochodów pewnej marki. Firma pragnie rozszerzy rynek, na którym dzia a i chce zdoby nowych odbiorców na rynku lokalnym, dlatego konieczne jest wyszukanie potencjalnych odbiorców cz ci METODYKA PRZEPROWADZENIA TESTÓW Do testów wytypowano najpopularniejsze serwisy wyszukiwawcze. Podstawowymi parametrami przeprowadzanego testu by y: czas wyszukania danej frazy, liczba wygenerowanych odno ników, stopie trafno ci wyników, liczba reklam na g ównej stronie serwisu, czas adowania si g ównej strony serwisu. Dodatkowo ocenie poddana zosta a jako czy podanych przez serwis wyszukiwawczy tzw. trafno wyszukiwania, subiektywna ocena, czy rzeczywi cie wskazana strona zawiera a tre adekwatn do oczekiwa osoby poszukuj cej informacji. W testach uczestniczy y (nie zawsze w pe nym zestawie) nast puj ce wyszukiwarki: wyszukiwarka Google.pl, wyszukiwarka Yahoo.com, wyszukiwarka Gooru, wyszukiwarka w portalu Wirtualna Polska, wyszukiwarka w portalu Hoga, 103

4 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu wyszukiwarka w portalu Interia, wyszukiwarka w portalu Onet PROCEDURA TESTOWA Skuteczno i efektywno poszczególnych serwisów wyszukiwawczych zosta a przedstawiona na wykresach poni ej. Badanie przeprowadzono z u yciem ró nych czy internetowych pochodz cych od ró nych dostawców: 2Mbit UPC modem kablowy, 1Mbit Lan sie osiedlowa, sie lokalna, 1 Mbit Netia 24 DSL. Aby unikn b dów w pomiarach, próby by y powtarzane 5-krotnie o ró nych porach dnia, wyniki zosta y u rednione. Procedur testow przeprowadzono na komputerze z systemem Windows XP Professional z Service Packiem 2, procesorem 2000, 512 Mb RAM z wykorzystaniem przegl darek internetowych: Firefox 2.0 PL, Opera, IE WYNIKI TESTÓW W rozdziale tym przedstawione zosta y wyniki bada, przeprowadzonych zgodnie z omówionymi wcze niej zasadami. Omówienie to akcentuje jednak bardziej charakter jako ciowy uzyskanych wyników, bowiem zdaniem autorów to raczej uogólnienie wyników bada jest interesuj ce, a nie suche dane o charakterze ilo ciowym OCENA SZYBKO CI WYSZUKIWANIA Test pierwszy polega na ocenie szybko ci wyszukiwania poszczególnych fraz w serwisie wyszukiwawczym. Najszybciej zadane frazy wyszuka serwis Google 2, najwolniej WP ze wzgl du na uporczywe reklamy typu fl ash umieszczone na stronie g ównej portalu. Wysoce negatywnie na tym tle prezentuje si Hoga niezale nie od u ytego cza strona adowa a si wolno, stanowczo zbyt wolno jak na 2007 rok. Yahoo ma znacznie lepiej rozwi zane kwestie reklamy pojawiaj si one dopiero po wybraniu okre lonego serwisu i nie s tak nachalne jak w przypadku WP. Niska pozycja Hogi w tym te cie wynika z do wolnego cza, jakim przypuszczalnie dysponuje ta fi rma. Mimo braku aktywnej zawarto ci na stronie i niewielkiej (obj to ciowo) witryny g ównej, strona aduje si zdecydowanie za wolno, co szybko zniech ca potencjalnego u ytkownika. Interia posiada szybkie cze, reklamy nie s tak uci liwe jak w przypadku WP, ale interaktywne reklamy aduj si praktycznie z ka dym podserwisem strony. Rysunek nr 1 prezentuje zestawienie czasów wyszukiwania zadanej frazy w ró nych wyszukiwarkach. 2 T. Calishain, R. Dornfest, 100 sposobów na Google, Wydawnictwo Helion, Warszawa

5 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Rys. 1. Zestawienie czasów wyszukiwania zadanej frazy ród o: Opracowanie w asne OCENA LICZBY ZNALEZIONYCH STRON Drugi test polega na ocenie liczby stron znalezionych w odpowiedzi na zapytanie. Tak e i w tej kategorii Google znacznie pobi konkurencj. Z bada fi rmy Garner z 2006 roku wynika, e przeci tnemu internaucie wystarcza zapa u, by odwiedzi maksymalnie 20 stron z wyszukanych przez wyszukiwark dlatego te niezwykle istotnie jest, aby wyniki wyszukiwania jak najdok adniej spe nia y oczekiwania klienta ju na pierwszej stronie z odno nikami. WP, Onet, Hoga, mimo e oferuj swoim u ytkownikom znaczne zasoby polskiego Internetu, w starciu z Google wypadaj s abo, znacznie lepsze efekty daj natomiast w przypadku korzystania z katalogów stron zawartych w portalach s one do dok adnie skategoryzowane i przejrzyste. Wyszukiwarka Netsprint w Wirtualnej Polsce ma wyra ne tendencje do przek amywania wyników, najprawdopodobniej jest to spowodowane ró nymi technikami stosowanymi przez webmasterów, staraj cych si podnie pozycje swoich stron przez fa szowanie metatagów. Rys. 2. Zestawienie liczby stron znalezionych przez wyszukiwarki ród o: Opracowanie w asne. 105

6 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu TRAFNO ODPOWIEDZI SERWISU Google po raz kolejny udowodni sw przewag nad konkurencj. Niska pozycja Yahoo jest spowodowana faktem, e s owa u yte w wyszukiwaniu zawiera y polskie litery, Yahoo ma co prawda znaczny zasób zindeksowanych stron, ale rodzime wyszukiwarki w tym przypadku s lepsze, poniewa koncentruj si na rodzimych zasobach Internetu. Natomiast Yahoo jako wyszukiwarka wielonarodowa jest zorientowana na u ytkowników angloj zycznych. Praktycznie wszystkie linki z pierwszej strony zaprezentowane przez Google prowadzi y do stron zawieraj cych poszukiwane s owa, Yahoo posiada o mniej wyników, ale w znacznej cz ci ich zawarto by a zgodna z oczekiwaniami osoby wyszukuj cej. Ponadto wszystkie otrzymane linki by y aktualne, w wynikach wyszukiwania nie zdarzy o si otrzymanie martwego linku, natomiast WP cz sto zwraca a wyniki, które by y absolutnie niezwi zane z wyszukiwan fraz. Dowodzi to podatno ci portalu na techniki wykorzystywane przez spamerów, którzy manipuluj wynikami wyszukiwa 3. To wiadczy, i zbyt rzadko jest od wie any katalog stron ju zindeksowanych (np. robot fi rmy Google przeci tnie co 3 tygodnie odwiedza zindeksowane ju strony, w przypadku innych portali dane tego typu nie s znane 4 ). Podsumowanie trafno ci odpowiedzi serwisów wyszukiwawczych zawiera rys. 3. Rys. 3. Trafno odpowiedzi serwisu ród o: Opracowanie w asne. Zmiana przyzwyczaje i koncepcji reklamowych media planerów osób odpowiedzialnych za kszta t i form reklam w portalu jest mo liwa, czego dowodzi cho by przyk ad Hogi, która postawi a na linki sponsorowane zamiast okien popup. 3 A. Benicewicz-Miazga, M. Nowakowski, Webpositioning. Skuteczne pozycjonowanie w Internecie, czyli jak efektywnie wypromowa witryn, Wydawnictwo Mikom, Warszawa T. Calishain, D.J. Adams, R. Dornfest, Google. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion, Warszawa

7 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Strategia przyj ta przez Google jest znacznie lepsza ni konkurencji, gdzie prze- adowane menu g ównej strony, znaczna liczba reklam i niesatysfakcjonuj ce wyniki oraz jako wyszukiwania na g ównych portalach powoduj, e internauci u ywaj do wyszukiwania g ównie Google. Natomiast do wybranych serwisów na polskich i zagranicznych portalach wchodz nie poprzez g ówn stron, ale skróty do poszczególnych us ug portalu. Zjawisko to zosta o wykorzystane m.in. przez Yahoo i Google w Toolbarach tych fi rm, gdzie u ytkownik mo e atwo przej do wybranych przez siebie us ug. Portale te znacznie lepiej ni ich polscy konkurenci wykorzysta y mechanizm docierania z reklam do wybranej grupy docelowej u ytkowników portalu. Rys. 4. Czas adowania si g ównej witryny serwisu wyszukiwawczego ród o: Opracowanie w asne. Obecnie walka na rynku reklam czasem tak absorbuje w a cicieli portali, e ci ca kowicie zapominaj o przeci tnym u ytkowniku, zalewaj c go wprost reklamami. O ile jeszcze 2 lata temu technika ta mog a mie wp yw na odbiór reklam, to obecne dodatki do przegl darek sprawiaj, e wiadomy u ytkownik jest w stanie ca kowicie zablokowa reklamowych natr tów. Ponadto umieszczanie na g ównej stronie serwisu plików video znacz co zwi ksza zapotrzebowanie na przepustowo cza, zarówno w ród fi rm prowadz cych portal, jak i u ytkowników. Obecnie uwa a si, e do swobodnego korzystania z Internetu typowy u ytkownik potrzebuje cza o pr dko ci co najmniej 1 Mbit. Jak dowodzi przyk ad fi rmy Google, prostota i czytelno przekazu to podstawowy czynnik sukcesu. Je li dodamy do tego najlepsz wyszukiwark, to stanie si jasne, e obecnie to od u ytkownika zale y wybór form i rodzajów informacji, jakie chce on ogl da. W serwisie Google u ytkownik jest w stanie znale potrzebne mu informacje, np. fi nansowe. Przy tej okazji by mo e wy wietlone zostan tre ci reklamowe, jednak s 107

8 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu to dyskretne, aczkolwiek czytelne reklamy wy wietlane obok tre ci 5, a nie jak w przypadku konkurencji, gigantyczne banery otwieraj ce si co 10 s, w dodatku zas aniaj ce g ówne okno. Skuteczno ci tej metody dowodz gigantyczne zyski generowane przez serwis z reklam, system PageRank umo liwia eliminowanie nieuczciwych naci gaczy, z czym maj olbrzymie k opoty np. polskie portale ton ce w zalewie spamu i fa szywych linków. 4. STRATEGIE POSZUKIWANIA INFORMACJI Z WYKORZYSTANIEM WYSZUKIWAREK Na podstawie analiz, opisanych w poprzednim rozdziale, mo na sformu owa zalecenia pozwalaj ce na u atwienie poszukiwania informacji dla fi rm, które planuj wykorzysta Internet jako nowy kana kontaktowy z partnerami oraz dla potencjalnego klienta, który pragnie naby okre lony towar. Zalecenia mo na, nieco na wyrost, nazwa strategi poszukiwania informacji marketingowych, jej opis jest przedmiotem tego rozdzia u STRATEGIA WYSZUKIWANIA DLA FIRM W przypadku fi rmy, która chce dotrze ze swoj ofert do potencjalnych klientów, konieczne jest sprecyzowanie, jaki ma by kr g docelowy potencjalnych odbiorców. Czy fi rma, planuj c wej na rynek, obierze strategie pasywn i np. poprzestanie jedynie na stworzeniu swojej strony internetowej, czy te b dzie potrafi a wykorzysta potencja Internetu do zwi kszenia grupy klientów. W przypadku aktywnej formy wykorzystania Internetu nale y przygotowa strategie efektywnego wykorzystania mo liwo ci, jakie oferuj portale i ich katalogi oraz dedykowane wyszukiwarki internetowe. Podstawowym dzia aniem jest zarejestrowanie fi rmy w mo liwie du ej liczbie katalogów i serwisów wyszukiwawczych. Z katalogów takich korzystaj g ównie profesjonali ci, zwykle nie maj oni czasu na poszukiwanie i weryfi kacj setek linków z popularnych wyszukiwarek. Katalogi s najcz ciej podzielone na bran e, posiadaj dobrze rozwini te funkcje wyszukiwania regionalnego. Czasem specyfi ka dzia alno ci fi rm ogranicza mo liwo korzystania z dost pu do Internetu, np. ze wzgl du na tajemnice fi rmy i przyj t polityk bezpiecze stwa. Dla takich fi rm oferuje si katalogi bran owe na p ytach CD lub DVD oraz np. katalogi przygotowywane przez Panoram Firm. Koszt umieszczenia informacji o fi rmie w takim katalogu jest zale ny od formy, w jakiej dana fi rma chce si zaprezentowa. Mo e to by strona, b d ca jedynie wizytówka danej fi rmy lub kompletny serwis zawieraj cy m.in. pe n ofert fi rmy wraz z katalogiem produktów. Przeci tna cena tego rodzaju us ugi wynosi od 100 do kilkuset z otych rocznie. 5 R. Nowaczyk,. Sosna, Sekrety pozycjonowania w Google, Wydawnictwo Nakom Sp. z o.o., Pozna

9 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Przedstawione przyk ady pokazuj, e poszczególne portale odmiennie podchodz do us ug wyszukiwawczych. Interia korzysta z gotowych obszernych zasobów Panoramy Firm, sama zajmuj c si obs ug systemu reklamowego. Ka da dodatkowa reklama wy wietlona obok wyników wyszukiwania to dodatkowy dochód dla portalu, podczas gdy np. Onet dzi ki posiadaniu w asnych, dobrze zindeksowanych zasobów, kieruje u ytkownika poszukuj cego informacji do katalogu zawieraj cego linki spe niaj ce zapytanie wyszukiwania. W przypadku systemu tzw. p atnych cz, gdy dana fi rma chce si znale na szczycie listy wyszukiwania w odpowiedniej kategorii, musi zwykle comiesi cznie wnie odpowiedni op at na rzecz danego portalu. Firmy, które stosuj odpowiednio dobrana metod utrzymania wysokiej pozycji w wyszukiwarkach, najcz ciej zlecaj to zadanie odpowiednim fi rmom zajmuj cym si tzw. marketingiem internetowym. Dobrym sposobem na zaistnienie w wiadomo ci internautów jest np. sponsorowanie witryn zajmuj cych si dan tematyk lub grup dyskusyjnych. Wydaje si, e te metody s znacznie skuteczniejsze w odniesieniu do typowego internauty ni np. umieszczanie banerów w portalach STRATEGIA WYSZUKIWANIA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Zwykle to cena jest najistotniejszym czynnikiem przy poszukiwaniu danego produktu przez klienta indywidualnego. Klient, poszukuj c danego towaru, najcz ciej ma ju ustalone wide ki cenowe, okre laj ce minimaln i maksymaln cen zakupu. W przypadku np. gdy poszukiwanym towarem jest okre lona cz samochodowa, kolejnym istotnym elementem mo e by po o enie fi rmy, w której klient zamierza dokona zakupu. W przypadku cz ci samochodowych do nowoczesnych samochodów, najcz ciej zachodzi konieczno skorzystania z fachowego serwisu przy monta u danej cz ci. Poziom skomplikowania i ilo zaawansowanej elektroniki w wielu przypadkach wyklucza samodzielny monta. Dlatego te handlowcy, sprzedaj c dan cz, cz sto montuj j bezp atnie lub za niewielk dop at. W takich przypadkach klient indywidualny b dzie si kierowa w a nie po o eniem geografi cznym i zapewne zacznie poszukiwania od sprawdzenia najbli szej okolicy. Taki sposób wyszukiwania oferuje np. Panorama Firm (wspó pracuj ca m.in. z portalem Interia). Jednym z ciekawszych zjawisk, jakie zaobserwowa mo na w ostatnim okresie, jest zwi kszanie si udzia u fi rm zajmuj cych si sprzeda cz ci samochodowych w serwisach aukcyjnych typu Allegro, wistak czy Ebay. W serwisach tych wystawiane s zarówno cz ci nowe, jak i pozosta o ci (ostatnie egzemplarze, pozosta o ci z magazynów etc.), ponadto oferowane s cz ci regenerowane. Ka da fi rma powinna pami ta o tym, e je li u ytkownik zostanie le potraktowany np. nie uzyska odpowiedzi na maila lub s uszna reklamacja towaru zakupionego w sklepie nie zostanie uwzgl dniona, to mo e si t informacj podzieli z innymi 109

10 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu u ytkownikami towaru, korzystaj c z forum lub grupy dyskusyjnej. A tych mo e by wielu i negatywna opinia mo e zatoczy szeroki kr g. Potencjalni klienci, poszukuj c informacji o danym dostawcy, cz sto bowiem sprawdzaj opinie na jego temat, korzystaj c w a nie z forów i list dyskusyjnych. Doskonale sprawuje si m.in. system komentarzy w serwisie aukcyjnym Allegro. Jeden niezadowolony klient cz sto potrafi zrazi spor liczb potencjalnych klientów. Dlatego te fi rmy obecnie dzia aj ce w Internecie bardzo powa nie traktuj ka d dost pn form komunikacji: od poczty elektronicznej po komunikatory. Praktycznie w ka dym wi kszym sklepie internetowym mo na porozmawia z pracownikiem poprzez programy Gadu-Gadu lub us ug typu VOIP. 5. ZAKO CZENIE W niniejszej pracy starano si przedstawi mo liwie szerokie spektrum zastosowa Internetu jako ród a informacji marketingowych. Przedstawiona analiza porównawcza ró nych metod wyszukiwania informacji oczywi cie nie wyczerpuje tematu. Internet jest najszybciej zmieniaj cym si medium, jakie zosta o wymy lone. Jego szybko i mo liwo ci adaptacyjne sprawiaj, e informacje zebrane jednego dnia, ju drugiego mog by przestarza e. G ównym celem tej pracy by a analiza skuteczno ci dzia ania internetowych systemów wyszukiwawczych w poszukiwaniu informacji przydatnych marketingowo. Przeprowadzone badania wskazuj w sposób jednoznaczny, e najlepsz, najbardziej zaawansowan wyszukiwark jest Google. Liczba trafnych linków, jako wyszukiwania i mo liwo ci dodatkowych opcji pozwalaj jednoznacznie potwierdzi prymat fi rmy Google na wiatowym i krajowym rynku serwisów wyszukiwawczych. Po przeprowadzaniu bada mo na pokusi si o zdefi niowanie zasad, jakie nale y uwzgl dni podczas poszukiwania informacji w polskim Internecie. Mimo ogromnej przewagi technologicznej fi rmy Google, nie istnieje obecnie jedna wyszukiwarka, która w 100% zaspokaja aby potrzeb pozyskiwania informacji potrzebnych zarówno profesjonali cie, jak i u ytkownikowi domowemu. W wyszukiwaniu okre lonych fraz lub interesuj cych tematów nale y, stosowanie do potrzeb, wybra jeden z omówionych ni ej scenariuszy. W przypadku poszukiwania informacji na forum mi dzynarodowym nale y wybra wyszukiwarki Google lub Yahoo, posiadaj one najlepiej zindeksowane zasoby dotycz ce profesjonalnego, biznesowego wykorzystania Internetu dotyczy to zw aszcza zasobów katalogowych, ponadto posiadaj zindeksowane zasoby tzw. grup dyskusyjnych, dzi ki którym mo emy si dowiedzie np., jak opini o danej fi rmie lub us ugach maj u ytkownicy, co cz sto pozwoli na zdobycie informacji, które nie s dost pne w jakikolwiek inny sposób. Natomiast w przypadku poszukiwania np. konkretnych fi rm lub produktów w najbli szym nam otoczeniu, najlepiej jest skorzysta z katalogów 110

11 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas bran owych, np. Panoramy Firm, która umo liwia bardzo dok adne zlokalizowanie fi rmy w najbli szej nam okolicy oferuj cej poszukiwany przez nas towar lub us ug. W przypadku poszukiwania informacji, wiadomo ci, plotek lub newsów niezast pione b d polskie portale internetowe jak Onet, WP czy Interia. Ich mo liwo ci doceni zw aszcza osoby, które nie maj du ego do wiadczenia w samodzielnym wyszukiwaniu najbardziej potrzebnych informacji. Portale te oferuj kompletne serwisy z wyselekcjonowan ka dego rodzaju informacj : od gospodarki po rozrywk. SUMMARY The goal of the paper is to present a utilisation of internet search engines in supporting marketing information seeking. The paper describes the outline of research concerning on evaluation of selected search engines effectivenes, adequacy and usability of search results. As the result we can descirebe a strategy for searching information in the WEB using general and specialized search engines. LITERATURA 1. A. Benicewicz-Miazga, M. Nowakowski, Webpositioning. Skuteczne pozycjonowanie w Internecie, czyli jak efektywnie wypromowa witryn, Wydawnictwo Mikom, Warszawa T. Calishain, R. Dornfest, 100 sposobów na Google, Wydawnictwo Helion, Warszawa T. Calishain, D.J. Adams, R. Dornfest, Google. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion, Warszawa P. Garndzyk, Szukanie ig y w Internecie, [on-line], Portal internetowy IDG [dost pne: ]. 5. P. Guzior, Marketing w Internecie, Wydawnictwo Helion, Warszawa R. Milewski, D. Cie lak, Precz z b dzeniem w paj czynie, [on-line], Portal internetowy IDG [dost pne: ]. 7. R. Nowaczyk,. Sosna, Sekrety pozycjonowania w Google, Wydawnictwo Nakom Sp. z o.o., Pozna J. Tollet, R. Williams, Projektowanie stron WWW. Jak to zrobi. Wydawnictwo Helion, Warszawa T. Trejderowski, Po prostu Internet, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2001, s W. Wang, Tajemnice Internetu, hackingu i bezpiecze stwa, Wydawnictwo Helion, Warszawa Historia Altavista.com, [on-line], Portal Komputer On-line, cuprum.pl/content/view/297/32/, [dost pne: ]. 111

12 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu 12. History of Search Engines, [on-line]. [dost pne: ]. 13. Wyszukiwarka internetowa, [on-line], Wikipedia, Wolna encyklopedia, [dost pne: ]. 112

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii

ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii zmieniające Zarządzenie Nr 45/2011 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 4 października 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej 2 x więcej za Schneider Electric (zwanej dalej Promocją ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 90 dni za darmo

Regulamin promocji 90 dni za darmo Regulamin promocji 90 dni za darmo (nie stosuje się do konsumentów) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji 90 dni za darmo. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv I. Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Starway spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy w AdWords

Najczęstsze błędy w AdWords Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Najczęstsze błędy w AdWords Często twórcy reklam AdWords popełniają wiele błędów przy tworzeniu reklam i słów kluczowych, co w konsekwencji prowadzi do wysokich kosztów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

JAK NESTLE SCHOLLER STOSUJE PLIKI COOKIES ORAZ INNĄ TECHNOLOGIĘ ŚLEDZENIA

JAK NESTLE SCHOLLER STOSUJE PLIKI COOKIES ORAZ INNĄ TECHNOLOGIĘ ŚLEDZENIA JAK NESTLE SCHOLLER STOSUJE PLIKI COOKIES ORAZ INNĄ TECHNOLOGIĘ ŚLEDZENIA Polityka cookies Dziękujemy za odwiedzenie www.zlotysezonznestle.pl ( Strona Internetowa ). Niniejsza polityka plików cookie ma

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Szukam reklamy, pasującej do mojego biznesu i pozostającej trwale w pamięci klientów! Karolina Kowal mgr farmacji 2 Nasze CartBoards są dla Państwa dobrym

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo