Umowa nr./2014. a..., zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, którą reprezentuje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr./2014. a..., zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, którą reprezentuje:"

Transkrypt

1 Umowa nr./2014 W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. 600-Lecia 9, Kleczew, NIP , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł (wpłacony w całości), zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, którą reprezentują: 1..., 2..., a , zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, którą reprezentuje: 1..., 2..., została zawarta umowa o następującej treści: Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: Naprawa główna samochodu brygadowego Star 266 w ilości 3 szt. 2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aktualną wiedzą techniczną i zakresem określonym w Załączniku nr 1 do umowy oraz cenach określonych w Załączniku Nr 2 do umowy. 3. Wykonawca na własny koszt i ryzyko przetransportuje przedmiot umowy do i po naprawie. 4. Wszelkie materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca. 5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji, na koszt własny, odpadów powstałych w związku z realizacją umowy, w sposób zgodny z ustawą o odpadach. 6. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustaliły do 17 grudnia 2014 r Wykonawca udziela miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. 2. W okresie gwarancji przeglądy serwisowe będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę usługi. 3. Uprawnienia z tytułu rękojmi wykonywane będą według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 4. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia wad i usterek pod nr faksu: Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłuŝeniu o czas liczony od zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia jej usunięcia Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:. zł netto (słownie: ). 2. Do w/w wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 3. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie fakturami oddzielnie dla kaŝdego naprawionego samochodu brygadowego Star Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

2 4. 1. Podstawą wystawiania faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę i osobę wyznaczoną przez Zamawiającego protokół wykonania i odbioru technicznego przedmiotu umowy, podpisany bez zastrzeŝeń przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Ze strony Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu umowy obowiązki pełnił będzie: Ryszard Poczwardowski, dział ZT, tel , mob Ze strony Wykonawcy nad wykonaniem przedmiotu umowy obowiązki pełnił będzie:... tel Zamawiający wyznaczy datę czynności i protokolarnego odbioru w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru. 5. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w 5 dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 5. JeŜeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie wyznaczy terminu odbioru i nie przystąpi do odbioru, Wykonawca moŝe ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i Ŝądania zapłaty wynagrodzenia Zapłata faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy odbędzie się przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 2. Termin zapłaty naleŝności ustala się na 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 3. Wykonawca i Zamawiający są płatnikami podatku VAT. NIP Wykonawcy:. NIP Zamawiającego: Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT (na podstawie potwierdzonego protokołu odbioru wykonanego przedmiotu odbioru) bez podpisu odbiorcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy, b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za kaŝdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie rękojmi oraz gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za kaŝdy dzień zwłoki liczonej od dnia w którym wada winna być usunięta. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy. 3. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, Ŝe jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie spełnione w terminie określonym w umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia podając w zawiadomieniu prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonego pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy w myśl postanowień ustępu poprzedzającego, Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu umowy nie krótszy niŝ 7 dni, a w razie jego bezskutecznego upływu Wykonawca popada w zwłokę. W przypadku, gdy termin wykonania przedmiotu umowy upłynął a Wykonawca uprzednio nie zawiadomił Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia, w myśl postanowień ustępu poprzedzającego, strony przyjmują, Ŝe Wykonawca pozostaje w zwłoce od dnia następującego po dniu, określonym w umowie jako termin wykonania przedmiotu umowy. 5. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi co najmniej 14 dni, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, zachowując wedle swego wyboru roszczenie o zapłatę kar umownych naleŝnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy albo roszczenie o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy.

3 8. 1. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie będzie korzystać ze świadczenia pracy lub usług przez pracownika Zamawiającego oraz jego małŝonka lub dzieci, zarówno z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło lub innego tytułu, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu za siedzibę Zamawiającego Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą Stron. 2. Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 stanowi integralną część umowy. 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla kaŝdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

4 1. SILNIK S-359: ZAKRES NAPRAWY GŁÓWNEJ 2 szt. samochodu STAR 266 z nadwoziem brygadowym (liczba miejsc siedzących 21 osób) Załącznik nr 1 do Umowy NAPRAWA GŁOWIC: - sprawdzenie szczelności - szlifowanie powierzchni czołowej - szpilek wtryskiwaczy - naprawa gniazd zaworowych zaworów i prowadnic zaworowych dźwigienek zaworowych, śrub regulacyjnych obsad wtryskiwaczy uszkodzonych spręŝyn zaworów NAPRAWA UKŁADU KORBOWEGO-TŁOKOWEGO: zestawów naprawczych(tuleja-tłok) panewek głównych i korbowodowych uszczelnień korbowodów wałka rozrządu wraz z ułoŝyskowaniem wału korbowego (szlif wraz z obróbką cieplno chemiczną) BLOK SILNIKA: - wymiana szpilek mocowania głowic wraz z nakrętkami - naprawa otworów gwintowanych mocowania silnika - szlif płaszczyzny cylindrów OSPRZĘT: pompy wody wymiana chłodnicy wodnej sprzęgła kpl rozrusznika alternatora wieńca koła zamachowego wymiana pompki zasilającej paliwem wymiana świecy płomieniowej wymiana układu wydechowego wymiana pompy wspomagania układu kierowniczego spręŝarki powietrza pompy wtryskowej (wymiana regulatora obrotów, przyspieszacz kąta wtrysku i sekcji tłoczących) układu dolotowego powietrza 2. SKRZYNIA BIEGÓW: mechanizmu sterowania skrzynią(drąŝki, przeguby, cięgna) łoŝysk, zuŝytych kół zębatych i pierścieni synchronizatorów - naprawa hydraulicznego układu sterowania sprzęgłem 3. SKRZYNIA ROZDZIELCZA: elementów zawieszenia skrzyni mechanizmu sterowania skrzynią(drąŝki, przeguby,cięgna) łoŝysk, zuŝytych kół zębatych i pierścieni przesuwnych tarczy hamulca pomocniczego wraz z nakładkami ciernymi linki hamulca pomocniczego

5 - naprawa mechanizmu hamulca pomocniczego 4. MOST TYLNY I ŚRODKOWY: wałów napędowych (przedniego mostu napędowego, środkowego mostu napędowego, tylnego mostu napędowego, łoŝyska pośredniego, skrzynia biegów - skrzynia rozdzielcza) piast kół wraz z ułoŝyskowaniem (szpilki i nakrętki) półosi napędowych resorów tylnych (z regeneracją elementów ślizgowych tychŝe resorów) drąŝków reakcyjnych zawiesi linowych mostów elementów osadzenia drąŝków reakcyjnych przekładni głównej wraz z mechanizmem róŝnicowym tylnej osi resorów (wymiana tulejek sworzni piast i uszczelnień) łoŝyska pośredniego tylnego mostu 5. PRZEDNIA OŚ I ELEMENTY ZAWIESZENIA,UKŁAD KIEROWNICZY: resorów i ich wieszaków końcówek drąŝków kierowniczych amortyzatorów przewodów zasilających i wysokociśnieniowych układu kierowniczego półosi napędowych piast wraz z ułoŝyskowaniem (szpilki i nakrętki) zwrotnic (wymiana końcówek kulowych i ich uszczelnień) przekładni głównej wraz z mechanizmem róŝnicowym przekładni kierowniczej wałka koła kierownicy łączącego przekładnię kierowniczą 6. RAMA NOŚNA: pęknięć ramy (wymiana luźnych połączeń,) gniazd i otworów mocowania elementów zawieszenia, podwozia i nadwozia układu sterowania sprzęgła i hamulca 7. UKŁAD HAMULCOWY I ELEKTRYCZNY: szczęk hamulcowych zaworów pneumatycznych przewodów hamulcowych (gumowe i metalowe) zbiorników pneumatycznych bębnów hamulcowych elementów uruchamiających hamulce (cylinderki, spręŝyny szczęk) osłon szczęk hamulcowych pompy hamulcowej wsporników szczęk osłon przeciwsmarnych - naprawa mechanizmu uruchamiania i regulacji (Servo) - instalacji elektrycznej 8. NADWOZIE KABINA KIEROWCY: skorodowanych blach poszycia nadkoli wewnętrznych i zewnętrznych lusterek zewnętrznych klamek

6 tapicerki siedzenia kierowcy reflektorów lamp tylnych zespolonych nagrzewnicy uszkodzonych szyb śrub i tulejek mocujących kabinę kierowcy drzwi(cięgna zamykania, mechanizm opuszczania szyb, zawiasy) siedzenia pasaŝera instalacji elektrycznej (wymiana) układu nadmuchu powietrza tablicy rozdzielczej (uzupełnienie i wymiana wskaźników) - montaŝ dywaników gumowych 9. KOŁA I OGUMIENIE: - wymiana szpilek i nakrętek skręcających - naprawa obręczy kół 10. NADWOZIE PRZYSTOSOWANE DO PRZEWOZU BRYGAD ROBOCZYCH (osinobus- 21 miejsc siedzących): uszkodzonych elementów poszycia zewnętrznego i wewnętrznego zamka i zawiasów drzwi poduszek pomiędzy nadwoziem a ramą pojazdu błotników i fartuchów przeciwbłotnych kpl. stelaŝy i siedzisk instalacji elektrycznej poszycia zewnętrznego - malowanie - montaŝ: uchwytów do przesuwania szyb szyby w drzwiach wejściowych montaŝ niezaleŝnego ogrzewania powietrznego Eberspächer D5 11. MALOWANIE I KONSERWACJA: - kabiny kierowcy - podwozia - nadwozia brygadowego i skrzyni ładunkowej - felg 12. UWAGI KOŃCOWE: 1. Pod pojęciem wymiana rozumie się zakup przez Wykonawcę i zabudowanie w pojeździe nowych części lub jego podzespołów. 2. Pojazd moŝe zostać przekazany do naprawy głównej z niektórymi brakującymi częściami lub podzespołami, które zostały wyŝej wyszczególnione do wymiany. 3. Pojazd po naprawie winien spełniać warunki techniczne dopuszczenia do ruchu zawarte w Prawie o ruchu drogowym. 4. Wszystkie podzespoły samochodu zastają zalane nowymi olejami i płynami do poziomów wymagalnych przez instrukcję, przy uwzględnieniu wymiany występujących filtrów.

7 ZAKRES NAPRAWY GŁÓWNEJ 1 szt. samochodu STAR 266 z nadwoziem brygadowym (liczba miejsc siedzących 14 osób) oraz skrzynią ładunkową 1. SILNIK S- 359: GŁOWICE: - sprawdzenie szczelności - szlifowanie powierzchni czołowej zaworów i prowadnic zaworowych szpilek wtryskiwaczy dźwigienek zaworowych, śrub regulacyjnych obsad wtryskiwaczy uszkodzonych spręŝyn zaworów - naprawa gniazd zaworowych UKŁAD KORBOWO-TŁOKOWY: zestawów naprawczych (tuleja-tłok) panewek głównych i korbowodowych uszczelnień korbowodów wałka rozrządu wraz z ułoŝyskowaniem wału korbowego (szlif wraz z obróbką cieplno-chemiczną) BLOK SILNIKA: - wymiana szpilek mocowania głowic wraz z nakrętkami - naprawa otworów gwintowanych mocowania silnika - szlif płaszczyzny cylindrów OSPRZĘT: pompy wody chłodnicy wodnej sprzęgła kpl. rozrusznika alternatora wieńca koła zamachowego pompki zasilającej paliwem świecy płomieniowej układu wydechowego pompy wspomagania układu kierowniczego pompy wtryskowej (wymiana regulatora obrotów, przyspieszacz kąta wtrysku i sekcji tłoczących) spręŝarki powietrza układu dolotowego powietrza 2. SKRZYNIA BIEGÓW: mechanizmu sterowania skrzynią (drąŝki, przeguby, cięgna) łoŝysk, zuŝytych kół zębatych i pierścieni synchronizatorów - naprawa hydraulicznego układu sterowania sprzęgłem 3. SKRZYNIA ROZDZIELCZA: elementów zawieszenia skrzyni mechanizmu sterowania skrzynią(drąŝki, przeguby,cięgna) łoŝysk, zuŝytych kół zębatych i pierścieni przesuwnych

8 tarczy hamulca pomocniczego wraz z nakładkami ciernymi linki hamulca pomocniczego - naprawa mechanizmu hamulca pomocniczego 4. MOST TYLNY I ŚRODKOWY: wałów napędowych (przedniego mostu napędowego, środkowego mostu napędowego, tylnego mostu napędowego, łoŝyska pośredniego, skrzynia biegów - skrzynia rozdzielcza) piast kół wraz z ułoŝyskowaniem (szpilki i nakrętki) półosi napędowych resorów tylnych (z regeneracją elementów ślizgowych tychŝe resorów) drąŝków reakcyjnych zawiesi linowych mostów elementów osadzenia drąŝków reakcyjnych przekładni głównej wraz z mechanizmem róŝnicowym tylnej osi resorów (wymiana tulejek sworzni piast i uszczelnień) łoŝyska pośredniego tylnego mostu 5. PRZEDNIA OŚ I ELEMENTY ZAWIESZENIA, UKŁAD KIEROWNICZY: resorów i ich wieszaków końcówek drąŝków kierowniczych amortyzatorów przewodów zasilających i wysokociśnieniowych układu kierowniczego półosi napędowych piast wraz z ułoŝyskowaniem (szpilki i nakrętki) zwrotnic (wymiana końcówek kulowych i ich uszczelnień) przekładni głównej wraz z mechanizmem róŝnicowym przekładni kierowniczej wałka koła kierownicy łączącego przekładnię kierowniczą 6. RAMA NOŚNA: pęknięć ramy (wymiana luźnych połączeń) gniazd i otworów mocowania elementów zawieszenia, podwozia i nadwozia układu sterowania sprzęgła i hamulca 7. UKŁAD HAMULCOWY I ELEKTRYCZNY: szczęk hamulcowych zaworów pneumatycznych przewodów hamulcowych (gumowe i metalowe) zbiorników pneumatycznych bębnów hamulcowych elementów uruchamiających hamulce (cylinderki, spręŝyny szczęk) osłon szczęk hamulcowych pompy hamulcowej wsporników szczęk osłon przeciwsmarnych - naprawa mechanizmu uruchamiania i regulacji (Servo) - naprawa instalacji elektrycznej 8. NADWOZIE KABINA KIEROWCY: skorodowanych blach poszycia nadkoli wewnętrznych i zewnętrznych

9 lusterek zewnętrznych klamek tapicerki siedzenia kierowcy reflektorów lamp tylnych zespolonych nagrzewnicy uszkodzonych szyb śrub i tulejek mocujących kabinę kierowcy drzwi (cięgna zamykania, mechanizm opuszczania szyb, zawiasy) siedzenia pasaŝera instalacji elektrycznej (wymiana) układu nadmuchu powietrza tablicy rozdzielczej (uzupełnienie i wymiana wskaźników) - montaŝ dywaników gumowych 9. KOŁA I OGUMIENIE: - naprawa obręczy kół - wymiana szpilek i nakrętek skręcających 10. NADWOZIE PRZYSTOSOWANE DO PRZEWOZU BRYGAD ROBOCZYCH KOŁA I OGUMIENIE (14 miejsc siedzących): uszkodzonych elementów poszycia zewnętrznego i wewnętrznego zamka i zawiasów drzwi poduszek pomiędzy nadwoziem a ramą pojazdu błotników i fartuchów przeciwbłotnych kpl. stelaŝy i siedzisk instalacji elektrycznej poszycia zewnętrznego - malowanie - montaŝ: uchwytów do przesuwania szyb szyby w drzwiach wejściowych montaŝ niezaleŝnego ogrzewania powietrznego Eberspächer D4 11. SKRZYNIA ŁADUNKOWA: sklejki antypoślizgowej wraz z uchwytami do mocowania ładunku elementów mocowania skrzyni - naprawa lub wymiana uszkodzonych burt 12. MALOWANIE I KONSERWACJA: - kabiny kierowcy - podwozia - nadwozia brygadowego i skrzyni ładunkowej - felg 13. UWAGI KOŃCOWE: 1. Pod pojęciem wymiana rozumie się zakup przez Wykonawcę i zabudowanie w pojeździe nowych części lub jego podzespołów. 2. Pojazd moŝe zostać przekazany do naprawy głównej z niektórymi brakującymi częściami lub podzespołami, które zostały wyŝej wyszczególnione do wymiany. 3. Pojazd po naprawie winien spełniać warunki techniczne dopuszczenia do ruchu zawarte w Prawie o ruchu drogowym. 4. Wszystkie podzespoły samochodu zastają zalane nowymi olejami i płynami do poziomów wymagalnych przez instrukcję, przy uwzględnieniu wymiany występujących filtrów.

10 Załącznik nr 2 do umowy (nazwa i adres Wykonawcy) CENNIK Lp Nazwa Naprawa główna samochodu STAR 266 z nadwoziem brygadowym (liczba miejsc siedzących 21 osób) Naprawa główna samochodu STAR 266 z nadwoziem brygadowym (liczba miejsc siedzących 21 osób) Naprawa główna samochodu Star 266 z nadwoziem brygadowym (liczba miejsc siedzących 14 osób) oraz skrzynią biegów Cena PLN za sztukę Ilość Wartość PLN Razem netto. Vat (%) Razem brutto.. data: podpis osoby (osób) upowaŝnionych z pieczęcią imienną

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ Nr. Rej. 4/PN/2011 PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH 1. Pompa wodna: 1.1. demontaż pompy i weryfikacja części, 1.2. wymiana: a) łożysk b) reperaturki

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH Załącznik Nr 8 do SIWZ Nr sprawy 10/PN/2009 PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH 1. Mechaniczna skrzynia biegów: a) łożysk i złożeń igiełkowych b) synchronizatorów wraz zabezpieczeniami, c) uszczelniaczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR.. UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH Nr sprawy 10/PN/2010 Załącznik Nr 8 do SIWZ Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH 1. Mechaniczna skrzynia biegów: 1.1.demontaż i weryfikacja części,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1.

Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1. Od autora 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw pojazdów samochodowych 11 1.1 Zasady bhp w zakładach naprawy pojazdów 11 1.2 Zagrożenia występujące podczas konserwacji nadwozia i drobnych prac

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. 2.. a

UMOWA SPRZEDAŻY. 2.. a UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, 2017 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 5 1.1. Dane identyfikacyjne samochodu 5 1.2. Dane techniczne samochodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Przedmiotem zamówienia jest: Restaurowanie dwóch historycznych dyliŝansów pocztowych. DyliŜans z II poł. XIX wieku; 24 osobowy.

U M O W A. Przedmiotem zamówienia jest: Restaurowanie dwóch historycznych dyliŝansów pocztowych. DyliŜans z II poł. XIX wieku; 24 osobowy. MPiT/ 2013 U M O W A zawarta w dniu... 2013 r. we Wrocławiu, pomiędzy : Muzeum Poczty i Telekomunikacji z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasńskiego 1, Wrocław, posiadającym NIP: 899 21 30 447, REGON, 000132871

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: Załącznik nr 1 UMOWA SPRZEDAŻY - projekt zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10 UMOWA nr /S/10 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji Dnia 2010r. w Łodzi pomiędzy Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę przy ul. Sanitariuszek nr

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.2.2013 zawarta w dniu.. 2013 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych : podręcznik do kształcenia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Michał Markowski, Zbigniew Stanik. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy Umowa nr.. projekt z dnia. Znak: NT zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL. 056 63

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 6 UMOWA nr...(wzór) w dniu..w Klonowej, pomiędzy: Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 reprezentowaną przez Wójta Stanisława Ryła, zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43 SPECYFIKACJA TŚM DO STAR 660 - poz. 43 Lp. Nazwa jm. Ilość 1 Analizator rozcieńczania oleju ARD 2 szt 1 2 Docierarka ręczna do zaworów szt 1 3 Drążek zewnętrzny do pomiaru zbieżności kół szt 2 4 Dymomierz

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 1.....

Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 1..... Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 Załącznik do ZAPO/ 3 / 02 /2014 zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez: zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) zawarta w dniu 2008 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez:. zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Rejonu w Bydgoszczy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1.

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1. UMOWA Nr.2016 zawarta w dniu.. 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Stowarzyszeniem Ogrodowym Nasza Krępa z siedzibą: ul. Długa 17 Krępa Gm. Prażmów, 05-530 Góra Kalwaria, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R 29/DT/S/2017

U M O W A N R 29/DT/S/2017 U M O W A N R 29/DT/S/2017 PROJEKT zawarta w dniu... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, Spis treści

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, Spis treści Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 8 Podziękowania 9 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy:

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych Załącznik nr B do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2016 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr AZ/.../ /

Wzór umowy nr AZ/.../ / Wzór umowy nr AZ/.../ /2014 ZAPO/05/03/2014 zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. / 2017 / SM

UMOWA Nr.. / 2017 / SM Załącznik nr 2 UMOWA Nr.. / 2017 / SM zawarta w Białymstoku w dniu pomiędzy stronami: 1. Miasto Białystok Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542-030-46-37, Straż Miejska

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA NR zawarta w dniu 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. UMOWA Nr B / / 2009

Załącznik nr 3. UMOWA Nr B / / 2009 Załącznik nr 3 UMOWA Nr B / / 2009 UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia.. lutego 2009 r. POMIĘDZY: Białowieskim Parkiem Narodowym,17-230 BiałowieŜa, Park Pałacowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WZÓR UMOWY- UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną RATOWNIK w Świeciu z siedzibą ul. Laskowicka 2, 86-100 Świecie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. dostawę lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce, zwarta została umowa o następującej treści:

UMOWA NR. dostawę lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce, zwarta została umowa o następującej treści: UMOWA NR. zawarta w dniu. roku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM Gminą Nowa Dęba którą reprezentuje: Burmistrz Wiesław Ordon przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Alicji Furgał a " WYKONAWCĄ"- którego reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RGZ UMOWA

Znak sprawy RGZ UMOWA UMOWA Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: p. Leona

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia

Opole, dnia Opole, dnia 2016-11-14 FORMULARZ OFERTY na usługi pogwarancyjnych przeglądów i napraw mechaniczno elektrycznych oraz serwis ogumienia samochodów służbowych Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PROJEKT UMOWA NR.../FA/2008 zawarta w dniu... 2008r. w Katowicach pomiędzy: Branżowym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych Komel 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY W dniu.. 2012 roku w Gryfinie pomiędzy: Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mającym swoją siedzibę przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR...

WZÓR U M O W Y NR... WZÓR U M O W Y NR... Zawarta w dniu... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 41-300, w imieniu którego działają : 1 mgr Iwona KASPERCZYK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy:

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: UMOWA NR SKM - / 15 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty geologiczne Prace geologiczne w zakresie wykonania 3 szt. otworów rozpoznawczych zastępczych oraz likwidacji 3 szt. otworów hydrogeologicznych na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR AZ/ / , które reprezentuje:..., o następującej treści:

WZÓR U M O W Y NR AZ/ / , które reprezentuje:..., o następującej treści: Załącznik do ZAPO/AZ/15/04/2014 WZÓR U M O W Y NR AZ/ /2014 zawarta w dniu....2014 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy:

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy: UMOWA NR... (wzór) w dniu...2010r. w Kłodawie, pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Gminą Kłodawa, ul.gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo