Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym

2 Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku należy liczyć się z występowaniem określonego ryzyka. Może mieć ono charakter finansowy, operacyjny, rynkowy, polityczny, przy czym coraz częściej przedsiębiorcy wskazują na szereg innych aspektów ryzyka, dotyczących m.in. niebezpieczeństwa utraty reputacji czy też niesprostania wymogom legislacyjnym. Jednocześnie należy zauważyć, że obserwuje się zacieranie różnic pomiędzy rynkami finansowymi i innymi obszarami działalności gospodarczej, co utrudnia identyfikację poszczególnych czynników ryzyka, utrudnia również ich precyzyjny opis oraz ścisłość zdefiniowania. Nieprzewidywalność otoczenia wywierającego coraz większy wpływ na wyniki finansowe wymusiła potrzebę zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Nadal jednak niewiele przedsiębiorstw stosuje takie podejście, koncentrując się z reguły na doraźnych działaniach w odpowiedzi na zagrożenia pojawiające się w otoczeniu firmy. Wśród tych zagrożeń warto wyróżnić ryzyko walutowe, związane przede wszystkim z zaciąganiem przez przedsiębiorstwo kredytów w walutach obcych. Ryzyko walutowe określić można jako prawdopodobieństwo pogorszenia sytuacji finansowej firmy wskutek niekorzystnych zmian kursów walutowych. Ryzyko to dotyczy obecnie wielu przedsiębiorstw w Polsce, co potwierdzają wyniki wielu badań, m.in. Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przeprowadzonych w 2003 roku (rysunek 1) Rysunek 1. Czy spółka doświadczyła negatywnych skutków ryzyka walutowego? Źródło: Badania ankietowe IG WSIiZ oraz Katedry Finansów i Bankowości WSIiZ, Rzeszów 2003 Fakt występowania ryzyka walutowego wiąże się w istotnym stopniu z rosnącym zadłużeniem zagranicznym przedsiębiorstw, które wynosiło w 2003 roku blisko 50 mln USD. Ilustracje to rysunek 2.

3 Rysunek 2. Zadłużenie przedsiębiorstw za granicą (w mln USD) Źródło: Na podstawie biuletynów informacyjnych NBP. Ponad 40% zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw przypada na kredyty i pożyczki, stąd też wydaje się, że konieczność aktywnego zarządzania ryzykiem walutowym nie wymaga szerszego uzasadnienia. Trudno jest jednoznacznie wskazać, ile przedsiębiorstw w Polsce korzysta z kredytów walutowych, można jednak przyjąć, że wśród jednostek zadłużonych w bankach 40% korzysta z kredytów zaciągniętych właśnie w walutach obcych. W każdym niemalże przypadku zaciągania przez firmę kredytu walutowego należy liczyć się z ryzykiem. Jak wskazuje M. Mazur, potwierdzają to wydarzenia z lat dziewięćdziesiątych związane z serią kryzysów finansowych, nadal również w związku z aprecjacją złotego taka groźba istnieje.1) Związana jest ona w istotnym stopniu z niebezpieczeństwem osłabienia waluty krajowej. Pozytywne jest, że w wielu przedsiębiorstwach coraz częściej bierze się pod uwagę konieczność aktywnego zarządzania własną pozycją walutową. Taką konieczność potwierdza fakt, że sytuacja na rynku walutowym w Polsce nie zależy jedynie od kierunku prowadzonej przez NBP polityki pieniężnej. Kształtowana jest ona bowiem również przez szereg innych czynników wynikających z uczestniczenia w globalnym systemie finansowym. Istotne znaczenie mają przy tym inwestycje o charakterze spekulacyjnym ze strony inwestorów zagranicznych. Nieprzewidywalność sytuacji na rynku walutowym w Polsce, potwierdzana szeregiem polemik i kontrowersji pojawiających się na łamach wielu publikacji, wskazuje na konieczność stałej analizy sygnałów płynących z rynku finansowego i całej gospodarki. Obserwowana od kilku miesięcy tendencja umacniania się złotego, głównie wobec waluty amerykańskiej, nie powinna być jedynym kryterium decyzji o zaciągnięciu przez przedsiębiorstwo kredytu w walcie obcej. Fakt odniesienia wysokości stopy procentowej takiego kredytu do stawki referencyjnej (np. LIBOR USD czy EUROLIBOR) wskazuje, że w przypadku stopy procentowej będzie ona kształtowała się w zależności od decyzji banków centralnych tych państw, w których funkcjonuje dana waluta.

4 Nawet w przypadku utrzymującej się tendencji spadku kursu danej waluty, w krótkich przedziałach czasowych kurs ten podlega stałym wahaniom. W konsekwencji szereg przedsiębiorstw odczuwa negatywne konsekwencje z tytułu ujemnych różnic kursowych istotnie wpływających na wzrost kosztów, a tym samym na spadek wyniku finansowego. Dotyczy to praktycznie wszystkich walut, w których przedsiębiorcy zaciągają zobowiązania, uznawanych nierzadko za waluty o wysokim poziomie stabilności. Typowa huśtawka nastrojów, jaka ma miejsce na rynku walutowym oraz światowa sytuacja gospodarcza i polityczna, jak również stałe naciski ze strony eksporterów polskich nakazują wręcz branie pod uwagę możliwości deprecjacji złotego, z czym wiąże się bezpośrednio ryzyko kursowe. Powoduje to bowiem zwiększenie wielkości rat kapitałowych oraz płatności odsetkowych od zaciągniętych kredytów. I tak na przykład, opierając się o dane historyczne, można potwierdzić, że koszty odsetkowe w przypadku kredytów zaciąganych w euro stanowiły nawet do 12% sumy wszystkich płatności. Wskazując na ryzyko kursowe, należy stale i mieć na uwadze, że przejawia się ono w trzech obszarach: przeliczeniowym, transakcyjnym i ekonomicznym. Ryzyko przeliczeniowe, dotyczące wykorzystania kredytów walutowych, polega głównie na tym, że wartość zobowiązań prezentowana w bilansie zależy w istotnym stopniu od wysokości kursu walutowego na dany moment sprawozdawczy. Rozbieżności wynikające z wyceny według metody przyjętej przez przedsiębiorstwo w trakcie roku obrotowego oraz wartości oszacowanej dla potrzeb bilansu według średniego kursu NBP oznaczają różnice kursowe, które wpływają na wynik finansowy jako koszt bądź przychód. Należy przy tym zauważyć, że różnice te z punktu widzenia prawa podatkowego nie mają znaczenia, zatem ryzyko przeliczenia nie powoduje konsekwencji podatkowych oraz nie ukazuje realnych zmian wartości składników majątku i nie wyznacza rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Istotne jest jednak, że większość podmiotów zewnętrznych oceniających kondycję finansową przedsiębiorstwa posługuje się wskaźnikami obrazującymi m.in. jego zdolność do obsługi zadłużenia. Wyniki takiej analizy mogą zatem zależeć w istotnym stopniu od ukształtowania się kursów walutowych w momencie jej przeprowadzania. Skala ryzyka kursowego w takiej sytuacji zależy również od tego, czy przedsiębiorstwo posiada inne pozycje bilansowe denominowane w walutach obcych, np. należności, papiery wartościowe, czy też środki pieniężne. Należy również pamiętać, że niekorzystny wpływ kursu walutowego na ocenę przedsiębiorstwa może wpłynąć na decyzję banku o konieczności ustanowienia przez jednostkę dodatkowych zabezpieczeń udzielonego wcześniej kredytu. Ryzyko transakcyjne wynika z konkretnych rozliczeń i znajduje odzwierciedlenie w rachunku wyników przedsiębiorstwa. W oszacowaniu tego ryzyka nieodzowna jest analiza (prognoza) przepływów pieniężnych, która musi uwzględniać m.in. ryzyko płynności finansowej. Wzrost kursu walutowego poprzedzający moment regulowania kolejnej raty kredytu może spowodować konieczność zaangażowania znacznie większych środków niż pierwotnie przewidywano. W skrajnej sytuacji może doprowadzić również do zagrożenia utraty płynności firmy. W przypadku ryzyka transakcyjnego dobrym sposobem na zabezpieczenie się przed niekorzystną zmiana kursu są tzw. metody naturalne. Mogą je wykorzystywać np. przedsiębiorstwa eksportujące na rynki zagraniczne, które wpływy z eksportu przeznaczają na

5 spłatę zaciągniętego kredytu. Trudno jest jednak mówić o całkowitym wyeliminowaniu ryzyka, ponieważ pozostaje problem niedopasowania czasowego tych przepływów. Dosyć trudno jest oszacować ryzyko ekonomiczne (zwane inaczej operacyjnym). Chodzi w tym wypadku o wrażliwość rynkową przedsiębiorstwa na zmiany kursów walut. Zależy to w istotnym stopniu od pozycji konkurencyjnej jednostki, umiejscowienia, terytorium, na którym działa, oraz rodzaju waluty, w której podejmuje zobowiązania. Trudności w ocenie ryzyka ekonomicznego przekładają się w konsekwencji na brak aktywności ze strony przedsiębiorstw w efektywnym zarządzaniu tego typu ekspozycją. Ryzyko kursowe ma jak widać wielowymiarowy charakter. Wszystkie wymienione rodzaje tego ryzyka są ze sobą powiązane i wynikają z wpływu nieprzewidywalnych zmian kursu walutowego na wartość aktywów i zobowiązań firmy oraz oczekiwanych przepływów pieniężnych. Warunkiem właściwego rozpoznania zagrożeń dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa jest określenie zakresu występowania każdej z form ryzyka i określenia jego finansowych konsekwencji dla działalności gospodarczej. Rodzi się oczywiście pytanie na ile przedsiębiorstwa są w stanie rzetelnie przeprowadzić tego typu oceny? Jak się zabezpieczać przed ryzykiem walutowym? Praktyka gospodarcza potwierdza, że metody naturalne umożliwiające kompensowanie zobowiązań należnościami w danej walucie w wielu przypadkach nie są możliwe do zastosowania.2) Dotyczy to w szczególności właśnie firm zaciągających kredyty w walutach obcych, dla których istotne jest zagwarantowanie w umowie możliwości przewalutowania kredytu oraz sięgnięcie po instrumenty rynku terminowego. Głównym powodem podejmowania przez firmę decyzji o przewalutowaniu kredytu (czyli przeliczeniu pozostającej do spłaty części zadłużenia na inną walutę i prowadzeniu dalszych rozliczeń w tej właśnie walucie) są oczekiwania co do aprecjacji waluty, w której zaciągnięto pierwotnie kredyt. Wzrost kursu waluty zminimalizowałby bowiem korzyści wynikające z niższego oprocentowania i doprowadził do znacznego wzrostu kosztów spłaty zobowiązania. Skuteczne reagowanie na niekorzystne zmiany dotyczące kursów walutowych zależy jednak w istotnym stopniu od treści klauzuli przewalutowania zadłużenia w danym momencie podpisanej z bankiem. W wielu sytuacjach firma musi się liczyć z koniecznością zapłaty prowizji, która stanowić może znaczne obciążenie. Pewnym rozwiązaniem jest zaciąganie tzw. kredytów wielowalutowych, bowiem niekorzystna zmiana kursu danej waluty obciąży tylko część zobowiązania. W przypadku przewalutowania należy pamiętać, że wiąże się ono ze zmianą warunków kredytowania, co wymaga w banku określonego czasu. Jest to interesujące rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw, pozbawionych możliwości bardziej aktywnego ograniczania ryzyka przy wykorzystaniu np. instrumentów pochodnych. Rozpatrując możliwość przewalutowania kredytu, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, banki nie zawsze godzą się na podpisanie tego typu klauzuli, np. przy kredytach średnio- i długoterminowych przewalutowanie możliwe jest nierzadko po pierwszym bądź drugim roku funkcjonowania umowy kredytowej.

6 Po drugie, jak uprzednio wspomniano, zgoda banku na przewalutowanie wiąże się z koniecznością zapłacenia przez firmę prowizji liczonej z reguły od wartości przewalutowanej kwoty. Szczególnie jest to dotkliwe, gdy banki żądają zapłaty prowizji od pełnej kwoty podanej w umowie kredytowej w momencie jej podpisywania (!). Po trzecie, banki wprowadzają nierzadko limity dotycząc liczby dokonywanych przewalutowań w czasie trwania umowy kredytowej. Uzupełniając powyższe uwagi, należy pamiętać, że przewalutowanie kredytu najczęściej nie eliminuje całkowicie ryzyka związanego ze zmianą parametrów wpływających na koszt zaciągniętego długu, przenosząc je jedynie z jednej strefy walutowej do drugiej. Nawet przy zmianie waluty kredytu na złote pozostaje wciąż ryzyko niekorzystnej zmiany stopy procentowej. Jest to istotne w świetle polityki kredytowej banków w Polsce, utrzymujących nadal wysokie stopy procentowe na kredyty złotowe, znacznie przekraczające poziom inflacji. Zmiana waluty kredytu może również nastąpić w mało korzystnym dla firmy momencie i pogorszyć jej kondycję finansową. Jest to związane ze słabą znajomością zasad funkcjonowania rynku walutowego i czynników wpływających na zmiany kursów walutowych. Nierzadko również przedsiębiorcy ulegają masowym opiniom i podejmują mało racjonalne decyzje, narażając się na straty finansowe. Ważnym sposobem ograniczania ryzyka wynikającego z wykorzystania kredytów walutowych może być skorzystanie z instrumentów rynku terminowego. Chodzi przede wszystkim o instrumenty pochodne, wśród których warto wyróżnić kontrakty typu futures, forwards, opcje i swapy, będące zarówno przedmiotem giełdowego, jak i pozagiełdowego obrotu. Rozwój tych instrumentów wiąże się ze wzrastającym (od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia) zagrożeniem ryzyka związanym ze zmianami cen różnorodnych instrumentów finansowych. Przyczyną ich wprowadzenia był wzrost zmienności kursów walutowych, stóp procentowych, cen akcji i cen towarów. Instrumenty te są również przedmiotem spekulacji coraz częściej wykorzystywanym przez inwestorów w Polsce. Jednym z najczęściej stosowanych instrumentów przez przedsiębiorstwa w Polsce jest transakcja zamiany (swaps). Umożliwia ona jednoczesne zabezpieczenie się przez ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych przez stworzenie syntetycznego kredytu o określonych parametrach. Podstawowym celem tego typu transakcji jest zmniejszenie niedopasowania struktury walutowej oraz wrażliwości na zmiany stóp procentowych pomiędzy aktywami i pasywami. Jeżeli ich zabezpieczenie ma dotyczyć jedynie poziomu stóp procentowych lub ryzyka kursowego, zastosować można odpowiednio swap procentowy lub walutowy. Transakcją zabezpieczającą oba rodzaje ryzyka jest natomiast swap walutowoprocentowy (CIRS). Z punktu widzenia działalności przedsiębiorców podstawową zaletą tego typu transakcji jest jej elastyczność. Odzwierciedlają ją różne warianty swapów, w zależności od momentu rozpoczęcia umowy kontraktu (np. swapy rozpoczęte w momencie zawarcia umowy lub odłożone, obowiązujące w określonym terminie późniejszym), zakończenia kontraktu (np. z prawem wcześniejszego zamknięcia kontraktu przez jedną ze stron). Istotna jest również możliwość zastosowania różnorodnych form swapów w zależności od wielkości i zmienności kwoty podstawowej, na podstawie której kalkulowane są płatności. lastyczność transakcji swap pozwala na zabezpieczenie nawet najbardziej skomplikowanych strukturalnie kredytów walutowych. Można nimi również zabezpieczać wieloletnie zobowiązania, sięgające nawet 30 lat.

7 Walutowe kontrakty swap są dobrym narzędziem do zabezpieczania płynności w walutach, tj. do zabezpieczania ryzyka niedopasowania wpływów z wydatkami. Jeżeli w jednym miesiącu wydatki w walucie znacznie przekraczają wpływy, cześć płatności musiałaby zostać zrealizowana ze środków uzyskanych w drodze przewalutowania, z czym wiąże się powstanie ryzyka kursowego. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorstwo oczekuje wpływów w kolejnych miesiącach, może je wykorzystać do zapłaty pełnej kwoty przez zawarcie odpowiedniej transakcji z bankiem. Jej warunki mogą być idealnie dopasowane do konkretnej sytuacji.3) Innym instrumentem wykorzystywanym do zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym są transakcje opcyjne. Są to instrumenty o charakterze niesymetrycznym, tzn. w zależności od rodzaju mogą przynosić nieograniczony zysk przy określonym koszcie początkowym albo nieograniczoną stratę przy założonej wielkości dochodu początkowego. Opcje przypominają umowy ubezpieczenia, dają bowiem ich nabywcy prawo, ale nie obowiązek dokonania określonej transakcji w przyszłości. Przedsiębiorstwo może zatem wystąpić w roli ubezpieczonego poprzez nabycie opcji, jak również ubezpieczającego, gdy przyjmuje na siebie ryzyko niekorzystnych zmian kursów w przyszłości, licząc na utrzymanie dochodu (premii) otrzymywanego przy zakupie instrumentu. Celem przedsiębiorstwa nie jest jednak przejmowanie na siebie dodatkowego ryzyka, dlatego też najczęściej firmy dokonują jedynie zakupu opcji. Stosowane są także różnego rodzaju strategie opcyjnie, wśród których dużą popularnością cieszą się tzw. strategie zerokosztowe. W tym przypadku transakcja jest konstruowana w taki sposób, aby premia płacona i otrzymywana były sobie równe. Pomimo dynamicznego rozwoju rynku instrumentów pochodnych najczęściej wykorzystywanym narzędziem pozostają najprostsze w swej konstrukcji transakcje terminowe forward, oznaczające ustalenie przyszłego kursu kupna lub sprzedaży określonej ilości waluty. Wobec walut, których oprocentowanie jest niższe niż oprocentowanie krajowej waluty, kurs terminowy jest wyższy niż kurs kasowy. W takiej sytuacji sprzedaż na rynku terminowym waluty co do której oczekujemy deprecjacji jej wartości pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu wymiany. Taka sytuacja jest korzystna przy przewalutowaniu środków pochodzących z kredytu. Odwrotna zasada działa w odniesieniu do zakupu na termin określonej ilości waluty. Kurs terminowy oparty jest na różnicy stóp procentowych. Zawierając transakcję swap bez początkowej wymiany kwot bazowych, przedsiębiorstwo już na samym początku zyskuje lub traci na różnicy kursów obu transakcji: sprzedaży waluty oraz zabezpieczenia kursów jej spłaty. W sytuacji dużych wahań na rynku walutowym warto wykorzystać sprzyjające tendencje rynkowe, pamiętając jednak, że pozostawienie otwartej pozycji walutowej zawsze naraża firmę na ryzyko i jest do pewnego stopnia formą spekulacji. W przeciwieństwie do opcji transakcje forward są instrumentami oznaczającymi zobowiązanie, a nie jedynie prawo do zakupu lub sprzedaży waluty. Bez względu na to, jak ukształtują się określone wielkości w przyszłości, przedsiębiorstwo realizuje transakcję po ustalonym wcześniej kursie. Porównując podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych, możliwość wykorzystania każdego z nich można przyporządkować konkretnej sytuacji. Kiedy firma ma ustalony termin płatności i spodziewa się określonej negatywnej tendencji kształtowania się kursu walutowego, najkorzystniejsze wydaje się zawarcie transakcji forward. Jeżeli natomiast

8 przedsiębiorstwo wyznaczy próg rentowności i uzna, że najważniejsze jest, aby jego koszty ukształtowały się na określonym poziomie (nawet za ceną zapłaty wysokiej premii), z pozostawieniem jednocześnie możliwości korzystania z pozytywnych tendencji rynkowych, najodpowiedniejszy jest zakup opcji kupna. Może również zdarzyć się, że satysfakcjonujące będzie określenie jedynie przedziału kształtowania się kursu zadowalającego dla firmy. W takiej sytuacji można zabezpieczyć się poprzez zastosowanie strategii zerokosztowej, jednak możliwość wykorzystania pozytywnych tendencji rynkowych jest w tym wypadku ograniczona. Generalnie, opcje wykorzystywane są dla przepływów, których realizacja nie jest pewna, ale może wiązać się z wysokim ryzykiem, albo gdy przedsiębiorstwo nie ma pewności co do przyszłych tendencji rynkowych. Podsumowując, najczęściej transakcje forward i opcje wykorzystywane do zabezpieczania zobowiązań o krótkim horyzoncie czasowym, natomiast swapy są raczej elementem zarządzania długoterminowego (mogą bowiem syntetycznie odzwierciedlać schemat przepływów dotyczących całego okresu kredytowania). Podział ten jednak stopniowo zanika, ponieważ stale tworzone są nowe struktury o różnym horyzoncie czasowym. Swapy mogą być na przykład z powodzeniem stosowane do zarządzania krótkoterminową pozycją przedsiębiorstwa. Postrzeganie ryzyka walutowego przez przedsiębiorstwa w Polsce Upłynnienie kursu złotego równoczesne z liberalizacją przepływów kapitałowych doprowadziło w Polsce do istotnego wzrostu ryzyka kursowego, w efekcie czego przedsiębiorstwa zaczęły coraz częściej wykorzystywać metody zabezpieczające przed tym ryzykiem, w tym instrumenty pochodne. Spółki, w których duża część pozycji bilansowych uzależniona jest od kursu walutowego, posiadające wielomilionowe należności lub zobowiązania w walutach obcych, jako pierwsze zaczęły wprowadzać zintegrowaną politykę zarządzania ryzykiem, jej zasady zaś prezentowały w sprawozdaniach finansowych. Przykładem takiej spółki jest Polska Telefonia Cyfrowa, która w ciągu 2001 roku wprowadziła istotne zmiany w stosowanych przez siebie zadach rachunkowości i przyjęła zasady polityki księgowej zgodnie z regulacjami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Identyfikując negatywne skutki ryzyka walutowego, przedsiębiorcy podają najczęściej zmniejszenie przychodów związane z niekorzystnym kształtowaniem się kursów walutowych, zwiększenie kosztów pozyskania surowców, spadek opłacalności eksportu, wzrost konkurencji ze strony towarów importowanych oraz zwiększenie kosztów finansowych. Wskazując z kolei na sposoby ograniczania tego ryzyka, firmy podkreślają fakt wykorzystywania zarówno metod naturalnych, jak też instrumentów pochodnych. Ilustruje to rysunek 3.

9 Rysunek 3. Sposoby ograniczania przez przedsiębiorstwa ryzyka walutowego Największą popularnością cieszą się walutowe transakcje terminowe forward, co wynika prawdopodobnie z ich prostej konstrukcji oraz dużej elastyczności. Należy jednak zwrócić uwagę, że dotyczy to przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, które mogą pozwolić sobie na korzystanie z kosztownych instrumentów pochodnych. Mniejsze wykorzystanie opcji walutowych i transakcji typu swap wynika zapewne z konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy oraz wysokich kosztów. Można przypuszczać również, że słabe zainteresowanie kontraktami futures związane jest z ich niską płynnością. Wśród trudności związanych z wykorzystaniem walutowych instrumentów pochodnych przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na brak jednoznacznych przepisów dotyczących opodatkowania tych instrumentów oraz kłopoty związane z ich księgowaniem. Kłopoty z jasną interpretacja obowiązujących przepisów oraz niedobór praktycznych rozwiązań rachunkowych istotnie negatywnie wpływają na aktywność przedsiębiorstw na rynku derywatów. Co więcej, na rynku pojawiają się nowe instrumenty, za którymi również nie nadążają uregulowania prawne. Ich zastosowanie wymaga fachowej wiedzy, której brakuje często nie tylko zarządzającym, ale również organom skarbowym i audytorom. Dlatego też bez względu na to, jaką decyzję podejmie przedsiębiorstwo wobec własnego ryzyka, coraz istotniejszego znaczenia nabiera stworzenie jasnych i spójnych zasad polityki zarządzania tym ryzykiem. Jest to ważne właśnie w sytuacji braku jednoznacznych uregulowań prawnych i rozbieżności w interpretacji istniejących przepisów. Jasno udokumentowany cel wykorzystania derywatów umożliwia przedsiębiorstwu zastosowanie szczególnych zasad rachunkowości, zwanych rachunkowością instrumentów zabezpieczających, oraz skorzystanie z dogodnych dla danego podmiotu rozwiązań księgowych i podatkowych. Wiedza na ten temat jest zdecydowanie niewystarczająca w mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie wykorzystanie instrumentów pochodnych ma nierzadko charakter jedynie sporadyczny. Ciekawe wnioski nasuwają się przy analizie przyczyn, dla których przedsiębiorcy nie wykorzystują ofert instytucji finansowych z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym (rysunek 4).

10 Rysunek 4. Przyczyny nieskorzystania z ofert banków i instytucji finansowych z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym Potwierdza się, że w wielu przypadkach przedsiębiorstwa nadal nie rozumieją problemów kursowych i jeśli na przykład kupują kontrakt terminowy zabezpieczający przed ryzykiem wzrostu kursu, a ten spadnie, to uważają, że poniosły stratę. Nie dostrzegają przy tym, że taki kontrakt stwarza możliwość stabilnego planowania działalności i skutecznego sterowania płynnością, poprzez min. prognozowanie wydatków i wpływów. Istotną barierą są koszty transakcji narzucane przez banki. Chodzi przede wszystkim o opłaty w postaci marży pobieranej w wysokości zależnej od wartości transakcji. Problemem jest również wymagane zabezpieczenie składane w formie depozytu w wysokości kilku procent planowej transakcji, który uwalniany jest dopiero po jej rozliczeniu. Jest to szczególnie dotkliwe, gdy przedsiębiorstwo chce zawrzeć kilka kontraktów. Poza tym minimalna kwota, dla której można negocjować kurs, musi przekraczać z reguły 10 tysięcy euro, co stanowi poważną barierę, zwłaszcza dla przedsiębiorstw o mniejszych obrotach. Wnioski Rosnące zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce, w których istotną cześć zajmują kredyty walutowe, dowodzi, że problem ryzyka walutowego musi być stale brany pod uwagę wśród istotnych zagrożeń, na które narażone są jednostki. Przedsiębiorcy w różny sposób podchodzą do tej problematyki. Jednym z rozwiązań stosowanych przez eksporterów jest zaciąganie zobowiązań w walucie, w której realizowane (lub denominowane) są wpływy z eksportu. Stosunkowo prostym rozwiązaniem wydaje się również zapisanie w umowie kredytowej klauzuli pozwalającej na przewalutowanie kredytu w dowolnym momencie. Nie jest to jednak metoda pozwalająca na całkowite wyeliminowanie ryzyka, a jedynie na jego ograniczenie w określonych sytuacjach. W dalszym ciągu założenia opierają się na prognozach, co doprowadzić może do niekorzystnego wzrostu kosztów kredytowych. Bardziej skomplikowanie w swej konstrukcji są instrumenty pochodne, wykorzystywane przede wszystkim przez duże firmy posiadające wyspecjalizowane służby finansowe. Podsumowując, problem ryzyka walutowego występującego w przedsiębiorstwie wymaga uwzględnienia kilku kwestii.

11 Po pierwsze, niższa stopa procentowa kredytów walutowych w stosunku do złotowych nie może być jedynym kryterium uwzględnianym przez firmę przy zaciąganiu kredytu w walutach obcych. Nawet spadkowa tendencja kursu danej waluty obserwowana w dłuższym okresie nie eliminuje ryzyka kursowego, zwłaszcza że wszelkie analizy kursów potwierdzają ciągłe ich wahania przynoszące ujemne różnice kursowe. Po drugie, wprawdzie coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce potwierdza potrzebę zarządzania ryzykiem związanym z zaciąganiem zobowiązań walutowych, dotyczy to jednak głównie dużych jednostek. Po trzecie, poziom wiedzy na temat zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwach wykorzystujących kredyty walutowe nadal jest stosunkowo niski. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych firm, wśród których jedynie niewielki odsetek dysponuje wyspecjalizowaną kadrą odpowiedzialną za pion finansowy. Po czwarte, w dalszym ciągu wiele przedsiębiorstw ma kłopoty z księgowaniem operacji na instrumentach pochodnych, obawia się przy tym negatywnej opinii na temat stosowanych przez siebie rozwiązań ze strony audytorów zewnętrznych oraz urzędów skarbowych. Skoro tego typu problemy pojawiają się w największych firmach, nie trudno domyślić się, jaki jest stan wiedzy na ten temat w małych i średnich przedsiębiorstwach. Po piąte, analiza ofert i rozwiązań stosowanych przez instytucje finansowe, głównie zaś banki, świadczących przedsiębiorstwom usługi w zakresie wykorzystywania instrumentów pochodnych potwierdza, że są one zbyt kosztowne dla wielu firm. Taka postawa banków słusznie zasługuje na miano zbyt asekuracyjnej i wynika, niestety, z dążenia tych instytucji do zabezpieczenia własnego ryzyka poprzez politykę wysokich marż. Brak ucywilizowania ich poziomu nadal będzie skuteczną barierą zniechęcającą przedsiębiorców do stosowania derywatów, mogących istotnie wpłynąć na ograniczenia podejmowanego ryzyka. Literatura 1. Badania ankietowe IG WSIiZ oraz Katedry Finansów i Bankowości WSIiZ, Rzeszów Leszczyńska E., Rynek kontraktów swap w Polsce, Narodowy Bank Polski, Publikacje, Mazur M., Groźne dewizy, Bank 12/ /2005

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Materiały i Studia nr 310 Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko Materiały i Studia nr 310 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo