QAD On Demand oferuje producentom narzędzie, którego potrzebują, aby zaistnieć na rynku globalnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QAD On Demand oferuje producentom narzędzie, którego potrzebują, aby zaistnieć na rynku globalnym"

Transkrypt

1 QAD On Demand oferuje producentom narzędzie, którego Od swoich początków oprogramowania dla Material Requirements Planning (MRP - Planowanie Potrzeb Materiałowych) oraz MRP II, do rozwiązań znanych obecnie jako Enterprise Resource Planning (ERP), oprogramowanie to stanowi dla producentów system operacyjny, który stał się podstawą działalności gospodarczej. Wytwórcy borykają się z optymalizacją zasobów, cięciami kosztów, realizacją harmonogramów oraz poprawą reagowania. Wszystko to umożliwia ERP. Ostatnio, dostawcy oprogramowania ERP zaczynają oferować Software as a Service (SaaS - Oprogramowanie jako Usługa), jako opcjonalną implementację ERP. Model SaaS oferuje podobne korzyści do tradycyjnych implementacji ERP, ale zawiera unikalne dodatki, jak brak konieczności przygotowania i utrzymania personelu TI obsługującego ERP. W zeszłym roku, fi rma Aberdeen zaobserwowała rosnącą tendencję ze strony businessu do implementacji ERP metodą SaaS. Niektórzy dostawcy ERP już wyprzedzili te rosnące oczekiwania. QAD jako jedna z pierwszych zaoferowała ERP w stylu SaaS w postaci swojej wersji QAD On Demand. Kilka faktów o QAD On Demand Dostępne na rynku od 2007 r. QAD On Demand jest oprogramowaniem QAD's SaaS ERP, oferowanym globalnym przedsiębiorcom. Umożliwia ono elastyczne opcje implementacji aplikacji QAD Enterprise Applications. Oferowane jako "full strength" [pełna moc] globalne rozwiązania ERP, dostarczają trzech wersji - motoryzacyjną, dla produkcji produktów dla zdrowia oraz wersji ogólnej. Klienci SaaS korzystają z oprogramowania na bazie wspólnego kodu, umożliwiającego prywatne bazy danych dla każdego z nich. Ponieważ QAD On Demand jest takim samym oprogramowaniem jak ERP w wersji zakładowej, QAD oferuje niezależność implementacji i przenośność pomiędzy środowiskami wersji "na życzenie" oraz "zakładowej". Rozwiązania takie są dostępne w większości krajów świata z supportem oferowanym przez globalne ośrodki danych, jeden a w Denver, Colorado oraz drugi w Hongkongu, PRC. Oba ośrodki certyfi kowane przez SAS 70 II. QAD zwraca szczególną uwagę na ukryty potencjał (wydajność sieci i opóźnienie czasu reakcji). Za największy sukces uważa doskonałą adaptację oprogramowania w Stanach Zjednoczonych, ale twierdzi, że jest ona podobna większości innych krajów świata, z wyjątkiem Afryki. QAD On Demand jest adresowane do wszystkich wytwórców, bez względu na to, czy są to pojedyncze fi rmy, wielobranżowe przedsiębiorstwa, czy wielobranżowe korporacje. Równocześnie, QAD On Demand oferuje alternatywne ERP, które umożliwia tańsze zastosowania w mniejszych fi rmach. QAD przyjęła strategię wykorzystania niezwykłych zalet oferty SaaS, w połączeniu z "pełną mocą" rozwiązań globalnych ERP dających korzyści tym fi rmom, które są już na rynku globalnym, jak również tym mniejszym z globalnymi aspiracjami. Grudzień, 2010 r. Analityczny wgląd Wgląd Aberdeen umożliwia analityczną perspektywę badawczą, zaczerpniętą z wielostronnego podejścia badań, wywiadów oraz analizy danych Serie SaaS ERP Ten analityczny wgląd, typowy dla wielu raportów badawczych Aberdeen dotyczących SaaS ERP, jest widoczny już w SaaS ERP: Trendy i obserwacje roku Mimo że dostawcy rozwiązań ERP ostatnio są w stanie dostarczać ERP z użyciem modeli SaaS, poszczególne rozwiązania SaaS różnią się znacznie. Niniejszy raport koncentruje się głównie na ofercie SaaS ERP proponowanej przez QAD. Certyfi kacja SAS70 II American Institute of Certifi ed Public Accountants [Amerykański Instytut Certyfi - kacji Księgowości Publicznej] opublikował Statement of Auditing Standards no. 7 [Oświadczenie nr. 7 o audytowaniu standardów]: W celu przygotowania audytowych raportów, firmy usługowe mają dostarczyć wskazówek audytowania i ocen sprawozdawczych dla wewnętrznych kontroli oceniających dostarczycieli usług. Certyfi kowany SAS70 II ośrodek danych ma efektywnie przestrzegać celów kontrolnych mających zastosowanie do dostarczycieli usług ofert aplikacji.

2 Strona 2 Rozszerzone zagadnienie SaaS Publikacja Trends & Observations 2010 [Trendy i obserwacje roku 2010] uwzględnia rosnącą tendencję do korzystania z SaaS oraz powody, dla których SaaS staje się tak atrakcyjną usługą gospodarczą w poszukiwaniu rozwiązań ERP. Pomimo, że model dostarczania SaaS oferuje dodatkowe korzyści oprócz korzyści typu ERP, gospodarka niechętnie akceptuje SaaS jako model dostarczania innych opcji implementacji. Kierując się mentalnością "najmować zamiast kupować" i względami bezpieczeństwa, gospodarka nie zawsze jest podatna na nowości. Jednakże w zeszłym roku, Aberdeen zaobserwowała rosnące zainteresowanie SaaS w związku z malejącym zainteresowaniem bardziej tradycyjnymi metodami wdrażania. Rys 1: Chęć rozważenia opcji wdrażania Procent respondentów On Demand / SaaS ERP oferowane i zarządzane przez ERP ERP oferowane i zarządzane przez strony trzecie Pre-konfi gurowane w urządzeniach hardwarowych* Tradycyjna licencja zakładowa * Opcja dostawy "pre-konfi gurowane w urządzeniach hardwarowych" została dodana w badaniu 2008 r. Źródło: Grupa Aberdeen, czerwiec, 2010 r. Aberdeen zanotowała skok z 23% do 39% w przypadku chęci uwzględnienia SaaS, od roku 2009 do roku 2010, z równoczesnym spadkiem z 80% do 66% w uwzględnieniu tradycyjnych modeli zakładowych. Tendencja ta nadal rośnie i może nadejść dzień, kiedy metoda wdrażania będzie po prostu jedną z opcji, a nie czynnikiem determinującym przyjęcie danego rozwiązania. Zwróć uwagę na defi nicje różnych opcji wdrożeniowych, podanych na rys. 1, na następnej stronie. Odnośnie terminologii dotyczącej modeli wdrożeniowych, występują częste niejasności. Terminy SaaS i "na żądanie" są zazwyczaj używane zamiennie, natomiast użytkownicy końcowi ERP często mylą te metody dostawy i wdrożenia ze sposobami obsługi. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, czy klient kupuje licencję na oprogramowanie, a następnie uiszcza opłatę za wsparcie techniczne i aktualizuje (jak w modelu obsługi), czy płaci jedynie pełen abonament za oprogramowanie dostępne na żądanie i dostarczane jako usługa (jak w modelu SaaS).

3 Strona 3 Opcja wymieniona jako "pre-konfi gurowana hardwarowo" została dodana po raz pierwszy w naszych badaniach w 2008, częściowo z powodu oferty QAD w postaci "w zastosowaniu", co było dosyć niezwykłe. Oprogramowanie jest wstępnie skonfi gurowane, załadowane i wysłane na sprzęcie, ale system jest następnie zarządzany zdalnie przez QAD. Istnieje kilka powodów "nabierania pary" przez SaaS. Najczęściej cytowanym powodem dla przedsiębiorstw uwzględniających SaaS jest niższy całkowity koszt (TCO) (rys. 2). Oprócz danych TCO, wiele innych czynników atrakcyjności SaaS ERP jest również rozważanych kosztowo. Rys 2: Uwzględniania kosztowe są najbardziej rozpowszechnione Niższy całkowity koszt licencji własnej Ogranicza koszty i wysiłki aktualizacji Obniża koszty wyjściowe Mamy ograniczone zasoby TI i nie jesteśmy zainteresowani rozbudową personelu TI W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań wybiera jakikolwiek model dostawy Nie zależy mi, aby mieć oprogramowanie na własność Wybór strategii przesunięcia zasobów wewnętrznych w inne miejsce Procent respondentów, n=800 Źródło: Grupa Aberdeen, czerwiec, 2010 r. QAD On Demand jest wycenione z uwzględnieniem niektórych z tych czynników. W postaci subskrypcji, oferta wynosi $250 na użytkownika, na miesiąc. Mimo że dostarczyciele rozwiązań ERP są niechętni publicznemu dzieleniu kosztów, Aberdeen zanotowała, że ceny w tym przypadku zaczynają się na poziomie ok. $120. Natomiast zakresy dostępnych funkcjonalności również są zróżnicowane. Dlatego też, chociaż cena QAD nie jest najniższą ceną na rynku SaaS, wziąwszy pod uwagę wszystkie koszty związane z zakładowym użyciem tego rozwiązania, włącznie ze sprzętem, oprogramowaniem i personelem obsługującym, całkowita cena QAD On Demand jest niższa niż średni koszt tradycyjnych licencji na rozwiązania zakładowe. Publikacja Aberdeen - Beyond the Total Cost of ERP Ownership (czerwiec 2009 r.) stwierdza, że w przypadku najmniejszych, ankietowanych fi rm (o rocznych przychodach poniżej dolarów) średni koszt na jednego użytkownika za licencję na oprogramowanie wyniósł $6394 plus koszty utrzymania w pierwszym roku, w wysokości dolarów, co daje w pierwszym roku, z wyłączeniem kosztów usług wdrożenia oraz kosztów całego sprzętu lub innych kosztów infrastruktury, koszt w wysokości $7.441na użytkownika. Dla porównania, koszt QAD On Demand wynosi $3,000 ($250 na miesiąc przez 12 miesięcy). Zdefi niowana metoda wdrożenia SaaS lub on-demand: Samo oprogramowanie nie jest licencjonowane, ani nie jest własnością użytkownika, jest dostarczane jako usługa. Udostępnienie: Aplikacje licencjonowane są udostępniane przez strony trzecie. Może to być w postaci osobnej kopi, na osobnym sprzęcie lub w osobnym zastosowaniu wirtualnym (oferowanym fi rmie), gdzie aplikacja zainstalowana jest na sprzęcie, z którego korzysta wiele fi rm. Pre-konfigurowane zastosowania hardwarowe: Licencjonowane oprogramowanie jest wstępnie konfi gurowane i instalowane na sprzęcie hardwarowym. Wstępna konfi guracja może być specyfi czna dla danej gałęzi przemysłu i zawierać szablony najlepszych praktyk przepływów i defi nicji ról. Tradycyjna licencja zakładowa: Oprogramowanie nie jest ani sprzedawane, ani kupowane, jego użycie jest licencjonowane. Może być licencjonowane na użycie na danym komputerze lub wg innych kryteriów, jak liczba użytkowników.

4 Strona 4 O ile różnice kosztów pomiędzy wersją Zakładową a wersją SaaS mogą się zmniejszyć z czasem, nadal liczą się jako koszta wyjściowe, jest to kolejny czynnik, który sprawia, że SaaS jest atrakcyjne dla naszych respondentów. I oczywiście, dla wielu producentów wpływ recesji na kredyty powoduje konieczność oszczędzania dostępnych kredytów i cięcia wydatków kapitałowych. Jak każde rozwiązanie SaaS, koszty QAD On Demand mogą być uwzględnione jako koszty operacyjne ponoszone w czasie, zamiast jednorazowego, dużego wydatku kapitałowego. Oczywiście oprogramowanie i jego utrzymanie nie są jedynymi kosztami związanymi z implementacją systemów ERP. Pięćdziesiąt procent (50%) fi rm, które uwzględniają SaaS, robią tak, ponieważ mają ograniczone zasoby informatyczne i nie chcą szkolić personelu TI. Czterdzieści jeden procent (41%) wybiera strategię lokowania wewnętrznych zasobów gdzie indziej. Koszt i wysiłek związane z aktualizacją są również istotnym czynnikiem. Zarówno w przypadku QAD On Demand, jak i On Appliance, personel QAD odgrywa kluczową rolę w procesie aktualizacji, rolę, która w przeciwnym wypadku musiałaby być wykonywana przez personel zakładowy TI, gdyby system został wdrożony w zakładzie. W przypadku większych innowacji, jak przegląd nowych funkcji oraz ewentualnie wdrożenie i szkolenia z tym związane, pozostaną jeszcze niektóre drobniejsze koszty i wysiłki. Jednak eliminując działania infrastruktury i wysiłki techniczne związane z aktualizacją, klienci mogą się bardziej koncentrować na czerpaniu korzyści z aktualizacji. Obawy Z pomocą QAD On Demand, fi rma ma dostęp do globalnego supportu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obejmuje to zarówno pomoc, jak również osobiste usługi doradcze w zakresie sposobu wykonywania niektórych zadań i rozwiązywania problemów. Wszystko to zawarte jest w usłudze, łącznie z aktualizacją. Jednocześnie, istnieje kilka obaw, które powodują, że niektóre przedsiębiorstwa nie biorą pod uwagę SaaS ERP (patrz ramka). Spośród tych, które widzą korzyści redukcji kosztów i wysiłku modernizacji, 56% niechętnych SaaS wykazuje niechęć do rezygnacji z kontroli nad procesem modernizacji. Takie sprzeczne postawy sygnalizują ważenie kosztów i korzyści. Czy warto oszczędzać rezygnując z kontroli? Pięćdziesiąt procent (50%) niechętnych SaaS wyraża zaniepokojenie w dziedzinie bezpieczeństwa. QAD próbuje edukować użytkowników, że ich dane zachowują integralność i są wystarczająco szyfrowane. QAD jest wyjątkowo świadoma znaczenia tego czynnika, szczególnie w branży produktów dla zdrowia. Jej certyfi kowane przez SASII 70 ośrodki danych są bezpieczne i fi rmy nie powinny się martwić, że ich dane zostaną uszkodzone lub przechwycone. Aberdeen pewnie się zgodzi, że być może typowy producent nie jest tak dobrze przygotowany do zabezpieczenia swoich danych, jak eksperci, dla których bezpieczeństwo jest chlebem powszednim. To samo można powiedzieć o 38% niechętnych SaaS, a to z powodu obawy o ryzyko przestojów. Mając do dyspozycji dwa światowe ośrodki hostingowe; QAD jest w stanie zapewnić rezerwy oraz wysoką dostępność, które nie są w zasięgu typowego producenta. Obawy w stosunku do SaaS ERP W badaniach ERP 2010, poproszono ankietowanych o odpowiedź, czy byliby skłonni rozważyć wdrożenie SaaS. Respondenci o negatywnym stosunku do SaaS zostali zapytani o powody obaw. Oto ich największe obawy: 56% Chcemy sami kontrolować nasze modernizacje 50% Powody bezpieczeństwa 47% ERP jest zbyt podstawową i strategiczną kwestią w naszej branży 38% Ryzyko przestojów - obawy o przewidywalność efektywności 35% Uważamy, że rozwiązania Zakładowe oferują większą funkcjonalność 29% Potrzebujemy licznych dostosowań

5 Strona 5 Zainteresowani QAD On Demand Istnieją dwie, najbardziej prawdopodobne kategorie perspektyw dla QAD On Demand: małe fi rmy, które nigdy nie posiadały ERP fi rmy, które mają system ERP i poszukują rozwiązań globalnej ekspansji. Nowe implementacje sieciowe ERP Większość wytwórców, którzy jeszcze nie zainwestowali w ERP, należy do kategorii małych przedsiębiorstw. Aby prześledzić powody braku zainteresowania w tym względzie, zajrzeliśmy do raportu ERP in SME: Czynniki wzrostu i dochodów. Trzydzieści osiem procent (33%) z 96 respondentów nie posiada ERP z powodu konieczności podjęcia wewnętrznych wysiłków implementacji. Implementacja rozwiązań ERP jest kłopotliwa dla firm różnej wielkości. QAD prześledziła wiele z tych procesów pod kątem własnych doświadczeń pomocy w implementacji, szczególnie w branży motoryzacyjnej i produktów dla zdrowia. Program "Easy onboarding" rozwiązuje typowe problemy i oferuje gotowe szablony. Eliminuje to niepotrzebne wysiłki i optymalizuje sposób wdrożenia ERP. Podczas implementacji, QAD pomaga w ustawieniu użytkowników, określeniu ich ról oraz instruktażu. Jest to możliwe z udziałem personelu QAD na miejscu, w zakładzie lub zdalnie. Aby skrócić czas implementacji, QAD wypracowała szablony łatwego sposobu przenoszenia danych. Zainteresowani implementacją ERP powinni dokładnie rozważyć potencjalne korzyści systemów ERP, szczególnie tych oferowanych przez QAD. Prawdziwe korzyści z ERP widoczne są na rachunku kosztów i zysków. Respondenci badań przeprowadzonych przez Aberdeen w 2010r., a dotyczących zagadnień ERP wymieniają wymierne korzyści gospodarcze płynące z implementacji ERP. 48 respondentów było klientami QAD. Przeciętne korzyści, upatrywane przez klientów QAD prezentowane są w Tabeli 1. ERP skutecznie poprawia jakość i dostęp do informacji w fi rmie. ~ Kierownik, Producent żywności i napojów. Klient QAD Niektóre z naszych zakładów nie były entuzjastyczne, ale teraz nie wróciłyby do poprzednich rozwiązań. Tabela 1: Korzyści gospodarcze wynikające z modernizacji QAD Korzyści gospodarcze wynikające z modernizacji QAD ERP poprzez implementację ERP 17% redukcja kosztów operacyjnych 12% redukcja kosztów administracyjnych 15% redukcja kosztów magazynowania Klienci QAD 12% poprawa realizacji harmonogramu produkcji 12% poprawa dostaw koplentnych na czas 16% poprawa czsu podejmowania decyzji Źródło: Grupa Aberdeen, czerwiec, 2010 r. ~ Kierownik, Producent żywności i napojów. Klient QAD.

6 Strona 6 Firmom z zamiarem globalnej ekspansji, Aberdeen zaleca standaryzację procesów i technologii, która skutkuje najlepszą efektywnością w swojej klasie. Firmy, o najlepszych w swojej klasie implementacjach ERP, w 40% lepiej (w porównaniu do maruderów efektywności) radzą sobie ze standaryzacją procesów biurowych i procesów zaplecza, jak również z planowaniem produkcji i wykonawstwem oraz w 50% wykazują większe prawdopodobieństwo implementacji ERP w całym (możliwie rozrzuconym) przedsiębiorstwie. Niezależność wdrażania i mobilność rozwiązań QAD z pewnością przyczyniają się do łatwiejszej i bardziej prawdopodobnej standaryzacji. Jedną z możliwości dla klientów QAD z implementacją zakładową jest implementacja QAD On Demand w odległych lokalizacjach. Dzięki staraniom QAD, taka konfi guracja jest bardzo zachęcająca umożliwiając odległym lokalizacjom, posiadającym On Demand, włączenie się do korporacyjnej opcji QAD, zasadniczo tworzącej prywatną chmurę obliczeniową, przyśpieszającej komunikację i wymuszającej dostosowania w rozrzuconych przedsiębiorstwach. Dodatkowo, oczekiwania wzrostu poprawiają zarządzanie a ERP wspomaga je umożliwiając fi rmom większą konkurencyjność w przyszłości. QAD On Demand łączy korzyści rozwiązań klasy wytwórczości z korzyściami modelu dostarczania usług SaaS. Po uspokojeniu wielu obaw, atrakcyjność SaaS rośnie. Ostatecznym celem wszystkich producentów są narzędzia dla światowej ekspansji oraz skuteczna komunikacja, wdrożenie standardów i pełny wgląd we własną działalność w przypadku tych, którzy już istnieją na rynkach globalnych. Jako pionier na rynku ERP SaaS, QAD On Demand oferuje dojrzałe rozwiązania SaaS, które zapewniają korzyści płynące z wdrożeń ERP w postaci SaaS. Odnośnie szczegółów tych i innych zagadnień, wejdź na Najlepsze w swojej klasie kryteria ERP dla Produkcji Aby ocenić najlepsze w swojej klasie implementacje ERP, Aberdeen używa pięću kluczowych indeksów efektywności: wynikająca z implementacji redukcja poziomów magazynowych precyzja inwentaryzacji liczba dni do zamknięcia miesiąca % wysyłki kompletnej-na- -czas stopień realizacji harmonogramu produkcji (% zrealizowanych terminowo zamówień) Kategorię najlepsza-w-swojej-klasie defi niujemy jako 20% łącznej punktacji za efektywność.

7 Strona 7 SaaS Trends and Observations 2010; October 2010 [Trendy i obserwacje SaaS, październik 2010 r.] Related research ERP in SME [ERP w SME]: Fueling Growth and Profi ts; August 2010 [Czynniki wzrostu i dochodów, sierpień 2010 r.] ERP in Manufacturing 2010 [ERP w produkcji 2010 r.]: Measuring Business Benefi t and Time to Value; June 2010 [Pomiary korzyści gospodarczych i czasu; czerwiec 2010 r.] Beyond the Total Cost of ERP Ownership, June 2009 [Dalej, niż koszty całkowite ERP, czerwiec 2009 r.] Od 1988 roku, badania Aberdeen pomagają korporacjom na całym świecie stać się najlepszymi w swojej klasie. Po porównaniu wydajności ponad fi rm, Aberdeen ma wyjątkową możliwość zapewnienia organizacjom w potrzebie uzyskania lepszych wyników i ekspansji. Na naszych badaniach polega ponad 2,2 mln czytelników w ponad 40 krajach, 90% fi rm z listy Fortune 1000, oraz 93% z listy Technology 500. Jako fi rma Harte-Hanks, Aberdeen odgrywa kluczową rolę umieszczając treści w kontekście globalnego marketingu bezpośredniego i ukierunkowanego. Analityczne i niezależne spojrzenie Aberdeen na proces "optymalizacji klienta" w stylu Harte-Hanks (Informacje - Okazja - Wgląd - Zaangażowanie - Interakcja) rozszerza wartość klienta i podkreśla strategiczną rolę Harte-Hanks na rynku. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę Aberdeen lub skontaktuj sie telefonicznie (617) , natomiast żeby dowiedzieć się więcej o Harte-Hanks, zadzwoń (800) lub odwiedź stronę -hanks.com Niniejszy dokument powstał w wyniku badań przeprowadzonych przez Grupę Aberdeen. Metodologia Grupy Aberdeen zapewnienia obiektywność badań opartych na faktach analizowanych w wykorzystaniem najlepszych analiz dostępnych w momencie publikacji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, cała zawartość niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim należącym do Grupy Aberdeen Sp.Akc.i nie może być powielana, rozpowszechniana, archiwizowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Aberdeen Group, Inc

QAD On Demand. Wersje dedykowane branżom QAD On Demand jest dostarczany w trzech standardowych wersjach:

QAD On Demand. Wersje dedykowane branżom QAD On Demand jest dostarczany w trzech standardowych wersjach: QAD On Demand QAD on Demand to jedna z opcji wdrożenia QAD Enterprise Applications. Z QAD On Demand, użytkownicy mogą w pełni wykorzystywać możliwości pakietu QAD w dowolnym miejscu na świecie, bez konieczności

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Drastyczne zmiany w otoczeniu Zmiany w strukturze kosztów Koszty pośrednie Materiały

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Case studies - doświadczenia, dobre praktyki Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 2004 doradca

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

ERP Upgrade korzyści dla firmy

ERP Upgrade korzyści dla firmy ERP Upgrade korzyści dla firmy WSTĘP Odpowiednio wykorzystywany system ERP, ma pozytywny wpływ na przychody i zyski firmy. Poprzez możliwość korzystania z nowych, branżowo zorientowanych funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania Pakiety Autodesk Desing i Creation Suite Często zadawane pytania W tym dokumencie można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zbliżającego się zakończenia sprzedaży pakietów Design i

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Zwiększ mobilność małej firmy z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Spójrzmy prawdzie w oczy: Twoi klienci i pracownicy są już w większości mobilni.

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie Agenda O firmie Wstęp Ksavi Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor Podsumowanie O firmie Na rynku od 2001 roku 60 zatrudnionych pracowników Dogłębna znajomość branży Projekty informatyczne dla największych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i analiza Paperless

Doradztwo i analiza Paperless Doradztwo i analiza Paperless Jak efektywnie przeprowadzić projekt optymalizacyjny? Pomożemy Ci odpowiedzieć na to pytanie. Od czego zacząć usprawnienia?, W jakim zakresie jesteśmy w stanie zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław Globalny rynek usług IT Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 09.00 09.05 Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na Wyjaśnieniu których

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS AGENDA Korzyści dla Twojej organizacji Kilka słów o nas AGENDA Korzyści dla Twojej organizacji Kilka słów o nas

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

Rynek suplementów diety w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek suplementów diety w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Baza danych firm obecnych na rynku suplementów diety w Polsce 2015: Producenci i dystrybutorzy Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Rozwiązanie problemu można znaleźć w miejscu, gdzie nikt zazwyczaj nie zagląda.

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Rozwiązanie problemu można znaleźć w miejscu, gdzie nikt zazwyczaj nie zagląda. Analiza Rozwiązanie problemu można znaleźć w miejscu, gdzie nikt zazwyczaj nie zagląda. Jeśli chcesz stworzyć nową koncepcję fastfood, przyjrzyj się restauracjom, ale inspirację dla innowacyjnych koncepcji

Bardziej szczegółowo

informacji w obszarze jakości danych

informacji w obszarze jakości danych Współpraca praca z użytkownikami u systemu wymiany informacji w obszarze jakości danych Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 25 marca 2009 r. Co u nas słychać kilka liczb Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym?

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Czy to, co masz, działa jak marka? 1. Marka potrafi samodzielnie przyciągać nowych klientów 2. Marka potrafi uzasadnić cenę, którą chcemy dostać 3. Marka

Bardziej szczegółowo

Rynek leków onkologicznych w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek leków onkologicznych w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak będzie rozwijał się rynek

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17.

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Orkanika Sp. z o.o. Lublin, 01.07.2017. 21-007 Mełgiew Minkowice Kolonia 53 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu nr RPLU.03.07.00-06-0363/16 pt. Sieć Europejskich

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I - WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

GeoNet Router. Opis produktu

GeoNet Router. Opis produktu GeoNet Router Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 3 3. Funkcje... 4 4. Zasoby mapowe... 4 5. Przykładowe zrzuty ekranowe

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Cel i hipoteza pracy

Cel i hipoteza pracy Cel i hipoteza pracy Cel pracy: zbadanie możliwości wdrożenia procedur zapewniających legalności oprogramowania w średniej wielkości organizacji na przykładzie Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modelu Software as a Service

Wprowadzenie do modelu Software as a Service Wprowadzenie do modelu Software as a Service Edyta Kamińska CMMS Department Marketing & Sales Specialist ekaminska@aiut.com.pl Agenda Co to jest SaaS? Zalety modelu SaaS Fakty i Mity Model Klasyczny vs

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo