KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. W ujęciu tym nie jest brane pod uwagę, że banki są organizacjami zatrudniającymi ludzi, których kwalifikacje i motywacje wyznaczają sukces przedsiębiorstwa bankowego. Bank jako podmiot gospodarczy W szerszym ujęciu definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki działalności. Do warunków wewnętrznych należy zaliczyć: współpracowników, operatywne zarządzanie, wewnętrzne informacje, zasoby pieniądza w dyspozycji przedsiębiorstwa. Do warunków zewnętrznych, te, które są składnikami otoczenia. Przez otoczenie należy rozumieć tę część organizacji gospodarki, z którą bank pozostaje w jakiś sposób powiązany i poprzez wpływ tego powiązania zachowanie banku ulega zmianom. Elementy otoczenia to: klienci banku, właściciele banków, pozostałe przedsiębiorstwa bankowe, polityka pieniężna, interes społeczny. Definicja banku z punktu widzenia klientów bankowych powinna obejmować wszystkie możliwe rodzaje działalności bankowej. Zgodnie z tym założeniem przedsiębiorstwo bankowe to takie, które zaciąga i udziela kredytu, świadczy usługi w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym oraz oferuje inne usługi. Jest to określenie banku uniwersalnego podporządkowane podziałowi bilansowemu czynności bankowych. Bank jako uczestnik rynku usług Bank to przedsiębiorstwo, które oferuje i realizuje usługi w zakresie obrotu płatniczego, finansowania, dokonywania wkładów pieniężnych oraz czynności związanych z tymi usługami. Bank w rozumieniu Ustawy z dnia r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone po pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. 2. Rodzaje banków: Według kryteriów określonych w przepisach prawa UE - banki depozytowo-kredytowe (commercial banks) -banki inwestycyjne (investment banks),

2 -banki uniwersalne, które wykonują czynności zarówno banków depozytowokredytowych, jak i banków inwestycyjnych. Według Ustawy z dnia r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) - bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - bank zagraniczny- bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 3. Rodzaje czynności bankowych według Ustawy z dnia r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) i ich znaczenie w realnym systemie bankowym 1. Czynnościami bankowymi są: - przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, - prowadzenie innych rachunków bankowych - udzielanie kredytów, - udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, - emitowanie bankowych papierów wartościowych, - przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, - wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach. 2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki: - udzielanie pożyczek pieniężnych, - operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, -świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego, - terminowe operacje finansowe, - nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, - przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, - prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, - udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, - pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Definicje operacji bankowych - to wszelkiego rodzaje usługi świadczone przez banki, które utożsamiane są z czynnościami bankowymi (Prawo bankowe z 1997r., art. 5): - czynności bankowe zastrzeżone wyłącznie dla banków - czynności, które są bankowymi, o ile są wykonywane przez banki (mogą być

3 wykonywane przez inne podmioty), - wszelkie inne usługi świadczone przez banki na rzecz klientów - to wszelkiego rodzaju czynności wykonywane przez banki, które powodują zmiany w stanach rachunków i prowadzonej ewidencji księgowej - zarówno te które związane są ze świadczeniem usług na rzecz klientów - jak i operacje wynikające z gospodarki własnej Produkt bankowy - to usługa (operacja) będąca elementem oferty bankowej - to pojęcie tożsame z definicją operacji jako wszelkiego rodzaje usług świadczonych przez banki na rzecz klientów Kryterium podziału Rodzaje operacji bankowych Operacje Przedmiot bierne czynne pośredniczące Podmiot własne klientów Podział terytorialny krajowe zagraniczne Waluta operacji złotowe walutowe Forma rozliczeń bezgotówkowe gotówkowe Operacje bierne (pasywne) Pozyskiwanie źródeł finansowania: przyjmowanie depozytów od klientów przyjmowanie depozytów od innych banków emisja własnych papierów wartościowych zaciąganie kredytów, w tym od NBP Klasyczny podział operacji Operacje czynne (aktywne) Inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w aktywa przychodowe: udzielanie kredytów i pożyczek udzielanie lokat innym bankom zakup papierów wartościowych skup wierzytelności lokowanie środków pieniężnych w NBP w ramach operacji otwartego rynku Operacje pośredniczące Operacje usługowe, których zadaniem nie jest ani pozyskiwanie, ani sprzedaż pieniądza. Wykonywane na zlecenie, rachunek i ryzyko klientów. obsługa rachunków bankowych przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych) doradztwo finansowe przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych wykonywanie czynności obrotu dewizowego (wymiana walut)

4 Tradycyjna klasyfikacja operacji bankowych przyjmuje za podstawę wewnątrzbankowy punkt widzenia i odnosi się do konstrukcji bilansu. Niektóre operacje nie znajdują odzwierciedlenia w bilansie. Z punktu widzenia klienta czynności bankowe można podzielić na: 1) operacje finansujące, 2) operacje depozytowe, 3) usługi związane z obsługą obrotu płatniczego klientów i własnego, 4) usługi różne. Operacje bankowe znajdują odzwierciedlenie w podstawowych sprawozdaniach finansowych: - bilansie, - sprawozdaniu dotyczącym pozycji pozabilansowych, - rachunku zysków i strat, - rachunku przepływu środków pieniężnych. 4. Formy prawne banków Banki we współczesnych systemach są traktowane jako instytucje zaufania publicznego. Państwo dla zachęcenia do gromadzenia środków pieniężnych w bankach i korzystania z innych ich usług wprowadza szereg rozwiązań mających na celu podniesienie stopnia bezpieczeństwa działalności banku. Jednym z aspektów nadzoru nad systemem bankowym jest wyeliminowanie żywiołowego tworzenia przedsiębiorstw bankowych i wprowadzenie sformalizowanie procedury ubiegania się o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności bankowej. W Polsce tworzenie banków jest regulowane przez ustawy: - Prawo bankowe, - Ustawę o Narodowym Banku Polskim, - Kodeks Handlowy, - Prawo spółdzielcze. W przypadku banku na utworzenie przedsiębiorstwa trzeba otrzymać licencję. Chodzi o niepodejmowanie działalności przez banki, które nie zgromadziły całego kapitału założycielskiego i nie dopełniły innych czynności, które powinny poprzedzać rozpoczęcie działalności. W przypadku banku można wybrać jedną z trzech form prawnych: - przedsiębiorstwo państwowe bank państwowy może powołać Rada Ministrów. - spółdzielnia pewna nieograniczona liczba osób może powołać spółdzielnię i ubiegać się o uzyskanie licencji. Ta forma prawna nie odpowiada obecnym prawom rynkowym. - spółka akcyjna ta forma jest najczęściej stosowana do obecnych norm prawnych. Ten rodzaj przedsiębiorstwa jest w stanie uzyskać niezbędny kapitał własny. Założycielami banku akcyjnego mogą być osoby prawne i fizyczne. Liczba założycieli nie może być mniejsza niż trzech, jeżeli są nimi osoby prawne, bądź dziesięciu, jeżeli są nimi osoby fizyczne. Ograniczenia te nie dotyczą sytuacji, gdy

5 założycielem banku jest Skarb Państwa, bank krajowy bądź bank zagraniczny. 5. Istota działalności banków, podstawowe pojęcia Istota banków - Banki powstały w odpowiedzi na potrzebę pośrednictwa w pożyczaniu pieniędzy. Tradycyjnie ich działalność opierała się głównie na zbieraniu depozytów i udzielaniu kredytów, - Depozyty to wolne środki pieniężne, które w danym momencie nie są potrzebne ich właścicielom. Mogą oni je przynieść do przechowania w banku, za co dostają odpowiednie wynagrodzenie, nazywane oprocentowaniem depozytu, - Kredyty to pieniądze, które banki pożyczają przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym np. na zakup nowych linii produkcyjnych w firmie, zakup mieszkania albo komputera. Za udzielenie kredytu banki żądają opłaty, którą jest oprocentowanie kredytu. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca oddaje bankowi sumę pieniędzy wyższą od tej, którą pożyczył. Banki jako instytucje zaufania publicznego i jednocześnie jako podmioty gospodarcze, których zadaniem jest osiąganie zysku w swojej działalności muszą kierować się zarówno ograniczenia pochodzącymi: z otoczenia (np. regulacje ostrożnościowe oraz podatkowe), z wewnątrz banku (interesy akcjonariuszy oraz pracowników). W ujęciu tradycyjnym za nadrzędne cele uznaje się: rentowność, bezpieczeństwo, utrzymanie płynności. Najważniejsze cele w działalności banków- zwrot na aktywach i kapitale, zwiększenie udziału w rynku oraz przetrwanie w otoczeniu konkurencyjnym, nowe technologie oferowane klientom, jak i te które służą potrzebom wewnętrznym banku np. redukcji kosztów. Celem strategicznym każdego banku jest maksymalizacja długoterminowej stopy zwrotu dla akcjonariuszy, skorygowanej o czynnik ryzyka. Realizacja tego celu jest uzależniona od zdolności do generowania zysków w dłuższej perspektywie. Cel ten osiąga się przez odpowiednie zarządzanie aktywami i pasywami banku, czyli ich strukturą i wynikającym z niej ryzykiem w celu osiągnięcia zadowalającego zysku. Ryzyko i dochód muszą być zawsze rozpatrywane łącznie, gdyż oczekiwany zysk może być właściwie oceniany tylko w świetle towarzyszącego mu ryzyka. Nadmiernie ryzykowne operacje lub niezachowanie odpowiednich proporcji w aktywach bądź między aktywami a pasywami może zagrozić sytuacji banku, a nawet ujemnie rzutować na system bankowy ze względu na powiązania między bankami. W bankach ogromne znaczenie ma zatem zarządzanie aktywami i pasywami, które jest zasadniczą częścią całego procesu zarządzania bankiem komercyjnym. Polega ono na zarządzaniu efektywnością (w tym marżą odsetkową) i ryzykiem bankowym. Depozyty, cechy - za złożenie depozytu banki oferują wynagrodzenie w postaci odsetek. Zatem nasze wolne środki pieniężne złożone w banku mogą zarabiać, a gdy trzymamy je np. w portfelu nie. - bezpieczeństwo środków w bankach gwarantują specjalnie w tym celu powołane instytucje, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy zamiast bankowi pożyczymy pieniądze komuś innemu, np.

6 sąsiadowi, musimy się liczyć z tym, że może nam ich nie oddać, - dysponując wolną gotówką, nie musimy tracić czasu na szukanie chętnych do pożyczenia jej od nas. Banki zawsze czekają z otwartymi rękoma. Oczywiście do pożyczenia naszych nadwyżek finansowych podmiotom innym niż banki może nas skłonić wyższe oprocentowanie; warto jednak pamiętać, że również ryzyko jest wówczas wyższe, - banki oferują wiele rodzajów depozytów. Depozyty bieżące, które można wypłacić w każdej chwili, są zwykle najniżej oprocentowane. Zwykle im okres, na który składamy depozyt jest dłuższy, tym wyższe oprocentowanie, - głównym powodem przyjmowania przez banki depozytów jest to, że mają one możliwość dalszego pożyczania zebranych pieniędzy po wyższych stopach procentowych. Banki mogą je także pożyczyć innym bankom. Wzajemne pożyczanie sobie przez banki środków pieniężnych jest bardzo popularne i tworzy tzw. międzybankowy rynek pieniężny. Na rynku tym banki, które mają w danej chwili nadwyżki depozytów ponad swoje możliwości udzielania kredytów, pożyczają nadmiarowe środki tym bankom, w których popyt na kredyty przewyższa posiadane przez nie depozyty. Zależności między kredytami a depozytami W tym kontekście pojawiają się następujące pytania: czy przy danych stopach procentowych na rynku międzybankowym może być nadmiar wolnych środków pieniężnych? Albo czy możliwa jest sytuacja, w której zabraknie środków i banki będą musiały odsyłać klientów zgłaszających się po kredyty z negatywną decyzją o udzieleniu kredytu? Odpowiedź na oba pytania brzmi nie, gdyż na ilość środków pieniężnych dostępnych na rynku międzybankowym intensywnie oddziałuje bank centralny. Prowadzi on tzw. operacje otwartego rynku, polegające na pożyczaniu pieniędzy bankom albo od banków. Celem tych operacji jest utrzymanie stóp procentowych, po których banki pożyczają sobie środki nawzajem na pożądanym przez bank centralny poziomie. Aby to osiągnąć bank centralny dba, by suma środków pieniężnych na rynku międzybankowym była równa zero, tzn. by podaż środków pieniężnych oferowanych przez banki mające nadmiar depozytów była równa popytowi na zgłaszanemu przez banki chcące udzielać kredytów. A zatem dzięki istnieniu rynku międzybankowego oraz działaniom podejmowanym na nim przez bank centralny sytuacja, w której jakiś bank nie może udzielić swemu klientowi kredytu gdyż zabrakło mu środków jest praktycznie niemożliwa. Podobnie nie ma ryzyka, że jakiś bank zaprzestanie przyjmowania depozytów, gdyż zawsze będzie istnieć możliwość odsprzedania zebranych środków z zyskiem (czyli po wyższej stopie procentowej) na rynku międzybankowym. Kredyty Banki zajmują się także udzielaniem kredytów. Z kredytem mamy do czynienia wówczas, gdy bank pożycza pieniądze np. dla przedsiębiorstwa lub zwykłego Kowalskiego. Kredytobiorcy od zaciągniętych kredytów muszą płacić odsetki, których część stanowi zarobek banku. Warto zauważyć, że nie każdy chętny do zapłacenia odsetek może liczyć na przyznanie kredytu. Banki udzielają ich tylko podmiotom posiadającym tzw. zdolność kredytową, czyli tym, którzy w ocenie banku są w stanie spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami. Ponadto aby uzyskać kredyt trzeba przedstawić zabezpieczenie, które według banku jest wystarczające do pokrycia zobowiązań kredytowych w przypadku gdyby kredytobiorca z jakichś powodów zaprzestał spłat. Takim zabezpieczeniem może być np. zastaw na kupowanej maszynie, hipoteka na nieruchomości lub ubezpieczenie spłaty kredytu

7 w towarzystwie ubezpieczeniowym. Udzielanie kredytów jest drugą stroną obok przyjmowania depozytów działalności banków polegającej na pośredniczeniu w przepływie środków od tych, którzy mają nadmiar środków pieniężnych do tych, którzy mają pomysł na ich spożytkowanie. Istnieje wiele różnych rodzajów kredytów. Kredyty udzielane przedsiębiorstwom mogą mieć charakter inwestycyjny albo obrotowy. Kredyty udzielane gospodarstwom domowym mogą być przeznaczane np. na zakup dóbr konsumpcyjnych (np. lodówki, telewizora), na zakup mieszkań, na zakup papierów wartościowych. Cena kredytu czyli jego oprocentowanie jest zależna m.in. od celu, na jaki jest przeznaczany kredyt, od oceny przez bank ryzyka niespłacenia przez klienta zobowiązań wynikających z kredytu, od zabezpieczenia kredytu. Oprocentowanie kredytów i depozytów Oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach związane jest z kształtowaniem się oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym, nazywanego w Polsce stawkami WIBOR. Oprocentowanie depozytów jest zwykle niższe niż WIBOR. Oferowanie oprocentowania wyższego jest dla banku nieopłacalne; jeśli zechce później zainwestować zebrane pieniądze na rynku międzybankowym straci, natomiast pożyczając je w postaci kredytów zarobi mniej niż gdyby pozyskał środki od innych banków właśnie na rynku międzybankowym. Podobnie oprocentowanie kredytów nie spada poniżej WIBORu. Oferowanie kredytu oprocentowanego niżej niż WIBOR jest nieopłacalne dla banku, gdyż zarobiłby więcej, gdyby zamiast udzielać kredytu pożyczył pieniądze innym bankom na rynku międzybankowym. Różnicę między oprocentowaniem depozytów a stawką WIBOR nazywa się marżą depozytową, natomiast różnicę między oprocentowaniem kredytów a WIBORem marżą kredytową. Często przy ubieganiu się o kredyt przedmiotem negocjacji jest nie oprocentowanie, ale właśnie wysokość marży kredytowej. Podobnie składając większą sumę w depozycie w banku negocjuje się wysokość marży depozytowej. Oferta bankowa Zbieranie depozytów i udzielanie kredytów to podstawowa działalność banków. Jednak dążąc do zwiększania zysków, współcześnie banki oferują znacznie szerszą gamę usług. Należą do nich np. karty płatnicze, usługi maklerskie, konta osobiste umożliwiające realizowanie płatności i przelewów w sposób bezgotówkowy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty polegające na tym, że to bank bierze na siebie obowiązki związane np. z regulowaniem płatności klienta za telefon, gaz czy prąd itp. Oferta dla przedsiębiorstw także znacznie wykracza poza przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów. Banki uczestniczą np. w zarządzaniu płatnościami masowymi, pośredniczą w uzyskiwaniu środków z rynku kapitałowego czy prowadzą doradztwo inwestycyjne. Oferta współczesnych banków jest wszechstronna. Wciąż jednak najważniejsza pozostaje działalność depozytowo- kredytowa. 6. Systemy komputerowe w działalności banków Systemy komputerowe w działalności banków dzielimy na: - centralne systemy informatyczne, - systemy dedykowane- tj. systemy ocen scoringowych, ratingowych klientów, zdolności kredytowej, - systemy big data - obejmujące wszystkie dostępne informacje na temat klientów, operacji na ich rachunkach- najczęściej są to systemy klasy CRM.

8 Centralne systemy informatyczne są głównym projektem informatycznym, funkcjonującym w danym banku. Systemy takie pełnią funkcję programów finansowo- księgowych, które obejmują organizację, realizację i funkcję kontrolną nad operacjami bankowymi, udostępnianymi przez dany bank, tj. zakładanie kont bankowych, lokat, wypłata kredytów. Systemy dedykowane do specjalistyczne systemy informatyczne, odnoszące się do poszczególnych faz realizacji określonych zadań, np. oceny ryzyka kredytowego (rating, scoring), oceny zdolności kredytowej. Rozkwit credit-scoringu datuje się na około 1956 r., kiedy to powstała pierwsza firma konsultingowa Fair, Isaac and Company. W początkowej fazie rozwoju metod scoringowych zainteresowane ich stosowaniem były głównie banki ze względu na ich dużą liczebność problemy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Punktową ocenę ryzyka można sklasyfikować wg kryteriów: 1. ze względu na oceniany podmiot: scoring osób fizycznych, scoring podmiotów gospodarczych, a) małych przedsiębiorstw, b) średnich i dużych przedsiębiorstw, 2. ze względu na rodzaj kredytu: scoring kredytów konsumpcyjnych, a) kredytów gotówkowych, b) kredytów samochodowych, c) kredytów hipotecznych, d) kart kredytowych, scoring kredytów gospodarczych, 3. ze względu na podmiot wykorzystujący scoring: scoring banku komercyjnego, scoring banku centralnego, scoring biura kredytowego, scoring emitentów kart płatniczych i kredytowych, scoring agencji ratingowej, scoring towarzystwa ubezpieczeniowego,

9 4. ze względu na dziedzinę wykorzystania scoring: scoring bankowy, scoring marketingowy, scoring ubezpieczeniowy, Rodzaje scoringu: Użytkowy- jest procesem oceny pojedynczego wniosku o kredyt lub inny produkt. Ma na celu określenie prawdopodobieństwo sumiennego wywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań. W skrócie polega to na ocenie złożonych przez kredytobiorcę odpowiedzi na szereg pytań zamieszczonych we wniosku. Z każdą odpowiedzią kojarzone są punkty, których suma decyduje o udzieleniu kredytu lub odrzuceniu. Behawioralny- to technika pozwala kredytodawcy podjąć trafną decyzję dotyczącą stałego klienta poprzez prognozowanie jego przyszłych wyników działalności. Jest szeroko rozpowszechniony przy wyznaczaniu na przykład nowego limitu kredytowego, czy modyfikowaniu poprzedniego, przy udostępnianiu nowych produktów. Ocenę behawioralna uznaje się za bardziej wiarygodną i kompleksową ze względu na wykorzystanie w niej danych historycznych zebranych przez bank w trakcie obsługi klienta, a także ze względu na jej periodyczny charakter. Wyróżnia się dwa podejścia do oceny behawioralnej. Pierwsze wykorzystuje metody creditscoringu wzbogacone o dodatkowe zmienne, drugie polega na budowie modeli prawdopodobieństwa określonych zachowań klientów w przyszłości. Scoring zysku- jego idea wyrosła z przekonania, że to zysk a nie współczynniki określające ryzyko w spłacie zadłużenia jest kryterium pozwalającym trafniej podjąć decyzję o przyznaniu kredytu. To taki system punktowej oceny, który stawia sobie za główny cel maksymalizacje zysku, jeśli może być wypracowany w związku z obsługą danego klienta a nie minimalizację ryzyka nie wywiązania się z umowy. Modele scoringowe: Analiza dyskryminacyjna- nazywana również rozdzielającą, należy do najstarszych metod klasyfikacyjnych wykorzystywanym w scoringu kredytowym. Polega na

10 klasyfikowaniu obiektów do znanych już klas na podstawie danych historycznych. Określenie prawdopodobieństwa zaklasyfikowania do odpowiedniej grupy opiera się na wiarygodności dwóch grup. Analiza regresji- analiza dyskryminacyjna i regresji liniowe, przy odpowiednich założeniach wyjściowych mogą dać podobne rezultaty, jednak częściej stosowana jest metoda regresji. Przemawia za tym m.in. jej lepsza znajomość, mniejsza ilość problemów z jej zastosowaniem, większa dostępność i jasność oraz większa ilość możliwych do zastosowania informacji. Metoda ta bada wpływ zmiennych niezależnych (X) na zmienną zależna (Y). jest wyrazem przyporządkowania średnich wartości zmiennej zależnej wartościom zmiennych niezależnych. Chociaż regresja liniowa stanowi dobrą technikę scoringową to mimo wszystko częściej wykorzystywana jest regresja logistyczna. Wynika to głównie z możliwości zastosowania jej w sytuacjach, kiedy posiadane dane nie spełniają założeń regresji liniowej. Drzewo klasyfikacyjne- jest najczęściej skomputeryzowaną, nieparametryczną techniką, opartą na rozpoznawaniu obrazów. Ma formę binarnego drzewa klasyfikacyjnego, które przydziela rozpatrywane przypadki do wcześniej wytypowanych grup podmiotów. Drzewo klasyfikacyjne składa się z punktów węzłowych oraz ich rozgałęzień, które powstają w wyniku przeciwstawienia sobie wzajemnie wykluczających się wariantów odpowiedzi. Metoda najbliższego sąsiedztwa- metoda ta służy do zaklasyfikowanie rozpatrywanego obiektu do jednej z grup na podstawie jego podobieństwa do występujących w niej przypadków. Kryterium podobieństwa obiektów jest odległość punktów w wielowymiarowej przestrzeni cech. Za jej pomocą wyznacza się k najbliższych obiektów o podobnych cechach (sąsiadów) i na tej podstawie można rozpatrzyć zaklasyfikowanie punktu do danej grupy, np. kredytobiorcy do grupy rzetelnych klientów. Sieć neuronowa- należy do kategorii metod istniejących pod nazwą sztuczna inteligencja. Najpopularniejszą forma sieci neuronowej jest trzywarstwowa oparta na algorytmie wstecznej propagacji. Porównuje ona prognozy z wartością rzeczywistą i koryguje siłę powiązań między neuronami. Składa się z trzech warstw: neuronów wejściowych, neuronów z warstwy ukrytej, neuronu lub neuronów

11 wyjściowych. System bazuje na dwóch procedurach: uczenia się oraz oceny i przekształcania. Systemy eksperckie- zaliczany jest również do grupy systemów sztucznej inteligencji. To program komputerowy który używa symbolicznego rozumowania. bazuje na zbiorze reguł (jeżeli, to ). Oparty jest na trzech głównych składnikach (baza faktów, baza wiedzy i mechanizm inwersyjny) stanowiących jego podstawę oraz na trzech modułach (konsultacyjnym, objaśniającym, nabywania wiedzy), które potrzebne są do porozumiewania się z systemem. System ten daje możliwość łatwej interpretacji pochodzenia otrzymanych rezultatów. Ponadto budowa pozwala na dodanie do bazy wiedzy nowych reguł i procedur postępowania. Jednak w momencie dokonania jakichkolwiek zmian, system musi zostać dostosowany do nowych charakterystyk, co może być i trudne i kosztowne. Algorytm genetyczny- funkcjonowanie systemu opiera się na ideach genetyki i naturalnej selekcji. Zapożycza koncepcje ewolucji naturalnej, stosując je do rozwiązywanego problemu. Algorytm genetyczny nie bazuje na jednym rozwiązaniu, ale na populacji rozwiązań. Podstawowymi operatorami systemu są: - selekcja i reprodukcja lepszych jednostek, - krzyżowanie jednostek, przypadkowa mutacja cech jednostek. Zalety systemów scoringowych Obecnie nie ma banku, który nie posiadałby lub nie planował w najbliższym czasie wprowadzić punktowej oceny ryzyka kredytowego. Przemawia za tym: Prostota, Homogeniczność procesu oceny zdolności kredytowej, Zmniejszenie liczby złych kredytów, Możliwość zwiększenia delegacji uprawnień do udzielania kredytów, Możliwość prowadzenia elastycznej polityki kredytowej przez kierownictwo banku, Możliwość rezygnacji z poręczeń, Kontrola i przewidywanie złych długów,

12 Zwiększenie wydajności pracy banku, Możliwość wykorzystania w działaniach marketingu bezpośredniego. Prostota dotyczy w głównie kredytów konsumpcyjnych, gdzie ocena dokonywana jest w oparciu o małą liczbę informacji. Sprzyja to szybszej obsłudze, skraca jej czas i klienci prawie że natychmiast otrzymuje odpowiedź na złożony wniosek kredytowy. Credit-scoring ujednolica proces oceny zdolności kredytowej w czasie i przestrzeni, funkcjonuje tak samo wydajnie każdego dnia, czego nie można powiedzieć o analityku, który stosującym tradycyjna metodę jednego dnia może zaakceptować, a drugiego odrzucić wniosek. Ponadto niedojdzie do sytuacji nierównomiernej oceny tego samego wniosku w różnych oddziałach tego samego banku. Przy ograniczonej liczbie dobrych ekspertów kredytowych, credit-scoring daje lepsze końcowe efekty w postaci mniejszej liczby złych kredytów, niż w przypadku tradycyjnej metody weryfikacji wniosków przez różnie doświadczonych pracowników. Ponadto prostota obsługi tego systemu pozwala na delegacje uprawnień do udzielania kredytów pracownikom mniej wykwalifikowanym, i tym samym gorzej opłacanym. Dotyczy to tylko kredytów konsumpcyjnych, przy których system credit-scoring jest wystarczający do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu. Prowadzenie elastycznej polityki kredytowej jest możliwe dzięki zmianie progów zaliczania klientów do określonej grupy ryzyka. W ciągu krótkiego okresu czasu można złagodzić albo zaostrzyć warunki udzielania kredytów. W przypadku kredytobiorców o wysokiej ocenie punktowej grupa niskiego ryzyka istnieje możliwość rezygnacji z poręczeń od tych klientów. Dzięki jasnej ocenie kredytobiorcy i przypisanie go do określonej grupy ryzyka, znane jest prawdopodobieństwo wystąpienia i skala złych długów w całym banku. Prostota i szybkość scoringu kredytowego wpływa na wydajność banku, przy tej samej liczbie pracowników bank może rozpatrzyć więcej wniosków i udzielić więcej kredytów. Dzięki przydzieleniu kredytobiorcy do kreślonej grupy ryzyka następuje automatyczna segmentacja rynku, pozwalającą zdecydować, jaki kredyt zaoferować klientowi, biorąc pod uwagę jego zdolność kredytową. Ponadto stosowanie credit-scoringu powoduje obniżenie kosztów obsługi, zwiększenie wielkości przyznanych kredytów, zredukowanie ilości żądanych dokumentów niezbędnych do oceny, gwarantuje obiektywizm, znacząco skraca czas i koszty analizy kredytowej a także daje możliwość ekspansji na nowe dotychczas nieobsługiwane segmenty rynku.

13 Wady systemów scoringowych Pomimo licznych zalet system ten zawiera wiele wad. Dużym zagrożeniem jest możliwość szybkiej dezaktualizacji systemu i niezdolność do szybkiego dostosowania się do zmian. Na przykład w wyniku gwałtownych zmian w gospodarce może się okazać, że czynniki przyjęte do oceny jako kryterium oceny ulegną zmianie, co doprowadzi do bezużyteczności systemu. Dlatego też od nowoczesnych systemów wymaga się możliwości dostosowywania ich do zmiennych realiów, a najlepiej uaktualniania tzw. tablic scoringowych. Wiele problemów nasuwa również wybór kryteriów oceny i odpowiedniej liczby punktów. Niektóre kryteria można uznać za niemające bezpośredniego wpływu na zdolności kredytobiorcy. Ilość punkty przydzielana przez system niekiedy wydaje się nielogiczna. Występuje wręcz dyskryminacja niektórych grup społecznych. Za wadę uważa się to, że dokonuje się wyboru kryteriów oceny na podstawie danych zebranych tylko z grupy podmiotów, którym został udzielony kredyt, pomijając te z odrzuconymi wnioskami. Również zbyt małą ilość ocenianych cech badanego podmiotu.. Klasyfikowanie nowo badanych podmiotów tylko do dwóch klas ryzyka dobrej i złej, pomijając klasę nieokreślony, wymagający zdobycia szerszych informacji. Ponadto dokonując oceny zdolności kredytowej banki często korzystają z danych zewnętrznych źródeł, na przykład biur kredytowych. Stanowi to kolejny problem, albowiem wiele danych będących w dyspozycji tych biur posiadać może błędy. Błędy te mogą być przyczyną złej oceny dokonywanej przez system lub być przestarzałe. Kolejnym mankamentem scoringu kredytowego, szczególnie przy kredytach gospodarczych, bywa jego zbytnia ogólnikowość jak też brak części poświęconej analizie jakościowej. Systemy Big data - CRM w działalności banku Główną determinantą rozwoju systemów CRM w bankach jest z ekonomicznego punktu widzenia chęć maksymalizacji zysków tych podmiotów, na skutek oferowania klientom coraz większej liczby produktów, dzięki wiedzy o nich, generowanej na skutek przetwarzania dostępnych danych w systemach informatycznych (posiadane produkty, preferencje zakupowe, wiek, płeć, stan majątkowy). Obniżenie znaczenia dotychczas stosowanego marketingu standardowego (masowego) oraz zmiany technologiczne spowodowały, że banki rozpoczęły także działania budujące lojalność i przywiązanie klienta.

14 Do głównych zmian rynkowych zanotowanych na przełomie ostatniej dekady należy zaliczyć: Zmniejszoną lojalność klientów Wzrost działań konkurencji Zwiększone koszty pozyskania nowych klientów (szacuje się, że aktualny koszt pozyskania nowego klienta dla banku oscyluje w przedziale od 650 zł do nawet zł) Wysokie wymagania klientów wobec banków (świadomość konsumencka) Wzrost liczby kanałów dystrybucji- odejście klientów z okienka bankowego na rzecz nowych technologii- bankowość internetowa, mobilna. CRM, czyli Customer Relationship Management wyszedł naprzeciw zmianom zachodzącym na rynku. Oznacza kompleksowe zarządzenie relacjami z klientem i stanowi podstawę zintegrowanych działań mających na celu przywiązanie klienta do banku. Klient, który jest zadowolony z określonego produktu bankowego (konto, lokata, karta kredytowa), który otrzymał ww. produkt w terminie i jest odpowiednio obsługiwany po dokonaniu transakcji sprzedaży zapewne na dłużej będzie klientem takiego banku. Z kolei usługodawca (bank)musi na bieżąco badać preferencje klientów i dostosowywać swoją ofertę. W tym przypadku nie wystarczy już badać ich preferencji masowo. Każdy klient musi być osobno analizowany, a produkt i oferta dostosowywane do jego preferencji. Przechowywanie informacji o kliencie, kontaktach z nim oraz rodzaju zakupionych produktów to podstawa relacji bank klient. CRM to sposób budowania strategii marketingowych w oparciu o badania zadowolenia, zaufania i lojalności klientów wobec marek. Główne zadania CRM to: Indywidualizacja obsługi masowego klienta Minimalizacja kosztów związanych z obsługą klientów Zapewnienie lojalności klientów Cele systemu CRM to przede wszystkim: Wiedza Wiedza obejmuje poznanie i zrozumienie klientów oraz rynku. Wiedzę uzyskuje się poprzez odpowiednie wykorzystanie informacji, natomiast informacje są wynikiem przetwarzania danych o klientach.

15 Klient CRM ma pomóc w dokonaniu segmentacji klientów i określeniu ich potrzeb, a następnie umożliwić zaproponowanie produktów i usług dokładnie dostosowanych do preferencji i oczekiwań klientów. Utrzymanie klientów Firma, dbając o bezpieczeństwo swoich wpływów, powinna poświęcić szczególna uwagę 20% swoich najlepszych klientów. Oni, bowiem powinni zapewnić przeważającą większość przychodów firmie. Utrzymanie klientów to także zadbanie o ich lojalność wobec firmy. CRM stanowi zintegrowany i kompletny system, którego zadaniem jest standaryzacja i wsparcie całego procesu,na który składają się: CRM obsługa klienta CRM sprzedaż CRM marketing CRM zarządzanie kluczowymi klientami CRM serwis CRM wewnętrzny CRM analizy Rysunek 1: Modelowy system CRM zorientowany na klienta

16 Rysunek 1. Obrazuje proces zarządzania relacjami, którego celem jest zatrzymanie klienta w czasie. Wszystkie działania w poszczególnych działach banku są ze sobą powiązane. Najistotniejszym zaś komponentem efektywnego administrowania CRM jest zarządzanie kontaktami. Ad.1 CRM obsługa klienta Dane klienta-dane związane z klientem: nazwa, dane teleadresowe, zatrudnienie, branża itp. Sprzedaż dla klienta dostęp do danych o sprzedaży zrealizowanej przez danego klienta Zamówienia klienta-pozwalają na monitorowanie zamówień klienta Umowy długoterminowe i krótkoterminowe - rodzaje umów zawieranych z klientem, czas ich trwania Strategia wobec klienta opis strategii działania wobec klienta, np. badanie poziomu zadowolenia, zaproszenia na spotkania, przesyłanie materiałów promocyjnych. Ad 2.CRM sprzedaż Klient Podmiotem w systemie staje się klient. Ważniejsze są informacje o preferencjach tego klienta, o doradcach, z którymi się kontaktuje, stopniu zadowolenia z obsługi itp. Zgromadzone dane pozwolą na realizację głównego założenia systemów CRM - budowanie długotrwałych i bliskich relacji z klientem. Informacje Systemy CRM pozwalają zbierać i analizować wszystkie zjawiska, które mają wpływ na jakość przetwarzanych danych. Call center Pozwala na automatyczne wybieranie numerów i łączenie pracownika z klientem, automatyczny zapis rozmowy i wpisywanie do bazy ważnych informacji (czy klient życzy sobie kolejnego kontaktu, co go zainteresowało).zapewnia możliwości monitorowania rozmów i analizę informacji przekazywanych przez klienta. Organizacja Informacje o klientach, konkurencji i własnych działaniach marketingowych w kontrolowany sposób są dystrybuowane do odpowiednich osób. Osoby te są zobowiązane do zasilania systemu w informacje, które otrzymują w trakcie działań handlowych, aby inny doradca mógł w przyszłości wykorzystać je w swoich relacjach z klientem.

17 Planowanie Systemy CRM pozwalają delegować i ewidencjonować zadania wytyczane przez organizację. Pozwalają badać zakres ich wykonania i wynik- Strategia handlowa banku System CRM zbiera i pozwala analizować i planować odpowiednie sekwencje działań doradców oparte na jednolitych zasobach dokumentacji i wiedzy marketingowej. Pozwala badać najlepsze wzorce pracy doradców w bankach i przenosić je na innych pracowników oddziałów. Dla danej grupy produktów proces sprzedaży składa się z podobnych elementów, np. zabranie informacji o potencjalnym kliencie, inicjacja spotkania, określenie potrzeb klienta, zaproponowanie rozwiązania, demonstracja rozwiązania, ofertowanie, negocjacje, sprzedaż. Użytkownik może zdefiniować sobie dowolną postać cyklu sprzedaży. Może on również zostać poszerzony np. o takie elementy jak instalacja, szkolenie, serwis czy też okresowe przeglądy. Systemy klasy CRM umożliwiają rejestrację wszelkich kontaktów z klientami w ramach poszczególnych etapów cyklu sprzedaży. System CRM pozwala na wygodniejsze zarządzanie sprzedażą. Z drugiej strony, analizując działalność najskuteczniejszych doradców, menedżer /dyrektor oddziału/ dyrektor regionu/ dyrektor sprzedaży będzie mógł zidentyfikować przyczyny ich sukcesu i udoskonalić umiejętności handlowe pozostałych pracowników. Rysunek 2. Przedstawia najważniejsze zalety systemu sprzedaży CRM. Ad. 3 CRM marketing Karty klientów System klasy CRM powinien pozwalać na wprowadzanie szczegółowych informacji o każdej akcji promocyjnej. Każda akcja jest planowana (cele akcji, harmonogram działań, osoby odpowiedzialne, klient docelowy itd.), budżetowana (poprzez określenie nakładów na poszczególne działania), rozliczana pod względem finansowym i terminowym oraz powiązana z systemem sprzedaży i kart klientów, dzięki czemu system umożliwia szczegółową analizę efektywności każdej akcji (lub

18 globalnej działalności promocyjnej banku) w postaci: stopnia zrealizowania (lub przekroczenia) budżetu, kosztów pozyskania nowego klienta (potencjalnego i faktycznego), zwrotu z inwestycji na promocję, bilansu kosztów i zysków z danej akcji promocyjnej, uzyskanych zysków z danego klienta pozyskanego za pomocą określonej akcji itd. CRM pozwala na rejestrację odzewu na daną akcję promocyjną i przekazanie kontaktów (prospektów) do wybranych doradców Rysunek 3.Obszar pozyskiwania klienta. Ad 4. CRM zarządzanie kluczowymi klientami Zarządzanie partnerami Istnieje możliwość udostępnienia aplikacji CRM (najczęściej poprzez sieć WWW) partnerom handlowym- najczęściej pośrednicy finansowi. Partnerzy mogą korzystać z aplikacji w zróżnicowanym zakresie (mają dostęp do różnych danych w zależności od prowadzonej przez firmę polityki). Partnerzy mogą mieć dostęp do swoich danych finansowych, sprzedażowych, kartoteki produktów, statusów aplikacji produktu bankowego. Ad.5 CRM wewnętrzny dane związane z kontaktami pomiędzy pracownikami, pracownicy odpowiedzialni za poszczególnych klientów, dane osobowe pracowników i odpowiedzialność za poszczególnych klientów, struktura organizacyjna, relacje wewnętrzne.

19 Ad 6. CRM analizy raporty sprzedaży, monitorowanie działań, prognozowanie. Badanie satysfakcji i zadowolenia klientów jest jednym z najważniejszych elementów utrzymania stałego klienta. Dzięki tego typu badaniom bank może wprowadzić działania korygujące i wyprzedzić odejście klientów do konkurencji. Z drugiej strony znajomość potrzeb klientów jest niezmiernie ważna z punktu widzenia procesu budowy oferty produktowej banku i zwiększania sprzedaży. Dobra znajomość potrzeb klientów umożliwia dostosowanie działań banku do zaspokajania tych potrzeb szybciej niż zdąży się o nich dowiedzieć konkurencja i obsłużyć klienta. CRM powinien umożliwiać planowanie oraz prowadzenie i raportowanie profesjonalnych badań marketingowych. Powinien mieć wbudowane narzędzia do projektowania i raportowania badań marketingowych. Użytkownik powinien dysponować również profesjonalnym narzędziem do budowy własnych kwestionariuszy i różnego rodzaju raportów. Banki posiadające system CRM osiągają wiele korzyści. Są to między innymi: zwiększenie satysfakcji klientów, zwiększenie lojalności klientów, zwiększenie sprzedaży, wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta dla całej firmy, skrócenie czasu przeznaczonego przez doradców na czynności administracyjne, zwiększenie efektywności wykonywanych działań po sprzedażowych, obniżenie kosztów rekrutacji i szkolenia pracowników, zmniejszenie kosztów zmiennych, zmniejszenie liczby reklamacji, zwiększenie efektywności działań promocyjnych zmniejszenie kosztów promocji, zaoszczędzenie czasu pracowników działu promocji

20 pełną kontrolę budżetu przeznaczonego na promocję, badanie efektywności poszczególnych działań promocyjnych, kontrolę pracy doradców zatrudnionych w oddziałach Optymalne wykorzystanie systemu pozwala bankom tworzyć długotrwałe, korzystne dla obu stron relacje z klientami, rezultatem, których jest zwiększona lojalność klienta, realizowanie założonej sprzedaży i maksymalizację zysków.

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo