oprogramowanie dla biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oprogramowanie dla biznesu"

Transkrypt

1 kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów CEO Challenge oprogramowanie w firmie zarz dzanie firm zarz dzanie informacj logistyka i dystrybucja sprzeda i marketing finanse i ksi gowo zarz dzanie zasobami ludzkimi praktyka wdro enia 10 kroków udanego wdro enia komunikacja wewn trzna w procesie realizaji projektów it 14 porad skutecznych negocjacji fundusze unijne na zakup i wdro enie nowego oprogramowania 19 b dów wdro eniowych outsourcing / audyt outsourcing systemów do zarz dzania firm audyt legalno ci oprogramowania 400 opisów oprogramowania dla firm 100 dystrybutorów oprogramowania medium wiedzy dla biznesu

2 TETA ludzkie rozwi zania Infolinia:

3 wst pniak Ostatnie badania, które prezentujemy w kompendium, potwierdzaj, e rynek oprogramowania dla biznesu stabilizuje si. W ród odbiorców systemów zarysowuje si podzia na firmy z segmentu MSP, które preferuj produkty gotowe i firmy du e indywidualizuj ce swoje potrzeby w zakresie oprogramowania wspieraj cego zarz dzanie firm. W efekcie ró nica pomi dzy jako ci systemów w firmach sektora MSP i firmach du ych powi ksza si. Pierwsze praktycznie bazuj na produktach gotowych, drugie na dedykowanych lub dopasowanych. Wyniki badania przeprowadzonego przez Nowoczesn Firm potwierdzaj tez, e w obszarze oprogramowania MSP jest jeszcze wiele do zrobienia. Anna W udarczyk mened er projektu Do wiadczenia wielu firm, które prezentujemy w cz ci case study, pokazuj, e warto inwestowa w oprogramowanie wspomagaj ce funkcjonowanie firmy. Taka inwestycja daje firmie przewag na rynku i szans na dalszy wzrost. Pomaga w utrzymaniu stabilnej pozycji w ród klientów. Dla ka dej firmy, która przyst puje do analizy przedwdro eniowej, nie bez znaczenia jest kwestia finansów. Sk d uzyska rodki na inwestycje, skoro nie ka da firma jest w stanie wygospodarowa tak poka ny bud et. Z pomoc przychodzi Unia Europejska. Nowy okres programowania na lata otwiera przed przedsi biorstwami wiele mo liwo ci finansowania ich dzia a inwestycyjnych. Du a cz rodków unijnych skierowana b dzie na wsparcie rozwoju przedsi biorczo ci oraz wsparcie konkurencyjno ci i innowacyjno ci istniej cych przedsi biorstw. Przedmiotem szczególnej uwagi w nowym okresie programowania jest wdra anie nowych technologii, w tym technologii informatycznych. Warto wi c podj prób ubiegania si o dofinansowanie projektów zwi zanych z zakupem i wdro eniem nowego oprogramowania w firmie. Mam nadziej, e w realizacji tych projektów kompendium Oprogramowanie dla biznesu b dzie Pa stwu pomocne. oprogramowanie dla biznesu wersje demo prezentacje informacje ArkaBit Beta Ides Consultants Polska Soft Comarch Commit Polska DGA HumanCapitalManagement GraftSoft Hewlett-PackardPolska HRK SA w Poznaniu MGX Infoservice MIS SA Panda Security ZETO 1

4 spis tre ci badania obszary informatyzacji w firmie wyniki badania rynek oprogramowania w Polsce 2007 stan obecny i prognozy rozwoju CEO Challenge nowe technologie listopad / grudzie 2007 praktyka wdro enia kroków udanego wdro enia 24 komunikacja wewn trzna w procesie realizacji projektów it porad skutecznych negocjacji 30 fundusze unijne na zakup i wdro enie nowego oprogramowania w firmie b dów wdro eniowych O D W Y D A W C Y Wydawca Nowoczesna Firma Sp. z o.o. ul. Flory 9/ Warszawa tel faks: Mened er projektu Anna W udarczyk Reklama Mened er sprzeda y S awomir Podymniak Magdalena Damrath Iwona Rozbiewska Magdalena Welk Pawe Kowalczyk Piotr Nowacki Grzegorz Owczarczyk Projekt graficzny / sk ad Requiem Studio tel./faks: Druk Drukarnia LCL Sp. z o.o. tel./faks: 042/ Nak ad: 6000 egzemplarzy Wszelkie prawa autorskie zastrze one. Przedruk i cytowanie tekstów zamieszczonych na amach kompendium wymaga pisemnej zgody redakcji. Przy powo ywaniu si na dane zawarte w wynikach bada przeprowadzonych przez Nowoczesn Firm nale y zaznaczy ród o i dat przeprowadzenia badania. Za tre reklam i wpisów reklamowych redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy prawo do skracania i redagowania nades anych tekstów i prezentacji. 2

5 spis tre ci oprogramowanie w firmie sekcje tematyczne zawieraj nast puj ce elementy: opis funkcjonalno ci systemów wyniki badania porady wdro eniowców referencje wdro e prezentacje systemów prezentacje i wdro enia dystrybutorów oprogramowania, w ród nich oprogramowanie safo.biz w zarz dzaniu firm M3 Food & Beverage firmy Lawson w Wilbo SA oprogramowanie Softlab w firmie Soudal programy WA PRO w firmie AUDIO KLAN Hanipol wdro enie rozwi zania Xpertis firmy Macrologic KOMA ehr nowoczesny system wspomagaj cy ZZL FIRM systemy ERP profesjonalne planowanie zasobów firmy INFORMACJ zarz dzanie informacj w biznesie LOGISTYKA I DYSTRYBUCJA oprogramowanie dla dzia ów logistyki i dystrybucji I MARKETING rzut oka na rynek rozwi za CRM I KSI GOWO oprogramowanie wspomagaj ce prac dzia ó finansowo ksi gowych ZASOBAMI LUDZKIMI systemy wspieraj ce zarz dzanie zasobami ludzkimi outsourcing / audyt 114 outsourcing systemów do zarz dzania firm 118 audyt legalno ci oprogramowania 3

6 badania informatyzacja w firmie badania Obszary informatyzacji wfirmie wyniki badania Celem badania Obszary informatyzacji w firmie przeprowadzonego przez Nowoczesn Firm by o poznanie opinii osób zatrudnionych w ró nych dzia ach w firmie na temat oprogramowania wykorzystywanego w codziennej pracy. Na podstawie tych opinii oceniono postrzeganie systemów wspomagaj cych zarz dzanie w firmach przez mened erów, ich u ytkowników, a tak e mened erów, bior cych udzia w procesie wyboru tych rozwi za. rzeprowadzono badanie ankietowe. Uczestnikami badania byli P zarówno decydenci zakupu oraz ich bezpo redni u ytkownicy. Ankiety wype ni o 1109 osób, w tym 523 mened erów. Firmy, które wype ni y ankiet, to praktycznie pe ny przekrój przedsi biorstw w naszym kraju. Udzia tych podmiotów w ca o ci badanych firm prezentuje wykres nr 1. uczestnicy badania. zatr. >250 20% zatr % zatr % ród o: Nowoczesna Firma Obszary informatyzacji w firmie, 2007 zatr % Wykres 1. Uczestnicy badania wielko firmy 4

7 badania informatyzacja w firmie Udzia w badaniu wzi li g ównie przedstawiciele ma ych i rednich przedsi biorstw, ich odpowiedzi to 80% uczestników. Dominuj cym sektorem w badaniu s us ugi. Wynik ten jest zgodny z kierunkiem zmian na rynku: przychody z us ug s dominuj cym elementem przychodu PKB. Ogólnie jednak nale y zauwa y, e proporcje s bli sze liczbie podmiotów w danym sektorze ni warto ci przychodów, jakie generuj, co jest wynikiem u ytej metody badawczej: nie by a dobierana grupa docelowa, w trakcie badania osoba wype niaj ca ankiet na portalu deklarowa a, jak bran reprezentuje. Bran e reprezentowane przez ankietowanych odzwierciedla wykres nr 2. Badanie obejmowa o sze g ównych obszarów funkcjonowania firm. Odpowiedzi na ankiet udzielili mened erowie i u ytkownicy oprogramowania do: zarz dzania firm, zarz dzania informacj, logistyki i dystrybucji, sprzeda y i marketingu, finansów i ksi gowo ci oraz zarz dzania zasobami ludzkimi. Zarz dzanie firm Sektor finansowy 36 Sektor publiczny 17 Nauka i edukacja 49 Usługi 265 Handel 68 FMCG 16 Produkcja 58 Opieka zdrowotna 14 Informacje o oprogramowaniu do zarz dzania firm uzyskano na podstawie odpowiedzi 55,6% ankietowanych. 29% odpowiedzia o, e posiada wdro ony system wspomagaj cy zarz dzanie. Mo na si spodziewa, e s to g ównie reprezentanci firm rednich i ma ych, gdy jak podaj inne dane, rynek firm du ych w dziedzinie oprogramowania jest uznawany za nasycony. Wydaje si to oczywiste, bo trudno sobie dzi wyobrazi, by jakakolwiek firma zatrudniaj ca ponad 250 osób nie u ywa a systemu wspieraj cego zarz dzanie firm. Znamienne wydaje si to, e 48% ankietowanych uzna o, e system wspomagaj cy zarz dzanie firm tylko cz ciowo (w niektórych obszarach) ich satysfakcjonuje. Jest to silny policzek dla kompleksowych systemów ERPII. Dane te mog wskazywa, e pe na kompleksowo, jak maj oferowa systemy tego rodzaju, zdaje si szwankowa. Taki wynik mo e te wiadczy te o tym, e niektóre modu y zintegrowanego pakietu nie spe niaj oczekiwa u ytkowników. T umaczy to tendencj do wyboru architektury SOA (architektura zorientowana na us ugi), co daje mo liwo z jednej Wykres 2. Przedstawiciele bran bior cych udzia w badaniu ród o: Nowoczesna Firma Obszary informatyzacji w firmie, 2007 strony zakupu (stworzenia) tylko systemu dziedzinowego w pe ni zaspokajaj cego wybrany obszar dzia ania, a z drugiej umo liwia integracje komponentów zakupionych od ró nych dostawców. Niezadowolonych jest 25%, co nie jest a tak z ym wynikiem. Tylko 11% ankietowanych jednoznacznie ocenia, e systemy ERP nieznacznie wspomagaj zarz dzanie firm. Jaka sytuacja wy ania si po analizie odpowiedzi? Dostawcy systemów maj du o do zrobienia: prawie po owa z tej grupy uzna a, e system nie jest dopasowany do specyfiki firmy i e nie integruje si z innymi u ywanymi w firmie. Potwierdza to tylko tez, e systemy zintegrowane z pó ki nie s najlepsz metod na usprawnienie firmy. Dlatego te wa ne jest, aby w procesie igrafx FlowCharter 2007 / igrafx Process 2007 Oprogramowanie do modelowania, symulacji (igrafx Process) i analizy procesów biznesowych wykorzystywane w ISO 9001, Six Sigma, Lean Manufacturing, ITIL, modelach BPMN (na potrzeby architektury SOA) i ogólnie zarz dzaniu procesami biznesowymi. Pozwala m.in. na tworzenie diagramów BPMN (z kontrol zgodno ci ze standardem) Swimlane, Lean VSM, SIPOC, Rybich O ci (ze skojarzon analiz FMEA i Pareto), UML, schematów organizacyjnych i standardowych diagramów przep ywu. MGX Infoservice Wilanowska 14a/10, Warszawa (22) ,

8 badania informatyzacja w firmie SENTE esystem OPIS APLIKACJI SENTE esystem to zintegrowany pakiet oprogramowania i narz dzi wspieraj cych przedsi biorstwo w zakresie obs ugi logistyki, dystrybucji, gospodarki magazynowej, finansów, ksi gowo ci, produkcji, kadr, p ac, zarz dzania relacjami z klientami oraz e-biznes. Bogactwo funkcji, szerokie mo liwo ci konfiguracji i zastosowania w obs udze procesów biznesowych przedsi biorstwa czyni to oprogramowanie jednym z najbardziej rozwini tych systemów klasy ERP na polskim rynku przeznaczonym dla rednich i wymagaj cych firm. SENTE Sprzeda i Dystrybucja; SENTE CRM; SENTE Finanse i Ksi gowo ; SENTE Personel; SENTE Produkcja; SENTE Controlling; SENTE Witryna Handlowa; SENTE Kasa i Bank; SENTE CMS; SENTE WebGUI; SENTE MobileGUI WYMAGANIA TECHNICZNE Oprogramowanie SENTE esystem umo liwia prace wielostanowiskow. Aplikacja klienta dzia a na systemie operacyjnym Windows98/Me/2000/XP/Vista. Serwer danych pod kontrol darmowego systemu Linux wraz z darmow baz danych Firebird minimalizuj koszty z zachowaniem wysokiej wydajno ci i bezawaryjno ci. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ulica: Supi skiego 1 kod / miasto: Wroc aw tel: (71) , e mail: analizy wymaga dostawcy dok adnie opisywa wp yw ka dej funkcjonalno ci systemu na procesy biznesowe firmy. Nie nale y te i na kompromisy z dostawc zintegrowanych systemów, bo jak wida z odpowiedzi uczestników badania wykres nr 3, mog powodowa niezadowolenie u ytkowników. niewystarczająco 14% niezadowoleni 11% częściowo 48% bardzo 27% ród o: Nowoczesna Firma Obszary informatyzacji w firmie,2007 Wykres 3. Poziom satysfakcji z u ytkowania oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie firm Zapytano tak e, jakie obszary wspiera system ERP oraz o stopie zadowolenia z konkretnych funkcjonalno ci systemu. Opinie przedstawiaj si nast puj co: Ankietowani twierdz, e usprawnienie obiegu dokumentów jest kluczowe, jednak wi kszo u ytkowników systemów uwa a, e ich system tylko cz ciowo zabezpiecza t potrzeb, Przyznaj tak e, e system usprawni komunikacj pomi dzy dzia ami firmy. Dominuj systemy w pe ni wielou ytkownikowe (wielodost pne), inne nale y traktowa obecnie ju jako anachronizm. Wi kszo ankietowanych uwa a, e jedn z kluczowych potrzeb, jakie zaspokaja system ERP jest usprawnienie kontaktów z klientami. Takie podej cie nie dziwi w kontek cie ostatnich zmian na rynku du ej konkurencji w pozyskiwaniu nowych i utrzymaniu ju zdobytych klientów. Ankietowani zgodnym chórem uwa- aj, e system powinien by narz dziem analitycznym i wyniki badania potwierdzaj, e oczekiwania s spe niane. Zarz dzanie informacj Informacji w tej cz ci badania dostarczy- o 17% ankietowanych, z czego system posiada 33%. Tak wi c okazuje si, e systemy do zarz dzania informacj s nadal produktem niszowym. W ród tej grupy zadowolonych z funkcjonalno ci oprogramowania jest 23%, zadowolonych z niektórych obszarów 62%. Tak wi c skuteczno tych wdro e jest du a: w sumie 85% zadowolonych. Stanowi to dobry sygna dla potencjalnych nabywców: te systemy sprawdzaj si w firmach. Wykres numer 4 (nast pna strona) przedstawia poziom zadowolenia u ytkowników z funkcjonowania oprogramowania do zarz dzania informacj. Prawie po owa z tej grupy respondentów postrzega zarz dzanie informacj jako 6

9 Rozwiązania dla biznesu Rozwój? Naturalnie Poszukujesz nowych ścieżek rozwoju dla Twojego przedsiębiorstwa? Skorzystaj z rozwiązań informatycznych Asseco Business Solutions. Posiadamy kompleksową ofertę dedykowaną dla różnych segmentów rynku, uwzględniającą branżę i wielkość firm a także ich specyfikę oraz preferowaną przez Klientów technologię. Jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających przedsiębiorstw. Systemy ERP e-learning Outsourcing IT Konsulting Dostarczamy gotowe programy dla małych firm oraz indywidualnie dostosowywane systemy dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Zapewniamy pracownikom dostęp do wiedzy o każdej porze i w każdym miejscu. Minimalizujemy koszty i czas potrzebny na opiekę nad IT firmy. Doradzamy i pomagamy prowadzić biznes, wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne.

10 badania informatyzacja w firmie 6% 6% 3% 62% bardzo zadowoleni w niektórych obszarach niewystarczająco niezadowoleni nie posiadam 23% ród o: Nowoczesna Firma Obszary informatyzacji w firmie, 2007 Wykres 4. Poziom satysfakcji z u ytkowania oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie informacj dost p do archiwalnych dokumentów i ci u ytkownicy s zadowoleni z funkcjonowania systemu. W ca ym badaniu wida, e zarz dzanie informacj jest postrzegane jako zarz dzanie archiwum dokumentów. To za mo e by sygna em dla dostawców bardziej wyrafinowanych systemów zarz dzania wiedz, e przed nimi praca w tym obszarze. Dokumenty to tylko cz wiedzy gromadzonej w firmie. Innym obszarem jest wiedza o organizacji pracy w firmie (systemy zarz dzania procesami, ich dokumentowanie, to tak e zarz dzanie wiedz w firmie) oraz hurtownie danych (zarz dzanie wiedz i jej prezentacja). Prawie dwie trzecie posiadaczy tego typu systemów tylko za istotne i niezbyt wa ne (za kluczowy tylko 6) uwa a zarz dzanie prawami dost pu do tych zasobów. Intranetowy dost p uwa aj za za kluczowy i istotny. Nale y powiedzie tylko jedno: systemy do zarz dzania informacj nadal wymagaj szerzenia wiedzy w ród potencjalnych u ytkowników. Nieu wiadomiony o efektach i mo liwo ciach wdro enia systemu klient, b dzie u ytkownikiem niezadowolonym. Na koniec uwaga podobna do poprzednich: dwie trzecie u ytkowników uwa a, e u ytkowany system jest zbyt skomplikowany i nie spe nia wszystkich oczekiwa. Podobnie jak w poprzednim rozdziale taka odpowied mo e by podyktowana albo le okre lonymi wymaganiami u ytkownika, albo zbyt du ym kompromisem w negocjacjach z dostawc. Logistyka i dystrybucja Rozwi zaniami z tego zakresu zainteresowanych jest nieco ponad 10% ankietowanych, a u ywa ich jedna trzecia z nich. Pozostali nie planuj wdro enia. Poziom satysfakcji z oprogramowania tego typu ilustruje wykres nr 5. 13% 13% 55% 19% bardzo zadowoleni w niektórych obszarach niewystarczająco niezadowoleni ród o: Nowoczesna Firma Obszary informatyzacji w firmie, 2007 Wykres 5. Poziom satysfakcji z u ytkowania oprogramowania wspomagaj cego logistyk i dystrybucj Odpowiedzi respondentów z tych dzia ów w firmie s zbli one do odpowiedzi dotycz cych funkcjonowania systemów do zarz dzania firm. Nie powinno to dziwi, gdy systemy tego typu s ze sob blisko powi zane. Systemy ERPII maj wbudowane funkcjonalno ci z zakresu logistyki i dystrybucji. Wyniki ankiet jednoznacznie wiadcz o tym, e tego rodzaju systemy s u g ównie do zarz dzania a cuchem dostaw i zaopatrzenia. Ankietowani wskazuj, e oprogramowanie spe nia takie ich potrzeby, jak: zarz dzanie ofertami i zamówieniami, zarz dzanie flot i trasami przejazdów. Paradoksalnie nie przywi zuj zbytniej wagi do: harmonogramowania, zarz dzania wieloma magazynami w tym wysokiego sk adowania, kontrol kredytow. Podkre- laj monitoring tras i kierowców. Wnioski s ciekawe, wygl da na to, e systemy tego typu s raczej stosowane jako systemy nadzoruj ce transport i logistyk ni zarz dzaj ce ni. Mo na postawi tez, e firmy przede wszystkim szukaj sposobów na obni anie kosztów transportu, a nie na tworzenie w obszarze logistyki warto ci dodanej w firmie. To jednak w dalszej perspektywie funkcjonowania firmy mo e okaza si niekorzystne. Do- wiadczenie pokazuje, e tylko firmy traktuj ce logistyk jako strategiczny proces w a cuchu warto ci osi gn sukcesy rynkowe. Pozosta e firmy, które systemy do logistyki i dystrybucji stosuj jako element tylko i wy cznie walki z w asnymi kosztami mog pozostawa w tyle. Sprzeda i marketing Najwi ksza liczba ankietowanych, bo a 40,2% przedstawi a swoje opinie z zakresu funkcjonalno ci oprogramowania wspomagaj cego sprzeda i marketing. Niestety tylko ponad jedna trzecia tych respondentów u ywa takiego systemu. Pozwala to na potwierdzenie, e respondenci w tej cz ci badania reprezentuj g ównie ma e i rednie firmy. W du ych firmach systemy do zarz dzania sprzeda i marketingiem s ju standardem. Tym razem 41% ankietowanych jest niezadowolonych z pracy z tymi systemami wykres nr 6. Kluczowe wymaganie u ytkowników, czyli skrócenie czasu obs ugi klientów jest spe nione. G ówne oczekiwania korzystaj cych z tych systemów to wsparcie planowania promocji i reklamy. Dziwi mo e, e znacznie mniej ankietowanych uzna o za wa ne w tym zakresie planowanie i kontrole kosztów. Prawie po- owa przyznaje, e system nie zapewnia 8

11 badania informatyzacja w firmie Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) PROFIL DZIA ALNO CI FIRMY BPSC SA jest czo owym polskim dostawc systemów informatycznych klasy MRPII/ERP. Firma od 20 lat zajmuje si projektowaniem i wdra aniem systemów wspomagaj cych zarz dzanie przedsi biorstwem. Tworzy narz dzia, które optymalizuj organizacj procesów wewn trz firmy i umo liwiaj prowadzenie dzia alno ci w Internecie. BPSC wiadczy kompleksowe us ugi w zakresie wdro e oferowanych systemów, dostarcza sprz t potrzebny do ich poprawnego funkcjonowania oraz infrastruktur sieciow. Sztandarowym produktem BPSC SA jest zintegrowany pakiet klasy MRPII/ERP Impuls 5. Z rozwi za BPSC korzysta ju ponad 350 przedsi biorstw z ro nych bran gospodarki, m.in.: Kler, Pol Skone, ENION, Dryvit Systems USA (Europe), FPT Prima, HSW Fabryka Maszyn, Grupa Kapita owa GLINIK, PCC Rail, WSP Spo em Kielce, Morliny Grupa Animex, OSM Pi tnica, FPiN Wapienica, Mostostal Warszawa, Atlantic, BIG STAR. BPSC SA jest laureatem presti owych konkursów Lider Polskiego Biznesu, Lider Rynku oraz Euro Leader. Firma zosta a wyró niona tak e Cezarem i Diamentem l skiego Biznesu. Od trzech lat nale y do grona Gazel Biznesu wy anianych w konkursie dziennika Puls Biznesu. OFERTA DLA BIZNESU Impuls 5 jest zintegrowanym pakietem wspomagaj cym zarz dzanie klasy MRPII/ERP. Jest jednym z najbardziej zaawansowanych i kompleksowych rozwi za tej klasy na polskim rynku. Wyró nia si niezawodno ci, elastyczno ci i wyj tkow atwo ci obs ugi. System doskonale sprawdza si w ró nej wielko ci przedsi biorstwach produkcyjnych, handlowych i us ugowych. Jego wykorzystanie umo liwia prowadzenie efektywnej i wydajnej dzia alno ci, obni aj c jej koszty, zwi kszaj c rentowno i u atwiaj c koncentracj wszystkich dzia a na potrzebach klienta. Oparty na jednej wspólnej bazie, pozwala na integracj informacji w obr bie ca ej firmy. Impuls 5 obejmuje wszystkie procesy biznesowe realizowane w przedsi biorstwach, z uwzgl dnieniem ich bran owej specyfiki. Zawiera aplikacje wspomagaj ce zarz dzanie kapita em, personelem, logistyk, produkcj, relacjami z klientem oraz obiegiem dokumentów. Jest jedynym rozwi zaniem krajowym spe niaj cym wymagania standardu ERPII. Podczas najwi kszej w kraju konferencji bran y IT Systemy dla przedsi biorstw Impuls 5 zosta uznany za Najlepszy Produkt Roku Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) ulica: Ga eczki 61 kod / miasto: Chorzów tel: (32) , e mail: 23% 5% bardzo zadowoleni w niektórych obszarach niewystarczająco niezadowoleni 13% 59% ród o: Nowoczesna Firma Obszary informatyzacji w firmie, 2007 Wykres 6. Poziom satysfakcji z u ytkowania oprogramowania wspomagaj cego sprzeda i marketing wszystkich oczekiwanych raportów. I znów uzyskujemy jednoznaczne potwierdzenie tezy: ankietowani naszego badania to ma e i rednie firmy korzystaj ce g ównie z gotowych, niezbyt kosztownych systemów maj cych niewielkie mo liwo ci dopasowania. St d mo e pojawia si niezadowolenie z funkcjonalno ci systemu. Kolejny raz w odpowiedziach pojawia si zarzut, e system nie integruje si z innymi. Zastanawia mo e fakt, e tylko jedna czwarta respondentów w tym dziale uwa- a, e system usprawni kontakt z pracownikami innych dzia ów. Zdaje si to przeczy idei CRM, którego jednym z zada jest poprawienie wymiany informacji mi dzy pracownikami firmy. Dane z wykresu nr 7 jasno wskazuj na s uszno powy szych hipotez. Wed ug respondentów wiele z tych programów nie jest dostosowanych do potrzeb firmy i nie integruje si z innymi programami. Mo e to by wynikiem stosowania w praktyce standardowych programów, które nie s dostosowane do specyficznych potrzeb u ytkowników. Je- li wi c nie pojawi si produkty podatne na modyfikacje i rentowne z punktu widzenia sektora MSP, firmy te nadal b d w gorszej sytuacji rynkowej ni ich wi ksi konkurenci. 10% 15% 16% 6% zbyt skomplikowany niedostowany do potrzeb firmy nie integruje się zbyt wysokie koszty integracji nie nadąża za rozwojem firmy zła współpraca z dystrybutorami brak problemów 10% 20% 23% ród o: Nowoczesna Firma Obszary informatyzacji w firmie, 2007 Wykres 7. Przyczyny niezadowolenia z u ytkowania oprogramowania wspomagaj cego sprzeda i marketing 9

12 badania informatyzacja w firmie 23% 39% 38% bardzo zadowolony w niektórych obszarach niewystarczajaco ród o: Nowoczesna Firma Obszary informatyzacji w firmie, 2007 Wykres 8. Poziom satysfakcji z u ytkowania oprogramowania wspomagaj cego finanse i ksi gowo Finanse i ksi gowo W tej cz ci badania wyniki s zasakakuj ce.15,5% ankietowanych interesuje si takim system, a planuje go wdro y tylko po owa z nich. Wniosek jest chyba tylko jeden: wi kszo spraw zwi zanych z ksi gowo ci w ma ych i rednich firmach obs ugiwana jest w zewn trznych biurach rachunkowych. Ta funkcja jest cz sto outsourcingowana poza firm. U ywane systemy finansowo-ksi gowe s oceniane bardzo dobrze. Przedstawia to wykres nr 8. W ród respondentów a 77% jest zadowolonych z funkcjonalno ci oprogramowania. wiadczy to o dojrza o ci tego segmentu rynku. Przyt aczaj ca wi kszo ankietowanych oczekuje od oprogramowania funkcji planowania finansów, kontroli ksi gowania, generowania raportów. Cechy uznawane za kluczowe i wa ne jednoznacznie potwierdzaj ju tez, e sektor MSP to g ównie firmy konkuruj ce cen, kontroluj ce g ównie koszty i zobowi zania. I znów, podobnie jak w innych dzia ach, podstawowym zarzutem wobec systemów FK jest brak integracji z innymi systemami. Mo e to wiadczy o tym, e wi kszo systemów jest po prostu przestarza a. Zarz dzanie zasobami ludzkimi Z 21% ankietowanych tylko co pi ty respondent przyznaje, e taki system funkcjonuje w jego firmie. Stopie ich zadowolenia jest jednak daleki od entuzjazmu. Pokazuje to wykres nr 10. studio graficzne Requiem Studio tel./faks: 022/ tel. kom KIM JESTE MY? Od 1998 roku pomagamy firmom w budowaniu profesjonalnego wizerunku. Skupiamy si na rynku us ug B2B. REALIZUJEMY Identyfikacj graficzn firmy, strony www, katalogi, foldery reklamy w mediach bran owych ZAUFALI NAM Nowoczesna Firma, Call Center Poland, PSZK, Most Wanted, Studio EMKA... 10

13 badania informatyzacja w firmie Bardzo zadowolonych jest mniej ni jedna pi ta, a 39% uwa a, e systemy w niewystarczaj cy sposób spe niaj ich oczekiwania. Z danych w ankiecie wida, e w u yciu s generalnie systemy kadrowo-p acowe z funkcjami rozlicze z ZUS, automatyzacji przelewów wynagrodze, urlopami. Nie oczekuje si od nich raportów adresowanych do mened erów, komunikacji pomi dzy pracownikami, wsparcia dla procesów rozwoju karier pracowników i ich szkole. To tak e potwierdza tez o tym, e w grupie MSP w sferze zarz dzania zasobami oczekiwane s g ównie proste funkcjonalno ci automatyzuj ce prac. Dodatkowe elementy jak cie ki kariery, szkolenia, rekrutacja czy oceny okresowe nie s tu dominuj ce, jednak zaczynaj si pojawia. Powolny rozwój w tych obszarach nast puje. 39% Podsumowanie 13% bardzo zadowolony w niektórych obszarach niewystarczajaco 48% ród o: Nowoczesna Firma Obszary informatyzacji w firmie, 2007 Wykres 10. Poziom satysfakcji z u ytkowania oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie personelem Tezy, jakie mo na postawi po badaniu: Na etapie wst pnej analizy przedwdro- eniowej funkcjonalno ci oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie w firmie jest cz sto le okre lane. Nabywcy id na zbyt du e kompromisy z dostawcami, rezygnuj z wielu funkcjonalno ci na korzy ceny i to w wielu wypadkach mo e powodowa niezadowolenie w pó niejszym etapie u ytkowania systemu. Wielu respondentów badania by o zainteresowanych rozwi zaniami, jednak nie deklaruj ch ci ich zakupu: prawdopodobnie cz z nich jest zainteresowana u ytkowaniem systemu, a nie zakupem np. w modelu SaaS (Software as a Service, ang. Oprogramowanie jako us uga). Kluczowym zarzutem respondentów jest to, e systemy zintegrowane s systemami zamkni tymi: nie maj mo liwo ci integracji z innymi systemami. By mo e zmieni to upowszechnianie si architektury SOA, a by mo e doprowadzi do powrotu popularno ci systemów tworzonych na yczenie. Kolejny wniosek, który nasuwa si po analizie odpowiedzi ankietowych, to niezbyt optymistyczna sytuacja w ród firm ma ych i rednich. Badania pokazuj, e w ród mened erów tych firm panuje nastawienie na krótkookresowe planowanie. Firmy generalnie konkuruj cen, a mniej wysi ku wk adaj w podnoszenie mar y. Nast puje powolna ewolucja metod zarz dzania w sektorze MSP. Ankietowani dostrzegaj wag tak zwanych mi kkich cech systemów ukierunkowanych na ludzi, us ugi, wizerunek. Wyniki badania pokazuj, e w obszarze oprogramowania MSP jest jeszcze wiele do zrobienia. Narzekanie na k opoty z integracj i niekompletno zaspokajanych wymaga wiadczy o tym, e przed decydentami zakupu oprogramowania wielkie zadanie szczególnie na etapie analizy przedwdro eniowej. Nale y pracowa nad podniesieniem jako ci wdro e systemów, bo gwarantuje to zadowolenie korzystaj cych i przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania firmy. Wyniki badania opracowa Jaros aw eli ski Organizator badania To opiniotwórcze medium wiedzy dla biznesu o ogólnopolskim zasi gu. Poprzez tworzenie szeroko rozumianego systemu wymiany informacji na rynku z zakresu biznesu i zarz dzania, dostarcza kadrze kierowniczej w kompleksowy sposób informacje przydatne w prowadzeniu firmy. Dzia ania s realizowane poprzez portal biznesowy telewizj interaktywn kadry.tv oraz szereg publikacji o charakterze kompendiów bran owych. Partner badania BizOn media to nowy dom sprzeda y mediów, specjalizuj cy si w dotarciu do grupy celowej biznes. Nowy podmiot dzia a w obszarach reklamy internetowej, ambientowej oraz prasowej. Partner badania ARBOmedia jest jedynym w Polsce europejskim Domem Sprzeda y Mediów, zarówno klasycznych, jak i internetowej powierzchni reklamowej, oraz reklamy ambient. ARBOmedia kieruje swoj ofert do domów mediowych, agencji reklamowych, jak równie bezpo rednio do klientów korporacyjnych. 11

14 badania rynek oprogramowania w Polsce badania Rynek oprogramowania w Polsce 2007 stan obecny i prognozy rozwoju Firma PMR przeprowadzi a na potrzeby raportu Rynek IT w Polsce badanie w ród 200 najwi kszych firm informatycznych w Polsce. Badanie zosta o zrealizowane w maju 2007 r. Respondentami by y osoby maj ce wiedz na temat sytuacji w ich firmach: dyrektorzy, kierownicy lub specjali ci z dzia ów marketingu lub sprzeda y, ewentualnie kierownicy innych dzia ów lub cz onkowie zarz du. przeda oprogramowania pozostaje najmniejsz cz ci rynku IT S w Polsce. Autorzy raportu Rynek IT w Polsce 2007 szacuj, e w roku 2006 wynios a ona 3,96 mld, ponad 11% wi cej ni w roku poprzednim. Oznacza to powrót do dwucyfrowej dynamiki z roku 2004, po nieco gorszym dla tego segmentu rynku roku Cech charakterystyczn polskiego rynku informatycznego jest udzia oprogramowania oscyluj cy od lat na poziomie ok. 20%. Sytuacja ta nie uleg a zmianie tak e w roku 2006, w którym software stanowi prawie dok adnie jedn pi t warto ci ca ego rynku IT. Mo na wnioskowa, i dynamika na rynku oprogramowania jest od kilku lat zbli ona do tempa wzrostu ca ego rynku IT w Polsce. W 2006 r. ponad jedn czwart rynku oprogramowania w Polsce stanowi y systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe. Warto tej kategorii szacujemy na ponad miliard z otych. Oprogramowanie biznesowe posiada ok. 30% udzia w rynku, przy czym dominuj c pozycj odgrywa w tej kategorii oprogramowanie klasy ERP. Wed ug przyj tej przez analityków PMR metodologii prawie 30% warto ci rynku znalaz o si w kategorii Inne do których zalicza si m.in. oprogramowanie wykorzystywane w systemach 12

15 badania rynek oprogramowania w Polsce Softman SA 17 Stycznia 9, Piaseczno Misj SOFTMAN jest dostarczanie klientom rozwi za optymalnie wspieraj cych realizacj ich strategicznych celów biznesowych. Oferta Softman to rozwi zania dla organizacji poszukuj cych nowoczesnych i stabilnych rozwi za w zakresie: kompleksowego zarz dzania finansami, zarz dzania personelem, relacjami z klientami, przep ywem dokumentów i informacji, specjalizowanych rozwi za dla leasingu, windykacji, clearingu. (22) , automatyki przemys owej, systemy billingowe czy software b d ce w u yciu np. posiadaczy telefonów komórkowych. Systemy ERP Warto rynku systemów wspomagaj cych zarz dzanie przedsi biorstwem 17,6% 1, ,3 1, , , ród o: Teleinfo, ; PMR Publications, % 37,1% 2, Warto (mld z ) i dynamika (%) polskiego rynku oprogramowania, % 355 9% 74 2% % ród o: PMR Publications, ,3% 12,1% % % 3,2% Wartość 3,0 3, ,6 14,5% 11% 8,2% Dynamika Warto (mln z ) i dynamika (%) polskiego rynku oprogramowania, do wspomagania zarz dzania przedsi biorstwem, Systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe Gry i programy edukacyjne ERP Bazy danych BI CRM Inne 4,0 11,3% 2006 (ERP) w Polsce w roku 2006 wynios a, zdaniem analityków PMR, 555 mln z. Oznacza to, i mimo bardzo optymistycznych prognoz wyra anych przez analityków oraz samych producentów, rynek systemów ERP wzrós w ubieg ym roku zaledwie o 3,7%, czyli ponad siedem punktów mniej ni ca y rynek oprogramowania w Polsce w tym samym czasie. W porównaniu do lat wcze niejszych mo na zauwa y stopniowe wyt umienie trendu wzrostowego, poniewa w latach dynamiki na rynku ERP osi ga y warto ci dwucyfrowe. Na sytuacj w tym segmencie rynku oprogramowania mia y przede wszystkim wp yw wyniki najwa niejszych graczy, w tym firmy Oracle. W ubieg ym roku zanotowa a ona spadek przychodów z tytu u sprzeda y licencji na oprogramowanie ERP o ponad 38%. Zak adaj c, i przychody Oracle pozosta yby jedynie na niezmienionym poziomie, dynamika na rynku ERP osi gn aby 9,6%, a wi c by aby zbli ona do wyników z lat poprzednich. Oczywi cie fakt ten nie t umaczy w pe ni zaistnia ej sytuacji udzia ów Oracle nie przej li w ko cu pozostali gracze. Warto jednak zwróci uwag, i malej cy udzia rynkowy tej firmy w 2006 r. zosta spowodowany przede wszystkim s abym popytem zg aszanym przez administracj publiczn, g ównego klienta dla rozwi za Oracle. Co prawda administracja nie wdra a systemów klasy ERP w standardowej postaci, gdy zgodnie z definicj jest to oprogramowanie przeznaczone dla przedsi biorstw, jednak korzysta ona z takich rozwi za, jak cho by zarz dzanie obiegiem dokumentów lub oprogramowanie finansowo-ksi gowe, które w przypadku szerokiej definicji równie mo na zaliczy do systemów wspomagaj cych zarz dzanie. Natomiast na rynku wiatowym rok 2006 up yn pod znakiem konsolidacji, czego dowodem mo e by przej cie firmy Siebel Systems przez Oracle, Incenti przez firm Lawson, a tak- 13

16 badania rynek oprogramowania w Polsce e firm SSA Global Technologies i Geac Computer przez Indor Global Solutions. Zdaniem analityków rozwi zania ERP s najpopularniejszym rodzajem oprogramowania w firmach, a wydatki z tym zwi zane stanowi w ich opinii 32% rodków przeznaczonych przez firmy na dzia IT. Ponadto ze wzgl du na post puj ce procesy globalizacyjne nale y spodziewa si, i trend konsolidacyjny b dzie kontynuowany, a samo oprogramowanie klasy ERP b dzie ulega o standaryzacji. Przyczyn takiego stanu jest konieczno ujednolicenia rozwi za w firmach, które funkcjonuj na wielu rynkach jednocze nie, a tak e spe nienia wymogów instytucji finansowych, z którymi te firmy s powi zane. Najwi ksi w bran y zale ny od wyników tego gracza. Lider rynku oprogramowania zawdzi cza swoj pozycj dominacji w segmencie systemów operacyjnych i aplikacji biurowych. Pozycja Microsoftu jest nadal niezagro ona i trudno si spodziewa, aby zasz y w tym wzgl dzie zmiany w ci gu najbli szych 3-4 lat. Na kolejnych miejscach w zestawieniu najwi kszych dostawców oprogramowania w Polsce znajduj si g ówni producenci ERP firmy SAP oraz Oracle, a tak e czo owy polski integrator Prokom. Na pi tym miejscu w roku 2006 znalaz si IBM, który wed ug naszych informacji zamierza mocniej zaanga owa si w rynek software u. Dowodem tego mo e by przej cie pod koniec 2006 r. firmy FileNet, która w 2006 r. wygenerowa a przychody ze sprzeda y oprogramowania w wysoko- ci 59 mln z. W ród innych czo owych graczy na rynku oprogramowania uwag zwraca wysoka si firma Sygnity, której przychody spad y o 18%. G ówn przyczyn takiego stanu rzeczy by a wyra nie mniejsza ni planowano liczba znacz cych przetargów ze strony administracji publicznej, która jest kluczowym klientem spó ki Sygnity. Analizuj c przychody najwa niejszych graczy mo na zauwa y, i rednia dynamika przychodów tych firm jest wy sza od szacowanej przez nas dynamiki dla ca ego rynku oprogramowania. Naszym zdaniem oprócz wspomnianego efektu fuzji i przej wynika to równie z raportowania przez firmy przychodów nie tylko z tytu u sprzeda y oprogramowania w asnego, lecz tak e obcego. Powoduje to czasem zaliczanie tych samych przychodów przez dwie firmy jednocze nie, co wp ywa na ich dynamiki sprzeda y, ale nie powoduje de facto wzrostu rynku. G ówni odbiorcy oprogramowania do zarz dzania firm 4,2% ,7% 430 p prognoza ród o: PMR Publications, ,6% 11,5% Zdecydowanym liderem na polskim rynku oprogramowania pozostaje firma Microsoft, która w 2006 r. zanotowa a przychody w wysoko ci ok. 950 mln z. Oznacza to, i udzia Microsoftu nale y szacowa na prawie jedn czwart wielko ci ca ego rynku oprogramowania. Podobnie jak w roku poprzednim dynamika sprzeda y tej firmy osi gn a poziom 12%, zbli ony do wzrostu rynku software u w Polsce. Z racji wielko- ci udzia u rynkowego Microsoftu rynek oprogramowania jest w pewnym stopniu 597 3,7% 7,6% Wartość rynku ,1% Warto (mln z ) i dynamika (%) polskiego rynku oprogramowania, do wspomagania zarz dzania przedsi biorstwem, ,1% Dynamika ,3% p 2008p 2009p 2010p dynamika sprzeda y firmy Comarch, która zanotowa a ponad 70% wzrost przychodów z tytu u sprzeda y software u, co w du ej mierze zawdzi cza dobrym wynikom na rynku ERP. Bardzo dobre wyniki osi gn - a równie grupa Asseco oraz spó ka ABG SPIN, jednak w ich przypadku bardzo wysokie dynamiki wynika y w du ej mierze z przeprowadzonych w ubieg ym roku fuzji i przej. W odwrotnej sytuacji znalaz a Podobnie jak w latach poprzednich g ównymi odbiorcami na polskim rynku oprogramowania oprócz administracji publicznej by y du e i rednie przedsi biorstwa, przy czym w ostatnim roku udzia administracji zmala ze wzgl du na stagnacj w obszarze zamówie publicznych. Warto zauwa y, i na rynku pojawi si trend charakteryzuj cy si si ganiem po zaawansowane oprogramowanie typu Business Intelligence, cho jest on jeszcze w fazie pocz tkowej. Najwi ksi dostawcy Business Intelligence zwracaj jednak uwag, e popyt na oprogramowanie BI zg aszaj nie tylko przedstawiciele sektorów tradycyjnie korzystaj cych z oprogramowania analitycznego, lecz równie takich bran, jak sektor spo ywczy czy te handlu detalicznego. W czo ówce producentów oprogramowania dla ma- ych i rednich przedsi biorstw w roku 2006 r znalaz a si firma InsERT z czn liczb sprzeda y licencji w wysoko ci 295 tys. Na drugim miejscu znalaz a si firma Comarch z 217 tys. sprzedanych licencji oraz Sage Symfonia, która w 2006 roku zanotowa a sprzeda 190 tys. licencji. 14

17 badania rynek oprogramowania w Polsce Infor FMS SunSystems Infor FMS SunSystems to oprogramowanie ameryka skiej firmy Infor wspomagaj ce zarz dzanie w rednich i du ych podmiotach gospodarczych o szerokim profilu dzia alno ci. HOGART od 15 lat jest polskim partnerem firmy Infor i oferuje kompleksowe us ugi zwi zane z dostaw zaawansowanych rozwi za bazuj cych na pakiecie SunSystems. Rozwi zanie wspomaga zarz dzanie przedsi biorstwem od klasycznych dla ERP obszarów finansów i controllingu poprzez gospodark magazynow, sprzeda czy dystrybucj a po zaawansowane narz dzia business intelligence. Hogart Sp. z o.o. Gwia dzista 19, Warszawa (22) , InsERT Comarch Sage Symfonia WA-PRO * dane szacunkowe ród o: PMR Publications, Najwi ksi producenci oprogramowania dla MSP w Polsce, wed ug cznej liczby sprzedanych licencji ( 000) do ko ca 2006 r. Zainteresowanie nowym oprogramowaniem w 2006 r. tradycyjnie zg asza y sektory bankowo-finansowy, telekomunikacyjny, jak równie bran a energetyczna, przy czym warto doda, i du y wzrost nak adów na IT mo na zaobserwowa zw aszcza w ród redniej wielko ci przedsi biorstw. Cho producenci software u wi du e nadzieje z boomem na rynku budowlanym, to przedstawiciele firm budowlanych, z którymi przeprowadzali my wywiady na potrzeby tego raportu, niekoniecznie widz korzy ci p yn ce z zastosowania oprogramowania typu ERP lub BI w ich dzia alno ci. St d naszym zdaniem nie nale y si spodziewa zdecydowanego zwi kszenia wydatków zarówno na us ugi IT, jak i oprogramowanie ze strony sektora budowlanego. Inaczej sytuacja wygl da w przypadku dynamicznie rozwijaj cego si sektora ubezpieczeniowego, który wed ug nas b dzie zg asza coraz wi kszy popyt na takie rozwi zania, jak cho by oprogramowanie analityczne. Prognoza dla polskiego rynku oprogramowania na lata Analitycy PMR prognozuj, i warto polskiego rynku oprogramowania w roku 2007 wzro nie o ok. 13% w stosunku do roku poprzedniego. W ci gu najbli szych trzech lat, do roku 2010, spodziewana jest dwucyfrowa dynamika na rynku oprogramowania. Autorzy raportu s zdania, e dynamika ta b dzie rosn do roku 2009, kiedy osi gnie warto ok.17%. rednioroczna dynamika wzrostu rynku oprogramowania w Polsce do roku 2010 osi gnie wed ug naszych prognoz ok.14%. Wzrost na przewidywanym poziomie pozwoli segmentowi oprogramowania, uzyska 21% udzia w ca ym rynku IT w Polsce w roku W efekcie warto rynku oprogramowania osi gnie wtedy 6,8 mld z. Podobnie jak w roku ubieg ym wzrostowi warto ci rynku oprogramowania w najbli szych 2 3 latach sprzyja b dzie dobra koniunktura gospodarcza w Polsce. Ponadto tak samo, jak w przypadku segmentu sprz tu oraz us ug, pozytywny wp yw na rynek b dzie mia o o ywienie w obszarze przetargów organizowanych przez sektor administracji publicznej. G ówne przyczyny takiej prognozy le w nap ywie rodków z funduszy strukturalnych oraz planowanej organizacji Euro 2012, jak i polskiej prezydencji w UE w drugiej po owie 2011 roku. PMR CAGR: 14,2% 11,3% 4,0 4,5 5,1 6,0 6, p 2008p 2009p 2010p p prognoza ród o: PMR Publications, % 15,0% Wartość rynku 16,6% Dynamika Warto (mln z ) i dynamika (%) rynku oprogramowania w Polsce, ,5% PMR to firma specjalizuj ca si w dostarczaniu wysokiej jako ci informacji rynkowych oraz us ug firmom zainteresowanym rynkami Europy rodkowowschodniej. Do g ównych obszarów dzia alno ci PMR Ltd. nale y wydawanie publikacji biznesowych (m.in. z rynku ICT), wiadczenie us ug konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 10 lat i posiadaj ca jedne z najcz ciej odwiedzanych portali informacyjnych PMR Ltd. jest jedn z najwi kszych firm w swojej bran y w Europie rodkowo wschodniej. Kontakt: 15

18 badania nowe technologie badania CEO Challenge nowe technologie Celem badania The Conference Board Do wiadczenia Prezesów CEO Challenge jest wskazanie najwa niejszych wyzwa jakie, przed mened erami polskich przedsi biorstw stawia otoczenie rynkowe, a tak e priorytetowych zada w obszarze zarz dzania, z którymi przyjdzie im si w najbli szym czasie zmierzy. aport Do wiadczenia Prezesów R CEO Challenge 2006 powsta w rok od wst pienia Polski do UE i mia o to swoje odzwierciedlenie w wynikach badania dotycz cego najwa niejszych wyzwa. W wypowiedziach prezesów zdecydowanie dominuj nastroje optymistyczne. Przedsi biorstwa wydaj si by w fazie ekspansji. Poza kilkoma wyj tkami wskazuj cymi na stagnacj bran y respondenci w wywiadach bezpo rednich przewidywali przysz oroczny wzrost ich rynków w Polsce na poziomie 5-15%. Wiele firm mówi o planach inwestycyjnych zarówno w Polsce, jak i zamiarach ekspansji mi dzynarodowej. Zagadnienia zwi zane z zastosowaniem nowych technologii i informatyki stanowi w wypowiedziach prezesów firm obszar istotny, w szczególno ci je li chodzi o zautomatyzowanie procesów. W 2005 roku tylko dla nieca ych 2% firm by o to zadanie najwa niejsze, natomiast w 2006 roku deklaruje to ju 16% badanych. Jednocze nie dla 54% badanych jest to najwa niejsze lub jedno z g ównych zada. Ponad po owa respondentów wskaza a zak ócenia w tym obszarze jako jedno z najwa niejszych ryzyk. Tak diametralna zmiana w sto- 16

19 badania nowe technologie sunku do poprzedniego badania mo e wiadczy o ukszta towaniu si nowych wi zi kooperacyjnych po wst pieniu do UE i o mo liwo ci budowania rozwi za informatycznych automatyzuj cych te procesy. Technologie informatyczne w realizacji celów biznesowych firmy W obszarze technologii informatycznych dominuj trzy najwa niejsze cele. Kluczowe znaczenie ma powi zanie procesów informatyzacji z celami biznesowymi, gdy jest postrzegane jako najwa niejsze (dla 21%) lub jedno z g ównych (dla 63%). Jednocze nie zyska o maksymalne wykorzystanie dost pnej informacji (cel najwa niejszy dla 24% i jeden z g ównych dla 42%) oraz nad ania za post pem technologicznym (odpowiednio 20% i 45% firm). Kontrola kosztów systemów informatycznych dla wi kszo ci badanych pozostaje wa na, ale nie priorytetowa (44% umieszcza to jako jeden z g ównych celów, jednak tylko dla 9% jest on najwa niejszy). Mo na to t umaczy w ten sposób, e systemy informatyczne i technologia maj wspiera cel nadrz dny, czyli realizacj strategii nastawionej na wzrost firmy. Dlatego cele informatyki powinny by ci le powi zane z celami firmy na poziomie strategicznym i doskonale wspiera te procesy na poziomie operacyjnym. Inwestycje w technologie maj na celu przynoszenie okre lonego stopnia zwrotu. Koszty trzeba kontrolowa, ale nie oznacza to, tak jak w poprzednich latach, ograniczania wydatków na IT, a raczej ch lepszego wykorzystania posiadanych i nowo kupowanych systemów. St d maksymalne wykorzystanie dost pnej informacji, które znalaz o si na pierwszym miejscu w tym obszarze, jest tak wa ne, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Zaznaczy przy tym nale y, e 17

20 badania nowe technologie Skala usprawnie jest ogromna, odkrywamy coraz to nowe mo liwo ci wykorzystania istniej cych technologii, co jest wa nym ród em innowacji. Obrazowo, porówna bym rozwój rynku do fajerwerków, setek wietlnych fontann, którym pocz tek daje wybuch (nowa technologia lub wynalazek) i które rozwijaj si kaskad nowych zastosowa. Andrzej Dopiera a, prezes zarz du, Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. eksportu wysokich technologii w eksporcie ogó em w Polsce to zaledwie 3%, przy 13% w Czechach i 26% na W grzech. SCM 1,5% 16% Wzrost konkurencyjno ci polskich przedsi biorstw Mo e cieszy zmieniaj ce si nastawienie polskich mened erów w kwestii wykorzystania technologii informatycznych, co mo e skutkowa zmniejszeniem luki technologicznej i tym samym popraw konkurencyjno ci polskich przedsi biorstw. Jest to o tyle istotne, e silny na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrost produktywno ci w Polsce móg wyczerpa ju w du ej mierze rezerwy kosztowe i strukturalne zwi zane z ta sz i lepiej zorganizowan prac. Trendy wiatowe wskazuj, e sk adnik si y roboczej jest elementem niewystarczaj cym dla zachowania konkurencyjno ci w d ugim okresie i st d istotna rola w a ciwego wykorzystania technologii i IT, które w USA czy w cz ci krajów UE sta y si jednym z kluczowych motorów wzrostu, a jednocze nie poprawy efektywno ci funkcjonowania przedsi biorstw. Zmiana wa no ci SCM (najwa niejsze) Dla wi kszo ci respondentów badania najwa niejszym problemem jest obszar finansów, a w nim uzyskanie wzrostu przynosz cego zyski (55%) i osi ganie trwa ego wzrostu dochodów (47%). Cele te prezesi bior cy udzia w badaniu chc realizowa poprzez zdobycie i utrzymanie lojalno ci klientów (49%) oraz ca e spektrum dzia a zwi zanych z uelastycznieniem firm, zwi kszeniem szybko ci dostosowania ich do szybko zachodz cych zmian na rynku. Te strategiczne cele s wspierane przez odpowiednie narz dzia informatyczne. Dlatego najwa niejszym problemem w aspekcie stosowania nowych technologii informatycznych jest powi zanie procesów wynikaj cych z zastosowania tych technologii z realizacj celów biznesowych oraz pe ne wykorzystanie posiadanych informacji (najwa niejsze dla 24%). Oznacza to coraz lepsze rozumienie przez prezesów wiod cych polskich przedsi biorstw cis ego powi zania przep ywu informacji ze sposobem sprawnej realizacji procesów biznesowych. Obecne wed ug danych rynkowych czas oszcz dzania na technologii min. Po okresie stagnacji w poprzednich latach rynek IT odnotowa wzrost, a perspektywy rozwoju w kolejnych latach s równie dobre. Zmienia si te jego struktura, sprz t i hardware trac na znaczeniu i, podobnie jak na rynkach zachodnich, zyskuj us ugi i integracja systemów. Wida, e przy zachowaniu tego trendu nad anie za post pem technologicznym mo e sta si dla wielu mened erów obsesj porównywaln do tego, jak w poprzednich latach by o ci cie kosztów. Nie popadaj c jednak w eufori, warto podkre li fakt, e wed ug danych statystycznych nadal istnieje wyra na luka technologiczna nie tylko pomi dzy Polsk a krajami zachodnimi, ale tak e w stosunku do wiod cych krajów Europy rodkowowschodniej. Przyk adowo, wydatki per capita na informatyk w latach kszta towa y si na poziomie ok. 250 USD w Polsce i na poziomie ponad dwukrotnie wy szym w Czechach i na W grzech. Udzia informatyki w tworzeniu PKB w Polsce to ok. 4,5%, przy poziomie ponad 6% we wspomnianych krajach, udzia Maksymalne wykorzystanie dost pnej informacji Skorelowanie procesów informatyzacji z celami biznesowymi Nad anie za post pem technicznym 14,70% 24% 30,90% 21% 7,4% 20% CEO Challenge, trzy najwa niejsze wybory: Dzia alno firmy/nowe technologie/informatyka 18

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo