Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją"

Transkrypt

1 Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent musi odpowiedzieć na podstawowe pytania: co produkować, w jakich ilościach, kiedy i przy użyciu jakich zasobów. Błędne rozpoznanie tych problemów prowadzi do wytwarzania produktów nie akceptowanych przez rynek, wzrostu zapasów, niewykorzystania zdolności produkcyjnych, a w konsekwencji do kłopotów finansowych producenta aż do upadłości włącznie. Prognozowany popyt Rozwinięcie struktury wyrobów Asortymentowy plan produkcji Główny harmonogram produkcji Sprawdzonym i dającym pozytywne wyniki modelem zarządzania produkcją, obowiązującym od kilku lat w przemyśle państw wysoko rozwiniętych, jest MRP II. Jest to standard opracowany przez organizację APICS (Amerykańskie Stowarzyszenie do Spraw Zarządzania Zapasami i Produkcją) w latach 80. Pierwowzorem systemu MRP II była metoda planowania potrzeb materiałowych (MRP) autorstwa Josepha A. Orlicky ego, która powstała w latach 60. Podstawą do wystawienia zleceń produkcji lub zakupu są tu plany produkcji wyrobów finalnych. Wyrób finalny jest rozwijany w formie drzewa zespołów, podzespołów, części i materiałów zależnie od stopnia złożoności. Metoda MRP II poszerzyła zakres planowania o bilansowanie wszelkich zasobów produkcyjnych (zdolności produkcyjnych maszyn, pracowników, zasobów finansowych itp.) oraz o pętlę sprzężenia zwrotnego pomiędzy ewidencją wykonanej produkcji a planowaniem na poziomie głównego harmonogramu produkcji oraz harmonogramów warsztatowych. System ten umożliwia symulację planów produkcji również wujęciu wartościowym, stającsię niezwykle cennym narzędziem zarządczym. Za pomocą MRP II można zarządzać firmą realizującą produkcję wg trzech modeli: wyroby konstruowane na zamówienie klienta z typowych zespołów i części, wyroby produkowane na zamówienie klienta w wielu wersjach z gotowych zespołów i części i wyroby produkowane na magazyn. Procedury MRP II obsługują produkcję dyskretną, powtarzalną, aparaturową oraz wszelkie ich kombinacje. Procesy technologiczne Zlecenia produkcyjne Planowanie potrzeb materiałowych Zlecenia zakupu Rys. 1 Schemat funkcjonowania systemu MRP Stan zapasów Efekty, jakie można osiągnąć przy wykorzystaniu MRP II, warte są wysiłku włożonego w jego wdrożenie. APICS podaje statystyczne wyniki badań firm, w których funkcjonuje MRP II: wzrost sprzedaży o 16-28%, wzrost wydajności o 10-16%, zmniejszenie zapasów o17-75%, skrócenie cyklu produkcyjnego wyrobów, poprawa terminowości realizacji zamówień klientów oraz usprawnienie zarządzania jakością. Najnowsze prace nad zarządzaniem produkcją prowadzą do uwzględnienia w systemie informatycznym powiązań z dostawcami i odbiorcami. To kolejne rozwinięcie systemu, jeszcze nie wydane w formie standardu, zyskało miano ERP (Enterprise Resource Planning). System informatyczny organizacji 1 System informatyczny organizacji 2

2 Prognozowanie popytu - struktury wyrobów - marszruty technologiczne - stanowiska robocze - kalendarze robocze -zamówienia klientów - koszty standardowe - wyniki realizacji poprzednich etapów itd. Plan działalności przedsiębiorstwa (business plan) Plan sprzedaży i produkcji Główny harmonogram produkcji Planowanie potrzeb materiałowych Planowanie zdolności produkcyjnych Czy plan jest akceptowalny? TAK uruchamianie zleceń produkcji/zakupu zarządzanie warsztatem produkcyjnym sterowanie zapasami sterowanie dystrybucją Rys. 2 Schemat działania systemu MRP II NIE Wstępne bilansowanie zdolności produkcyjnych Rzetelna i terminowa informacja jest podstawą do podejmowania zarówno decyzji strategicznych, jak i dotyczących bieżącej działalności. Dostępność bogatego zasobu danych jak również możliwość właściwego ich przetworzenia oraz wykorzystania mogą stanowić o przewadze strategicznej firmy na rynku. Zintegrowany. system komputerowy wspomagający zarządzanie tymi informacjami jest narzędziem dostarczającym kierownictwu przedsiębiorstwa potrzebnej wiedzy o rozmiarach i charakterze przeszłej działalności a przede wszystkim ułatwia on podejmowanie istotnych decyzji gospodarczych których skutki mogą rozciągać się nawet w odległą przyszłość. Kategorie oprogramowania do zarządzania produkcją Jako pierwsze pojawiły się tzw. systemy dziedzinowe. Rozwiązują one wybrane problemy organizacyjne(ewidencyjne) poszczególnych służb przedsiębiorstwa: księgowości gospodarki materiałowe, fakturowania, ewidencji środków trwałych itp. W większości przypadków jedna firma użytkuje równocześnie programy pisane przez różnych autorów nie współpracujące ze sobą. Pomimo ton ze kilka aplikacji może korzystać z tych samych informacji, każdy program dysponuje własną bazą danych. Utrzymanie zgodności tych baz jest praktycznie niemożliwe Takie rozwiązania ciągle jeszcze dominują w po1skich przedsiębiorstwach. Przeciwieństwem systemów dziedzinowych są systemy zintegrowane. Pracują one na wspólnej bazie danych a wprowadzenie i modyfikacja danych dokonywane są przez uprawnione osoby. Prze waga tych systemów polega głównie na integracji poszczególnych modułów, co daje możliwość pracy wszystkim użytkownikom w tym samym czasie na tych samych, aktualnych danych. Programy do zarządzania produkcją mogą być opracowywane na zamówienie konkretnego klienta lub przygotowywane dla anonimowego odbiorcy. W tym drugim przypadku sprzedawane są gotowe produkty, w których dokonuje się ewentualnie niewielkich modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta. Zaletą systemów przygotowywanych na zamówienie jest możliwość realizacji bardzo specyficznych wymagań odbiorcy, sformułowanych przez niego na etapie analizy systemu. Wdrożenie systemu, który realizuje procedury znane użytkownikowi, jest łatwiejsze. Wady - to długi czas opracowania systemu (szczególnie jeśli ma on obejmować całość procesów gospodarczych przedsiębiorstwa) i jego wyższy koszt. Dla po1skich firm, w których kultura organizacji pozostawia nie raz wiele do życzenia rozwiązanie polegające na pisaniu systemu na zamówienie wiąże się z niebezpieczeństwem utrwalenia w systemie informatycznym System informatyczny organizacji 3 System informatyczny organizacji 4

3 ułomności stosowanych rozwiązań organizacyjnych. Zaletą programów gotowych jest ich uniwersalność (są przeznaczone dla wielu odbiorców), dostępność wkażdym momencie (wystarczy kupić) i zazwyczaj niższa cena od systemów sporządzanych na zamówienie. Systemy gotowe przygotowywane są przez liczne zespoły. specjalistów, zawierają w sobie nowoczesną myśl techniczną i organizacyjną oraz do świadczenia dotychczasowych użytkowników. Oczywiście systemy gotowe również mogą być modyfikowane zgodnie ze specyficznymi potrzebami klientów, jednak trzon systemu (ponad 8o%) pozo staje taki sam. Zakres funkcjonalny systemów Czynnikiem stanowiącym podstawową przesłankę wyboru systemu jest jego za kres funkcjonalny. Dostępne na naszym rynku pakiety prezentują różnorodne rozwiązania, lecz ich trzon pozostaje w zasadzie jednakowy. Kompletny pakiet zintegrowany obejmuje trzy podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa: finanse, dystrybucję i produkcję.często te dwa ostatnie łączone są pod nazwą logistyki. System musi integrować zadania związane z planowaniem popytu na wyroby przedsiębiorstwa, opracowywaniem planu produkcji, planowaniem i realizacją zaopatrzenia materiałowego, sterowaniem zapasami na poziomie materiałów, robót w toku i wyrobów gotowych, obsługą klientów, ewidencją kosztów, obsługą należności i zobowiązań, acałość powinna znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych firmy. Większośćĺ oferowanych produktów spełnia standard MRP II. Są to systemy złożone, zawierające od kilku do kilkudziesięciu (np. aplikacje Oracle około 80) modułów. Budowa taka powoduje, że klient wybiera tylko te moduły, które zamierza zastosować w swojej firmie. Części systemu są ze sobą powiązane, lecz często ich zawartość w pewnych fragmentach pokrywa się, aby umożliwić korzystanie z programu pomimo zakupienia tylko jego części. W skład standardowego zakresu funkcjonalnego systemu wchodzą: finanseiksięgowość (księga główna, zobowiązania - rejestr zakupów, należności - rejestr sprzedaży), dystrybucja (zaopatrzenie, obsługa sprzedaży, sterowanie zapasami - gospodarka materiałowa) i produkcja (definiowanie wyrobów - struktura wyrobów i procesy technologiczne, tworzenie harmonogramów produkcji, planowanie potrzeb materiałowych MRP, planowanie zdolności produkcyjnych, zarządzanie warsztatem produkcyjnym). Moduły finansowo - księgowe często uzupełniane są środkami trwałymi, analizami finansowymi, możliwością pracy w wielu walutach i konsolidacją sprawozdań finansowych. Poza tym typowymi funkcjami związanymi z prowadzeniem rachunkowości możliwe jest System informatyczny organizacji 5 śledzenie terminów realizacji należności i zobowiązań, budżetowanie jednostek organizacyjnych, rozbudowane analizy kosztów w wielu przekrojach (według rodzaju, miejsc powstawania, nośników), prowadzenie kalkulacji kosztów i wiele innych działań. W grupie modułów dystrybucyjnych realizowane są ponadto analizy sprzedaży, kontrola stanu zapasów, analizy marketingowe, prognozowanie popytu itp. Inne możliwości funkcjonalne zintegrowanych systemów zarządzania to: zarządzanie remontami i służbą utrzymania ruchu, zarządzanie projektami, jakością, gospodarką transportową, obsługa serwisowa czy system informowania kierownictwa. Cechą charakterystyczną oferowanych w naszym kraju systemów zagranicznych jest rezygnacja z modułów kadrowo-płacowych. Powodem takiego stanu jest specyfika polskich przepisów i złożoność stosowanych systemów płacowych, które są odległe od standardów zachodnich. W to miejsce część dystrybutorów oferuje polskie programy, które są zintegrowane z całością systemu. Sprzęt. Systemy operacyjne. Bazy danych... Przedmiotem niniejszego wykładu są pakiety, dla których podstawową platformą sprzętową stanowią minikomputery (midrange).wśród takich ofert dominują dwie grupy produktów: systemy dedykowane na komputer IBM AS/400 oraz systemy UNIX-owe działające na dowolnym sprzęcie, np. firm HP serii 9000, ICL, Sun, IBM RS 6000, Motorola, DEC itp. Każda z ofert ma swoje dobre i złe strony: zwolennicy IBM AS/400 podkreślają bezpieczeństwo pracy, pozostali otwartość systemu. Oceny muszą dokonać sami zainteresowani zakupem. Najwięksi producenci oferują pakiety, dla których nie ma ograniczeń sprzętowych. Najmniejszą grupę stanowią systemy pracujące w środowisku DOS w sieci NetWare. Są to z reguły oferty dla mniejszych przedsiębiorstw. Statystycznie na 25 analizowanych pakietów sześć systemów dedykowanych jest do pracy na komputerze AS/400, jeden - na komputerze HP 3000, trzy pracują w sieci NetWare (choć takie możliwości posiada więcej pakietów)n pozostałe to programy UNIX-owe. Część tych ostatnich pakietów może również pracować w systemie Windows NT. Wśród języków programowania dominują języki czwartej generacji (4GL), umożliwiające m.in. łatwe przenoszenie aplikacji pomiędzy systemami operacyjnymi. Wśród ofert na polskim rynku spotkać można wszystkich wielkich producentów baz danych: Oracle, Informix, Computer Associates (CA-OpenIngres),IBM (DB2), PROGRESS Software (PROGRESS) i Software AG (Adabas). System informatyczny organizacji 6

4 Większość systemów pracuje w trybie znakowy, i posiada interfejs umożliwiający przekazanie danych do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel lub Lotus i ich obróbkę. Największe systemy oferują graficzny interfejs użytkownika (GUI). Użytkownik może pracował z danymi z bazy, stosującjęzyk zapytań strukturalnych SQL. Producenci systemów zarządzania W przygotowanie tak złożonego przedsięwzięcia, jakim jest opracowanie w miarę uniwersalnego systemu kompleksowo wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, musi byĺ zaangażowana duża grupa ludzi: analityków, programistów, praktyków gospodarczych, specjalistów od sprzętu i innych. Stąd firmy tworzące tak duże systemysą przedsiębiorstwami zatrudniającymi setki, a często i tysiące pracowników. Ich roczne obroty sięgają dziesiątek, a największych nawet setek milionów dolarów. Praca nad systemami nie ma końca: są one poprawiane, ulepszane, rozszerzane o nowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tworzy się wersje systemów specjalizowane branżowo - spełniające specyficzne potrzeby firm odzieżowych, spożywczych, energetycznych i innych Producenci utrzymują stały kontakt z dystrybutorami i na podstawie ich sugestii, wynikających z doświadczeń wdrożeniowych, starają się modyfikować i rozwijać oprogramowanie. Na konieczność ciągłego doskonalenia systemów wpływa również rozwój komputerów, języków programowania i systemów zarządzania bazami danych. Presja na rozwój systemów jest bardzo silna. Firmy, które nie nadążają za postępem w branży, tracą klientów. Stąd częste przypadki rezygnacji z działalności, co stawia w trudnej sytuacji użytkowników pakietów, którzy zostają pozbawieni wsparcia autorów i nie mogą liczyć na rozwój użytkowanego systemu. Oferta rynkowa systemów zarządzania Polskimi prekursorami w stosowaniu zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem były firmy, w których dominującą rolę odgrywał kapitał obcy, np. zakłady sprywatyzowane z udziałem zagranicznego inwestora strategicznego oraz przedstawicielstwa firm zachodnich. Obecnie potrzebę wspomagania zarządzania z integrowanymi systemami informatycznymi w coraz większym stopniu uświadamiają sobie polscy menedżerowie. Programy oferowane na naszym rynku można podzielić na krajowe i importowane. Wśród systemów wspomagających zarządzanie produkcją dominują zdecydowanie te drugie. Prawie wszystkie są systemami klasy co najmniej MRP (patrz System informatyczny organizacji 7 słowniczek)n a większość z nich to systemy MRP II. W początkowym okresie rozwoju rynku sprzedawano owe pakiety w oryginalnej (najczęściej angielskiej) wersji językowej. W tej chwili wszyscy liczący się dystrybutorzy oferują produkty porozumiewające się z użytkownikami w języku polskim, a ponadto uwzględniające specyficzne polskie przepisy, np. dotyczące rachunkowości. Systemy krajowe w większości ograniczają się do technicznego przygotowania produkcji,. Nieliczne są pakiety oferujące moduły planowania i ewidencji produkcji (z reguły są one pisane na zlecenie konkretnego odbiorcy i uwzględniają specyfikę tylko jego działalności). Logika ich funkcjonowania oparta jest na tradycyjnych metodach zarządzania produkcją,jakościowo innych od systemów klasy MRP. Dużym problemem dla potencjalnego użytkownika zintegrowanego systemu komputerowego jest rozpoznanie rynku i wybór interesującej oferty. Dystrybutorzy systemów przeważnie nie reklamują się zbyt agresywnie w mediach. W prasie spotkać można tylko kilka regularnie ogłaszających się firm. Również targi komputerowe nie są miejscem, gdzie można by nawiązać kontakty z większością dystrybutorów tego typu aplikacji. Wdrożenie systemu. Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem jest operacją niezwykle skomplikowaną i pracochłonną.. Jak szacuje APICS, wdrożenie systemu MRP II po winno trwać od 21 do 27 miesięcy. Nawet dla firm amerykańskich, które zazwyczaj stoją na wyższym poziomie organizacyjnym niż przedsiębiorstwa polskie, tak długi czas przekształceń jest poważnym problemem. Zmiany, jakie dokonują się w procesie wdrażania systemu zintegrowanego, stanowią rzeczywistą rewolucję w firmie. Przebudowie ulega cały system obiegu informacji, metody i procedury pracy. Takie zmiany muszą budzić opory wśród załogi przedsiębiorstwa, szczególnie gdy nie do końca zdaje sobie ona sprawę z konieczności dostosowania się do nowych warunków i nie widzi bezpośrednich korzyści płynących z wdrożenia systemu. Zmiany dotyczą każdego pracownika, nawet takiego, który nie będzie w żaden sposób uczestniczyć w jego obsłudze. Wiele przedsiębiorstw przyzwyczajonych jest do systemu pracy, który nie wymaga specjalnej dokładności i terminowości dokonywania ewidencji. Informacje są zazwyczaj dostępne zbyt późno. Nie mogą więc służyć do podejmowania bieżących decyzji przez kadrę kierowniczą. W nowych warunkach wymagana jest dyscyplina w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych, bowiem z wprowadzanych informacji korzysta wiele osób jednocześnie, licząc na ich aktualność. Jednak System informatyczny organizacji 8

5 największe wymagania stawiają nowe systemy zarządzania kadrze kierowniczej przedsiębiorstwa. Dostępność informacji w czasie rzeczywistym powoduje, że można je wykorzystać po odpowiednim przetworzeniu do planowania działań bieżących i przyszłych. Dotychczas nie wymagano tego od kadry kierowniczej, bowiem uzyskiwane informacje byłyz punktu widzenia bieżącego planowania bezużyteczne. Odchylenia od planowanych wielkości rejestrowane na bieżąco w systemie mogą być wróżny sposób interpretowane. Można je zignorować, przewidując ich kompensatę w najbliższym czasie, można także podjąć działania korygujące, aż do całkowitego przeprojektowania przyszłej działalności. Od człowieka uzbrojonego w takie narzędzie wymagać trzeba umiejętności podejmowania właściwych decyzji. Złożoność systemów wspomagających zarządzanie produkcją sprawia, że proces wdrożenia musi być przeprowadzany według ściśle określonych zasad, które mają ułatwić w miarę bezbolesne przestawienie się na nowe metody pracy. Większość firm stosuje sformalizowaną metodykę wdrożenia, zazwyczaj opracowaną przez producenta system. Jako przykłady można podać metodykę AIM (Application Implementation Methodology) używaną przez firmę Oracle, Baan Target stosowaną przez firmę Baan (system Triton), GOPM (Goal Oriented Project Management) wykorzystywaną przez firmę IFS (System 4), czy CRP (Conference Room Pilot) stosowaną przez firmę ROSS i jej partnerów (system Promix). Według zaleceń powyższych metod, wdrożenie systemu przeprowadza przyszły użytkownik przy aktywnej pomocy dystrybutora systemu. Każde działanie wykonane w związku z wdrożeniem jest dokumentowane i przeprowadzane zgodnie z harmonogramem zawierającym tzw. kamienie milowe - punkty kontrolne, których zaliczenie" powoduje możliwość przejścia do następnego etapu. Spośród obydwu stron - dystrybutora i przyszłego użytkownika powoływane są zespoły wdrożeniowe, na czele których stoją tzw. project leaders, mający pieczę nad całością przedsięwzięcia. Wprawidłowo przeprowadzonym procesie wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczestniczyć powinna również firma doradcza. Jej rola polega na dokonaniu analizy potrzeb przyszłego użytkownika w perspektywie najbliższych kilku lat, zaproponowaniu mu ofert najlepiej spełniających te potrzeby i wspomaganiu w realizacji zmian organizacyjnych, związanych z pracą z systemem komputerowym. Najwięksi z producentów pakietów wspomagających zarządzanie wykorzystują nowoczesne metody modelowania procesów System informatyczny organizacji 9 gospodarczych w celu zaimplementowania ich w systemie. Jako przykład służyć możearis Toolset wykorzystywany w systemie R/3 czy Business Process Modeller używany przez firmę Oracle. Wdrożenia warunkach polskich Analiza list referencyjnych i obserwacje realizowanych w Polsce wdrożeń zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie skłaniają do następujących wniosków: a) zdecydowana większość wdrożeń miała dotychczas miejsce w przedstawicielstwach firm zagranicznych lub w firmach sprywatyzowanych z udziałem zagranicznego kapitału b) wwiększości przypadków wybierano system używany w firmie macierzystej c) pierwsze wdrożenia miały charakter tzw. kontraktów globalnych, tzn. realizowanych bezpośrednio przez producenta pakietu bądź przez dystrybutora (konsultanta) zagranicznego d) wdrożenia w firmach z dominującym kapitałem zagranicznym dokonywane są znacznie sprawniej niż w firmach czysto" polskich. Podstawową przyczyną tych sukcesów wydajesię autorytet właściciela oraz jego przekonanie o konieczności wspomagania komputerowego procesów zarządzania. Większość zrealizowanych wdrożeń dotyczy modułów finansowych i dystrybucyjnych. Znaczna część wdrożeń, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach, trwa znacznie dłużej niż przytoczone w zaleceniach APICS normy, tj. ponad 2 lata. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Wydaje się, że "winy" należy szukać zarówno po stronie dystrybutorów, jak i przyszłych użytkowników, a pewne przyczyny uznać można za obiektywne. Po pierwsze historia zintegrowanych systemów zarządzania produkcją w Polsce jest niezwykle krótka. Większość z prezentowanych firm, oferujących pakiety na polskim rynku, rozpoczęła działalność po 1993 roku. Uwzględniając czas potrzebny na lokalizację systemu, szkolenia przyszłych konsultantów itp. po prostu zabrakło go na udane realizacje. Inną przyczyną jest brak w polskich przedsiębiorstwach kadry technicznej znającej choćby pobieżnie zasady metody MRP II. Dotychczas uczelnie nie kształciły specjalistów wtym zakresie, a nieliczne kursy nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem reprezentantów System informatyczny organizacji 10

6 przemysłu. Brak więc w polskich przedsiębiorstwach oddolnego nacisku kadry średniego szczebla, który skłaniałby zarząd firmy do wprowadzenia nowych metod zarządzania produkcją. Wprzeważającej większości polskie firmy żyją dniem dzisiejszym, nie potrafią nakreślić swojego wizerunku w perspektywie 5-10 lat, a w związku z tym nie potrafią określić w miarę precyzyjnie potrzeb w zakresie wspomagania procesów zarządzania, z drugiej strony dystrybutorzy systemów wwiększości przypadków mają zbyt mały potencjał ludzki, aby. stać się partnerami, którzy mogliby wspomagać klientów wczymś więcej niż zapoznanie ich z systemem. Brak wśród dystrybutorów silnych zespołów analityków, którzy potrafiliby wybrać spośród wielu możliwości (mamy wszak do czynienia z systemami uniwersalnymi) rozwiązania najbardziej odpowiadające specyfice przedsiębiorstwa. W niedostatecznym stopniu wykorzystuje się firmy konsultingowe w procesie doboru systemu i doradzania w trakcie jego wdrożenia. Inna sprawa, że firmświadczących usługi doradcze w tym zakresie jest niewiele, a na renomowanych doradców stać tylko przedsiębiorstwa bogate. Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu wspomagające go zarządzanie należy traktować jak każdą inwestycję, porównując nakłady z planowanymi zyskami wynikającymi z ich realizacji. Kluczową rolę w tym procesie ma czas, po jakim inwestycja przy niesie efekty. Wykorzystanie wiedzy i doświadczeń konsultantów może znacznie przyspieszyć pełne uruchomienie systemu, a co za tym idzie spowodować szybsze czerpanie zeń korzyści finansowych. Powstaje pytanie, jak na tle przedstawionych ofert zagranicznych wyglądają polscy producenci oprogramowania. Nie ma, niestety, na naszym rynku zbyt dużo rodzimych programów obsługujących zarządzanie produkcją. Jako najbardziej zaawansowane wymienić można następujące systemy: Perfect-Ekspert firmy Junisoftex z Gliwic, system Teta firmy Teta z Wrocławia, system Simple-Produkcja firmy Simple z Warszawy czy SM-Boss Produkcja firmy Boss a z Gdyni. Opracowanie systemu realizującego w pełni standard MRP II i mogącego z powodzeniem konkurować z systemami zachodnimi jest niezwykle trudne i wymaga wielkich nakładów kapitałowych przy niepewnym efekcie. Z tego powodu wydaje się, że polskie firmy nie mają możliwości angażowania się w tworzenie tak wielkich systemów. Tańsze i efektywniejsze może okazać się skoncentrowanie na specyficznych problemach występujących w polskich firmach, szukanie obszarów nie objętych zakresem funkcjonalnym importowanych pakietów. Takie podejście nie musi być traktowane jako przyznanie się do porażki, jest raczej realną oceną możliwości konkurowania z System informatyczny organizacji 11 przedsiębiorstwami zatrudniającymi setki pracowników przy tworzeniu oprogramowania. Perspektywy rozwoju systemów wpolsce Analiza potrzeb coraz dynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw oraz wzrost zainteresowania polskim rynkiem ze strony zagranicznych producentów oprogramowania skłaniają do optymistycznych prognoz, z roku na rok przybywa ofert, obecni są w Polsce najwięksi producenci oprogramowania stosowanego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przybywać też będzie udanych wdrożeń. Problemy, jakie dziś napotykają polskie przedsiębiorstwa wdrażające systemy produkcyjne MRP II, powinny być łagodzone w miarę wzrostu liczby szkoleń idoświadczenia firm dystrybucyjnych, a także poprzez korzystanie z profesjonalnych usług konsultingowych. Coraz więcej firm odczuwać będzie potrzebę zastosowania kompleksowego systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie, coraz więcej firm będzie też skłonne przeznaczyćśrodki finansowe na tego typu inwestycje, widząc w ich realizacji szansę na rozwój. Powinno przybywać również ofert dla mniejszych przedsiębiorstw, może nie tak zaawansowanych technologicznie, za to realizujących standard MRP II za niezbyt wygórowaną cenę. Tendencje światowe to rozwój systemów o architekturze klient serwer, dysponujących graficznym interfejsem użytkownika oraz wykorzystujących technikę programowania obiektowego. Wydaje się, że Polska staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem, na który warto wprowadzać nowe produkty i doskonalsze wersje systemówjuż użytkowanych. Przykłady zintegrowanych systemów zarządzania produkcją W ostatnich latach uwagę przyciągało kilkanaście technik produkcji. Pierwsza z nich, MRP (Material Requirements Planning Planowanie Potrzeb Materiałowych) była zawsze tradycyjnym narzędziem kontroli produkcji w Ameryce. Ale czy jest to jedynie narzędzie przeszłości? Jeśli tak, to co jest jego lepszym następcą: JIT (Just-In-Time) czy OPT (Optimzed Production Technology Zoptymalizowany Przepływ Produkcji)? Dane zbierane w zakresie trzech technik produkcyjnych i operacyjnych były analizowane w celu uzyskania odpowiedzi, która z technik jest obiecująca do zastosowania w przemyśle amerykańskim, biorąc pod uwagę, że większość tamtejszych przedsiębiorstw nie ma środków pozwalających na całkowitą reorganizację swojego systemu. Różnice w technikach zostały uporządkowane zgodnie ze związanymi z nimi korzyściami i możliwościami wdrożenia. Nakreślone zostały wymagania instalacyjne oraz spodziewane korzyści. Przedstawione we wniosku końcowym porównanie systemów OPT, MRP i JIT pozwala na określenie, która z technik zarządzania przebiegiem produkcji jest najbardziej System informatyczny organizacji 12

7 racjonalna oraz co należałoby by zrobić w celu implementacji tego systemu w przemyśle USA. Przyjrzyjmy się, jak te systemy dorastały. Środowiska pracy w USA, Japonii i Izraelu są krańcowo odmienne. Na przykład w USA i Kanadzie nie ma ograniczeń powierzchni terenu i fabryki są na ogół bardzo rozległe. W Japonii powierzchnia jest bardzo ograniczona i staje się głównym ograniczeniem produkcyjnym. Ograniczona przestrzeń jest problemem również w Izraelu. Podstawową różnicą pomiędzy USA i dwoma pozostałymi krajami jest to, że USAma swoje główne rynki zbytu na wytwarzane produkty na terenie USA i Kanady. W przypadku Japonii i Izraela główne rynki są poza granicami kraju. Istotna jest więc dobra jakość produktów wytwarzanych w tych dwóch krajach. Bardzo kosztowne są próby naprawy lub wymiany uszkodzonych produktów w momencie, gdy muszą one przebyć tysiące mil ponad morzami. W Kanadzie i USA naprawy nie są tak kosztowne. Atrakcyjne jest często produkowanie wyrobówoniższej jakości w celu generowania zysku z części zamiennych. Amerykanie wyznają filozofię zmienności produktu. Starają się dać klientowi tak dużo opcji wyboru, jak to tylko możliwe. Z drugiej strony, Japonia ogranicza różnorodność produktu do zaledwie kilku opcji. Modyfikacje produktowe są szczególnie trudne w środowisku japońskim. Trudno jest im również osiągnąć efektywny czas odzewu zwrotnego na dostosowanie produktów do konkretnego klienta, kiedy muszą one być transportowane przez morza. Izraelski system OPT pretenduje do miana kompromisu pomiędzy tymi dwoma metodami umożliwiającwiększą różnorodność produktu niż system japoński. Z powodu różnic w filozofii Kanada i USA rozwinęły inne metody produkcji niż Japonia czy Izrael. Amerykańskie fabryki są najczęściej większe i posiadają niewykorzystane powierzchnie. Mają też tendencję do większego rozbudowywania majątku trwałego. Majątek ten jest niezbędny do spełnienia wymagań różnorodności produktu. Zachodni przemysł kładzie nacisk na produktywność pojedynczego pracownika. Filozofią Japończyków i Izraelczyków jest wydajność drużyny lub wydajność fabryki jako całości. Różnicę tę można dostrzec w technikach wyceny wartości pracy, których używają Amerykanie. Kładą oni nacisk na produkcję standartowych elementów na godzinę na każdego zatrudnionego. Pracownicy, aby ich obecność w zakładzie była usprawiedliwiona, muszą wyprodukować ustaloną liczbę sztuk w ustalonym okresie czasu. To skłania pracowników do nabierania orientacji na szybkość,anienajakość. W obu systemach, japońskim i izraelskim, jakość jest częścią funkcji pracowników. Koła jakości są przykładem tego, jak bardzo Japończycy stali się złączeni z jakością. Pracownik nie jest oceniany poprzez ilość wytworzonych części. Produkcja jest mierzona poprzez określenie, jak bardzo jest niezbędna i w jakim stopniu całkowita produkcja harmonizuje z produkcją wymaganą, bez generowania zbędnego wyposażenia lub strat. Te podstawowe różnice są zwykle powiązane z systemami tłoczącymi i ssącymi. W kanadyjskim i amerykańskim przemyśle systemy MRP są uważane za systemy tłoczące. Lista niezbędnych materiałów jest generowana przez system w odpowiedzi na zamówienie określonej liczby wyrobów gotowych. Lista ta generuje polecenia zakupu i polecania produkcji tak, żeby możliwe było wyprodukowanie tych wyrobów. Dość często do tego systemu włączane są czynniki oszczędzające, które dostarczają danych o nadwyżce materiałów po stronie zamówień. Kiedy materiały są dostarczane, są one wtłaczane w środowisko produkcyjne. Za każdym razem, gdy określony etap produkcji dobiega końca, jego produkt wyjściowy jest tłoczony do kolejnego etapu. W japońskim, ssącym środowisku materiały nie są dostarczane do cyklu produkcyjnego, dopóki marketing nie złoży zapotrzebowania na produkt gotowy. Innymi System informatyczny organizacji 13 słowy, produkt gotowy wymaga starannej produkcji, a nie prognozowania. Łatwiej jest to osiągnąć w Japonii poprzez JIT, niż w USA czy Kanadzie, co jest spowodowane długością czasu wytwarzania. Dla przykładu całkowity czas wyprodukowania motocykla w USA i Kanadzie wynosi półtora miesiąca. Całkowity czas wytworzenia tego samego wyrobu w Japonii wyniósłby jeden do dwóch dni. Z powodu krótkiego czasu produkcji łatwiej jest Japończykom rozpocząć produkcję w momencie, gdy zamawiany jest produkt gotowy. Dla porównania w USA konieczne jest wytwarzanie w oparciu o przewidywane prognozy. Ponieważ Amerykanie produkują w oparciu o prognozy, wiele wyposażenia fabrycznego powstaje w celu zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania. W OPT produkcja nie jest harmonogramowana ani według ssącego, ani tłoczącego systemu. Produkcja jest harmonogramowana przy użyciu wąskich gardeł. Wąskie gardła w fabryce są analizowane i kładzie się na nie w czasie planowania produkcji szczególny nacisk. Produkcja jest planowana w taki sposób, aby ośrodki pracy będące wąskimi gardłami były w pełni wykorzystywane. Wszystkie pozostałe wydziały nie będące wąskimi gardłami są planowane tak, aby przez cały czas utrzymywać wąskie gardła w stanie pełnej wydajności. W MRP systemy harmonogramowania produkcji dzielą zadania produkcyjne używając założenia, że dostępne są niewyczerpalne źródła. CRP (Capacity Requirements Planning Planowanie Wymagań Wydajnościowych) jest używane do sprowadzenia harmonogramów z powrotem do rzeczywistości. Powyższa dwustopniowa procedura nie może być tak efektywna, jak generowanie optymalnego harmonogramu w jednym kroku. Zarówno w JIT, jak i OPT ograniczenia wydajności są wbudowane w system harmonogramowania. JIT wykorzystuje karty KANBAN do kontroli wydajności. OPT używa wąskich gardeł do określenia wydajności fabryki. Harmonogramowanie w OPT uwzględnia więcej ograniczeń niż MRP. Pozwala to połączyć funkcje MRP i CRP w jednym narzędziu planowania produkcji. Systemy MRP czynią błędne założenie, że przedmioty są przemieszczane przez wszystkie etapy produkcji w partiach o stałej wielkości. Nie występuje to w rzeczywistej fabryce, gdzie rozmiary partii stale się zmieniają. Często partie zaplanowane komputerowo są większe niż niezbędne do zminimalizowania kosztów związanych z czasami nastawczymi. Metoda ograniczania produkcji do partii o określonym rozmiarze narzuca kilka finansowych strat w fabryce. Większe rozmiary partii podwyższają również czas całkowity produkcji. Kiedy więcej części jest produkowanych w partii, całkowity okres czasu, który zajmie produkcja gotowego wyrobu będzie dłuższy. Podnosi to koszty uzyskania przychodu i magazynowania. Równowagę pomiędzy tymi dwoma sprzecznymi wielkościami zapewnia wykres krzywej znanych kosztów w opozycji do rozmiaru partii. Optimum wyznacza ekonomiczną wielkość partii (EBQ). JIT i OPT pokonały problem wielkości partii. W przypadku JIT strategią jest redukowanie wszystkich czasów nastawczych do minimum, dzięki czemu nie jest to znaczący czynnik przy określaniu wielkości partii. Rozmiary partii mogą więc być małe. W OPT zmienny rozmiar partii jest obliczany dla każdego etapu produkcji i transportu. OPT również sugeruje redukcję czasów nastawczych do minimum w wąskich gardłach produkcyjnych. To maksymalizuje wynik w tych obszarach, co z kolei maksymalizuje wynik fabryki. Duże rozmiary partii w MRP powodują złe harmonogramowanie wewnątrz wydziałów produkcyjnych. Jeśli wydziały dublują funkcje, powolność w pierwszym wydziale spowoduje opóźnienia startowe w drugim wydziale. Jeśli efektywność jest mierzona, drugi wydział System informatyczny organizacji 14

8 zawsze będzie okazywał się nieefektywny, pomimo tego, że ma niewykorzystaną nadwyżkę wydajności. Opóźnienia produkcyjne nakładają się w miarę przebiegu partii poprzez sekwencje produkcji. Rezultatem są fale produkcyjne. W MRP tuszujemy te fale poprzez wykorzystywanie zapasów zabezpieczających. W JIT wymuszamy zsynchronizowanie całej produkcji. Opóźnienie na jednej stacji spowalnia całą linię produkcyjną równomiernie. Karty KANBAN i serie czerwonych, żółtych i zielonych świateł są używane do zarządzania przepływem produkcji przez stanowiska robocze. Produkcja jest zawsze zsynchronizowana i fale produkcyjne nie występują. W OPT falom produkcyjnym zapobiega się poprzez wykorzystywanie wydajności zapasowej. Wydziały produkcyjne nie będące wąskimi gardłami mają pewne nadwyżki wydajności, które są używane do pokonywania przeciążeń produkcyjnych. Nacisk jest postawiony na utrzymanie gładkiego przepływu produkcji przez wąskie gardła. Ostatnim obszarem porównania pomiędzy tymi systemami jest dokładność danych. Dla MRP dokładność danych jest parametrem krytycznym w całym systemie. W OPT wymagania są nieco obniżone. Dokładność danych jest parametrem krytycznym w wąskich gardłach i obszarach je zasilających. To skraca czas koncentracji na dokładności danych. Zarówno MRP, jak i OPT wymagają wyrafinowanego systemu komputerowego do generowania harmonogramów produkcji, ale OPT jest zwykle systemem szybszym. WJITwymóg dokładności danych nie istnieje. Systemy komputerowe nie są używane, ponieważ nie byłyby w stanie generować informacji wystarczająco szybko. Spływ produkcji jest zarządzany zwykle na podstawie obserwacji. Poprzednie rozważania porównujące MRP i JIT dochodziły do wniosku, żesystem MRP może być znacznie ulepszony poprzez implementację specyficznych technik, używanych obecnie w JIT. Po rozstrzygnięciu, że JIT jest bardziej wydajne niż obecne systemy MRP, potrzebujemy zobaczyć, jak wypada w tym porównaniu OPT. Widzimy, że wiele korzyści z systemów JIT zawartych jest w OPT. Ponadto używanie w OPT symulacji komputerowej daje nam możliwość symulacji pracy fabryki. Jest to nie do osiągnięcia w JIT i trudne do osiągnięcia w MRP. OPT jest łatwiejsze do zainstalowania niż JIT, ponieważ może być instalowane w istniejących już fabrykach. OPT nie wymaga generalnej reorganizacji, jak ma to miejsce w przypadku JIT, co czyni OPT mniej niszczycielskim jeśli chodzi o bieżącą działalność. W OPT fabryka jest przekształcana w bardziej efektowną powoli. Nie wymaga to reorganizacji, która jest konieczna przy JIT. Czyni to OPT atrakcyjniejszym systemem dla tych fabryk, które potrzebują utrzymywać produkcję i jednocześnie się reorganizować. OPT oferuje uproszczenie procesu harmonogramowania produkcji. Praca wymagająca rozwijania, przetwarzania i analizy harmonogramów zostaje uproszczona. W OPT, istniejące systemy informacyjne takie, jak system księgowości i system kosztów, są niszczone. OPT redukuje wymagania odnośnie danych. Eliminuje ocenę efektywności i wykonania. OPT pozbywa się również innych informacji, które są obecnie uważane za niezbędne do działania fabryki. Standardowe czasy wytwarzania nie są już efektywnym środkiem zarządzania produkcją. Te zmiany dają efekty w postaci wydziału księgowości, systemu analizy finansowej, oraz użytkowników polegających na tych informacjach. Rozpatrując harmonogramowanie musimy stwierdzić, że OPT dostarcza bardziej kompletny harmonogram niż JIT. Jakkolwiek szybkość, zjaką JIT dostarcza harmonogramów jest trudna do pobicia. Niestety prędkość rozwijania harmonogramów w MRP jest tak mała, że przy niej szybkość OPT robi wrażenie. System informatyczny organizacji 15 Rozpatrując elastyczność systemu produkcyjnego stwierdzamy, że JIT jest o wiele bardziej elastyczny z powodu minimalnych rozmiarów partii i niższego poziomu wyposażenia. Jakkolwiek OPT, odkąd zmierza do harmonogramowania również niższych poziomów wyposażenia i pozwala na elastyczne rozmiary partii, umożliwia osiągnięcie lepszej elastyczności produkcji niż MRP. Porównując implementację OPT i JIT, odkrywamy, że OPT nie wymaga generalnej reorganizacji fabryki, jak to ma miejsce w przypadku JIT. Przy instalowaniu systemu OPT, niekoniecznie cała fabryka objęta jest systemem jednocześnie. OPT dopuszcza również możliwość równoległego działania ze starym systemem MRP, dzięki czemu właściwe działanie systemu OPT możebyć sprawdzone przed rozwiązaniem systemu MRP. Rozpatrując koszt operacji, MRP, z powodu swoich wymagań odnośnie dokładności danych jest najbardziej kosztownym systemem. JIT, z powodu braku wymagań odnośnie danych jest najtańszy. OPT kolejny raz plasuje się pomiędzy nimi. Z powodu rozwoju elastyczności w planowaniu produkcji i łatwości instalacji, w wyniku tego porównania możemy stwierdzić, że OPT jest najlepszą techniką kontroli produkcji i wyposażenia w przypadku, gdy potrzebujemy zastąpić funkcjonujący system MRP. Zmiana metody wytwarzania jest niezbędna w celu uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie. Potrzeba ta wymusiła powstanie dwóch interesujących opcji systemów wytwarzania: JIT i OPT. Z nich dwóch bardziej kompletnym jest OPT. Ponadto, OPT oferuje szczegółową filozofię produkcji wraz z procedurami działania. Zawiera wiele cech JIT i zawiera dodatkowe korzyści, nie istniejące w JIT. OPT jest narzędziem, które może pomóc wytwórcom nie tylko dogonić,alewręcz prześcignąć ich zagranicznych konkurentów. System informatyczny organizacji 16

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW Jak budowac konkurencyjność firmy poprzez skuteczne zarządzanie finansowymi aspektami jej działalności TERMIN od: 19.10.2017 TERMIN do: 13.01.2018 CZAS TRWANIA:12

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją 2010-03-29 BMM Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dużych form wtryskowych. Jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie i jedynym w Polsce posiadającym kompetencje w

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE OF MEDYCZNYM COMARCHW LUBLINIE M2M COMARCH PLATFORM ERP EGERIA ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? 4 Krótkookresowe planowanie produkcji Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? Hierarchia systemu zarządzania produkcją DECYZJE DŁUGOOKRESOWE (PROJEKTOWANIE)

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo