Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych A III - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do warunków wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznej Część B CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU

2 NAZWA ZAMÓWIENIA Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej Szczecin ADRES OBIEKTU Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie ul. Przejazd Ostrów Grabowski, Szczecin AUTORZY OPRACOWANIA dr inż. Dariusz WALASEK mgr inż. Teresa MOSAK RURKA mgr inż. Tomasz BOCZKOWSKI mgr inż. Piotr MILC mgr inż. Michał BASIAK SOCOTEC Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie Warszawa Tel Fax AUTORZY WERSJI ZWERYFIKOWANEJ OPRACOWANIA INTER-BIS Biuro Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. Al. Marszałka Focha 35/5 Tel.: FAKS: DATA WYKONANIA Czerwiec 2010 r. Sierpień 2010r. 1

3 NAZWY I KODY CPV ROBÓT BUDOWLANYCH Kody główne zamówienia Lp Kod CPV Opis Roboty budowlane w zakresie spalania odpadów Piece do spalania odpadów Usługi do instalowania pieców do spalania odpadów Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kody uzupełniające zamówienia grupa robót klasa robót kategoria robót Kody i nazwa zamówienia wg CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty konstrukcyjne Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalacje mechaniczne 2

4 SPIS ZAWARTOŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO...12 A.I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP DEFINICJE ZAKRES ZAMÓWIENIA ZAKRES ROBÓT CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ INSTALACJI OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Ogólna koncepcja instalacji Segmenty (węzły) technologiczne Ogólne wymagania dla obiektów, urządzeń i procesów WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW Segment przyjmowania i tymczasowego magazynowania odpadów Ważenia i dokumentowanie ilości i źródła dostarczonych odpadów Układ hali wyładunkowej i bunkra oraz jego pojemność Stanowiska rozładunkowe w hali wyładunkowej i ich liczba Załadunek odpadów do paleniska Segmenty spalania odpadów i odzysku ciepła Wykres spalania i dopuszczalne parametry spalania Bilans energetyczny ZTUO Palenisko rusztowe i urządzenia towarzyszące Kocioł odzyskowy Zespoły powietrza pierwotnego i wtórnego oraz recyrkulacji spalin oraz zespoły podgrzewania powietrza pierwotnego Zespoły rozruchu kotła Odprowadzanie odpadów procesowych z paleniska kotła Segment energetycznego wykorzystania wytworzonej pary Konfiguracja segmentu Gospodarka kondensatem i wodą zasilającą Wydajność produkcji pary, parametry pary Zespół wyprowadzenia mocy elektrycznej Zasilanie awaryjne Segment oczyszczania i odprowadzania spalin Ogólne właściwości systemu oczyszczania spalin Redukcja emisji tlenków azotu metodą SNCR Elektrofiltr Absorpcja kwaśnych zanieczyszczeń HCl + HF oraz SO Adsorpcja substancji organicznych, PCDD/F oraz rtęci i innych metali ciężkich Wymagania gwarancyjne parametrów emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych Pozostałości stałe Monitoring emisji Kominy Zagospodarowanie ścieków Segmenty zagospodarowania odpadów procesowych z instalacji Segmenty waloryzacji żużli Schemat chemicznego stabilizowania i zestalania odpadów procesowych Segment kwaśnego ekstrahowania popiołów lotnych z kotłów i pyłów odpylania spalin 50 3

5 Spis zawartości 7.8. Segmenty procesowe zespołów pomocniczych instalacji Stacja przygotowania zdemoralizowanej wody zasilającej i procesowej Segment oczyszczania ścieków technologicznych Oczyszczanie wód opadowych i roztopowych Segment magazynowania i zasilania ZTUO olejem opałowym lekkim Instalacja sprężonego powietrza Zabezpieczenia ppoż Systemy sterowania i regulacji procesowej w segmencie spalania, odzysku ciepła, energetycznym i oczyszczania spalin Wymagane przyłącza oraz zakres ich wykonania Sieć wodociągowa i ppoż Sieci kanalizacyjne Przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej Przyłącze do Spółki Wodnej Międzyodrze Instalacje elektryczne Instalacja telefoniczna Sygnalizacja pożarowa Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych Gwarancja emisji do powietrza Gwarancja emisji wyprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych Gwarancja temperatury spalin i czasu przebywania w komorze paleniskowej Gwarancja zawartości niespalonego węgla w popiele oraz strat prażenia Gwarancja poziomu hałasu Gwarancja jakości procesu stabilizacji i zestalania odpadów procesowych Gwarancja trwałości rusztu Gwarancja żywotności wymurówki pieca Gwarancja żywotności powierzchni grzewczych kotła Gwarancja wydajności instalacji Gwarancja braku błędów konstrukcyjnych Gwarancja trwałości filtrów workowych* Gwarancja dyspozycyjności instalacji Gwarancja mocy elektrycznej i cieplnej Gwarancja ciśnienia i temperatury pary przegrzanej Gwarancja zużycia materiałów, chemikaliów i paliwa wspomagającego oraz energii elektrycznej na potrzeby własne ZTUO Próby i testy Niedotrzymanie gwarancji (parametrów gwarantowanych i weryfikowanych) Gwarancja emisji do powietrza Gwarancja emisji wprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych Gwarancja temperatury spalin i czasu przebywania w komorze Gwarancja zawartości niespalonego węgla w popiele oraz strat prażenia Gwarancja poziomu hałasu Gwarancja jakości procesu stabilizacji i zestalania odpadów procesowych Gwarancja trwałości i długości życia rusztu Gwarancja żywotności wymurówki pieca Gwarancja żywotności powierzchni grzewczych kotła Gwarancja wydajności instalacji Gwarancja dyspozycyjności instalacji Gwarancja mocy elektrycznej i cieplnej Gwarancja ciśnienia i temperatury pary przegrzanej Gwarancja trwałości filtrów Workowych Gwarancja braku błędów konstrukcyjnych Gwarancja zużycia materiałów, chemikaliów i paliwa wspomagającego AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakładane efekty ekologiczne Dane ilościowe i parametry strumienia odpadów Emisje do środowiska Uwarunkowania lokalizacyjne ZTUO Zabudowa mieszkaniowa

6 Spis zawartości Zabudowa okoliczna Komunikacja Dojazd do placu budowy Zagospodarowanie terenu Warunki klimatyczne Warunki formalno prawne przygotowania inwestycji Dostępność mediów Flora, fauna, obszary chronione Stan środowiska gruntowo-wodnego oraz warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych A.II OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCY CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I ŻĄDANIA PROJEKTOWE Trwałość projektowanych robót i instalacji Rozwiązania architektoniczno-przestrzenne Zgodność urządzeń Standaryzacja metryczna Przepisy i normy Wymagania BHP i PPOŻ Łatwość utrzymania i konserwacji Ciągi komunikacyjne Hałas Poziom drgań Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z PN-ISO 9836: WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji technicznej i projektowej Zakres dokumentacji technicznej i projektowej Uwarunkowania dotyczące wykonania dokumentacji Podstawa wykonania dokumentacji Mapy do celów projektowych Uzgodnienia i decyzje administracyjne Dokumentacja powykonawcza Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę Wymagania ogólne Ilość i format dokumentów Forma elektroniczna dokumentacji Rysunki, obliczenia, opisy Wymagania dotyczące akceptacji przedłożonej dokumentacji Poprawki do rysunków Nadzory autorskie Plan prób i odbiorów końcowych Zwymiarowanie geodezyjne Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY WYMAGANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE Pozostała niezbędna infrastruktura Segment automatyki kontrolno-pomiarowej i sterowania Automatyka pomiarowa, terenowa, Systemy sterowania i regulacji procesowej w segmencie spalania, odzysku ciepła, energetycznym i oczyszczania spalin

7 Spis zawartości 6.2. Maszyny i urządzenia niezbędne do funkcjonowania linii termicznego przekształcania odpadów Zespoły reagentów Zbiornik na paliwo rozruchowe, wspomagające Instalacja sprężonego powietrza Instalacje napędów hydraulicznych Stacja przygotowania wody kotłowej i procesowej wymagania, techniki przygotowania Zbiorniki Oczyszczanie ścieków technologicznych Oczyszczanie ścieków w mokrej metodzie oczyszczania spalin Linia przesyłu i zasilania energią elektryczną Rurociąg ciepłowniczy łączący ZTUO z miejską siecią ciepłowniczą Część administracyjno socjalno - edukacyjna Laboratorium Warsztat i pomieszczenia garażowe na sprzęt Drogi wewnętrzne i parkingi dla samochodów pracowników i gości ZTUO Zagospodarowanie terenów (trawniki itp.) w tym chodniki Sieci wod - kan, p.poż. ze zbiornikiem i sieci telekomunikacyjne Sieć wodociągowa i p.poż Kanalizacja Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych Instalacja p.poż. ze zbiornikiem Instalacja telefoniczna Sygnalizacja p.poż., monitoring wewnętrzny Sygnalizacja pożarowa Monitoring wewnętrzny Wyposażenie, sprzęt WYMAGANIA DLA AKPIA I SYSTEMU SCADA Automatyka i pomiary Założenia główne Architektura systemu kontroli i sterowania Aparatura pomiarowa i regulacyjna Przepływomierze Pomiary ciśnienia System ciągłego monitoringu emisji spalin System sterowania i wizualizacji Informacje ogólne Struktura systemu Elementy pasywne i aktywne sieci komunikacyjnych Sygnały I/O System sterowania Wymagania dla Systemu SCADA WYMAGANIA DLA SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPRZYRZĄDOWANIA Opis ogólny Rozdział niskiego napięcia Transformatory Turbogenerator Pomiar energii Zasilanie awaryjne Agregat prądotwórczy Zasilanie gwarantowane (UPS) Jakość energii elektrycznej Wyższe harmoniczne

8 Spis zawartości Poziom zakłóceń Kompensacja mocy biernej Rozdzielnice i tablice Rozdzielnice Tablice rozdzielcze i panele sterowania silników Silniki elektryczne Zabezpieczenia silników Sekcja rozruchu silników Oświetlenie Oprawy oświetleniowe Poziomy natężenia oświetlenia Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie awaryjne Okablowanie i przewody Opis ogólny Przewody średniego napięcia Przewody niskiego napięcia Przewody dla sterowania i oprzyrządowania Wykopy kablowe, korytka kablowe Instalacje w budynkach Roboty budowlane Rury kablowe, włączniki, gniazda Bezpieczeństwo Uziemienie Zabezpieczenie odgromowe Systemy blokad Przyciski zatrzymania awaryjnego Przesłony bezpieczeństwa i tabliczki informacyjne Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Ogrzewanie Wentylacja, klimatyzacja WYMAGANIA DLA SIECI I INSTALACJI SANITARNO-TECHNOLOGICZNYCH WYMAGANIA DLA WYPOSAŻENIA I ROBÓT MECHANICZNYCH Określenia podstawowe Ogólne wymogi konstrukcyjne Materiały przeznaczone na spawane elementy Materiały przeznaczone do obróbki plastycznej Materiały odporne na korozję Materiały na odlewy staliwne Materiały na odlewy żeliwne Materiały metale nieżelazne Połączenia spawane Połączenia rozłączne Zabezpieczenia antykorozyjne Zabezpieczenia antykorozyjne elementów konstrukcyjnych obiektów WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA OBIEKTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU A.III OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Informacje o terenie budowy Materiały i urządzenia Sprzęt wykonawcy Transport

9 Spis zawartości 1.6. Wykonanie robót System zapewnienia jakości Program zapewnienia jakości (pzj) Zasady kontroli jakości robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Inspekcje i badania u wykonawcy lub producenta (badania w fazie zakupu) Raporty z badań Badania prowadzone przez Inżyniera Dokumenty budowy Odbiór robót Rodzaje odbiorów robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy Odbiór pogwarancyjny WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty geodezyjno-kartograficzne Informacje ogólne Materiały Sprzęt Środki transportu Wykonanie robót Kontrola jakości robót Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 1.8. warunków wykonania robót budowlanych oraz zawarte są w Klauzuli 7.4 oraz Klauzulach Przepisy związane Roboty ziemne Informacje ogólne Materiały Sprzęt Środki transportu Wykonanie robót Kontrola jakości Odbiór robót Przepisy związane Roboty związane z palowaniem Informacje ogólne Sprzęt Środki transportu Wykonanie robót Kontrola jakości Odbiór robót Przepisy związane Roboty betonowe i żelbetowe Informacje ogólne Materiały Sprzęt Środki transportu Wykonanie robót Kontrola jakości Odbiór robót Przepisy związane Roboty murowe Informacje ogólne Materiały Sprzęt Środki transportu

10 Spis zawartości Wykonanie robót Kontrola jakości Odbiór robót Konstrukcje stalowe Informacje ogólne Materiały Środki transportu Wykonanie robót Kontrola jakości Odbiór robót Roboty budowlano-montażowe Informacje ogólne Wymagania dotyczące materiałów Sprzęt Środki transportu Wykonanie robót Kontrola jakości Roboty wykończeniowe Zakres robót Wymagania dotyczące materiałów Wykonanie robót Kontrola jakości Instalacje technologiczne i sanitarne Informacje ogólne Materiały Sprzęt Środki transportu Wykonanie robót Kontrola jakości Odbiór robót Przepisy związane Sieci technologiczne i sanitarne Informacje ogólne Materiały rur i rurociągów Sprzęt Środki transportu Wykonanie robót Kontrola jakości Odbiór robót Przepisy związane Instalacja AKPIA, system sterowania i wizualizacji Informacje ogólne Wymagania dotyczące materiałów Sprzęt Środki transportu Wykonanie robót Kontrola jakości Odbiór robót Przepisy związane Informacje ogólne dotyczące systemu sterowania Struktura systemu sterowania System sterowania System SCADA Realizacja prac Odbiór robót Szkolenia Instalacje elektryczne i oprzyrządowanie Informacje ogólne Materiały Sprzęt

11 Spis zawartości Środki transportu Wykonanie Kontrola Jakości Odbiór robót Pomiary i próby instalacji elektrycznych Przepisy związane - normy Roboty drogowe Zakres opracowania Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości Odbiór robót Zagospodarowanie terenu, zieleń, mała architektura Informacje ogólne Materiały Sprzęt Transport Wykonanie Robót Kontrola Jakości Robót Odbiór robót Przepisy związane Płatności Wymagania ogólne Płatność za wykonanie Robót ustalana na potrzeby Przejściowych Świadectw Płatności Płatności za prace towarzyszące Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Wykaz norm, ustaw, rozporządzeń i dyrektyw Wykaz ustaw, rozporządzeń i dyrektyw Wykaz wybranych norm elektrycznych Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: Kopia mapy zasadniczej Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkówbłąd! Nie zdefiniowano zakładki Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfer do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Porozumienia. zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

12 Spis zawartości Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związanych z budową i jej przeprowadzeniem Spis rysunków Spis tabel Spis załączników

13 A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO A.I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. WSTĘP Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kompletnego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZTUO) o nominalnej wydajności przekształcanych odpadów komunalnych wynoszącej 20 Mg/h ( Mg/rok), wraz z zaprojektowaniem i budową węzłów do odzysku energii, waloryzacji żużla oraz stabilizowania odpadów procesowych. Inwestycja realizowana będzie na terenie Szczecina. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt znajduje się na liście indykatywnej, działanie 2.1, zadanie inwestycyjne nr (lista na styczeń 2010 r.) i finansowane będzie z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podstawowym zadaniem Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Opadów jest termiczne przekształcanie odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energetycznym. Realizacja inwestycji ma na celu rozwój systemu gospodarki odpadami na terenie Szczecina i dostosowanie jego stanu do wysokich standardów ekologicznych, co umożliwi spełnienie obowiązujących oraz przewidzianych do wprowadzenia w przyszłości wymagań prawnych, oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Dlatego też, wymogi zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz wymagana technologia termicznego przekształcania odpadów, powinny spełniać rygorystyczne przepisy krajowe, UE oraz wymagania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) zarówno obowiązujące w chwili publikacji niniejszego dokumentu, jak i przewidziane do wprowadzenia w przyszłości. 12

14 2. DEFINICJE Gdziekolwiek w Wymaganiach Zamawiającego użyto jednego z określeń, wymienionych poniżej, należy je rozumień w następujący sposób: Inżynier osoba wyznaczona przez Zamawiającego i wymieniona w Załączniku do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera] Polecenie Inżyniera wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy Polskie Prawo Budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi, Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42), Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania Robotami SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759) PFU - Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. Rysunki Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego i wymienione w decyzji Komisji Europejskiej przyznającej dofinansowanie projektu ze środków Fundusz Spójności Roboty niekwalifikowane - Roboty niezidentyfikowane w ww. decyzji, wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. Projekt - Dokumenty Wykonawcy Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia, Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania 13

15 Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe, Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, adaptacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego, Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, Urządzenia budowlane - związane z obiektem budowlanym, urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, Plac budowy - przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których maja być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, wyspecyfikowane w Kontrakcie, jako tworzące część Terenu Budowy Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. Poziom terenu - rzędna terenu w danym miejscu działki budowlanej, Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych, Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, Dokumentacja budowy - oznacza dokumenty wymienione w rozdziale wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji technicznej i projektowej, Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, Pozwolenie wodno-prawne w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami Pozwolenie zintegrowane w rozumieniu Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami Pozwolenie na użytkowanie decyzja administracyjna pozwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego wymagana w razie potrzeby przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska Parametr gwarantowany parametr, który powinien być bezwzględnie dotrzymany przez Wykonawcę. Niedotrzymanie Parametru gwarantowanego stanowi negatywną przesłankę wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Parametr weryfikowalny parametr powinien być dotrzymany przez Wykonawcę. Niedotrzymanie parametru weryfikowanego nie stanowi negatywnej przesłanki do wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jednakże będzie to oznaczało, że Roboty zostały wykonane niepoprawnie Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 14

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi 24 kwiecień 2012r. POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r.

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r. Beneficjent projektu - PUHP LECH Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia po roku eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

Doświadczenia po roku eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Doświadczenia po roku eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie Elżbieta Streker-Dembińska Forum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wybudowania windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących,

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Białystok

Inwestor: Miasto Białystok Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 30.12.2009 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-204/09-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wybudowania windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie inwestycyjne: Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie ZAMAWIAJĄCY: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r. Sygn. Akt 1/A/2006

Gdańsk, dnia r. Sygn. Akt 1/A/2006 Sygn. Akt 1/A/2006 Gdańsk, dnia 28.08.2006 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie Programów Funkcjonalno - UŜytkowych na budowę budynku lub zespołów budynków mieszkalnych wraz

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 2 1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów... 2

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Nowohuckie Centrum Kultury Adres: al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków Województwo małopolskie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Spotkanie z Radą Osiedla Kapuściska w dniu 25 października 2012r. Geneza Projektu ZTPOK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 23.5.2013 r.

DECYZJA KOMISJI. z dnia 23.5.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.5.2013 C(2013) 2972 final DECYZJA KOMISJI z dnia 23.5.2013 r. dotycząca dużego projektu Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ProNatura 20/10/2011- ID:2011-145706 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania:

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: PRZEBUDOWA WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania. 23.11.2010 POLEKO, Poznań. dr Ryszard Strzelecki, ESWET

Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania. 23.11.2010 POLEKO, Poznań. dr Ryszard Strzelecki, ESWET Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania Zalety Waloryzacji Energetycznej Odpadów dla środowiska 23.11.2010 POLEKO, Poznań dr Ryszard Strzelecki, ESWET

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA

Spis treści PRZEDMOWA Spis treści PRZEDMOWA 1. ODPADY NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU 1.1. Odpady niebezpieczne a środowisko 1.2. Definicja odpadów niebezpiecznych oraz ich klasyfikacja 1.3. Źródła powstawania odpadów 1.4. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WYKONANIA MODERNIZACJI KOTŁOWNI. Szczegółowy opis do przedmiotu zamówienia

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WYKONANIA MODERNIZACJI KOTŁOWNI. Szczegółowy opis do przedmiotu zamówienia Załącznik do SIWZ nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WYKONANIA MODERNIZACJI KOTŁOWNI Szczegółowy opis do przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386565-2016:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_olawazwik 18/01/2011- ID:2011-008264 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A Warunków i Odbioru Robót (STWiOR)

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A Warunków i Odbioru Robót (STWiOR) S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A Warunków i Odbioru Robót (STWiOR) IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nazwa Obiektu: Adres Obiektu: Inwestor: Budowa czyszczaków na rurociągach osadowych wraz z komorą

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Wymagania ogólne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne OBIEKT / TEMAT: Budowa Domu Pomocy Dla Niepełnosprawnych, instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, instalacja

Bardziej szczegółowo

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Załącznik 2.4. Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Załącznik nr 2.4.: Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA POMIARÓW ZEROWYCH I POMIARÓW GWARANCYJNYCH... 3 2.4.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Informacja BIOZ Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania... 12 2. Inwestor... 12 3. Cel i zakres opracowania... 12 4. Informacja BIOZ... 12 4.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

PUHP LECH Spółka z o.o.

PUHP LECH Spółka z o.o. Podstawowe dane techniczne ZUOK w Białymstoku Nominalna wydajność linii termicznego przekształcania odpadów 15,5 Mg/h (ok. 120 000 Mg/rok) Średnia projektowa wartość opałowa zmieszanych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Program Funkcjonalno - Użytkowy Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-05 INSTALACJA GAZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-05 INSTALACJA GAZOWA Załącznik nr 8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-05 INSTALACJA GAZOWA GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych KLASA 45330000-9 Roboty instalacyjne KATEGORIA 45333000-0

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo