PLAN ZDROWOTNY. Opole marzec 2004 r. WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na 2005 rok

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZDROWOTNY. Opole marzec 2004 r. WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na 2005 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XVIII /162/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2004 r PLAN ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole marzec 2004 r.

2 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/162/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia.31 marca 2004 r. ZAŁĄCZNIK do PLANU ZDROWOTNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole 2004 r.

3 PLAN ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na 2005 r. spis treści str. część I 1.1 Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Ogólna charakterystyka urodzeń i umieralności współczynnik żywych urodzeń na 1000 osób, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową - poniżej 2500g, w tym poniżej 1000g, na 1000 żywych urodzeń, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach współczynnik zgonów na 10 tys. osób, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś współczynnik zgonów na 10 tys., ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe i płeć współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś współczynnik umieralności na 1000 mieszkańców z powodu wszystkich zgonów, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe i płeć głównych przyczyn zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10, ogółem w województwie wg grup wiekowych główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10, wg grup, w poszczególnych powiatach wg grup wiekowych Chorobowość i zapadalność struktury hospitalizacji ogólnej i psychiatrycznej mieszkańców województwa w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa, na rzecz: a) mieszkańców województwa, b) ubezpieczonych zamieszkałych na terenie innych województw, wg ICD zapadalności na wybrane choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi - wg ICD-10, według listy chorób struktury niepełnosprawności z podziałem wg stopni tej niepełnosprawności, orzeczonych przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności struktury niepełnosprawności z podziałem wg przyczyn tej niepełnosprawności zgodnie z ICD-10w systemie kategorii 3-znakowych orzeczonych przez ZUS i KRUS

4 1.4 Zapobieganie chorobom liczby zrealizowanych szczepień wśród dzieci i młodzieży (wyszczepialność), w stosunku do zobowiązania wynikającego z kalendarza szczepień obowiązkowych liczby osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi raka piersi liczby osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi raka szyjki macicy liczby osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi raka prostaty liczby osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi stomatologii innych zrealizowanych programy profilaktyczne realizowane przez samorządy lokalne realizowanych przez samorząd województwa inne Czynniki ryzyka mieszkańców województwa szacowana populacja regularnie palących papierosy szacowana populacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywanych inne zachowania ważne z punktu widzenia powstawania problemów zdrowotnych mieszkańców województwa Czynniki społeczno-ekonomiczne populacji ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś struktury populacji według płci i wieku ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś zmian demograficznych na podstawie danych GUS, wg struktury wiekowej, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś aktualnej prognozy ludności na podstawie danych GUS dla województwa i powiatów, z uwzględnieniem struktury wieku oraz podziału miasto-wieś na okres 4 lat następujących po roku rocznego wzrostu albo spadku przyrostu naturalnego w okresie co najmniej czterech następujących po sobie lat, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś współczynnika płodności kobiet w województwie wg przedziałów wiekowych, w podziale na powiaty struktury populacji według poziomu wykształcenia ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś stopy bezrobocia -w podziale na powiaty i dla województwa liczby uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych ogółem i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś

5 1.7 Środowisko fizyczne charakterystyka województwa i poszczególnych powiatów w zakresie stężenia w powietrzu: CO2, SO2, ołowiu, ozonu i PM10 w zakresie dostępnych danych liczby ludności korzystającej z wody pitnej odpowiadającej warunkom określonym w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w stosunku do ogółu liczby mieszkańców w województwie i w poszczególnych powiatach stanu wodociągów oraz stopnia skanalizowania w województwie i w poszczególnych powiatach Zasoby systemu ochrony zdrowia zbiorcze zestawienie zbiorcze dla województwa zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu zakłady opieki zdrowotnej, dla których jest inny niż wymieniony w pkt i organ założycielski Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w woj. opolskim opieka ambulatoryjna specjalistyczna i poz opieka stacjonarna Zasoby systemu ochrony zdrowia zestawione wg samorządów opieka stacjonarna zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim M S W i A zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest gmina Niepubliczne ZOZ w woj. opolskim opieka ambulatoryjna specjalistyczna zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim M S W i A zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest gmina opieka długoterminowa Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze wg powiatów na 10 tys. mieszkańców Domy Pomocy Społecznej w woj. wg powiatów

6 1.11 Społeczna ocena systemu ochrony zdrowia Uwagi i wnioski Medycznych Konsultantów Wojewódzkich Podsumowanie diagnoza stanu zdrowia populacji województwa opolskiego w okresie oraz wnioski z analizy materiałów dot. hospitalizacji wg klasyfikacji ICD Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych II część 2.1 Cele strategiczne Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego Cele długoterminowe : wg hierarchii ważności Cele krótkoterminowe : wg hierarchii ważności Kierunki działań Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dla populacji gminy plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnictwa i ginekologii, a także stomatologii podstawowa opieka zdrowotna stomatologia dla populacji powiatu - plan zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa zbiorczy plan zaspokojenia potrzeb na specjalistyczną ambulatoryjną opiekę zdrowotną dla populacji powiatu - plan zaspokojenia potrzeb w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa plan zaspokojenia potrzeb w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa - plan realizacji programów profilaktycznych Plan działań operacyjnych Etapy realizacji planu Projekt sieci szpitali i oddziałów szpitalnych w Województwie Opolskim Spis Tabel i Tabele w Załączniku do planu Zdrowotnego na 2005 r....

7 System ochrony zdrowia ma zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne wszystkim mieszkańcom poprzez zaspokojenie zarówno indywidualnych jak i zbiorowych potrzeb zdrowotnych. Ostatnie wydarzenia wokół realizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ nie zwalniają z obowiązku Samorządy Województw - zorganizowania ochrony zdrowia na swoim terenie, służy temu stworzenie wojewódzkiego planu zdrowotnego. Wojewódzki Plan Zdrowotny Województwa Opolskiego na 2005 r. powstał na postawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2003 r ( Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wojewódzki plan zdrowotny oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu ( Dz. U. Nr 115, poz. 1087, zawiera podstawowe informacje niezbędne do określenia potrzeb zdrowotnych dla mieszkańców Województwa Opolskiego, stanowi wytyczne dla wojewódzkiego planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. I część opracowanego Planu Zdrowotnego zawiera charakterystykę zdrowotną mieszkańców regionu, na którą składają się najważniejsze parametry określające stan zdrowia populacji. Są nimi: diagnoza stanu zdrowia, chorobowość i zapadalność, zapobieganie chorobom, czynniki ryzyka mieszkańców, czynniki społeczno-ekonomiczne, środowisko fizyczne. II część Planu Zdrowotnego zawiera plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych (uwzględnia konieczność zapewnienia ubezpieczonym dostępu do świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego specjalistycznego, świadczeń w zakresie poz, opieki stomatologicznej) określa priorytety (cele strategiczne według hierachii ważności, kierunki działań, warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, plan działań operacyjnych ze sposobem jego zarządzania). Dane epidemiologiczne i statystyczne do analizy zostały zebrane dzięki współpracy z instytucjami wojewody, samorządów lokalnych: gminnych i powiatowych oraz innymi instytucjami dysponującymi danymi o mieszkańcach naszego województwa oraz zasięgnięciu opinii ekspertów medycznych Wojewódzkich Konsultantów Medycznych. Dane źródłowe z systemu ochrony zdrowia pochodzą od: 1. samorządów gminnych i powiatowych, 2. Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego, 3. Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 4. Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 5. Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego 6. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 7. z jednostek ochrony zdrowia województwa opolskiego, 8. Opolskiego oddziału ZUS i KRUS, 9. Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności, 10. Opolskiego Inspektora Ochrony Środowiska 1

8 I część. Charakterystyka Województwa Opolskiego Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa opolskiego, lata Województwo opolskie jest najmniejszym Polskim województwem - zajmuje km 2 (co stanowi 3% powierzchni kraju). Jest ono najmniejszym województwem w kraju pod względem powierzchni oraz jednym z najmniejszych pod względem potencjału ludnościowego. Przeciętna gęstość zaludnienia to 114,7 osób na km 2. stolicą województwa jest miasto Opole liczące mieszkańców, kobiety w stolicy województwa stanowią 53% wszystkich mieszkańców. Według stanu na dzień 30 czerwca 2003, roku województwo opolskie zamieszkiwało tys. osób, w tym 555,3 tys. w mieście i 502,6 na wsi. Ogólnie ludność województwa opolskiego stanowiła 2,8% ludności Polski. W miastach województwa opolskiego zamieszkiwało 52,3% populacji. W ramach jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału administracyjnego w województwie opolskim funkcjonuje obecnie 12 powiatów (11 powiatów ziemskich i jeden grodzki z siedzibą w Opolu) oraz 71 gmin (w tym 3 miejskie, 31 miejsko wiejskie, 37 wiejskich). Strukturę ludności według płci i wieku kształtują urodzenia i zgony oraz ruch naturalny ludności. 1.2 Ogólna charakterystyka urodzeń i umieralności Współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś. Tabela I.2.1 w Załączniku Od kilku lat w województwie opolskim notuje się stały spadek liczby nowonarodzonych dzieci. Od 1997 roku wskaźnik urodzeń żywych uległ obniżeniu do liczby jednocyfrowej i nadal ulega tendencji spadkowej. Sytuacja ta budzi zaniepokojenie, bowiem równocześnie maleje przyrost naturalny ludności, a od 2000 roku notuje się ujemny przyrost (rok 2000 (- 9), rok 2001 (-207). W roku 2000 wskaźnik urodzeń żywych wyniósł 8,6 urodzeń na

9 ludności. W 2001 roku uległ obniżeniu o 0,3. Za rok 2002 obliczono wskaźnik za 3 kwartały, który wyniósł 5,9. Podobne tendencje spadkowe obserwuje się analizując współczynnik urodzeń żywych w miastach i na wsiach województwa opolskiego. O ile w miastach wskaźnik utrzymywał się na jednakowym poziomie w roku 2000 i 2001 (odpowiednio: 8,0 i 8,1 ) a za 3 kwartały roku 2002 wyniósł 5,7 urodzeń na 1000 ludności, to na wsiach wahania poziomu wartości wskaźnika są większe. Z 9,4 w roku 2000 obniżył się do 8,5 w roku Za 3 kwartały 2002 r. wskaźnik wyniósł 6,2. W poszczególnych powiatach województwa opolskiego również obserwuje się malejący trend urodzeń żywych. Na 12 powiatów tylko w dwóch (głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim) zanotowano niewielki wzrost (o 0,1 ) wskaźnika urodzeń żywych. Najwyższy wskaźnik w roku 2000 odnotowano w powiecie namysłowskim (10,1), a najniższy w m. Opolu (7,1). W roku 2001 najwyższy wskaźnik zanotowano w powiecie brzeskim i namysłowskim (po 9,6), a najniższy w powiecie krapkowickim (7,3) i m. Opolu (4,4). W 3 kwartałach 2002 roku najwięcej dzieci urodziło się w powiecie namysłowskim (współczynnik 6,7), głubczyckim (6,6) i oleskim (6,5), a w m. Opolu urodziło się najmniej dzieci (wskaźnik 5,0). W 2000 roku najwyższe wskaźniki urodzeń odnotowano na wsiach w powiatach: brzeskim (11,8), namysłowskim (10,8), prudnickim (10,8), nyskim (10,5), kluczborskim (10,1) i oleskim (10,0). Natomiast najniższe wskaźniki zanotowano w miastach w powiecie opolskim (5,8) i m. Opolu (7,1). W 2001 roku najwyższe wskaźniki urodzeń miały miejsce na wsiach w powiatach: namysłowskim (10,6) i brzeskim (10,5), a najniższe także na wsiach w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim (7,1), krapkowickim (7,1) i opolskim (7,3) oraz w miastach powiatu krapkowickiego (7,4) i m. Opolu (7,4). W pierwszych trzech kwartałach roku 2002 najwyższe współczynniki urodzeń żywych zanotowano na wsiach w powiecie brzeskim (7,4) i namysłowskim (7,3) a najniższe w m. Opolu (5.0) i na wsiach powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego (5,1) i krapkowickiego (5,1) Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową - poniżej 2500 g- na 1000 żywych urodzeń, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach. Tabela w Załączniku 3

10 W latach 2000 do 2002 współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową - poniżej 2500 g, - wynosił w województwie odpowiednio 5,0; 5,6; 5,4. W analizowanym okresie najwięcej wcześniaków rodziło się w szpitalu w Opolu i w Kędzierzynie Koźlu. W roku 2002 współczynnik przewyższający średnią wojewódzką wystąpił też w szpitalach w Głubczycach i Nysie Współczynnik zgonów na 10 tys. osób, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto wieś. Tabela I w Załączniku Do analizy wykorzystano dane z prowadzonego w Opolskim Centrum Zdrowia Publicznego komputerowego rejestru kart zgonów, które dotyczą zmarłych na terenie naszego województwa. Należy zaznaczyć, że różnica między danymi z WUS a danymi z rejestru może wynosić ok.7%, brakuje więc przypadków zgonów, które nastąpiły poza granicami województwa. Na koniec 2002 r. współczynnik umieralności ogólnej wyniósł w województwie 82,5, w miastach kształtował się na poziomie 74,9, na wsiach - 90,9; w porównaniu do roku 2001 wszystkie wartości są wyższe. Najwyższy współczynnik zgonów w 2002 r. zanotowano w powiatach: głubczyckim - 100,3/ w roku ,4/, prudnickim - 97,7/w roku ,6/, namysłowskim 91,8 a najniższy w powiecie krapkowickim -71,0 i opolskim - 73, Współczynnik zgonów na 10 tys. osób, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe i płeć. Tabele: I.2.4 ogółem; I.2.4 mężczyźni; I.2.4 kobiety; - w Załączniku Z danych wynika, że wciąż się utrzymuje tendencja wyższej umieralności u mężczyzn. W roku 2002 współczynnik umieralności mężczyzn ogółem w województwie wynosił 90,1 i był wyższy o 3,2 od wartości z roku 2001, u kobiet wynosił 75,2 i był wyższy o 1,1 od wartości z roku Wartości wyższe od średniej wojewódzkiej w zakresie umieralności ogólnej mężczyzn występowały zarówno w roku 2001 i 2002 w powiatach; głubczyckim, namysłowskim i prudnickim (powyżej 100,0), natomiast wartości niższe w m. Opolu oraz powiatach kluczborskim i krapkowickim. Zjawisko nadumieralności mężczyzn obserwuje się w każdej grupie wiekowej, średnio na 1 zgon kobiety przypada 1,2 zgony mężczyzn. 4

11 Szczególnie ostro widać różnicę w przedziale lat, gdzie w roku 2002 zgony mężczyzn 4,5-krotnie przewyższały zgony kobiet i w przedziale i (3-krotnie) Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych, ogółem województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miastowieś. Tabela I w Załączniku Umieralność niemowląt jest jednym z podstawowych wskaźników epidemiologicznych, przez niektórych autorów określana mianem wskaźnika typu wczesnego ostrzegania. Obniżanie się umieralności niemowląt jest jedną z przyczyn zwiększania się oczekiwanej długości życia. Trendy spadkowe umieralności niemowląt są obserwowane w Polsce od kilkudziesięciu lat. Umieralność niemowląt w województwie opolskim obniżała się w latach w podobnym tempie, choć 1999 ciągle była znacznie wyższa od współczynników dla Unii Europejskiej i wynosiła 8,2/1000 urodzeń żywych. Urodzenia żywe stanowiły 99,2% ogółu urodzeń. Ostatnio w województwie opolskim, podobnie jak w całym kraju, obserwuje się systematyczne zmniejszanie się umieralności niemowląt. W ostatnich 25 latach nastąpił duży spadek współczynnika zgonów niemowląt, który w skali województwa wyniósł prawie 75% - z 23,9 w roku 1976 do 6,0 w roku W 2000 roku wskaźnik ten osiągnął zatem najniższy poziom zarówno w obrębie dotychczasowych analiz tego wskaźnika dla województwa opolskiego jak i w porównaniu do innych województw. W poszczególnych powiatach współczynniki umieralności niemowląt osiągały różny poziom, najwyższy zanotowano w powiatach: namysłowskim (11,2 ), nyskim (9,4 ) i głubczyckim (8,6 ), natomiast najniższy osiągnęły powiaty: opolski (2,8 ), oleski (3,0 ) oraz brzeski (3,3 ). W miastach wskaźnik zgonów niemowląt wyniósł 5,5, podczas gdy na wsiach 6,4. W miastach najwyższy współczynnik zanotowano w powiecie namysłowskim (20,3 ), najniższy w powiecie strzeleckim (2,9 ) a w powiatach oleskim, opolskim i prudnickim w miastach zgonów niemowląt nie zanotowano. Na wsiach najwyższy wskaźnik miał miejsce w powiatach: głubczyckim (11,4 ) i nyskim (10,9 ), a najniższy w powiatach: brzeskim (2,2 ) i kluczborskim (2,8 ). 5

12 W roku 2001 wskaźnik umieralności niemowląt osiągnął nieco wyższy poziom niż w roku 2000 i wyniósł 6,7. Najwyższy wskaźnik zanotowano w powiecie kluczborskim (12,3 ) i w m. Opolu 10,5. Najniższy poziom osiągnął wskaźnik w powiecie namysłowskim, gdzie wyniósł on 2,3. W powiecie głubczyckim nie zanotowano zgonów niemowląt. W porównaniu do roku 2000 zwiększyły się wskaźniki zgonów niemowląt w miastach i na wsiach województwa opolskiego. W miastach wskaźnik wzrósł o 1,3 i wyniósł 6,8. Na wsiach wzrost był nieco niższy z 6,4 w roku 2000 do 6,6 w W miastach najwyższy wskaźnik umieralności niemowląt zanotowano w m. Opolu, gdzie osiągnął poziom 10,5. Najniższy współczynnik osiągnięto w miastach powiatów: strzeleckiego (3,3 ) i prudnickiego (3,7 ). W powiatach głubczyckim i namysłowskim zgonów niemowląt w miastach nie było. Na wsiach najwyższy wskaźnik umieralności niemowląt osiągnęły powiaty: kluczborski (15,6 ) i krapkowicki (12,9 ), a najniższy w powiecie strzeleckim 2,9. W pierwszych trzech kwartałach 2002 roku wojewódzki wskaźnik umieralności niemowląt wyniósł 5,5, w miastach osiągnął poziom 6,2 a na wsiach 4,7. Zgonów niemowląt nie zanotowano w powiecie oleskim oraz w miastach powiatów: głubczyckiego, oleskiego, opolskiego i strzeleckiego, a także na wsiach powiatów: brzeskiego, namysłowskiego i oleskiego. Zwracają uwagę wysokie współczynniki umieralności niemowląt w miastach powiatu brzeskiego (13,0 ), namysłowskiego (10,4 ) i nyskiego (12,8 ) współczynnik umieralności na 1000 mieszkańców z powodu wszystkich zgonów, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe i płeć. Tabele: I.2.6 ogółem; I.2.6 mężczyźni; I.2.6 kobiety; - w Załączniku Charakterystyka podobnie jak w pkt..4) Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD - 10, w systemie Kategorii 3-znakowych, ogółem w województwie wg grup wiekowych. Tabela I.2.7 ogółem; - w Załączniku 6

13 Od lat głównymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia, które w 2002r. stanowiły 53% wszystkich zgonów, nowotwory złośliwe, które stanowiły 25% oraz urazy 5,9%. Z powodu chorób układu krążenia zmarło w 2002r osób, o 240 więcej w porównaniu do roku Współczynnik umieralności na 10 tys. mieszkańców wynosił 44,0 i był o 2,3 wyższy niż w roku poprzednim. Współczynnik zgonów z powodu zawału serca utrzymywał się w latach na tym samym poziomie (7,4), natomiast umieralność z powodu udaru mózgu wzrosła w 2002r. o 0,9; współczynnik w roku 2002 wynosił 8,8. W roku 2002 z powodu nowotworów złośliwych zmarły 2243 osoby, o 71 więcej w porównaniu do roku 2001; współczynnik na mieszkańców był o 0,6 wyższy w porównaniu do roku Z powodu urazów i zatruć zmarło w 2002r. 527 osób, o 48 mniej w porównaniu do roku Współczynnik na mieszkańców uległ w roku 2002 zmniejszeniu o 0,4 w porównaniu do roku Z analizy danych wynika również, że mężczyźni 1,5 razy częściej niż kobiety umierają z powodu nowotworów i chorób układu oddechowego oraz 3 razy częściej z powodu urazów i 6 razy częściej popełniają samobójstwo. Kobiety natomiast częściej umierają z powodu chorób układu krążenia, z wyjątkiem choroby niedokrwiennej serca, gdzie dominują zgony mężczyzn. Główną przyczyną nadumieralności mężczyzn w przedziałach wiekowych i są urazy. Zjawisko to wywiera niekorzystny wpływ na sytuację rodzin, przybywa bowiem wdów i osieroconych dzieci Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD - 10, w systemie Kategorii 3-znakowych, w poszczególnych powiatach wg grup wiekowych. Tabela I w Załączniku W opracowaniu tego zagadnienia korzystaliśmy z informacji o zgonach z rejestru kart zgonów prowadzonego w Opolskim Centrum Zdrowia Publicznego. Analizę przeprowadzono 7

14 w odniesieniu do zgonów zarejestrowanych w 2001 i 2002 roku, które miały miejsce na terenie województwa opolskiego. W omawianych latach najwyższe współczynniki zgonów z powodu chorób układu krążenia, przewyższające znacznie średnią wojewódzką występują w powiatach: brzeskim, nyskim, kędzierzyńsko- kozielskim i krapkowickim W roku 2002 wartość współczynnika w powiecie nyskim (92,3) ponad dwukrotnie przewyższała wartość średniej wojewódzkiej, wynoszącej 44,0. W analizowanym okresie współczynniki zgonów z powodu nowotworów złośliwych, znacznie wyższe od średniej wojewódzkiej zanotowano w powiatach: oleskim, głubczyckim, prudnickim i kluczborskim. W roku 2002 wartości współczynników w powiatach oleskim (46,9), prudnickim (42,1) i głubczyckim (40,6) ponad dwukrotnie przewyższają wartość średniej wojewódzkiej, wynoszącej 20,7. Współczynnik zgonów z powodu przyczyn zewnętrznych wynosił w 2002 r. na poziomie województwa 4,9. Wartości znacznie wyższe od średniej zanotowano w powiatach oleskim 12,4, prudnickim 10,9, głubczyckim 8,8 oraz kluczborskim - 8,0. Uwagi: Obecna analiza stanu zdrowia posługuje się głównie współczynnikami zgonów z uwagi na słabo rozwinięte systemy monitorowania stanu zdrowia. Dla określenia potrzeb zdrowotnych znacznie korzystniejsze byłyby współczynniki chorobowości oraz zapadalności, które lepiej odzwierciedlają stan zdrowia populacji. W tym względzie zasoby informacji są niepełne, prowadzone w sposób zróżnicowany. 8

15 1.3 Chorobowość i zapadalność struktura hospitalizacji ogólnej i psychiatrycznej mieszkańców województwa w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa, w podziale na powiaty wg przyczyn leczenia - wg ICD-10, w systemie Kategorii 3- znakowych - w okresie, co najmniej dwóch następujących po sobie lat poprzedzających o 2 lata rok, dla którego przygotowywany jest wojewódzki plan zdrowotny. Tabela I dane z OCZP; I dane z NFZ - w Załączniku zapadalności na wybrane choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi - wg ICD-10 w systemie Kategorii 3-znakowych - w okresie co, najmniej dwóch następujących po sobie lat poprzedzających o 2 lata rok, dla którego przygotowywany jest wojewódzki plan zdrowotny, według następującej listy chorób; Zapadalności mieszkańców województwa na wybrane choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi 1 województwo (nazwa): OPOLSKIE Lp. Rozpoznania wg ICD-10 dane bezwzględnie wymagane dane uzupełniające (pomocnicze) rok 2002 rok 2001 rok 2000 rok 1999 rok Grypa (J10, J11) 752,6 913,5 2 Zatrucia i zakaźenia 48,4 51,6 pokarmowe(a02.0, A05.0, A05.1, A05.2, A05.3-A05.8 A05.9) 3 Gruźlica (A15-A19) 17,6 25,6 4 Kiła A51(objawowa i utajona) Kiła A52-A53 (Kiła późna) 0,1 0,3 0,3 0,5 Uwagi 5 Rzeżączka (A54) 0,1 0,3 6 AIDS (B20-B22) 0,3 0,6 7 Zakażenia HIV 0,9 0,8 8 Zapalenie opon mózgowych(a39.0, 5,2 7,0 G00.0, G00.1-GOO.9,A87, B00.3, B02.1, G03) 9 Zapalenie mózgu(a39.8, GO4.2, 1,0 0,8 A84, A83,A85, B00.4, B02.0, B25.8, A86, G04.8-G04.9) 10 Krztusiec (A37) 6,7 7,4 11 Borelioza (A69.2) 8,2 7,2 12 Różyczka (B06, P35.0) 83,4 256,2 13 Ospa wietrzna (B01) 398,8 401,4 14 Wirusowe zapalenie wątroby (B15- B19) 7,4 13,3 1 dane z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 9

16 Sytuacja epidemiologiczna zakażeń HIV, zachorowań na AIDS i zgonów z powodu AIDS w woj. opolskim i w Polsce w okresie : 1985r r. Zakażenia wirusem HIV W województwie opolskim pierwsze zakażenie wirusem HIV zgłoszono w 1986r. u dawcy krwi mężczyzny. Od tego czasu do 31 grudnia 2002r. zarejestrowano ogółem 146 potwierdzonych zakażeń tym wirusem, co stanowi 1,8% ogółu zakażonych w Polsce. Wśród 146 osób zakażonych i zarejestrowanych w woj. opolskim, w analizowanym okresie, 98 osób ( 67,1%) to osoby stosujące środki odurzające we wstrzyknięciach, 6 osób ( 4,1%) to homoseksualiści, 9 osób ( 6,2 %) to osoby heteroseksualne. Wśród ogółu zakażonych, 31 osób ( 21,2 %) nie podało drogi zakażenia ( chęć zatajenia ryzykownych zachowań lub brak wiedzy o drodze zakażenia). Zakażeni mężczyźni stanowili 73,3 % ( 107 osób) populacji zakażonych, kobiety 26,% ( 39 osób). Tylko 2-je dzieci w woj. opolskim (płci męskiej i żeńskiej), zakażonych wirusem HIV, posiada udokumentowaną prenatalną drogę zakażenia. Zakażenia HIV obywateli woj. opolskiego w okresie 1986 r. 31 grudnia 2002 r. Droga zakażenia Płeć Homo Narkomani Hetero Brak Dzieci Razem danych Mężczyźni Kobiety Razem W Polsce od wdrożenia badań w 1985r. do 31 grudnia 2002r. stwierdzono zakażenie HIV obywateli polskich, wśród których według obecnych danych Zakładu Epidemiologii PZH było co najmniej zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Zachorowania na AIDS W woj. opolskim, pierwsze zachorowanie na AIDS zarejestrowano w 1989r. Zachorowanie to dotyczyło czterdziestokilkuletniego mężczyzny narkomana. Wśród zarejestrowanych 31 osób chorych ( 2,5% w stosunku do zachorowań w kraju), 25 osób to mężczyźni,a 6 to kobiety. 15 chorych zakaziło się stosując odurzające środki we wstrzyknięciach. 3 osoby zakaziły się drogą stosunków homoseksualnych, 5 osób drogą stosunków heteroseksualnych, natomiast 8 osób nie podało drogi zakażenia. Zachorowania na AIDS w woj. opolskim rozpoznane w okresie grudnia 2002 Droga zakażenia Płeć Homoseks. Narkomani Heteroseks. Brak danych Razem Kobiety Mężczyźni Razem W Polsce w analizowanym okresie odnotowano zachorowań na AIDS. 10

17 Zgony z powodu AIDS W woj. opolskim, w omawianym okresie, zmarło z rozpoznanym AIDS 14 osób co stanowi 2,3 % zgonów z powodu AIDS w kraju. Przeważali mężczyźni - 11 osób, kobiet zmarło 3. 9 osób zażywało środki odurzające we wstrzyknięciach, 1 osoba podała jako drogę zakażenia stosunek heteroseksualny, natomiast 4 osoby nie podały drogi zakażenia. Zgony chorych na AIDS w woj. opolskim w okresie grudnia 2002 Droga zakażenia Płeć Homoseks. Narkomani Heteroseks. Brak danych Razem Kobiety Mężczyźni Razem W kraju w tym samym czasie zmarło 608 chorych. Uwagi końcowe: System zgłaszania i rejestracji, zakażeń HIV i zachorowań na AIDS jest dwukierunkowy. Zakażenia HIV, potwierdzone w laboratoriach referencyjnych, zgłaszane są przez te laboratoria bezpośrednio do Państwowego Zakładu Higieny. Natomiast, przypadki zachorowań na AIDS powinny być zgłaszane bezpośrednio do Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.. Oceniając dotychczasową sytuację epidemiologiczną zakażeń HIV, zachorowań na AIDS i zgonów z powodu AIDS w woj. opolskim, należy stwierdzić, że nie różni się ona zasadniczo od sytuacji w kraju. Województwo opolskie boryka się z takimi samymi problemami, jak i inne województwa, czyli brak potwierdzania przez niektóre laboratoria wyników dodatnich oraz nie zawsze terminowe zgłaszanie zachorowań na AIDS. Wniosek: Aby w przyszłości jakość danych epidemiologicznych nie uległa pogorszeniu i odpowiadała aktualnej sytuacji epidemiologicznej, należy w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu poprawę zgłaszalności zakażeń HIV, zachorowań i zgonów na AIDS oraz kompletności otrzymywanych danych. Choroby zawodowe Liczba leczonych ambulatoryjnie na choroby zawodowe w latach utrzymywała się na poziomie: w roku osób w roku osoby, w roku osoby 2 2 dane z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 11

18 1.3.3 struktury niepełnosprawności wg stopnia, orzeczonych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, - w okresie, co najmniej dwóch następujących po sobie lat poprzedzających o 2 lata rok, dla którego przygotowywany jest wojewódzki plan zdrowotny, ogółem i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe i płeć; grupy wiekowe należy określać z postępem 5 lat; Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu przekazał informację o strukturze niepełnosprawności wg stopnia i przyczyny orzeczonej przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności w latach 2001, 2002 i według obowiązujących zasad przekazywania informacji do MGPiPS - obowiązuje obecnie przedział grup wiekowych w następujących zakresach: 16 25, 26 40, 41 60, powyżej 60. Struktura niepełnosprawności orzeczonej przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności w roku Lp. Zespół lekki umiarkow any znaczny RAZEM Pow Województwo Brzeg Głubczyce K. Koźle Kluczbork Krapkowice Namysłów Nysa Olesno Opole Prudnik Strzelce Op W sprawozdawczości zespołów ds. orzekania obowiązują następujące przedziały wiekowe: 16-25, 26-40, 41-60, pow dane z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 12

19 Struktura niepełnosprawności orzeczonej przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2002 Lp. Zespół lekki umiarkowa ny znaczny RAZEM Pow Województwo Brzeg Głubczyce K. Koźle Kluczbork Krapkowice Namysłów Nysa Olesno Opole Prudnik Strzelce Op W sprawozdawczości zespołów ds. orzekania obowiązują następujące przedziały wiekowe: 16-25, 26-40, 41-60, pow

20 Struktura niepełnosprawności orzeczonej przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2003 Lp. Zespół lekki umiarkowa ny znaczny RAZEM Pow Województwo Brzeg Głubczyce K. Koźle Kluczbork Krapkowice Namysłów Nysa Olesno Opole Prudnik Strzelce Op W sprawozdawczości zespołów ds. orzekania obowiązują następujące przedziały wiekowe: 16-25, 26-40, 41-60, pow

21 1.3.4 struktury niepełnosprawności z podziałem według stopni tej niepełnosprawności zgodnie z ICD-10 w systemie kategorii 3-znakowych - orzeczonych przez ZUS i KRUS, w okresie co najmniej dwóch lat następujących po sobie, ogółem i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe i płeć: grupy wiekowe należy określać z postępem co 5 lat. Województwo Opolskie dane z ZUS 4 Orzeczenia pierwszorazowe w sprawach rentowych* według płci, wieku i grup chorobowych** w 2000 r. Wyniki badania statystycznego Grupy chorobowe Ogółem Wiek osób badanych 19 lat i mniej lat i więcej Ogółem Razem Mężczyźni Kobiety Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) Razem Mężczyźni Kobiety Nowotwory (C00 - D48) Razem Mężczyźni Kobiety w tym: Nowotwory złośliwe ( C00 - D09) Razem Mężczyźni Kobiety Nowotwory niezłośliwe (D10 - D36) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50 - D89) Razem Mężczyźni Kobiety Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00 - E90) Razem Mężczyźni Kobiety Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 - F99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu nerwowego (G00 - G99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby oka i przydatków oka (H00 - H59) Razem dane: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki - Warszawa 15

22 Mężczyźni Kobiety Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60 - H95) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu krążenia (I00 - I99) Razem Mężczyźni Kobiety w tym: Choroba nadciśnieniowa Razem Mężczyźni Kobiety Choroba niedokrwienna serca Razem Mężczyźni Kobiety Choroby naczyń mózgowych Razem Mężczyźni Kobiety Inne choroby serca Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu oddechowego (J00 - J99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu trawienia (K00 - K93) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00 - L99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00 - M99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu moczowo - płciowego (N00 - N99) Razem Mężczyźni Kobiety Pozostałe choroby Razem Mężczyźni Kobiety *) są to orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS ustalające: - całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - całkowitą niezdolność do pracy - częściową niezdolność do pracy - celowość przekwalifikowania zawodowego **) grupy chorobowe zgodne z Rewizją Dziesiątą Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 16

23 Województwo Opolskie dane z ZUS 5 Orzeczenia pierwszorazowe w sprawach rentowych* według płci, wieku i grup chorobowych** w 2001 r. Wyniki badania statystycznego Grupy chorobowe Ogółem Wiek osób badanych 19 lat i mniej lat i więcej Ogółem Razem Mężczyźni Kobiety Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) Razem Mężczyźni Kobiety Nowotwory (C00 - D48) Razem Mężczyźni Kobiety w tym: Nowotwory złośliwe ( C00 - D09) Razem Mężczyźni Kobiety Nowotwory niezłośliwe (D10 - D36) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50 - D89) Razem Mężczyźni Kobiety Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00 - E90) Razem Mężczyźni Kobiety Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 - F99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu nerwowego (G00 - G99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby oka i przydatków oka (H00 - H59) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60 - H95) Razem Mężczyźni Kobiety dane: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki - Warszawa 17

24 Choroby układu krążenia (I00 - I99) Razem Mężczyźni Kobiety w tym: Choroba nadciśnieniowa Razem Mężczyźni Kobiety Choroba niedokrwienna serca Razem Mężczyźni Kobiety Choroby naczyń mózgowych Razem Mężczyźni Kobiety Inne choroby serca Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu oddechowego (J00 - J99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu trawienia (K00 - K93) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00 - L99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00 - M99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu moczowo - płciowego (N00 - N99) Razem Mężczyźni Kobiety Pozostałe choroby Razem Mężczyźni Kobiety *) są to orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS ustalające: - całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - całkowitą niezdolność do pracy - częściową niezdolność do pracy - celowość przekwalifikowania zawodowego **) grupy chorobowe zgodne z Rewizją Dziesiątą Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 18

25 Województwo Opolskie - dane z ZUS 6 Orzeczenia pierwszorazowe w sprawach rentowych* według płci, wieku i grup chorobowych** w 2002 r. Wyniki badania statystycznego Grupy chorobowe Ogółem Wiek osób badanych 19 lat i mniej lat i więcej Ogółem Razem Mężczyźni Kobiety Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) Razem Mężczyźni Kobiety Nowotwory (C00 - D48) Razem Mężczyźni Kobiety w tym: Nowotwory złośliwe ( C00 - D09) Razem Mężczyźni Kobiety Nowotwory niezłośliwe (D10 - D36) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50 - D89) Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 - F99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu nerwowego (G00 - G99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby oka i przydatków oka (H00 - H59) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60 - H95) 6 6 dane: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki - Warszawa 19

26 Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu krążenia (I00 - I99) Razem Mężczyźni Kobiety w tym: Choroba nadciśnieniowa Razem Mężczyźni Kobiety Choroba niedokrwienna serca Razem Mężczyźni Kobiety Choroby naczyń mózgowych Razem Mężczyźni Kobiety Inne choroby serca Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu oddechowego (J00 - J99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu trawienia (K00 - K93) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00 - L99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00 - M99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu moczowo - płciowego (N00 - N99) Razem Mężczyźni Kobiety Pozostałe choroby Razem Mężczyźni Kobiety *) są to orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS ustalające: - całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - całkowitą niezdolność do pracy - częściową niezdolność do pracy - celowość przekwalifikowania zawodowego **) grupy chorobowe zgodne z Rewizją Dziesiątą Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 20

27 W Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu (OR KRUS) zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Z 1998r. Nr 7 poz. 25 z późn. zm.) lekarze rzeczoznawcy oraz komisje lekarskie Kasy orzekają w zakresie: - stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz przyczyn jego powstania, - stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, - stwierdzenia niezdolności do samodzielnej egzystencji, - ustalenia wskazań do rehabilitacji. Ubezpieczonego uważa się za długotrwale niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli ze względu na pogorszenie się jego stanu zdrowia istnieją przeciwwskazania do osobistego wykonywania niezbędnych prac w danym gospodarstwie rolnym w okresie dłuższym niż 6 m-cy. Niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za stałą, jeżeli stwierdzone, wg wiedzy medycznej, zmiany w stanie zdrowia, w stopniu powodującym przeciwwskazania, są nieodwracalne. Prowadzona przez OR KRUS statystyka wydanych orzeczeń lekarskich nie umożliwia opracowania zestawienia tabelarycznego wg wzoru dołączonego do pisma z dnia r., tj. wg powiatów, grup wiekowych, płci. Z tego też względu przekazujemy dane z zakresu orzecznictwa lekarskiego za lata wg możliwości naszych informatycznych baz danych. Załączone dane statystyczne nie obejmują powiatu Olesno, który nie wchodzi w obszar działania OR KRUS Opole, lecz OR KRUS Częstochowa. Liczba orzeczeń wydanych przez lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie w latach (dane z OR KRUS) w których orzeczono niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji: Wyszczególnieni e Długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, w tym: - z ogólnego stanu zdrowia - z tytułu wypadku przy pracy - z tytułu rolniczej choroby zawodowej Stała niezdolność do pracy, w tym: - z ogólnego stanu zdrowia - z tytułu wypadku przy pracy - z tytułu rolniczej choroby zawodowej Niezdolność do samodzielnej egzystencji 2001 rok 2002 rok 2003 rok Lekarze rzeczoznawcy Komisje lekarskie Lekarze rzeczoznawcy Komisje lekarskie Lekarze rzeczoznawcy Komisje lekarskie pierws KBL pierws KBL pierws KBL pierws KBL pierws KBL pierws KBL zo- zo- zo- zo- zo- zorazowe razowe razowe razowe razowe razowe *KBL oznacza kontrolne badanie lekarskie 21

28 Orzeczenia o zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (dane z OR KRUS) w grupach chorób w 2001 roku: Kody klasyfikowal ności chorób Orzeczenia w pierwszorazowych sprawach rent wydanych przez Lekarzy rzeczoznawców Komisje lekarskie O niezdolności do pracy O O niezdolności do O niezdolności pracy niezdolności długotrwała stała do długotrwał stała do samodzielnej a samodzielnej egzystencji egzystencji ogółem x Razem choroby x choroby zakaźne i pasożytnicze A 00 B w tym - gruźlica A 15 A nowotwory C 00 D zaburzenia F 00 F psychiczne - choroby układu G 00 G nerwowego - choroby układu I 00 I krążenia w tym - I 10 I nadciśnienie - niedokrwienie I 20 I serca - choroby układu J 00 J oddechowego - choroby układu K 00 K trawiennego w tym - wrzód K 25 K żołądka i dwunastnicy - choroby skóry i L 00 L tkanki podskórnej - choroby układu M 00 M kostno - stawowego - choroby układu N 00 N moczowo - płciowego - ciąża, poród, połóg O 00 O inne choroby Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych S 00 T

Plan Zdrowotny Województwa Opolskiego na 2005 rok

Plan Zdrowotny Województwa Opolskiego na 2005 rok System ochrony zdrowia ma zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne wszystkim mieszkańcom poprzez zaspokojenie zarówno indywidualnych jak i zbiorowych potrzeb zdrowotnych. Ostatnie wydarzenia wokół realizacji

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowali: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała 580/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2007 r.

Uchwała 580/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2007 r. Uchwała 580/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XVI/5/4 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 4 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 5. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracował: Małgorzata Łabęcka, Andrzej Kania Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH D Zachodniopomorskie Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-M azurskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie M azowieckie Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała: Agnieszka Sikora Akceptowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych

Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych 1 Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych dr n. ekon. Barbara Więckowska Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W LATACH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W LATACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W LATACH 2006-2007 Warszawa 2008 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

Kraków, marzec 2004 Departament Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kraków, marzec 2004 Departament Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wojewódzki Plan Zdrowotny 2005 Załącznik do uchwały Nr XVIII/261/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2004 r. Kraków, marzec 2004 Departament Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2017 Opracowała: Agnieszka Sikora Akceptowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Mapy potrzeb zdrowotnych Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Mapy Potrzeb Zdrowotnych Hospital Management 2015 r. CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

Mapy Potrzeb Zdrowotnych Hospital Management 2015 r. CENTRUM DIAGNOSTYCZNE Mapy Potrzeb Zdrowotnych Hospital Management 2015 r. CENTRUM DIAGNOSTYCZNE Andrzej Koronkiewicz MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH ANALIZA PRAWNO MERYTORYCZNA ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH *Nowelizacja ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2017 roku

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2017 roku Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2017 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Wydział Badań Statystycznych Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

RAPORTOZDROWIU IJEGOUWARUNKOWANIACH ZAROK205

RAPORTOZDROWIU IJEGOUWARUNKOWANIACH ZAROK205 RAPORTOZDROWIU MIESZKAŃCÓWMIASTAKRAKOWA IJEGOUWARUNKOWANIACH ZAROK205 ZDROWIE Raport o zdrowiu mieszkańców miasta krakowa i jego uwarunkowaniach za rok 2005 Referat Zdrowia Wydział Spraw Społecznych Urzędu

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo