OBLICZENIA TECHNICZNE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA TECHNICZNE..."

Transkrypt

1

2 OPIS TECHICZY PODSTAWA OPRACOWAIA ZAKRES OPRACOWAIA ZASILAIE EERGETYCZE STACJI UZDATIAIA WODY Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne SIECI ZEWTRZE Studnie głbinowe Zbiorniki wody czystej Odstojnik popłuczyn Owietlenie terenu Zewntrzna midzyobiektowa sie komunikacyjna ISTALACJE TECHOLOGICZE WEWTRZE apowietrzanie i korekta ph Filtry Dmuchawy 7 Pompy płuczce 7 Pompy sieciowe 7 ISTALACJE STEROWAIA I SYGALIZACJI 8 7 STEROWIKI PLC WIZUALIZACJA PRACY SUW 8 8 POŁCZEIA WYRÓWAWCZE 0 9 ISTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIEIA 0 0 OCHROA PRZECIWPORAEIOWA 0 OCHROA PRZECIWPRZEPICIOWA 0 ISTALACJE ELEKTRYCZE UWAGI KOCOWE OBLICZEIA TECHICZE BILAS MOCY SPRAWDZEIE OBCIALOCI KABLI ZASILAJCYCH SPRAWDZEIE SKUTECZOCI OCHROY PRZECIWPORAEIOWEJ PRZY ZASILAIU Z AGREGATU PRDOTWÓRCZEGO ZESTAWIEIE I SCYFIKACJA APARATURY KOTROLO POMIAROWEJ I STEROWIKÓW PLC CZ GRAFICZA WYKAZ RYSUKÓW 9

3 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu OPIS TECHICZY PODSTAWA OPRACOWAIA iniejszy projekt opracowano na podstawie: umowy z em wizji lokalnej podkładów geodezyjnych stanu istniejcego wytycznych technologicznych obowizujcych przepisów branowych i polskich norm ZAKRES OPRACOWAIA iniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany brany elektrycznej dotyczcy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Dokumentacja obejmuje: nowe rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne; instalacje automatyki i AKP; instalacje technologiczne zasilajce i sterownicze; instalacje elektryczne gniazd i owietlenia; instalacje uziemienia i odgromow; ZASILAIE EERGETYCZE STACJI UZDATIAIA WODY W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Wody w aganiu jest zasilana z sieci energetycznej po stronie S 0kV, ze stacji transformatorowej nr "SK-80 STACJA POMP" znajdujcej si w zbiorniku wieowym wody czystej Sposób zasilania energetycznego obiektu pozostawia si bez zmian, modernizowana stacja zasilana jest z transformatora o mocy 00kVA, a umowna moc przyłczeniowa wynosi 00kW, planowana modernizacja nie spowoduje zwi kszenia zapotrzebowania na moc energetyczn Od głównej rozdzielnicy energetycznej n w budynku zbiornika wieowego wyprowadzona jest do rozdzielnicy w budynku pompowni na terenie SUW wewn trzna kablowa linia zasilajca typu x YKY x0 mm, lini t projektuje si pozostawi Modernizowana Stacja Uzdatniania Wody posiada rezerwowe zasilanie z agregatu prdotwórczego o mocy 0kVA umieszczonego w wydzielonym pomieszczeniu agregatorni Agregat ten ze wzgl du na r czny rozruch, wiek oraz znaczne wyeksploatowanie przeznacza si do demontau, jako zasilanie rezerwowe projektuje si nowy agregat 7kVA z automatycznym rozruchem, w obudowie przystosowanej do montau na zewntrz, agregat posadowiony zostanie przy budynku pompowni Od agregatu do nowej rozdzielnicy głównej RG-P w budynku pompowni naley ułoy kable: zasilajcy xyky x0mm oraz sterownicze i potrzeb własnych agregatu YKSY 7xmm, YKY xmm Wymagana rezystancja uziemienia generatora to Ru Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

4 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne W zwizku z modernizacj Stacji Uzdatniania Wody projektuje si w poszczególnych obiektach na terenie SUW wykonanie nowych rozdzielnic zasilajco sterowniczych technologicznych: nowa główna rozdzielnica technologiczna RG-P w budynku pompowni - zasilanie podstawowe rozdzielnicy istniejc lini kablow x YKY x0 mm z rozdzielnicy R w stacji trafo zbiornika wieowego wody; - zasilanie rezerwowe rozdzielnicy projektowan lini kablow x YKY x0 mm z nowego zewn trznego agregatu prdotwórczego 7kVA; nowa rozdzielnica R-T w budynku technologicznym; - zasilanie rozdzielnicy istniejc lini kablow YKY x0 mm z rozdzielnicy RG-P w budynku pompowni; nowa rozdzielnica R-F w budynku filtrowni - zasilanie rozdzielnicy projektowan linia kablow YKY x mm z rozdzielnicy R-T w budynku technologicznym; nowa rozdzielnica R-D w projektowanym budynku dozowni - zasilanie rozdzielnicy projektowan linia kablow YKY x0 mm z istniejcej rozdzielnicy w budynku napowietrzalni; W zwizku z pełn modernizacj głównej rozdzielnicy technologicznej w budynku pompowni RG-P oraz zastosowaniem zasilania rezerwowego w postaci nowego agregatu prdotwórczego w rozdzielnicy tej zabudowany b dzie układ Samoczynnego Załczania Rezerwy Przewiduje si wykonanie układu SZR w oparciu o rozłczniki mocy o prdzie znamionowym I n 0A, wyposaone w zdalne nap dy silnikowe oraz wzajemne blokady mechaniczne Sterowanie układem SZR odbywa si b dzie poprzez kompaktowy mikroprocesorowy moduł z panelem operatorskim, moduł ten zapewni pełn moliwo parametryzowania pracy tj ustawiania czasów przełczania pomi dzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym z agregatu Ponadto na panelu sterownika SZR-u pokazany zostanie graficznie stan połoenia łczników, a poprzez interfejs komunikacyjny Modbus RTU parametry pracy układu SZR przeniesione zostan do aplikacji SCADA w dyspozytorni SUW Funkcj wyłcznika głównego w rozdzielnicy RG-P pełnił b dzie kompaktowy wyłcznik mocy o prdzie znamionowym I n 0A wyposaony w r koje drzwiow wyprowadzon na elewacj oraz wyzwalacz wzrostowy, do którego podłczony zostanie przycisk PPO zlokalizowany przy głównym wejciu do budynku pompowni owo projektowan rozdzielnic RG-P projektuje si wykona na bazie szaf energetycznych z blachy stalowej Szafy posadowione b d na cokołach wysokoci 00mm w miejscu istniejcych rozdzielnic przeznaczonych do demontau Projektuje si zastosowanie na elewacji rozdzielnicy RG- elektronicznego analizatora parametrów sieci elektrycznych, który b dzie pokazywał aktualne wartoci prdów i napi oraz zuycie energii elektrycznej przez urzdzenia pracujce na całej Stacji, dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry przekazywane b d do głównego systemu SCADA W nowej rozdzielnicy RG-P zainstalowana b dzie automatyczna dławikowa bateria kondensatorów o mocy 80/0kVAr do regulacji współczynnika mocy Rozdział mocy w rozdzielnicy RG-P odbywał si poprzez system szyn zbiorczych Cu 0x0mm o obcialnoci nominalnej 0A Z projektowanej rozdzielnicy RG-P zasilane b d Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

5 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu podrozdzielnice obiektowe na terenie SUW oraz wszystkie instalacje i urzdzenia technologiczne pracujce w budynku pompowni SIECI ZEWTRZE Studnie głbinowe Woda surowa dla Stacji Uzdatniania Wody w aganiu ujmowana b dzie z pi ciu studni nr S, S, S7, S8, S9 i S0 W studni nr S znajdowa si b d wodomierze dla studni nr S7 i S0 Projektuje si w budynku technologicznym SUW wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajco sterowniczej R-T, z której b d zasilane i sterowane wszystkie pompy gł binowe oraz instalacje elektryczne w obr bie uj wody Istniejce do tej pory rozdzielnice przeznacza si do demontau owa rozdzielnica R-T wykonana b dzie na bazie obudów energetycznej z blachy stalowej IP wyposaonych w cokoły Projektuje si ułoenie od projektowanej w budynku SUW rozdzielnicy R-T do kadej z wymienionych studni nowych kabli zasilajcych i sterowniczych: do studni nr S: YKY xmm ; ykyektmy xmm ; YKY xmm ; YKY xmm ; YKY xmm ; Z kadej studni gł binowej zostan doprowadzone do sterownika PLC nast pujce sygnały: sygnalizacja otwarcia włazu studni realizowana za pomoc czujnika kontaktronowego ilo wody pobranej ze studni, za porednictwem wodomierza z nadajnikiem impulsów; cigły pomiar lustra wody w uj ciu realizowany hydrostatyczn sond poziomu wpuszczan do studni cigły pomiar cinienia na rurocigu tłocznym mierzony przetwornikiem cinienia We wszystkich studniach zainstalowane b d pompy gł binowe o mocy P 8kW kada Tor zasilajcy i zabezpieczajcy kad pomp gł binow stanowi b dzie wyłcznik silnikowy oraz zaawansowany softstart z funkcj kontroli momentu, wywietlaczem graficznym LCD oraz powlekanymi płytkami elektroniki o prdzie znamionowym I n A i napi ciu znamionowym U n 00VAC, który jednoczenie stanowi b dzie kompletne elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy Przewiduje si przesył do sterownika PLC wszystkich kluczowych parametrów pracy softstartu pompy poprzez port komunikacyjny RS8 z protokołem Profibus DP Dodatkowo na elewacji rozdzielnicy zasilajco - sterowniczej R-T zabudowane zostan: - przełcznik rodzaju pracy typu A-0-R (praca automatyczna lub r czna); - przyciski sterownicze START i STOP; - lampki LED do sygnalizacji pracy oraz awarii pompy gł binowej; Projektowana rozdzielnica zasilajco sterownicza R-T wyposaona zostanie w sterownik PLC Zasilanie sterownika oraz obwodów VDC odbywa si b dzie z zasilacza impulsowego z modułem UPS i akumulatorami do pracy awaryjnej Do kart wej/ wyj Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

6 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu sterownika PLC przekazywane b d wszystkie sygnały kontrolno pomiarowe zbierane w studniach gł binowych Komunikacja Uytkownika ze sterownikiem odbywa si b dzie poprzez kolorowy dotykowy panel operatorski umieszczony na elewacji rozdzielnicy Sterownik PLC w rozdzielnicy R-T zapewni realizacj zadanego algorytmu pracy, jak i kontrolowanie stanów awaryjnych Panel operatorski umoliwia b dzie lokaln wizualizacj pracy, bezporedni odczyt oraz zmian parametrów pracy uj cia wody Połczenie sterownika PLC z pozostałymi obiektowymi sterownikami PLC w odbywa si b dzie poprzez magistral Profibus DP Zbiorniki wody czystej a terenie stacji znajduje si jeden zbiorniki wody czystej o pojemnoci 000m Modernizacja obiektu zakłada wybudowanie obok drugiego zbiornika wody czystej o pojemnoci równie 000m Do kadego ze zbiorników wody czystej projektuje si ułoenie od rozdzielnicy R-T w budynku technologicznym nowych kabli sygnalizacyjnych: YKSY 0xmm ykyektmy xmm Projektowanymi kablami przekazywany b dzie cigły pomiar poziomu wody w zbiornikach otrzymywany z hydrostatycznych sond poziomu oraz zrealizowana zostanie sygnalizacja otwarcia włazów zbiorników wody czystej Sygnalizacja ta zrealizowana zostanie z wykorzystaniem magnetycznego czujnika otwarcia Cigły pomiar poziomu lustra wody w zbiornikach przekazywany b dzie do sterownika PLC zainstalowanego w rozdzielnicy R-T Odstojnik popłuczyn Woda po płukaniu filtrów kierowana b dzie do odstojnika popłuczyn Do odstojnika projektuje si ułoenie od rozdzielnicy R-T w budynku technologicznym SUW nowych kabli do przepustnicy sterowanej elektrycznie - YKY xmm YKSY 0xmm oraz kabli sygnalizacyjnych ykyektmy xmm do przesyłania wartoci poziomu lustra wody otrzymywanego z sondy hydrostatycznej (do aplikacji ciekowych) Przepustnica w odstojniku popłuczyn zasilana i zabezpieczona b dzie w rozdzielnicy R-T Otwieranie i zamykanie przepustnicy w odstojniku odbywa si b dzie automatycznie w funkcji cigłego pomiaru poziomu popłuczyn Cigły pomiar poziomu popłuczyn poprzez separator przekazywany b dzie do sterownika PLC Przewiduje si równie zastosowanie trybu r cznego remontowego umoliwiajcego otwieranie / zamykanie przepustnicy w odstojniku przyciskami z elewacji rozdzielnicy R-T Owietlenie terenu W zwizku z modernizacj SUW projektuje si wymian instalacji owietlenia terenu obejmujc słupy i oprawy owietleniowe z pozostawieniem istniejcych kabli zasilajcych Ze wzgl du na planowan instalacj monitoringu CCTV projektuje si dobudow dodatkowej latarni owietleniowej przy drodze wjazdowej (pokazano na planie zagospodarowania), now latarni zasili lini kablow YKY xmm wyprowadzon z najbliszej latarni istniejcej owe owietlenie terenu projektuje si w oparciu o latarnie z zastosowaniem słupów Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

7 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu aluminiowych wysokoci 7m i wysi gnikiem 0m Oprawy te s dodatkowo wyposaone w automatyczny konfigurowalny reduktor mocy Rozmieszczenie latar pozostawia si bez zmian Załczanie owietlenia zewn trznego odbywa si b dzie automatycznie z wykorzystaniem przekanika zmierzchowego wraz z czujnikiem, moliwe b dzie równie całkowite wyłczenie instalacji lub załczenie r czne Zewntrzna midzyobiektowa sie komunikacyjna Projektuje si prac Stacji Uzdatniania Wody w pełnej automatyce, w zwizku z tym we wszystkich obiektach technologicznych na terenie SUW zainstalowane zostan sterowniki PLC Sterowniki te znajdowa si b d w nast pujcych rozdzielnicach: nowa główna rozdzielnica technologiczna RG-P w budynku pompowni ; nowa rozdzielnica R-T w budynku technologicznym; nowa rozdzielnica R-F w budynku filtrowni; nowa rozdzielnica R-D w projektowanym budynku dozowni; Komunikacja pomi dzy sterownikami PLC odbywa si b dzie poprzez magistral Profibus DP w topologii linii ( line ) W zwizku z tym projektuj si ułoenie pomi dzy obiektami jak wyej kabla magistralnego typu Profibus FC Ground Cable, kabel magistralny układa na całej długoci w rurze ochronnej rednicy 0mm Przejcie pod ulic Dworcow, pomi dzy terenem SUW, a terenem z budynkiem napowietrzania i zbiornikiem wieowym wykona przepustem ochronnym z rury o rednicy 0mm wykonanym metod bezwykopow przewiertem sterowanym ISTALACJE TECHOLOGICZE WEWTRZE apowietrzanie i korekta ph W istniejcym budynku napowietrzania znajduj si dwa zbiorniki reakcji wraz z wieami napowietrzajcymi wod surow W budynku znajduje si rozdzielnica elektryczna, z której zasilane s instalacje elektryczne gniazd i owietlenia W ramach modernizacji do istniejcego budynku napowietrzania projektuje si dobudow dozowni, w której odbywa si b dzie korekta ph wody surowej Projektuje si w budynku dozowni wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajco sterowniczej R-D, z której b d zasilane i sterowane pompy dozujce do korekty ph, mieszadła w zbiornikach, przepływomierze i przepustnice w budynku napowietrzania oraz instalacje elektryczne gniazd i owietlenia w budynku dozowni Zasilanie nowej rozdzielnicy R-D wykonane b dzie lini kablow YKY x0mm z istniejcej w napowietrzalni rozdzielnicy zasilajcej Projektuje si cigły pomiar poziomu wody w kadym zbiorniku reakcji realizowany za pomoc hydrostatycznych sond poziomu Projektuje si równie cigły pomiar poziomu czynnika do korekty ph w kadym zbiorniku zarobowym realizowany za pomoc ultradwi kowych sond poziomu Wszystkie pomiary poziomów przekazywane b d do lokalnego sterownika PLC Filtry W układzie technologicznym SUW woda uzdatniana b dzie z zastosowaniem pi ciu cinieniowych filtrów automatycznych wyposaonych w zawory membranowe sterowane za pomoc elektro-hydraulicznej wyspy zaworowej, zapewniajcej odpowiednie otwarcie i Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

8 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu zamkni cie zaworów membranowych podczas trwania poszczególnych faz cyklu pracy oraz w przepustnice elektryczn (otwórz/zamknij) zamontowan na rurocigu powietrza Sterowanie wyspy elektro-hydraulicznej odbywa si b dzie przez sterownik PLC Płukanie filtrów odbywa si b dzie wod czyst i powietrzem Projektuje si w budynku filtrów wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajco sterowniczej R-F, z której b d zasilane i sterowane wszystkie zawory na filtrach oraz instalacje elektryczne gniazd i owietlenia w budynku Zasilanie nowej rozdzielnicy R-F wykonane b dzie lini kablow YKY x0mm z projektowanej rozdzielnicy R-T w budynku technologicznym SUW Dmuchawy Do płukania filtrów powietrzem przewiduje si zastosowanie dwóch dmuchaw o mocy P 0 kw kada (układ pracy p r) Kada dmuchawa zasilana i zabezpieczona b dzie w rozdzielnicy w budynku pompowni RG-P Do kadej z dmuchaw naley od rozdzielnicy RG-P ułoy przewód zasilajcy typu YLY x0mm Dmuchawy uruchamiane b d poprzez softstart o prdzie znamionowym I n A, wyposaony w zabezpieczenia przecieniowe silnika we wszystkich trzech fazach Praca dmuchaw odbywa si b dzie automatycznie wg ustalonego algorytmu płukania filtrów zapisanego w sterowniku PLC Przewiduje si równie zastosowanie trybu r cznego remontowego umoliwiajcego załczanie dmuchaw przyciskami z elewacji rozdzielnicy RG-P Praca lub awaria dmuchawy sygnalizowana b dzie lampkami LED na elewacji rozdzielnicy RG-P Pompy płuczce Do płukania filtrów wod przewiduje si zastosowanie dwóch pomp płuczcych o mocy P 00 kw kada (układ pracy p r) Kada pompa płuczca zasilana i zabezpieczona b dzie w rozdzielnicy w budynku pompowni RG-P Do kadej z pomp naley od rozdzielnicy RG-P ułoy przewód zasilajcy typu YLY xmm Dmuchawy uruchamiane b d poprzez softstart o prdzie znamionowym I n 0A wyposaony w zabezpieczenia przecieniowe silnika we wszystkich trzech fazach Praca pomp płuczcych odbywa si b dzie automatycznie wg ustalonego algorytmu płukania filtrów zapisanego w sterowniku PLC Przewiduje si równie zastosowanie trybu r cznego remontowego umoliwiajcego załczanie pomp przyciskami z elewacji rozdzielnicy RG-P Praca lub awaria kadej pompy płuczcej sygnalizowana b dzie lampkami LED na elewacji rozdzielnicy RG-P Pompy sieciowe Wod uzdatnion do sieci b d dostarcza projektowane dwa zestawy pomp sieciowych Pierwszy zestaw składał si b dzie z szeciu pomp o mocy P 8kW kada, drugi zestaw z trzech pomp o mocy P 7kW kada Pompy zasilane i zabezpieczone b d w rozdzielnicy budynku pompowni RG-P Kada z pomp sieciowych zasilana b dzie niezalen przetwornic cz stotliwoci ze sterowaniem wektorowym, graficznym wywietlaczem LCD i z wbudowanymi filtrami przeciwzakłóceniowymi dla rodowiska i, regulujc wydajno zestawu i utrzymujc stałe cinienie na kolektorze wyjciowym pomp mierzone przez przetwornik cinienia Prac zestawów sieciowych nadzoruje sterownik PLC, Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str 7

9 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu który dobiera odpowiednio ilo pracujcych pomp oraz zapewnia właciwe doregulowanie wydajnoci zestawu, praca wszystkich pomp zarówno pod falownikiem jak i na sieci b dzie odbywa si w funkcji równomiernego ich wykorzystania W przypadku awarii sterowania automatycznego istnieje moliwo r cznego uruchomienia poszczególnych pomp Do zabezpieczenia pomp sieciowych przed suchobiegiem projektuje si na kolektorach sscych obu zestawów pompowych zainstalowanie wibracyjnych sygnalizatorów poziomu Do kadego sygnalizatora naley od rozdzielnicy RG-P ułoy przewód YLY xmm Cinienie na kolektorze wyjciowym pomp, mierzone b dzie przez przetwornik cinienia Do przetwornika cinienia naley od rozdzielnicy RG-P ułoy przewód ekranowany LiYCY xmm do przesyłania wartoci mierzonej Do pomiaru przepływu i obj toci wody podawanej do sieci zastosowane zostan przepływomierze elektromagnetyczne Przepływomierze zasilane i zabezpieczone b d w rozdzielnicy RG-P Do kadego przepływomierza naley ułoy od rozdzielnicy RG-P przewód zasilajcy typu YDY x0mm oraz przewód ekranowany LiYCY xmm do przesyłania wartoci pomiarowej ISTALACJE STEROWAIA I SYGALIZACJI Jako napi cie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicach obiektowych RG-P, R-T, R-F oraz R-D projektuje si napi cie 0VAC oraz VDC Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania r cznego urzdze projektuje si przełczniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacjach poszczególnych rozdzielnic Jako sygnalizacj stanu pracy oraz awarii urzdze projektuje si diody wietlne i lampki sygnalizacyjne Wszystkie sterowniki PLC wraz z panelami operatorskimi zasilane b d z gwarantowanego napi cia VDC otrzymywanego z zasilacza I n 0A, modułu bateryjnego 7Ah oraz jednostki sterujcej DC UPS A 7 STEROWIKI PLC WIZUALIZACJA PRACY SUW Projektuje si wykonanie Stacji Uzdatniania Wody pracujcej w pełnej automatyce Prac całego procesu nadzorowa b d lokalne sterowniki programowalne PLC połczone w sie komunikacyjn, zainstalowane sterowniki wyposaone b d w porty komunikacyjne umoliwiajce włczenie go do pracy w sieciach Ethernet i Profibus DP Kady sterownik połczony b dzie z panelem operatorskim ( i 9 ), na którym przedstawiona zostanie w sposób graficzny cała instalacja technologiczna uzdatniania wody umoliwiajc lokalny odczyt oraz zmian parametrów pracy instalacji W dyspozytorni zlokalizowanej w budynku technologicznym SUW projektuje si komputerowe stanowisko dyspozytorskie wraz z licencjonowanym oprogramowaniem SCADA i aplikacj wizualizacyjn obejmujca kompletn prac Stacji Uzdatniania Wody w aganiu W ramach modernizacji naley dostarczy w miejsce wskazane przez a drugie takie samo kompletne stanowisko dyspozytorskie Wizualizacja musi zosta wykonana poprzez graficzne plansze (ekrany) odwzorowujce cał instalacj obj t niniejszym opracowaniem oraz umoliwiajce pełny monitoring zachodzcych procesów wraz z tworzeniem wykresów, raportów i obsług alarmów Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str 8

10 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Minimalna wymagana specyfikacja dyspozytorskiego stanowiska komputerowego:!"# $%&'( % ) %* $ *! "# $ $ #$,$ $! # * % % - - / / $ $ ###& 0 '! -$ ()*","#!- /'0", # ** $ "7 8 %*("7)8"* #'"9:; # $< " > Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str 9

11 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu 8 POŁCZEIA WYRÓWAWCZE Projektuje si we wszystkich modernizowanych na terenie SUW obiektach wykonanie szyny wyrównawczej z bednarki ocynkowanej Fe/Zn x mm ułoonej na cianie wewntrz pomieszcze technologicznych Szyn wyrównawcz naley połczy z przewodem, obudow poszczególnych rozdzielnic Do szyn wyrównawczych przyłcza rurocigi metalowe wchodzce jak i wychodzce z budynku oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe Szyn ułoy na wysokoci około cm od posadzki Miejscowe połczenia wyrównawcze wykona przewodem ółto-zielonym typu LgY o przekroju nie mniejszym ni mm 9 ISTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIEIA W ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody projektuje si wykonanie nowej instalacji zewn trznej ochrony odgromowej (LPS) w klasie III dla obektów: - budynku technologicznego SUW wraz z cz ci przyległego budynku agregatu; - budynku filtrów; - budynku wiey cinie; Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzajce wykona z drutu stalowego pomiedziowanego o przekroju 8 mm Przewody uziemiajce wykona z bednarki ocynkowanej pomiedziowanej o wymiarach mm x mm Przewody uziemiajce połczy z przewodami odprowadzajcymi za pomoc zacisków probierczych na wysokoci ok ~ m, przewody odprowadzajce połczy z uziomem fundamentowym poprzez spawanie Miejsca spawów pomalowa farb antykorozyjn Do montau instalacji odgromowej stosowa osprz t pomiedziowany Po wykonaniu instalacji odgromowej naley dokona sprawdzenia rezystancji uziemienia istniejcych uziomów Wymagana wypadkowa warto uziemienia R u < 0, w razie koniecznoci poprawi jej warto poprzez zastosowanie pomiedziowanych uziemie pr towych 0 OCHROA PRZECIWPORAEIOWA Jako rodek ochrony przeciwporaeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem porednim) projektuje si samoczynne wyłczenie zasilania realizowane poprzez wkładki bezpiecznikowe Uzupełnieniem ochrony przeciwporaeniowej jest zastosowanie w cz ci obwodów rozdzielnic obiektowych wyłczników rónicowoprdowych o nominalnym prdzie rónicowym I 0mA OCHROA PRZECIWPRZEPICIOWA Ochron przeciwprzepi ciow w obwodach zasilajcych urzdze stanowi b d: - ochronnik klasy II zainstalowany w nowej rozdzielnicy RG-P - ochronnik klasy III zainstalowany w nowych rozdzielnicach R-T, R-F i R-D Dla ochrony zewn trznych przetworników pomiarowych tj sond hydrostatycznych i przetworników cinienia zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostan w ich torach prdowych -0mA dwustopniowe Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str 0

12 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu ochronniki, dedykowane do układów pomiarowych i sterowania a liniach komunikacyjnych pomi dzy sterownikami PLC projektuje si obustronne zabezpieczenia do sieci Profibus DP ISTALACJE ELEKTRYCZE Instalacje do zasilania i sterowania urzdzeniami technologicznymi wewntrz modernizowanych budynków technologicznych SUW (budynek technologiczny, filtrów, pompownia, napowietrzalnia i proj dozownia) wykonana b dzie jako nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urzdzenia, prowadzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW Przewody zasilajce w korytkach mona układa wielowarswowo, stykajce si Przewody sterownicze, sygnalizacyjne oraz instalacji SSWi i CCTV układa w odst pie cm od kabli zasilajcych lub w oddzielnych korytkach Projektuje si całkowit wymian instalacji owietleniowej i gniazd wtykowych 00/0/VAC w budynku technologicznym, filtrów oraz nowym budynku dozowni owe instalacje w cz ciach technologicznych układane b d natynkowo, a przewody prowadzone b d w korytkach kablowych oraz korytach elektroinstalacyjnych W pomieszczeniach technologicznych projektuje si owietlenie na bazie przemysłowych opraw wietlówkowych zgodnie z wykazami podanymi na rysunkach z planami poszczególnych instalacji Instalacje elektryczne gniazd i owietlenia w cz ciach biurowo socjalnych wykona jako podtynkow, w pomieszczeniach biurowych dla instalacji gniazd wtykowych stosowa system aluminiowych kanałów elektroinstalacyjnych Wszystkie obwody instalacji owietleniowej i gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i zasilane b d w lokalnych rozdzielnicach UWAGI KOCOWE Cało prac wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowizujcymi normami: P-IEC 0 / Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych / SEP- E - 00 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa / Po zakoczeniu robót montaowych naley wykona pomiary kontrolne stanu izolacji skutecznoci ochrony dodatkowej Zastosowane w projekcie urzdzenia s propozycj standardu, dopuszcza si zastosowanie zamienników z zachowaniem parametrów technicznych urzdze zaproponowanych Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

13 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu OBLICZEIA TECHICZE BILAS MOCY BILAS MOCY - SUW aga Metoda współczynnika zapotrzebowania Lp azwa urzdzenia P n [kw] Ilo całkow Ilo rezerw P i [kw] P i obl [kw] cos ϕ wsp k z P z [kw] Q z [kvar] 8,0,00,0 0,8,0,8 Pompownia sieciowa I (falowniki) 7,00 7,00 7,00 0,98 7,00 7, Pompownia sieciowa II (falowniki) 8,0,00 9,0 0,8 0,8 7,00, Pompa płuczca 0,00 0,00 0,00 0,8 0, 8,00, Dmuchawa,00,00,00 0,8 0,,0 8, Pompy dozujce 0,0 0,0 0,0 0, 0,8 0, 0, 7 Mieszadła zarobowe,0 0,0,0 0,7 0, 0, 0, 8 Przepustnice, obwody sterowania, AKP,0 0,0,0 0,9 0,,0 0, 9 Owietlenie ogólne,00 0,00,00 0,9 0,,0 0,79 0 Owietlenie zewntrzne 0,0 0 0,0 0,0 0,9 0,9 0, 0, Gniazda ogólne, ,00 0,00 0,8 0,,00 0, Gniazda remontowe -faz 0,00 0 0,00 0,00 0,8 0,,00,8 RAZEM:,90 07,8 0, P i,90 kw! P z 07,8 kw "!! S z 9,7 kva tg # $ ϕ z 0,8 tg %$ ϕ dop 0,0!$&' Q BK 7, kvar "!(&$( Q K 80,00 kvar %$$( tg ϕ K 0,0 cos ϕ K 0,98!)& I s 0,8 A Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

14 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu SPRAWDZEIE OBCIALOCI KABLI ZASILAJCYCH Obliczenia i dobór kabli wykonane zostały przy pomocy programu Lista Kablowa opracowanego na podstawie: P-IEC 0 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Obcialno prdowa długotrwała przewodów P-IEC 0 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne P-IEC 0 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Oprzewodowanie P-IEC 0 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Ochrona przeciwporaeniowa SPRAWDZEIE SKUTECZOCI OCHROY PRZECIWPORAEIOWEJ PRZY ZASILAIU Z AGREGATU PRDOTWÓRCZEGO Warunkiem zapewniajcym samoczynne wyłczenie jest, aby: I a x Z s < U o gdzie: I a - prd zapewniajcy wyłczenie bezpiecznika Z s - moduł impedancji ptli zwarcia U o - napicie fazowe Impedancja ptli zwarcia dla najdalszego odbiornika elektrycznej bramy wjazdowej : Agregat 7 kva Z G 0,98 Ω Linia kablowa x Cu x 0 mm l m Z k 0,007 Ω Linia Kablowa Cu x 0 mm l 90 m Z k 0,00 Ω Linia Kablowa Cu x mm l 0 m Z k, Ω Z s,8 Ω Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

15 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Z s 9mΩ 09 Ω Prd zapewniajcy samoczynne zadziałanie wyłcznika instalacyjnego nadprdowego B A w czasie t 0 sek : I a 800A Zatem dla impedancji zwarcia zwikszonej o % I a x Z s 800A x x 8 8 V < U o 0 V Warunek samoczynnego wyłczenia jest spełniony Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

16 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu ZESTAWIEIE I SCYFIKACJA APARATURY KOTROLO POMIAROWEJ I STEROWIKÓW PLC OBIEKTOWE STEROWIKI PLC: azwa urzdzenia Ilo Pompownia (Rozdzielnica RG-P) DI rail 80 mm Sterownik Micro memory card KB Digital input, DI, V DC; isolated Front connector, 0-pin, with screw contacts 9 7 Digital output DO, V DC, 0 A; isolated 8 Analog input 8AI; -bit; ms; isolated 9 Front connector, 0-pin, with screw contacts 0 Analog output AO; -bit; isolated Interface module in CPU rack Interface module in expansion rack Connecting cable m Panel operatorski Budynek Technologiczny SUW (Rozdzielnica RG-T) DI rail 80 mm CPU - P/DP Interface module IM 0 in CPU rack Digital input, DI, V DC; isolated Digital output DO, V DC, 0 A; isolated 7 Interface module IM in expansion rack 8 Analog input 8AI; -bit; ms; isolated 9 Micro memory card KB 0 Front connector, 0-pin, with screw contacts Connecting cable m Front connector, 0-pin, with screw contacts Industrial Ethernet Panel operatorski Dozownia (Rozdzielnica R-D) DI rail 80 mm Sterownik Digital input, DI, V DC; isolated Digital output DO, V DC, 0 A; isolated Analog input 8AI; -bit; ms; isolated Analog output AO; -bit; isolated 7 Micro memory card 8 KB 8 Front connector, 0-pin, with screw contacts 9 Front connector, 0-pin, with screw contacts 0 Panel operatorski 9 Filtrownia (Rozdzielnica R-F) DI rail 80 mm Sterownik Digital input, DI, V DC; isolated Analog input 8AI; -bit; ms; isolated Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

17 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Micro memory card 8 KB Front connector, 0-pin, with screw contacts 7 Front connector, 0-pin, with screw contacts 8 Digital output DO, V DC, 0 A; isolated 9 Panel operatorski 9 ZESTAWIEIE APARATURY KOTROLO - POMIAROWEJ: Specyfikacj projektowanych przepływomierzy przedstawiono w opracowaniu cz ci technologicznej Lp azwa Zakres Specyfikacja Ilo Sygnał wyjciowy 0mA Zasilanie 0 VDC Sonda hydrostatyczna wpuszczana do studni 0 0 mh O Długo kabla mb Temperatura robocza -0 do 0 C Błd temperaturowy ±0,% /0K Ochrona elektryczna III klasy Stopie ochrony obudowy IP-8 Materiał obudowy: 0 Materiał membrany: 7 Osłona kabla: POLIURETA Medium Powietrze, gazy, ciecze Temperatura robocza -0 do 8 C Elementy majce kontakt z medium AISI L (DI 70-0) Obudowa IP Przetwornik cinienia Zakres: 0-0bar Podł elektr: wtyk Pg 9, DI 0 Dokładno ± 0% zakresu, Sygnał wyjciowy 0mA Zasilanie: 0 do 0 VDC Zabezpieczenie przed błdn biegunowoci zasilania Przyłcze: G / A, M 0 x Zbiorniki Wody Czystej Sygnał wyjciowy 0mA Sonda hydrostatyczna Sonda hydrostatyczna Zakres pomiarowy: 0 mh O Długo kabla mb Zasilanie 0 VDC Temperatura robocza -0 do 0 C Błd temperaturowy ±0,% /0K Ochrona elektryczna III klasy Stopie ochrony obudowy IP-8 Materiał obudowy: 0 Materiał membrany: 7 Osłona kabla: POLIURETA Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA - Rewizja 1 -

PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA - Rewizja 1 - uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA - Rewizja 1 - NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MIASTO JÓZEFÓW Urząd Miasta Józefowa ul. Kard. Wyszyńskiego Józefów

MIASTO JÓZEFÓW Urząd Miasta Józefowa ul. Kard. Wyszyńskiego Józefów JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA Siedziba: 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6/46 Biuro: 02-791 Warszawa, ul. Meander 22/51, Tel.. 022 89 40 400, Fax: 022 89 40 401 ZAMAWIAJĄCY MIASTO JÓZEFÓW Urząd Miasta Józefowa

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE.

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. FHU ERKON Jacek Chrzan ul. Zielona 2 33-170 Tuchów Tel. 501 202 078 1 Egz. nr OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Remont instalacji filtrów pospiesznych w SUW Jarosław

PROJEKT WYKONAWCZY. Remont instalacji filtrów pospiesznych w SUW Jarosław Remont instalacji filtrów pospiesznych w 01 SPIS TREŚCI 1 ZASILANIE... 3 2 INSTALACJA SIŁY, STEROWANIA I AKPiA... 3 2.1 Instalacja odbiorników na poziomie 0,0 m... 3 2.2 Instalacja na poziomie + 5,4 m...

Bardziej szczegółowo

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne i automatyka STR. 1 REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW Wieliszew Inwestor: Urząd Gminy Wieliszew Główny projektant: mgr inż. Piotr Dyk upr. KL-48/93 Projektant: mgr inż. Edward

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16 LG /.0 LG /.0 LG /.0 NG /.0 PF PF- Przełącznik faz 0 F8 CLS-C/ nadprądowy bezpiecznika zaniku faz WB bezpieczeństwa X bezpieczeństwa U 7. Bezpiecznik zaniku faz PUN-C 7 9 PUN-C WG. główny 0 - sieć WG.0

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Opcje. Utworzono Ilość stron. Strona tytułowa / Okładka Strona tytułowa / Okładka. Projekt Strona. Cedry Wielkie.

Opcje. Utworzono Ilość stron. Strona tytułowa / Okładka Strona tytułowa / Okładka. Projekt Strona. Cedry Wielkie. Cedry Wielkie Sterownik MT-0+EX-0 Opcje Utworzono 0--0 Ilość 0 0 tytułowa / Okładka tytułowa / Okładka 0 L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 F1 1.5 CLS6-C40/3. PF PF-431 Przełącznik faz. U3 2.1 Bezpiecznik zaniku faz PUN3-C

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 F1 1.5 CLS6-C40/3. PF PF-431 Przełącznik faz. U3 2.1 Bezpiecznik zaniku faz PUN3-C Q.8. L /.0 L /.0 7 8 N /.0 PF PF- Przełącznik faz F. CLS-C0/ przetwornicy częstotliwości CF-A//0mA różnicowo-prądowy F CLS-C/ czujnika zaniku faz WB ST-DC-0 bezpieczeństwa 0 U FC Przetwornica częstotliwości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono Cedry Wielkie Utworzono 0--0 Ilość 0 U:\y\Tematy\Cedry Wielkie\PS Cedry, P Tru Sterownik MT-0+EX-0 Opcje L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy.

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin PROJEKT WYKONAWCZY cz. elektryczna i AKPiA

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin PROJEKT WYKONAWCZY cz. elektryczna i AKPiA 2 SPIS TREŚCI 1 Opis techniczny 3 1.1 Podstawa opracowania 3 1.2 Zakres opracowania 3 1.3 Zasilanie energetyczne obiektu 3 1.4 Rozdzielnica główna budynku SUW 3 1.5 Instalacje zasilające i technologiczne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PADZIERNIK 2011r

WARSZAWA PADZIERNIK 2011r 1 TEMAT OPRACOWANIA ROZDZIELNICA RG-A2 z WEWNTRZN LINI ZASILAJC OBIEKT BUDYNEK A MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WARSZAWA ul. CHAŁUBISKIEGO 4/6 INWESTOR MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WARSZAWA ul. CHAŁUBISKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot opracowania.... 2 2 Zakres opracowania.... 2 3 Podstawa opracowania.... 2 4 Zasilanie pompowni.... 3 5 Zestaw ZK1+SL1.... 3 6 Pomiar energii elektrycznej....

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE Nazwa obiektu: Zadanie: Inwestor: Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Projektant: Opracował: Stacja Uzdatniania Wody w Ceranowie Przebudowa Stacji

Bardziej szczegółowo

Obwody główne zasilania rozdzielnicy RS3

Obwody główne zasilania rozdzielnicy RS3 7 8 9 0 7 8 9 0 L 0/00V L 0/00V L 0/00V - Q0: - Q9: - Q9: - U:~ Elewacja -Q A -Q A -WG A 7 8 -OP kl. +C 7 8 Elewacja -KA -- -8 L L L Przekaźnik pomiarowy i kontrolny -H zielony 0V X X -H zielony 0V X X

Bardziej szczegółowo

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono Cedry Wielkie Utworzono 0--0 Ilość 0 U:\y\Tematy\Cedry Wielkie\P Cedry, P Tru Sterownik MT-0+EX-0 Opcje L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

TEST TElemetria+STerowanie ul. Sulimy 1, Elbląg, Polska tel ,

TEST TElemetria+STerowanie ul. Sulimy 1, Elbląg, Polska tel , CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA TEST TElemetria+STerowanie ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, Polska tel. +48 501-403-220, +48 512-468-634 http://www.test-automatyka.pl Znak rejestracyjny Stadium Uwagi PB Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE Wonderware / Schneider Satel Siemens Rockwell GE IP Kawasaki Fanuc ABB Cognex Keyence Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI OPIS W gospodarstwie szkółkarskim Nadleśnictwa Suwałki obecnie eksploatowana jest jedna studnia głębinowa zapewniająca wodę na cele podlewania

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania

1. Zakres opracowania BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Zakres opracowania Opracowaniem objęte są wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne. Projektuje się wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia budynku socjalnego zasilanych z

Bardziej szczegółowo

ST 03 PROJEKT WYKONAWCZY (A-B) STACJA UZDATNIANIA WODY ŁOMNA GM. CZOSNÓW. Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna Czosnów

ST 03 PROJEKT WYKONAWCZY (A-B) STACJA UZDATNIANIA WODY ŁOMNA GM. CZOSNÓW. Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna Czosnów Nazwa opracowania PROJEKT WYKONAWCZY (A-B) TOM II BRANŻA ELEKTRYCZNA ST 03 Obiekt STACJA UZDATNIANIA WODY ŁOMNA GM. CZOSNÓW Inwestor Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Jednostka projektowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja ujęcia wody Majówka w Karpaczu. Stacja uzdatniania wody Zasilanie i sterowanie

Budowa i modernizacja ujęcia wody Majówka w Karpaczu. Stacja uzdatniania wody Zasilanie i sterowanie Sygnatura: W.14.06 Umowa nr: ZP/342/54/2006 Temat: Obiekt: Lokalizacja: Budowa i modernizacja ujęcia wody Majówka w Karpaczu Stacja uzdatniania wody Zasilanie i sterowanie KARPACZ ul. Leśna Stadium projektu:

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 jednostka projektowania : aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/cz : PROJEKT REMONTU i OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO adres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Zasilanie 4. Tablica TP 5. Instalacja owietlenia i gniazd wtyczkowych 1-faz. 6. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

lp pozycja opis robót jedn. ilość 1 KNNR5 0701-02 kopanie rowu kablowego m3 47,36 2 KNNR5 0706-02 nasypanie piasku m 148

lp pozycja opis robót jedn. ilość 1 KNNR5 0701-02 kopanie rowu kablowego m3 47,36 2 KNNR5 0706-02 nasypanie piasku m 148 Przedmiar robót - Oczyszczalnia Ścieków w Naczęsławice - instalacje elektryczne i AKPiA I Roboty kablowe zewnętrzne 1 KNNR5 0701-02 kopanie rowu kablowego m3 47,36 2 KNNR5 0706-02 nasypanie piasku m 148

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 3 E-3 Plan owietlenia pitro

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Wykonawca: Inwestor: EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Gmina Grabów nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilica PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Rozwiązania techniczne...2 2.1. Przebudowa układu zasilania SN/nN... 2 2.2. Rozdzielnia RGnn... 3 2.3. Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku pompowni...

Bardziej szczegółowo

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) fax. (32) CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) fax. (32) CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. PROJEKT NR EA/006/0211 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Temat: Modernizacja ujęcia wody Część elektryczna

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTUR ZEWNTRZN CZ OPISOWA: CZ RYSUNKOWA: E-1. Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Stacja uzdatniania wody w m. Namysłaki gm. Sieroszewice.

Stacja uzdatniania wody w m. Namysłaki gm. Sieroszewice. Inwestor: BIURO USŁUG ELEKTRYCZNYCH Projekty Rzeczoznawstwo Nadzory 61-395 POZNAŃ os. Rzeczypospolitej 40/5, tel. 877-42-07 Nr. ewid. dział. gosp.: 02089/92/S, NIP 782-103-09-22, Regon: 630449181 Gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest: 1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej za licznikowej instalacji zasilania obiektu w energię elektryczną, 2. przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BYDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka 1364/166

PROJEKT BYDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka 1364/166 SPIS TREŚCI 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.3 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ... 2 1.4 TABLICA ROZDZIELCZA... 2 1.5 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA... 3 1.6

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy Projekt budowlano-wykonawczy Obiekt: Budynek Urzdu Miasta przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych. Inwestor: Urzd Miasta Placu Ratuszowy 1 Łaziska Górne. Temat: Główna linia zasilajca nn wraz z układem

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

4 WYKAZ RYSUNKÓW... 12

4 WYKAZ RYSUNKÓW... 12 2 OPIS TECHNICZNY...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA...3 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 1.4 NOWA ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA RT-2...4 1.5 INSTALACJE ZASILAJĄCE I TECHNOLOGICZNE ZEWNĘTRZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

GETRONIK s.c. Edmund Gierszewski Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta39/4 tel./fax-modem (0-89) 526-63-64 e-mail: getronik@poczta.onet.

GETRONIK s.c. Edmund Gierszewski Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta39/4 tel./fax-modem (0-89) 526-63-64 e-mail: getronik@poczta.onet. GETRONIK s.c. Edmund Gierszewski Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta39/4 tel./fax-modem (0-89) 526-63-64 e-mail: getronik@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY OBIEKT Budynek Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012 WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZYCHÓW GM. BOBROWICE ADRES INWESTYCJI : m.przychów INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego PROJEKT BUDOWLANY Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANśA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO; - ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE; Elektryczna

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO; - ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE; Elektryczna PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 L3 / 2.0. Q1 CFI6-63A/4/30mA Wyłącznik różnicowo-prądowy. WS2 Wyłącznik silnikowy pompy 2 I> I> I> 2 WS1. R2 4.

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 L3 / 2.0. Q1 CFI6-63A/4/30mA Wyłącznik różnicowo-prądowy. WS2 Wyłącznik silnikowy pompy 2 I> I> I> 2 WS1. R2 4. L /.0 L /.0 L /.0 Q CFI-A//0mA różnicowo-prądowy I 8 R.k x x WS silnikowy pompy I> I> I>..... WS silnikowy pompy I> I> I>..... GB ST-DC-0 bezpieczeństwa. / L+ PP Przekładnik prądowy x x. / IP K. K. WG

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Olsztyn. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Olsztyn. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie INWESTOR Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn NAZWA I ADRES OBIEKTU Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Instalacja automatyki węzła kompaktowego 1. Opis techniczny. 2. Spis rysunków. CO-1 Schemat technologiczny węzła cieplnego połączenia urządzeń automatyki CO-2 Schemat zasilania i

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie układu sterowania pompowni Łużycka.

Wymagania odnośnie układu sterowania pompowni Łużycka. Wymagania odnośnie układu sterowania pompowni Łużycka. Dane techniczne (stan bieżący): Napięcie zasilania U n =3x(380-415)V, 50Hz Zabezpieczenie obwodu zasilanie szafy sterowania 80A, YAKY 4x25mm 2 pomp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA INZYNIERIA RUCHU Obiekt: Zamawiający: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego - Wodnej w Kostrzynie nad Odrą Miasto w Kostrzy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny str.1-5 1. Cel i zakres opracowania 2. Dane do opracowania 3. Opis i obowiązujące wymagania dotyczące kompletności dostaw wyposażenia pompowni 4. Projektowane

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. PROJEKT NR EA/007/0211 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Temat: Modernizacja ujęcia wody Część elektryczna

Bardziej szczegółowo

Egz. WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, SŁUPCA TEL ,

Egz. WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, SŁUPCA TEL , WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, 62-400 SŁUPCA TEL. +48 505 175 730, E-MAIL: slawomir.lebica@wod-max.pl Temat : PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. BABOSZEWO,

Bardziej szczegółowo

A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A. architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64

A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A. architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64 EGZ. NR A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64 PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY... STADIUM INSTALACJE ELEKTRYCZNE... BRANA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE...1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...1 INWESTOR...1 PODSTAWA OPRACOWANIA...2 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ...2 BUDOWA LINII KABLOWYCH...

INFORMACJE OGÓLNE...1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...1 INWESTOR...1 PODSTAWA OPRACOWANIA...2 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ...2 BUDOWA LINII KABLOWYCH... Spis treści INFORMACJE OGÓLNE...1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...1 INWESTOR...1 PODSTAWA OPRACOWANIA...2 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ...2 BUDOWA LINII KABLOWYCH...2 STEROWANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...3

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach. Stacja Uzdatniania Wody w m. Tułowice Kategoria obiektu budowlanego - XXX

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach. Stacja Uzdatniania Wody w m. Tułowice Kategoria obiektu budowlanego - XXX Jednostka projektowa Inwestor Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez Inwestora Rodzaj robót budowlanych Obiekt Adres budowy Biuro Projektowe Julita Wrzosek Os. Piastowskie 52/1 64-000 Kościan Gmina

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Strona tytułowa str. nr 1 Spis zawartości dokumentacji str. nr 2 Kopie: zaświadczenia i uprawnień osób sprawujących funkcję projektanta str. nr 3,4 Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SANpro Wiesław Janowicz. ul. Czarnieckiego 37, PRZEMYŚL PROJEKT WYKONAWCZY

SANpro Wiesław Janowicz. ul. Czarnieckiego 37, PRZEMYŚL PROJEKT WYKONAWCZY SANpro Wiesław Janowicz ul. Czarnieckiego 37, 37-700 PRZEMYŚL Nr 4 PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRZEMYŚLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Rokitniańska

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A.

Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A. Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A. dla studentów/absolwentów: Wydziału ELEKTRYCZNEGO o kierunku Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA BranŜa elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA BranŜa elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA BranŜa elektryczna Obiekt : Remont stacji uzdatninia wody Pieczyska gm. Brzeziny woj. wielkopolskie Inwestor : Urząd Gminy Brzeziny 62-874 Brzeziny Opracował : inŝ. Witold Szulc

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. (0-58) 340 81 13 REGON 191003958 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nowa Rozdzielnica Technologiczna "RT-2" 10F3 S301 B6. 10CP CP-63 Elektron. Sterownik PLC MicroTSX Schneider 10X

Nowa Rozdzielnica Technologiczna RT-2 10F3 S301 B6. 10CP CP-63 Elektron. Sterownik PLC MicroTSX Schneider 10X 6 7 Nowa ozdzielnica Technologiczna "T-" L1, L, L, N 00V / 0V 1. FI1 P0 0/0.0 F 6 F 6 P L1,L L,N 1 ILOS 1H 0/p do PL XS 1-1 X F1 S0 16 1- P X F S0 16-6 P X -1 P P-6 lektron PL Sterownik PL MicroTSX Schneider

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania:

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: 2 Zawartość opracowania - strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: I Opis techniczny II Zestawienie

Bardziej szczegółowo

TOM V cz.2 - elektryka

TOM V cz.2 - elektryka TOM V cz.2 - elektryka Zawartość projektu wykonawczego 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Zestawienie podstawowych materiałów 4. Warunki przyłączenia w energię elektryczną 2szt. 5. Rysunki: nr E1 Plan

Bardziej szczegółowo