Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13"

Transkrypt

1 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych, towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi dofinansowanego ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K., ul. Mackiewicza 5, Kraków tel ,

2 Spis treści 1. Przedmiot zapytania ofertowego Warunki formalne Sposób przygotowania oferty oraz wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów Kryteria oceny ofert i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty Cel wdrożenia i spodziewane efekty Zakres prac wykonawcy Przed przyjęciem oferty Po przyjęciu oferty Po podpisaniu umowy Po akceptacji wdrożonego systemu Poza zakresem prac Obszar wdrożenia systemu Struktura przedsiębiorstwa Użytkownicy Systemy informatyczne stanowiące otoczenie wdrażanego systemu Zasoby przedsiębiorstwa wymagające wsparcia informatycznego i wyszczególnienie obszarów wsparcia Umowy przedstawicielskie, kooperacyjne i partnerskie Narzędzia, maszyny i elementy infrastruktury Logistyka Klienci Sprawy pracownicze Umiejętności i uprawnienia zawodowe pracowników Świadczenia pracownicze i płace Dokumentacja projektowa Zamówienia bieżące Sprzedaż bezpośrednia i dostawy produktów do partnerów handlowych Zakupy i zużycie materiałów do produkcji i usług Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 1

3 7.12. Przydziały zadań i czas pracy Zlecenia i harmonogramy produkcyjne Zlecenia i planowanie usług Rozliczanie produkcji i usług Planowanie finansowe Zarządzanie wynagrodzeniami Przepływy międzymagazynowe i rozliczanie magazynów Księgowość i finanse Należności i zobowiązania Płatności bankowe i gotówkowe Archiwizacja i wyszukiwanie dokumentów Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 2

4 1. Przedmiot zapytania ofertowego Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego kategorii B2B w przedsiębiorstwie Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Krakowie zwanym dalej Zamawiającym w związku z realizacją projektu: Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych, towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wdrożenie systemu komputerowego obejmuje jego zaprojektowanie, dostawę, konfigurację, uruchomienie odejmujące także szkolenie, obsługę powdrożeniową i gwarancyjną oraz przekazanie informacji koniecznych do jego eksploatacji w przewidywanym okresie dziesięciu lat. 2. Warunki formalne 1. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia oferty cenowej, na stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego integrującego współprace z dostawcami i klientami zgodnie z przedstawionym w zapytaniu ofertowym zakresem i obszarem celem osiągnięcia wymienionych celów. 2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zapytania ofertowego. 3. Ocenie merytorycznej będą podlegały tylko kompletne oferty wraz z formularzami zawierające załączniki zgodnie z zapytaniem ofertowym publikowanym przez Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa 4. Oferty niekompletne bez wymaganych załączników zawierające braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych 5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę 6. Zamawiający udzieli odpowiedzi tylko na pisemne pytania związane z zapytaniem ofertowym w terminie do 14 dni od jego opublikowania. Pytania należy kierować na adres mailowy p. Katarzyny Kupiec z powołaniem się w tytule na numer zapytania ofertowego 7. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasne może on zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 3

5 8. W przypadku, gdy żadna z złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny 9. W związku z odrzuceniem oferty uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko firmie Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa 2.1. Sposób przygotowania oferty oraz wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów 1. Kompletna oferta powinna zawierać: 2. Formularz ofertowy wraz z wymienionymi w nim dokumentami ( załącznik numer 1) 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym ( załącznik numer 2) 4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań związanych z realizacja zlecenia ( załącznik numer 3) 5. Załączniki można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego z zakładki aktualności 6. Kserokopie KRS, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej itp. określające status prawny Wykonawcy nie starszy niż 3 miesiące 7. Oferta powinna być spakowana do koperty papierowej opisanej w tytule: zapytanie ofertowe nr 1-POIG-13 Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych, towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi wraz z danymi Wykonawcy oferty. 8. Oryginał oferty przygotowany w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe powinien być dostarczony osobiście, droga pocztowa, jako list polecony bądź przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Elektrotermia spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K., ul. Mackiewicza 5, Kraków 3. Kryteria oceny ofert i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty Przedstawiane oferty będą ocenione przez czteroosobową komisję pod kątem ich zbieżności z celem i spodziewanymi efektami przyjętymi przez Zleceniodawcę oraz proponowanym poziomem i warunkami wsparcia informatycznego dla działalności przedsiębiorstwa i jego procesów informacyjnych. Szczegółowe kryteria oceny obejmują 1. Charakterystyka funkcjonalna i techniczna produktu: a. Kompletność wsparcia dla procesów informacyjnych przedsiębiorstwa i osiągnięcia rezultatów zawartych we wniosku wnd-poig /12 b. Techniki i metody realizacyjne konieczne dla pełnego wsparcia procesów informacyjnych przedsiębiorstwa Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 4

6 c. Technologie użyte w poszczególnych warstwach systemu d. Minimalne wymagania sprzętowe e. Czas i warunki gwarancji aplikacji f. Warunki serwisu powdrożeniowego (czas reakcji, max. czas rozwiązania problemu) g. Zakres przekazania kodu i plików konfiguracyjnych po wdrożeniu 2. Koszt wdrożenia i eksploatacji: a. Koszt wykonania audytu przedwdrożeniowego b. Koszt zakupu*) oprogramowania systemowego i narzędziowego koniecznego do wdrożenia c. Koszt zakupu aplikacji koniecznych do wdrożenia d. Koszt modyfikacji i konfiguracji oprogramowania, jako procent kosztu zakupu aplikacji e. Przewidywane roczne koszty opłat licencyjnych i aktualizacji oprogramowania f. Przewidywany koszt eksploatacji platformy sprzętowej g. Roczny koszt serwisu (help-line u) h. Przewidywany koszt szkolenia 1 użytkownika aplikacji i. Koszt zwiększenia liczby użytkowników o 20% *) jako koszt zakupu rozumie sie koszt pozyskania drogą kupna, leasingu, wynajmu czy ogólnie dostępu i prawa używania przedmiotu transakcji 3. Proces wdrożeniowy: a. Przewidywany czas całości wdrożenia b. Proponowane etapy wdrożenia c. Przewidywany czas potrzebny do zaproponowania architektury rozwiązania d. Sposób prezentacji proponowanej architektury rozwiązania e. Możliwość przeprowadzenia testów użytkowych przed zakupem infrastruktury docelowej f. Organizacja zespołu wdrożeniowego/ Kompletność kompetencji reprezentowanych w zespole g. Tryb komunikacji z zespołem wdrożeniowym na poszczególnych etapach wdrożenia h. Warunki handlowe realizacji wdrożenia, w szczególności warunki dokonywania zmian we wdrażanym systemie w czasie i po określonym okresie po wdrożeniu. i. Akceptowana wysokość kar umownych w przypadku opóźnień 4. Wykonawca a. Wiarygodność Wykonawcy wg kryteriów handlowych b. Ilość wdrożeń o zbliżonym zakresie i wielkości w ostatnich 3 latach w tym: i. Ilość wdrożeń gdzie czas wdrożenia nie przekroczył 120% czasu określonego w umowie ii. Ilość wdrożeń gdzie cena wdrożenia nie przekroczyła 120% kwoty określonej w umowie c. Tryb zatrudnienia specjalistów przydzielonych do wdrożenia i ich staż pracy Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 5

7 Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami Komisja przyjmie dwie oferty, których Wykonawcy wykonają audyty przedwdrożeniowe zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 5.2. W oparciu o przedstawione kryteria i wyniki audytów przedwdrożeniowych Komisja dokona wyboru ostatecznego Wykonawcy. Wybór dokonany przez Komisje ma charakter ostateczny. Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana elektronicznie na adres mailowy wskazany przez Wykonawców. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 6

8 4. Cel wdrożenia i spodziewane efekty Celem projektu jest uruchomienie systemu komputerowego gromadzącego i przetwarzającego informacje w oparciu o zaproponowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego model informatyczny, dostępnego dla wyznaczonych pracowników w miejscu i czasie wykonywania ich obowiązków i wspomagającego ich pracę w uzgodnionym zakresie przy spełnieniu przyjętych standardów łatwości użycia, wydajności i bezpieczeństwa. Zleceniodawca spodziewa się osiągnięcia następujących efektów uruchomienia systemu: 1. Zgodność wdrożonego modelu z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce 2. Zgodność wdrożenia z opisem i rezultatami zawartymi we wniosku wnd-poig /12 a w szczególności: a. Wdrożony zintegrowany system ma służyć do zbudowania odpowiedniej bazy danych, która obsługiwać będzie transakcje kupna i sprzedaży ofertowania i składania zleceń pomiędzy poszczególnymi stronami, co ma się przyczynić do generowania przez Zamawiającego większej sprzedaży b. Automatyzacje zarządzania procesami exportu i importu danych pomiędzy systemem Zamawiającego a systemami informatycznymi partnerów biznesowych c. Integracje danych finansowych pomiędzy Zamawiającym, a klientami w szczególności możliwość automatycznego fakturowania ( w tym automatyzacje cen, terminów płatności, rabatów, przydzielonych odpowiednim klientom) kontroli należności i zobowiązań, automatyzacje rozliczania przelewów bankowych d. W zakresie produkcji stworzenie możliwości bezpośredniej wymiany informacji biznesowych z firmami partnerskimi e. Administrowanie kontaktami z klientami i firmami partnerskimi, generowanie raportów analitycznych i sporządzanie dokumentacji dla uwidocznienia efektów współpracy f. Zintegrowanie systemu w oparciu o standard EDI celem umożliwienia automatycznej wymiany danych z firmami partnerskimi (takimi jak AKKOP) i oddziałami (takimi jak ELMIX) tak, aby cały system B2B mógł wydajnie realizować założone cele. 3. Stały dostęp on-line do informacji o zasobach przedsiębiorstwa i ich wybranych parametrach. 4. Łatwość tworzenia raportów zbiorczych w oparciu o dane aktualne i historyczne, w tym dane zgromadzone w systemie komputerowym używanym przez Zleceniodawcę przed docelowym wdrożeniem 5. Integracja wdrażanego systemu z innymi aplikacjami poprzez wymianę danych w standardowych formatach, np. Excel. 6. Tworzenie dokumentów operacyjnych i ich wymiana z klientami, partnerami biznesowymi i urzędami (ZUS, US, GUS) 7. Minimalny nakład pracy związany z wprowadzaniem danych, a tam gdzie to możliwe automatyzacja tego procesu. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 7

9 8. Powiązanie informacyjne wewnętrznych procesów administracyjnych, produkcyjnych i handlowych i związany z tym przepływ danych eliminujący potrzebę wprowadzania tych samych danych kilkakrotnie. 9. Bezpieczeństwo gromadzonych danych obejmujące zabezpieczenie udostępniania danych i zabezpieczenie przed ich utratą. 10. Identyfikacja użytkowników i wykonywanych przez nich operacji w systemie. 11. Przewidywalny i akceptowalny poziom kosztów operacyjnych wdrożonego systemu. 5. Zakres prac wykonawcy 5.1. Przed przyjęciem oferty 1. Przygotowanie oferty z użyciem dostarczonego przez Zleceniodawcę formularza ofertowego wraz z załącznikami. 2. Specyfikacja elementów oprogramowania niezbędnego do wdrożenia 3. Specyfikacja usług koniecznych do wykonania wdrożenia 4. Wstępna specyfikacja procesów informacyjnych objetych wdrożeniem 5. Wstępna dokumentacja architektury systemu 6. Wstępny harmonogram i uwarunkowania prac 7. Kosztorys 8. Propozycja treści umowy 5.2. Po przyjęciu oferty 1. Wykonanie audytu przedwdrożeniowego w uzgodnionej cenie ryczałtowej i dostarczenie: 1.1. Dokumentacji wyników przedwdrożeniowej analizy wymagań i uzgodnień funkcjonalnych z Zamawiającym 1.2. Dokumentacji architektury docelowego systemu 1.3. Specyfikacji standardowych i zindywidualizowanych procesów informatycznych 1.4. Specyfikacji platformy sprzętowej niezbędnej do wdrożenia i użytkowania systemu 1.5. Specyfikacji usług koniecznych do zapewnienia ciągłości operacyjnej systemu 1.6. Harmonogramu i uwarunkowania prac wdrożeniowych 5.3. Po podpisaniu umowy 1. Przygotowanie i udostępnienie Zleceniodawcy platformy testowo-prezentacyjnej 2. Wykonanie prac programistycznych i testowania z użyciem platformy sprzętowej Wykonawcy 3. Specyfikacja testów użytkowych do wykonania przez Zamawiającego i potwierdzających zgodność z uzgodnieniami warunkującą wdrożenie w środowisku docelowym 4. Systematyczne raportowanie postępu prac i prezentacja działania elementów systemu Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 8

10 5. Instalacja i konfiguracja oprogramowania w docelowym środowisku operacyjnym zapewnionym przez Zamawiającego 6. Transfer i konwersja danych z systemów dotychczasowych do systemu docelowego 7. Nadzór powdrożeniowy i wykonanie niezbędnych korekt w uzgodnionym okresie po uruchomieniu systemu 8. Szkolenie pracowników 5.4. Po akceptacji wdrożonego systemu 1. Dokumentacja powykonawcza konieczna do eksploatacji i obsługi systemu 2. Usługi gwarancyjne w uzgodnionym zakresie 3. Help-line w uzgodnionym zakresie 4. Dodatkowe szkolenia w zakresie obsługi systemu 5. Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia protokołu końcowego Poza zakresem prac Dostawa sprzętu i oprogramowania systemowego. Platforma eksploatacyjna systemu (sprzęt i oprogramowanie systemowe) zostanie zapewniona na koszt Zamawiającego w oparciu o specyfikację przygotowaną przez Wykonawcę. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 9

11 6. Obszar wdrożenia systemu 6.1. Struktura przedsiębiorstwa Elektrotermia jest przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowo-handlowym. Jego struktura obejmuje: 1. Biuro i Dział Sprzedaży w Krakowie 2. Zakład Produkcyjny wraz z zapleczem administracyjnym w Niepołomicach 3. Biuro Projektowe i Dział Usług Instalacyjnych w Krakowie 4. Oddział we Wrocławiu ELMIX 5. Sieć firm partnerskich na terenie Polski (m.in AKKOP) Działalność przedsiębiorstwa obejmuje: 1. Produkcję: a. Linia gięcia blach b. Linia montażu rozdzielnic elektrycznych c. Linia malowania proszkowego d. Linia cięcia laserowego e. Linia produkcji grzałek f. Linia produkcji ogrzewaczy elektrycznych g. Ślusarnia 2. Usługi a. Projektowanie instalacji elektrycznych b. Usługi instalatorskie realizowane w różnych lokalizacjach na terenie Polski 3. Sprzedaż i marketing a. Sprzedaż (detaliczna i hurtowa) produktów. b. Pośrednictwo w ramach umów przedstawicielskich c. Sklep on-line d. Opracowanie treści marketingowych e. Zarządzanie akcjami marketingowymi f. Zarzadzanie wizerunkiem i treściami on-line g. Zarządzanie kontaktami z klientem. 4. Zarządzanie i administrację: a. Planowanie, monitorowanie i sprawozdawczość b. Zarządzanie zasobami, kalendarzami i czynnościami do wykonania c. Administracja kadrami d. Gospodarka magazynowa i obrót towarów w różnych lokalizacjach e. Obsługa finansowo księgowa f. Zakupy g. Logistyka Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 10

12 h. Transport i spedycja i. Administracja majątkiem trwałym j. Archiwizacja dokumentów k. Obsługa i wsparcie wewnętrznych systemów informatycznych Funkcjonowanie poszczególnych części przedsiębiorstwa jest wzajemnie powiązane poprzez przepływy materiałów, towarów, ludzi i informacji Użytkownicy W przedsiebiorstwie jest łącznie zatrudnionych 120 pracowników. Zatrudnienie potencjalnych użytkowników wdrażanego systemu w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa przedstawia poniższa tabela. Obszar Lokalizacja Uzytkownicy stacjonarni Użytkownicy mobilni Produkcja Niepołomice 12 7 Usługi instalacyjne Kraków 3 12 Usługi projektowe Kraków 5 1 Sprzedaż Kraków 5 Sprzedaż 3 różne lokalizacje na 3 terenie Polski Administracja Kraków 3 1 Umiejętności obsługi komputerów: 1. Użytkownicy systemu mają wykształcenie, przynajmniej zawodowe, w większości mają doświadczenie w użytkowaniu systemu Windows (XP, 7) i podstawowych aplikacji. 2. Pracownicy działów pozaprodukcyjnych maja doświadczenie w używaniu systemów takich jak Ms-Office, CDN Klasyka, przeglądarki internetowe 3. Kadra działów produkcyjnych ma doświadczenie w obsłudze programów Ms-Office, przeglądarki Internetowe, poczta elektroniczna, część osób obsługuje również systemy AutoCad, INVENTOR 4. Pracownicy pracowni projektowych mają doświadczenie w używaniu zaawansowanych systemów takich jak CAD 5. Kadra zarządzająca i pracownicy mobilni używają urządzeń mobilnych: tabletów ipad i smartfonów głównie z systemem Android i ios Wszyscy użytkownicy mogą podjąć wymagane szkolenia W czasie przygotowywania zapytania Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących używania systemu przez osoby niepełnosprawne. Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 11

13 6.3. Systemy informatyczne stanowiące otoczenie wdrażanego systemu 1. Serwer pocztowy i poczta elektroniczna oparta na systemie Lotus Notes 2. System Zarządzenia Czasem Pracy 3. Witryna internetowa obejmująca sklep on-line 4. Programy AutoCad i INVENTOR 5. Program do sterowania i zarządzania produkcją laserów i krawędziarki BYSOFT 6. Programy służące do wyceny: ETN i SBC (EATON), XLpro3 (Legrand), ETI cennik, Elcom (Hager) 7. Program do tworzenia dokumentacji z pomiarów instalacji elektrycznej Sonel PE5 8. Programy do kosztorysowania Zuzia, Norma. 9. System zarządzania plikami systemu operacyjnego Windows do przechowywania dokumentów 10. Pakiety systemu Windows Office 11. Systemy bankowe funkcjonujące w firmie 12. System sprawozdawczości GUS 7. Zasoby przedsiębiorstwa wymagające wsparcia informatycznego i wyszczególnienie obszarów wsparcia 7.1. Umowy przedstawicielskie, kooperacyjne i partnerskie Dane kooperantów, partnerów Dokumenty umów i certyfikatów Zarządzanie terminami umów 7.2. Narzędzia, maszyny i elementy infrastruktury Ewidencja narzędzi, maszyn i obiektów budowlanych Dokumentacja techniczna Umowy leasingu i wynajmu Inwentaryzacja Zakupy materiałów i usług eksploatacyjnych Zapasy materiałów eksploatacyjnych Czas pracy maszyn, czas załączenia maszyn i czas operacji Planowanie przeglądów Logistyka Zarządzanie flotą Logistyka wyposażenia i elementów infrastruktury Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 12

14 7.4. Klienci Dane Klientów Umowy Historia zamówień i sprzedaży Historia rozliczeń i status, źródło pozyskania klienta Historia spraw prowadzonych z klientem ( CRM) 7.5. Sprawy pracownicze Dane Pracowników Dokumenty Umów Parametry umów i zaszeregowania Wyposażenie przekazane pracownikowi 7.6. Umiejętności i uprawnienia zawodowe pracowników Rejestracje uprawnień i szkoleń Planowanie wznowień badań lekarskich Planowanie szkoleń BHP i zawodowych pracowników Przyporządkowywanie narzędzi pracy oraz środków ochrony BHP 7.7. Świadczenia pracownicze i płace Wypłaty Rozliczenia z ZUS i odpowiednimi funduszami Urlopy 7.8. Dokumentacja projektowa Ewidencja ofert projektowych, ich stanów i zmian Import danych z programów służących do wycen Gromadzenie dokumentów Wyszukiwanie dokumentów Kosztorysowanie Tworzenie instrukcji obsługi produktów, kart gwarancyjnych, deklaracji zgodności, protokołów badań Wyszukiwanie aktualnych norm, historia norm 7.9. Zamówienia bieżące Rejestr zamówień Aktualizacja stanów zamówień Rozliczanie zamówień Generowanie zleceń wewnętrznych Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 13

15 Reklamacje Sprzedaż bezpośrednia i dostawy produktów do partnerów handlowych Przygotowanie i zarządzanie ofertami Fakturowanie Rejestracja i rozliczenie zapłaty Planowanie i koordynacja dostaw Zakupy i zużycie materiałów do produkcji i usług Ewidencja magazynowa obejmująca informacje tekstową i graficzną Prognozowanie zapotrzebowania materiałów Rezerwacje i przeniesienia do magazynów podręcznych Zamówienia Dokumenty magazynowe Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności Rozliczenie magazynów Inwentaryzacje Przydziały zadań i czas pracy Zarządzanie składami zespołów Przydziały do zadań usługowych Rejestracja czasu pracy Rozliczanie czasu pracy Zlecenia i harmonogramy produkcyjne Ewidencja ofert produkcyjnych, ich stanów i zmian Import danych z programów służących do wycen Ewidencja zleceń produkcyjnych, ich stanów i przebiegu realizacji Czas wykonania zlecenia, zużycie materiałów na zlecenie Wyliczenia i zamówienia materiałów Planowanie produkcji Oznaczanie (naklejki) wyprodukowanych elementów Archiwizacja zleceń i dokumentacji technicznej Przeniesienia do magazynu wyrobów gotowych Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 14

16 7.14. Zlecenia i planowanie usług Ewidencja ofert usług, ich stanów i zmian Import danych z programów kosztorysowych Ewidencja zleceń usługowych, ich stanów i przebiegu realizacji Wyliczenia i zamówienia materiałów Planowanie prac usługowych Archiwizacja zleceń i dokumentacji technicznej Archiwizacja protokołów pomiarowych i dokumentów odbiorowych Planowanie przeglądów gwarancyjnych i umów serwisowych Przygotowanie i zarządzanie ofertami Rozliczanie produkcji i usług Rozliczenia kosztów i materiałów produkcji rozliczenia międzywydziałowe obciążenia działów, wyniki działów, statystyki rozliczeń działów Rozliczenia kosztów usług instalatorskich Rozliczenia kosztów usług projektowych Rozliczenia czasu pracowników i kosztów pracy Rejestracja odpadów Fakturowanie produktów i usług sprzedanych Raporty okresowe wg działów Planowanie finansowe Budżetowanie Przepływy gotówkowe Zarządzanie wynagrodzeniami Wyliczenia wynagrodzeń Dokumenty wypłat Przelewy bankowe Wypłaty gotówkowe Przepływy międzymagazynowe i rozliczanie magazynów Rejestracja przepływów z wystawieniem dokumentów magazynowych Inwentaryzacje Planowanie zapasów magazynowych Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 15

17 7.19. Księgowość i finanse Księga główna Rejestry VAT Deklaracje podatkowe Deklaracje GUS Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Należności i zobowiązania Wykazy należności ze struktura wiekowa Historia windykacji Wykazy zobowiązań z terminami płatności Automatyczne rozliczanie płatności zintegrowane z systemem bankowym Płatności bankowe i gotówkowe Przelewy bankowe i ich rozliczanie Kasa Archiwizacja i wyszukiwanie dokumentów Ewidencjonowanie dokumentów Gromadzenie dokumentów Wyszukiwanie wg. parametrów Wyszukiwanie tekstowe Zarządzanie treściami marketingowymi Elektrotermia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 16

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo