L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia"

Transkrypt

1 Tematy i zakres treści nauczania Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) dla klasy: 2LO i 3LO ( 3 godziny tygodniowo) rok szkolny 2014/2015 Moduł dział - temat Lekcja organizacyjna Socjologia jako nauka społeczna. Człowiek jako istota społeczna. Socjalizacja i role społeczne. Zbiorowość społeczna. L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy 1a 1b - program nauczania - przedmiotowy system nauczania - podstawa programowa 2 - badania sondażowe - wywiad - eksperyment - analiza wtórna 3 - uwarunkowania przyrodnicze - czynniki ekonomiczne i kulturowe 4 - socjalizacja pierwotna - socjalizacja wtórna - czynniki socjalizacji - stereotypy 5 - więzi społeczne - etapy powstawania więzi społecznych - rozwój technologii a stosunki międzyludzkie - zbiorowości społeczne - społeczność lokalna - zna materiał programowy przewidziany do zrealizowania w bieżącym roku szkolnym; - zna przedmiotowy system oceniania; - zna podstawę programową; - zna formę i strukturę egzaminu maturalnego wie, co to jest socjologia i czym się zajmuje; wymienia i przedstawia metody i techniki badawcze; charakteryzuje procesy socjologiczne; definiuje znaczenie pojęcia istota społeczna, socjalizacja; omawia potrzeby ludzkie i czynniki mające wpływ na życie społeczne; dowodzi, że człowiek jest istotą społeczną; wyjaśnia pojęcie socjalizacji pierwotnej i wtórnej; omawia czynniki mające wpływ na proces rozwoju człowieka; charakteryzuje proces przechodzenia z jednej roli do drugiej; wymienia rodzaje więzi społecznych; omawia etapy powstawania więzi społecznych; charakteryzuje rolę mediów jako instrumentów pośredniczących w relacji ze światem; analizuje wyniki badań statystycznych; uzasadnia krytyczne podejście do badań statystycznych; uzasadnia, że czynniki biologiczne, geograficzne, demograficzne, ekonomiczne i kulturowe mają wpływ na życie społeczne; uzasadnia, w jaki sposób potrzeby uznania i współzawodnictwa wpływają na życie społeczne; przeprowadza analizę społeczeństwa jako układu ról społecznych; interpretuje wybrane role społeczne; uzasadnia, jakie zagrożenia niesie za sobą obecność nowoczesnych technologii w życiu codziennym; analizuje szanse społeczności lokalnych na rozwój wspólnoty; uzasadnia, jakie fobie XXI wieku niosą za sobą nowoczesne technologie; 1

2 - wspólnota lokalna Normy społeczne. 6 - typy norm społecznych - kontrola społeczna i jej formy - dewiacja społeczna - stygmatyzacja społeczna - przyczyny i skutki anomii Ład społeczny. 7 - pojęcie ładu społecznego - czynniki kształtujące ład społeczny - koncepcje ładu społecznego Instytucje społeczne. Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania 8 - pojęcie instytucji społecznej - funkcje i zadania instytucji społecznych - skuteczność funkcjonowania instytucji społecznych - rodzaje instytucji społecznych procesy społeczne - przyczyny konfliktów społecznych - rodzaje konfliktów społecznych - sposoby rozwiązywania konfliktów wymienia rodzaje norm społecznych i przejawy kontroli społecznej; definiuje podstawowe pojęcia: normy społeczne, kontrola społeczna, anomia i stygmatyzacja społeczna; omawia rodzaje norm społecznych; określa ich funkcje w życiu społecznym; opisuje przejawy kontroli społecznej; wyjaśnia przyczyny przestępczości i dewiacji przy pomocy różnych teorii; definiuje pojęcie ład społeczny, konsensus, równowaga społeczna; omawia czynniki kształtujące ład społeczny, prawo, moralność; charakteryzuje elementy ładu społecznego: współpracę, umiejętność osiągania konsensusu, hierarchię wartości, równowagę społeczną, porządek społeczny; wyjaśnia pojęcie instytucja społeczna; wymienia rodzaje instytucji społecznych; określa funkcje instytucji społecznych; potrafi je omówić; potrafi uzasadnić, skuteczność działania niektórych instytucji społecznych, np. samorządu uczniowskiego wie, co to jest dezintegracja społeczna i konflikt społeczny; omawia źródła mechanizmu konfliktów społecznych i ich rodzaje; podaje sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych; wyszukuje przykłady stygmatyzacji społecznej; podaje ich przyczyny i następstwa; wskazuje okoliczności, które wywołują anomię i określa jej skutki dla społeczeństwa; ocenia, czy społeczeństwo polskie ma umiejętność osiągania konsensusu; uzasadnia, którą teorię ładu społecznego uważa za słuszną; uzasadnia, jakie przyczyny wpływają na niski poziom zaufania społecznego do instytucji społecznych; ocenia wybrane działania instytucji społecznych w Polsce; rozróżnia konflikty wewnętrzne, interpersonalne, wewnątrzgrupowe, międzygrupowe, międzynarodowe, globalne; przygotowuje regulamin arbitrażu, negocjacji oraz mediacji dotyczących rozwiązywania konfliktów między uczniami a nauczycielem; 2

3 Pojęcie i typologia grup społecznych. społecznych 11 - cechy grupy społecznej - rodzaje grup społecznych Grupy odniesienia pojęcie grupy odniesienia - podział grup odniesienia Rodzina jako grupa społeczna. Pojęcie i koncepcje struktury społecznej. Przemiany struktury społeczeństwa polskiego rodzaje rodzin - funkcje rodziny - problemy współczesnej rodziny 15 - pojęcie społeczeństwa - pojęcie i koncepcje struktury społecznej - elementy struktury społecznej 16 - struktura demograficzna społeczeństwa polskiego i jej przemiany - struktura zawodowa społeczeństwa polskiego i jej przemiany wie, co to jest grupa społeczna; podaje cechy grupy społecznej; omawia na przykładach różne rodzaje grup i wyjaśnia funkcjonowanie wskazanej grupy; charakteryzuje wybrane grupy społeczne; wyszukuje niezbędne informacje z tekstu źródłowego; zna pojęcie grupy odniesienia i rozumie jego znaczenie; rozróżnia grupy odniesienia porównawczego, normatywnego oraz grupy odniesienia pozytywnego i negatywnego; wyjaśnia znaczenie grup odniesienia pozytywnego i negatywnego w procesie socjalizacji; wie, co to jest rodzina; zna funkcje rodziny; omawia czynniki mające wpływ na kształtowanie więzi w rodzinie; rozróżnia rodzaje rodziny: wielopokoleniowe, nuklearne, mono- i poligamiczne; interesuje się historią własnej rodziny; charakteryzuje różne modele rodziny i inne formy, jak konkubinat; zna pojęcia: społeczeństwo, struktura społeczna, klasa, warstwa i podaje ich znaczenie; wymienia podstawowe elementy struktury społecznej; omawia koncepcje struktury społecznej; zna strukturę społeczeństwa polskiego; wie, co to jest klasa średnia; omawia strukturę demograficzną, zawodową i klasowo-warstwową społeczeństwa polskiego; charakteryzuje zmiany, jakie zaszły w strukturze społeczeństwa polskiego; wie, co to jest pauperyzacja; potrafi analizować teksty źródłowe; wyróżnia rodzaje granic między poszczególnymi grupami; potrafi prawidłowo sklasyfikować np. klasę do odpowiednich rodzajów grup społecznych i uzasadnić swój wybór; na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy pozaźródłowej podaje i omawia przyczyny poczucia upośledzenia lub uprzywilejowania społecznego; potrafi scharakteryzować różne grupy odniesienia i uzasadnić swoje stanowisko; wyszukuje instytucje i organizacje w swoim regionie, które wspierają rodzinę; podaje sposoby, jak można zapobiegać degradacji rodziny; analizuje problemy współczesnej rodziny; przygotowuje projekt badawczy na temat zróżnicowania rodzin w różnych kręgach cywilizacyjnych; charakteryzuje elementy struktury społecznej; potrafi wskazać, które dobra są dla niego najważniejsze i uzasadnia swój wybór; określa przyczyny stratyfikacji społecznej; porównuje skalę nierówności społecznych w Polsce i wybranym państwie; uzasadnia związek między nierównościami społecznymi a nierównościami szans życiowych; 3

4 Ruchliwość społeczna a nierówności szans życiowych. Problemy społeczeństwa polskiego. Drogi zmiany społecznej. Historyczne formy społeczeństwa. - struktura warstwowa społeczeństwa polskiego i jej przemiany ruchliwość społeczna - nierówności społeczne w Polsce - nierówność szans życiowych w Polsce problem ubóstwa i bezrobocia oraz sposoby ich zwalczania - patologie społeczne i przyczyny ich powstawania - wykluczenie społeczne 21 - pojęcie zmiany społecznej - czynniki determinujące zmiany społeczne - drogi zmian społecznych 22 - teorie rozwoju społecznego - historyczne formy wyjaśnia pojęcie pionowej i poziomej ruchliwości społecznej; wie, skąd wynikają nierówności społeczne; wyjaśnia uwarunkowania pionowej i poziomej ruchliwości społecznej; podaje przykłady awansu i degradacji grup społecznych; na przykładzie źródeł wskazuje przejawy nierówności społecznych; wymienia problemy społeczeństwa polskiego: ubóstwo, bezrobocie; zna patologie społeczne i wymienia instytucje zajmujące się zwalczaniem patologii społecznych; wymienia środki służące zwalczaniu bezrobocia; omawia problemy życia społecznego w Polsce; przedstawia sytuację młodych ludzi w Polsce; charakteryzuje problemy społeczeństwa polskiego i patologii społecznych; wyjaśnia możliwości rozwiązywania problemów społecznych; wie, że istnieją dwie drogi zmiany społecznej: rewolucji i reformy; zna pojęcie adaptacji społecznej; wymienia czynniki determinujące zmiany społeczne; wyróżnia pięć rodzajów adaptacji społecznej pozwalającej przeciwdziałać traumie; wyszukuje z tekstów źródłowych i literatury różne formy adaptacji społecznej; podaje przykłady z życia codziennego tego zjawiska; wyjaśnia pojęcia: rozwój społeczny, industrializacja; wymienia typy społeczeństw w ujęciu Karola charakteryzuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia i podaje sposoby przeciwdziałania temu zjawisku; porównuje skalę nierówności społecznych w Polsce i wybranym państwie; analizuje przyczyny problemów społecznych i powstawania patologii oraz możliwości, jakie daje profilaktyka; ocenia działalność instytucji, których zadaniem jest przeciwdziałanie problemom i patologiom społecznym; analizuje sposoby adaptacji do zmiany społecznej na podstawie obserwacji; ocenia dwie drogi zmiany społecznej: rewolucję i reformę; uzasadnia swoje stanowisko; przedstawia teorie rozwoju społecznego: linearną, teorie cykliczne i dychotomiczne; uzasadnia własne stanowisko, która z teorii najlepiej oddaje 4

5 Współczesne formy społeczeństwa. Współczesne ruchy społeczne. Człowiek w społeczeństwie lekcja powtórzeniowa. Społeczeństwo i człowiek jako jednostka w społeczeństwie lekcja sprawdzająca. organizacji społeczeństw: pierwotne, feudalne, industrialne 23 - społeczeństwo postindustrialne - społeczeństwo globalne - społeczeństwo informacyjne - społeczeństwo masowe - społeczeństwo konsumpcyjne - społeczeństwo otwarte - społeczeństwo zamknięte anarchizm - feminizm - pacyfizm - ekologizm - ruchy obywatelskie 26 - utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości 27 - sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów Marksa i współczesnym; charakteryzuje różne rodzaje społeczeństw; wyjaśnia proces przechodzenia społeczeństwa z jednej formy w drugą; porównuje społeczeństwo pierwotne, feudalne i industrialne; zna pojęcia: społeczeństwo postindustrialne, globalne, otwarte, konsumpcyjne, informacyjne i wolnego czasu; omawia cechy współczesnego społeczeństwa; korzystając z różnych źródeł informacji, charakteryzuje zjawisko zwane macdonaldyzacją ; określa jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa globalnego; zna najważniejsze ruchy społeczne: anarchizm, feminizm, pacyfizm, ekologizm i ruchy obywatelskie; wyjaśnia pojęcie ruchu społecznego; wyróżnia ruchy nastawione na jednostkę i społeczeństwo; porównuje formy walki stosowane przez przedstawicieli różnych ruchów; charakteryzuje wybrany ruch społeczny; istotę rozwoju społecznego; ocenia historyczne formy organizacji społeczeństwa; uzasadnia swoje stanowisko: Jakie formy spędzania czasu są najbardziej korzystne dla współczesnego człowieka ; analizuje zjawisko macdonaldyzacji ; określa jego wpływ na kształtowanie się społeczeństwa globalnego; na podstawie źródeł, własnej wiedzy i obserwacji przedstawia ruchy, które podjęły walkę bez użycia siły; analizuje dokumenty ruchów społecznych, np. preambułę statutu Partii Kobiet, i wyciąga wnioski; 5

6 Pojęcie narodu czynniki narodowotwórcze: obiektywne i subiektywne - społeczeństwa narodowo - państwowe Świadomość i tożsamość narodowa. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Integracja narodów świata zachodniego. Mniejszości narodowe i ochrona ich praw integracja mniejszości narodowych i etnicznych - asymilacja narodowa - wielokulturowość - patriotyzm - nacjonalizm - ksenofobia - szowinizm - rasizm - antysemityzm pojęcie mniejszości narodowej - pojęcie mniejszości etnicznej - imigrant czynniki integrujące narody - historyczne źródła integracji współczesnej Europy międzynarodowy system ochrony praw mniejszości - modele polityki wyjaśnia znaczenie pojęcia: naród, ojczyzna; wie, jakie czynniki jednoczą naród kultura, historia itp. wymienia i omawia czynniki narodowotwórcze: terytorium, pochodzenie etniczne, organizację polityczną, integrację gospodarczą, społeczną i kulturę; sporządza subiektywną listę czynników narodowotwórczych; przedstawia ją w porządku hierarchicznym; porównuje ww. listę z listami koleżanek i kolegów; wyjaśnia znaczenie pojęcia: świadomość narodowa, tożsamość narodowa, asymilacja; charakteryzuje postawy współczesnych Polaków wobec ojczyzny i narodu; omawia czynniki sprzyjające asymilacji oraz służące zachowaniu tożsamości narodowej; przedstawia przejawy negatywnego stosunku do innych narodowości; wie, co to są mniejszości narodowe i etniczne i kogo nazywa się imigrantem; wymienia prawa, jakie przysługują mniejszościom narodowym i imigrantom; charakteryzuje mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy imigrantów żyjące w Polsce; zna przyczyny integracji europejskiej i wyjaśnia pojęcie integracji; omawia czynniki integrujące narody Europy; charakteryzuje dewizę Unii Europejskiej różnorodność w wielości ; wymienia modele polityki wobec mniejszości narodowych; porównuje różne modele polityki wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów; charakteryzuje dwie koncepcje narodu: etniczno-kulturową i polityczną analizuje słowa poety C. Norwida Ojczyzna to wielki obowiązek ; korzystając z materiałów źródłowych i własnych obserwacji, podaje przykłady ksenofobii, szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu w Polsce; analizuje postawy współczesnych Polaków wobec własnej ojczyzny i innych narodów; omawia przykłady kosmopolityzmu we współczesnym świecie; omawia czynniki sprzyjające zachowaniu tożsamości narodowej; ocenia stosunek Polaków do mniejszości narodowych i imigrantów; uzasadnia wpływ chrześcijaństwa na proces integracji; analizuje, co wpływa na przyczyny dekompozycji organizmów państwowych i dezintegrację zbiorowości wielonarodowych; na podstawie źródeł i wiedzy pozaźródłowej wskazuje przykłady nieprzestrzegania praw mniejszości narodowych w Europie; przeprowadza analizę dokumentów dotyczących mniejszości 6

7 Przyczyny i skutki konfliktów społecznych w państwach Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Pojęcie i typy kultury. wobec mniejszości narodowych - ochrona w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych - ochrona w ramach OBWE - ochrona w ramach Rady Europy - ochrona w ramach umów dwustronnych - trudności z integracją imigrantów z państw pozaeuropejskich konflikty w Afryce - konflikty w Azji - konflikty w Ameryce Łacińskiej - sposoby rozwiązywania konfliktów międzynarodowych 39 - pojęcie i typy kultury - kultura jako podstawa życia społecznego - wpływ kultury na życie społeczne - kultura wysoka a kultura masowa - kultura narodowa a proces globalizacji - kultura ludowa - kultura medialna - kultura alternatywna i kontrkultura - kultura a religia wyjaśnia, dlaczego w Europie integracja imigrantów z państw pozaeuropejskich rodzi trudności; określa, jaki model polityki wobec imigrantów realizuje Polska; wie, jakie konflikty toczą się w państwach Azji, Afryki i Ameryki Południowej; omawia przyczyny i sposoby rozwiązywania długotrwałych konfliktów między narodami; omawia podłoże i skutki konfliktów społecznych w tych krajach; wie, co to jest kultura i jakie są typy kultury; definiuje pojęcie kultury i omawia poszczególne typy kultury; wskazuje specyficzne cechy typów kultury; rozróżnia normatywne i opisowe pojęcie kultury; dowodzi, że kultura polska ma uniwersalistyczny charakter; narodowych; na podstawie tekstu źródłowego Wojna futbolowa określa znaczenie piłki nożnej w polityce państw Ameryki Łacińskiej; ocenia rolę misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktów w państwach Azji, Afryki i Ameryki Południowej; określa znaczenie religii w polskiej kulturze; ocenia wpływ tolerancji na życie społeczne; ocenia wpływ kontrkultury na życie społeczne; analizuje konsekwencje pluralizmu kulturowego; 7

8 Subkultury młodzieżowe. Współczesne spory światopoglądowe. System oświatowy w Polsce. Kształcenie ustawiczne. - pluralizm kulturowy punk - Emo - skini - szalikowcy - blokersi - rastafarianie - Hare Kryszna - sekty religijne - techno teorie sprawiedliwości - zasady sprawiedliwego społeczeństwa - aborcja - eutanazja - prawa jednostki - problem kary za przestępstwo - prawa mniejszości seksualnych - dopuszczalność badań genetycznych - etyczny aspekt ochrony środowiska 44 - system edukacji w Polsce - rodzaje studiów wyższych - edukacja nieformalna - wyrównanie szans w dostępie do edukacji - system edukacji a rynek pracy 45 - piramida Masłowa - kształcenie zna najważniejsze subkultury młodzieżowe; omawia subkultury młodzieżowe w Polsce i w Europie; rozróżnia subkultury o charakterze religijnym i agresywnym; wyjaśnia znaczenie pojęcia: aborcja i eutanazja, badania genetyczne; wie, o co toczą się spory światopoglądowe, jakich obszarów dotyczą; zna różne formuły sprawiedliwości; omawia kwestię kary jako odpłaty lub jako sposobu resocjalizacji; rozważa problem sprawiedliwości we współczesnym świecie oraz kwestię dopuszczalności aborcji i eutanazji; zna i wymienia instytucje, które wchodzą w skład polskiego systemu oświatowego; wie, jaki dokument reguluje system edukacji w Polsce; omawia zadania edukacji w Polsce; omawia wszystkie elementy polskiego systemu oświaty; wyjaśnia pojęcia: kształcenie ustawiczne, strategia lizbońska i uniwersytet trzeciego weku; uzasadnia, jakie zagrożenia niosą za sobą subkultury; analizuje zagrożenia, jakie niosą za sobą subkultury dla jednostek i społeczeństwa; podejmuje próbę oceny; charakteryzuje różne spory światopoglądowe; uzasadnia traktowanie kary jako odpłaty lub jako sposobu resocjalizacji; omawia problem badań naukowych i genetycznych (in vitro) i ich zastosowanie np. w medycynie; omawia problem przyznawania praw mniejszościom seksualnym, tak jak mają osoby heteroseksualne; na podstawie różnych źródeł wskazuje działania, które mogą być podejmowane przez państwo, władze samorządowe oraz organizacje społeczne w celu zwiększenia równości szans w dostępie do edukacji; uzasadnia i podaje przykłady, że polski system oświaty jest niedopasowany do rynku pracy; podejmuje próbę oceny polskiego systemu oświatowego; uzasadnia, że uczenie się przez całe Zycie sprzyja odniesieniu sukcesu w karierze zawodowej; 8

9 Naród, kultura i edukacja lekcja powtórzeniowa. Naród, kultura i edukacja lekcja sprawdzająca. Pojęcie obywatelstwa i sposoby jego nabycia. Obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. ustawiczne w Unii Europejskiej - kształcenie ustawiczne w Polsce 46 - utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości 47 - sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów 48 - pojęcie obywatelstwa i sposoby jego nabycia - utrata obywatelstwa - naturalizacja - prawo ziemi - prawo krwi 49 - obowiązek wierności Rzeczpospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne - obowiązek przestrzegania prawa - obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych - obowiązek obrony Ojczyzny - obowiązek dbałości o środowisko naturalne - cnoty obywatelskie i wzory obywatelskiego działania wyjaśnia, w jaki sposób można podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe; omawia piramidę potrzeb A. Maslowa; charakteryzuje sposób zmiany kwalifikacji zawodowych; wyjaśnia, co to jest obywatelstwo i zna sposoby jego nadawania; wyjaśnia pojęcia: obywatelstwo, cudzoziemiec, apatryda; wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się od narodowości; porównuje procedury procesu naturalizacji obowiązujące w USA i w Polsce; wymienia obowiązki obywatela RP; wyjaśnia pojęcia: demagogia, uspołecznienie, wolontariusz; omawia wzory obywatelskiego działania; uzasadnia potrzebę kształcenia ustawicznego; podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: czy w Polsce właściwie wykorzystuje się potencjał osób starszych wiekiem ; uzasadnia swoją opinię na temat nieakceptowania przez Polskę prawa do podwójnego obywatelstwa; podaje argumenty za i przeciw liberalizacji przepisów dotyczących nabywania obywatelstwa polskiego; charakteryzuje wzór obywatela w państwie demokratycznym; uzasadnia własne stanowisko dotyczące odpowiedzi na pytanie: czy podatek od osób fizycznych jest niezbędny ; 9

10 Obywatelskie nieposłuszeństwo. Pojęcie i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego. Formy aktywności społecznej prawo obywatelskiego nieposłuszeństwa - formy obywatelskiego nieposłuszeństwa 51 - filozoficzny rodowód koncepcji społeczeństwa obywatelskiego - społeczeństwo w walce z państwem realnego socjalizmu - społeczeństwo w walce z autorytaryzmem - społeczeństwo w państwie demokratycznym - czynniki warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego - uwarunkowania prawnoustrojowe i instytucjonalne - uwarunkowania społeczne i kulturowe - uwarunkowania psychologiczne - rola interesów grupowych związki zawodowe - stowarzyszenia - fundacje zna pojęcie obywatelskiego nieposłuszeństwa; podaje kilka przykładów; wyjaśnia, na czym polega obywatelskie nieposłuszeństwo; podaje historyczne i współczesne przykłady; omawia warunki dopuszczalności obywatelskiego nieposłuszeństwa; zna pojęcie społeczeństwa obywatelskiego; wie, na czym ono polega; wyjaśnia pojęcia: autorytaryzm, grupy interesu, lobbing, społeczeństwo obywatelskie; wymienia instytucje, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; przedstawia filozoficzny rodowód koncepcji społeczeństwa obywatelskiego; wymienia formy aktywności społecznej; opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, państwa oraz na poziomie globalnym; charakteryzuje lokalne organizacje pozarządowe; charakteryzuje różne formy obywatelskiego nieposłuszeństwa np. ekotaż, ruch lemieszy, blokady, okupacje budynków, ukrywanie uchodźców, obozy stacjonarne lub czasowe, odmowa współpracy, sabotaż; przedstawia argumenty za i przeciw obywatelskiemu nieposłuszeństwu; charakteryzuje istotne postawy prawne umożliwiające działalność różnych form organizacji; przedstawia argumenty za i przeciw tezie społeczeństwo szkolne jako społeczeństwo obywatelskie w miniaturze ; uzasadnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicznego; argumentuje swoje stanowisko na temat związków zawodowych: czy spełniają swoje zadanie? 10

11 Opinia publiczna badania opinii publicznej - metody badań opinii publicznej - marketing społeczny Pojęcie i funkcje współczesnych mediów. Podstawy prawne funkcjonowania mediów w Polsce funkcje środków masowego przekazu 57 - zasada wolności słowa - zasada pluralizmu - zasada niezależności mediów Rola Internetu 58 - www - poczta elektroniczna - FTP - grupy dyskusyjne - telefonia internetowa - media internetowe - serwisy społecznościowe Obywatel w państwie i media lekcja powtórzeniowa. Obywatel w państwie i media lekcja sprawdzająca 59 - utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości 60 - sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego; wie, co to jest opinia publiczna i jakie są sposoby jej wyrażania; wyjaśnia, jak kształtuje się opinia publiczna; wyjaśnia, na czym polega specyfika marketingu społecznego; wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne; wie, co to są media i jaką rolę pełnią w państwie; wymienia funkcje mediów; przedstawia najważniejsze media w Polsce i na świecie; wyjaśnia pojęcie mass media; charakteryzuje wybrane media lokalne; wie, na czym polega zasada wolności słowa; zna pojęcie pluralizm mediów i wie, w czym się on wyraża; wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny kierować się media; charakteryzuje sylwetkę prawego dziennikarza; wyjaśnia pojęcie Internet; wymienia najpopularniejsze usługi sieciowe; określa rolę Internetu i omawia zagrożenia, jakie za sobą niesie; analizuje i interpretuje wyniki badań opinii publicznej; przeprowadza w najbliższym otoczeniu mini sondaż opinii publicznej na temat: działalności charytatywnej, ochrony środowiska czy problemów lokalnych i interpretuje go; rozróżnia funkcje, jakie pełnią media w państwie demokratycznym i niedemokratycznym; odróżnia informacje od komentarzy; analizuje przekazy medialne; ocenia ich wiarygodność; korzysta ze źródeł i analizuje je, uzasadnia swoje stanowisko; uzasadnia znaczenie pluralizmu mediów; analizuje treści i krytyczne je odbiera; ocenia zasoby Internetu z punktu widzenia rzetelności i wiarygodności informacji; 11

12 Pojęcie polityki pojęcie i koncepcje polityki - dyscypliny politologii Pojęcie i geneza demokracji. Polskie tradycje demokratyczne. Fundamentalne zasady demokracji pojęcie i geneza demokracji - etapy rozwoju demokracji w ujęciu historycznym konstytucja 3 maja - konstytucja marcowa - konstytucja kwietniowa 65 - fundamentalne zasady demokracji - trójpodział władzy w Polsce - podstawowe wartości demokratyczne - konflikty wartości w życiu publicznym Formy demokracji demokracja bezpośrednia i jej formy - demokracja pośrednia i jej formy Kultura polityczna pojęcie kultury politycznej - rodzaje kultury politycznej - kultura polityczna społeczeństwa polskiego wie, co to jest polityka i czym się zajmuje; przedstawia różne rozumienia pojęcia polityka ; omawia to pojęcie w ujęciu historycznym; wymienia dyscypliny politologii; zna pojęcie demokracja i wie, co oznacza; wyjaśnia pojęcie demokracja; omawia fazy rozwoju demokracji w ujęciu historycznym; charakteryzuje główne fazy kształtowania się systemu demokratycznego; wie, na czym polegała demokracja szlachecka i co to była Konstytucja 3 maja; opisuje polskie tradycje demokratyczne; charakteryzuje demokrację szlachecką, Konstytucję 3 maja i konstytucję marcową z 1921 r.; wymienia najważniejsze zasady demokracji; opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; charakteryzuje wartości demokratyczne: wolność, równość, sprawiedliwość, porządek i efektywność; wymienia formy demokracji bezpośredniej i pośredniej; omawia poszczególne formy demokracji bezpośredniej i pośredniej; rozważa, jak we współczesnym państwie można realizować inne formy demokracji bezpośredniej niż referendum; wyjaśnia pojęcie kultury politycznej; podaje różne przykłady kultury politycznej; charakteryzuje kulturę polityczną współczesnej Polski; charakteryzuje różne koncepcje polityki; analizuje źródła; ocenia stosunek Polaków do polityki; analizuje źródła; wskazuje cechy demokracji ateńskiej; interpretuje słowa W. Churchilla na temat demokracji; analizuje, na czym polegał wkład Polski w rozwój demokracji w Europie i na świecie; uzasadnia, na czym polegał wkład Polaków w rozwój demokracji w Europie i na świecie; zajmuje własne stanowisko; wyszukuje z tekstu źródłowego zapisy odnoszące się do fundamentalnych zasad demokracji; podaje argumenty, za pomocą których Monteskiusz uzasadnia konieczność rozdziału poszczególnych władz; wyszukuje z tekstu źródłowego niezbędne informacje; potrafi odszukać w najbliższym otoczeniu przejawy łamania zasad i procedur demokratycznych; bierze udział w debacie na temat form demokracji; ocenia formę wyborów w Polsce; korzystając ze źródeł, wyszukuje niezbędne informacje; formułuje własne stanowisko na temat kultury politycznej Polaków; wysuwa argumenty za i przeciw tezie, że nieuczestniczenie w wyborach pozbawia nas wpływu na rządzenie krajem; 12

13 Współczesne ideologie. Współczesne doktryny polityczne. Program polityczny. Definicja i typologia partii politycznych ideologia - doktryna - program polityczny - konserwatyzm - nacjonalizm - nauka społeczna Kościoła a chadecja - liberalizm Socjaldemokracja - faszyzm - komunizm - populizm 70 - typy i rodzaje doktryn politycznych - doktryny lewicowe - doktryny centrowe - doktryny prawicowe 71 - treść programu politycznego - części składowe programu politycznego 72 - klasyfikacja partii politycznych - podział partii politycznych ze względu na strukturę organizacyjną - podział partii politycznych ze względu na program polityczno społeczny - tendencje zmian zachodzących w partiach - funkcje partii politycznych wie, co to jest ideologia; wymienia najważniejsze ideologie; wyjaśnia pojęcia: ideologia polityczna, materializm dialektyczny, totalitaryzm, populizm; zna najważniejsze założenia poszczególnych ideologii; charakteryzuje najważniejsze ideologie polityczne; charakteryzuje ideologie totalitarne; wie, czym różni się ideologia od doktryny politycznej; podaje najważniejsze typy i rodzaje doktryn politycznych; charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne; wie, czego dotyczy treść programów politycznych; wyjaśnia pojęcie programu politycznego i wymienia jego części składowe; na podstawie źródeł charakteryzuje wybrane programy partii politycznych; wie, co to jest partia; wymienia najważniejsze rodzaje partii politycznych (masowe, kadrowe, rozwinięte, konserwatywne, chrześcijańsko-demokratyczne, liberalne i socjaldemokratyczne oraz ekologiczne i radykalne); wyjaśnia pojęcie partii politycznych; wymienia cechy partii jako grupy społecznej; omawia funkcje partii politycznych i podaje przykłady tendencji zmian, jakie zachodzą w organizacji i działalności współczesnych partii politycznych; analizuje teksty źródłowe; wyszukuje odpowiednie fragmenty; porównuje pozycję człowieka w poszczególnych ideologiach; ocenia poszczególne ideologie; uzasadnia podział doktryn na lewicowe, prawicowe i centrowe; zajmuje własne stanowisko na temat doktryn i argumentuje je; korzystając ze źródeł, porównuje programy polityczne; analizuje programy wybranych partii; ocenia wartość merytoryczną i wartość przekazu; porównuje funkcje partii politycznych w państwach demokratycznych i niedemokratycznych; analizuje podstawy prawne funkcjonowania partii politycznych; zna reprezentatywne partie poszczególnych typów w Europie; omawia sposób finansowania partii politycznych; 13

14 Współczesne systemy partyjne. Partie polityczne w Polsce typy systemów partyjnych: jednopartyjny, dwupartyjny, wielopartyjny - system rozbicia wielopartyjnego 74 - warunki formalne konieczne do powstania partii - finansowanie partii - zakaz przynależności do partii wie, co to jest system partyjny; wyróżnia trzy podstawowe typy systemów partyjnych: jednopartyjny, dwupartyjny i wielopartyjny; wyjaśnia pojęcie system partyjny; omawia systemy partyjne; charakteryzuje systemy partyjne: jednopartyjny, dwupartyjny i wielopartyjny; wie, jakie partie polityczne działają w Polsce i są reprezentowane w Sejmie; omawia warunki założenia partii politycznej w Polsce; podaje sposób finansowania partii politycznych; charakteryzuje polską scenę polityczną; korzystając z różnych źródeł i wiedzy pozaźródłowej, charakteryzuje jeden z systemów partyjnych, np. Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji lub Stanów Zjednoczonych; przedstawia wady i zalety systemu wielopartyjnego; analizuje ustawę o partiach politycznych i wyciąga wnioski; uzasadnia, czy partie polityczne powinny być finansowane z budżetu państwa; Współczesne systemy wyborcze. Polityka jako zjawisko społeczne lekcja powtórzeniowa. Polityka i demokracja lekcja sprawdzająca. Pojęcie i geneza państwa rodzaje systemów wyborczych - metody przeliczania głosów na mandaty - zasady tworzenia rządzącej koalicji 76 - utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości 77 - sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów 78 - pojęcie państwa - państwo jako organizacja: polityczna, suwerenna, terytorialna, przymusowa - koncepcje genezy wie, co to jest system wyborczy i jakie systemy się wyróżnia; opisuje podstawowe zasady ordynacji większościowej i proporcjonalnej; wyjaśnia znaczenie prawa wyborczego dla reprezentatywności wyborów i tworzenia rządzącej koalicji; wie, co to jest państwo; wymienia cechy państwa; wyjaśnia na przykładach relacje między narodem a państwem; opisuje najważniejsze teorie genezy państwa; analizuje ordynacje wyborcze i wyciąga wnioski; wysuwa argumenty za ordynacją większościową lub proporcjonalną; porównuje koncepcje genezy państwa; uzasadnia swoją opinię na temat zachowania suwerenności zewnętrznej współczesnego państwa; 14

15 państwa Władza państwowa rodzaje władzy politycznej - legitymizacja władzy państwowej - typologia władzy według Maxa Webera - patologie władzy: oligarchizacja, biurokratyzacja, korupcja, partykularyzm, nepotyzm, klientelizm brutalizacja, inwigilacja Funkcje państwa przedmiotowe ujęcie funkcji państwa - systemowe ujecie funkcji państwa Historyczne i współczesne formy państwa historyczne formy państwa - współczesne formy państwa: demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm - republika - monarchia - państwo liberalne - państwo socjalne - państwo unitarne - państwo złożone - federacja wie, co to jest władza i jakie są jej rodzaje; wyjaśnia pojęcie władzy, legitymizacji, alienacji i inne warianty patologii władzy, jak oligarchizacja, biurokratyzacja, korupcja, partykularyzm, nepotyzm, klientelizm oraz brutalizację i inwigilację; opisuje najważniejsze teorie genezy państwa: Arystotelesa, teistyczna, umowy społecznej, podboju i przemocy oraz marksistowska; zna najważniejsze funkcje, jakie spełnia państwo; omawia poszczególne funkcje; wyjaśnia pojęcia: abolicja, amnestia, państwo opiekuńcze; rozróżnia przedmiotowe i systemowe funkcje państwa; charakteryzuje wewnętrzne funkcje państwa na kilku poziomach: prawodawczą, porządkową, administracyjną, gospodarczo-organizacyjną, socjalną oraz kulturalno-oświatową; wie, jak dzielą się państwa i według jakich kryteriów; wyjaśnia znaczenie pojęć: monarchia, republika, autonomia, federacja, konfederacja, państwo unitarne, demokratyczne, autorytarne i totalitarne; przedstawia na schemacie podział państw według różnych kryteriów; wymienia wszystkie państwa europejskie będące monarchiami; charakteryzuje zjawisko legitymizacji władzy, odnosząc teorię Maxa Webera do historycznych i współczesnych przykładów; odróżnia suwerenność zewnętrzną od suwerenności wewnętrznej; wyszukuje przykłady poszczególnych funkcji z materiału źródłowego; wskazuje wady i zalety państwa opiekuńczego; ocenia wypełnianie obowiązków przez państwo; charakteryzuje współczesne formy ustrojowe wybranych państw; uzasadnia własne stanowisko, opinię na temat autonomii, czy może ona być zagrożeniem jedności państwa; 15

16 Modele ustrojowe państw demokratycznych. Zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i politycznej. Relacje między państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi. Władza ustawodawcza w państwie - konfederacja modele ustrojowe w państwach demokratycznych - system prezydencki - system supersemiprezydenck i - system semiprezydencki - system parlamentarny - system parlamentarno komitetowy 84 - odpowiedzialność polityczna - odpowiedzialność konstytucyjna - odpowiedzialność karna - odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialność międzynarodowa 85 - typy religii - podstawowe funkcje religii - formy organizacji religijnych - stosunki między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi - konkordat kadencja - immunitet parlamentarny wie, co to jest model ustrojowy i wymienia najważniejsze modele ustrojowe; wyjaśnia, jakie modele ustrojowe obowiązują w poszczególnych państwach; omawia system obowiązujący w Polsce; przedstawia krótką charakterystykę modeli ustrojowych poszczególnych państw; wie, co to jest odpowiedzialność konstytucyjna i polityczna; wyjaśnia pojęcie odpowiedzialności konstytucyjnej i politycznej; omawia odpowiedzialność karną, cywilną, międzynarodową, podaje przykłady; analizuje teksty źródłowe; wyszukuje informacje dotyczące odpowiedzialności Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu; zna i wymienia najważniejsze religie: judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm i konfucjanizm; wymienia najważniejsze funkcje, jakie spełnia religia: integracja społeczeństwa, nadanie sensu ludzkiej egzystencji, kontrola społeczna, wsparcie psychologiczne; wyróżnia dwa modele relacji między państwem a Kościołem: państwo wyznaniowe oraz świeckie; podaje najważniejsze postanowienia konkordatu; wymienia i ilustruje przykładami funkcje władzy ustawodawczej; omawia główne funkcje parlamentu w wybranym porównuje sposób powoływania, rolę i kompetencje głowy państwa w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz prezydentów we Francji i USA; ocenia rolę monarchy w Wielkiej Brytanii i kanclerza w Niemczech; ocenia rolę prezydentów w USA i Rosji; charakteryzuje odpowiedzialność konstytucyjną w formie impeachmentu podaje przykłady jej zastosowania; podaje argumenty za lub przeciw ograniczeniu immunitetu, który ogranicza odpowiedzialność karną osób sprawujących ważne funkcje w państwie; charakteryzuje różne typy religii; omawia przepisy Konstytucji RP dotyczące relacji państwo Kościół; ocenia przejawy ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie na przełomie XX i XXI wieku; charakteryzuje rolę opozycji w pracy parlamentu; ocenia zasadność immunitetu parlamentarnego; odróżnia jego formy: materialny i formalny; 16

17 demokratycznym. Władza wykonawcza w państwie demokratycznym. Współczesna demokracja w Polsce i na świecie problemy i zagrożenia. Państwo i władza lekcja powtórzeniowa. - organy kierownicze i pomocnicze parlamentu - funkcje parlamentu - proces ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej modele władzy wykonawczej: monokratyczny i dualistyczny - głowa państwa - procedury tworzenia rządu 90 - dyktatura większości - nietolerancja - anarchia - patologie władzy - demokracja narzucona - autokratyzm i totalitaryzm - bierność społeczna - sposoby zwiększania udziału w życiu publicznym - terroryzm - koncepcje przyszłości demokracji 91 - utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości państwie (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Niemcy); opisuje mechanizm tworzenia koalicji; wyjaśnia, co to jest głowa państwa i jaką rolę może odegrać we współczesnym świecie; podaje i omawia modele, według których może być zorganizowana władza wykonawcza (monokratyczny lub dualistyczny); charakteryzuje kompetencje rządu w państwie demokratycznym i relacje między rządem a głową państwa; wie, jakie zjawiska zagrażają demokracji wymienia je; omawia patologie życia publicznego i wyjaśnia, dlaczego wpływają one destrukcyjnie na życie publiczne; analizuje przyczyny niskiej frekwencji w wyborach, podaje sposoby przeciwdziałania partycypacji; ocenia, który model jest korzystniejszy: monokratyczny czy dualistyczny uzasadnia swoje stanowisko; analizuje pojęcie kohabitacji w Polsce i Europie; prezentuje sposoby, jakimi partie polityczne walczą o elektorat, i ocenia te działania według standardów demokracji; analizuje perspektywy rozwoju demokracji w Polsce i na świecie szanse i zagrożenia; Państwo i władza lekcja 92 - sprawdzenie wiadomości i 17

18 sprawdzająca. umiejętności uczniów Konstytucja jako nadrzędny akt normatywny państwa. Tradycje polskiego konstytucjonalizmu Transformacja ustrojowa po 1989 r pojęcie i znaczenie konstytucji - cechy konstytucji - rodzaje konstytucji 94 - Artykuły henrykowskie - prawa kardynalne - polskie konstytucje 95 - podstawowe porozumienia Okrągłego Stołu, - nowelizacja Konstytucji - wybory parlamentarne w 1989 roku - uchwalenie Konstytucji RP 2 kwietnia 1997 r. zna i rozumie pojęcia: konstytucji, preambuły, aktu normatywnego wymienia cechy konstytucji potrafi omówić znaczenie konstytucji wyjaśnia pojęcia: konstytucji, preambuły omawia znaczenie słowa konstytucja na przestrzeni wieków rozróżnia rodzaje konstytucji określa ustrój polityczny państwa zawarty w preambule Konstytucji RP porównuje rodzaje konstytucji charakteryzuje podstawy ustroju RP zna najważniejsze konstytucje RP rozróżnia konstytucje pełne i niepełne wymienia najważniejsze polskie konstytucje omawia znaczenie Konstytucji 3 Maja i Konstytucji z 1997 r. charakteryzuje najważniejsze konstytucje, akty prawne w historii RP omawia podstawy prawne RP zna pojęcia: Okrągłego Stołu, transformacji ustrojowej, pluralizmu, ustroju politycznego i gospodarczego wie, kto zasiadł przy okrągłym stole wymienia stronę rządzącą i opozycję określa najważniejsze zmiany w ustroju RP po 1989 r. rozumie istotę porozumień Okrągłego Stołu i transformacji ustrojowej wymienia trzy zespoły problemowe i przedstawia najistotniejsze porozumienia Okrągłego Stołu przedstawia procedurę zmiany konstytucji charakteryzuje zmiany ustrojowe, które nastąpiły po Okrągłym Stole rozumie i omawia najważniejsze nowelizacje konstytucji w 1989 r. wyjaśnia proces transformacji ustroju politycznego uzasadnia szczególne znaczenie konstytucji analizuje fragmenty konstytucji i preambuły uzasadnia swoje stanowisko omawia procedurę zmiany konstytucji potrafi uzasadnić negatywny i pozytywny aspekt nadrzędności ocenia konstytucję jako akt w znaczeniu formalnym i materialnym potrafi wskazać źródła konstytucji porównuje małe konstytucje z Konstytucjami RP łączy symboliczne przekazanie insygniów władzy prezydenckiej z ciągłością państwa polskiego potrafi uzasadnić najważniejsze zapisy polskich konstytucji ocenia i uzasadnia zmiany konstytucji na przestrzeni wieków i ich najważniejsze osiągnięcia łączy fazy nowelizacji konstytucji ze zmianami ustrojowymi państwa uzasadnia najistotniejsze zmiany i zasadę suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, demokratyzacji władz lokalnych ocenia opozycję solidarnościową przy Okrągłym Stole i reformy, do których doprowadziła uzasadnia swoje stanowisko, popierając je argumentami rozważa przemiany ustrojowe lat 80. i 90. XX w. 18

19 Konstytucyjne zasady ustroju państwa w Konstytucji z 1997 r. Wybór i organizacja Sejmu i Senatu RP. Funkcje parlamentu zasady konstytucyjne: suwerenności narodu, reprezentacji politycznej, niepodległości, republikańskiej formy państwa, demokratycznego państwa, praworządności, sprawiedliwości społecznej, konstytucjonalizmu, podziału i równoważenia się władz, niezależności i niezawisłości sędziów, decentralizacji władzy i samorządu lokalnego, pluralizmu politycznego, społecznej gospodarki rynkowej ordynacja wyborcza do sejmu - kadencja parlamentu - posłowie i senatorowie - immunitet parlamentarny - organizacja sejmu i senatu 99 - funkcje parlamentu: ustrojodawcza, i gospodarczego wymienia najważniejsze zasady prawa konstytucyjnego rozumie, że zasady prawa konstytucyjnego to najbardziej podstawowe ustalenia zawarte w ustawie zasadniczej wyjaśnia pojęcia: suwerenności, republikańskiej formy państwa, państwa prawa, decentralizacji państwa i pluralizmu politycznego i społecznego potrafi na podstawie fragmentu zapisu nazwać odpowiednią zasadę wskazuje w tekście konstytucji zapisy potwierdzające odpowiednie zasady prawa konstytucyjnego omawia wszystkie zasady prawa konstytucyjnego i rozumie jego istotę wyjaśnia znaczenie pojęć: kadencji, mandatu, immunitetu poselskiego wymienia zasady wyborów do sejmu i senatu wymienia organy sejmu i senatu omawia zasady wyborów do sejmu i senatu charakteryzuje organy sejmu i senatu i ich działalność przedstawia zasady prawa wyborczego porównuje system większościowy wyboru senatu z systemem proporcjonalnym wyboru sejmu RP omawia kodeks wyborczy z r. zna i rozumie pojęcie dwuizbowości w Polsce, większości zwykłej, bezwzględnej i kwalifikowanej wyjaśnia relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym łączy poszczególne zasady i uzasadnia swoje stanowisko ocenia adekwatność zapisów w konstytucji do odpowiednich zasad potrafi prognozować w jakim kierunku będą następowały zmiany zapisów w konstytucji i procedury zmiany konstytucji analizuje problem immunitetu i możliwości jego pozbawienia oraz pociągnięcia posła do odpowiedzialności łączy zasady etyki poselskiej z zachowaniem posłów na co dzień określa sytuacje, w jakich może dojść do skrócenia kadencji sejmu potrafi ocenić polski system wyborczy do sejmu i senatu oraz zaproponować zmiany w celu wyboru lepszej reprezentacji społeczeństwa wyjaśnia szczególny charakter procedury uchwalania ustawy budżetowej 19

20 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. ustawodawcza, kontrolna, kreacyjna - Zgromadzenie Narodowe Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej - kadencja Prezydenta RP - uprawnienia Prezydenta RP Rada Ministrów Rada Ministrów jako organ kolegialny - powołanie i ustępowanie Rady Ministrów - rodzaje odpowiedzialności i zadania Rady Ministrów wymienia funkcje parlamentu wymienia kompetencje sejmu i senatu przedstawia znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w systemie władz RP podaje przykłady stosowania w procedurze legislacyjnej polskiego parlamentu większości zwykłej, bezwzględnej i kwalifikowanej wskaże tryby w jakich stanowi się poszczególne ustawy zna genezę funkcji Prezydenta RP wymienia Prezydentów polskich wskaże podstawowe różnice w wyborach prezydenckich i parlamentarnych omawia uprawnienia Prezydenta RP charakteryzuje dualistyczny model ustrojowy władzy wykonawczej (egzekutywy) w RP określa główne kompetencje Prezydenta w relacjach z parlamentem, rządem, władzą sądowniczą, a także sposób sprawowania władzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i polityki zagranicznej wyjaśnia różnice między ordynacjami wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce wyjaśnia, w jakich okolicznościach prezydent może być zawieszony lub usunięty z urzędu analizuje przepisy konstytucyjne dotyczące kompetencji prezydenta w zakresie obronności kraju zna i rozumie pojęcia: kolegialności, wotum zaufania, rekonstrukcji rządu, odpowiedzialności konstytucyjnej wymienia zadania rady Ministrów podaje etapy powołania rządu rozumie pojęcie kolegialności rządu omawia skład rządu określa zadania Prezesa Rady Ministrów wymienia Prezesów Rady Ministrów po 1989 r. charakteryzuje rząd jako organ kolegialny określa zadania rządu, premiera i poszczególnych ministrów jako naczelnych organów administracji przyporządkowuje rodzaje większości do poszczególnych głosowań w sejmie i senacie RP ocenia polski parlament obecnej kadencji i jego kondycję proponuje zmiany, które mogą usprawnić pracę sejmu RP analizuje miejsce prezydenta w dualistycznym modelu ustrojowym władzy wykonawczej analizuje wyniki wyborów prezydenckich od 1990 r. ocenia zapisy Konstytucji w sprawie zawieszenia lub usunięcia prezydenta z urzędu analizuje charakter, jaki Konstytucja RP nadaje wzajemnym relacjom prezydenta i rządu ocenia słowa przysięgi Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym porównuje sytuację rządów mniejszościowych i większościowych ze względu na możliwość działania rozróżnia i charakteryzuje odpowiedzialność parlamentarną (polityczną) rządu przed sejmem i konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ocenia i uzasadnia zmiany na stanowisku premiera po 1989 r. ocenia działania rządu obecnej i poprzedniej kadencji proponuje działania rządu przeciwdziałające negatywnym skutkom recesji gospodarczej 20

21 Organy odpowiedzialne za porządek oraz bezpieczeństwo państwa i obywateli. Stany nadzwyczajne. Administracja rządowa instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek - zasady wprowadzania stanu nadzwyczajnego - stan wyjątkowy - stan klęski żywiołowej organy administracji rządowej - zasady działania służby cywilnej rządowej przedstawia konstytucyjne procedury powołania i odwołania rządu i zmiany ministrów wymienia instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek w państwie rozumie potrzebę ich tworzenia i działania rozpoznaje logo tych instytucji przedstawia najważniejsze instytucje, które powołuje państwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku omawia podstawowe zadania tych instytucji rozpoznaje istotne informacje zawarte w logo tych instytucji podaje cele tworzenia policji, CBA, ABW i straży: granicznej, celnej, ochrony kolei, leśnej, rybackiej i gminnej rozróżnia zadania CBA i ABW zna i rozumie pojęcia: stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej wie, kiedy i kto wprowadził stan wojenny w Polsce zna podstawy prawne do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce omawia postanowienia dotyczące rodzajów stanów nadzwyczajnych rozróżnia poszczególne stany nadzwyczajne i warunki ich wprowadzania omawia dokumenty i źródła dotyczące stanów nadzwyczajnych w Polsce charakteryzuje zasady wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i restrykcje podczas ich trwania charakteryzuje stany nadzwyczajne w Polsce: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej ocenia postać generała Wojciecha Jaruzelskiego rozróżnia administrację rządową centralną i administrację rządową terenową wyjaśnia pojęcia: wojewody, służby cywilnej, służby publicznej, dobra wspólnego określa najważniejsze zadania administracji ocenia działalność instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek w Polsce dostrzega różnice w zadaniach instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek, np. policji, straży gminnej proponuje rozwiązania, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i porządku w państwie uzasadnia potrzebę, istnienia i działania wszystkich instytucji analizuje podobieństwa i różnice między stanem wojennym, stanem wyjątkowym i stanem klęski żywiołowej wyszukuje informacje na temat stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Dekretu z dnia 15 grudnia 1981 r. ocenia legalność wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r. analizuje zasadność wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce i ich podstawy prawne argumentuje swoje stanowisko na temat zasadności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty za i przeciw wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r. podaje przykłady, czym zajmuje się administracja rządowa centralna i administracja terenowa (zespolona i niezespolona) ocenia funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce charakteryzuje kompetencje wojewody i obowiązki członków Korpusu Służby Cywilnej 21

22 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. Samorząd terytorialny w Polsce i jego zadania Najwyższa Izba Kontroli - Rzecznik Praw Obywatelskich - Rzecznik Praw Dziecka - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - prokuratura - Instytut Pamięci Narodowej - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Urząd Komunikacji Elektronicznej - samorząd gminny - samorząd powiatowy - samorząd województwa - organy nadzoru rządowej i służby cywilnej przedstawia podział administracji na rządową centralną i terenową oraz zespoloną i niezespoloną wymienia centralne organy administracji rządowej, organy administracji zespolonej i niezespolonej omawia obowiązki członków Korpusu Służby Cywilnej charakteryzuje administrację rządową centralną i terenową rozróżnia pracowników służby cywilnej i mianowanych przez Szefa Służby Cywilnej urzędników służby cywilnej potrafi odnieść się do idei służby publicznej i istoty służby cywilnej dobra wspólnego zna i rozumie pojęcia: organów kontroli państwowej, organów ochrony prawa, NIK-u, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury, IPN-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, lustracji wymienia najważniejsze zadania organów kontroli państwowej i ochrony prawa omawia kompetencje NIK-u przedstawia uprawnienia i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich opisuje procedurę lustracyjną podaje kategorie osób, które jej podlegają wymienia Rzeczników Praw Obywatelskich charakteryzuje zadania IPN odnosi je do wybranych przykładów wymienia zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urzędu Komunikacji Elektronicznej zna i rozumie pojęcia: samorządu terytorialnego, demokracji bezpośredniej, demokracji pośredniej i referendum rozróżnia samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki wymienia rodzaje samorządów: terytorialny, projektuje spotkanie z przedstawicielem administracji zespolonej lub niezespolonej przedstawia propozycje działań, które mogłyby podnieść jakość pracy administracji rządowej ocenia działalność Najwyższej Izby Kontroli dla funkcjonowania państwa analizuje pracę Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i ocenia wypełnianie przez nich ich zadań projektuje spotkanie z przedstawicielem organu kontroli państwowej i ochrony prawa przygotuje projekt debaty na temat lustracji i kontrowersji z nią związanych wyszukuje i analizuje informacje na temat dochodów i wydatków gminy omawia sposób nadzoru działalności samorządów terytorialnych przez Prezesa Rady Ministrów, wojewodę i Regionalne Izby Obrachunkowe określa, czy ww. system jest wystarczający 22

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH Rok szk. 2015/2016 5 godzin tygodniowo SEMESTR I Profil rozszerzony WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK I. SPOŁECZEŃSTWO. /37 godz./ 1. Życie zbiorowe i jego reguły. (Czym jest

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa II A - zakres rozszerzony, OKRES I Dopuszczająca SPOŁECZEŃSTWO Uczeń wie, co to jest socjologia i czym się zajmuje; definiuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era Rozkład materiału z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika W centrum uwagi podręcznik, zakres rozszerzony. Wydawnictwa Nowa Era dla klasy I LO w roku szkolnym 2016/2017 (120 godzin w roku szkolnym) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia Tematy i zakres treści nauczania Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) dla klasy: II i III LO ( 3 godziny tygodniowo) Moduł dział - temat Lekcja organizacyjna Socjologia jako nauka społeczna. Człowiek

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE 2016-09-01 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WOS zakres rozszerzony KL. IIA w roku szkolnym 2015/2016

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WOS zakres rozszerzony KL. IIA w roku szkolnym 2015/2016 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WOS zakres rozszerzony KL. IIA w roku szkolnym 2015/2016 ZASADY OGÓLNE: 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII Przedmowa XIII Część 1 TEORIE POLITYCZNE 1. Co to jest polityka? Definiowanie polityki 4 Polityka jako sztuka rządzenia 6 Polityka jako sprawy publiczne 10 Polityka jako kompromis i konsensus 11 Polityka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie.

- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie. Tematy i zakres treści nauczania na rok szkolny 2014/2015 Wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) (2 godziny tygodniowo) klasa: IV Technikum Temat Lp. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSWIE W TECHNIKUM /ZAKRES PODSTAWOWY/ klasa IV opracowany na podstawie planu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony

W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony Rozkład materiału W zakresie rozszerzonym proponuje się następujący podział czasu na realizację celów edukacyjnych: klasa druga 102 godziny, w

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Politologia studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk... 3 Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński... 4 Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach... 5 1. Ni 28 Sty

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II - III 1. Podstawowe umiejętności obywatelskie. 1.1. Dopuszczający: 1. wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela, - wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi

Bardziej szczegółowo

Mariusz Menz. W centrum uwagi. Zakres rozszerzony. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Mariusz Menz. W centrum uwagi. Zakres rozszerzony. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Mariusz Menz W centrum uwagi Zakres rozszerzony Program nauczania wiedzy o społeczeństwie Dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa www.nowaera.pl,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: wymienia osiągnięcia cywilizacyjne ludzi na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony klasa druga

plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony klasa druga plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony klasa druga PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ Przedmiot: wiedza o społeczeństwie Zakres: rozszerzony Klasa Rok szkolny 2015/2016 II a, II b

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Opracowała mgr Marzena Kukuła ROZDZIAŁ VII. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE Ocena celująca Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z WSO ZS w Augustowie 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne stopnie: MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny 9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń: 9.4. uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej 22. Współpraca i konflikty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych Poziom podstawowy XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE Wymagania dla klasy II A liceum ogólnokształcącego Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie; Katarzyna Panimasz Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie do programu nauczania W centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra,

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia

Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia Projekt Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający w przypadku szkoły branżowej I stopnia z dorobku nauk społecznych: nauk o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Temat lekcji 2. Konstytucja RP 3. Parlament RP. 4. Organy polskiego parlamentu- droga legislacyjna. 5. Władza wykonawczaprezydent.

Bardziej szczegółowo

WOS W centrum uwagi. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

WOS W centrum uwagi. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Jacek Pluciński Kl I Poziom rozszerzony WOS W centrum uwagi Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim.

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Na ocenę bardzo dobrą : 2. Uczeń potrafi określić swoją tożsamość oraz opisać swój styl życia. 3. Rozpoznaje własne potrzeby i

Bardziej szczegółowo

Paweł Włoczewski Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1

Paweł Włoczewski Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Paweł Włoczewski Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne,

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne, Dział I. Podstawowe umiejętności obywatelskie. Ocena dopuszczająca - zna pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, zbiorowość, więzi i role społeczne, obywatel, obywatelstwo, grupa społeczna, potrzeba, wolontariat,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Dział Temat (rozumiany jako lekcja) dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 4 EDUKACJA OBYWATELSKA PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Janusz Korzeniowski Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum i technikum ZCDN, SZCZECIN 2010 Korekta Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.2 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.2 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.2 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Jak być sobą w grupie? Rozmowa i dyskusja. 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne 1. Struktura społeczna współczesnego polskiego społeczeństwa - główne kierunki zmian. 2. Religijność Polaków dynamika i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ PODSTAWOWE ZASADY USTROJU W SYSTEMATYCE KONSTYTUCJI RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS) III KLASA GIMNAZJUM A. Skala umiejętności

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS),

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego klasa II A. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II Dział I: PODSTAWOWE OBYWATELSKIE a) uczeń pamięta: - z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego ( około 30% wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień bardzo dobry) Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Aldona Sobczuk Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Lp Temat lekcji Wymagania konieczne Uczeń: 1. Konstytucja konstytucja, trójpodział władzy, suwerenność narodu, państwo

Bardziej szczegółowo

Zasady demokracji Charakteryzuję zasady współczesnej demokracji w odniesieniu do I Rozdziału Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady demokracji Charakteryzuję zasady współczesnej demokracji w odniesieniu do I Rozdziału Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział: Modele demokracji Temat: Demokracja zasady i procedury Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: demokracja, cenzus, cenzus majątkowy, cenzus płci, cenzus wykształcenia, cenzus rasy, cenzus

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Zagadnienia, materiał ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO ustawa zasadnicza

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury PRAWO KONSTYTUCYJNE Autor: BOGUSŁAW BANASZAK Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym 323 9fC Konstanty Adam Wojtaszczyk Partie polityczne w państwie demokratycznym Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1998 Spis treści I. Wokół pojęcia partia polityczna" 7 1. W poszukiwaniu nazwy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA I STOPIEŃ OGÓLNE

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA I STOPIEŃ OGÓLNE PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA I STOPIEŃ OGÓLNE 1. Popyt i czynniki określające popyt 2. Podaż i czynniki określające podaż 3. Rachunek ekonomiczny oraz warunki jego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju w systematyce Konstytucji RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Bliżej świata Wydawnictwa Nowa Era i PWN dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 (30 godzin w roku szkolnym)

Rozkład materiału do podręcznika Bliżej świata Wydawnictwa Nowa Era i PWN dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 (30 godzin w roku szkolnym) Rozkład materiału do Bliżej świata Wydawnictwa Nowa Era i PWN dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 (30 godzin w roku szkolnym) Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie planu wynikowego wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo