WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR"

Transkrypt

1 WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele konsumpcyjne w tym częściowo na spłatę innych kredytów oraz na opłacenie prowizji od udzielonego kredytu. Proszę o wypłatę kwoty nadwyżki na cele konsumpcyjne na rachunek nr: DANE O WNIOSKODAWCY 1 DANE O WNIOSKODAWCY 2 Nazwisko: Nazwisko: Imię: PESEL: Imię: PESEL : Seria i numer dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Rozdzielność majątkowa: Tak Nie Adres stały: Adres stały: Ulica: nr budynku nr lokalu Ulica: nr budynku nr lokalu Miasto: Kod: Miasto: Kod: Telefon domowy (stacjonarny): Telefon domowy (stacjonarny): Adres do korespondencji: Adres do korespondencji: Ulica: nr budynku nr lokalu Ulica: nr budynku nr lokalu Miasto: Kod: Miasto: Kod: Adres do korespondencji: Adres do korespondencj: Telefon do kontaktu/korespondencji (komórkowy): Telefon do kontaktu (stacjonarny): Telefon do kontaktu/korespondencji (komórkowy): Telefon do kontaktu (stacjonarny): Podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu oznacza wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na kierowanie do Niego tymi drogami korespondencji, także dotyczącej umów zawartych z Bankiem. Bank informuje, że użytkowanie przez Wnioskodawcę telefonu komórkowego lub standardowej, niezabezpieczonej poczty elektronicznej nie chronią przed uzyskaniem dostępu, ingerencji w treść a nawet podszyciem się pod nadawcę przez nieuprawnione osoby. Dane Finansowe: Dane Finansowe: Nazwa i adres firmy zatrudniającej: Nazwa i adres firmy zatrudniającej: Źródło dochodu: Źródło dochodu: Telefon służbowy (stacjonarny lub komórkowy): Telefon służbowy (stacjonarny lub komórkowy) : Dochód miesięczny netto Wnioskodawcy: Dochód miesięczny netto Wnioskodawcy2: Posiadany majątek Wnioskodawcy (Wnioskodawców): Łączne miesięczne zobowiązania Wnioskodawcy (Wnioskodawców): Blankiety do spłaty rat kredytu wysyłane będą na adres korespondencyjny Wnioskodawcy 1, o ile Wnioskodawcy nie zrezygnują z ich otrzymywania (W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymywanie blankietów proszę w kratce wpisać znak X) Rezygnuję/my z otrzymywania blankietów do spłaty rat kredytu ZADŁUŻENIE WNIOSKODAWCY/ÓW Z TYTUŁU KREDYTÓW W BANKU BPH S.A.NA DZIEŃ: L.p. Rodzaj kredytu Nr umowy kredytu Wysokosć miesiecznej raty Kwota pozostała do spłaty Refinansowanie TAK/NIE Kwota przelewu <kredy ty_ge>

2 SZACUNKOWE ZADŁUŻENIE WNIOSKODAWCY/ÓW Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK W INNYCH BANKACH/ SKOK-ach NA DZIEŃ: L.p. Rodzaj kredytu Nazwa banku/ SKOK-u Nr rachunku kredytowego Nr umowy kredytu Kwota Szacunkowa Data Wysokosć Okres przyznanego kwota zawarcia miesiecznej kredytu kredytu/ pozostała do umowy raty limitu spłaty <kredy ty_inn e> UDZIELONE PORĘCZENIA I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY/ÓW L.p. Wysokość miesięcznej raty Termin spłaty kredytu <poreczenia> Refinans. TAK/NIE Kwota przelewu Oświadczenia Ja niżej podpisana (y) świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych Oświadczeń w celu uzyskania kredytu, oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne, autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Niniejszym oświadczam, że przeciwko mnie, ani mojemu małżonkowi nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się przeciwko mnie / nam żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, w wyniku którego mogłoby być wszczęte przeciwko mnie / nam postępowanie egzekucyjne. Oświadczam, że nie pozostaję w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, mój zakład pracy lub prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza nie są w stanie upadłości/likwidacji oraz, że moje miesięczne dochody i zobowiązania są zgodne z kwotą podaną w niniejszym wniosku. Oświadczam, że nie toczy/toczyło się wobec mnie postępowanie upadłościowe oraz że nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie upadłości. Niniejszym potwierdzam prawdziwość i dokładność podanych przez siebie informacji i upoważniam Bank.BPH S.A. do ich sprawdzenia. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Bank BPH S.A. mojemu Pracodawcy i/lub innemu podmiotowi, który wydał dokument zawierający dane dotyczące źródła i/lub wysokość dochodu, danych dotyczących zatrudnienia i dochodu przekazanych przeze mnie i wpisanych do systemu Banku na podstawie niniejszego wniosku i ewentualnego innego przedstawionego przeze mnie dokumentu potwierdzającego moje zatrudnienie i dochody, w celu weryfikacji tych danych (pisemnie lub telefonicznie) przez Bank BPH S.A. Bank może odmówić podpisania Umowy, po ostatecznej weryfikacji dostarczonych przez Wnioskodawcę/ów dokumentów. W przypadku odmowy udzielenia kredytu Wnioskodawca/y może/gą zwrócić się do Banku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. Bank zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Dane powyższe oraz dane przekazane przez Wnioskodawcę/ów i wpisane do systemów Banku (dotyczące: rodzaju dokumentu tożsamości, rodzaju, serii i numeru drugiego dokumentu tożsamości,,nazwiska rodowego matki, obywatelstwa, liczby osób na utrzymaniu, stanu cywilnego, rozdzielności majątkowej, kraju adresu stałego i do korespondencji,opłat stałych, wykształcenia, województwa w którym jest adres stałego zameldowania, podstawy wnioskowania, imienia, nazwiska i stanowiska osoby wystawiającej zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach oraz daty wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (dotyczy osób wnioskujących na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach), planowanego terminu uruchomienia kredytu, NIP-u firmy zatrudniającej, Regon-u firmy zatrudniającej, adresu firmy zatrudniającej i/lub pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego do firmy zatrudniającej, wysokości dodatkowych miesięcznych dochodów netto, źródła dodatkowych miesięcznych dochodów netto, rodzaju oraz czasu od i do którego będzie pobierany dochód dodatkowy, nazwy, adresu oraz nr telefonu do firmy zatrudniającej od której otrzymuję dochód dodatkowy, czasu zatrudnienia i/lub prowadzenia działalności gospodarczej, sektora zatrudnienia, stażu pracy, stanowiska pracy, liczby zatrudnionych pracowników w firmie zatrudniającej, identyfikatora otrzymywanego świadczenia, szacowanej wartości składników majątkowych, rodzaju zobowiązania, miesięcznej raty zobowiązań, terminu wygaśnięcia zobowiązania, rezygnacji z otrzymywania blankietów do spłaty rat kredytu, statusu zajmowanego lokalu oraz czasu zamieszkiwania pod podanym adresem), niezbędne są do realizacji wszelkich czynności wykonywanych przez Bank, do których jest on uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego. Informacje kredytowe będą przekazywane do Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie. Bank będzie przetwarzał dane w celach marketingowych, zarządzania procesami Banku oraz ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności. Dane te będą przetwarzane przez Bank również w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy. Osoba przekazująca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Bank BPH S.A. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

3 Wnioskodawca 1 wyraża zgodę *) na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych współpracujących z Bankiem podmiotów oraz dla celów marketingowych Banku i podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług po wygaśnięciu zawartych umów łączących Wnioskodawcę z Bankiem a także na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia Umowy. Wnioskodawca 2 wyraża zgodę *) na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych współpracujących z Bankiem podmiotów oraz dla celów marketingowych Banku i podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług po wygaśnięciu zawartych umów łączących Wnioskodawcę z Bankiem a także na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia Umowy. Wnioskodawca/y wyraża/ją zgodę *) na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy kredytu, udzielonego mu zgodnie z niniejszym wnioskiem. Wnioskodawca/y wyraża/ją zgodę *) na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy kredytu udzielonego mu zgodnie z niniejszym wnioskiem. *) w przypadku wyrażenia zgody kratkę lub wykropkowane miejsce należy pozostawić PUSTE, a w przypadku niewyrażenia zgody należy wpisać słowo NIE Niniejszym oświadczam, że przed podpisaniem przeze mnie Umowy kredytu otrzymałem, zapoznałem się oraz akceptuję: 1) Taryfę Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Kredyty gotówkowe 2) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Zapis dotyczący Programu dla Pracowników Spółek Grupy GE 3) Regulamin Programu dla Pracowników Spółek Grupy GE. Oświadczam, że: 1) zostałem poinformowany przez przedstawiciela Banku o onieczności zapoznania się z dostarczonymi mi wyżej wymienionymi dokumentami zanim podejmę decyzję o zawarciu Umowy kredytu, 2) otrzymałem od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, 3) uzyskałem od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, 4) zostałem poinformowany przez Bank o ryzykach związanych z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym, w tym o ryzyku kredytowym oraz o ryzyku zmiany wysokości opłat i prowizji i mam świadomość możliwości ich wystąpienia. Cztelny podpis Wnioskodawcy 1 Czytelny podpis Wnioskodawcy 2

4 Zgoda Współmałżonka Wnioskodawcy 1 dotyczy umowy kredytu gotówkowego przeznaczonego częściowo na spłatę innych kredytów nr.. Ja niżej podpisan(a)y Współmałżon(ka)ek Wnioskodawcy 1 legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr.. wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka w wyżej wnioskowanej kwocie. Bank zapewnia ochronę powyższych danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji niniejszej Umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Czytelny (imię i nazwisko) podpis Współmałżonka Wnioskodawcy 1 Zgoda Współmałżonka Wnioskodawcy 2 dotyczy umowy kredytu gotówkowego przeznaczonego częściowo na spłatę innych kredytów nr.. Ja niżej podpisan(a)y Współmałżon(ka)ek Wnioskodawcy 2 legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr.. wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka w wyżej wnioskowanej kwocie. Bank zapewnia ochronę powyższych danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji niniejszej Umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Czytelny (imię i nazwisko) podpis Współmałżonka Wnioskodawcy 2

5 UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR.. Pomiędzy Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: ,00 złotych polskich, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwaną dalej Bankiem, w imieniu i na rzecz której działa:..., a 1).. dowód osobisty.. PESEL. zamieszkałym w.. przy ul.... oraz, 2) dowód osobisty PESEL. zamieszkałym w.. przy ul... zwanym(mi) dalej Kredytobiorcą, zwanych dalej łącznie Stroną (ami), została zawarta Umowa następującej treści: 1. Przedmiot Umowy oraz zabezpieczenie spłaty kredytu 1. Bank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek z dnia na warunkach określonych w niniejszej Umowie na okres od.. do., kredytu gotówkowego w wysokości: 1) zł, udostępnionego na spłatę innych kredytów/pożyczek, oraz na cele konsumpcyjne Kredytobiorcy, stanowiącą całkowitą kwotę kredytu, jaką Kredytobiorca może w sposób dowolny dysponować, 2) zł, na opłacenie prowizji od udzielonego kredytu. Kwota udzielonego kredytu, która zostanie wypłacona zgodnie z niniejszą umową i od której Bank nalicza odsetki wynosi:. zł. (słownie:.). 2. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: nie ustanowiono zabezpieczeń. 2. Termin i sposób wypłaty kredytu 1. Strony ustalają, że Umowa zostaje zawarta w dacie wypłacenia kredytu, która została wskazana w 2 ust Strony ustalają, że kwota kredytu przeznaczona na spłatę innych kredytów/pożyczek oraz cele konsumpcyjne Kredytobiorcy, stanowiąca całkowitą kwotę kredytu udostępnioną Kredytobiorcy oraz część kredytu przeznaczona na zapłacenie prowizji (o ile występuje) zostanie wypłacona w dniu.. 3. Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazania kwoty udzielonego kredytu na: rachunek nr..., w wysokości... zł, rachunek nr..., w wysokości... zł, rachunek nr..., w wysokości... zł, rachunek nr..., w wysokości... zł, rachunek nr..., w wysokości... zł na spłatę innych kredytów/pożyczek. 4. Pozostałą kwotę kredytu przeznaczoną na cele konsumpcyjne w wysokości. zł, Kredytobiorca otrzyma w formie 5. Wypłata pozostałej części kredytu przeznaczonej na zapłacenie prowizji (o ile występuje) następuje poprzez wzajemne potrącenie z kwoty udzielonego kredytu wierzytelności Banku i Kredytobiorcy. 3. Oprocentowanie oraz koszty kredytu 1. Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. 2. Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej wyrażonej w stosunku rocznym. Z zastrzeżeniem ust. 12 w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie to wynosi... % w skali roku. 3. Do naliczania odsetek Bank przyjmuje 360 dni w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 4. Bank może pobierać opłaty i prowizje według zasad i stawek określonych w niniejszej Umowie oraz w Taryfie Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Kredyty gotówkowe zwaną dalej Taryfą opłat i prowizji, która stanowi Integralną część niniejszej Umowy. W przypadku obciążenia Kredytobiorcy opłatą, określoną w wyżej wymienionej Taryfie opłat i prowizji, Bank wezwie Kredytobiorcę do jej uiszczenia. 5. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 6. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w ustępie 5 pkt. 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 7. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w ustępie 5 powyżej. 8. Bank powiadomi Kredytobiorcę z 30 dniowym wyprzedzeniem o zmianie Taryfy opłat i prowizji wraz z podaniem daty wprowadzenia tych zmian w życie pisemnie na podany adres do korespondencji, z zastrzeżeniem, że w poniżej opisanych przypadkach Bank powiadomi Kredytobiorcę o zmianie w następujący sposób: 1) w przypadku podania przez Kredytobiorcę numeru telefonu komórkowego do kontaktu/korespondencji poprzez przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej SMS o umieszczeniu informacji o w/w zmianie w systemie bankowości internetowej, o ile Kredytobiorca posiada dostęp do systemu bankowości internetowej lub 2) w przypadku podania przez Kredytobiorcę adresu - poprzez przesłanie na ten adres wiadomości w formie elektronicznej, 3) w przypadku podania przez Kredytobiorcę numeru telefonu komórkowego do kontaktu/korespondencji oraz posiadania dostępu do systemu bankowości internetowej oraz podania przez Kredytobiorcę adresu , Bank powiadomi Kredytobiorcę o zmianie taryfy opłat i prowizji poprzez przesłanie na adres wiadomości w formie elektronicznej. Dodatkowo Bank udostępni zmienioną Taryfę opłat i prowizji na stronie internetowej Banku oraz w Placówkach Banku. W przypadku zmiany Taryfy opłat i prowizji Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę lub dokonać przedterminowej spłaty kredytu na zasadach wskazanych w treści niniejszej Umowy. 9. Na całkowitą kwotę do zapłaty w wysokości... zł, składają się: 1) kwota kredytu udostępniona Kredytobiorcy na spłatę innych kredytów/pożyczek, oraz na cele konsumpcyjne, w wysokości.. zł. 2) prowizja od udzielonego kredytu w wysokości... zł, wyliczona od kwoty kredytu wskazanej w pkt. 1),

6 3) należne Bankowi za cały okres kredytowania odsetki w wysokości... zł, wyliczone od kwoty udzielonego i wypłaconego kredytu w wysokości zł. 10. Koszty kredytu mogą ulec zmianie w przypadku: zmiany stawek opłat i prowizji (przesłanki zmiany stawek opłat i prowizji zostały wskazane w ust. 5 3), skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania, ustanowienia lub zmiany formy zabezpieczenia spłaty kredytu. 11. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi... %. Do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu przyjęto następujące założenia: 1) kwotę kredytu udostępniona Kredytobiorcy na spłatę innych kredytów/pożyczek, oraz na cele konsumpcyjne w wysokości zł, 2) czas obowiązywania Umowy miesięcy, 3) oprocentowanie kredytu wynosi %, 4) wszelkie koszty, które Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z Umową o kredyt: odsetki w wysokości zł, prowizja w wysokości. zł, 5) kredyt będzie spłacany w równych ratach, 6) prowizja za udzielenie kredytu (o ile występuje) jest kredytowana, 7) zobowiązania wynikające z Umowy o kredyt zostaną wypełnione w terminach określonych w niniejszej Umowie, 8) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni, 9) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o Pobierane przez Bank odsetki, ustalone w niniejszej umowie (odsetki umowne) nie przekraczają czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). W przypadku obniżenia wysokości odsetek maksymalnych pomiędzy dniem przyjęcia przez Bank wniosku telefonicznego o udzielenie kredytu a datą zawarcia Umowy lub w trakcie jej trwania w ten sposób, że odsetki umowne byłyby od nich wyższe, Bank dokona obniżenia odsetek umownych do wysokości odsetek maksymalnych, a w przypadku ponownego podwyższenia wysokości odsetek maksymalnych Bank podwyższy wysokość odsetek umownych w zakresie dopuszczalnym wysokością obowiązujących odsetek maksymalnych, nie więcej jednak niż do wysokości odsetek umownych wskazanych w 3 ust.2 Umowy. Zmiana wysokości odsetek umownych nastąpi od dnia, w którym nastąpiła zmiana wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, 4. Zasady i terminy spłaty kredytu 1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu wraz odsetkami oraz należnymi opłatami i prowizjami zgodnie z zasadami określonym w treści niniejszego zapisu na rachunek Banku BPH S.A., o nr:.. w miesięcznych ratach w wysokości. zł, płatnych do. dnia każdego miesiąca, poczynając od.., z zastrzeżeniem, iż pierwsza rata kredytu wynosi.zł, a ostatnia rata kredytu wynosi... zł. 2. W przypadku ustalenia terminu płatności pierwszej raty kredytu w terminie przekraczającym okres jednego miesiąca od ustalonej przez Strony daty wypłacenia kredytu, odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia płatności pierwszej raty zostaną doliczone do pierwszej raty. Bank nie pobiera dodatkowych opłat i prowizji za ustalenie terminu płatności w terminie przekraczającym miesiąc od daty wypłacenia kredytu. 3. W okresie kredytowania Kredytobiorca ma prawo do otrzymania, bezpłatnego harmonogramu spłaty pod warunkiem złożenia wniosku. 4. Za datę spłaty przyjmuje się datę wpływu środków na wskazany w ust. 1 rachunek, w związku z czym Kredytobiorca powinien dokonywać spłat z odpowiednim wyprzedzeniem. 5. Każda wpłata dokonana na rachunek wskazany w ust. 1 będzie zaliczana na pokrycie zadłużenia w następującej kolejności: odsetki umowne, kapitał kredytu, należne opłaty i prowizje, i odsetki karne. 6. Dowód wpłaty lub polecenie przelewu powinny zawierać: nr rachunku Banku BPH S.A. wskazany w ust. 1, imię i nazwisko Kredytobiorcy, adres Kredytobiorcy oraz numer Umowy kredytu wskazany w tytule wpłaty. 7. Spłaty zadłużenia można dokonać między innymi za pomocą: przelewu, przekazu pocztowego lub wpłaty gotówkowej w placówkach pocztowych, placówkach Banku BPH S.A., placówkach dowolnego innego banku lub innej instytucji świadczącej usługi płatnicze wyłącznie na numer rachunku wskazany w ust Kredytobiorca ma prawo w każdym czasie do: 1) spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie lub 2) do dokonania Przedpłaty rat/y kredytu tj. uregulowania z góry przed terminem wynikającym z harmonogramu spłat kolejnej lub kolejnych rat/y kredytu. Strony ustalają, iż Przedpłata rat/y kredytu nie stanowi wcześniejszej spłaty kredytu. 9. W przypadku kiedy Kredytobiorca chce dokonać Przedpłaty rat/raty kredytu powinien: 1) skontaktować się z Bankiem przed dokonaniem wpłaty, celem wydania dyspozycji lub 2) wpisać kod PDP11 w tytule wpłaty. W takiej sytuacji Bank zaksięguje wpłatę dokonaną przez Kredytobiorcę na poczet najbliższej/ych wymaganej/ych rat/y wynikających z harmonogramu spłaty, bez obniżania całkowitego kosztu kredytu. W przypadku braku dyspozycji Kredytobiorcy lub kodu PDP11 w tytule wpłaty, wpłata Kredytobiorcy zostanie rozliczona zgodnie z ust. 11, a kolejna rata będzie wymagana w terminie i wysokości określonej w haromonogramie spłaty. 10. Kredytobiorca nie musi informować Banku o zamiarze dokonania wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. 11. W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą. 12. Wcześniejsza spłata części kredytu nie spowoduje zmiany wysokości raty kredytu stosowne rozliczenie nastąpi na koniec okresu kredytowania przez pomniejszenie wysokości ostatniej raty i/lub skrócenie okresu kredytowania w zależności od wysokości dokonanej przez Kredytobiorcę wcześniejszej wpłaty. W takim przypadku Bank poinformuje Kredytobiorcę o wysokości ostatniej raty w odrębnym piśmie przed terminem jej płatności. 13. Bank nie pobiera prowizji za spłatę całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie oraz za dokonanie Przedpłaty rat/y kredytu. 14. przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, na wniosek Kredytobiorcy, złożony nie później niż 30 dni od dnia dokonania wpłaty, istnieje możliwość zmniejszenia wysokości rat kredytu i/lub zmiany okresu kredytowania, z zastrzeżeniem, iż zwiększenie kwoty raty wymaga zbadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. 15. Każda wpłata dokonana w terminie i wysokości określonej w ust. 1 zostanie rozliczona zgodnie z harmonogramem spłaty. 16. Z wyjątkiem Przedpłaty, każda wpłata dokonana pomiędzy terminami płatności zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet najbliższej wynikającej z harmonogramu spłaty raty i rozliczona zgodnie z ust Spłata całej kwoty udzielonego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami powoduje rozwiązanie Umowy kredytu wskutek wygaśnięcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Bank rozlicza się z Kredytobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości. 5. Odstąpienie od Umowy 1. Kredytobiorca ma prawo bez podania przyczyny, do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 21 dni od daty jej zawarcia lub jeżeli Umowa kredytu nie zawiera elementów określonych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim, Kredytobiorca może odstąpić od Umowy kredytu w terminie 21 dni od dnia dostarczenia mu wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim. 2. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Kredytobiorca złoży pod wskazany przez Bank lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kredytu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy prosimy kierować na adres Banku: Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7 3. Kredytobiorca zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę udostępnionego kredytu w wysokości zł, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 4. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy kredytu, o ile zwróci kwotę udostępnionego kredytu w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku niezwrócenia kwoty udostępnionego kredytu o której mowa w ust. 3 w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy Kredytobiorca będzie zobowiązany zwrócić kwotę udostępnionego kredytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami umownymi należnymi od dnia jego wypłacenia do dnia jego spłaty. Wysokość odsetek umownych należnych w stosunku dziennym wynosi zł. 5. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania przez Kredytobiorcę środków pieniężnych na rachunek Banku wskazany w 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Bankowi nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Bank na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. 6. Skutki braku płatności 1. Niespłaconą w terminie kwotę kredytu Bank od dnia następnego traktuje jako zadłużenie przeterminowane. 2. Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza i pobiera odsetki karne według zmiennej stopy procentowej, określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, wynoszącej w dniu.... % w skali roku. 3. Wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego uzależniona jest od wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, a zmiana tego oprocentowania nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego ulegnie obniżeniu, gdy obniżeniu ulegnie stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, a podwyższeniu - gdy podwyższeniu ulegnie stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 4. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie spłaci w terminie wskazanym w niniejszej Umowie i/lub harmonogramie spłaty, należności wynikających z niniejszej Umowy i/lub harmonogramu spłat, Bank będzie upoważniony do podjęcia czynności windykacyjnych w następstwie których, może naliczyć opłaty zgodne z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji, które na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynoszą: 1) opłata za monit listowny w wysokości 30 zł, 2) opłata za monit telefoniczny w wysokości 35 zł, 3) opłata za wizytę windykatora w wysokości 65 zł. Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia Umowy). Na dzień zawarcia niniejszej Umowy, maksymalny miesięczny limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne, dla jednego rachunku kredytowego wynosi 100 zł. Bank może naliczyć nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w miesiącu (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne w terminie wskazanym przez Bank pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 5. W trakcie obowiązywania Umowy Bank może zażądać ustanowienia prawnego zabezpieczenia lub ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie poręczenia albo przyjąć inne uzgodnione przez Strony - zabezpieczenie równe kwocie kredytu pozostałego do spłaty, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z poniższych warunków: 1) uzyskania z baz danych Banku BPH S.A. lub BIK S.A., informacji o niezapłaceniu w terminie określonym w umowie co najmniej dwóch miesięcznych należności na rachunkach w Banku BPH S.A. lub w innych bankach, 2) pogorszenia się zdolności kredytowej Kredytobiorcy/ów w wyniku przekroczenia relacji zobowiązań do dochodów powyżej 65%, bazując na ostatniej informacji o wysokości zobowiązań i dochodów, którą dysponuje Bank (udostępnionej przez Kredytobiorcę/ów lub uzyskanej z baz danych Banku BPH S.A. lub BIK S.A.), 3) utraty prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić prawne zabezpieczenie lub dodatkowe prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w terminie wskazanym przez Bank, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania przez Kredytobiorcę pisma z Banku. 6. W skutek braku płatności w terminie wynikającym z niniejszej Umowy Bank może wypowiedzieć niniejszą Umowę kredytu oraz wszcząć postępowanie egzekucyjne. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego Kredytobiorca dodatkowo poniesie koszty tego postępowania określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji. Kredytobiorca w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia oraz zasądzonych stawek może ponieść koszty zastępstwa procesowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w przypadku, kiedy Bank będzie reprezentowany przez adwokata lub zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu w przypadku, kiedy Bank będzie reprezentowany przez radcę prawnego. 7. Informacja o kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego, wyliczona dla przykładowej kwoty egzekwowanej należności, w wysokości 3000,00 zł. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 500,00 zł, w tym 50,00 zł - wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu i 450,00zł - koszty postępowania egzekucyjnego. Podana powyżej przykładowa wysokość kosztów może w konkretnych przypadkach ulec zmianie w zależności od przebiegu postępowania sądowego i egzekucyjnego jak i kwoty egzekwowanej należności. 8. Bank zobowiązany jest co miesiąc do przekazywania do Biura Informacji Kredytowej S.A. danych dotyczących wszystkich zawartych z Bankiem umów, niezależnie od terminowości ich spłaty. W przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania przez Kredytobiorcę, informacje o tym fakcie uwzględniane są w jego historii kredytowej. 7. Wypowiedzenie Umowy kredytu 1. Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej. 2. Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę kredytu w każdym czasie bez podania przyczyn. 3. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni. 4. Bank zawiadamia Kredytobiorcę o wypowiedzeniu Umowy kredytu w formie pisemnej, listem poleconym. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizjami najpóźniej do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia. 8. Oświadczenia Kredytobiorcy 1. Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru i serii dowodu osobistego, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów oraz miejsca pracy. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do poinformowania Banku o zdarzeniach mających wpływ na zmniejszenie Jego zdolności kredytowej w trakcie trwania Umowy kredytu, tj.: o zmniejszeniu o 10% wysokości dochodów Kredytobiorcy, o zwiększeniu o 10% wysokości zobowiązań finansowych Kredytobiorcy z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń, zobowiązań, alimentacyjnych, w stosunku do poziomów wskazanych Bankowi we wniosku o udzielenie kredytu, celem monitorowania przez Bank wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy. 3. Kredytobiorca powinien dostarczyć kredytodawcy, którego rachunek został przez Kredytobiorcę wskazany w 2 ust. 2 niniejszej Umowy, informację o zamiarze dokonania całkowitej spłaty kredytu celem rozliczenia i zamknięcia kredytu. Obowiązek ten nie dotyczy kredytów zaciągniętych w Banku BPH S.A. W przypadku, gdyby kwoty wskazane w 2 ust. 2 nie pokryły w całości zobowiązań Kredytobiorcy w banku/skok-u, na rzecz którego dokonane były przelewy, Kredytobiorca zobowiązuje się do uregulowania niedopłaty z własnych środków. 4. Kredytobiorca wyraża zgodę na: 1) telefoniczne porozumiewanie się Banku z Kredytobiorcą, bez uprzedniego powiadamiania o tym zamiarze, 2) nagrywanie i zapisywanie za pomocą nośników dźwięku i wizji wszystkich rozmów telefonicznych Kredytobiorcy

8 prowadzonych z pracownikiem Banku oraz wykorzystanie dokonanych nagrań do celów dowodowych, 3) przesyłanie przez Bank wszelkiej korespondencji na ostatni wskazany przez Kredytobiorcę adres/adres do korespondencji w tym adres Kredytobiorca oświadcza, że: 1) decyzję o zawarciu niniejszej Umowy podjął przy pełnej znajomości zawartych w Umowie warunków po dostarczeniu przez Bank informacji i wyjaśnień niezbędnych do podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego - w tym do zgłaszanych wątpliwości, 2) został poinformowany przez przedstawiciela Banku o ryzykach związanych z zaciąganym zobowiązaniem kredytowych, w tym: a) ryzyku kredytowym tj. ryzyku niewywiązywania się ze swoich zobowiązań i w konsekwencji możliwością wypowiedzenia Umowy przez Bank oraz o b) ryzyku zmiany wysokości opłat i prowizji tj. ryzyku zmiany kosztu korzystania z usług Banku oraz ma świadomość ich ponoszenia, 3) został Mu doręczony Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu. 9. Zasady składania reklamacji oraz pozasądowe rozstrzyganie sporów 1. Kredytobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane: a) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, b) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: c) w placówkach Banku w formie pisemnej, 2. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Kredytobiorcy. 3. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym Kredytobiorcę, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 4. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się do Kredytobiorcy o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Kredytobiorcę dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 5. Bank poinformuje Kredytobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) albo telefonicznej. 6. Klient niezadowolony z decyzji Banku i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Banku na reklamację ma możliwość pisemnego odwołania do Rzecznika Klientów Banku BPH S.A. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej Banku. 7. Bank podlega nadzorowi organom właściwym w sprawach ochrony konsumentów Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 8. Kredytobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów. Kredytobiorca może: 1) żądać poddania sporu mogącego powstać na tle wykonywania Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Przed podjęciem decyzji o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, a także taryfą opłat. Korespondencję do Sądu Polubownego przy KNF można kierować na adres: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF dostępne są na stronie internetowej: zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsze postanowienie posiada wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny. 2) poddać pod rozstrzygnięcie Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich sporu w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory pomiędzy konsumentami i bankami, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8000 zł. Korespondencję do Arbitra bankowego można kierować na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego oraz Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępne są na stronie internetowej 3) w każdym momencie wykonywania Umowy uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumentów może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Szczegółowe informacje na temat wskazanych instytucji świadczących bezpłatną pomoc prawną znajdują się na stronie internetowej: 9. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania Umowy kredytu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwości ogólnej, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 10. Zmiana Umowy oraz postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany Umowy kredytu, z wyjątkiem zmiany numeru rachunku do spłaty kredytu, liczby i wysokości rat w wyniku spłaty kredytu przed terminem wynikającym z Umowy oraz zmian określonych w 3 ust. 5 i 7 i 12, 4 ust. 8 i 12, 6 ust. 2 i 4 oraz 8 ust. 1 wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy. 2. Zmiana harmonogramu spłat z powodu zmiany terminu płatności rat, dokonywana jest na wniosek złożony przez Kredytobiorcę. O wprowadzonych zmianach Bank powiadomi Kredytobiorcę pisemnie. 3. Bank informuje, że w przypadku przekazania danych Kredytobiorcy do Związku Banków Polskich (ZBP), z siedzibą w Warszawie, istnieje możliwość przekazania danych zgromadzonych w ZBP, biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym. 4. Strony uzgadniają, że spłata kredytu nie ulega zawieszeniu w okresie odbywania przez Kredytobiorcę lub jego małżonka czynnej służby wojskowej. 5. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy kredytu jest prawo polskie. 6. W okresie obowiązywania Umowy kredytu Bank będzie się porozumiewać z Kredytobiorcą w języku polskim. 7. Sporządzono po jednym egzemplarzu Umowy dla każdej ze Stron. W przypadku, zawarcia umowy przez dwóch Kredytobiorców nie będących małżeństwem, każdy z nich otrzymuje egzemplarz Umowy. 8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 1) Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych - Kredyty gotówkowe, 2) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu, Zapis dotyczący Programu dla Pracowników Spółek Grupy GE 3) Regulamin Programu dla Pracowników Spółek Grupy GE. których odbiór Kredytobiorca potwierdza oraz z których treścią się zapoznał i ją akceptuje. Bank BPH S.A. ul. płk. Jana Pałubickiego Gdańsk Podpis osoby reprezentującej Bank Czytelny podpis Kredytobiorcy 1 Czytelny podpis Kredytobiorcy 2

9 Bank informuje, że pobiera od Kredytobiorcy oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które stanowi podstawę do wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do przepisów prawa bankowego, który po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności będzie stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania sądowego. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Niniejszym oświadczam, że poddaje się egzekucji, która może być wszczęta na podstawie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego, wystawionego zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe przez Bank BPH S.A. w zakresie roszczeń Banku wynikających bezpośrednio z Umowy kredytu nr., do kwoty łącznie zł (słownie złotych: ). Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od daty wymagalności roszczeń wynikających z ww. Umowy kredytu. Sporządzono dnia:... Czytelny podpis Kredytobiorcy 1 zgodny z podpisem złożonym pod Umową kredytu Czytelny podpis Kredytobiorcy 2 zgodny z podpisem złożonym pod Umową kredytu Uwaga! - Przed podpisaniem Umowy kredytu należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. - Wszystkie koszty kredytu są wymienione w Umowie. Pobieranie jakichkolwiek dodatkowych opłat przy zawieraniu Umowy kredytu jest niedozwolone. - Od zawartej Umowy kredytu można odstąpić. Szczegółowe informacje są zawarte w Umowie kredytu. - Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. Szczegółowe informacje zawarte są w Umowie kredytu. - W przypadku wystąpienia okoliczności mogących utrudnić spłatę kredytu zalecany jest niezwłoczny kontakt z Bankiem. - W przypadku nieterminowej spłaty kredytu jego koszty wzrosną o dodatkowe koszty, wyszególnione w Umowie lub w Taryfie opłat i prowizji. - Bank przekazuje co miesiąc do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane dotyczące wszystkich zawartych z Bankiem umów, niezależnie od terminowości ich spłaty. Poprzez terminową spłatę zobowiązania tworzona jest Państwa pozytywna historia kredytowa. - W celu uzyskania potwierdzenia, że spłacane niniejszym kredytem zobowiązania u innych kredytodawców zostały rozliczone, zalecamy kontakt z tymi kredytodawcami po uruchomieniu kredytu przez Bank BPH. W przypadku stwierdzenia ewentualnej niedopłaty na zobowiązaniach u innych kredytodawców spłacanych kredytem Banku BPH prosimy o dokonanie ew. dopłaty, celem zamknięcia tych zobowiązań. - Pracownicy Banku odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu Imię i Nazwisko Kredytobiorcy 1 Imię i Nazwisko Kredytobiorcy 2 Miejscowość, data Adres Kredytobiorcy 1 Adres Kredytobiorcy 2 ADRES DO KORESPONDENCJI: Bank BPH S.A. ul. płk. Jana Pałubickiego Gdańsk Oświadczam, że odstępuję od zawartej przeze mnie Umowy kredytu gotówkowego nr... z dnia.... SIEDZIBA BANKU: Bank BPH Spółka Akcyjna, Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego Podpis Kredytobiorcy 1 Podpis Kredytobiorcy 2 Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Kredyty gotówkowe Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji określenia Bank lub Bank BPH należy rozumieć jako Bank BPH Spółka Akcyjna. 2. Bank pobiera opłaty i prowizje za realizowane czynności bankowe i faktyczne, zgodnie z zasadami i w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. 3. Za czynności bankowe i faktyczne realizowane w Placówkach Partnerskich Banku pobierane są opłaty i prowizje w wysokości obowiązującej w Oddziałach Banku, z wyjątkiem przypadków, w których niniejsza Taryfa stanowi inaczej. 4. Bank ustala opłaty i prowizje za zlecone czynności w złotych lub walutach obcych. 5. Bank pobiera należne opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach obcych, dokonując przeliczenia stawek w złotych na walutę obcą lub odwrotnie, przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH S.A. kursów kupna/sprzedaży walut. 6. Bank pobiera opłaty i prowizje niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa, np. opłat skarbowych.

10 7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia według odrębnych taryf lub według faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 8. Należne opłaty i prowizje Bank pobiera od zleceniodawcy czynności bankowej lub faktycznej, tj. od Klienta wydającego dyspozycję wykonania przez Bank BPH danej czynności osobiście lub przez uprawnione osoby trzecie, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków przekazu, z wyjątkiem poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, za które należne opłaty Bank pobiera od zleceniodawcy lub beneficjenta, zależnie od uzgodnień między tymi stronami i praktyki bankowej. 9. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 10. W przypadku ofert specjalnych lub indywidualnie wynegocjowanych warunków umów w zakresie opłat i prowizji, lista czynności bankowych i faktycznych, za które Bank pobiera opłaty lub prowizje oraz ich wysokość może różnić się od zawartych w niniejszej Taryfie. 11. Na wniosek Klienta Bank może wykonać inne czynności bankowe i faktyczne, niewymienione w niniejszej Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania opłaty lub prowizji, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta o jej wysokości oraz zasadach naliczenia i pobrania. 12. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt 13 i 14 poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 13. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 12 ppkt 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 14. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w pkt 12 powyżej. 15. Za zaświadczenia lub opinie bankowe sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji dotyczące kilku umów jednocześnie (w tym dla różnych produktów Banku), Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty /prowizji Stawka opłaty/prowizji 1. Prowizja od udzielonego kredytu od kwoty udzielonego kredytu 19,9% 1 2. Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta 2 za sporządzenie aneksu 50 PLN 3. Sporządzenie i wydanie lub wysłanie, na wniosek Klienta: a) potwierdzenia, zaświadczenia, opinii bankowej lub odpisu dokumentu b) kopii dokumentu za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 60 PLN 30 PLN 4. Wydanie lub wysyłanie dodatkowych blankietów spłat za każdą dyspozycję 15 PLN 5. Podjęcie przez Bank czynności windykacyjnych 3 : a) monit listowny b) monit telefoniczny c) wizyta windykatora za każdy monit za każdy monit za każdą wizytę 1 Wysokość prowizji może ulec obniżeniu, a jej ostateczna stawka określona jest w treści umowy kredytu. 2 Nie pobiera się opłaty za pierwszą zmianę terminu płatności rat kredytu. 3 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 PLN w miesiącu. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w miesiącu (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 30 PLN 35 PLN 65 PLN Harmonogram spłat do Umowy kredytu nr. zawartej w dniu Nr rachunku do spłaty: Kwota udzielonego i wypłaconego kredytu gotówkowego: Liczba rat: Numer Raty Termin płatności Wysokość Raty Rata Kapitałowa Odsetki umowne Zadłużenie Łącznie: *)

11 *) Łączna kwota należności, do których zapłaty zobowiązany jest Kredytobiorca.

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo