OBLICZENIA TECHNICZNE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA TECHNICZNE..."

Transkrypt

1

2 OPIS TECHICZY PODSTAWA OPRACOWAIA ZAKRES OPRACOWAIA ZASILAIE EERGETYCZE STACJI UZDATIAIA WODY Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne SIECI ZEWTRZE Studnie głbinowe Zbiorniki wody czystej Odstojnik popłuczyn Owietlenie terenu Zewntrzna midzyobiektowa sie komunikacyjna ISTALACJE TECHOLOGICZE WEWTRZE apowietrzanie i korekta ph Filtry Dmuchawy 7 Pompy płuczce 7 Pompy sieciowe 7 ISTALACJE STEROWAIA I SYGALIZACJI 8 7 STEROWIKI PLC WIZUALIZACJA PRACY SUW 8 8 POŁCZEIA WYRÓWAWCZE 0 9 ISTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIEIA 0 0 OCHROA PRZECIWPORAEIOWA 0 OCHROA PRZECIWPRZEPICIOWA 0 ISTALACJE ELEKTRYCZE UWAGI KOCOWE OBLICZEIA TECHICZE BILAS MOCY SPRAWDZEIE OBCIALOCI KABLI ZASILAJCYCH SPRAWDZEIE SKUTECZOCI OCHROY PRZECIWPORAEIOWEJ PRZY ZASILAIU Z AGREGATU PRDOTWÓRCZEGO ZESTAWIEIE I SCYFIKACJA APARATURY KOTROLO POMIAROWEJ I STEROWIKÓW PLC CZ GRAFICZA WYKAZ RYSUKÓW 9

3 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu OPIS TECHICZY PODSTAWA OPRACOWAIA iniejszy projekt opracowano na podstawie: umowy z em wizji lokalnej podkładów geodezyjnych stanu istniejcego wytycznych technologicznych obowizujcych przepisów branowych i polskich norm ZAKRES OPRACOWAIA iniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany brany elektrycznej dotyczcy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Dokumentacja obejmuje: nowe rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne; instalacje automatyki i AKP; instalacje technologiczne zasilajce i sterownicze; instalacje elektryczne gniazd i owietlenia; instalacje uziemienia i odgromow; ZASILAIE EERGETYCZE STACJI UZDATIAIA WODY W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Wody w aganiu jest zasilana z sieci energetycznej po stronie S 0kV, ze stacji transformatorowej nr "SK-80 STACJA POMP" znajdujcej si w zbiorniku wieowym wody czystej Sposób zasilania energetycznego obiektu pozostawia si bez zmian, modernizowana stacja zasilana jest z transformatora o mocy 00kVA, a umowna moc przyłczeniowa wynosi 00kW, planowana modernizacja nie spowoduje zwi kszenia zapotrzebowania na moc energetyczn Od głównej rozdzielnicy energetycznej n w budynku zbiornika wieowego wyprowadzona jest do rozdzielnicy w budynku pompowni na terenie SUW wewn trzna kablowa linia zasilajca typu x YKY x0 mm, lini t projektuje si pozostawi Modernizowana Stacja Uzdatniania Wody posiada rezerwowe zasilanie z agregatu prdotwórczego o mocy 0kVA umieszczonego w wydzielonym pomieszczeniu agregatorni Agregat ten ze wzgl du na r czny rozruch, wiek oraz znaczne wyeksploatowanie przeznacza si do demontau, jako zasilanie rezerwowe projektuje si nowy agregat 7kVA z automatycznym rozruchem, w obudowie przystosowanej do montau na zewntrz, agregat posadowiony zostanie przy budynku pompowni Od agregatu do nowej rozdzielnicy głównej RG-P w budynku pompowni naley ułoy kable: zasilajcy xyky x0mm oraz sterownicze i potrzeb własnych agregatu YKSY 7xmm, YKY xmm Wymagana rezystancja uziemienia generatora to Ru Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

4 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne W zwizku z modernizacj Stacji Uzdatniania Wody projektuje si w poszczególnych obiektach na terenie SUW wykonanie nowych rozdzielnic zasilajco sterowniczych technologicznych: nowa główna rozdzielnica technologiczna RG-P w budynku pompowni - zasilanie podstawowe rozdzielnicy istniejc lini kablow x YKY x0 mm z rozdzielnicy R w stacji trafo zbiornika wieowego wody; - zasilanie rezerwowe rozdzielnicy projektowan lini kablow x YKY x0 mm z nowego zewn trznego agregatu prdotwórczego 7kVA; nowa rozdzielnica R-T w budynku technologicznym; - zasilanie rozdzielnicy istniejc lini kablow YKY x0 mm z rozdzielnicy RG-P w budynku pompowni; nowa rozdzielnica R-F w budynku filtrowni - zasilanie rozdzielnicy projektowan linia kablow YKY x mm z rozdzielnicy R-T w budynku technologicznym; nowa rozdzielnica R-D w projektowanym budynku dozowni - zasilanie rozdzielnicy projektowan linia kablow YKY x0 mm z istniejcej rozdzielnicy w budynku napowietrzalni; W zwizku z pełn modernizacj głównej rozdzielnicy technologicznej w budynku pompowni RG-P oraz zastosowaniem zasilania rezerwowego w postaci nowego agregatu prdotwórczego w rozdzielnicy tej zabudowany b dzie układ Samoczynnego Załczania Rezerwy Przewiduje si wykonanie układu SZR w oparciu o rozłczniki mocy o prdzie znamionowym I n 0A, wyposaone w zdalne nap dy silnikowe oraz wzajemne blokady mechaniczne Sterowanie układem SZR odbywa si b dzie poprzez kompaktowy mikroprocesorowy moduł z panelem operatorskim, moduł ten zapewni pełn moliwo parametryzowania pracy tj ustawiania czasów przełczania pomi dzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym z agregatu Ponadto na panelu sterownika SZR-u pokazany zostanie graficznie stan połoenia łczników, a poprzez interfejs komunikacyjny Modbus RTU parametry pracy układu SZR przeniesione zostan do aplikacji SCADA w dyspozytorni SUW Funkcj wyłcznika głównego w rozdzielnicy RG-P pełnił b dzie kompaktowy wyłcznik mocy o prdzie znamionowym I n 0A wyposaony w r koje drzwiow wyprowadzon na elewacj oraz wyzwalacz wzrostowy, do którego podłczony zostanie przycisk PPO zlokalizowany przy głównym wejciu do budynku pompowni owo projektowan rozdzielnic RG-P projektuje si wykona na bazie szaf energetycznych z blachy stalowej Szafy posadowione b d na cokołach wysokoci 00mm w miejscu istniejcych rozdzielnic przeznaczonych do demontau Projektuje si zastosowanie na elewacji rozdzielnicy RG- elektronicznego analizatora parametrów sieci elektrycznych, który b dzie pokazywał aktualne wartoci prdów i napi oraz zuycie energii elektrycznej przez urzdzenia pracujce na całej Stacji, dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry przekazywane b d do głównego systemu SCADA W nowej rozdzielnicy RG-P zainstalowana b dzie automatyczna dławikowa bateria kondensatorów o mocy 80/0kVAr do regulacji współczynnika mocy Rozdział mocy w rozdzielnicy RG-P odbywał si poprzez system szyn zbiorczych Cu 0x0mm o obcialnoci nominalnej 0A Z projektowanej rozdzielnicy RG-P zasilane b d Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

5 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu podrozdzielnice obiektowe na terenie SUW oraz wszystkie instalacje i urzdzenia technologiczne pracujce w budynku pompowni SIECI ZEWTRZE Studnie głbinowe Woda surowa dla Stacji Uzdatniania Wody w aganiu ujmowana b dzie z pi ciu studni nr S, S, S7, S8, S9 i S0 W studni nr S znajdowa si b d wodomierze dla studni nr S7 i S0 Projektuje si w budynku technologicznym SUW wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajco sterowniczej R-T, z której b d zasilane i sterowane wszystkie pompy gł binowe oraz instalacje elektryczne w obr bie uj wody Istniejce do tej pory rozdzielnice przeznacza si do demontau owa rozdzielnica R-T wykonana b dzie na bazie obudów energetycznej z blachy stalowej IP wyposaonych w cokoły Projektuje si ułoenie od projektowanej w budynku SUW rozdzielnicy R-T do kadej z wymienionych studni nowych kabli zasilajcych i sterowniczych: do studni nr S: YKY xmm ; ykyektmy xmm ; YKY xmm ; YKY xmm ; YKY xmm ; Z kadej studni gł binowej zostan doprowadzone do sterownika PLC nast pujce sygnały: sygnalizacja otwarcia włazu studni realizowana za pomoc czujnika kontaktronowego ilo wody pobranej ze studni, za porednictwem wodomierza z nadajnikiem impulsów; cigły pomiar lustra wody w uj ciu realizowany hydrostatyczn sond poziomu wpuszczan do studni cigły pomiar cinienia na rurocigu tłocznym mierzony przetwornikiem cinienia We wszystkich studniach zainstalowane b d pompy gł binowe o mocy P 8kW kada Tor zasilajcy i zabezpieczajcy kad pomp gł binow stanowi b dzie wyłcznik silnikowy oraz zaawansowany softstart z funkcj kontroli momentu, wywietlaczem graficznym LCD oraz powlekanymi płytkami elektroniki o prdzie znamionowym I n A i napi ciu znamionowym U n 00VAC, który jednoczenie stanowi b dzie kompletne elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy Przewiduje si przesył do sterownika PLC wszystkich kluczowych parametrów pracy softstartu pompy poprzez port komunikacyjny RS8 z protokołem Profibus DP Dodatkowo na elewacji rozdzielnicy zasilajco - sterowniczej R-T zabudowane zostan: - przełcznik rodzaju pracy typu A-0-R (praca automatyczna lub r czna); - przyciski sterownicze START i STOP; - lampki LED do sygnalizacji pracy oraz awarii pompy gł binowej; Projektowana rozdzielnica zasilajco sterownicza R-T wyposaona zostanie w sterownik PLC Zasilanie sterownika oraz obwodów VDC odbywa si b dzie z zasilacza impulsowego z modułem UPS i akumulatorami do pracy awaryjnej Do kart wej/ wyj Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

6 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu sterownika PLC przekazywane b d wszystkie sygnały kontrolno pomiarowe zbierane w studniach gł binowych Komunikacja Uytkownika ze sterownikiem odbywa si b dzie poprzez kolorowy dotykowy panel operatorski umieszczony na elewacji rozdzielnicy Sterownik PLC w rozdzielnicy R-T zapewni realizacj zadanego algorytmu pracy, jak i kontrolowanie stanów awaryjnych Panel operatorski umoliwia b dzie lokaln wizualizacj pracy, bezporedni odczyt oraz zmian parametrów pracy uj cia wody Połczenie sterownika PLC z pozostałymi obiektowymi sterownikami PLC w odbywa si b dzie poprzez magistral Profibus DP Zbiorniki wody czystej a terenie stacji znajduje si jeden zbiorniki wody czystej o pojemnoci 000m Modernizacja obiektu zakłada wybudowanie obok drugiego zbiornika wody czystej o pojemnoci równie 000m Do kadego ze zbiorników wody czystej projektuje si ułoenie od rozdzielnicy R-T w budynku technologicznym nowych kabli sygnalizacyjnych: YKSY 0xmm ykyektmy xmm Projektowanymi kablami przekazywany b dzie cigły pomiar poziomu wody w zbiornikach otrzymywany z hydrostatycznych sond poziomu oraz zrealizowana zostanie sygnalizacja otwarcia włazów zbiorników wody czystej Sygnalizacja ta zrealizowana zostanie z wykorzystaniem magnetycznego czujnika otwarcia Cigły pomiar poziomu lustra wody w zbiornikach przekazywany b dzie do sterownika PLC zainstalowanego w rozdzielnicy R-T Odstojnik popłuczyn Woda po płukaniu filtrów kierowana b dzie do odstojnika popłuczyn Do odstojnika projektuje si ułoenie od rozdzielnicy R-T w budynku technologicznym SUW nowych kabli do przepustnicy sterowanej elektrycznie - YKY xmm YKSY 0xmm oraz kabli sygnalizacyjnych ykyektmy xmm do przesyłania wartoci poziomu lustra wody otrzymywanego z sondy hydrostatycznej (do aplikacji ciekowych) Przepustnica w odstojniku popłuczyn zasilana i zabezpieczona b dzie w rozdzielnicy R-T Otwieranie i zamykanie przepustnicy w odstojniku odbywa si b dzie automatycznie w funkcji cigłego pomiaru poziomu popłuczyn Cigły pomiar poziomu popłuczyn poprzez separator przekazywany b dzie do sterownika PLC Przewiduje si równie zastosowanie trybu r cznego remontowego umoliwiajcego otwieranie / zamykanie przepustnicy w odstojniku przyciskami z elewacji rozdzielnicy R-T Owietlenie terenu W zwizku z modernizacj SUW projektuje si wymian instalacji owietlenia terenu obejmujc słupy i oprawy owietleniowe z pozostawieniem istniejcych kabli zasilajcych Ze wzgl du na planowan instalacj monitoringu CCTV projektuje si dobudow dodatkowej latarni owietleniowej przy drodze wjazdowej (pokazano na planie zagospodarowania), now latarni zasili lini kablow YKY xmm wyprowadzon z najbliszej latarni istniejcej owe owietlenie terenu projektuje si w oparciu o latarnie z zastosowaniem słupów Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

7 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu aluminiowych wysokoci 7m i wysi gnikiem 0m Oprawy te s dodatkowo wyposaone w automatyczny konfigurowalny reduktor mocy Rozmieszczenie latar pozostawia si bez zmian Załczanie owietlenia zewn trznego odbywa si b dzie automatycznie z wykorzystaniem przekanika zmierzchowego wraz z czujnikiem, moliwe b dzie równie całkowite wyłczenie instalacji lub załczenie r czne Zewntrzna midzyobiektowa sie komunikacyjna Projektuje si prac Stacji Uzdatniania Wody w pełnej automatyce, w zwizku z tym we wszystkich obiektach technologicznych na terenie SUW zainstalowane zostan sterowniki PLC Sterowniki te znajdowa si b d w nast pujcych rozdzielnicach: nowa główna rozdzielnica technologiczna RG-P w budynku pompowni ; nowa rozdzielnica R-T w budynku technologicznym; nowa rozdzielnica R-F w budynku filtrowni; nowa rozdzielnica R-D w projektowanym budynku dozowni; Komunikacja pomi dzy sterownikami PLC odbywa si b dzie poprzez magistral Profibus DP w topologii linii ( line ) W zwizku z tym projektuj si ułoenie pomi dzy obiektami jak wyej kabla magistralnego typu Profibus FC Ground Cable, kabel magistralny układa na całej długoci w rurze ochronnej rednicy 0mm Przejcie pod ulic Dworcow, pomi dzy terenem SUW, a terenem z budynkiem napowietrzania i zbiornikiem wieowym wykona przepustem ochronnym z rury o rednicy 0mm wykonanym metod bezwykopow przewiertem sterowanym ISTALACJE TECHOLOGICZE WEWTRZE apowietrzanie i korekta ph W istniejcym budynku napowietrzania znajduj si dwa zbiorniki reakcji wraz z wieami napowietrzajcymi wod surow W budynku znajduje si rozdzielnica elektryczna, z której zasilane s instalacje elektryczne gniazd i owietlenia W ramach modernizacji do istniejcego budynku napowietrzania projektuje si dobudow dozowni, w której odbywa si b dzie korekta ph wody surowej Projektuje si w budynku dozowni wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajco sterowniczej R-D, z której b d zasilane i sterowane pompy dozujce do korekty ph, mieszadła w zbiornikach, przepływomierze i przepustnice w budynku napowietrzania oraz instalacje elektryczne gniazd i owietlenia w budynku dozowni Zasilanie nowej rozdzielnicy R-D wykonane b dzie lini kablow YKY x0mm z istniejcej w napowietrzalni rozdzielnicy zasilajcej Projektuje si cigły pomiar poziomu wody w kadym zbiorniku reakcji realizowany za pomoc hydrostatycznych sond poziomu Projektuje si równie cigły pomiar poziomu czynnika do korekty ph w kadym zbiorniku zarobowym realizowany za pomoc ultradwi kowych sond poziomu Wszystkie pomiary poziomów przekazywane b d do lokalnego sterownika PLC Filtry W układzie technologicznym SUW woda uzdatniana b dzie z zastosowaniem pi ciu cinieniowych filtrów automatycznych wyposaonych w zawory membranowe sterowane za pomoc elektro-hydraulicznej wyspy zaworowej, zapewniajcej odpowiednie otwarcie i Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

8 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu zamkni cie zaworów membranowych podczas trwania poszczególnych faz cyklu pracy oraz w przepustnice elektryczn (otwórz/zamknij) zamontowan na rurocigu powietrza Sterowanie wyspy elektro-hydraulicznej odbywa si b dzie przez sterownik PLC Płukanie filtrów odbywa si b dzie wod czyst i powietrzem Projektuje si w budynku filtrów wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajco sterowniczej R-F, z której b d zasilane i sterowane wszystkie zawory na filtrach oraz instalacje elektryczne gniazd i owietlenia w budynku Zasilanie nowej rozdzielnicy R-F wykonane b dzie lini kablow YKY x0mm z projektowanej rozdzielnicy R-T w budynku technologicznym SUW Dmuchawy Do płukania filtrów powietrzem przewiduje si zastosowanie dwóch dmuchaw o mocy P 0 kw kada (układ pracy p r) Kada dmuchawa zasilana i zabezpieczona b dzie w rozdzielnicy w budynku pompowni RG-P Do kadej z dmuchaw naley od rozdzielnicy RG-P ułoy przewód zasilajcy typu YLY x0mm Dmuchawy uruchamiane b d poprzez softstart o prdzie znamionowym I n A, wyposaony w zabezpieczenia przecieniowe silnika we wszystkich trzech fazach Praca dmuchaw odbywa si b dzie automatycznie wg ustalonego algorytmu płukania filtrów zapisanego w sterowniku PLC Przewiduje si równie zastosowanie trybu r cznego remontowego umoliwiajcego załczanie dmuchaw przyciskami z elewacji rozdzielnicy RG-P Praca lub awaria dmuchawy sygnalizowana b dzie lampkami LED na elewacji rozdzielnicy RG-P Pompy płuczce Do płukania filtrów wod przewiduje si zastosowanie dwóch pomp płuczcych o mocy P 00 kw kada (układ pracy p r) Kada pompa płuczca zasilana i zabezpieczona b dzie w rozdzielnicy w budynku pompowni RG-P Do kadej z pomp naley od rozdzielnicy RG-P ułoy przewód zasilajcy typu YLY xmm Dmuchawy uruchamiane b d poprzez softstart o prdzie znamionowym I n 0A wyposaony w zabezpieczenia przecieniowe silnika we wszystkich trzech fazach Praca pomp płuczcych odbywa si b dzie automatycznie wg ustalonego algorytmu płukania filtrów zapisanego w sterowniku PLC Przewiduje si równie zastosowanie trybu r cznego remontowego umoliwiajcego załczanie pomp przyciskami z elewacji rozdzielnicy RG-P Praca lub awaria kadej pompy płuczcej sygnalizowana b dzie lampkami LED na elewacji rozdzielnicy RG-P Pompy sieciowe Wod uzdatnion do sieci b d dostarcza projektowane dwa zestawy pomp sieciowych Pierwszy zestaw składał si b dzie z szeciu pomp o mocy P 8kW kada, drugi zestaw z trzech pomp o mocy P 7kW kada Pompy zasilane i zabezpieczone b d w rozdzielnicy budynku pompowni RG-P Kada z pomp sieciowych zasilana b dzie niezalen przetwornic cz stotliwoci ze sterowaniem wektorowym, graficznym wywietlaczem LCD i z wbudowanymi filtrami przeciwzakłóceniowymi dla rodowiska i, regulujc wydajno zestawu i utrzymujc stałe cinienie na kolektorze wyjciowym pomp mierzone przez przetwornik cinienia Prac zestawów sieciowych nadzoruje sterownik PLC, Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str 7

9 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu który dobiera odpowiednio ilo pracujcych pomp oraz zapewnia właciwe doregulowanie wydajnoci zestawu, praca wszystkich pomp zarówno pod falownikiem jak i na sieci b dzie odbywa si w funkcji równomiernego ich wykorzystania W przypadku awarii sterowania automatycznego istnieje moliwo r cznego uruchomienia poszczególnych pomp Do zabezpieczenia pomp sieciowych przed suchobiegiem projektuje si na kolektorach sscych obu zestawów pompowych zainstalowanie wibracyjnych sygnalizatorów poziomu Do kadego sygnalizatora naley od rozdzielnicy RG-P ułoy przewód YLY xmm Cinienie na kolektorze wyjciowym pomp, mierzone b dzie przez przetwornik cinienia Do przetwornika cinienia naley od rozdzielnicy RG-P ułoy przewód ekranowany LiYCY xmm do przesyłania wartoci mierzonej Do pomiaru przepływu i obj toci wody podawanej do sieci zastosowane zostan przepływomierze elektromagnetyczne Przepływomierze zasilane i zabezpieczone b d w rozdzielnicy RG-P Do kadego przepływomierza naley ułoy od rozdzielnicy RG-P przewód zasilajcy typu YDY x0mm oraz przewód ekranowany LiYCY xmm do przesyłania wartoci pomiarowej ISTALACJE STEROWAIA I SYGALIZACJI Jako napi cie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicach obiektowych RG-P, R-T, R-F oraz R-D projektuje si napi cie 0VAC oraz VDC Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania r cznego urzdze projektuje si przełczniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacjach poszczególnych rozdzielnic Jako sygnalizacj stanu pracy oraz awarii urzdze projektuje si diody wietlne i lampki sygnalizacyjne Wszystkie sterowniki PLC wraz z panelami operatorskimi zasilane b d z gwarantowanego napi cia VDC otrzymywanego z zasilacza I n 0A, modułu bateryjnego 7Ah oraz jednostki sterujcej DC UPS A 7 STEROWIKI PLC WIZUALIZACJA PRACY SUW Projektuje si wykonanie Stacji Uzdatniania Wody pracujcej w pełnej automatyce Prac całego procesu nadzorowa b d lokalne sterowniki programowalne PLC połczone w sie komunikacyjn, zainstalowane sterowniki wyposaone b d w porty komunikacyjne umoliwiajce włczenie go do pracy w sieciach Ethernet i Profibus DP Kady sterownik połczony b dzie z panelem operatorskim ( i 9 ), na którym przedstawiona zostanie w sposób graficzny cała instalacja technologiczna uzdatniania wody umoliwiajc lokalny odczyt oraz zmian parametrów pracy instalacji W dyspozytorni zlokalizowanej w budynku technologicznym SUW projektuje si komputerowe stanowisko dyspozytorskie wraz z licencjonowanym oprogramowaniem SCADA i aplikacj wizualizacyjn obejmujca kompletn prac Stacji Uzdatniania Wody w aganiu W ramach modernizacji naley dostarczy w miejsce wskazane przez a drugie takie samo kompletne stanowisko dyspozytorskie Wizualizacja musi zosta wykonana poprzez graficzne plansze (ekrany) odwzorowujce cał instalacj obj t niniejszym opracowaniem oraz umoliwiajce pełny monitoring zachodzcych procesów wraz z tworzeniem wykresów, raportów i obsług alarmów Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str 8

10 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Minimalna wymagana specyfikacja dyspozytorskiego stanowiska komputerowego:!"# $%&'( % ) %* $ *! "# $ $ #$,$ $! # * % % - - / / $ $ ###& 0 '! -$ ()*","#!- /'0", # ** $ "7 8 %*("7)8"* #'"9:; # $< " > Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str 9

11 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu 8 POŁCZEIA WYRÓWAWCZE Projektuje si we wszystkich modernizowanych na terenie SUW obiektach wykonanie szyny wyrównawczej z bednarki ocynkowanej Fe/Zn x mm ułoonej na cianie wewntrz pomieszcze technologicznych Szyn wyrównawcz naley połczy z przewodem, obudow poszczególnych rozdzielnic Do szyn wyrównawczych przyłcza rurocigi metalowe wchodzce jak i wychodzce z budynku oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe Szyn ułoy na wysokoci około cm od posadzki Miejscowe połczenia wyrównawcze wykona przewodem ółto-zielonym typu LgY o przekroju nie mniejszym ni mm 9 ISTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIEIA W ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody projektuje si wykonanie nowej instalacji zewn trznej ochrony odgromowej (LPS) w klasie III dla obektów: - budynku technologicznego SUW wraz z cz ci przyległego budynku agregatu; - budynku filtrów; - budynku wiey cinie; Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzajce wykona z drutu stalowego pomiedziowanego o przekroju 8 mm Przewody uziemiajce wykona z bednarki ocynkowanej pomiedziowanej o wymiarach mm x mm Przewody uziemiajce połczy z przewodami odprowadzajcymi za pomoc zacisków probierczych na wysokoci ok ~ m, przewody odprowadzajce połczy z uziomem fundamentowym poprzez spawanie Miejsca spawów pomalowa farb antykorozyjn Do montau instalacji odgromowej stosowa osprz t pomiedziowany Po wykonaniu instalacji odgromowej naley dokona sprawdzenia rezystancji uziemienia istniejcych uziomów Wymagana wypadkowa warto uziemienia R u < 0, w razie koniecznoci poprawi jej warto poprzez zastosowanie pomiedziowanych uziemie pr towych 0 OCHROA PRZECIWPORAEIOWA Jako rodek ochrony przeciwporaeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem porednim) projektuje si samoczynne wyłczenie zasilania realizowane poprzez wkładki bezpiecznikowe Uzupełnieniem ochrony przeciwporaeniowej jest zastosowanie w cz ci obwodów rozdzielnic obiektowych wyłczników rónicowoprdowych o nominalnym prdzie rónicowym I 0mA OCHROA PRZECIWPRZEPICIOWA Ochron przeciwprzepi ciow w obwodach zasilajcych urzdze stanowi b d: - ochronnik klasy II zainstalowany w nowej rozdzielnicy RG-P - ochronnik klasy III zainstalowany w nowych rozdzielnicach R-T, R-F i R-D Dla ochrony zewn trznych przetworników pomiarowych tj sond hydrostatycznych i przetworników cinienia zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostan w ich torach prdowych -0mA dwustopniowe Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str 0

12 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu ochronniki, dedykowane do układów pomiarowych i sterowania a liniach komunikacyjnych pomi dzy sterownikami PLC projektuje si obustronne zabezpieczenia do sieci Profibus DP ISTALACJE ELEKTRYCZE Instalacje do zasilania i sterowania urzdzeniami technologicznymi wewntrz modernizowanych budynków technologicznych SUW (budynek technologiczny, filtrów, pompownia, napowietrzalnia i proj dozownia) wykonana b dzie jako nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urzdzenia, prowadzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW Przewody zasilajce w korytkach mona układa wielowarswowo, stykajce si Przewody sterownicze, sygnalizacyjne oraz instalacji SSWi i CCTV układa w odst pie cm od kabli zasilajcych lub w oddzielnych korytkach Projektuje si całkowit wymian instalacji owietleniowej i gniazd wtykowych 00/0/VAC w budynku technologicznym, filtrów oraz nowym budynku dozowni owe instalacje w cz ciach technologicznych układane b d natynkowo, a przewody prowadzone b d w korytkach kablowych oraz korytach elektroinstalacyjnych W pomieszczeniach technologicznych projektuje si owietlenie na bazie przemysłowych opraw wietlówkowych zgodnie z wykazami podanymi na rysunkach z planami poszczególnych instalacji Instalacje elektryczne gniazd i owietlenia w cz ciach biurowo socjalnych wykona jako podtynkow, w pomieszczeniach biurowych dla instalacji gniazd wtykowych stosowa system aluminiowych kanałów elektroinstalacyjnych Wszystkie obwody instalacji owietleniowej i gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i zasilane b d w lokalnych rozdzielnicach UWAGI KOCOWE Cało prac wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowizujcymi normami: P-IEC 0 / Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych / SEP- E - 00 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa / Po zakoczeniu robót montaowych naley wykona pomiary kontrolne stanu izolacji skutecznoci ochrony dodatkowej Zastosowane w projekcie urzdzenia s propozycj standardu, dopuszcza si zastosowanie zamienników z zachowaniem parametrów technicznych urzdze zaproponowanych Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

13 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu OBLICZEIA TECHICZE BILAS MOCY BILAS MOCY - SUW aga Metoda współczynnika zapotrzebowania Lp azwa urzdzenia P n [kw] Ilo całkow Ilo rezerw P i [kw] P i obl [kw] cos ϕ wsp k z P z [kw] Q z [kvar] 8,0,00,0 0,8,0,8 Pompownia sieciowa I (falowniki) 7,00 7,00 7,00 0,98 7,00 7, Pompownia sieciowa II (falowniki) 8,0,00 9,0 0,8 0,8 7,00, Pompa płuczca 0,00 0,00 0,00 0,8 0, 8,00, Dmuchawa,00,00,00 0,8 0,,0 8, Pompy dozujce 0,0 0,0 0,0 0, 0,8 0, 0, 7 Mieszadła zarobowe,0 0,0,0 0,7 0, 0, 0, 8 Przepustnice, obwody sterowania, AKP,0 0,0,0 0,9 0,,0 0, 9 Owietlenie ogólne,00 0,00,00 0,9 0,,0 0,79 0 Owietlenie zewntrzne 0,0 0 0,0 0,0 0,9 0,9 0, 0, Gniazda ogólne, ,00 0,00 0,8 0,,00 0, Gniazda remontowe -faz 0,00 0 0,00 0,00 0,8 0,,00,8 RAZEM:,90 07,8 0, P i,90 kw! P z 07,8 kw "!! S z 9,7 kva tg # $ ϕ z 0,8 tg %$ ϕ dop 0,0!$&' Q BK 7, kvar "!(&$( Q K 80,00 kvar %$$( tg ϕ K 0,0 cos ϕ K 0,98!)& I s 0,8 A Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

14 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu SPRAWDZEIE OBCIALOCI KABLI ZASILAJCYCH Obliczenia i dobór kabli wykonane zostały przy pomocy programu Lista Kablowa opracowanego na podstawie: P-IEC 0 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Obcialno prdowa długotrwała przewodów P-IEC 0 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta wyposaenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne P-IEC 0 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Oprzewodowanie P-IEC 0 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa Ochrona przeciwporaeniowa SPRAWDZEIE SKUTECZOCI OCHROY PRZECIWPORAEIOWEJ PRZY ZASILAIU Z AGREGATU PRDOTWÓRCZEGO Warunkiem zapewniajcym samoczynne wyłczenie jest, aby: I a x Z s < U o gdzie: I a - prd zapewniajcy wyłczenie bezpiecznika Z s - moduł impedancji ptli zwarcia U o - napicie fazowe Impedancja ptli zwarcia dla najdalszego odbiornika elektrycznej bramy wjazdowej : Agregat 7 kva Z G 0,98 Ω Linia kablowa x Cu x 0 mm l m Z k 0,007 Ω Linia Kablowa Cu x 0 mm l 90 m Z k 0,00 Ω Linia Kablowa Cu x mm l 0 m Z k, Ω Z s,8 Ω Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

15 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Z s 9mΩ 09 Ω Prd zapewniajcy samoczynne zadziałanie wyłcznika instalacyjnego nadprdowego B A w czasie t 0 sek : I a 800A Zatem dla impedancji zwarcia zwikszonej o % I a x Z s 800A x x 8 8 V < U o 0 V Warunek samoczynnego wyłczenia jest spełniony Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

16 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu ZESTAWIEIE I SCYFIKACJA APARATURY KOTROLO POMIAROWEJ I STEROWIKÓW PLC OBIEKTOWE STEROWIKI PLC: azwa urzdzenia Ilo Pompownia (Rozdzielnica RG-P) DI rail 80 mm Sterownik Micro memory card KB Digital input, DI, V DC; isolated Front connector, 0-pin, with screw contacts 9 7 Digital output DO, V DC, 0 A; isolated 8 Analog input 8AI; -bit; ms; isolated 9 Front connector, 0-pin, with screw contacts 0 Analog output AO; -bit; isolated Interface module in CPU rack Interface module in expansion rack Connecting cable m Panel operatorski Budynek Technologiczny SUW (Rozdzielnica RG-T) DI rail 80 mm CPU - P/DP Interface module IM 0 in CPU rack Digital input, DI, V DC; isolated Digital output DO, V DC, 0 A; isolated 7 Interface module IM in expansion rack 8 Analog input 8AI; -bit; ms; isolated 9 Micro memory card KB 0 Front connector, 0-pin, with screw contacts Connecting cable m Front connector, 0-pin, with screw contacts Industrial Ethernet Panel operatorski Dozownia (Rozdzielnica R-D) DI rail 80 mm Sterownik Digital input, DI, V DC; isolated Digital output DO, V DC, 0 A; isolated Analog input 8AI; -bit; ms; isolated Analog output AO; -bit; isolated 7 Micro memory card 8 KB 8 Front connector, 0-pin, with screw contacts 9 Front connector, 0-pin, with screw contacts 0 Panel operatorski 9 Filtrownia (Rozdzielnica R-F) DI rail 80 mm Sterownik Digital input, DI, V DC; isolated Analog input 8AI; -bit; ms; isolated Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

17 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w aganiu Micro memory card 8 KB Front connector, 0-pin, with screw contacts 7 Front connector, 0-pin, with screw contacts 8 Digital output DO, V DC, 0 A; isolated 9 Panel operatorski 9 ZESTAWIEIE APARATURY KOTROLO - POMIAROWEJ: Specyfikacj projektowanych przepływomierzy przedstawiono w opracowaniu cz ci technologicznej Lp azwa Zakres Specyfikacja Ilo Sygnał wyjciowy 0mA Zasilanie 0 VDC Sonda hydrostatyczna wpuszczana do studni 0 0 mh O Długo kabla mb Temperatura robocza -0 do 0 C Błd temperaturowy ±0,% /0K Ochrona elektryczna III klasy Stopie ochrony obudowy IP-8 Materiał obudowy: 0 Materiał membrany: 7 Osłona kabla: POLIURETA Medium Powietrze, gazy, ciecze Temperatura robocza -0 do 8 C Elementy majce kontakt z medium AISI L (DI 70-0) Obudowa IP Przetwornik cinienia Zakres: 0-0bar Podł elektr: wtyk Pg 9, DI 0 Dokładno ± 0% zakresu, Sygnał wyjciowy 0mA Zasilanie: 0 do 0 VDC Zabezpieczenie przed błdn biegunowoci zasilania Przyłcze: G / A, M 0 x Zbiorniki Wody Czystej Sygnał wyjciowy 0mA Sonda hydrostatyczna Sonda hydrostatyczna Zakres pomiarowy: 0 mh O Długo kabla mb Zasilanie 0 VDC Temperatura robocza -0 do 0 C Błd temperaturowy ±0,% /0K Ochrona elektryczna III klasy Stopie ochrony obudowy IP-8 Materiał obudowy: 0 Materiał membrany: 7 Osłona kabla: POLIURETA Projekt Wykonawczy cz elektryczna i automatyki Str

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS CHI Control Components Enclosures Zasilacze UPS marki EATON Bullet 1 Bullet 2 Bullet 3 Bullet 4 Bullet 5 Bullet 6 Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS Content to be provided Sektor elektryczny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego KORYTKO KABLOWE Moduły kart sterujących WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 800 mm PANEL OPERATORSKI Raychem NGC-30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo