Prace doktorantów. Wydział Techniczny Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace doktorantów. Wydział Techniczny Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 2"

Transkrypt

1 Art. 21 ( ) Prace doktorantów termoelektryczny Cienkowarstwowy przetwornik mocy True RMS strona 107 Bogdan Adamiak 1, Eugeniusz Prociów 2 1 Wydział Techniczny Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 2 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska, Wrocław Streszczenie Termoelektryczne przetworniki mocy RMS są szeroko stosowane w aparaturze kontrolno-pomiarowej Stosując zminiaturyzowane cienkowarstwowe termoelektryczne przetworniki mocy można znacznie poprawić precyzję pomiarów oraz obniżyć koszt aparatury pomiarowej. Wstęp Wraz z rozwojem elektroniki, a szczególnie telekomunikacji, zachodzi konieczność pomiaru podstawowych parametrów elektrycznych. Na pierwszy rzut oka problem wydaje się banalny, tak jest jeśli chodzi o pomiar wartości stałych i okresowo-zmiennych. Gdy zachodzi potrzeba pomiaru wartości o bliżej nie określonym kształcie, konieczny jest konwerter przekształcający rzeczywistą wartość skuteczną (True RMS). Rozwijając temat, chodzi o pomiar mocy wszechobecnego promieniowania elektromagnetycznego, pochodzącego z różnych nadajników, a w szczególności nadajników sterowanych cyfrowo (Telefonia komórkowa, telewizja cyfrowa, transmisja danych itd...). Oferta producentów przetworników True RMS jest bardzo bogata i zasadniczo dzieli się na dwie grupy. Pierwsza z nich to przetworniki elektroniczne, sprzedawane w postaci układów scalonych, dobrze i precyzyjnie pracujące, ale przy niezbyt dużych częstotliwościach, nie przekraczających 500 khz. Druga grupa to przetworniki termoelektryczne (znane od bardzo dawna), konwertujące moc w ciepło a następnie pomiar ciepła umożliwia określenie mocy dostarczonej do konwertera[1]. Dlaczego należy więc zainteresować się problemem dawno znanym i przebadanym? Dlatego, że problem pomiaru określenia wartości skutecznych jest nadal otwarty, dlatego, że nowoczesne technologie pozwalają na zupełnie nowe konstrukcje przetworników oraz na daleko idącą miniaturyzację. Im bardziej zminiaturyzujemy przetwornik, tym szybciej będzie działał (z wyższą częstotliwością będzie przetwarzał). Współczesne konstrukcje przetworników cienkowarstwowych wykonywane są na cienkich membranach krzemowych [2]. z pojedynczą termoparą lub ze stosem termopar [3]. Poniższa praca ma na celu zaprezentowanie własności nowego cienkowarstwowego przetwornika termoelektrycznego. Opis termoelektrycznego cienkowarstwowego przetwornika mocy True RMS Konwerter został zaprojektowany i wykonany w zakładzie układów hybrydowych pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława J. Osadnika w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej w 1995r. Przetwornik zbudowany jest z dwóch termopar i grzejnika z tak zwanym Hot point (gorącym punktem ). Przetwornik wykonany metodą naparowywania magnetronowego na podłoże szklane typu Cornig 7059 o wymiarach 1,27mm 0,95mm 0,13mm. Grzejnik wykonany został z nichromu (NiCr 20) a kontakty z niklu. Natomiast jedno ramię termopary z nichromu (NiCr 20) a drugie z niklu (Ni). Proces technologiczny naparowywania materiałów termoelektrycznych odbywał się dwu fazowo. W pierwszej fazie naparowany został nichrom (NiCr 20), w którym wykonano grzejnik, podkład pod kontakty grzejnika oraz jedno z ramion termopar. W drugiej fazie naparowanie niklem wykonano kontakty grzejnika, kontakty termopary i pozostałe ramiona termopar.

2 Art. 21 ( ) strona 108 Rys. 1. Mikroskopowy obraz przetwornika. Tak zaprojektowany przetwornik a w szczególności grzejnik tego przetwornika zapewnia poprawną pracę przy wysokich częstotliwościach, ponieważ posiada małe pojemności i indukcyjności własne. Brak membrany pod grzejnikiem maksymalnie upraszcza cykl technologiczny i nie ma potrzeby wykonywania drogiego, czasochłonnego procesu fotolitografii i trawienia membrany. Rys.2. Sposób montażu przetwornika.

3 Art. 21 ( ) strona 109 W celu pomiaru parametrów przetwornika konieczne jest jego odpowiednie umocowanie i podłączenie. Przetwornik został przyklejony do obudowy tak, aby zimne złącza termopary były w pobliżu miejsca klejenia a grzejnik i złącza gorące były w powietrzu (rys. 2.). Podłączenie wyprowadzeń przetwornika wykonano metodą klejenia klejem na bazie srebra. Wyprowadzenia wykonane są z drutu miedzianego o średnicy 0,01mm. Przetwornik zamontowano w okrągłej obudowie układu scalonego. Tak zamontowany przetwornik można było poddać badaniom. Na rys.3. widać dwa konwertery umieszczone we wspólnej obudowie. Grzejnik jednego z przetworników posiada dwa dodatkowe wyprowadzenia w celu dokładnego pomiaru napięcia. Proces mikromontażu przetwornika, a w szczególności wyprowadzeń ze struktury w cyklu produkcyjnym, powinien przeprowadzany być w technologii spawania ultradźwiękowego lub spawania wiązką laserową. W ten sposób wykonane połączenia będą posiadały małą rezystancję doprowadzeń do struktury, jak również będą wykazywać dużą stabilność ze wzrostem temperatury. a) b) Rys.3. a) Fotografia przedstawiająca sposób mikromontażu dwóch przetworników w obudowie układu scalonego. b) Układ do pomiaru charakterystyk stałoprądowych w funkcji temperatury Badanie przetwornika. Na charakterystyce rys. 4 przestawione jest przetwarzanie napięcia stałego wejściowego na stałe napięcie wyjściowe w temperaturze 22 C. Z charakterystyki (rys.4.) wynika, że przetwarzanie jest funkcją kwadratową. y= 0,5975x 2 + 0,0057x - 0,025 1

4 Art. 21 ( ) strona 110 Rys. 4. Charakterystyka Uwy = f(uwe) Rys.5. Charakterystyka P = f(uwy) Napięcie wyjściowe Uwy cieplnego przetwornika wartości skutecznej jest funkcją mocy wydzielonej w grzejniku przetwornika, ale również zależy od jego parametrów cieplnych [4]. s czułość termiczna przetwornika Z T impedancja termiczna przetwornika P- moc Uwy = s Z T P 1 Rys.6. Odpowiedź przetwornika na skok jednostkowy Rys.7. Zmiany napięcia wyjściowego i wejściowego przetwornika przy pobudzeniu sinusoidalnym 1 Hz.

5 Art. 21 ( ) strona 111 Na (rys.6.) przedstawiono odpowiedź przetwornika na pobudzenie skokiem jednostkowym, stała czasowa τ = 40ms. Rys.7. przedstawia zmiany napięcia wyjściowego przy pobudzeniu częstotliwością 1 Hz. Przetwornik nadąża za zmianą temperatury grzejnika (efekt falistości termicznej [5]). Wnioski Urządzenia nadawcze nowej generacji pracują na coraz wyższych częstotliwościach. Nowoczesne konwertery powinny być dostosowane do pomiaru przy takich częstotliwościach. W cienkowarstwowych konwerterach starszego typu zastosowano napylanie na membranach krzemowych lub kwarcowych. Okazuje się, że takie rozwiązanie nie jest konieczne, czego przykładem jest prezentowany konwerter. Nowe rozwiązanie techniczne może przyczynić się do rozwoju aparatury kontrolno-pomiarowej. Ponadto, prosta technologia, niskie koszty wytwarzania i miniaturyzacja omawianego przetwornika przemawiają także na jego korzyść. Podziękowania Podziękowania dla prof. dr hab. Stanisława J. Osadnika za udostępnienie i umożliwienie badań cienkowarstwowego termoelektrycznego przetwornika mocy. Literatura [1] A. Chwaleba, Metrologia Elektryczna, WNT Warszawa 1994, str. 148 [2] L. Scarioni, M. Klonz, D. Janik, H. Laiz, and M. Kampik, High-Frequency Thin-Film Multijunction Thermal Converter on a Quartz Crystal Chip, IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, VOL. 52, NO. 2, APRIL 2003 [3] M. Klonz, H. Laiz, IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, VOL. 50, NO. 6, DECEMBER 2001 str. 1 [4] T. Berlicki, Stała czasowa warstwowego przetwornika RMS, VI KONFERENCJA NAUKOWA TECHNOLGIA ELEKTRONOWA ELTE 97, str. 629 [5] H. LAIZ et al.: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, VOL. 50, NO. 2, APRIL 2001

6 Art. 22 ( ) strona 112 VLIV DAŇOVÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE NA ČESKOU REPUBLIKU Zdeněk Brabec Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, Katedra financí a účetnictví Daňová politika Evropské unie, v jejímž rámci dochází k postupné harmonizaci jednotlivých daní v členských zemích EU, ovlivňuje oblast daní i v České republice, a to již od počátku 90. let 20. století. Již v době přijetí zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní se při utváření daňového systému v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice vycházelo ze zkušeností západoevropských států, a to zejména s ohledem k možnému vstupu země do Evropské unie. Podle 1 tohoto zákona soustavu daní v ČSFR tvoří: 11) Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, Daně spotřební, a to Daně z příjmů: daň z uhlovodíkových paliv a maziv, daň z lihu a destilátů, daň z piva, daň z vína, daň z tabáku a tabákových výrobků, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, Daň z nemovitostí, Daň silniční, Daň z dědictví a darování, Daň z převodu nemovitostí, Daně k ochraně životního prostředí. Dalším významným mezníkem byl rok 1996, kdy Česká republika požádala na základě Asociační dohody o členství v EU. Od tohoto okamžiku se při tvorbě legislativních předpisů v ČR, tedy i daňových, musely daleko důsledněji zohledňovat požadavky kladené Evropskou unií. Během tohoto období, které vyvrcholilo vstupem ČR do Evropské unie k l. květnu 2004 se jednotlivé kandidátské země, včetně ČR, snažily vyjednat si přechodná období pro implementaci práva EU do národních právních předpisů. Od okamžiku vstupu ČR se ovšem předpokládá, že právní předpis přijatý v EU je platný pro všechny členské státy, tj. i pro ČR, pokud si nevyjednala výjimku. Daňový systém existující v současnosti v ČR je zachycen na následujícím obrázku. 1 Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/sbirka/1992/sb pdf>

7 Art. 22 ( ) strona 113 Schéma č. 2: Daňový systém v ČR Dan P ímé Nep ímé Ostatní dan z nemovitostí majetkové da silni ní dan p evodové fyzických osob z p íjm právnických osob spot ební dan selektivní cla univerzální DPH pojistné sociálního pojišt ní, místní poplatky Zdroj: Vlastní tvorba dle - VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva. 8. aktualizované vydání. Praha: 1.VOX, 2006, str Oblast přímých daní Právní předpisy v oblasti přímých daní ovlivňují zejména čtyři směrnice EU, které byly implementovány do legislativy ČR v souvislosti se vstupem do EU, a to prostřednictvím novelizací zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně: 22) Směrnice č. 90/434/EHS o fúzích, která od l. ledna 2004, umožňuje nástupnické společnosti za podmínek, které by platily pro zanikající společnost, pokud by k fúzi či rozdělení nedošlo, převzít: - rezervy a opravné položky vytvořené zanikající společností; - daňovou ztrátu vyměřenou zanikající společností, jež nebyla doposud uplatněna jako odčitatelná položka od základu daně zanikající společností a kterou lze uplatnit v pěti následujících zdaňovacích obdobích; - položky odčitatelné od základu daně, na které vznikl nárok zanikající společnosti a nebyly doposud uplatněny; tohoto zvýhodnění lze použít pouze tehdy, pokud dochází k fúzi z ekonomických důvodů, což neplatí, pokud jedna z firem účastnících se fúze nevykonává činnost po dobu delší 12 měsíců, které předcházejí fúzi; důvody fúze musí být rovněž nahlášeny místně příslušnému finančnímu úřadu; konkrétně lze tato ustanovení najít zejména v 23a, 23b a 23c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; Směrnice č. 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností účinná od 1. května 2004 dovoluje osvobození dividendových příjmů, které plynou mateřské společnosti, jež je 2 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2007, str

8 Art. 22 ( ) strona 114 rezidentem ČR či jiného členského státu EU, od dceřiné společnosti, která je rezidentem ČR nebo jiného členského státu; toto osvobození platí jen pro akciovou společnost a společnost s ručením omezeným; po nabytí účinnosti Směrnice č. 2003/123/ES došlo ke změně původní směrnice, čímž se rozšířilo osvobození i na dividendové příjmy stálé provozovny mateřské společnosti umístěné na území ČR; pro definici mateřské a dceřiné společnosti je vymezen minimální podíl na základním kapitálu ve alespoň 10 %, který je držen nepřetržitě po dobu minimálně 12 měsíců; osvobození dividend je realizováno ve formě daňových úlev od daně z příjmů právnických osob; Směrnice č. 200/49/ES o zdaňování úroků a licenčních poplatků, která nabyla účinnosti od l. května 2004, umožnila osvobození: - úroků z úvěrů, půjček, dluhopisů, vkladních listů, certifikátů a vkladů jim na roveň postavených, případně směnek a obdobných právních vztahů ze zahraničí, od daně z příjmů, plynou-li společnosti, jež je daňovým rezidentem ČR či jiného členského státu EU či EHP, od společnosti, která je rezidentem členské země EU nebo EHP umístněné na území ČR; - licenčních poplatků plynoucích společnosti, jež je daňovým rezidentem členského státu EU či EHP, od společnosti, který je rezidentem ČR nebo stálé provozovny společnosti, jež je rezidentem členského státu EU či EHP, umístěné v ČR; osvobození týkající se úrokových příjmů jsou platná od 1. května 2004, ale u licenčních poplatků je definováno přechodné období, které končí 31. prosincem 2010; Směrnice č. 2003/48/ES o zdanění příjmů a úspor ve formě plateb úrokového charakteru účinná až od 1. července 2005 zavádí do českého právního řádu termín platebního zprostředkovatele, tj. osobu vyplácející úrokové příjmy fyzickým osobám; pokud tedy platební zprostředkovatel vyplatil, poukázal či připsal příjem úrokového charakteru fyzické osobě, jež je rezidentem jiné členské země, musí příslušnému úřadu podat hlášení v elektronické podobě, které obsahuje identifikaci osoby příjemce a výši úrokového příjmu; ustanovení týkající se platebního zprostředkovatele jsou obsahem 38fa zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Oblast nepřímých daní Implementace právních předpisů týkajících se nepřímých daní byla v ČR provedena z důvodu jejich důležitosti a rozsáhlosti formou vytvoření nových zákonů, a to konkrétně zákona č. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty a zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních. V oblasti DPH se jedná zejména o implementaci Směrnice č. 2006/112/ES. Na základě této směrnice byla stanovena minimální hranice obratu na Kč za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců, při jejímž překročení je plátce DPH povinen se registrovat. Dále článek 106 této směrnice umožňuje používat do konce roku 2010 sníženou sazbu DPH u dvou kategorií služeb s vysokým podílem lidské práce, přičemž v ČR se konkrétně jedná o úklidové práce prováděné v domácnostech a domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. Na základě článku 123 dané směrnice bylo ČR umožněno do 31. prosince 2007 uplatňovat snížené sazby i u: dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody, s výjimkou surovin určených pro výrobu tepelné energie, domácnostem a malým podnikatelům, jež nejsou plátci DPH, provedení stavebních prací týkajících se staveb určených pro bydlení, jež nejsou poskytovány v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních materiálů.

9 Art. 22 ( ) strona 115 Zboží a služby, které podléhají snížené sazbě daně, která od l. ledna 2008 činí 9 % (oproti 5 % v předchozích letech) jsou uvedeny v přílohách k zákonu o DPH. Konkrétně příloha č. 1 obsahuje seznam zboží podléhající snížené sazbě a příloha č. 2 uvádí seznam služeb. Česká republika může dále dle článku 381 této směrnice používat osvobození od DPH u mezinárodní přepravy osob, dokud takovéto osvobození využívá i jiný členská stát EU, jež byl členem EU před l. květnem U spotřebních daní se zdaňují stejné druhy komodit, které požaduje EU prostřednictvím Směrnice č. 92/12/EHS, a to již od zavedení těchto daní v ČR v roce Konkrétně se jedná o daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků. Postupem času docházelo pouze ke zvyšování minimálních sazeb spotřebních daní dle požadavků EU a také v souvislosti s rostoucím kurzem koruny vůči euru. V důsledku přijetí Směrnice č. 2003/96/ES došlo ještě k rozšíření působnosti na elektřinu a jiné energetické produkty než minerální oleje, přičemž byla České republice udělena výjimka účinná do konce roku Od 1. ledna 2008 byly tedy do daňového systému ČR zahrnuty výše uvedené ekologické daně, a to v rámci zákona č. 261/2007 S., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jedná se o tři nové daně, kdy část 45 tohoto zákona upravuje zdanění plynu a některých dalších plynů, část 46 daň z pevných paliv a článek 47 daň z elektřiny. Tyto daně jsou sice svou podstatou spotřebními daněmi, ale v porovnání se spotřebními daněmi, jež jsou upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., jsou natolik odlišné, že je nebylo možné začlenit do tohoto zákona. Správu této daně vykonávají stejně jako je tomu i u spotřebních daní celní orgány. Tímto zákonem je definován předmět daně, základ a sazba daně, plátce daně, osvobození od daně, evidence daně a zdaňovací období a jsou také vymezeny základní pojmy. Sazby daně jsou stanoveny v Kč na MWh spalného tepla v případě plynu, v Kč na GJ u pevných paliv a v Kč na MWh pro případ elektřiny, přičemž u plynu je stanoveno pět období, v nichž se bude sazby daně postupně zvyšovat. Literatura [1] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. aktualizované vydání. Praha : ASPI, ISBN [2] ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN [3] ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN [4] VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva. 8. aktualizované vydání. Praha: 1.VOX, ISBN [5] Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/sbirka/1992/sb pdf>

10 Art. 23 ( ) strona 116 PRÓBA ODNIESIENIA EWOLUCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WG THORSTEINA VEBLENA DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH Wprowadzenie Sławomir Czetwertyński Akademie Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Thorstein Veblen sformułował swoją teorię klasy próżniaczej na przełomie XIX i XX wieku. Czy po prawie 110 latach jest ona dalej aktualna? W nocie biograficznej do polskiego wydania jego książki pt. Teoria klasy próżniaczej z 1998 roku, J. Frentzel-Zagórska pisze, że: Tytułowa «klasa próżniacza», zarówno w Polsce, jak na zachodzie, straciła swoje wzorcotwórcze znaczenie. Wypowiedź tą popiera stwierdzeniem, iż próżnowanie wyraźnie wyszło z mody i w dużej mierze z praktyki [1, s. 315]. Czy faktycznie można powiedzieć, że próżnowanie rzeczywiście nie odgrywa na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego istotnego znaczenia? XX wiek z pewnością był okresem przemian i rewolucji. I i II wojna światowa, rozszczepienie atomu, wielki kryzys, koniec apartheidu, powstanie i upadek ZSRR, rozwój technologii i Internet, wszystko to prowadzi do zmian ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Czy zmiany te jednak mają wpływ na naturę ludzką, w której to Veblen upatruje źródła powstania klasy próżniaczej? Jeżeli przyjąć, iż zachowania istoty ludzkiej to swojego rodzaju wypadkowa determinantów genetycznych oraz uwarunkowań społecznych, to część natury ludzkiej jest stosunkowo stabilna i niepodatna na zmiany w krótkim okresie. Ponieważ zmiany genetyczne wynikające z ewolucji są procesem trwającym nie sto, nie tysiąc, a setki tysięcy lat, można założyć, że w ciągu ostatniego wieku natura człowieka pozostała praktycznie niezmieniona. W takim razie tytułowe próżnowanie zmieniło jedynie swoją formę, przyjmując postać odpowiadającą obecnej sytuacji społecznej-ekonomiczno. Przy czym istota zjawiska pozostaje zgodna z veblenowską teorią, gdyż związana jest ona z czynnikami względnie stałymi, które ukryte są pod postacią natury ludzkiej. Veblen dokonując analizy klasy próżniaczej na przestrzeni dziejów ukazuje zmiany w wyrażaniu jej wyższości nad klasą średnią i niższą, jednak podkreśla jej ciągłą obecność. Rekonstrukcja ścieżki ewolucji społeczno-gospodarczej wg Veblena Aby móc zidentyfikować współczesną klasę próżniaczą oraz formę jej próżnowania należy określić czynniki, którymi kierował się Veblen przy budowie swojej koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego. Można tego dokonać poprzez analizę kolejnych wyróżnionych przez niego stadiów. Rekonstrukcja ścieżki ewolucji społeczno-gospodarczej jest jednak utrudniona ze względu na niechronologiczne jej przedstawienie w Teorii klasy próżniaczej. Veblen przeprowadzając swój dyskurs nie kierował się linią rozwoju, a raczej przedstawiał współczesne mu społeczeństwo, dokonując odwołań do historycznych źródeł poszczególnych zjawisk [2, s ]. Veblen wyróżnił cztery fazy rozwoju społeczno-gospodarczego. Pierwsza to faza pokojowej dzikości, druga to faza łupieżcza, trzecia to faza quasi - pokojowa, aż w końcu czwarta to faza pokojowa. Rozpoczynając analizę pierwszej fazy - pokojowej dzikości, będąca najprawdopodobniej odpowiednikiem wspólnoty pierwotnej, należy zwrócić uwagę, iż Veblen zakłada, że człowiek w tym stadium rozwoju społecznego wiedzie życie osiadłe, a nie koczownicze. Założenie to jest istotne ze względu na ograniczenia, które narzuca wobec zdolności produkcyjnych danej społeczności, a w tym przypadku plemienia. Ograniczenie terytorialne powoduje, że osiągnięcie większej produktywności zależne jest od czasu pracy i poziomu technolo-

11 Art. 23 ( ) strona 117 gicznego. Oznacza to, że jeżeli przy określonej technologii plemię mogło zaspokoić swoje minimalne potrzeby egzystencjalne przeznaczając określony czas na pracę produkcyjną. Ponieważ w fazie pokojowej dzikości, technologia stała na niskim poziomie, jeżeli w ogóle można o niej mówić, to czas pracy potrzebny na osiągnięcie minimum był tak długi, że praktycznie nie pozostawało go na nic innego. Stąd też plemiona te były ubogie, nie znały instytucji własności prywatnej, nie zrzeszały się w państwa, ani nie posiadały religii (choć występowały jej zaczątki pod postacią magii). Własność prywatna nie miała sensu bo plemię było tak biedne, że praktycznie jego członkowie nie mieli dóbr trwałych które mogliby posiadać. Nie było również czasu na tworzenie struktur państwowych ani kultywowanie służebności jakiemukolwiek bóstwu. Przy takich założeniach Veblen tworzy model stanowiący podstawę dalszych rozważań dotyczących ewolucji społeczno-gospodarczej. Model fazy pokojowej dzikości wskazuje, iż główną czynnością (nie licząc tych związanych z uwarunkowaniami fizjologicznymi) była praca konieczna do przeżycia. Stąd też praca produkcyjna, czyli pozwalająca na zaspokajanie potrzeb związanych z żywotnością plemienia, stanowi jedną z najgłębiej zakorzenionych części natury ludzkiej, którą Veblen określa mianem instynktu pracy lub potrzebą dobrej pracy. Dobra praca odnosi się do jakości wykonywanego zajęcia, co związane jest z drugą składową natury ludzkiej jaką jest potrzeba rywalizacji. Zdaniem Veblena rywalizacja w fazie pokojowej dzikości przejawiała się właśnie w pracy produkcyjnej zapewniającej plemieniu przeżycie. Rywalizacja oraz praca produkcyjna są w tym wypadku elementami uzupełniającymi się, podnoszącymi produkcyjność, co w konsekwencji pozwala na zaspokajanie minimum egzystencjalnego. Na tym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego są one spójne i ukierunkowane na realizację jednego celu. Veblen tłumaczy działania ludzkie przez pryzmat rywalizacji oraz instynktu pracy, przy czym podkreśla, że są to elementy zakorzenione w naturze ludzkiej, czyli można powiedzieć dziedziczone w genach, a wykształcone w toku długotrwałej ewolucji. Postawy ludzi pierwotnych są jednak jedynie punktem wyjścia, tak samo jak geny są punktem wyjścia dla kształtowania się postaw ludzkich w toku uspołeczniania. Kolejne fazy rozwoju będą więc nie tyle zależne od genów co od czynników zewnętrznych, zastanych przez dane jednostki. Veblen ukazuje ten mechanizm na przykładzie przejścia z fazy pokojowej dzikości do fazy łupieżczej. Do fazy łupieżczej można zaliczyć okres barbarzyński oraz stadium kształtowania się niewolnictwa. Veblen za przyczynę przejścia do tej fazy upatruje czynniki zewnętrzne, niezależne od natury ludzkiej, będące wynikiem zmian materialnych podstaw organizacji życia [1, s. 20]. Chodzi tu o rozwój możliwości produkcyjnych danej społeczności, czyli inaczej o przeskok technologiczny pozwalający na zyskanie czasu niezbędnego do innej niż produkcyjna działalności. Dzięki wzrostowi wydajności produkcji, czyli zmianie technologii, czas pracy się zmniejsza przy założeniu ceteris paribus. Tym samym czas niespożytkowany na pracę produkcyjną jest przeznaczany na inną działalność, taką jak tworzenie państw, podboje i walki. Nadwyżki produkcyjne implikują powstanie instytucji własności prywatnej, gdyż nie wszystkie wytworzone dobra zostają bezpośrednio skonsumowane. Rywalizacja przenosi się z pracy produkcyjnej na powiększanie własność prywatnej. Członkowie społeczeństw przestają rywalizować w zakresie największego pożytku z produkcji lecz w zakresie posiadanych dóbr. Pozyskanie nadwyżki możliwe jest na drodze walki, czyli łupieżczości. Faza ta jest kluczowa dla tworzenia się klasy próżniaczej, odrzucającej rywalizację na poziomie pracy produkcyjnej, na rzecz łupieżczości mającej na celu zdobycie jak największej ilość dóbr na własność. Naturalna potrzeba rywalizacji w połączeniu z czynnikami zewnętrznymi spowodowały w części społeczeństwa wygaśnięcie instynktu pracy co nie oznacza, że nie był on obecny. Veblen określił to jako uśpienie, które nawiasem mówiąc przejawia się w pewnego rodzaju dychotomii społecznej. Rywalizacja majątkowa, czyli oparta na własności prywatnej, dała początek rozwarstwieniu społecznemu. Silniejszy dokonywał wyzysku na słabszym w celu pozyskania majątku. Oczywiście duch rywalizacji zmuszał również do uwidaczniania swojego bogactwa, poprzez trofea czy też łupy. Faza quasi - pokojowa jest etapem przejściowym, który można przyporządkować okresowi niewolnictwa i ustroju feudalnego. Jest to okres rozkwitu klasy próżniaczej. Uwarunkowania gospodarcze spowodowały

12 Art. 23 ( ) strona 118 przejście, z samej łupieżczości do wyzysku posiadanych na własność niewolników, poddanych i lenników. Mamy tu znów do czynienia ze zmianami produktywności. Łupieżczość ustępuje wyzyskowi, który jest bardziej efektywny ekonomicznie. Jest to okres rozkwitu próżnowania, które Veblen definiuje jako nieproduktywne użytkowanie czasu [1, s. 38]. Nie oznacza to, że jest to stan błogiej bezczynności, wprost przeciwnie może to być ogromny wysiłek związany z realizacją działań określanych jako szlachetne, które mają swoje korzenie właśnie z fazie łupieżczej. Zasadniczo można określić dwa cele próżnowania. Pierwszym będzie unikanie pracy produkcyjnej - jako gorszej, drugim natomiast będzie manifestacja swojego bogactwa, czyli źródła rywalizacji. Próżnowanie fazy quasi-pokojowej jest połączeniem tradycji łupieżczej z uwarunkowaniami społecznogospodarczymi. Jest to swoiste przejście do fazy pokojowej wytwórczości, czyli kapitalizmu. W fazie tej nie łupieżczość, ani nie zniewolenie może być środkiem rywalizacji majątkowej, lecz praca najemna. Przemysł oraz względnie pokojowe środki produkcji zmusiły przejście od próżnowania na pokaz do konsumpcji na pokaz, często w formie zastępczej. Zdaniem Veblena następuje tu swoisty nawrót do instynktu pracy. Mimo, że część klasy próżniaczej zmuszona jest do pracy, to jednak jej najwyższa sfera dalej kultywuje próżnowanie. W sferze niższej sam akt próżnowania, ze względu na warunki ekonomiczne, ulega przemianie w kierunku konsumpcji. Podobnie jak próżnowanie w fazach poprzednich ma ona na celu ukazanie rywalom poziomu majątkowego. Tak więc rywalizacja i instynkt pracy są naturalnymi elementami ludzkiej osobowości, które przybierają wektor oddziaływań zgodny z warunkami społeczno-gospodarczymi, wynikającymi z form produkcji. Natomiast klasa próżniacza kapitalizmu znanego Veblenowi to ta część społeczeństwa, która rywalizuje nie tyle poprzez pracę produkcyjną co poprzez konsumpcję. Przy czym aby móc konsumować, trzeba mieć za co. Ponieważ czynniki społeczno - gospodarcze uniemożliwiły klasie próżniaczej zwolnienie jej z konieczności pracy jako takiej, wyłoniły się formy pracy szlachetnej i hańbiącej. Veblen określa je mianem pracy pieniężnej i pracy produkcyjnej. Praca pieniężna, a co za nią idzie również zawody pieniężne, to świat wielkiego biznesu, natomiast praca produkcyjna, a więc i zawody produkcyjne to przemysł produkcyjny. W ten sposób spadek klasy próżniaczej z faz wcześniejszych funkcjonuje pod postacią prac, które wypada wykonywać, oraz prac hańbiących. Veblen podkreśla jednak, siłę instynktu pracy, który mimo uśpienia zaczyna się budzić w świadomości ludzi, również należących do klasy wyższej. Czy w takim razie we współczesnych strukturach społeczno-gospodarczych klasa próżniacza przetrwała na wzór jej odpowiedników z poprzednich faz rozwoju cywilizacji? Jeżeli przyjąć, że natura ludzka od czasów pierwotnych nie uległa zmianie, to człowiek wciąż jest nośnikiem skłonności do rywalizacji oraz instynktu pracy. Możliwości produkcyjne obecnej gospodarki pozwalają na wypracowanie nadwyżek ponad minimum niezbędne dla egzystencji, nawet przy założeniu, że owe minimum diametralnie zmieniło się od czasów fazy pokojowej dzikości. Warunki te więc wskazują na możliwość istnienia klasy próżniaczej, mimo zmian i zawirowań jakie wywołał XX wiek. Współczesna klasa próżniacza Obecnie gospodarka światowa znajduje się w punkcie przejściowym między najwyższą fazą industrializmu, postindustrializmu i informacjonizmu (por. 2 strony 30-37). Oznacza to, że wciąż obowiązują schematy wynikające bezpośrednio z fazy pokojowej wytwórczości, choć ulegają one nowym trendom informacjonizmu. Analizę dzisiejszej klasy próżniaczej należałoby rozpocząć od ostatecznej postaci industrializmu i postindustrializmu. Cechą tej klasy musi być oczywiście majątek, który obecnie znajduje się w posiadaniu największych biznesmenów. Są oni z pewnością ludźmi pracy, lecz pracy pieniężnej, a więc szlachetnej. Zarządzają, koordynują, wydają polecenia. Często pracują kilkanaście godzin dziennie, lecz ich praca nie koniecznie tworzy produkcję. Jeżeli przyjrzeć im się dokładniej można znaleźć w ich postępowaniu znamiona łupieżczości. Prowadzą oni wojny, choć bronią nie jest oręż, lecz narzędzia finansowe. Wielcy biznesmeni, pokroju Donalda Trumpa, albo Warren Buffetta, są admirałami za którymi stoją zastępy podoficerów pod postacią menadżerów wykonawczych, średniego szczebla, maklerów i innych. Ci znów przewodzą pracownikom wykonującym mechaniczne prace, takim jak księgowi, i prace produkcyjne.

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Wzrost gospodarczy a innowacje

Wzrost gospodarczy a innowacje konferencja Wzrost gospodarczy a innowacje Wrocław, 13-14 pazdziernika 2008, Publikacja pokonferencyjna Konferencja pod patronatem Ministra Gospodarki i Rektora Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk Kraków 2014 Redakcja naukowa: Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Imię i nazwisko studenta: Jan Woźnicki Nr albumu: 106748 Studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność/profil: Zarządzanie organizacją PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

nie taki LEASING straszny

nie taki LEASING straszny nie taki LEASING straszny 11 redakcja Izabela Nieznańska autorzy tekstów Michał Bednarczyk Dominika Kaczmarek Monika Kaczmarek Agnieszka Lipińska Izabela Nieznańska Marta Rakowska Paulina Stafińska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów IT dla zarządów 1 Spis treści Wstępniak Robert Jesionek Poradnik: IT dla członków zarządu Stanisław Bochnak, Deloitte Polska Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii Borys

Bardziej szczegółowo