PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O."

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O. 1 Strona

2 SPIS TREŚCI: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Adres obiektu budowlanego 1.3 Nazwa i adres Inwestora 1.4 Jednostka projektowa 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 3.1 Wstęp 3.2 Przedmiot opracowania 3.3 Efekt inwestycji 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV). II. CZĘŚĆ OPISOWA 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych 6.1 Lokalizacja 6.2 Podstawowa dane liczbowe 6.3 Wytyczne projektowe 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 7.1 Dokumenty formalno-prawne 7.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji Zagospodarowanie terenu Uzbrojenie terenu i zasilania w media 7.3 Uwarunkowania techniczne 7.4 Organizacja budowy 7.5 Inwestor Zastępczy 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 9.1 Zestawienie powierzchni pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 9.2 Dane techniczne przebudowywanych pomieszczeń szpitala 9.3 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 9.4 Zestawienie technologiczne- wymagania minimalne 9.5 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów powierzchni i kubatury lub wskaźników 10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 10.1 Przygotowanie terenu budowy 10.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 10.3 Wymagania z zakresu konstrukcji 10.4 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Rozwiązania materiałowe Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz 10.5 Wymagania w zakresie instalacji wod-kan Projektowane wewnętrzne instalacje wod-kan Opis ogólny Instalacja wodociągowa Instalacja p.poż 2 Strona

3 Kanalizacja sanitarna Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych Zabezpieczenia ognioochronne Uwagi ogólne 10.6 Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania Próba ciśnieniowa i płukanie zładu, izolacja Uwagi końcowe 10.7 Wymagania w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 10.8 Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych 10.9 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych Wymagania dotyczące sieci teletechnicznych Instalacja sieci telefonicznych Instalacja sieci komputerowej Instalacja telewizyjna Instalacja monitoringu przemysłowego Instalacja Tor wizyjny Instalacja przyzywowa Instalacja sygnalizacji pożarowej Rozwiązania funkcyjno-technologiczne Wymagania dotyczące przygotowania terenu Uwagi ogólne 11. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 11.1 Zakres prac projektowych 11.2 Warunki odbioru prac projektowych 11.3 Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 11.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 11.5 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 11.6 Wymagania dotyczące wykonania robót 11.7 Dokumentacja budowy 11.8 Odbiory 11.9 Podstawa płatności Ochrona środowiska w czasie wykonania robót Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Ochrona własności publicznej i prywatnej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Stosowanie się do przepisów prawa Dokumenty odniesienia III CZĘŚĆ INFORMACYJNA 12. Informacje ogólne 12.1 Dokumenty administracyjno-techniczne 12.2 Prace projektowe 12.3 Istniejące opracowania projektowe IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane V. ZAŁACZNIKI 14. Rysunki 3 Strona

4 I. DANE OGÓLNE: 1. Dane ewidencyjne: 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń szpitalnych w seg. B-1 na 5 piętrze na Oddziale Chirurgii Szczękowo - Twarzowej. 1.2 Adres obiektu budowlanego: os. Złotej Jesieni Kraków 1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. os. Złotej Jesieni Kraków 1.4 Jednostka projektowa Dział Infrastruktury Szpitalnej 2. Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy; wizja lokalna; uzgodnienia z użytkownikiem; obowiązujące normy i przepisy. 3. Cel opracowania: 3.1 Wstęp: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. jest wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym podmiotem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych w większości rodzajów świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest jednym z największych szpitali w Małopolsce, posiada ok. 600 łóżek. Posiada 22 oddziałów w pełnym przekroju specjalizacji, na których w ostatnich latach hospitalizowanych jest corocznie ok pacjentów, oraz zespół przyszpitalnych poradni specjalistycznych obsługujących rocznie ok pacjentów ambulatoryjnych. Misją Szpitala jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokajanie najbardziej złożonych potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych technologii diagnostycznych i leczniczych oraz przy uwzględnieniu wysokiej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych. 4 Strona

5 3.2 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik SIWZ do przetargu na wykonanie robot budowlanych oraz instalacyjnych modernizacji pomieszczeń Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej wraz z dokumentacją powykonawczą. Załącznikiem do części opisowej programu funkcjonalno-użytkowym jest rzut pomieszczeń dla modernizowanego oddziału. Niniejszy program w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji polegającej na modernizacji pomieszczeń Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej. Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikować zaproponowany przez Zamawiającego układ funkcjonalny w sposób zgodny z przepisami: Aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz z aktualny przepisami przeciwpożarowymi. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. 3.3 Efekt inwestycji: Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dysponuje 32 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych. Posiada własną salę zabiegową wewnątrz Oddziału oraz salę operacyjną w centralnym bloku operacyjnym Szpitala. Oddział posiada pracownię i gabinet protetyczny oraz własną salę seminaryjno-wykładową dostępną dla prowadzenia wykładów, ćwiczeń i seminariów ze studentami. W zakres działalności leczniczo usługowej wchodzą wielospecjalistyczne zaopatrzenia obrażeń twarzy, leczenie chirurgiczne nowotworów twarzy i jamy ustnej, wielospecjalistyczne leczenie wad gnatycznych, chirurgia rekonstrukcyjna-w tym płaty przenoszone poprzez zespolenia mikronaczyniowe. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej ma na celu ulepszenie komfortu i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów oraz ulepszenie jakości wykonywanych zabiegów. 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV): Zakres prac projektowych: Usługi projektowania architektonicznego; Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; Specjalne usługi projektowe; Usługi projektowania wnętrz; Roboty w zakresie instalacji budowlanych: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; Instalowanie systemów alarmowych i anten; Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych; Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; Inne instalacje elektryczne; 5 Strona

6 Roboty izolacyjne; Izolacja cieplna; Roboty sanitarne; Prace murarskie; Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Roboty instalacyjne przeciwpożarowe; Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; Tynkowanie; Roboty w zakresie stolarki budowlanej; Układanie stropów podwieszonych; Instalowanie ścianek działowych; Pokrywanie podłóg; Kładzenie płytek; Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian; Roboty malarskie i szklarskie; Nakładanie powierzchni kryjących; Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; Dekorowanie; Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. II. CZĘŚĆ OPISOWA: 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych modernizacji pomieszczeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej tychże prac oraz uzyskania stosownego pozwolenia lub stosownych pozwoleń (o ile są wymagane). Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, sporządzenie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych i instalacyjnych z wszystkich branż, 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych: 6.1 Lokalizacja: Zespół pomieszczeń objętych zakresem opracowania usytuowany jest na 5 piętrze w segmencie B-1 budynku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., położonego na os. Złotej Jesieni 1 w Krakowie. 6 Strona

7 6.2 Podstawowe dane liczbowe: powierzchnia użytkowa [m 2 ] powierzchnia komunikacji [m 2 ] powierzchnia netto [m 2 ] kubatura [m 3 ] 767,49 198,06 965, , Wytyczne projektowe: Wyżej wymieniona inwestycja ma na celu remont pomieszczeń na 5 piętrze w segmencie B-1 na Oddziale Chirurgii Szczękowo - Twarzowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., tak aby spełniał on wymogi przewidziane przepisami prawa, a w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r, (Dz. U. Nr 0 poz. 739) oraz spełniał oczekiwania użytkownika zawarte w powyższym programie. Modernizacja ma na celu zapewnienie w/w. warunków z uwzględnieniem możliwości technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej. 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określać będą: 7.1 Dokumenty formalno-prawne: oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością, koncepcja dołączona do programu funkcjonalno-użytkowego. 7.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji: Zagospodarowanie terenu: W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu Uzbrojenie terenu i zasilanie w media: Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejących sieci znajdujących się przy budynku Szpitala. 7.3 Uwarunkowania techniczne: Wyburzenia ścian działowych oraz budowa nowych ścianek z płyt kartonowogipsowych nie narusza układu konstrukcyjnego budynku. 7.4 Organizacja budowy: W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano montażowe i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących części Szpitala. 7.5 Inwestor Zastępczy: Zamawiający nie przewiduje powołania Inwestora Zastępczego. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, dokonał wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania 7 Strona

8 w obecności Jego przedstawiciela, w celu przygotowania możliwie jak najkorzystniejszej wyceny całego zadania. 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: Adaptacja pomieszczeń Szpitala stanowiąca przedmiot zamówienia powinna zostać wykonana przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Przedmiot inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowane działy i elementy budowlano instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej. Należy w taki sposób zrealizować budowę, aby pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych był optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego budynku. 9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polską Normą (PN-ISO 9836:1997). 9.1 Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji nr Pow. netto [m 2 ] Nazwa pomieszczenia pom. Pow. użytkowa [m 2 ] Pow. komunikacji [m 2 ] 1. Komunikacja 6/1b - 35,00 2. Pokój ordynatora 6/7a 18,35-3. Sekretariat 6/7b 23,00-4. WC 6/7c 4,65-5. Pokój pielęgniarki oddziałowej 6/8a 20,33-6. Łazienka 6/8b 3,46-7. Sekretariat 6/9 22,38-8. Magazyn 6/59b 3,60-9. Kuchnia 6/59c 14, Dyżurka lekarska 6/60 19, Łazienka 6/60b 3, Sala opatrunkowa brudna 6/61 22, Sala seminaryjna 6/62 46, Pokój 2 łóżkowy 6/65 19,94-8 Strona

9 15. Łazienka 6/64 3, Pokój 2 łóżkowy 6/68 19, Łazienka 6/67 3, Pokój 2 łóżkowy 6/71 19, Łazienka 6/70 3, Pokój 2 łóżkowy 6/74 19, Łazienka 6/73 3, Dyżurka lekarska 6/75 23, Pokój socjalny 6/76 19, Łazienka 6/76b 3, Sala wzmożonego nadzoru 6/77 23, Pokój 3 łóżkowy 6/78 23, Pokój 3 łóżkowy 6/79 23, Pokój 3 łóżkowy 6/80 23, Pokój 2 łóżkowy 6/81 19, Łazienka 6/81b 3, Pokój 2 łóżkowy 6/82 19, Łazienka 6/82b 3, Pokój 2 łóżkowy 6/83 19, Łazienka 6/83b 3, Magazyn 6/84a 2, Łazienka 6/84b 3, Izolatka 6/84c 11, Śluza 6/84d - 5, Dyżurka adiunktów 6/85 13, Pomieszczenie porządkowe 6/85b 2, Łazienka 6/87 3, Łazienka 6/89b 5, Śluza 6/90-5, Brudownik 6/92 4, Dyżurka pielęgniarek 6/94a 15, Łazienka dla personelu 6/94b 3, Dyżurka pielęgniarek -posterunek 11,55-6/ Sala opatrunkowa czysta 6/96 16, Sala zabiegowa 6/97a 17, Pokój z-cy ordynatora 6/97b 17, Sala przygotowań dla lekarzy 6/98a 7, Łazienka 6/98b 3, Pobyt dzienny 6/58c 25, Łazienka 6/103 3, Pokój 2 łóżkowy 6/104 19, Łazienka 6/106 3, Pokój 2 łóżkowy 6/107 19, Łazienka 6/109 3, Pokój 2 łóżkowy 6/110 19, Gipsownia 6/112 6, Pracownia protetyczna 6/113 16,90-9 Strona

10 62. Komunikacja 6/58b - 151,65 767,49 198,06 Razem: 965, Dane techniczne przebudowywanego wybranych pomieszczeń szpitala: Dane techniczne Symbol Wartość Powierzchnia netto P n 965,55 Powierzchnia ruchu P r 198,06 Powierzchnia konstrukcji P k 167,09 Powierzchnia całkowita P c 1148,48 Kubatura netto V n 2896,65 Kubatura brutto V b 3445,44 Wysokość kondygnacji H 3, Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe: Powierzchnia całkowita do powierzchni netto: Pc 1148,48 = = 1,19 Pn 965,55 Powierzchnia ruchu do powierzchni netto: Pr P n 198,06 = = 965,55 0,21 Kubatura brutto do powierzchni całkowitej: Vb P c 3445,44 = = 3, ,48 Kubatura brutto do powierzchni netto: Vb P n 3445,44 = = 3,57 965,55 Kubatura netto do powierzchni całkowitej: Vn P c 2896,65 = = 1148,48 2,52 Kubatura netto do powierzchni netto: Vn 2896,65 = = 3,00 P 965,55 n 10 Strona

11 9.4 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nr pom. Nazwa pomieszczenia 1. Komunikacja 6/1b Urządzenia technologiczne wymagające stałego podłączenia Oprawa stropowa EVG 4x18 W (w tym jedna z modułem awaryjnym); szt.4 Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia kierunkowego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazda wtykowe 230V porządkowe; Instalacja kontroli dostępu; Instalacja domofonu; Wymagane w pomieszczenia media Instalacja teletechniczna; Fragment instalacji oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych Uwagi 2. Pokój ordynatora 6/7a Oprawa sufitowa - oprawy EVG 4x18W (w tym jedna z modułem awaryjnym); Gniazdo wtykowe 230V dedykowane; Gniazdo wtykowe 230V ogólne; szt.4 Grzejnik higieniczny;* Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; 3. Sekretariat 6/7b Umywalka z baterią; Grzejnik higieniczny*; Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym jedna z modułem awaryjnym); Gniazda wtykowe 230V dedykowane; Gniazdo wtykowe 230V ogólne; szt.4 Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; 11 Strona

12 4. WC 6/7c Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzki wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; szt. 2 Uchwyt na papier chromowany; 5. Pokój pielęgniarki oddziałowej 6/8a Oprawa sufitowa oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Gniazdo wtykowe 230V dedykowane ; Gniazda wtykowe 230V ogólne; Grzejnik higieniczny*; szt.4 Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; 6. Łazienka 6/8b Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzki wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; 12 Strona

13 Haczyki chromowane; szt. 2 Uchwyt na papier chromowany; 7. Sekretariat 6/9 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym jedna z modułem awaryjnym); Gniazda wtykowe 230V dedykowane; Gniazdo wtykowe 230V ogólne; Grzejnik higieniczny*; szt.4 Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; 8. Magazyn 6/59b Oprawa sufitowa Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 9. Kuchnia 6/59c Oprawa sufitowa EVG 4x18 W (w tym jedna z modułem awaryjnym); Wypust 230V (oświetlenie szafek ); Kinkiet nad umywalką; Gniazdo wtykowe 230V (dwa obwody); szt.5 Gniazdo siłowe z wyłącznikiem 16A; Umywalka z baterią; Zlewozmywak dwu komorowy z baterią; Grzejnik higieniczny* 10. Dyżurka lekarska 6/60 Oprawa sufitowa EVG 4x18 W (w tym jedna z modułem awaryjnym); Gniazdo wtykowe 230V dedykowane (9x2); Gniazdo wtykowe 230V ogólne; 8 szt.4 Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; Wykorzystać istniejący klimatyzator po uprzednim wyczyszczeniu i 13 Strona

14 Wypust 230V pod klimatyzator; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo antenowe TV; Kontrola dostępu; Grzejnik higieniczny*; Klimatyzator typu split 3,5kW dezynfekcji. 11. Łazienka 6/60b Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; 12. Sala opatrunkowa brudna 6/61 Oprawa sufitowa EVG 4x18W (oprawa z modułem awaryjnym); Gniazdo wtykowe 230V dedykowane; Gniazdo wtykowe 230V ogólne; szt.6 Gniazdo ekwipotencjalne; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo wtykowe 230V RTG osobny obwód; Kinkiet nad umywalką i zlewem; Wypust 2x 230V oświetl. dla lampy operacyjnej; Wypust pod lampę bakteriobójczą; Wypust 230V pod klimatyzator; Wypust uziemienia podłogi antystatycznej; Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; Instalacja gazów medycznych; Wykorzystać istniejący klimatyzator po uprzednim wyczyszczeniu i dezynfekcji. 14 Strona

15 (2x wypust w puszce fi 60 do pomiarów po przekątnej 15cm nad posadzką); Transparent świetlny Zabieg nie wchodzić Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Klimatyzator typu split 3,5kW Grzejnik higieniczny*; Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią; Umywalka z baterią łokciową; 13. Sala seminaryjna 6/62 Oprawa sufitowa EVG 4x18 (w tym dwie z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazdo wtykowe 230V ogólne; Gniazdo wtykowe 230V dedykowane; Gniazdo wtykowe 230V dla rzutnika (strop); Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Wypust 230V pod klimatyzator; Oprawa ewakuacyjna kierunkowa; Klimatyzator typu split 5kW Grzejnik higieniczny*; Umywalka z baterią łokciową; szt.6 szt.6 Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; Wykorzystać istniejący klimatyzator po uprzednim wyczyszczeniu i dezynfekcji. 14. Pokój 2 łóżkowy 6/65 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; szt.8 Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; 15 Strona

16 15. Łazienka 6/64 Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Instalacja przyzywowa; Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; Instalacja przyzywowa; 16. Pokój 2 łóżkowy 6/68 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; szt.8 Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; 16 Strona

17 Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; 17. Łazienka 6/67 Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Instalacja przyzywowa; Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; Instalacja przyzywowa; 18. Pokój 2 łóżkowy 6/71 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); szt.8 Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; Instalacja przyzywowa; 17 Strona

18 19. Łazienka 6/70 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Instalacja przyzywowa; Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; Instalacja gazów medycznych; Instalacja przyzywowa; 20. Pokój 2 łóżkowy 6/74 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; Instalacja przyzywowa; 18 Strona

19 21. Łazienka 6/73 Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); szt.8 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Instalacja przyzywowa; Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; Instalacja gazów medycznych; Instalacja przyzywowa; 22. Dyżurka lekarska 6/75 Oprawa sufitowa EVG 4x18 W (w tym jedna z modułem awaryjnym); Gniazdo wtykowe 230V dedykowane (9x2); Gniazdo wtykowe 230V ogólne; 8 szt.4 Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; 19 Strona

20 Wypust 230V pod klimatyzator; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo antenowe TV; Kontrola dostępu; Grzejnik higieniczny*; 23. Pokój socjalny 6/ Łazienka 6/76b Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W szt. 3 (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiety nad zlewem i umywalką; Gniazda wtykowe 230V ogólne (dwa obwody); szt. 5 Gniazdo wtykowe 230V pod TV; Instalacja kontroli dostępu; Umywalka z baterią; Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z baterią; Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; Instalacja teletechniczna; Instalacja informatyczna; 25. Sala wzmożonego nadzoru 6/77 Oprawa sufitowa EVG 4x18W szt. 3 (w tym jedna z modułem awaryjnym); Instalacja teletechniczna; 20 Strona

21 Kinkiety nad łóżkiem; Gniazda wtykowe 230V (2x5); Gniazda ekwipotencjalne; Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Wypust pod lampę bakteriobójczą; Wypust uziemienia posadzki; Wypust uziemienia szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja przyzywowa; 2x tlen med,1x sprężone pow.med,1x próżnia; 2x tlen med,1x sprężone pow.med 1x próżnia; Umywalka z baterią łokciową; Grzejnik higieniczny*; 0 szt.4 kpl.1 kpl.1 Instalacja informatyczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; 26. Pokój 3 łóżkowy 6/78 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W ( w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (3x4); 2 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne: Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Umywalka z baterią; Grzejnik higieniczny*; Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; 21 Strona

22 27. Pokój 3 łóżkowy 6/ Pokój 3 łóżkowy 6/80 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W ( w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (3x4); 2 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne: Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Umywalka z baterią; Grzejnik higieniczny*; Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W ( w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (3x4); 2 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne: Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; 22 Strona

23 Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Umywalka z baterią; Grzejnik higieniczny*; 29. Pokój 2 łóżkowy 6/ Łazienka 6/81b Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); szt.8 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Instalacja przyzywowa; Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; Instalacja przyzywowa; 23 Strona

24 Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; 31. Pokój 2 łóżkowy 6/ Łazienka 6/82b Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); szt.8 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Instalacja przyzywowa; Grzejnik higieniczny łazienkowy; Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; Instalacja przyzywowa; (klimatyzacja) nawiewno- 24 Strona

25 Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; wywiewna; 33. Pokój 2 łóżkowy 6/ Łazienka 6/83b Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); szt.8 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; Instalacja przyzywowa; 25 Strona

26 35. Magazyn 6/84a Instalacja przyzywowa; Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; Oprawa sufitowa; Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; 36. Łazienka 6/84b Oprawa sufitowa z modułem awaryjnym; Kinkiet nad umywalką; Gniazdo wtykowe 230V nad umywalką; Instalacja przyzywowa; Umywalka z baterią; Grzejnik łazienkowy typu drabinkowego; Stelaż wraz z miską ustępową; Bateria prysznicowa + słuchawka wraz z uchwytem; Siedzisko składane dla niepełnosprawnych; montowane na stałe pod prysznicem; Uchwyt dla niepełnosprawnych (ze stali nierdzewnej); Lustro; Uchwyt na papier chromowany; Haczyki chromowane; Instalacja przyzywowa; Uwaga: pomieszczenie poza zakresem inwestycji wykonuje firma Profillux w ramach umowy nr 277/ZP/ Izolatka 6/84c Oprawa sufitowa EVG 4x18W 600x Strona

27 (jedna oprawa z modułem awaryjnym); szt.4 Wypust pod oprawę bakteriobójczą; Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Gniazdo wtykowe 230V 2x3; szt.6 Gniazdo wtykowe 230V dedykowane; Gniazdo ekwipotencjalne; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo TV; Monitoring CCTV; Instalacja przyzywowa; Wypust uziemienia podłogi antystatycznej (+dwa wypusty po przekątnej w puszce fi 60 do pomiaru); Wypusty uziemień szyn lekkich i ciężkich; Punkty poboru gazów medycznych: kpl. 1 2x tlen medyczny 2x sprężone powietrze medyczne 2x próżnia medyczna Grzejnik higieniczny*; Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; Uwaga: pomieszczenie poza zakresem inwestycji wykonuje firma Profillux w ramach umowy nr 277/ZP/ Śluza 6/84d Oprawa sufitowa EVG 4x18 z modułem awaryjnym Oprawa ewakuacyjna nad drzwiami Kinkiet nad umywalką Gniazdo wtykowe 230V nad umywalką Transparent świetlny nad drzwiami przed salą Umywalka baterią łokciową; Uwaga: pomieszczenie poza zakresem inwestycji wykonuje firma Profillux w ramach umowy nr 277/ZP/ Dyżurka adiunktów 6/85 Opraw sufitowa EVG 4x18 (w tym jedna z modułem awaryjnym); Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Instalacja teletechniczna; 27 Strona

28 Gniazdo wtykowe 230Vdedykowane; Gniazdo wtykowe 230V ogólne; Kontrola dostępu; Grzejnik higieniczny*; szt.8 szt Pomieszczenie porządkowe 6/85b 41. Łazienka 6/87 Oprawa sufitowa; Oprawa sufitowa EVG 4x18 (korytarz przed pomieszczeniem porządkowym); Gniazdo wtykowe 230V; Koryto porządkowe z baterią; Oprawa sufitowa z modułem awaryjnym; Kinkiet nad umywalką; Gniazdo wtykowe 230V nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; 42. Łazienka 6/89b Oprawa sufitowa szt. 2 (w tym jedna z modułem awaryjnym); Oprawa sufitowa EVG4x18 (korytarzyk przed łazienką); Kinkiet nad umywalką; Instalacja przyzywowa; Gniazda wtykowe 230V nad umywalka; 28 Strona

29 43. Śluza 6/ Brudownik 6/92 Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; Oprawa sufitowa EVG4x18W; Oprawa ewakuacyjna kierunkowa ; Oprawa sufitowa n/t (obok w schowku +wył.); Opraw sufitowa z modułem awaryjnym; Kinkiet nad umywalką; Gniazdo siłowe 16A z wyłącznikiem; Gniazdo wtykowe 230V (osobny obwód 16A); Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Koryto porządkowe z baterią; Umywalka z baterią; Macerator; Macerator nie wchodzi w zakres dostawy urządzeń; 45. Dyżurka pielęgniarek 6/94a Oprawy sufitowe EVG 4x18W (w tym jedna z modułem awaryjnym); Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Oprawa oświetlenia nocnego; Kinkiet nad umywalką i zlewem; Gniazdo wtykowe 230V ogólne; szt.4 Gniazdo wtykowe 230V EKG (osobny obwód); Umywalka z baterią; Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem oraz baterią; Instalacja teletechniczna; 29 Strona

30 Grzejnik higieniczny*; 46. Łazienka dla personelu 6/94b 47. Dyżurka pielęgniarek - posterunek 6/ Sala opatrunkowa czysta 6/96 Oprawa sufitowa z modułem awaryjnym; Kinkiet nad umywalką; Gniazdo wtykowe 230V nad umywalką; Lustro; Umywalka z baterią; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Uchwyt na papier chromowany; Oprawy sufitowe EVG 4x18; Oprawy halogenowe nad ladą; Gniazdo wtykowe 230V dedykowane; Gniazdo wtykowe 230V ogólne; szt.5 Oprawa oświetlenia nocnego; Centralka z wyświetlaczem wezwań przyzywówki; kpl.1 Monitory, rejestrator kamer korytarza; kpl.1 Domofon; Wyłączniki oświetlenia korytarza; kpl.1 Wyłącznik oświetlenia nocnego sal chorych; kpl.1 Wyłącznik oświetlenia nocnego korytarza; kpl.1 Sygnalizator gazów medycznych kpl.1 Oprawa sufitowa EVG 4x18W (oprawa z modułem awaryjnym); Gniazdo wtykowe 230V dedykowane; Gniazdo wtykowe 230V ogólne; szt.6 Gniazdo ekwipotencjalne; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo wtykowe 230V RTG osobny obwód; Kinkiet nad umywalką i zlewem; Wypust 2x 230V oświetl. dla lampy operacyjnej; Wypust pod lampę bakteriobójczą; Instalacja p.poż. i DSO Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; Instalacja teletechniczna; Instalacja Informatyczna; Instalacja gazów medycznych; 30 Strona

31 49. Sala zabiegowa 6/97a Wypust 230V pod klimatyzator; Wypust uziemienia podłogi antystatycznej (2x wypust w puszce fi 60 do pomiarów po przekątnej 15cm nad posadzką); Transparent świetlny Zbieg nie wchodzić Umywalka z beterią łokciową; Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa EVG 4x18W (oprawa z modułem awaryjnym); Gniazdo wtykowe 230V dedykowane; Gniazdo wtykowe 230V ogólne ; szt.6 Gniazdo ekwipotencjalne; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo wtykowe 230V RTG osobny obwód; Kinkiet nad umywalką i zlewem; Wypust 2x 230V oświetl. dla lampy operacyjnej; kpl.1 Wypust pod lampę bakteriobójczą; Wypust 230V pod klimatyzator; Wypust uziemienia podłogi antystatycznej (2x wypust w puszce fi 60 do pomiarów po przekątnej 15cm nad posadzką) Transparent świetlny Zabieg nie wchodzić Tablica TPG: 2x tlen medyczny 1x podtlenek azotu 1x sprężone powietrze medyczne 1x próżnia medyczna 1x odciąg gazów kpl.1 Sygnalizator gazów medycznych; Instalacja teletechniczna; Instalacja Informatyczna; Instalacja gazów medycznych; 31 Strona

32 50. Pokój z-cy ordynatora 6/97b 51. Sala przygotowań dla lekarzy 6/98a Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa EVG 4x18W (w tym jedna oprawa z modułem awaryjnym); Oprawa ewakuacyjna; Gniazdo wtykowe 230V dedykowane; szt.4 Gniazdo wtykowe 230V ogólne; szt.4 Grzejnik higieniczny; Oprawy sufitowe EVG 4x18 (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiety nad bateriami; Gniazdo 230V porządkowe (przedsionek); Specjalne koryto ze stali nierdzewnej przeznaczone do sal zabiegowych i operacyjnych na dwa stanowiska; Baterie bezdotykowe; Instalacja teletechniczna; Instalacja Informatyczna; 52. Łazienka 6/98b Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzki wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; szt. 2 Uchwyt na papier chromowany; 53. Pobyt dzienny 6/58c Oprawa sufitowa EVG 4x18 32 Strona

33 (w tym jedna z modułem awaryjnym, przełącznik w środku pomieszczenia) Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego Gniazdo wtykowe 230V ogólne szt.4 Gniazdo wtykowe 230V pod TV Grzejnik higieniczny*; szt Łazienka 6/103 Oprawa sufitowa (w tym jedna z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce); Instalacja przyzywowa; Grzejnik higieniczny łazienkowy; Lustro; Umywalka z baterią; Brodzik wraz z kabiną prysznicową, baterią słuchawką oraz uchwytem; Miska ustępowa wraz ze stelażem; Haczyki chromowane; Uchwyt na papier chromowany; Instalacja przyzywowa; 55. Pokój 2 łóżkowy 6/104 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); szt.8 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; 33 Strona

34 56. Łazienka 6/106 Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; Oprawa sufitowa z modułem awaryjnym; Kinkiet nad umywalką; Gniazdo wtykowe 230V nad umywalką; Instalacja przyzywowa; Umywalka z baterią; Grzejnik łazienkowy typu drabinkowego; Stelaż wraz z miską ustępową; Bateria prysznicowa + słuchawka wraz z uchwytem; Siedzisko składane dla niepełnosprawnych; montowane na stałe pod prysznicem; Uchwyt dla niepełnosprawnych (ze stali nierdzewnej); Lustro; Uchwyt na papier chromowany; Haczyki chromowane; Instalacja przyzywowa; Macerator nie wchodzi w zakres dostawy urządzeń; 57. Pokój 2 łóżkowy 6/107 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; szt.8 Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; Instalacja gazów medycznych; 34 Strona

35 Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; 58. Łazienka 6/109 Oprawa sufitowa z modułem awaryjnym; Kinkiet nad umywalką; Gniazdo wtykowe 230V nad umywalką; Instalacja przyzywowa; Umywalka z baterią; Grzejnik łazienkowy typu drabinkowego; Stelaż wraz z miską ustępową; Bateria prysznicowa + słuchawka wraz z uchwytem; Siedzisko składane dla niepełnosprawnych; montowane na stałe pod prysznicem; Uchwyt dla niepełnosprawnych (ze stali nierdzewnej); Lustro; Uchwyt na papier chromowany; Haczyki chromowane; Instalacja przyzywowa; Macerator nie wchodzi w zakres dostawy urządzeń; 59. Pokój 2 łóżkowy 6/110 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W (w tym 1 oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad łóżkiem; Instalacja teletechniczna; Instalacja przyzywowa; 35 Strona

36 Oprawa oświetlenia nocnego; Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego; Gniazdo wtykowe 230V ogólne (2x4); szt.8 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Gniazdo wtykowe 230V dla TV; Gniazdo ekwipotencjalne; Instalacja przyzywowa (manipulator nad łóżkami); Kasownik wezwań; Lampka sygn. nad drzwiami (przyzywówka); Wypust uziemienia do szyny lekkiej i ciężkiej; Instalacja pod kamerę kpl.1 Punkt poboru tlen medyczny; Punkt poboru próżnia medyczna; Grzejnik higieniczny*; Instalacja gazów medycznych; 60. Gipsownia 6/112 Oprawa sufitowa EVG4x18W (jedna oprawa z modułem awaryjnym); Kinkiet nad umywalką; Gniazdo wtyczkowe 230V ogólne 3x3; Gniazdo wtyczkowe 230V porządkowe; Zlewozmywak jednokomorowy Umywalka z baterią Separator gipsu do instalacji kanalizacji; szt Pracownia protetyczna 6/113 Oprawa sufitowa EVG 4x18W szt. 3 (w tym jedna z modułem awaryjnym); Oprawa oświetlenia awaryjnego; Gniazda wtykowe 230V ogólne 3x3; szt.9 Gniazdo wtykowe 230V porządkowe; Kinkiet nad umywalką; Wypust 230W pod wentylator; 36 Strona

37 Wentylator wyciągowy wraz z sterowaniem i regulacją obrotów; Umywalka z baterią łokciową; Grzejnik higieniczny*; 62. Komunikacja 6/58b Oprawa sufitowa EVG 4x18W szt. 12 (w tym 4 oprawy z modułem awaryjnym); Oprawy oświetlenia nocnego; szt.8 Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego; Oprawy oświetlenia kierunkowego; Gniazda wtykowe 230V ogólne; szt.5 Gniazda wtykowe 230V RTG (osobny obwód); Transparent świetlny; Instalacja domofonowa; Instalacja kontroli dostępu; Grzejnik higieniczny*; Instalacja oddymiania; Wszystkie rozwiązania wymagają ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym. * UWAGA: Grzejniki wymienione lub zostaną wymienione w ramach kontraktu na termomodernizację budynku. Wymianę realizuje firma ERBUD S.A Zestawienie urządzeń teletechnicznych i informatycznych tabela w punkcie Strona

38 9.5 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników: Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu +/ 10%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu oraz spełnienia wymagań Użytkownika i obowiązujących przepisów budowlanych. Kubatury, podane w programie, są orientacyjne. 10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 10.1 Przygotowanie terenu budowy: Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów w/g. aktualnych potrzeb oraz w/g. przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę - instalacje opomiarować. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia na koszt wykonawcy. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty, aprobaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia: Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmować będzie: - rozebranie starych okładzin ściennych i podłogowych; - demontaże stolarki drzwiowej drewnianej wraz z futrynami; - demontaż ścianek aluminiowych; 38 Strona

39 - demontaż starego sufitu podwieszanego aluminiowego; - demontaż starych instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o, gazów medycznych; - demontaż zbędnych kanałów wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaślepieniem czynnych odcinków; - demontaż paneli gazów medycznych; - odnowienie stolarki drzwiowej wejściowej na oddział, na holl windowy, klatkę K3, - odnowienie stolarki aluminiowej rozwieralnej i rozsuwanej - rozebranie ścian działowych ceglanych; - rozebranie ścian działowych z płyt KG - skucie starej wylewki cementowej; - wykonanie nowej wylewki wraz z samopoziomem; - wykonanie nowych ścian działowych ceglanych oraz z płyt KG; - wykonanie izolacji przeciwwodnej - wykonanie niezbędnych instalacji wod./kan.; - wykonanie niezbędnych instalacji c.o.; - wykonanie instalacji gazów medycznych jako punkty podtynkowe; - wykonanie nowej instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej, teletechnicznej. - wykonanie niezbędnej instalacji p. poż. DSO + SAP - wykonanie instalacji przyzywowej; - wykonanie instalacji interkomowej; - wykonanie niezbędnych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; - wykonanie instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych; - wykonanie nowych okładzin ściennych (płytki ceramiczne, farba lateksowa); - wykonanie nowych okładzin podłogowych (gress, wykładziny PCV); - wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych i pełnych z płyt kartonowo-gipsowych, - montaż stolarki drzwiowej drewnianej; - montaż stolarki drzwiowe aluminiowej; - montaż drzwi automatycznych; - podpięcie nowych przyborów sanitarnych; - montaż grzejników w nowych pomieszczeniach; - próby, testy, rozruchy; - prace porządkowe; 10.3 Wymagania z zakresu konstrukcji ścian działowych: Modernizacja w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych polega na: wykonaniu wyburzeń ścianek działowych ceglanych; budowie nowych ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych Wymagania dotyczące architektury i wykończenia: Rozwiązania materiałowe: Podane poniżej przykładowe proporcje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Rozwiązania architektoniczno-budowlane: 39 Strona

OPIS ZAMÓWIENIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNĘTRZN POMIESZCZEŃ

OPIS ZAMÓWIENIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNĘTRZN POMIESZCZEŃ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PRZY DOCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne

Bardziej szczegółowo

IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I 84 WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane 84 V. ZAŁACZNIKI

IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I 84 WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane 84 V. ZAŁACZNIKI PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA POWIEKSZENIA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O SPIS TREŚCI: I

Bardziej szczegółowo

IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I 84 WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane 84 V. ZAŁACZNIKI

IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I 84 WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane 84 V. ZAŁACZNIKI PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA POWIEKSZENIA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu `Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach Zamówienia obejmuje wykonanie: I. dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

5 II. CZĘŚĆ OPISOWA 6 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość oddziału i zakres robót budowlanych

5 II. CZĘŚĆ OPISOWA 6 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość oddziału i zakres robót budowlanych PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZPITALA NA ODDZIAŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 4 1. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ PO ZAKŁADZIE ENDOSKOPII NA POTRZEBY SALI ODPRAW I GABINETU W SEGMENCIE C1 NA POZIOMIE 0

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ PO ZAKŁADZIE ENDOSKOPII NA POTRZEBY SALI ODPRAW I GABINETU W SEGMENCIE C1 NA POZIOMIE 0 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ PO ZAKŁADZIE ENDOSKOPII NA POTRZEBY SALI ODPRAW I GABINETU W SEGMENCIE C1 NA POZIOMIE 0 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z

Bardziej szczegółowo

RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O

RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O ZADANIE NR 1 SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI WĘZŁÓW SANITARNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALA W SEG. B-1 I B-3 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - Murowanie ścianek działowych z pustaków gazobetonowych

OPIS TECHNICZNY. - Murowanie ścianek działowych z pustaków gazobetonowych OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla Ginekologii, Izby Przyjęć Ginekologicznej, Korytarza od budynku łóżkowego do przychodni, holu między oddziałami Ginekologii a Położniczym oraz wybranych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni 1 31-826 Karków

1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni 1 31-826 Karków PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZPITALA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE.

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SEG. C

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SEG. C Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 30 kwietnia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni 1 31-826 Karków

1.3 Nazwa i adres Inwestora: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni 1 31-826 Karków ZADANIE NR 2 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI WYBRANYCH POMIESZCZEŃ Z DOSTOSOWANIEM ICH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI SEG. C-1 POZ.-1 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU G MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRUDNOWSKIEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ NEUROLOGII

Zgłoszenie REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU G MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRUDNOWSKIEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ NEUROLOGII WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 e-mail: wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SZATNI NA POZIOMIE +2 i -2 W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SZATNI NA POZIOMIE +2 i -2 W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SZATNI NA POZIOMIE +2 i -2 W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU SZATNI NA POZIOMIE +2 i -2 W SZPITALU im. LUDWIKA

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA Nr pom. 2.1 Powierzchnia w m 2 20,88 Kondygnacja Parter Okładziny ścian i tapeta szklana Wykończenie specjalne narożniki na ścianach Podstawowa,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu I. Lokalizacja Pomieszczenia objęte zakresem remontu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Branża: ELEKTRYCZNA Nazwa obiektu: Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Nazwa zamówienia: Remont obiektów CL OR KOD CPV 45311 000 0 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 (MODYFIKACJA)

ZAŁĄCZNIK NR 7 (MODYFIKACJA) ZAŁĄCZNIK NR 7 (MODYFIKACJA) PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z REMONT POMIESZCZEŃ W CELU UTWORZENIA IZOLATEK NA ODDZIAŁACH CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ ORAZ CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ Numer ogłoszenia: 120542-2014; data zamieszczenia: 09.04.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Ul. TOCHTERMANA Radom AUTOR:

INWESTOR: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Ul. TOCHTERMANA Radom AUTOR: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ POD FILARAMI NA PORADNIE OKULISTYCZNĄ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI W SEGMENCIE E i F RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul.

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. TEMAT: FAZA: CZĘŚĆ: Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 Prace przedprojektowe Koncepcja funkcjonalno-programowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. Notatka służbowa 2. Opis techniczny II CZĘŚĆ RYSUNKOWA L.p. Temat rysunku Skala Nr. rys. 1 Schemat zasilania E-1 2 Schemat i widok rozdzielnicy TOR5, TON5 E-2 3

Bardziej szczegółowo

DOKUMETACJA TECHNICZNA. TEMAT: Prace remontowe w obrębie bloku operacyjnego.

DOKUMETACJA TECHNICZNA. TEMAT: Prace remontowe w obrębie bloku operacyjnego. DOKUMETACJA TECHNICZNA załącznik nr 5 TEMAT: Prace remontowe w obrębie bloku operacyjnego. ADRES : Ostrów wielkopolski ul Limanowskiego 20-22 INWESTOR: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 63-400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45431000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL.

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL. WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL. NIESZAWSKA 6 ZWROT - POKRYCIE ZMYWALNE ŚCIANY OZNACZA NP. PŁYTKI CERAMICZNE,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 1 Projekt budowlany wraz z pełną

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków Nr Sprawy ZP 17/2008 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis Techniczny GRUPA 1 Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ogólnobudowlanej wraz z projektami branżowymi, na podstawie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Karty pomieszczeń objętych przebudową

Karty pomieszczeń objętych przebudową Karty pomieszczeń objętych przebudową Karta nr 12 Korytarz / 1. Kosze na śmieci do segregacji odpadów 2 kpl. 2. Odbojoporęcze 1. elektryczne 6 szt. gniazda podwójne. 2. oświetleniowe wg. opisu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na modernizację pomieszczeń stanowiska UBE poprzez montaż dodatkowych przegród szklanych

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na modernizację pomieszczeń stanowiska UBE poprzez montaż dodatkowych przegród szklanych Załącznik A do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na modernizację pomieszczeń stanowiska UBE poprzez montaż dodatkowych przegród szklanych Nazwa zamówienia: Opracowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1

IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1 IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH dot. pomieszczeń piwnicy, parteru, I i II ptr. - etap 1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ Wymagana wysokość pomieszczeń (w świetle): - w zespole

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Likwidacja awarii w pomieszczeniach natrysków na IV oraz III piętrze, usunięcie zawilgocenia sufitów w obrębie pomieszczeń Kody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZADANIE: Roboty budowlane związane z częściowym remontem nawierzchni przy wejściu głównym do budynku ZAMAWIAJĄCY: ICZMP ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź Opracował: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania remontu pomieszczeń części głównej pierwszego piętra budynku Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) , fax (12) ,

tel. sekr. (12) , fax (12) , Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 7 luty 2013 r. DZPiZ 22/ZP/2013

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: OBIEKT: GIMNAZJUM NR 19 W ŁODZI. ADRES: Łódź, Ul. Wapienna 17 działki ewid. nr 219/3, 219/6, 219/ AUTOR: Aleksandra Sachajko

OPRACOWANIE: OBIEKT: GIMNAZJUM NR 19 W ŁODZI. ADRES: Łódź, Ul. Wapienna 17 działki ewid. nr 219/3, 219/6, 219/ AUTOR: Aleksandra Sachajko OPRACOWANIE: OPIS DO PLANOWANYCH ROBÓT REMONTOWO KONSERWACYJNYCH SAL LEKCYJNYCH DLA GIMNAZJUM NR 19 W ŁODZI 91-087 Łódź, Ul. Wapienna 17, działki ewid. nr 219/3, 219/6, 219/10-14 OBIEKT: GIMNAZJUM NR 19

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA"

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MARIA 4. H A M M E R - B U D PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA" dla potrzeb PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ a n e k s d o t. P r a c o w n i R e n t g e n a w BZLR w

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ZD-projekt HTS Spółka z o.o Kraków, ul. Ujastek 1

BIURO PROJEKTÓW ZD-projekt HTS Spółka z o.o Kraków, ul. Ujastek 1 ZD-projekt HTS Spółka z o.o. 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1 Tel. (012) 644-06-98, Fax: (012) 643-72-99, skrytka pocztowa 86 Konto Bankowe: 10601392-320000006728 BPH S.A. II Oddział Kraków NIP: 678-002-68-62,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 19 Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZOZ/DO/OM/ZP/54/14

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZOZ/DO/OM/ZP/54/14 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno uŝytkowy w celu wykonanie projektu, przebudowy oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju w ramach

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, wykonanie robót wraz z dostawą i montażem urządzeń Pracowni Elektrofizjologii

Bardziej szczegółowo

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Sali Rady Wydziału wraz z serwisem Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI SPIS ZAWARTOSCI TECZKI OPIS KONCEPCJI... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. CEL OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. PROGRAM UŻYTKOWY... 3 5. ZATRUDNIENIE... 4 6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA. Inwestor: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a

TECHNOLOGIA. Inwestor: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII I ODDZIAŁU UROLOGII W BUDYNKU A SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE PIĘTRO VI DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie stanowi załącznik do zgłoszenia prac budowlanych, których celem jest:

Opracowanie stanowi załącznik do zgłoszenia prac budowlanych, których celem jest: 1 OPIS TECHNICZNY. Opracowanie stanowi załącznik do zgłoszenia prac budowlanych, których celem jest: - modernizacja istniejącego Zakładu Rehabilitacji w budynku B, II p.., oraz stworzenie w jego obrębie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIESZCZEŃ PROJEKT: Marzec 2011

KARTY POMIESZCZEŃ PROJEKT: Marzec 2011 PROJEKT: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ( CPV

Bardziej szczegółowo

1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69 wymiana 2 okien

1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69 wymiana 2 okien Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz pomieszczeń wraz z zakresem robót remontowych Powierzchnia w mkw. 1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Dializ na Oddział

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 50 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

sanitariaty ogólnodostępne oraz sanitariaty pracowników przystosowane do systemu podciśnieniowego

sanitariaty ogólnodostępne oraz sanitariaty pracowników przystosowane do systemu podciśnieniowego Uzupełnienie informacji dotyczących standardu białego montażu (producent, seria produktu) oraz armatury czerpalnej (seria produktu Delabie), Biały montaż wg opisu do projektu architektury: ZESZYT AM ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania:

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: Przystosowanie i adaptacja pracowni praktycznej nauki zawodu pod wymogi certyfikatu ULC 1) Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SP ZOZ PROSZOWICE UL. KOPERNIKA 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SP ZOZ PROSZOWICE UL. KOPERNIKA 13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SP ZOZ PROSZOWICE UL. KOPERNIKA 13 Miejsce wykonywania Poradnia Chirurgiczna (gabinet lekarski) Poradnia Kardiologiczna Poradnia Laryngologiczna Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

Bardziej szczegółowo