Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej"

Transkrypt

1

2

3

4 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa Bydgoszcz tel. (52) fax (52) Partnerzy: Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej Roman G³az Integracja systemów alarmowych, kontroli dostêpu, CCTV, SWiN na bazie platformy softwareowar ZPAS CONTROL OVERSEE firmy ZPAS-NET Andrzej Kupiec Po pierwsze poczucie bezpieczeñstwa... Jak to siê robi w XXI wieku czyli cyfrowy monitoring wideo IP w praktyce Detekcja ruchu i analiza zdarzeñ w systemach monitoringu wizyjnego Nowa era w monitoringu CCTV IP Jacek Dr¹ kiewicz, Micha³ Hasior Systemy monitoringu w energetyce Bart³omiej Sidorczyk Czy i dlaczego op³aca siê inwestowaæ w systemy do monitorowania sieci IT Redakcja Marek Kantowicz Janusz Fornalik DTP Czes³aw Winiecki Marketing Janusz Fornalik Arkadiusz Damrath Druk Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz ul. Glinki 84 tel./fax (52) System monitoringu i œledzenia Wiêcej przestrzeni dla telekomunikacji Biometryczne systemy zabezpieczeñ Monitoring IP ACTi przyk³ad zastosowania

5 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 3 ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej ZPAS SA od pocz¹tku swojego istnienia (1973 r.) produkowa³ ró nego rodzaju obudowy przemys³owe. Pocz¹tkowo przedsiêbiorstwo funkcjonowa³o jako Zak³ad Doœwiadczalny wroc³awskiego IASE, nastêpnie wesz³o w sk³ad CNPAE, a po 1989 roku podjêto dzia³ania prywatyzacyjne, doprowadzaj¹c do powstania spó³ki akcyjnej pod koniec 1991 roku. Od 1 czerwca 2004 ze struktury ZPAS SA wydzielona zosta³a spó³ka ZPAS-NET, przejmuj¹c czêœæ elektryczn¹ dotychczasowej produkcji zak³adu. Wyroby produkowane w Przygórzu to metalowe obudowy s³u ¹ce do zabudowy nowoczesnych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, informatycznych i energetycznych. Wprowadzane nowe technologie i rozwi¹zania konstrukcyjne pozwoli³y stworzyæ jednolit¹ i kompleksow¹ ofertê ZPAS dla kszta³tuj¹cej siê dopiero nowej bran y komunikacji elektronicznej. Rozwijaæ siê szybciej ni rynek Grupa ZPAS rozwija siê ci¹gle bardzo dynamicznie i odnotowuje ci¹g³y wzrost w zakresie wyników finansowych. Nawet w poprzednich latach, kiedy mówiono o stagnacji na krajowym rynku IT, nasza firma utrzymywa³a sta³y wzrost sprzeda y na poziomie 20 proc., podczas gdy inne firmy tego sektora walczy³y o to, aby

6 4 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe nie zanotowaæ spadków. Od kilku lat ci¹gle jesteœmy zaliczani do klubu Gazel Biznesu grona najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê polskich firm. O dobrej sytuacji mo e œwiadczyæ tak e Grupa ZPAS w dniu 29 czerwca 2007 r. otworzy³a nowy zak³ad produkcyjny ZPAS SA o powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych. Obiekt zlokalizowany jest na terenie Noworudzkiego Parku Przemys³owego i jest jednym z najnowoczeœniejszych zak³adów tego typu w Europie. W hali znajduje siê zautomatyzowana linia do produkcji obudów teleinformatycznych. Dodatkowo na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Drogos³awiu powsta³ nowy zak³ad ZPAS-NET, w którym odbywa siê produkcja obudów zewnêtrznych. Po zakoñczeniu prac zwi¹zanych z oddaniem do u ytku nowowybudowanego budynku biurowego zostanie tam przeniesiona ca³oœæ spó³ki ZPAS-NET (na pocz¹tku paÿdziernika 2007 r.). W roku 2006 skonsolidowane przychody Grupy ZPAS wynios³y 88,9 mln z³, a w roku bie ¹cym spodziewamy siê wzrostu na poziomie 20 proc. W rankingu Computerworld TOP 200, w tabeli polskich firm produkuj¹cych sprzêt telekomunikacyjny, znaleÿliœmy siê na drugiej pozycji, a firma osi¹ga zysk netto na poziomie 9 mln z³, co sprawia, e pracownicy Grupy ZPAS mog¹ byæ zadowoleni z wyników finansowych. Widzieæ innych ZPAS jest firm¹ zaanga owan¹ w ycie spo³eczne w swoim otoczeniu i wspiera inicjatywê instytucji, organizacji i poszczególnych mieszkañców ze swojego terenu. Zak³ad wspiera bardzo wiele dzia³añ i wydarzeñ, pomagaj¹c w realizacji przedsiêwziêæ wa nych dla lokalnej spo³ecznoœci, a tak e pomagaj¹c pojedynczym sportowcom czy klubom sportowym. Ostatnio byliœmy sponsorem Dni Nowej Rudy, ale pamiêtamy te o szko³ach, przedszkolach, osobach i instytucjach, czy wydarzeniach wymagaj¹cych wsparcia. Inicjatyw¹, któr¹ oceniamy jako niezwykle potrzebn¹ dla Nowej Rudy i jej przysz³oœci, jest funkcjonowanie w mieœcie Wy szej Szko³y Biznesu i Sportu Collegium Glacense. Jesteœmy mecenasem tej uczelni, a dodatkowo studenci mog¹ zdobywaæ doœwiadczenia podczas praktyk w poszczególnych dzia³ach naszej firmy. Co siê produkuje w Przygórzu? Oferta ZPAS SA obejmuje metalowe obudowy teleinformatyczne 19 i 21 (m.in. szafy serwerowe, telekomunikacyjne, kompatybilne elektromagnetycznie i inne), obudowy energetyczne oraz obudowy w wykonaniach specjalnych. Oferta ZPAS-NET zawiera elementy okablowania strukturalnego, osprzêt telekomunikacyjny, szafy zewnêtrzne dostêpowe, szafy i rozdzielnice NN z wyposa eniem elektrycznym, pulpity dyspozytorskie i sterownicze, synoptyczne tablice mozaikowe, rozproszony system zdalnego nadzoru ZPAS Control Oversee. ZPAS posiada certyfikat zapewnienia jakoœci ISO 9001:2000 i certyfikat systemu zarz¹dzania œrodowiskiem ISO 14001:1996. Wiêcej informacji na temat firmy znajduje siê na stronach internetowych K. Karwowski specjalista ds. Public Relations; rzecznik prasowy Grupy ZPAS

7

8 6 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Integracja systemów alarmowych, kontroli dostêpu, CCTV, SWiN na bazie platformy softwareowar ZPAS CONTROL OVERSEE firmy ZPAS-NET System alarmowy porównaæ mo na do wartownika, który stoi na stra y domu, biura lub innego obiektu, jednak w przeciwieñstwie do cz³owieka nigdy siê nie mêczy, jest zawsze czujny, nie musi spaæ i mo e chroniæ dobytek przez 24 godziny na dobê. Naturalnie, system sygnalizacji w³amania i napadu, podobnie jak wartownik, w zale noœci od sytuacji pracowaæ bêdzie inaczej. Mo na wskazaæ trzy najwa niejsze stany systemu: brak czuwania, czuwanie i alarm. Nieczuwaj¹cy system jest jak wartownik, który otrzyma³ polecenie, aby nie zwracaæ uwagi na osoby, które wchodz¹ i wychodz¹. Jeœli jednak wartownik otrzyma polecenie, aby nie wpuszcza³ na teren obiektu osób do tego nieuprawnionych, sytuacja ulegnie zmianie. Podobnie jest z systemem alarmowym, w którym za³¹czono czuwanie. Od tej chwili zarejestrowanie na terenie obiektu obecnoœci osób wywo³a alarm. Na system alarmowy sk³ada siê szereg urz¹dzeñ elektronicznych. Aby stworzyæ najprostszy system, potrzebowaæ bêdziemy: centrali alarmowej, urz¹dzenia steruj¹cego, czujek i sygnalizatorów. Poprzez system ZPAS CONTROL OVERSEE mo na w prosty sposób zintegrowaæ wiele niezale nych systemów i stworzyæ wspóln¹ platformê programow¹ tworz¹c w ten sposób system nadrzêdny. Zabezpieczenie mo e byæ wykonane wieloma sposobami i na wielu p³aszczyznach. Czêsto montuje siê systemy kontroli dostêpu chroni¹ce przed dostêpem do nich osób niepowo³anych. Zabezpieczenie urz¹dzeñ przed nieautoryzowanymi zmianami chroni systemy, których dzia³anie czêsto wp³ywa na funkcjonowanie ca³ego przedsiêbiorstwa. Systemy zabezpieczeñ mog¹ obejmowaæ swoim zakresem równie ochronê przeciwpo arow¹, przeciww³amaniow¹ oraz utrzymanie œciœle okreœlonych warunków klimatycznych. Mog¹ tak e posiadaæ zdefiniowane algorytmy dzia³ania, celem szybkiego przeciwdzia³ania zaistnia³ej sytuacji. Obecnie na rynku jest niewiele systemów pozwalaj¹cych w kompleksowy sposób zapewniæ sta³¹ ochronê na takim poziomie. Przyk³ady wyst¹pienia zagro eñ mo na mno yæ, ale wniosek zawsze bêdzie taki sam nale y monitorowaæ, ostrzegaæ i reagowaæ na wszelkie zagro enia mog¹ce zak³óciæ wykonywanie priorytetowych zadañ w firmie czy instytucji. Grupa ZPAS, producent obudów teleinformatycznych oraz automatyki sieciowej, postanowi³a wyjœæ naprzeciw potrzebom klienta i zainwestowa³a w prace z wykorzystaniem najnowszych technologii, tworz¹c projekt pod nazw¹ ZPAS Control Oversee. Zespó³ specjalistów rozpocz¹³ prace nad urz¹dzeniami i oprogramowaniem, które ma za zadanie zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostêpem osób trzecich do urz¹dzeñ i pomieszczeñ, alarmowanie o sytuacjach mog¹cych spowodowaæ ich uszkodzenie oraz automatyzacjê reakcji na ich zajœcie. Id¹c wraz z postêpem, oprogramowanie umo liwia dostêp do systemu i urz¹dzeñ za poœrednictwem wiêkszoœci wykorzystywanych obecnie mediów transmisyjnych, a obs³ugiwane jest poprzez przegl¹darkê internetow¹. System ZPAS Control Oversee pozwala na szybk¹ instalacjê urz¹dzeñ oraz uruchomienie oprogramowania, umo liwiaj¹c w prosty sposób nadzór obiektu i reakcjê na zaistnia³e sytuacje alarmowe. ZPAS Control Oversee jest kompleksowym systemem nadzoru, zawieraj¹cym bogat¹ gamê urz¹-

9 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 7 dzeñ, jak i zaawansowane oprogramowania do zbierania, przetwarzania i udostêpniania informacji o nadzorowanych obiektach. Posiada mechanizmy do zarz¹dzania mediami komunikacyjnymi, urz¹dzeniami pomiarowymi i buforami danych. Wielkoœæ instalacji systemu jest dostosowana rozmiarami do nadzorowanego przez klienta obiektu. Mo e zawieraæ siê w jednym pomieszczeniu lub szafie teleinformatycznej. Mo e równie tworzyæ sieæ wielu serwerów przetwarzaj¹cych dane na zasadzie klastrowania i rozproszenia. Dostarczone do systemu dane wizualizowane s¹ w specjalnie do tego celu przygotowanym oprogramowaniu. Oprogramowanie to zawieraj¹ równie proste narzêdzia do przegl¹dania danych archiwalnych. Zaimplementowany mechanizm edycji formatek wizualizacyjnych pozwala na dowolne ich budowanie przez samego u ytkownika systemu. U ytkownik mo e wybraæ dane, które dla niego s¹ najistotniejsze, i przedstawiæ je za pomoc¹ jednej lub wielu formatek. W ten sposób nawet dane z wielu obiektów mog¹ byæ zbiorczo przedstawione na jednej formatce wizualizacyjnej, mieszcz¹cej siê na ekranie komputera. Dane mog¹ byæ równie przegl¹dane za pomoc¹ urz¹dzeñ mobilnych lub wyœwietlane na specjalnie przygotowanych tablicach synoptycznych. Nale y zauwa yæ jeszcze inny aspekt dotycz¹cy problemu monitorowania. Jak wynika z raportu firmy analitycznej IDC, przygotowanego na zlecenie Cisco Systems, w 2008 roku wyst¹pi w Polsce ponad 16-procentowy niedobór informatyków posiadaj¹cych kwalifikacje w obszarze technologii sieciowych. Wed³ug raportu, zapotrzebowanie na specjalistów od rozwi¹zañ sieciowych (np. telefonia internetowa, bezpieczeñstwo, sieci informatyczne, administracja serwerami) wyniesie w 2008 roku w Polsce 28 tys. osób. Na rynku pracy bêdzie w tym czasie 23 tys. specjalistów sieciowych. Z przytoczonego raportu wynika, i coraz czêœciej monitorowaniu bêdzie podlega³ jeszcze jeden obszar, mianowicie dostêpnoœci i jakoœci po³¹czeñ sieciowych. Czyli nie tylko samych warunków, w których dzia³a system, ale tak e parametrów jego funkcjonowania. System ZPAS Control Oversee rozwija siê nie tylko w kierunku obszarów, które nie podlega³y dotychczas procesom monitorowania, ale tak e przez dopracowywanie znanych i powszechnie u ywanych metod zbierania i przetwarzania danych. Roman G³az starszy specjalista ds. sprzeda y ZPAS-NET

10 8 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Po pierwsze poczucie bezpieczeñstwa Utrzymuj¹cy siê dynamiczny rozwój bran y IT w Polsce, i zarazem ujawniaj¹cy siê coraz bardziej brak wykwalifikowanej kadry specjalistów w tej e bran y, stwarza koniecznoœæ poszukiwania systemów wspieraj¹cych pracê administracyjn¹ i nadzorcz¹ nad obiektami teleinformatycznymi. Firma ZPAS-NET id¹c za potrzebami rynku teleinformatycznego, od wielu lat rozwija system ZPAS Control Oversee. Jest on kompleksowym systemem nadzoru, zawieraj¹cym bogat¹ gamê urz¹dzeñ, jak i zaawansowane oprogramowanie do zbierania, przetwarzania i udostêpniania informacji o nadzorowanych obiektach. Posiada mechanizmy do zarz¹dzania mediami komunikacyjnymi, urz¹dzeniami pomiarowymi i buforami danych. Wielkoœæ instalacji systemu jest dostosowana rozmiarami do nadzorowanej przez klienta sieci. Mo e zawieraæ siê w jednej serwerowni lub nawet szafie teleinformatycznej. Mo e równie tworzyæ go sieæ wielu serwerów przetwarzaj¹cych dane z wielu obiektów. Wszystko po to, aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo pracuj¹cych urz¹dzeñ i zapewniæ sta³¹ dostêpnoœæ us³ug. Przemyœlany sposób doboru technologii ³¹czenia urz¹dzeñ pozwoli³ maksymalnie uproœciæ proces instalacji urz¹dzeñ monitoruj¹cych. Urz¹dzenia mog¹ byæ w³¹czone do magistrali o dowolnej topologii za pomoc¹ z³¹cz RJ-45. Takie rozwi¹zanie pozwala zaoszczêdziæ czas na ³¹czeniu œrubowym przewodów. Magistrala komunikuje i zasila urz¹dzenia, nie ma wiêc potrzeby doprowadzenia oddzielnego zasilania. Urz¹dzenia pozwalaj¹ na monitorowanie najwa niejszych parametrów, umo liwiaj¹ tak e pod³¹-czenie urz¹dzeñ o standardowym wyjœciu dwustanowym 0-10V, 0-20 ma, 4-20 ma. Istotn¹ czêœæ systemu stanowi oprogramowanie, umo liwiaj¹ce zbieranie, przetwarzanie i wizualizacjê danych, gromadzonych przez warstwê sprzêtow¹. U ytkownik otrzymuje kompleksowy system zdalnego nadzoru, obs³ugiwany z poziomu przegl¹darki internetowej. Dziêki temu mo liwe jest monitorowanie obiektów z dowolnego miejsca na

11 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 9 œwiecie. Budowanie dowolnych wizualizacji oraz wybór tylko interesuj¹cych pomiarów, zarówno bie ¹cych, jak te archiwalnych, pozwala na dostosowanie ustawieñ do indywidualnych potrzeb ka dego klienta, ³¹cz¹cego siê zdalnie. System posiada rozbudowany mechanizm obs³ugi alarmów. Stan, w którym zaistnia³a sytuacja alarmowa, identyfikowany jest z dowolnym, zdefiniowanym pomiarem oraz umieszczony w predefiniowanej grupie alarmów, co w konsekwencji przy wyst¹pieniu alarmu na wielu czujnikach spowoduje wygenerowanie tylko jednego alarmu. Mechanizm kontroli dostêpu rozdziela uprawnienia u ytkowników zarówno pod wzglêdem pe³nionej w systemie roli, jak te pod wzglêdem dostêpu do monitorowanych obiektów. Dane archiwalne mo na przegl¹daæ za pomoc¹ zestawieñ tabelarycznych i wykresów. Wszystkie dane z systemu mo na wydrukowaæ. Do dodatkowych zalet systemu nale y brak licencjonowania liczby u ytkowników, korzystaj¹cych z systemu. Dostarczone do systemu dane wizualizowane s¹ w specjalnie do tego celu przygotowanych panelach operatorskich. Panele te zawieraj¹ równie proste narzêdzia do przegl¹dania danych archiwalnych. Zaimplementowany mechanizm edycji formatek wizualizacyjnych pozwala na dowolne ich budowanie przez samego u ytkownika systemu. U ytkownik mo e wybraæ dane, które dla niego s¹ najistotniejsze i przedstawiæ je za pomoc¹ jednej lub wielu formatek. W ten sposób nawet dane z wielu obiektów mog¹ byæ zbiorczo przedstawione na jednej formatce wizualizacyjnej. Na rysunku obok przedstawiony jest przyk³adowy widok okna z alarmami zg³oszonymi do systemu. Komunikaty alarmowe mog¹ byæ zaznaczane przez u ytkowników systemu jako obs³u one i uzupe³niane notatkami. Jeœli uwa acie Pañstwo temat za interesuj¹cy, zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych Znajduj¹ siê na nich dok³adne informacje dotycz¹ce oprogramowania i urz¹dzeñ, które mog¹ znaleÿæ zastosowanie w szeroko rozumianym monitoringu. Andrzej Kupiec kierownik dzia³u wsparcia technicznego i rozwoju systemów IT ZPAS-NET

12

13

14 12 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Jak to siê robi w XXI wieku czyli cyfrowy monitoring wideo IP w praktyce Specjaliœci z bran y IP prognozuj¹, e w ci¹gu najbli szych 5 lat systemy sieciowe bêd¹ stanowi³y oko³o 60 proc. rynku, natomiast systemy analogowe obejm¹ ci¹gle malej¹c¹, 40-procentow¹ czêœæ. Rynek ju siê ukierunkowa³ na urz¹dzenia sieciowe. W zapomnienie odchodz¹ czasy, kiedy monitory przekazywa³y zniekszta³cony i zamazany obraz z kamer analogowych, a systemy monitoringu s³u y³y tylko celom ochrony. Nowoczesne rozwi¹zania w dziedzinie bezpieczeñstwa wizyjnego to przede wszystkim ogromne mo liwoœci integracji z innymi systemami, a tak e, coraz czêœciej, narzêdzie dostarczaj¹ce danych do analizy dla mened erów i dzia³ów marketingu. Jakich danych? To proste. W placówkach handlowych dziêki obserwacji sprzedawców mo emy sprawdziæ skutecznoœæ szkoleñ, sposób traktowania klientów, dyscyplinê pracy i wiele innych. Instaluj¹c dodatkowe, ju istniej¹ce na polskim rynku, oprogramowanie skontrolujemy samych klientów w jaki sposób poruszaj¹ siê po sklepie, w jakich porach, co przyci¹ga ich uwagê itd. Jednak nie nale y kojarzyæ monitoringu tylko z typowymi firmami. Dziœ znajduje on zastosowanie w ró - norodnych instalacjach, np. w monitoringu miejskim. O ile w du ych miastach Polski zd¹ yliœmy siê przyzwyczaiæ do obecnoœci kamer na ulicach, o tyle kamery w œrodkach publicznego transportu wci¹ s¹ dla nas doœæ obce. Wydaje siê jednak, e tylko kwesti¹ czasu jest rozpowszechnienie siê takich wdro- eñ, jak np. w komunikacji miejskiej w Sztokholmie. Firma Axis Communications zainstalowa³a w tamtejszym metrze, autobusach i poci¹gach ponad kamer, które nie tylko obserwuj¹ pasa erów, ale te mog¹ reagowaæ na niew³aœciwe zachowania w ich otoczeniu. W Sztokholmie zastosowano inteligentny system, który automatycznie powiadamia odpowiedni¹ osobê o naruszeniach, np. próbie zniszczenia kamery, wtargniêciu do zakazanej strefy itd. W tym miejscu warto wskazaæ na inne mo liwoœci integracji systemów IP, m.in. z systemami przeciwpo arowymi, kontroli dostêpu, sygnalizacji napadu i w³amania oraz wieloma innymi wykorzystuj¹cymi protoko³y sieciowe. Ciekawy przyk³ad to wdro enie systemu monitoringu w jednym z moskiewskich szpitali, gdzie sieciowe kamery Axis zosta³y zainstalowane we wszystkich oddzia³ach, jak równie na korytarzach, przy wejœciach, w pobli u wind, na klatkach schodowych i na parkingu. Kamery œledz¹ce pacjentów na oddzia³ach po³¹czono z monitorem w pokoju pielêgniarek. Dziêki temu, gdy tylko pacjent wzywa pomocy, pielêgniarka automatycznie dostaje obraz z odpowiedniej kamery i od razu widzi, co dzieje siê z potrzebuj¹c¹ osob¹. A to wszystko dziêki prostym urz¹dzeniom detekcji ruchu i dÿwiêku. Nie ulega w¹tpliwoœci, e pierwszym krokiem do pe³nego wykorzystania potencja³u cyfrowego monitoringu jest dobór odpowiedniego sprzêtu. S³awomir Szlufik, kierownik Zespo³u ds. Wideo IP w firmie

15 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 13 Softex Data, poleca sprzêt firmy Axis: Axis Communications to firma z ogromnym doœwiadczeniem. Ich sprzêt to coœ wiêcej ni gwarancja wysokiej jakoœci i niezawodnoœci, to presti i duma z posiadania urz¹dzeñ dzia³aj¹cych bez zarzutu na ca³ym œwiecie. Rzeczywiœcie, ró norodnoœæ rozwi¹zañ Axisa robi wra enie najszybsze kamery obrotowe, PTZ, kamery Day-Night, najmniejsze kamery megapikselowe, wielofunkcyjne serwery zasilane z PoE i wiele innych. Nic dziwnego, e Axis zosta³ sklasyfikowany na 12. miejscu presti owego rankingu World s Top 50 Security Companies magazynu A&S. Ca³¹ ofertê mo na ³atwo przeœledziæ wystarczy zajrzeæ na Oczywiœcie, sam hardware nie wystarcza, potrzeba jeszcze dobrego rozpoznania potrzeb klienta, odpowiedniego projektu i fachowej instalacji. Softex Data od lat starannie dobiera partnerów, którzy dziêki indywidualnemu podejœciu do klienta dokonali w Polsce wielu udanych wdro eñ opartych na kamerach i serwerach Axis dodaje S. Szlufik. Ju dziœ mo na z ca³¹ stanowczoœci¹ powiedzieæ, e XXI wiek bêdzie nale a³ do rozwi¹zañ cyfrowych. Do lamusa odejd¹ kamery analogowe i tradycyjne postrzeganie monitoringu jako systemu wykorzystywanego tylko do ochrony. Wci¹ postêpowaæ bêdzie integracja rozwi¹zañ IP i rozszerzy siê spektrum zastosowañ systemów sieciowych. A Twoja firma? Czy posiada ju rozwi¹zania XXI wieku? Wiêcej informacji: Softex Data SA ul. Poleczki 47; Warszawa tel. (+48 22)

16 14 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Detekcja ruchu i analiza zdarzeñ w systemach monitoringu wizyjnego Wobliczu coraz czêœciej zdarzaj¹cych siê napadów i kradzie y, przejawów wandalizmu i terroryzmu, bezpieczeñstwo publiczne staje siê obecnie priorytetem dla instytucji publicznych i prywatnych. Odk¹d internet zrewolucjonizowa³ sposób dzielenia siê informacjami, sieci oparte na protokole IP umo - liwiaj¹ transfer strumienia wideo wykorzystywanego do ochrony i monitoringu w sposób wygodniejszy i mniej kosztowny od tradycyjnych systemów telewizji przemys³owej. Zadaniem na dziœ jest stworzenie systemu monitoringu, który bêdzie bardziej inteligentny i wydajny ni kiedykolwiek wczeœniej. Efektywnoœæ systemów CCTV zale y g³ównie od mo liwoœci rozpoznawania i archiwizacji zagro eñ oraz wywo³ywania alarmów. Zagro eniem mo e byæ ka dy ruch lub ruch uprzednio zdefiniowany przez administratora, np. ruch tylko w okreœlonym kierunku lub obszarze. Zagro enie mo e te stanowiæ pojawienie siê niezidentyfikowanego przedmiotu na przyk³ad porzucona walizka na lotnisku lub znikniêcie jakiegoœ przedmiotu z pola widzenia kamery, na przyk³ad skradziony obraz w muzeum. Tradycyjne systemy monitorowania zbudowane w oparciu o sensory ruchu i rejestratory VCR dawa³y ograniczone mo liwoœci identyfikacji zagro eñ. Operatorzy takich systemów skazani byli na ci¹g³e obserwowanie monitorowanej przestrzeni, a tak e na identyfikacjê fa³szywych alarmów. Przegl¹danie zarchiwizowanych obrazów na taœmach wideo by³o czasoch³onne i uci¹ liwe. Pojawienie siê rejestratorów cyfrowych DVR u³atwi³o dostêp do zarchiwizowanych danych. Odszukanie w³aœciwego nagrania nie by³o ju takie pracoch³onne dziêki ró nym funkcjom wyszukiwania. Nagrania jednak by³y wci¹ obarczone du ¹ liczb¹ fa³szywych alarmów wywo³anych przez ruch drzew, szum deszczu czy drgania samej kamery. Tradycyjne systemy detekcji zagro eñ tylko wykrywa³y ruch, nie analizuj¹c jego charakteru, w zwi¹zku z czym ka dy ruch by³ identyfikowany jako zagro enie. Du a liczba fa³szywych alarmów powodowa³a, e odszukanie w³aœciwego nagrania wci¹ wymaga³o ogromnego zaanga owania operatora. W systemach monitoringu w ca³oœci opartych na protokole IP wszystkie urz¹dzenia systemu s¹ cyfrowe. Równoczeœnie proces detekcji zagro eñ przeniós³ siê z urz¹dzenia nagrywaj¹cego lub z dedykowanego urz¹dzenia detekcji ruchu do kamery wyposa onej w procesor. Rola, jak¹ pe³ni¹ od tego czasu urz¹dzenia do archiwizacji, sprowadza siê g³ównie do zarz¹dzania plikami i filtrowania danych. Systemy monitoringu wideo wykorzystuj¹ ró ne techniki detekcji zdarzeñ, aby ta obarczona by³a jak najmniejszym b³êdem. Tradycyjnie sensory ruchu wskazywa³y tylko, czy obraz ma byæ nagrany czy nie i ewentualnie wysy³a³y sygna³ dÿwiêkowy do operatora. Ostatnie 5 lat to rozwój zaawansowanych technik detekcji i analizy zdarzeñ, które same podejmuj¹ coraz wiêcej decyzji bez udzia³u operatora. Kolejnym etapem rozwoju wykrywania i analizy zdarzeñ jest platforma technologiczna Sony DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture), która sprawia, e system monitoringu IP staje siê bardziej inteligentny, wydajny i wra liwy. DEPA umo liwia wdro enie takiego systemu bez obci¹ ania istniej¹cej infrastruktury IT. Platforma sk³ada siê z dwóch podstawowych komponentów: inteligentnych kamer Sony oraz wielokrotnie nagradzanego oprogramowania RealShot Manager. DEPA to nastêpny krok w ewolucji systemów monitoringu opartych na protokole IP. Najpierw Sony wprowadzi³o na rynek inteligentne kamery, teraz uzupe³nia swoj¹ ofertê o wszechstronn¹ platformê technologiczn¹, która stanowi podporê dla szybkiego i proaktywnego systemu monitoringu wizyjnego. Wiêkszoœæ systemów detekcji i analizy zdarzeñ jest implementowana centralnie na serwerze. W przypadku systemu DEPA przewa aj¹ca liczba etapów wstêpnej obróbki danych przebiega w kamerze. Dziêki temu obci¹ enie aplikacji i infrastruktury ulega znacznemu zmniejszeniu. Rozwi¹zanie to minimalizuje równie wymagania dotycz¹ce przechowywania danych. Obróbka obrazów wykonywana jest w ramach kamer, a nie na serwerze centralnym, co powoduje, e tylko rzeczywiste zdarzenia s¹ zapisy-

17 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 15 wane. Poniewa systemy oparte na platformie DEPA wykorzystuj¹ mniej zasobów, wyszukiwanie materia³ów wideo odbywa siê szybciej i zachowana jest ich wysoka jakoœæ. Zwykle urz¹dzenia analizuj¹ce zdarzenia wymagaj¹ kosztownej dedykowanej jednostki, przy czym ka da taka jednostka mo e wspieraæ tylko kilka kamer. W przypadku DEPA ca³a analiza odbywa siê na poziomie kamery, wiêc takie urz¹dzenia s¹ zupe³nie zbêdne. Dotychczasowe techniki detekcji zdarzeñ by³y niedoskona³e. Choæ doskonale wykrywa³y ka dy najmniejszy ruch, to jednak analiza zdarzenia zale a³a zawsze od operatora. Du a liczba fa³szywych alarmów w rozbudowanych systemach oraz analiza ka dego z nich wykracza³a poza mo liwoœci nawet najlepiej wyszkolonego cz³owieka. Badania wykazuj¹, e nawet do 50 proc. zdarzeñ jest niepoprawnie interpretowanych przez operatora, który ci¹gle obserwuje obraz jednoczeœnie z kilku kamer. Obecnie wiêkszoœæ systemów detekcji zdarzeñ tylko informuje o pojawiaj¹cym siê zdarzeniu, nie podejmuj¹c jego analizy. Inteligentna analiza zdarzeñ DEPA nie tylko informuje, ale równie analizuje ka - de zdarzenie oraz sugeruje operatorowi w³aœciw¹ reakcjê lub tylko powiadamia o wydarzeniach nale- ¹cych do zakwalifikowanych wczeœniej klas alarmów. System reaguje w zdefiniowany wczeœniej sposób, np. powiadamiaj¹c odpowiednie s³u by. Funkcja Intelligent Motion Detection (inteligentne wykrywanie ruchu) pozwala zminimalizowaæ liczbê fa³szywych alarmów wywo³ywanych przez dÿwiêki otoczenia (np. szum liœci). W przypadku zat³oczonych obszarów, takich jak muzea czy sklepy, tradycyjna detekcja nie znajduje zastosowania, poniewa ruch wywo³ywany przez odwiedzaj¹cych je ludzi nie powinien generowaæ alarmów. DEPA pozwala na analizê obiektów. Ruch obiektu w polu widzenia mo e byæ zabroniony tylko w okreœlonym kierunku (np. na autostradzie) wtedy ka dy prawid³owo poruszaj¹cy siê obiekt pozostaje zignorowany, a tylko ruch w nieprawid³owym kierunku jest interpretowany jako zdarzenie niepo ¹dane. Funkcja Intelligent Object Detection pozwala wykrywaæ pozostawione lub usuniête obiekty. Kamery DEPA analizuj¹c ka d¹ klatkê obrazu alarmuj¹ w momencie znikniêcia sta³ego przedmiotu. Podobnie pojawienie siê niezidentyfikowanego przedmiotu pozostaj¹cego nieruchomo w okreœlonym przedziale czasowym zostanie zinterpretowane jako zagro enie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna na dworcach i lotniskach w obliczu zagro enia atakami terrorystycznymi. Inteligentny system potrafi zliczaæ znajduj¹ce siê w polu widzenia obiekty oraz alarmowaæ, kiedy ich liczba przekroczy wskazan¹ liczbê, np. wysy³aj¹c komunikaty dÿwiêkowe. Inteligentna detekcja ruchu w kamerach SONY Podstawowym elementem systemu w architekturze DEPA s¹ inteligentne kamery Sony. Urz¹dzenia aktywnie wykrywaj¹ indywidualne zagro enia i wspó³pracuj¹ z oprogramowaniem, które je interpretuje. Kamery mog¹ na przyk³ad niezale nie rozpoznawaæ elementy wizualne œwiadcz¹ce o potencjalnym zagro eniu, takie jak porzucone pakunki. S¹ te w stanie wykrywaæ podejrzany ruch, który móg³by zostaæ zignorowany przez ludzkie oko. Kamery Sony s¹ tak wyrafinowane, e zauwa ¹ ró nicê pomiêdzy przemieszczaj¹cym siê cz³owiekiem a bezpiecznym elementem t³a, takim jak poruszaj¹ce siê na wietrze drzewo czy fontanna. SNC-CS-50P SNC-RX550P Ponadto kamery IP przejmuj¹ czêœæ obróbki danych, co pozwala unikn¹æ przesy³ania i przechowywania ogromnej liczby plików wideo na serwerach. Real- Shot Manager 4.0 to ³atwe w obs³udze oprogramowanie, które analizuje i ocenia obrazy z inteligentnych kamer. Poprzez zaalarmowanie operatora i wskazanie mu widocznego zagro enia w ramce wideo RealShot Manager oferuje coœ wiêcej ni system bezpieczeñstwa dostarcza proaktywne wykrywanie zagro eñ. Autoryzowanym dystrybutorem rozwi¹zañ SONY na rynku polskim jest firma Veracomp SA. Wiêcej na

18 16 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Nowa era w monitoringu CCTV IP Gwa³towny rozwój telewizji u ytkowej spowodowa³, e u ytkownicy systemów instalowanych kilka lat temu powinni zastanowiæ siê nad mo liwoœciami ich pilnej modernizacji. Unowoczeœnienie systemów, czêsto niewielkim kosztem, spowoduje wzrost funkcjonalnoœci oraz bezpieczeñstwa i ograniczy liczbê zatrudnionych przy obs³udze systemu. Telewizja u ytkowa w sieciach IP Historycznie mo na wyznaczyæ trzy etapy rozwoju CCTV: CCTV analogowa; CCTV z cyfrowym zapisem na HDD; CCTV w sieciach IP. Instalacje analogowe nie s¹ ju budowane, jednak wystêpuj¹ jeszcze w wielu obiektach. Ze wzglêdu na wysokie koszty zapisu na taœmach magnetowidowych, niemo liwoœæ wprowadzenia programowego wsparcia dla obs³ugi, drogie i skomplikowane systemy sterowania kamerami, niemo liwoœæ przesy³ania sygna³u poza obiekt takie instalacje ze wzglêdów ekonomicznych powinny byæ bezwarunkowo zmodernizowane. Instalacje z cyfrowym zapisem na HDD s¹ sposobem na stosunkowo tani¹ modernizacjê istniej¹cych instalacji analogowych i jednoczeœnie najpopularniejszymi budowanymi obecnie systemami. Wymiana magnetowidu na rejestrator cyfrowy stwarza nowe mo liwoœci. Sygna³ wizyjny podlega digitalizacji w rejestratorze, w tej formie jest zapisywany na dyskach komputerowych. Architektura instalacji z cyfrowym zapisem sygna³ analogowy musi zostaæ doprowadzony osobnym przewodem do rejestratora: k³opot przy rozbudowie, zmianie konfiguracji, ograniczone mo liwoœci sterowania Cyfrowa wersja sygna³u pozwala na wprowadzenie analizy obrazu za pomoc¹ programów komputerowych powoduje to, e du a czêœæ zadañ obs³ugi mo e byæ wykonywana automatycznie. Mo liwoœci wsparcia obs³ugi przez programy komputerowe zawarte w Cyfrowych Systemach Rejestracji (DVR Digital Video Recorder) s¹ stale rozwijane i ka dy miesi¹c przynosi nowe rozwi¹zania. Wœród najpopularniejszych mo liwoœci programowego wsparcia nale y wymieniæ: detekcjê ruchu, œledzenie obiektów, rejestracjê zdarzeñ przedalarmowych, zliczanie obiektów, analizê obiektów porzuconych itd. Poniewa rejestratory cyfrowe praktycznie s¹ specjalizowanymi komputerami, szerokie s¹ mo liwoœci programowania sekwencji po zaistnieniu zdarzeñ alarmowych, pocz¹wszy od prostego w³¹czenia syren alarmowych poprzez telefoniczne lub mailowe przekazanie informacji, zrzutów ekranowych, skoñczywszy np. na blokadach zamków. Istotne jest równie, e sygna³ z rejestratora w postaci cyfrowej da siê transmitowaæ na nieograniczony dystans, a funkcjami rejestratora mo na w prosty sposób sterowaæ poprzez sieæ. Jednak mimo wymienionych zalet instalacji z cyfrowym zapisem, dla nowo budowanych instalacji nale y rozwa yæ mo liwoœæ wykonania jej w najnowszej technologii telewizji u ytkowej, czyli CCTV IP. CCTV w sieciach IP to technologia dla nowo budowanych instalacji. O ile w ma³ych, lokalnych systemach monitoringu jeszcze przez d³ugi czas bêd¹ budowane systemy oparte na cyfrowym zapisie na HDD, o tyle w du ych systemach, w obiektach rozproszonych, w budynkach o nowoczesnej strukturze instalacji teletechnicznych nale y budowaæ instalacje monitoringu w technologii CCTV IP. Zastosowanie monitoringu w oparciu o sieci IP daje ogromne mo liwoœci budowania du ych i rozleg³ych instalacji. Przyk³adem mo liwoœci jest ogólnoœwiatowa sieæ monitoringu firmy Cisco, która integruje 296 obiektów monitorowanych, rozproszonych w 60 krajach. W ramach tej instalacji pracuje 2661 kamer. W takiej formule zbiorczy monitoring np. stacji benzynowych czy ujêæ wody na terenie jednego regionu nie wydaje siê niczym skomplikowanym. Ze wzglêdu na prostotê budowy i najwiêksze mo liwoœci zast¹pienia personelu przez wsparcie programowe, takie systemy warto budowaæ ju dla kilku kamer,

19 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 17 maj¹c na uwadze, e w przeci¹gu 2-3 lat tego typu instalacje stan¹ siê standardem. Architektura budowy sieci instalacji monitorigu IP jest identyczna jak zwyk³ych sieci informatycznych. Urz¹dzenia do obróbki sygna³u wizyjnego posiadaj¹ w³asne adresy IP. Mo na wykorzystywaæ analogowe fragmenty instalacji, np. kamery, œciany monitorów poprzez zastosowanie konwerterów sygna³u analog/cyfra zwanych webserwerami, a w odwrotn¹ stronê dekoderów. Rejestracja sygna³u mo e nastêpowaæ w tradycyjnych DVR (lokalnie), jak i w rejestratorach sygna³u strumieniowego (zdalnie). Nale y jednak pamiêtaæ, e ze wzglêdu na brak standardów generalnie przy budowie sieci nale y korzystaæ z urz¹dzeñ jednego producenta wtedy bêdziemy mieli gwarancjê poprawnoœci dzia³ania systemu. Kamera IP Podstawowym i nowym elementem w takich instalacjach jest kamera IP, bêd¹ca w zaawansowanych przypadkach specjalizowanym komputerem. Kamera IP to kamera, któr¹ mo na przy³¹czyæ bezpoœrednio do sieci LAN lub do sieci bezprzewodowej poprzez z³¹cze FE 10/100 Mbps (RJ45). W kamerze IP nastêpuje digitalizacja sygna³u wideo; szalenie istotna jest moc obliczeniowa wbudowanego w ni¹ procesora, poniewa od tego zale y jakoœæ obrazu przesy³anego w sieci, a przez to funkcjonalnoœæ instalacji. Porównuj¹c ceny nale y sprawdziæ liczby klatek przesy³anych oraz ich rozdzielczoœæ. Rozdzielczoœæ QCIF CIF VGA Full D1 Rozmiary obrazu (w systemie PAL) 176x x x x576 Ilustracja pracy instalacji CCTV w sieci IP z wykorzystaniem istniej¹cych urz¹dzeñ analogowych. Kolor czerwony analogowa czêœæ instalacji CCTV, kolor niebieski cyfrowa czêœæ instalacji. 1 kamera analogowa; 2 zespó³ kamer analogowych; 3 webserwer jednokana³owy; 4 kamera IP; 5 webserwer czterokana³owy; 6 obrotowa kamera IP; 7 dekoder cyfra/analog; 8 dekoder wielokana³owy cyfra/analog; 9 sieciowy rejestrator strumieniowy (NDVR); 10 monitor cyfrowy; 11 monitor analogowy; 12 œciana monitorów analogowych. Kamera, która ma wydajnoœæ 25 klatek/s w rozdzielczoœci QCIF, mo e pracowaæ tylko w ma³o odpowiedzialnych systemach, w przeciwieñstwie do kamery o parametrach 25 klatek/s w rozdzielczoœci Full D1 Produkty firmy Sony ciesz¹ siê renom¹ na rynku profesjonalnych instalacji. Podstawowe cechy kamery IP mo na przeœledziæ na przyk³adzie kamery SNC RZ25P z serii IPELA tej firmy. Jak ilustruje rysunek, budowa sieci jest prosta, ³atwa jest jej rozbudowa now¹ kamerê mo na pod³¹czyæ w dowolnym miejscu, poprzez jej unikalny adres mo liwe jest jej sterowanie z dowolnego miejsca, a udostêpnianie obrazów mo e byæ w prosty sposób konfigurowane. Na przyk³ad, czêœæ obrazów w instalacji monitoringu zak³adu mo e byæ udostêpniana dozorowi technicznemu i s³u yæ nadzorowi produkcji, natomiast inne obrazy z sieci mog¹ byæ dostêpne s³u bie ochrony, najistotniejsze obrazy mo na na bie ¹co udostêpniaæ np. policji. Kamera SNC RZ25P Ipela firmy Sony

20 18 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Kamera SNC RZ25P digitalizuje, a nastêpnie kompresuje obraz w standardzie JPEG: 25 kl/s (rozdzielczoœæ 320x240) lub w MPEG-4 18 kl/s (rozdzielczoœæ 640x480). Podstawowe parametry: g³owica szybkoobrotowa, obrót w poziomie 340 stopni, obrót w pionie 180 stopni; definiowanie presetów i tras; obiektyw moto-zoom 216-krotny (zoom optyczny 18-krotny, zoom cyfrowy 12-krotny); mo liwoœæ prze³¹czania czu³oœci, przystosowanie siê automatycznie do zmieniaj¹cych siê warunków oœwietlenia funkcja dzieñ/noc ; dwukierunkowa transmisja sygna³u audio; funkcje alarmowe: detekcja ruchu (wideo i audio), z³¹cze alarmowe, pre/post-alarm; rozbudowane funkcje sieciowe: adaptacyjna kontrola generowanych klatek, jednoczesny dostêp dla wielu u ytkowników, obs³uga standardu multicast, ograniczenie dostêpu do kamery (filtrowanie adresów IP), wbudowany serwer www zapewnia mo liwoœæ konfiguracji i natychmiastowego podgl¹du obrazu w standardowej graficznej przegl¹darce www. Oprogramowanie centrum monitoringu Real- Shot Manager Sony jest aplikacj¹ umo liwiaj¹c¹ zbudowanie profesjonalnej instalacji monitoringu zapewniaj¹cej ca³kowit¹ kontrolê nad kamerami i przekazywanym obrazem. Przechowywane archiwa mog¹ byæ przeszukiwane po znacznikach daty, alarmach oraz dodanych komentarzach. Intuicyjny interfejs zapewnia szybki dostêp do kamery/archiwum, dziêki mo liwoœci pod³o enia przestrzennej mapy monitorowanego obiektu jako t³a aplikacji ³atwo siê zorientowaæ w lokalizacji ka dej z kamer. Do najistotniejszych funkcji RealShot Manager nale ¹: 3 tryby pracy: serwer, kontroler serwerów oraz darmowy viewer; ogromne mo liwoœci planowania interfejsów dziêki konfigurowalnym warstwom, np. podgl¹d wszystkich nadzorowanych budynków > pojedynczego budynku > piêtra > pokoju, itp.; programowe wykrywanie ruchu (niezale nie od kamer) oraz nagrywanie; wsparcie dla sygna³u audio; wygodna obs³uga dziêki konfigurowalnemu rozplanowaniu monitorowanych kamer; import mapy przestrzennej monitorowanego obiektu; zarz¹dzanie sygnalizacj¹ alarmow¹; integracja z innymi systemami poprzez Application Programming Interface (API). Mo liwe jest zwiêkszenie funkcjonalnoœci poprzez: dodanie modu³u WI-FI (transmisja bezprzewodowa); dodanie obudowy zewnêtrznej. Istotnym elementem projektowania CCTV IP jest mo liwoœæ skorzystania z programowego wsparcia personelu obs³uguj¹cego centrum monitoringu. Wa- ne jest, aby oprogramowanie mog³o byæ rozwijane wraz z nowymi funkcjami instalacji. Oprogramowanie stanowi silne wsparcie dla CCTV IP zrzut z ekranu RealShot Mo liwoœci funkcji zoom kamery SNC RZ25P Ipela Monitoring obiektów rozproszonych Szybki rozwój instalacji CCTV IP bêdzie, w du ej mierze, zwi¹zany z korzyœciami, jakie te systemy nios¹ w monitoringu obiektów rozproszonych. W tradycyjnych systemach centrum monitoringu by³o zwi¹zane z obiektem. W przypadku ma³ych instalacji stany alarmowe zdarzaj¹ siê rzadko, problematyczne jest wiêc utrzymywanie personelu, jednak jego brak powoduje, e system w przypadku alarmu nie stanowi odpowiedniego zabezpieczenia.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo