CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE"

Transkrypt

1 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

2 RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków finansowych przedsiębiorców); Umożliwia to wszystkim, którzy mają nadwyżkę środków finansowych na ulokowanie ich w banku i osiąganie z tego tytułu dochodów w postaci odsetek. Działalność kredytowa polega na udostępnieniu przez bank określonej kwoty pieniędzy pod warunkiem, że zostaną one zwrócone bankowi w określonym terminie wraz z odsetkami; - Kredyt udzielony jest po podpisaniu umowy kredytowej, w której określa się wysokość kredytu, czas, na jaki kredyt zostanie udzielony, cenę kredytu, czyli odsetki, warunki jego zabezpieczenia oraz termin i sposób spłaty kredytu; Działalność w zakresie obsługi rozliczeń finansowych i obiegu pieniądza pomiędzy różnymi podmiotami polega m.in. na: - prowadzeniu rachunków bankowych dla klientów Banku, - dokonywaniu w ich imieniu rozliczeń bezgotówkowych, - zakupie i sprzedaży walut obcych czy udostępnianiu skrytek sejfowych

3 a) RACHUNEK BANKOWY b) KONTA OSOBISTE c) KONTA FIRMOWE d) LOKATY BANKOWE e) KARTY PŁATNICZE f) KREDYTY g) POŻYCZKI Ad. a) RACHUNEK BANKOWY konto bankowe dla poszczególnych klientów; - na koncie rejestrowane są wpłaty i wypłaty oraz udzielone kredyty i wszystkie inne operacje związane ze zmianą stanu posiadanych środków finansowych; - przedsiębiorcy mają szereg obowiązków związanych z utrzymaniem rachunku bankowego;

4 Ad. b) Konto osobiste (rachunek oszczędnościoworozliczeniowy) - jest wewnątrzbankowym rachunkiem oszczędnościowo- rozliczeniowym prowadzonym przez bank na rzecz indywidualnego klienta - służy ono do bezgotówkowego przechowywania środków finansowych oraz swobodnego dostępu do nich rozporządzania - instytucja finansowa obsługująca dany rachunek rozliczeniowo - oszczędnościowy zobowiązana jest do zapewnienia posiadaczowi rachunku stałego dostępu do zgromadzonych na koncie środków jak i do możliwości uzupełniania stanu konta osobiście bądź też za pośrednictwem osób trzecich - w praktyce oznacza to, że pieniądze zgromadzone na koncie osobistym możemy w sposób gotówkowy bądź bezgotówkowy swobodnie wydawać oraz to, że np. nasz pracodawca może w prosty sposób zasilać nasze konto osobiste przychodami uzyskanymi na przykład z tytułu umowy o pracę;

5 Ad. c) Konto firmowe - posiadanie konta bankowego jest bezwzględnie wymagane w każdej firmie bez względu czy to duże przedsiębiorstwo czy jednoosobowa działalność gospodarcza; - głównie bezpłatne są przelewy do Urzędu Skarbowego i ZUS, karty płatnicze i kredytowe; - darmowe jest założenia konta oraz jego dalsza obsługa (przynajmniej przez pewien czas) - założenie bankowego konta firmowego daje możliwość zaciągnięcia kredytu firmowego na dalszą działalność oraz rozwój - aby skorzystać z oferty konta dla firmy, należy przedłożyć w banku dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej (dla jednoosobowych firm będzie to wpis do rejestru, REGON i NIP, reprezentanci spółek muszą ponadto dostarczyć umowę spółki) - kontami firmowymi zarządzają osoby upoważnione (z reguły właściciele, dyrektorzy, prezesi oraz księgowość)

6 Ad. d) LOKATY BANKOWE - kwoty pieniężne zdeponowane w banku na czas nieoznaczony (rachunki bieżace a vista) lub na czas oznaczony (lokaty terminowe) - z tytułu złożonych lokat uzyskuje się odsetki; kwota odsetek zależy od czasu utrzymania lokaty w banku, od kwoty lokaty i od stopy procentowej; - stopa procentowa zależy od okresu na jaki złożono lokaty (im dłuższy, tym stopa % jest wyższa - niektóre banki oferują wyższe stopy % dla lokat o wyższej wartości - dochody uzyskane z lokat bankowych są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 % (Kwota lokaty x stopa procentowa x liczba dni utrzymania lokaty) / 365 dni

7 Ad. e) KARTA PŁATNICZA - kartonik z miękkiej masy plastycznej o wymiarach 54x86 mm; - służy do dokonywania zapłaty za nabywane towary i usługi, a także umożliwia pobranie gotówki z bankomatu; - wystawcą karty jest z reguły bank; - w przypadku zagubienia karty należy zastrzec możliwość korzystania z niej przez osoby trzecie;

8 - ROZRÓŻNIA SIĘ KARTY: 1. DEBETOWE można nimi płacić tylko do wysokości kwoty na rachunku bankowym właściciela karty lub do wysokości kwoty ustalonej przez bank i właściciela karty II. KREDYTOWE bank przydziela posiadaczowi karty tzw. kredyt odnawialny (taki, który zaraz po jego spłacie jest odnawialny) III. CHARGE (obciążeniowe z odroczonym terminem płatności) odmiana karty kredytowej umożliwiająca zapłatę w odroczonym terminie za zakupione towary i usługi; - jej użytkownik najczęściej posiadacz konta w banku do którego karta jest przypisana otrzymuje podobnie jak przy karcie kredytowej limit wydatków, a korzystając z niej tworzy zadłużenie, które musi spłacić w 100 % raz w miesiącu w terminie wskazanym przez bank; - od każdej transakcji zrealizowanej za pomocą tej karty bank pobiera prowizję w wysokości około 1 %;

9 IV. WSTĘPNIE OPŁACONE (tzw. elektroniczne portmonetki) - użytkownik karty ma do dyspozycji pewną kwotę gotówki, której wysokość jest przypisana do karty; - każdorazowa zapłata kartą powoduje pomniejszenie stanu gotówki na karcie - przeprowadzenie operacji zapłaty taką kartą nie wymaga autoryzacji, posiadacz może wydać tylko taką kwotę, jaka zapisana jest na karcie; - rozróżnia się dwa rodzaje takich kart: 1. karty bez możliwości ładowania przypisana jest do nich określona wartość, zawierane transakcje pomniejszają tę wartość, a po jej wyczerpaniu karta staje się bezużyteczna II. karty do doładowywania po wyczerpaniu limitu kartę można doładować;

10 Ad. f) KREDYT- oprocentowana pożyczka udzielona przez wierzyciela, którym najczęściej jest bank (kredytodawca) kredytobiorcy (dłużnikowi); - warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, czyli możliwości spłaty w wyznaczonym terminie nie tylko zaciągniętego kredytu, ale także odsetek od niego; Ad. g) POŻYCZKA - operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę art. 723 kc). W przeciwieństwie do kredytu bankowego: - przy pożyczce nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek - kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny (art ), kredytów w prawie bankowym - przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty - pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny.

11 Rodzaje kredytów ich charakterystyka: PRAWO BANKOWE NIE OKREŚLA, JAKIE RODZAJE KREDYTÓW MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ BANKI. PRAKTYKA DZIELI KREDYTY WEDŁUG RÓŻNYCH KRYTERIÓW: przedmiotu kredytu, formy kredytu, sposobu wykorzystania i spłaty kredytu, okresu kredytowania, kredytobiorcy, waluty kredytu, sposobu jego zabezpieczenia, banku kredytującego, zasad oprocentowania, częstotliwości wykorzystania i spłaty kredytu, preferencyjności.

12 A) według przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe typy kredytów: - obrotowe przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb kredytobiorcy związanych z prowadzoną przez niego działalnością, np. zakup towarów, materiałów, surowców, opłaty za energię, na płace itp.; powoduje on zwiększenie środków obrotowych kredytobiorcy, - inwestycyjne przeznaczone na finansowanie nakładów, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego majątku trwałego, w tym na zakup nieruchomości. - na finansowaniu projektów inwestycyjnych, tj. udzielane na określone zamierzenie inwestycyjne, z którego dochodów jest następnie spłacany. B) długość okresu kredytowania, wyróżniamy trzy rodzaje kredytów: - krótkoterminowe udzielane najczęściej do 1 roku, - średnioterminowe udzielane najczęściej na okres do 3 lat, - długoterminowe udzielane na okres powyżej 3 lat.

13 C) według formy kredytu, można podzielić je na kredyty: - w rachunku bieżącym wykorzystanie kredytu następuje przez przekroczenie salda na rachunku bieżącym kredytobiorcy o kwotę ustaloną w umowie; - w rachunku kredytowym wykorzystywanie kredytu odbywa się za pośrednictwem rachunku kredytowego D) w zależności od sposobu wykorzystania i spłaty kredytu: - w formie doraźnej transakcji (docelowe) przeznaczone na sfinansowanie w okresie obowiązywania umowy jednej lub kilku ściśle oznaczonych transakcji, - w formie linii kredytowej gdy w ramach określonego w umowie limitu kredytowego można sfinansować w okresie obowiązywania umowy wiele sukcesywnych i powtarzalnych transakcji - odnawialnej, gdy każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą kwotę kredytu i może być wielokrotnie wykorzystywany aż do wygaśnięcia umowy

14 - nieodwracalnej, gdy każda wypłata dokonana w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie limitu kredytu, do wysokości którego kredytobiorca może się zadłużyć, - rolowane gdy bank wielokrotnie przedłuża termin jego spłaty przez czas ustalony w umowie kredytu oraz w określonych w umowie terminach, - pomostowe udzielane wówczas, gdy klient potrzebuje środków finansowych jeszcze przed udzieleniem mu kredytu zasadniczego; udzielany jest w wysokości pełnej sumy docelowej lub części tej sumy; w momencie uzyskania kredytu zasadniczego spłacany jest z niego kredyt pomostowy E) klasyfikacja ze względu na walutę kredytu: - kredyty złotówkowe - kredyty dewizowe

15 F) klasyfikacja ze względu na przeznaczenie kredytu: - kredyty na działalność gospodarczą ( obrotowe i inwestycyjne ) - kredyty dla ludności ( konsumpcyjne ) Kredyty dla ludności ( konsumpcyjne ) - cechą charakterystyczną tego kredytu jest jego charakter konsumpcyjny, a co za tym idzie osoba kredytobiorcy, którym jest konsument - przedmiotem tego kredytu są towary konsumpcyjne jak np. samochody, telewizory, lodówki - obustronne zainteresowanie kredytowaniem zakupów konsumpcyjnych przez banki wpływa na stosowanie różnych sposobów udzielania, spłaty i zabezpieczenia zwrotności kredytów konsumpcyjnych - Są one udzielane w postaci: kredytów gotówkowych, gdy kredytobiorca otrzymuje gotówkę bezpośrednio lub za pośrednictwem swego rachunku bankowego, kredytów bezgotówkowych, które są przekazywane określonemu sprzedawcy na opłacenie zakupionych przez kredytobiorcę towarów. - Jeśli za kryterium podziału przyjmiemy warunki spłaty, to możemy rozróżnić: - kredyty spłacane jednorazowo, - kredyty spłacane ratami, czyli konsumpcyjne kredyty ratalne

16 PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KREDYT: złożenie wniosku o przyznanie kredytu dokładne dane kredytobiorcy, kwotę kredytu, określenie celu, na jaki ma być przeznaczony terminy postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy propozycje dotyczące terminów spłaty propozycje dotyczące zabezpieczenia informacje o zadłużeniu w innych bankach lub podmiotach podpis osoby składającej wniosek posiadanie przez osobę ubiegającą się o kredyt zdolności kredytowej - czyli możliwości spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach przedstawienie biznesplanu, który zawiera wszechstronny opis i analizę uruchamianego przedsięwzięcia stan finansowy perspektywy rozwoju analiza marketingowa

17 po złożeniu wniosku kredytowego podmiot udzielający kredytu dokonuje jego oceny na tej podstawie podejmowana jest decyzja o przyznaniu kredytu lub odmowie decyzja o udzieleniu kredytu jest podstawą do podpisania umowy kredytowej KOSZTY KREDYTU odsetki od udzielonej kwoty kredytu (ich wysokość jest negocjowana) prowizja, czyli opłata za czynności bankowe z reguły 1-2 % wartości kredytu; może być pobierana albo w momencie udzielania kredytu, albo wcześniej, czyli zanim kredyt zostanie udostępniony kredytobiorcy;

18 RRSO - czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania - to określony ustawowo wskaźnik, który charakteryzuje kredyt; - wskaźnik ten uwzględnia wszystkie koszty kredytu jakie poniesiesz: prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty bankowe - w RRSO zawierają się dwa następujące pojęcia: całkowity koszt kredytu oraz całkowita kwota kredytu RRSO = Całkowity koszt kredytu (w stosunku rocznym) Całkowita kwota kredytu Całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, które zobowiązany jesteś ponieść w związku z umową o kredyt, a w szczególności: odsetki, prowizję oraz koszty usług dodatkowych, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu; Całkowita kwota kredytu jest to suma środków jaką Bank Ci udostępnia jako Kredytobiorcy na podstawie umowy kredytowej.

19 !!! Obowiązek obliczania RRSO spada na kredytodawców. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim banki muszą podawać ten wskaźnik w ofertach i reklamach kredytu gotówkowego, w przypadku umieszczania w nich informacji o jego koszcie RRSO muszą ujawniać nie tylko banki. Regulacje ustawy o kredycie konsumenckim oprócz kredytów gotówkowych dotyczą także pożyczek. A to oznacza, że do tych zasad stosować się muszą także wszelkiej maści instytucje parabankowe. Na straży ich przestrzegania stoi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podawanie wysokości RRSO (wraz ze wszystkimi założeniami do jej obliczenia) jest obowiązkowe także w umowach o kredyt. Jeżeli nie mamy tego wskaźnika w umowie, możemy skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego. Polega to na tym, że składamy odpowiednie oświadczenie kredytodawcy, a następnie zwracamy kredyt zgodnie z terminami zawartymi w umowie, ale bez odsetek i innych kosztów.

20 BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. (BIK) INSTYTUCJA, KTÓREJ ZADANIEM JEST GROMADZENIE, INTEGROWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH HISTORII KREDYTOWEJ KLIENTÓW BANKÓW I SKOK-ÓW; - zadaniem BIK jest administrowanie danymi i ich udostępnianie do analizy w danej instytucji udzielającej finansowania - za zapewnienie poprawności i wiarygodności informacji dostarczanych do BIK odpowiedzialne są same banki i firmy udzielające kredytów konsumenckich - jedynie instytucja, który przekazała do BIK daną informację o kliencie, może ją skorygować, jeśli jest nieaktualna - Z BIK współpracują banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOKI w Polsce - BIK przetwarza zarówno pozytywne informacje przekazywane przez poszczególne instytucje, jak i te negatywne o kredytach spłacanych z opóźnieniem - dla kredytodawców dostęp do tego typu informacji jest wsparciem w podejmowaniu decyzji kredytowych - informacje o zobowiązaniach klienta pomagają ocenić jego sytuację i określić, czy będzie w stanie terminowo regulować raty

21

22 INWESTYCJE I ICH PODZIAŁ INWESTYCJE wydatki finansowe ponoszone w celu rozbudowy, modernizacji, wymiany lub zakupu nowych środków trwałych (inwestycje rzeczowe) oraz zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych (inwestycje niematerialne) lub finansowych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa (inwestycje finansowe); -inwestycją jest każde wykorzystanie kapitału w celu jego powiększenia w tym także zakup akcji i obligacji, - tworzenie nowych elementów majątku trwałego, modernizacja lub rozbudowa oraz wymiana istniejących środków trwałych na inne

23 Inwestowanie - to proces polegający na odkładaniu przez podmioty gospodarcze (inwestorów) części środków finansowych i zamianę ich na inwestycje - ma ono na celu nie tylko osiągnięcie zysku, ale również rozwój - są to aktywne działania i starania mające na celu podniesienie naszych wartości i otwieranie nowych perspektyw, obarczonych jednak ryzykiem w zależności od skali i form przedsięwzięcia inwestycyjnego

24 Inwestycje rzeczowe polegają na tym, że za zaoszczędzone pieniądze kupuje się m.in. złoto, nieruchomości, antyki, dzieła sztuki; INWESTOR, czyli nabywca tych rzeczy oczekuje wzrostu ich wartości a czasami także dochodów z ich posiadania (np. czynsz za wynajmowaną nieruchomość) Inwestycje finansowe oferowane na rynku finansowym m.in.: lokaty, obligacje, akcje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. LOKATY BANKOWE - kwoty pieniężne zdeponowane w banku na czas nieoznaczony (rachunki bieżace a vista) lub na czas oznaczony (lokaty terminowe)

25 Instrument finansowy forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego Papier wartościowy - dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się: akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki, weksle, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych losy loteryjne. Z punktu widzenia rodzaju praw majątkowych można je podzielić na papiery wartościowe reprezentujące współwłasność (akcje) albo wierzytelność (pozostałe).

26 AKCJE papier wartościowy potwierdzający współwłasność spółki akcyjnej i uprawniający do udziału w podziale części osiągniętego zysku; - nabywcy akcji oczekują w zamian za udostępniony poprzez zakup akcji kapitał pewnych korzyści (zysk wynikający w różnicy między ceną sprzedaży akcji a ceną ich nabycia) - gdy nabywca akcji nie decyduje się na ich sprzedaż może osiągnąć korzyści w postaci dywidendy, tj. przypadającej na jedną akcję części zysku spółki przeznaczona do podziału między akcjonariuszy posiadaczy akcji; OBLIGACJE papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem osoby, która kupiła obligacje (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji w określonym terminie - wykup polega najczęściej na zapłacie należności głównej, czyli wartości nominalnej obligacji oraz należności ubocznych, czyli odsetek, w wysokości i na warunkach określonych w treści obligacji - w momencie zakupu obligacji nabywca wie, jaką premię w postaci odsetek otrzyma od emitenta - ta cecha w zasadniczy sposób różni obligację od akcji, w których dochód - na etapie ich zakupu nie jest znany; - emitentami obligacji mogą być: przedsiębiorstwa, samorządy lokalne, Skarb Państwa - stopa procentowa obligacji może być stała lub zmienna; - Dochody uzyskane od obligacji są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 %

27 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH w zamian za wpłacone pieniądze otrzymuje się jednostki uczestnictwa, które są sprzedawane w bankach i w punktach obsługi klienta biur maklerskich; - fundusz inwestycyjny inwestuje ulokowane środki i od skuteczności jego działania zależy tempo pomnażania ich wartości; - klienci dzięki dobremu, profesjonalnemu lokowaniu ich środków finansowych osiągają korzyści polegające na tym, że wartość posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa rośnie, chociaż istnieje też ryzyko, że wartość jednostek może ulec zmniejszeniu; - dochody od zysku są opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19 % - różne poziomy ryzyka - raczej forma długotrwałego lokowania środków, ponieważ ulokowanie ich na krótki okres może okazać się, że zapłacone prowizje będą większe od osiągniętego zysku BONY SKARBOWE zwane też wekslami skarbowymi lub dłużnymi papierami wartościowymi Skarbu Państwa są dłużnymi instrumentami finansowymi, którymi obraca się na rynku pieniężnym. - należą one do papierów krótkoterminowych emitowanych przez Skarb Państwa, których celem jest pokrycie bieżących potrzeb budżetowych oraz zarządzanie płynnością budżetu - nabywcom pozwalają na bezpieczne i dość korzystne lokowanie nadwyżek finansowych - Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra Finansów, natomiast ich sprzedaż prowadzona jest przez Narodowy Bank Polski, który pełni funkcję agenta emisji - limit przyrostu z tytułu emisji bonów skarbowych jest corocznie zapisany w ustawie budżetowej - bony potwierdzają powstanie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu zaciągnięcia długu oraz uprawniają ich nabywców do odsetek oraz wykupu tych papierów wartościowych w określonym czasie - dochody od zysku są opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19 %

28 CZEKI papier wartościowy, w którym jego wystawca poleca swojemu bankowi, aby ten zapłacił ze środków pieniężnych z konta wystawcy czeku określoną na czeku kwotę pieniężną; - wypłata dokonywana jest posiadaczowi czeku (czek na okaziciela - czek na rzecz określonej osoby z dodaniem wyrazów "lub okazicielowi" albo innego zwrotu równoznacznego lub czek, nie wskazujący, komu ma być uiszczona zapłata) albo osobie wskazanej na nim (czek imienny) - brak choćby jednego elementu czeku powoduje, że nie jest on ważny, nie wolno też dokonywać skreśleń lub poprawek - realizacja czeku trwa około 10 dni od dnia następnego po dniu, w którym go wystawiono

29 WEKSEL dokument stwierdzający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej na nim kwoty w określonym na wekslu czasie i miejscu; - wyróżnia się: weksel własny i weksel trasowany - Weksel własny to obietnica zapłaty złożona przez wystawcę - Weksel trasowany polecenie skierowane przez wystawcę weksla do swojego dłużnika

30

31 GIEŁDA W POLSCE W Polsce obecnie funkcjonuje tylko WARSZAWSKA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, na której są notowane akcje różnych typów firm banków, przedsiębiorstw budowlanych, produkcyjnych i handlowych; sprzedaż i zakup papierów wartościowych na giełdzie odbywa się wg ich wartości rynkowej; relacje między popytem a podażą na określony papier wartościowy wpływają na kształtowanie się ich cen rynkowych nazywanych kursami i notowanymi w specjalnym rejestrze tzw. cedule giełdowej cena rynkowa jest z reguły odmienna niż wartość nominalna papierów wartościowych; w zależności od kształtowania się kursów akcji na giełdzie występuje hossa lub bessa hossa ceny akcji rosną bessa ceny akcji spadają

32 Cena rynkowa - cena po której papiery wartościowe są sprzedawane na giełdzie; Cena nominalna cena papieru wartościowego określona przez emitenta; Cena emisyjna cena po której papiery wartościowe są sprzedawane przez ich emitenta Sytuację panującą na giełdzie można ustalić na podstawie specjalnych wskaźników indeksów giełdowych; Najważniejszy z nich ustalony na podstawie notowań Warszawskiej Giełdy Papierów to WIG 20, który opisuje zmiany cen akcji 20 największych pod względem wartości spółek notowanych na giełdzie;

33 Na GPW występują dwa rodzaje transakcji: rzeczywiste polegają na tym, że nabywca kupuje papiery wartościowe w celu ulokowania posiadanych środków finansowych i oczekuje wzrostu kursów i dywidendy z akcji; spekulacyjne realizowane są po to, aby kupić taniej a sprzedać drożej, wykorzystując różnicę w kursie; Zakupu i sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie mogą dokonywać jedynie podmioty posiadające status CZŁONKA GIEŁDY Członkami giełdy mogą być jedynie osoby prawne, które spełniają określone przez giełdę wymagania (m.in. posiadanie zezwolenia na posiadanie działalności maklerskiej i odpowiednich środków organizacyjno-technicznych zapewniających prawidłową i bezpieczną obsługę transakcji dokonywanych na giełdzie) osoba fizyczna chcąc dokonywać transakcji na giełdzie, musi posiadać rachunek inwestycyjny prowadzony przez podmiot będący członkiem giełdy najczęściej domy maklerskie.

34 Makler papierów wartościowych (broker) osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji) dla klienta, w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji (prowizja). Rynek papierów wartościowych dzieli się na: pierwotny - gdy inwestor nabywa akcje lub inne papiery wartościowe bezpośrednio od emitenta, czyli spółki, która w ten sposób chce pozyskać nowy kapitał wtórny - jeżeli inwestor odsprzedaje na giełdzie walory nabyte na rynku pierwotnym

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania

Bardziej szczegółowo

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy.

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Państwo: Sprawuje kontrolę nad stabilnością swojej waluty.(np.,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka PAPIERY WARTOŚCIOWE fragment prezentacji Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka Definicja Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi określone prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa jedynie

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Trzy sfery działania banków

Trzy sfery działania banków Trzy sfery działania banków I sfera działania banków: pośrednictwo kredytowe w ramach tzw. operacji pasywnych (biernych) bank pożycza pieniądze i środki pieniężne od swoich klientów po to, aby w ramach

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły.

Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Drogi Uczniu! Masz przed sobą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

Kredyt i pożyczka jako źródło finansowania majątku przedsiębiorcy

Kredyt i pożyczka jako źródło finansowania majątku przedsiębiorcy Kredyt i pożyczka jako źródło finansowania majątku przedsiębiorcy Definicja kredytu - art. 69 ust.1 Pr bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Rachunki i kredyty złotowe

Rachunki i kredyty złotowe Rachunki i kredyty złotowe Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz pożyczek nie oferowanych - podlegających spłacie obowiązuje od 1 października 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Państwowy dług publiczny

Państwowy dług publiczny Państwowy dług publiczny Równowaga finansów publicznych D + P = W + R D Dochody publiczne P Przychody publiczne W Wydatki publiczne R Rozchody publiczne SALDO BUDŻETOWE różnica pomiędzy dochodami a wydatkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku bankowego, gwarancja bankowa

Umowa rachunku bankowego, gwarancja bankowa Umowa rachunku bankowego, gwarancja bankowa Umowa rachunku bankowego art. 725 kodeksu cywilnego Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 08/VIII/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 2 Kodeks Cywilny art. 725-733 Ustawa Prawo Bankowe art. 49-68 3 Przez umowę

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 4 Zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek (tzw. chwilówek ) INSTYTUCJA POŻYCZKOWA 1. INSTYTUCJA POŻYCZKOWA to podmiot (kredytodawca),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22 Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze Rzeszów, 2011-02-22 O czym będziemy mówić? Kilka informacji dotyczących rynku pieniężnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ ŚZZP.272.5.2016 Maków Mazowiecki, 08.12.2016 r. WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ Powiat Makowski z/s w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, prowadząc procedurę zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo