PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS /10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/JRP/05/08/2012 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Olsztyn, grudzień 2012 r.

2 NAZWA PROJEKTU: SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE. BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Nr projektu WND-POiS /10 NAZWA KONTRAKTU: Projektowanie i Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Konrakt Nr 1 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/JRP/05/08/2012 Adres inwestycji: Olsztyn, Track-Wschód NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa 3, Olsztyn, POLSKA NIP , Regon , KRS , kapitał zakł.: ,- PLN tel.: , fax.: , OPRACOWANIE: Zespół JRP Zamawiającego: Michał Lubieniecki, Kierownik JRP Alicja Wodecka, Główna Księgowa Beata Bagińska, Specjalista ds. zamówień publicznych ZATWIERDZENIE: Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO): Ryszard Szymański Prezes Zarządu: Adam Sierzputowski SPIS ZAWARTOŚCI: A. Część opisowa B. Część informacyjna Część III PFU Strona 2 z 228

3 Nazwy i kody robót wg CPV Główny przedmiot: Grupa robót CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót CPV Roboty inżynieryjne i budowlane Kategoria robót CPV Roboty budowlane w zakresie robót Dodatkowe przedmioty: CPV inżynieryjnych, z szybów i kolei podziemnej Zakłady uzdatniania odpadów wyjątkiem mostów, tuneli, Grupa robót CPV Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne Klasa robót CPV Usługi inżynieryjne Kategoria robót CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Grupa robót CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Kategoria robót CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych CPV Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych Część III PFU Strona 3 z 228

4 SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 8 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia Geneza Projektu Cele realizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zakres zamówienia Projektowanie Wymagana dokumentacja Błędy w Dokumentach Zamawiającego Format i ilość opracowań Budowa i Urządzenia Podział Zamówienia na Odcinki Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający Lokalizacja Dojazd do placu budowy Warunki geologiczno-inżynierskie Warunki klimatyczne Zagospodarowanie terenu Charakterystyka rejonu obsługiwanego przez ZUOK Olsztyn Prognoza demograficzna Prognoza ilościowa i jakościowa odpadów System zbierania odpadów Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Ogólne wymagania eksploatacyjne Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe Minimalne wymagania technologiczne Szczególne wymagania, którym winien odpowiadać ZUOK OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania ogólne Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania terenu budowy Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do architektury obiektów Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do konstrukcji obiektów Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do izolacji Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń zewnętrznych Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń wewnętrznych Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wyposażenia Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do instalacji Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciw-pożarowych Wymogi BHP Łatwość utrzymania i konserwacji Ciągi komunikacyjne (technologiczne), pomosty obsługowe 77 Część III PFU Strona 4 z 228

5 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zagospodarowania terenu Wymagania szczegółowe Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów Obiekty budowlane wymagane do realizacji w ramach Robót Budynek wagowy Stanowisko ważenia dwupojazdowe Budynek administracyjno-socjalny Hala główna mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Wymagania szczegółowe, co do wykonania i wyposażenia Punktu przyjmowania odpadów (PPO) Wymagania szczegółowe, co do wykonania i wyposażenia segmentu biologicznego przerobu odpadów (SBP) Wymagania szczegółowe, co do wykonania i wyposażenia hali segmentu mechanicznego przetwarzania odpadów oraz produkcji paliwa zastępczego (SMP) Wymagania szczegółowe, co do wykonania i wyposażenia Sortowni odpadów opakowaniowych selektywnie zbieranych (SOO) Budynek instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD, urządzeń elektrycznych i elektronicznych (DOW) i warsztatu Segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych (MON) Segment instalacji przetwarzania i magazynowania odpadów budowlanych (IPOB) Garaże dla pojazdów kołowych Stanowisko mycia kół i pojemników na odpady Stacja paliw Ogrodzenie Zieleń izolacyjna i dekoracyjna Wymagania Zamawiającego odnośnie pozostałej infrastruktury technicznej Drogi i place Wjazd na teren Zakładu Dojazd do obiektów w centralnej części Zakładu Droga ppoż do bramy awaryjnej Place manewrowo-postojowe Chodniki Miejsca postojowe pojazdów Personelu Zamawiającego Przewidywany ruch pojazdów na terenie Zakładu Nawierzchnie Sieci na terenie Zakładu Sieci wodociągowe Sieć wodociągowa dla celów socjalno-bytowych Sieć wodociągowa dla celów przeciwpożarowych Studzienka odwadniająca Sieci kanalizacyjne Sieć kanalizacji sanitarnej Sieć kanalizacji technologicznej Kanalizacja deszczowa Obiekty na sieciach kanalizacyjnych Zbiornik oczyszczonych wód deszczowych z funkcją ppoż Sieci i instalacje energetyczne Sieć rozdzielcza NN i SN 164 Część III PFU Strona 5 z 228

6 Rozdzielnica główna niskiego napięcia i średniego napięcia Rozdzielnice obiektowe Ochrona i oprzyrządowanie Silniki Zasilanie gwarantowane (UPS) Oświetlenie wewnętrzne i gniazda elektryczne Uziemienie i instalacja odgromowa Sieć oświetlenia terenu Sieci słaboprądowe Sieć telefoniczna Sieć teleinformatyczna Sieć telewizji przemysłowej Sieć sygnalizacji alarmowo-pożarowej Kanalizacja teletechniczna Sieć elektronicznego systemu bezpieczeństwa Sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Wentylacja i klimatyzacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Prawo dostępu do Placu Budowy Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania Placu Budowy Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót Organizacja Robót Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Zaplecze biurowe z salą narad Zaplecze socjalno-bytowe Toalety przenośne Parking Wymogi dotyczące warunków pracy Personelu Wykonawcy Warunki dotyczące organizacji ruchu Ogrodzenie, zabezpieczenie Placu Budowy Wymagania dotyczące materiałów budowlanych Zaopatrzenie Robót w media niezbędne do realizacji budowy Wymagania dotyczące wytyczenia Robót Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Źródła uzyskania materiału (gruntu, kruszyw) Pozyskiwanie materiałów miejscowych Przechowywanie i składowanie materiałów Zasady wykorzystania gruntów Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport gruntów Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu Odwodnienia robót ziemnych Odwodnienie wykopów 204 Część III PFU Strona 6 z 228

7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Place i drogi technologiczne Sieci wodno-kanalizacyjne Instalacje wewnętrzne wodne i sanitarne, elektryczne, ciepłownicze Roboty wykończeniowe Próby odbiorowe Próby Końcowe Próby Eksploatacyjne Warunki odbioru Robót Rodzaje odbiorów Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności Odbiór przejęcie Robót Gwarancje Gwarancje technologiczne Parametry minimalne Gwarancje jakości Robót Niezawodność i dostępność Szkolenia 218 B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA / ZAŁĄCZNIKI DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego INNE DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO 227 Część III PFU Strona 7 z 228

8 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia Geneza Projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu oraz dostawą sprzętu transportowego, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zamówienie stanowi główną część projektu zatytułowanego System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, w ramach którego Zamawiający prowadzi 3 postępowania przetargowe dotyczące robót budowlanych, 1 dotyczące dostaw oraz 3 postępowania dotyczące usług. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny infrastruktura i środowisko, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Realizacja inwestycji jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapisów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na rok 2014 i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata , które mają na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Przedsięwzięcie zasięgiem działania będzie obejmować 37 gmin środkowej części województwa warmińskomazurskiego, zlokalizowanych na terenie 8 powiatów. Prace budowlane będą prowadzone na terenie następujących gmin: 1. Gmina miejska Olsztyn 2. Gmina wiejska Mrągowo (Polska Wieś) 3. Gmina wiejska Lidzbark Warmiński (Medyny) 4. Gmina Dywity 5. Gmina Biskupiec (Adamowo) 6. Gmina Mikołajki (Zełwągi) 7. Gmina Kiwity (Kierwiny) 8. Gmina Sępopol (Długa) 9. Gmina Barczewo (Łęgajny) 10. Gmina Pisz (Kocioł Duży) 11. Gmina Szczytno (Trelkowo). Projektowany w ramach Przedsięwzięcia system gospodarki odpadami będzie docelowo obsługiwać ok. 520 tyś. mieszkańców (wg prognozy dla roku 2020), zamieszkujących powierzchnię 8654 km 2. Podstawowym założeniem systemu jest budowa specjalistycznego zakładu, którego działalność spowoduje redukcję ilości odpadów kierowanych na składowiska i przyczyni się do wdrożenia organizacji systemu odzysku surowców wtórnych. Poprzez zamknięcie i rekultywację składowisk projekt przyczyni się również do przywrócenia walorów przyrodniczych obszarom zdegradowanym. Część III PFU Strona 8 z 228

9 Przewiduje się iż system będzie się składał docelowo z 3 stacji przeładunkowych (w tym dwóch stacji z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów - PDGO) oraz z 1 zakładu zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów w Olsztynie. Balast poprocesowy będzie składowany w kwaterze regionalnego składowiska odpadów w Wysiece (gm. Bartoszyce). Zakłada się powstanie 3 stacji przeładunkowych w następujących lokalizacjach: Stacja przeładunkowa z PDGO Medyny (gm. Lidzbark Warmiński), Stacja przeładunkowa z PDGO Polska Wieś (gm. Mrągowo), Stacja przeładunkowa Trelkowo (gm. Szczytno). Rysunek 1 Schemat przepływu odpadów miedzy instalacjami Żródło: oprac. własne Projekt przewiduje również przeprowadzenie intensywnej akcji edukacji ekologicznej oraz promocji Przedsięwzięcia. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie jest warunkiem osiągnięcia standardów ekologicznych i prawnych wymaganych przez Unię Europejską. Część III PFU Strona 9 z 228

10 Wymogi zawarte w niniejszym PFU oraz wymagana technologia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem materiałowym i produkcją paliwa alternatywnego spełnia rygorystyczne przepisy krajowe, UE oraz wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). W ramach Przedsięwzięcia przewidziano realizację następującego zadania: Projekt i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem materiałowym i produkcją paliwa alternatywnego; zadanie będzie obejmować: a) budynek wagowy i dwa stanowiska ważenia pojazdów, b) 1 linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych, z produkcją paliwa alternatywnego z odpadów, o przepustowości nominalnej Mg/rok; c) 1 linia sortowania odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki, o przepustowości nominalnej Mg/rok; d) segment demontażu odpadów wielkogabarytowych, AGD oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zapleczem, o przepustowości 2500 Mg/rok, e) segment recyklingu odpadów budowlanych zbieranych selektywnie, z instalacją kruszenia i segregacji gruzu, o przepustowości 5000 Mg/rok, f) magazyn odpadów niebezpiecznych o przepustowości 1000 Mg/rok, g) zaplecze techniczne garaże, boksy magazynowe, kotłownia lokalna/ węzeł cieplny, stacja kontererowa paliw itp. h) budynek administracyjno-socjalny, i) automatyczna myjnia kół i podwozi oraz stanowisko mycia pojemników/ kontenerów na odpady, j) instalacje i sieci wewnątrzzakładowe (wod-kan, c.w.u., c.o., gazowe, energetyczne, słaboprądowe), AKPiA z wizualizacją, k) wewnętrzne drogi i place manewrowe, l) ogrodzenie i zieleń użytkowa i ochronna; W zakresie inwestycji przewidziano: projektowanie, wytyczenie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wymaganych przepisami prawa, szkolenia, próby końcowe, próby eksploatacyjne, uprzątnięcie placu budowy, Część III PFU Strona 10 z 228

11 usunięcie wad, wszelkie inne roboty, niezbędne do pełnego przejęcia zadania przez Zamawiającego Cele realizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Celem realizacji Przedsięwzięcia jest doprowadzenie systemu gospodarki odpadów dla 37 gmin regionu do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów Polski i UE oraz zapewnienie możliwości wieloletniego unieszkodliwiania odpadów w sposób marginalizujący składowanie na składowiskach. Zamawiający oczekuje, iż realizacja Projektu doprowadzi do osiągnięcia określonych celów społeczno-gospodarczych, a w szczególności: dostosowania systemu gospodarki odpadami na terenie objętym Przedsięwzięciem do wymagań formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych, określonych w obowiązującym prawodawstwie krajowym i unijnym, poprzez objęcie 100% populacji mieszkańców regionu (tj. ok. 520 tyś ludzi) zorganizowanym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów, zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi systemu gospodarowania odpadami, zdecydowanego ograniczenia składowania odpadów w sposób niekontrolowany, zmniejszenia kosztów unieszkodliwiania w porównaniu do kosztów składowania odpadów na składowiskach poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz produkcję paliwa alternatywnego z odpadów zmieszanych; zachowania przez region wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych, podniesienia świadomości społecznej w zakresie gospodarowania odpadami i ochronę środowiska w wyniku działań edukacyjnych związanych z projektem, poprawy konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności, zapewnienia warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych, zwiększenia atrakcyjności lokalnego rynku pracy poprzez kreowanie nowych miejsc pracy zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach ze 100% w chwili obecnej do 23% w wyniku powstania Zakładu, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych powstających podczas procesu składowania. Uwzględniając wszystkie powyższe uwarunkowania, podstawowym celem, jaki chce osiągnąć Zamawiający, jest maksymalizacja produkcji paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych przy ograniczeniu składowania pozostałości poprocesowych do minimum. Cel ten musi być osiągnięty przy możliwie najniższych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych, dlatego kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. Spośród dostępnych technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów założony cel można osiągnąć przy zastosowaniu kilku podstawowych rozwiązań, posiadających kilanaście wariantów w zależności od producenta, wśród których Zamawiający dopuszcza biosuszenie odpadów lub rozwiązanie równoważne. W jego wyniku Część III PFU Strona 11 z 228

12 przy stosunkowo małym wkładzie energetycznym do procesu (napowietrzanie) można osiągnąć efekt zmniejszenia masy i wilgotności odpadu, co zdecydowanie polepsza możliwość rozdzielenia frakcji w czasie sortowania oraz polepsza jakość produkowanego paliwa. Stosunkowo mała jest również ilość pozostałości poprocesowych, które muszą być skierowane do składowania na składowisku, a ich uciążliwość jest niewielka (frakcja o charakterze neutralnym, dopuszczona do składowania na składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne). Spalanie odpadów, jak również rozwiązania wykorzystujące suszenie odpadów z wykorzystaniem energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych, są rozwiązaniem zbyt kosztownym dla regionu, który będzie obsługiwany przez system. Kompostowanie jako ostateczny cel zagospodarowania frakcji biodegradowalnej nie jest dopuszczone przez Zamawiającego, ponieważ w jego efekcie powstaje kompost słabej jakości nie spełniający kryteriów prawnych, którego zagospodarowanie jest wątpliwe w świetle unijnych wymagań ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych. Ze względu na znane Zamawiającemu oczekiwania przyszłego odbiorcy paliwa z odpadów (MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie), który będzie oczekiwał odpowiedniej jakości paliwa, zwłaszcza w odniesieniu do jego wilgotności, prowadzenie pośredniego kompostowania intensywnego frakcji biodegradowalnej jest niepotrzebnym wydłużeniem i podrożniem procesu technologicznego. Wykonawca odpowiada za wybór odpowiedniego rozwiązania, umożliwiającego realizację wspomnianych wyżej celów Zamawiającego. Każde rozwiązanie uwzględniające procesy mechaniczne i biologiczne (tlenowe, beztlenowe), z wyjątkiem kompostowania prowadzącego do produkcji kompostu, jako jednego z produktów finalnych, pozwalające na uzyskanie paliwa dobrej jakości (jak opisano w dalszej części PFU) będzie spełniało oczekiwania Zamawiającego Zakres zamówienia Zamawiający informuje, że Kontrakt wykonywany będzie w formule zaprojektuj i zbuduj, w oparciu o podręcznik ( Żółta Książka ): WARUNKI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie pierwszego wydania 1999 Federation Internationale des Ingenieurs Conseils FIDIC). Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Wytyczenie, Roboty, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego Projektowanie Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z niniejszym SIWZ, Kontraktem i postanowieniami Prawa polskiego. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, spełniających kryteria podane w Ogłoszeniu o Zamówieniu, będącym częścią Dokumentacji Przetargowej. Roboty zostaną zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najlepszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT) wymaganą Prawem polskim. Część III PFU Strona 12 z 228

13 Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. Proponowana technologia powinna zostać potwierdzona wieloletnią eksploatacją w działających zakładach na terenie Europy. Zamawiający oceni dobraną technologię oraz jej niezawodność w warunkach eksploatacyjnych, czy jest ona zgodna z jego wymaganiami, na podstawie dokumentacji załączonej do oferty Wykonawcy Koncepcji Technicznej Propozycji Wykonawcy załączonej do Oferty. Wykonawca załączy do swojej oferty Wstępną Koncepcję Techniczną wg wymagań wskazanych w dokumentacji przetargowej, w której szczegółowo opisze wybraną technologię oraz wskaże koszty eksploatacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad Wymagana dokumentacja Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623) z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981), z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 28, poz. 145) z rozporządzeniami wykonawczymi, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz z późniejszymi zmianami), wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa, w tym m.in.: 1. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500, zawierającej: elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, łącznie z granicami własności działek, opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg, itp. usytuowanie zieleni wysokiej i niskiej, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, 2. opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623) oraz ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Część III PFU Strona 13 z 228

14 Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi do wglądu 6 egzemplarzy w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych I części Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inżyniera odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi, trzeci, czwarty i piąty egzemplarz Inżynier przekaże Zamawiającemu, szósty pozostanie w posiadaniu Inżyniera; Wykonawca zapewni odpowiednią ilość dodatkowych egzemplarzy na potrzeby swoich Podwykonawców; 3. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym pozwolenia na budowę; Zamawiający wykonał raport o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Przedsięwzięcia i zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest do aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w związku z oferowaną przez siebie technologią. Wykonawca po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej na swój pisemny wniosek otrzyma pełnomocnictwo Zamawiającego do przeprowadzenia tej procedury Nie jest konieczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, bowiem obszar realizacji Przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w odniesieniu do budowy magistrali wodociągowej zasilającej ZUOK oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wód deszczowych z terenu ZUOK Zamawiający informuje, że rozpoczął procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Uzyskanie pozwolenia na budowę, jak wspomniano powyżej, leży po stronie Wykonawcy, w odniesieniu do budowy magistrali wodociągowej możliwe jest uzyskanie pozwoleń etapowych. Wykonawca odpowiada za opracowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację zakładu, może rozpocząć procedurę jego uzyskania już od momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem powyższych uzgodnień i pozwoleń (ciążących na Wykonawcy) powinny być wliczone w cenę Oferty. 4. opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów, obejmującego co najmniej: w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: opis techniczny, ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi rysunkami montażowymi dla wszystkich konstrukcji, szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261:2002, PN-ISO 8991:1996, PN-EN 22553:1997 zgodnie z projektem Część III PFU Strona 14 z 228

15 budowlanym; do rysunków należy dołączyć wykazy stali, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO :2002, szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych, wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO :2001 i PN-EN ISO :2002, PN-EN ISO :2002 i PN-EN ISO :2004, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje), wymagania dotyczące powłok lakierniczych: ilość warstw, grubość jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO :2001, wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461:2000, PN-EN ISO 14713:2000 i PN-H-04684:1997, wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska (wg PN- EN 206-1:2003), projektowany sposób ochrony materiałowo-strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu, rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz wraz z aranżacją wnętrz; szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego, rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety drogi oraz szczegóły dotyczące odwodnienia, ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace pomocnicze, rysunki przedstawiające szczegóły ogrodzenia (w tym tymczasowego) i jego rozmieszczenie, specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji, ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego, opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; Część III PFU Strona 15 z 228

16 w zakresie montażu Urządzeń: opis techniczny, rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile, widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe, schematy technologiczne Urządzeń, prezentujące ich parametry technicznotechnologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPIA, szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe, prezentujące sposób montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiałów montażowych, projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego, opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót, w zakresie oznakowania, wyposażenia w sprzęt, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: opis techniczny, wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie, wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych, w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo wentylacyjnych: opis techniczny, plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót, obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp. profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów, rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów rurociągów, opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; w zakresie instalacji elektrycznych: Część III PFU Strona 16 z 228

17 opis techniczny, schematy dla poszczególnych rozdzielni, dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, dokumentację oświetlenia, dokumentację instalacji odgromowej, plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, listę kabli, tabele/rysunki powiązań kablowych opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; w zakresie AKPiA i robót telekomunikacyjnych: opis techniczny, schematy technologiczno-pomiarowe, listę pomiarów, rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno- pomiarowej, bazę danych systemu cyfrowego, schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek, zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń, zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, listę kabli, tabele/rysunki powiązań kablowych opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 5. opracowanie makiety Zakładu w celach informacyjnych i szkoleniowych, do ustawienia w holu wejściowym budynku administracyjno-socjalnego; 6. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), zawierającego co najmniej: zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów, wykaz istniejących obiektów budowlanych (jeśli dotyczy), wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Część III PFU Strona 17 z 228

18 wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 7. opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót, 8. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami, w zakresie i formie wskazanej dla Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; ponadto wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do wglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 9. opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia, a także szkolić swój przyszły personel, zawierające co najmniej: wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych, opis trybu działania wszystkich systemów, schemat technologiczny instalacji, plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych, specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób końcowych, procedury przestawień sezonowych, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii, wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu; model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne, lokalizację, unikalny numer (oznaczenie), umożliwiający odnalezienie na schematach, wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i innych materiałów eksploatacyjnych, Część III PFU Strona 18 z 228

19 System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją i w okresie pogwarancyjnym, zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, listę zalecanych smarów i ich równoważników, listę normalnych pozycji zużywalnych, listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Eksploatatora, obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych, schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, dokumentację oprogramowania komputerów; dokumentacja powinna posiadać odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nieposiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Inżyniera. Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika; certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane, wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp, instrukcje stanowiskowe; 10. dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) Urządzeń, wraz z: częścią rysunkową, obejmującą: schematy procesu i instalacji, kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia, opis wszystkich komponentów/ jednostek Urządzeń/ systemów i ich części, założenia projektowe dla komponentów/ jednostek Urządzeń/ systemów, certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), schemat połączeń elektrycznych, specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, częścią instalacyjną, obejmującą opis: wymagań dotyczących instalacji, Część III PFU Strona 19 z 228

20 wymagań dotyczących obchodzenia się ze sprzętem i jego przechowywania, zaleceń dotyczących magazynowania i montażu, częścią obsługową, obejmującą opis: obsługi, konserwacji, naprawy; 11. opracowanie Programu Prób Końcowych, w tym Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: (1) wpisy do dziennika budowy, (2) weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej; 12. opracowanie wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji. 13. opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r., Nr 122, poz. 1055) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji. Rozpoczęcie tej procedury może nastąpić najwcześniej od momentu uzyskania pozwolenia na budowę. 14. Ponadto w zakresie Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gestorów mediów (energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, itp.) wraz z uzyskaniem stosownych warunków i z poniesieniem wszelkich opłat przyłączeniowych, itp. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. W zakresie Kontraktu Wykonawca poniesie również koszty i opłaty za wycinki drzew i krzewów, jeśli wycinki takie okażą się konieczne. Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w celu sprawdzenia ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno- Użytkowego i Kontraktu Błędy w Dokumentach Zamawiającego Po otrzymaniu powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zbadania Dokumentów Zamawiającego (włącznie z wszelką dokumentacją Część III PFU Strona 20 z 228

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo