PERSONAL BRAND INSPIRATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSONAL BRAND INSPIRATION"

Transkrypt

1 PERSONAL BRAND INSPIRATION W A R S Z T A T 1 3 L I P C A , W A R S Z A W A BLOK I SKUTECZNE NARZĘDZIE W BUDOWANIU WARTOŚCI I WIZERUNKU FIRMY BLOK II WARTOŚĆ I KSZTAŁTOWANIE PRZEKAZU OSOBISTEGO BLOK III NARZĘDZIA I KANAŁY KOMUNIKACJI MARKI OSOBISTEJ P E R S O N A L I E M P L O Y E R B R A N D I N G D L A P R A W D Z I W Y C H L I D E R Ó W

2 Zapraszamy do świata personal i employer brandingu. Zapraszamy tych, którzy mają odwagę sięgać po skuteczne i inspirujące rozwiązania budujące wartość firmy. Dlaczego powinieneś do nas dołączyć? Naszym celem jest pokazanie, jak: zbudować świadomość siły marki własnej i możliwości w obszarze naturalnego integrowania ludzi wokół celu, uświadomić skalę wpływu pracownika na budowanie wizerunku i postrzeganie organizacji przez klienta zewnętrznego, przekazać narzędzia niezbędne do rozwoju osobistego i kompetencji zawodowych w kontekście budowania marki, zbudować i ustalić etapy pracy w rozwijaniu marki osobistej na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Jeśli nasze cele są spójne z Twoimi, zobacz, co osiągniesz dołączając do naszego spotkania! Poznasz korzyści wynikające ze spójnych działań personal & employer brandingowych dla organizacji. Otrzymasz konkretne narzędzia niezbędne w procesie budowania marki osobistej Poznasz techniki, które pozwalają tworzyć nowe i pozytywne poczucie pewności siebie oparte na umiejętności wyróżniania się. Upewnisz się w kwestii wartości jaką można tworzyć poprzez markę osobistą na poziomie ścieżki rozwoju zawodowego i w organizacji. Poznasz psychologiczne wzorce osobowości i sposoby na wykorzystanie tej wiedzy w komunikacji zawodowej. Wzrost świadomości nowoczesnych technik, które wspierają autorytet lidera w organizacji. Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoi pracownicy powinni wziąć udział w tym spotkaniu, zobacz, jakie korzyści firma zdobędzie Twoja firma! Lepsze rezultaty i wyniki pracowników dzięki wyższej świadomości swojej marki osobistej i jej wpływu na organizację. Lepsze kompetencje pracowników w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez lidershiping. Wyższa skuteczność prowadzonych rekrutacji dzięki wizerunkowi firmy budowanemu przez samych pracowników. Wzrost wartości firmy postrzeganej jako miejsce przyciągające ekspertów i ciekawe osobowości. Wzmocnienie motywacji poprzez świadomość angażowania się organizacji w rozwój pracowników. tel

3 PROGRAM G o d z i n o w y r o z k ł a d w a r s z t a t ó w : 9 : r o z p o c z ę c i e w a r s z t a t ó w 1 0 : : p r z e r w a k a w o w a 1 3 : : l u n c h 1 5 : : p r z e r w a k a w o w a 1 7 : z a k o ń c z e n i e w a r s z t a t ó w 8 : 3 0 R e j e s t r a c j a u c z e s t n i k ó w, p o w i t a l n a k a w a 9 : 0 0 P e r s o n a l B r a n d I n s p i r a t i o n : M a r k a O s o b i s t a s i l n a w a r t o ś ć w o r g a n i z a c j i B L O K I P E R S O N A L B R A N D I N G. F A N A B E R I A E K S T R A W E R T Y K Ó W C Z Y S K U T E C Z N E N A R Z Ę D Z I E W B U D O W A N I U W A R T O Ś C I I W I Z E R U N K U F I R M Y - W p ł y w m a r k i o s o b i s t e j n a e m p l o y e r b r a n d i n g o r g a n i z a c j i - K o r z y ś c i w k o n k r e t n y c h o b s z a r a c h f i r m y - R ó ż n i c a m i ę d z y m a r k e t i n g i e m a p e r s o n a l b r a n d i n g i e m - P e r s o n a l b r a n d i n g s u c c e s s s t o r y w P o l s c e J a k i w p ł y w n a p o s t r z e g a n i e o r g a n i z a c j i w e w n ą t r z i n a z e w n ą t r z m a d z i ś p o j e d y n c z y p r a c o w n i k. J a k ą r o l ę o d g r y w a ś w i a d o m i e b u d o w a n a m a r k a w ł a s n a i w j a k i s p o s ó b w p ł y w a n a k o m p e t e n c j e z a r z ą d z a n i a z e s p o ł e m i p o z y s k a n i e u w a g i i n t e r e s a r i u s z y z e w n ę t r z n y c h : k l i e n t ó w, p r a c o w n i k ó w, w s p ó ł p r a c o w n i k ó w, m e d i ó w i i n. P o z y t y w n e p r a k t y k i p e r s o n a l b r a n d i n g o w e n a r y n k u P L. B L O K I I W A R T O Ś Ć I K S Z T A Ł T O W A N I E P R Z E K A Z U O S O B I S T E G O. T W O J A M A R K A N I E J E S T O T O B I E - S t a r t w i t h w h y m i s j a & c r e d o - K l u c z o w e z a s a d y t w o r z e n i a m a r k i o s o b i s t e j C o j e s t w a ż n i e j s z e : m i s j a c z y w a r t o ś ć m a r k i. C z y m i s j a p r a c o w n i k a m u s i b y ć z b i e ż n a z m i s j ą o r g a n i z a c j i, b y o s i ą g n ą ć e f e k t. W j a k i s p o s ó b w ł a s n a m i s j a w z m a c n i a n a s z ą m o t y w a c j ę w r e a l i z a c j i z a r ó w n o n a j w i ę k s z y c h p o s t a n o w i e ń, j a k i c o d z i e n n y c h m n i e j s z y c h, n i e z a w s z e s p e k t a k u l a r n y c h z a d a ń, d o k t ó r y c h j e s t e ś m y z o b o w i ą z a n i. C z y m c h a r a k t e r y z u j e s i ę s i l n a m a r k a o s o b i s t a, k t ó r a p r z y k u w a u w a g ę o s ó b, n a k t ó r y c h n a m z a l e ż y.

4 PROGRAM B L O K I I I N A R Z Ę D Z I A I K A N A Ł Y K O M U N I K A C J I M A R K I O S O B I S T E J - W z o r c e o s o b o w o ś c i i m a t r y c e a r c h e t y p o w e - S t o r y t e l l i n g w b u d o w a n i u m a r k i o s o b i s t e j - N a j l e p s z e ś r o d o w i s k a k o m u n i k a c j i w r e a l u i I n t e r n e c i e - A t r y b u t y i w y r ó ż n i k s i l n e j m a r k i C o t o s ą a r c h e t y p y i j a k ą f u n k c j ę w p e r s o n a l b r a n d i n g u p e ł n i ą. W j a k i s p o s ó b w y k o r z y s t u j ą j e g l o b a l n e m a r k i, j a k M e r c e d e s, H a r l e y D a v i d s o n, J i m m y F a l l o n, c z y O p h r a W i n f r e y. J a k p o p r z e z a r c h e t y p o k r e ś l i ć s w o j ą w ł a s n ą, c z y t e l n ą ś c i e ż k ę k o m u n i k o w a n i a m a r k i, d a ć ś w i a d o m y p r z e k a z i p o z o s t a w i ć o d b i o r c ę z k o n k r e t n y m o d c z u c i e m, n a k t ó r y m n a m z a l e ż y. J a k o p o w i a d a ć o m a r c e w ł a s n e j i w j a k i m ś r o d o w i s k u n a j k o r z y s t n i e j j ą k o m u n i k o w a ć. P o c z y m p o z n a j e s z m o c n y p e r s o n a l b r a n d. 1 7 : 0 0 Z a k o ń c z e n i e w a r s z t a t ó w i w r ę c z e n i e c e r t y f i k a t ó w T R E N E R : J o a n n a J a n o w i c z D o r a d c a b i z n e s o w y w z a k r e s i e k o m u n i k a c j i i n t e r p e r s o n a l n e j i k o m u n i k a c j i m a r k i, e k s p e r t p e r s o n a l b r a n d i n g u i r o z w o j u o s o b i s t e g o. O d k r y w a o s o b o w o ś c i. S p e c j a l i z u j e s i ę w t e m a t a c h : b u d o w a n i a a u t o r y t e t u i p e w n o ś c i s i e b i e, w o r k & l i f e b a l a n c e, m o t y w a c j i i r e a l i z a c j i c e l ó w. P r a k t y k k o m u n i k a c j i o d 1 5 l a t. W y r ó ż n i o n a n o m i n a c j ą d o t y t u ł u C z ł o w i e k R o k u B R I E F z a p r o f e s j o n a l n ą k o m u n i k a c j ę z w i ą z a n ą z U E F A F A N Z O N E w P o z n a n i u. Z a p r o j e k t y P R r e a l i z o w a n e n a E U R O o t r z y m a ł a n a g r o d ę Z ł o t y c h S p i n a c z y i 3 w y r ó ż n i e n i a Z F P R. L a u r e a t k a n a g r o d y s p e c j a l n e j z a z m i a n ę w i z e r u n k u S t a d i o n u N a r o d o w e g o w W a r s z a w i e, P R o t o n T E R A Z P O L S K A. P o m a g a w ł a ś c i c i e l o m, z a r z ą d o m i k a d r z e m e n e d ż e r s k i e j w r o z w o j u i w z r o ś c i e w a r t o ś c i f i r m, p o p r z e z d o s k o n a l e n i e k o m u n i k a c j i w e w n ę t r z n e j i z e w n ę t r z n e j, s t r a t e g i ę m a r k i i p e r s o n a l b r a n d i n g. W s p ó ł p r a c o w a ł a z T V N, P o l s a t e m, T V P, Z E T, R M F. W y s t ą p i ł a w d o k u m e n c i e d l a s t a c j i D i s c o v e r y i A l J a z e e r a. W s p ó ł p r a c u j e m. i n. z B Z W B K, S i e P o m a g a, I N E A S t a d i o n, B l o w U p H a l l S t a r y B r o w a r, M T P, S i o s t r y H y b i a k z T V P T h e V o i c e o f P o l a n d. A u t o r k a a u d i o b o o k ó w W i z e r u n e k w b i z n e s i e. Z a r a b i a s z n a n i m c z y t r a c i s z, P e w n o ś ć s i e b i e. B ą d ź j a k d i a m e n t. P r a c u j e k o m p l e k s o w o w y k o r z y s t u j ą c n a r z ę d z i a z w i e l u o b s z a r ó w : p s y c h o l o g i i h u m a n i s t y c z n e j, b e h a w i o r a l n e j, p o z y t y w n e j i p r o w o k a t y w n e j, m i n d f u l n e s s o r a z n o w o c z e s n e n a r z ę d z i a k o m u n i k a c j i i n t e r p e r s o n a l n e j i p u b l i c r e l a t i o n s.

5 Formularz zgłoszeniowy: Personal Brand Inspiration, 13 lipca 2017, Warszawa Koszt udziału: Zgłoszenie do 23 czerwca 2017: 995 zł +23% VAT Zgłoszenie po 23 czerwca 2017: 1395 zł + 23% VAT Prosimy wypełnić drukowanym pismem i wysłać faksem: lub skan mailem na adres: Dane uczestników Uczestnik 1 Uczestnik 2 Adres Osoba zgłaszająca Dane firmy Nazwa firmy: Adres firmy: Numer faxu: Dane do faktury Nazwa firmy: Adres firmy: NIP: UWAGI: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby : 995 PLN netto (do ); 1395 PLN netto (po ) 2. Cena obejmuje udział w wydarzeniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Cena nie obejmuje noclegu, parkingu. 3. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza faxem lub drogą elektroniczną do RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j., stanowi zawarcie umowy pomiędzy stronami. 4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostanie wystawiona i wysłana faktura pro forma. 5. Wpłata na podstawie faktury pro-forma powinna być dokonana w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia. 6. Wpłaty należy dokonać na konto: RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j., ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71, Warszawa, mbank, PL Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora (liczy się data otrzymania rezygnacji przez organizatora) lub telefonicznie uczestnik otrzymuje potwierdzenie mailowe, które stanowi podstawę rezygnacji. W przypadku rezygnacji na minimum 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia nie obciążymy Państwa opłatą za udział (jeśli dokonana została opłata za wydarzenie, opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została opłata). W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział. 8. Brak udziału w wydarzeniu bez dokonania rezygnacji zgodnie z punktem 7 niniejszego regulaminu skutkuje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty za udział w wydarzeniu nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału. 9. Można dokonać zmiany osoby biorącej udział w wydarzeniu w ramach tej samej organizacji. Zmiana taka musi być potwierdzona przez organizatora. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania wydarzenia. 11. W przypadku odwołania wydarzenia organizator zwróci uczestnikom wpłacone kwoty w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kosztów przejazdu, noclegu etc. 12. Wszystkie treści zawarte w programie i opisie wydarzenia są własnością RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. oraz podmiotów współpracujących. Zabronione jest wykorzystywanie, odtwarzanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie bez pisemnej zgody RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (prosimy zaznaczyć) X Potwierdzam, iż zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia. Potwierdzam, iż przejmuję zobowiązanie wobec RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. wynikające z niniejszego zgłoszenia, gdy wskazany przeze mnie płatnik nie ureguluje należności. (pole obowiązkowe) X Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących działalności prowadzonej przez RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. Zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o wydarzeniach oraz materiałów konferencyjnych dotyczących RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. (pole obowiązkowe) X Zgodnie z 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1661), oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres księgowości wskazany w formularzu zgłoszeniowym. (pole obowiązkowe) Zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych klientów RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi jako uczestnika szkolenia i/lub przedstawienia ofert szkoleń i konferencji wyłącznie zgodnych z Pani/Pana stanowiskiem pracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, do momentu rezygnacji przez Pana/Panią ze zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest a/ dobrowolne, jeśli nie dokonuje Pani/Pan zgłoszenia udziału w szkoleniu/konferencji, b/ konieczne, do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia do udziału w szkoleniu/konferencji i przekazywania informacji dotyczących wybranego szkolenia/konferencji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ/ZGŁASZAJĄCEJ PIECZĘĆ FIRMOWA RE Conferences ul. Libijska 10C, Warszawa tel fax

CUSTOMER JOURNEY MAPPING 2 4 S I E R P N I A W A R S Z A W A

CUSTOMER JOURNEY MAPPING 2 4 S I E R P N I A W A R S Z A W A WARSZTAT CUSTOMER JOURNEY MAPPING 2 4 S I E R P N I A 2 0 1 7 W A R S Z A W A M a p a p o d r ó ż y t o p o d s t a w o w e n a r z ę d z i e d i a g n o z y d o ś w i a d c z e ń K l i e n t ó w w k o

Bardziej szczegółowo

Warsztat Media Relations Masterclass by Jacek Rozenek

Warsztat Media Relations Masterclass by Jacek Rozenek Warsztat Media Relations Masterclass by Jacek Rozenek 27 WRZEŚNIA 2017, WARSZAWA Podczas tego warsztatu głównie opartego na case studies uczestników przećwiczone i dokładnie omówione zostaną wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kontrole ZUS 2018 W A R S Z T A T 30 LISTOPADA 2017, WARSZAWA OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE

Kontrole ZUS 2018 W A R S Z T A T 30 LISTOPADA 2017, WARSZAWA OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE W A R S Z T A T Kontrole ZUS 2018 30 LISTOPADA 2017, WARSZAWA NAJCZĘSTSZE PRAKTYKI ZUS W ZAKRESIE KONTROLI DECYZJE ZUS WRAZ Z OMÓWIENIEM MOŻLIWYCH STRATEGII PROCESOWYCH OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T, 2 9 L I S T O P A D A W A R S Z A W A

W A R S Z T A T, 2 9 L I S T O P A D A W A R S Z A W A NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W A R S Z T A T, 2 9 L I S T O P A D A 2 0 1 7 W A R S Z A W A Szanowni Państwo, Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. znacząco wpłynęła na praktykę udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T, 2 8 L U T E G O W A R S Z A W A

W A R S Z T A T, 2 8 L U T E G O W A R S Z A W A NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W A R S Z T A T, 2 8 L U T E G O 2 0 1 8 W A R S Z A W A Szanowni Państwo, Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. znacząco wpłynęła na praktykę udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowanych szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Seminarium ZUS formularz zgłoszeniowy

Seminarium ZUS formularz zgłoszeniowy Seminarium ZUS formularz zgłoszeniowy Autor: Administrator piątek, 27 listopad 2015 Zmieniony piątek, 27 listopad 2015 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

SOFT SKILLS FOR LAWYERS

SOFT SKILLS FOR LAWYERS SOFT SKILLS FOR LAWYERS PRAKTYKA BIZNESOWA DLA PRAWNIKÓW LIDERÓW Nie zostań w erze antyku nadeszła nowa generacja prawników! Rynek jest bardzo dynamiczny, wymaga od prawnika szybkiej informacji, natychmiastowej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R Warsztaty: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R Warszawa, 18 listopada 2014 r. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU Na szkoleniu otrzymasz

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU

ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU 10.06.2014 Warszawa ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU Warsztaty: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W

Bardziej szczegółowo

USTROŃ, PAŹDZIERNIKA 2017R

USTROŃ, PAŹDZIERNIKA 2017R SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI W OPARCIU O NORMĘ ISO 9001:2015 USTROŃ, 24-25 PAŹDZIERNIKA 2017R 1 290 LUB 1 590* PLN/OS CENA:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 1-4

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 1-4 REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 1-4 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem organizowanej konferencji jest edukacja osób na co

Bardziej szczegółowo

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych 17-18.02.2014r. Warszawa Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Uczestnik Zakład ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl PRODUCENT KOSMETYKÓW LUB LEKÓW NIP ADRES E-MAIL

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez R e j e s t r D ł u ż n i k ó w E R I F B I G S. A. Strona 1 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przesyłania faktur VAT, w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY NIP Zakład ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU, NA KTÓRY NALEŻY

Bardziej szczegółowo

Menedżerumówikontraktówhandlowych -praktykazawieraniaizabezpieczania

Menedżerumówikontraktówhandlowych -praktykazawieraniaizabezpieczania 06-07lutego2014r. Warszawa Menedżerumówikontraktówhandlowych -praktykazawieraniaizabezpieczania Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REJESTRACJI i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw w dn. 19-20.10.2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgłoszenia/rejestracja do udziału w 12. Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń

Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji i realizacji usług szkoleń przez firmę ProjektEvo warunki zawierania umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE BIZNES TO ROZMOWY

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE BIZNES TO ROZMOWY WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE BIZNES TO ROZMOWY I Warunki udziału oraz zasady płatności 1. Organizatorem Kongresu Biznes to Rozmowy (dalej: Kongres) jest Netia SA (dalej: Organizator) oraz Ringier Axel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OMNI CONSUMER INFO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator konferencji Organizatorem regionalnych konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 0-3

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 0-3 REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 0-3 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konferencji Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Bardziej szczegółowo

3. Płatność za bilet powinna być dokonana najpóżniej 7 dni od momentu zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany.

3. Płatność za bilet powinna być dokonana najpóżniej 7 dni od momentu zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany. REGULAMIN / WARUNKI UCZESTNICTWA Recamp.pl 7. edycja 17-18 marca 2017 r. Centrum Kongresowe Ossa 96-200 Rawa Mazowiecka Miejscowość: Ossa 1 1. Organizatorem konferencji recamp.pl 7. edycja jest firma recamp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez BARBELL GROUP Alicja Białowąs, oraz BARBELL GROUP Dawid Białowąs. Rozdział 1.

REGULAMIN. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez BARBELL GROUP Alicja Białowąs, oraz BARBELL GROUP Dawid Białowąs. Rozdział 1. REGULAMIN REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez BARBELL GROUP Alicja Białowąs, oraz BARBELL GROUP Dawid Białowąs. Rozdział 1. Definicje Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2017

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2017 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2017 Organizatorem Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do:

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do: Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom oraz Redakcja kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego wspólnie z Honorowym Gospodarzem Zakładem Farmaceutycznym UNIA Spółdzielnia Pracy mają przyjemność zaprosić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator Konferencji Organizatorem Regionalnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec.

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do:

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do: Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom oraz Redakcja kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego wspólnie z Honorowym Gospodarzem AVON Operations Polska Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, prawa i obowiązki stron oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO Każda osoba zarządzająca ludźmi powinna dbać o budowanie autorytetu i wizerunku profesjonalisty. Skuteczne zarządzanie ludźmi to klucz do sukcesów personalnych danego kierownika oraz do realizacji celów

Bardziej szczegółowo

lub także za pracownika w 2014r. pracy kontroli ZUS Nova Skills ia@novaskills.pl

lub także za pracownika w 2014r. pracy kontroli ZUS Nova Skills ia@novaskills.pl 19-20.08.2014 Sopot LetniaSzkołaPrawaPracy2014 -optymalizacjazatrudnienia,zabezpieczeniepracodawcy, najnowszeiplanowanezmianyprawne2013/2014 Zatrudnianie pracowników jest skomplikowanym procesem prawnym

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia. Cedzyna, r. w w w. i r w u. p l. w w w. i r w u. p l

Oferta szkolenia. Cedzyna, r. w w w. i r w u. p l. w w w. i r w u. p l Oferta szkolenia WYKONALNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ORAZ INNE PRAWA I OBOWIĄZKI WIERZYCIELA W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W OPARCIU O PRAKTYKĘ ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH ORAZ ORZECZNICTWA SĄDOWEGO (ZAJĘCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 7 października 2016 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 Organizatorem Konferencji Siła Międzynarodowych Zespołów jest ETTA Monika Chutnik z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Czym są dane osobowe? Jakie znaczenie dla Twojej Firmy ma ich przetwarzanie? W jaki sposób możemy legalnie zbierać i przetwarzać dane osobowe osób fizycznych? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2015 Organizatorem Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest Spółka Jawna Zacharzewska, Flis,

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Delegowanie zadań i motywowanie pracowników to kluczowe kompetencje menedżerskie. Od skuteczności tego procesu zależy zaangażowanie pracowników w rozwój firmy oraz przyczynianie się do jej sukcesów. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE ZAGADNIENIA GŁÓWNE System negocjacyjny mechanizmy Przygotowanie do negocjacji W konflikcie gracze i plan gry Kluczowe czynniki negocjacji Rozmowy przy stołach negocjacyjnych i "za kotarą" Skuteczność w

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja Łódź 28-29 listopada 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r.

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r. Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia 27.01.2017 r. 1. Organizator Organizatorem szkoleń jest FCPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska

Bardziej szczegółowo