KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. W ujęciu tym nie jest brane pod uwagę, że banki są organizacjami zatrudniającymi ludzi, których kwalifikacje i motywacje wyznaczają sukces przedsiębiorstwa bankowego. Bank jako podmiot gospodarczy W szerszym ujęciu definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki działalności. Do warunków wewnętrznych należy zaliczyć: współpracowników, operatywne zarządzanie, wewnętrzne informacje, zasoby pieniądza w dyspozycji przedsiębiorstwa. Do warunków zewnętrznych, te, które są składnikami otoczenia. Przez otoczenie należy rozumieć tę część organizacji gospodarki, z którą bank pozostaje w jakiś sposób powiązany i poprzez wpływ tego powiązania zachowanie banku ulega zmianom. Elementy otoczenia to: klienci banku, właściciele banków, pozostałe przedsiębiorstwa bankowe, polityka pieniężna, interes społeczny. Definicja banku z punktu widzenia klientów bankowych powinna obejmować wszystkie możliwe rodzaje działalności bankowej. Zgodnie z tym założeniem przedsiębiorstwo bankowe to takie, które zaciąga i udziela kredytu, świadczy usługi w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym oraz oferuje inne usługi. Jest to określenie banku uniwersalnego podporządkowane podziałowi bilansowemu czynności bankowych. Bank jako uczestnik rynku usług Bank to przedsiębiorstwo, które oferuje i realizuje usługi w zakresie obrotu płatniczego, finansowania, dokonywania wkładów pieniężnych oraz czynności związanych z tymi usługami. Bank w rozumieniu Ustawy z dnia r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone po pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. 2. Rodzaje banków: Według kryteriów określonych w przepisach prawa UE - banki depozytowo-kredytowe (commercial banks) -banki inwestycyjne (investment banks),

2 -banki uniwersalne, które wykonują czynności zarówno banków depozytowokredytowych, jak i banków inwestycyjnych. Według Ustawy z dnia r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) - bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - bank zagraniczny- bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 3. Rodzaje czynności bankowych według Ustawy z dnia r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) i ich znaczenie w realnym systemie bankowym 1. Czynnościami bankowymi są: - przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, - prowadzenie innych rachunków bankowych - udzielanie kredytów, - udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, - emitowanie bankowych papierów wartościowych, - przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, - wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach. 2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki: - udzielanie pożyczek pieniężnych, - operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, -świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego, - terminowe operacje finansowe, - nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, - przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, - prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, - udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, - pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Definicje operacji bankowych - to wszelkiego rodzaje usługi świadczone przez banki, które utożsamiane są z czynnościami bankowymi (Prawo bankowe z 1997r., art. 5): - czynności bankowe zastrzeżone wyłącznie dla banków - czynności, które są bankowymi, o ile są wykonywane przez banki (mogą być

3 wykonywane przez inne podmioty), - wszelkie inne usługi świadczone przez banki na rzecz klientów - to wszelkiego rodzaju czynności wykonywane przez banki, które powodują zmiany w stanach rachunków i prowadzonej ewidencji księgowej - zarówno te które związane są ze świadczeniem usług na rzecz klientów - jak i operacje wynikające z gospodarki własnej Produkt bankowy - to usługa (operacja) będąca elementem oferty bankowej - to pojęcie tożsame z definicją operacji jako wszelkiego rodzaje usług świadczonych przez banki na rzecz klientów Kryterium podziału Rodzaje operacji bankowych Operacje Przedmiot bierne czynne pośredniczące Podmiot własne klientów Podział terytorialny krajowe zagraniczne Waluta operacji złotowe walutowe Forma rozliczeń bezgotówkowe gotówkowe Operacje bierne (pasywne) Pozyskiwanie źródeł finansowania: przyjmowanie depozytów od klientów przyjmowanie depozytów od innych banków emisja własnych papierów wartościowych zaciąganie kredytów, w tym od NBP Klasyczny podział operacji Operacje czynne (aktywne) Inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w aktywa przychodowe: udzielanie kredytów i pożyczek udzielanie lokat innym bankom zakup papierów wartościowych skup wierzytelności lokowanie środków pieniężnych w NBP w ramach operacji otwartego rynku Operacje pośredniczące Operacje usługowe, których zadaniem nie jest ani pozyskiwanie, ani sprzedaż pieniądza. Wykonywane na zlecenie, rachunek i ryzyko klientów. obsługa rachunków bankowych przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych) doradztwo finansowe przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych wykonywanie czynności obrotu dewizowego (wymiana walut)

4 Tradycyjna klasyfikacja operacji bankowych przyjmuje za podstawę wewnątrzbankowy punkt widzenia i odnosi się do konstrukcji bilansu. Niektóre operacje nie znajdują odzwierciedlenia w bilansie. Z punktu widzenia klienta czynności bankowe można podzielić na: 1) operacje finansujące, 2) operacje depozytowe, 3) usługi związane z obsługą obrotu płatniczego klientów i własnego, 4) usługi różne. Operacje bankowe znajdują odzwierciedlenie w podstawowych sprawozdaniach finansowych: - bilansie, - sprawozdaniu dotyczącym pozycji pozabilansowych, - rachunku zysków i strat, - rachunku przepływu środków pieniężnych. 4. Formy prawne banków Banki we współczesnych systemach są traktowane jako instytucje zaufania publicznego. Państwo dla zachęcenia do gromadzenia środków pieniężnych w bankach i korzystania z innych ich usług wprowadza szereg rozwiązań mających na celu podniesienie stopnia bezpieczeństwa działalności banku. Jednym z aspektów nadzoru nad systemem bankowym jest wyeliminowanie żywiołowego tworzenia przedsiębiorstw bankowych i wprowadzenie sformalizowanie procedury ubiegania się o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności bankowej. W Polsce tworzenie banków jest regulowane przez ustawy: - Prawo bankowe, - Ustawę o Narodowym Banku Polskim, - Kodeks Handlowy, - Prawo spółdzielcze. W przypadku banku na utworzenie przedsiębiorstwa trzeba otrzymać licencję. Chodzi o niepodejmowanie działalności przez banki, które nie zgromadziły całego kapitału założycielskiego i nie dopełniły innych czynności, które powinny poprzedzać rozpoczęcie działalności. W przypadku banku można wybrać jedną z trzech form prawnych: - przedsiębiorstwo państwowe bank państwowy może powołać Rada Ministrów. - spółdzielnia pewna nieograniczona liczba osób może powołać spółdzielnię i ubiegać się o uzyskanie licencji. Ta forma prawna nie odpowiada obecnym prawom rynkowym. - spółka akcyjna ta forma jest najczęściej stosowana do obecnych norm prawnych. Ten rodzaj przedsiębiorstwa jest w stanie uzyskać niezbędny kapitał własny. Założycielami banku akcyjnego mogą być osoby prawne i fizyczne. Liczba założycieli nie może być mniejsza niż trzech, jeżeli są nimi osoby prawne, bądź dziesięciu, jeżeli są nimi osoby fizyczne. Ograniczenia te nie dotyczą sytuacji, gdy

5 założycielem banku jest Skarb Państwa, bank krajowy bądź bank zagraniczny. 5. Istota działalności banków, podstawowe pojęcia Istota banków - Banki powstały w odpowiedzi na potrzebę pośrednictwa w pożyczaniu pieniędzy. Tradycyjnie ich działalność opierała się głównie na zbieraniu depozytów i udzielaniu kredytów, - Depozyty to wolne środki pieniężne, które w danym momencie nie są potrzebne ich właścicielom. Mogą oni je przynieść do przechowania w banku, za co dostają odpowiednie wynagrodzenie, nazywane oprocentowaniem depozytu, - Kredyty to pieniądze, które banki pożyczają przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym np. na zakup nowych linii produkcyjnych w firmie, zakup mieszkania albo komputera. Za udzielenie kredytu banki żądają opłaty, którą jest oprocentowanie kredytu. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca oddaje bankowi sumę pieniędzy wyższą od tej, którą pożyczył. Banki jako instytucje zaufania publicznego i jednocześnie jako podmioty gospodarcze, których zadaniem jest osiąganie zysku w swojej działalności muszą kierować się zarówno ograniczenia pochodzącymi: z otoczenia (np. regulacje ostrożnościowe oraz podatkowe), z wewnątrz banku (interesy akcjonariuszy oraz pracowników). W ujęciu tradycyjnym za nadrzędne cele uznaje się: rentowność, bezpieczeństwo, utrzymanie płynności. Najważniejsze cele w działalności banków- zwrot na aktywach i kapitale, zwiększenie udziału w rynku oraz przetrwanie w otoczeniu konkurencyjnym, nowe technologie oferowane klientom, jak i te które służą potrzebom wewnętrznym banku np. redukcji kosztów. Celem strategicznym każdego banku jest maksymalizacja długoterminowej stopy zwrotu dla akcjonariuszy, skorygowanej o czynnik ryzyka. Realizacja tego celu jest uzależniona od zdolności do generowania zysków w dłuższej perspektywie. Cel ten osiąga się przez odpowiednie zarządzanie aktywami i pasywami banku, czyli ich strukturą i wynikającym z niej ryzykiem w celu osiągnięcia zadowalającego zysku. Ryzyko i dochód muszą być zawsze rozpatrywane łącznie, gdyż oczekiwany zysk może być właściwie oceniany tylko w świetle towarzyszącego mu ryzyka. Nadmiernie ryzykowne operacje lub niezachowanie odpowiednich proporcji w aktywach bądź między aktywami a pasywami może zagrozić sytuacji banku, a nawet ujemnie rzutować na system bankowy ze względu na powiązania między bankami. W bankach ogromne znaczenie ma zatem zarządzanie aktywami i pasywami, które jest zasadniczą częścią całego procesu zarządzania bankiem komercyjnym. Polega ono na zarządzaniu efektywnością (w tym marżą odsetkową) i ryzykiem bankowym. Depozyty, cechy - za złożenie depozytu banki oferują wynagrodzenie w postaci odsetek. Zatem nasze wolne środki pieniężne złożone w banku mogą zarabiać, a gdy trzymamy je np. w portfelu nie. - bezpieczeństwo środków w bankach gwarantują specjalnie w tym celu powołane instytucje, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy zamiast bankowi pożyczymy pieniądze komuś innemu, np.

6 sąsiadowi, musimy się liczyć z tym, że może nam ich nie oddać, - dysponując wolną gotówką, nie musimy tracić czasu na szukanie chętnych do pożyczenia jej od nas. Banki zawsze czekają z otwartymi rękoma. Oczywiście do pożyczenia naszych nadwyżek finansowych podmiotom innym niż banki może nas skłonić wyższe oprocentowanie; warto jednak pamiętać, że również ryzyko jest wówczas wyższe, - banki oferują wiele rodzajów depozytów. Depozyty bieżące, które można wypłacić w każdej chwili, są zwykle najniżej oprocentowane. Zwykle im okres, na który składamy depozyt jest dłuższy, tym wyższe oprocentowanie, - głównym powodem przyjmowania przez banki depozytów jest to, że mają one możliwość dalszego pożyczania zebranych pieniędzy po wyższych stopach procentowych. Banki mogą je także pożyczyć innym bankom. Wzajemne pożyczanie sobie przez banki środków pieniężnych jest bardzo popularne i tworzy tzw. międzybankowy rynek pieniężny. Na rynku tym banki, które mają w danej chwili nadwyżki depozytów ponad swoje możliwości udzielania kredytów, pożyczają nadmiarowe środki tym bankom, w których popyt na kredyty przewyższa posiadane przez nie depozyty. Zależności między kredytami a depozytami W tym kontekście pojawiają się następujące pytania: czy przy danych stopach procentowych na rynku międzybankowym może być nadmiar wolnych środków pieniężnych? Albo czy możliwa jest sytuacja, w której zabraknie środków i banki będą musiały odsyłać klientów zgłaszających się po kredyty z negatywną decyzją o udzieleniu kredytu? Odpowiedź na oba pytania brzmi nie, gdyż na ilość środków pieniężnych dostępnych na rynku międzybankowym intensywnie oddziałuje bank centralny. Prowadzi on tzw. operacje otwartego rynku, polegające na pożyczaniu pieniędzy bankom albo od banków. Celem tych operacji jest utrzymanie stóp procentowych, po których banki pożyczają sobie środki nawzajem na pożądanym przez bank centralny poziomie. Aby to osiągnąć bank centralny dba, by suma środków pieniężnych na rynku międzybankowym była równa zero, tzn. by podaż środków pieniężnych oferowanych przez banki mające nadmiar depozytów była równa popytowi na zgłaszanemu przez banki chcące udzielać kredytów. A zatem dzięki istnieniu rynku międzybankowego oraz działaniom podejmowanym na nim przez bank centralny sytuacja, w której jakiś bank nie może udzielić swemu klientowi kredytu gdyż zabrakło mu środków jest praktycznie niemożliwa. Podobnie nie ma ryzyka, że jakiś bank zaprzestanie przyjmowania depozytów, gdyż zawsze będzie istnieć możliwość odsprzedania zebranych środków z zyskiem (czyli po wyższej stopie procentowej) na rynku międzybankowym. Kredyty Banki zajmują się także udzielaniem kredytów. Z kredytem mamy do czynienia wówczas, gdy bank pożycza pieniądze np. dla przedsiębiorstwa lub zwykłego Kowalskiego. Kredytobiorcy od zaciągniętych kredytów muszą płacić odsetki, których część stanowi zarobek banku. Warto zauważyć, że nie każdy chętny do zapłacenia odsetek może liczyć na przyznanie kredytu. Banki udzielają ich tylko podmiotom posiadającym tzw. zdolność kredytową, czyli tym, którzy w ocenie banku są w stanie spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami. Ponadto aby uzyskać kredyt trzeba przedstawić zabezpieczenie, które według banku jest wystarczające do pokrycia zobowiązań kredytowych w przypadku gdyby kredytobiorca z jakichś powodów zaprzestał spłat. Takim zabezpieczeniem może być np. zastaw na kupowanej maszynie, hipoteka na nieruchomości lub ubezpieczenie spłaty kredytu

7 w towarzystwie ubezpieczeniowym. Udzielanie kredytów jest drugą stroną obok przyjmowania depozytów działalności banków polegającej na pośredniczeniu w przepływie środków od tych, którzy mają nadmiar środków pieniężnych do tych, którzy mają pomysł na ich spożytkowanie. Istnieje wiele różnych rodzajów kredytów. Kredyty udzielane przedsiębiorstwom mogą mieć charakter inwestycyjny albo obrotowy. Kredyty udzielane gospodarstwom domowym mogą być przeznaczane np. na zakup dóbr konsumpcyjnych (np. lodówki, telewizora), na zakup mieszkań, na zakup papierów wartościowych. Cena kredytu czyli jego oprocentowanie jest zależna m.in. od celu, na jaki jest przeznaczany kredyt, od oceny przez bank ryzyka niespłacenia przez klienta zobowiązań wynikających z kredytu, od zabezpieczenia kredytu. Oprocentowanie kredytów i depozytów Oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach związane jest z kształtowaniem się oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym, nazywanego w Polsce stawkami WIBOR. Oprocentowanie depozytów jest zwykle niższe niż WIBOR. Oferowanie oprocentowania wyższego jest dla banku nieopłacalne; jeśli zechce później zainwestować zebrane pieniądze na rynku międzybankowym straci, natomiast pożyczając je w postaci kredytów zarobi mniej niż gdyby pozyskał środki od innych banków właśnie na rynku międzybankowym. Podobnie oprocentowanie kredytów nie spada poniżej WIBORu. Oferowanie kredytu oprocentowanego niżej niż WIBOR jest nieopłacalne dla banku, gdyż zarobiłby więcej, gdyby zamiast udzielać kredytu pożyczył pieniądze innym bankom na rynku międzybankowym. Różnicę między oprocentowaniem depozytów a stawką WIBOR nazywa się marżą depozytową, natomiast różnicę między oprocentowaniem kredytów a WIBORem marżą kredytową. Często przy ubieganiu się o kredyt przedmiotem negocjacji jest nie oprocentowanie, ale właśnie wysokość marży kredytowej. Podobnie składając większą sumę w depozycie w banku negocjuje się wysokość marży depozytowej. Oferta bankowa Zbieranie depozytów i udzielanie kredytów to podstawowa działalność banków. Jednak dążąc do zwiększania zysków, współcześnie banki oferują znacznie szerszą gamę usług. Należą do nich np. karty płatnicze, usługi maklerskie, konta osobiste umożliwiające realizowanie płatności i przelewów w sposób bezgotówkowy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty polegające na tym, że to bank bierze na siebie obowiązki związane np. z regulowaniem płatności klienta za telefon, gaz czy prąd itp. Oferta dla przedsiębiorstw także znacznie wykracza poza przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów. Banki uczestniczą np. w zarządzaniu płatnościami masowymi, pośredniczą w uzyskiwaniu środków z rynku kapitałowego czy prowadzą doradztwo inwestycyjne. Oferta współczesnych banków jest wszechstronna. Wciąż jednak najważniejsza pozostaje działalność depozytowo- kredytowa. 6. Systemy komputerowe w działalności banków Systemy komputerowe w działalności banków dzielimy na: - centralne systemy informatyczne, - systemy dedykowane- tj. systemy ocen scoringowych, ratingowych klientów, zdolności kredytowej, - systemy big data - obejmujące wszystkie dostępne informacje na temat klientów, operacji na ich rachunkach- najczęściej są to systemy klasy CRM.

8 Centralne systemy informatyczne są głównym projektem informatycznym, funkcjonującym w danym banku. Systemy takie pełnią funkcję programów finansowo- księgowych, które obejmują organizację, realizację i funkcję kontrolną nad operacjami bankowymi, udostępnianymi przez dany bank, tj. zakładanie kont bankowych, lokat, wypłata kredytów. Systemy dedykowane do specjalistyczne systemy informatyczne, odnoszące się do poszczególnych faz realizacji określonych zadań, np. oceny ryzyka kredytowego (rating, scoring), oceny zdolności kredytowej. Rozkwit credit-scoringu datuje się na około 1956 r., kiedy to powstała pierwsza firma konsultingowa Fair, Isaac and Company. W początkowej fazie rozwoju metod scoringowych zainteresowane ich stosowaniem były głównie banki ze względu na ich dużą liczebność problemy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Punktową ocenę ryzyka można sklasyfikować wg kryteriów: 1. ze względu na oceniany podmiot: scoring osób fizycznych, scoring podmiotów gospodarczych, a) małych przedsiębiorstw, b) średnich i dużych przedsiębiorstw, 2. ze względu na rodzaj kredytu: scoring kredytów konsumpcyjnych, a) kredytów gotówkowych, b) kredytów samochodowych, c) kredytów hipotecznych, d) kart kredytowych, scoring kredytów gospodarczych, 3. ze względu na podmiot wykorzystujący scoring: scoring banku komercyjnego, scoring banku centralnego, scoring biura kredytowego, scoring emitentów kart płatniczych i kredytowych, scoring agencji ratingowej, scoring towarzystwa ubezpieczeniowego,

9 4. ze względu na dziedzinę wykorzystania scoring: scoring bankowy, scoring marketingowy, scoring ubezpieczeniowy, Rodzaje scoringu: Użytkowy- jest procesem oceny pojedynczego wniosku o kredyt lub inny produkt. Ma na celu określenie prawdopodobieństwo sumiennego wywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań. W skrócie polega to na ocenie złożonych przez kredytobiorcę odpowiedzi na szereg pytań zamieszczonych we wniosku. Z każdą odpowiedzią kojarzone są punkty, których suma decyduje o udzieleniu kredytu lub odrzuceniu. Behawioralny- to technika pozwala kredytodawcy podjąć trafną decyzję dotyczącą stałego klienta poprzez prognozowanie jego przyszłych wyników działalności. Jest szeroko rozpowszechniony przy wyznaczaniu na przykład nowego limitu kredytowego, czy modyfikowaniu poprzedniego, przy udostępnianiu nowych produktów. Ocenę behawioralna uznaje się za bardziej wiarygodną i kompleksową ze względu na wykorzystanie w niej danych historycznych zebranych przez bank w trakcie obsługi klienta, a także ze względu na jej periodyczny charakter. Wyróżnia się dwa podejścia do oceny behawioralnej. Pierwsze wykorzystuje metody creditscoringu wzbogacone o dodatkowe zmienne, drugie polega na budowie modeli prawdopodobieństwa określonych zachowań klientów w przyszłości. Scoring zysku- jego idea wyrosła z przekonania, że to zysk a nie współczynniki określające ryzyko w spłacie zadłużenia jest kryterium pozwalającym trafniej podjąć decyzję o przyznaniu kredytu. To taki system punktowej oceny, który stawia sobie za główny cel maksymalizacje zysku, jeśli może być wypracowany w związku z obsługą danego klienta a nie minimalizację ryzyka nie wywiązania się z umowy. Modele scoringowe: Analiza dyskryminacyjna- nazywana również rozdzielającą, należy do najstarszych metod klasyfikacyjnych wykorzystywanym w scoringu kredytowym. Polega na

10 klasyfikowaniu obiektów do znanych już klas na podstawie danych historycznych. Określenie prawdopodobieństwa zaklasyfikowania do odpowiedniej grupy opiera się na wiarygodności dwóch grup. Analiza regresji- analiza dyskryminacyjna i regresji liniowe, przy odpowiednich założeniach wyjściowych mogą dać podobne rezultaty, jednak częściej stosowana jest metoda regresji. Przemawia za tym m.in. jej lepsza znajomość, mniejsza ilość problemów z jej zastosowaniem, większa dostępność i jasność oraz większa ilość możliwych do zastosowania informacji. Metoda ta bada wpływ zmiennych niezależnych (X) na zmienną zależna (Y). jest wyrazem przyporządkowania średnich wartości zmiennej zależnej wartościom zmiennych niezależnych. Chociaż regresja liniowa stanowi dobrą technikę scoringową to mimo wszystko częściej wykorzystywana jest regresja logistyczna. Wynika to głównie z możliwości zastosowania jej w sytuacjach, kiedy posiadane dane nie spełniają założeń regresji liniowej. Drzewo klasyfikacyjne- jest najczęściej skomputeryzowaną, nieparametryczną techniką, opartą na rozpoznawaniu obrazów. Ma formę binarnego drzewa klasyfikacyjnego, które przydziela rozpatrywane przypadki do wcześniej wytypowanych grup podmiotów. Drzewo klasyfikacyjne składa się z punktów węzłowych oraz ich rozgałęzień, które powstają w wyniku przeciwstawienia sobie wzajemnie wykluczających się wariantów odpowiedzi. Metoda najbliższego sąsiedztwa- metoda ta służy do zaklasyfikowanie rozpatrywanego obiektu do jednej z grup na podstawie jego podobieństwa do występujących w niej przypadków. Kryterium podobieństwa obiektów jest odległość punktów w wielowymiarowej przestrzeni cech. Za jej pomocą wyznacza się k najbliższych obiektów o podobnych cechach (sąsiadów) i na tej podstawie można rozpatrzyć zaklasyfikowanie punktu do danej grupy, np. kredytobiorcy do grupy rzetelnych klientów. Sieć neuronowa- należy do kategorii metod istniejących pod nazwą sztuczna inteligencja. Najpopularniejszą forma sieci neuronowej jest trzywarstwowa oparta na algorytmie wstecznej propagacji. Porównuje ona prognozy z wartością rzeczywistą i koryguje siłę powiązań między neuronami. Składa się z trzech warstw: neuronów wejściowych, neuronów z warstwy ukrytej, neuronu lub neuronów

11 wyjściowych. System bazuje na dwóch procedurach: uczenia się oraz oceny i przekształcania. Systemy eksperckie- zaliczany jest również do grupy systemów sztucznej inteligencji. To program komputerowy który używa symbolicznego rozumowania. bazuje na zbiorze reguł (jeżeli, to ). Oparty jest na trzech głównych składnikach (baza faktów, baza wiedzy i mechanizm inwersyjny) stanowiących jego podstawę oraz na trzech modułach (konsultacyjnym, objaśniającym, nabywania wiedzy), które potrzebne są do porozumiewania się z systemem. System ten daje możliwość łatwej interpretacji pochodzenia otrzymanych rezultatów. Ponadto budowa pozwala na dodanie do bazy wiedzy nowych reguł i procedur postępowania. Jednak w momencie dokonania jakichkolwiek zmian, system musi zostać dostosowany do nowych charakterystyk, co może być i trudne i kosztowne. Algorytm genetyczny- funkcjonowanie systemu opiera się na ideach genetyki i naturalnej selekcji. Zapożycza koncepcje ewolucji naturalnej, stosując je do rozwiązywanego problemu. Algorytm genetyczny nie bazuje na jednym rozwiązaniu, ale na populacji rozwiązań. Podstawowymi operatorami systemu są: - selekcja i reprodukcja lepszych jednostek, - krzyżowanie jednostek, przypadkowa mutacja cech jednostek. Zalety systemów scoringowych Obecnie nie ma banku, który nie posiadałby lub nie planował w najbliższym czasie wprowadzić punktowej oceny ryzyka kredytowego. Przemawia za tym: Prostota, Homogeniczność procesu oceny zdolności kredytowej, Zmniejszenie liczby złych kredytów, Możliwość zwiększenia delegacji uprawnień do udzielania kredytów, Możliwość prowadzenia elastycznej polityki kredytowej przez kierownictwo banku, Możliwość rezygnacji z poręczeń, Kontrola i przewidywanie złych długów,

12 Zwiększenie wydajności pracy banku, Możliwość wykorzystania w działaniach marketingu bezpośredniego. Prostota dotyczy w głównie kredytów konsumpcyjnych, gdzie ocena dokonywana jest w oparciu o małą liczbę informacji. Sprzyja to szybszej obsłudze, skraca jej czas i klienci prawie że natychmiast otrzymuje odpowiedź na złożony wniosek kredytowy. Credit-scoring ujednolica proces oceny zdolności kredytowej w czasie i przestrzeni, funkcjonuje tak samo wydajnie każdego dnia, czego nie można powiedzieć o analityku, który stosującym tradycyjna metodę jednego dnia może zaakceptować, a drugiego odrzucić wniosek. Ponadto niedojdzie do sytuacji nierównomiernej oceny tego samego wniosku w różnych oddziałach tego samego banku. Przy ograniczonej liczbie dobrych ekspertów kredytowych, credit-scoring daje lepsze końcowe efekty w postaci mniejszej liczby złych kredytów, niż w przypadku tradycyjnej metody weryfikacji wniosków przez różnie doświadczonych pracowników. Ponadto prostota obsługi tego systemu pozwala na delegacje uprawnień do udzielania kredytów pracownikom mniej wykwalifikowanym, i tym samym gorzej opłacanym. Dotyczy to tylko kredytów konsumpcyjnych, przy których system credit-scoring jest wystarczający do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu. Prowadzenie elastycznej polityki kredytowej jest możliwe dzięki zmianie progów zaliczania klientów do określonej grupy ryzyka. W ciągu krótkiego okresu czasu można złagodzić albo zaostrzyć warunki udzielania kredytów. W przypadku kredytobiorców o wysokiej ocenie punktowej grupa niskiego ryzyka istnieje możliwość rezygnacji z poręczeń od tych klientów. Dzięki jasnej ocenie kredytobiorcy i przypisanie go do określonej grupy ryzyka, znane jest prawdopodobieństwo wystąpienia i skala złych długów w całym banku. Prostota i szybkość scoringu kredytowego wpływa na wydajność banku, przy tej samej liczbie pracowników bank może rozpatrzyć więcej wniosków i udzielić więcej kredytów. Dzięki przydzieleniu kredytobiorcy do kreślonej grupy ryzyka następuje automatyczna segmentacja rynku, pozwalającą zdecydować, jaki kredyt zaoferować klientowi, biorąc pod uwagę jego zdolność kredytową. Ponadto stosowanie credit-scoringu powoduje obniżenie kosztów obsługi, zwiększenie wielkości przyznanych kredytów, zredukowanie ilości żądanych dokumentów niezbędnych do oceny, gwarantuje obiektywizm, znacząco skraca czas i koszty analizy kredytowej a także daje możliwość ekspansji na nowe dotychczas nieobsługiwane segmenty rynku.

13 Wady systemów scoringowych Pomimo licznych zalet system ten zawiera wiele wad. Dużym zagrożeniem jest możliwość szybkiej dezaktualizacji systemu i niezdolność do szybkiego dostosowania się do zmian. Na przykład w wyniku gwałtownych zmian w gospodarce może się okazać, że czynniki przyjęte do oceny jako kryterium oceny ulegną zmianie, co doprowadzi do bezużyteczności systemu. Dlatego też od nowoczesnych systemów wymaga się możliwości dostosowywania ich do zmiennych realiów, a najlepiej uaktualniania tzw. tablic scoringowych. Wiele problemów nasuwa również wybór kryteriów oceny i odpowiedniej liczby punktów. Niektóre kryteria można uznać za niemające bezpośredniego wpływu na zdolności kredytobiorcy. Ilość punkty przydzielana przez system niekiedy wydaje się nielogiczna. Występuje wręcz dyskryminacja niektórych grup społecznych. Za wadę uważa się to, że dokonuje się wyboru kryteriów oceny na podstawie danych zebranych tylko z grupy podmiotów, którym został udzielony kredyt, pomijając te z odrzuconymi wnioskami. Również zbyt małą ilość ocenianych cech badanego podmiotu.. Klasyfikowanie nowo badanych podmiotów tylko do dwóch klas ryzyka dobrej i złej, pomijając klasę nieokreślony, wymagający zdobycia szerszych informacji. Ponadto dokonując oceny zdolności kredytowej banki często korzystają z danych zewnętrznych źródeł, na przykład biur kredytowych. Stanowi to kolejny problem, albowiem wiele danych będących w dyspozycji tych biur posiadać może błędy. Błędy te mogą być przyczyną złej oceny dokonywanej przez system lub być przestarzałe. Kolejnym mankamentem scoringu kredytowego, szczególnie przy kredytach gospodarczych, bywa jego zbytnia ogólnikowość jak też brak części poświęconej analizie jakościowej. Systemy Big data - CRM w działalności banku Główną determinantą rozwoju systemów CRM w bankach jest z ekonomicznego punktu widzenia chęć maksymalizacji zysków tych podmiotów, na skutek oferowania klientom coraz większej liczby produktów, dzięki wiedzy o nich, generowanej na skutek przetwarzania dostępnych danych w systemach informatycznych (posiadane produkty, preferencje zakupowe, wiek, płeć, stan majątkowy). Obniżenie znaczenia dotychczas stosowanego marketingu standardowego (masowego) oraz zmiany technologiczne spowodowały, że banki rozpoczęły także działania budujące lojalność i przywiązanie klienta.

14 Do głównych zmian rynkowych zanotowanych na przełomie ostatniej dekady należy zaliczyć: Zmniejszoną lojalność klientów Wzrost działań konkurencji Zwiększone koszty pozyskania nowych klientów (szacuje się, że aktualny koszt pozyskania nowego klienta dla banku oscyluje w przedziale od 650 zł do nawet zł) Wysokie wymagania klientów wobec banków (świadomość konsumencka) Wzrost liczby kanałów dystrybucji- odejście klientów z okienka bankowego na rzecz nowych technologii- bankowość internetowa, mobilna. CRM, czyli Customer Relationship Management wyszedł naprzeciw zmianom zachodzącym na rynku. Oznacza kompleksowe zarządzenie relacjami z klientem i stanowi podstawę zintegrowanych działań mających na celu przywiązanie klienta do banku. Klient, który jest zadowolony z określonego produktu bankowego (konto, lokata, karta kredytowa), który otrzymał ww. produkt w terminie i jest odpowiednio obsługiwany po dokonaniu transakcji sprzedaży zapewne na dłużej będzie klientem takiego banku. Z kolei usługodawca (bank)musi na bieżąco badać preferencje klientów i dostosowywać swoją ofertę. W tym przypadku nie wystarczy już badać ich preferencji masowo. Każdy klient musi być osobno analizowany, a produkt i oferta dostosowywane do jego preferencji. Przechowywanie informacji o kliencie, kontaktach z nim oraz rodzaju zakupionych produktów to podstawa relacji bank klient. CRM to sposób budowania strategii marketingowych w oparciu o badania zadowolenia, zaufania i lojalności klientów wobec marek. Główne zadania CRM to: Indywidualizacja obsługi masowego klienta Minimalizacja kosztów związanych z obsługą klientów Zapewnienie lojalności klientów Cele systemu CRM to przede wszystkim: Wiedza Wiedza obejmuje poznanie i zrozumienie klientów oraz rynku. Wiedzę uzyskuje się poprzez odpowiednie wykorzystanie informacji, natomiast informacje są wynikiem przetwarzania danych o klientach.

15 Klient CRM ma pomóc w dokonaniu segmentacji klientów i określeniu ich potrzeb, a następnie umożliwić zaproponowanie produktów i usług dokładnie dostosowanych do preferencji i oczekiwań klientów. Utrzymanie klientów Firma, dbając o bezpieczeństwo swoich wpływów, powinna poświęcić szczególna uwagę 20% swoich najlepszych klientów. Oni, bowiem powinni zapewnić przeważającą większość przychodów firmie. Utrzymanie klientów to także zadbanie o ich lojalność wobec firmy. CRM stanowi zintegrowany i kompletny system, którego zadaniem jest standaryzacja i wsparcie całego procesu,na który składają się: CRM obsługa klienta CRM sprzedaż CRM marketing CRM zarządzanie kluczowymi klientami CRM serwis CRM wewnętrzny CRM analizy Rysunek 1: Modelowy system CRM zorientowany na klienta

16 Rysunek 1. Obrazuje proces zarządzania relacjami, którego celem jest zatrzymanie klienta w czasie. Wszystkie działania w poszczególnych działach banku są ze sobą powiązane. Najistotniejszym zaś komponentem efektywnego administrowania CRM jest zarządzanie kontaktami. Ad.1 CRM obsługa klienta Dane klienta-dane związane z klientem: nazwa, dane teleadresowe, zatrudnienie, branża itp. Sprzedaż dla klienta dostęp do danych o sprzedaży zrealizowanej przez danego klienta Zamówienia klienta-pozwalają na monitorowanie zamówień klienta Umowy długoterminowe i krótkoterminowe - rodzaje umów zawieranych z klientem, czas ich trwania Strategia wobec klienta opis strategii działania wobec klienta, np. badanie poziomu zadowolenia, zaproszenia na spotkania, przesyłanie materiałów promocyjnych. Ad 2.CRM sprzedaż Klient Podmiotem w systemie staje się klient. Ważniejsze są informacje o preferencjach tego klienta, o doradcach, z którymi się kontaktuje, stopniu zadowolenia z obsługi itp. Zgromadzone dane pozwolą na realizację głównego założenia systemów CRM - budowanie długotrwałych i bliskich relacji z klientem. Informacje Systemy CRM pozwalają zbierać i analizować wszystkie zjawiska, które mają wpływ na jakość przetwarzanych danych. Call center Pozwala na automatyczne wybieranie numerów i łączenie pracownika z klientem, automatyczny zapis rozmowy i wpisywanie do bazy ważnych informacji (czy klient życzy sobie kolejnego kontaktu, co go zainteresowało).zapewnia możliwości monitorowania rozmów i analizę informacji przekazywanych przez klienta. Organizacja Informacje o klientach, konkurencji i własnych działaniach marketingowych w kontrolowany sposób są dystrybuowane do odpowiednich osób. Osoby te są zobowiązane do zasilania systemu w informacje, które otrzymują w trakcie działań handlowych, aby inny doradca mógł w przyszłości wykorzystać je w swoich relacjach z klientem.

17 Planowanie Systemy CRM pozwalają delegować i ewidencjonować zadania wytyczane przez organizację. Pozwalają badać zakres ich wykonania i wynik- Strategia handlowa banku System CRM zbiera i pozwala analizować i planować odpowiednie sekwencje działań doradców oparte na jednolitych zasobach dokumentacji i wiedzy marketingowej. Pozwala badać najlepsze wzorce pracy doradców w bankach i przenosić je na innych pracowników oddziałów. Dla danej grupy produktów proces sprzedaży składa się z podobnych elementów, np. zabranie informacji o potencjalnym kliencie, inicjacja spotkania, określenie potrzeb klienta, zaproponowanie rozwiązania, demonstracja rozwiązania, ofertowanie, negocjacje, sprzedaż. Użytkownik może zdefiniować sobie dowolną postać cyklu sprzedaży. Może on również zostać poszerzony np. o takie elementy jak instalacja, szkolenie, serwis czy też okresowe przeglądy. Systemy klasy CRM umożliwiają rejestrację wszelkich kontaktów z klientami w ramach poszczególnych etapów cyklu sprzedaży. System CRM pozwala na wygodniejsze zarządzanie sprzedażą. Z drugiej strony, analizując działalność najskuteczniejszych doradców, menedżer /dyrektor oddziału/ dyrektor regionu/ dyrektor sprzedaży będzie mógł zidentyfikować przyczyny ich sukcesu i udoskonalić umiejętności handlowe pozostałych pracowników. Rysunek 2. Przedstawia najważniejsze zalety systemu sprzedaży CRM. Ad. 3 CRM marketing Karty klientów System klasy CRM powinien pozwalać na wprowadzanie szczegółowych informacji o każdej akcji promocyjnej. Każda akcja jest planowana (cele akcji, harmonogram działań, osoby odpowiedzialne, klient docelowy itd.), budżetowana (poprzez określenie nakładów na poszczególne działania), rozliczana pod względem finansowym i terminowym oraz powiązana z systemem sprzedaży i kart klientów, dzięki czemu system umożliwia szczegółową analizę efektywności każdej akcji (lub

18 globalnej działalności promocyjnej banku) w postaci: stopnia zrealizowania (lub przekroczenia) budżetu, kosztów pozyskania nowego klienta (potencjalnego i faktycznego), zwrotu z inwestycji na promocję, bilansu kosztów i zysków z danej akcji promocyjnej, uzyskanych zysków z danego klienta pozyskanego za pomocą określonej akcji itd. CRM pozwala na rejestrację odzewu na daną akcję promocyjną i przekazanie kontaktów (prospektów) do wybranych doradców Rysunek 3.Obszar pozyskiwania klienta. Ad 4. CRM zarządzanie kluczowymi klientami Zarządzanie partnerami Istnieje możliwość udostępnienia aplikacji CRM (najczęściej poprzez sieć WWW) partnerom handlowym- najczęściej pośrednicy finansowi. Partnerzy mogą korzystać z aplikacji w zróżnicowanym zakresie (mają dostęp do różnych danych w zależności od prowadzonej przez firmę polityki). Partnerzy mogą mieć dostęp do swoich danych finansowych, sprzedażowych, kartoteki produktów, statusów aplikacji produktu bankowego. Ad.5 CRM wewnętrzny dane związane z kontaktami pomiędzy pracownikami, pracownicy odpowiedzialni za poszczególnych klientów, dane osobowe pracowników i odpowiedzialność za poszczególnych klientów, struktura organizacyjna, relacje wewnętrzne.

19 Ad 6. CRM analizy raporty sprzedaży, monitorowanie działań, prognozowanie. Badanie satysfakcji i zadowolenia klientów jest jednym z najważniejszych elementów utrzymania stałego klienta. Dzięki tego typu badaniom bank może wprowadzić działania korygujące i wyprzedzić odejście klientów do konkurencji. Z drugiej strony znajomość potrzeb klientów jest niezmiernie ważna z punktu widzenia procesu budowy oferty produktowej banku i zwiększania sprzedaży. Dobra znajomość potrzeb klientów umożliwia dostosowanie działań banku do zaspokajania tych potrzeb szybciej niż zdąży się o nich dowiedzieć konkurencja i obsłużyć klienta. CRM powinien umożliwiać planowanie oraz prowadzenie i raportowanie profesjonalnych badań marketingowych. Powinien mieć wbudowane narzędzia do projektowania i raportowania badań marketingowych. Użytkownik powinien dysponować również profesjonalnym narzędziem do budowy własnych kwestionariuszy i różnego rodzaju raportów. Banki posiadające system CRM osiągają wiele korzyści. Są to między innymi: zwiększenie satysfakcji klientów, zwiększenie lojalności klientów, zwiększenie sprzedaży, wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta dla całej firmy, skrócenie czasu przeznaczonego przez doradców na czynności administracyjne, zwiększenie efektywności wykonywanych działań po sprzedażowych, obniżenie kosztów rekrutacji i szkolenia pracowników, zmniejszenie kosztów zmiennych, zmniejszenie liczby reklamacji, zwiększenie efektywności działań promocyjnych zmniejszenie kosztów promocji, zaoszczędzenie czasu pracowników działu promocji

20 pełną kontrolę budżetu przeznaczonego na promocję, badanie efektywności poszczególnych działań promocyjnych, kontrolę pracy doradców zatrudnionych w oddziałach Optymalne wykorzystanie systemu pozwala bankom tworzyć długotrwałe, korzystne dla obu stron relacje z klientami, rezultatem, których jest zwiększona lojalność klienta, realizowanie założonej sprzedaży i maksymalizację zysków.

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Trzy sfery działania banków

Trzy sfery działania banków Trzy sfery działania banków I sfera działania banków: pośrednictwo kredytowe w ramach tzw. operacji pasywnych (biernych) bank pożycza pieniądze i środki pieniężne od swoich klientów po to, aby w ramach

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Autorzy: Remigiusz Kaszubski, Agata Tupaj- Cholewa

Prawo bankowe. Autorzy: Remigiusz Kaszubski, Agata Tupaj- Cholewa Prawo bankowe. Autorzy: Remigiusz Kaszubski, Agata Tupaj- Cholewa Wprowadzenie Rozdział pierwszy Źródła prawa bankowego w Polsce i w Unii Europejskiej Rozdział drugi Podstawowe definicje w ustawie - Prawo

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Scoring kredytowy w pigułce

Scoring kredytowy w pigułce Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Scoring kredytowy w pigułce Mariola Kapla Biuro Informacji Kredytowej S.A. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36 30-110

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Załącznik do Uchwały 36/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017 Załącznik do Uchwały 35/2017 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Rachunki i kredyty złotowe

Rachunki i kredyty złotowe Rachunki i kredyty złotowe Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz pożyczek nie oferowanych - podlegających spłacie obowiązuje od 1 października 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe Szczegółowy program kursu 1. Budżetowanie i analiza Budżety stanowią dla zarządców jedno z głównych źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

1. Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.

1. Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1. Prawo bankowe 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1376) 2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1385, poz. 1529; 2013, poz. 777, poz.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Według sądu, odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy są kosztami podatkowymi.

Według sądu, odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy są kosztami podatkowymi. Według sądu, odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy są kosztami podatkowymi. Wypłata dywidendy akcjonariuszom jest zawsze powiązana z działalnością gospodarczą i przychodami. Według sądu,

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Załącznik do Uchwały Zarządu nr 41/2016 z dnia 31-03-2016 r. Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Zakrzewo, marzec 2016r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo