Foresight technologiczny <> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Foresight technologiczny <> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii"

Transkrypt

1 Konferencja otwierająca projekt: Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników 18 listopada 2011 r., Warszawa Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii dr Katarzyna Halicka, mgr Andrzej Magruk 1/19

2 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Przesłanki projektu 3. Cele projektu 4. Obszary badawcze 5. Przesłanki doboru metodyki badawczej 6. Metodyka badao 7. Podsumowanie Źródło foto: 2/19

3 Wprowadzenie ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badao naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: BENEFICJENT PROJEKTU: BUDŻET: CZAS REALIZACJI: Ośrodek Przetwarzania Informacji Politechnika Białostocka ~ 2,4 mln zł lata HORYZONT CZASOWY: rok 2020 KOORDYNATOR MERYTORYCZNY: KIEROWNIK PROJEKTU: prof. Joanicjusz Nazarko dr Katarzyna Halicka 3/19

4 Przesłanki projektu 4/19

5 Przesłanki projektu c.d. Pozycjonowanie technologii XXI wieku wskazuje na nanotechnologię jako technologię przełomową, rozwijającą się w sposób gwałtowny i aktywizującą inne technologie. Zdaniem autorów projektu, nano-innowacja może byd kluczem do konkurencyjności podlaskich firm oraz główną siłą napędową wzrostu produktywności regionu, chroniąc jednocześnie jego niepowtarzalne walory środowiskowe. Daje ona jednocześnie szansę na unowocześnienie dotychczasowego potencjału endogenicznego regionu. Rys. 1. Przełomowe technologie XXI wieku Źródło: Silicon Valley Economic Development Alliance, Źródło: D. M. Bowman, G. A. Hodge, Nanotechnology: Mapping the Wild Regulatory Frontier, Futures 2006 No. 38, pp Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties. Report of The Royal Society and The Royal Academy of Engineering, July 2004: nanotec.org.uk/report/ Nano%20 report%202004%20fin.pdf [Data dostępu ]. 5/19

6 Cele projektu Cel podstawowy: Opracowanie scenariuszy pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego ukierunkowanego na wykorzystanie nanotechnologii Opracowanie map technologicznych rozwoju nanotechnologii w regionie Projekcja podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 r. Cele cząstkowe: Wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju Podlasia, zorientowanych na wykorzystanie nanotechnologii Identyfikacja kluczowych dla rozwoju Podlasia trajektorii naukowo-badawczych w zakresie nanotechnologii Źródło foto: 6/19

7 Obszary badawcze Rys. 2. Schemat współdziałania paneli eksperckich w projekcie <<NT FOR Podlaskie 2020>> Źródło: J. Nazarko, Kształtowanie polityki proinnowacyjnej regionu np. foresightu technologicznego <<NT FOR Podlaskie 2020>>, Optimum. Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (w druku). 7/19

8 Przesłanki doboru metodyki badawczej Stosowanie nowoczesnych narzędzi określania przyszłych stanów rzeczywistości Badanie przełomowych technologii, na których można oprzed rozwój regionu Źródło foto: 8/19

9 Metodyka badao Rys. 3. Schemat procesu badawczego w projekcie <<NT FOR Podlaskie 2020>> Źródło: J. Nazarko, Z. Kędzior (red. naukowa), Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w wojwództwie podlaskim Wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, /19

10 Metodyka badao STEEPVL W projekcie analiza STEEPVL została wykorzystana w dwóch aspektach, tj. 1) jako narzędzie ułatwiające identyfikację sił napędowych (driving forces) scenariuszy rozwoju nanotechnologii oraz 2) jako studium wzbogacające analizę SWOT. Istotnym novum rozwijającym metodycznie analizę STEEPVL oraz badania foresightowe zaproponowanym przez wykonawców projektu jest: 1) zastosowanie analizy czynnikowej w celu ograniczenia liczby czynników pierwotnych [65], poprzez wyodrębnienie mniejszej liczby wzajemnie niezależnych (nieskorelowanych) czynników głównych [21], które mają logiczną interpretację merytoryczną, a jednocześnie zachowują znaczącą częśd informacji zawartej w czynnikach pierwotnych; 2) zastosowanie dwuwymiarowej oceny czynników: pod względem ważności i niepewności czynników. Rys. 4. Liczba czynników poszczególnych wymiarów analizy STEEPVL Źródło: J. Nazarko, Z. Kędzior (red. naukowa), Uwarunkowania (op. cit.) 10/19

11 Metodyka badao STEEPVL Rys. 5. Klasyfikacja czynników pod względem ważności i niepewności Źródło: J. Nazarko, Z. Kędzior (red. naukowa), Uwarunkowania (op. cit.) 11/19

12 Metodyka badao SWOT Studium SWOT dotyczyło analizy mocnych i słabych stron województwa podlaskiego oraz szans i zagrożeo rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wykonawcy projektu istotnie wzbogacili metodykę SWOT poprzez wprowadzenie dodatkowego wymiaru analizy oceny ważności czynników w dwóch perspektywach czasowych: obecnie oraz w roku 2020 (perspektywa foresightowa). Istotnym pogłębieniem studiów względem tradycyjnej analizy SWOT było rozszerzenie klasyfikacji czynników na osiem grup: mocne i słabe strony województwa, stymulanty i destymulanty zewnętrzne, szanse i zagrożenia wewnętrzne oraz szanse i zagrożenia zewnętrzne na podstawie: A. Sztando, Analiza strategiczna jednostek samorządu terytorialnego, w: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Rys. 6. Schemat klasyfikacji czynników wpływających na rozwój województwa podlaskiego w zakresie nanotechnologii według kryterium rodzaju ich wpływu na rozwój jednostki terytorialnej Źródło: A. Sztando, Analiza strategiczna jednostek samorządu terytorialnego, w: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Rys. 7. Schemat klasyfikacji czynników według siły ich wpływu na rozwój województwa podlaskiego w zakresie nanotechnologii w 2010 i w 2020 roku Źródło: J. Nazarko, Z. Kędzior (red. naukowa), Uwarunkowania (op. cit.) 12/19

13 Metodyka badao SWOT Rys. 8. Przykład czynników SWOT z uwzględnieniem oceny ich stopnia ważności dziś i w przyszłości Źródło: J. Nazarko, Z. Kędzior (red. naukowa), Uwarunkowania (op. cit.) 13/19

14 Metodyka badao Analiza Strukturalna Analiza Strukturalna Analiza STEEPVL Metoda scenariuszowa Rys. 9. Umiejscowienie analizy strukturalnej w metodyce badawczej projektu Źródło: J. Nazarko, H. Wnorowski, A. Kononiuk (red. naukowa), Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, /19

15 Metodyka badao Analiza Strukturalna Rys. 10. Możliwe warianty osi scenariuszy rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim Źródło: J. Nazarko, H. Wnorowski, A. Kononiuk (red. naukowa), Analiza strukturalna (op. cit.) 15/19

16 Metodyka badao Kluczowe Technologie Metoda kluczowych technologii oparta na ocenie technologii kandydujących względem dwóch kryteriów: atrakcyjności oraz wykonalności posłużyła do wyłonienia kluczowych ze względu na rozwój województwa podlaskiego i jego konkurencyjnośd nanotechnologii. Rozwinięciem takiego podejścia jest priorytetyzacja technologii kluczowych. Jako kryterium priorytetyzacji wykorzystano ocenę dojrzałości technologii (Technology Readiness Level) Rys. 11. Wykres z płaszczyzną atrakcyjnośd/wykonalnośd technologii kluczowych i priorytetowych Źródło: badania w ramach pracy panelu metodycznego Mapowania Technologii i Kluczowych Technologii 16/19

17 Metodyka badao Kluczowe Technologie Tab. 1. Technologie priorytetowe (7 technologii przekraczających szósty poziom dojrzałości technologicznej) Źródło: badania w ramach pracy panelu metodycznego Mapowania Technologii i Kluczowych Technologii 17/19

18 Podsumowanie Wyniki dotychczasowych badao zostały przedstawione w następujących pozycjach dostępnych na witrynie internetowej projektu: Monografia pod redakcją naukową prof. J. Nazarko i prof. Z. Kędzior Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT dostępna pod adresem: Monografia pod redakcją naukową prof. J. Nazarko, prof. H. Wnorowskiego i Dr A. Kononiuk Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim dostępna pod adresem: Monografia pod redakcją naukową prof. J. Nazarko i dr J. Ejdys Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii w druku 18/19

19 Dziękujemy za uwagę! Witryna projektu 19/19

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

JAK NAPISAĆ PROJEKT W NOWYM BUDŻECIE UE NA LATA 2014-2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

JAK NAPISAĆ PROJEKT W NOWYM BUDŻECIE UE NA LATA 2014-2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 84 Nr kol. 1907 Sylwester MARKUSIK 1,2 JAK NAPISAĆ PROJEKT W NOWYM BUDŻECIE UE NA LATA 2014-2020 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych

Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści? Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej)

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Maciej Stawicki Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) European Union

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego

Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego dr Mirosław Dyczkowski Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: miroslaw.dyczkowski@ae.wroc.pl Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI Bożena KACZMARSKA, Jerzy BOCHNIA, Wacław GIERULSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę metody oceny gotowości technologii (TRL -

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo