ZNACZENIE WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW (wytrzymałości konstrukcji, mechaniki konstrukcji) Złożoność współczesnych konstrukcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNACZENIE WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW (wytrzymałości konstrukcji, mechaniki konstrukcji) Złożoność współczesnych konstrukcji"

Transkrypt

1 ZNACZENIE WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW (wytrzymałości konstrukcji, mechaniki konstrukcji) NARZĘDZIE: Złożoność współczesnych konstrukcji TEORIA SYSTEMÓW, INŻYNIERIA SYSTEMÓW Złożoność współczesnych rozwiązań technicznych wymaga SYSTEMOWEGO ROZWIĄZYWANIA problemów. CYKL ŻYCIA WYROBU TECHNICZNEGO I MIEJSCE PRZEDMIOTU WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW SYSTEM WARTOŚCI KRYTERIUM OPTYMALIZACYJNE (koszt wyrobu) Optymalne projektowanie konstrukcji WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW (KONSTRUKCJI) Potrzeba Projektowanie Wytwarzanie Dystrybucja Eksploatacja Likwidacja Zarządzanie produkcją Marketing Nowa potrzeba NOWY PARADYGMAT PROJEKTOWANIA (recycle, reuse, reduse) PROJEKTOWANIE SYTEMOWE Lekcja natury, bionika (biomechanika, biomimetyka) Wprowadzenie do WM II

2 MECHATRONIKA synergiczna agregacja inżynierii mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej i informacyjnej. MECHATRONIKA dział inżynierii systemów. Inżynieria działalność polegająca na projektowaniu, konstruowaniu, rozwoju, utrzymaniu i modernizacji urządzeń w oparciu o wiedzę naukową (nauki techniczne). Całokształt niezbędnej wiedzy określa się także terminem technologii. INŻYNIERIA SYSTEMÓW INTERDYSCYPLINARNA INŻYNIERIA UKIERUNKOWANA NA ROZWIĄZYWANIE ZŁOŻONYCH PROBLE- MÓW PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA. Mechatronika jako integracja różnych dziedzin nauki i techniki Historyczny rozwój systemów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych Wprowadzenie do WM II

3 DEFINICJA MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI TEORII MASZYN I MECHANI- ZMÓW: MECHATRONIKA JEST SYNERGICZNĄ KOMBINACJĄ MECHANIKI, ELEKTRONICZNEGO STEROWANIA I SYSTEMOWEGO MYŚLENIA PRZY PROJEKTOWANIU PRODUKTÓW I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. S Y N E R G I A Współdziałanie, współpraca Tworzenie dodatkowych możliwości (wartości), działanie synergiczne definicja wg teorii systemów AKSJOMATY SYSTEMOWE (Aksjomaty ogólne stwierdzenia, niewymagające udowadniania) 1. Aksjomat synergii: system przejawia cechę synergii 2. Aksjomat kontekstu: na każdy system oddziałuje jego otoczenie. 3. Aksjomat równoważności systemów: różne systemy mogą prowadzić do tego samego celu. 4. Aksjomat różnorodności Ashby ego każda różnorodność może być zrównoważona tylko przez inną różnorodność. 5. Aksjomat sprawności systemu: sprawność systemu pod względem kryterium K zależy od sprawności jego najsłabszego elementu pod względem tegoż kryterium K. CECHY URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH MULTIFUNKCJONALNOŚĆ możliwość realizacji przez jedno urządzenie wielu różnorodnych zadań (np. poprzez zmianę oprogramowania). ELASTYCZNOŚĆ możliwość modyfikacji urządzeń poprzez zastosowanie idei konstrukcji modułowej w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji. INTELIGENCJA zastosowanie oprogramowania umożliwiającego podejmowanie decyzji i komunikacji z otoczeniem. NOWA JAKOŚĆ PRACY komunikacja z operatorem poprzez interfejs użytkownika (odpowiednie oprogramowanie). Mniejsze zmęczenie fizyczne, znacznie zwiększone obciążenie psychiczne związane z odpowiedzialnością za pracę. RYNKOWOŚĆ zależność urządzenia od wymagań rynku. NOWOCZESNOŚĆ związane urządzeń z możliwościami technologicznymi wielu dziedzin techniki. INNOWACYJNOŚĆ konieczność szukania nowych rozwiązań dla spełnienia coraz szerszych wymagań użytkowników. Wprowadzenie do WM II

4 KRYTERIA OCENY KONSTRUKCJI Przy podejmowaniu decyzji o wyborze należy posługiwać się pewnymi kryteriami oceny rozwiązania (konstrukcji). Podstawy konstrukcji maszyn pod red. Marka Dietricha, t KRYTERIUM BEZPIECZEŃSTWA Wyrób nie powinien zagrażać użytkownikom. Nie wolno dopuszczać do powstania zagrożeń (ocena zagrożenia subiektywna). Nadzór państwa dozór techniczny. Dyrektywy Unii Europejskiej, normy ISO, firmy ubezpieczeniowe. Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami (jednym z celów projektowania mechatronicznego jest ograniczenie roli człowieka). 2. KRYTERIUM NIEZAWODNOŚCI Kryterium ściśle związane z kryterium bezpieczeństwa. Systemy awaria jednego elementu może doprowadzić do zniszczenia całego systemu. SYSTEM JEST TAK NIEZAWODNY, JAK JEGO NAJ- SŁABSZY ELEMENT. Najczęściej najsłabszym elementem systemu jest człowiek. 3. KRYTERIUM MASY 4. KRYTERIUM EKONOMIKI EKSPLOATACJI 5. KRYTERIUM TECHNOLOGICZNOŚCI 6. KRYTERIUM ERGONOMII I ESTETYKI 7. KRYTERIUM EKOLOGICZNOŚCI (patrz The 3R Initiative, Sound Material-Cycle Society) Podejście systemowe (holistyczne) do procesu projektowania pozwala na ocenę ważności kryteriów oceny i wypracowanie rozwiązania kompromisowego. Waga poszczególnych kryteriów proces decyzyjny, w którym uczestniczą klienci, decydenci, konstruktorzy i ekonomiści. ROLA I ZNACZENIE PROJEKTOWANIA OPTYMALNEGO Wprowadzenie do WM II

5 Uproszczenia w klasycznej wytrzymałości materiałów: model ciała, właściwości materiału, sposobu rozwiązywania problemu. Wytrzymałość materiałów posługuje się modelem ciała jednorodnego, w którym materia wypełnia objętość ciała w sposób ciągły. Model ten umożliwia stosowanie w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich pojęć i aparatu analizy matematycznej, takich jak różniczkowanie i całkowanie. Na podstawie wyników doświadczeń opisujących właściwości materiałów w wytrzymałości rozróżnia się dwie grupy materiałów: izotropowe, gdy właściwości ciała są identyczne we wszystkich kierunkach, anizotropowe, gdy właściwości ciała są różne w różnych kierunkach. Ciało anizotropowe drewno. Ciała ortotropowe - właściwości są definiowane w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunków. W większości zagadnień wytrzymałość materiałów zajmuje się materiałami izotropowymi. Sposób rozwiązania zadań w wytrzymałości materiałów powinno charakteryzować praktyczne, inżynierskie podejście. Klasyczna wytrzymałość materiałów posługuje się modelem ciała jednorodnego, izotropowego, idealnie sprężystego i charakteryzuje się praktycznym, inżynierskim podejściem do rozwiązywanych problemów. Wprowadzenie do WM II

6 Czynniki twórcze w naturze: nieodwracalność czasu, nieliniowość, LEKCJA NATURY tendencja do samoorganizowania się i tworzenia złożonych układów, rywalizacja o ograniczone zasoby. Natura inspiracją dla inżynierów BIOMIMETYKA Zbiór zasad, którymi kieruje się Przyroda i które są inspiracją dla środowiska inżynierów (i nie tylko), pracujących na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb człowieka, jak również na rzecz zapewnienia naszej cywilizacji większych szans przetrwania: Przyroda napędzana jest światłem słonecznym, wykorzystuje jedynie tyle energii, ile potrzebuje. Przyroda dopasowuje formę do funkcji. Przyroda wszystko poddaje recyklingowi. Przyroda nagradza współpracę. Kapitałem Przyrody jest jej różnorodność. Przyroda wymaga lokalnej sprawności. Przyroda umie się samoorganizować. Przyroda ograniczeniom zawdzięcza swe sukcesy. ZASTOSOWANIE LEKCJI NATURY W OPTYMALNYM PROJEKTOWANIU KONSTRUKCJI Wprowadzenie do WM II

7 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Miarą wytężenia materiału są naprężenia dopuszczalne: dop n gdzie: nieb naprężenie przyjęte za niebezpieczne (granica plastyczności, wytrzymałość materiału na rozciąganie), n współczynnik bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa n musi być większy od 1. Właściwy dobór współczynnika bezpieczeństwa to jedno z podstawowych zagadnień w projektowaniu. Wymagania: nieb Znajomość całokształtu problemów konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych WIEDZA SYSTEMOWA, z uwzględnieniem wpływu działalności inżynierskiej na środowisko (otoczenie). Posiadanie wiedzy teoretyczną (wiedza jawna), oraz odpowiedniej wiedzy praktycznej (wiedza ukryta). Odpowiedzialność i samokontrola, asertywność, umiejętność podejmowania decyzji i skalkulowanego ryzyka. CZYNNIKI WPŁYWĄJACE NA WYBÓR WSPÓŁCZYNNIKA BEZPIECZEŃSTWA: 1. Niejednorodna struktura materiału (wtrącenia). 2. Naprężenia wstępne (obróbka cieplna, naprężenia montażowe, naprężenia termiczne). 3. Charakter obciążenia: losowość obciążenia (obciążenia przypadkowe), zmienność obciążenia (zmęczenie materiałów), obciążenia dynamiczne (udarowe). 4. Warunki eksploatacji (zużycie, korozja). 5. Spiętrzenia naprężeń (karby, niedokładności wykonania i obciążenia). 6. Niedoskonałość metod obliczeniowych: zbyt daleko idące uproszczenia, błędy modelowania, niedoskonałość metod analitycznych., Wprowadzenie do WM II

8 W nowocześnie rozumianej wytrzymałości materiałów zaczyna dominować tendencja do bardzo precyzyjnego określania rzeczywistych współczynników bezpieczeństwa. Jest to zagadnienie o złożonym charakterze, wymagającym uwzględnienia: aspektów bezpiecznej pracy konstrukcji, aspektów niezawodnej pracy konstrukcji, aspektów ekonomicznych (kosztów projektowanych konstrukcji). Uwzględnienie tych i innych aspektów powoduje, że obliczenia wytrzymałościowe stają się coraz bardziej skomplikowane, odpowiedzialne i wymagają stosowania najnowszych osiągnięć nauki, techniki komputerowej i informatyki. OBLICZENIA TE MAJĄ CHARAKTER SYSTEMOWY (MECHATRONICZNY) PROJEKTOWANIE SYSTEMOWE (projektowanie uwzględniające optymalizację konstrukcji). Konstrukcja bezpieczna oprócz spełnienia warunków bezpiecznej pracy (wytrzymałości i sztywności) musi także sygnalizować przeciążenie konstrukcji (rysy, pęknięcia, osiadanie). Konstrukcja powinna być tak zaprojektowana, aby umożliwić ewakuację ludzi i sprzętu (nie ulegać nagłemu, niesygnalizowanemu zniszczeniu). WARUNEK WYTRZYMAŁOŚCIOWY max dop. Warunek wytrzymałościowy stanowi podstawę obliczeń wytrzymałościowych na naprężenia dopuszczalne. Prostota tego warunku powoduje, że dominuje on w procesach projektowania większości konstrukcji inżynierskich. Z warunku wynika, że o wytrzymałości całej konstrukcji decyduje jej najsłabszy element, w którym pojawią się naprężenia dopuszczalne. Korzystanie z niego umożliwia zrealizowanie obu zadań wytrzymałości materiałów, czyli: określenie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji o znanych wymiarach, określenie koniecznych wymiarów konstrukcji dla zadanego obciążenia. Postawą obliczeń wytrzymałościowych są właściwości materiału uzyskane za pomocą statycznej próby rozciągania. Wprowadzenie do WM II

9 INNE WARUNKI WYTRZYMAŁOŚCIOWE: Warunek sztywności konstrukcji L Ldop. Warunek stateczności konstrukcji (konstrukcje cienkościenne) P P, kr gdzie P kr to obciążenie krytyczne dla danej konstrukcji. Warunek wytrzymałości zmęczeniowej. Inne np. warunek na pełzanie. PRAKTYKA INŻYNIERSKA: jednoczesne spełnianie ww. warunków. Obliczenia wytrzymałościowe oparte na koncepcji naprężeń dopuszczalnych są powszechnie stosowane w praktyce inżynierskiej. Ich wadą jest to, że o bezpieczeństwie całej konstrukcji decyduje wartość naprężenia w jednym tylko miejscu. Jest to sposób projektowania zakładający, że o wytrzymałości całej konstrukcji decyduje jej najsłabszy element. Gdy w konstrukcji występują spiętrzenia naprężeń, ścisłe trzymanie się tego sposobu (koncepcji, filozofii projektowania) prowadzi do jej przewymiarowania. W związku z tendencją do urealniania współczynników bezpieczeństwa coraz częściej stosuje się inne koncepcję obliczeń wytrzymałościowych. METODY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI 1. Metody energetyczne pojęcia: pręt uogólniony, siła uogólniona, przemieszczenie uogólnione. Twierdzenie Castigliano, zasada najmniejszej pracy Menabre a. Powszechne zastosowanie w praktyce. 2. Metoda obciążeń granicznych dopuszcza występowanie w konstrukcji odkształceń plastycznych (schematyzacja wykresów rozciągania). (e) 3. Metoda naprężeń granicznych: obciążenie obliczeniowe P i P, i (e) gdzie P i i-te obciążenie charakterystyczne (przenoszone siły, ciężar własny, temperatura itp.), i współczynniki obciążeń stałych, zmiennych oraz uplastycznienia materiału. 4. Metoda stanów granicznych stanu granicznego nośności lub stanu granicznego użytkowania. Metoda oparta jest na skodyfikowanych międzynarodowych przepisach i normach (Eurokody). 5. Metoda elementów skończonych MES (Finite Element Metod FEM) Zalety MES: określanie rzeczywistych współczynników bezpieczeństwa, odejście od filozofii projektowania na najbardziej obciążony element i wyrównanie wartości naprężeń w całej konstrukcji. Wady MES: eksperyment numeryczny, konieczność doświadczalnej weryfikacji rozwiązań. Wprowadzenie do WM II

10 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW JEST ŚCISLE ZWIĄZANA Z PRZEDMIOTEM PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (CZĘŚCI MASZYN) Podstawy konstrukcji maszyn (maszynoznawstwo) dziedzina inżynierii mechanicznej obejmująca projektowanie i dobór elementów mechanizmów, urządzeo i maszyn. W szczególności PKM to konstruowanie i dobór połączeo, łożyskowao, konstruowanie wałów i osi, sprzęgieł, hamulców przekładni itd. Istotną częścią PKM jest odpowiedni dobór tolerancji wykonawczych, tolerancji kształtów (płaskości, okrągłości), dobór pasowao (tolerancji wałków i otworów), parametrów jakości powierzchni (chropowatości, płaskości, falistości). Normalizacja części maszyn Normalizacja jest działalnośd mająca na celu uzyskanie optymalnego w danych warunkach stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowieo przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących problemów istniejących lub możliwych do wystąpienia. Działalnośd ta polega w szczególności na opracowywaniu, publikowaniu i wdrażaniu norm. Potrzeba normalizacji została zrodzona w wyniku rozwoju produkcji seryjnej i masowej (zamiennośd części). W procesie projektowania koniecznością stało się ujednolicanie pojęd, terminów, nazw, symboli, metod obliczeo, sposobów badao, produkcji i kontroli, określanie warunków eksploatacji, przechowywania, transportu oraz likwidacji. Normalizacja skraca cykl przygotowania wyrobów technicznych. Ograniczenie wyboru do wartości znormalizowanych ogranicza kreatywnośd konstruktora, rzutuje na zwiększenie kosztów (masy) projektowanych elementów. Inżynier projektant w procesie obliczeo wytrzymałościowych dobiera konkretne rozwiązania w oparciu o właściwe normy. Normalizacja ma jednak głęboki sens ekonomiczny. Odstępstwa od norm wymagają wielu uzgodnieo. NORMALIZACJA WYMAGA STOSOWANIA W PROJEKTOWANIU KOMPROMISU. NORMA dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną. PN-EN:45020:2000 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna Normy zbiory przepisów opisujących cechy i właściwości elementów konstrukcyjnych (normy międzynarodowe, dyrektywy UE, normy paostwowe, branżowe, zakładowe). UNIFIKACJA (typizacja) działalnośd w celu zmniejszenia różnorodności norm (wyrobów, czynności). Podstawy konstrukcji maszyn pod red. Marka Dietricha, t. 1, WNT Warszawa Wprowadzenie do WM II

11 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTOWANIA: I ZASADA KONSTRUKCJI KONSTRUKCJA POWINNA SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE PODSTAWOWE WARUNKI KONSTRUKCYJNE W STOPNIU NIE GORSZYM OD ZAŁOŻONEGO II ZASADA KONSTRUKCJI KONSTRUKCJA POWINNA BYĆ OPTYMALNA W DANYCH WARUNKACH ZE WZGLĘDU NA PODSTAWOWE KRYTERIUM OPTYMALIZACYJNE Oprócz podstawowych zasad konstrukcji istnieje wiele zasad szczegółowych, które konstrukcja musi spełniać w stopniu nie gorszym od założonych na początku procesu projektowania (określonych przez klienta), zgodnie z I zasadą konstrukcji. Do najważniejszych szczegółowych zasad konstrukcji należą: bezpieczeństwo ergonomiczność funkcjonalność łatwość eksploatacji i napraw niezawodność i trwałość niskie koszty eksploatacji sprawność zgodność z obowiązującymi normami prawidłowość doboru materiałów i przepisami dobór właściwej technologii łatwość likwidacji masa inne zasady i wymagania. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Osińskiego: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, Wyd Naukowe PWN 2003 Wprowadzenie do WM II

12 THE CODES The 58 parts of the Eurocodes are published under 10 area headings. The first two areas basis and actions are common to all designs, six are material-specific and the other two cover geotechnical and seismic aspects. EN1990 Eurocode 0: Basis of structural design EN1991 Eurocode 1: Actions on structures EN1992 Eurocode 2: Design of concrete structures EN1993 Eurocode 3: Design of steel structures EN1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures EN1995 Eurocode 5: Design of timber structures EN1996 Eurocode 6: Design of masonry structures EN1997 Eurocode 7: Geotechnical design EN1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance EN1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures By March 2010 the Eurocodes will be mandatory for European public works and likely to become the de-facto standard for the private sector both in Europe and world-wide. They will also provide the framework for standards used in assessing structural products for their essential CE marking. European Committee for Standardization Members, affiliates, and partner standardisation bodies of the ECS. The European Committee for Standardization or Comité Européen de Normalisation (CEN), is a non-profit organisation whose mission is to foster the European economy in global trading, the welfare of European citizens and the environment by providing an efficient infrastructure to interested parties for the development, maintenance and distribution of coherent sets of standards and specifications. The CEN was founded in Wprowadzenie do WM II

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Zagadnienia wybrane uzupełniajace dla studiów II stopnia 1

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Zagadnienia wybrane uzupełniajace dla studiów II stopnia 1 Marian Ostwald Instytut Mechaniki Stosowanej Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Zagadnienia wybrane uzupełniajace dla studiów II stopnia 1 Materiały uzupełniające do

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONSTRUOWANIA W BUDOWIE MASZYN (WSTĘP)

ZASADY KONSTRUOWANIA W BUDOWIE MASZYN (WSTĘP) ZASADY KONSTRUOWANIA W BUDOWIE MASZYN (WSTĘP) PROJEKTOWANIE całokształt działań mających na celu określenie sposobu zaspokojenia określonej potrzeby, prowadzonych według zasad metodologicznych projektowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład 1 Ogólne informacje o konstruowaniu maszyn Dr inŝ. Jacek Czarnigowski Pojęcia podstawowe Maszyna mechanizm lub grupa mechanizmów wykorzystywana podczas procesu pracy

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Rozdział 1. WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI. Przedmowa Rozdział 1. WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 7 Rozdział 1. WSTĘP............................................................ 9 Rozdział 2. OBCIĄŻENIA W MASZYNACH.......................................

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE Przedmiot: PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński, prof. zw. PG Katedra Mechaniki i Mechatroniki 108 WM, kkalinsk@o2.pl Konsultacje: wtorek 14:00 15:00 czwartek

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn II Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 5 52-0_ Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 4 6-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Projektowanie inżynierskie Engineering Design A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok 1969, gdy w firmie Yasakawa Electronic z Japonii wszczęto

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn I

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn I Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 4 43-0_ Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr 1V. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

144 RAZEM PUNKTY ECTS 90

144 RAZEM PUNKTY ECTS 90 ydział Mechaniczny PLAN STUDÓ NIESTACJONARNYCH II-O STOPNIA Etap podstawowy Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu BiEM z dnia 08.05.2013 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego z dnia z dnia 08.05.2013

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Inżynierii Lądowej PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Budownictwo studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka 2015 Wprowadzenie: Modelowanie i symulacja PROBLEM: Podstawowy problem z opisem otaczającej

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IM.PK.B.4

Kod przedmiotu: IM.PK.B.4 Nazwa przedmiotu: GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA Engineering graphics and foundation of design in technical engineering Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji Kształtowanie konstrukcyjne: nadanie właściwych cech konstrukcyjnych przeszłej maszynie określenie z jakiego punktu widzenia (wg jakiego kryterium oceny) będą oceniane alternatywne

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW NA TEMAT CIĄGLIWOŚCI STALI ZBROJENIOWEJ

KILKA SŁÓW NA TEMAT CIĄGLIWOŚCI STALI ZBROJENIOWEJ KILKA SŁÓW NA TEMAT CIĄGLIWOŚCI STALI ZBROJENIOWEJ CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ MARKA EPSTAL? EPSTAL jest znakiem jakości poznaj wyjątkowe właściwości stali epstal drodze ze dobrowolnej stali nadawanym w certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Z CAD 2. Kod przedmiotu: Ko 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Produkcji

Inżynieria Produkcji Inżynieria Produkcji Literatura 1. Chlebus Edward: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. 2. Karpiński Tadeusz: Inżynieria Produkcji. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr

Bardziej szczegółowo

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych Grupa efektów kierunkowych: Matematyka stosowana I stopnia - profil praktyczny (od 17 października 2014) Matematyka Stosowana I stopień spec. Matematyka nowoczesnych technologii stacjonarne 2015/2016Z

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali CO TO JEST CIĄGLIWOŚĆ STALI ZBROJENIOWEJ? Ciągliwość stali zbrojeniowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu DZIENNIK STAŻU Imię i nazwisko Stażysty Przyjmujący na Staż Imię i nazwisko Opiekuna Stażu. Termin odbywania Stażu (dd/mm/rr dd/mm/rr) Podpis Opiekuna Stażysty Podpis

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej Kod przedmiotu TR.SIK309 Nazwa przedmiotu Podstawy budowy maszyn II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

METODA TWORZENIA TYPOSZEREGÓW KONSTRUKCJI MASZYN Z ZASTOSOWANIEM TEORII PODOBIEŃSTWA KONSTRUKCYJNEGO

METODA TWORZENIA TYPOSZEREGÓW KONSTRUKCJI MASZYN Z ZASTOSOWANIEM TEORII PODOBIEŃSTWA KONSTRUKCYJNEGO MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 47, ISSN 1896-771X METODA TWORZENIA TYPOSZEREGÓW KONSTRUKCJI MASZYN Z ZASTOSOWANIEM TEORII PODOBIEŃSTWA KONSTRUKCYJNEGO Mateusz Cielniak 1a, Piotr Gendarz 1b 1 Instytut Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11 2. Zakres i układ książki 14 3. Komentarz terminologiczny 17

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: S Y L A B U S P R Z E D

Bardziej szczegółowo

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa Jacek Skorupski pok. 251 tel. 234-7339 jsk@wt.pw.edu.pl http://skorupski.waw.pl/mmt prezentacje ogłoszenia konsultacje: poniedziałek 16 15-18, sobota zjazdowa 9 40-10 25 Udział w zajęciach Kontrola wyników

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

ma podstawową wiedzę prawną i ekonomiczną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym lub usługowym

ma podstawową wiedzę prawną i ekonomiczną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym lub usługowym Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2013 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo