Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej"

Transkrypt

1

2

3

4 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa Bydgoszcz tel. (52) fax (52) Partnerzy: Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej Roman G³az Integracja systemów alarmowych, kontroli dostêpu, CCTV, SWiN na bazie platformy softwareowar ZPAS CONTROL OVERSEE firmy ZPAS-NET Andrzej Kupiec Po pierwsze poczucie bezpieczeñstwa... Jak to siê robi w XXI wieku czyli cyfrowy monitoring wideo IP w praktyce Detekcja ruchu i analiza zdarzeñ w systemach monitoringu wizyjnego Nowa era w monitoringu CCTV IP Jacek Dr¹ kiewicz, Micha³ Hasior Systemy monitoringu w energetyce Bart³omiej Sidorczyk Czy i dlaczego op³aca siê inwestowaæ w systemy do monitorowania sieci IT Redakcja Marek Kantowicz Janusz Fornalik DTP Czes³aw Winiecki Marketing Janusz Fornalik Arkadiusz Damrath Druk Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz ul. Glinki 84 tel./fax (52) System monitoringu i œledzenia Wiêcej przestrzeni dla telekomunikacji Biometryczne systemy zabezpieczeñ Monitoring IP ACTi przyk³ad zastosowania

5 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 3 ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej ZPAS SA od pocz¹tku swojego istnienia (1973 r.) produkowa³ ró nego rodzaju obudowy przemys³owe. Pocz¹tkowo przedsiêbiorstwo funkcjonowa³o jako Zak³ad Doœwiadczalny wroc³awskiego IASE, nastêpnie wesz³o w sk³ad CNPAE, a po 1989 roku podjêto dzia³ania prywatyzacyjne, doprowadzaj¹c do powstania spó³ki akcyjnej pod koniec 1991 roku. Od 1 czerwca 2004 ze struktury ZPAS SA wydzielona zosta³a spó³ka ZPAS-NET, przejmuj¹c czêœæ elektryczn¹ dotychczasowej produkcji zak³adu. Wyroby produkowane w Przygórzu to metalowe obudowy s³u ¹ce do zabudowy nowoczesnych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, informatycznych i energetycznych. Wprowadzane nowe technologie i rozwi¹zania konstrukcyjne pozwoli³y stworzyæ jednolit¹ i kompleksow¹ ofertê ZPAS dla kszta³tuj¹cej siê dopiero nowej bran y komunikacji elektronicznej. Rozwijaæ siê szybciej ni rynek Grupa ZPAS rozwija siê ci¹gle bardzo dynamicznie i odnotowuje ci¹g³y wzrost w zakresie wyników finansowych. Nawet w poprzednich latach, kiedy mówiono o stagnacji na krajowym rynku IT, nasza firma utrzymywa³a sta³y wzrost sprzeda y na poziomie 20 proc., podczas gdy inne firmy tego sektora walczy³y o to, aby

6 4 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe nie zanotowaæ spadków. Od kilku lat ci¹gle jesteœmy zaliczani do klubu Gazel Biznesu grona najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê polskich firm. O dobrej sytuacji mo e œwiadczyæ tak e Grupa ZPAS w dniu 29 czerwca 2007 r. otworzy³a nowy zak³ad produkcyjny ZPAS SA o powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych. Obiekt zlokalizowany jest na terenie Noworudzkiego Parku Przemys³owego i jest jednym z najnowoczeœniejszych zak³adów tego typu w Europie. W hali znajduje siê zautomatyzowana linia do produkcji obudów teleinformatycznych. Dodatkowo na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Drogos³awiu powsta³ nowy zak³ad ZPAS-NET, w którym odbywa siê produkcja obudów zewnêtrznych. Po zakoñczeniu prac zwi¹zanych z oddaniem do u ytku nowowybudowanego budynku biurowego zostanie tam przeniesiona ca³oœæ spó³ki ZPAS-NET (na pocz¹tku paÿdziernika 2007 r.). W roku 2006 skonsolidowane przychody Grupy ZPAS wynios³y 88,9 mln z³, a w roku bie ¹cym spodziewamy siê wzrostu na poziomie 20 proc. W rankingu Computerworld TOP 200, w tabeli polskich firm produkuj¹cych sprzêt telekomunikacyjny, znaleÿliœmy siê na drugiej pozycji, a firma osi¹ga zysk netto na poziomie 9 mln z³, co sprawia, e pracownicy Grupy ZPAS mog¹ byæ zadowoleni z wyników finansowych. Widzieæ innych ZPAS jest firm¹ zaanga owan¹ w ycie spo³eczne w swoim otoczeniu i wspiera inicjatywê instytucji, organizacji i poszczególnych mieszkañców ze swojego terenu. Zak³ad wspiera bardzo wiele dzia³añ i wydarzeñ, pomagaj¹c w realizacji przedsiêwziêæ wa nych dla lokalnej spo³ecznoœci, a tak e pomagaj¹c pojedynczym sportowcom czy klubom sportowym. Ostatnio byliœmy sponsorem Dni Nowej Rudy, ale pamiêtamy te o szko³ach, przedszkolach, osobach i instytucjach, czy wydarzeniach wymagaj¹cych wsparcia. Inicjatyw¹, któr¹ oceniamy jako niezwykle potrzebn¹ dla Nowej Rudy i jej przysz³oœci, jest funkcjonowanie w mieœcie Wy szej Szko³y Biznesu i Sportu Collegium Glacense. Jesteœmy mecenasem tej uczelni, a dodatkowo studenci mog¹ zdobywaæ doœwiadczenia podczas praktyk w poszczególnych dzia³ach naszej firmy. Co siê produkuje w Przygórzu? Oferta ZPAS SA obejmuje metalowe obudowy teleinformatyczne 19 i 21 (m.in. szafy serwerowe, telekomunikacyjne, kompatybilne elektromagnetycznie i inne), obudowy energetyczne oraz obudowy w wykonaniach specjalnych. Oferta ZPAS-NET zawiera elementy okablowania strukturalnego, osprzêt telekomunikacyjny, szafy zewnêtrzne dostêpowe, szafy i rozdzielnice NN z wyposa eniem elektrycznym, pulpity dyspozytorskie i sterownicze, synoptyczne tablice mozaikowe, rozproszony system zdalnego nadzoru ZPAS Control Oversee. ZPAS posiada certyfikat zapewnienia jakoœci ISO 9001:2000 i certyfikat systemu zarz¹dzania œrodowiskiem ISO 14001:1996. Wiêcej informacji na temat firmy znajduje siê na stronach internetowych K. Karwowski specjalista ds. Public Relations; rzecznik prasowy Grupy ZPAS

7

8 6 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Integracja systemów alarmowych, kontroli dostêpu, CCTV, SWiN na bazie platformy softwareowar ZPAS CONTROL OVERSEE firmy ZPAS-NET System alarmowy porównaæ mo na do wartownika, który stoi na stra y domu, biura lub innego obiektu, jednak w przeciwieñstwie do cz³owieka nigdy siê nie mêczy, jest zawsze czujny, nie musi spaæ i mo e chroniæ dobytek przez 24 godziny na dobê. Naturalnie, system sygnalizacji w³amania i napadu, podobnie jak wartownik, w zale noœci od sytuacji pracowaæ bêdzie inaczej. Mo na wskazaæ trzy najwa niejsze stany systemu: brak czuwania, czuwanie i alarm. Nieczuwaj¹cy system jest jak wartownik, który otrzyma³ polecenie, aby nie zwracaæ uwagi na osoby, które wchodz¹ i wychodz¹. Jeœli jednak wartownik otrzyma polecenie, aby nie wpuszcza³ na teren obiektu osób do tego nieuprawnionych, sytuacja ulegnie zmianie. Podobnie jest z systemem alarmowym, w którym za³¹czono czuwanie. Od tej chwili zarejestrowanie na terenie obiektu obecnoœci osób wywo³a alarm. Na system alarmowy sk³ada siê szereg urz¹dzeñ elektronicznych. Aby stworzyæ najprostszy system, potrzebowaæ bêdziemy: centrali alarmowej, urz¹dzenia steruj¹cego, czujek i sygnalizatorów. Poprzez system ZPAS CONTROL OVERSEE mo na w prosty sposób zintegrowaæ wiele niezale nych systemów i stworzyæ wspóln¹ platformê programow¹ tworz¹c w ten sposób system nadrzêdny. Zabezpieczenie mo e byæ wykonane wieloma sposobami i na wielu p³aszczyznach. Czêsto montuje siê systemy kontroli dostêpu chroni¹ce przed dostêpem do nich osób niepowo³anych. Zabezpieczenie urz¹dzeñ przed nieautoryzowanymi zmianami chroni systemy, których dzia³anie czêsto wp³ywa na funkcjonowanie ca³ego przedsiêbiorstwa. Systemy zabezpieczeñ mog¹ obejmowaæ swoim zakresem równie ochronê przeciwpo arow¹, przeciww³amaniow¹ oraz utrzymanie œciœle okreœlonych warunków klimatycznych. Mog¹ tak e posiadaæ zdefiniowane algorytmy dzia³ania, celem szybkiego przeciwdzia³ania zaistnia³ej sytuacji. Obecnie na rynku jest niewiele systemów pozwalaj¹cych w kompleksowy sposób zapewniæ sta³¹ ochronê na takim poziomie. Przyk³ady wyst¹pienia zagro eñ mo na mno yæ, ale wniosek zawsze bêdzie taki sam nale y monitorowaæ, ostrzegaæ i reagowaæ na wszelkie zagro enia mog¹ce zak³óciæ wykonywanie priorytetowych zadañ w firmie czy instytucji. Grupa ZPAS, producent obudów teleinformatycznych oraz automatyki sieciowej, postanowi³a wyjœæ naprzeciw potrzebom klienta i zainwestowa³a w prace z wykorzystaniem najnowszych technologii, tworz¹c projekt pod nazw¹ ZPAS Control Oversee. Zespó³ specjalistów rozpocz¹³ prace nad urz¹dzeniami i oprogramowaniem, które ma za zadanie zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostêpem osób trzecich do urz¹dzeñ i pomieszczeñ, alarmowanie o sytuacjach mog¹cych spowodowaæ ich uszkodzenie oraz automatyzacjê reakcji na ich zajœcie. Id¹c wraz z postêpem, oprogramowanie umo liwia dostêp do systemu i urz¹dzeñ za poœrednictwem wiêkszoœci wykorzystywanych obecnie mediów transmisyjnych, a obs³ugiwane jest poprzez przegl¹darkê internetow¹. System ZPAS Control Oversee pozwala na szybk¹ instalacjê urz¹dzeñ oraz uruchomienie oprogramowania, umo liwiaj¹c w prosty sposób nadzór obiektu i reakcjê na zaistnia³e sytuacje alarmowe. ZPAS Control Oversee jest kompleksowym systemem nadzoru, zawieraj¹cym bogat¹ gamê urz¹-

9 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 7 dzeñ, jak i zaawansowane oprogramowania do zbierania, przetwarzania i udostêpniania informacji o nadzorowanych obiektach. Posiada mechanizmy do zarz¹dzania mediami komunikacyjnymi, urz¹dzeniami pomiarowymi i buforami danych. Wielkoœæ instalacji systemu jest dostosowana rozmiarami do nadzorowanego przez klienta obiektu. Mo e zawieraæ siê w jednym pomieszczeniu lub szafie teleinformatycznej. Mo e równie tworzyæ sieæ wielu serwerów przetwarzaj¹cych dane na zasadzie klastrowania i rozproszenia. Dostarczone do systemu dane wizualizowane s¹ w specjalnie do tego celu przygotowanym oprogramowaniu. Oprogramowanie to zawieraj¹ równie proste narzêdzia do przegl¹dania danych archiwalnych. Zaimplementowany mechanizm edycji formatek wizualizacyjnych pozwala na dowolne ich budowanie przez samego u ytkownika systemu. U ytkownik mo e wybraæ dane, które dla niego s¹ najistotniejsze, i przedstawiæ je za pomoc¹ jednej lub wielu formatek. W ten sposób nawet dane z wielu obiektów mog¹ byæ zbiorczo przedstawione na jednej formatce wizualizacyjnej, mieszcz¹cej siê na ekranie komputera. Dane mog¹ byæ równie przegl¹dane za pomoc¹ urz¹dzeñ mobilnych lub wyœwietlane na specjalnie przygotowanych tablicach synoptycznych. Nale y zauwa yæ jeszcze inny aspekt dotycz¹cy problemu monitorowania. Jak wynika z raportu firmy analitycznej IDC, przygotowanego na zlecenie Cisco Systems, w 2008 roku wyst¹pi w Polsce ponad 16-procentowy niedobór informatyków posiadaj¹cych kwalifikacje w obszarze technologii sieciowych. Wed³ug raportu, zapotrzebowanie na specjalistów od rozwi¹zañ sieciowych (np. telefonia internetowa, bezpieczeñstwo, sieci informatyczne, administracja serwerami) wyniesie w 2008 roku w Polsce 28 tys. osób. Na rynku pracy bêdzie w tym czasie 23 tys. specjalistów sieciowych. Z przytoczonego raportu wynika, i coraz czêœciej monitorowaniu bêdzie podlega³ jeszcze jeden obszar, mianowicie dostêpnoœci i jakoœci po³¹czeñ sieciowych. Czyli nie tylko samych warunków, w których dzia³a system, ale tak e parametrów jego funkcjonowania. System ZPAS Control Oversee rozwija siê nie tylko w kierunku obszarów, które nie podlega³y dotychczas procesom monitorowania, ale tak e przez dopracowywanie znanych i powszechnie u ywanych metod zbierania i przetwarzania danych. Roman G³az starszy specjalista ds. sprzeda y ZPAS-NET

10 8 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Po pierwsze poczucie bezpieczeñstwa Utrzymuj¹cy siê dynamiczny rozwój bran y IT w Polsce, i zarazem ujawniaj¹cy siê coraz bardziej brak wykwalifikowanej kadry specjalistów w tej e bran y, stwarza koniecznoœæ poszukiwania systemów wspieraj¹cych pracê administracyjn¹ i nadzorcz¹ nad obiektami teleinformatycznymi. Firma ZPAS-NET id¹c za potrzebami rynku teleinformatycznego, od wielu lat rozwija system ZPAS Control Oversee. Jest on kompleksowym systemem nadzoru, zawieraj¹cym bogat¹ gamê urz¹dzeñ, jak i zaawansowane oprogramowanie do zbierania, przetwarzania i udostêpniania informacji o nadzorowanych obiektach. Posiada mechanizmy do zarz¹dzania mediami komunikacyjnymi, urz¹dzeniami pomiarowymi i buforami danych. Wielkoœæ instalacji systemu jest dostosowana rozmiarami do nadzorowanej przez klienta sieci. Mo e zawieraæ siê w jednej serwerowni lub nawet szafie teleinformatycznej. Mo e równie tworzyæ go sieæ wielu serwerów przetwarzaj¹cych dane z wielu obiektów. Wszystko po to, aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo pracuj¹cych urz¹dzeñ i zapewniæ sta³¹ dostêpnoœæ us³ug. Przemyœlany sposób doboru technologii ³¹czenia urz¹dzeñ pozwoli³ maksymalnie uproœciæ proces instalacji urz¹dzeñ monitoruj¹cych. Urz¹dzenia mog¹ byæ w³¹czone do magistrali o dowolnej topologii za pomoc¹ z³¹cz RJ-45. Takie rozwi¹zanie pozwala zaoszczêdziæ czas na ³¹czeniu œrubowym przewodów. Magistrala komunikuje i zasila urz¹dzenia, nie ma wiêc potrzeby doprowadzenia oddzielnego zasilania. Urz¹dzenia pozwalaj¹ na monitorowanie najwa niejszych parametrów, umo liwiaj¹ tak e pod³¹-czenie urz¹dzeñ o standardowym wyjœciu dwustanowym 0-10V, 0-20 ma, 4-20 ma. Istotn¹ czêœæ systemu stanowi oprogramowanie, umo liwiaj¹ce zbieranie, przetwarzanie i wizualizacjê danych, gromadzonych przez warstwê sprzêtow¹. U ytkownik otrzymuje kompleksowy system zdalnego nadzoru, obs³ugiwany z poziomu przegl¹darki internetowej. Dziêki temu mo liwe jest monitorowanie obiektów z dowolnego miejsca na

11 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 9 œwiecie. Budowanie dowolnych wizualizacji oraz wybór tylko interesuj¹cych pomiarów, zarówno bie ¹cych, jak te archiwalnych, pozwala na dostosowanie ustawieñ do indywidualnych potrzeb ka dego klienta, ³¹cz¹cego siê zdalnie. System posiada rozbudowany mechanizm obs³ugi alarmów. Stan, w którym zaistnia³a sytuacja alarmowa, identyfikowany jest z dowolnym, zdefiniowanym pomiarem oraz umieszczony w predefiniowanej grupie alarmów, co w konsekwencji przy wyst¹pieniu alarmu na wielu czujnikach spowoduje wygenerowanie tylko jednego alarmu. Mechanizm kontroli dostêpu rozdziela uprawnienia u ytkowników zarówno pod wzglêdem pe³nionej w systemie roli, jak te pod wzglêdem dostêpu do monitorowanych obiektów. Dane archiwalne mo na przegl¹daæ za pomoc¹ zestawieñ tabelarycznych i wykresów. Wszystkie dane z systemu mo na wydrukowaæ. Do dodatkowych zalet systemu nale y brak licencjonowania liczby u ytkowników, korzystaj¹cych z systemu. Dostarczone do systemu dane wizualizowane s¹ w specjalnie do tego celu przygotowanych panelach operatorskich. Panele te zawieraj¹ równie proste narzêdzia do przegl¹dania danych archiwalnych. Zaimplementowany mechanizm edycji formatek wizualizacyjnych pozwala na dowolne ich budowanie przez samego u ytkownika systemu. U ytkownik mo e wybraæ dane, które dla niego s¹ najistotniejsze i przedstawiæ je za pomoc¹ jednej lub wielu formatek. W ten sposób nawet dane z wielu obiektów mog¹ byæ zbiorczo przedstawione na jednej formatce wizualizacyjnej. Na rysunku obok przedstawiony jest przyk³adowy widok okna z alarmami zg³oszonymi do systemu. Komunikaty alarmowe mog¹ byæ zaznaczane przez u ytkowników systemu jako obs³u one i uzupe³niane notatkami. Jeœli uwa acie Pañstwo temat za interesuj¹cy, zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych Znajduj¹ siê na nich dok³adne informacje dotycz¹ce oprogramowania i urz¹dzeñ, które mog¹ znaleÿæ zastosowanie w szeroko rozumianym monitoringu. Andrzej Kupiec kierownik dzia³u wsparcia technicznego i rozwoju systemów IT ZPAS-NET

12

13

14 12 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Jak to siê robi w XXI wieku czyli cyfrowy monitoring wideo IP w praktyce Specjaliœci z bran y IP prognozuj¹, e w ci¹gu najbli szych 5 lat systemy sieciowe bêd¹ stanowi³y oko³o 60 proc. rynku, natomiast systemy analogowe obejm¹ ci¹gle malej¹c¹, 40-procentow¹ czêœæ. Rynek ju siê ukierunkowa³ na urz¹dzenia sieciowe. W zapomnienie odchodz¹ czasy, kiedy monitory przekazywa³y zniekszta³cony i zamazany obraz z kamer analogowych, a systemy monitoringu s³u y³y tylko celom ochrony. Nowoczesne rozwi¹zania w dziedzinie bezpieczeñstwa wizyjnego to przede wszystkim ogromne mo liwoœci integracji z innymi systemami, a tak e, coraz czêœciej, narzêdzie dostarczaj¹ce danych do analizy dla mened erów i dzia³ów marketingu. Jakich danych? To proste. W placówkach handlowych dziêki obserwacji sprzedawców mo emy sprawdziæ skutecznoœæ szkoleñ, sposób traktowania klientów, dyscyplinê pracy i wiele innych. Instaluj¹c dodatkowe, ju istniej¹ce na polskim rynku, oprogramowanie skontrolujemy samych klientów w jaki sposób poruszaj¹ siê po sklepie, w jakich porach, co przyci¹ga ich uwagê itd. Jednak nie nale y kojarzyæ monitoringu tylko z typowymi firmami. Dziœ znajduje on zastosowanie w ró - norodnych instalacjach, np. w monitoringu miejskim. O ile w du ych miastach Polski zd¹ yliœmy siê przyzwyczaiæ do obecnoœci kamer na ulicach, o tyle kamery w œrodkach publicznego transportu wci¹ s¹ dla nas doœæ obce. Wydaje siê jednak, e tylko kwesti¹ czasu jest rozpowszechnienie siê takich wdro- eñ, jak np. w komunikacji miejskiej w Sztokholmie. Firma Axis Communications zainstalowa³a w tamtejszym metrze, autobusach i poci¹gach ponad kamer, które nie tylko obserwuj¹ pasa erów, ale te mog¹ reagowaæ na niew³aœciwe zachowania w ich otoczeniu. W Sztokholmie zastosowano inteligentny system, który automatycznie powiadamia odpowiedni¹ osobê o naruszeniach, np. próbie zniszczenia kamery, wtargniêciu do zakazanej strefy itd. W tym miejscu warto wskazaæ na inne mo liwoœci integracji systemów IP, m.in. z systemami przeciwpo arowymi, kontroli dostêpu, sygnalizacji napadu i w³amania oraz wieloma innymi wykorzystuj¹cymi protoko³y sieciowe. Ciekawy przyk³ad to wdro enie systemu monitoringu w jednym z moskiewskich szpitali, gdzie sieciowe kamery Axis zosta³y zainstalowane we wszystkich oddzia³ach, jak równie na korytarzach, przy wejœciach, w pobli u wind, na klatkach schodowych i na parkingu. Kamery œledz¹ce pacjentów na oddzia³ach po³¹czono z monitorem w pokoju pielêgniarek. Dziêki temu, gdy tylko pacjent wzywa pomocy, pielêgniarka automatycznie dostaje obraz z odpowiedniej kamery i od razu widzi, co dzieje siê z potrzebuj¹c¹ osob¹. A to wszystko dziêki prostym urz¹dzeniom detekcji ruchu i dÿwiêku. Nie ulega w¹tpliwoœci, e pierwszym krokiem do pe³nego wykorzystania potencja³u cyfrowego monitoringu jest dobór odpowiedniego sprzêtu. S³awomir Szlufik, kierownik Zespo³u ds. Wideo IP w firmie

15 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 13 Softex Data, poleca sprzêt firmy Axis: Axis Communications to firma z ogromnym doœwiadczeniem. Ich sprzêt to coœ wiêcej ni gwarancja wysokiej jakoœci i niezawodnoœci, to presti i duma z posiadania urz¹dzeñ dzia³aj¹cych bez zarzutu na ca³ym œwiecie. Rzeczywiœcie, ró norodnoœæ rozwi¹zañ Axisa robi wra enie najszybsze kamery obrotowe, PTZ, kamery Day-Night, najmniejsze kamery megapikselowe, wielofunkcyjne serwery zasilane z PoE i wiele innych. Nic dziwnego, e Axis zosta³ sklasyfikowany na 12. miejscu presti owego rankingu World s Top 50 Security Companies magazynu A&S. Ca³¹ ofertê mo na ³atwo przeœledziæ wystarczy zajrzeæ na Oczywiœcie, sam hardware nie wystarcza, potrzeba jeszcze dobrego rozpoznania potrzeb klienta, odpowiedniego projektu i fachowej instalacji. Softex Data od lat starannie dobiera partnerów, którzy dziêki indywidualnemu podejœciu do klienta dokonali w Polsce wielu udanych wdro eñ opartych na kamerach i serwerach Axis dodaje S. Szlufik. Ju dziœ mo na z ca³¹ stanowczoœci¹ powiedzieæ, e XXI wiek bêdzie nale a³ do rozwi¹zañ cyfrowych. Do lamusa odejd¹ kamery analogowe i tradycyjne postrzeganie monitoringu jako systemu wykorzystywanego tylko do ochrony. Wci¹ postêpowaæ bêdzie integracja rozwi¹zañ IP i rozszerzy siê spektrum zastosowañ systemów sieciowych. A Twoja firma? Czy posiada ju rozwi¹zania XXI wieku? Wiêcej informacji: Softex Data SA ul. Poleczki 47; Warszawa tel. (+48 22)

16 14 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Detekcja ruchu i analiza zdarzeñ w systemach monitoringu wizyjnego Wobliczu coraz czêœciej zdarzaj¹cych siê napadów i kradzie y, przejawów wandalizmu i terroryzmu, bezpieczeñstwo publiczne staje siê obecnie priorytetem dla instytucji publicznych i prywatnych. Odk¹d internet zrewolucjonizowa³ sposób dzielenia siê informacjami, sieci oparte na protokole IP umo - liwiaj¹ transfer strumienia wideo wykorzystywanego do ochrony i monitoringu w sposób wygodniejszy i mniej kosztowny od tradycyjnych systemów telewizji przemys³owej. Zadaniem na dziœ jest stworzenie systemu monitoringu, który bêdzie bardziej inteligentny i wydajny ni kiedykolwiek wczeœniej. Efektywnoœæ systemów CCTV zale y g³ównie od mo liwoœci rozpoznawania i archiwizacji zagro eñ oraz wywo³ywania alarmów. Zagro eniem mo e byæ ka dy ruch lub ruch uprzednio zdefiniowany przez administratora, np. ruch tylko w okreœlonym kierunku lub obszarze. Zagro enie mo e te stanowiæ pojawienie siê niezidentyfikowanego przedmiotu na przyk³ad porzucona walizka na lotnisku lub znikniêcie jakiegoœ przedmiotu z pola widzenia kamery, na przyk³ad skradziony obraz w muzeum. Tradycyjne systemy monitorowania zbudowane w oparciu o sensory ruchu i rejestratory VCR dawa³y ograniczone mo liwoœci identyfikacji zagro eñ. Operatorzy takich systemów skazani byli na ci¹g³e obserwowanie monitorowanej przestrzeni, a tak e na identyfikacjê fa³szywych alarmów. Przegl¹danie zarchiwizowanych obrazów na taœmach wideo by³o czasoch³onne i uci¹ liwe. Pojawienie siê rejestratorów cyfrowych DVR u³atwi³o dostêp do zarchiwizowanych danych. Odszukanie w³aœciwego nagrania nie by³o ju takie pracoch³onne dziêki ró nym funkcjom wyszukiwania. Nagrania jednak by³y wci¹ obarczone du ¹ liczb¹ fa³szywych alarmów wywo³anych przez ruch drzew, szum deszczu czy drgania samej kamery. Tradycyjne systemy detekcji zagro eñ tylko wykrywa³y ruch, nie analizuj¹c jego charakteru, w zwi¹zku z czym ka dy ruch by³ identyfikowany jako zagro enie. Du a liczba fa³szywych alarmów powodowa³a, e odszukanie w³aœciwego nagrania wci¹ wymaga³o ogromnego zaanga owania operatora. W systemach monitoringu w ca³oœci opartych na protokole IP wszystkie urz¹dzenia systemu s¹ cyfrowe. Równoczeœnie proces detekcji zagro eñ przeniós³ siê z urz¹dzenia nagrywaj¹cego lub z dedykowanego urz¹dzenia detekcji ruchu do kamery wyposa onej w procesor. Rola, jak¹ pe³ni¹ od tego czasu urz¹dzenia do archiwizacji, sprowadza siê g³ównie do zarz¹dzania plikami i filtrowania danych. Systemy monitoringu wideo wykorzystuj¹ ró ne techniki detekcji zdarzeñ, aby ta obarczona by³a jak najmniejszym b³êdem. Tradycyjnie sensory ruchu wskazywa³y tylko, czy obraz ma byæ nagrany czy nie i ewentualnie wysy³a³y sygna³ dÿwiêkowy do operatora. Ostatnie 5 lat to rozwój zaawansowanych technik detekcji i analizy zdarzeñ, które same podejmuj¹ coraz wiêcej decyzji bez udzia³u operatora. Kolejnym etapem rozwoju wykrywania i analizy zdarzeñ jest platforma technologiczna Sony DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture), która sprawia, e system monitoringu IP staje siê bardziej inteligentny, wydajny i wra liwy. DEPA umo liwia wdro enie takiego systemu bez obci¹ ania istniej¹cej infrastruktury IT. Platforma sk³ada siê z dwóch podstawowych komponentów: inteligentnych kamer Sony oraz wielokrotnie nagradzanego oprogramowania RealShot Manager. DEPA to nastêpny krok w ewolucji systemów monitoringu opartych na protokole IP. Najpierw Sony wprowadzi³o na rynek inteligentne kamery, teraz uzupe³nia swoj¹ ofertê o wszechstronn¹ platformê technologiczn¹, która stanowi podporê dla szybkiego i proaktywnego systemu monitoringu wizyjnego. Wiêkszoœæ systemów detekcji i analizy zdarzeñ jest implementowana centralnie na serwerze. W przypadku systemu DEPA przewa aj¹ca liczba etapów wstêpnej obróbki danych przebiega w kamerze. Dziêki temu obci¹ enie aplikacji i infrastruktury ulega znacznemu zmniejszeniu. Rozwi¹zanie to minimalizuje równie wymagania dotycz¹ce przechowywania danych. Obróbka obrazów wykonywana jest w ramach kamer, a nie na serwerze centralnym, co powoduje, e tylko rzeczywiste zdarzenia s¹ zapisy-

17 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 15 wane. Poniewa systemy oparte na platformie DEPA wykorzystuj¹ mniej zasobów, wyszukiwanie materia³ów wideo odbywa siê szybciej i zachowana jest ich wysoka jakoœæ. Zwykle urz¹dzenia analizuj¹ce zdarzenia wymagaj¹ kosztownej dedykowanej jednostki, przy czym ka da taka jednostka mo e wspieraæ tylko kilka kamer. W przypadku DEPA ca³a analiza odbywa siê na poziomie kamery, wiêc takie urz¹dzenia s¹ zupe³nie zbêdne. Dotychczasowe techniki detekcji zdarzeñ by³y niedoskona³e. Choæ doskonale wykrywa³y ka dy najmniejszy ruch, to jednak analiza zdarzenia zale a³a zawsze od operatora. Du a liczba fa³szywych alarmów w rozbudowanych systemach oraz analiza ka dego z nich wykracza³a poza mo liwoœci nawet najlepiej wyszkolonego cz³owieka. Badania wykazuj¹, e nawet do 50 proc. zdarzeñ jest niepoprawnie interpretowanych przez operatora, który ci¹gle obserwuje obraz jednoczeœnie z kilku kamer. Obecnie wiêkszoœæ systemów detekcji zdarzeñ tylko informuje o pojawiaj¹cym siê zdarzeniu, nie podejmuj¹c jego analizy. Inteligentna analiza zdarzeñ DEPA nie tylko informuje, ale równie analizuje ka - de zdarzenie oraz sugeruje operatorowi w³aœciw¹ reakcjê lub tylko powiadamia o wydarzeniach nale- ¹cych do zakwalifikowanych wczeœniej klas alarmów. System reaguje w zdefiniowany wczeœniej sposób, np. powiadamiaj¹c odpowiednie s³u by. Funkcja Intelligent Motion Detection (inteligentne wykrywanie ruchu) pozwala zminimalizowaæ liczbê fa³szywych alarmów wywo³ywanych przez dÿwiêki otoczenia (np. szum liœci). W przypadku zat³oczonych obszarów, takich jak muzea czy sklepy, tradycyjna detekcja nie znajduje zastosowania, poniewa ruch wywo³ywany przez odwiedzaj¹cych je ludzi nie powinien generowaæ alarmów. DEPA pozwala na analizê obiektów. Ruch obiektu w polu widzenia mo e byæ zabroniony tylko w okreœlonym kierunku (np. na autostradzie) wtedy ka dy prawid³owo poruszaj¹cy siê obiekt pozostaje zignorowany, a tylko ruch w nieprawid³owym kierunku jest interpretowany jako zdarzenie niepo ¹dane. Funkcja Intelligent Object Detection pozwala wykrywaæ pozostawione lub usuniête obiekty. Kamery DEPA analizuj¹c ka d¹ klatkê obrazu alarmuj¹ w momencie znikniêcia sta³ego przedmiotu. Podobnie pojawienie siê niezidentyfikowanego przedmiotu pozostaj¹cego nieruchomo w okreœlonym przedziale czasowym zostanie zinterpretowane jako zagro enie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna na dworcach i lotniskach w obliczu zagro enia atakami terrorystycznymi. Inteligentny system potrafi zliczaæ znajduj¹ce siê w polu widzenia obiekty oraz alarmowaæ, kiedy ich liczba przekroczy wskazan¹ liczbê, np. wysy³aj¹c komunikaty dÿwiêkowe. Inteligentna detekcja ruchu w kamerach SONY Podstawowym elementem systemu w architekturze DEPA s¹ inteligentne kamery Sony. Urz¹dzenia aktywnie wykrywaj¹ indywidualne zagro enia i wspó³pracuj¹ z oprogramowaniem, które je interpretuje. Kamery mog¹ na przyk³ad niezale nie rozpoznawaæ elementy wizualne œwiadcz¹ce o potencjalnym zagro eniu, takie jak porzucone pakunki. S¹ te w stanie wykrywaæ podejrzany ruch, który móg³by zostaæ zignorowany przez ludzkie oko. Kamery Sony s¹ tak wyrafinowane, e zauwa ¹ ró nicê pomiêdzy przemieszczaj¹cym siê cz³owiekiem a bezpiecznym elementem t³a, takim jak poruszaj¹ce siê na wietrze drzewo czy fontanna. SNC-CS-50P SNC-RX550P Ponadto kamery IP przejmuj¹ czêœæ obróbki danych, co pozwala unikn¹æ przesy³ania i przechowywania ogromnej liczby plików wideo na serwerach. Real- Shot Manager 4.0 to ³atwe w obs³udze oprogramowanie, które analizuje i ocenia obrazy z inteligentnych kamer. Poprzez zaalarmowanie operatora i wskazanie mu widocznego zagro enia w ramce wideo RealShot Manager oferuje coœ wiêcej ni system bezpieczeñstwa dostarcza proaktywne wykrywanie zagro eñ. Autoryzowanym dystrybutorem rozwi¹zañ SONY na rynku polskim jest firma Veracomp SA. Wiêcej na

18 16 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Nowa era w monitoringu CCTV IP Gwa³towny rozwój telewizji u ytkowej spowodowa³, e u ytkownicy systemów instalowanych kilka lat temu powinni zastanowiæ siê nad mo liwoœciami ich pilnej modernizacji. Unowoczeœnienie systemów, czêsto niewielkim kosztem, spowoduje wzrost funkcjonalnoœci oraz bezpieczeñstwa i ograniczy liczbê zatrudnionych przy obs³udze systemu. Telewizja u ytkowa w sieciach IP Historycznie mo na wyznaczyæ trzy etapy rozwoju CCTV: CCTV analogowa; CCTV z cyfrowym zapisem na HDD; CCTV w sieciach IP. Instalacje analogowe nie s¹ ju budowane, jednak wystêpuj¹ jeszcze w wielu obiektach. Ze wzglêdu na wysokie koszty zapisu na taœmach magnetowidowych, niemo liwoœæ wprowadzenia programowego wsparcia dla obs³ugi, drogie i skomplikowane systemy sterowania kamerami, niemo liwoœæ przesy³ania sygna³u poza obiekt takie instalacje ze wzglêdów ekonomicznych powinny byæ bezwarunkowo zmodernizowane. Instalacje z cyfrowym zapisem na HDD s¹ sposobem na stosunkowo tani¹ modernizacjê istniej¹cych instalacji analogowych i jednoczeœnie najpopularniejszymi budowanymi obecnie systemami. Wymiana magnetowidu na rejestrator cyfrowy stwarza nowe mo liwoœci. Sygna³ wizyjny podlega digitalizacji w rejestratorze, w tej formie jest zapisywany na dyskach komputerowych. Architektura instalacji z cyfrowym zapisem sygna³ analogowy musi zostaæ doprowadzony osobnym przewodem do rejestratora: k³opot przy rozbudowie, zmianie konfiguracji, ograniczone mo liwoœci sterowania Cyfrowa wersja sygna³u pozwala na wprowadzenie analizy obrazu za pomoc¹ programów komputerowych powoduje to, e du a czêœæ zadañ obs³ugi mo e byæ wykonywana automatycznie. Mo liwoœci wsparcia obs³ugi przez programy komputerowe zawarte w Cyfrowych Systemach Rejestracji (DVR Digital Video Recorder) s¹ stale rozwijane i ka dy miesi¹c przynosi nowe rozwi¹zania. Wœród najpopularniejszych mo liwoœci programowego wsparcia nale y wymieniæ: detekcjê ruchu, œledzenie obiektów, rejestracjê zdarzeñ przedalarmowych, zliczanie obiektów, analizê obiektów porzuconych itd. Poniewa rejestratory cyfrowe praktycznie s¹ specjalizowanymi komputerami, szerokie s¹ mo liwoœci programowania sekwencji po zaistnieniu zdarzeñ alarmowych, pocz¹wszy od prostego w³¹czenia syren alarmowych poprzez telefoniczne lub mailowe przekazanie informacji, zrzutów ekranowych, skoñczywszy np. na blokadach zamków. Istotne jest równie, e sygna³ z rejestratora w postaci cyfrowej da siê transmitowaæ na nieograniczony dystans, a funkcjami rejestratora mo na w prosty sposób sterowaæ poprzez sieæ. Jednak mimo wymienionych zalet instalacji z cyfrowym zapisem, dla nowo budowanych instalacji nale y rozwa yæ mo liwoœæ wykonania jej w najnowszej technologii telewizji u ytkowej, czyli CCTV IP. CCTV w sieciach IP to technologia dla nowo budowanych instalacji. O ile w ma³ych, lokalnych systemach monitoringu jeszcze przez d³ugi czas bêd¹ budowane systemy oparte na cyfrowym zapisie na HDD, o tyle w du ych systemach, w obiektach rozproszonych, w budynkach o nowoczesnej strukturze instalacji teletechnicznych nale y budowaæ instalacje monitoringu w technologii CCTV IP. Zastosowanie monitoringu w oparciu o sieci IP daje ogromne mo liwoœci budowania du ych i rozleg³ych instalacji. Przyk³adem mo liwoœci jest ogólnoœwiatowa sieæ monitoringu firmy Cisco, która integruje 296 obiektów monitorowanych, rozproszonych w 60 krajach. W ramach tej instalacji pracuje 2661 kamer. W takiej formule zbiorczy monitoring np. stacji benzynowych czy ujêæ wody na terenie jednego regionu nie wydaje siê niczym skomplikowanym. Ze wzglêdu na prostotê budowy i najwiêksze mo liwoœci zast¹pienia personelu przez wsparcie programowe, takie systemy warto budowaæ ju dla kilku kamer,

19 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe 17 maj¹c na uwadze, e w przeci¹gu 2-3 lat tego typu instalacje stan¹ siê standardem. Architektura budowy sieci instalacji monitorigu IP jest identyczna jak zwyk³ych sieci informatycznych. Urz¹dzenia do obróbki sygna³u wizyjnego posiadaj¹ w³asne adresy IP. Mo na wykorzystywaæ analogowe fragmenty instalacji, np. kamery, œciany monitorów poprzez zastosowanie konwerterów sygna³u analog/cyfra zwanych webserwerami, a w odwrotn¹ stronê dekoderów. Rejestracja sygna³u mo e nastêpowaæ w tradycyjnych DVR (lokalnie), jak i w rejestratorach sygna³u strumieniowego (zdalnie). Nale y jednak pamiêtaæ, e ze wzglêdu na brak standardów generalnie przy budowie sieci nale y korzystaæ z urz¹dzeñ jednego producenta wtedy bêdziemy mieli gwarancjê poprawnoœci dzia³ania systemu. Kamera IP Podstawowym i nowym elementem w takich instalacjach jest kamera IP, bêd¹ca w zaawansowanych przypadkach specjalizowanym komputerem. Kamera IP to kamera, któr¹ mo na przy³¹czyæ bezpoœrednio do sieci LAN lub do sieci bezprzewodowej poprzez z³¹cze FE 10/100 Mbps (RJ45). W kamerze IP nastêpuje digitalizacja sygna³u wideo; szalenie istotna jest moc obliczeniowa wbudowanego w ni¹ procesora, poniewa od tego zale y jakoœæ obrazu przesy³anego w sieci, a przez to funkcjonalnoœæ instalacji. Porównuj¹c ceny nale y sprawdziæ liczby klatek przesy³anych oraz ich rozdzielczoœæ. Rozdzielczoœæ QCIF CIF VGA Full D1 Rozmiary obrazu (w systemie PAL) 176x x x x576 Ilustracja pracy instalacji CCTV w sieci IP z wykorzystaniem istniej¹cych urz¹dzeñ analogowych. Kolor czerwony analogowa czêœæ instalacji CCTV, kolor niebieski cyfrowa czêœæ instalacji. 1 kamera analogowa; 2 zespó³ kamer analogowych; 3 webserwer jednokana³owy; 4 kamera IP; 5 webserwer czterokana³owy; 6 obrotowa kamera IP; 7 dekoder cyfra/analog; 8 dekoder wielokana³owy cyfra/analog; 9 sieciowy rejestrator strumieniowy (NDVR); 10 monitor cyfrowy; 11 monitor analogowy; 12 œciana monitorów analogowych. Kamera, która ma wydajnoœæ 25 klatek/s w rozdzielczoœci QCIF, mo e pracowaæ tylko w ma³o odpowiedzialnych systemach, w przeciwieñstwie do kamery o parametrach 25 klatek/s w rozdzielczoœci Full D1 Produkty firmy Sony ciesz¹ siê renom¹ na rynku profesjonalnych instalacji. Podstawowe cechy kamery IP mo na przeœledziæ na przyk³adzie kamery SNC RZ25P z serii IPELA tej firmy. Jak ilustruje rysunek, budowa sieci jest prosta, ³atwa jest jej rozbudowa now¹ kamerê mo na pod³¹czyæ w dowolnym miejscu, poprzez jej unikalny adres mo liwe jest jej sterowanie z dowolnego miejsca, a udostêpnianie obrazów mo e byæ w prosty sposób konfigurowane. Na przyk³ad, czêœæ obrazów w instalacji monitoringu zak³adu mo e byæ udostêpniana dozorowi technicznemu i s³u yæ nadzorowi produkcji, natomiast inne obrazy z sieci mog¹ byæ dostêpne s³u bie ochrony, najistotniejsze obrazy mo na na bie ¹co udostêpniaæ np. policji. Kamera SNC RZ25P Ipela firmy Sony

20 18 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe Kamera SNC RZ25P digitalizuje, a nastêpnie kompresuje obraz w standardzie JPEG: 25 kl/s (rozdzielczoœæ 320x240) lub w MPEG-4 18 kl/s (rozdzielczoœæ 640x480). Podstawowe parametry: g³owica szybkoobrotowa, obrót w poziomie 340 stopni, obrót w pionie 180 stopni; definiowanie presetów i tras; obiektyw moto-zoom 216-krotny (zoom optyczny 18-krotny, zoom cyfrowy 12-krotny); mo liwoœæ prze³¹czania czu³oœci, przystosowanie siê automatycznie do zmieniaj¹cych siê warunków oœwietlenia funkcja dzieñ/noc ; dwukierunkowa transmisja sygna³u audio; funkcje alarmowe: detekcja ruchu (wideo i audio), z³¹cze alarmowe, pre/post-alarm; rozbudowane funkcje sieciowe: adaptacyjna kontrola generowanych klatek, jednoczesny dostêp dla wielu u ytkowników, obs³uga standardu multicast, ograniczenie dostêpu do kamery (filtrowanie adresów IP), wbudowany serwer www zapewnia mo liwoœæ konfiguracji i natychmiastowego podgl¹du obrazu w standardowej graficznej przegl¹darce www. Oprogramowanie centrum monitoringu Real- Shot Manager Sony jest aplikacj¹ umo liwiaj¹c¹ zbudowanie profesjonalnej instalacji monitoringu zapewniaj¹cej ca³kowit¹ kontrolê nad kamerami i przekazywanym obrazem. Przechowywane archiwa mog¹ byæ przeszukiwane po znacznikach daty, alarmach oraz dodanych komentarzach. Intuicyjny interfejs zapewnia szybki dostêp do kamery/archiwum, dziêki mo liwoœci pod³o enia przestrzennej mapy monitorowanego obiektu jako t³a aplikacji ³atwo siê zorientowaæ w lokalizacji ka dej z kamer. Do najistotniejszych funkcji RealShot Manager nale ¹: 3 tryby pracy: serwer, kontroler serwerów oraz darmowy viewer; ogromne mo liwoœci planowania interfejsów dziêki konfigurowalnym warstwom, np. podgl¹d wszystkich nadzorowanych budynków > pojedynczego budynku > piêtra > pokoju, itp.; programowe wykrywanie ruchu (niezale nie od kamer) oraz nagrywanie; wsparcie dla sygna³u audio; wygodna obs³uga dziêki konfigurowalnemu rozplanowaniu monitorowanych kamer; import mapy przestrzennej monitorowanego obiektu; zarz¹dzanie sygnalizacj¹ alarmow¹; integracja z innymi systemami poprzez Application Programming Interface (API). Mo liwe jest zwiêkszenie funkcjonalnoœci poprzez: dodanie modu³u WI-FI (transmisja bezprzewodowa); dodanie obudowy zewnêtrznej. Istotnym elementem projektowania CCTV IP jest mo liwoœæ skorzystania z programowego wsparcia personelu obs³uguj¹cego centrum monitoringu. Wa- ne jest, aby oprogramowanie mog³o byæ rozwijane wraz z nowymi funkcjami instalacji. Oprogramowanie stanowi silne wsparcie dla CCTV IP zrzut z ekranu RealShot Mo liwoœci funkcji zoom kamery SNC RZ25P Ipela Monitoring obiektów rozproszonych Szybki rozwój instalacji CCTV IP bêdzie, w du ej mierze, zwi¹zany z korzyœciami, jakie te systemy nios¹ w monitoringu obiektów rozproszonych. W tradycyjnych systemach centrum monitoringu by³o zwi¹zane z obiektem. W przypadku ma³ych instalacji stany alarmowe zdarzaj¹ siê rzadko, problematyczne jest wiêc utrzymywanie personelu, jednak jego brak powoduje, e system w przypadku alarmu nie stanowi odpowiedniego zabezpieczenia.

Nowa era w monitoringu - CCTV IP

Nowa era w monitoringu - CCTV IP Nowa era w monitoringu - CCTV IP Gwałtowny rozwój telewizji użytkowej spowodował, że użytkownicy systemów instalowanych kilka lat temu powinni zastanowić się nad możliwościami ich pilnej modernizacji.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (27) nr 1, rok 2011 Tomasz PŁATEK Dariusz PŁATEK UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Streszczenie: Artykuł omawia możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowniczego zaprojektowanego

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ODDZIAŁU POCZTY POLSKIEJ S.A. RZESZÓW ul. KRZYŻANOWSKIEGO 10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Tom III Autor projektu mgr inż. Krzysztof Gohlike Sprawdził Mgr inż. Maciej Belczącki

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich dla Sektora Energetycznego Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich Jerzy Obrębski Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych POLKOMTEL S.A. Warszawa, 25.02.2009 r. 2 Agenda 1. Potrzeby i wymagania

Bardziej szczegółowo

Linc Polska Sp. z o.o. ul. Hallera 6-8 60-104 Poznań. tel. +61 839 19 00 fax +61 839 22 78 e-mail: info@linc.pl

Linc Polska Sp. z o.o. ul. Hallera 6-8 60-104 Poznań. tel. +61 839 19 00 fax +61 839 22 78 e-mail: info@linc.pl Wykrywanie ruchu obiektów i ludzi Filtrowanie kierunku ruchu Szybka, prosta konfiguracja Niezawodne wyniki, nawet podczas zdarzeń z dużym wpływem środowiska zewnętrznego Linc Polska Sp. z o.o. ul. Hallera

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl Diody danych grzegorz.cempla@solidex.com.pl Na początek... Proponuję zapomnieć na chwilę, że transmisja danych implikuje potwierdzenia pakietów. Proponuję nie odnosić tematu prezentacji do ogólnych zastosowań

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 8x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 6x hybrydowych (HDCVI, ANALOG) + 2x IP

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo