WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Sebastian S oci ski** WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU STRESZCZENIE Celem tej pracy jest prezentacja wykorzystania internetowych serwisów wyszukiwawczych we wspomaganiu poszukiwania informacji marketingowych. Artyku prezentuje szkic bada po wi conych ocenie wybranych serwisów wyszukiwawczych, dotycz cych efektywno ci wyszukiwania wyników, ich adekwatno ci i u yteczno ci. Jako rezultat prac zaprezentowano strategie poszukiwania informacji w sieci WWW z wykorzystaniem zarówno wyszukiwarek specjalizowanych, jak i ogólnego przeznaczenia. 1. WST P Informacja sta a si aktualnie wa nym czynnikiem warunkuj cym dominacj w gospodarce. We wspó czesnym marketingu informacja równie odgrywa wa n rol. Dzi ki rozwojowi technologii informatycznych dost p do informacji sta si powszechny, urastaj c do rangi jednego z decyduj cych czynników w rozwoju spo ecze stwa informacyjnego. Informacja marketingowa, a tym samym wiedza, któr dzi ki niej zdobywamy, jest jednym z czynników warunkuj cym powodzenie fi rmy dzia aj cej w niemal e ka dym sektorze gospodarki. W a ciwa i odpowiednio wykorzystana informacja pozwala osi gn sukces na szybko zmieniaj cym si rynku. To dzi ki niej mo na redukowa niepewno decyzji zwi zanych z realizacj dzia a marketingu strategicznego fi rmy. W dzisiejszym wiecie trudno sobie wyobrazi zarz dzanie fi rm bez wykorzystania dobrodziejstw, jakie niesie ze sob dost p do sieci internetowej. Jednak odszukanie interesuj cych nas informacji w ród miliardów stron internetowych w praktyce staje si nie atwym zadaniem. Aktualnie niezb dne jest u ycie tzw. wyszukiwarek tre ci. Wyszukiwarki te to wyspecjalizowane serwisy internetowe, pomagaj ce wyszukiwa potrzebne informacje. Stwierdzenie, i zasoby informacyjne Internetu s bogatym ród em informacji marketingowych, wydaje si oczywiste. Równie oczywistym wydaje si wykorzystanie * Dr; Instytut Zarz dzania w Wy szej Szkole Humanitas; Instytut Informatyki Uniwersytetu l skiego. ** Mgr; absolwent Wy szej Szko y Humanitas w Sosnowcu. 101

2 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu wyszukiwarek internetowych jako rodka poszukiwania owych informacji. W praktyce okazuje si jednak, e mimo owych oczywisto ci nie potrafi my znale wa nych dla nas informacji wyszukiwarki nie znajduj ich, b d przeciwnie toniemy w morzu odsy aczy do stron o trudnej do oszacowania u yteczno ci. Aby zapanowa nad morzem wszechobecnych danych, konieczne jest posiadanie odpowiednich metod i rodków, które pomog przetworzy i opracowa dane oraz zdobyte informacje. Jako podstaw tej pracy przyjmuje si stwierdzenie, e do pozyskiwania konkretnych informacji marketingowych nale y wykorzystywa odpowiednie rodki i metody wyszukiwawcze, poniewa próba poszukiwania informacji ad hoc nie dostarcza cz sto satysfakcjonuj cych rezultatów. Celem tej pracy jest analiza skuteczno ci wybranych serwisów wyszukiwawczych w zagadnieniu pozyskiwania informacji marketingowych. Wynikiem bada ma by zbiór zalece, pozwalaj cych na celowe i skuteczne poszukiwanie informacji w zasobach informacyjnych sieci Internet. Praca w zwi z y sposób przedstawia rol, jak informacja odgrywa obecnie w marketingu, kategoryzuj c jednocze nie ród a informacji w Internecie z u yciem klasycznej metodologii stosowanej w marketingu. Dalsza cze pracy po wi cona jest wyszukiwarkom internetowym, zawiera ich opis i charakterystyk najpopularniejszych serwisów wyszukiwawczych na wiecie oraz porównanie efektywno ci ich wyszukiwania na potrzeby dzia a marketingowych. Ca o pracy wie cz podsumowanie i wnioski ko cowe. 2. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE Internet to ogromna sk adnica (repozytorium) informacji, która coraz cz ciej zast puje tradycyjn bibliotek. Informacja to dzisiaj kluczowy element niezb dny do konkurowania na coraz bardziej wymagaj cym rynku, jednak odszukanie interesuj cych nas informacji w ród blisko 5 miliardów stron internetowych bo na tyle si dzisiaj szacuje ich liczb to nieproste zadanie 1. Rozdzia ten krótko porz dkuje poj cia zwi zane z wyszukiwarkami, dziel c je m.in. na pewne typy. Wyszukiwarki internetowe mo emy podzieli na samodzielne i zintegrowane z portalami. Wyszukiwarki samodzielne indeksuj zasoby internetowe, a ród em zysku ich w a cicieli s albo reklamy, albo linki sponsorowane. Ostatni nowo ci w tego typu wyszukiwarkach jest mo liwo wykupienia sobie miejsca na li cie wyszukiwawczej. Je li np. jeste my producentem pewnego wyrobu, to mo emy zadba o to, aby klient, który b dzie poszukiwa podobnego wyrobu, zobaczy link do naszej strony, np. wraz z reklam. Wyszukiwarki zintegrowane z portalami cz sto odkupuj zindeksowane zasoby od potentatów, np. Google, wraz z ich podsystemami wyszukiwawczymi. Jest to o tyle 1 R. Milewski, D. Cie lak, Precz z b dzeniem w paj czynie, [on-line], Portal internetowy IDG artykuly/21318.html, [dost pne: ]; P. Garndzyk, Szukanie ig y w Internecie, [on-line], Portal internetowy IDG [dost pne: ]. 102

3 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas wygodne, e proces indeksowania stron jest najbardziej pracoch onny i wymagaj cy czasu oraz znacznych zasobów sprz towych. Obecnie wi kszo portali zajmuje si samodzielnie tworzeniem zawarto ci, a system wyszukiwawczy jest zwykle zakupiony od jednego ze wiatowych liderów. Koszt tworzenia samodzielnej wyszukiwarki jest obecnie zbyt du y nawet dla zamo nych fi rm, ponadto w takim przypadku trzeba liczy si z samodzielnym indeksowaniem zasobów Internetu, czas potrzebny na zdobycie odpowiednio du ych zasobów sprawia, e wi kszo fi rm raczej jest sk onna korzysta z istniej cych ju rozwi za fi rm trzecich. 3. BADANIE SKUTECZNO CI WYSZUKIWAREK W POZYSKIWANIU INFORMACJI MARKETINGOWYCH Rozdzia po wi cony jest opisowi prac po wi conych analizie skuteczno ci internetowych systemów wyszukiwawczych w zadaniu poszukiwania informacji istotnych marketingowo. Badania przedstawione w tym rozdziale polegaj na symulacji pracy dzia u marketingu hipotetycznej fi rmy poszukuj cego w internecie konkretnych informacji. Zak ada si, e owa hipotetyczna fi rma zajmuje si produkcj zamienników cz ci dla samochodów pewnej marki. Firma pragnie rozszerzy rynek, na którym dzia a i chce zdoby nowych odbiorców na rynku lokalnym, dlatego konieczne jest wyszukanie potencjalnych odbiorców cz ci METODYKA PRZEPROWADZENIA TESTÓW Do testów wytypowano najpopularniejsze serwisy wyszukiwawcze. Podstawowymi parametrami przeprowadzanego testu by y: czas wyszukania danej frazy, liczba wygenerowanych odno ników, stopie trafno ci wyników, liczba reklam na g ównej stronie serwisu, czas adowania si g ównej strony serwisu. Dodatkowo ocenie poddana zosta a jako czy podanych przez serwis wyszukiwawczy tzw. trafno wyszukiwania, subiektywna ocena, czy rzeczywi cie wskazana strona zawiera a tre adekwatn do oczekiwa osoby poszukuj cej informacji. W testach uczestniczy y (nie zawsze w pe nym zestawie) nast puj ce wyszukiwarki: wyszukiwarka Google.pl, wyszukiwarka Yahoo.com, wyszukiwarka Gooru, wyszukiwarka w portalu Wirtualna Polska, wyszukiwarka w portalu Hoga, 103

4 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu wyszukiwarka w portalu Interia, wyszukiwarka w portalu Onet PROCEDURA TESTOWA Skuteczno i efektywno poszczególnych serwisów wyszukiwawczych zosta a przedstawiona na wykresach poni ej. Badanie przeprowadzono z u yciem ró nych czy internetowych pochodz cych od ró nych dostawców: 2Mbit UPC modem kablowy, 1Mbit Lan sie osiedlowa, sie lokalna, 1 Mbit Netia 24 DSL. Aby unikn b dów w pomiarach, próby by y powtarzane 5-krotnie o ró nych porach dnia, wyniki zosta y u rednione. Procedur testow przeprowadzono na komputerze z systemem Windows XP Professional z Service Packiem 2, procesorem 2000, 512 Mb RAM z wykorzystaniem przegl darek internetowych: Firefox 2.0 PL, Opera, IE WYNIKI TESTÓW W rozdziale tym przedstawione zosta y wyniki bada, przeprowadzonych zgodnie z omówionymi wcze niej zasadami. Omówienie to akcentuje jednak bardziej charakter jako ciowy uzyskanych wyników, bowiem zdaniem autorów to raczej uogólnienie wyników bada jest interesuj ce, a nie suche dane o charakterze ilo ciowym OCENA SZYBKO CI WYSZUKIWANIA Test pierwszy polega na ocenie szybko ci wyszukiwania poszczególnych fraz w serwisie wyszukiwawczym. Najszybciej zadane frazy wyszuka serwis Google 2, najwolniej WP ze wzgl du na uporczywe reklamy typu fl ash umieszczone na stronie g ównej portalu. Wysoce negatywnie na tym tle prezentuje si Hoga niezale nie od u ytego cza strona adowa a si wolno, stanowczo zbyt wolno jak na 2007 rok. Yahoo ma znacznie lepiej rozwi zane kwestie reklamy pojawiaj si one dopiero po wybraniu okre lonego serwisu i nie s tak nachalne jak w przypadku WP. Niska pozycja Hogi w tym te cie wynika z do wolnego cza, jakim przypuszczalnie dysponuje ta fi rma. Mimo braku aktywnej zawarto ci na stronie i niewielkiej (obj to ciowo) witryny g ównej, strona aduje si zdecydowanie za wolno, co szybko zniech ca potencjalnego u ytkownika. Interia posiada szybkie cze, reklamy nie s tak uci liwe jak w przypadku WP, ale interaktywne reklamy aduj si praktycznie z ka dym podserwisem strony. Rysunek nr 1 prezentuje zestawienie czasów wyszukiwania zadanej frazy w ró nych wyszukiwarkach. 2 T. Calishain, R. Dornfest, 100 sposobów na Google, Wydawnictwo Helion, Warszawa

5 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Rys. 1. Zestawienie czasów wyszukiwania zadanej frazy ród o: Opracowanie w asne OCENA LICZBY ZNALEZIONYCH STRON Drugi test polega na ocenie liczby stron znalezionych w odpowiedzi na zapytanie. Tak e i w tej kategorii Google znacznie pobi konkurencj. Z bada fi rmy Garner z 2006 roku wynika, e przeci tnemu internaucie wystarcza zapa u, by odwiedzi maksymalnie 20 stron z wyszukanych przez wyszukiwark dlatego te niezwykle istotnie jest, aby wyniki wyszukiwania jak najdok adniej spe nia y oczekiwania klienta ju na pierwszej stronie z odno nikami. WP, Onet, Hoga, mimo e oferuj swoim u ytkownikom znaczne zasoby polskiego Internetu, w starciu z Google wypadaj s abo, znacznie lepsze efekty daj natomiast w przypadku korzystania z katalogów stron zawartych w portalach s one do dok adnie skategoryzowane i przejrzyste. Wyszukiwarka Netsprint w Wirtualnej Polsce ma wyra ne tendencje do przek amywania wyników, najprawdopodobniej jest to spowodowane ró nymi technikami stosowanymi przez webmasterów, staraj cych si podnie pozycje swoich stron przez fa szowanie metatagów. Rys. 2. Zestawienie liczby stron znalezionych przez wyszukiwarki ród o: Opracowanie w asne. 105

6 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu TRAFNO ODPOWIEDZI SERWISU Google po raz kolejny udowodni sw przewag nad konkurencj. Niska pozycja Yahoo jest spowodowana faktem, e s owa u yte w wyszukiwaniu zawiera y polskie litery, Yahoo ma co prawda znaczny zasób zindeksowanych stron, ale rodzime wyszukiwarki w tym przypadku s lepsze, poniewa koncentruj si na rodzimych zasobach Internetu. Natomiast Yahoo jako wyszukiwarka wielonarodowa jest zorientowana na u ytkowników angloj zycznych. Praktycznie wszystkie linki z pierwszej strony zaprezentowane przez Google prowadzi y do stron zawieraj cych poszukiwane s owa, Yahoo posiada o mniej wyników, ale w znacznej cz ci ich zawarto by a zgodna z oczekiwaniami osoby wyszukuj cej. Ponadto wszystkie otrzymane linki by y aktualne, w wynikach wyszukiwania nie zdarzy o si otrzymanie martwego linku, natomiast WP cz sto zwraca a wyniki, które by y absolutnie niezwi zane z wyszukiwan fraz. Dowodzi to podatno ci portalu na techniki wykorzystywane przez spamerów, którzy manipuluj wynikami wyszukiwa 3. To wiadczy, i zbyt rzadko jest od wie any katalog stron ju zindeksowanych (np. robot fi rmy Google przeci tnie co 3 tygodnie odwiedza zindeksowane ju strony, w przypadku innych portali dane tego typu nie s znane 4 ). Podsumowanie trafno ci odpowiedzi serwisów wyszukiwawczych zawiera rys. 3. Rys. 3. Trafno odpowiedzi serwisu ród o: Opracowanie w asne. Zmiana przyzwyczaje i koncepcji reklamowych media planerów osób odpowiedzialnych za kszta t i form reklam w portalu jest mo liwa, czego dowodzi cho by przyk ad Hogi, która postawi a na linki sponsorowane zamiast okien popup. 3 A. Benicewicz-Miazga, M. Nowakowski, Webpositioning. Skuteczne pozycjonowanie w Internecie, czyli jak efektywnie wypromowa witryn, Wydawnictwo Mikom, Warszawa T. Calishain, D.J. Adams, R. Dornfest, Google. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion, Warszawa

7 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Strategia przyj ta przez Google jest znacznie lepsza ni konkurencji, gdzie prze- adowane menu g ównej strony, znaczna liczba reklam i niesatysfakcjonuj ce wyniki oraz jako wyszukiwania na g ównych portalach powoduj, e internauci u ywaj do wyszukiwania g ównie Google. Natomiast do wybranych serwisów na polskich i zagranicznych portalach wchodz nie poprzez g ówn stron, ale skróty do poszczególnych us ug portalu. Zjawisko to zosta o wykorzystane m.in. przez Yahoo i Google w Toolbarach tych fi rm, gdzie u ytkownik mo e atwo przej do wybranych przez siebie us ug. Portale te znacznie lepiej ni ich polscy konkurenci wykorzysta y mechanizm docierania z reklam do wybranej grupy docelowej u ytkowników portalu. Rys. 4. Czas adowania si g ównej witryny serwisu wyszukiwawczego ród o: Opracowanie w asne. Obecnie walka na rynku reklam czasem tak absorbuje w a cicieli portali, e ci ca kowicie zapominaj o przeci tnym u ytkowniku, zalewaj c go wprost reklamami. O ile jeszcze 2 lata temu technika ta mog a mie wp yw na odbiór reklam, to obecne dodatki do przegl darek sprawiaj, e wiadomy u ytkownik jest w stanie ca kowicie zablokowa reklamowych natr tów. Ponadto umieszczanie na g ównej stronie serwisu plików video znacz co zwi ksza zapotrzebowanie na przepustowo cza, zarówno w ród fi rm prowadz cych portal, jak i u ytkowników. Obecnie uwa a si, e do swobodnego korzystania z Internetu typowy u ytkownik potrzebuje cza o pr dko ci co najmniej 1 Mbit. Jak dowodzi przyk ad fi rmy Google, prostota i czytelno przekazu to podstawowy czynnik sukcesu. Je li dodamy do tego najlepsz wyszukiwark, to stanie si jasne, e obecnie to od u ytkownika zale y wybór form i rodzajów informacji, jakie chce on ogl da. W serwisie Google u ytkownik jest w stanie znale potrzebne mu informacje, np. fi nansowe. Przy tej okazji by mo e wy wietlone zostan tre ci reklamowe, jednak s 107

8 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu to dyskretne, aczkolwiek czytelne reklamy wy wietlane obok tre ci 5, a nie jak w przypadku konkurencji, gigantyczne banery otwieraj ce si co 10 s, w dodatku zas aniaj ce g ówne okno. Skuteczno ci tej metody dowodz gigantyczne zyski generowane przez serwis z reklam, system PageRank umo liwia eliminowanie nieuczciwych naci gaczy, z czym maj olbrzymie k opoty np. polskie portale ton ce w zalewie spamu i fa szywych linków. 4. STRATEGIE POSZUKIWANIA INFORMACJI Z WYKORZYSTANIEM WYSZUKIWAREK Na podstawie analiz, opisanych w poprzednim rozdziale, mo na sformu owa zalecenia pozwalaj ce na u atwienie poszukiwania informacji dla fi rm, które planuj wykorzysta Internet jako nowy kana kontaktowy z partnerami oraz dla potencjalnego klienta, który pragnie naby okre lony towar. Zalecenia mo na, nieco na wyrost, nazwa strategi poszukiwania informacji marketingowych, jej opis jest przedmiotem tego rozdzia u STRATEGIA WYSZUKIWANIA DLA FIRM W przypadku fi rmy, która chce dotrze ze swoj ofert do potencjalnych klientów, konieczne jest sprecyzowanie, jaki ma by kr g docelowy potencjalnych odbiorców. Czy fi rma, planuj c wej na rynek, obierze strategie pasywn i np. poprzestanie jedynie na stworzeniu swojej strony internetowej, czy te b dzie potrafi a wykorzysta potencja Internetu do zwi kszenia grupy klientów. W przypadku aktywnej formy wykorzystania Internetu nale y przygotowa strategie efektywnego wykorzystania mo liwo ci, jakie oferuj portale i ich katalogi oraz dedykowane wyszukiwarki internetowe. Podstawowym dzia aniem jest zarejestrowanie fi rmy w mo liwie du ej liczbie katalogów i serwisów wyszukiwawczych. Z katalogów takich korzystaj g ównie profesjonali ci, zwykle nie maj oni czasu na poszukiwanie i weryfi kacj setek linków z popularnych wyszukiwarek. Katalogi s najcz ciej podzielone na bran e, posiadaj dobrze rozwini te funkcje wyszukiwania regionalnego. Czasem specyfi ka dzia alno ci fi rm ogranicza mo liwo korzystania z dost pu do Internetu, np. ze wzgl du na tajemnice fi rmy i przyj t polityk bezpiecze stwa. Dla takich fi rm oferuje si katalogi bran owe na p ytach CD lub DVD oraz np. katalogi przygotowywane przez Panoram Firm. Koszt umieszczenia informacji o fi rmie w takim katalogu jest zale ny od formy, w jakiej dana fi rma chce si zaprezentowa. Mo e to by strona, b d ca jedynie wizytówka danej fi rmy lub kompletny serwis zawieraj cy m.in. pe n ofert fi rmy wraz z katalogiem produktów. Przeci tna cena tego rodzaju us ugi wynosi od 100 do kilkuset z otych rocznie. 5 R. Nowaczyk,. Sosna, Sekrety pozycjonowania w Google, Wydawnictwo Nakom Sp. z o.o., Pozna

9 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Przedstawione przyk ady pokazuj, e poszczególne portale odmiennie podchodz do us ug wyszukiwawczych. Interia korzysta z gotowych obszernych zasobów Panoramy Firm, sama zajmuj c si obs ug systemu reklamowego. Ka da dodatkowa reklama wy wietlona obok wyników wyszukiwania to dodatkowy dochód dla portalu, podczas gdy np. Onet dzi ki posiadaniu w asnych, dobrze zindeksowanych zasobów, kieruje u ytkownika poszukuj cego informacji do katalogu zawieraj cego linki spe niaj ce zapytanie wyszukiwania. W przypadku systemu tzw. p atnych cz, gdy dana fi rma chce si znale na szczycie listy wyszukiwania w odpowiedniej kategorii, musi zwykle comiesi cznie wnie odpowiedni op at na rzecz danego portalu. Firmy, które stosuj odpowiednio dobrana metod utrzymania wysokiej pozycji w wyszukiwarkach, najcz ciej zlecaj to zadanie odpowiednim fi rmom zajmuj cym si tzw. marketingiem internetowym. Dobrym sposobem na zaistnienie w wiadomo ci internautów jest np. sponsorowanie witryn zajmuj cych si dan tematyk lub grup dyskusyjnych. Wydaje si, e te metody s znacznie skuteczniejsze w odniesieniu do typowego internauty ni np. umieszczanie banerów w portalach STRATEGIA WYSZUKIWANIA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Zwykle to cena jest najistotniejszym czynnikiem przy poszukiwaniu danego produktu przez klienta indywidualnego. Klient, poszukuj c danego towaru, najcz ciej ma ju ustalone wide ki cenowe, okre laj ce minimaln i maksymaln cen zakupu. W przypadku np. gdy poszukiwanym towarem jest okre lona cz samochodowa, kolejnym istotnym elementem mo e by po o enie fi rmy, w której klient zamierza dokona zakupu. W przypadku cz ci samochodowych do nowoczesnych samochodów, najcz ciej zachodzi konieczno skorzystania z fachowego serwisu przy monta u danej cz ci. Poziom skomplikowania i ilo zaawansowanej elektroniki w wielu przypadkach wyklucza samodzielny monta. Dlatego te handlowcy, sprzedaj c dan cz, cz sto montuj j bezp atnie lub za niewielk dop at. W takich przypadkach klient indywidualny b dzie si kierowa w a nie po o eniem geografi cznym i zapewne zacznie poszukiwania od sprawdzenia najbli szej okolicy. Taki sposób wyszukiwania oferuje np. Panorama Firm (wspó pracuj ca m.in. z portalem Interia). Jednym z ciekawszych zjawisk, jakie zaobserwowa mo na w ostatnim okresie, jest zwi kszanie si udzia u fi rm zajmuj cych si sprzeda cz ci samochodowych w serwisach aukcyjnych typu Allegro, wistak czy Ebay. W serwisach tych wystawiane s zarówno cz ci nowe, jak i pozosta o ci (ostatnie egzemplarze, pozosta o ci z magazynów etc.), ponadto oferowane s cz ci regenerowane. Ka da fi rma powinna pami ta o tym, e je li u ytkownik zostanie le potraktowany np. nie uzyska odpowiedzi na maila lub s uszna reklamacja towaru zakupionego w sklepie nie zostanie uwzgl dniona, to mo e si t informacj podzieli z innymi 109

10 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu u ytkownikami towaru, korzystaj c z forum lub grupy dyskusyjnej. A tych mo e by wielu i negatywna opinia mo e zatoczy szeroki kr g. Potencjalni klienci, poszukuj c informacji o danym dostawcy, cz sto bowiem sprawdzaj opinie na jego temat, korzystaj c w a nie z forów i list dyskusyjnych. Doskonale sprawuje si m.in. system komentarzy w serwisie aukcyjnym Allegro. Jeden niezadowolony klient cz sto potrafi zrazi spor liczb potencjalnych klientów. Dlatego te fi rmy obecnie dzia aj ce w Internecie bardzo powa nie traktuj ka d dost pn form komunikacji: od poczty elektronicznej po komunikatory. Praktycznie w ka dym wi kszym sklepie internetowym mo na porozmawia z pracownikiem poprzez programy Gadu-Gadu lub us ug typu VOIP. 5. ZAKO CZENIE W niniejszej pracy starano si przedstawi mo liwie szerokie spektrum zastosowa Internetu jako ród a informacji marketingowych. Przedstawiona analiza porównawcza ró nych metod wyszukiwania informacji oczywi cie nie wyczerpuje tematu. Internet jest najszybciej zmieniaj cym si medium, jakie zosta o wymy lone. Jego szybko i mo liwo ci adaptacyjne sprawiaj, e informacje zebrane jednego dnia, ju drugiego mog by przestarza e. G ównym celem tej pracy by a analiza skuteczno ci dzia ania internetowych systemów wyszukiwawczych w poszukiwaniu informacji przydatnych marketingowo. Przeprowadzone badania wskazuj w sposób jednoznaczny, e najlepsz, najbardziej zaawansowan wyszukiwark jest Google. Liczba trafnych linków, jako wyszukiwania i mo liwo ci dodatkowych opcji pozwalaj jednoznacznie potwierdzi prymat fi rmy Google na wiatowym i krajowym rynku serwisów wyszukiwawczych. Po przeprowadzaniu bada mo na pokusi si o zdefi niowanie zasad, jakie nale y uwzgl dni podczas poszukiwania informacji w polskim Internecie. Mimo ogromnej przewagi technologicznej fi rmy Google, nie istnieje obecnie jedna wyszukiwarka, która w 100% zaspokaja aby potrzeb pozyskiwania informacji potrzebnych zarówno profesjonali cie, jak i u ytkownikowi domowemu. W wyszukiwaniu okre lonych fraz lub interesuj cych tematów nale y, stosowanie do potrzeb, wybra jeden z omówionych ni ej scenariuszy. W przypadku poszukiwania informacji na forum mi dzynarodowym nale y wybra wyszukiwarki Google lub Yahoo, posiadaj one najlepiej zindeksowane zasoby dotycz ce profesjonalnego, biznesowego wykorzystania Internetu dotyczy to zw aszcza zasobów katalogowych, ponadto posiadaj zindeksowane zasoby tzw. grup dyskusyjnych, dzi ki którym mo emy si dowiedzie np., jak opini o danej fi rmie lub us ugach maj u ytkownicy, co cz sto pozwoli na zdobycie informacji, które nie s dost pne w jakikolwiek inny sposób. Natomiast w przypadku poszukiwania np. konkretnych fi rm lub produktów w najbli szym nam otoczeniu, najlepiej jest skorzysta z katalogów 110

11 Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas bran owych, np. Panoramy Firm, która umo liwia bardzo dok adne zlokalizowanie fi rmy w najbli szej nam okolicy oferuj cej poszukiwany przez nas towar lub us ug. W przypadku poszukiwania informacji, wiadomo ci, plotek lub newsów niezast pione b d polskie portale internetowe jak Onet, WP czy Interia. Ich mo liwo ci doceni zw aszcza osoby, które nie maj du ego do wiadczenia w samodzielnym wyszukiwaniu najbardziej potrzebnych informacji. Portale te oferuj kompletne serwisy z wyselekcjonowan ka dego rodzaju informacj : od gospodarki po rozrywk. SUMMARY The goal of the paper is to present a utilisation of internet search engines in supporting marketing information seeking. The paper describes the outline of research concerning on evaluation of selected search engines effectivenes, adequacy and usability of search results. As the result we can descirebe a strategy for searching information in the WEB using general and specialized search engines. LITERATURA 1. A. Benicewicz-Miazga, M. Nowakowski, Webpositioning. Skuteczne pozycjonowanie w Internecie, czyli jak efektywnie wypromowa witryn, Wydawnictwo Mikom, Warszawa T. Calishain, R. Dornfest, 100 sposobów na Google, Wydawnictwo Helion, Warszawa T. Calishain, D.J. Adams, R. Dornfest, Google. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion, Warszawa P. Garndzyk, Szukanie ig y w Internecie, [on-line], Portal internetowy IDG [dost pne: ]. 5. P. Guzior, Marketing w Internecie, Wydawnictwo Helion, Warszawa R. Milewski, D. Cie lak, Precz z b dzeniem w paj czynie, [on-line], Portal internetowy IDG [dost pne: ]. 7. R. Nowaczyk,. Sosna, Sekrety pozycjonowania w Google, Wydawnictwo Nakom Sp. z o.o., Pozna J. Tollet, R. Williams, Projektowanie stron WWW. Jak to zrobi. Wydawnictwo Helion, Warszawa T. Trejderowski, Po prostu Internet, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2001, s W. Wang, Tajemnice Internetu, hackingu i bezpiecze stwa, Wydawnictwo Helion, Warszawa Historia Altavista.com, [on-line], Portal Komputer On-line, cuprum.pl/content/view/297/32/, [dost pne: ]. 111

12 Roman Simi ski, Sebastian S oci ski Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu 12. History of Search Engines, [on-line]. [dost pne: ]. 13. Wyszukiwarka internetowa, [on-line], Wikipedia, Wolna encyklopedia, [dost pne: ]. 112

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta bran y turystycznej

Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta bran y turystycznej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Patrycja SMUL Górno l ska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo