Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do umowy Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę: I. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie wraz z połączeniem III etapu z I i II etapem, celem utworzenia jednego ciągu produkcji paliwa alternatywnego. Zakres prac do wykonania: 1. Opracowanie projektu utworzenia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie. 2. Wykonanie prac budowlanych polegajacych m.in. na wykonaniu niezbędnych otworów w ścianie wiaty do segregacji butelek PET i hali namiotowej nr 1 dla potrzeb posadowenia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 3. DemontaŜ oraz pozostawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie istniejacego przenośnika łańcuchowego załadowczego do rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrabniania odpadów Power Komet Włączenie separatora powietrznego NIHOT (znjadujacego się w uŝytkowaniu Zamawiajacego) w III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego wraz z wykonaniem prac towarzyszących. 5. Dostawa oraz montaŝ fabrycznie nowego przenośnika taśmowego frakcji cięŝkiej do separatora powietrznego NIHOT wraz z przesypnicą oraz konstrukcją wsporczą. 6. Dostawa oraz montaŝ następujących urządzeń, fabrycznie nowych: 1) przenośnika taśmowego wraz z konstrukcją wsporczą, podestami, schodkami i przesypnicą; 2) separatora elektromagnetycznego metali Fe, wyposaŝonego w kosz zsypowy wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i schodkami; 3) przenośnika taśmowego rewersyjnego wraz z konstrukcją wsporczą i przesypnicą; 4) przenośnika taśmowego wyładowczego wraz z konstrukcją wsporczą i przesypnicą; 5) przenośnika taśmowego załadowczego z koszem zasypowym wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i przesypnicą; 6) przenośnika taśmowego wraz z konstrukcją wsporczą, podestami, schodkami i przesypnicą; 7) separatora elektromagnetycznego metali Fe, wyposaŝonego w kosz zsypowy wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i schodkami; 8) przenośnika taśmowego rewersyjnego wraz z konstrukcją wsporczą, podestami, drabinką i przesypnicą. 7. Zapewnienie korelacji pomiędzy urządzeniami, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie: 1) zasilania branŝa elektryczna; 2) sterowania i automatyki, wraz z włączeniem w system sterowania i automatyki urządzeń z I i II etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 8. Uruchomienie III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego wraz z uruchomieniem całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 9. Przeprowadzenie pracy próbnej urządzeń tworzących III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego wraz z przeprowadzeniem pracy próbnej całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 10. Szkolenie załogi Zamawiającego. 11. Dostarczenie niezbędnej dokumentacji dla kaŝdego z urządzeń wchodzących w skład dostawy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF), 12. Udzielenie warunków serwisu i gwarancji. 13. Wykonanie przez Wykonawcę pozostałych obowiązków niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis prac: 1. Opracowanie projektu utworzenia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie (uwzględniający połączenie etapu III z etapami I i II): Opis technologii dla wykonania III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego oraz utworzenia jednego pełnego ciągu produkcji paliwa alternatywnego dla etapu I II i III.

2 1) Część I opis stanu istniejącego: a) Wykaz urządzeń: urządzenie numer 1: rozrywarka do worków; urządzenie numer 2: przenośnik łańcuchowy odbiorczy spod rozrywarki worków; urządzenie numer 3: przenośnik taśmowy podawczy do stacjonarnego przesiewacza bębnowego; urządzenie numer 4: stacjonarny przesiewacz bębnowy; urządzenie numer 5: przenośnik taśmowy peryferyjny (frakcja 0-20mm); urządzenie numer 6: przenośnik taśmowy peryferyjny (frakcja 20-90mm); urządzenie numer 7: przenośnik taśmowy podsitowy (frakcja 0-20mm); urządzenie numer 8: przenośnik taśmowy podsitowy (frakcja 20-90mm); urządzenie numer 9: przenośnik taśmowy rewersyjny odbiorczy spod stacjonarnego przesiewacza bębnowego i podawczy na przenośnik łańcuchowy do stacjonarnego rozdrabniacza jednowałowego do wstępnego rozdrabniania odpadów lub na pryzmę obok; urządzenie numer 9a: przenośnik taśmowy odbiorczy spod przenośnika rewersyjnego; urządzenie numer 10: przenośnik łańcuchowy jako przenośnik wznoszący do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 11: stacjonarna rozdrabniarka jednowałowa wstępnego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 12: przenośnik łańcuchowy jako przenośnik odbierający odpady spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów. b) Opis pracy układu urządzeń wymienionych w literze a): Zmieszane odpady komunalne (luzem i w workach) są podawane ładowarką do rozrywarki worków (urządzenie nr 1). W urządzeniu tym następuje proces rozerwania worków, a następnie równomiernego ich podania na przenośnik łańcuchowy odbiorczy spod rozrywarki worków (urządzenie nr 2). Następnie odpady trafiają na przenośnik taśmowy prowadzący do stacjonarnego przesiewacza bębnowego (urządzenie nr 3), który podaje zmieszane odpady komunalne do stacjonarnego przesiewacza bębnowego. W stacjonarnym przesiewaczu bębnowym (urządzenie nr 4), odseparowane dwie frakcje odpadów trafiają na przenośniki

3 taśmowe podsitowe (2 szt. urządzenia nr 7 i 8) znajdujące się pod przesiewaczem bębnowym. Przenośniki te podają odseparowane frakcje na przenośniki peryferyjne odbiorcze (2 szt. urządzenia nr 5 i 6), którymi odseparowany materiał usypany jest w pryzmy. Odsiany materiał trafia ze stacjonarnego przesiewacza bębnowego na przenośnik taśmowy rewersyjny (urządzenie nr 9), który: - wariant 1: podaje materiał na przenośnik łańcuchowy jako przenośnik wznoszący do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenie nr 10) lub: - wariant 2: za pomocą przenośnika taśmowego odbiorczego (urządzenie nr 9a) usypuje materiał w pryzmę obok w dwóch przypadkach: ręcznego przełączenia (ręczne przełączenie wstrzymuje prace urządzeń od nr 10 do numeru 12) lub automatycznego przełączenia (automatyczne przełączenie następuje w przypadku awarii któregoś urządzenia od numeru 10 do 12 i wstrzymuje prace urządzeń od numeru 10 do numeru 12). W przypadku wariantu I, materiał z przenośnika wznoszącego do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów podaje materiał do stacjonarnej rozdrabniarki (urządzenie nr 11), gdzie następuje wstępne rozdrobnienie odpadów. Dalej materiał przenośnikiem łańcuchowym jako przenośnikiem odbiorczym spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenie nr 12) zostaje usypany w pryzmę w hali magazynowej. Uwagi: W przypadku układu urządzeń wymienionych powyŝej, moŝliwy jest wariant pracy urządzeń od numeru 10 do 12 (z pominięciem urządzeń od numeru 1 do numeru 9a). 2) Część II opis zakresu rozbudowy istniejącego ciągu produkcji paliwa alternatywnego o etap III: a) Wykaz urządzeń, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego: urządzenie numer 13: przenośnik taśmowy; urządzenie numer 14: separator elektromagnetyczny; urządzenie numer 15: przenośnik taśmowy rewersyjny; urządzenie numer 16: przenośnik taśmowy wyładowczy; urządzenie numer 17: separator powietrzny wraz z przenośnikami urządzenie znajdujące się w uŝytkowaniu Spółki EKO-REGION (oprócz przenośnika taśmowego frakcji cięŝkiej wchodzącego w zakres dostawy) urządzenie numer 18: przenośnik taśmowy wraz z koszem zasypowym; urządzenie numer 19: przenośnik taśmowy; urządzenie numer 20: separator elektromagnetyczny; urządzenie numer 21: przenośnik taśmowy rewersyjny; urządzenie numer 22: stacjonarna rozdrabniarka jednowałowa końcowego rozdrabniania odpadów urządzenie znajdujące się w uŝytkowaniu Spółki EKO-REGION ; urządzenie numer 23: przenośnik łańcuchowy urządzenie znajdujące się w uŝytkowaniu Spółki EKO-REGION ; urządzenie numer 24: separator magnetyczny urządzenie znajdujące się w uŝytkowaniu Spółki EKO-REGION. Uwagi: Urządzenie numer 21: przenośnik taśmowy rewersyjny musi być wykonany w taki sposób, by w przyszłości mógł podawać materiał do planowanej do zakupienia drugiej rozdrabniarki końcowej o parametrach zbliŝonych do znajdującej się w uŝytkowaniu Zamawiającego stacjonarnej rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów. Przenośnik rewersyjny ma podawać materiał do jednej rozdrabniarki, a w przypadku jej zapełnienia do drugiej rozdrabniarki. Przewidywana druga rozdrabniarka ma mieć moŝliwość pracy w układzie z przenośnikiem odbierającym i zamontowanym nad nim separatorem metali Ŝelaza. b) Opis pracy układu urządzeń wymienionych w literze b): Rozdrobniona frakcja odpadów trafi z przenośnika łańcuchowego odbierającego odpady spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenia nr 12 - znajdujące się w uŝytkowaniu Zamawiającego) na przenośnik taśmowy odbierający odpady (urządzenie nr 13), nad którym zamontowany będzie separator elektromagnetyczny (urządzenie nr 14). Separator elektromagnetyczny wydzieli materiały Ŝelazne ze strumienia rozdrobnionych odpadów, które będą odprowadzane do kontenera umiejscowionego poniŝej. Następnie, odpady z przenośnika taśmowego (urządzenie nr 13), po wydzieleniu materiałów Ŝelaznych trafią na przenośnik rewersyjny (urządzenie nr 15), który skieruje odpad na/do: - wariant 1: przenośnik wyładowczy (urządzenie nr 16), który usypie materiał w pryzmę (do wydzielonego boksu w hali magazynowej nr 1) lub: - wariant 2: separatora powietrznego (urządzenie nr 17), który za pomocą przenośnika skieruje frakcję cięŝką w pryzmę obok, a pozostałą frakcję poda na przenośnik taśmowy (urządzenie nr 18),

4 z którego materiał trafi na kolejny przenośnik taśmowy (urządzenie nr 19). Nad przenośnikiem (urządzenie nr 19) zamontowany będzie separator elektromagnetyczny (urządzenie nr 20), który wydzieli odpady Ŝelazne z wydzielonego strumienia odpadów, odprowadzane do kontenera umiejscowionego poniŝej. Następnie, materiał skierowany zostanie na przenośnik taśmowy rewersyjny (urządzenie nr 21), który poda materiał do stacjonarnej rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów (urządzenie nr 22), dokonującej końcowego rozdrobnienia materiału na mniejsze frakcje. Przenośnik łańcuchowy (urządzenie nr 21) odbierze rozdrobniony materiał (paliwo alternatywne) i usypie je w pryzmę w wiacie magazynowej murowanej. Zamontowany nad przenośnikiem łańcuchowym separator magnetyczny (urządzenie nr 24) wydzieli z paliwa alternatywnego materiały Ŝelazne, kierowane do pojemnika l. Wariant dodatkowy: Urządzenie numer 18 przenośnik taśmowy wyposaŝony będzie w kosz zasypowy, do którego będzie moŝna podać bezpośrednio odpady i układ urządzeń będzie mógł pracować z pominięciem urządzeń od numeru 13 do numeru 17. 3) Część III opis ciągu produkcji paliwa alternatywnego po rozbudowie o etap III (jeden pełny ciąg produkcji paliwa alternatywnego utworzony z etapu I, II i III) a) Wykaz urządzeń: urządzenie numer 1: rozrywarka do worków; urządzenie numer 2: przenośnik łańcuchowy odbiorczy spod rozrywarki worków; urządzenie numer 3: przenośnik taśmowy podawczy do stacjonarnego przesiewacza bębnowego; urządzenie numer 4: stacjonarny przesiewacz bębnowy; urządzenie numer 5: przenośnik taśmowy peryferyjny (frakcja 0-20mm); urządzenie numer 6: przenośnik taśmowy peryferyjny (frakcja 20-90mm); urządzenie numer 7: przenośnik taśmowy podsitowy (frakcja 0-20mm); urządzenie numer 8: przenośnik taśmowy podsitowy (frakcja 20-90mm); urządzenie numer 9: przenośnik taśmowy rewersyjny odbiorczy spod stacjonarnego przesiewacza bębnowego i podawczy na przenośnik łańcuchowy do stacjonarnego rozdrabniacza jednowałowego do wstępnego rozdrabniania odpadów lub na pryzmę obok; urządzenie numer 9a: przenośnik taśmowy odbiorczy spod przenośnika rewersyjnego; urządzenie numer 10: przenośnik łańcuchowy jako przenośnik wznoszący do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 11: stacjonarna rozdrabniarka jednowałowa wstępnego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 12: przenośnik łańcuchowy jako przenośnik odbierający odpady spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów. urządzenie numer 13: przenośnik taśmowy; urządzenie numer 14: separator elektromagnetyczny; urządzenie numer 15: przenośnik taśmowy rewersyjny; urządzenie numer 16: przenośnik taśmowy wyładowczy; urządzenie numer 17: separator powietrzny; urządzenie numer 18: przenośnik taśmowy wraz z koszem zasypowym; urządzenie numer 19: przenośnik taśmowy; urządzenie numer 20: separator elektromagnetyczny; urządzenie numer 21: przenośnik taśmowy rewersyjny; urządzenie numer 22: stacjonarna rozdrabniarka jednowałowa końcowego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 23: przenośnik łańcuchowy; urządzenie numer 24: separator magnetyczny. b) Opis pracy układu urządzeń wymienionych w literze a): Zmieszane odpady komunalne (luzem i w workach) są podawane ładowarką do rozrywarki worków (urządzenie nr 1). W urządzeniu tym następuje proces rozerwania worków, a następnie równomiernego ich podania na przenośnik łańcuchowy odbiorczy spod rozrywarki worków (urządzenie nr 2). Następnie odpady trafiają na przenośnik taśmowy prowadzący do stacjonarnego przesiewacza bębnowego (urządzenie nr 3), który podaje zmieszane odpady komunalne do stacjonarnego przesiewacza bębnowego. W stacjonarnym przesiewaczu bębnowym (urządzenie nr 4), odseparowane dwie frakcje odpadów trafiają na przenośniki taśmowe podsitowe (2 szt. urządzenia nr 7 i 8) znajdujące się pod przesiewaczem bębnowym. Przenośniki te podają odseparowane frakcje na przenośniki peryferyjne odbiorcze (2 szt. urządzenia nr 5 i 6), którymi odseparowany materiał usypany jest w pryzmy. Odsiany materiał trafia ze stacjonarnego przesiewacza bębnowego na przenośnik taśmowy rewersyjny (urządzenie nr 9), który:

5 - wariant 1: podaje materiał na przenośnik łańcuchowy jako przenośnik wznoszący do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenie nr 10) lub: - wariant 2: za pomocą przenośnika taśmowego odbiorczego (urządzenie numer 9a) usypuje materiał w pryzmę obok w dwóch przypadkach: ręcznego przełączenia (ręczne przełączenie wstrzymuje prace urządzeń od nr 10 do numeru 17 lub urządzeń od nr 10 do 24) lub automatycznego przełączenia (automatyczne przełączenie następuje w przypadku awarii któregoś urządzenia lub w przypadku zgłoszenia przez urządzenie przepełnienia - braku gotowości)od numeru 10 do 16 i wstrzymuje prace urządzeń od numeru 10 do numeru 17, urządzenia od numeru 10 do 17 i wstrzymuje prace urządzeń od numeru 10 do numeru 17, urządzenia od numeru 18 do 24 i wstrzymuje prace urządzeń od numeru 17 do numeru 24). W przypadku wariantu I, materiał z przenośnika wznoszącego do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów podaje materiał do stacjonarnej rozdrabniarki (urządzenie nr 11), gdzie następuje wstępne rozdrobnienie odpadów. Dalej materiał przenośnikiem łańcuchowym jako przenośnikiem odbiorczym spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenie nr 12) trafi na przenośnik taśmowy odbierający odpady (urządzenie nr 13), nad którym zamontowany będzie separator elektromagnetyczny (urządzenie nr 14). Separator elektromagnetyczny wydzieli materiały Ŝelazne ze strumienia rozdrobnionych odpadów, które będą odprowadzane do kontenera umiejscowionego poniŝej. Następnie, odpady z przenośnika taśmowego po wydzieleniu materiałów Ŝelaznych (urządzenie nr 13) trafią na przenośnik rewersyjny (urządzenie nr 15), który skieruje odpad na/do: - wariant 1: przenośnik wyładowczy (urządzenie nr 16), który usypie materiał w pryzmę (do wydzielonego boksu w hali magazynowej nr 1) w dwóch przypadkach: ręcznego przełączenia (ręczne przełączenie wstrzyma prace urządzenia numer 17 lub urządzeń od numeru 17 do numeru 24) lub automatycznego przełączenia (automatyczne przełączenie nastąpi w przypadku awarii któregoś urządzenia od numeru 18 do numeru 24 i wstrzyma prace urządzeń od numeru 18 do numeru 24 lub w przypadku awarii urządzenia numer 17 i wstrzyma prace tego urządzenia). lub: - wariant 2: separatora powietrznego (urządzenie nr 17), który za pomocą przenośnika skieruje frakcję cięŝką w pryzmę obok, a pozostałą frakcję poda na przenośnik taśmowy (urządzenie nr 18), z którego materiał trafi na kolejny przenośnik taśmowy (urządzenie nr 19). Nad przenośnikiem (urządzenie nr 19) zamontowany będzie separator elektromagnetyczny (urządzenie nr 20), który wydzieli odpady Ŝelazne z wydzielonego strumienia odpadów, odprowadzane do kontenera umiejscowionego poniŝej. Następnie, materiał skierowany zostanie na przenośnik taśmowy rewersyjny (urządzenie nr 21), który poda materiał do stacjonarnej rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów (urządzenie nr 22), dokonującej końcowego rozdrobnienia materiału na mniejsze frakcje. Przenośnik łańcuchowy (urządzenie numer 23) odbierze rozdrobniony materiał (paliwo alternatywne) i usypie je w pryzmę w wiacie magazynowej murowanej. Zamontowany nad przenośnikiem łańcuchowym separator magnetyczny (urządzenie nr 24) wydzieli z paliwa alternatywnego materiały Ŝelazne, kierowane do pojemnika l. Dodatkowe warianty pracy ciągu produkcji paliwa alternatywnego: pracuje tylko układ od urządzenia nr 1 do 9a (bez urządzeń od nr 10 do 24); pracuje tylko układ od urządzenia nr 10 do 16 (bez urządzeń od nr 1 do 9a i urządzeń od numeru 17 do numeru 24); pracuje tylko układ od urządzenia nr 18 do 24 (bez urządzeń od numeru 1 do 17); pracuje tylko układ od urządzenia nr 10 do 24 (bez urządzeń od nr 1 do 9a); pracuje tylko układ od urządzeń nr 1 do 16 (bez urządzeń od nr 17 do 24); pracuje tylko układ od urządzeń nr 1 do 16 i od urządzenia nr 18 do 24 (bez urządzenia nr 17); pracuje tylko układ od urządzeń nr 1 do 9a oraz od nr 18 do nr 24 (bez urządzeń od nr 10 do 17). Uwagi: Wymagane jest, by w czasie pracy któregoś z wariantów opisanych powyŝej, istniała moŝliwość niezaleŝnego załączania innych wariantów pracy poszczególnych urządzeń. W przypadku takiego wyboru wariantu, który nie będzie przewidywał pracy urządzeń w ramach poprzednio wybranego układu, musi istnieć moŝliwość automatycznego odstawiania urządzeń, które pracują, a które nie zostały wybrane do dalszego funkcjonowania.

6 Parametry techniczne urządzeń znajdujących się w uŝytkowaniu Zamawiającego, a które wejdą w skład III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego: 1) separator powietrzny bębnowy pojedynczy NIHOT (wydajność: ~25 Mg/h), rok produkcji W skład urządzenia wchodzą następujące elementy: przenośnik podawczy o szerokości taśmy 1200 mm, regulowany falownikiem o zakresie przesuwu taśmy 0,7 m/s do 1,4 m/s, rotujący bęben dzielny, regulowany falownikiem o wydajności na wejściu 25 Mg/h, regulowana dysza nadmuchu, zabudowane pomieszczenie rozpręŝane o długości 5250 mm, umoŝliwiającym przepływ powietrza m 3 /h, wentylator obiegowy umoŝliwiający przepływ powietrza o wydajności m 3 /h, skrzynia powrotna pomieszczenia rozpręŝonego, instalacja filtracji pyłu, filtr pyłowy przeznaczony do pracy ciągłej o powierzchni 56 m 2 z dwoma sekcjami o pojemności m 3 /h; zapylenie po filtrze max 1,00 mg/m 3, wszystkie niezbędne przewody powietrzne oraz napędy. 2) rozdrabniarka jednowałowa POWER KOMET 2800 (wydajność: ~9 Mg/h) do produkcji paliwa alternatywnego, rok produkcji 2011r., posiadająca: bezobsługowy system napędowy, klapę awaryjno-rewizyjną, listwowy system noŝy, system umoŝliwiający ustawianie szczeliny cięcia na przeciwnoŝach i zgarniakach w czasie pracy maszyny i znajdujący się poza komorą pracy, elektro-mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa umieszczone bezpośrednio na rotorze (2 sztuki) zapewniające zabezpieczenie noŝy przed uszkodzeniem przez ciała obce, kasetę z sitem hydraulicznie wysuwaną, centralny system smarowania wraz z pompą i zbiornikiem na medium smarne, układ napędowy z kołami zamachowymi, klimatyzowaną szafę elektryczną, panel sterowania umieszczony na osobnej podstawie, przetwornicę częstotliwości (falownik) dla kaŝdego z silników napędowych, bezprowadnicowy system dociskowy materiału do rotora, sterowany przez zawór proporcjonalny; docisk umieszczony wewnątrz komory pracy, system automatycznego sterowania procesem z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i komunikatami w języku polskim, sterowanie typu fail-safe EMSR, hermetyczne i pyłoszczelne wykonanie przetwornicy częstotliwości łącznie z agregatem chłodzącym falownik w obiegu zamkniętym, stopy antywibracyjne, zapobiegające przeniesieniu wibracji z maszyny na otoczenie i odwrotnie, moŝliwość pracy w temperaturze -25 C do +35 C, czujnik (fotokomórkę) wypełnienia komory pracy w celu sterowania taśmociągu podawczego, moŝliwość chłodzenia rotora cieczą chłodzącą. Parametry i wymagania techniczne rozdrabniarki: zabezpieczenie elektryczne silników, napięcie sterowania 24 V-prąd stały, moc silnika elektrycznego w kw - 2x160, napięcie w V/Hz 400V/50Hz, moc docisku hydraulicznego 11 kw, cięŝar maszyny kg, wymiary maszyny w mm (dł. x szer. x wys.)- 6100x2940x4850, otwór zasypowy komory pracy w mm 2850x2030, pojemność komory pracy w m 3 5,3, ilość noŝy na rotorze 80 szt., ilość przeciwnoŝy 16 szt., ilość zbieraków 16 szt., długość rotora w mm 2820, średnica obrotów noŝy na wale w mm 740, ilość obrotów rotora na minutę 264, wielkość noŝy na wale w mm 172x57x28, noŝe na wale wykonane z trudnościeralnej stali narzędziowej, wyposaŝenie elektryczne (sterowanie-znormalizowane) szafa sterująca, sita segmentowe o oczkach fi 36 mm, kolor urządzenia RAL 2003.

7 3) przenośnik łańcuchowy B1000/17000, odbierający odpady spod rozdrabniarki jednowałowej, o następujących parametrach: długość całkowita przenośnika ~ mm obejmująca: - część płaska załadowcza (część pozioma) mm, - część wznosząca ~ mm pracująca pod kątem 30, - część pośrednia tzw. łuk ~ 700 mm, wysokość przystosowana do otworu wylotowego rozdrabniarki jednowałowej z moŝliwością regulacji wysokości ± 30 mm w celu wypoziomowania, konstrukcja nośna oraz oburtowienie wykonane są z profili zamkniętych 60x40x3 mm, 80x60x4 mm oraz profilowanych blach grubości 2-3 mm; konstrukcja przenośnika wsparta na konstrukcji wsporczej (nogach), burty na części poziomej i wznoszącej wykonane w sposób uniemoŝliwiający spadanie na boki rozdrobnionego materiału; oburtowanie wykonane z profilowanych blach grubości 3 i 8 mm, na części wznoszącej przenośnika na wysokości 400 mm, w części poziomej dostosowane do rozdrabniarki jednowałowej, prowadnice łańcucha wykonane są z profilu 80x60x4 mm, wyłoŝone są płaskownikiem grubości 6 mm wykonanym ze stali trudno ścieralnej, taśma prowadzona jest na dwóch łańcuchach 4 cale (M112.B.100 wg PN-71/M ISO/R 1977) poprzez koła zębate; łańcuchy połączone są ze sobą za pomocą profili zamkniętych 50x50x5 mm wykonanych ze stali 18G2A pod taśmą i stalowych zabieraków z kątownika 50x50x5 mm; profile i zabieraki przymocowane są do taśmy; nadając taśmie duŝą wytrzymałość i sztywność, całość poprzez koła zębate napędza przekładnia SEW z silnikiem mocy 4 kw, prędkość przesuwu taśmy wynosząca min. 0,50 m/s z moŝliwością regulacji prędkości ± 0,2 m/s za pomocą falownika, taśma EP400/3 4+2 z progami o wysokości min. 50 mm, wytrzymałości 400 kg/m 2, szerokości mm, obudowy łoŝysk typu UCP i UCFC, przenośnik wyposaŝony w kropelkowy układ smarowania łańcucha, konstrukcja zabezpieczona farbą podkładową oraz wierzchniego krycia w kolorze wskazanym przez Zamawiającego RAL 2003, wydajność przenośnika zapewniająca odbiór rozdrobnionego materiału w ilości 15 Mg/h, przenośnik odbierający w części poziomej i wznoszącej wyposaŝony w wyłączniki bezpieczeństwa (linki) tak zainstalowane, by w razie potrzeby wyłączały cały układ produkcji paliwa alternatywnego, przenośnik łańcuchowy w pełnym zakresie współpracujący z rozdrabniarką jednowałową, konstrukcja przenośnika odbierająca materiał w części poziomej bezpośrednio z rozdrabniarki zabezpieczona szczelnymi osłonami uniemoŝliwiającymi wydostawanie się rozdrobnionego materiału na zewnątrz, przenośnik łańcuchowy dostosowany do separatora magnetycznego na części wznoszącej w odległości ~ mm od części poziomej (części przenośnika zintegrowane z separatorem magnetycznym oraz znajdujące się w bezpośrednim obszarze oddziaływania separatora wykonane jako niemagnetyczne). 4) separator magnetyczny B900/1500 do separacji materiałów i przedmiotów metalowych z przenośnika łańcuchowego, rok produkcji 2011, zamontowany na części wznoszącej w odległości ~ mm od części poziomej nad taśmą przenośnika łańcuchowego odbierającego odpady spod rozdrabniarki jednowałowej, o następujących parametrach: długość separatora: mm, szerokość taśmy: 900 mm, prędkość posuwu taśmy separatora: ~ 1,5 m/s, wydajność: 10 m 3 /h, napęd: motoreduktor SEW FA57GDRS90L4 z silnikiem o mocy 2,2 kw, średnica bębna zwrotnego: 320 mm, średnica rolek: 89,0 mm, układ pracy: płaski, typ magnesu: ferrytyczny, płyta 800x650x230 mm, oczyszczanie separatora: magnetyczne, indukcja magnetyczna na powierzchni bloku magnetycznego przy t = 20 C wynosząca Gs, wysyp odseparowanego materiału zabezpieczony przed wypadaniem materiału za obrys pojemnika 1100 l szczelny, instalacja elektryczna wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami.

8 Wytyczne dla opracowania projektu: 1) Projekt musi uwzględniać takie posadowienie urządzeń, by produkcja paliwa alternatywnego przebiegała w sposób wskazany w opisie technologii. 2) Zaprojektowana rozbudowa ciągu produkcji paliwa alternatywnego o etap III musi gwarantować: a) Dyspozycyjność całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego (I, II i III etap) na poziomie minimum 95 % (przy zachowaniu obowiązku wykonania przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład ciągu produkcji paliwa alternatywnego - dla zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji wskazanej w odpowiednich dokumentach, o których mowa w pkt 11). Dyspozycyjność całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego (I, II i III etap) na poziomie minimum 95 % musi być zapewniona biorąc pod uwagę następujące załoŝenia: Skład produkcji paliwa alternatywnego: zmieszane odpady przemysłowe 30%; odpady wielkogabarytowe 10%; frakcja nadsitowa odpadów komunalnych 30%; balast po segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów 30%; Przepustowość całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego: po rozbudowie ciągu produkcji paliwa alternatywnego o etap III minimum 10 Mg/godz.; po włączeniu w przyszłości w ciąg produkcji paliwa alternatywnego drugiej rozdrabniarki końcowej o parametrach zbliŝonych do znajdującej się w uŝytkowaniu Zamawiającego stacjonarnej rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów w układzie pracy z przenośnikiem odbierającym i zamontowanym nad nim separatorem metali Ŝelaza minimum 20 Mg/godz.; 3) III etap produkcji paliwa alternatywnego musi zostać posadowiony: a) w hali namiotowej nr 1; b) na terenie pomiędzy halą namiotową nr 1 a wiatą do segregacji butelek PET; c) w wiacie do segregacji butelek PET, - w miejscu zaznaczonym na mapce, stanowiącej załącznik do SIWZ. 4) Projekt musi uwzględniać: a) zwymiarowanie posadowionych urządzeń oraz odległości urządzeń od sąsiednich obiektów; b) wyrysowanie sytemu podestów (wraz z schodkami, drabinkami) w taki sposób, by była moŝliwość ciągłej komunikacji (tam gdzie jest to moŝliwe) wzdłuŝ urządzeń posadowionych w ramach III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego; c) moŝliwość przejazdu dla wózka widłowego pod: urządzeniem numer 13: przenośnik taśmowy; urządzeniem numer 17: separator powietrzny; urządzeniem numer 19: przenośnik taśmowy i urządzenie numer 21: przenośnik taśmowy rewersyjny w miejscu przesypu pomiędzy przenośnikami, w sposób pozwalający na dostęp do rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów POWER KOMET d) moŝliwość przejazdu dla wózka widłowego pomiędzy: urządzenie numer 17: separator powietrzny a stacją transformatorową. e) zakrycie przenośników znajdujących się na wolnym powietrzu. f) posadowienie stacji filtrów i stacji kompresorowej separatora powietrznego. g) wykonanie otworów w wiacie do segregacji butelek PET i hali namiotowej nr 1 dla potrzeb zachowania ciągłości urządzeń tworzących III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego. h) miejsce posadowienia szaf sterowniczych urządzeń oraz panelu sterowniczego. i) wydajności urządzeń z II etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego: Rozdrabniarka wstępna Jupiter 3200 (2x160kW+11kW) (w uŝytkowaniu Zamawiającego): ~25 Mg/h; Przenośnik odbiorczy (w uŝytkowaniu Zamawiającego): ~25 Mg/h. 4) Zamawiający nie dopuszcza zmiany lokalizacji następujących urządzeń znajdujących się w uŝytkowaniu Zamawiającego: rozdrabniarka jednowałowa, przenośnik łańcuchowy B1000/17000 oraz separator magnetyczny B900/1500 (uwagi: ewentualna modyfikacja i zabudowa oraz włączenie tych urządzeń do nowotworzonego ciągu produkcji paliw alternatywnych naleŝy do obowiązków Wykonawcy).

9 5) Projekt musi być wykonany w rzucie z góry oraz w przekroju w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (wraz z wizualizacją 3D proponowanego III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego). 6) Projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego z zachowaniem następujących terminów: a) Przedstawienie projektu przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego: w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy; b) Akceptacja projektu przez Zamawiającego lub wniesienie uwag: w terminie 2 dni od daty przekazania projektu przez Wykonawcę; c) Uwzględnienie przez Wykonawcę uwag Zamawiającego do projektu: w terminie 1 dnia od daty ich przekazania. 2. Wykonanie prac budowlanych polegajacych m.in. na wykonaniu niezbędnych otworów w ścianie wiaty do segregacji butelek PET i hali namiotowej nr 1 dla potrzeb posadowenia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego: Dla potrzeb posadowienia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego koniecznym jest wykonanie przez Wykonawcę otworów w ścianie wiaty do segregacji butelek PET i hali namiotowej nr 1: 1) Wykonanie otworów musi zostać przeprowadzone: a) zgodnie ze sztuka budowlaną; b) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; c) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; d) w sposób nienaruszający stabilności konstrukcji obiektów; e) po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wielkości otworów, sposobie ich wykonania oraz prawidłowego zabezpieczenia obiektów,w których będą wykonane; f) w ustaleniu z Zamawiającym. 3. DemontaŜ oraz pozostawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie istniejacego przenośnika łańcuchowego załadowczego do rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrabniania odpadów Power Komet 2800: 1) DemontaŜ przenośnika musi zostać przeprowadzony: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) w sposób nienaruszający (bez uszkodzeń) rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrabniania odpadów Power Komet 2800; d) po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego; e) w ustaleniu z Zamawiającym. 2) Pozostawienie zdemontowanego przenośnika w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy. 4. Włączenie separatora powietrznego NIHOT (znjadujacego się w uŝytkowaniu Zamawiajacego) w III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego wraz z wykonaniem prac towarzyszących: Zakres prac obejmuje: 1) DemontaŜ, przebudowę, przestawienie w docelowe miejsce, montaŝ i zakotwienie separatora powietrznego NIHOT dla potrzeb wykonania III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 2) Przegląd serwisowy (pod względem mechanicznym, elektrycznym, pneumatycznym i sterowniczym) wraz z niezbędnymi naprawami i modyfikacjami separatora powietrznego NIHOT. 3) DemontaŜ przenośnika frakcji cięŝkiej separatora powietrznego NIHOT oraz pozostawienie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie. 4) Wykonanie, dla prawidłowej obsługi separatora powietrznego, systemu podestów i wejść. Separator wyposaŝony zostanie na całej długości w podesty obsługowe od strony stacji transformatorowej o szer. min. 800 mm oraz po przeciwnej stronie przy wejściu na separator o szer. min. 800 mm. System podestów musi umoŝliwić przejazd wózka widłowego pod separatorem. 5) Przestawienie w docelowe miejsce, montaŝ i prawidłowe połączenie z separatorem powietrznym stacji filtrów i stacji kompresorowej. 6) PowyŜej opisane prace muszą zostać przeprowadzone: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy;

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości prezentowane na targach ( stan na 31-05-2012)

Nowości prezentowane na targach ( stan na 31-05-2012) Nowości prezentowane na targach ( stan na 31-05-2012) AGROMET MOTOIMPORT Sp. z o.o. Stoisko 120 Przerzynarko-łuparka Tajfun RCA 400 Joy posiada jednokanałowy system tnący o nacisku tłoczyska 15 T. Jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego Zadanie nr 1 Załącznik 1.1. Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego 1. szafka gospodarcza (komoda), dwudrzwiowa, zamykana o wymiarach 0,90 m x 0,90 m x 0,40 m (wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo