Kredyt mieszkaniowy i budowlany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt mieszkaniowy i budowlany"

Transkrypt

1 Zbigniew Dobosiewicz Kredyt mieszkaniowy i budowlany Procedury kredytowe Koszt kredytów mieszkaniowych Spłata kredytu

2 NIERUCHOMOŒCI Kredyt mieszkaniowy i budowlany

3 Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski SPÓ DZIELNIE MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Les³aw Myczkowski, Marcin Jêdrzejczyk PRAWO SPÓ DZIELCZE I MIESZKANIOWE. TOM 4, wyd. 2 Warszawski Zbiór Pism Filip Hartwich NABYWANIE NIERUCHOMOŒCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW Nieruchomoœci Maciej Tertelis PIENI DZE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Nieruchomoœci Ewa Boñczak-Kucharczyk ZARZ DZANIE NIERUCHOMOSCIAMI MIESZKANIOWYMI, wyd. 3 Nieruchomoœci Jerzy Siegieñ PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 4 Krótki Komentarze Becka PRAWO BUDOWLANE, wyd. 5 Wprowadzenie Jerzego Siegienia Teksty Ustaw Becka PRAWO BUDOWLANE, wyd. 8 Twoje Prawo

4 Kredyt mieszkaniowy i budowlany Zbigniew Dobosiewicz

5 Redakcja: Andrzej Ho³ownia Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Drukarnia P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN

6 Spis treœci Spis Wprowadzenie treœci... XI Bibliografia... XIII Akty prawne... XV Rozdzia³ I. Ogólna charakterystyka kredytów mieszkaniowych Rozwój kredytu mieszkaniowego i jego przyczyny Wzrost atrakcyjnoœci kredytów mieszkaniowych dla banków i dla klientów Wzrost masy kredytów Kredytodawcy i kredytobiorcy, czyli kto daje i kto otrzymuje kredyt? Banki udzielaj¹ce kredytów mieszkaniowych Najwiêksi kredytodawcy Problem wyboru w³aœciwego banku przez kredytobiorcê Poœrednicy kredytowi Kredyt za poœrednictwem deweloperów Prawne podstawy kredytowania budownictwa mieszkaniowego Prawo bankowe Kredyt a po yczka Zasady umowy kredytowej Dziedziczenie obci¹ eñ kredytowych Podstawowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych Instrukcja kredytowa Ocena zdolnoœci kredytowej klienta Wiek kredytobiorcy Zaufanie banku do klienta Rozdzia³ II. Procedury kredytowe przy kredytach mieszkaniowych Procedury kredytowe jako element selekcji i segmentacji klientów... 26

7 VI Spis treœci 2. Etapy procedur kredytowych Tworzenie dokumentacji kredytowej klienta Wniosek kredytowy Za³¹czniki Weryfikacja i analiza dokumentacji Wstêpna weryfikacja dokumentacji klienta Inspekcja kredytowa Analiza dokumentacji Decyzja kredytowa Wstêpne przygotowanie decyzji Podejmowanie decyzji Monitoring kredytu mieszkaniowego Rozdzia³ III. Zabezpieczenia kredytu Formalne wymogi odnosz¹ce siê do zabezpieczeñ kredytów mieszkaniowych Praktyki banków w zakresie zabezpieczeñ Podstawowe rodzaje zabezpieczeñ Zabezpieczenia hipoteczne Ksiêga wieczysta Ustanowienie hipoteki i jej rodzaje Obci¹ enia hipoteczne D³ug gruntowy Przew³aszczenia i zastawy Podstawowe zasady ustanawiania przew³aszczeñ i zastawów Problemy funkcjonowania zastawów Weksel w³asny in blanco Porêczenia i gwarancje Porêczenia Gwarancje Inne formy zabezpieczeñ Blokada rachunku i cesja nale noœci Rachunek powierniczy Ubezpieczenie zabezpieczeñ i kredytobiorcy Ubezpieczenie od ognia i zdarzeñ losowych Ubezpieczenie w okresie wpisu hipoteki i ubezpieczenie zamiast udzia³u w³asnego Ubezpieczenie na ycie i zdrowie Ubezpieczenie od utraty pracy Zasady wyceny wartoœci zabezpieczeñ i ich koszt Podstawowe problemy z zabezpieczeniami... 52

8 Spis treœci VII 8.2. Najwa niejsze metody wyceny wartoœci zabezpieczeñ Metoda wartoœci bankowo-hipotecznej Rozdzia³ IV. Koszt kredytów mieszkaniowych Specyfika zasad naliczania kosztu oprocentowania kredytów mieszkaniowych Mechanizm ustalania kosztu kredytu Sta³a i zmienna stopa procentowa Udzia³ w³asny a oprocentowanie kredytu Wp³yw waluty kredytu na jego koszt Prowizja kredytowa Inne koszty bankowe Promocje Pozabankowe koszty kredytów Rozdzia³ V. Typy kredytów mieszkaniowych Zró nicowane podzia³y kredytów mieszkaniowych Kredyty gotówkowe i bezgotówkowe Kredyty krótko- i d³ugoterminowe Podzia³ na kredyty z³otowe i dewizowe Kredyty w rachunku bie ¹cym i w rachunku kredytowym Kredyty komercyjne i preferencyjne Przeznaczenie kredytów jako kryterium podzia³u Kredyty na zakupmieszkania Przeznaczenie kredytu i warunki jego uzyskania Dokumentacja kredytowa klienta Koszt kredytu Kredyty na budowê domu Przeznaczenie kredytu Dokumentacja kredytowa klienta Koszt kredytu Kredyty budowlane dla przedsiêbiorstw Kredyty na remont i rozbudowê Przeznaczenie kredytu Dokumentacja kredytowa klienta Koszt kredytu Kredyty konsolidacyjne i refinansowe Przeznaczenie kredytu Formalnoœci, wysokoœæ i koszt kredytu konsolidacyjnego Inne typy kredytów... 89

9 VIII Spis treœci Rozdzia³ VI. Sp³ata kredytów mieszkaniowych Ogólne zasady wyp³aty i sp³at kredytów mieszkaniowych Sp³ata kredytu w ratach równych (annuitetowych) Sp³ata kredytu o ratach rosn¹cych i malej¹cych Porównanie systemów sp³at Czy op³aca siê sp³aciæ kredyt mieszkaniowy przed terminem? Rozdzia³ VII. Co siê dzieje w przypadku niesp³acania kredytu? Ryzyko kredytowe banku i klienta Ryzyko z³ych kredytów Ryzyko powa nego pogorszenia siê sytuacji finansowej kredytobiorcy w okresie kredytowania Ryzyko wzrostu kosztów zakupu i budowy domu lub mieszkania Ryzyko kursowe (walutowe) Skutki niesp³acania kredytu dla banku Problemy z polubownym przejmowaniem zabezpieczeñ Kredyt konsolidacyjny w przypadku trudnoœci ze sp³at¹ kredytu mieszkaniowego Restrukturyzacja kredytu Windykacja kredytu mieszkaniowego Bankowy tytu³ egzekucyjny i egzekucja komornicza Egzekucja z nieruchomoœci Inne formy egzekucji komorniczej Rezultaty windykacji Zakoñczenie Za³¹czniki Za³¹cznik nr 1 Wniosek kredytowy na kredyt mieszkaniowy W³asny k¹t (w PKO BP) Za³¹cznik nr 2 Wniosek kredytowy na po yczkê hipoteczn¹ i kredyt konsolidacyjny (w HypoVereinsbank) Za³¹cznik nr 3 Wniosek kredytowy ASP-1 dla przedsiêbiorców z segmentu SME Za³¹cznik nr 4 Regulamin udzielania kredytu Pewne mieszkanie dla osób fizycznych (w BGK) Za³¹cznik nr 5 Przyk³ad bankowej oferty kredytowej udzielanej we wspó³pracy z przedsiêbiorstwem poœrednictwa kredytowego

10 Spis treœci IX Pomocnicze akty prawne Ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) Ustawa z r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870) wyci¹g Ustawa z r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) wyci¹g

11

12 Wprowadzenie Wprowadzenie W okresie kilku ostatnich lat obserwujemy gwa³towny wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Ubiegaj¹ siê o nie ju setki tysiêcy osób. Nie odbywa siê to bez problemów. Przed uzyskaniem kredytu trzeba za³atwiæ liczne formalnoœci, dokonaæ wyboru w³aœciwego banku i przede wszystkim w³aœciwego typu kredytu. Bardzo wiele typów kredytu i du e zró nicowanie kosztów wcale nie u³atwiaj¹ wyboru. Praca niniejsza jest pierwszym w Polsce tak obszernym poradnikiem z zakresu kredytów hipotecznych. Dotychczas ukaza³o siê du o mniejszych opracowañ z tej dziedziny (np. w dodatkach do gazet i czasopism specjalistycznych), zaœ kredyt hipoteczny by³ omawiany w wielu ksi¹ kach poœwiêconych bankowoœci i kredytom. ród³ami pracy s¹ ksi¹ ki, artyku³y, materia³y banków, firm deweloperskich oraz ustawy. Do szczególnie interesuj¹cych nale ¹ publikacje i materia³y wewnêtrzne banków i przedsiêbiorstw poœrednictwa kredytowego; tylko czêœæ z nich zosta³a przedstawiona w bibliografii. Niektóre informacje dotycz¹ wiêcej ni jednego rozdzia³u, dlatego przyjêto system odnoœników (najczêœciej w formie: Patrz, rozdzia³ ). W za³¹cznikach pokazano m.in. wybrane fragmenty ustaw odnosz¹cych siê do kredytów mieszkaniowych, podano te przyk³ady dokumentacji (np. dwa przyk³ady wniosków kredytowych i informacjê jednego z banków o kredytach hipotecznych). Informacje liczbowe jeœli nie podano inaczej dotycz¹ pierwszej po³owy 2005 r. Nale y pamiêtaæ, e sytuacja w zakresie kredytów ulega szybkim zmianom, szczególnie jeœli chodzi o rozmaite op³aty i prowizje z jednej strony konkurencja miêdzy bankami wymusza rzeczywiste lub pozorne obni ki wielu prowizji, ale z drugiej banki odznaczaj¹ siê wyj¹tkow¹ pomys³owoœci¹ we wprowadzaniu rozmaitych nowych op³at. Nie nale y siê natomiast spodziewaæ istotnej zmiany w oprocentowaniu kredytu z³otowego. W niektórych rozdzia³ach przedstawiono przyk³adowe obliczenia, dotycz¹ce m.in. zdolnoœci kredytowej, kosztu ró nych rodzajów kredytów, przeprowadzono porównania miêdzy kredytami ró nych typów.

13 XII Wprowadzenie Wykonuj¹c obliczenia wykorzystano m.in. kalkulatory finansowe Open- Finanse. Rezultaty wielu obliczeñ zosta³y podane w zaokr¹gleniu do pe³nych z³otych. Autor wyszed³ z za³o enia, e Czytelnik tego poradnika interesuje siê przede wszystkim sprawami praktycznymi, takimi jak zasady kredytowania, koszty, przepisy, w zwi¹zku z czym pomin¹³ omówienia teoretyczne problemów budownictwa. Wrzesieñ 2005 r. Zbigniew Dobosiewicz

14 Bibliografia Bibliografia Z. Bêdziñski, Status prawny lokali i ich dysponentów, Warszawa 1998, Z. Dobosiewicz, Wszystko o kredycie. Przewodnik, Warszawa Z. Dobosiewicz, Kredyt bankowy dla firm i osób fizycznych, Warszawa Z. Dobosiewicz, K. Marton-Gadoœ, Podstawy bankowoœci z zadaniami, Warszawa Z. Dobosiewicz, Bankowoœæ, 2. wyd, Warszawa Z. Dobosiewicz, Kredyty i zabezpieczenia, Warszawa I. Heropolitañska, Kredyty, po yczki i gwarancje bankowe, Warszawa E. Kucharska-Stasiak, Wartoœæ rynkowa nieruchomoœci, Warszawa E. Kucharska-Stasiak, Inwestowanie w nieruchomoœci, ódÿ E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomoœæ a rynek, Warszawa P. Mi¹czyñski, Jak bezpiecznie kupiæ dom lub mieszkanie, Warszawa R. Patterson, Poradnik kredytowy dla bankowców, Warszawa Studium bankowoœci, pr. zb., Warszawa 1998.

15

16 Akty prawne Ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.); Ustawa z r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870); Ustawa z r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2); Obwieszczenia Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 124, poz. 1361); Obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 99, poz. 919); Ustawa z r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz ze zm.); Ustawa z r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz.U. Nr 119, poz ze zm.).

17

18 Rozdzia³ I. Ogólna charakterystyka kredytów mieszkaniowych Rozdzia³ Stosowane I. Ogólna przez charakterystyka polskie banki kredytów nazewnictwo mieszkaniowych nie zosta³o jeszcze ujednolicone. W praktyce ka dy bank mo e stosowaæ swoje w³asne nazwy. Dotyczy to tak e kredytów. Wiêkszoœæ banków sprzedaj¹cych ten produkt u ywa nazw kredyt hipoteczny lub kredyt mieszkaniowy, zaœ w pracach naukowych nazywany jest on kredytem budowlano-mieszkaniowym. Warto pamiêtaæ, e w niektórych przypadkach pojêcie kredyt hipoteczny jest stosowane w sposób szerszy obejmuje ono te niektóre kredyty udzielane przedsiêbiorstwom na budowê o charakterze przemys³owym lub us³ugowym zabezpieczone hipotek¹ Rozwój kredytu mieszkaniowego i jego przyczyny 1.1. Wzrost atrakcyjnoœci kredytów mieszkaniowych dla banków i dla klientów 1. Rozwój Podstawowym kredytu mieszkaniowego celem kredytui mieszkaniowego jego przyczyny jest, zgodnie z nazw¹, finansowanie rozwoju ró nych form budownictwa mieszkaniowego. W tym zakresie rola kredytu bardzo szybko wzrasta. Na pocz¹tku lat 90. iloœæ takich kredytów by³a bardzo ma³a. Sytuacja uleg³a pewnej poprawie pocz¹wszy od 1995 roku, kiedy to przeprowadzono sanacjê polskiego systemu bankowego. W latach obserwowaliœmy stopniowy rozwój kredytu mieszkaniowego, ci¹gle jednak jego rola w finansowaniu budownictwa by³a niewielka. Wynika³o to z niechêci stron: banki nadal obawia³y 1 Zwykle zabezpieczone hipotek¹ kredyty dla przedsiêbiorstw na budowê obiektów przemys³owych s¹ zaliczane przez banki do kredytów inwestycyjnych.

19 2 Rozdzia³ I. Ogólna charakterystyka kredytów mieszkaniowych siê ryzyka, a klienci byli zra eni bardzo wysokim oprocentowaniem. Rzeczywista zmiana nast¹pi³a dopiero w latach , kiedy to czêœæ banków uzna³a, e op³aca siê podj¹æ ryzyko zwi¹zane z tym typem kredytu, i zaczê³a go udzielaæ w coraz szerszym zakresie. Jednym z podstawowych warunków rozwoju kredytu mieszkaniowego by³a obni ka stóp procentowych. Jeszcze na pocz¹tku 2001 r. przeciêtne oprocentowanie tych kredytów wynosi³o a 21% (nie obejmuje to prowizji i innych kosztów), ale szybko zaczê³o maleæ i pod koniec tego roku zmniejszy³o siê do 16%. W kolejnych latach oprocentowanie nadal mala³o, na pocz¹tku 2005 r. wynosi³o ju tylko 8,7%. Ten spadek stóp procentowych tylko w czêœci wynika³ ze zmniejszenia inflacji, w znacznie wiêkszym stopniu by³ on zwi¹zany z kalkulacjami banków dotycz¹cymi przysz³ych stóp procentowych na rynku. Atrakcyjnoœæ kredytów mieszkaniowych, z punktu widzenia banków, wynika w du ej mierze z ich wysokiej sp³acalnoœci (udzia³u procentowego kredytów sp³acanych w terminie w ich ogólnej masie lub liczbie). W po³owie 2004 r. do kredytów nieregularnych (zagro onych) zakwalifikowano tylko 9% masy kredytów mieszkaniowych, podczas gdy dla ca³ego portfela kredytowego banków udzia³ ten wynosi³ 25% Wzrost masy kredytów Coraz bardziej przekonane, e kredyt mieszkaniowy nale y do najbardziej dochodowych typów kredytu, banki zaczê³y upraszczaæ procedury kredytowe, zmniejszaæ wymagania wobec klientów i przyspieszaæ wydawanie decyzji kredytowych. Wraz ze spadkiem kosztów kredytu wywo³a³o to gwa³towny wzrost zainteresowania ludnoœci tym typem operacji. Rezultatem by³ bardzo szybki wzrost zarówno masy, jak i liczby udzielanych kredytów. Szacuje siê, e wielkoœæ sprzeda y kredytów mieszkaniowych zwiêkszy³a siê z 5 mld z³ w 2000 roku do 12 mld w roku 2003 i 16 mld w 2004 r. ¹czne zad³u enie klientów polskich banków z tytu³u kredytów mieszkaniowych zwiêkszy³o siê z 10 mld z³ w 2001 r. do ponad 33 mld z³ na koniec 2004 r.

20 1. Rozwój kredytu mieszkaniowego i jego przyczyny 3 Rys. 1. Stan zad³u enia z tytu³u kredytów mieszkaniowych (w mld z³) 40,0 35,0 33,4 30,0 29,8 25,0 20,0 20,8 15,0 10,0 10,0 5,0 0, ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych NBP. Warto zauwa yæ, e rozwój akcji kredytowej dotychczas wcale nie by³ bezpoœrednio powi¹zany z ogólnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Dostêpne dane na temat budownictwa w Polsce w znacznym stopniu s¹ myl¹ce, co wynika m.in. z faktu, e znaczna czêœæ tego budownictwa nie jest rejestrowana statystycznie. Nowe domy czêsto budowane s¹ bez adnego zezwolenia, a jeszcze czêstsz¹ praktyk¹ (szczególnie na terenach wiejskich i w ma³ych miastach) jest nierejestrowana, gruntowna przebudowa domów 1. W wielu przypadkach drewniany dom wiejski staje siê bez adnych zezwoleñ okaza³ym budynkiem. Uwzglêdnienie tych czynników da³oby nam wyniki znacznie odbiegaj¹ce od statystycznych. Mimo wszystko nawet optymiœci uwa aj¹, e procentowy wzrost liczby oddawanych corocznie mieszkañ jest wzglêdnie ma³y, a równoczeœnie masa kredytów udzielanych na budownictwo mieszkaniowe jest kilkakrotnie wiêksza. Powoduje to szybkie zwiêkszenie roli kredytów w finansowaniu budownictwa. Obecnie 1 Banki zwykle odmawiaj¹ udzielania kredytów w sytuacji, gdy dom jest budowany bez niezbêdnych zezwoleñ (trzeba je przedstawiæ jako za³¹cznik do wniosku kredytowego), natomiast czêsto wspó³finansuj¹ przebudowê i rozbudowê budynków bez pozwoleñ.

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo