Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2 Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności lub nadwyżki finansowe wygenerowane przez firmę w trakcie bieżącej działalności) Finansowanie zewnętrzne (kapitały obce kredyt, leasing itp.)

3 Formy finansowania działalności gospodarczej Kapitał własny udział inwestorów w firmie czyli wartość środków wniesionych przez właściciela, oraz środków wygospodarowanych przez przedsiębiorstwo w toku działalności Kapitał obcy czyli zobowiązania wobec rożnych podmiotów (kredyty, pożyczki, leasing, dotacje, kredyty kupieckie,

4 KREDYT Okres kredytowania: Krótkoterminowe do 3 lat Długoterminowe powyżej 3 lat Przedmiot i cel kredytowania: Obrotowe Inwestycyjne

5 KREDYT Metoda udzielanie kredytu W rachunku kredytowym (kredyt docelowy, kasowy, linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna) W rachunku bieżącym (kredyt otwarty, kasowy)

6 Kredyt inwestycyjny Kredyt inwestycyjny jest udzielany z reguły na okres powyżej 1 roku. Służy on finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych (zakup środków, trwałych, nieruchomości, roboty budowlane, itp.) Co wpływa na wysokość kwoty udzielonego kredytu? wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa potrzeby inwestycyjne formy zabezpieczenia kredytu udział środków własnych w planowanej inwestycji

7 Kredyt inwestycyjny Przykładowe zabezpieczenia: weksle in blanco, zabezpieczenie na przedmiocie inwestycji stałym i ruchomym w postaci zastawu, przewłaszczenia lub wpisu do hipoteki (przedmiot stały inwestycji to np.: budynek, który ma zostać postawiony, ruchomy to np. samochód), zabezpieczenie hipoteczne na mieszkaniu, hipoteka na lokalu komercyjnym, poręczenie osób trzecich (żyranci), cesja polisy ubezpieczeniowej na życie, zabezpieczenie na aktywach płynnych (np.: akcjach, obligacjach), pełnomocnictwo do rachunku.

8 Kredyt inwestycyjny Sektor MSP jest rynkiem rozwijającym się jednak obarczony wysokim ryzykiem. Jak wynika ze statystyk w pierwszym roku od zarejestrowania kończy działalność prawie co druga firma, a w ciągu dwóch lat fiaskiem kończy się ok. 60% przedsięwzięć. Firma, powinna istnieć na rynku co najmniej rok, choć zdarza się, że banki finansują inwestycje młodszych przedsiębiorstw. musi mieć na inwestycję co najmniej 20% własnych środków.

9 Kredyt inwestycyjny Kredyt jest przyznawany zazwyczaj tylko na określony cel, którego nie można zmienić. Banki zwykle wymagają przedstawienia biznes planu inwestycji. Szczegółowej analizie poddawana jest zdolność kredytowa kredytobiorcy - składają się na nią dochody dotychczasowe - zarówno właściciela firmy, jak i jego rodziny (o ile jej członkowie współtworzą firmę). Sprawdzana jest forma uzyskiwania dochodów, branża, w jakiej działa firma. Na uznanie zdolności kredytowej mają też wpływ bieżąca sytuacja na rynku w danej branży, oraz dochody okresów przyszłych (podstawą ich oceny jest biznesplan).

10 B a n k a n a l i z u j e m o ż Kredyt inwestycyjny

11 Koszty kredytów Główny koszt kredytu stanowią odsetki, na których wysokość składają się: stopa referencyjna zależna od wskaźników WIBOR i LOBOR, prowizja banku, jej wysokość jest stała i bank określa ją w zależności od wkładu własnego, pożyczanej kwoty oraz długości okresu kredytowania.

12 Koszty kredytów prowizja za udzielenie kredytu (może być to opłata stała lub procentowa, zazwyczaj 1-3 proc. kwoty kredytu, pobierana w momencie jego uruchomienia), opłata za rozpatrzenie wniosku (nie wszystkie banki jej wymagają), opłata związana z zabezpieczeniem (zazwyczaj jest to wpis zastawu do rejestru sądowego, wpis do księgi wieczystej lub inne opłaty notarialne), koszt ubezpieczenia nieruchomości (gdy stanowi ona zabezpieczenie kredytu), koszt prowadzenia rachunku, z którego spłacane będą raty kredytu i koszt każdorazowego przelewu raty. Spłacający kredyt z rachunku osobistego w tym samym banku najczęściej nie płacą za przelew. Posiadanie rachunku w banku udzielającym nam kredyt jest czasami jednym z wymogów uzyskania kredytu,

13 Koszty kredytów opłata za przewalutowanie, opłata za zmianę planu spłaty rat, prowizja rekompensacyjna (jest to opłata za wcześniejszą spłatę całości bądź części kredytu, zazwyczaj jest określana jako procentowa wartość wcześniej spłacanej kwoty), ewentualny koszt ubezpieczenia kredytu.

14 Kredyt krótkoterminowy Kredyt krótkoterminowy stanowi największą część zapotrzebowania firm na kapitał krótkookresowy. Są to tzw. kredyty obrotowe, przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, związane z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów, rozliczeniami pieniężnymi itd.

15 Kredyt krótkoterminowy Kredyt w rachunku bieżącym - Jest to rodzaj kredytu obrotowego, odnawialny na okres nie dłuższy niż 1 rok. Kredyt jest wykorzystywany poprzez dokonywanie płatności, a jego splata pochodzi z najbliższych wpłat na rachunek bieżący kredytobiorcy.

16 Kredyt krótkoterminowy Kredyt w rachunku kredytowym - rodzaj kredytu obrotowego udzielany jako kredyt na sfinansowanie określonej transakcji albo jako linia kredytowa odnawialna lub nieodnawialna. Taki kredyt zw. jest kredytem rewolwingowym. Każdorazowa splata części lub całości wykorzystanego kredytu podwyższa wolne saldo kredytu o spłaconą kwotę. Dzięki temu kredytobiorca ma możliwość wielokrotnego korzystania ze środków do wysokości wolnego salda kredytu w całym okresie kredytowania. Warunkiem na uzyskanie tego rodzaju kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w danym banku.

17 Leasing Leasing jest umową cywilno-prawną, uregulowaną przez Kodeks Cywilny, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania określonego dobra (środka trwałego), którego jest właścicielem, w zamian za określone płatności, tzw. raty leasingowe.

18 Rodzaje leasingu Leasing operacyjny Leasing finansowy Leasing zwrotny

19 Leasing operacyjny Leasing Operacyjny jest to rodzaj leasingu, w którym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest w księgach finansującego; wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla korzystającego, a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową. Po zakończeniu podstawowego okresu umowy, finansujący ma prawo do: - przeniesienia własności przedmiotu umowy leasingu na korzystającego po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej (hipotetyczna wartość netto), - oddania przedmiotu leasingu do dalszego używania byłemu korzystającemu.

20 Leasing operacyjny Podstawowe korzyści: poprawienie płynności finansowej, finansowanie do 100% środka trwałego, niższy koszt kapitału (przy uwzględnieniu korzyści podatkowych), płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszając podstawę opodatkowania, możliwość kontroli środków trwałych przez korzystającego poprzez przedłużenie umowy lub podpisanie nowej.

21 Leasing finansowy Leasing finansowy (kapitałowy) zapewnia swobodę w ustalaniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego (Leasingobiorcy). Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych.

22 Leasing finansowy Podstawowe korzyści: podatkowe- amortyzacja oraz odsetki (stanowią koszt uzyskania przychodu), leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu, źródło finansowania średnio- i długoterminowych inwestycji, finansowanie do 100% środka trwałego, poprawa płynności finansowej, raty leasingowe dopasowane do wymagań budżetowych Klienta.

23 Leasing Zwrotny Leasing zwrotny stanowi szczególny rodzaj leasingu zarówno operacyjnego jak i finansowego. Przedsiębiorstwo posiadacz sprzętu sprzedaje go firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki obrotowe na inne cele, a następnie ten sam sprzęt bierze w leasing, dzięki czemu może go dalej używać i czerpać z niego pożytki. W wyniku takiej operacji, nie ma konieczności transportu sprzętu od dostawcy do Klienta, gdyż cały czas pozostaje on u Klienta - korzystającego.

24 Leasing Zwrotny Podstawowe korzyści: uwolnienie kapitału, możliwość zmniejszenia wysokości zobowiązań podatkowych, możliwość przeniesienia przewidywanych strat na przyszłe okresy, podatkowe, wzrost wskaźników tzn. zwrot na aktywach (ROA) oraz zwrot na kapitale (ROE), dodatkowe źródło finansowania o pomniejszonym koszcie dzięki korzyściom podatkowym.

25 Leasing Okres użytkowania przedmiotu leasingu jest ściśle określony w umowie leasingowej. Leasing umożliwia realizację inwestycji bez znaczących nakładów kapitałowych, ponieważ koszty użytkowania przedmiotu leasingu są pokrywane z bieżących przychodów firmy, uzyskanych dzięki jego użytkowaniu. Daje to firmie możliwości zaoszczędzenia środków pieniężnych potrzebnych na działalność i inwestycje.

26 Leasing Realne oprocentowanie leasingu jest z reguły wyższe niż kredytu bankowego, jednakże za leasingiem przemawia wiele innych korzyści, co w praktyce czyni go tańszym od kredytu.

27 Leasing Korzyści podatkowe: w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, w wyniku czego płacone podatki są niższe; w przypadku finansowania przez leasing finansowy klient sam amortyzuje przedmiot leasingu podczas trwania umowy leasingowej;

28 Leasing Korzyści bilansowe: leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku; leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy;

29 Leasing Łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi: umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie ważne przy ustalaniu długoterminowych budżetów; Uwolnienie zamrożonych środków: leasing zwrotny umożliwia uwolnienie środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie, co bardzo korzystnie wpływa na przepływy pieniężne w firmie; Proste i szybkie procedury: średni czas realizacji umowy leasingu, od decyzji poprzez podpisanie umowy do odbioru przedmiotu leasingu to 7 dni. Dla porównania, przy kredycie trwa to średnio od 2 do 4 tygodni

30 Fundusze pożyczkowe Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

31 Fundusze pożyczkowe W woj. Śląskim Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku Białej

32

33 Fundusz udziela pożyczek w ramach w projektu realizowanego ze środków dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

34 OBSZAR DZIAŁANIA Funduszu Pożyczkowego projekt PROFIT linia pożyczek dla małych przedsiębiorstw Fundusz Pożyczkowy swoim zasięgiem obejmuje następujące województwa: śląskie opolskie małopolskie świętokrzyskie łódzkie mazowieckie

35 Kto może skorzystać z pożyczki: Firmy znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji na finansowanie przedsięwzięć i inwestycji w ramach prowadzonej działalności

36 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr KE Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. U. WE L63 z ), Mikro i małe realizujące przedsiębiorstwa przedsięwzięcie spełniające lub inwestycje warunki określone na terenie w działania załączniku Funduszu. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr KE Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. U. WE L63 z ), realizujące przedsięwzięcie lub inwestycje na terenie działania Funduszu.

37 Przedsięwzięcia podlegające finansowaniu: Zakup środków trwałych i wyposażenia, Zakup środków transportu, Zakup nieruchomości, w tym gruntów Zakup wartości niematerialnych i prawnych, Remont, modernizacja pomieszczeń, lokali użytkowych, budynków i budowli za wyjątkiem lokali mieszkalnych,

38 Przedsięwzięcia podlegające finansowaniu Zakup środków obrotowych, Nakłady związane z przygotowaniem dokumentacji: technicznej, architektonicznej, operatów szacunkowych, aktów notarialnych,

39 CHARAKTERYSTYKA POŻYCZEK Okres spłaty dla pożyczki na inwestycje 6 lat Karencja w spłacie kapitału max. 3 miesiące Oprocentowanie obecnie 5,8 % dla firm działających 2lat, oraz 6,3 7,3 % dla firm działających od 1 roku do 2 lat oraz 8,8% dla firm działających powyżej 2 lat. Prowizja od pożyczki 2-3 % kwoty pożyczki Wymagany wkład własny 25% kwoty pożyczki Max. kwota pożyczki do zł.

40 CHARAKTERYSTYKA POŻYCZEK Okres spłaty: dla pożyczki na inwestycje 6 lat Max. kwota pożyczki do zł. Okres spłaty: dla pożyczki na środki obrotowe 4 lata Max. kwota pożyczki do zł.

41 FORMY ZABEZPIECZEŃ poręczenie wekslowe przez osoby fizyczne poręczenie wekslowe przez przedsiębiorstwo przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy maszyn i urządzeń wraz z cesją polis ubezpieczeniowych zastaw rejestrowy na środkach transportu wraz z cesją polis ubezpieczeniowych hipoteka na nieruchomości lub prawie do lokalu wraz z cesją polis ubezpieczeniowych

42 FORMY ZABEZPIECZEŃ blokada środków finansowych wnioskodawcy lub poręczyciela gwarancja bankowa lub rządowa cesja wierzytelności ubezpieczenie spłaty pożyczki przez wyspecjalizowaną instytucję poręczenie przez Instytucję z Funduszu Poręczeń

43 Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o pożyczkę Biznes plan, Wpis do ewidencji, KRS, Regon, NIP, Umowa Spółki, Zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i Urząd Skarbowy, Dokumenty finansowe firmy, Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej, Inne umowy pożyczkowe lub kredytowe, Umowa najmu lokalu,

44 Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Ruda Śląska, ul. Wolności 6 tel tel./fax

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo