QAD On Demand oferuje producentom narzędzie, którego potrzebują, aby zaistnieć na rynku globalnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QAD On Demand oferuje producentom narzędzie, którego potrzebują, aby zaistnieć na rynku globalnym"

Transkrypt

1 QAD On Demand oferuje producentom narzędzie, którego Od swoich początków oprogramowania dla Material Requirements Planning (MRP - Planowanie Potrzeb Materiałowych) oraz MRP II, do rozwiązań znanych obecnie jako Enterprise Resource Planning (ERP), oprogramowanie to stanowi dla producentów system operacyjny, który stał się podstawą działalności gospodarczej. Wytwórcy borykają się z optymalizacją zasobów, cięciami kosztów, realizacją harmonogramów oraz poprawą reagowania. Wszystko to umożliwia ERP. Ostatnio, dostawcy oprogramowania ERP zaczynają oferować Software as a Service (SaaS - Oprogramowanie jako Usługa), jako opcjonalną implementację ERP. Model SaaS oferuje podobne korzyści do tradycyjnych implementacji ERP, ale zawiera unikalne dodatki, jak brak konieczności przygotowania i utrzymania personelu TI obsługującego ERP. W zeszłym roku, fi rma Aberdeen zaobserwowała rosnącą tendencję ze strony businessu do implementacji ERP metodą SaaS. Niektórzy dostawcy ERP już wyprzedzili te rosnące oczekiwania. QAD jako jedna z pierwszych zaoferowała ERP w stylu SaaS w postaci swojej wersji QAD On Demand. Kilka faktów o QAD On Demand Dostępne na rynku od 2007 r. QAD On Demand jest oprogramowaniem QAD's SaaS ERP, oferowanym globalnym przedsiębiorcom. Umożliwia ono elastyczne opcje implementacji aplikacji QAD Enterprise Applications. Oferowane jako "full strength" [pełna moc] globalne rozwiązania ERP, dostarczają trzech wersji - motoryzacyjną, dla produkcji produktów dla zdrowia oraz wersji ogólnej. Klienci SaaS korzystają z oprogramowania na bazie wspólnego kodu, umożliwiającego prywatne bazy danych dla każdego z nich. Ponieważ QAD On Demand jest takim samym oprogramowaniem jak ERP w wersji zakładowej, QAD oferuje niezależność implementacji i przenośność pomiędzy środowiskami wersji "na życzenie" oraz "zakładowej". Rozwiązania takie są dostępne w większości krajów świata z supportem oferowanym przez globalne ośrodki danych, jeden a w Denver, Colorado oraz drugi w Hongkongu, PRC. Oba ośrodki certyfi kowane przez SAS 70 II. QAD zwraca szczególną uwagę na ukryty potencjał (wydajność sieci i opóźnienie czasu reakcji). Za największy sukces uważa doskonałą adaptację oprogramowania w Stanach Zjednoczonych, ale twierdzi, że jest ona podobna większości innych krajów świata, z wyjątkiem Afryki. QAD On Demand jest adresowane do wszystkich wytwórców, bez względu na to, czy są to pojedyncze fi rmy, wielobranżowe przedsiębiorstwa, czy wielobranżowe korporacje. Równocześnie, QAD On Demand oferuje alternatywne ERP, które umożliwia tańsze zastosowania w mniejszych fi rmach. QAD przyjęła strategię wykorzystania niezwykłych zalet oferty SaaS, w połączeniu z "pełną mocą" rozwiązań globalnych ERP dających korzyści tym fi rmom, które są już na rynku globalnym, jak również tym mniejszym z globalnymi aspiracjami. Grudzień, 2010 r. Analityczny wgląd Wgląd Aberdeen umożliwia analityczną perspektywę badawczą, zaczerpniętą z wielostronnego podejścia badań, wywiadów oraz analizy danych Serie SaaS ERP Ten analityczny wgląd, typowy dla wielu raportów badawczych Aberdeen dotyczących SaaS ERP, jest widoczny już w SaaS ERP: Trendy i obserwacje roku Mimo że dostawcy rozwiązań ERP ostatnio są w stanie dostarczać ERP z użyciem modeli SaaS, poszczególne rozwiązania SaaS różnią się znacznie. Niniejszy raport koncentruje się głównie na ofercie SaaS ERP proponowanej przez QAD. Certyfi kacja SAS70 II American Institute of Certifi ed Public Accountants [Amerykański Instytut Certyfi - kacji Księgowości Publicznej] opublikował Statement of Auditing Standards no. 7 [Oświadczenie nr. 7 o audytowaniu standardów]: W celu przygotowania audytowych raportów, firmy usługowe mają dostarczyć wskazówek audytowania i ocen sprawozdawczych dla wewnętrznych kontroli oceniających dostarczycieli usług. Certyfi kowany SAS70 II ośrodek danych ma efektywnie przestrzegać celów kontrolnych mających zastosowanie do dostarczycieli usług ofert aplikacji.

2 Strona 2 Rozszerzone zagadnienie SaaS Publikacja Trends & Observations 2010 [Trendy i obserwacje roku 2010] uwzględnia rosnącą tendencję do korzystania z SaaS oraz powody, dla których SaaS staje się tak atrakcyjną usługą gospodarczą w poszukiwaniu rozwiązań ERP. Pomimo, że model dostarczania SaaS oferuje dodatkowe korzyści oprócz korzyści typu ERP, gospodarka niechętnie akceptuje SaaS jako model dostarczania innych opcji implementacji. Kierując się mentalnością "najmować zamiast kupować" i względami bezpieczeństwa, gospodarka nie zawsze jest podatna na nowości. Jednakże w zeszłym roku, Aberdeen zaobserwowała rosnące zainteresowanie SaaS w związku z malejącym zainteresowaniem bardziej tradycyjnymi metodami wdrażania. Rys 1: Chęć rozważenia opcji wdrażania Procent respondentów On Demand / SaaS ERP oferowane i zarządzane przez ERP ERP oferowane i zarządzane przez strony trzecie Pre-konfi gurowane w urządzeniach hardwarowych* Tradycyjna licencja zakładowa * Opcja dostawy "pre-konfi gurowane w urządzeniach hardwarowych" została dodana w badaniu 2008 r. Źródło: Grupa Aberdeen, czerwiec, 2010 r. Aberdeen zanotowała skok z 23% do 39% w przypadku chęci uwzględnienia SaaS, od roku 2009 do roku 2010, z równoczesnym spadkiem z 80% do 66% w uwzględnieniu tradycyjnych modeli zakładowych. Tendencja ta nadal rośnie i może nadejść dzień, kiedy metoda wdrażania będzie po prostu jedną z opcji, a nie czynnikiem determinującym przyjęcie danego rozwiązania. Zwróć uwagę na defi nicje różnych opcji wdrożeniowych, podanych na rys. 1, na następnej stronie. Odnośnie terminologii dotyczącej modeli wdrożeniowych, występują częste niejasności. Terminy SaaS i "na żądanie" są zazwyczaj używane zamiennie, natomiast użytkownicy końcowi ERP często mylą te metody dostawy i wdrożenia ze sposobami obsługi. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, czy klient kupuje licencję na oprogramowanie, a następnie uiszcza opłatę za wsparcie techniczne i aktualizuje (jak w modelu obsługi), czy płaci jedynie pełen abonament za oprogramowanie dostępne na żądanie i dostarczane jako usługa (jak w modelu SaaS).

3 Strona 3 Opcja wymieniona jako "pre-konfi gurowana hardwarowo" została dodana po raz pierwszy w naszych badaniach w 2008, częściowo z powodu oferty QAD w postaci "w zastosowaniu", co było dosyć niezwykłe. Oprogramowanie jest wstępnie skonfi gurowane, załadowane i wysłane na sprzęcie, ale system jest następnie zarządzany zdalnie przez QAD. Istnieje kilka powodów "nabierania pary" przez SaaS. Najczęściej cytowanym powodem dla przedsiębiorstw uwzględniających SaaS jest niższy całkowity koszt (TCO) (rys. 2). Oprócz danych TCO, wiele innych czynników atrakcyjności SaaS ERP jest również rozważanych kosztowo. Rys 2: Uwzględniania kosztowe są najbardziej rozpowszechnione Niższy całkowity koszt licencji własnej Ogranicza koszty i wysiłki aktualizacji Obniża koszty wyjściowe Mamy ograniczone zasoby TI i nie jesteśmy zainteresowani rozbudową personelu TI W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań wybiera jakikolwiek model dostawy Nie zależy mi, aby mieć oprogramowanie na własność Wybór strategii przesunięcia zasobów wewnętrznych w inne miejsce Procent respondentów, n=800 Źródło: Grupa Aberdeen, czerwiec, 2010 r. QAD On Demand jest wycenione z uwzględnieniem niektórych z tych czynników. W postaci subskrypcji, oferta wynosi $250 na użytkownika, na miesiąc. Mimo że dostarczyciele rozwiązań ERP są niechętni publicznemu dzieleniu kosztów, Aberdeen zanotowała, że ceny w tym przypadku zaczynają się na poziomie ok. $120. Natomiast zakresy dostępnych funkcjonalności również są zróżnicowane. Dlatego też, chociaż cena QAD nie jest najniższą ceną na rynku SaaS, wziąwszy pod uwagę wszystkie koszty związane z zakładowym użyciem tego rozwiązania, włącznie ze sprzętem, oprogramowaniem i personelem obsługującym, całkowita cena QAD On Demand jest niższa niż średni koszt tradycyjnych licencji na rozwiązania zakładowe. Publikacja Aberdeen - Beyond the Total Cost of ERP Ownership (czerwiec 2009 r.) stwierdza, że w przypadku najmniejszych, ankietowanych fi rm (o rocznych przychodach poniżej dolarów) średni koszt na jednego użytkownika za licencję na oprogramowanie wyniósł $6394 plus koszty utrzymania w pierwszym roku, w wysokości dolarów, co daje w pierwszym roku, z wyłączeniem kosztów usług wdrożenia oraz kosztów całego sprzętu lub innych kosztów infrastruktury, koszt w wysokości $7.441na użytkownika. Dla porównania, koszt QAD On Demand wynosi $3,000 ($250 na miesiąc przez 12 miesięcy). Zdefi niowana metoda wdrożenia SaaS lub on-demand: Samo oprogramowanie nie jest licencjonowane, ani nie jest własnością użytkownika, jest dostarczane jako usługa. Udostępnienie: Aplikacje licencjonowane są udostępniane przez strony trzecie. Może to być w postaci osobnej kopi, na osobnym sprzęcie lub w osobnym zastosowaniu wirtualnym (oferowanym fi rmie), gdzie aplikacja zainstalowana jest na sprzęcie, z którego korzysta wiele fi rm. Pre-konfigurowane zastosowania hardwarowe: Licencjonowane oprogramowanie jest wstępnie konfi gurowane i instalowane na sprzęcie hardwarowym. Wstępna konfi guracja może być specyfi czna dla danej gałęzi przemysłu i zawierać szablony najlepszych praktyk przepływów i defi nicji ról. Tradycyjna licencja zakładowa: Oprogramowanie nie jest ani sprzedawane, ani kupowane, jego użycie jest licencjonowane. Może być licencjonowane na użycie na danym komputerze lub wg innych kryteriów, jak liczba użytkowników.

4 Strona 4 O ile różnice kosztów pomiędzy wersją Zakładową a wersją SaaS mogą się zmniejszyć z czasem, nadal liczą się jako koszta wyjściowe, jest to kolejny czynnik, który sprawia, że SaaS jest atrakcyjne dla naszych respondentów. I oczywiście, dla wielu producentów wpływ recesji na kredyty powoduje konieczność oszczędzania dostępnych kredytów i cięcia wydatków kapitałowych. Jak każde rozwiązanie SaaS, koszty QAD On Demand mogą być uwzględnione jako koszty operacyjne ponoszone w czasie, zamiast jednorazowego, dużego wydatku kapitałowego. Oczywiście oprogramowanie i jego utrzymanie nie są jedynymi kosztami związanymi z implementacją systemów ERP. Pięćdziesiąt procent (50%) fi rm, które uwzględniają SaaS, robią tak, ponieważ mają ograniczone zasoby informatyczne i nie chcą szkolić personelu TI. Czterdzieści jeden procent (41%) wybiera strategię lokowania wewnętrznych zasobów gdzie indziej. Koszt i wysiłek związane z aktualizacją są również istotnym czynnikiem. Zarówno w przypadku QAD On Demand, jak i On Appliance, personel QAD odgrywa kluczową rolę w procesie aktualizacji, rolę, która w przeciwnym wypadku musiałaby być wykonywana przez personel zakładowy TI, gdyby system został wdrożony w zakładzie. W przypadku większych innowacji, jak przegląd nowych funkcji oraz ewentualnie wdrożenie i szkolenia z tym związane, pozostaną jeszcze niektóre drobniejsze koszty i wysiłki. Jednak eliminując działania infrastruktury i wysiłki techniczne związane z aktualizacją, klienci mogą się bardziej koncentrować na czerpaniu korzyści z aktualizacji. Obawy Z pomocą QAD On Demand, fi rma ma dostęp do globalnego supportu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obejmuje to zarówno pomoc, jak również osobiste usługi doradcze w zakresie sposobu wykonywania niektórych zadań i rozwiązywania problemów. Wszystko to zawarte jest w usłudze, łącznie z aktualizacją. Jednocześnie, istnieje kilka obaw, które powodują, że niektóre przedsiębiorstwa nie biorą pod uwagę SaaS ERP (patrz ramka). Spośród tych, które widzą korzyści redukcji kosztów i wysiłku modernizacji, 56% niechętnych SaaS wykazuje niechęć do rezygnacji z kontroli nad procesem modernizacji. Takie sprzeczne postawy sygnalizują ważenie kosztów i korzyści. Czy warto oszczędzać rezygnując z kontroli? Pięćdziesiąt procent (50%) niechętnych SaaS wyraża zaniepokojenie w dziedzinie bezpieczeństwa. QAD próbuje edukować użytkowników, że ich dane zachowują integralność i są wystarczająco szyfrowane. QAD jest wyjątkowo świadoma znaczenia tego czynnika, szczególnie w branży produktów dla zdrowia. Jej certyfi kowane przez SASII 70 ośrodki danych są bezpieczne i fi rmy nie powinny się martwić, że ich dane zostaną uszkodzone lub przechwycone. Aberdeen pewnie się zgodzi, że być może typowy producent nie jest tak dobrze przygotowany do zabezpieczenia swoich danych, jak eksperci, dla których bezpieczeństwo jest chlebem powszednim. To samo można powiedzieć o 38% niechętnych SaaS, a to z powodu obawy o ryzyko przestojów. Mając do dyspozycji dwa światowe ośrodki hostingowe; QAD jest w stanie zapewnić rezerwy oraz wysoką dostępność, które nie są w zasięgu typowego producenta. Obawy w stosunku do SaaS ERP W badaniach ERP 2010, poproszono ankietowanych o odpowiedź, czy byliby skłonni rozważyć wdrożenie SaaS. Respondenci o negatywnym stosunku do SaaS zostali zapytani o powody obaw. Oto ich największe obawy: 56% Chcemy sami kontrolować nasze modernizacje 50% Powody bezpieczeństwa 47% ERP jest zbyt podstawową i strategiczną kwestią w naszej branży 38% Ryzyko przestojów - obawy o przewidywalność efektywności 35% Uważamy, że rozwiązania Zakładowe oferują większą funkcjonalność 29% Potrzebujemy licznych dostosowań

5 Strona 5 Zainteresowani QAD On Demand Istnieją dwie, najbardziej prawdopodobne kategorie perspektyw dla QAD On Demand: małe fi rmy, które nigdy nie posiadały ERP fi rmy, które mają system ERP i poszukują rozwiązań globalnej ekspansji. Nowe implementacje sieciowe ERP Większość wytwórców, którzy jeszcze nie zainwestowali w ERP, należy do kategorii małych przedsiębiorstw. Aby prześledzić powody braku zainteresowania w tym względzie, zajrzeliśmy do raportu ERP in SME: Czynniki wzrostu i dochodów. Trzydzieści osiem procent (33%) z 96 respondentów nie posiada ERP z powodu konieczności podjęcia wewnętrznych wysiłków implementacji. Implementacja rozwiązań ERP jest kłopotliwa dla firm różnej wielkości. QAD prześledziła wiele z tych procesów pod kątem własnych doświadczeń pomocy w implementacji, szczególnie w branży motoryzacyjnej i produktów dla zdrowia. Program "Easy onboarding" rozwiązuje typowe problemy i oferuje gotowe szablony. Eliminuje to niepotrzebne wysiłki i optymalizuje sposób wdrożenia ERP. Podczas implementacji, QAD pomaga w ustawieniu użytkowników, określeniu ich ról oraz instruktażu. Jest to możliwe z udziałem personelu QAD na miejscu, w zakładzie lub zdalnie. Aby skrócić czas implementacji, QAD wypracowała szablony łatwego sposobu przenoszenia danych. Zainteresowani implementacją ERP powinni dokładnie rozważyć potencjalne korzyści systemów ERP, szczególnie tych oferowanych przez QAD. Prawdziwe korzyści z ERP widoczne są na rachunku kosztów i zysków. Respondenci badań przeprowadzonych przez Aberdeen w 2010r., a dotyczących zagadnień ERP wymieniają wymierne korzyści gospodarcze płynące z implementacji ERP. 48 respondentów było klientami QAD. Przeciętne korzyści, upatrywane przez klientów QAD prezentowane są w Tabeli 1. ERP skutecznie poprawia jakość i dostęp do informacji w fi rmie. ~ Kierownik, Producent żywności i napojów. Klient QAD Niektóre z naszych zakładów nie były entuzjastyczne, ale teraz nie wróciłyby do poprzednich rozwiązań. Tabela 1: Korzyści gospodarcze wynikające z modernizacji QAD Korzyści gospodarcze wynikające z modernizacji QAD ERP poprzez implementację ERP 17% redukcja kosztów operacyjnych 12% redukcja kosztów administracyjnych 15% redukcja kosztów magazynowania Klienci QAD 12% poprawa realizacji harmonogramu produkcji 12% poprawa dostaw koplentnych na czas 16% poprawa czsu podejmowania decyzji Źródło: Grupa Aberdeen, czerwiec, 2010 r. ~ Kierownik, Producent żywności i napojów. Klient QAD.

6 Strona 6 Firmom z zamiarem globalnej ekspansji, Aberdeen zaleca standaryzację procesów i technologii, która skutkuje najlepszą efektywnością w swojej klasie. Firmy, o najlepszych w swojej klasie implementacjach ERP, w 40% lepiej (w porównaniu do maruderów efektywności) radzą sobie ze standaryzacją procesów biurowych i procesów zaplecza, jak również z planowaniem produkcji i wykonawstwem oraz w 50% wykazują większe prawdopodobieństwo implementacji ERP w całym (możliwie rozrzuconym) przedsiębiorstwie. Niezależność wdrażania i mobilność rozwiązań QAD z pewnością przyczyniają się do łatwiejszej i bardziej prawdopodobnej standaryzacji. Jedną z możliwości dla klientów QAD z implementacją zakładową jest implementacja QAD On Demand w odległych lokalizacjach. Dzięki staraniom QAD, taka konfi guracja jest bardzo zachęcająca umożliwiając odległym lokalizacjom, posiadającym On Demand, włączenie się do korporacyjnej opcji QAD, zasadniczo tworzącej prywatną chmurę obliczeniową, przyśpieszającej komunikację i wymuszającej dostosowania w rozrzuconych przedsiębiorstwach. Dodatkowo, oczekiwania wzrostu poprawiają zarządzanie a ERP wspomaga je umożliwiając fi rmom większą konkurencyjność w przyszłości. QAD On Demand łączy korzyści rozwiązań klasy wytwórczości z korzyściami modelu dostarczania usług SaaS. Po uspokojeniu wielu obaw, atrakcyjność SaaS rośnie. Ostatecznym celem wszystkich producentów są narzędzia dla światowej ekspansji oraz skuteczna komunikacja, wdrożenie standardów i pełny wgląd we własną działalność w przypadku tych, którzy już istnieją na rynkach globalnych. Jako pionier na rynku ERP SaaS, QAD On Demand oferuje dojrzałe rozwiązania SaaS, które zapewniają korzyści płynące z wdrożeń ERP w postaci SaaS. Odnośnie szczegółów tych i innych zagadnień, wejdź na Najlepsze w swojej klasie kryteria ERP dla Produkcji Aby ocenić najlepsze w swojej klasie implementacje ERP, Aberdeen używa pięću kluczowych indeksów efektywności: wynikająca z implementacji redukcja poziomów magazynowych precyzja inwentaryzacji liczba dni do zamknięcia miesiąca % wysyłki kompletnej-na- -czas stopień realizacji harmonogramu produkcji (% zrealizowanych terminowo zamówień) Kategorię najlepsza-w-swojej-klasie defi niujemy jako 20% łącznej punktacji za efektywność.

7 Strona 7 SaaS Trends and Observations 2010; October 2010 [Trendy i obserwacje SaaS, październik 2010 r.] Related research ERP in SME [ERP w SME]: Fueling Growth and Profi ts; August 2010 [Czynniki wzrostu i dochodów, sierpień 2010 r.] ERP in Manufacturing 2010 [ERP w produkcji 2010 r.]: Measuring Business Benefi t and Time to Value; June 2010 [Pomiary korzyści gospodarczych i czasu; czerwiec 2010 r.] Beyond the Total Cost of ERP Ownership, June 2009 [Dalej, niż koszty całkowite ERP, czerwiec 2009 r.] Od 1988 roku, badania Aberdeen pomagają korporacjom na całym świecie stać się najlepszymi w swojej klasie. Po porównaniu wydajności ponad fi rm, Aberdeen ma wyjątkową możliwość zapewnienia organizacjom w potrzebie uzyskania lepszych wyników i ekspansji. Na naszych badaniach polega ponad 2,2 mln czytelników w ponad 40 krajach, 90% fi rm z listy Fortune 1000, oraz 93% z listy Technology 500. Jako fi rma Harte-Hanks, Aberdeen odgrywa kluczową rolę umieszczając treści w kontekście globalnego marketingu bezpośredniego i ukierunkowanego. Analityczne i niezależne spojrzenie Aberdeen na proces "optymalizacji klienta" w stylu Harte-Hanks (Informacje - Okazja - Wgląd - Zaangażowanie - Interakcja) rozszerza wartość klienta i podkreśla strategiczną rolę Harte-Hanks na rynku. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę Aberdeen lub skontaktuj sie telefonicznie (617) , natomiast żeby dowiedzieć się więcej o Harte-Hanks, zadzwoń (800) lub odwiedź stronę -hanks.com Niniejszy dokument powstał w wyniku badań przeprowadzonych przez Grupę Aberdeen. Metodologia Grupy Aberdeen zapewnienia obiektywność badań opartych na faktach analizowanych w wykorzystaniem najlepszych analiz dostępnych w momencie publikacji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, cała zawartość niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim należącym do Grupy Aberdeen Sp.Akc.i nie może być powielana, rozpowszechniana, archiwizowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Aberdeen Group, Inc

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nowa twarz. Business Intelligence

Nowa twarz. Business Intelligence Nowa twarz Business Intelligence 1 Spis treści Liczba na torturach Robert Jesionek 3 Excel Rulez! Luiza Warno, Orange, Paryż 4 Od BI do Big Data Tomasz Słoniewski, IDC CEMA 8 Subiektywny przegląd rynku

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo