WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR"

Transkrypt

1 WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele konsumpcyjne w tym częściowo na spłatę innych kredytów oraz na opłacenie prowizji od udzielonego kredytu. Proszę o wypłatę kwoty nadwyżki na cele konsumpcyjne na rachunek nr: DANE O WNIOSKODAWCY 1 DANE O WNIOSKODAWCY 2 Nazwisko: Nazwisko: Imię: PESEL: Imię: PESEL : Seria i numer dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Rozdzielność majątkowa: Tak Nie Adres stały: Adres stały: Ulica: nr budynku nr lokalu Ulica: nr budynku nr lokalu Miasto: Kod: Miasto: Kod: Telefon domowy (stacjonarny): Telefon domowy (stacjonarny): Adres do korespondencji: Adres do korespondencji: Ulica: nr budynku nr lokalu Ulica: nr budynku nr lokalu Miasto: Kod: Miasto: Kod: Adres do korespondencji: Adres do korespondencj: Telefon do kontaktu/korespondencji (komórkowy): Telefon do kontaktu (stacjonarny): Telefon do kontaktu/korespondencji (komórkowy): Telefon do kontaktu (stacjonarny): Podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu oznacza wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na kierowanie do Niego tymi drogami korespondencji, także dotyczącej umów zawartych z Bankiem. Bank informuje, że użytkowanie przez Wnioskodawcę telefonu komórkowego lub standardowej, niezabezpieczonej poczty elektronicznej nie chronią przed uzyskaniem dostępu, ingerencji w treść a nawet podszyciem się pod nadawcę przez nieuprawnione osoby. Dane Finansowe: Dane Finansowe: Nazwa i adres firmy zatrudniającej: Nazwa i adres firmy zatrudniającej: Źródło dochodu: Źródło dochodu: Telefon służbowy (stacjonarny lub komórkowy): Telefon służbowy (stacjonarny lub komórkowy) : Dochód miesięczny netto Wnioskodawcy: Dochód miesięczny netto Wnioskodawcy2: Posiadany majątek Wnioskodawcy (Wnioskodawców): Łączne miesięczne zobowiązania Wnioskodawcy (Wnioskodawców): Blankiety do spłaty rat kredytu wysyłane będą na adres korespondencyjny Wnioskodawcy 1, o ile Wnioskodawcy nie zrezygnują z ich otrzymywania (W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymywanie blankietów proszę w kratce wpisać znak X) Rezygnuję/my z otrzymywania blankietów do spłaty rat kredytu ZADŁUŻENIE WNIOSKODAWCY/ÓW Z TYTUŁU KREDYTÓW W BANKU BPH S.A.NA DZIEŃ: L.p. Rodzaj kredytu Nr umowy kredytu Wysokosć miesiecznej raty Kwota pozostała do spłaty Refinansowanie TAK/NIE Kwota przelewu <kredy ty_ge>

2 SZACUNKOWE ZADŁUŻENIE WNIOSKODAWCY/ÓW Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK W INNYCH BANKACH/ SKOK-ach NA DZIEŃ: L.p. Rodzaj kredytu Nazwa banku/ SKOK-u Nr rachunku kredytowego Nr umowy kredytu Kwota Szacunkowa Data Wysokosć Okres przyznanego kwota zawarcia miesiecznej kredytu kredytu/ pozostała do umowy raty limitu spłaty <kredy ty_inn e> UDZIELONE PORĘCZENIA I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY/ÓW L.p. Wysokość miesięcznej raty Termin spłaty kredytu <poreczenia> Refinans. TAK/NIE Kwota przelewu Oświadczenia Ja niżej podpisana (y) świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych Oświadczeń w celu uzyskania kredytu, oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne, autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Niniejszym oświadczam, że przeciwko mnie, ani mojemu małżonkowi nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się przeciwko mnie / nam żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, w wyniku którego mogłoby być wszczęte przeciwko mnie / nam postępowanie egzekucyjne. Oświadczam, że nie pozostaję w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, mój zakład pracy lub prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza nie są w stanie upadłości/likwidacji oraz, że moje miesięczne dochody i zobowiązania są zgodne z kwotą podaną w niniejszym wniosku. Oświadczam, że nie toczy/toczyło się wobec mnie postępowanie upadłościowe oraz że nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie upadłości. Niniejszym potwierdzam prawdziwość i dokładność podanych przez siebie informacji i upoważniam Bank.BPH S.A. do ich sprawdzenia. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Bank BPH S.A. mojemu Pracodawcy i/lub innemu podmiotowi, który wydał dokument zawierający dane dotyczące źródła i/lub wysokość dochodu, danych dotyczących zatrudnienia i dochodu przekazanych przeze mnie i wpisanych do systemu Banku na podstawie niniejszego wniosku i ewentualnego innego przedstawionego przeze mnie dokumentu potwierdzającego moje zatrudnienie i dochody, w celu weryfikacji tych danych (pisemnie lub telefonicznie) przez Bank BPH S.A. Bank może odmówić podpisania Umowy, po ostatecznej weryfikacji dostarczonych przez Wnioskodawcę/ów dokumentów. W przypadku odmowy udzielenia kredytu Wnioskodawca/y może/gą zwrócić się do Banku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. Bank zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Dane powyższe oraz dane przekazane przez Wnioskodawcę/ów i wpisane do systemów Banku (dotyczące: rodzaju dokumentu tożsamości, rodzaju, serii i numeru drugiego dokumentu tożsamości,,nazwiska rodowego matki, obywatelstwa, liczby osób na utrzymaniu, stanu cywilnego, rozdzielności majątkowej, kraju adresu stałego i do korespondencji,opłat stałych, wykształcenia, województwa w którym jest adres stałego zameldowania, podstawy wnioskowania, imienia, nazwiska i stanowiska osoby wystawiającej zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach oraz daty wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (dotyczy osób wnioskujących na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach), planowanego terminu uruchomienia kredytu, NIP-u firmy zatrudniającej, Regon-u firmy zatrudniającej, adresu firmy zatrudniającej i/lub pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego do firmy zatrudniającej, wysokości dodatkowych miesięcznych dochodów netto, źródła dodatkowych miesięcznych dochodów netto, rodzaju oraz czasu od i do którego będzie pobierany dochód dodatkowy, nazwy, adresu oraz nr telefonu do firmy zatrudniającej od której otrzymuję dochód dodatkowy, czasu zatrudnienia i/lub prowadzenia działalności gospodarczej, sektora zatrudnienia, stażu pracy, stanowiska pracy, liczby zatrudnionych pracowników w firmie zatrudniającej, identyfikatora otrzymywanego świadczenia, szacowanej wartości składników majątkowych, rodzaju zobowiązania, miesięcznej raty zobowiązań, terminu wygaśnięcia zobowiązania, rezygnacji z otrzymywania blankietów do spłaty rat kredytu, statusu zajmowanego lokalu oraz czasu zamieszkiwania pod podanym adresem), niezbędne są do realizacji wszelkich czynności wykonywanych przez Bank, do których jest on uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego. Informacje kredytowe będą przekazywane do Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie. Bank będzie przetwarzał dane w celach marketingowych, zarządzania procesami Banku oraz ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności. Dane te będą przetwarzane przez Bank również w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy. Osoba przekazująca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Bank BPH S.A. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

3 Wnioskodawca 1 wyraża zgodę *) na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych współpracujących z Bankiem podmiotów oraz dla celów marketingowych Banku i podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług po wygaśnięciu zawartych umów łączących Wnioskodawcę z Bankiem a także na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia Umowy. Wnioskodawca 2 wyraża zgodę *) na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych współpracujących z Bankiem podmiotów oraz dla celów marketingowych Banku i podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług po wygaśnięciu zawartych umów łączących Wnioskodawcę z Bankiem a także na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia Umowy. Wnioskodawca/y wyraża/ją zgodę *) na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy kredytu, udzielonego mu zgodnie z niniejszym wnioskiem. Wnioskodawca/y wyraża/ją zgodę *) na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy kredytu udzielonego mu zgodnie z niniejszym wnioskiem. *) w przypadku wyrażenia zgody kratkę lub wykropkowane miejsce należy pozostawić PUSTE, a w przypadku niewyrażenia zgody należy wpisać słowo NIE Niniejszym oświadczam, że przed podpisaniem przeze mnie Umowy kredytu otrzymałem, zapoznałem się oraz akceptuję: 1) Taryfę Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Kredyty gotówkowe 2) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Zapis dotyczący Programu dla Pracowników Spółek Grupy GE 3) Regulamin Programu dla Pracowników Spółek Grupy GE. Oświadczam, że: 1) zostałem poinformowany przez przedstawiciela Banku o onieczności zapoznania się z dostarczonymi mi wyżej wymienionymi dokumentami zanim podejmę decyzję o zawarciu Umowy kredytu, 2) otrzymałem od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, 3) uzyskałem od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, 4) zostałem poinformowany przez Bank o ryzykach związanych z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym, w tym o ryzyku kredytowym oraz o ryzyku zmiany wysokości opłat i prowizji i mam świadomość możliwości ich wystąpienia. Cztelny podpis Wnioskodawcy 1 Czytelny podpis Wnioskodawcy 2

4 Zgoda Współmałżonka Wnioskodawcy 1 dotyczy umowy kredytu gotówkowego przeznaczonego częściowo na spłatę innych kredytów nr.. Ja niżej podpisan(a)y Współmałżon(ka)ek Wnioskodawcy 1 legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr.. wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka w wyżej wnioskowanej kwocie. Bank zapewnia ochronę powyższych danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji niniejszej Umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Czytelny (imię i nazwisko) podpis Współmałżonka Wnioskodawcy 1 Zgoda Współmałżonka Wnioskodawcy 2 dotyczy umowy kredytu gotówkowego przeznaczonego częściowo na spłatę innych kredytów nr.. Ja niżej podpisan(a)y Współmałżon(ka)ek Wnioskodawcy 2 legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr.. wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka w wyżej wnioskowanej kwocie. Bank zapewnia ochronę powyższych danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji niniejszej Umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Czytelny (imię i nazwisko) podpis Współmałżonka Wnioskodawcy 2

5 UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR.. Pomiędzy Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: ,00 złotych polskich, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwaną dalej Bankiem, w imieniu i na rzecz której działa:..., a 1).. dowód osobisty.. PESEL. zamieszkałym w.. przy ul.... oraz, 2) dowód osobisty PESEL. zamieszkałym w.. przy ul... zwanym(mi) dalej Kredytobiorcą, zwanych dalej łącznie Stroną (ami), została zawarta Umowa następującej treści: 1. Przedmiot Umowy oraz zabezpieczenie spłaty kredytu 1. Bank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek z dnia na warunkach określonych w niniejszej Umowie na okres od.. do., kredytu gotówkowego w wysokości: 1) zł, udostępnionego na spłatę innych kredytów/pożyczek, oraz na cele konsumpcyjne Kredytobiorcy, stanowiącą całkowitą kwotę kredytu, jaką Kredytobiorca może w sposób dowolny dysponować, 2) zł, na opłacenie prowizji od udzielonego kredytu. Kwota udzielonego kredytu, która zostanie wypłacona zgodnie z niniejszą umową i od której Bank nalicza odsetki wynosi:. zł. (słownie:.). 2. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: nie ustanowiono zabezpieczeń. 2. Termin i sposób wypłaty kredytu 1. Strony ustalają, że Umowa zostaje zawarta w dacie wypłacenia kredytu, która została wskazana w 2 ust Strony ustalają, że kwota kredytu przeznaczona na spłatę innych kredytów/pożyczek oraz cele konsumpcyjne Kredytobiorcy, stanowiąca całkowitą kwotę kredytu udostępnioną Kredytobiorcy oraz część kredytu przeznaczona na zapłacenie prowizji (o ile występuje) zostanie wypłacona w dniu.. 3. Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazania kwoty udzielonego kredytu na: rachunek nr..., w wysokości... zł, rachunek nr..., w wysokości... zł, rachunek nr..., w wysokości... zł, rachunek nr..., w wysokości... zł, rachunek nr..., w wysokości... zł na spłatę innych kredytów/pożyczek. 4. Pozostałą kwotę kredytu przeznaczoną na cele konsumpcyjne w wysokości. zł, Kredytobiorca otrzyma w formie 5. Wypłata pozostałej części kredytu przeznaczonej na zapłacenie prowizji (o ile występuje) następuje poprzez wzajemne potrącenie z kwoty udzielonego kredytu wierzytelności Banku i Kredytobiorcy. 3. Oprocentowanie oraz koszty kredytu 1. Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. 2. Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej wyrażonej w stosunku rocznym. Z zastrzeżeniem ust. 12 w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie to wynosi... % w skali roku. 3. Do naliczania odsetek Bank przyjmuje 360 dni w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 4. Bank może pobierać opłaty i prowizje według zasad i stawek określonych w niniejszej Umowie oraz w Taryfie Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Kredyty gotówkowe zwaną dalej Taryfą opłat i prowizji, która stanowi Integralną część niniejszej Umowy. W przypadku obciążenia Kredytobiorcy opłatą, określoną w wyżej wymienionej Taryfie opłat i prowizji, Bank wezwie Kredytobiorcę do jej uiszczenia. 5. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 6. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w ustępie 5 pkt. 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 7. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w ustępie 5 powyżej. 8. Bank powiadomi Kredytobiorcę z 30 dniowym wyprzedzeniem o zmianie Taryfy opłat i prowizji wraz z podaniem daty wprowadzenia tych zmian w życie pisemnie na podany adres do korespondencji, z zastrzeżeniem, że w poniżej opisanych przypadkach Bank powiadomi Kredytobiorcę o zmianie w następujący sposób: 1) w przypadku podania przez Kredytobiorcę numeru telefonu komórkowego do kontaktu/korespondencji poprzez przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej SMS o umieszczeniu informacji o w/w zmianie w systemie bankowości internetowej, o ile Kredytobiorca posiada dostęp do systemu bankowości internetowej lub 2) w przypadku podania przez Kredytobiorcę adresu - poprzez przesłanie na ten adres wiadomości w formie elektronicznej, 3) w przypadku podania przez Kredytobiorcę numeru telefonu komórkowego do kontaktu/korespondencji oraz posiadania dostępu do systemu bankowości internetowej oraz podania przez Kredytobiorcę adresu , Bank powiadomi Kredytobiorcę o zmianie taryfy opłat i prowizji poprzez przesłanie na adres wiadomości w formie elektronicznej. Dodatkowo Bank udostępni zmienioną Taryfę opłat i prowizji na stronie internetowej Banku oraz w Placówkach Banku. W przypadku zmiany Taryfy opłat i prowizji Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę lub dokonać przedterminowej spłaty kredytu na zasadach wskazanych w treści niniejszej Umowy. 9. Na całkowitą kwotę do zapłaty w wysokości... zł, składają się: 1) kwota kredytu udostępniona Kredytobiorcy na spłatę innych kredytów/pożyczek, oraz na cele konsumpcyjne, w wysokości.. zł. 2) prowizja od udzielonego kredytu w wysokości... zł, wyliczona od kwoty kredytu wskazanej w pkt. 1),

6 3) należne Bankowi za cały okres kredytowania odsetki w wysokości... zł, wyliczone od kwoty udzielonego i wypłaconego kredytu w wysokości zł. 10. Koszty kredytu mogą ulec zmianie w przypadku: zmiany stawek opłat i prowizji (przesłanki zmiany stawek opłat i prowizji zostały wskazane w ust. 5 3), skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania, ustanowienia lub zmiany formy zabezpieczenia spłaty kredytu. 11. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi... %. Do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu przyjęto następujące założenia: 1) kwotę kredytu udostępniona Kredytobiorcy na spłatę innych kredytów/pożyczek, oraz na cele konsumpcyjne w wysokości zł, 2) czas obowiązywania Umowy miesięcy, 3) oprocentowanie kredytu wynosi %, 4) wszelkie koszty, które Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z Umową o kredyt: odsetki w wysokości zł, prowizja w wysokości. zł, 5) kredyt będzie spłacany w równych ratach, 6) prowizja za udzielenie kredytu (o ile występuje) jest kredytowana, 7) zobowiązania wynikające z Umowy o kredyt zostaną wypełnione w terminach określonych w niniejszej Umowie, 8) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni, 9) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o Pobierane przez Bank odsetki, ustalone w niniejszej umowie (odsetki umowne) nie przekraczają czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). W przypadku obniżenia wysokości odsetek maksymalnych pomiędzy dniem przyjęcia przez Bank wniosku telefonicznego o udzielenie kredytu a datą zawarcia Umowy lub w trakcie jej trwania w ten sposób, że odsetki umowne byłyby od nich wyższe, Bank dokona obniżenia odsetek umownych do wysokości odsetek maksymalnych, a w przypadku ponownego podwyższenia wysokości odsetek maksymalnych Bank podwyższy wysokość odsetek umownych w zakresie dopuszczalnym wysokością obowiązujących odsetek maksymalnych, nie więcej jednak niż do wysokości odsetek umownych wskazanych w 3 ust.2 Umowy. Zmiana wysokości odsetek umownych nastąpi od dnia, w którym nastąpiła zmiana wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, 4. Zasady i terminy spłaty kredytu 1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu wraz odsetkami oraz należnymi opłatami i prowizjami zgodnie z zasadami określonym w treści niniejszego zapisu na rachunek Banku BPH S.A., o nr:.. w miesięcznych ratach w wysokości. zł, płatnych do. dnia każdego miesiąca, poczynając od.., z zastrzeżeniem, iż pierwsza rata kredytu wynosi.zł, a ostatnia rata kredytu wynosi... zł. 2. W przypadku ustalenia terminu płatności pierwszej raty kredytu w terminie przekraczającym okres jednego miesiąca od ustalonej przez Strony daty wypłacenia kredytu, odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia płatności pierwszej raty zostaną doliczone do pierwszej raty. Bank nie pobiera dodatkowych opłat i prowizji za ustalenie terminu płatności w terminie przekraczającym miesiąc od daty wypłacenia kredytu. 3. W okresie kredytowania Kredytobiorca ma prawo do otrzymania, bezpłatnego harmonogramu spłaty pod warunkiem złożenia wniosku. 4. Za datę spłaty przyjmuje się datę wpływu środków na wskazany w ust. 1 rachunek, w związku z czym Kredytobiorca powinien dokonywać spłat z odpowiednim wyprzedzeniem. 5. Każda wpłata dokonana na rachunek wskazany w ust. 1 będzie zaliczana na pokrycie zadłużenia w następującej kolejności: odsetki umowne, kapitał kredytu, należne opłaty i prowizje, i odsetki karne. 6. Dowód wpłaty lub polecenie przelewu powinny zawierać: nr rachunku Banku BPH S.A. wskazany w ust. 1, imię i nazwisko Kredytobiorcy, adres Kredytobiorcy oraz numer Umowy kredytu wskazany w tytule wpłaty. 7. Spłaty zadłużenia można dokonać między innymi za pomocą: przelewu, przekazu pocztowego lub wpłaty gotówkowej w placówkach pocztowych, placówkach Banku BPH S.A., placówkach dowolnego innego banku lub innej instytucji świadczącej usługi płatnicze wyłącznie na numer rachunku wskazany w ust Kredytobiorca ma prawo w każdym czasie do: 1) spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie lub 2) do dokonania Przedpłaty rat/y kredytu tj. uregulowania z góry przed terminem wynikającym z harmonogramu spłat kolejnej lub kolejnych rat/y kredytu. Strony ustalają, iż Przedpłata rat/y kredytu nie stanowi wcześniejszej spłaty kredytu. 9. W przypadku kiedy Kredytobiorca chce dokonać Przedpłaty rat/raty kredytu powinien: 1) skontaktować się z Bankiem przed dokonaniem wpłaty, celem wydania dyspozycji lub 2) wpisać kod PDP11 w tytule wpłaty. W takiej sytuacji Bank zaksięguje wpłatę dokonaną przez Kredytobiorcę na poczet najbliższej/ych wymaganej/ych rat/y wynikających z harmonogramu spłaty, bez obniżania całkowitego kosztu kredytu. W przypadku braku dyspozycji Kredytobiorcy lub kodu PDP11 w tytule wpłaty, wpłata Kredytobiorcy zostanie rozliczona zgodnie z ust. 11, a kolejna rata będzie wymagana w terminie i wysokości określonej w haromonogramie spłaty. 10. Kredytobiorca nie musi informować Banku o zamiarze dokonania wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. 11. W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą. 12. Wcześniejsza spłata części kredytu nie spowoduje zmiany wysokości raty kredytu stosowne rozliczenie nastąpi na koniec okresu kredytowania przez pomniejszenie wysokości ostatniej raty i/lub skrócenie okresu kredytowania w zależności od wysokości dokonanej przez Kredytobiorcę wcześniejszej wpłaty. W takim przypadku Bank poinformuje Kredytobiorcę o wysokości ostatniej raty w odrębnym piśmie przed terminem jej płatności. 13. Bank nie pobiera prowizji za spłatę całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie oraz za dokonanie Przedpłaty rat/y kredytu. 14. przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, na wniosek Kredytobiorcy, złożony nie później niż 30 dni od dnia dokonania wpłaty, istnieje możliwość zmniejszenia wysokości rat kredytu i/lub zmiany okresu kredytowania, z zastrzeżeniem, iż zwiększenie kwoty raty wymaga zbadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. 15. Każda wpłata dokonana w terminie i wysokości określonej w ust. 1 zostanie rozliczona zgodnie z harmonogramem spłaty. 16. Z wyjątkiem Przedpłaty, każda wpłata dokonana pomiędzy terminami płatności zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet najbliższej wynikającej z harmonogramu spłaty raty i rozliczona zgodnie z ust Spłata całej kwoty udzielonego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami powoduje rozwiązanie Umowy kredytu wskutek wygaśnięcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Bank rozlicza się z Kredytobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości. 5. Odstąpienie od Umowy 1. Kredytobiorca ma prawo bez podania przyczyny, do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 21 dni od daty jej zawarcia lub jeżeli Umowa kredytu nie zawiera elementów określonych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorca może odstąpić od Umowy kredytu w terminie 21 dni od dnia dostarczenia mu wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim. 2. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Kredytobiorca złoży pod wskazany przez Bank lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kredytu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy prosimy kierować na adres Banku: Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7 3. Kredytobiorca zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę udostępnionego kredytu w wysokości zł, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 4. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy kredytu, o ile zwróci kwotę udostępnionego kredytu w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku niezwrócenia kwoty udostępnionego kredytu o której mowa w ust. 3 w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy Kredytobiorca będzie zobowiązany zwrócić kwotę udostępnionego kredytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami umownymi należnymi od dnia jego wypłacenia do dnia jego spłaty. Wysokość odsetek umownych należnych w stosunku dziennym wynosi zł. 5. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania przez Kredytobiorcę środków pieniężnych na rachunek Banku wskazany w 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Bankowi nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Bank na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. 6. Skutki braku płatności 1. Niespłaconą w terminie kwotę kredytu Bank od dnia następnego traktuje jako zadłużenie przeterminowane. 2. Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza i pobiera odsetki karne według zmiennej stopy procentowej, określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, wynoszącej w dniu.... % w skali roku. 3. Wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego uzależniona jest od wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, a zmiana tego oprocentowania nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego ulegnie obniżeniu, gdy obniżeniu ulegnie stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, a podwyższeniu - gdy podwyższeniu ulegnie stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 4. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie spłaci w terminie wskazanym w niniejszej Umowie i/lub harmonogramie spłaty, należności wynikających z niniejszej Umowy i/lub harmonogramu spłat, Bank będzie upoważniony do podjęcia czynności windykacyjnych w następstwie których, może naliczyć opłaty zgodne z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji, które na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynoszą: 1) opłata za monit listowny w wysokości 30 zł, 2) opłata za monit telefoniczny w wysokości 35 zł, 3) opłata za wizytę windykatora w wysokości 65 zł. Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia Umowy). Na dzień zawarcia niniejszej Umowy, maksymalny miesięczny limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne, dla jednego rachunku kredytowego wynosi 100 zł. Bank może naliczyć nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w miesiącu (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne w terminie wskazanym przez Bank pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 5. W trakcie obowiązywania Umowy Bank może zażądać ustanowienia prawnego zabezpieczenia lub ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie poręczenia albo przyjąć inne uzgodnione przez Strony - zabezpieczenie równe kwocie kredytu pozostałego do spłaty, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z poniższych warunków: 1) uzyskania z baz danych Banku BPH S.A. lub BIK S.A., informacji o niezapłaceniu w terminie określonym w umowie co najmniej dwóch miesięcznych należności na rachunkach w Banku BPH S.A. lub w innych bankach, 2) pogorszenia się zdolności kredytowej Kredytobiorcy/ów w wyniku przekroczenia relacji zobowiązań do dochodów powyżej 65%, bazując na ostatniej informacji o wysokości zobowiązań i dochodów, którą dysponuje Bank (udostępnionej przez Kredytobiorcę/ów lub uzyskanej z baz danych Banku BPH S.A. lub BIK S.A.), 3) utraty prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić prawne zabezpieczenie lub dodatkowe prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w terminie wskazanym przez Bank, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania przez Kredytobiorcę pisma z Banku. 6. W skutek braku płatności w terminie wynikającym z niniejszej Umowy Bank może wypowiedzieć niniejszą Umowę kredytu oraz wszcząć postępowanie egzekucyjne. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego Kredytobiorca dodatkowo poniesie koszty tego postępowania określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji. Kredytobiorca w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia oraz zasądzonych stawek może ponieść koszty zastępstwa procesowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w przypadku, kiedy Bank będzie reprezentowany przez adwokata lub zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu w przypadku, kiedy Bank będzie reprezentowany przez radcę prawnego. 7. Informacja o kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego, wyliczona dla przykładowej kwoty egzekwowanej należności, w wysokości 3000,00 zł. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 500,00 zł, w tym 50,00 zł - wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu i 450,00zł - koszty postępowania egzekucyjnego. Podana powyżej przykładowa wysokość kosztów może w konkretnych przypadkach ulec zmianie w zależności od przebiegu postępowania sądowego i egzekucyjnego jak i kwoty egzekwowanej należności. 8. Bank zobowiązany jest co miesiąc do przekazywania do Biura Informacji Kredytowej S.A. danych dotyczących wszystkich zawartych z Bankiem umów, niezależnie od terminowości ich spłaty. W przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania przez Kredytobiorcę, informacje o tym fakcie uwzględniane są w jego historii kredytowej. 7. Wypowiedzenie Umowy kredytu 1. Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej. 2. Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę kredytu w każdym czasie bez podania przyczyn. 3. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni. 4. Bank zawiadamia Kredytobiorcę o wypowiedzeniu Umowy kredytu w formie pisemnej, listem poleconym. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizjami najpóźniej do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia. 8. Oświadczenia Kredytobiorcy 1. Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru i serii dowodu osobistego, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów oraz miejsca pracy. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do poinformowania Banku o zdarzeniach mających wpływ na zmniejszenie Jego zdolności kredytowej w trakcie trwania Umowy kredytu, tj.: o zmniejszeniu o 10% wysokości dochodów Kredytobiorcy, o zwiększeniu o 10% wysokości zobowiązań finansowych Kredytobiorcy z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń, zobowiązań, alimentacyjnych, w stosunku do poziomów wskazanych Bankowi we wniosku o udzielenie kredytu, celem monitorowania przez Bank wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy. 3. Kredytobiorca powinien dostarczyć kredytodawcy, którego rachunek został przez Kredytobiorcę wskazany w 2 ust. 2 niniejszej Umowy, informację o zamiarze dokonania całkowitej spłaty kredytu celem rozliczenia i zamknięcia kredytu. Obowiązek ten nie dotyczy kredytów zaciągniętych w Banku BPH S.A. W przypadku, gdyby kwoty wskazane w 2 ust. 2 nie pokryły w całości zobowiązań Kredytobiorcy w banku/skok-u, na rzecz którego dokonane były przelewy, Kredytobiorca zobowiązuje się do uregulowania niedopłaty z własnych środków. 4. Kredytobiorca wyraża zgodę na: 1) telefoniczne porozumiewanie się Banku z Kredytobiorcą, bez uprzedniego powiadamiania o tym zamiarze, 2) nagrywanie i zapisywanie za pomocą nośników dźwięku i wizji wszystkich rozmów telefonicznych Kredytobiorcy

8 prowadzonych z pracownikiem Banku oraz wykorzystanie dokonanych nagrań do celów dowodowych, 3) przesyłanie przez Bank wszelkiej korespondencji na ostatni wskazany przez Kredytobiorcę adres/adres do korespondencji w tym adres Kredytobiorca oświadcza, że: 1) decyzję o zawarciu niniejszej Umowy podjął przy pełnej znajomości zawartych w Umowie warunków po dostarczeniu przez Bank informacji i wyjaśnień niezbędnych do podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego - w tym do zgłaszanych wątpliwości, 2) został poinformowany przez przedstawiciela Banku o ryzykach związanych z zaciąganym zobowiązaniem kredytowych, w tym: a) ryzyku kredytowym tj. ryzyku niewywiązywania się ze swoich zobowiązań i w konsekwencji możliwością wypowiedzenia Umowy przez Bank oraz o b) ryzyku zmiany wysokości opłat i prowizji tj. ryzyku zmiany kosztu korzystania z usług Banku oraz ma świadomość ich ponoszenia, 3) został Mu doręczony Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu. 9. Zasady składania reklamacji oraz pozasądowe rozstrzyganie sporów 1. Kredytobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane: a) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, b) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: c) w placówkach Banku w formie pisemnej, 2. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Kredytobiorcy. 3. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym Kredytobiorcę, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 4. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się do Kredytobiorcy o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Kredytobiorcę dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 5. Bank poinformuje Kredytobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) albo telefonicznej. 6. Klient niezadowolony z decyzji Banku i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Banku na reklamację ma możliwość pisemnego odwołania do Rzecznika Klientów Banku BPH S.A. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej Banku. 7. Bank podlega nadzorowi organom właściwym w sprawach ochrony konsumentów Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 8. Kredytobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów. Kredytobiorca może: 1) żądać poddania sporu mogącego powstać na tle wykonywania Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Przed podjęciem decyzji o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, a także taryfą opłat. Korespondencję do Sądu Polubownego przy KNF można kierować na adres: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF dostępne są na stronie internetowej: zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsze postanowienie posiada wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny. 2) poddać pod rozstrzygnięcie Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich sporu w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory pomiędzy konsumentami i bankami, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8000 zł. Korespondencję do Arbitra bankowego można kierować na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego oraz Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępne są na stronie internetowej 3) w każdym momencie wykonywania Umowy uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumentów może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Szczegółowe informacje na temat wskazanych instytucji świadczących bezpłatną pomoc prawną znajdują się na stronie internetowej: 9. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania Umowy kredytu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwości ogólnej, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 10. Zmiana Umowy oraz postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany Umowy kredytu, z wyjątkiem zmiany numeru rachunku do spłaty kredytu, liczby i wysokości rat w wyniku spłaty kredytu przed terminem wynikającym z Umowy oraz zmian określonych w 3 ust. 5 i 7 i 12, 4 ust. 8 i 12, 6 ust. 2 i 4 oraz 8 ust. 1 wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy. 2. Zmiana harmonogramu spłat z powodu zmiany terminu płatności rat, dokonywana jest na wniosek złożony przez Kredytobiorcę. O wprowadzonych zmianach Bank powiadomi Kredytobiorcę pisemnie. 3. Bank informuje, że w przypadku przekazania danych Kredytobiorcy do Związku Banków Polskich (ZBP), z siedzibą w Warszawie, istnieje możliwość przekazania danych zgromadzonych w ZBP, biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym. 4. Strony uzgadniają, że spłata kredytu nie ulega zawieszeniu w okresie odbywania przez Kredytobiorcę lub jego małżonka czynnej służby wojskowej. 5. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy kredytu jest prawo polskie. 6. W okresie obowiązywania Umowy kredytu Bank będzie się porozumiewać z Kredytobiorcą w języku polskim. 7. Sporządzono po jednym egzemplarzu Umowy dla każdej ze Stron. W przypadku, zawarcia umowy przez dwóch Kredytobiorców nie będących małżeństwem, każdy z nich otrzymuje egzemplarz Umowy. 8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 1) Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych - Kredyty gotówkowe, 2) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu, Zapis dotyczący Programu dla Pracowników Spółek Grupy GE 3) Regulamin Programu dla Pracowników Spółek Grupy GE. których odbiór Kredytobiorca potwierdza oraz z których treścią się zapoznał i ją akceptuje. Bank BPH S.A. ul. płk. Jana Pałubickiego Gdańsk Podpis osoby reprezentującej Bank Czytelny podpis Kredytobiorcy 1 Czytelny podpis Kredytobiorcy 2

9 Bank informuje, że pobiera od Kredytobiorcy oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które stanowi podstawę do wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do przepisów prawa bankowego, który po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności będzie stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania sądowego. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Niniejszym oświadczam, że poddaje się egzekucji, która może być wszczęta na podstawie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego, wystawionego zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe przez Bank BPH S.A. w zakresie roszczeń Banku wynikających bezpośrednio z Umowy kredytu nr., do kwoty łącznie zł (słownie złotych: ). Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od daty wymagalności roszczeń wynikających z ww. Umowy kredytu. Sporządzono dnia:... Czytelny podpis Kredytobiorcy 1 zgodny z podpisem złożonym pod Umową kredytu Czytelny podpis Kredytobiorcy 2 zgodny z podpisem złożonym pod Umową kredytu Uwaga! - Przed podpisaniem Umowy kredytu należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. - Wszystkie koszty kredytu są wymienione w Umowie. Pobieranie jakichkolwiek dodatkowych opłat przy zawieraniu Umowy kredytu jest niedozwolone. - Od zawartej Umowy kredytu można odstąpić. Szczegółowe informacje są zawarte w Umowie kredytu. - Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. Szczegółowe informacje zawarte są w Umowie kredytu. - W przypadku wystąpienia okoliczności mogących utrudnić spłatę kredytu zalecany jest niezwłoczny kontakt z Bankiem. - W przypadku nieterminowej spłaty kredytu jego koszty wzrosną o dodatkowe koszty, wyszególnione w Umowie lub w Taryfie opłat i prowizji. - Bank przekazuje co miesiąc do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane dotyczące wszystkich zawartych z Bankiem umów, niezależnie od terminowości ich spłaty. Poprzez terminową spłatę zobowiązania tworzona jest Państwa pozytywna historia kredytowa. - W celu uzyskania potwierdzenia, że spłacane niniejszym kredytem zobowiązania u innych kredytodawców zostały rozliczone, zalecamy kontakt z tymi kredytodawcami po uruchomieniu kredytu przez Bank BPH. W przypadku stwierdzenia ewentualnej niedopłaty na zobowiązaniach u innych kredytodawców spłacanych kredytem Banku BPH prosimy o dokonanie ew. dopłaty, celem zamknięcia tych zobowiązań. - Pracownicy Banku odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu Imię i Nazwisko Kredytobiorcy 1 Imię i Nazwisko Kredytobiorcy 2 Miejscowość, data Adres Kredytobiorcy 1 Adres Kredytobiorcy 2 ADRES DO KORESPONDENCJI: Bank BPH S.A. ul. płk. Jana Pałubickiego Gdańsk Oświadczam, że odstępuję od zawartej przeze mnie Umowy kredytu gotówkowego nr... z dnia.... SIEDZIBA BANKU: Bank BPH Spółka Akcyjna, Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego Podpis Kredytobiorcy 1 Podpis Kredytobiorcy 2 Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Kredyty gotówkowe Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji określenia Bank lub Bank BPH należy rozumieć jako Bank BPH Spółka Akcyjna. 2. Bank pobiera opłaty i prowizje za realizowane czynności bankowe i faktyczne, zgodnie z zasadami i w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. 3. Za czynności bankowe i faktyczne realizowane w Placówkach Partnerskich Banku pobierane są opłaty i prowizje w wysokości obowiązującej w Oddziałach Banku, z wyjątkiem przypadków, w których niniejsza Taryfa stanowi inaczej. 4. Bank ustala opłaty i prowizje za zlecone czynności w złotych lub walutach obcych. 5. Bank pobiera należne opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach obcych, dokonując przeliczenia stawek w złotych na walutę obcą lub odwrotnie, przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH S.A. kursów kupna/sprzedaży walut. 6. Bank pobiera opłaty i prowizje niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa, np. opłat skarbowych.

10 7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia według odrębnych taryf lub według faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 8. Należne opłaty i prowizje Bank pobiera od zleceniodawcy czynności bankowej lub faktycznej, tj. od Klienta wydającego dyspozycję wykonania przez Bank BPH danej czynności osobiście lub przez uprawnione osoby trzecie, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków przekazu, z wyjątkiem poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, za które należne opłaty Bank pobiera od zleceniodawcy lub beneficjenta, zależnie od uzgodnień między tymi stronami i praktyki bankowej. 9. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 10. W przypadku ofert specjalnych lub indywidualnie wynegocjowanych warunków umów w zakresie opłat i prowizji, lista czynności bankowych i faktycznych, za które Bank pobiera opłaty lub prowizje oraz ich wysokość może różnić się od zawartych w niniejszej Taryfie. 11. Na wniosek Klienta Bank może wykonać inne czynności bankowe i faktyczne, niewymienione w niniejszej Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania opłaty lub prowizji, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta o jej wysokości oraz zasadach naliczenia i pobrania. 12. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt 13 i 14 poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 13. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 12 ppkt 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 14. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w pkt 12 powyżej. 15. Za zaświadczenia lub opinie bankowe sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji dotyczące kilku umów jednocześnie (w tym dla różnych produktów Banku), Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty /prowizji Stawka opłaty/prowizji 1. Prowizja od udzielonego kredytu od kwoty udzielonego kredytu 19,9% 1 2. Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 2 za sporządzenie aneksu 50 PLN 3. Sporządzenie i wydanie lub wysłanie, na wniosek Klienta: a) potwierdzenia, zaświadczenia, opinii bankowej lub odpisu dokumentu b) kopii dokumentu za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 60 PLN 30 PLN 4. Wydanie lub wysyłanie dodatkowych blankietów spłat za każdą dyspozycję 15 PLN 5. Podjęcie przez Bank czynności windykacyjnych 3 : a) monit listowny b) monit telefoniczny c) wizyta windykatora za każdy monit za każdy monit za każdą wizytę 1 Wysokość prowizji może ulec obniżeniu, a jej ostateczna stawka określona jest w treści umowy kredytu. 2 Nie pobiera się opłaty za pierwszą zmianę terminu płatności rat kredytu. 3 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 PLN w miesiącu. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w miesiącu (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 30 PLN 35 PLN 65 PLN Harmonogram spłat do Umowy kredytu nr. zawartej w dniu Nr rachunku do spłaty: Kwota udzielonego i wypłaconego kredytu gotówkowego: Liczba rat: Numer Raty Termin płatności Wysokość Raty Rata Kapitałowa Odsetki umowne Zadłużenie Łącznie: *)

11 *) Łączna kwota należności, do których zapłaty zobowiązany jest Kredytobiorca.

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2.

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR Dane o kredycie: Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies.,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: Bank BPH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2.

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR Dane o kredycie: Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies.,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: Bank BPH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: Bank BPH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: Bank BPH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2.

Bank BPH S.A., Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR Dane o kredycie: Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:(adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zapremiuj konto. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Promocji Zapremiuj konto. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Promocji Zapremiuj konto Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Promocji Zapremiuj konto. 2. Promocja Zapremiuj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny. ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław (siedziba) Numer telefonu:

Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny. ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław (siedziba) Numer telefonu: Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu>

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. TARYFA 9.4. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa Banku BPH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo