Judem. ReKsiści planują na. Pierwszy dzień rozprawy. e I M ^ Ę S I. Wydanie D. GrzeszoisM leslspokojny. Usunięcie powoda cywilnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Judem. ReKsiści planują na. Pierwszy dzień rozprawy. e I M ^ Ę S I. Wydanie D. GrzeszoisM leslspokojny. Usunięcie powoda cywilnego"

Transkrypt

1 3>xiś tabetan>ugra nycfk Judem. Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EGZEMPL.8 GD DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W S Z Y S T K IM ą WIADOMOŚCI ZE ŚW/ATASENSACYJNE POWIEŚCI. ROK V SOBOTA, 24 PAŹDZIERNIKA 1936 NR. 292 W arszaw a, Te!, wł. W czw artek o g rozpoczął się w w arszawskim Sądzie Apel. proces odwoławczy Paw ła Grzeszolskiego, skazanego w I instancji przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu dw ukrotnie na kare śm ierci za otrucie talem żony, Anny Grzeszolskiej oraz 2 dzieci, 16-letnich bliźniąt Jerzego i Lucyny. Na mocy amnestii karę Grzeszolski na ławie oskarżonych doży śm ierci zam ieniono Grzeszolskiemu na w otnie więzienie. Pierwszy dzień rozprawy Grzeszolski trzym a się dobrze, choć znać na nim ślady wielomiesięcznego pobytu w więzieniu. W czoraj przybyła do W arszaw y druga "żona G rzeszilskiego, Pelagia ze Staciwińskich Grzeszolska, urodziw a 22 letnia kobieta. Uzyskała ona półgodzinne widzenie się z mężęm, którego nie widziała, od chwili wydania w yroku przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Staciw lńska obecna będzie na sali sądow ej przez caiy czas rozpraw y. Przebyw a również w W arszawie siostra p ierwszej żony Grzeszolskiego Eugenia Kuczalska, uw ażana za najgorszego wroga Grzeszolskiego, m śticielkę jego zm arłej żony i dzieci. Proces Grzeszolskiego przewidziany jest na trzy dni, praw dopodobnie przeciągnie się do 4, a nawet da 5-tiu, protokóły rozpraw I instancji obejmo«ją 505 stron pism a maszynowego, a motywy wyroku około 100 stron. Losy Grzeszolskiego w Sądzie Apelacyjnym rozstrzygną rzeczoznawcy, z którym i obrona będzie m usiała stoczyć ciężką walkę, o właściwości mało znanej trucizny talu. Jako rzeczoznawcy w ystępują: prof. Grzywno - Dąbrowski, M odrakowskł i Leyko. Sąd w ysłucha rów nież opinii prof. Siggalewicza z XVüna, który występował w charakterze rzeczoznawcy w rozpraw ie I instancji. Niezwykłe zainteresowanie wywołało orzeczenie prof Grzyw o-dąbrowskiego, który uznał, źe dzieci mogły um rzeć na zapalenie opon mózgowych, podczas gdy prof. Olbrecht, głośny z procesu Gorgonowej. orzekł stanowczo, ie śmierć nastąpiła wskutek- otrucia talęm. Teza obrony zmierzać będzie do udow odnienia, źe śm ierć dzieci była naturalna. GrzeszoisM leslspokojny O godz rano karetką więzienną przywieziono Z więzienia mokotowskiego do gm a chu Sądu Apelacyjnego oskarżonego Paw ła Grzeszolskiego. Grzeszolski ubrany jest w ubranie cywilne, jesionkę, ciemne ubranie i kapelusz. Na kilka dni przed rozpraw ą Grzeszolski zwrócił się do władz, by mógł występować w sądzie w ubraniu własnym, a nie w stroju Grzeszolski od 2 tygodni przebywa już w W arszaw ie w więzieniu mokotowskim przy ul. B akow ickiej w paw ilonie zwanym Pojedynek, gdzie przebyw ają skazani na najcięższe kary. Grzeszolskiego przewieziono do lóarszawy n a jego prośbę wcześniej z więzienia z Piotrkow a, gdzie przebyw ał po wyroku Sądu Okręgowego w Sosnowcu. W uzasadnieniu tej prośby Grzeszolski pisał, źe chce przygotować si«do rozpraw y apelacyjnej i zapoznać się * aktam i przesłanym i do W arszawy. Prosił rów nież w ładze więzienne o dostarczenie podręczników w zakresie chemii. T ej ostatniej prośbie odmówiono. Po przeniesieniu do.warszawy Grzeszolski udaw ał się codziennie pod silną eskortą do gmachu Sądu Apelacyjnego, gdzie Studiował ak ta i robił notatki. belgijski potrafi zapewnić aiesztanckim. W ładze sądowe przychyliły się do tej prośby. W śród publiczności na sali sądowej przew ażają kobiety. W pierwszym rzędzie krzeseł zasiadła druga żona Grzeszolskiego Staciwińsjia. Grzeszolska, ubrana w skrom ny ciem ny płaszcz z popielicami i czarny kapelusik..w dalszych rzędach zasłaniając tw arz gę ReKsiści planują na stą w calką siedzi siostra pierwszej żony Grzeszolskiego, ICuczalska. O godz. 10,10 dw aj policjanci wprowadzają oskarżonego na salę. Grzeszolski zachowuje kompletny spokój. Po zajęciu miejsca na ławie oskarżonych rozm awia przez chwilę ze swymi obrońcam i adw. Zygmuntem i W ilhelmem Hcfm okl - Ostrowskimi, po czym wymienia z żoną spojrzenia. Po chwili wchodzi na salę try bunał i rozpoczyna się rozprawa. Przewodniczący: Panow ie obrońcy ustanowieni w sprawie? Adw. H ofmokl - Ostrowscy podnoszą się i miejsc i oczekują. Przewodniczący: Czy są jakie wnioski przed sprawozdaniem? O brońca H ofmokl - Ostrowski: Mam dwa Bruksela, PAT. Premier van Zeeland wygłosił wczoraj wieczorem przemówienie, które było nadawane przez radio. Premier wyjaśnił, iż decyzja rządu zakazu zebrania, jakie reksiści zamierzali zorganizować w niedzielę, była podyktowana wyłącznie przez konieczność utrzymania porządku. Van Zeeland oświadczył: Nigdy Belgia nie zgodzi się na panowanie ulicy, żaden inny rząd nie zapewnia tak całkowicie, jak rząd belgijski, wolności słowa. Będzie ona istniała i nadal. Jednocześnie jednak rząd poszanowanie porządku publicznego. Będzie on nadal u- t-zymywany. najazd na Bruksele z w z n o s ili iijce do e I M ^ Ę S I W tym duchu rząd powziął decyzję, która po raz pierwszy będzie zastosowana do manifestacji, projektowanej w przyszłą niedzielę. W obecnej chwili, dopóki będzie trw a ło naprężenie, wszelkiego rodzaju zgromadzenia bez względu na poglądy organizatorów będą zabronione. Decyzja ta będzie się stosowała do wszystkich, Bruksela, PAT, Stronnictwo reksistów zwołało" wczoraj swych zwolenników przed lokal siedziby Rexu na ulicy Chartreux, by wysłuchali przez premiera van Zeeland. Na ulicy w pobliżu siedziby reksistów zaczęły się gromadzić grupy zwolenników i przeciwni- Z część uczestników kongresu podniosła do góry rękę z zaciśniętą pięścią (symboliczny znak frontu ludowego ), część zaś podniosła rękę po faszystowska. Na tym tle wywiązały się drobne zajścia, które przewodniczący Daladier szybko uspokoił, wzywając do zachowania godności I równowagi«wnioski. Pierwszy o wyeliminowanie powoda cywilnego, drugi o załączenie do akt sprawy książki napisanej przez Paw ła Grzeszolskiego w roku Powód cywilny reprezentuje interesy dziadków zm arłych dzieci, W incentego i K atarzyny Bugajów, gdy tymczasem praw o pozwala wnosić powództwo cywilne, tylko m ałżonkom, dzieciom i w nukom pokrzywdzonego. Do wniosku adw. Hofmokl - Ostrowskiego przyłącza się prokurator GuszkowskL Powód cywilny dr. Pawełek, adw okat z Sosnowca oponuje przeciw tem u. Usunięcie powoda cywilnego Po krótkiej naradzie sąd postanaw ia: usunąć powoda cywilnego, ponieważ obecność jego na sali i obecność powództwa nie jest praw nie uzasadniona. Z kolei adw. Zygmunt Hof» m okl - Ostrowski staw ia wniosek o przesłuchanie w czasie rozpraw y Sądu Apelacyjnego drugiej żony Grzeszolskiego, Pelagii Staciwińskiej- Grzeszolskiej oraz Eugenii Kuczalskiej. Obrona udow adnia- źe przesłuchanie tych 2 kobiet pozwoli sądowi poznać dwa światy, wśród k tó rych żył oskarżony. Następnie obrońca wnosi o przyłączenie do akt sprawy powieści Opoka Piotrow a", napisanej przez Grzeszolskiego, k tó rej treścią jest w alka o powstanie nowego p a ń stwa kościelnego. W powieści tej szlachcic polski po naw róceniu się i audiencji u Ojca ś\v. ofiarow uje cały swój m ajątek na powstania państw a kościelnego. Dołączenie tej powieści do akt sprawy m a udowodnić, że Grzeszolski był katolikiem wierzącym i praktykującym. Następnie obrona wnosi o wezwanie prof. dr. Ballya, celem w ydania opinii co do pam iętników Lucyny i Jerzego Grzeszolskich.,W reszcie adw. H ofmokl - Ostrowski oznajm ia w śród poruszenia n a sali, źe zgłosił się w czoraj do niego student nauk politycznych, 27-Ietni Mieczysław W ierciński, który do roku 1924 był korepetytorem obojga dzieci, i który oświadczył gotowość złożenia zeznań, źe stosunek ojca do dzieci był jaknajlepśzy. W ierciński w czasie procesu p ierwszej instancji przebyw ał n a dalekiej prow incji i nie m iał możności zgłoszenia się do obrońcy. O brona wnosi o przesłuchanie tego św iadk a P rokurator sprzeciwia się wszystkim zgłoszonym wnioskom. Sąu udaje się na naradę, po której postanowią: wszystkie wnioski obrony odrzucić. Z kolei referent sprawy, Sędzia KawczaK rozpoczął swój referat. ków stronnictwa, co w końcu doprowadziło do manifestacji i kontrmanifestacji. Policja, która była zmuszona do interwencji, rozproszyła manifestantów, usuwając ich z ulic, bezpośrednio sąsiadujących z lokalem reksistów. Przez cały wieczór jednakże panowało duże ożywienie w centrum. miasta w pobliżu giełdy. Dokonano około 50 aresztowań. Bruksela, PAT, Dziennik 20 Wiek zapowiada, iż wojska garnizonu brukselskiego będą znajdowały się w niedzielę w pogotowiu., Bruksela, PAT. Przywódca Rexu Degrellę wygłosił wczoraj wieczorem przemówienie w Bruges, w którym oświadczył, iż będzie bronił poszanowania wolności ludowych, Rex zapowiedział zorganizowanie wielkiego zebrania w niedzielę. Zdaniem Degrelle'a nie sprzeciwia się to wcale konstytucji. Pomimo to zebranie zostało zabronione. W niedzielę powiedział Degrelle będziemy wszyscy w Brukseli. Soedalne Dociągi będą skasowane, ale fu* w sobotę 50 tysięcy reksistów z orowinv. przemówienia, wygłoszonego przez radio przybędzie do Brukseli, gdzie zajmą się nimi miejscowi reksiści. Degłelle twierdzi, iż w manifestacji weźmie udział J.00 tysięcy reksistów,/' «

2 i Str. z SIEDEM GROSZY Sobota 24 pażdz Dziś: Rafała Ju tro : Chrystusa Króla W schód słońca: g. 6 ra. 41 Zachód: g. 16 m. 47 Długość dnia: g. 10 m. 02 M r&niska = = = = = : R ed ak cja i a d m in istra c ja : K atow ice, ulica S obieskiego i i, e-,. tdl , Ä REPERTUAR TEATRU IM. STANISŁA WA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH: SOBOTA: g. 15,30 L igia" (dla szkóo; * 20,,Królowa przedm ieścia" (przedst sprzedane). NIEDZIELA: g. 16 M atura"; g. 19 Uroczyste przedstaw ienie L igii" z okazji lw ięta Chryśtusa-K róla". W TÓŚtiK: g. 20 H alka" (Zespól opery warszawskiej). ' ŚRODA: g. 19 M atura" dla bezrobotnych. A REPERTUAR TEATRU IM. STANISŁA WA WYSPIAŃSKIEGO NA PROWINCJI: BIELSZOWICE: poniedz. 26 b. m. g. 19 M arcowy kaw aler i M ajster 1 czeladnik" dla bezrobotnych. CHORZÓW: w torek, 27 b. m. g J W yzw olenie" dla szkól: g. 19,30 Królowa przedm ieścia". LIP1NY: piątek, 30 b. m g. 20 Królowa przedm ieścia. A MIEJSKI DOM LUDOWY W CHORZO WIE: ŚRODA: 26 bm. g. 20 Inauguracja opery H alka" Moniuszki. SOBOTA: 31 b. m. g. 20 P ołudnica" L. Staffa i) w ykonaniu zespołu Młoda scenka" przy Państw, Fabr. iw. Azot. REPERTUAR KIN: Ć śpilól: B ohater. Cśśino: Ada, to '818 Wypada. Colosseum: Serca ze stali. RialiSi Majrerling. Stylowy: Milos* w masce. Union: T urandot i Będziesz zawsze m oja. Dębina Dąb: Mały pułkownik Złote Jezioro. KATOWICE-BOGUCICE. A tlantic: Czarne Róże (Lilian Harvey) i nadprogram. CHORZÓW L Apollo: 1. Flip i Flap Cygańskie dziewczę. 2. Fredek uszczęśliwi św iat. Colosseum: Carewicz i Nowe przygody Tarzana. Delta: G runt to forsa i kobiety oraz D oktor X. Rozy: Artyści i R ewolucja śm iechu. Kmito: B aron cygański i Człowiek-wilk. MYSŁOWICE. Casino: Sztandar, film z życia Legii Cudzoziemskiej. Odeon: Przygodny rom ans 1 W cieniu sam otnej sosny. Helios: Ekscentryczna dam a 1 Nie chcę wiedzieć, kim jesteś. W IELKIE HAJDUKI. Śląskie: Kto ostatni całuje i Mały król. R lalto: Młody las i Złota dziewczyna. SZOPIENICE. Colosseum: B ohaterski p o rt Doumont l nadprogram. Hel: Śmiertelny skok i Olimpiada w Berlin ie /..... PIOTROWICE. M etropót: Szalony porucznik.. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Magnolia i Orłów. Co--, ;W 8 0>,.SSł!?Jka jp itp ść. W aw el: B roadw ay Sobota, 24 października 1936 r. Katowice Pieśń poranna Płyty Gimnastyka Płyty, 7.30 Płyty Śpiowajm yy piosenki Sygnał czasu Płyty Płyty Płyty T eatr W yobraźni dla dzieci: M apa. 15.0(1 W iadomości gospodarcze lyty Koncert zespołu Serenady. ' 17,20 U tw ory fortepianow e na 4 ręce W iadomości sportow e Swaczyna u D orotki" audycja dla dzieci Polskie w ypraw y polarne" Koncert rozryw kow y Recital skrzypcowy Koncert wieęzorny Ork. Symf. PR ' Rzewna opowieść o miłości Rymwida i Azalii" z ilustracjam i. parodia radiowa Muzyka taneczna. KATOWICE 1 POWIAT (K) Z WYBORÓW DO RAD KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W SIEMIANOWICACH. W niedzielnych wyborach do Rad kościelnych 1 zastępów zborowych w Siemianowicach wzięło udział 728 osób. Upoważnionych do głosow ania było 830. Na listę 1 (ewang, Niemców) do Rady kościelnej oddano 597 głosów, na listę 2 (ewang. Polacy) oddano 129 głosów. Do zasi, pdw zborowych na listę 1 oddano 593 gło-. śy. na listę głosów. Ewangelicy-Poiacy otrzym ają prawdopodobnie jedno miejsce w Radzie kościelnej jak i w zastępstwie zborowym. (mk) (K.) DYŻUR LEKARSKI W KATOWI- CACH. i ramienia.q ólno-miejscow«ś Kasy, 1 1 H 55 l a t f a a ł s o r e Przed Izbą Karną w Rybniku odbyła się wczoraj rozprawa przeciwko mężobójczyili z Wodzisławia pod Rybniikem, Salomei Pogodowej, która w nocy na 8-go sierpnia bf. zabiła męża drągiem. Sala sądowa byia przepełniona, przeważnie kobietami. Punktualnie a godz. 11-ej przyprowadzono ha salę rozpraw Pogodową, która prawie przez cały czas rozprawy trzęsła się i płakała.. Najpierw...przystąpiono do przesłuchania Oskarżonej, która zeznała, że nie chciała pozbyć się swego męża. Los sprawił tłumaczy się Pogodowa że krytyczna hoc zakończyła się tak tragicznie. Zeznaje ona dalej, że owej nocy, wracając z Raciborza i przekraczając, próg mieszkania, spotkała męża, który, będąc rzekomo pijany, Wyprawiał awanturę i demolował mieszkanie. Gdy weszła do pokoju, mąż jej, Emil, uderzył ją la. ską. Pogodowa wyrwała mu laskę z rąk i udęrzyła go w głowę tak..silnie,, że. upadł na ziemię. Następnie zbiegła do mieszkania sąsiadki, Hytroszkowej. Oskarżona stanowczo zaprzecza, jakoby zamierzała zabić męża, którego kochała. Po chwili wysłała sąsiadkę do mieszkania, celem przekonania się, czy mąż się.już "uspokoił. Sąsiadka stwierdziła jednak, że Pogoda nie żyje. P o w o ła n ie n o w y e n ś w ia d k ó w w u r o c e s i e M, S. #. Ä. Kft. O iróczenie rozpraw y I # 2 listopada b. r. W ciągu piątkowej rozpraw y przeciw ko członkom nielegalnej organizacji N. S D. A. B. przesłuchano w szystkich św iadków odwodowych, podanych przez o- skarżohych. Skazany n a >6 lat więzienia Pilorz podał przeważną część świadków bo na 13 wezwanych aż 5. Dwóch z tych świadków nic do sprawy nowego tlie wniosło, natom iast reszta świadków zeznawała na fakt rzekomego pobytu osk Pilorza w Rokitniey na jednym z zebrań tej organizacji- Zeznali oni, że krytycznego dnia osk. Pilorz nie był w Rokitnicy a bawił w domu w Murckach. Datę świadkowie przypominali sobie dlatego, źe był to dzień urodzin osk. Pilorza, który hucznie obchodzono. Reszta świadków nic do spraw y nowego nie wniosła. Przed zamknięciem przewodu sądowego w brew wszelkim przewidywaniom, strony staw iły wniosek 0 przesłuchanie dalszych świadków. Sąd po naradzie postanowił przesłuchać jeszcze dodatkowo świadka _ Chwilę, żonę głównego oskarżonego Zająca, oraz kilku dalsźych świadków i dlatego rozprawę przerw ał do 2 listopada bn SensäCjg wywołały zeznania świadka komisarza policji Zientka ż Chorzowa. Oskarżeni wycofując swoje zeznania złożone w śledztwie tłumaczyli to tym. że w czasie przesłuchiwania straszono ich m. in. zastrzeleniem. Kom. Zientek zeznał, że nic podobnego nie miało miejsca 1 wszyscy oskarżeni po przedstawieniu im spraw y zeznawali dobrowolnie. Zeznawali otwarcie, bowiem wtenczas jeszcze nie zdawali sobie sprawy, jaka kara im za to grozi. W yroku w tej sprawie należy oczekiw ać około 5 listopada br. (ag) W niedzielę, 25 października w święto Chrystusa Króla okna w szystkich mieszkali, składów ^biur instytucyj katolickich winne być udeko- ;ro W aną,vh ą l e p k p i!,, ^ ; i? t o ^ k i > cenie p o - 1 0' gr. nab y ć m o żn a w k sięg ar o räz w Dięć.', Instytucie Alicji K ato lick iej w K atow icach, ul. P iłsu d Bill i Caiiente m iasto miłości. SIEMIANOWICE ŚL. Apollo: W alc królewski. skiego 2 0. SZARLEJ. Apollo: Miłość cygana, Tajem nica dr. Schindlera i Tyg. PAT. WODZISŁAW. Słońce: R apsodia Bałtyku 1 Tygodnik PAT. PAWŁÓW. Eden: N iew idzialny prom ień 1 Monika PSZÓW. Apollo: W pogoni za szczęściem. " TARN. GÓRY. Nowości: Nie zapom nij o mnie. LUBLINIEC. Apollo: Straszny dw ór. RUDA ŚL. P iast: Tajem nica panny Brin* 1 nadprogram Apollo: Kapryśna M arieta 1 Eks Zona. MIKOŁÓW. A dria: Złotowłosy brzdąc 1 Potępieniec. NOWA W IEŚ. Piast: Sylw etki i Potępieniec. Sienkiew icz: Koenigsmark. Słońce: Czardasz Tokaj Miłość i Zapomniane tw arze. czego morderstwa na osobie śp. Sitki, dyrek rozmowie telefonicznej sprawca operował fik Jeszcze nie przebrzmiały echa " skrytobój wyznaczonym terminie żądanego okupu. W RYDUŁTOWY. Apollo: Ta, albo żadna i Dolores, tora Ameryk. Młyna :-Parowego w -Żorach,--który nie reagując na niebezpieczne pogróżki Wreszcie po krótkirn czasie p. Kowol otrzycyjnym nazwiskiem: Zygfryd Schmidt. Polonia: Dwie Joasie. ' B1ERTUŁTOWY. Helios: Gabinet figur woskowych. Szantażystów, braci Joachima i Antoniego Ślu. mał trzeci list z pogróżkami i żądaniem okupu,. KNURÓW. Casino: M anewry miłosne i Jedna z tysiąca Śląskie: Nie zapom nij o mnie. przez Joachima S., który po ohydnym czynie osoby z pow. pszczyńskiego. W liście tym sarków z Żorów, został pozbawiony życia który miał złożyć za pośrednictwem nieznanej CHliOPACZÓW. M etropol: Poznali się w Monte wystrzałem w skroń popełnił samobójstwo. był załączony nabój rewolwerowy kal. 7,65 Carlo i Rapsodia B ałtyku. Brat jego, Antoni, odsiaduje karę więzienia za mm. z końcem obciętym na sposób pocisku RIBN1K. Apollo: T rędow ata. Helios: Panna Liii. współudział w szantażu. dum dum. Szantażyści chcieli w ten sposób wywołać większy efekt j strach. Tymczasem wykryto nową aferę szantażową, której ofiarą padł kierownik młyna,: p. Policja badała fachowo charakter pisma w Polar: Trędow ata. RADZIONKÓW. Casino: Hotel Savoy 217 i Nocny Michał Kowol. Po otrzymaniu pierwszego listu _anonimowego, powiadomił Kowol policję, szantażowi. j listach itd., aby położyć kres niebezpiecznemu patrol. '. ' «ORZEGÓW, Casino: B raterstw o krw i 1 Szczęście na że jest szantażowany. Po zebraniu materiału dowodowego w dn. ulicy. W pierwszym liście żądano od Kowola pod 20. bm. przystąpiła policja do likwidacji szajki i w chwili odbierania rzekomego okupu, po CZERWIONKA. Apollo: T arzan niezwyciężony I groźbą zastrzelenia kwoty zł., którą Złoto. t miał złożyć w oznaczonym miejscu ną,moście przednio złożonego u pewnej wdowy w Mo_ BIELSZOWICE. śląskie: W blasku słońca i Niesam pomiędzy Garda wicami i Zawiścią/ w krem, w pow. pszczyńskim, aresztowano je d ow ity dom. pow pszczyńskim. Policja zarządziła obserwację,. nego szantażystę, Józefa Kostówskiego z Biel- RADIO. która jednak nie dała pożądanego wy szowic, w pow. katowickim, który później niku. Po wysłaniu w dniu 9. bm. drugiego przyznał się do winy, nie chciał jednak wydać listu z pogróżkami, szantażyści ponownie, nazwiska współsprawcy. Niebawem jednak drogą telefoniczną z Chorzowa, grozili p. Ko. aresztowano i drugiego sprawcę, którym okazał wolowi zastrzeleniem w razie niezłożenia w się Mikołaj Pyzik, również z Bielszo-,v:c Chorych na miast,o Katowice w niedzielę, dnia 25. bm. pełnią: dr. Steinitz, Katowice, Plac Wolności 11 i dr. Kom, Katowice, ul. ocztowa (K.) NOMINACJE W SĄDACH. Minister Sprawiedliwości mianował następujących aseserów sędziami Sądu Grodzkiego: dr. Zdankiewicza, dr. Skibę i dr. Wencla z Katowic, oraz dr. Durynka w Rybniku, dr. Modzelewskiego w Mysłowicach i dr. Kłosoka w Wodzisławiu. (ag) (K.) PRZEDSTAWIENIA DLA BEZRO BOTNYCH. Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Katowicach zakupiło na miesiąc październik br. dla bezrobotnych cfwa przedstawienia w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, oraz trzy przedstawienia w To w. Opolanka. Teatr im. Wyspiańskiego da przedstawienia w Katowicach i w Bielszowicach, a Opolanka w Chropaczow.e, Rudzie 51. i Piekarach śl. Na powyższe przedstawienia mają wstęp wyłącznie bezrobotni i ich rodziny. KRADZIEŻ KOLEJOWA. Dnia 20., bm., o godz. 19-ej na stacji ićolejowej w Mysłowicach, po nadejściu pociągu, stwierdzono uszkodzenie plomby z wagonu pakunkowego i kradzież dwu skrzynek z wódką, wagi 95 kg. Sprawcy włamali się do wagonu za pomocą łomu żelaznego, który pozostawili na miejscu. CHORZÓWI OKOLICA (Ch.) CIĘŻKIE POBICIE STARUSZKI. Do szpitala hutniczego w Piaśnikach, w pow. świętochłowickim, odwieziono 60-letnią Marię Poborową, zam. w Szarlocińcu, pod Świętochłowicami.. Na tle osobistych nieporozumień doszło do sprzeczki pomiędzy Pokorową i 42-letnią Marią Troskową oraz jej synem Fryderykiem, którzy rzucili się na Pokorową i złamali jej rękę. (Ch) NAPAD RABUNKOWY. Do komisariatu policji w Chorzowie przybył 64-letni Paweł Sitko z Chorzowa, i zgłosił,,że w, środę w nocy, w chwili, gdy wracał do domu, został n a padnięty na ulicy i pobity. Opryszek skradł Sitce książeczkę oszczędnościową PKO, na której miał 400 zł. oszczędności Pogodowa na wieść o śmierci męża załamała się i poczęła płakać, żałując popełnionego czynu., Po przesłtichaniu świadków i przemówieniach Stron, sąd ogłosił wyrok, niocą którego Pogodowa została skazana na 2 lata więzienia z zawieszeniem kary na 5 lat. (k) POPULARNE PRZEDSTAWIENIE FILMOWE DI.A CZYTELNIKÓW POLONII, SIEDMIU GROSZY I KURIERA WIECZORNEGO. W KINIE H EL" SZOPIENICE Staraniem naszej redakcji będzie wyświetlone dziś w sobotę dn. 24 bm tylko jedno przedstawienie o godz. 2-giej po południu w kinie H el Szopienice dla abonentów Siedem Groszy, Polonii i K uriera W ieczornego. W y św ietlane będą dw a film y pt. 1) Senorita w m a sce i 2) W esołe szaleństwo. W stęp za okazaniem karty abonam entow ej i dopłatą 25 groszy na wszystkie miejsca, ffś«yua i II «II Święto Chrystusa Króla W S ie m ia n o w ic a c h W sobotę, dnia 24 bm. o godz. 20-tej odbędzie się capstrzyk wszystkich orgańizacyj i stowarzyszeń, stojących na zasadach K atolickich bez sztandarów z pochodniam i. W y m arsz z placu Marsz. Piłsudskiego przez ulice m iasta (Bytomską, M ichałkowicką, Kościuszki, Dąbrowskiego, Ks. D am rota, Staszica, Sienkit^ wicza, pl. Ks. Skargi, Sobieskiego, Floriana, Katowicką, Matejki, Głowackiego, Hutniczą, Powstańców, Krótką, B arbary, Bytomską) przed probostw o św. Krzyża, gdzie nastąpi rozwiązanie pochodu i odśpiewanie pieśni Boże coś Polskę. W niedzielę, dnia 25 bm. rano o godz. 10 na placu Marsz. Piłsudskiego zbiórka organizacyj i stowarzyszeń z sztandaram i, po czym wymarsz do kościoła św. Krzyża, gdz.ie odprawiona będzie uroczysta Msza św. z asystą i o- kolicznościowym kazaniem. Podczas Mszy św. będzie śpiewał chór kościelny z tow. orkiestry. Popoł. o godz. 17-tej na sali p. U hera odbędzie się akadem ia, podczas której wygłosi wykład p. inź. Pillich z Katowic. Obywateli m iasta uprasza się o zaopatrzenie okien w nalepki i oświetlenie podczas capstrzyku, właścicieli nieruchom ości o flagowanie domów, pp. kupców o dekorację okien. Pokażmy, że jesteśm y katolikam i! W areszcie Pyzik przyznał się do winy. Obaj nie przyznali się jednak do zamiaru zamordowania p. Kowola, twierdząc, że chcieli jedynie wymusić od niego pieniądze, mianowicie Pyzik rzekomo na leczenie choroby płuc, zaś Kostowski na sprawienie sobie nowych sztucznyhc zębów. Głównym incjatorem szantażu był Pyzik, który przyznał się, że do KoV/ola dzwonił z Chorzowa, (k) 31 &m. otwarcie Sztucznego lodowiska Otwarcie ślizgawki na sztucznym lorze łyżw iarskim nastąpi o godz. 15-tej w dniu 31-go października 1936 r. Ceny w stępu na ślizgawkę wynosić będą 0,70 zł. dla dorosłych, 0.45 zł. dla bezrobotnych, 0.45 zł. dla młodzieży, 0,30 zł. dla osób tow arzyszących i 0.25 zł. dla młodzieży szkolnej. K arty sezonowe: 50 zł. norm alna, 35 zł. dla członków Śląskiego Towarzystw a Łyżw iarskiego, 25 zł. dla młodzieży, 6 zł. k arta 10-razowa dla dorosłych i 3 zł. dla młodzieży. Niewykorzystane bilety z ubiegłego sezonu będą ważne do końca listopada br. z tym jednak, że uprzednio będą zgłoszone w adm inistracji toru do przestęplowania. Ślizgawka ta będzie czynna codziennie od 8 13 i Od Peterek i Wilimowski zawieszeni Wydział Gier i Dyscypliny Ligi PZPN na ostatnim posiedź, postanowił ukarać Peterka 4- tygodniową dyskwalifikacją, począwszy od 27. bm. za niebezpieczną grę na meczu Garbarnia Ruch. Na tym samym posiedzeniu zawieszono na 2 tygodnie Wilimowskiego i Pazurka II również za ostrą grę na wspomnianym wyżej meczu. O ile decyzje odnośnie Peterka i Pazurka są słuszne, to ukaranie Wilimowskiego jest wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące, lak gracza, jak i jego klub. Na meczu z Garbarnią był Wilimowski jednym z tych piłkarzy, / którzy grali najbardziej fair ; zdaje się, że za- 8* tu chyba jakaś pomyłka. /

3 SI E D EM ORO S Z Y* 5tr. 3, Zastrzelił się na widok policji W dniu 23 bm. o godz. 13-tej" policja z Katowic-Brynowa oraz z II. Komisariatu policji w Katowicach w pościgu za złodziejami wkroczyła do mieszkania Molików w Katowicach, przy ul. Strzeleckiej (baraki) dla przeprowadzenia rewizji do-. mowej za skradzionymi przedmiotami. W mieszkaniu natknęła się policja na znanych zlodzieii: 24-letniego Franciszka Świerkota z Katowic, 25-letniego Augustyna W ystępa z Katowic i 38-letniego U c z m y s i e Tragiczno koniec złodzieja Stanisława Olszewskiego, bez stałego miejsca zamieszkania. Na widok policji, świerkot i Występ u- kryli się pod łóżkami, skąd ich jednak policja wyciągła. W chwili wyprowadzenia złodziei z mieszkania świetkot dobył rewolweru i celnym strzałem w skroń pozbawił się życia. Na miejsce przybyła komisja sądowo-lekarska. Po przeprowadzeniu wstępnych dochodzeń i oględzin, zwłoki samobójcy,odstawiono do kostnicy szpitala miejskiego w Katowicach. l o r o ź n a i c o n d r o l a c e n n a j l ą s l n i I W dniach od 21 do 23 bm. p. wicewojewoda śląski wraz ze starostą, dr. Seidlerem, przeprowadził ęodzienną kontrolę 3 $ r l l W l l cen 1,3 targach i w sklepach w obrębie pow. katowickiego i miasta Katowic. M. in. przeprowadzono kontrolę w Katowicach, w Małej Dąbrówce, Szopienicach, XVIII. LEKCJA. PISAŁO SIE: OBECNIE: Siemianowicach, Wełnowcu, Kochtowicach, Nowej Wsi, Bielszowicach oraz w kabriolet kabriolet Mysłowicach. W wyniku przeprowadzonej kajnit kainit lustracji ukarano doraźnie grzywnami pie kajdany kajdany (jak dawm kajzerki kajzerka (j. d.) kalafjor kalafior kanon jer kanorder kariera kariera kasjer kasjer (j. d'.> W dalszym ciągu procesu, toczącego się przed Sądem Grodzkim w Mysłowicach kjask kiosk z oskarżenia b. kier. szkoły Kołpanowicza klajster klajster (j. d.) z M. Dąbrówki przeciw nauczycielowi niężnymi około 50 kupców, przeważnie za brak cenników. Dalsza akcja kontrolna jest w pełnym toku. Również prezydium m. Chorzowa przeprowadzało w ostatnich dniach kontrolę cen artykułów pierwszej potrzeby. W 40 przeszło wypadkach stwierdzono brak cenników wzgl. pobieranie wygórowanych cen za artykuły żywnościowe, za co ukarano kupców tych grzywnami od 20 do 30 złotych. -, 99 l e i i i i i i c B s i ę g n i e w a!.widok ogólny na Mysłowice z przed 30 lat Rozprawa o oszczerstwo przerwana Głosowi i tow. o zniewagę, sąd przesłuchał dalszych świadków, przy czym zeznania bezpośredniego przełożonego, p. inspektora Tadeusza Skałki były niekorzystne dla oskarżyciela prywatnego. Na tym świadku sąd zakończył przesłuchanie świadków i przystąpił do wysłuchania o- pinii biegłego, p. wizytatora Mangolda. Biegły zeznawał na okoliczności, dotyczące zarzutów ściśle wewnętrzno-szkolnych przy czym co do zarzutu, żś kier. TU WYCIĄĆ: Kołpanowicz nie brał udziału w uroczystościach narodowych wyjaśnił,, że obowiązek ten oparty jest na prawie zwyczajowym. Naogół zeznania biegłego były również niekorzystne dla oskarżyciela prywatnego. Po przesłuchaniu biegłego sąd zarządził przerwę, po czym po wznowieniu rozprawy przed zamknięciem przewodu sądowego obrońca oskarżonego prosił o dołączenie do akt dowodów rzeczowych. Obrońca oskarżonych sprzeciwia się temu. Sąd częściowo odmówił wnioskowi. Następnie zabrał głos zastępca oskarżyciela, starając się obniżyć wartość zeznań świadków odwodowych, przy czym zaznaczył, że grono nauczycieli szkoły powszechnej Nr. 2 w Małej Dąbrówce podzieliło się na dwa zwalczające się obozy (obóz starszych rutynowanych nauczycieli z kierownikiem Kolpanowiczem na czele, i drugi młodszy z oskarżonymi na czele. Praca w takich warunkach według zdafi.w* siały czytelnik, p. Konstanty Kowo! Pszowa, obchodzi 24 b. m. 70-lecie swych urodzin Newi Kanonicy Kanonikami Diecezjalnej Kapituły Śląskiej mianowani zostali: ks. radca Otremba z Świętochłowic, ks. dziekan Knosała z Pszowa i ks. dziekan Barabasz w Czechowicach. Uroczystego aktu instalacji w kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach dokona w sobotę 24 b. m. o godzynie 9 J. E. Ks. Biskup-Sufragan dr. Bromboszcz, jako Prepozyt Kapituły. Z okazji instalacji ks. kan. Otremby, Opiekuna Kat. Tow. Polek, Zarząd Główny T-wa wzywa wszystkie koła, żeby wzięły udział ze sztandarami w uroczystym nabożeństwie w sobotę 24 b. m. w kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach. Zbiórka delegacji przy kościele o godz. B-mej rano. Konsekracja kościoła w Skrzyszowie N niedzielę 25 bm. o godz. 8,30 odbędzie się uroczystość konsekracji nowowybudowanego kościoła przez J. E. ks. Biskupa Adamskiego z Katowic w asyście licznego duchowieństwa. Kościół wybudowano w krótkim czasie przy pomocy miejscowych obywateli z ks. prob. Wallachem na czele. nia zastępcy oskarżyciela była niemożliwa. W chwili, gdy zastępca oskarżyciela scharakteryzował oskarżonego Seypelta, domagając się dla niego surowej kary, i przystąpił do scharakteryzowania czynu dwóch pozostałych oskarżonych nagle światło na sali rozpraw zgasło. Wśród ciemności pada głos z galerii dla publiczności: Temida się gniewa. Ze względu na to, że światło zagasło w całym mieście, sąd odroczył rozprawę do poniedziałku 26 bm. godz. 10 rano. (al) H u m o i TYTUŁ Dlaczego wszyscy tytułują tego jegomościa nadradcą? A bo mieszka o piętro wyżej, niż radca. ŻEBRAK Do drzwi puka żebrak. Otwiera pani domu i ze zdziwieniem konsrątuje: Zdaje się, że dop ero w zeszłym tygodnu dałam dziesięć groszy! Żebym tak zdrów byt, że już wydałem! WYLICZYŁ Pewien młodzieniec prosi ojca o rękę córki. A jaki jest pański roczny dochód, miodz eń_ cze? Około złotych! Hm.,. Bardzo ładne. Tyle otrzymuje moja córka również! Pan wybaczy, ale już to liczyłem! DWÓCH POSŁUSZNYCH Czy postępujesz tak, jak ci mamusia każe? pyta nauczyciel. Tak, tatuś także! JEDYNY WARUNEK Panie radco, będę pańską córkę ubóstwiał, no. sił na własnych rękach jeżeli... Jeżeli pomoże nr pan stanąć o własnych Tak" mi jest strasznie przykro", rzekła, Ze pan Ralf jest zagniewany. Ale dopraw dy nie wiem, dlaczego... Niech się pan i tern nie przejm uje! rzekła pani von Tornau. Mężczyźni są czasam i kapryśni. Z pew nością przeko na się niebaw em, że nie m a podstawy do gniewu. W przeciw nym razie napom nę go sama. O niech pani tego nie robi! prosiła R enata. Pan Ralf m iał w idocznie ja k ą ś przykrość. Bez powodu nie gniewałby się... Zazwyczaj jest pogodny i dobry. P ani von T o rn au pogładziła ją po tw arzy. Tak, rzekła, Ralf jest dobry, ale trzeba się z tern zgodzić, że m oże być czasam i nie w h u m o rze... T eraz chodźm y do pracy, a jeżeli R alf nie p rzestanie dąsać się, to będziem y się z niego śm iać; Gdy Ralf przechodził przez gum no, podbiegł do niego posłaniec z Berków i wręczył m u list, m ówiąc że poczeka na odpowiedź. O tworzył kopertę i czytał nachm urzony: K o ch a n y panie R alfie. Źle zrobiłam, nie będąc, ja ko ży c zliw a panu, ca łkiem w zg lęd em N iego szczerą. W iem, że osoba pani W erken t n a tyle pana interesuje, że, ch cia łb y pan w iedzieć praw dą. # N iech pan p rzy je d zie d ziś po trzeciej do leśnego jezio rka. T a m dow ie sią pan o w szy stk im. L a lezy m i na sekrecie, k tó r y proszą zacho w ać. O ddana panu M elania non B erkom ", Złożył list i zw rócił się dó gońca. Proszę powiedzieć pani baronow ej, że przyjdę* 129 i. Przede wszystkim musi rozm ówić się z R enatą i cóż postanow ić wspólnie z nią. Ju tro musi zapaść postanow ienie... już ju tro. M elania bacznie go obserw ow ała. No i cóż, panie von T rachw itz? Zdecydow ał się pan? Proszę mi dać czas do ju tra wieczór. W tej chw ili nie mogę powziąć decyzji. Muszę sobie to w szystko przełożyć. Z astanow iła się. Tern lepiej, pom yślała, że odkłada do ju tra. Ju tro postaram się, aby zaskoczyć ich z R alfem przy leśnem jeziorku. A jeżeli mi się to nie uda, to pozostanie mi jeszcze decyzja Trachw itza, jak o ostatni atu t. - Dobrze! odpowiedziała. Zaczekam do ju tra, zapewniam pana jednak, że dam sobie radę i bez pana. Jeśli jednak pom oże mi pan, to p o stara m się odw dzięczyć m u się. Zapew nię panu przy szłość pod w arunkiem, że pan przeniesie się z Renatą W erkent w odległe strony. Ta kobieta psuje m i plany. Czy m oże pan zabrać ją stąd? Spojrzał n a nią błędnym i oczyma. I na to, rzekł, nie potrafię pani dziś odpowiedzieć. Ale ju tro wieczorem zakom unikuję pani m oje postanow ienie. M usiała się zadow olić tern ośw iadczeniem. Jechali obok siebie w m ilczeniu. Pom ógł jej zeskoczyć z ko n ia i w ydał stajen nem u odpowiednie rozkazy, poczem skłonił się przed M elanią i poszedł do swego m ieszkania. M elania czuła się znużoną i zziębniętą. Poleciła swej pannie służącej podać sobie ciepły szlafroczek i położyła się na kan apie, pogrążona w m v- ślas*

4 Str. i SIEDEM GROSZY" Dalszy ciąg procesu Grzeszolskiego W arszawa, Tel. wł. ' Po załatwieniu wniosków obrony sędzia Kawczak przez trzy godziny referował sprawę. Po ukończeniu referatu nastąpiły wyjaśnienia oskarżonego. Podczas składania wyjaśnień, jak również podczas zadawania pytań przez trybunał, prokuratora i obronę, Grzeszolski zachowuje ten sam niewzruszony spokój, który cechuje go od początku sprawy. Chwilami tylko na wargach jego pojawia się ledwo dostrzegalny uśmiech. Zeznaje głośno, spokojnie, bardzo monotonnie. Na wstępie swoich wyjaśnień, Grzeszolski nawiązuje do słów prokuratora, który oponował przeciwko dołączeniu do akt jego powieści i wyraża się, że nie ma świadków, którzy zeznawaliby co do jego pobożności. Grzeszolski mówi, że modląc się, ani nie bił się w piersi, ani nie leżał krzyżem, lecz przeżywał modły duchowo, a na tego rodzaju modlitwy nikt świadków nie przedstawi. Gdy wyraziłem się, że dzieci moje cierpiały na charłactwo, mówi Grzeszolski to zarzucono mi, że bezczeszczę i kalam ich pamięć. Słowo charłactwo" jest jednak terminem naukowym, oznaczającym następstwa dziedzicznego obciążenia, a ja doszedłem do tego wniosku po 5 miesiącach więzienia, zastanawiając się nad przyczynami śmierci dzieci, że musiały one być dziedzicznie obciążone, choćby ze względu na notoryczne pijaństwo w rodzinie Bugajów". Prokurator przedstawia Grzeszolskiemu spis książek zabranych z jego biblioteki w czasie rewizji. Grzeszolski po zapoznaniu się ze spisem stwierdza, że po- mninięto szereg książek treści religijnej, które mogły dowieść jego ewolucji duchowej i skierowania się poglądów do katolicyzmu. Prokurator zarzuca oskarżonego pytaniami, co do notatek, jakie on czynił w książce Macchiavella, a dalej zapytuje, czy oskarżony posiada u siebie komplet dzieł Dostojewskiego. Oskarżycielowi chodzi szczególnie o powieść: Zbrodnia i kara. Grzeszolski wyjaśnia, że czytał tę powieść dopiero w więzieniu. Prokurator powołując się na listy, jakie oskarżony pisał do żony z więzienia już po wyroku pyta, czy Grzeszolski, przypomina sobie, że pisał do żony: Po mszy i wysłuchaniu smutnego kazania księdza, pocieszałem się sztuką mięsa jaką dają w niedzielę". Baczki na fotografii Oskarżony: Nie chcę odpowiadać na żadne pytania, które dotyczą mojej korespondencji z żoną. Prokurator pokazuje oskarżonemu fotografię, na której Grzeszolski jest w binoklach i z baczkami. Fotografia ta pochodzi z czasów, kiedy oskarżony był w Kaliszu. Oskarżony wyjaśnia, że baczki są namalowane ręcznie, a binokle były mu potrzebne do prób do przedstawienia amatorskiego. Prokurator wnosi O dołączenie do akt Zaskoczony tą odpowiedzią, skarciłem córkę, a sprawy, jaką Grzeszolski miał W Kaliszu, potem w ynikło nieporozum ienie m iędiy synem a jaką umorzono na mocy amnestii. Na- a m ną stępnie obrona zadaje szereg pytań oskarżonemu. Pytania te dotyczą notatek Grze Prof. O lbrycht w ydał opinię na piśmie. Nie dało się go niestety sprowadzić do Sosnow. ca. Niech albo zjawi się tutaj, albo wogóle będzie wyeliminowany z tej sprawy. Trzeba skończyć wreszcie z prof. Olbrychiem. mówi obrońca. Jeżeli by sąd jednak dołączył broszurę prof. m z s m m szolskiego z roku Oskarżony wyjaśnia, że były to luźne notatki, które Grzeszolski: Istotnie nie wyrywałem wło- egu g, 'p a lik u je adw. Hofmokl-Ostrowski, traktował jako materiały literackie. sów z głowy, nie rzucałem się na podłogę, nie om aw iając w nim spraw y, które prow adzi. Sąd Adw. Hofmokl-Ostrowski: Czem wybiegałem na ulicę z krzykiem o pomoc, jak naradzie przyjął wszystkie wnioski pro kuto robili Bugaja wie. Słuchałem, co mówili le- ratora> jak również postanowił dołączyć Fo- wytłumaczy pan sprzeczności w swych karze i spełniałem ich polecenia. Na tle ogol- <j0 aki sprawy, nie rozstrzygając kwenym moje spokojne zachow anie mogło razić. gl. konfiskaty. zeznaniach o zajściu z Liszczykiem? Chodzi tu o wypadek przyjścia Liszczyka do Lekarze mówili, by Jerzyka oddać na obserwa- Oskarżony składa jeszcze w yjaśnienie: Po domu Grzeszolskiego. cję do szpitala, jednak Bugajowi«sprzeciw ili $mi(.rcj syna nie byłem na pogrzebie, ponieważ lic 1 tem u. I bo uw ażali I! nnmtf szpital nl za nn...m m ordownię. tl!a Jak 7 O Ir " byłem chory. Jechałem powozem za trum ną, św iat św iatem, żaden z Bugajów nie leżał w Zajśde z Liszczykiem nie m iałem jednak siły, by wysiąść i podejść do szpitalu. Potem, gdy chodziło o Lncynkę. zgodził* się. O wzięciu C ahajćw ny do szpitala nic Gdybym tam był, dziś nie stałbym tu taj i nie grobu. Na pogrzebie córki nie byiem wcale. Grzeszolski: W tym jednym wypadku nie powiedziałem prawdy, podczas spow iadał bym się sądowi z moich nieszczęść. nie, wiedziałem. Zabrała ją k aretka w czasie m ojej nieobecności. procesu w Sosnowcu, bo nie chmałem, by Bugajowie przygotowali się do rozpraw ienia się W tym miejscu prokurator wnosi 0 dołączenie do akt m. in. sprawy broszury prof. 01- uważano mnie za zbója. Liszczyk był u ze m na na cm entarzu i mieli zebraną bandę, mnie, wyciągnął do mnie rękę, ze słowami: Jestem narzeczonym pańskiej ko (.air przedmieście Pogoń wskazywało na mnie brychta o otruciach talem. jako na truciciela. I naw et dzieci szkolne pytały się: Czy pójdziesz na pogrzeb tej, którą chanki". Zrobiłem ruch ręką, do kieszeni gdzie miałem broń, ale wówczas Bugajo- Trzeba skończyć z prof. otruł ojciec?. Na oskarżonego pierwszy rzucił podejrzenie trucicielstw a W ładysław Bugaj, wie wypchnęli mnie na schody. Mój kontakt ze Staciwińska przed śmiercią pier Olbrychiem! gdy tylko przyszedł lekarz do um ierającej Anny Grzeszoisklcj. Już tego samego wieczoru cały wszej żony polegał na tym, że czasem Adw. Hofmokl Ostrowski sprzeciwia się temu, ponieważ broszura jest odbitką wydawnic Po w yjaśnieniu oskarżonego, przewodniczą- Sosnowiec o tern mówił. szliśmy razem ulicą. Grzeszolski wyjaśnia dalej, że pamiętnik syna traktowany jako materiał obcią treści rozpraw y prof. O lbrycht, któiy był bie- następnego. W dniu dzisiejszym zeznawać bętwa periodycznego M edycyna sądowa, a w cy odracza rozpraw ę do godziny 9 ej rano dnia glym, polem izuje z obrońcą. dą rzeczoznawcy na tem at talu i jego działania. żający znajdował się po śmierci chłopca w jego rękach. Sam Grzeszolski przeczytawszy pamiętnik zwrócił sędziemu uwa mmmmmm Wreczenie buławy gen. Rydzowi Śmigłemu gę na niego, sądząc, że treść tego pamiętnika będzie za nim przemawiała. Niestety każde moje słowo i każdy czyn obracany był przeciwko mnie. Mój stosunek do dzieci był taki, jaki bywa w odbędzie się niezwykle uroczyście najbardziej kochających się rodzinach, Warszawa, Tel wl. em itow anie specjalnego znaczka z wizerunkiem now ego marszałka. gdzie ojciec ma prawo karcić dzieci dla Szczegółowy program wielkich uroczystości w dniu 11 listopada, z okazji wręczenia ich dobra... Raz Kuczalska nam ów iła Jerzyka, by zażądał ode mnie pieniędzy na wyjazd na narty, głemu Rydzowi, przewiduje przyjazd delega buław y m arszałkowskiej gen. Edw ardow i Śmi a potem przyszła do m nie i nam aw iała mnie, cy]' pułków z całego kraju. Trzęsienie ziemi we Włoszech abym nie pozwolił.terzykowi jechać. Nie pozwoliłem mu pojechać I syn był z tego powodu Medio PAT. U roczystość na Zamku Królewskim w rocznicę odzyskania niepodległości będzie transm i- rozgoryczony. Innego znów wieczoru Lucynka tow ana przez w szystkie rozgłośnie polskie. Z okolic, nawiedzonych przez trzęsleprzyszła bardzo późno do domu, a na pytanie Dla upamiętnienia nadania buławy marszał- nie ziem i, n ad ch od zą d a lsze szczeg ó ły. 0 - gdzie była, odpow iedziała: łajdaczyłam się, kowskiej gen. Rydzowi, projektow ane jest gólna liczba zabitych wynosi 22 osoby, nie jest jednak wykluczone, że pod gruzami zawalonych domów, których jest przeszło 150, nie znajdują się jeszcze dalsze Ostre przemówienie p rok u ratora w procesie radomskim Radom, Te!, wł. że Kszysztolorski sw ym brutalnym poste- P rzed gmachem Sądu Okręgowego w powaniem zm uszał ich do popełniania ofiary. Straty oceniają na kilkanaście milionów lirów. Bardzo wiele uszkodozonych domów musi ulec rozbiórce. Trzęsienie dało się odczuć na szerokiej połaci: od Triestu do Mediolanu. W tym ostatnim mieście w całym szeregu miesz- ä s Ä Ä t», a x zegary wahad,owe p w$,riąsie s t a - tłum y publiczności. Cały dzisiejszy dokonał w iększej kradzieży. W Sosnow- ę y* dzień, aż do późnego wieczora, wypełni- cu zdefraudował zł., a cała jego T a ip m n ś rz a k ra rm o ż nm im inii to przemówienie prokuratora, któ ry w o- działalność w Radomiu była jednym pas- 1 Jcm illw d KI du&lbz d liu m U l strych słowach napiętnował zbrodniczą mcm kradzieży i nadużyć. Oskarżeni Aix en Provence, PAT. działalność oskarżonych. Z 30 urzędników ciężko zapracowane przez płatników pie- w koszarach w Forbin wykryto kradzież Urzędu Skarbowego, tylko 10-ciu można niądze wydawali wspólnie z lustratorami amunicji. Pomimo milczenia władz, do prasv nazwać ludźmi uczciw ym i. _ Izby Skarbowej w Kielcach, wydawali na przedostały się wiadomości, iż zginęło około Oskarżeni swą w ystępczą działalnością hulanki, gre na wyścigach itd. szynowych, wagi około 1000 kg. uczynili krzyw dę moralna, w szystkim u XV chwili oddania numeru do druku Policja marsylska wdrożyła dochodzenie, rzednikom skarbowym. P rokurator nie przemówienie prokuratora trw a. dotychczas jednakże nie wykryto sprawców w ierzy w tłumaczenie sie oskarżonych, kradzieży. TU WYCIĄĆ! Jak ą drogą dopiąć cćlu? Jedno w ydaw ało jej się pewne to, że zdoła przekonać R alfa von T ornau, że R enata jest dla niego stracona, lub że nie jest go godna. Znała jego dum ę i w iedziała, że gdyby naw et kochał Renatę, to ją porzuci, jeśli w ykryje n a niej choćby najlżejszą plam ę. W iedziała również, że T rachw itz m iał z R enatą jakąś wspólną przeszłość, otoczoną tajem nicą, boć inaczej nie zachow yw aliby się w ta k osobliw y sposób. Podniosła się, nie m ogła dłużej u le ż ^. Krew napływ ała jej do głowy, na m yśl, że go nareszcie posiądzie. Była pew na, że go odzyska. i. tanęła przed lustrem, lubując się sw ą u ro d ą. Am jednej zmarszczki nie w idać było n a jej warzy, cerę m iała m atową, aksam itną, a w oczach p omien rozkoszy i pożądania. Gdy usunie ryw ąl- _ę, posiądzie go. Nie oprze się jej czarow i, s tra ciwszy z oczu tam tą. Ä S S f Ä Ä 131 XXIV, R enata spędziła noc bezsenną. Poprzedniego w ieczoru R alf siedział przy stole zasępiony i rz a d ko odzyw ał się. Na dobranoc obrzucił ją p rz en ik liwym w zrokiem, coś m ruknął pod nosem i uciekł czem prędzej. Go m u się stało? gubiła się w dom ysłach. On, zawsze taki wesoły, raptem stał się ponury, cierpki i milczący. Głos zm ienił, a oczy przestały jaśnieć. Cierpiał niew ątpliw ie i ona cierpiała z nim razem, nie znajdując sposobu pocieszenia go. Z rana, przy śniadaniu drżącą ręką nalew ała m u kawę, nie m ogąc w ym ówić słowa. P an i von T ornau obserw ow ała ich pilnie. Co im się stało? p y tała sam a siebie. Czyżby jej w ielki chłopak nie w idział, że R enata m izerniała w oczach? Dlaczego nie weźmie jej w ra m io n a i nie znajdzie dla niej słow a ciepłego? A on tym czasem odepchnął jej rękę, gdy m u chciała dolać kaw y i w ściekły w yszedł z pokoju! Dwie duże łzy spłynęły Renacie po tw arzy i choć obtarła je czem prędzej, to jednak dostrzegła to pani Tornau. Dziecko drogie! rzekła. Proszę się go nie lękać. Ten jego brak hum oru niebaw em m inie. R enata ujęła ją za rękę H u m o it OGŁOSZENIE W pewnej wsi, z polecenia sołtysa ukazało się ogłoszenie o treści następującej: Ten, który sprawcę tego, który przy tym slup s, który stoi przy moście, przy drocfze, która idzie do lasu tego, który szedł tą drogą, napad! i przewrócił, wskaże otrzyma dziesięć złotych, jako nagrodę, którą mu wypłaci gmina i dziesięć złotych od tego, którego ten, którego wskaże przewrócił, LIBACJA Pani Natalia budzi się rano i spostrzega ze zdumieniem, iż mąż jej zamiast w swym łóżku, leży na ziemi. Heniek! zwraes się do niego wczoraj wieczorem^ położyłeś się do łóżka, a teraz leżysz pod łóżkiem. Czyś n!e czuł, jak spadłeś? Mąż przeciera zaspane oczy: Nawet słyszałem; że coś upadło, ale r.:e miałem pojęcia, że to ja! Z ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO Mężu, wychodzę! A kiedy wrócisz? Co za kontrola! Wrócę, kiedy będę chciała! Dobrze, zlctkd, Sie tylko nie później/

5 T pan u to pow iedział, dróg", p anie? rzekła, idąc ku niem u przez aren ę. M yśm y tu przyjechali z L o n d y n u zaledw ie przed ośm iu ty g o dniam i. T a m angażow aliśm y słynne H iszp anki, F ran cu zk i i znakom itych arty stó w, zresztą nie m am y pieniędzy n a to, aby, obce dzieci w o zić z sobą. Co je st tu ta j w tym pokoju? zap y tał R o g ers, nie zw racając uw agi na słow a d y rekto ro w ej, w skazując na p o rtierę. T o są g ard ero b y dla a rty ste k * odpow iedziała dum nie. N ap rzeciw ko są stajn ie, a po tam tej stro n ie g a rd e ro b y dla arty stó w. C zy to są w szyscy członkow ie w aszej tru p y? p y tał R o g ers dalej. E h, m usiałbym w p ierw p o rachow ać odpow iedział pan d y rek to r. M o ja tru p a je st liczną i słynną, arty śc i i arty stk i pierw szeg o rz ę du. N a te słow a R o g ers pom im o sm u t nej sy tu acji m usiał się zaśm iać. C zy w szyscy są tu ta j obecni? T a k jest, m ylordzie. < D laczeg o nie w idzę tu ta j m ężczyzny, k tó ry poprzednio rozm aw iał z p an em? p y tał R o g ers dalej.. O n m a ro b o tę w stajniach. i I to są w szystkie dzieci, k tó re należą do cyrku? C zy to ich nie dosyć? zapyta ł d y rek to r. J a nie m am cyrku dla dzieci, m ój p a n ie! P o m im o w szy stk o R ögersa* nie od puszczało przekonanie, że m ała L ydia zn ajd u je się tu taj. P ro sz ę p rzy n ieść latarn ię i św iecić m i! rozkazał. P a n zapew ne życzy sobie obejrzeć m oje zw ierzęta, m ylordzie? P ro szę, niech pan pozw oli. C hłopiec p rzynió sł dużą zapaloną latarn ię. Ć ho dź pan że m ną rzekł R o gers, b io rąc la ta rn ię do ręki. R O Z D Z IA Ł 2 8. W A Ż N E W IA D O M O Ś C I. K ied y B ern ard przyszedł do sieb ie, otaczały go n ieprzejrzane ciem ności. N iebaw em odzyskał całą p rzy to m ność i przypom niał sobie zdarzenie, k tó reg o stał się ofiarą. N a czole czuł dotkliw y ból, oraz, że coś ciepłego zalew ało m u tw arz. ległego pokoju, przyniósł w ody i obli do B u m p o w y raził gotow ość. P rzewwyprowa- a,m y* tw a rz Podszedłszy znow u szedł z R o g ersem aren ę i w adził g o na k o ry tarz, gdzie p o jed- ^ s tr a, spostrzegł na czo e tu ż p rzy, (, 4 1 e _ ł,.t/^ rrn «-.I- ATT71dllrO 1*0 11 A nej stro n ie były stajn ie, a po d ru g iej w ło sach niew ielką ranę. m ieszk an ia arty stó w ". T o w zbudziło gniew na tą kobietę. P o stan o w ił odszukać ją koniecznie, tym bardziej, że przez nią będzie P rzekonaw szy się, że w stajn i p o szukiw anej dziew czynki niem a, p rz e m ógł n atrafić na ślad N ordheim a. szedł do ta k zw anej gard ero b y, gdzie Z n astan iem dnia opuścił m ieszka na n ęd zn y m tapczanie leżał cnory klow n. L ecz i tu ta j jej nie było. R o g ers uw ażnie przeszukał w szyst kie kom ó rk i, w k tó ry ch znajdow ały się a rty stk i i u b ierały się na przed- staw ienie. - C zy p a n jeszcze szuka te j dziew czynki? zapytał B um po. D arem n y tru d! H m, ten pospiech nie je st tru dny do objaśnienia m ów ił B ernard. K re w! T ak, to krew 1, Z tą kobietą m ogliśm y byli za- M usiał otrzy m ać silny cios jakim ś wrzeć bliższą znajom ość. Czy nie narzędziem, w sk u tek czego pow stała słyszałeś, że ta dam a m iała przy sobie ran a. T o d am a w niebieskiej w oalce dziecko, m ałą dziew czynk ę? T am m usiało zajść coś niezw y- niespodziew anie, że naw et nie m o- kłego, panie m arsz ałk u m ów ił g łem dow iedzieć się dokąd. Penn, kiedy byli już na ulicy. C yrk P an w ie zapew ne, jak lię nązyw yjechał nagle, pom im o to, że od cza- w a w łaściw ie ta dam a elektryczna, su, kiedy zaczęła w ystępow ać dam a p y tał B ernard gdyż A strella naelek trv czn a, był zaw sze przepeinio- żyw a się dlatego, że w yw ołuje sztuczn y ; co w ieczór m nóstw o ludzi cno- ne gw iazdy. dziło na przedstaw ienie. Jak się ona nazyw a w łaściw ie? K to to m oże w iedzieć? W szyscy artyści m ają sw oje nazw iska te a traln e. - - N ie wie pan, czy w cyrku Bitm - pa była jaka m ała, obca dziewczyn-, ka? < D zieci on m oże m ieć dużo, kochany panie. A by tylko chciał brać, to m u ludzie naznoszą dzieci, aby je duje się jeszcze w m ieszk a n iu r Zbliżył się do stołu. B ern ard i P en n około południa kształcił na arty stó w mówił gospodarz lecz, czy tera z w ziął jaką dziew czynkę, o tern nie słyszałem. Czy ona w yjechała z cyrkiem razem? S ignora A strella? Zapew ne. Czy pan jej poszukuje? < T a k jest. C hodzi tu o sukcesję. G ospodarz otw orzył szeroko oczy«n a nią spada m ajątek? zaw ołał zdziw iony. T ak jest. M uszę spraw dzić, czy o na je st tą sam ą osobą. T ak? T o niech się pan uda do starego B loom a naprzeciw ko. B loom? K to to jest? zap y tał B ernard. T o stary furm an. W czo raj odw oził signorę A strellę. O późniła się maim.^.irr~rrr pew nie i nie m ogła odjechać razem z Czy pan jeszcze szuka tej dziewczynki? zapytał Bunny innym i arty stam i m ów ił gospodarz R ew olw er leżał S B n f f 5 # ' z e «y ć r placach przed- ro b isc się tera z rozm pw niejszym. N o, m iał przynajm niej broń przy m ieścia. sobie. T u ta j stała jeszcze jedna buda ku- W y jął z kieszeni m ałą, w oskow ą glarzy, tu ż za nią ciągnął się szereg świecę, zapalił ją i obejrzał się po pokoju. N ie było w nim żyw ej duszy. Z apalił lam pę i, trzy m ając ją w rę ku, po dszedł do lu stra. W id o k jego był straszn y! Całą tw arz m iał zbroczoną krw ią. Z całym spokojem poszedł do p rzy m ałych dom ków. B y stre oczy B ern ard a spostrzegły w n et oberżę z m ałą restau racją. P ójdziem y tam rzekł i zw rócił się w stro n ę jadłodajni, w której jednocześnie prow adzono handel w szelkim i p ro d u k tam i spożyw czym i. N a szm er, jaki w yw ołało ich w ejście do izby restauracyjn ej w szedł gruby, w ysoki m ężczyzna, po k tó ry m m ożna było poznać od pierw szego spojrzenia, że rów nież należał do g ro na arty stó w. S zerokim i krokam i, ż rękom a w kieszeniach, podszedł ku w chodzącymnie i udał się p ro sto do biura. T u ta j C zy pan jest w łaścicielem? zaczął słuchać relacji ze skutków po- zap y tał B ernard. szukiw ań. Z Tl P rzede - -1_ w szystkim dow /->HM ie ~ T ak rl.1^., D panie, ATl 1 - jestem w łaścicie dział się, że na ślad N ordheim a nigdzie nie n atrafio n o. W ty m do g ab in etu w szedł Penn, jed en z trzech policjantów, k tó ry m N ordheim um k n ął z prom u. N o, co now ego? zapytał ^ 5 T ^ d B ernard.. - W czo raj W i e c e m d am a w - m ó w ił R o g ers. _ S p em łem sw ój ^ r e s k i e j przez jednego z policjantów na przedm ieściu m ów ił P en n w y p ro sto w a obow iązek i przek o n ałem się że dziecka niem a. ny, salutując po w ojskow em u. T en T e słow a niezw ykle podobały się sam policjant donosi, że dam a ta n a B um pow i. W y p u ścił R o g ersa przez leży do tru p y cyrku, k tó ry jeszcze ty ln e drzw i, życząc m u dobrej nocy i w rócił do cyrku. R o g ers zaś oddalił się. N a ty c h m ia st ułożył sobie now y plan, r M ianow icie zaczeka do n astęp w oalce w idziana była przed kilku dniam i daw ał orzedstaw ienia na przedm ieściu i, że w y stęp o w ała w nim jako dam a elektryczna". Ja k się nazyw a ten cyrk? n eg o 'dnia do p rzed staw ien ia. W te d y C yrk Bum po. niespodzianie w ejdzie i jeszcze raz J a k się nazyw a U dam a ciekcyrk p rzeszu k a, gdyż był przek o n an y, fry czn a"? że L y d ia zn ajd u je się tu ta j, aczk o l M a aw anturniczo brzm iące imię, w iek jej te ra z nie znalazł. k tó reg o policjant nie m ógł zapąnuę- 1 W pobliżu zn ajd o w ał się m ały o g ró d. W nim zaraz z b rzeg u stała nieduża, k am ienna ław ka, z k tó rej cały plac p rzed cyrkiem m ożna było dobrze w idzieć. T u ta j w ięc postanow ił / czekaq. tac* _ D obrze Penn. Z daje mi się, że ślad tej k o b iety już m am y.. C yrk w y jech ał p rzed kilku dniami, panie m arszałku., Z najdziem y go. C hodź ze m ną, lem. odpow iedział dum nie. «Czy kuglarze p y tał dalej byw ają tu ta j u pana? A rty ści popraw ił g ospodarz M ój szynk jest szynkiem a rty stó w. A ch tak. T o pan zna zapew ne dam ę elektryczną", A strellę? dokończył gospodarz. B ern ard usłyszał to, o co m u chodziło: nazw isko kobiety. A strella! D ziew ica gw iazd! m ów ił g ospodarz tonem zachw ytu. O n a jest siłą p rzyciągającą. R obi do b ry in tere s. C zy pan jej nie w idział? N ie, a co takiego? K iedy ona w ystępuje, na niej, n ad nią, na około niej błyszczą g w ia zdy. L ecz m ów ię to panu w sekrecie. O na m a na to sposób; m ianow i- B loom p rz y szed ł tu w czoraj po flaszkę dżinu i niechcący w ym ów ił się, że! odw ozi signorę A strellę. A nie m ów ił dokąd? - N ie, zresztą nie pytałem go, A le B loom m oże panom pow iedzieć. B ern ard i P en n dow iedzieli się tu taj, czego im było p o trze b a. P o żeg n ali się w ięc z w łaścicielem szynku i udali się do dom u starego B loom a. P en n z całych sił zaczął k o łatać do drzw i, lecz z w n ętrza dom u n ikt się nie odzyw ał. P en n udał się tera z na podw órze i zajrzał do stajni, gdzie u jrzał B loom a śpiącego na słom ie obok sw ego konia. L eżał, jak zabity, z rękam i 1 nogam i daleko odrzuconym i od siebie z tw arzą m ocno zaczerw ienioną od wódki. M oglibyśm y długo stu k ać do drzw i rzekł B ernard. M r. Bloom aż tu ta j się schronił, aby m u nie p rz e szkad zano. P en n podszedł ku niem u i zaczął go tarm o sić. H ej, B loom! - zaw ołał B ernard. Jestem, m y lord zie, odpow iedział Bloom ochrypłym głosem, podno sząc się. C zy p an chce jech a ć? T ak, Bloom i to zaraz. S ta ry podrap ał się w głow ę. Z araz, m ylordzie? O, to n?6 m ogę odrzekł. D laczego? G dyż tylko co pow róciłem z Jorku. D aleki kurs, m ylordzie! W y jechałem w czoraj w ieczór i m usiałem naty ch m iast w racać. P e n n. '- w W W ' ba B ern ard uśm iechnął się zadow olon e staje na u k ry tej m aszynie elek try - ny. W iedział już, dokąd udała się zującej, k tó ra kosztow ała ją wiele sig n o ra A stre lla, czyli dam a w niebieskiej w oalce. i* i pieniędzy. ' 1 Czy pan ją zna? - Ja też chcę jech ać do Jorku, N ie, on a tu nie przychodziła. B loom rzekł. 1 Czy ona m iała jakie dziecko ^ * D zisiaj jeszcze?, p rzy sobie? ' * W tej chw ili. Zapłacę w arn D ziecko? T ego nie wiem. tyle, ile będziecie chcieli. i C yrk B um pa w yjechał?,, %o w yw arło.wrażenie hä siaryts. 1 N iestety, panie. M iałem z nie- 29 niezły dochód, - & KWSSM s : V r XQäg dalszy flasfąp JJ/

6 Str. 6»SIEDEM GROSZY" Tabela loterii 2-gl dzień ciągnienia 1-sj kiasy 37-e Loterii Państw I i U ciągnienie Główne wygrane z ł.: z ł.: z ł.: z ł.: z ł.: z ł.: z ł Wygrane po 100 zł « I » , TT T: W ygrane po 50 zł * ' % \ 7 5 % T 8 6 % ^ 7 ' ^ * * III ciągnienie Wygrane po 109 zł Ó % , « Wygrane po 50 zł RS i >> ,55 C * % IV ciągnienie Główne wygrane z ł. n a n r z ł. n a n r z ł. n a n r z ł. n a n a r z ł. n a n r z ł. n a n r. n r p o z ł. n a n r. n r P o z ł. n r. n r P o z ł. n r. n r Wygrane po 100 zł ^ E k W I Wygrane po 50 zł : i W üsösiie p e n s ie W ysokie, nadm ierne pensje wywołują w k raju słuszne rozgoryczenie. Społeczeństwo nie dom aga się wcale, by dyrektor zarabiał iyle, eo zwykły pracownik. Chodzi jednak o lo, by zachowane były zasady sprawiedliwości, by nie podwyższano wysokich pensyj kosztem zarobków robotniczych 1 żeby jeden człowiek nie zarabiał tyle, co dziesiątki a nawet setki robotników. Dotychczas zdarza się często, że jeden człowiek zarabia tyle, co 200 a nawet 300 robotników w fabryce. Oprócz pensji otrzym u je jeszcze diety i tantiem y, robotnicy natom iast przymusowe urlopy i świętówki. Szczególnie oburzającem jest wypłacanie olbrzymich pensyj przez przedsiębiorstwa żle gospodarujące 1 korzystające pomocy rząd* Form y takiej pomocy są różne. Czasem są to ogromne, niskoprocentow e lub bezprocentowe kredyty, na których państwo ogrom nie traci, czasem obniżenie podatków, ulgi celne, specjalne kontyngenty przywozowe i. wywozowe. W każdym takim w ypadku my wszyscy ponosimy ofiary, by takiem u przedsiębiorstwu pomóc. I oto właśnie takie przedsiębiorstwa, zam iast stosować zasady oszczędności w yrzucają setki tysięcy na olbrzymie pensje! Wysokość tych pensyj trudno ustalić. W ładze skarbowe trzym ają zeznania podatkowe w ścisłej tajem nicy. Sami zaś zainteresowani milczą o swych dochodach. Nie lubią się chw a lić. Czasem jednak coś się dostanie do publicznej wiadomości. K ursuje dużo płotek, lecz trzeba wierzyć osobom, zbliżony m do kół wpływowych i dobrze poinform ow anych. Ostatnio b. poseł Mackiewicz z W ilna napisał w Słowie, iż adw. Chmielewski w Katow icach podał sw ój dochód za rok ubiegły na 900 tys. zł. Podobno dokładna cyfra wynosi zł. A zatem 76 tys. zł. miesięcznie. To się nazywa zarobek! Opinia m a praw o tą spraw ą się zainteresować, bo adw. Chmielewski otrzym ał ogromne kw oty od W spólnoty Interesów, która znajduje się pod nadzorem sądowym. Nadzór ten między innym i przeprow adził ugodę z wierzycielam i (np. dostawcam i), którzy w rezultacie stracą część swych należności. Więc jak że to? Jeden ma tracić, a drugi tyle zarabiać? O stosunkach w Łodzi pisał sen. Alga jer w czasopiśmie Jutro Pracy. Udowodnił on, Żę w zakładach Scheiblera 1 G rohm ana jest aż 13 ludzi, pobierających conajm nicj 2 tys. zł. miesięcznie. Prezes Zarządu, gen. Maciszewski otrzym u je przeszło 8 tys. zł. miesięcznie, nie licząc diet. Ponadto m a 6 innych posad. P. Eug. K rakuski, dyrektor wytwórczości, ma zł. miesięcznie. Prócz tego co 4 miesiące pensja dodatkow a, m ieszkanie, lokom ocja. D yrektor wykończalni, p. E. K inderm an, ma również zł. miesięcznie nie licząc dodatków, p. Lipiński, kierow nik wydziału sprzedaży, rów nież zł. D yrektor przędzalni, p. Jacket, dostaje zł. Słomiński zł., pułk. Bełdowski 3 tys. zł. miesięcznie. I tak dalej. Co najciekaw sze, sen. Algajcr twierdzi, że niektórzy z tych panów pracują niedbale, bo dużo podróżują, nie m ają odpowiednich kw a- i lifikacyj i będąc Niemcami, wrogo odnoszą si$ d* Polakós, Ten,

7 Plany sportowe Śląskiego Klubu narciarskiego, no nodciiodzacg sezon i- ^ m"ec*z.'eię odbędzie się w W iśle (na Ślą- nerem aż do m istrzostw okręgu śląskiego, pro- we. Wszyscy zawodnicy poddani zostaną grunt u Cieszyńskim) pod przewodnictwem p. Li- jektow anych na połowę lutego. W grupie tej townemu badaniu lekarskiem u powczana, zebranie przedstawicieli wszystkich zn tjd ą się nie tylko zawodnicy, których nie Tak w krótkości przedstaw ia się program kół górskich Śląskiego Klubu Narciarskiego, na zaliczono do grupy pierwszej, ale również wiektórym wyszkoleniowy dla zawodników Śl. K. NN. omówiony zostanie plan pracy sporto lu młodych i utalentow anych narciarzy. Pozornie wygląda on dość skromnie, trzeba wej na najbliższy sezon. Dla wszystkich, którzy startow ać będą w jednak wiedzieć, że zrealizowanie go napotyka D ziałalność Sl. K. N. w dziedzinie n arciarstwa sportow ego pójdzie obecnie w kierunku znacznie szerszym, niż dotychczas. Zarząd Kluba oraz jego Komisja Sportowa główny nacisk położą n a wyszkolenie jak największej ilości bieżącym sezonie treningi te będą obowiązkozaw na bardzo duże trudności. Program ten po odników oraz stworzenie im dogodnych w arunków pracy treningowej. Z dniem 1 listopada rozpoczną zawodnicy Sl. K. N. suchą zapraw ę narciarską, która prowadzona będzie równocześnie w sześciu grupach: w U stroniu, Wiśle, Malince, Koniakowie, Istebnej i na B araniej Górze. Zaznaczyć w ypada. że zaw odnicy beskidzcy w latach poprzedź nieb suchy trening odbywali tylko dorywczo, nie mając" o nim większego pojęcia. Obecnie Si K. N. po przezwyciężeniu wielu trudności pragnie, bv do sezonu właściwego wszyscy zawodnicy przystąpili pod względem kondycyjnym jak najlepiej przygotowani. Sucha zapraw a potrw a aż do pierwszycm śniegów, z nastaniem których projektow ano jest odbvcie tygodniowego obozu na B araniej Górze. Obóz ten zgrupuje kilkudziesięciu zawodników i będzie m iał na celu popraw ienie um iejętności technicznych narciarzy. Po obozie w yelim inow ana zostanie grupa zawodników, która następnie ćwiczyć będzie z trenerem przydzielonym przez Polski Związek N arciarski aż do m istrzostw Polski, przew idzianych na koniec stycznia Lr. W grupie tej specjalny nacisk położony zostanie na konkurencje klasyczne, tj. biegi (landiaufy), skoki oraz bieg złożony (bieg i skok). Niezależnie od tej grupy pozostali zawodnicy ćwiczyć będą z tre MAHARADŻA INDORE ZAKUPIŁ PIEWSZE BILETÓW NA IGRZYSKA W TOKIO K om itet olim pijski w Tokio otrzym ał od kancelarii M aharadży Indore zgłoszenie na pierwsze 7 k art wstępu lia olim piadę w Tokio, Która odbędzie się w 1940 r. W arto zaznaczyć, że w Japonii nie utw orzono dotychczas kom i tetu organizacyjnego tych igrzysk. W ładze szkolne japońskiego okręgu Mijazaki w ystąpiły z projektem przeniesienia świętego ognia olimpijskiego na igrzyska w Tokio nie z Olimpii w Grecji, lecz z góry japońskiej H jnga na wyspie Kjuszu, będącej ongiś siedzibą japońskiego domu panującego. Odległość z H jugi do Tokio wynosi km. Znicz olim pijski przeniesiony byłby przez 28 biegam y w ciągu 14 dni. Amatorski KS, z Chorzowa wyjeżdża w niedzielę do Częstochowy, gdzie zmierzy się z mii jscowq Brygadą w walce o wejśce do Ligi Państwow ej. W tej chwili klub chorzowski w tabeli rozgrywek znajduje się na drugim m iejscu 1 brakuje m u zaledwie jenen punkt, aby sobie zapewnić miejsce w elicie naszego piłkarstw a. Do końca rozgrywek pozostało AKS-owi, jak i zresztą innym klubom po dwa ińecze. Przypuszczamy, że brakujący punkt potrafi AKS. zdobyć już w najuliższą niedzielę. Zespól chorzowski jest bezsprzecznie Jedną Zgłoszenia do gimnastycznych mistrzostw Polski Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół"' w Polsce, jak to już podaliśmy, organizuje tegoroczne zawody gim nastyczne b m istrzostwo Polski w dn. 28 i 29 listopada w Katowicach, w sali Okręgowego Ośrodka W F. przy ul. Raciborskiej. Zgłoszenia należy nadsyłać do Związku Tow. Gimnastycznych Sokół W arszawa, W y brzeże Saskiej Kępy nr. 26, przed dn. 15 listopada rb. z dołączeniem wpisowego po zł. 5 od zaw odnika. O przyjęciu zgłoszenia zawodnicy zostaną powiadomieni imiennie. Przypom inam y, że tegoroczne zawody O mistrzostwo Zoiski obejm ują program, jaki obowiązywał na olimpiadzie w Berlinie. również o silnych tendencjach nadania igrzyskom olim pijskim w Tokio charakteru japońskiego święta narodowego. Igrzyska zresztą, F ak t ten świadczy zarów no o olbrzymim ja k wiadomo, odbywają się w ram ach uroczy. zainteresow aniu olim piadą w Japonii, jak stości z okazji lat "istnienia japońskiej dy- obg dosiać $1¾ «io Eigl myślany jest tak, aby w przyszłości mógł stanowić fundam ent do dalszych wysiłków wyszkoleniowych,. prowadzonych na terenie Beskidów Śląskich. Obok przeprowadzenia wyżej nakreślonego program u specjalną trudność statiowi w yekwipowanie zawodników w odpowiedni sprzęt narciarski. W tej chwili sprawa ta przedstaw ia się wprost rozpaczliwie. Klub dysponuje skąpą ilością nart, która jest w stanie pokryć zaledwie drobną część, koniecznych potrzeb. Zarząd klubu liczy się jednak z tym, że przyjdą m u z pomocą: PZN. oraz władze w. f., w przeciwnym bowiem razie o podniesieniu klasy n a r ciarstwa śląskiego nie ma co marzyć. z najlepszych drużyn piłkarskich w Polsce 1 Cracovia m ająca już zapewnione miejsce w niewątpliwie po dostaniu się do Ligi odegra w niej rolę ttlększą, niż Śląsk i Dąb. Przemawia za tym przede wszystkim atak cliorzowian, w którym gra kilka utalentow anych jednostek. Lidze gra w niedzielę ze Śmigłym, na własnym boisku o godz Gospodarze do zawodów tych w ystąpią w najlepszym składzie z Góra w pomocy i Stępieniem w ataku. zfcra material a m is Brygadzie PAT podaje z W ilna, że w częstochowskiej Brygadzie poza bram karzem Krzykiem, który jest podejrzany o zawodostwo, gra również na pozycji pom ocnika niejaki Cieślickl, który jest podobno zawodwcem, pochodzącym z Niemiec. W tej sprawie prowadzone jest obecnie dochodzenie i zależnie od jego wyników Śmigły wystąpi do Pol. Związku Pliki Nożnej o przyznanie mu zwycięstwa walkowerem. W ilnianie liczą się z tym, że w razie dostarczeń la odpowiednich dowodów, PZPN. przyzna walkowery za mecze rozegrane z Brygadą, co bardzo wzmocni szanse Śmigłego na wejście do Ligi. Pozostałe leszcze do końca rozgrywek 1 listopada zakończone zostaną ostatecznie m istrzostw a ligi piłkarskiej i zawody o wejście do Ligi. Do końca mistrzostw ligowych pozostało do rozegrania tylko dziesięć spotkań. 25 bm. grają: w W arszawie W arszaw ianka G arbarnia, w Krakowie: W isła < Iiuch, w Łodzi ŁKS. Legia, w Świętochłowicach Śląsk Dąb, w Poznaniu.Warta Pogoń. O statnia runda m istrzostw ligowych rozegrana zostanie 1 listopada. Grać będą: Legia W isła w W arszawie, G arbarnia Śląsk w K rakowie, Pogoń W arszaw ianka we Lwowie, Ruch W arta w W. H ajdukach, Dąb ŁKS. w Katowicach. O wejście do Ligi pozostały do rozegrania cztery mecze. 25 bm. grają Cracovia Śmigły i Brygada AKS. M hitopada: Cracoviva Brygada i Śmigły S kłal Csarbarni na metz z Warszawianką Na niedzielny mecz ligowy z W arszaw ianką, który odbędzie się na stadionie W. P. w W arszawie o godz. 12 w poł. G arbarnia przy jezdża w składzie następującym : Włodek, Sycz, Stankusz, Soldan, Wilczkiewicz, Lesiak, Ricsner, Pazurek II, W ożniak, Pazurek I, Skóra Mecz sędziuje p. Kurzwoil. g r a n i c q f l m l z M c l i m o ż l i w o ś c i Ja k wiadom o w lekkiej atletyce zastosowano w ostatnich lalach t. zw. tabelę fińską", według k tó rej każdy w ynik uzyskany w biegu, skoku czy rzucie przeliczony może być na punkty, co pozw ala na prow adzenie daleko idących porów nań oraz określenie istotnej w artości denego rezultatu. W edług tabeli fińskiej obliczane są w lekkiej atletyce wieloboje, a Istnieje projekt, by w przyszłości obliczano rów nież tym sam ym sposobem mecze lekkoatletyczne. Nad ułożeniem tabeli pracow ali przez 5 lat najlepsi znawcy lekkiej atletyki, kierując się przy 1} m nie tylko praktycznym i doświadczęm am i najlepszych zaw odników św iata, ale także różnym i dowodam i naukow ym i z wychow ania fizycznego 1 dziedzin pomocniczych. Tabela fińska została przez cały sportowy św iat przyjęła bez zastrzeżeń. Po przeliczeniu rekordów światowych na punkty, okazuje się, że najbardziej wyśrubowany jest wynik A m erykanina T orrancc'a w pchnięciu kulą. Jego rekord daje 1202 pkt. W skazuje to, że rekord ten jest najbliższy granie ludzkich możliwości, a naw et jest już szczytem tych możliwości i nigdy nte zostanie pcpraw iony. Tak przynajm niej utrzym ują obecni znawcy sportu, a potwierdza to tabela fińska. Jak doskonały jest wynik Torrance'a św iadczy fak t, że aby n. p. w biegu na 100 m tr. o- tisgnąć 120¾ k t, trgcbabg przebiec ten dyslans w fantastycznym czasie 9.9 sek., co na razie leży naw et dla Owensa czy Metcalfa w sferze marzeń. Poniżej podajem y zestawienie najwyżej punktow anych rekordów światowych, według w spomnianej tabeli: m tr. w pchnięciu kulą T orrance'a > USA pkt sek. na 110 mtr. z płotkam i Townsa USA, 1186 pkt mtr. w oszczepie Järvinena F inlandia 1175 pkt sek. nä 200 m. Owensa USA 1154 pkt m tr. w dysku Schrödera Niemcy 1147 pkl mtr. w skoku w zwyż Johnsona USA pkt sek. na 400 mtr. z płotkam i Jla rd in a USA pkt sek. na 400 mtr. W iham sa USA pkt., _ 8.1 S m tr. w skoku w dal Owensa USA pkt. I r c m tr. w skoku o tyczce Varoffa USA pkt.. _ min. na 6000 m tr. Lehtinena F in landia 1106 pkt m tr. w i żucie młotem Ryatia USA pkt. & m tr. w trńjskęku Tajimy Japonia 1089 pkt, m in. n a 1500 m tr. Lowelocka Nowa Z elan d ia 1088 pkt sek. na 100 m tr. Owensa U. S. A pkt min. na 800 m tr. Cumminghama w USA 1068 pkt min. na m tr. Nurmiego Finlandia 1068 pkt. Aby uzyskać w innych konkurencjach" p u n ktację rów ną wynikowi Torrance'a, konieczne jest uzyskanie: w dysku 54.5,1 mtr.; w oszczepie m tr f w skoku w zwyż 2.11 m tr.; w skoku w dal 8.35 m tr. w trójskoku mtr. w skoku o tyczce 4.58 m tr.; na 100 m tr. 9.9 sek. na 400 m tr sek.; na 800 m tr min.} na 1500 m tr min.} na 5000 mtr min. W jak iej konkurencji najprędzej dojdą do takich wyników? to pytanie, na którym głowią się teoretycy lekkiej atltetyki. W ydaje się, że- w rzutach dyskiem i oszczepem, skoku w dal i o tyczce: gorzej będzie z biegami; na podane wyżej wyniki mimo ogromnego postępu zanotowanego ostatnio w konkurencjach bhgowjcb, naradę nlę zanosi Mg, -- WISŁA RUCH Sensacyjny mecz piłkarski, między mistrzem Polski Ruchem a Wisłą rozegrany zostanie w niedzielę, na boisku Wisły w Krakowie o godz ZIELIŃSKI WYCOFUJE SIĘ Z KOLARSTWA Znany kolarz, olimljczyk Zieliński, ma zam iar wycofać się z czynnego upraw iania sportu. Zieliński m iał być przez związek ukarany za samowolne wycofanie się z wyścigu Berlin..Warszawa, Na ostatnim meczu o m istrzostwo ligi angielskiej pomiędzy Charlton Athletic a Arse nalem, obecnych było 72 tysiące widzów. Mimo to rekord ilości widzów nie został pobity, gdyż w Anglii na meczach ligowych liczba widzów dochodziła już do 100 tytięcy. Maria Kwaśniewska wygłosiła w sali Pol slsiej YMCA w Łodzi odczyt o olimpiadzie berlińskiej, ilustrow any przeźroczami. Prelekcja ta wypadła bardzo ciekawie i wywołała w Łodzi duże zainteresowanie. Sport na Śląsku «* W niedzielę odbędzie się na boisku w Chorzowie III interesujący mecz o m istrzostwo A klasy pomiędzy KS, 22 Mała Dąbrówka i KS. Chorzów. Spotkanie to, w grupie IL ej k lasy A, będzie decydujące dla obu klubów, gdvż KŚ. 22 nie przegrał jeszcze w tej serii, a KS Chorzów znajduje się na drugim miejscu, m a jąc jeden punkt stracony. Mała D ąbrówka po kilkakrotnych" kołata rtafceh do brani Ligi Sląslritj m a nadzieję dotarcia ^ wreszcie do celu, a Chorzów pq opu szczeniu Ligi i odmłodzeniu drużynyn nie zechce w A klasie długo pozostawać. Początek» tę*«a go.de, 15-ej je Chorzowie ilł r

8 Str. 8 SIEDEM GROSZY" ZAŁOGI Sytuacja strajkowa na terenie kop Łagiewniki" w Łagiewnikach, w now świętochłowickim nie uległa w piątek zmianom. W iększa część strajkujących górników pozostaje nadal w podziemiach kopalni, reszta natomiast znajduje się na powierzchni- Robotnicy głodują w dalszym ciągu. Kopalnia Łagiewniki, należąca do W spólnoty Interesów, jest bodajże jednym z najlepiej prosperujących przedsiębiostw górniczych tego koncernu. Posiada ona bowiem wyjątkowo dobry węgiel. W czasie najlepszej koniunktury na kopalni pracow ało pónad 2 tysiące górników. W ielkie dochody czerpała rów nież z tytułu podatków gmina- Dopiero z chwilą nastania kryzysu gospodarczego rozpoczęły się na kopalni redukcje robotników. W skutek unieruchomienia szybu Schwerin kierownictwo kopalni zwolniło kilkudziesięciu górników. W r zatrudniano już tylko 1862 robotników, a w następnym roku było już tylko 1529 robotników. Bardzo znaczna redukcja robotników nastąpiła w 1932 r.,- w którym zatrudniano już tylko 993 górników- W następnych latach na kopalni dała się zauw ażyć dość znaczna poprawa, tak, że stan liczebny załogi w roku bież. wynosił 1560 robotników. * $ $ Jak już pisaliśmy, w piątek 16 bm. na kopalni Łagiewniki w Łagiewnikach wybuchł strajk. Górnicy i robotnicy okupowali tereny kopalniane, nie dopuszczając nikogo do pracy i wykonywując tylko roboty konieczne. W torek 22 bm. sytuacja strajkowa zaostrzyła się. Strajkujący robotnicy i górnicy zapowiedzieli, że rozpoczynają głodówkę. Przestali przyjmować pożywienie, jakie przynosiły im w pierwszych dniach strajku żony i rodziny. Strajk górników i robotników kopalnianych poparty został również przez żony strajkujących, które, ustawiwszy się przed wejściem do kopalni, pilnowały, by strajkującym nie dostarczano żądnych potraw. Kop. Łagiewniki Kopalnia Łagiewniki" należy do Wspólnoty Interesów", którą obecnie kieruje Zarząd Przymusowy z inż. Kowalskim na czele. Do kopalni, która dawniej nosiła nazwę kop. Florentyny", należą cztery szyby, a mianowicie: Rycerz I i II** (dawn. Redensblick), położone na samym przejściu granicznym tej samej nazwy, dalej szyb Karola Miarki" przy szosie chorzowskiej, położony również na samej kopalni fta^iewniki granicy, a nawet za polską budką celną i graniczną (dawniej szyb Carnevalsfreude") oraz szyb Drzymały" (dawniej szyb Schwerin ), obecnie nieczynny. Załoga kopalni wynosiła w ostatnim czasie około 1000 ludzi, z których przystąpiło do strajku 850 górników. Reszta wróciła do domów. Od wtorku 20 bm. demonstracyjnie głoduje 510 górników na powierzchni, zaś 340 górników znajduje się w podziemiach. Przyczyny strajku Główną przyczyną strajku było fatalne położenie materialne górników. Przeciętnie górnicy na kopalni Łagiewniki zara- Rządy Obecnym kierownikiem kopalni Łagiewniki" jest inż. Paulus, dawniejszy u- rzędnik w jednym z ministerstw. Inż. Paulus objął swoje stanowisko za czasów zarządu przymusowego. Poprzedni dyrektor kopalni, Niemiec Rischko, został zwolniony. Na kopalni zaprowadzono turnusy, wobec czego zarobki górników znacznie się obniżyły. Ponadto w okresie urzędow an ia inż. Paulusa zwolniono niemal wszystkich urzędników, przyjmując na ich miejsce nowych, sprowadzonych z poza terenu Górnego śląska. Górnicy wysuwa- Wejścic do zabytkowej stodoły z 16S8 roku w parku Kościuszki w Katowicach Ag. fot. Siedmiu Groszy Czesław Datka, biali miesięcznie 60 zł. Z zarobków tych muszą opłacać około 20 zł na komorne, za pozostałe zaś 40 zł wyżywić musieli swoje rodziny. Rodziny górników łagiewnickich są bardzo liczne i niejeden z nich żywić musiał 10, a nawet więcej osób. Niemal wszyscy górnicy i ich rodziny przymierały głodem, przy czym zaznaczyć należy, że ich wydajność pracy była większa, niż w dawnych latach. Bezpośrednią przyczyną wybuchu strajku były skargi górników na złe obchodzenie się przełożonych z podwładnymi. inż. Paulusa ją zarzut, że chociaż było mniej pracy, to jednak za inż. Paulusa przyjęto do zarządu dużo więcej urzędników, niż było potrzeba. Na miejsce jednego zwolnionego inżyniera np. przyjęto trzech nowych. Podobnie ma być ze wszystkimi innymi stanowiskami kierowniczymi. Z poza terenu śląska sprowadzono nowych urzędników, którzy nie znając tutejszych warunków, jak również tutejszych ludzi, traktowali ich w sposób obraźliwy. Górnicy skarżą się, że starych, zasłużonych robotników lżono, a nawet bito. Załoga kopalni Łagiewniki" składa się w 90 procentach z b. powstańców śląskich i członków organizacyj prorządowych. Górnicy specjalnie to podkreślają, bo prasa sanacyjna nazywa ich bolszewikami" i komunistami". W obec naszego sprawozdawcy, którego specjalnie wysialiśmy na teren kopalni, górnicy ci zapewniają, że nie ma wśród nich żadnych agitatorów ani prowodyrów komunistycznych. Podkreślają oni, że Polakami byli jeszcze przed wojną światową, należeli do Sokoła" i innych organizacyj narodowych, niemal wszyscy brali udział w powstaniach śląskich, zawsze byli Polakami, gotowymi do najdalej idących poświęcęń. Należy zaznaczyć, że do zaognienia się sytuacji przyczyniła się w znacznym stopniu nieodpowiednia i niemoralna taktyka związków zawodowych, przede wszystkim Z. Z. Z. Związki łudziły górników obietnicami, których nie mogły ani nie potrafiły wypełnić. Nic dziwnego, że wśród górników panuje wielkie rozgoryczenie do związków, które przestały panować nad sytuacją. Kierownictwo akcji strajkowej wysunęło się z rąk związków. Akcją kieruje obecnie rada zakładowa kopalni i delegaci strajkujących górników, wybierani doraźnie. Obszerne sprawozdanie z sytuacji na Przygody Bezrobotnego Froncka objętej strajkiem kopalni przyniesiemy jutro. $ W godzinach popołudniowych wczoraj odbyły się u komisarza demobilizacyjnego w Katowicach dalsze pertraktacje, zmierzające do zlikwidowania zatargu na kop. Łagiewniki. Z ramienia zarządu przymusowego Wspólnoty Interesów" w konferencji uczestniczyli m. in. inż. Biernacki, z ramienia dyrekcji kopalni inż. Paulus, następnie rada załogowa, przedstawiciele związków robotniczych oraz przedstawiciel gminy Łagiewniki. Przedmiotem ożywionych rozmów na konferencji były wyłącznie postulaty, wysunięte przez załogę kopalni, m. in. zaś głównie sprawa podwyżki zarobków 1 sprawa traktowania robotników na kopalni. Po przeszło trzy godzinnych rozmowach nie zdołano uzgodnić ani jednego; punktu, a chwilami nawet konferencji groziło zerwanie. Konferencja ta przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. W chwili oddania numeru do druku wynik konferencji nie był jeszcze znany. UH C głoszenia 1¾ POSZUKUJĘ do gospodarstw a służącą i p a robka natychm iast. W ełnowiec, D am rota UCZEŃ techn. - dentystyczny za kaucją 300 zł* od zaraz poszukiwany. O ferty Siedem Groszy) pod 4707d SZUKAM od zaraz 2 pokoje z kuchnią w K atowicach - Załężu lub w Dębie. Płacę czynsz n ł rek z góry. Łaskaw e zgłoszenia do Siedem Groszy pod W 4710d KUPIĘ m ały sam ochód okazyjnie, może być uszkodzony. Oferty z ceną: Naworzyn P io tro wice, Zarzecka PANNA nieuboga inteligentna lat 20 pragnie poznać o szczerym sercu kaw alera lub wdowca do lat 33 Ślązaka z dzieckiem, urzędnika na posadzie, celem ożenku. Zgłoszenia z fotografią 7 Groszy Chorzów pod..śzczerośćć" NOWY dom na ukończeniu. 6 ubikacji w Rudnych Piekarach, pow. Tarn. Góry okazyjnie sprzedam. Zgłoszenia 7 Groszy pod J. S. M STOLARZY czterech m łodych na meble k u chenne poszukuje stolarnia Broda, Katowice I,', Markiefki UCZEŃ najchętniej z wioski może się zgłosić«jan Żymella, Fryzjer, Żory, Drzewna. 808«$ ANGIELSKIE KRETONY, SIATKI, FIRANKĘ MENCZEL, KATOWICE. PLAC M. PIŁSUD SKIEGO Z tej przechadzki Froneek wrócił późno jakoś okrutecznle" - psy szczekają przy tym glośoo... Ach lostuda z Fronckiem wiecznie. Gospodyni go wymyśla że się włóczy głupiec z psami. Froneek pomnąc znów Francyję, mówi do niej: amie, ainie... Baba na to nic nie zważa tylko kluczem zbić chce chłopa. Froneek z psami ale" wieje to ci jest dopiero szopa... A gdy poszedł, drzwi już zamknął 1 wtedy się uśmiecha baba... To już taka jest natura zła, zacięta przy tym słaba. MIESIĘCZNY ABONAMENT J G R O S Z Y "! DOSTAWĄDO DOM U PRZEZ AGENTÓW LUB PRZEZ POCZTfc W KRAJU :3 1 rprzy ZAMÓWIENIU W URZEDZIE RRDAk c ja K A. T o W I C C SOBIESKIEG011 TCLCf ON P. K O N NIK O G Ł O SZEŃ W.SIEDMIU G R O S Z A C H ",-*» O WYMIARZE 35 MM. X 67M M.Z Ł.20 - *1 POLE NA PIERWSZE Jh? ^ 1 ARZE 35MM X67 MM.LUB JEGO MIEJSCE Z Ł I OGŁOSZENIA DR0BNE-2OGR.ZA SŁOWO-DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY 10G& NAJMNIEJSZE PISMO JAKIEGO UŻYWAMY PRZY OGŁOSZENIACH JEST PETIT-CENNIK NALEŻY ROZUMIEĆ ZA 1WIERSZ MM.LUB JEGO MIEJSCE b ru k iem i nakładem ZatiadÓH G raficznych 1 -W ydawniczych S. Ą, g K atow icach, R edaktor gdpgw icdaalrtyi s+ a m M.-

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

ORGANY PROCESOWE. Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH R P R P

ORGANY PROCESOWE. Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH R P R P ORGANY PROCESOWE Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH I INSTANCJA II INSTANCJA R P R P SR SO SA 1 Uzupełnij tabelę: WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH Rodzaj właściwości Definicja Sąd, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 354/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 88/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje III Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zwyczajny Nakazowy Tryby postępowa nia Przyspieszony Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 306/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 kwietnia 2015 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak SSN Jerzy Steckiewicz Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kopera Rozpoczęcie rozprawy. Palestra 3/12(24), 46-49

Jerzy Kopera Rozpoczęcie rozprawy. Palestra 3/12(24), 46-49 Jerzy Kopera Rozpoczęcie rozprawy Palestra 3/12(24), 46-49 1959 G ŁO SY PFtAKTYK! J E R Z Y K O P E R A adw okot Rozpoczęcie rozprawy Stosowanie w praktyce przepisu art. 216 k.p.c. nasuwa często w ątpliwości,

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Powinien/powinna Pan/i pamiętać, że w posiedzeniach może też brać udział oskarżony.

Powinien/powinna Pan/i pamiętać, że w posiedzeniach może też brać udział oskarżony. Jak długo trwa procedura apelacyjna? Zależy to od rodzaju sprawy oraz czasu, jakiego potrzebuje prokuratura oraz prawnik skazanego na przygotowanie się do poparcia/odparcia apelacji. W niektórych przypadkach,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 193/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 sierpnia 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 86/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 października 2013 r. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM Kto jest pokrzywdzonym? Co to jest post powanie przygotowawcze? Jak si przygotowaç do udziału w rozprawie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 248/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2013 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 W procesie karnym stan psychiczny oskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynu zabronionego. Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 366/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak T1 Anna Kowalska i Adam Nowak wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się15 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 w Kościele pw. Św. Trójcy przy ul. Krzyckiej 42 we

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt II KK 291/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 12/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CZ 56/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 grudnia 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie ze skargi H. F.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

JĘZYK. Materiał szkoleniowy CENTRUM PSR. Wyłącznie do użytku prywatnego przez osoby spoza Centrum PSR

JĘZYK. Materiał szkoleniowy CENTRUM PSR. Wyłącznie do użytku prywatnego przez osoby spoza Centrum PSR AKCEPTACJA - ZROZUMIENIE K: (mówiąc bardzo podniesionym tonem) Co wy tutaj sobie myślicie? Że nie mam co robić, tylko tracić czas! T: Wydaje mi się, że jest Pan zdenerwowany! Ma Pan wiele rzeczy do robienia,

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 28 października 2017, 17:56

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 28 października 2017, 17:56 Policja 997 Źródło: http://gazeta.policja.pl/997/informacje/117195,powracajace-pytania-nr-126092015.html Wygenerowano: Sobota, 28 października 2017, 17:56 Powracające pytania (nr 126/09.2015) W okresie

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

Europejski wzór pouczenia o prawach przysługujących w postępowaniu karnym osobom podejrzanym oraz oskarżonym

Europejski wzór pouczenia o prawach przysługujących w postępowaniu karnym osobom podejrzanym oraz oskarżonym Polish Europejski wzór pouczenia o prawach przysługujących w postępowaniu karnym osobom podejrzanym oraz oskarżonym Masz prawo zachować niniejsze pouczenie o prawach przez cały okres pozbawienia wolności

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Obrona przed pornografią

Obrona przed pornografią 254 CEL OGÓLNY Ukazanie negatywnych skutków pornografii CELE OPERACYJNE Po zajęciach uczeń powinien: wiedzieć, czym jest pornografia, rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograficznych, wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2003 R. SNO 65/03

WYROK Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2003 R. SNO 65/03 WYROK Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2003 R. SNO 65/03 Kara dyscyplinarna przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe przewidziana w art. 109 1 pkt 4 u.s.p., jest karą surową, która wymierzana jest za ciężkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO Uzupełnij tabelę: PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON Podmiot reprezentujący Podmiot reprezentowany Sposób powstania reprezentacji Sposób

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. 2 Wcześnie rano ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud przychodził do Niego. On usiadłszy nauczał ich. 3 Uczeni w Piśmie i faryzeusze

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 116/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2014 r. SSN Józef Dołhy na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 maja 2014 r., sprawy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 1 Sąd KoleŜeński Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej działa na podstawie Statutu i niniejszego regulaminu. 2 1. Sprawę do Sądu

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY KURATORA PROCESOWEGO KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PRAKTYCE SĄDOWEJ

ZASADY PRACY KURATORA PROCESOWEGO KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PRAKTYCE SĄDOWEJ ZASADY PRACY KURATORA PROCESOWEGO KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PRAKTYCE SĄDOWEJ RODZAJE KURATELI Kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (ustanawia go Sąd opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg sprawdza miłość Abrahama Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Sygn. akt III KO 76/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) w sprawie S. S. skazanego za

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej. Art. 349 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej. Art. 349 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). Prezes sądu

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 392/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa 8 ł U R G R Z E C Z N I K A R A W O S Y W A T i L S K I C H ' Areszt Śledczy 15-377 B łystul. Kopernika 21 tel. 742-70-21 do 23; skr. Poczt. 4 as_bialystok@sw.gov.p D kw 072/04/14/2211 W P l. 2 0 K ' O

Bardziej szczegółowo

Krótka historia Mariusza Kowalczyka

Krótka historia Mariusza Kowalczyka Krótka historia Mariusza Kowalczyka Tę prezentację wykonałem sam na komputerze dzięki Państwa pomocy Polska 07.01.2014 Kim byłem, co robiłem Imię moje już Państwo znacie moje pseudo Mario, mam 40 lat.

Bardziej szczegółowo