W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany."

Transkrypt

1 Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie znak znacza parametr wymagalny, znak znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić): Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) ymagania gólne dtyczące ce systemu kablwania strukturalneg: kablwanie pzime kategrii 6 A Prducent kablwania strukturalneg psiada wdrŝny system zapewnienia jakści IS 9001:2000 ptwierdzenie dłączyć d ferty Prducent kablwania strukturalneg psiada aktualny certyfikat zgdnści z 5 5

2 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) nrmą IS 14001:2004 dtyczący: cy: Prjektwania, rzwju, prdukcji i dstaw rzwiązań w zakresie zarządzania infrmacją i przesyłem danych, które umŝliwiają właścicielm infrastruktury na efektywne planwanie, zakupy, wdrŝenia, zabezpieczenie i zarządzanie ich własną infrastrukturą warstwy fizycznej przez cały kres eksplatacji - ptwierdzenie dłączyć d ferty szystkie kmpnenty systemu kablwania strukturalneg ferwane przez prducenta spełniają dyrektywę RSH (ang. RHS Restrictin f use f hazardus substances) numerze 2002/95/EC PARLAMENTU I RADY EURPY z dnia 27 stycznia 2003r.w sprawie graniczenia stswania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektrnicznym wraz z późniejszymi zmianami (2005/747/E z dnia 21 października 2005 r.) raz RZPRZĄDZENIEM MINISTRA GSPDARKI I PRACY z dnia 6 października 2004 (Dz.U. Nr 229, pz i 2310) w sprawie szczegółwych wymagań dtyczących cych graniczenia wykrzystania w sprzęcie elektrnicznym i elektrycznym niektórych substancji mgących negatywnie wpływać na śrdwisk - ptwierdzenie dłączyć d ferty 5

3 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Prducent kablwania strukturalneg psiada w fercie system zarządzania płączeniami w warstwie fizycznej PLM (ang. Phisycal Layer Management). Dzięki temu będzie istniała mŝliwść rzbudwania systemu kablwania d tej funkcjnalnści bez utraty uzyskanej gwarancji. 5 Standard: IS/IEC 11801:2002 2nd editin Amd.1 (Class E A Channel) Standard IS/IEC 11801:2008 wyd.2 Standard IEC :2002 Standard: IS/IEC 11801:2002 2nd editin (Class E A Permanent-Link) Standard: EN :2007 Standard: EN :2011 Standard: EN :

4 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Standard: PN-EN :2004 Standard ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 System kablwania strukturalneg zapewnia warstwę fizyczną parametrach klasy E A (kategrii 6 A ) kablwanie naleŝy wyknać w wersji ekranwanej ferwane kable skrętkwe 4-parwe S/FTP kat.6 A (500MHz), w pwłce zewnętrznej wyknanej z materiałów LSH (LSZH) ferwane kable skrętkwe 4-parwe S/FTP kat.6 A (650MHz), w pwłce zewnętrznej wyknanej z materiałów LSH (LSZH) ferwane kable skrętkwe 4-parwe S/FTP kat.6 A (pwyŝej 650MHz), w pwłce zewnętrznej wyknanej z materiałów LSH (LSZH) szystkie elementy pasywne prjektwanej sieci muszą pchdzić d jedneg prducenta c umŝliwi uzyskanie całściwej ciwej i spójnej gwarancji na cały system

5 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Gwarancja bejmuje wszystkie elementy pasywne tru transmisyjneg, jak równieŝ płyty człwe gniazd abnenckich, wieszaki kablwe i szafy dystrybucyjne. Gwarancja ma być standardwym elementem w fercie prducenta, nie mŝe być ferwana specjalnie dla tej inwestycji" przez wyknawcę, dstawcę, dystrybutra, a nawet przez prducenta; szystkie elementy kablwania (w szczególnści: panele krswe, gniazda, kabel, szafy, kable krswe, płyty człwe gniazd, prwadnice kablwe i inne) mają być znaczne lg lub nazwą teg sameg prducenta i pchdzić z ferty rynkwej prducenta. szystkie pdsystemy, tj. system kablwania lgiczneg (i telefniczneg) muszą być pracwane (tj. zaprjektwane, wyknane i wdrŝne d ferty rynkwej) przez prducenta jak kmpletne rzwiązania, zania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Gwarancja systemwa ma bejmwać: - gwarancję prduktwą (Prducent zagwarantuje, Ŝe jeśli w jeg prduktach pdczas dstawy, instalacji bądź eksplatacji wykryte zstaną wady lub usterki

6 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) fabryczne, t prdukty te zstaną naprawine bądź wymienine) świadczenie dłączyć d ferty - gwarancję parametrów łącza/kanału (Prducent zagwarantuje, Ŝe łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudwany z jeg kmpnentów będzie charakteryzwał się parametrami transmisyjnymi przewyŝszającymi wymgi stawiane przez nrmę dtyczącą ferwanej kategrii kablwania świadczenie prducenta dłaczyc d ferty wieczystą gwarancja aplikacji (Prducent zagwarantuje, Ŝe na jeg systemie kablwania przez kres Ŝycia zainstalwanej sieci będą pracwały dwlne aplikacje (współczesne i stwrzne w przyszłści), które zaprjektwane były (lub będą) dla systemów kablwania ferwanej kategrii świadczenie prducenta dłaczyc d ferty ymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwiswa ferwaną UŜytkwnikwi kńcwemu przez prducenta kablwania. Ma bejmwać swim zakresem całść systemu kablwania d Główneg Punktu Dystrybucyjneg d gniazda UŜytkwnika, w tym równieŝ kablwanie szkieletwe i pzime. celu uzyskania teg rdzaju gwarancji cały system musi być zainstalwany przez firmę instalacyjną psiadającą status Partnera uprawniający d udzielenia gwarancji 5

7 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) prducenta. ptwierdzenie dłączyć d ferty. Pwyknawcz naleŝy sprządzić dkumentację instalacji kablwej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablwych i rzeczywiste rzmieszczenie punktów przyłączeniwych w pmieszczeniach. D dkumentacji naleŝy dłączyć raprty z pmiarów trów sygnałwych. Gwarancja na całść systemu kablwania 20 lat Gwarancja na całść systemu kablwania 25 lat 10 Prducent ferwaneg systemu kablwania strukturalneg musi spełniać wg wymaganych nrm najwyŝsze wymagania jakściwe ptwierdzne prgramami i certyfikatami kpie psiadanych certyfikatów dłączyć d ferty ferwany system kablwania psiada certyfikat Instytutu łacznści ferwany system kablwania psiada certyfikat Six Sigma ferwany system kablwania psiada certyfikat IS

8 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) ferwany system kablwania psiada certyfikat GHMT Premium Verificatin Prgram ferwany system kablwania psiada certyfikat 3P ferwany system kablwania psiada certyfikat DELTA Electrnics ferwany system kablwania psiada certyfikat ETL SEMK celu weryfikacji zamawiający ma praw zaŝądać prezentacji wybranych kmpnentów prpnwaneg systemu kablwania strukturalneg. celu zagwarantwania UŜytkwnikwi kńcwemu najwyŝszej jakści parametrów technicznych i uŝytkwych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzrwana w trakcie budwy raz zweryfikwana przez inŝynierów ze strny prducenta przed dbirem technicznym. ymagania gólne dtyczące ce systemu kablwania strukturalneg: kablwanie szkieletwe (pinwe)

9 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) kablwanie szkieletwe sieci, wyknane w parciu technlgię światłwdwą wieldmwą M3 kreślną w nrmach EN raz IS Zastswane łącza wielmdwe M3, umŝliwią uruchmienie aplikacji transmisyjnych działających z przepływnścią 10Gb/s. kablwaniu szkieletwym zastswanie uniwersalnych kabli wielmdwych M3 6x50/125µm lub 12x50/125µm Kabel w pwłce LSH knstrukcji luźnej tuby wypełninej Ŝelem Kabel psiada wzmcnienia w pstaci włókien szklanych lub kewlarwych lub aramidwych łókna światłwdwe zstaną zakńczne w technlgii spawania złączami LC szystkie elementy tru transmisyjneg (miedzianeg i światłwdweg) muszą pchdzić d jedneg prducenta

10 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) szystkie elementy tru transmisyjneg są ą zgdne z wymaganiami bwiązujących je nrm ferwanej kategrii Zgdnść knfiguracji systemu kablwania ptwierdzna certyfikatem niezaleŝneg labratrium psiadająceg aktualne uprawnienia d certyfikacji wyrbów. Szczegółwy pis elementów tru transmisyjneg Gniazda przyłączeniwe: Przyłączeniwe Punkty Lgiczne: składające się z ekranwanych mdułów RJ45 kat. 6 A D kaŝdeg złącza RJ45 dprwadzić jeden kabel skrętkwy dpwiedniej kategrii. szystkie 8 Ŝył skrętki musi zstać zakńcznych w gnieździe abnenckim. 8 Ŝył skrętki zstanie zakńczne bezpśredni w złączu RJ45 5

11 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Dla kategrii 6 A w celu zapewnienia minimalneg rzpltu skręcnych par kabla, mduły RJ45 są wypsaŝne w prwadnicę ę par (tzw. ang. cable manager) Mduł RJ45 kat. 6 A zapewnia kmpensację ę sprzętwą przesłuchów przy wyskich częsttliwściach Mduł RJ 45 zapewnia mŝliwść zakńczenia kabla skrętkweg typu drut raz linka, ze średnicą zakańczanych Ŝył 22 26AG Mduł RJ45 zapewnia mŝliwść rzszycia kabla według schematu T568A i T568B MntaŜ złączy jest mŝliwy w róŝnych systemach sprzętu elektrinstalacyjneg MŜliwść mntaŝu złączy w standardzie keystne MŜliwść mntaŝu złączy w standardzie freenet MŜliwść mntaŝu złączy w standardzie snap-in

12 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Szczegółwy pis elementów tru transmisyjneg Kable płączeniwe (krswe): Kable krswe nieekranwane F/UTP, kat. 6 A wyknane z przewdnika typu linka lub drut, z wtykami w standardzie RJ45 (wtyk E8) Kable krswe ekranwane SFTP, kat. 6 A wyknane z przewdnika typu linka lub drut, z wtykami w standardzie RJ45 (wtyk E8) e wtykach pary skrętki muszą być rzszyte wg schematu T568B Dla płączeń szkieletwych światłwdwych zstanie zapewnina dpwiednia ilść kabli krswych światłwdwych LC-LC Duplex Zstaną zapewnine kable długści wg PFU Kable krswe pchdzą d prducenta systemu ferwaneg kablwania szystkie kable krswe pwinny być prjektwane, wytwarzane raz testwane zgdnie z najnwszymi standardami i nrmami dtyczącymi kablwania danej 10

13 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) kategrii. fercie prducenta znajdują się kable krswe wykrzystujące schematy klrów raz mechaniczne kdwanie stanwiące element niezaleŝneg systemu bezpieczeństwa. zapewniny system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, który uniemŝliwi przypadkwe wyjęcie wtyczki kabla krsweg z gniazda lub zabezpieczenie przed pmyleniem gniazd w panelu krswym tzw. Pzim bezpieczeństwa 3 i 2. Szczegółwy pis elementów tru transmisyjneg Panele rzdzielcze RJ45 panele rzdzielcze 19 6 A wyskści 1U raz pjemnści d 24 prtów, zrganizwane w spsób mdułwy, umŝliwiając wypełnienie panela mdułami RJ45 w dwlnym stpniu Pjemnść paneli rzdzielczych wyskści 1U d 48 prtów

14 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Panele zawierają złącza RJ45 tej samej knstrukcji jak w gniazdach przyłączeniwych panel psiada system etykiet pisujących prty RJ45 w celu zapewnienia przejrzystści łączy bsługa paneli d frntu Szczegółwy pis elementów tru transmisyjneg Panele rzdzielcze światłwdwe Kable światłwdwe terminwane w światłwdwych panelach krswych, wysuwanych, wyskści 1U, z gniazdami przepustwymi LC duplex Zainstalwane panele są przystswane d zakńczenia 48 włókien Zalecenia i szczegółwe wymagania instalacyjne, pmiary kablwania Instalwanie kablwania strukturalneg 10

15 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Instalatr musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli pdczas mntaŝu. NaleŜy przestrzegać ć bezpiecznych prmieni gięcia kabli skrętkwych i światłwdwych, wartści prmieni gięcia kabli muszą być zgdne ze specyfikacją techniczną daneg kabla. Kable skrętkwe naleŝy mntwać w złączach zachwując c minimalny rzplt par wprwadzanych d złącza. szystkie metalwe części szaf i stelaŝy dystrybucyjnych muszą zstać uziemine. celu chrny przed niepwłanym dstępem wszystkie szafy dystrybucyjne zstać wypsaŝne w drzwi z zamkami zabezpieczającymi. Zalecenia i szczegółwe wymagania instalacyjne, pmiary kablwania Trasy kablwe Kable prwadzne w dedykwanych d teg celu trasach kablwych kablwanie w pinie między kndygnacjami układane w szachtach kablwych i mcwane d drabin kablwych

16 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) kablwanie układane w pzimie instalwane w krytach kablwych lub kanałach kablwych z wykrzystaniem dpwiednich łączników lub narŝników na płączeniach kanałów stswane pdwieszane kryta kablwe metalwe wyknane z blachy perfrwanej, które instaluje się w przestrzeni sufitwej Kable skrętkwe i światłwdwe kablwania pzimeg instalwane pd tynkiem układane w rurach słnwych z twrzywa sztuczneg kable telekmunikacyjne i zasilające nie prwadzne w tej samej rurze słnwej Płączenia wyknywane na zewnątrz budynków zstaną zrealizwane przy wykrzystaniu dedykwanej kanalizacji teletechnicznej Zalecenia i szczegółwe wymagania instalacyjne, pmiary kablwania Pmiary parametrów kablwania strukturalneg P wyknaniu instalacji kablwania strukturalneg wyknawca przeprwadzi dpwiednie testy i pmiary pświadczające, Ŝe kablwanie pzime spełnia

17 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) standardy wymaganej kategrii, zgdnie z wymgami zawartymi w nrmach i ewentualne inne wymagania knieczne d wystawienia certyfikatu gwarancyjneg przez prducenta kablwania. Łącznie z pmiarami zstanie dstarczny certyfikat ptwierdzający waŝną kalibrację przyrządu pmiarweg Pmiary parametrów kablwania strukturalneg Pmiary kablwania pinweg Pprawnść i ciągłść wyknanych płączeń Długści łączy światłwdwych Tłumiennść łączy światłwdwych w dwóch knach transmisji (850 nm i 1300 nm) dla kabli wieldmwych i (1310 nm i 1550 nm) dla kabli jedndmwych

18 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Pmiar wyknany zgdnie z nrmatywnym załącznikiem A nrmy EN lub wg nrmy zgdnie z metdą pmiarwą jeden lub 3 kable Pmiary parametrów kablwania strukturalneg Pmiary kablwania pzimeg (zakres) Minimalny zakres bwiązkwych testów bejmuje pmiary łączy stałych (Permanent-Link) w dniesieniu d wartści granicznych parametrów klasy E A (kategrii 6 A ) wg nrmy EN lub IS/IEC zakres testów bejmuje pmiary łączy stałych wraz z patchcrdami (Channel) w dniesieniu d wartści granicznych parametrów klasy E A (kategrii 6 A ) wg nrmy EN lub IS/IEC Pprawnść i ciągłść wyknanych płączeń Straty dbiciwe RL 10

19 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Tłumiennść wtrąceniwa Zmniejszenie przesłuchu zbliŝneg NET pmiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliŝneg (PSNET) spółczynnik tłumienia w dniesieniu d zmniejszenia przesłuchu pmiędzy dwiema parami (ACR) Sumaryczny współczynnik tłumienia w dniesieniu d zmniejszenia przesłuchu (PSACR) Zmniejszenie przesłuchu zdalneg skrygwane w dniesieniu d długści linii transmisyjnej (ELFET) pmiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalneg skrygwane w dniesieniu d

20 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) długści linii transmisyjnej (PSELFET) Rezystancja pętli stałprądwej późnienie prpagacji RóŜnica późnień prpagacji Zalecenia i szczegółwe wymagania instalacyjne, pmiary kablwania ymagania gólne dtyczące ce instalatrów sieci kablwania strukturalneg Instalacja kablwania strukturalneg zstanie wyknywana przez instalatra psiadająceg waŝne uprawnienia i certyfikat wydany przez zaprpnwaneg dla realizacji teg prjektu prducenta kablwania yknawca autryzujący system kablwania strukturalneg psiada uprawnienia d bjęcia zainstalwaneg systemu c najmniej 20-letnią systemwą gwarancją

21 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) niezawdnści, udzielaną przez prducenta kablwania Firma wyknawcza musi przedstawić certyfikaty, c najmniej 2 pracwników z uprawnieniami instalatrskimi, 1 z uprawnieniami prjektwymi raz 1 z certyfikatem d wyknywania pmiarów certyfikacji sieci ferwaneg prducenta kablwania. dłączyć d ferty ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Gniazd przyłączeniwe RJ-45 kat. 6 A Gniazd przyłączeniwe Kat. 6 A wyknane w parciu mduł(y) RJ-45 sadzne w adapterach umiejscwinych w budwach natynkwych. Mduł RJ45 musi zapewniać mŝliwść rzszycia kabla według schematu T568A i T568B

22 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Spełnienie nrmy IS/IEC 11801:2002 2nd editin dla kat. 6 A Mduł musi zapewnić mŝliwść zakńczenia kabla skrętkweg typu drut raz linka, ze średnicą zakańczanych Ŝył 22 26AG Realizacja rzwiązania, zania, w wyniku któreg skrętka mntwana będzie bezpśredni w mdule RJ45, bez pśrednictwa wymiennych, rzłączalnych mechanicznie wkładek 5 KaŜdy mduł musi być wyknany w technlgii niezaleŝnej płytki drukwanej PCB Mduły RJ45 wypsaŝne ne w prwadnicę par zapewniającą minimalizację przesłuchów międzyparwych Gniazd kątwe tzn. kabel przyłączeniwy naleŝy wpinać pd kątem tak aby jak 5 5

23 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) najmniej dstawał d pwierzchni mntaŝwej gniazda ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Światłwdwy panel krswy 19 LC duplex/sc Simplex, pusty Panel pwinien być wyknany z metalu raz psiadać knstrukcję szufladwą umŝliwiającą łatwiejszy mntaŝ i demntaŝ Ŝ pdzespłów. Panel pwinien psiadać d 12 d 24 pól na adaptery LC Duplex/ SC Simplex Szerkść 19 yskść 1U ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Gniazd przepustwe (Adapter)MM LC

24 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Adapter d łączenia włókien światłwdwych zakńcznych wtykami Duplex LC Knstrukcja adaptera pwinna umŝliwiać ć mntaŝ w plu przełącznicy za pmcą zatrzasku lub śrub. Typ światłwdu MM ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Pigtail MM LC Typ złącza LC łókn wieldmwe M3 Pkrycie 0.9 Długść 2m

25 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Pigtail MM SC Typ złącza SC łókn wieldmwe M3 Pkrycie 0.9 Długść wg PFU ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG słna spawów słna termiczna spawów zgdna z instalwanym typem światłwdu

26 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Uchwyt na spawy światłwdwe 6 włókien Uchwyt na minimum 6 włókien światłwdwych ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Kaseta d mcwania spawów Kaseta d mcwania minimum 12 spawów ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Panel rzdzielczy RJ-45 24(48) x RJ-45 kat 6 A Panel rzdzielczy pjemnści 24 prtów zrganizwanych w spsób mdułwy MŜliwść rzbudwy panelu d 48 prtów 10

27 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) yskść 2U yskść 1U Szerkść 19 Minimum 24 mduły RJ-45 umŝliwiające łatwą instalację raz demntaŝ z panelu bsadzne mduły zgdne z Gniazd przyłączeniwe RJ-45 kat. 6 A Zestaw śrub mntaŝwych ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG 5 Panel rzdzielczy RJ-45 8 x RJ-45 kat 6 A Panel rzdzielczy pjemnści c najmniej 8 prtów zrganizwanych w spsób mdułwy

28 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) yskść 1U Szerkść 19 Zestaw śrub mntaŝwych ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Kabel krswy 1 m kat. 6 A Złącze typu RJ-45 Kat. 6 A Knstrukcja kabla typu S/FTP tulina zgdna z LSH (LSZH)

29 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Długść 1m ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Kabel krswy 2 m kat. 6 A Złącze typu RJ-45 Kat. 6 A Knstrukcja kabla typu S/FTP tulina zgdna z LSH (LSZH) Długść 2m ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG

30 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Kabel krswy 3 m kat. 6 A Złącze typu RJ-45 Kat. 6 A Knstrukcja kabla typu S/FTP tulina zgdna z LSH (LSZH) Długść 3m ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Patchcrd światłwdwy Typ złącza LC-LC

31 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) łókn wieldmwe M3 Długść wg PFU ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Kabel skrętka kat. 6 A Kat. 6 A Knstrukcja kabla typu S/FTP tulina zgdna z LSH (LSZH) Pasm częsttliwści 500MHz Pasm częsttliwści c najmniej 500MHz 10

32 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Kabel światłwód wieldmwy - 6G Światłwód wieldmwy M3 6 włókien typu MM 50/125 µm Kabel uniwersalny knstrukcji luźnej tuby wypełninej Ŝelem. Musi psiadać wzmcnienia w pstaci włókien szklanych. Materiał słny zewnętrznej: LSZH Tłumienie 2,7/0,7 (db/km) dla długści fali 850/1300nm Szerkść pasma przenszenia 1500/500 (MHz km) dla długści fali 850/1300nm;

33 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) ELEMENTY TRU TRANSMISYJNEG Kabel światłwód wielmdwy - 12G światłwód wieldmwy M3 12 włókien typu MM 50/125 µm Kabel uniwersalny knstrukcji luźnej tuby wypełninej Ŝelem. Musi psiadać wzmcnienia w pstaci włókien szklanych lub kewlarwych lub aramidwych. Materiał słny zewnętrznej: LSZH Tłumienie 2,7/0,7 (db/km) dla długści fali 850/1300nm Szerkść pasma przenszenia 1500/500 (MHz km) dla długści fali

34 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) 850/1300nm; ymagania techniczne na pzstałe elementy systemu kablwania strukturalneg (ups, szafy raz inne elementy) Gniazd zasilające 230V Gniazd zasilające 230V Uziemienie Blkada gniazda + klucz Szafa wisząca dzielna 15 U yskść szafy 15U Szerkść 19 ymiar szafy 600x600 mm szer./gł.

35 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Zestaw śrub mntaŝwych Przepust szcztkwy d twru kablweg Przeszklne drzwi frntwe szafa psiada twry d wprwadzania kabli instalacyjnych szafa psiada 4 twry d wprwadzania kabli instalacyjnych (jeden w pdłdze, jeden z dachu i dwa w ścianie tylniej) Zaślepki twrów wprwadzania kabli Szafa wisząca dzielna 18U yskść szafy 18U Szerkść 19 10

36 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) ymiar szafy 600x600 mm szer./gł. Zestaw śrub mntaŝwych Przepust szcztkwy d twru kablweg Przeszklne drzwi frntwe szafa psiada twry d wprwadzania kabli instalacyjnych KaŜda szafa musi psiadać 4 twry d wprwadzania kabli instalacyjnych (jeden w pdłdze, jeden z dachu i dwa w ścianie tylniej) Zaślepki twrów wprwadzania kabli Szafa stjąca 42U yskść szafy 42U 10

37 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Szerkść 19 ymiar szafy 600x600 mm szer./gł. ymiar szafy 800x800 mm szer./gł. Zestaw śrub mntaŝwych Przepust szcztkwy d twru kablweg Przeszklne drzwi frntwe KaŜda szafa musi psiadać 4 twry d wprwadzania kabli instalacyjnych (jeden w pdłdze, jeden z dachu i dwa w ścianie tylniej) Zaślepki twrów wprwadzania kabli Panel wentylacyjny pdwójny 10 10

38 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Dwa wentylatry Termstat Mntwany na raku 19 Zasilanie 230V Zestaw śrub mntaŝwych Panel wentylacyjny ptrójny Trzy wentylatry Termstat Mntwany na raku 19

39 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Zasilanie 230V Zestaw śrub mntaŝwych Panel prządkujący Szerkść 19 yskść 1U Zestaw śrub mntaŝwych ieszak d pinweg prwadzenia kabli Rzmiar min. 40x40 mm Zestaw śrub mntaŝwych Listwa zasilająca 4gn

40 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) 4 x gniazd 230V łącznik Półka na sprzęt aktywny 19 yskść 1U Szerkść 19 Głębkść 250 mm Zestaw śrub mntaŝwych Półka na sprzęt aktywny 19 wysuwana 400 Półka wysuwana

41 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) yskść 1U Szerkść 19 Głębkść 400 mm Zestaw śrub mntaŝwych Półka na sprzęt aktywny 19 wysuwana 700 Półka wysuwana yskść 1U Szerkść 19 Głębkść 700 mm

42 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Zestaw śrub mntaŝwych UPS 3000 yskść 2U Mntwany na szynie 19 Mc pzrna 3000VA Architektura UPS a n-line Układ autmatycznej regulacji napięcia Prt kmunikacji rs232 Prt kmunikacji USB

43 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Didy sygnalizacyjne: praca z baterii, paca z sieci zasilającej Alarm dźwiękwy: praca z baterii UPS 2200 yskść 2U Mntwany na szynie 19 Mc pzrna 2200VA Architektura UPS a n-line Układ autmatycznej regulacji napięcia Prt kmunikacji rs232

44 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Prt kmunikacji USB Didy sygnalizacyjne: praca z baterii, paca z sieci zasilającej Alarm dźwiękwy: praca z baterii UPS 1500 yskść 2U Mntwany na szynie 19 Mc pzrna 1500VA Architektura UPS a n-line Układ autmatycznej regulacji napięcia

45 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Prt kmunikacji rs232 Prt kmunikacji USB Didy sygnalizacyjne: praca z baterii, paca z sieci zasilającej Alarm dźwiękwy: praca z baterii UPS 1000 yskść 2U Mntwany na szynie 19 Mc pzrna 1000VA Architektura UPS a n-line

46 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Układ autmatycznej regulacji napięcia Prt kmunikacji rs232 Prt kmunikacji USB Didy sygnalizacyjne: praca z baterii, praca z sieci zasilającej Alarm dźwiękwy: praca z baterii ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ yłącznik róŝnicw-nadprądwy typ 1 Prąd znaminwy: 16A Liczba biegunów: 2 Napięcie znaminwe Un: 230/400V~

47 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) yknanie: A Częsttliwść znaminwa: 50Hz Prąd znaminwy zwarciwy umwny: 6000A Stpień chrny w budwie: IP2x yłącznik róŝnicw-nadprądwy typ 2 Prąd znaminwy: 16A Liczba biegunów: 2 Napięcie znaminwe Un: 230/400V~ yknanie: AC Częsttliwść znaminwa: 50Hz Prąd znaminwy zwarciwy umwny: 6000A

48 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Stpień chrny w budwie: IP2x yłącznik róŝnicw-nadprądwy typ 3 Prąd znaminwy: 40A Liczba biegunów: 2 Napięcie znaminwe Un: 230/400V~ yknanie: AC Częsttliwść znaminwa: 50Hz Prąd znaminwy zwarciwy umwny: 6000A Stpień chrny w budwie: IP2x chrnnik przepięciwy typ 1 Czas zadziałania ta (szybkść narastania czła 5 kv/µs) < 25 ns

49 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Pzim chrny 1,2 kv Klasa B+C Maks. prąd dprwadzany Imax 50 ka D układów sieciwych: TT, TN Ilść biegunów 4 chrnnik przepięciwy typ 2 Czas zadziałania ta (szybkść narastania czła 5 kv/µs) < 25 ns Pzim chrny 1,2 kv Klasa B+C Maks. prąd dprwadzany Imax 50 ka D układów sieciwych: TT, TN

50 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Ilść biegunów 1 Rzłącznik izlacyjny z bezpiecznikiem typ 1 Prąd znaminwy In: 35A Liczba biegunów: 3 Typ wkładki bezpiecznikwej: D02 Prąd zwarciwy graniczny wytrzymywany: 50kA Napięcie znaminwe izlacji Ui: 500V Napięcie znaminwe Un: 400V~ Napięcie znaminwe wkładki bezpiecznika: 400V~ Napięcie znaminwe udarwe wytrzymywane Uimp: 6000V Kategria uŝytkwania: AC-22B

51 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Trwałść mechaniczna minimum: 2000 przestawień Trwałść łączeniwa minimum: 2000 łączeń Sygnalizacja uszkdzenia Rzłącznik izlacyjny z bezpiecznikiem typ 2 Prąd znaminwy In: 50 A Liczba biegunów: 3 Typ wkładki bezpiecznikwej: D02 Prąd zwarciwy graniczny wytrzymywany: 50kA Napięcie znaminwe izlacji Ui: 500V Napięcie znaminwe Un: 400V~ Napięcie znaminwe wkładki bezpiecznika: 400V~

52 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Napięcie znaminwe udarwe wytrzymywane Uimp: 6000V Kategria uŝytkwania: AC-22B Trwałść mechaniczna minimum: 2000 przestawień Trwałść łączeniwa minimum: 2000 łączeń Sygnalizacja uszkdzenia Rzłącznik izlacyjny typ 1 Liczba biegunów: 4 Prąd znaminwy: 40 A Trwałść łączeniwa minimun: łączeń ń ytrzymałść dielektryczna: 2 kv Napięcie udarwe wytrzymywane Uimp 4 kv

53 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Rzłącznik izlacyjny typ 2 Liczba biegunów: 4 Prąd znaminwy: 63 A Trwałść łączeniwa minimun: łączeń ń ytrzymałść dielektryczna: 2 kv Napięcie udarwe wytrzymywane Uimp 4 kv Rzdzielnia typ 1 Drzwi transparentne Ilść mdułów 1x8 Spsób mntaŝu : natynkwy Klasa szczelnści: IP40

54 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Rzdzielnia typ 2 Drzwi transparentne Ilść mdułów 1x12 Spsób mntaŝu : natynkwy Klasa szczelnści: IP40 Rzdzielnia typ 2 Drzwi transparentne Ilść mdułów 2x12 Spsób mntaŝu : natynkwy Klasa szczelnści: IP40 Rzdzielnia typ 3

55 Parametry - ymagania minimalne Rdzaj Spełnia (pcjnalny()/wym agany()) Drzwi transparentne Ilść mdułów 3x12 Spsób mntaŝu : natynkwy Klasa szczelnści: IP40 Przewód YDY 450/750V 3x2,5 Przewód YDY 450/750V 5x6 Przewód YDY 450/750V 5x10

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie (2) znak znacza parametr wymagalny, znak O znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Załącznik nr 22 d OPZ WYMAGANIA NADRZĘDNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Instalacja CCTV przy wykrzystaniu kablwania strukturalneg w budynku Starstwa Pwiatweg w Kielcach ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. UWAGI OGÓLNE... 3 4. DEMONTAŻE... 4 5. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...3 2. PODSTAWY OPRACOWANIA...3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA..4 4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA...5 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania, Specyfikacje Techniczne - str. 15 zakup kmpletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów raz transprt na miejsce wbudwania, wyknanie rbót mntaŝwych, wyknanie pdłączenia urządzeń, zarbienie i pdłączenie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ INSTALACJA OKOBLOWANIA STRUKTURALNEGO (LOGICZNA, TELEFONICZNA) ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala 2 SPIS RYSUNKÓW 1. IE-1 Schemat strukturalny układu zasilania napięciem 400/230V - budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych 2. IE-2 Schemat strukturalny tablicy głównej RG-400/230V 3. IE-3 Schemat

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 3 4. CZĘŚĆ TECHNICZNA KNALIZACJI TELETECHNICZNEJ... 6 1.1 Zagspdarwanie

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PODZESPOŁÓW ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH, WYKONAWCÓW, DOKUMENTACJI ORAZ PROCEDUR REALIZACJI, NADZORU I KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy Bibliteka Publiczna M.St. Warszawy Rzbudwa i mdernizacja Bibliteki Publicznej M.St. Warszawy ST K-04-00 Specyfikacja techniczna. Knstrukcje stalwe. Etap 0. Black Prjekt Wyknawczy Bibliteka Publiczna M.St.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezn.ibip.pl Brzeźn: Zakup średnieg samchdu ratwnicz-gaśniczeg dla OSP w Brzeżnie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót druk nr 3 Warszawa, dnia...... Imię i nazwisk lub nazwa firmy... Adres nr: REGON*, PESEL*, KRS* nr telefnu, ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa WNIOSEK wydanie zezwlenia na zajęcie pasa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11 Innwacyjne źródł węgla dla wspmagania denitryfikacji w kmunalnych czyszczalniach ścieków Prjekt współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE

PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Egz. nr.. PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Zlecenidawca: PGE Obrót S.A. ul. 8-g Marca 6 35-959 Rzeszów Adres inwestycji: PGE Obrót S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 poz1165 z późn. zm.)

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 poz1165 z późn. zm.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na pdstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Praw zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 pz1165 z późn. zm.) Gmina Skąpe 66-213 Skąpe 65 wj. Lubuskie Tel. 0683419213,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prt.gdynia.pl Gdynia: Budwa placu składweg na granicy z GCT w frmie zaprjektuj i wybuduj Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Świadczenie usług w zakresie fizycznej chrny mienia znajdująceg się w budynku zlkalizwanym w Częstchwie przy ul. Odlewników 43 stanwiącym własnść Agencji Rzwju Reginalneg w Częstchwie S.A.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d SIWZ Opis przedmitu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW UMEBLOWANIE LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO Pniższy pis przedstawia minimalne wymagania dtyczące wypsażenia meblweg.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo