PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS /10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/JRP/05/08/2012 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Olsztyn, grudzień 2012 r.

2 NAZWA PROJEKTU: SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE. BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Nr projektu WND-POiS /10 NAZWA KONTRAKTU: Projektowanie i Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Konrakt Nr 1 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/JRP/05/08/2012 Adres inwestycji: Olsztyn, Track-Wschód NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa 3, Olsztyn, POLSKA NIP , Regon , KRS , kapitał zakł.: ,- PLN tel.: , fax.: , OPRACOWANIE: Zespół JRP Zamawiającego: Michał Lubieniecki, Kierownik JRP Alicja Wodecka, Główna Księgowa Beata Bagińska, Specjalista ds. zamówień publicznych ZATWIERDZENIE: Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO): Ryszard Szymański Prezes Zarządu: Adam Sierzputowski SPIS ZAWARTOŚCI: A. Część opisowa B. Część informacyjna Część III PFU Strona 2 z 228

3 Nazwy i kody robót wg CPV Główny przedmiot: Grupa robót CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót CPV Roboty inżynieryjne i budowlane Kategoria robót CPV Roboty budowlane w zakresie robót Dodatkowe przedmioty: CPV inżynieryjnych, z szybów i kolei podziemnej Zakłady uzdatniania odpadów wyjątkiem mostów, tuneli, Grupa robót CPV Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne Klasa robót CPV Usługi inżynieryjne Kategoria robót CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Grupa robót CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Kategoria robót CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych CPV Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych Część III PFU Strona 3 z 228

4 SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 8 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia Geneza Projektu Cele realizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zakres zamówienia Projektowanie Wymagana dokumentacja Błędy w Dokumentach Zamawiającego Format i ilość opracowań Budowa i Urządzenia Podział Zamówienia na Odcinki Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający Lokalizacja Dojazd do placu budowy Warunki geologiczno-inżynierskie Warunki klimatyczne Zagospodarowanie terenu Charakterystyka rejonu obsługiwanego przez ZUOK Olsztyn Prognoza demograficzna Prognoza ilościowa i jakościowa odpadów System zbierania odpadów Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Ogólne wymagania eksploatacyjne Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe Minimalne wymagania technologiczne Szczególne wymagania, którym winien odpowiadać ZUOK OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania ogólne Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania terenu budowy Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do architektury obiektów Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do konstrukcji obiektów Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do izolacji Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń zewnętrznych Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń wewnętrznych Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wyposażenia Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do instalacji Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciw-pożarowych Wymogi BHP Łatwość utrzymania i konserwacji Ciągi komunikacyjne (technologiczne), pomosty obsługowe 77 Część III PFU Strona 4 z 228

5 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zagospodarowania terenu Wymagania szczegółowe Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów Obiekty budowlane wymagane do realizacji w ramach Robót Budynek wagowy Stanowisko ważenia dwupojazdowe Budynek administracyjno-socjalny Hala główna mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Wymagania szczegółowe, co do wykonania i wyposażenia Punktu przyjmowania odpadów (PPO) Wymagania szczegółowe, co do wykonania i wyposażenia segmentu biologicznego przerobu odpadów (SBP) Wymagania szczegółowe, co do wykonania i wyposażenia hali segmentu mechanicznego przetwarzania odpadów oraz produkcji paliwa zastępczego (SMP) Wymagania szczegółowe, co do wykonania i wyposażenia Sortowni odpadów opakowaniowych selektywnie zbieranych (SOO) Budynek instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD, urządzeń elektrycznych i elektronicznych (DOW) i warsztatu Segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych (MON) Segment instalacji przetwarzania i magazynowania odpadów budowlanych (IPOB) Garaże dla pojazdów kołowych Stanowisko mycia kół i pojemników na odpady Stacja paliw Ogrodzenie Zieleń izolacyjna i dekoracyjna Wymagania Zamawiającego odnośnie pozostałej infrastruktury technicznej Drogi i place Wjazd na teren Zakładu Dojazd do obiektów w centralnej części Zakładu Droga ppoż do bramy awaryjnej Place manewrowo-postojowe Chodniki Miejsca postojowe pojazdów Personelu Zamawiającego Przewidywany ruch pojazdów na terenie Zakładu Nawierzchnie Sieci na terenie Zakładu Sieci wodociągowe Sieć wodociągowa dla celów socjalno-bytowych Sieć wodociągowa dla celów przeciwpożarowych Studzienka odwadniająca Sieci kanalizacyjne Sieć kanalizacji sanitarnej Sieć kanalizacji technologicznej Kanalizacja deszczowa Obiekty na sieciach kanalizacyjnych Zbiornik oczyszczonych wód deszczowych z funkcją ppoż Sieci i instalacje energetyczne Sieć rozdzielcza NN i SN 164 Część III PFU Strona 5 z 228

6 Rozdzielnica główna niskiego napięcia i średniego napięcia Rozdzielnice obiektowe Ochrona i oprzyrządowanie Silniki Zasilanie gwarantowane (UPS) Oświetlenie wewnętrzne i gniazda elektryczne Uziemienie i instalacja odgromowa Sieć oświetlenia terenu Sieci słaboprądowe Sieć telefoniczna Sieć teleinformatyczna Sieć telewizji przemysłowej Sieć sygnalizacji alarmowo-pożarowej Kanalizacja teletechniczna Sieć elektronicznego systemu bezpieczeństwa Sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Wentylacja i klimatyzacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Prawo dostępu do Placu Budowy Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania Placu Budowy Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót Organizacja Robót Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Zaplecze biurowe z salą narad Zaplecze socjalno-bytowe Toalety przenośne Parking Wymogi dotyczące warunków pracy Personelu Wykonawcy Warunki dotyczące organizacji ruchu Ogrodzenie, zabezpieczenie Placu Budowy Wymagania dotyczące materiałów budowlanych Zaopatrzenie Robót w media niezbędne do realizacji budowy Wymagania dotyczące wytyczenia Robót Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Źródła uzyskania materiału (gruntu, kruszyw) Pozyskiwanie materiałów miejscowych Przechowywanie i składowanie materiałów Zasady wykorzystania gruntów Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport gruntów Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu Odwodnienia robót ziemnych Odwodnienie wykopów 204 Część III PFU Strona 6 z 228

7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Place i drogi technologiczne Sieci wodno-kanalizacyjne Instalacje wewnętrzne wodne i sanitarne, elektryczne, ciepłownicze Roboty wykończeniowe Próby odbiorowe Próby Końcowe Próby Eksploatacyjne Warunki odbioru Robót Rodzaje odbiorów Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności Odbiór przejęcie Robót Gwarancje Gwarancje technologiczne Parametry minimalne Gwarancje jakości Robót Niezawodność i dostępność Szkolenia 218 B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA / ZAŁĄCZNIKI DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego INNE DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO 227 Część III PFU Strona 7 z 228

8 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia Geneza Projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu oraz dostawą sprzętu transportowego, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zamówienie stanowi główną część projektu zatytułowanego System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, w ramach którego Zamawiający prowadzi 3 postępowania przetargowe dotyczące robót budowlanych, 1 dotyczące dostaw oraz 3 postępowania dotyczące usług. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny infrastruktura i środowisko, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Realizacja inwestycji jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapisów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na rok 2014 i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata , które mają na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Przedsięwzięcie zasięgiem działania będzie obejmować 37 gmin środkowej części województwa warmińskomazurskiego, zlokalizowanych na terenie 8 powiatów. Prace budowlane będą prowadzone na terenie następujących gmin: 1. Gmina miejska Olsztyn 2. Gmina wiejska Mrągowo (Polska Wieś) 3. Gmina wiejska Lidzbark Warmiński (Medyny) 4. Gmina Dywity 5. Gmina Biskupiec (Adamowo) 6. Gmina Mikołajki (Zełwągi) 7. Gmina Kiwity (Kierwiny) 8. Gmina Sępopol (Długa) 9. Gmina Barczewo (Łęgajny) 10. Gmina Pisz (Kocioł Duży) 11. Gmina Szczytno (Trelkowo). Projektowany w ramach Przedsięwzięcia system gospodarki odpadami będzie docelowo obsługiwać ok. 520 tyś. mieszkańców (wg prognozy dla roku 2020), zamieszkujących powierzchnię 8654 km 2. Podstawowym założeniem systemu jest budowa specjalistycznego zakładu, którego działalność spowoduje redukcję ilości odpadów kierowanych na składowiska i przyczyni się do wdrożenia organizacji systemu odzysku surowców wtórnych. Poprzez zamknięcie i rekultywację składowisk projekt przyczyni się również do przywrócenia walorów przyrodniczych obszarom zdegradowanym. Część III PFU Strona 8 z 228

9 Przewiduje się iż system będzie się składał docelowo z 3 stacji przeładunkowych (w tym dwóch stacji z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów - PDGO) oraz z 1 zakładu zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów w Olsztynie. Balast poprocesowy będzie składowany w kwaterze regionalnego składowiska odpadów w Wysiece (gm. Bartoszyce). Zakłada się powstanie 3 stacji przeładunkowych w następujących lokalizacjach: Stacja przeładunkowa z PDGO Medyny (gm. Lidzbark Warmiński), Stacja przeładunkowa z PDGO Polska Wieś (gm. Mrągowo), Stacja przeładunkowa Trelkowo (gm. Szczytno). Rysunek 1 Schemat przepływu odpadów miedzy instalacjami Żródło: oprac. własne Projekt przewiduje również przeprowadzenie intensywnej akcji edukacji ekologicznej oraz promocji Przedsięwzięcia. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie jest warunkiem osiągnięcia standardów ekologicznych i prawnych wymaganych przez Unię Europejską. Część III PFU Strona 9 z 228

10 Wymogi zawarte w niniejszym PFU oraz wymagana technologia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem materiałowym i produkcją paliwa alternatywnego spełnia rygorystyczne przepisy krajowe, UE oraz wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). W ramach Przedsięwzięcia przewidziano realizację następującego zadania: Projekt i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem materiałowym i produkcją paliwa alternatywnego; zadanie będzie obejmować: a) budynek wagowy i dwa stanowiska ważenia pojazdów, b) 1 linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych, z produkcją paliwa alternatywnego z odpadów, o przepustowości nominalnej Mg/rok; c) 1 linia sortowania odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki, o przepustowości nominalnej Mg/rok; d) segment demontażu odpadów wielkogabarytowych, AGD oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zapleczem, o przepustowości 2500 Mg/rok, e) segment recyklingu odpadów budowlanych zbieranych selektywnie, z instalacją kruszenia i segregacji gruzu, o przepustowości 5000 Mg/rok, f) magazyn odpadów niebezpiecznych o przepustowości 1000 Mg/rok, g) zaplecze techniczne garaże, boksy magazynowe, kotłownia lokalna/ węzeł cieplny, stacja kontererowa paliw itp. h) budynek administracyjno-socjalny, i) automatyczna myjnia kół i podwozi oraz stanowisko mycia pojemników/ kontenerów na odpady, j) instalacje i sieci wewnątrzzakładowe (wod-kan, c.w.u., c.o., gazowe, energetyczne, słaboprądowe), AKPiA z wizualizacją, k) wewnętrzne drogi i place manewrowe, l) ogrodzenie i zieleń użytkowa i ochronna; W zakresie inwestycji przewidziano: projektowanie, wytyczenie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wymaganych przepisami prawa, szkolenia, próby końcowe, próby eksploatacyjne, uprzątnięcie placu budowy, Część III PFU Strona 10 z 228

11 usunięcie wad, wszelkie inne roboty, niezbędne do pełnego przejęcia zadania przez Zamawiającego Cele realizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Celem realizacji Przedsięwzięcia jest doprowadzenie systemu gospodarki odpadów dla 37 gmin regionu do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów Polski i UE oraz zapewnienie możliwości wieloletniego unieszkodliwiania odpadów w sposób marginalizujący składowanie na składowiskach. Zamawiający oczekuje, iż realizacja Projektu doprowadzi do osiągnięcia określonych celów społeczno-gospodarczych, a w szczególności: dostosowania systemu gospodarki odpadami na terenie objętym Przedsięwzięciem do wymagań formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych, określonych w obowiązującym prawodawstwie krajowym i unijnym, poprzez objęcie 100% populacji mieszkańców regionu (tj. ok. 520 tyś ludzi) zorganizowanym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów, zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi systemu gospodarowania odpadami, zdecydowanego ograniczenia składowania odpadów w sposób niekontrolowany, zmniejszenia kosztów unieszkodliwiania w porównaniu do kosztów składowania odpadów na składowiskach poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz produkcję paliwa alternatywnego z odpadów zmieszanych; zachowania przez region wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych, podniesienia świadomości społecznej w zakresie gospodarowania odpadami i ochronę środowiska w wyniku działań edukacyjnych związanych z projektem, poprawy konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności, zapewnienia warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych, zwiększenia atrakcyjności lokalnego rynku pracy poprzez kreowanie nowych miejsc pracy zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach ze 100% w chwili obecnej do 23% w wyniku powstania Zakładu, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych powstających podczas procesu składowania. Uwzględniając wszystkie powyższe uwarunkowania, podstawowym celem, jaki chce osiągnąć Zamawiający, jest maksymalizacja produkcji paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych przy ograniczeniu składowania pozostałości poprocesowych do minimum. Cel ten musi być osiągnięty przy możliwie najniższych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych, dlatego kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. Spośród dostępnych technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów założony cel można osiągnąć przy zastosowaniu kilku podstawowych rozwiązań, posiadających kilanaście wariantów w zależności od producenta, wśród których Zamawiający dopuszcza biosuszenie odpadów lub rozwiązanie równoważne. W jego wyniku Część III PFU Strona 11 z 228

12 przy stosunkowo małym wkładzie energetycznym do procesu (napowietrzanie) można osiągnąć efekt zmniejszenia masy i wilgotności odpadu, co zdecydowanie polepsza możliwość rozdzielenia frakcji w czasie sortowania oraz polepsza jakość produkowanego paliwa. Stosunkowo mała jest również ilość pozostałości poprocesowych, które muszą być skierowane do składowania na składowisku, a ich uciążliwość jest niewielka (frakcja o charakterze neutralnym, dopuszczona do składowania na składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne). Spalanie odpadów, jak również rozwiązania wykorzystujące suszenie odpadów z wykorzystaniem energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych, są rozwiązaniem zbyt kosztownym dla regionu, który będzie obsługiwany przez system. Kompostowanie jako ostateczny cel zagospodarowania frakcji biodegradowalnej nie jest dopuszczone przez Zamawiającego, ponieważ w jego efekcie powstaje kompost słabej jakości nie spełniający kryteriów prawnych, którego zagospodarowanie jest wątpliwe w świetle unijnych wymagań ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych. Ze względu na znane Zamawiającemu oczekiwania przyszłego odbiorcy paliwa z odpadów (MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie), który będzie oczekiwał odpowiedniej jakości paliwa, zwłaszcza w odniesieniu do jego wilgotności, prowadzenie pośredniego kompostowania intensywnego frakcji biodegradowalnej jest niepotrzebnym wydłużeniem i podrożniem procesu technologicznego. Wykonawca odpowiada za wybór odpowiedniego rozwiązania, umożliwiającego realizację wspomnianych wyżej celów Zamawiającego. Każde rozwiązanie uwzględniające procesy mechaniczne i biologiczne (tlenowe, beztlenowe), z wyjątkiem kompostowania prowadzącego do produkcji kompostu, jako jednego z produktów finalnych, pozwalające na uzyskanie paliwa dobrej jakości (jak opisano w dalszej części PFU) będzie spełniało oczekiwania Zamawiającego Zakres zamówienia Zamawiający informuje, że Kontrakt wykonywany będzie w formule zaprojektuj i zbuduj, w oparciu o podręcznik ( Żółta Książka ): WARUNKI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie pierwszego wydania 1999 Federation Internationale des Ingenieurs Conseils FIDIC). Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Wytyczenie, Roboty, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego Projektowanie Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z niniejszym SIWZ, Kontraktem i postanowieniami Prawa polskiego. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, spełniających kryteria podane w Ogłoszeniu o Zamówieniu, będącym częścią Dokumentacji Przetargowej. Roboty zostaną zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najlepszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT) wymaganą Prawem polskim. Część III PFU Strona 12 z 228

13 Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. Proponowana technologia powinna zostać potwierdzona wieloletnią eksploatacją w działających zakładach na terenie Europy. Zamawiający oceni dobraną technologię oraz jej niezawodność w warunkach eksploatacyjnych, czy jest ona zgodna z jego wymaganiami, na podstawie dokumentacji załączonej do oferty Wykonawcy Koncepcji Technicznej Propozycji Wykonawcy załączonej do Oferty. Wykonawca załączy do swojej oferty Wstępną Koncepcję Techniczną wg wymagań wskazanych w dokumentacji przetargowej, w której szczegółowo opisze wybraną technologię oraz wskaże koszty eksploatacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad Wymagana dokumentacja Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623) z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981), z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 28, poz. 145) z rozporządzeniami wykonawczymi, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz z późniejszymi zmianami), wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa, w tym m.in.: 1. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500, zawierającej: elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, łącznie z granicami własności działek, opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg, itp. usytuowanie zieleni wysokiej i niskiej, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, 2. opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623) oraz ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Część III PFU Strona 13 z 228

14 Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi do wglądu 6 egzemplarzy w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych I części Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inżyniera odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi, trzeci, czwarty i piąty egzemplarz Inżynier przekaże Zamawiającemu, szósty pozostanie w posiadaniu Inżyniera; Wykonawca zapewni odpowiednią ilość dodatkowych egzemplarzy na potrzeby swoich Podwykonawców; 3. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym pozwolenia na budowę; Zamawiający wykonał raport o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Przedsięwzięcia i zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest do aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w związku z oferowaną przez siebie technologią. Wykonawca po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej na swój pisemny wniosek otrzyma pełnomocnictwo Zamawiającego do przeprowadzenia tej procedury Nie jest konieczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, bowiem obszar realizacji Przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w odniesieniu do budowy magistrali wodociągowej zasilającej ZUOK oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wód deszczowych z terenu ZUOK Zamawiający informuje, że rozpoczął procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Uzyskanie pozwolenia na budowę, jak wspomniano powyżej, leży po stronie Wykonawcy, w odniesieniu do budowy magistrali wodociągowej możliwe jest uzyskanie pozwoleń etapowych. Wykonawca odpowiada za opracowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację zakładu, może rozpocząć procedurę jego uzyskania już od momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem powyższych uzgodnień i pozwoleń (ciążących na Wykonawcy) powinny być wliczone w cenę Oferty. 4. opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów, obejmującego co najmniej: w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: opis techniczny, ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi rysunkami montażowymi dla wszystkich konstrukcji, szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261:2002, PN-ISO 8991:1996, PN-EN 22553:1997 zgodnie z projektem Część III PFU Strona 14 z 228

15 budowlanym; do rysunków należy dołączyć wykazy stali, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO :2002, szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych, wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO :2001 i PN-EN ISO :2002, PN-EN ISO :2002 i PN-EN ISO :2004, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje), wymagania dotyczące powłok lakierniczych: ilość warstw, grubość jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO :2001, wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461:2000, PN-EN ISO 14713:2000 i PN-H-04684:1997, wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska (wg PN- EN 206-1:2003), projektowany sposób ochrony materiałowo-strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu, rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz wraz z aranżacją wnętrz; szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego, rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety drogi oraz szczegóły dotyczące odwodnienia, ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace pomocnicze, rysunki przedstawiające szczegóły ogrodzenia (w tym tymczasowego) i jego rozmieszczenie, specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji, ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego, opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; Część III PFU Strona 15 z 228

16 w zakresie montażu Urządzeń: opis techniczny, rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile, widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe, schematy technologiczne Urządzeń, prezentujące ich parametry technicznotechnologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPIA, szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe, prezentujące sposób montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiałów montażowych, projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego, opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót, w zakresie oznakowania, wyposażenia w sprzęt, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: opis techniczny, wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie, wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych, w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo wentylacyjnych: opis techniczny, plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót, obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp. profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów, rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów rurociągów, opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; w zakresie instalacji elektrycznych: Część III PFU Strona 16 z 228

17 opis techniczny, schematy dla poszczególnych rozdzielni, dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, dokumentację oświetlenia, dokumentację instalacji odgromowej, plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, listę kabli, tabele/rysunki powiązań kablowych opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; w zakresie AKPiA i robót telekomunikacyjnych: opis techniczny, schematy technologiczno-pomiarowe, listę pomiarów, rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno- pomiarowej, bazę danych systemu cyfrowego, schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek, zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń, zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, listę kabli, tabele/rysunki powiązań kablowych opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 5. opracowanie makiety Zakładu w celach informacyjnych i szkoleniowych, do ustawienia w holu wejściowym budynku administracyjno-socjalnego; 6. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), zawierającego co najmniej: zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów, wykaz istniejących obiektów budowlanych (jeśli dotyczy), wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Część III PFU Strona 17 z 228

18 wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 7. opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót, 8. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami, w zakresie i formie wskazanej dla Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; ponadto wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do wglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 9. opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia, a także szkolić swój przyszły personel, zawierające co najmniej: wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych, opis trybu działania wszystkich systemów, schemat technologiczny instalacji, plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych, specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób końcowych, procedury przestawień sezonowych, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii, wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu; model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne, lokalizację, unikalny numer (oznaczenie), umożliwiający odnalezienie na schematach, wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i innych materiałów eksploatacyjnych, Część III PFU Strona 18 z 228

19 System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją i w okresie pogwarancyjnym, zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, listę zalecanych smarów i ich równoważników, listę normalnych pozycji zużywalnych, listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Eksploatatora, obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych, schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, dokumentację oprogramowania komputerów; dokumentacja powinna posiadać odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nieposiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Inżyniera. Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika; certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane, wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp, instrukcje stanowiskowe; 10. dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) Urządzeń, wraz z: częścią rysunkową, obejmującą: schematy procesu i instalacji, kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia, opis wszystkich komponentów/ jednostek Urządzeń/ systemów i ich części, założenia projektowe dla komponentów/ jednostek Urządzeń/ systemów, certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), schemat połączeń elektrycznych, specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, częścią instalacyjną, obejmującą opis: wymagań dotyczących instalacji, Część III PFU Strona 19 z 228

20 wymagań dotyczących obchodzenia się ze sprzętem i jego przechowywania, zaleceń dotyczących magazynowania i montażu, częścią obsługową, obejmującą opis: obsługi, konserwacji, naprawy; 11. opracowanie Programu Prób Końcowych, w tym Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: (1) wpisy do dziennika budowy, (2) weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej; 12. opracowanie wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji. 13. opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r., Nr 122, poz. 1055) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji. Rozpoczęcie tej procedury może nastąpić najwcześniej od momentu uzyskania pozwolenia na budowę. 14. Ponadto w zakresie Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gestorów mediów (energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, itp.) wraz z uzyskaniem stosownych warunków i z poniesieniem wszelkich opłat przyłączeniowych, itp. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. W zakresie Kontraktu Wykonawca poniesie również koszty i opłaty za wycinki drzew i krzewów, jeśli wycinki takie okażą się konieczne. Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w celu sprawdzenia ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno- Użytkowego i Kontraktu Błędy w Dokumentach Zamawiającego Po otrzymaniu powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zbadania Dokumentów Zamawiającego (włącznie z wszelką dokumentacją Część III PFU Strona 20 z 228

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 INFORMACJE O PROJEKCIE

Załącznik nr 5 INFORMACJE O PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 INFORMACJE O PROJEKCIE Produkcja i emisja audycji i spotów radiowych oraz audycji telewizyjnych wraz z zakupem czasu antenowego w radiu i telewizji niezbędnego do ich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, 59-220 LEGNICA NIP: 691-243-45-18 TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092 E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_olawazwik 18/01/2011- ID:2011-008264 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 DZ. NR 475 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r.

Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r. Jasienica Rosielna, 8 września 2014 r. Zamawiający: Gmina Jasienica Rosielna 36-220 Jasienica Rosielna 240 Dotyczy postępowania: RGG.271.12.2014 TED publication 276831-2014 (2014-08-13) Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn.

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku XII 2010 Podstawowe informacje o Projekcie Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Nazwa i adres Zamawiającego; Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 461 15 05; 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 REGON 370440070

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NA BUDOWĘ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NA BUDOWĘ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM BIUROWYM, MAGAZYNEM ZEWNĘTRZNYM ORAZ POTRZEBNĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ W MIEJSCOWOŚCI SŁAWNO K/ OPOCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania:

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: PRZEBUDOWA WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo