MAKS V.HR. Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAKS V.HR. Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń"

Transkrypt

1 MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń

2 jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty naszego autorstwa: MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP + Specjalistyczne moduły systemu MAKS V.ERP MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń MAKS V.HR + Moduły Wspomagające Rozliczanie Wynagrodzeń MAKS V.BI Moduł Analiz wielowymiarowych Głównym celem działalności spółki jest rozwijanie produktów, oferowanie ich klientom w ramach kompleksowych rozwiązań informatycznych dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Kilkunastoletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje, jak również pełne zaangażowanie zespołu pozwoliło na zinformatyzowanie oraz wdrożenie naszych systemów u ponad 40 klientów. MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń MAKS V.HR to rozbudowany system informatyczny stworzony z myślą o wygodzie i potrzebach osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz naliczających wynagrodzenia. Produkt ten integruje obydwa obszary działalności firmy oraz współpracuje z opcjonalnym-uzupełniającym systemem MAKS V.HR+ Intuicyjna obsługa, rozszerzalne słowniki, uniwersalne kartoteki o definiowalnym przez administratora działaniu, wreszcie możliwość samodzielnego definiowania składników płacowych (wraz z algorytmami naliczania tworzonymi na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego) to podstawowe cechy systemu, stanowiące jednocześnie o jego sile i elastyczności. Bieżące dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa polskiego oraz ciągły rozwój systemu sprawiają, że aktualizowany może być eksploatowany przez długi czas. Dodatkowym atutem dla dużych jednostek organizacyjnych jest obsługa wielozakładowości oraz wielofirmowości. Współpraca (wymiana danych) z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak: program Płatnika programy homebanking u (przelewy elektroniczne) program finansowo-księgowy (autorski MAKS V.ERP bądź niezależnej firmy) systemy RCP arkusz kalkulacyjny Excel, to element, który zapewniamy każdemu klientowi, dostosowując w razie potrzeby formaty plików wymiany do wykorzystywanych aplikacji. Niezbędną funkcją każdego systemu gromadzącego dane jest wszechstronna i wieloprzekrojowa analiza tych danych. Oprócz wbudowanych raportów, rozwiązanie oferowane przez naszą firmę daje możliwość wydobycia żądanych informacji poprzez: wbudowane zestawienia tematyczne, zestawienia systemowe definiowane przez użytkownika, eksport danych i wykorzystanie zewnętrznych aplikacji typu: arkusz kalkulacyjny czy baza danych, czy wreszcie dla zaawansowanych użytkowników możliwość przygotowania struktur danych (poprzez definicję miar i wymiarów ) na potrzeby analizy w zewnętrznej hurtowni danych i autorskim programie MAKS V.BI.

3 Moduły systemu MAKS V.HR Moduł KADRY Podstawowy moduł systemu, zaopatrujący pozostałe moduły w bazę osobową zawierającą pełne dane osobowe i zawodowe. Opiera się na ponad 20 tematycznych kartotekach, uwzględniających szczegółowy zakres danych o pracowniku, opartych w większości o daty obowiązywania. Prócz typowych kartotek przechowujących dane osobowe, do najważniejszych należą: Kariera Zawodowa ewidencjonuje pełną historię dotyczącą zatrudnienia pracownika w firmie, od momentu przyjęcia aż do aktualnego zatrudnienia, czy ewentualnego zwolnienia (uwzględniając przy tym zmiany w zajmowanych stanowiskach, wymiarach etatu, stawkach, przypisaniu pracownika do struktury organizacyjnej, zawieszeniu pracownika w związku z nieobecnościami takimi jak służba wojskowa, urlop bezpłatny itp). Istotną cechą jest duża elastyczność, dzięki której kartotekę tę, można szybko dostosować do potrzeb i warunków klienta. Składają się na to: definiowalne poziomy struktury organizacyjnej, definiowalne staże, klasyfikatory (pola na użytek selekcji pracowników i ich raportowania), dowolna ilość pozycji typu stawka pracownika, których wartość może być wyliczana za pomocą algorytmu dostępnego administratorowi. Dane zawarte w omawianej kartotece stanowią podstawę tworzenia dokumentów kadrowych generowanych z systemu, takich jak: umowa o pracę, angaż, zaświadczenie o zatrudnieniu. Dokumenty te definiowane są analogicznie do formularzy korespondencji seryjnej realizowanej w edytorze tekstu, np. MS Word. Każdy przeszkolony użytkownik może tworzyć (i udostępniać innym) kolejne wersje dokumentów, a przed wydrukiem możliwe jest skorygowanie ostatecznej treści dokumentu i zapisanie takiej wersji na dysku. Powyższa kartoteka stanowi również główny element integrujący moduł Kadry z modułem Płace jest źródłem podstawowych danych niezbędnych do obliczania wynagrodzenia pracownika. KADRY Kariera Zawodowa Historia Zatrudnienia przechowuje ewidencję dotychczasowych okresów zatrudnienia pracownika (z możliwością rejestracji wyłączeń, czyli przerw w zatrudnieniu). Kartoteka ważna głównie ze względu na ciągłość danych stażowych które w połączeniu ze stażami z Kariery Zawodowej, dają pełne informacje w tym temacie. Niech o priorytecie tych danych świadczy to, iż jednym ze staży jest staż urlopowy, na bazie którego system wylicza obowiązujący pracownika wymiar urlopu uwzględniając przy tym: datę przyjęcia, okres umowy o pracę (w przypadku umowy zawieranej na czas określony), wykorzystanie urlopu u poprzedniego pracodawcy czy zmiany wymiaru etatu. Kartoteka Nieobecności kartoteka typowa dla każdego systemu kadrowego. Na uwagę zasługuje jednak możliwość definiowania własnych kodów (typów) nieobecności, działanie których modelowane jest poprzez odpowiednią parametryzację. Kartoteka dostępna jest w różnych punktach systemu, dzięki czemu dane do niej, mogą być wprowadzane przez użytkowników pełniących różne role w systemie (np. użytkownicy modułu Kadry, użytkownicy Kart Pracy, czy wreszcie w przypadku niektórych nieobecności użytkownicy rozliczający wynagrodzenia). KADRY wybrany zapis z kartoteki Historia Zatrudnienia KADRY ewidencja nieobecności (i wymiaru) typu urlop wypoczynkowy

4 MAKS V.HR Moduły systemu A oto przykłady mniej typowych, znajdujących ciekawe wykorzystanie, kartotek modułu Kadry: Kartoteka Umów Dodatkowych kartoteka uniwersalnego przeznaczenia, o definiowalnych (w ramach każdej pozycji słownikowej) polach tekstowych, numerycznych oraz dotyczących daty. Z jednej strony, umożliwia ewidencję różnorodnych zdarzeń, obowiązków czy umów związanych z pracownikiem, nie mieszczących się w tematyce innych tematycznych kartotek. Z drugiej strony, powiązanie z modułem Płace, oferuje różnorodne metody rozliczenia tych zapisów na wypłacie pracownika. Kartoteka PPE (III Filar) Kartoteka uprawnień Kartoteka PPE (III Filar) sprawdza się w firmach, zatrudniających osoby, które przystąpiły do Pracowniczego Programu Emerytalnego. Kartoteka umożliwia rejestrację wszelkiego rodzaju zdarzeń związanych z powyższym tematem (przystąpienie do programu, deklaracja składki podstawowej, dodatkowej, wskazanie osób uposażonych, zmiana parametrów umowy itp.), przy czym użytkownicy samodzielnie modelują możliwe typy i powody zdarzeń za pomocą słowników i parametrów dostępnych w konfiguracji kartoteki. Integracja z modułem Płace sprawia, że zmiana parametrów numerycznych (takich jak składka podstawowa, czy dodatkowa), znajduje natychmiastowe odbicie na najbliższej wypłacie podstawowej. Z kolei rzeczywiste wartości składek potrąconych na liście płac widoczne są dla użytkownika obsługującego tę kartotekę natychmiast po naliczeniu wypłaty pracownika. Na koniec okresu rozliczeniowego, z kartoteki może zostać wyemitowany plik dla ubezpieczyciela (o uzgodnionym formacie), zawierający listę osób i wartości składek z wybranego okresu. Istotnym elementem wielu kartotek kadrowych jest uwzględnienie informacji ważnych ze względu na zgłaszanie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (tytuły ubezpieczeń, kody zawodów, trzy typy adresów itp.). Realizacja niektórych operacji kadrowych takich jak: przyjęcie, zwolnienie pracownika czy zmiana pewnych danych identyfikacyjnych, bądź ewidencyjnych jest źródłem odpowiednich formularzy ZUS. Sama procedura generowania formularzy dla ZUS (plik do programu Płatnika) przebiega w pełni automatycznie, aczkolwiek pod pełną kontrolą uprawnionego użytkownika. Należy również zaznaczyć, że ze względu na dużą ilość tematycznych kartotek, które są ewidencjonowane w module Kadry, posiada on (tak jak i pozostałe moduły systemu) rozbudowany system uprawnień, które można podzielić na dwie kategorie: uprawnienia ograniczające dostęp do funkcjonalności systemu uprawnienia ograniczające dostęp do obsługiwanych pracowników Kartoteki opcjonalne Każde przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości i specyfiki działalności potrzebuje pewnego, podstawowego zasobu danych o swoim personelu, których ewidencję zapewnia większość systemów HR. Są jednak firmy, w których stawia się wysokie wymagania wobec zatrudnianych osób, jak też przywiązuje istotną wagę do rozwoju zawodowego. Jeśli idą za tym oczekiwania by system informatyczny stanowił wsparcie również w tych dziedzinach, proponujemy uzupełnienie modułu Kadry o dodatkowe (opcjonalne) kartoteki: Kartoteka Uprawnień specjalizowana kartoteka znajdująca zastosowanie w firmach, które z racji prowadzenia działalności określonego typu (elektrownie, elektrociepłownie, gazownie) zatrudniają osoby, które powinny legitymować się uprawnieniami w wymienionych rodzajach działalności. Mimo swoistej dedykacji, kartoteka daje się swobodnie parametryzować za pomocą definiowalnych struktur hierarchicznych (pozycje nadrzędne, podrzędne), słowników, czy zakresu danych typu logicznego (pola typu check box ). Pozwala to na zdefiniowanie gałęzi hierarchicznych w rodzaju: Typ D (dozór instalacji, urządzeń, sieci) Typ E (eksploatacja instalacji, urządzeń, sieci) W ramach każdej z tych gałęzi możliwe jest dodanie np. trzech grup (dla uprawnień energetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych), i wreszcie przypisanie grupie opisowych pozycji typu logicznego (mających znaczenie konkretnego uprawnienia w ramach grupy) Dodatkowo, każdy rekord danych zawiera: datę uzyskania uprawnień, datę ważności, rodzaj dokumentu końcowego tzw. świadectwa kwalifikacji oraz do 10 pozycji logicznych o definiowalnym opisie (mających charakter zakresu uprawnień np. obsługa, konserwacja, remonty). Całości dopełniają raporty pozwalające wyszukać osoby o pożądanych przez nas uprawnieniach, czy też sprawdzić komu w najbliższym okresie kończy się ważność uprawnień i w związku z tym winien je odnowić.

5 Moduły systemu MAKS V.HR Kartoteka Szkoleń elastyczna kartoteka, o dużych możliwościach konfiguracyjnych, daje się szybko i łatwo dostosować do specyficznych potrzeb i wymagań w zakresie prowadzenia ewidencji szkoleń. Budzi zainteresowanie szczególnie tych firm, w których przywiązuje się istotną wagę do rozwoju zawodowego, uzyskiwanych kwalifikacji, kompetencji, a przy tym w firmie istnieją zasoby zdolne do prowadzenia tego typu ewidencji o pracownikach. Szkolenia, z których korzystają pracownicy, dzielone są na pewne (umowne) kategorie szkoleń występujące w firmie. Każda z nich opisana jest parametrami w rodzaju: unikalny nr/symbol szkolenia pola opisowe w rodzaju: temat, opis szkolenia pola kontrahentów (organizator, wykonawca, miejsce szkolenia) korzystające ze słownika kontrahentów daty (realizacji, ważności) parametry dotyczące rejestracji kosztów szkolenia kryteria oceny szkoleń i rodzaje ocen czy wreszcie do ośmiu niezależnie definiowanych słowników na każde szkolenie, dzięki którym możliwa jest szybka selekcja interesujących użytkownika szkoleń. Niektóre z parametrów są wspólne dla wszystkich kategorii (p.globalne), inne dotyczą tylko wybranej kategorii (p.lokalne). Parametry lokalne, mogą w ramach każdej kategorii być niezależnie aktywowane, jak również inaczej opisywane na formatce rejestrującej. Po zarejestrowaniu szkolenia, użytkownik przypisuje uczestników biorących w nim udział, jak również koszty z nim związane (odnoszone do całego szkolenia, względnie do pojedynczych uczestników). Gdyby okazało się, że mimo dużej ilości parametrów brakuje miejsca na pewne dane, możliwe jest zdefiniowanie pól z informacjami dodatkowymi (praktycznie w dowolnej ilości). Warto wspomnieć, że zamknięcie szkolenia, może, w sposób automatyczny, generować zapis do kartotek dziedzinowych modułu Kadry (np. BHP, Kwalifikacje), dla wszystkich uczestników tego szkolenia. Kartotekę uzupełniają raporty, które pozwalają także wyemitować wybrany zakres danych do pliku otwieranego w arkuszu kalkulacyjnym. Kartoteka szkoleń Kartoteka Ocen i Wniosków stanowiąca wraz z Kartoteką Szkoleń element tzw. miękkiego HR. Poniżej cechy funkcjonalne kartoteki, stanowiące jednocześnie przykład jej ciekawych możliwości konfiguracyjnych: podział ocen pracowników na: ocenę przełożonego i samoocenę, swobodne grupowanie ocenianych pracowników za pomocą przypisanie stanowisk do odpowiedniej grupy oceny, definiowalne kryteria oceny w podziale na grupy pracowników definiowalne wagi oceny w ramach każdego kryterium możliwość przypisania interpretacji oceny z uwzględnieniem podziału na rodzaj oceny (samoocena, ocena przełożonego), grupę pracowników oraz typ oceny (suma punktów, średnia ocena, średnia punktów) w zależności od przedziału punktowego uzyskanego przez osobę ocenianą okresy oceniania ustawiane wg potrzeb firmy (kwartał, półrocze, rok) możliwość ograniczenia dostępu osób oceniających do wymaganej grupy pracowników ocenianych wydruk arkusza oceny, wniosku, interpretacji Kartoteka Ocen i Wniosków Moduł PŁACE Moduł naliczający wynagrodzenia, stanowiący też źródło not księgowych dla modułu FK oraz sprawozdawczości (w zakresie wynagrodzeń) dla ZUS i urzędów skarbowych. Jest to jednocześnie miejsce gromadzące i przetwarzające wszelkie informacji wprowadzane w modułach i kartotekach dziedzinowych. Bazowym elementem modułu są systemy wynagrodzeń, w oparciu o które tworzy się w każdym miesiącu listy płac różnych kategorii (podstawowe, dodatkowe, bezosobowe, korekcyjne itp.). W skład systemów wynagrodzeń wchodzą składniki płacowe, których ilość, nazewnictwo, algorytmy naliczeń są konfigurowalne w bardzo szerokim zakresie. Dużą zaletą modułu jest jego elastyczność i otwartość. Najlepszym tego przykładem są właśnie składniki płacowe z ich algorytmami naliczania, tworzonymi na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego, dostępnymi do modyfikacji dla uprawnionych użytkowników.

6 MAKS V.HR Moduły systemu PŁACE formatka naliczania wypłaty PŁACE wyliczenie miesięcznej podstawy zasiłku chorobowego Jak już wspomniano, wypłata zaopatrywana jest danymi numerycznymi pochodzącymi z różnych źródeł kartotek systemu. Należą do nich: kartoteki kadrowe Kariera Zawodowa jest przykładem kartoteki o największej ilości danych, które mogą zostać przekazane na wypłatę (stawki, staże, znaczniki numeryczne ze stanowisk, struktury organizacyjnej itp.); niezależnie od tego wypłata może być aktualizowana na bieżąco danymi z innych kartotek, np. Kartoteki Nieobecności (dni/godziny nieobecności), Kartoteki Umów Dodatkowych (wartości numeryczne związane z poszczególnymi zapisami), a nawet z Kartoteki Osobowej (dane typu stopień niepełnosprawności, prawo do emerytury/renty itp.) Kartoteka Parametrów Płacowych zawierająca stałe parametry pracownika (definiowalna lista parametrów typu: kwota ubezpieczenia, składki na rzecz organizacji itp.), przypisanie pracownika do kalendarza (harmonogram), czy też dane kosztowe (konta i zlecenia bądź projekty controllingowe) niezbędne do generacji not kosztowych dla systemu FK Kartoteka Asygnat umożliwiająca rozliczenie zwolnień lekarskich (wniesionych w kartotece nieobecności) wg podstaw zebranych z 12 miesięcy; definiowalne podstawy zasiłków, ciągłość podstawy (dla zwolnień następujących po sobie krócej niż 3 miesiące), automatyczny podział na wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę, bądź zasiłek chorobowy płacony przez ZUS, możliwość rozliczania asygnat przed otwarciem wypłaty to cechy, które przyspieszają rozliczenia zwolnień lekarskich, a jednocześnie poprawiają ergonomię obsługi modułu; kartoteka ta stanowi jednocześnie źródło formularzy RSA dla ZUS Kartoteka Podatkowa stanowiące źródło informacji o złożonych przez pracownika oświadczeniach (dotyczących np. wysokości kosztów uzyskania, kwoty wolnej itp.), jak również wysokości osiągniętych przychodów na potrzeby generacji formularzy PIT, czy kontroli przekroczenia progów podatkowych Kartoteka ZUS generuje informację o możliwości przekroczenia na bieżącej wypłacie przez podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe limitu 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok; jednocześnie stanowi podstawę tworzenia formularzy RCX emitowanych dla każdego pracownika do programu Płatnik moduł Kart Pracy źródło danych o typach godzin przepracowanych (nocne, nadliczbowe, szkodliwe itp.), jak również szczegółowa ewidencja danych kosztowych PŁACE Kartoteka Podatkowa pracownika kartoteki pożyczek ewidencjonowanych w modułach pożyczek KZP oraz ZFM dofinansowania z Funduszu Socjalnego ewidencjonowanych w module ZFŚS moduł Cyklicznych Wydań i Ekwiwalentów stanowiący źródło okresowych ekwiwalentów (bądź wydań) związanych np. ze środkami BHP (odzież robocza, środki czystości, ochrony itp) należnej pracownikowi Powyższa lista obrazuje możliwości integracyjne modułu Płace z modułami dziedzinowymi, z zastrzeżeniem, że oczywiście nie wszystkie z wymienionych kartotek/modułów muszą być eksploatowane u klienta. Realizacja kompletu wypłat w danym okresie/miesiącu rozliczeniowym obliguje pracodawcę do realizacji sprawozdawczości (koszty, podatki, ZUS) za ten okres. Również i w tym temacie użytkownik może liczyć na pełne wsparcie ze strony systemu: koszty i rozliczenie płac dla księgowości możliwość skonfigurowania dowolnej ilości not księgowych, a w ramach każdej z not własnych definicji dekretów. Dokumenty te mogą być drukowane, eksportowane do pliku o uzgodnionym formacie względnie zapisywane wprost w module FK (przy zastosowaniu autorskiego rozwiązania MAKS V.ERP) podatki komplet formularzy PIT rozliczających zarówno firmę jak i pracownika ZUS współpraca z programem Płatnik (przygotowanie formularzy RCX, RSA, RZA wraz ze zbiorczą deklaracją DRA)

7 Moduły systemu MAKS V.HR Oczywiście niezależnie od sprawozdawczości generowanej przez system, użytkownik dysponuje narzędziem do budowania własnych raportów (wybrane składniki z podziałem na wymagane zakresy pracowników) jak i raportami wbudowanymi dostępnymi ad hoc. Moduł KARTY PRACY Karty Pracy umożliwiają rozbicie naliczania wypłaty podstawowej na dwa etapy: etap pierwszy realizowany w module Kart Pracy wprowadzenie zmiennych składników typu godzinowego (godziny przepracowane, dopłat, absencji itp.) oraz ewidencja danych kosztowych etap drugi realizowany w module Płace naliczenie wynagrodzenia dla pracowników z wykorzystaniem danych z modułu Kart Pracy, pobranych automatycznie na wypłatę Karty Pracy to moduł działający w oparciu o harmonogram pracownika i kartotekę nieobecności (niezależnie od tego w którym miejscu systemu i przez kogo kartoteka ta będzie uzupełniana). Definiowalne składniki Kart Pracy, koszty wprowadzane w układzie dziennym lub miesięcznym (w razie konieczności z podziałem na grupy kosztowe), dają wszechstronne możliwości dostosowania tego modułu do potrzeb i wymagań klienta. Z jednej strony, umożliwia on szczegółową ewidencję kosztów (na konta księgowe i zlecenia/projekty controllingowe), a z drugiej jak już wspomniano, stanowi wstępny etap wprowadzenia danych na wypłatę (danych związanych z rodzajami godzin przepracowanych, absencji). Jest to szczególnie istotne w firmach, w których występuje duża ilość dodatków płacowych zależnych od rodzajów godzin przepracowanych (np. szkodliwe, nocne, dyżury itp.). Możliwość przeniesienia tego prostego, ale jednocześnie najbardziej pracochłonnego etapu naliczania wypłaty, na dużą liczbę użytkowników (z reguły są to brygadziści, kierownicy działów itp.), do miejsc, w których informacja ta powstaje (brygady, komórki organizacyjne), pozwala na szybkie przygotowanie wypłaty, niemal natychmiast po zakończeniu okresu, za który dane są wprowadzane. Dane kosztowe wprowadzane w tym module stanowią źródło noty kosztowej tworzonej w module Płace. Istotnym dodatkiem dla niektórych firm, będzie z pewnością opcja integracji modułu z zakładowym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) pobieranie do Karty Pracy rzeczywistych wejść/wyjść pracownika i porównanie tych danych z harmonogramem. Moduł KARTY PRACY KORZYŚCI ZE STOSOWANIA SYSTEMU: Intuicyjna obsługa Elastyczne słowniki (najważniejsze z nich oparte o daty i wersje obowiązywania) i kartoteki systemu Zaawansowany system uprawnień (związany z funkcjami systemu jak i z zakresem obsługiwanych pracowników) Obsługa wielofirmowości oraz wielooddziałowści Udostępnienie administratorowi systemu prostych mechanizmów definiujących składniki płacowe oraz algorytmy dla: składników płacowych, not księgowych, kartotek płacowych pracownika, zaświadczeń o zarobkach itp. Definiowalne wersje dokumentów kadrowych (umowa o pracę, angaż, zaświadczenie o zatrudnieniu, o zarobkach) tworzonych wg zasad korespondencji seryjnej Możliwości ustawienia różnych źródeł zasilających wartości składników płacowych Kilka metod wprowadzenia danych na wypłatę (w tym import z zewnętrznego pliku) Praktycznie, dowolna ilość wypłat w miesiącu dla pracownika Efekty naliczenia wypłaty widoczne natychmiast po zmianie wartości dowolnego składnika Współpraca z programem Płatnik dla formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych pracownika Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel Integracja z dodatkowymi (opcjonalnymi) modułami systemu rozszerzającymi znacznie jego możliwości (Karty Pracy, ZFM, KZP, ZFŚS, CWE) Możliwość wizualizacji odczytów RCP w module Kart Pracy

8 Lista referencyjna firmy Firmy produkcyjne: TRUCK-LITE EUROPE Sp. z o.o. w Bydgoszczy Wytwórnia Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. w Gdańsku JUTRZENKA S.A. w Bydgoszczy BI-ES POLSKA Sp. z o.o. w Iławie POLON-ALFA Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Sp. z o.o. w Bydgoszczy AERO Sp. z o.o. w Mielcu HYDRAPRES S.A. w Solcu Kujawskim HM Helvetia Meble Wieruszów Sp. z o.o. Zakłady Mechaniczne PZL-Wola S.A. w Warszawie Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy PANEL-METAL Sp. z o.o. w Golubiu Dobrzyniu EKO-PRO-HUT Sp. z o.o. w Gliwicach Spółki dystrybucyjne media, hutnictwo: Toruńska Energetyka CERGIA S.A. w Toruniu Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. w Koninie POLENERGIA SA w Warszawie KIH ENERGY POLSKA SA w Warszawie Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział Koszalin ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu Huta Łabędy S.A. w Gliwicach Firmy usługowo-handlowe: MEGAZEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy CMC Poland SA w Zawierciu ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach PAK SERWIS Sp. z o.o. w Koninie EL PAK Sp. z o.o. w Koninie TRANS PAK Sp. z o.o. w Koninie Energoinwest Serwis Sp. z o.o. w Koninie Galeria BFM w Bydgoszczy PAK-ODSIARCZANIE Sp. z o.o. w Koninie Warszawki Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie Jednostki budżetowe: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy ul. Kraszewskiego Bydgoszcz tel fax

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

MAKS V.MEDIA. Moduł Rozliczeń Mediów Komunalnych

MAKS V.MEDIA. Moduł Rozliczeń Mediów Komunalnych MAKS V.MEDIA Moduł Rozliczeń Mediów Komunalnych jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty naszego autorstwa: MAKS V.ERP Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Program AKTYN Płace-Kadry Pro WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Gotowe wzorce dokumentów kadrowych, deklaracji, zestawień. Program posiada wbudowane wydruki gotowe do użycia wzory deklaracji podatkowych,

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

pakiet KADRY I PŁACE

pakiet KADRY I PŁACE Dr inż. HALINA CHŁODNICKA SAGE SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE LABORATORIUM Rzeszów 2014 Spis treści 1. Zakładanie nowej firmy 2. Definiowanie słowników i sprawdzanie parametrów 3. Wprowadzenie wzorców czasu

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji Forte Kadry i Płace 1 / 17 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Wyrównania i Korekty 2 1. Nowe prawa. 2 2. Proces Wyrówania i Korekty. 3 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO

AKTYN PŁACE-KADRY PRO AKTYN PŁACE-KADRY PRO Program Pro jest nowoczesną aplikacją przeznaczoną do rachuby płac oraz do prowadzenia ewidencji kadrowej w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przejrzystość programu zapewnia zastosowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie pracownika Zatrudnienie pracownika W celu dopisania pracownika do kartoteki należy otworzyć kartotekę pracowników wybierając na kryteriach odczytu dział, do którego pracownik ma zostać przypisany, a następnie opcję

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników?

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Płace Optivum Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Program Płace Optivum gromadzi informacje o zarobkach, zasiłkach i podatkach pracownika (kiedyś również o dodatkach rodzinnych). Dane te dostępne

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tematy szkoleń. Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Tematy szkoleń. Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Przekazywanie danych z systemu KS-ZZL do Symfonia FK Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Dokumentacja techniczna Katowice 2007 2244PI02.00 Połączenie z programem SYMFONIA FK Producent programu: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji 9.0

Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji 9.0 Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji Strona 1 z 19 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Historyczność umów cywilnoprawnych...3 2.2 Aktualizacja umowy cywilnoprawnej...3 2.3 Przerejestrowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu PULPIT MENADŻERA wybrane korzyści korzystania z modułu Moduł ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu za pomocą przeglądarki internetowej kadra kierownicza lub Właściciel przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Co robi pracodawca w sytuacji, gdy ZUS przysyła

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA:

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Straż Miejska w Białymstoku ul. Składowa 11, 15-399 Białystok tel. fax NIP REGON 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZMIAN PROGRAMU AKTYN "PŁACE-KADRY"

HISTORIA ZMIAN PROGRAMU AKTYN PŁACE-KADRY HISTORIA ZMIAN PROGRAMU AKTYN "PŁACE-KADRY" Wersja 2.6 03 wrzesień 2017 1. Wysyłanie dokumentów pracownika pocztą elektroniczną. Możliwość przygotowania deklaracji PIT w formacie pdf. 2. Wyrównanie zasiłku

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008 SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008 Nowości w wersji 2008 1. Zastosowano słowniki z jednolitej bazy Symfonia.Common w miejsce dotychczasowych słowników w programie. Okienka do definiowania słowników

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH ROZDZIAŁ I INFORMACJE O OFERENCIE 1. Dane Oferenta NIP: 521-35-81-437 Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000366964

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/21/7633/24232 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (aktualizacja 13 czerwca 2013) Abstrakt W poradniku opisano rejestrowanie, oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, o dzieło z przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZMIAN PROGRAMU AKTYN "PŁACE-KADRY"

HISTORIA ZMIAN PROGRAMU AKTYN PŁACE-KADRY HISTORIA ZMIAN PROGRAMU AKTYN "PŁACE-KADRY" Wersja 2.5 01 styczeń 2016 Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory deklaracji PIT oraz podwyższona kwota minimalnego wynagrodzenia i innych stałych płacowych.

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak naliczyć pracownikowi administracji i obsługi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Płace Optivum. Jak naliczyć pracownikowi administracji i obsługi ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Płace Optivum Jak naliczyć pracownikowi administracji i obsługi ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Ekwiwalent za urlop ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

Bardziej szczegółowo