Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13"

Transkrypt

1 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych, towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi dofinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K., ul. Mackiewicza 5, Kraków tel ,

2 Spis treści 1. Przedmiot zapytania ofertowego Warunki formalne Sposób przygotowania oferty oraz wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów Kryteria oceny ofert i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty Cel wdrożenia i spodziewane efekty Zakres prac wykonawcy Przed przyjęciem oferty Po przyjęciu oferty Po podpisaniu umowy Po akceptacji wdrożonego systemu Poza zakresem prac Obszar wdrożenia systemu Struktura przedsiębiorstwa Użytkownicy Systemy informatyczne stanowiące otoczenie wdrażanego systemu Zasoby przedsiębiorstwa wymagające wsparcia informatycznego i wyszczególnienie obszarów wsparcia Umowy przedstawicielskie, kooperacyjne i partnerskie Narzędzia, maszyny i elementy infrastruktury Logistyka Klienci Sprawy pracownicze Umiejętności i uprawnienia zawodowe pracowników Świadczenia pracownicze i płace Dokumentacja projektowa Zamówienia bieżące Sprzedaż bezpośrednia i dostawy produktów do partnerów handlowych Zakupy i zużycie materiałów do produkcji i usług Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 1

3 7.12. Przydziały zadań i czas pracy Zlecenia i harmonogramy produkcyjne Zlecenia i planowanie usług Rozliczanie produkcji i usług Planowanie finansowe Zarządzanie wynagrodzeniami Przepływy międzymagazynowe i rozliczanie magazynów Księgowość i finanse Należności i zobowiązania Płatności bankowe i gotówkowe Archiwizacja i wyszukiwanie dokumentów Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 2

4 1. Przedmiot zapytania ofertowego Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego kategorii B2B w przedsiębiorstwie Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Krakowie zwanym dalej Zamawiającym w związku z realizacją projektu: Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych, towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wdrożenie systemu komputerowego obejmuje jego zaprojektowanie, dostawę, konfigurację, uruchomienie odejmujące także szkolenie, obsługę powdrożeniową i gwarancyjną oraz przekazanie informacji koniecznych do jego eksploatacji w przewidywanym okresie dziesięciu lat. 2. Warunki formalne 1. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia oferty cenowej, na stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego integrującego współprace z dostawcami i klientami zgodnie z przedstawionym w zapytaniu ofertowym zakresem i obszarem celem osiągnięcia wymienionych celów. 2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zapytania ofertowego. 3. Ocenie merytorycznej będą podlegały tylko kompletne oferty wraz z formularzami zawierające załączniki zgodnie z zapytaniem ofertowym publikowanym przez Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa 4. Oferty niekompletne bez wymaganych załączników zawierające braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych 5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę 6. Zamawiający udzieli odpowiedzi tylko na pisemne pytania związane z zapytaniem ofertowym w terminie do 14 dni od jego opublikowania. Pytania należy kierować na adres mailowy p. Katarzyny Kupiec z powołaniem się w tytule na numer zapytania ofertowego 7. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasne może on zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 3

5 8. W przypadku, gdy żadna z złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny 9. W związku z odrzuceniem oferty uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko firmie Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa 2.1. Sposób przygotowania oferty oraz wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów 1. Kompletna oferta powinna zawierać: 2. Formularz ofertowy wraz z wymienionymi w nim dokumentami ( załącznik numer 1) 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym ( załącznik numer 2) 4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań związanych z realizacja zlecenia ( załącznik numer 3) 5. Załączniki można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego z zakładki aktualności 6. Kserokopie KRS, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej itp. określające status prawny Wykonawcy nie starszy niż 3 miesiące 7. Oferta powinna być spakowana do koperty papierowej opisanej w tytule: zapytanie ofertowe nr 1-POIG-13 Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych, towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi wraz z danymi Wykonawcy oferty. 8. Oryginał oferty przygotowany w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe powinien być dostarczony osobiście, droga pocztowa, jako list polecony bądź przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K., ul. Mackiewicza 5, Kraków 3. Kryteria oceny ofert i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty Przedstawiane oferty będą ocenione przez czteroosobową komisję pod kątem ich zbieżności z celem i spodziewanymi efektami przyjętymi przez Zleceniodawcę oraz proponowanym poziomem i warunkami wsparcia informatycznego dla działalności przedsiębiorstwa i jego procesów informacyjnych. Szczegółowe kryteria oceny obejmują 1. Charakterystyka funkcjonalna i techniczna produktu: a. Kompletność wsparcia dla procesów informacyjnych przedsiębiorstwa i osiągnięcia rezultatów zawartych we wniosku wnd-poig /12 b. Techniki i metody realizacyjne konieczne dla pełnego wsparcia procesów informacyjnych przedsiębiorstwa Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 4

6 c. Technologie użyte w poszczególnych warstwach systemu d. Minimalne wymagania sprzętowe e. Czas i warunki gwarancji aplikacji f. Warunki serwisu powdrożeniowego (czas reakcji, max. czas rozwiązania problemu) g. Zakres przekazania kodu i plików konfiguracyjnych po wdrożeniu 2. Koszt wdrożenia i eksploatacji: a. Koszt wykonania audytu przedwdrożeniowego b. Koszt zakupu*) oprogramowania systemowego i narzędziowego koniecznego do wdrożenia c. Koszt zakupu aplikacji koniecznych do wdrożenia d. Koszt modyfikacji i konfiguracji oprogramowania, jako procent kosztu zakupu aplikacji e. Przewidywane roczne koszty opłat licencyjnych i aktualizacji oprogramowania f. Przewidywany koszt eksploatacji platformy sprzętowej g. Roczny koszt serwisu (help-line u) h. Przewidywany koszt szkolenia 1 użytkownika aplikacji i. Koszt zwiększenia liczby użytkowników o 20% *) jako koszt zakupu rozumie sie koszt pozyskania drogą kupna, leasingu, wynajmu czy ogólnie dostępu i prawa używania przedmiotu transakcji 3. Proces wdrożeniowy: a. Przewidywany czas całości wdrożenia b. Proponowane etapy wdrożenia c. Przewidywany czas potrzebny do zaproponowania architektury rozwiązania d. Sposób prezentacji proponowanej architektury rozwiązania e. Możliwość przeprowadzenia testów użytkowych przed zakupem infrastruktury docelowej f. Organizacja zespołu wdrożeniowego/ Kompletność kompetencji reprezentowanych w zespole g. Tryb komunikacji z zespołem wdrożeniowym na poszczególnych etapach wdrożenia h. Warunki handlowe realizacji wdrożenia, w szczególności warunki dokonywania zmian we wdrażanym systemie w czasie i po określonym okresie po wdrożeniu. i. Akceptowana wysokość kar umownych w przypadku opóźnień 4. Wykonawca a. Wiarygodność Wykonawcy wg kryteriów handlowych b. Ilość wdrożeń o zbliżonym zakresie i wielkości w ostatnich 3 latach w tym: i. Ilość wdrożeń gdzie czas wdrożenia nie przekroczył 120% czasu określonego w umowie ii. Ilość wdrożeń gdzie cena wdrożenia nie przekroczyła 120% kwoty określonej w umowie c. Tryb zatrudnienia specjalistów przydzielonych do wdrożenia i ich staż pracy Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 5

7 Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami Komisja przyjmie dwie oferty, których Wykonawcy wykonają audyty przedwdrożeniowe zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 5.2. W oparciu o przedstawione kryteria i wyniki audytów przedwdrożeniowych Komisja dokona wyboru ostatecznego Wykonawcy. Wybór dokonany przez Komisje ma charakter ostateczny. Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana elektronicznie na adres mailowy wskazany przez Wykonawców. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 6

8 4. Cel wdrożenia i spodziewane efekty Celem projektu jest uruchomienie systemu komputerowego gromadzącego i przetwarzającego informacje w oparciu o zaproponowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego model informatyczny, dostępnego dla wyznaczonych pracowników w miejscu i czasie wykonywania ich obowiązków i wspomagającego ich pracę w uzgodnionym zakresie przy spełnieniu przyjętych standardów łatwości użycia, wydajności i bezpieczeństwa. Zleceniodawca spodziewa się osiągnięcia następujących efektów uruchomienia systemu: 1. Zgodność wdrożonego modelu z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce 2. Zgodność wdrożenia z opisem i rezultatami zawartymi we wniosku wnd-poig /12 a w szczególności: a. Wdrożony zintegrowany system ma służyć do zbudowania odpowiedniej bazy danych, która obsługiwać będzie transakcje kupna i sprzedaży ofertowania i składania zleceń pomiędzy poszczególnymi stronami, co ma się przyczynić do generowania przez Zamawiającego większej sprzedaży b. Automatyzacje zarządzania procesami exportu i importu danych pomiędzy systemem Zamawiającego a systemami informatycznymi partnerów biznesowych c. Integracje danych finansowych pomiędzy Zamawiającym, a klientami w szczególności możliwość automatycznego fakturowania ( w tym automatyzacje cen, terminów płatności, rabatów, przydzielonych odpowiednim klientom) kontroli należności i zobowiązań, automatyzacje rozliczania przelewów bankowych d. W zakresie produkcji stworzenie możliwości bezpośredniej wymiany informacji biznesowych z firmami partnerskimi e. Administrowanie kontaktami z klientami i firmami partnerskimi, generowanie raportów analitycznych i sporządzanie dokumentacji dla uwidocznienia efektów współpracy f. Zintegrowanie systemu w oparciu o standard EDI celem umożliwienia automatycznej wymiany danych z firmami partnerskimi (takimi jak AKKOP) i oddziałami (takimi jak ELMIX) tak, aby cały system B2B mógł wydajnie realizować założone cele. 3. Stały dostęp on-line do informacji o zasobach przedsiębiorstwa i ich wybranych parametrach. 4. Łatwość tworzenia raportów zbiorczych w oparciu o dane aktualne i historyczne, w tym dane zgromadzone w systemie komputerowym używanym przez Zleceniodawcę przed docelowym wdrożeniem 5. Integracja wdrażanego systemu z innymi aplikacjami poprzez wymianę danych w standardowych formatach, np. Excel. 6. Tworzenie dokumentów operacyjnych i ich wymiana z klientami, partnerami biznesowymi i urzędami (ZUS, US, GUS) 7. Minimalny nakład pracy związany z wprowadzaniem danych, a tam gdzie to możliwe automatyzacja tego procesu. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 7

9 8. Powiązanie informacyjne wewnętrznych procesów administracyjnych, produkcyjnych i handlowych i związany z tym przepływ danych eliminujący potrzebę wprowadzania tych samych danych kilkakrotnie. 9. Bezpieczeństwo gromadzonych danych obejmujące zabezpieczenie udostępniania danych i zabezpieczenie przed ich utratą. 10. Identyfikacja użytkowników i wykonywanych przez nich operacji w systemie. 11. Przewidywalny i akceptowalny poziom kosztów operacyjnych wdrożonego systemu. 5. Zakres prac wykonawcy 5.1. Przed przyjęciem oferty 1. Przygotowanie oferty z użyciem dostarczonego przez Zleceniodawcę formularza ofertowego wraz z załącznikami. 2. Specyfikacja elementów oprogramowania niezbędnego do wdrożenia 3. Specyfikacja usług koniecznych do wykonania wdrożenia 4. Wstępna specyfikacja procesów informacyjnych objetych wdrożeniem 5. Wstępna dokumentacja architektury systemu 6. Wstępny harmonogram i uwarunkowania prac 7. Kosztorys 8. Propozycja treści umowy 5.2. Po przyjęciu oferty 1. Wykonanie audytu przedwdrożeniowego w uzgodnionej cenie ryczałtowej i dostarczenie: 1.1. Dokumentacji wyników przedwdrożeniowej analizy wymagań i uzgodnień funkcjonalnych z Zamawiającym 1.2. Dokumentacji architektury docelowego systemu 1.3. Specyfikacji standardowych i zindywidualizowanych procesów informatycznych 1.4. Specyfikacji platformy sprzętowej niezbędnej do wdrożenia i użytkowania systemu 1.5. Specyfikacji usług koniecznych do zapewnienia ciągłości operacyjnej systemu 1.6. Harmonogramu i uwarunkowania prac wdrożeniowych 5.3. Po podpisaniu umowy 1. Przygotowanie i udostępnienie Zleceniodawcy platformy testowo-prezentacyjnej 2. Wykonanie prac programistycznych i testowania z użyciem platformy sprzętowej Wykonawcy 3. Specyfikacja testów użytkowych do wykonania przez Zamawiającego i potwierdzających zgodność z uzgodnieniami warunkującą wdrożenie w środowisku docelowym 4. Systematyczne raportowanie postępu prac i prezentacja działania elementów systemu Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 8

10 5. Instalacja i konfiguracja oprogramowania w docelowym środowisku operacyjnym zapewnionym przez Zamawiającego 6. Transfer i konwersja danych z systemów dotychczasowych do systemu docelowego 7. Nadzór powdrożeniowy i wykonanie niezbędnych korekt w uzgodnionym okresie po uruchomieniu systemu 8. Szkolenie pracowników 5.4. Po akceptacji wdrożonego systemu 1. Dokumentacja powykonawcza konieczna do eksploatacji i obsługi systemu 2. Usługi gwarancyjne w uzgodnionym zakresie 3. Help-line w uzgodnionym zakresie 4. Dodatkowe szkolenia w zakresie obsługi systemu 5. Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia protokołu końcowego Poza zakresem prac Dostawa sprzętu i oprogramowania systemowego. Platforma eksploatacyjna systemu (sprzęt i oprogramowanie systemowe) zostanie zapewniona na koszt Zamawiającego w oparciu o specyfikację przygotowaną przez Wykonawcę. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 9

11 6. Obszar wdrożenia systemu 6.1. Struktura przedsiębiorstwa Elektrotermia jest przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowo-handlowym. Jego struktura obejmuje: 1. Biuro i Dział Sprzedaży w Krakowie 2. Zakład Produkcyjny wraz z zapleczem administracyjnym w Niepołomicach 3. Biuro Projektowe i Dział Usług Instalacyjnych w Krakowie 4. Oddział we Wrocławiu ELMIX 5. Sieć firm partnerskich na terenie Polski (m.in AKKOP) Działalność przedsiębiorstwa obejmuje: 1. Produkcję: a. Linia gięcia blach b. Linia montażu rozdzielnic elektrycznych c. Linia malowania proszkowego d. Linia cięcia laserowego e. Linia produkcji grzałek f. Linia produkcji ogrzewaczy elektrycznych g. Ślusarnia 2. Usługi a. Projektowanie instalacji elektrycznych b. Usługi instalatorskie realizowane w różnych lokalizacjach na terenie Polski 3. Sprzedaż i marketing a. Sprzedaż (detaliczna i hurtowa) produktów. b. Pośrednictwo w ramach umów przedstawicielskich c. Sklep on-line d. Opracowanie treści marketingowych e. Zarządzanie akcjami marketingowymi f. Zarzadzanie wizerunkiem i treściami on-line g. Zarządzanie kontaktami z klientem. 4. Zarządzanie i administrację: a. Planowanie, monitorowanie i sprawozdawczość b. Zarządzanie zasobami, kalendarzami i czynnościami do wykonania c. Administracja kadrami d. Gospodarka magazynowa i obrót towarów w różnych lokalizacjach e. Obsługa finansowo księgowa f. Zakupy g. Logistyka Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 10

12 h. Transport i spedycja i. Administracja majątkiem trwałym j. Archiwizacja dokumentów k. Obsługa i wsparcie wewnętrznych systemów informatycznych Funkcjonowanie poszczególnych części przedsiębiorstwa jest wzajemnie powiązane poprzez przepływy materiałów, towarów, ludzi i informacji Użytkownicy W przedsiebiorstwie jest łącznie zatrudnionych 120 pracowników. Zatrudnienie potencjalnych użytkowników wdrażanego systemu w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa przedstawia poniższa tabela. Obszar Lokalizacja Uzytkownicy stacjonarni Użytkownicy mobilni Produkcja Niepołomice 12 7 Usługi instalacyjne Kraków 3 12 Usługi projektowe Kraków 5 1 Sprzedaż Kraków 5 Sprzedaż 3 różne lokalizacje na 3 terenie Polski Administracja Kraków 3 1 Umiejętności obsługi komputerów: 1. Użytkownicy systemu mają wykształcenie, przynajmniej zawodowe, w większości mają doświadczenie w użytkowaniu systemu Windows (XP, 7) i podstawowych aplikacji. 2. Pracownicy działów pozaprodukcyjnych maja doświadczenie w używaniu systemów takich jak Ms-Office, CDN Klasyka, przeglądarki internetowe 3. Kadra działów produkcyjnych ma doświadczenie w obsłudze programów Ms-Office, przeglądarki Internetowe, poczta elektroniczna, część osób obsługuje również systemy AutoCad, INVENTOR 4. Pracownicy pracowni projektowych mają doświadczenie w używaniu zaawansowanych systemów takich jak CAD 5. Kadra zarządzająca i pracownicy mobilni używają urządzeń mobilnych: tabletów ipad i smartfonów głównie z systemem Android i ios Wszyscy użytkownicy mogą podjąć wymagane szkolenia W czasie przygotowywania zapytania Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących używania systemu przez osoby niepełnosprawne. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 11

13 6.3. Systemy informatyczne stanowiące otoczenie wdrażanego systemu 1. Serwer pocztowy i poczta elektroniczna oparta na systemie Lotus Notes 2. System Zarządzenia Czasem Pracy 3. Witryna internetowa obejmująca sklep on-line 4. Programy AutoCad i INVENTOR 5. Program do sterowania i zarządzania produkcją laserów i krawędziarki BYSOFT 6. Programy służące do wyceny: ETN i SBC (EATON), XLpro3 (Legrand), ETI cennik, Elcom (Hager) 7. Program do tworzenia dokumentacji z pomiarów instalacji elektrycznej Sonel PE5 8. Programy do kosztorysowania Zuzia, Norma. 9. System zarządzania plikami systemu operacyjnego Windows do przechowywania dokumentów 10. Pakiety systemu Windows Office 11. Systemy bankowe funkcjonujące w firmie 12. System sprawozdawczości GUS 7. Zasoby przedsiębiorstwa wymagające wsparcia informatycznego i wyszczególnienie obszarów wsparcia 7.1. Umowy przedstawicielskie, kooperacyjne i partnerskie Dane kooperantów, partnerów Dokumenty umów i certyfikatów Zarządzanie terminami umów 7.2. Narzędzia, maszyny i elementy infrastruktury Ewidencja narzędzi, maszyn i obiektów budowlanych Dokumentacja techniczna Umowy leasingu i wynajmu Inwentaryzacja Zakupy materiałów i usług eksploatacyjnych Zapasy materiałów eksploatacyjnych Czas pracy maszyn, czas załączenia maszyn i czas operacji Planowanie przeglądów Logistyka Zarządzanie flotą Logistyka wyposażenia i elementów infrastruktury Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 12

14 7.4. Klienci Dane Klientów Umowy Historia zamówień i sprzedaży Historia rozliczeń i status, źródło pozyskania klienta Historia spraw prowadzonych z klientem ( CRM) 7.5. Sprawy pracownicze Dane Pracowników Dokumenty Umów Parametry umów i zaszeregowania Wyposażenie przekazane pracownikowi 7.6. Umiejętności i uprawnienia zawodowe pracowników Rejestracje uprawnień i szkoleń Planowanie wznowień badań lekarskich Planowanie szkoleń BHP i zawodowych pracowników Przyporządkowywanie narzędzi pracy oraz środków ochrony BHP 7.7. Świadczenia pracownicze i płace Wypłaty Rozliczenia z ZUS i odpowiednimi funduszami Urlopy 7.8. Dokumentacja projektowa Ewidencja ofert projektowych, ich stanów i zmian Import danych z programów służących do wycen Gromadzenie dokumentów Wyszukiwanie dokumentów Kosztorysowanie Tworzenie instrukcji obsługi produktów, kart gwarancyjnych, deklaracji zgodności, protokołów badań Wyszukiwanie aktualnych norm, historia norm 7.9. Zamówienia bieżące Rejestr zamówień Aktualizacja stanów zamówień Rozliczanie zamówień Generowanie zleceń wewnętrznych Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 13

15 Reklamacje Sprzedaż bezpośrednia i dostawy produktów do partnerów handlowych Przygotowanie i zarządzanie ofertami Fakturowanie Rejestracja i rozliczenie zapłaty Planowanie i koordynacja dostaw Zakupy i zużycie materiałów do produkcji i usług Ewidencja magazynowa obejmująca informacje tekstową i graficzną Prognozowanie zapotrzebowania materiałów Rezerwacje i przeniesienia do magazynów podręcznych Zamówienia Dokumenty magazynowe Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności Rozliczenie magazynów Inwentaryzacje Przydziały zadań i czas pracy Zarządzanie składami zespołów Przydziały do zadań usługowych Rejestracja czasu pracy Rozliczanie czasu pracy Zlecenia i harmonogramy produkcyjne Ewidencja ofert produkcyjnych, ich stanów i zmian Import danych z programów służących do wycen Ewidencja zleceń produkcyjnych, ich stanów i przebiegu realizacji Czas wykonania zlecenia, zużycie materiałów na zlecenie Wyliczenia i zamówienia materiałów Planowanie produkcji Oznaczanie (naklejki) wyprodukowanych elementów Archiwizacja zleceń i dokumentacji technicznej Przeniesienia do magazynu wyrobów gotowych Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 14

16 7.14. Zlecenia i planowanie usług Ewidencja ofert usług, ich stanów i zmian Import danych z programów kosztorysowych Ewidencja zleceń usługowych, ich stanów i przebiegu realizacji Wyliczenia i zamówienia materiałów Planowanie prac usługowych Archiwizacja zleceń i dokumentacji technicznej Archiwizacja protokołów pomiarowych i dokumentów odbiorowych Planowanie przeglądów gwarancyjnych i umów serwisowych Przygotowanie i zarządzanie ofertami Rozliczanie produkcji i usług Rozliczenia kosztów i materiałów produkcji rozliczenia międzywydziałowe obciążenia działów, wyniki działów, statystyki rozliczeń działów Rozliczenia kosztów usług instalatorskich Rozliczenia kosztów usług projektowych Rozliczenia czasu pracowników i kosztów pracy Rejestracja odpadów Fakturowanie produktów i usług sprzedanych Raporty okresowe wg działów Planowanie finansowe Budżetowanie Przepływy gotówkowe Zarządzanie wynagrodzeniami Wyliczenia wynagrodzeń Dokumenty wypłat Przelewy bankowe Wypłaty gotówkowe Przepływy międzymagazynowe i rozliczanie magazynów Rejestracja przepływów z wystawieniem dokumentów magazynowych Inwentaryzacje Planowanie zapasów magazynowych Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 15

17 7.19. Księgowość i finanse Księga główna Rejestry VAT Deklaracje podatkowe Deklaracje GUS Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Należności i zobowiązania Wykazy należności ze struktura wiekowa Historia windykacji Wykazy zobowiązań z terminami płatności Automatyczne rozliczanie płatności zintegrowane z systemem bankowym Płatności bankowe i gotówkowe Przelewy bankowe i ich rozliczanie Kasa Archiwizacja i wyszukiwanie dokumentów Ewidencjonowanie dokumentów Gromadzenie dokumentów Wyszukiwanie wg. parametrów Wyszukiwanie tekstowe Zarządzanie treściami marketingowymi Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 16

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/HS

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/HS Opole 17.01.2013 r. Higma Service Sp. z o.o. 45-446 Opole ul. Gosławicka 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/HS - 2013 Dotyczy projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 Błonie, dnia 02.11.2016 Zamawiający: Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 43 05-870 Błonie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. w ramach projektu pt. Uruchomienie produkcji innowacyjnych puszek PET (pustych/z napojem) przeznaczonych do gorącego nalewu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG/HS - 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG/HS - 2013 Opole 17.01.2013 r. Higma Service Sp. z o.o. 45-446 Opole ul. Gosławicka 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG/HS - 2013 Dotyczy projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu integrującego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 05 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje pracowników

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 26.11.2014 r. Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ERP CENNIK Obowiązujący od

ERP CENNIK Obowiązujący od ERP CENNIK Obowiązujący od 01.10.2017 Cennik Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu. Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/UE na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP

Zapytanie ofertowe nr 2/UE na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania II.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe nr 2/UE

Bardziej szczegółowo