CERTYFIKACJA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKACJA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 Piotr Kafel UEK Kraków, Katedra Zarządzania Jakością CERTYFIKACJA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INTEGRATED MANAGAMENT SYSTEMS CERTIFICATION Słowa kluczowe: certyfikacja, integracja systemów zarządzania, czas trwania auditu Key words: certification, management systems integration, time of audit Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania w organizacjach, które wdrożyły co najmniej 2 znormalizowane systemy jak np. ISO 9001, ISO czy też PN-N Opisano sposób prowadzenia certyfikacji przez niezależne jednostki certyfikujące oraz wyniki badań dotyczące prowadzonej oceny. Abstract The paper presents results of research concerning the certification of integrated management systems in organizations that have implemented at least two normalized systems such as ISO 9001, ISO or ISO The paper presents findings of a research, concerning conformity assessment carried out by independent certification bodies. Wprowadzenie Ocena zgodności rozumiana jest jako wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu, procesu, systemu, osoby lub jednostki zostały spełnione 1. Szczególną kategorią oceny zgodności, jest certyfikacja prowadzona przez niezależne jednostki trzeciej strony. Certyfikacja zdefiniowana została w normie PN-EN ISO/IEC 17000:2006 jako wystawienie przez stronę trzecią oświadczenia opartego na decyzji poprzedzonej przeglądem, że spełnienie wyspecyfikowanych wymagań zostało wykazane w odniesieniu do wyrobów, procesów, systemów lub osób 2. Nadzór nad kompetencjami jednostek certyfikujących sprawują w ramach procesu akredytacji odpowiednie jednostki akredytujące. Certyfikacja prowadzona jest z podziałem na certyfikację wyrobów, systemów zarządzania oraz osób, a same jednostki certyfikujące zobowiązane są do spełnienia odpowiednio wymagań zawartych w normach: PN-EN ISO/IEC 17065:2013, PN-EN 1 PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne. 2 PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne.

2 Wielowymiarowość systemów zarządzania, red. M. Giemza i T. Sikora ISO/IEC 17021:2011 oraz PN-EN ISO/IEC 17024:2012. W przypadku zintegrowanych systemów zarządzania ich certyfikacją zajmować się będą jednostki certyfikujące systemy zarządzania posiadające akredytację i prowadzące procesy certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011. Obecnie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) posiada 36 jednostek certyfikujących 3. Dodatkowo organizacje wdrażające system zarządzania mogą poddać się ocenie przez jednostki certyfikujące posiadające zagraniczną akredytację. Zakres akredytacji wydawany jest na zgodność z jednym z 10 programów akredytacji odpowiadających różnym znormalizowanym systemom zarządzania. W tabeli 1. przedstawiono poszczególne systemy oraz liczbę jednostek certyfikujących, które posiadają uprawnienia w tym zakresie. Program akredytacji Tabela 1. Programy akredytacji systemów zarządzania Akronim programu Liczba wydanych akredytacji (stan na ) System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N BHP 20 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg BS OHSAS 18001:2007 OHSAS 10 System zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO EMS 21 System zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO FSMS 9 System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO/IEC ISMS 8 System zarządzania gospodarką leśną wg DAC-18 PEFC 3 System zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001 QMS 35 System zarządzania jakością w sektorze medycznym wg PN-EN ISO System zarządzania jakością w spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834 Systemu zarządzania jakością w produkcji bezpośrednich materiałów opakowaniowych produktów leczniczych z uwzględnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP) wg PN-EN ISO Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 4 QMS 4 QMS 5 QMS 2 3 Stan na na podstawie: (data dostępu: ) 4 (data dostępu: ) 136

3 Kafel P., Certyfikacja zintegrowanych systemów Wskazane w tabeli 1. systemy zarządzania nie zawierają wszystkich systemów zarządzania, które mogą być wdrażane w organizacjach. W potocznym rozumieniu do systemów takich zaliczyć można również inne procesy lub systemy. Do grupy tej zalicza się m.in. standardy oceny dostawców IFS oraz BRC. Standardy te określają m.in. wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, jednak formalnie podlegają certyfikacji przez jednostki akredytowane w ramach certyfikacji wyrobów, a konkretnie procesów. Również wymagania zakładowej kontroli produkcji (ZKP) związanej z produkcją wyrobów budowlanych oceniane są przez jednostki certyfikujące wyroby. W tabeli 2. wskazano liczbę wydanych przez PCA akredytacji dla jednostek certyfikujących wyroby, w programach podobnych do programów certyfikacji systemów zarządzania. Tabela 2. Programy akredytacji wyrobów (związane z systemami zarządzania) Program akredytacji Akronim programu Liczba wydanych akredytacji (stan na ) BRC Certyfikacja wyrobów 3 IFS - 0 Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) Certyfikacja wyrobów 17 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 5 Poza wymienionymi w tabelach 1. i 2. systemami/procesami, duże znaczenie odgrywa certyfikacja na zgodność z wymaganiami AQAP dotyczącymi systemu zapewnienia jakości dostaw dla wojska. W grupie tej znajdują się wytyczne opisane w dokumentach typu kontraktowego, m.in. 6 : - AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji, - AQAP 2120 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji, - AQAP 2130 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach. System zarządzania przedstawiony w standardach AQAP jest bezpośrednio powiązany z wymaganiami normy ISO 9001 i uzupełniony o specyficzne wymagania jak np.: zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie nieuszkadzalnością i obsługiwalnością. 5 (data dostępu: ) 6 STANAG Mutual acceptance of goverment quality assurance and usage of the allied quality assurance publications (AQAP), NATO, Belgia, 2007, wyd. 8., z późn. zm. 137

4 Wielowymiarowość systemów zarządzania, red. M. Giemza i T. Sikora Przemysł zbrojeniowy poza systemem zarządzania jakością przedstawionym w standardach AQAP, związany jest najczęściej z wewnętrznym systemem kontroli (WSK). WSK jest systemem wymaganym przez ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wymagania te zostały przyjęte na poziomie unijnym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r 7. Produkty podwójnego zastosowania, których dotyczy system WSK, zdefiniowano jako: produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego 8. Wymagania WSK są powiązanie z wymaganiami systemu ISO 9001 uzupełnionego o elementy dotyczące handlu produktami podwójnego pochodzenia. W przypadku certyfikacji WSK, brak jest programu akredytacji opublikowanego przez PCA, a jednostki certyfikujące upoważniane są przez Ministra Gospodarki 9. Obecnie w Polsce upoważnienie takie posiada 7 jednostek certyfikujących 10. Certyfikacja zgodnie z przytoczoną we wstępie definicją odnosi się zawsze do określonych ściśle wymagań, tj. kryteriów auditu czyli zestawu polityk, procedur lub wymagań używanych jako odniesienie, do których porównuje się dowody z auditu 11. Wymagania te w przypadku systemów zarządzania określone zostały w poszczególnych normach systemowych. Poddając certyfikacji zintegrowany system zarządzania może on zostać oceniony w dwóch wariantach, które przedstawiono na rys. 1. W pierwszym przypadku, jest to ocena, zgodnie z wymaganiami zawartymi wyłącznie w normach opisujących wymagania poszczególnych systemów. W wariancie 2. ocenie poddaje się nie tylko wymagania pojedynczych systemów, ale również sposób i poziom ich integracji. W tym wariancie, konieczne 7 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Dz. U. z 2013 r. poz Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, z póź. zm. 9 Warunkiem koniecznym takiego uznania jest akredytacja w obszarze certyfikacji systemów zarządzania. 10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli, Dz.U poz PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania. 138

5 jest jednoznaczne wskazanie, jakie są to wymagania. Kafel P., Certyfikacja zintegrowanych systemów Certyfikacja ZSZ, Wariant 1 Wymagania ISO 9001:2008 Wymagania ISO 14001:2004 Wymagania dotyczące integracji Certyfikacja ZSZ, Wariant 2 Wymagania Rys. 1. Możliwości certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania Źródło: 12 We wszystkich badanych organizacjach proces certyfikacji przebiegał według wariantu pierwszego. Jednostki certyfikujące w czasie auditu wykorzystywały jako dokumenty odniesienia (kryteria auditu) wyłącznie normy poszczególnych systemów. Dostępne publikacje i przewodniki dotyczące integracji takie jak np. PAS 99 13, były używane podczas integracji przez osoby wdrażające systemy w organizacjach, jednak nie były formalnie wykorzystywane podczas oceny. Takie podejście jest zgodne z wytycznymi IAF gdzie zintegrowany system zarządzania definiowany jest jako 14 : jeden system zarządzania, zarządzający wieloma aspektami działalności organizacji ustanowiony w celu spełnienia wymagań więcej niż jednej normy dotyczącej systemu zarządzania, na danym poziomie integracji (1.3). System zarządzania może wahać się od połączonego systemu będącego sumą oddzielnych systemów zarządzania ustanowionych dla każdego zestawu kryteriów auditu / normy, do zintegrowanego systemu zarządzania, uwzględniającego w 12 Kafel P., Sikora T., Integrated Management Systems Certification - Survey Results, Journal of Economics and Organization of Future Enterprise 01/ Zobacz: Nowicki P., Kafel P., Sikora T., Selected requirements of integrated management systems based on Pas 99 specification, International Journal for Quality Research, Volume 7(1) 2013, IAF MD 11, Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC w auditach zintegrowanych systemów zarządzania, wyd. 1. wersja 2, 2013 r., IAF 139

6 Wielowymiarowość systemów zarządzania, red. M. Giemza i T. Sikora jednej dokumentacji systemu elementy systemu zarządzania i odpowiedzialności. Opisując sposób certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania istotne znaczenie ma decyzja o ocenie wszystkich systemów jednocześnie lub też certyfikacji poszczególnych systemów w różnym czasie. W przypadku auditu połączonego możliwe jest uzyskanie korzyści związanych z takim postępowaniem dzięku skróceniu czasu prowadzenia auditu w stosunku do dwóch niezależnych audytów poszczególnych systemów. Ustalanie czasu auditów przy jednoczesnym auditowaniu systemów zarządzania przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania określone zostało przez PCA w dokumencie DACS 01. Zgodnie z jego wytycznymi, czas trwania auditu szacowany jest, dla poszczególnych programów certyfikacji przez jednostki certyfikujące, zgodnie z 15 : QMS i EMS przy ustalaniu czasu trwania auditów powinna stosować zasady podane w dokumencie IAF MD 5, BHP i OHSAS przy ustalaniu czasu trwania auditów powinna stosować wymagania IAF MD 5 określone dla EMS, przy czym zamiast złożoności aspektów środowiskowych należy uwzględniać złożoność procesów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji (rodzaj, ilość oraz specyfika aspektów dotyczących BHP). Przy jednoczesnym auditowniu BHP i OHSAS czas trwania auditu powinien zostać ustalony dla jednego programu i zwiększony o 10%, FSMS przy ustalaniu czasu trwania auditów powinna stosować wymagania Załącznika B PKN-ISO/TS 22003, QMS w sektorze medycznym przy ustalaniu czasu trwania auditów powinna stosować wymagania IAF MD 5 oraz IAF MD 9. Poza programem FSMS, podstawą w obliczaniu czasu auditów są wytyczne IAF MD 5, które uzależniają szacowanie czasu trwania auditu głównie na podstawie efektywnej liczby personelu. Liczba pracowników jest jedynie punktem wyjścia, następnie uwzględnia się również złożoność procesów certyfikowanej organizacji zgodnie z modelem przedstawionym na rys. 2. Oszacowany czas trwania auditu, może zostać zmniejszony maksymalnie o 30%, jeżeli jednostka certyfikująca może wykazać, że 16 : klient nie jest odpowiedzialny za projektowanie, bardzo mały oddział w stosunku do liczby pracowników, 15 DACS-01, Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania wymagania szczegółowe, wyd. 2, Warszawa, r, PCA 16 IAF MD 5, Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS, Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS, 2013, wyd. 2, International Accreditation Forum 140

7 Kafel P., Certyfikacja zintegrowanych systemów dojrzałość systemu zarządzania, wcześniejsza znajomość systemu zarządzania klienta (np. wcześniejsza certyfikacja innego systemu przez jednostkę), gotowość klienta do certyfikacji (np. klient już jest certyfikowany lub uznany zgodnie z innym programem strony trzeciej); działania o niskiej złożoności, w składzie personelu znajdują się osoby pracujące poza lokalizacją. Rodzaj organizacji Duża prosta Wielooddziałowa Mało procesów Powtarzalne procesy Mały zakres Mało procesów Mały zakres Powtarzalne procesy Mała prosta Punkt wyjściowy z tabeli czasu pracy auditorów w IAF MD 5 Duża złożona Wielooddziałowa Wiele procesów Duży zakres Nietypowe procesy Odpowiedzialna za projektowanie Wiele procesów Odpowiedzialna za projektowanie Duży zakres Nietypowe procesy Mała złożona Złożoność systemu klienta Rys. 2. Zależność pomiędzy złożonością i czasem trwania auditu Źródło: 17 Powyższe czynniki nie uwzględniają możliwości skrócenia czasu trwania auditu w przypadku oceny zintegrowanego systemu zarządzania 18. Wskazane jest jednak odesłanie do wytycznych zawartych w IAF MD 11, wg którego oszacowanie czasy dla poszczególnych systemów zarządzania sumuje się, a następnie dopuszcza maksymalne jego skrócenie o 20%. Zmniejszenie czasu uzależnione jest głównie od stopnia integracji wdrożonych systemów zarządzania. Poziom integracji określa jednostka certyfikująca, biorąc pod uwagę następujące czynniki 19 : zbiór zintegrowanej dokumentacji, w tym instrukcje robocze, na dobrym 17 IAF MD 5, Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS, Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS, 2013, wyd. 2, International Accreditation Forum 18 Możliwość taką wskazywało wcześniejsze wydanie dokumentu IAF MD z 2009 roku. 19 IAF MD 11, Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC w auditach zintegrowanych systemów zarządzania, wyd. 1. wersja 2, 2013 r., IAF 141

8 Wielowymiarowość systemów zarządzania, red. M. Giemza i T. Sikora poziomie rozwoju, jeśli to właściwe, przeglądy zarządzania, w których uwzględnia się ogólną strategię biznesową i plan, zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych, zintegrowane podejście do polityki i celów, zintegrowane podejście do procesów systemów, zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (działania korygujące i zapobiegawcze; pomiary i ciągłe doskonalenie), zintegrowane wsparcie i odpowiedzialności kierownictwa. Przedstawione powyżej systemy zarządzania, sposoby oceny kompetencji jednostek certyfikujących oraz ich liczba powodują, że organizacje, które decydują się na certyfikację wdrożonych systemów muszą przed dokonaniem wyboru odpowiedniej jednostki certyfikującej upewnić się czy dana jednostka posiada w swojej ofercie (zakresie akredytacji/zakresie udzielonych upoważnień) wszystkie wdrożone w organizacji systemy. W pracy tej przedstawiono wyniki badań dotyczące procesów certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania z uwzględnieniem rodzaju wdrożonych systemów. 1. Zakres i wyniki badań W celu wykonania badań, przygotowano ankietę, która została przesłana w 2014 roku do organizacji, w których wdrożone i certyfikowane zostały co najmniej 2 różne systemy zarządzania, np. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO Kwestionariusz ankiety został przesłany do 885 organizacji działających w Polsce. W konsekwencji uzyskano 81 prawidłowo wypełnionych ankiet co stanowi 9,2% stopę zwrotu. Ankiety przesyłane były w wersji papierowej (I tura), a następnie również w wersji elektronicznej (II tura) 20. Zgodnie z klasyfikacją Komisji Europejskiej dotyczącej wielkości organizacji 21, w badanej próbce 24,7% stanowiły organizacje małe zatrudniające do 50 pracowników, 37,0% badanych stanowiły organizacje średniej wielkości zatrudniające od 51 do 250 pracowników, natomiast 38,3% organizacji to organizacje duże zatrudniające ponad 250 pracowników. W podziale tym nie uwzględniono czynnika dochodowego, który obok poziomu zatrudnienia obecnie przyjmowany jest przez Komisję Europejską jako czynnik definiujący wielkość organizacji. W grupie organizacji, które udzieliły odpowiedziały na ankietę, we 20 Porównaj: Kafel P., Normy wspomagające system zarządzania wykorzystanie w organizacjach, ABC Jakości, 1(81), 2015, s European Commission (2003). Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003, Considering the definition of Micro, Small and Medium-sized Enterprises (Official Journal L 124 of 20 May 2003). 142

9 Kafel P., Certyfikacja zintegrowanych systemów wszystkich funkcjonował wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiem normy ISO Pozostałe popularne systemy zarządzania, które były wdrożone w badanych organizacjach, odpowiadały popularności poszczególnych systemów zarządzania. System zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO był wdrożony w 67,9% badanych organizacji, natomiast system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z PN-N lub BS OHSAS wdrożyło 50,6% badanych organizacji. Ponieważ wymagania oraz cele wersji polskiej oraz brytyjskiej ww. norm są niewielkie, w opisie badań oba systemy traktowane są łącznie 22. Inne niż wymienione powyżej systemy wdrożone zostały w mniej niż 20% badanych organizacji. W grupie tych systemów najczęściej badane organizacje wskazywały na wymagania AQAP 19,8%, ISO/IEC ,9% oraz wewnętrzny system kontroli (WSK) / PN-N ,9%. W badanej grupie organizacji, 3 z nich podały informację o braku integracji poszczególnych systemów zarządzania, dlatego w poniższej sekcji przedstawione są wyniki dotyczące wyłącznie 78 organizacji, które dokonały przynajmniej częściowej integracji wdrożonych systemów. W badanych organizacjach w 83,3% przypadków procesy certyfikacji wszystkich wdrożonych systemów zarządzania prowadzone były przez jedną jednostkę certyfikującą. W przypadku pozostałych 16,7% organizacji, korzystały one z usług więcej niż jednej jednostki. W grupie przedsiębiorstw, która współpracowała z tylko 1 jednostką certyfikującą, mogły one poddać ocenie wszystkie swoje systemy wchodzące w skład zintegrowanego systemu zarządzania w jednym czasie, co umożliwiało zmniejszenie kosztów procesu. W badanej grupie organizacji audit połączony trzeciej strony wszystkich wdrożonych systemów zarządzania przeprowadzono w 74,4% przypadków. W 10,3% badanych organizacji audit połączony dotyczył tylko wybranych systemów zarządzania, a część systemów była certyfikowana w innym terminie. Oddzielnie ocenie poddane były systemy zgodne z wytycznymi takich norm/przewodników jak: AS9100, EMAS, ISO 13485, WSK, EN 13980, ISO W grupie pozostałych 10,3% badanych organizacji poszczególne systemy zarządzania certyfikowane były oddzielnie 23. Potwierdzeniem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jest certyfikat wydany przez oceniającą jednostkę. Zdecydowana większość badanych organizacji, na swoich certyfikatach ma umieszczoną informację wskazującą, że 22 Sung-woon, L., Kyu-hwan, K., Tae-gu, K. (2012). Current situation of certification system and future improvements of the occupational health and safety management system for loss prevention in Korea - Focused on KOSHA 18001, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 25, W 5,1% przypadków, przedstawiciele badanych organizacji nie odpowiedziało na to pytanie. 143

10 Wielowymiarowość systemów zarządzania, red. M. Giemza i T. Sikora w organizacji wdrożono zintegrowany system zarządzania 72,4% badanych. Brak informacji o zintegrowanym systemie zarządzania lub też oddzielne certyfikaty dla poszczególnych systemów wystawione zostały dla 22,4% organizacji 24. Podsumowanie Certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania jest procesem, który może być prowadzony różnymi sposobami. Przedstawione wyniki badań, wskazują, że w przypadku integracji co najmniej 2 systemów zarządzania ich certyfikacja prowadzona jest przez tą samą jednostkę certyfikującą, a zintegrowany system oceniany jest w czasie trwania auditu połączonego. Taki sposób oceny pozwala na skrócenie czasu trwania auditu i obniżenie kosztów certyfikacji systemu. Pomimo braku w kryteriach auditu zewnętrznego wytycznych dotyczących poziomu zintegrowania systemów, najczęściej na certyfikatach pojawia się informacja o zintegrowanym systemie wraz z podaniem systemów które wchodzą w jego skład. Literatura [1] DACS-01, Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania wymagania szczegółowe, wyd. 2, Warszawa, r, PCA [2] European Commission (2003). Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003, Considering the definition of Micro, Small and Medium-sized Enterprises (Official Journal L 124 of 20 May 2003). [3] IAF MD 11, Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC w auditach zintegrowanych systemów zarządzania, wyd. 1. wersja 2, 2013 r., IAF [4] IAF MD 5, Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS, Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS, 2013, wyd. 2, International Accreditation Forum [5] Kafel P., Normy wspomagające system zarządzania wykorzystanie w organizacjach, ABC Jakości, 1(81), 2015, s [6] Kafel P., Sikora T., Integrated Management Systems Certification - Survey Results, Journal of Economics and Organization of Future Enterprise 01/2010 [7] Nowicki P., Kafel P., Sikora T., Selected requirements of integrated management systems based on Pas 99 specification, International Journal for Quality Research, Volume 7(1) 2013, [8] PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania. [9] PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne. [10] PN-EN ISO/IEC 17021:2007 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audytowanie i certyfikację systemów zarządzania. [11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli, Dz.U poz. 525 [12] Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy 24 Na pytanie nie udzieliło odpowiedzi 5,2% badanych. 144

11 Kafel P., Certyfikacja zintegrowanych systemów system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, z póź. zm. [13] STANAG Mutual acceptance of government quality assurance and usage of the allied quality assurance publications (AQAP), NATO, Belgia, 2007, wyd. 8., z póź. zm. [14] Sung-woon, L., Kyu-hwan, K., Tae-gu, K. Current situation of certification system and future improvements of the occupational health and safety management system for loss prevention in Korea - Focused on KOSHA 18001, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2012, 25, [15] Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Dz. U. z 2013 r. poz Netografia [16] (data dostępu ) 145

12

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania IAF MD 11:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania Wydanie

Bardziej szczegółowo

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r.

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 2. Monika Stoma. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 2. Monika Stoma. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 450 Monika Stoma STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 2 Monika Stoma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures)

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Jubileuszowa Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Warszawa 18.04.2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 maja 2014 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 29 maja 2013 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL. Spis treści

DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL. Spis treści DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL Program weryfikacji EMAS według wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 wydanie 25 listopada 2009 w sprawie dobrowolnego udziału

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej,

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, IAF MD 10:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 1:2007 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych (IAF MD 1:2007)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 października 2017 r. QMS EMS

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Wydanie: 01/2013 Strona 1 z 2 Chcemy otrzymać bezpłatną wycenę certyfikacji zgodnie z normą: ISO 9001 ISO 14001* ISO 50001* ISO 27001*

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Zasady stosowania znaków certyfikacji - sierpień 2014 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania Assessment of integrated management system policy

Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania Assessment of integrated management system policy Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania Assessment of integrated management system policy Piotr Kafel Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KOLEJ NA BIZNES 2017 KOLEJ NA BIZNES PRZEJŚCIE Z IRIS Rev.2.1 NA ISO/TS 22163:2017

KOLEJ NA BIZNES 2017 KOLEJ NA BIZNES PRZEJŚCIE Z IRIS Rev.2.1 NA ISO/TS 22163:2017 KOLEJ NA BIZNES 2017 KOLEJ NA BIZNES 2017 PRZEJŚCIE Z IRIS Rev.2.1 NA ISO/TS 22163:2017 1 10 LAT IRIS PODSTAWOWE FAKTY Wydany w maju 2006 Opublikowano 3 wersje i sprzedano 7 300 podręczników Zakupiono

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Zasady stosowania znaków certyfikacji - listopad 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 9 listopada 2016 r. Z chwilą wejścia

Bardziej szczegółowo

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Menedżer jakości Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością Menedżer jakości kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 20 kwietnia 2017 r. AC

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym i polskim oraz normach ISO integracja systemów

Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym i polskim oraz normach ISO integracja systemów Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Piotr Kafel Katedra Zarządzania Jakością Paweł Nowicki Katedra Zarządzania Jakością Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) WYDANIE: 16-1 DATA WYDANIA: 2016-09-01 1 WSTĘP PCC - CERT Sp. z o.o. Sp. K. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie certyfikacji systemów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach

Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Piotr Kafel Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Tadeusz Sikora Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Marek

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 1 października 2012 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016 IAF ML 12:2016 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach Strona 2 z 10 International

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

Audity w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg

Audity w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg Audity w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg Ożarów Mazowiecki, 15 listopada 2016 roku Audity WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 19011:2011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania ISO 9000

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Zasady akredytacji transgranicznej 3 3. Świadczenie akredytowanych

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Czy certyfikacja systemów zarządzania może być Tytuł poświadczeniem prezentacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw? 1 2012-06-15 Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Systemy zarządzania Systemy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY Nr AC 146

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY Nr AC 146 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 22 czerwca 2016 r. QMS EMS BHP Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako:

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako: STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA Instytut Techniki Budowlanej jako: akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością strona 1 z 10 1. Przedmiot Przedmiotem programu jest dostarczenie zasad do jednolitego stosowania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10podczas certyfikacji systemy QMS w procesach nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 15 luty 2017 r. QMS EMS BHP Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą PN-N-18001/OHSAS 18001

Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą PN-N-18001/OHSAS 18001 Strona: 1 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą PN-N-18001/OHSAS 18001 Kierownik procesu Certyfikacja i Ocena Zgodności Pełnomocnik Prezesa UDT ds.

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 057

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 057 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 13 kwietnia 2016 r. QMS EMS

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wykłady. Znormalizowane systemy zarządzania BHP AGENDA. Wprowadzenie normalizacja. Norma PN-N 18001:2004 wstęp. Dyskusja wolne wnioski

Wykłady. Znormalizowane systemy zarządzania BHP AGENDA. Wprowadzenie normalizacja. Norma PN-N 18001:2004 wstęp. Dyskusja wolne wnioski Wykłady Znormalizowane systemy zarządzania BHP AGENDA normalizacja Norma PN-N 18001:2004 wstęp Dyskusja wolne wnioski 1 AGENDA normalizacja Norma PN-N 18001:2004 wstęp Dyskusja wolne wnioski Wybrane krajowe

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS IAF MD 5:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS (IAF MD 5:2013) International Accreditation Forum,

Bardziej szczegółowo

Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI

Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI ZASADY STOSOWANIA WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO TECHNIK AUDITOWANIA CAAT (COMPUTER ASSISTED AUDITING TECHNIQUES) W AKREDYTOWANEJ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 Numer publikacji EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 CEL Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez grupę roboczą w European co-operation

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo