Prawne aspekty wdrożeń systemów ERP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawne aspekty wdrożeń systemów ERP"

Transkrypt

1 Prawne aspekty wdrożeń systemów ERP Jak minimalizować ryzyka i zwiększać szansę udanego wdrożenia? Agnieszka Wachowska, radca prawny Kancelaria Traple Konarski i Podrecki i Wspólnicy ERP Trends Conferences Warszawa, dnia 27 maja 2015 roku

2 Plan wystąpienia 1. Dlaczego warto przygotować się do wdrożenia? 2. Dlaczego umowa wdrożeniowa jest ważna? 3. Co warto przemyśleć i zawrzeć w umowie wdrożeniowej? Rodzaj rozwiązania (cloud czy nie cloud o to jest pytanie?) Konstrukcje umowy wdrożeniowej Analiza przedwdrożeniowa czy zawsze potrzebna? Prawa autorskie do wdrażanego oprogramowania i możliwość dalszego rozwoju oprogramowania Odbiory systemu Struktura wdrożenia (zasady podejmowania decyzji) Zarządzanie zmianą Gwarancja i serwis Rozwiązanie umowy oraz plan wyjścia

3 Wstęp Tak jak każde przedsiębiorstwo jest inne, tak każde wdrożenie ma swoją specyfikę. Zatem dobra umowa wdrożenia powinna być dopasowana do: specyfiki konkretnego projektu, potrzeb obu stron. Umowa wdrożeniowa powinna stanowić dopasowany przewodnik po procesie wdrożenia, który pozwala uniknąć niemiłych niespodzianek i zwiększa szansę na sukces przedsięwzięcia.

4 Przygotowanie i negocjowanie umowy Moment negocjowania umowy to czas ważnych decyzji Czas i moment na przemyślenie istotnych elementów wdrożenia Negocjacje to dobry czas na wstępne poznanie partnera wdrożeniowego i jego podejścia do wdrożenia Często mówi się, że umowę pisze się na złe czasy, ale dobrze napisana umowa powinna minimalizować ryzyko wystąpienia problemów i stanowić praktyczny poradnik jak przeprowadzić proces wdrożenia.

5 Minimalizowanie strat Robimy wszystko, aby wdrożenie się powiodło Dobrze opisana metodologia + struktura wdrożenia Zakładamy możliwość wystąpienia konfliktów Jak rozwiązywać konflikty? Jak dokonywać zmian w trakcie wdrożenia? Bierzemy pod uwagę możliwość, że wdrożenie się nie powiedzie Plan wyjścia Zasady wzajemnych rozliczeń co zostaje, a co podlega zwrotowi?

6 Wybór rozwiązania Jaki typ rozwiązania jest najlepszy i najbardziej adekwatny dla potrzeb naszej organizacji? Rozwiązanie standardowe Rozwiązanie dedykowane Rozwiązanie cloudowe Rozwiązanie stacjonarne

7 Wybór rozwiązania - pytania Czy nasza organizacja cechuje się dużą specyfiką? Jakiego rodzaju wsparcia oczekujemy? Czy zależy nam na elastyczności rozwiązania? Jakie koszty wiążą się z aktualizacjami i zmianami wdrożonego systemu? Co dalej z utrzymaniem i rozwojem systemu jak ważna jest dla nas niezależność od dostawcy oprogramowania? Przełożenie decyzji na cenę

8 Konstrukcje i metodologie wdrożenia Tradycyjny model tzw. waterfall Metodyki zwinne (Agile) Analiza Projektowanie Wdrożenie Analiza Implementacja Testowanie Projektowa nie Testowanie Implement acja Wdrożenie

9 Konstrukcje i metodologie wdrożenia Nad czym warto się zastanowić przed podjęciem decyzji o wyborze metodologii wdrożenia? Agile Waterfall Możliwość szybkiego wycofania się z projektu (mniejsze koszty utopione) Bieżące weryfikowanie rezultatu i możliwość zmian Brak konieczności tworzenia szczegółowej analizy Prosta weryfikacja rezultatu (spełnia /nie spełnia wymagań) Zaplanowany czas i harmonogram wdrożenia Zaplanowany i kontrolowany budżet

10 Umowa a metodyki zwinne Czy idea umowy wdrożeniowej kłóci się ze zwinnymi metodykami? Jak zapisać w umowie niepewny rezultat? Konieczne zrozumienie metodyk przez obie strony Ważne: Ustalenie jasnej procedury postępowania Kontrolowania budżetu w zwinnych metodykach Opisanie opcji wyjścia z umowy

11 Charakter umowy wdrożeniowej w dotychczasowym orzecznictwie Wyrok z 24 sierpnia 2007 r., V CSK 150/07 problem rozstrzygany przez Sąd Najwyższy dotyczył charakteru umowy, Sąd przyjął, że celem umowy, której przedmiotem była sprzedaż nośników z oprogramowaniem, świadczenie usług wdrożeniowych oraz udzielenie licencji, było wdrożenie systemu informatycznego. W konsekwencji, Sąd uznał, że strony zawarły umowę o dzieło, w której rezultatem (dziełem) był właśnie system. Wyrok z 25 lutego 2010 r., V CSK 297/09 Jeśli brak aktywności zamawiającego, czy to w postaci niewykonania zobowiązania, czy to w postaci braku współdziałania, będzie całkowicie zwalniał wykonawcę z odpowiedzialności za zwłokę (w tym wypadku: z zapłaty kary umownej) tylko jeśli uniemożliwia to wykonanie jego zobowiązań. Natomiast jeśli brak aktywności powoduje jedynie utrudnienie terminowej realizacji zobowiązań, nie jest to podstawa do uznania kary za bezzasadną, a jedynie do jej miarkowania zgodnie z art k.c.

12 Analiza przedwdrożeniowa Czy zawsze potrzebna? Analiza przedwdrożeniowa a metodyki zwinne Istotne kwestie warte rozważenia: Analiza przedwdrożeniowa w ramach odrębnej umowy, czy jako część wdrożenia? Jak opisać rezultat analizy? (co ona ma zawierać i o czym przesądzać?) Kto i jakie prawa ma do gotowej analizy zamawiający czy wykonawca? Warto opisać dokładnie te kwestie w umowie. Możliwość odstąpienia od umowy po etapie analizy (w jakich przypadkach i na jakich zasadach?)

13 Prawa do systemu (wdrożenie a prawo autorskie) Czy przedmiotem umowy ma być tylko oprogramowanie własne Wykonawcy (standardowe i dedykowane), czy również oprogramowanie osób trzecich? Co może stać na przeszkodzie, aby wdrożony system powierzyć innemu podmiotowi do serwisu lub rozwoju? Uniezależnienie Zamawiającego od Wykonawcy wymaga nabycia odpowiedniego tytułu prawnego do autorskich praw majątkowych do programów stworzonych w ramach wdrożenia, wraz z sukcesywnie przekazywaną dokumentacją techniczną i kodem źródłowym

14 Dyspozycja prawami majątkowymi Przeniesienie praw Przeniesienia całości praw Dyspozycja majątkowymi prawami autorskimi Przeniesienie udziału w prawie Licencja wyłączna Licencja Licencja niewyłączna

15 Przeniesienie czy licencja? Przeniesienia prawa: Licencja: Art. 65 Prawa autorskiego W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu praw, uważa się, że twórca udzielił licencji.

16 Możliwość samodzielnego rozwoju oprogramowania Prawna podstawa do modyfikowania oprogramowania - Odpowiednia licencja lub odpowiedni zakres przeniesienia Techniczna możliwość modyfikacji: Posiadanie kodów źródłowych + Odpowiednia dokumentacja i transfer wiedzy Faktyczna możliwość rozwoju oprogramowani a przez Zamawiającego Brak zapewnienia sobie ww. uprawnień ryzyko Vendor lock-in

17 Prawo do samodzielnego rozwoju oprogramowania Prawo do modyfikacji oprogramowania + prawo do wykonywania praw zależnych (licencja lub przeniesienie) Modyfikacja - monopol autorski modyfikacja nietwórcza modyfikacja twórcza - to opracowanie Przyjmowane konstrukcje: przeniesienie prawa wykonywania zależnego prawa autorskiego + przeniesienie praw autorskich do modyfikacji udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego + licencja na modyfikowanie oprogramowania

18 Techniczna możliwość samodzielnego rozwoju oprogramowania Konieczność zapewnienia wydania kodów źródłowych Często opis, jak te kody mają wyglądać Kiedy ma nastąpić wydanie kodów Umowa depozytu kodów źródłowych Wyrok SA w Warszawie z r., I ACA 315/14 Strony zawarły umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmujące zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i rozbudowy programu oraz na korzystanie z niego i jego rozpowszechnianie w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie. Umowa nie przewidywała jednak postanowienia, zgodnie z którym przenoszący prawa ma obowiązek wydać nabywcy kod źródłowy programu. Sąd Apelacyjny, w ślad za SO uznał, że obowiązek wydania kodu nie wynika z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - przeciwnie, przepisy te, w tym art. 41 ust. 2 PrAut wprowadzający zasadę specyfikacji pól eksploatacji, przemawiają przeciwko zasadności roszczenia pozwu.

19 Odbiory i testowanie systemu Rozróżnienie pomiędzy odbiorem ilościowym i jakościowym kryterium odbioru ilościowego: kompletność przedmiotu odbioru (oprogramowanie, dokumentacja), procedury instalacyjne wraz z ich opisem. kryterium odbioru jakościowego: niewadliwość (fizyczna) oprogramowania. Kto i w jakim zakresie ma przetestować oprogramowanie? Warto ustalić to w umowie

20 Odbiory i testowanie systemu Jak definiowany jest błąd? niezgodność oprogramowania z dokumentacją (opis wymagań zamawiającego, koncepcja wdrożenia), w pewnych przypadkach możliwość powołania się na (mimo, że oprogramowanie jest zgodne z dokumentacją) na niezgodność z celem gospodarczym umowy oraz nadrzędnymi zasadami Czy wprowadzona jest kategoryzacja błędów? zwykle na potrzeby odbiorów jakościowych kategoryzacja wad (błąd krytyczny, błąd niekrytyczny, usterka) jest bez znaczenia Ale można postanowić inaczej, aby nie wstrzymywać prac Czy pozytywnemu odbiorowi może podlegać tylko oprogramowanie bez wad i błędów? Uwaga milczący odbiór!

21 Struktura wdrożenia Dlaczego struktura wdrożenia jest ważna? Bardzo istotne jest kto i w jakim zakresie będzie podejmował decyzje w ramach wdrożenia (PM/KS/ZP). Umowa powinna stanowić umocowanie do działania poszczególnych osób funkcyjnych w zakresie wskazanym w umowie Ważne, aby umowa nie była sprzeczna z przyjętym i akceptowanym sposobem pracy -> często sytuacja umowa sobie a życie sobie Kierownicy Projektu czy są umocowani do składania wszystkich oświadczeń związanych z umową czy są uprawnienie tylko do czynności związanych z projektem czynności wymagające zgody KS Komitet Sterujący sposób wyboru zwoływanie posiedzeń głosowanie

22 Struktura wdrożenia Zmiany w strukturze wdrożenia Warto przewidzieć możliwość ich wystąpienia, Bez względu na treść umowy mogą się pojawić Co warto przewidzieć? Zmiana kluczowych członków Możliwość wymiany kierowników projektów Zmiana składu lub elastyczny skład Komitetu Sterującego

23 Zarządzanie zmianą Wdrożenie to ciągła zmiana Filozofia metodyk zwinnych Co warto opisać przy tradycyjnym wdrożeniu? Formalny sposób wprowadzania i dokumentacji zmian w projekcie Procedura zgłaszania i zatwierdzania zmian Uprawnienia do przyjmowania zmian: np. do X zł KP powyżej X zł KP, za zgodą KS określone zmiany tylko KS

24 Gwarancja i serwis systemu Czy warunki gwarancji powinny być w umowie wdrożeniowej, czy mogą być negocjowane później? Czy warunki serwisu powinny być w umowie wdrożeniowej? ODBIÓR Gwarancja SERWIS ODBIÓR Gwarancja np. 1 rok SERWIS

25 Gwarancja i serwis systemu Istotne pytania Czy możliwe jest zastępcze powierzenie realizacji obowiązków z gwarancji lub serwisu? Co tak naprawdę jest objęte gwarancją (uwaga: zmiany lub aktualizacje oprogramowania zewnętrznego) Czym jest update, a czym upgrade? uwaga na definicje w umowie! Co powoduje utratę gwarancji?

26 Wypowiedzenie/ odstąpienie od umowy Zamawiający opóźnienie w zgłoszeniu do odbioru Etapu/Fazy opóźnienie w Starcie Produkcyjnym opóźnienie w usunięciu Wad naruszenie szczególnie istotnych postanowień umowy (jakich?) Wykonawca brak odbioru brak płatności naruszenie szczególnie istotnych postanowień umowy (jakich?) Warunki Formalne termin odstąpienia tzw. Grace period

27 Skutki odstąpienia/wypowiedzenie i plan wyjścia Skutek odstąpienia Skutek wypowiedzenia Co warto uregulować w umowie? Po co jest Plan wyjścia? Opisanie wzajemnych rozliczeń stron przed wystąpieniem sporu, Co zostaje wykonawcy a co zabiera wykonawca? Można zastrzec obowiązek wydania niezbędnych dokumentów i danych jeśli projekt ma być kontynuowany przez inny podmiot. Np. konieczność wydania aktualnych kodów źródłowych.

28 Agnieszka Wachowska Starszy prawnik, Radca prawny Tel.: (+48) Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii (TMT) i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, ponad 8 lat doświadczenia w prawie IT Doświadczenie w przygotowaniu i negocjacjach umów dot. IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych Współautorka wielu publikacji dziedzinowych nt. zagadnień prawnych dot. nowych technologii

29 O kancelarii ponad 20 lat na rynku zespół ponad 50 prawników praktyków z doświadczeniem w biznesie zasięg ogólnopolski i praktyka międzynarodowa stała współpraca z ponad 100 podmiotami (firmy prywatne, instytucje publiczne) kilkunastoosobowy zespół prawników specjalizujących się w IT i prawie zamówień publicznych liderzy w polskich i zagranicznych rankingach kancelarii prawnych (lata Rzeczpospolita, Forbes, Chambers&Partners, The European Legal500) eksperci prawni izb i związków pracodawców w zakresie prac legislacyjnych na ustawami z zakresu nowych technologii i prawa zamówień publicznych (m.in. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Związek Pracodawców Branży Internetowej)

30 Dziękuję za uwagę. Pytania? Kontakt: Agnieszka Wachowska

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik

PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Auleytner, radca prawny, Partner Janina Ligner-Żeromska, adwokat, Partner Polska Izba Ubezpieczeo 12 lutego 2013 roku, Warszawa

Aleksandra Auleytner, radca prawny, Partner Janina Ligner-Żeromska, adwokat, Partner Polska Izba Ubezpieczeo 12 lutego 2013 roku, Warszawa Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Na co zwracad szczególną uwagę przy podpisywaniu umów z dostawcą i na jakie niebezpieczeostwa prawne uważad? Aleksandra Auleytner, radca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo