MAKS V.HR. Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAKS V.HR. Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń"

Transkrypt

1 MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń

2 jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty naszego autorstwa: MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP + Specjalistyczne moduły systemu MAKS V.ERP MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń MAKS V.HR + Moduły Wspomagające Rozliczanie Wynagrodzeń MAKS V.BI Moduł Analiz wielowymiarowych Głównym celem działalności spółki jest rozwijanie produktów, oferowanie ich klientom w ramach kompleksowych rozwiązań informatycznych dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Kilkunastoletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje, jak również pełne zaangażowanie zespołu pozwoliło na zinformatyzowanie oraz wdrożenie naszych systemów u ponad 40 klientów. MAKS V.HR Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń MAKS V.HR to rozbudowany system informatyczny stworzony z myślą o wygodzie i potrzebach osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz naliczających wynagrodzenia. Produkt ten integruje obydwa obszary działalności firmy oraz współpracuje z opcjonalnym-uzupełniającym systemem MAKS V.HR+ Intuicyjna obsługa, rozszerzalne słowniki, uniwersalne kartoteki o definiowalnym przez administratora działaniu, wreszcie możliwość samodzielnego definiowania składników płacowych (wraz z algorytmami naliczania tworzonymi na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego) to podstawowe cechy systemu, stanowiące jednocześnie o jego sile i elastyczności. Bieżące dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa polskiego oraz ciągły rozwój systemu sprawiają, że aktualizowany może być eksploatowany przez długi czas. Dodatkowym atutem dla dużych jednostek organizacyjnych jest obsługa wielozakładowości oraz wielofirmowości. Współpraca (wymiana danych) z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak: program Płatnika programy homebanking u (przelewy elektroniczne) program finansowo-księgowy (autorski MAKS V.ERP bądź niezależnej firmy) systemy RCP arkusz kalkulacyjny Excel, to element, który zapewniamy każdemu klientowi, dostosowując w razie potrzeby formaty plików wymiany do wykorzystywanych aplikacji. Niezbędną funkcją każdego systemu gromadzącego dane jest wszechstronna i wieloprzekrojowa analiza tych danych. Oprócz wbudowanych raportów, rozwiązanie oferowane przez naszą firmę daje możliwość wydobycia żądanych informacji poprzez: wbudowane zestawienia tematyczne, zestawienia systemowe definiowane przez użytkownika, eksport danych i wykorzystanie zewnętrznych aplikacji typu: arkusz kalkulacyjny czy baza danych, czy wreszcie dla zaawansowanych użytkowników możliwość przygotowania struktur danych (poprzez definicję miar i wymiarów ) na potrzeby analizy w zewnętrznej hurtowni danych i autorskim programie MAKS V.BI.

3 Moduły systemu MAKS V.HR Moduł KADRY Podstawowy moduł systemu, zaopatrujący pozostałe moduły w bazę osobową zawierającą pełne dane osobowe i zawodowe. Opiera się na ponad 20 tematycznych kartotekach, uwzględniających szczegółowy zakres danych o pracowniku, opartych w większości o daty obowiązywania. Prócz typowych kartotek przechowujących dane osobowe, do najważniejszych należą: Kariera Zawodowa ewidencjonuje pełną historię dotyczącą zatrudnienia pracownika w firmie, od momentu przyjęcia aż do aktualnego zatrudnienia, czy ewentualnego zwolnienia (uwzględniając przy tym zmiany w zajmowanych stanowiskach, wymiarach etatu, stawkach, przypisaniu pracownika do struktury organizacyjnej, zawieszeniu pracownika w związku z nieobecnościami takimi jak służba wojskowa, urlop bezpłatny itp). Istotną cechą jest duża elastyczność, dzięki której kartotekę tę, można szybko dostosować do potrzeb i warunków klienta. Składają się na to: definiowalne poziomy struktury organizacyjnej, definiowalne staże, klasyfikatory (pola na użytek selekcji pracowników i ich raportowania), dowolna ilość pozycji typu stawka pracownika, których wartość może być wyliczana za pomocą algorytmu dostępnego administratorowi. Dane zawarte w omawianej kartotece stanowią podstawę tworzenia dokumentów kadrowych generowanych z systemu, takich jak: umowa o pracę, angaż, zaświadczenie o zatrudnieniu. Dokumenty te definiowane są analogicznie do formularzy korespondencji seryjnej realizowanej w edytorze tekstu, np. MS Word. Każdy przeszkolony użytkownik może tworzyć (i udostępniać innym) kolejne wersje dokumentów, a przed wydrukiem możliwe jest skorygowanie ostatecznej treści dokumentu i zapisanie takiej wersji na dysku. Powyższa kartoteka stanowi również główny element integrujący moduł Kadry z modułem Płace jest źródłem podstawowych danych niezbędnych do obliczania wynagrodzenia pracownika. KADRY Kariera Zawodowa Historia Zatrudnienia przechowuje ewidencję dotychczasowych okresów zatrudnienia pracownika (z możliwością rejestracji wyłączeń, czyli przerw w zatrudnieniu). Kartoteka ważna głównie ze względu na ciągłość danych stażowych które w połączeniu ze stażami z Kariery Zawodowej, dają pełne informacje w tym temacie. Niech o priorytecie tych danych świadczy to, iż jednym ze staży jest staż urlopowy, na bazie którego system wylicza obowiązujący pracownika wymiar urlopu uwzględniając przy tym: datę przyjęcia, okres umowy o pracę (w przypadku umowy zawieranej na czas określony), wykorzystanie urlopu u poprzedniego pracodawcy czy zmiany wymiaru etatu. Kartoteka Nieobecności kartoteka typowa dla każdego systemu kadrowego. Na uwagę zasługuje jednak możliwość definiowania własnych kodów (typów) nieobecności, działanie których modelowane jest poprzez odpowiednią parametryzację. Kartoteka dostępna jest w różnych punktach systemu, dzięki czemu dane do niej, mogą być wprowadzane przez użytkowników pełniących różne role w systemie (np. użytkownicy modułu Kadry, użytkownicy Kart Pracy, czy wreszcie w przypadku niektórych nieobecności użytkownicy rozliczający wynagrodzenia). KADRY wybrany zapis z kartoteki Historia Zatrudnienia KADRY ewidencja nieobecności (i wymiaru) typu urlop wypoczynkowy

4 MAKS V.HR Moduły systemu A oto przykłady mniej typowych, znajdujących ciekawe wykorzystanie, kartotek modułu Kadry: Kartoteka Umów Dodatkowych kartoteka uniwersalnego przeznaczenia, o definiowalnych (w ramach każdej pozycji słownikowej) polach tekstowych, numerycznych oraz dotyczących daty. Z jednej strony, umożliwia ewidencję różnorodnych zdarzeń, obowiązków czy umów związanych z pracownikiem, nie mieszczących się w tematyce innych tematycznych kartotek. Z drugiej strony, powiązanie z modułem Płace, oferuje różnorodne metody rozliczenia tych zapisów na wypłacie pracownika. Kartoteka PPE (III Filar) Kartoteka uprawnień Kartoteka PPE (III Filar) sprawdza się w firmach, zatrudniających osoby, które przystąpiły do Pracowniczego Programu Emerytalnego. Kartoteka umożliwia rejestrację wszelkiego rodzaju zdarzeń związanych z powyższym tematem (przystąpienie do programu, deklaracja składki podstawowej, dodatkowej, wskazanie osób uposażonych, zmiana parametrów umowy itp.), przy czym użytkownicy samodzielnie modelują możliwe typy i powody zdarzeń za pomocą słowników i parametrów dostępnych w konfiguracji kartoteki. Integracja z modułem Płace sprawia, że zmiana parametrów numerycznych (takich jak składka podstawowa, czy dodatkowa), znajduje natychmiastowe odbicie na najbliższej wypłacie podstawowej. Z kolei rzeczywiste wartości składek potrąconych na liście płac widoczne są dla użytkownika obsługującego tę kartotekę natychmiast po naliczeniu wypłaty pracownika. Na koniec okresu rozliczeniowego, z kartoteki może zostać wyemitowany plik dla ubezpieczyciela (o uzgodnionym formacie), zawierający listę osób i wartości składek z wybranego okresu. Istotnym elementem wielu kartotek kadrowych jest uwzględnienie informacji ważnych ze względu na zgłaszanie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (tytuły ubezpieczeń, kody zawodów, trzy typy adresów itp.). Realizacja niektórych operacji kadrowych takich jak: przyjęcie, zwolnienie pracownika czy zmiana pewnych danych identyfikacyjnych, bądź ewidencyjnych jest źródłem odpowiednich formularzy ZUS. Sama procedura generowania formularzy dla ZUS (plik do programu Płatnika) przebiega w pełni automatycznie, aczkolwiek pod pełną kontrolą uprawnionego użytkownika. Należy również zaznaczyć, że ze względu na dużą ilość tematycznych kartotek, które są ewidencjonowane w module Kadry, posiada on (tak jak i pozostałe moduły systemu) rozbudowany system uprawnień, które można podzielić na dwie kategorie: uprawnienia ograniczające dostęp do funkcjonalności systemu uprawnienia ograniczające dostęp do obsługiwanych pracowników Kartoteki opcjonalne Każde przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości i specyfiki działalności potrzebuje pewnego, podstawowego zasobu danych o swoim personelu, których ewidencję zapewnia większość systemów HR. Są jednak firmy, w których stawia się wysokie wymagania wobec zatrudnianych osób, jak też przywiązuje istotną wagę do rozwoju zawodowego. Jeśli idą za tym oczekiwania by system informatyczny stanowił wsparcie również w tych dziedzinach, proponujemy uzupełnienie modułu Kadry o dodatkowe (opcjonalne) kartoteki: Kartoteka Uprawnień specjalizowana kartoteka znajdująca zastosowanie w firmach, które z racji prowadzenia działalności określonego typu (elektrownie, elektrociepłownie, gazownie) zatrudniają osoby, które powinny legitymować się uprawnieniami w wymienionych rodzajach działalności. Mimo swoistej dedykacji, kartoteka daje się swobodnie parametryzować za pomocą definiowalnych struktur hierarchicznych (pozycje nadrzędne, podrzędne), słowników, czy zakresu danych typu logicznego (pola typu check box ). Pozwala to na zdefiniowanie gałęzi hierarchicznych w rodzaju: Typ D (dozór instalacji, urządzeń, sieci) Typ E (eksploatacja instalacji, urządzeń, sieci) W ramach każdej z tych gałęzi możliwe jest dodanie np. trzech grup (dla uprawnień energetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych), i wreszcie przypisanie grupie opisowych pozycji typu logicznego (mających znaczenie konkretnego uprawnienia w ramach grupy) Dodatkowo, każdy rekord danych zawiera: datę uzyskania uprawnień, datę ważności, rodzaj dokumentu końcowego tzw. świadectwa kwalifikacji oraz do 10 pozycji logicznych o definiowalnym opisie (mających charakter zakresu uprawnień np. obsługa, konserwacja, remonty). Całości dopełniają raporty pozwalające wyszukać osoby o pożądanych przez nas uprawnieniach, czy też sprawdzić komu w najbliższym okresie kończy się ważność uprawnień i w związku z tym winien je odnowić.

5 Moduły systemu MAKS V.HR Kartoteka Szkoleń elastyczna kartoteka, o dużych możliwościach konfiguracyjnych, daje się szybko i łatwo dostosować do specyficznych potrzeb i wymagań w zakresie prowadzenia ewidencji szkoleń. Budzi zainteresowanie szczególnie tych firm, w których przywiązuje się istotną wagę do rozwoju zawodowego, uzyskiwanych kwalifikacji, kompetencji, a przy tym w firmie istnieją zasoby zdolne do prowadzenia tego typu ewidencji o pracownikach. Szkolenia, z których korzystają pracownicy, dzielone są na pewne (umowne) kategorie szkoleń występujące w firmie. Każda z nich opisana jest parametrami w rodzaju: unikalny nr/symbol szkolenia pola opisowe w rodzaju: temat, opis szkolenia pola kontrahentów (organizator, wykonawca, miejsce szkolenia) korzystające ze słownika kontrahentów daty (realizacji, ważności) parametry dotyczące rejestracji kosztów szkolenia kryteria oceny szkoleń i rodzaje ocen czy wreszcie do ośmiu niezależnie definiowanych słowników na każde szkolenie, dzięki którym możliwa jest szybka selekcja interesujących użytkownika szkoleń. Niektóre z parametrów są wspólne dla wszystkich kategorii (p.globalne), inne dotyczą tylko wybranej kategorii (p.lokalne). Parametry lokalne, mogą w ramach każdej kategorii być niezależnie aktywowane, jak również inaczej opisywane na formatce rejestrującej. Po zarejestrowaniu szkolenia, użytkownik przypisuje uczestników biorących w nim udział, jak również koszty z nim związane (odnoszone do całego szkolenia, względnie do pojedynczych uczestników). Gdyby okazało się, że mimo dużej ilości parametrów brakuje miejsca na pewne dane, możliwe jest zdefiniowanie pól z informacjami dodatkowymi (praktycznie w dowolnej ilości). Warto wspomnieć, że zamknięcie szkolenia, może, w sposób automatyczny, generować zapis do kartotek dziedzinowych modułu Kadry (np. BHP, Kwalifikacje), dla wszystkich uczestników tego szkolenia. Kartotekę uzupełniają raporty, które pozwalają także wyemitować wybrany zakres danych do pliku otwieranego w arkuszu kalkulacyjnym. Kartoteka szkoleń Kartoteka Ocen i Wniosków stanowiąca wraz z Kartoteką Szkoleń element tzw. miękkiego HR. Poniżej cechy funkcjonalne kartoteki, stanowiące jednocześnie przykład jej ciekawych możliwości konfiguracyjnych: podział ocen pracowników na: ocenę przełożonego i samoocenę, swobodne grupowanie ocenianych pracowników za pomocą przypisanie stanowisk do odpowiedniej grupy oceny, definiowalne kryteria oceny w podziale na grupy pracowników definiowalne wagi oceny w ramach każdego kryterium możliwość przypisania interpretacji oceny z uwzględnieniem podziału na rodzaj oceny (samoocena, ocena przełożonego), grupę pracowników oraz typ oceny (suma punktów, średnia ocena, średnia punktów) w zależności od przedziału punktowego uzyskanego przez osobę ocenianą okresy oceniania ustawiane wg potrzeb firmy (kwartał, półrocze, rok) możliwość ograniczenia dostępu osób oceniających do wymaganej grupy pracowników ocenianych wydruk arkusza oceny, wniosku, interpretacji Kartoteka Ocen i Wniosków Moduł PŁACE Moduł naliczający wynagrodzenia, stanowiący też źródło not księgowych dla modułu FK oraz sprawozdawczości (w zakresie wynagrodzeń) dla ZUS i urzędów skarbowych. Jest to jednocześnie miejsce gromadzące i przetwarzające wszelkie informacji wprowadzane w modułach i kartotekach dziedzinowych. Bazowym elementem modułu są systemy wynagrodzeń, w oparciu o które tworzy się w każdym miesiącu listy płac różnych kategorii (podstawowe, dodatkowe, bezosobowe, korekcyjne itp.). W skład systemów wynagrodzeń wchodzą składniki płacowe, których ilość, nazewnictwo, algorytmy naliczeń są konfigurowalne w bardzo szerokim zakresie. Dużą zaletą modułu jest jego elastyczność i otwartość. Najlepszym tego przykładem są właśnie składniki płacowe z ich algorytmami naliczania, tworzonymi na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego, dostępnymi do modyfikacji dla uprawnionych użytkowników.

6 MAKS V.HR Moduły systemu PŁACE formatka naliczania wypłaty PŁACE wyliczenie miesięcznej podstawy zasiłku chorobowego Jak już wspomniano, wypłata zaopatrywana jest danymi numerycznymi pochodzącymi z różnych źródeł kartotek systemu. Należą do nich: kartoteki kadrowe Kariera Zawodowa jest przykładem kartoteki o największej ilości danych, które mogą zostać przekazane na wypłatę (stawki, staże, znaczniki numeryczne ze stanowisk, struktury organizacyjnej itp.); niezależnie od tego wypłata może być aktualizowana na bieżąco danymi z innych kartotek, np. Kartoteki Nieobecności (dni/godziny nieobecności), Kartoteki Umów Dodatkowych (wartości numeryczne związane z poszczególnymi zapisami), a nawet z Kartoteki Osobowej (dane typu stopień niepełnosprawności, prawo do emerytury/renty itp.) Kartoteka Parametrów Płacowych zawierająca stałe parametry pracownika (definiowalna lista parametrów typu: kwota ubezpieczenia, składki na rzecz organizacji itp.), przypisanie pracownika do kalendarza (harmonogram), czy też dane kosztowe (konta i zlecenia bądź projekty controllingowe) niezbędne do generacji not kosztowych dla systemu FK Kartoteka Asygnat umożliwiająca rozliczenie zwolnień lekarskich (wniesionych w kartotece nieobecności) wg podstaw zebranych z 12 miesięcy; definiowalne podstawy zasiłków, ciągłość podstawy (dla zwolnień następujących po sobie krócej niż 3 miesiące), automatyczny podział na wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę, bądź zasiłek chorobowy płacony przez ZUS, możliwość rozliczania asygnat przed otwarciem wypłaty to cechy, które przyspieszają rozliczenia zwolnień lekarskich, a jednocześnie poprawiają ergonomię obsługi modułu; kartoteka ta stanowi jednocześnie źródło formularzy RSA dla ZUS Kartoteka Podatkowa stanowiące źródło informacji o złożonych przez pracownika oświadczeniach (dotyczących np. wysokości kosztów uzyskania, kwoty wolnej itp.), jak również wysokości osiągniętych przychodów na potrzeby generacji formularzy PIT, czy kontroli przekroczenia progów podatkowych Kartoteka ZUS generuje informację o możliwości przekroczenia na bieżącej wypłacie przez podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe limitu 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok; jednocześnie stanowi podstawę tworzenia formularzy RCX emitowanych dla każdego pracownika do programu Płatnik moduł Kart Pracy źródło danych o typach godzin przepracowanych (nocne, nadliczbowe, szkodliwe itp.), jak również szczegółowa ewidencja danych kosztowych PŁACE Kartoteka Podatkowa pracownika kartoteki pożyczek ewidencjonowanych w modułach pożyczek KZP oraz ZFM dofinansowania z Funduszu Socjalnego ewidencjonowanych w module ZFŚS moduł Cyklicznych Wydań i Ekwiwalentów stanowiący źródło okresowych ekwiwalentów (bądź wydań) związanych np. ze środkami BHP (odzież robocza, środki czystości, ochrony itp) należnej pracownikowi Powyższa lista obrazuje możliwości integracyjne modułu Płace z modułami dziedzinowymi, z zastrzeżeniem, że oczywiście nie wszystkie z wymienionych kartotek/modułów muszą być eksploatowane u klienta. Realizacja kompletu wypłat w danym okresie/miesiącu rozliczeniowym obliguje pracodawcę do realizacji sprawozdawczości (koszty, podatki, ZUS) za ten okres. Również i w tym temacie użytkownik może liczyć na pełne wsparcie ze strony systemu: koszty i rozliczenie płac dla księgowości możliwość skonfigurowania dowolnej ilości not księgowych, a w ramach każdej z not własnych definicji dekretów. Dokumenty te mogą być drukowane, eksportowane do pliku o uzgodnionym formacie względnie zapisywane wprost w module FK (przy zastosowaniu autorskiego rozwiązania MAKS V.ERP) podatki komplet formularzy PIT rozliczających zarówno firmę jak i pracownika ZUS współpraca z programem Płatnik (przygotowanie formularzy RCX, RSA, RZA wraz ze zbiorczą deklaracją DRA)

7 Moduły systemu MAKS V.HR Oczywiście niezależnie od sprawozdawczości generowanej przez system, użytkownik dysponuje narzędziem do budowania własnych raportów (wybrane składniki z podziałem na wymagane zakresy pracowników) jak i raportami wbudowanymi dostępnymi ad hoc. Moduł KARTY PRACY Karty Pracy umożliwiają rozbicie naliczania wypłaty podstawowej na dwa etapy: etap pierwszy realizowany w module Kart Pracy wprowadzenie zmiennych składników typu godzinowego (godziny przepracowane, dopłat, absencji itp.) oraz ewidencja danych kosztowych etap drugi realizowany w module Płace naliczenie wynagrodzenia dla pracowników z wykorzystaniem danych z modułu Kart Pracy, pobranych automatycznie na wypłatę Karty Pracy to moduł działający w oparciu o harmonogram pracownika i kartotekę nieobecności (niezależnie od tego w którym miejscu systemu i przez kogo kartoteka ta będzie uzupełniana). Definiowalne składniki Kart Pracy, koszty wprowadzane w układzie dziennym lub miesięcznym (w razie konieczności z podziałem na grupy kosztowe), dają wszechstronne możliwości dostosowania tego modułu do potrzeb i wymagań klienta. Z jednej strony, umożliwia on szczegółową ewidencję kosztów (na konta księgowe i zlecenia/projekty controllingowe), a z drugiej jak już wspomniano, stanowi wstępny etap wprowadzenia danych na wypłatę (danych związanych z rodzajami godzin przepracowanych, absencji). Jest to szczególnie istotne w firmach, w których występuje duża ilość dodatków płacowych zależnych od rodzajów godzin przepracowanych (np. szkodliwe, nocne, dyżury itp.). Możliwość przeniesienia tego prostego, ale jednocześnie najbardziej pracochłonnego etapu naliczania wypłaty, na dużą liczbę użytkowników (z reguły są to brygadziści, kierownicy działów itp.), do miejsc, w których informacja ta powstaje (brygady, komórki organizacyjne), pozwala na szybkie przygotowanie wypłaty, niemal natychmiast po zakończeniu okresu, za który dane są wprowadzane. Dane kosztowe wprowadzane w tym module stanowią źródło noty kosztowej tworzonej w module Płace. Istotnym dodatkiem dla niektórych firm, będzie z pewnością opcja integracji modułu z zakładowym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) pobieranie do Karty Pracy rzeczywistych wejść/wyjść pracownika i porównanie tych danych z harmonogramem. Moduł KARTY PRACY KORZYŚCI ZE STOSOWANIA SYSTEMU: Intuicyjna obsługa Elastyczne słowniki (najważniejsze z nich oparte o daty i wersje obowiązywania) i kartoteki systemu Zaawansowany system uprawnień (związany z funkcjami systemu jak i z zakresem obsługiwanych pracowników) Obsługa wielofirmowości oraz wielooddziałowści Udostępnienie administratorowi systemu prostych mechanizmów definiujących składniki płacowe oraz algorytmy dla: składników płacowych, not księgowych, kartotek płacowych pracownika, zaświadczeń o zarobkach itp. Definiowalne wersje dokumentów kadrowych (umowa o pracę, angaż, zaświadczenie o zatrudnieniu, o zarobkach) tworzonych wg zasad korespondencji seryjnej Możliwości ustawienia różnych źródeł zasilających wartości składników płacowych Kilka metod wprowadzenia danych na wypłatę (w tym import z zewnętrznego pliku) Praktycznie, dowolna ilość wypłat w miesiącu dla pracownika Efekty naliczenia wypłaty widoczne natychmiast po zmianie wartości dowolnego składnika Współpraca z programem Płatnik dla formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych pracownika Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel Integracja z dodatkowymi (opcjonalnymi) modułami systemu rozszerzającymi znacznie jego możliwości (Karty Pracy, ZFM, KZP, ZFŚS, CWE) Możliwość wizualizacji odczytów RCP w module Kart Pracy

8 Lista referencyjna firmy Firmy produkcyjne: TRUCK-LITE EUROPE Sp. z o.o. w Bydgoszczy Wytwórnia Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. w Gdańsku JUTRZENKA S.A. w Bydgoszczy BI-ES POLSKA Sp. z o.o. w Iławie POLON-ALFA Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Sp. z o.o. w Bydgoszczy AERO Sp. z o.o. w Mielcu HYDRAPRES S.A. w Solcu Kujawskim HM Helvetia Meble Wieruszów Sp. z o.o. Zakłady Mechaniczne PZL-Wola S.A. w Warszawie Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy PANEL-METAL Sp. z o.o. w Golubiu Dobrzyniu EKO-PRO-HUT Sp. z o.o. w Gliwicach Spółki dystrybucyjne media, hutnictwo: Toruńska Energetyka CERGIA S.A. w Toruniu Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. w Koninie POLENERGIA SA w Warszawie KIH ENERGY POLSKA SA w Warszawie Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział Koszalin ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu Huta Łabędy S.A. w Gliwicach Firmy usługowo-handlowe: MEGAZEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy CMC Poland SA w Zawierciu ZEM Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach PAK SERWIS Sp. z o.o. w Koninie EL PAK Sp. z o.o. w Koninie TRANS PAK Sp. z o.o. w Koninie Energoinwest Serwis Sp. z o.o. w Koninie Galeria BFM w Bydgoszczy PAK-ODSIARCZANIE Sp. z o.o. w Koninie Warszawki Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie Jednostki budżetowe: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy ul. Kraszewskiego Bydgoszcz tel fax

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo