Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"

Transkrypt

1 Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji

2 SPIS TREŚCI Wstęp Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana Wyzwania rzwjwe i cywilizacyjne Strategiczny kntekst eurpejski i krajwy Strategie eurpejskie Strategie krajwe Diagnza Cele, bszary działania, wskaźniki Prgramu Cele Obszary działania Kluczwe działania zintegrwanej infrmatyzacji Krzyści z realizacji prgramu Wskaźniki C zrbimy - kierunki interwencji Świadczenie e-usług publicznych Rekmendacje d katalgu pdstawwych e-usług Systematyzwanie i katalg e-usług Kryteria wybru e-usług Mnitrwanie e-usług Otwarty rząd i wspieranie rzwju spłeczeństwa bywatelskieg Dstępnść infrmacji publicznej i twartych zasbów Wsparcie nwczesnej edukacji

3 6.3. Wyznaczanie standardów i twrzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji Interperacyjnść Bezpieczeństw teleinfrmatyczne Ochrna cyberprzestrzeni Identyfikacja elektrniczna i usługi zaufania Technlgia Infrmatyzacja urzędów Kmpetencje w administracji publicznej Rla i funkcje epuap Integratr e-usług Brker infrmacyjny Prfil Zaufany epuap Pism gólne Repzytrium Prcesów Administracji Publicznej Mdel prceswy dstępu d rejestrów publicznych Repzytrium dbrych praktyk administracji Mdel współpracy w ramach prgramu infrmatyzacji Zmiany prawne w bszarze infrmatyzacji Finanswanie Pdsumwanie Harmngram Załącznik 1. Tabela 1 Etap przygtwania Prgramu Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Załącznik 2 Tabela 2 Etap wdrażania Prgramu Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Załącznik 3. Przegląd wybranych dstępnych usług e-administracji Załącznik 4. Przykładwe przedsięwzięcia przewidujące pnadresrtwy mdel współpracy

4 Wstęp Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa (PZIP) t strategiczny dkument pisujący działania rządu zmierzające d dstarczenia spłeczeństwu wyskiej jakści elektrnicznych usług publicznych. Celem Prgramu jest stwrzenie spójneg, lgiczneg i sprawneg systemu infrmacyjneg państwa, dstarczająceg e-usługi na pzimie krajwym i eurpejskim, w spsób efektywny jakściw i ksztw. Prgram zapewni współpracę istniejących raz nwych systemów teleinfrmatycznych administracji publicznej, eliminując jedncześnie pwielające się funkcjnalnści. Administracja jest dla bywatela i jemu ma służyć dlateg w Prgramie szczególnie kncentrujemy się na usługach e-administracji, skierwanych d bywateli, w tym przedsiębirców, raz wymaganiach związanych z rzwjem nwczesneg cyfrweg spłeczeństwa w perspektywie d rku D infrmatyzacji pdchdzimy w spsób zintegrwany. Bazując na diagnzie stanu infrmatyzacji na dziś, pkazujemy cele d siągnięcia i spsby ich realizacji, a także prpzycję działań pzwalających mnitrwać efektywnść siągania rezultatów. Pdstawą d infrmatyzacji usług jest również, nadążające za zmianami spłecznymi raz technlgicznymi, dpwiednie tczenie prawne - dlateg prpnujemy zmiany legislacyjne niezbędne d realizacji zadań publicznych drgą elektrniczną. Prgram pdlegać będzie kreswej aktualizacji, stswnie d technlgicznych, rganizacyjnych i spłecznych zmian, zachdzących w tczeniu administracji. Kiedy uznamy, że siągnęliśmy sukces? Wypełnienie celów PZIP mierzne będzie dsetkiem bywateli i przedsiębirców krzystających z e-usług administracji publicznej. Chcemy, by knsekwentny wzrst teg wskaźnika w 2020 r. uplaswał Plskę w pierwszej siódemce krajów Unii Eurpejskiej. Dtychczaswy prces infrmatyzacji charakteryzwał się rzwiązaniami wyspwymi, które dpwiadały zaptrzebwanim pszczególnych sektrów administracji publicznej, jednak nie zapewniały dstatecznej interperacyjnści systemów, c mgł mieć negatywny wpływ na realizację e-usług. W związku z pwyższym niezbędne stał się wprwadzenie nweg instrumentu planwania i krdynacji infrmatyzacji działalnści pdmitów publicznych, którym jest, ustanawiany w drdze uchwały Rady Ministrów, Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa. PZIP, bk Nardweg Planu Szerkpasmweg, jest dkumentem wyknawczym dla strategii rzwju, czyli strategii Sprawne Państw 2020 (SP2020). Odnsi się też pśredni d pzstałych strategii pnadsektrwych i nawiązuje d wytycznych tam najważniejszych prirytetów, celów i planów rzwjwych raz innwacyjnych działań. Dkument dgrywa też isttną rlę w planwaniu wydatków współfinanswanych przez Unię Eurpejską w perspektywie finanswej na lata Pgram jest ściśle pwiązany z przygtwanym przez Ministerstw Administracji i Cyfryzacji (MAC) strategicznym dkumentem Plicy Paper, dtyczącym cyfrweg rzwju Plski d 2020 r. Pwstał w ścisłej współpracy z pzstałymi resrtami i instytucjami publicznymi, które aktywnie będą uczestniczyć w realizacji działań przewidzianych w Prgramie i wynikających z nieg przedsięwzięć związanych z infrmatyzacją państwa. 4

5 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana Infrmatyzacja państwa ma wspierać budwanie mdelu państwa ptimum 2.0 pprzez krewanie i rzwój usług administracji publicznej rządwej i samrządwej raz mnitrwanie i pprawę ich jakści uwzględniając nwe mżliwści, jakie pjawiają się w związku z dynamicznym rzwjem technlgii cyfrwych raz rzbudwą cyfrwych zasbów i treści. Celem prgramu infrmatyzacji jest zapewnienie bywatelm i przedsiębircm, ale również samej administracji, dstępu d narzędzi użytecznych, bezpiecznych, prstych w stswaniu, pwszechnie dstępnych i neutralnych technlgicznie. Z punktu widzenia bywatela najważniejsza jest wygda załatwiania spraw urzędwych (w tym związanych z prwadzeniem działalnści gspdarczej), spraw związanych z chrną zdrwia, pszukiwaniem pracy, regulwaniem należnści, zdbywaniem wiedzy i wykształcenia. Obsługa klientów urzędów, w tym w szczególnści usługi elektrniczne, pwinny zapewnić szczędnść czasu, uwlnić bywateli d kniecznści wizyty w bsługującej jednstce, z wyłączeniem przypadków, kiedy sbiste stawienie się jest niezbędne. Przy wykrzystaniu usług elektrnicznych pwinn być mżliwe załatwianie spraw niezależnie d miejsca pbytu i rdzaju stswanej technlgii służącej d krzystania z sieci (sprzętu, prgramwania). Infrmatyzacja zintegrwana piera się na czterech następujących filarach 1 : Lgiczny i skuteczny bieg infrmacji, dzięki któremu administracja pmaga bywatelwi w realizacji jeg bwiązków na rzecz państwa raz wspiera g w realizacji jeg aspiracji. Infrmatyzacja pdprządkwana jest biegwi infrmacji. Kncentracja na prcesach w administracji publicznej i usługach jakie na zapewnia, nie zaś prjektach infrmatycznych. Właścicielem każdeg prcesu jest rgan władzy publicznej, działający pprzez urzędnika urzędu, który realnie dpwiada za kntakty na linii państwbywatel. Przejrzystść i efektywnść w wydatkwaniu śrdków publicznych. Wszystkie wybrane i realizwane rzwiązania muszą gwarantwać najlepszą mżliwą relację wyników d zaangażwanych nakładów. Neutralnść technlgiczna, która gwarantuje, że dstęp d usług i dstaw dla administracji nie jest graniczany i wynika jedynie z ptrzeb funkcjnalnych. Dbór rzwiązania zapewnia mżliwść zmiany dstawcy rzwiązań infrmatycznych, jeśli współpraca z becnym nie gwarantuje spełnienia czekiwań strny publicznej. 1 Na pdstawie raprtu Państw 2.0. Nwy start dla e-administracji. 5

6 Celem nadrzędnym administracji publicznej być pwinn takie budwanie nwych i mdernizacja istniejących systemów teleinfrmatycznych, aby były ne ze sbą spójnie i lgicznie pwiązane raz zrientwane na ptrzeby użytkwnika. Dtyczy t wszystkich systemów infrmatycznych niezależnie d ich usytuwania w strukturze rganizacyjnej państwa, w szczególnści czy system eksplatwany jest przez jednstki samrządu terytrialneg czy przez administrację centralną. Jest t warunek knieczny d teg, aby prawidłw funkcjnwał system infrmacyjny państwa. Zintegrwana Infrmatyzacja plegać będzie na kmplekswym, zarządczym pdejściu d budwy systemu infrmacyjneg państwa przez administrację, c w efekcie ma dprwadzić d zbudwania ładu teleinfrmatyczneg w państwie, przy udziale wszystkich zaintereswanych strn. Nie należy zintegrwanej infrmatyzacji kjarzyć z dążeniem d budwy super-systemu, który miałby bsługiwać wszystkie funkcje administracji państwwej. E-usługi, które pwstaną w wyniku realizacji prjektów infrmatycznych muszą się charakteryzwać wyską dstępnścią i ciągłścią działania, być pwszechne i zapewniać czekiwaną przez użytkwników jakść bsługi. Usługi większej złżnści zstaną wytwrzne dzięki zapewnieniu współdziałania (interperacyjnści) różnych systemów. Spełnienie wymagań w zakresie interperacyjnści będzie jednym z kluczwych kryteriów warunkujących decyzję budwie systemu teleinfrmatyczneg. Dzięki temu w ramach systemu infrmacyjneg państwa będzie ułatwine krzystanie ze spójnych danych, zgrmadznych w różnych rejestrach i systemach ewidencyjnych, przy realizacji różnych usług. 6

7 Równcześnie z budwą śrdwiska infrmatyczneg dstarczająceg usługi, budwane będą kmpetencje zarówn p strnie administracji jak i jej klientów, c zapewni wyski stpień krzystania z ferwanych e-usług. Budwanie systemu infrmacyjneg państwa bsługująceg wszystkie kluczwe prcesy i dstarczająceg usługi publiczne wymaga ustanwienia dpwiednich struktur rganizacyjnych na wszystkich pzimach pcząwszy d samdzielnych instytucji pprzez resrt d pzimu państwa. Zbudwanie, dstarczenie i utrzymanie pdstawweg zestawu usług elektrnicznych zapewniających bsługę bywateli (w tym przedsiębirców) raz samej administracji wymagać będzie sprawneg współdziałania różnych resrtów. W przypadku prcesów administracyjnych angażujących różne sektry, czy jednstki, twrzne będą pnadsektrwe zespły prjektwe. Budwa systemu infrmacyjneg państwa dbywać się będzie w ścisłej współpracy wszystkich jednstek administracji: zarówn administracji centralnej jak i jednstek samrządu terytrialneg (JST). Zakłada się, że frmalną pdstawą d współpracy pmiędzy MAC i JST w ramach niniejszeg Prgramu byłyby zapisy tzw. Linii Współpracy, która jest przumieniem pmiędzy MAC a JST prządkującym współpracę pmiędzy wspmnianymi pdmitami w kwestii budwy twarteg państwa i nwczesnej e-administracji. 7

8 2. Wyzwania rzwjwe i cywilizacyjne KLUCZOWE CYFROWE KOŁA ZAMACHOWE Dynamiczny rzwój kraju i gspdarki, stymulwany pprawą jakści zarządzania administracją w Plsce, zależy d kilku kluczwych czynników związanych z cyfryzacją kraju i infrmatyzacją administracji, w bszarze: rejestrów publicznych (w tym szczególnie referencyjnych) ich uprządkwania, stwrzenia warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgdnie z wymgami interperacyjnści) raz udstępnienia zawartych tam infrmacji prcedur ich uprszczenia, zinfrmatyzwania, zrientwania na użytkwnika i krzyść, którą trzyma w wyniku realizacji usługi publicznej infrastruktury zapewnienia ptymalnych nśników infrmacji/danych (w tym szczególnie: sieci, systemów zarządczych, technlgii przetwarzania danych) infrmacji zarządczej - krewanej na pdstawie wiarygdnych przekrjwych danych, stanwiących bazę d pdejmwania decyzji w zakresie plityk publicznych i narzędzie d samadaptacji systemów PAŃSTWO OPTIMUM 2.0 W warunkach radykalnych zmian gspdarczych, kulturwych i technlgicznych, ptrzebne są klarwna filzfia i nwe ramy funkcjnwania państwa. Państw ptimum pwinn dbać pwszechny dstęp d teg, c definiujemy jak sprzyjające rzwjwi dbra publiczneg. Dtyczy t takich usług publicznych jak: edukacja, praw d zabezpieczenia na starść, pmc na rynku pracy, dstępnść nawet jeśli jest t finanswane pprzez system składek pwszechneg systemu chrny zdrwia. W mdelu państwa ptimum, nie wystarczy działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsby na działanie razem z nimi. Ważna jest tu również harmnijna współpraca ze wspólntami lkalnymi i reginalnymi. Mżna t zrbić, realizując trzy kluczwe zadania: pprawić jakść usług administracji publicznej - rządwej i samrządwej, dzięki skupieniu uwagi na użytkwniku/bywatelu raz wykrzystaniu narzędzi jakie daje efektywna infrmatyzacja realizacji zadań Państwa; uzyskać efekt cyfrwej synergii prjektów mdernizujących administrację, uwzględniających cyfrwy charakter spłecznych, technlgicznych, rganizacyjnych zmian wielu aspektów funkcjnwania współczesneg świata, które wiążą się z wielkimi zmianami instytucjnalnymi i spłecznymi; przyjąć krótkterminwą, średni- i długkreswą perspektywę przy planwaniu bsługi prcesów w administracji publicznej, których statecznym beneficjentem ma być zadwlny bywatel. OBYWATEL PARTNEREM ADMINISTRACJI OTWARTY RZĄD 8

9 Dzięki technlgim cyfrwym zadania państwa mgą być realizwane w spsób bardziej efektywny, spersnalizwany i partycypacyjny. Plskie spłeczeństw przechdzi intensywną przemianę spwdwaną rzwjem cywilizacyjnym raz stałym wzrstem rli internetu i technlgii cyfrwych w stsunkach spłecznych. Państw i administracja muszą w tym kntekście dtrzymać krku bywatelm i wykrzystać szanse związane z cyfryzacją d lepszej realizacji zadań. Cyfrwa rzeczywistść pzwala na redefinicję relacji na linii rząd bywatel samrząd rganizacje pzarządwe, w kierunku większeg partnerstwa, a w knsekwencji transfrmacji mdelu funkcjnwania państwa w kierunku twarteg rządu, który będzie w stanie w większym stpniu włączać bywateli w pdejmwanie decyzji raz wykrzystywać ich wiedzę i umiejętnści. OTWIERANIE ZASOBÓW PUBLICZNYCH I INFORMACJA PUBLICZNA Nwe technlgie ułatwiają dstęp d infrmacji, rewlucjnizując jedncześnie dtychczaswe analgwe zasady jej funkcjnwania. Wraz z rzwjem internetu pwli zanikają nie tylk bariery infrmacyjne, ale i gegraficzne czy językwe. Obecnie wystarczy kmputer z dstępem d sieci, aby mieć dstęp d praktycznie niegraniczneg zasbu wiedzy. Nie stanwi też prblemu język w jakim zstały wytwrzne, pnieważ większść treści mże być tłumaczna autmatycznie. Stajemy w dbie gspdarki partej na wiedzy, przed ptrzebą kreślenia nweg prządku sprzyjająceg innwacyjnści dzięki mżliwści twrzenia i krzystania z zasbów wiedzy. W szczególnści dtyczyć t będzie mżliwści krzystania z zasbów finanswanych ze śrdków publicznych dużej wartści edukacyjnej lub gspdarczej, z zapewnieniem skutecznej chrny własnści intelektualnej. Przełży się t na krewanie nwych mdeli bizneswych, pbudzanie gspdarki wraz z rzwjem nwych e-usług, lepsze szanse edukacyjne i kreatywnść bywateli. Dstęp d danych grmadznych przez administrację stanwi zasób, którym trzeba bardziej efektywnie gspdarwać. Stanwią ne ptencjalne źródł pprawy sprawnści zarządzania państwem. Pdejmwanie decyzji na pdstawie umiejętnie grmadznych raz przetwarzanych aktualnych, przekrjwych, dzwierciedlających rzeczywisty stan wiarygdnych danych, t pdstawa sprawneg zarządzania państwem raz twrzenia plityk partych na dwdach. Wymaga t nie tylk uprządkwania rejestrów publicznych, ale także stwrzenia ptymalnych warunków i zapewnienia stswania standardów dla dzielenia się infrmacją zarządczą. Wszystkie dane przetwarzane są z zachwaniem rygrów bezpieczeństwa raz pszanwaniem prywatnści i tajemnicy statystycznej. OPTYMALNE WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Infrmatyzacja i upraszanie usług publicznych daje grmny ptencjał wzrstu efektywnści i przyjaznści państwa dla bywatela. Kluczwym wyzwaniem jest nadążanie za rzwjem 9

10 technlgicznym tam, gdzie zastswanie systemów twrznych i eksplatwanych przez administrację publiczną przynisłby knkretne krzyści użytkwe i ksztwe. Administracja pwinna nadążać za zmianami i czekiwaniami spłecznymi ferując pdbną d ferwanej kmercyjnie jakści i dstępnści usług publicznych tam gdzie krzyści są zidentyfikwane, a rachunek eknmiczny uzasadnia pniesienie nakładów i pdjęcie wysiłków związanych z realizacją. Dtyczy t ptymalneg wykrzystania nwczesnych technlgii w rzwijaniu ptencjału, jaki daje infrmatyzacja i cyfryzacja zarówn w funkcjnwaniu przedsiębirstw, cdziennym życiu bywateli i w działaniu administracji wewnątrz i na zewnątrz. W świecie partym nwe, błyskawicznie zmieniające się technlgie, t właśnie umiejętnść szybkieg dstswywania się d zmian, reagwania na nwe ptrzeby i zagrżenia, decyduje sprawnści państwa. Sprawnść państwa z klei w dużym stpniu wpływa na knkurencyjnść jeg gspdarki i pprawę jakści życia bywateli. 2 TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA JEDNOLITEGO RYNKU Wyzwania rzwjwe stjące przed naszym krajem zależą bardz silnie d trendów spłecznych i technlgicznych występujących w Eurpie i na świecie. Jedna z przewag knkurencyjnych mżliwych d siągnięcia przez kraje eurpejskie tkwi w integracji czyli stwrzeniu jednliteg rynku cyfrweg, któreg Plska pwinna być pełnprawnym i aktywnym człnkiem. Niezwykle isttnym zadaniem będzie kreślenie mdelu uwierzytelniania w systemach teleinfrmatycznych, c w knsekwencji dprwadzi d zrównania pdpisu elektrniczneg z dręcznym wszędzie tam, gdzie będzie t zasadne i mżliwe. Klejnym wyzwaniem, związanym z dynamicznym rzwjem technlgii, jest ptymalne wykrzystanie ptencjału chmury bliczeniwej, której zastswanie mże przynieść użytkwnikm, zarówn z bszaru biznesu jak i administracji, szereg krzyści takich jak np. wygdny mbilny dstęp d zasbów infrastruktury teleinfrmatycznej, infrmacji, a także aplikacji, przyczynić się d ptymalizacji zarządzania i ptencjalnie bniżyć kszty twrzenia i utrzymania systemów teleinfrmatycznych. Pdejmwane przez Plskę decyzje w tym zakresie, będą uwzględniały kniecznść spełniania kryteriów bezpieczeństwa raz chrny danych wrażliwych, przy zachwaniu kierunku przyjmwanych rzwiązań unijnych, wypracwywanych w ramach zespłu zarządzająceg Kmisji Eurpejskiej ds. eurpejskieg partnerstwa chmury bliczeniwej (Steering Bard f the Eurpean Clud Partnership), w którym Plska ma swjeg przedstawiciela. MOBILNOŚĆ TU I TERAZ W najbliższej przyszłści technlgie stanwiące pdstawwą infrastrukturę spłeczeństwa cyfrweg będą craz bardziej pwszechne. Oferwane usługi knsumenckie będą dstępne zawsze i wszędzie, także pprzez urządzenia mbilne, umżliwiając przy tym swbdne wykrzystywanie treści dstępnych i ferwanie własnych. Przewiduje się, że z czasem d sieci 2 pr. np., Wrld Ecnmic Frum

11 zstaną włączne także liczne inteligentne urządzenia i przedmity, twrząc tak zwany internet rzeczy. Pzwli t na zdalną ich kntrlę, lkalizwanie i mnitrwanie, c przyczyni się d pprawy jakści życia w różnych dziedzinach. Przykładwe zastswania dtyczą służby zdrwia, ułatwienia życia senirów, energetyki, transprtu, chrny śrdwiska i pnwneg wykrzystania prduktów i surwców. Z sieci, która w ciągu statnich lat rzwija się szczególnie dynamicznie, krzysta becnie k. 2,5 mld ludzi, c stanwi 35% mieszkańców Ziemi. Zgdnie z prgnzami Delitte w 2020 r. liczba użytkwników sieci w Plsce wzrśnie d k. 11 mln d k mln (zależnie d przyjęteg scenariusza). 3 Bardz ważnym segmentem internautów są sby, które łączą się z siecią za pmcą urządzeń przenśnych. Według prgnz w 2013 r. na świecie ich liczba będzie większa niż tych krzystających z kmputerów stacjnarnych. 4 Plski rynek pdąża zgdnie z tym trendem. W czasach gdy 90% ppulacji glbu mieszka w zasięgu telefnii kmórkwej 5 infrmatyzacja stała się prcesem, który ma craz większy wpływ na życie każdeg człwieka. Zarówn w Plsce jak i w skali glbalnej będzie następwał wyraźny wzrst sprzedaży urządzeń mbilnych tabletów i smartfnów które sprzyjają krzystaniu z treści cyfrwych. Pd względem liczby użytkwników telefnów kmórkwych Plska becnie plasuje się na średnim pzimie UE. Na kniec 2011 r. plscy knsumenci psiadali 50,1 mln aktywnych kart SIM, c znacza penetrację usługą na pzimie 131,6%. 6 Według najnwszych danych 7, w ciągu najbliższych trzech lat w krajach grupy G-20 wartść gspdarki internetwej pdwi się. Już teraz stanwi na 4,1% PKB tej grupy państw. W samej UE jest t niec mniej, tzn. 3,8% PKB. Raprt Plska Internetwa 8 przewiduje, że gspdarka internetwa w Plsce będzie rsła w tempie 14% rcznie, czyli kilkukrtnie szybciej niż PKB i w 2015 r. siągnie wartść pnad 4% PKB. Na taki stan rzeczy będzie miał wpływ craz większe wykrzystanie internetu w życiu cdziennym, wsparte szerk pjętą edukacją w zakresie dsknalenia kmpetencji infrmatycznych i cyfrwych we wszystkich grupach wiekwych całeg spłeczeństwa niezależnie d wyknywanej pracy i miejsca zatrudnienia. 3 Wpływ przyspieszneg rzwju szerkpasmweg dstępu d Internetu na plską gspdarkę, Delitte Mrgan Stanley cyt. za: Pricing Of Public Sectr Infrmatin Study: Apps market snapsht, Eurpean Cmmissin Infrmatin Sciety and Media Directrate-General, Octber The Wrld in 2011: ITC Facts and Figures, Internatinal Telecmmunicatins Unins (ITU), Geneva Rynek usług telekmunikacyjnych w 2011 rku, UKE The Cnnected Wrld. The Internet Ecnmy in the G-20: The $4.2 Trillin Grwth Opprtunity, Bstn Cnsulting Grup Plska internetwa, Bstn Cnsulting Grup

12 12

13 3. Strategiczny kntekst eurpejski i krajwy 3.1. Strategie eurpejskie Kmisja Eurpejska (KE) w publikwanej 6 października 2011 r. prpzycji nwych ram finanswych na lata zmierza d teg, aby dniesieniem dla dfinanswania wszystkich prjektów zarówn p strnie krajwej, jak i wspólntwej, była strategia Eurpa 2020 raz jej 7 inicjatyw przewdnich (m.in. Eurpejska Agenda Cyfrwa, Unia Innwacji). Wymienine dkumenty jednznacznie wskazują bszary działań, które wpisują się w pięć celów UE wynikających ze strategii Eurpa 2020 (w bszarze zatrudnienia, badań i innwacji, przeciwdziałania zmianm klimatu i energii, edukacji raz walki z ubóstwem), które mają nadać kierunek całemu prceswi zmian i pwinny zstać przełżne na cele krajwe. Śrdki UE mają pmóc pdmitm w krajach człnkwskich, siągnąć cele wspólntwe zapisane w strategii Eurpa 2020 i inicjatywach przewdnich. Kmisja już cenia realizację prjektów infrmatycznych w krajach UE pd kątem spełniania nwych wskaźników, czeg wyrazem jest np. badanie Digital Agenda Screbard. Nwe pdejście brazuje pniższy rysunek: Perspektywa Ogólnym celem Eurpejskiej Agendy Cyfrwej jest uzyskanie trwałych krzyści eknmicznych i spłecznych z jednliteg rynku cyfrweg w parciu szybki i bardz szybki Internet i interperacyjne aplikacje. Dzięki technlgim infrmacyjn kmunikacyjnym (ICT) spłeczeństw Unii Eurpejskiej pwinn uzyskiwać krzyści związane z twartą i przejrzystą e-administracją, ferującą szerki wachlarz usług dla bywateli i przedsiębirców. Eurpejska Agenda Cyfrwa jednznacznie wskazuje, że w nwym kresie będą szczególnie wspierane innwacyjne usługi egvernment wymiarze transgranicznym. Transgraniczne rzwiązania e-gvernment mają być jednym z kluczwych elementów Elektrniczneg Wspólneg Rynku, który jest jednym z filarów strategii Eurpa

14 Wsparciu i uzupełnieniu realizacji Eurpejskiej Agendy Cyfrwej w zakresie wykrzystywania technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych w administracji i usługach publicznych służy niewątpliwie egvernment Actin Plan na lata Zawiera n listę działań wynikających z Deklaracji Ministerialnej z Malmö 9. Na pdstawie egvernment Actin Plan realizwane są wielkskalwe eurpejskie prjekty piltażwe, również przy udziale plskich instytucji, które mają na celu stwrzenie innwacyjnych, transgranicznych usług partych na technlgiach i rzwiązaniach teleinfrmatycznych, które przyczynią się d zaspkjenia ptrzeb bywateli, rządów i przedsiębirstw, w tym PEPOL 10, SPOCS 11, STORK 12, epsos 13, e-codex 14. WSKAŹNIKI ROZWOJU E-GOVERNMENT POZIOM WYKORZYSTANIA I TRANSGRANICZNOŚĆ W bszarze rzwju usług e-gvernment Kmisja Eurpejska zakłada siągnięcie następujących wskaźników: wzrst w kresie d 2015 r. pzimu wykrzystania usług administracji elektrnicznej przez bywateli UE d 50% raz d 80% przez przedsiębirstwa zapewnienie dstępnści w internecie szeregu kluczwych usług publicznych, umżliwiających przedsiębircm zakładanie i prwadzenie działalnści gspdarczej z dwlneg miejsca w UE, niezależnie d ich pierwtnej lkalizacji, a bywatelm łatwiejsze pdejmwanie nauki i pracy raz zamieszkanie i przechdzenie na emeryturę w dwlnym miejscu w UE. Kmisja wskazuje, że większść internetwych usług publicznych jest becnie ściśle dpaswana d uwarunkwań krajwych i nie funkcjnuje pnad granicami. Kraje UE kncentrwały się dtychczas na ptrzebach krajwych i w niewielkim stpniu uwzględniały wymiar jednliteg rynku e-administracji. Jest t zjawisk niekrzystne z punktu widzenia mbilnści przedsiębirstw 9 Deklaracja Ministerialna z Malmö zstała przyjęta pdczas Knferencji Ministerialnej w listpadzie 2009 r. 10 PEPOL - Pan Eurpean Public Prcurement Online celem prjektu jest stwrzenie ułatwień w dstępie d zamówień publicznych (eprcurement) dla eurpejskich pdmitów gspdarczych 11 SPOCS - Simple Prcedures Online fr Crss-brder Services celem prjektu jest wprwadzenie prstych prcedur nline d usług transgranicznych 12 STORK - Secure identity across brders linked celem prjektu jest wdrżenie w całej UE (lub w kilku krajach UE) interperacyjneg, transgraniczneg systemu uznawania tżsamści elektrnicznej pzwalająceg przedsiębircm, bywatelm i pracwnikm administracji na krzystanie z krajwej tżsamści elektrnicznej w każdym państwie człnkwskim 13 epsos - Eurpean Patients Smart Open Services calem prjektu jest stwrzenie praktycznych ram i infrastruktury teleinfrmatycznej w dziedzinie ezdrwia, które umżliwią zapewnienie dstępu d infrmacji dtyczących zdrwia pacjenta pmiędzy systemami chrny zdrwia różnych krajów UE) 14 ecodex calem prjektu jest pprawa transgraniczneg dstępu bywateli i przedsiębirstw d wymiaru sprawiedliwści w innych krajach w Eurpie raz usunięcie praktycznych i technicznych barier w zakresie transgranicznej e-sprawiedliwści w Eurpie 14

15 i bywateli, a w efekcie staje się barierą dla gspdarki. Wiele inicjatyw i instrumentów prawnych UE w zakresie jednliteg rynku (takich jak dyrektywa usługwa lub plan działania na rzecz elektrnicznych zamówień publicznych) piera się wprst na mżliwści współpracy przedsiębirstw i załatwiania frmalnści z administracjami publicznymi drgą elektrniczną raz pnad granicami państw. Szczegółw ptwierdzają t zapisy Główneg Działania 16 Eurpejskiej Agendy Cyfrwej zgdnie z którym kraje UE mają wspierać innwacyjne, transgraniczne rzwiązania e-gvernment, a w szczególnści: zapewnić pełną interperacyjnść usług e-administracji, przezwyciężając bariery rganizacyjne, techniczne lub semantyczne i wspierając wprwadzanie najnwszej wersji prtkłu internetweg IPv6 (Internet Prtcl versin 6); zagwarantwać, aby pjedyncze punkty kntaktwe funkcjnwały jak pełnprawne centra e-administracji, zapewniające usługi wychdzące pnad wymgi i bszary bjęte dyrektywą usługach; uzgdnić wspólną listę kluczwych transgranicznych usług publicznych, które dpwiadają ściśle kreślnym ptrzebm, umżliwiając przedsiębircm zakładanie i prwadzenie działalnści gspdarczej w całej Eurpie, niezależnie d ich pierwtnej lkalizacji, i umżliwiając bywatelm naukę, pracę, zamieszkanie i przechdzenie na emeryturę w dwlnym miejscu w Unii Eurpejskiej. Te kluczwe usługi pwinny być dstępne w Internecie w 2015 r. Analizując bszary wsparcia dla prjektów IT w Plsce należy mieć na uwadze, że zapisy Eurpejskiej Agendy Cyfrwej (jej cele, działania i wskaźniki) będą stanwić dniesienie dla prjektów krajwych, warunkując ich dfinanswanie ze śrdków wspólntwych. Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa zapewni wypełnienie warunku 2.1. Rzwój cyfrwy w ramach celu 2 plityki spójnści tj. Zwiększenie dstępnści, wykrzystania i jakści technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych w części dtyczącej zwiększania pdaży usług e-administracji, z uwzględnieniem aspektu transgraniczneg. 3.2 Strategie krajwe Wychdząc naprzeciw celm wyznacznym na pzimie eurpejskim, Plska zdefiniwała długterminwe plany rzwju tej dziedziny w plskiej administracji. W Długkreswej Strategii Rzwju Kraju. Plska Trzecia fala nwczesnści, wyzwaniem dla Plski jest stwrzenie sprawneg państwa, natmiast celem strategicznym - umiejętne i intensywne spżytkwanie technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych na rzecz rzwju kraju. Jeg realizację w perspektywie 2020 r. uszczegółwin w Strategii Rzwju Kraju 2020 (SRK2020), jak wzmcnienie gspdarczych spłecznych i instytucjnalnych ptencjałów zapewniających szybszy i zrównważny rzwój kraju raz pprawę życia ludnści. Prirytety dtyczące realizacji celu główneg, w dziedzinie pprawy sprawnści państwa raz rzwju spłeczeństwa cyfrweg, kreśln w kilku bszarach strategicznych. Jednym z nich jest sprawne i efektywne państw, gdzie celem jest przejście d administrwania d zarządzania rzwjem, pprzez m.in. wprwadzenie jednlitych zasad e-gvernment 15

16 w administracji (e-administracja). Klejnym celem jest wzmcnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych ptrzeb bywatela, dzięki upwszechnieniu wykrzystania technlgii cyfrwych. W ramach klejneg bszaru strategiczneg SRK2020, spójnść spłeczna i terytrialna, celem jest zapewnienie dstępu i kreślnych standardów usług publicznych, w tym pdnszenie jakści i dstępnści usług publicznych (e-zdrwie, e-edukacja, e-kultura, itp.). Realizacji celów wyznacznych dla całeg państwa w skali makr w strategiach krajwych, mają służyć rzwiązania zaprpnwane przez pszczególne sektry w swich strategiach rzwjwych. Przewiduje się istnienie dziewięciu strategii sektrwych, a każda z nich w swej treści w pewnym stpniu dnsić się będzie d zagadnień pprawy funkcjnwania raz infrmatyzacji państwa. EFEKYWNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM USŁUG PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH POTRZEBY OBYWATELI Dkumentem nadrzędnym dla Prgramu Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa jest strategia Sprawne Państw 2020, której celem głównym jest państw twarte na ptrzeby bywatela i efektywnie realizujące zadania publiczne. W SP2020 dużą wagę przykłada się d pprawy zarządzania i zapewnienia ptymalneg pzimu wykrzystania technlgii infrmacyjnkmunikacyjnych w prwadzeniu i krdynacji zadań publicznych państwa raz ułatwień dla bywateli, szczególnie w takich bszarach jak: zarządzanie finansami i rzwjem kraju, zarządzanie instytucjami publicznymi, pdnszenie efektywnści systemu chrny zdrwia, ułatwienia dla prwadzenia działalnści gspdarczej, zarządzanie kryzyswe i chrna ludnści, efektywniejszy wymiar sprawiedliwści raz zarządzanie i krdynacja prwadzenia spraw międzynardwych, w tym dstępu d usług świadcznych przez knsulaty. Liczba i jakść usług publicznych świadcznych drgą elektrniczną, jest wyznacznikiem twartści, sprawnści i efektywnści funkcjnwania państwa. Niedłącznym elementem tych działań jest stymulwanie stałeg wzrstu cyfrwych kmpetencji mieszkańców raz bsługującej ich administracji publicznej, na wszystkich jej szczeblach. 4. Diagnza ZAAWANSOWANIE E-ADMINISTRACJI WYBRANE DOSTĘPNE E-USŁUGI Infrmatyzacja szeregu prcesów administracji już się rzpczęła, dstarczając znaczną liczbę usług elektrnicznych w różnych sektrach działalnści państwa. Stpień ich złżnści jest bardz zróżnicwany, dpwiedni d bsługiwanych prcesów. Kilka pnadsektrwych prjektów infrmatycznych dstarczył rzwiązania, z których krzysta wielu użytkwników w skali kraju. Spśród już dstępnych w czasie rzeczywistym, należy wymienić usługi przykładwych bszarach: 16

17 ptwierdzanie tżsamści bywateli w elektrnicznych kntaktach z administracją - m.in. bezpłatny prfil zaufany epuap 15, spełniający funkcje pdbne d ferwanych kmercyjnych pdpisów elektrnicznych; wymiar sprawiedliwści i sądwnictw m.in. dstęp d Krajweg Rejestru Sądweg na terenie całeg kraju, dstęp d infrmacji z Mnitra Sądweg i Gspdarczeg, przekazywanie infrmacji z Krajweg Rejestru Karneg (KRK) d Krajweg Rejestru Sądweg (KRS), wgląd d Ksiąg Wieczystych dzięki zastąpieniu rejestrów papierwych elektrnicznymi zapisami w systemie teleinfrmatycznym bywatele trzymali wgląd d ksiąg wieczystych bez kniecznści wizyty w sądzie; prwadzenie działalnści gspdarczej m.in. rejestracja i dknywanie zmian dt. działalnści gspdarczej sób fizycznych pprzez prtal CEIDG w ciągu min., bsługa wnisków składanych d krajweg rejestru urzędweg REGON, w tym nadanie numeru REGON; prwadzenie działalnści rlniczej m.in. składanie przez rlników wnisków dpłaty, rzliczanie należnści pdatkwych względem państwa m.in. rzliczenie pdatku d sób fizycznych raz d sób prawnych pprzez e-deklaracje bsługa celna m.in. umżliwienie przedsiębircm dknania i rzliczania drgą elektrniczną większści peracji związanych z brtem twarwym z zagranicą, w tranzycie i brcie twarami akcyzwymi dstęp d danych przestrzennych w ramach budwy infrastruktury infrmacji przestrzennej uruchmin rządwy prtal geprtal.gv.pl zapewniająceg dstęp dla administracji (w tym służb ratwniczych), przedsiębirców i bywateli d danych przestrzennych za pmcą e-usług i urządzeń mbilnych Obszerniejsze wyszczególnienie zstał zawarte w strategii Sprawne Państw 2020 raz Raprcie Państw 2.0. Nwy start dla e-administracji. FRAGMENTARYCZNOŚĆ ROZWIĄZAŃ Tylk nieliczne usługi elektrniczne dstarczane dzięki współpracy różnych resrtów są bsługiwane w spsób satysfakcjnujący. Istniejące dziś śrdwisk systemów teleinfrmatycznych administracji państwwej w większści był budwane w wyniku działań prwadznych przez pszczególne resrty w separacji, tylk w niewielkim stpniu krdynwane centralnie. Zdiagnzwana silswść i fragmentarycznść rzwiązań, raz częst nieefektywne zarządzanie prjektami, przełżyły się na częsty brak synergii pmiędzy działaniami pdejmwanymi w różnych sektrach czy resrtach. Stąd częsty brak kmpleksweg pdejścia d bsługi prcesów hryzntalnych, wcujący brakiem spójnści lub interperacyjnści stwrznych dtychczas systemów, baz danych czy rejestrów publicznych. 15 epuap Elektrniczna Platfrma Usług Administracji Publicznej 17

18 POTRZEBA ZBUDOWANIA SPÓJNEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO PAŃSTWA Zbudwanie i dstarczenie pdstawweg zestawu usług elektrnicznych zapewniających bsługę bywateli (w tym przedsiębirców) raz samej administracji wymaga sprawneg współdziałania różnych resrtów. Knieczne są działania, które pzwlą zbudwać spójny, ptymalny i zapewniający pełną gamę usług system infrmacyjny państwa najpóźniej d rku Osiągnięcie teg celu wymaga aktywneg uczestnictwa wszystkich resrtów. Gama dstępnych usług będzie systematycznie rzszerzana w klejnych latach, żeby siągnąć w rku 2020 wymagane przez Kmisję Eurpejską nasycenie, mierzne wskaźnikami ilściwymi. NISKI POZIOM WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH Wykrzystanie technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych w administracji publicznej stanwi nadal wyzwanie, pmim że pzim rzwju e-administracji publicznej w Plsce sukcesywnie wzrasta. Badany przez Kmisję Eurpejską pzim zaawanswania e-usług publicznych w Plsce był w 2010 r. pniżej średnieg pzimu dla UE i wynsił 90% dla e-usług kierwanych d przedsiębirców (średnia dla UE27 t 94%), a dla e-usług dedykwanych bywatelm 85% (średnia dla UE27 t 87%) 16. Stsunkw wąska ferta e-usług administracji w Plsce skutkuje niewielkim stpniem ich wykrzystania przez spłeczeństw (28% bywateli krzystał z usług e-administracji w 2011 r.) Badania prwadzne przez Unię Eurpejską w ramach Digital Agenda Screbard wskazują na rsnący dystans pmiędzy upwszechnieniem internetu szerkpasmweg, a krzystaniem z usług elektrnicznej administracji w Plsce. Wyjaśnienie tej rzbieżnści przynsi niezależne badanie Diagnza Spłeczna , wskazujące niski stpień infrmatyzacji urzędów (ze szczególnym pdkreśleniem małych jednstek) jak główny pwód umiarkwaneg zaintereswania bywateli i przedsiębirstw e-usługami administracji publicznej. Badania wskazują zwłaszcza na niekmpletnść zakresu usług elektrnicznej administracji, czeg wyrazem jest kniecznść dstarczania d urzędu papierwych dkumentów, które najczęściej zawierają dane już znajdujące się w innych systemach ewidencyjnych i rejestrwych. Pzim infrmatyzacji urzędów zbadan w 2012 r. 18 Jeden na trzy udstępnia usługi elektrniczne inne niż parte tzw. wzór pisma gólneg. Zdecydwana większść takich urzędów infrmuje raz zachęca bywateli i przedsiębirców d krzystania z usług administracji publicznej przez Internet. Najczęściej usługi elektrniczne są udstępniane na platfrmie epuap (72% urzędów udstępniających e-usługi). W 2012 r. 35% strn internetwych urzędów występuje także w innej niż plska wersji językwej, 17% jest przystswanych d bsługi przez telefny kmórkwe 16 Digitizing Public Services In Eurpe: Putting ambitin int actin, 9th Benchmark Measurement, Kmisja Eurpejska, grudzień 2010r Badanie Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Plsce 2012 rku, wyknane przez PBS Sp... na zlecenie MAC; we wrześniu 2012 r. wzięł w nim udział pnad 1500 urzędów wszystkich szczebli w Plsce. 18

19 i urządzenia mbilne, a tylk 10% spełnia rekmendacje Web Cntent Accessibility Guidelines - WCAG 2.0., czyli jest dstępnych dla sób z różnymi rdzajami niepełnsprawnści. Strny internetwe urzędów ferują najczęściej wyszukiwarkę infrmacji, katalg usług/spraw z wyjaśnieniem jak i gdzie mżna je załatwić, ale w niedstatecznym stpniu pzwalają śledzić, etap na jakim jest załatwiana sprawa, czy daje mżliwść zamówienia zindywidualizwanej (dstswanej d prfilu użytkwnika) infrmacji działaniach i usługach urzędu. Wzrst zaawanswania usług elektrnicznej administracji w Plsce wymaga działań nakierwanych zarówn na zwiększenie na nie ppytu jak i ich pdaży 19 ZARZADZANIE FUNKCJAMI INFORMATYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI Obecnie pnad płwa urzędów administracji państwwej i rządwej psiada strategię w zakresie rzwju teleinfrmatyczneg. W przypadku urzędów administracji samrządwej ten wskaźnik jest znacznie niższy i wynsi 8%. Dla 73% urzędów administracji samrządwej największą barierą na drdze d cyfryzacji jest mały budżet na zadania związane z cyfryzacją działań i usług, z klei dla 72% urzędów administracji rządwej największym prblemem jest niewystarczająca liczba sób d bsługi infrmatycznej w stsunku d ptrzeb. D budwania państwa bardziej przyjazneg bywatelm nie wystarczy technlgia ptrzebni są też urzędnicy wystarczających kmpetencjach infrmatycznych, umiejętnie z tej technlgii krzystający. Pdnszenie kmpetencji cyfrwych będzie jednym z kluczwych działań wspierających rzwój i jakść kadr w administracji. OBIEG DOKUMENTACJI W URZĘDACH Przybywa urzędów krzystających z elektrniczneg systemu zarządzania dkumentacją w 2012 r. stanwiły ne 46% wszystkich urzędów (rk wcześniej 41%). Prawie płwa urzędów administracji samrządwej stsuje wyłącznie papierwy bieg dkumentacji, a pzstałe urzędy bieg mieszany, bejmujący zarówn dkumentację papierwą, jak i elektrniczną. W administracji szczebla rządweg jedna czwarta urzędów wykrzystuje bieg papierwy a elektrniczny prawie trzy czwarte. Tylk 7% tych urzędów stsuje wyłącznie elektrniczny bieg dkumentów. Rśnie również dsetek urzędów psiadających elektrniczną skrzynkę pdawczą (ESP). W rku 2012 wyniósł n 96% (rk wcześniej 88%), z czeg 87% umiejscwił ją na platfrmie epuap. Wykrzystanie elektrnicznych skrzynek pdawczych jest znacznie pniżej czekiwań, przy czym stpień ich wykrzystania jest większy w administracji samrządwej niż rządwej. UWIERZYTELNIANIE 19 j.w. 19

20 Prblemem nadal pzstaje niewystarczająca pwszechnść jednlitych narzędzi uwierzytelniania użytkwników w systemach administracji publicznej, zarówn p strnie administracji, jak też p strnie dbirców usług publicznych. Nie istnieje pwszechny system identyfikacji elektrnicznej. Zstanie wprwadzny wraz z nwym dwdem sbistym. Prfil zaufany epuap pełni tę rlę jedynie w pewnym zakresie, chć zaintereswanie jeg wykrzystaniem sukcesywnie znacznie wzrasta. Według stanu na kniec stycznia 2013 r. aktywnych był k. 260 tys. kwalifikwanych certyfikatów i 101 tys. prfili zaufanych. 20

21 5. Cele, bszary działania, wskaźniki Prgramu 5.1. Cele Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa ma na celu zapewnienie bywatelm, w tym przedsiębircm, efektywnych e-usług publicznych. Wyskiej jakści usługi mają być dstarczane przez nwczesne rzwiązania infrmatyczne wspierające lgiczny i spójny system infrmacyjny państwa, zbudwany i utrzymywany przy współpracy wszystkich resrtów. CELEM STRATEGICZNYM PROGRAMU jest zwiększenie liczby wyskiej jakści publicznych e-usług w Plsce, mierzny dsetkiem krzystających z nich bywateli i przedsiębirców, sytuującym Plskę w 2020 rku w pierwszej siódemce krajów Unii Eurpejskiej. CELEM OPERACYJNYM REALIZACJI PROGRAMU jest zapewnienie interperacyjnści istniejących raz nwych systemów teleinfrmatycznych administracji publicznej, przy równczesnym eliminwaniu pwielającej się funkcjnalnści, c dprwadzi d stwrzenia spójneg, lgiczneg i sprawneg systemu infrmacyjneg państwa, dstarczająceg na pzimie wewnątrzkrajwym i eurpejskim usługi kluczwe dla bywateli i przedsiębirców, w spsób efektywny ksztw i jakściw Obszary działania Zakłada się, że działania PZIP będą prwadzne w czterech bszarach: integracji usług, integracji danych, zintegrwaneg dstępu d danych publicznych raz zintegrwanej infrmacji zarządczej, zilustrwanych schematycznie na pniższym rysunku: 21

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Administracja Publiczna 2.0

Administracja Publiczna 2.0 Administracja Publiczna 2.0 Agenda Czynniki rzwju e-administracji e-administracja w Plsce Ścieżka rzwju systemów infrmatycznych stswanych w administracji publicznej Działania Cmarch zmierzające d realizacji

Bardziej szczegółowo

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec e-administracja czami Cmarch Wjciech Dec e-administracja czami Cmarch Agenda Wpływ tczenia na rzwój e-administracji e-administracja w Plsce Tendencje w rzwju e-administracji Bariery w rzwju e-administracji

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rzwój wspólnych lub płącznych systemów zapbiegania, mnitrwania, reagwania i usuwania skutków zagrżeń realizacja działań systemwych, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o.

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o. Badanie frmalnych i niefrmalnych uwarunkwań wdrżenia systemu przenszenia i akumulacji zalicznych siągnięć w Plsce w parciu załżenia systemu ECVET Maciej Gruza GHK Plska Sp. z.. 1. Kncepcja i metdlgia badania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄŻĄCYCH NA NIEJ Z MOCY TRAKTATÓW I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄŻĄCYCH NA NIEJ Z MOCY TRAKTATÓW I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ul. Siedmigrdzka 5 lk. 51 02/09/ACh/2014 Warszawa, 30 września 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna Sprawy Wewnętrzne Eurpean Cmmissin DG Hme Affairs B-1049 Brussels SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

3.4. Podmioty gospodarcze - infrastruktura i systemy informatyczne podmiotów

3.4. Podmioty gospodarcze - infrastruktura i systemy informatyczne podmiotów 3.4. Pdmity gspdarcze - infrastruktura i systemy infrmatyczne pdmitów Każdy pdmit gspdarczy, który współpracuje z innymi pdmitami, realizuje prcesy bizneswe: które w całs'ci dbywają się wewnątrz firmy

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dstawa fabrycznie nweg sprzętu kmputerweg, prgramwania, serwera raz sprzętu audi-vide dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II z pdziałem na 14 części. Numer głszenia: 9805-2011; data

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Przeprwadzenie audytu zewnętrzneg prjektu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo