Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do umowy Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę: I. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie wraz z połączeniem III etapu z I i II etapem, celem utworzenia jednego ciągu produkcji paliwa alternatywnego. Zakres prac do wykonania: 1. Opracowanie projektu utworzenia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie. 2. Wykonanie prac budowlanych polegajacych m.in. na wykonaniu niezbędnych otworów w ścianie wiaty do segregacji butelek PET i hali namiotowej nr 1 dla potrzeb posadowenia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 3. DemontaŜ oraz pozostawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie istniejacego przenośnika łańcuchowego załadowczego do rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrabniania odpadów Power Komet Włączenie separatora powietrznego NIHOT (znjadujacego się w uŝytkowaniu Zamawiajacego) w III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego wraz z wykonaniem prac towarzyszących. 5. Dostawa oraz montaŝ fabrycznie nowego przenośnika taśmowego frakcji cięŝkiej do separatora powietrznego NIHOT wraz z przesypnicą oraz konstrukcją wsporczą. 6. Dostawa oraz montaŝ następujących urządzeń, fabrycznie nowych: 1) przenośnika taśmowego wraz z konstrukcją wsporczą, podestami, schodkami i przesypnicą; 2) separatora elektromagnetycznego metali Fe, wyposaŝonego w kosz zsypowy wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i schodkami; 3) przenośnika taśmowego rewersyjnego wraz z konstrukcją wsporczą i przesypnicą; 4) przenośnika taśmowego wyładowczego wraz z konstrukcją wsporczą i przesypnicą; 5) przenośnika taśmowego załadowczego z koszem zasypowym wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i przesypnicą; 6) przenośnika taśmowego wraz z konstrukcją wsporczą, podestami, schodkami i przesypnicą; 7) separatora elektromagnetycznego metali Fe, wyposaŝonego w kosz zsypowy wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i schodkami; 8) przenośnika taśmowego rewersyjnego wraz z konstrukcją wsporczą, podestami, drabinką i przesypnicą. 7. Zapewnienie korelacji pomiędzy urządzeniami, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego poprzez wykonanie: 1) zasilania branŝa elektryczna; 2) sterowania i automatyki, wraz z włączeniem w system sterowania i automatyki urządzeń z I i II etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 8. Uruchomienie III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego wraz z uruchomieniem całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 9. Przeprowadzenie pracy próbnej urządzeń tworzących III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego wraz z przeprowadzeniem pracy próbnej całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 10. Szkolenie załogi Zamawiającego. 11. Dostarczenie niezbędnej dokumentacji dla kaŝdego z urządzeń wchodzących w skład dostawy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF), 12. Udzielenie warunków serwisu i gwarancji. 13. Wykonanie przez Wykonawcę pozostałych obowiązków niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis prac: 1. Opracowanie projektu utworzenia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie (uwzględniający połączenie etapu III z etapami I i II): Opis technologii dla wykonania III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego oraz utworzenia jednego pełnego ciągu produkcji paliwa alternatywnego dla etapu I II i III.

2 1) Część I opis stanu istniejącego: a) Wykaz urządzeń: urządzenie numer 1: rozrywarka do worków; urządzenie numer 2: przenośnik łańcuchowy odbiorczy spod rozrywarki worków; urządzenie numer 3: przenośnik taśmowy podawczy do stacjonarnego przesiewacza bębnowego; urządzenie numer 4: stacjonarny przesiewacz bębnowy; urządzenie numer 5: przenośnik taśmowy peryferyjny (frakcja 0-20mm); urządzenie numer 6: przenośnik taśmowy peryferyjny (frakcja 20-90mm); urządzenie numer 7: przenośnik taśmowy podsitowy (frakcja 0-20mm); urządzenie numer 8: przenośnik taśmowy podsitowy (frakcja 20-90mm); urządzenie numer 9: przenośnik taśmowy rewersyjny odbiorczy spod stacjonarnego przesiewacza bębnowego i podawczy na przenośnik łańcuchowy do stacjonarnego rozdrabniacza jednowałowego do wstępnego rozdrabniania odpadów lub na pryzmę obok; urządzenie numer 9a: przenośnik taśmowy odbiorczy spod przenośnika rewersyjnego; urządzenie numer 10: przenośnik łańcuchowy jako przenośnik wznoszący do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 11: stacjonarna rozdrabniarka jednowałowa wstępnego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 12: przenośnik łańcuchowy jako przenośnik odbierający odpady spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów. b) Opis pracy układu urządzeń wymienionych w literze a): Zmieszane odpady komunalne (luzem i w workach) są podawane ładowarką do rozrywarki worków (urządzenie nr 1). W urządzeniu tym następuje proces rozerwania worków, a następnie równomiernego ich podania na przenośnik łańcuchowy odbiorczy spod rozrywarki worków (urządzenie nr 2). Następnie odpady trafiają na przenośnik taśmowy prowadzący do stacjonarnego przesiewacza bębnowego (urządzenie nr 3), który podaje zmieszane odpady komunalne do stacjonarnego przesiewacza bębnowego. W stacjonarnym przesiewaczu bębnowym (urządzenie nr 4), odseparowane dwie frakcje odpadów trafiają na przenośniki

3 taśmowe podsitowe (2 szt. urządzenia nr 7 i 8) znajdujące się pod przesiewaczem bębnowym. Przenośniki te podają odseparowane frakcje na przenośniki peryferyjne odbiorcze (2 szt. urządzenia nr 5 i 6), którymi odseparowany materiał usypany jest w pryzmy. Odsiany materiał trafia ze stacjonarnego przesiewacza bębnowego na przenośnik taśmowy rewersyjny (urządzenie nr 9), który: - wariant 1: podaje materiał na przenośnik łańcuchowy jako przenośnik wznoszący do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenie nr 10) lub: - wariant 2: za pomocą przenośnika taśmowego odbiorczego (urządzenie nr 9a) usypuje materiał w pryzmę obok w dwóch przypadkach: ręcznego przełączenia (ręczne przełączenie wstrzymuje prace urządzeń od nr 10 do numeru 12) lub automatycznego przełączenia (automatyczne przełączenie następuje w przypadku awarii któregoś urządzenia od numeru 10 do 12 i wstrzymuje prace urządzeń od numeru 10 do numeru 12). W przypadku wariantu I, materiał z przenośnika wznoszącego do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów podaje materiał do stacjonarnej rozdrabniarki (urządzenie nr 11), gdzie następuje wstępne rozdrobnienie odpadów. Dalej materiał przenośnikiem łańcuchowym jako przenośnikiem odbiorczym spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenie nr 12) zostaje usypany w pryzmę w hali magazynowej. Uwagi: W przypadku układu urządzeń wymienionych powyŝej, moŝliwy jest wariant pracy urządzeń od numeru 10 do 12 (z pominięciem urządzeń od numeru 1 do numeru 9a). 2) Część II opis zakresu rozbudowy istniejącego ciągu produkcji paliwa alternatywnego o etap III: a) Wykaz urządzeń, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego: urządzenie numer 13: przenośnik taśmowy; urządzenie numer 14: separator elektromagnetyczny; urządzenie numer 15: przenośnik taśmowy rewersyjny; urządzenie numer 16: przenośnik taśmowy wyładowczy; urządzenie numer 17: separator powietrzny wraz z przenośnikami urządzenie znajdujące się w uŝytkowaniu Spółki EKO-REGION (oprócz przenośnika taśmowego frakcji cięŝkiej wchodzącego w zakres dostawy) urządzenie numer 18: przenośnik taśmowy wraz z koszem zasypowym; urządzenie numer 19: przenośnik taśmowy; urządzenie numer 20: separator elektromagnetyczny; urządzenie numer 21: przenośnik taśmowy rewersyjny; urządzenie numer 22: stacjonarna rozdrabniarka jednowałowa końcowego rozdrabniania odpadów urządzenie znajdujące się w uŝytkowaniu Spółki EKO-REGION ; urządzenie numer 23: przenośnik łańcuchowy urządzenie znajdujące się w uŝytkowaniu Spółki EKO-REGION ; urządzenie numer 24: separator magnetyczny urządzenie znajdujące się w uŝytkowaniu Spółki EKO-REGION. Uwagi: Urządzenie numer 21: przenośnik taśmowy rewersyjny musi być wykonany w taki sposób, by w przyszłości mógł podawać materiał do planowanej do zakupienia drugiej rozdrabniarki końcowej o parametrach zbliŝonych do znajdującej się w uŝytkowaniu Zamawiającego stacjonarnej rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów. Przenośnik rewersyjny ma podawać materiał do jednej rozdrabniarki, a w przypadku jej zapełnienia do drugiej rozdrabniarki. Przewidywana druga rozdrabniarka ma mieć moŝliwość pracy w układzie z przenośnikiem odbierającym i zamontowanym nad nim separatorem metali Ŝelaza. b) Opis pracy układu urządzeń wymienionych w literze b): Rozdrobniona frakcja odpadów trafi z przenośnika łańcuchowego odbierającego odpady spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenia nr 12 - znajdujące się w uŝytkowaniu Zamawiającego) na przenośnik taśmowy odbierający odpady (urządzenie nr 13), nad którym zamontowany będzie separator elektromagnetyczny (urządzenie nr 14). Separator elektromagnetyczny wydzieli materiały Ŝelazne ze strumienia rozdrobnionych odpadów, które będą odprowadzane do kontenera umiejscowionego poniŝej. Następnie, odpady z przenośnika taśmowego (urządzenie nr 13), po wydzieleniu materiałów Ŝelaznych trafią na przenośnik rewersyjny (urządzenie nr 15), który skieruje odpad na/do: - wariant 1: przenośnik wyładowczy (urządzenie nr 16), który usypie materiał w pryzmę (do wydzielonego boksu w hali magazynowej nr 1) lub: - wariant 2: separatora powietrznego (urządzenie nr 17), który za pomocą przenośnika skieruje frakcję cięŝką w pryzmę obok, a pozostałą frakcję poda na przenośnik taśmowy (urządzenie nr 18),

4 z którego materiał trafi na kolejny przenośnik taśmowy (urządzenie nr 19). Nad przenośnikiem (urządzenie nr 19) zamontowany będzie separator elektromagnetyczny (urządzenie nr 20), który wydzieli odpady Ŝelazne z wydzielonego strumienia odpadów, odprowadzane do kontenera umiejscowionego poniŝej. Następnie, materiał skierowany zostanie na przenośnik taśmowy rewersyjny (urządzenie nr 21), który poda materiał do stacjonarnej rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów (urządzenie nr 22), dokonującej końcowego rozdrobnienia materiału na mniejsze frakcje. Przenośnik łańcuchowy (urządzenie nr 21) odbierze rozdrobniony materiał (paliwo alternatywne) i usypie je w pryzmę w wiacie magazynowej murowanej. Zamontowany nad przenośnikiem łańcuchowym separator magnetyczny (urządzenie nr 24) wydzieli z paliwa alternatywnego materiały Ŝelazne, kierowane do pojemnika l. Wariant dodatkowy: Urządzenie numer 18 przenośnik taśmowy wyposaŝony będzie w kosz zasypowy, do którego będzie moŝna podać bezpośrednio odpady i układ urządzeń będzie mógł pracować z pominięciem urządzeń od numeru 13 do numeru 17. 3) Część III opis ciągu produkcji paliwa alternatywnego po rozbudowie o etap III (jeden pełny ciąg produkcji paliwa alternatywnego utworzony z etapu I, II i III) a) Wykaz urządzeń: urządzenie numer 1: rozrywarka do worków; urządzenie numer 2: przenośnik łańcuchowy odbiorczy spod rozrywarki worków; urządzenie numer 3: przenośnik taśmowy podawczy do stacjonarnego przesiewacza bębnowego; urządzenie numer 4: stacjonarny przesiewacz bębnowy; urządzenie numer 5: przenośnik taśmowy peryferyjny (frakcja 0-20mm); urządzenie numer 6: przenośnik taśmowy peryferyjny (frakcja 20-90mm); urządzenie numer 7: przenośnik taśmowy podsitowy (frakcja 0-20mm); urządzenie numer 8: przenośnik taśmowy podsitowy (frakcja 20-90mm); urządzenie numer 9: przenośnik taśmowy rewersyjny odbiorczy spod stacjonarnego przesiewacza bębnowego i podawczy na przenośnik łańcuchowy do stacjonarnego rozdrabniacza jednowałowego do wstępnego rozdrabniania odpadów lub na pryzmę obok; urządzenie numer 9a: przenośnik taśmowy odbiorczy spod przenośnika rewersyjnego; urządzenie numer 10: przenośnik łańcuchowy jako przenośnik wznoszący do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 11: stacjonarna rozdrabniarka jednowałowa wstępnego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 12: przenośnik łańcuchowy jako przenośnik odbierający odpady spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów. urządzenie numer 13: przenośnik taśmowy; urządzenie numer 14: separator elektromagnetyczny; urządzenie numer 15: przenośnik taśmowy rewersyjny; urządzenie numer 16: przenośnik taśmowy wyładowczy; urządzenie numer 17: separator powietrzny; urządzenie numer 18: przenośnik taśmowy wraz z koszem zasypowym; urządzenie numer 19: przenośnik taśmowy; urządzenie numer 20: separator elektromagnetyczny; urządzenie numer 21: przenośnik taśmowy rewersyjny; urządzenie numer 22: stacjonarna rozdrabniarka jednowałowa końcowego rozdrabniania odpadów; urządzenie numer 23: przenośnik łańcuchowy; urządzenie numer 24: separator magnetyczny. b) Opis pracy układu urządzeń wymienionych w literze a): Zmieszane odpady komunalne (luzem i w workach) są podawane ładowarką do rozrywarki worków (urządzenie nr 1). W urządzeniu tym następuje proces rozerwania worków, a następnie równomiernego ich podania na przenośnik łańcuchowy odbiorczy spod rozrywarki worków (urządzenie nr 2). Następnie odpady trafiają na przenośnik taśmowy prowadzący do stacjonarnego przesiewacza bębnowego (urządzenie nr 3), który podaje zmieszane odpady komunalne do stacjonarnego przesiewacza bębnowego. W stacjonarnym przesiewaczu bębnowym (urządzenie nr 4), odseparowane dwie frakcje odpadów trafiają na przenośniki taśmowe podsitowe (2 szt. urządzenia nr 7 i 8) znajdujące się pod przesiewaczem bębnowym. Przenośniki te podają odseparowane frakcje na przenośniki peryferyjne odbiorcze (2 szt. urządzenia nr 5 i 6), którymi odseparowany materiał usypany jest w pryzmy. Odsiany materiał trafia ze stacjonarnego przesiewacza bębnowego na przenośnik taśmowy rewersyjny (urządzenie nr 9), który:

5 - wariant 1: podaje materiał na przenośnik łańcuchowy jako przenośnik wznoszący do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenie nr 10) lub: - wariant 2: za pomocą przenośnika taśmowego odbiorczego (urządzenie numer 9a) usypuje materiał w pryzmę obok w dwóch przypadkach: ręcznego przełączenia (ręczne przełączenie wstrzymuje prace urządzeń od nr 10 do numeru 17 lub urządzeń od nr 10 do 24) lub automatycznego przełączenia (automatyczne przełączenie następuje w przypadku awarii któregoś urządzenia lub w przypadku zgłoszenia przez urządzenie przepełnienia - braku gotowości)od numeru 10 do 16 i wstrzymuje prace urządzeń od numeru 10 do numeru 17, urządzenia od numeru 10 do 17 i wstrzymuje prace urządzeń od numeru 10 do numeru 17, urządzenia od numeru 18 do 24 i wstrzymuje prace urządzeń od numeru 17 do numeru 24). W przypadku wariantu I, materiał z przenośnika wznoszącego do rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów podaje materiał do stacjonarnej rozdrabniarki (urządzenie nr 11), gdzie następuje wstępne rozdrobnienie odpadów. Dalej materiał przenośnikiem łańcuchowym jako przenośnikiem odbiorczym spod rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrabniania odpadów (urządzenie nr 12) trafi na przenośnik taśmowy odbierający odpady (urządzenie nr 13), nad którym zamontowany będzie separator elektromagnetyczny (urządzenie nr 14). Separator elektromagnetyczny wydzieli materiały Ŝelazne ze strumienia rozdrobnionych odpadów, które będą odprowadzane do kontenera umiejscowionego poniŝej. Następnie, odpady z przenośnika taśmowego po wydzieleniu materiałów Ŝelaznych (urządzenie nr 13) trafią na przenośnik rewersyjny (urządzenie nr 15), który skieruje odpad na/do: - wariant 1: przenośnik wyładowczy (urządzenie nr 16), który usypie materiał w pryzmę (do wydzielonego boksu w hali magazynowej nr 1) w dwóch przypadkach: ręcznego przełączenia (ręczne przełączenie wstrzyma prace urządzenia numer 17 lub urządzeń od numeru 17 do numeru 24) lub automatycznego przełączenia (automatyczne przełączenie nastąpi w przypadku awarii któregoś urządzenia od numeru 18 do numeru 24 i wstrzyma prace urządzeń od numeru 18 do numeru 24 lub w przypadku awarii urządzenia numer 17 i wstrzyma prace tego urządzenia). lub: - wariant 2: separatora powietrznego (urządzenie nr 17), który za pomocą przenośnika skieruje frakcję cięŝką w pryzmę obok, a pozostałą frakcję poda na przenośnik taśmowy (urządzenie nr 18), z którego materiał trafi na kolejny przenośnik taśmowy (urządzenie nr 19). Nad przenośnikiem (urządzenie nr 19) zamontowany będzie separator elektromagnetyczny (urządzenie nr 20), który wydzieli odpady Ŝelazne z wydzielonego strumienia odpadów, odprowadzane do kontenera umiejscowionego poniŝej. Następnie, materiał skierowany zostanie na przenośnik taśmowy rewersyjny (urządzenie nr 21), który poda materiał do stacjonarnej rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów (urządzenie nr 22), dokonującej końcowego rozdrobnienia materiału na mniejsze frakcje. Przenośnik łańcuchowy (urządzenie numer 23) odbierze rozdrobniony materiał (paliwo alternatywne) i usypie je w pryzmę w wiacie magazynowej murowanej. Zamontowany nad przenośnikiem łańcuchowym separator magnetyczny (urządzenie nr 24) wydzieli z paliwa alternatywnego materiały Ŝelazne, kierowane do pojemnika l. Dodatkowe warianty pracy ciągu produkcji paliwa alternatywnego: pracuje tylko układ od urządzenia nr 1 do 9a (bez urządzeń od nr 10 do 24); pracuje tylko układ od urządzenia nr 10 do 16 (bez urządzeń od nr 1 do 9a i urządzeń od numeru 17 do numeru 24); pracuje tylko układ od urządzenia nr 18 do 24 (bez urządzeń od numeru 1 do 17); pracuje tylko układ od urządzenia nr 10 do 24 (bez urządzeń od nr 1 do 9a); pracuje tylko układ od urządzeń nr 1 do 16 (bez urządzeń od nr 17 do 24); pracuje tylko układ od urządzeń nr 1 do 16 i od urządzenia nr 18 do 24 (bez urządzenia nr 17); pracuje tylko układ od urządzeń nr 1 do 9a oraz od nr 18 do nr 24 (bez urządzeń od nr 10 do 17). Uwagi: Wymagane jest, by w czasie pracy któregoś z wariantów opisanych powyŝej, istniała moŝliwość niezaleŝnego załączania innych wariantów pracy poszczególnych urządzeń. W przypadku takiego wyboru wariantu, który nie będzie przewidywał pracy urządzeń w ramach poprzednio wybranego układu, musi istnieć moŝliwość automatycznego odstawiania urządzeń, które pracują, a które nie zostały wybrane do dalszego funkcjonowania.

6 Parametry techniczne urządzeń znajdujących się w uŝytkowaniu Zamawiającego, a które wejdą w skład III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego: 1) separator powietrzny bębnowy pojedynczy NIHOT (wydajność: ~25 Mg/h), rok produkcji W skład urządzenia wchodzą następujące elementy: przenośnik podawczy o szerokości taśmy 1200 mm, regulowany falownikiem o zakresie przesuwu taśmy 0,7 m/s do 1,4 m/s, rotujący bęben dzielny, regulowany falownikiem o wydajności na wejściu 25 Mg/h, regulowana dysza nadmuchu, zabudowane pomieszczenie rozpręŝane o długości 5250 mm, umoŝliwiającym przepływ powietrza m 3 /h, wentylator obiegowy umoŝliwiający przepływ powietrza o wydajności m 3 /h, skrzynia powrotna pomieszczenia rozpręŝonego, instalacja filtracji pyłu, filtr pyłowy przeznaczony do pracy ciągłej o powierzchni 56 m 2 z dwoma sekcjami o pojemności m 3 /h; zapylenie po filtrze max 1,00 mg/m 3, wszystkie niezbędne przewody powietrzne oraz napędy. 2) rozdrabniarka jednowałowa POWER KOMET 2800 (wydajność: ~9 Mg/h) do produkcji paliwa alternatywnego, rok produkcji 2011r., posiadająca: bezobsługowy system napędowy, klapę awaryjno-rewizyjną, listwowy system noŝy, system umoŝliwiający ustawianie szczeliny cięcia na przeciwnoŝach i zgarniakach w czasie pracy maszyny i znajdujący się poza komorą pracy, elektro-mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa umieszczone bezpośrednio na rotorze (2 sztuki) zapewniające zabezpieczenie noŝy przed uszkodzeniem przez ciała obce, kasetę z sitem hydraulicznie wysuwaną, centralny system smarowania wraz z pompą i zbiornikiem na medium smarne, układ napędowy z kołami zamachowymi, klimatyzowaną szafę elektryczną, panel sterowania umieszczony na osobnej podstawie, przetwornicę częstotliwości (falownik) dla kaŝdego z silników napędowych, bezprowadnicowy system dociskowy materiału do rotora, sterowany przez zawór proporcjonalny; docisk umieszczony wewnątrz komory pracy, system automatycznego sterowania procesem z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i komunikatami w języku polskim, sterowanie typu fail-safe EMSR, hermetyczne i pyłoszczelne wykonanie przetwornicy częstotliwości łącznie z agregatem chłodzącym falownik w obiegu zamkniętym, stopy antywibracyjne, zapobiegające przeniesieniu wibracji z maszyny na otoczenie i odwrotnie, moŝliwość pracy w temperaturze -25 C do +35 C, czujnik (fotokomórkę) wypełnienia komory pracy w celu sterowania taśmociągu podawczego, moŝliwość chłodzenia rotora cieczą chłodzącą. Parametry i wymagania techniczne rozdrabniarki: zabezpieczenie elektryczne silników, napięcie sterowania 24 V-prąd stały, moc silnika elektrycznego w kw - 2x160, napięcie w V/Hz 400V/50Hz, moc docisku hydraulicznego 11 kw, cięŝar maszyny kg, wymiary maszyny w mm (dł. x szer. x wys.)- 6100x2940x4850, otwór zasypowy komory pracy w mm 2850x2030, pojemność komory pracy w m 3 5,3, ilość noŝy na rotorze 80 szt., ilość przeciwnoŝy 16 szt., ilość zbieraków 16 szt., długość rotora w mm 2820, średnica obrotów noŝy na wale w mm 740, ilość obrotów rotora na minutę 264, wielkość noŝy na wale w mm 172x57x28, noŝe na wale wykonane z trudnościeralnej stali narzędziowej, wyposaŝenie elektryczne (sterowanie-znormalizowane) szafa sterująca, sita segmentowe o oczkach fi 36 mm, kolor urządzenia RAL 2003.

7 3) przenośnik łańcuchowy B1000/17000, odbierający odpady spod rozdrabniarki jednowałowej, o następujących parametrach: długość całkowita przenośnika ~ mm obejmująca: - część płaska załadowcza (część pozioma) mm, - część wznosząca ~ mm pracująca pod kątem 30, - część pośrednia tzw. łuk ~ 700 mm, wysokość przystosowana do otworu wylotowego rozdrabniarki jednowałowej z moŝliwością regulacji wysokości ± 30 mm w celu wypoziomowania, konstrukcja nośna oraz oburtowienie wykonane są z profili zamkniętych 60x40x3 mm, 80x60x4 mm oraz profilowanych blach grubości 2-3 mm; konstrukcja przenośnika wsparta na konstrukcji wsporczej (nogach), burty na części poziomej i wznoszącej wykonane w sposób uniemoŝliwiający spadanie na boki rozdrobnionego materiału; oburtowanie wykonane z profilowanych blach grubości 3 i 8 mm, na części wznoszącej przenośnika na wysokości 400 mm, w części poziomej dostosowane do rozdrabniarki jednowałowej, prowadnice łańcucha wykonane są z profilu 80x60x4 mm, wyłoŝone są płaskownikiem grubości 6 mm wykonanym ze stali trudno ścieralnej, taśma prowadzona jest na dwóch łańcuchach 4 cale (M112.B.100 wg PN-71/M ISO/R 1977) poprzez koła zębate; łańcuchy połączone są ze sobą za pomocą profili zamkniętych 50x50x5 mm wykonanych ze stali 18G2A pod taśmą i stalowych zabieraków z kątownika 50x50x5 mm; profile i zabieraki przymocowane są do taśmy; nadając taśmie duŝą wytrzymałość i sztywność, całość poprzez koła zębate napędza przekładnia SEW z silnikiem mocy 4 kw, prędkość przesuwu taśmy wynosząca min. 0,50 m/s z moŝliwością regulacji prędkości ± 0,2 m/s za pomocą falownika, taśma EP400/3 4+2 z progami o wysokości min. 50 mm, wytrzymałości 400 kg/m 2, szerokości mm, obudowy łoŝysk typu UCP i UCFC, przenośnik wyposaŝony w kropelkowy układ smarowania łańcucha, konstrukcja zabezpieczona farbą podkładową oraz wierzchniego krycia w kolorze wskazanym przez Zamawiającego RAL 2003, wydajność przenośnika zapewniająca odbiór rozdrobnionego materiału w ilości 15 Mg/h, przenośnik odbierający w części poziomej i wznoszącej wyposaŝony w wyłączniki bezpieczeństwa (linki) tak zainstalowane, by w razie potrzeby wyłączały cały układ produkcji paliwa alternatywnego, przenośnik łańcuchowy w pełnym zakresie współpracujący z rozdrabniarką jednowałową, konstrukcja przenośnika odbierająca materiał w części poziomej bezpośrednio z rozdrabniarki zabezpieczona szczelnymi osłonami uniemoŝliwiającymi wydostawanie się rozdrobnionego materiału na zewnątrz, przenośnik łańcuchowy dostosowany do separatora magnetycznego na części wznoszącej w odległości ~ mm od części poziomej (części przenośnika zintegrowane z separatorem magnetycznym oraz znajdujące się w bezpośrednim obszarze oddziaływania separatora wykonane jako niemagnetyczne). 4) separator magnetyczny B900/1500 do separacji materiałów i przedmiotów metalowych z przenośnika łańcuchowego, rok produkcji 2011, zamontowany na części wznoszącej w odległości ~ mm od części poziomej nad taśmą przenośnika łańcuchowego odbierającego odpady spod rozdrabniarki jednowałowej, o następujących parametrach: długość separatora: mm, szerokość taśmy: 900 mm, prędkość posuwu taśmy separatora: ~ 1,5 m/s, wydajność: 10 m 3 /h, napęd: motoreduktor SEW FA57GDRS90L4 z silnikiem o mocy 2,2 kw, średnica bębna zwrotnego: 320 mm, średnica rolek: 89,0 mm, układ pracy: płaski, typ magnesu: ferrytyczny, płyta 800x650x230 mm, oczyszczanie separatora: magnetyczne, indukcja magnetyczna na powierzchni bloku magnetycznego przy t = 20 C wynosząca Gs, wysyp odseparowanego materiału zabezpieczony przed wypadaniem materiału za obrys pojemnika 1100 l szczelny, instalacja elektryczna wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami.

8 Wytyczne dla opracowania projektu: 1) Projekt musi uwzględniać takie posadowienie urządzeń, by produkcja paliwa alternatywnego przebiegała w sposób wskazany w opisie technologii. 2) Zaprojektowana rozbudowa ciągu produkcji paliwa alternatywnego o etap III musi gwarantować: a) Dyspozycyjność całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego (I, II i III etap) na poziomie minimum 95 % (przy zachowaniu obowiązku wykonania przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład ciągu produkcji paliwa alternatywnego - dla zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji wskazanej w odpowiednich dokumentach, o których mowa w pkt 11). Dyspozycyjność całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego (I, II i III etap) na poziomie minimum 95 % musi być zapewniona biorąc pod uwagę następujące załoŝenia: Skład produkcji paliwa alternatywnego: zmieszane odpady przemysłowe 30%; odpady wielkogabarytowe 10%; frakcja nadsitowa odpadów komunalnych 30%; balast po segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów 30%; Przepustowość całego ciągu produkcji paliwa alternatywnego: po rozbudowie ciągu produkcji paliwa alternatywnego o etap III minimum 10 Mg/godz.; po włączeniu w przyszłości w ciąg produkcji paliwa alternatywnego drugiej rozdrabniarki końcowej o parametrach zbliŝonych do znajdującej się w uŝytkowaniu Zamawiającego stacjonarnej rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów w układzie pracy z przenośnikiem odbierającym i zamontowanym nad nim separatorem metali Ŝelaza minimum 20 Mg/godz.; 3) III etap produkcji paliwa alternatywnego musi zostać posadowiony: a) w hali namiotowej nr 1; b) na terenie pomiędzy halą namiotową nr 1 a wiatą do segregacji butelek PET; c) w wiacie do segregacji butelek PET, - w miejscu zaznaczonym na mapce, stanowiącej załącznik do SIWZ. 4) Projekt musi uwzględniać: a) zwymiarowanie posadowionych urządzeń oraz odległości urządzeń od sąsiednich obiektów; b) wyrysowanie sytemu podestów (wraz z schodkami, drabinkami) w taki sposób, by była moŝliwość ciągłej komunikacji (tam gdzie jest to moŝliwe) wzdłuŝ urządzeń posadowionych w ramach III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego; c) moŝliwość przejazdu dla wózka widłowego pod: urządzeniem numer 13: przenośnik taśmowy; urządzeniem numer 17: separator powietrzny; urządzeniem numer 19: przenośnik taśmowy i urządzenie numer 21: przenośnik taśmowy rewersyjny w miejscu przesypu pomiędzy przenośnikami, w sposób pozwalający na dostęp do rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrobnienia odpadów POWER KOMET d) moŝliwość przejazdu dla wózka widłowego pomiędzy: urządzenie numer 17: separator powietrzny a stacją transformatorową. e) zakrycie przenośników znajdujących się na wolnym powietrzu. f) posadowienie stacji filtrów i stacji kompresorowej separatora powietrznego. g) wykonanie otworów w wiacie do segregacji butelek PET i hali namiotowej nr 1 dla potrzeb zachowania ciągłości urządzeń tworzących III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego. h) miejsce posadowienia szaf sterowniczych urządzeń oraz panelu sterowniczego. i) wydajności urządzeń z II etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego: Rozdrabniarka wstępna Jupiter 3200 (2x160kW+11kW) (w uŝytkowaniu Zamawiającego): ~25 Mg/h; Przenośnik odbiorczy (w uŝytkowaniu Zamawiającego): ~25 Mg/h. 4) Zamawiający nie dopuszcza zmiany lokalizacji następujących urządzeń znajdujących się w uŝytkowaniu Zamawiającego: rozdrabniarka jednowałowa, przenośnik łańcuchowy B1000/17000 oraz separator magnetyczny B900/1500 (uwagi: ewentualna modyfikacja i zabudowa oraz włączenie tych urządzeń do nowotworzonego ciągu produkcji paliw alternatywnych naleŝy do obowiązków Wykonawcy).

9 5) Projekt musi być wykonany w rzucie z góry oraz w przekroju w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (wraz z wizualizacją 3D proponowanego III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego). 6) Projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego z zachowaniem następujących terminów: a) Przedstawienie projektu przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego: w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy; b) Akceptacja projektu przez Zamawiającego lub wniesienie uwag: w terminie 2 dni od daty przekazania projektu przez Wykonawcę; c) Uwzględnienie przez Wykonawcę uwag Zamawiającego do projektu: w terminie 1 dnia od daty ich przekazania. 2. Wykonanie prac budowlanych polegajacych m.in. na wykonaniu niezbędnych otworów w ścianie wiaty do segregacji butelek PET i hali namiotowej nr 1 dla potrzeb posadowenia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego: Dla potrzeb posadowienia III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego koniecznym jest wykonanie przez Wykonawcę otworów w ścianie wiaty do segregacji butelek PET i hali namiotowej nr 1: 1) Wykonanie otworów musi zostać przeprowadzone: a) zgodnie ze sztuka budowlaną; b) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; c) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; d) w sposób nienaruszający stabilności konstrukcji obiektów; e) po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wielkości otworów, sposobie ich wykonania oraz prawidłowego zabezpieczenia obiektów,w których będą wykonane; f) w ustaleniu z Zamawiającym. 3. DemontaŜ oraz pozostawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie istniejacego przenośnika łańcuchowego załadowczego do rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrabniania odpadów Power Komet 2800: 1) DemontaŜ przenośnika musi zostać przeprowadzony: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) w sposób nienaruszający (bez uszkodzeń) rozdrabniarki jednowałowej końcowego rozdrabniania odpadów Power Komet 2800; d) po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego; e) w ustaleniu z Zamawiającym. 2) Pozostawienie zdemontowanego przenośnika w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy. 4. Włączenie separatora powietrznego NIHOT (znjadujacego się w uŝytkowaniu Zamawiajacego) w III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego wraz z wykonaniem prac towarzyszących: Zakres prac obejmuje: 1) DemontaŜ, przebudowę, przestawienie w docelowe miejsce, montaŝ i zakotwienie separatora powietrznego NIHOT dla potrzeb wykonania III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 2) Przegląd serwisowy (pod względem mechanicznym, elektrycznym, pneumatycznym i sterowniczym) wraz z niezbędnymi naprawami i modyfikacjami separatora powietrznego NIHOT. 3) DemontaŜ przenośnika frakcji cięŝkiej separatora powietrznego NIHOT oraz pozostawienie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie. 4) Wykonanie, dla prawidłowej obsługi separatora powietrznego, systemu podestów i wejść. Separator wyposaŝony zostanie na całej długości w podesty obsługowe od strony stacji transformatorowej o szer. min. 800 mm oraz po przeciwnej stronie przy wejściu na separator o szer. min. 800 mm. System podestów musi umoŝliwić przejazd wózka widłowego pod separatorem. 5) Przestawienie w docelowe miejsce, montaŝ i prawidłowe połączenie z separatorem powietrznym stacji filtrów i stacji kompresorowej. 6) PowyŜej opisane prace muszą zostać przeprowadzone: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy;

10 c) w sposób nienaruszający (bez uszkodzeń) elememtów separatora powietrznego NIHOT, za wyjątkiem części które będą musiały być przebudowane i zmodyfikowane dla potrzeb włączenia separatora w III etap ciagu produkcji paliwa alternatywnego; d) po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego; e) w ustaleniu z Zamawiającym. 7) Pozostałe wymagania: a) Wykonawca odpowiada za ustawienie separatora powietrznego NHOT w docelowym miejscu oraz za prawidłowe jego działanie - dla potrzeb utworzenia ciągu produkcji paliwa alternatywnego. b) Zamawiający wymaga, by przegląd serwisowy, ewentualne wykonanie napraw i dostosowanie separatora powietrznego NIHOT do nowego miejsca zabudowy, wykonał producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta w Polsce. c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych napraw oraz wykonanych modyfikacji separatora powietrznego, podpisany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce. 5. Dostawa oraz montaŝ fabrycznie nowego przenośnika taśmowego frakcji cięŝkiej do separatora powietrznego NIHOT wraz z przesypnicą oraz konstrukcją wsporczą: Minimalne parametry techniczne: Wydajność ~2 Mg/h Typ przenośnika Rolkowy płaski Długość mm Szerokość taśmy 800 mm Wysokość zastawek 400 mm Kąt 26 st. ŁoŜyska FAG/INA Bezpośredni, motoreduktor walcowo-stoŝkowy z tuleją Napęd drąŝoną Nord/ SEW min. 2,2 kw Bęben napędowy Gumowany baryłkowy min. Ø 239 Bęben zwrotny min. Ø 219 Prędkość taśmy ~0,5m/s Na całej długości Guma Olberts gr.3 mm, na zasypie Doszczelnienie dodatkowo: guma gr.10 mm Taśma progowa EP 400/3, 3:1, szerokość=800 mm, olejo- Taśma i tłuszczoodporna Naciąg taśmy 300 mm Regulacja podpór min mm KrąŜniki nitka górna Gładkie min. Ø 89 Taśma dolna Tarczowe min. Ø 63,5 z tarczami gumowymi min. Ø 133 Modułowa, skręcana z elementów nie dłuŝszych niŝ 1500 mm. Boki pełne zespolone z zastawkami wykonane z blachy profilowanej o grubości min. 4 mm, wyposaŝone w otwory rewizyjne zamknięte. Konstrukcja ma być zabezpieczona farbą podkładową o grubości min. 45 µm. Przenośnik ma być pomalowany na kolor RAL farbą Konstrukcja nawierzchniową odporną na czynniki atmosferyczne o łącznej grubości min. 150 µm. Wszystkie elementy z blach i profili stalowych mają być piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO :2007). Sposób zakotwienia przenośnika do podłoŝa (asfaltu): łącznik tulejowy budowlany. Linkowe oraz grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa po obu System bezpieczeństwa stronach przenośnika. Na całej długości przenośnika spód zabudowany blachami Zabudowa umoŝliwiającymi zsuwanie zanieczyszczeń do pojemnika\ów (zbliŝonych parametrami do pojemnika l.).

11 Napięcie Napięcie: V / gwiazda. Zewnętrznej strony taśmy jeden komplet dwuwargowy umiejscowiony w rejonie bębna napędowego z dociskiem napinaczy podatnych (regulowana siła docisku) Zgarniacz dostosowany do taśmy progowej. Wewnętrznej strony taśmy jeden komplet umiejscowiony w rejonie bębna zwrotnego jednowargowy pługowy z dociskiem grawitacyjnym. W miejscu przesypu odpadów: boczne uszczelnienie ukierunkowujące z blach stalowych zakończonych gumami. W miejscu wysypu z przenośnika separatora powietrznego Przesyp NIHOT ma być wykonana przesypnica, której zadaniem będzie ukierunkowanie i uszczelnienie od strony burt strugi materiału podawanego na przenośnik. Pozostałe wymagania: 1) Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie, dostawę, rozładunek, montaŝ i posadowienie przenośnika oraz jego właściwą korelację z separatorem powietrznym NIHOT. 2) Wykonanie przenośnika i jego montaŝ musi zostać przeprowadzone: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) w sposób nienaruszający (bez uszkodzeń) separatora powietrznego NIHOT. 6. Dostawa oraz montaŝ następujących urządzeń, fabrycznie nowych: 1) przenośnika taśmowego wraz z konstrukcją wsporczą, podestami, schodkami i przesypnicą: Minimalne parametry techniczne: Wydajność ~25 Mg/h Typ przenośnika Rolkowy płaski Długość mm Szerokość taśmy 1400 mm Wysokość zastawek 400 mm Kąt 0 st. ŁoŜyska FAG/INA Bezpośredni, motoreduktor walcowo-stoŝkowy z tuleją Napęd drąŝoną Nord/ SEW min. 2,2 kw, z dodatkowym chłodzeniem Bęben napędowy Gumowany baryłkowy min. Ø 239 Bęben zwrotny min. Ø 219 Prędkość taśmy Regulowana falownikiem w zakresie 0,1-0,6 m/s Na całej długości Guma Olberts gr.3 mm, na zasypie Doszczelnienie dodatkowo: guma gr.10 mm Taśma gładka EP 400/3, 3:1, szerokość=1400 mm, olejo- Taśma i tłuszczoodporna Naciąg taśmy 300 mm Regulacja podpór min mm KrąŜniki nitka górna Gładkie min. Ø 89 Taśma dolna Tarczowe min. Ø 63,5 z tarczami gumowymi min. Ø 133 Modułowa, skręcana z elementów nie dłuŝszych niŝ 1500 mm. Boki pełne zespolone z zastawkami wykonane z blachy profilowanej o grubości min. 4 mm wyposaŝone w otwory rewizyjne zamknięte, w obszarze działania separatora metali Fe wykonanie ze stali niemagnetycznej. Konstrukcja Przenośnik wyposaŝony na całej długości w podesty obsługowe po obu stronach o szer. min. 800 mm, wyposaŝone w system wejść za pomocą schodków i drabinek oraz z moŝliwością przejścia nad przenośnikiem. System podestów ma zapewnić obustronny dostęp dla obsługi, napraw i czyszczenia.

12 System bezpieczeństwa Zabudowa System konstrukcji wsporczych, podestów i wejść nie moŝe uniemoŝliwić przejazdu pod przenośnikiem wózkiem widłowym. Konstrukcja ma być zabezpieczona farbą podkładową o grubości min. 45 µm. Przenośnik ma być pomalowany na kolor RAL farbą nawierzchniową odporną na czynniki atmosferyczne o łącznej grubości min. 150 µm. Wszystkie elementy z blach i profili stalowych mają być piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO :2007). Sposób zakotwienia przenośnika do podłoŝa (płyt betonowych typu MON): łącznik tulejowy budowlany. Linkowe oraz grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa po obu stronach przenośnika. Na całej długości przenośnika spód zabudowany blachami umoŝliwiającymi zsuwanie zanieczyszczeń do pojemnika\ów (zbliŝonych parametrami do pojemnika l.). Napięcie Napięcie: V / gwiazda. Zewnętrznej strony taśmy jeden komplet jednowargowy umiejscowiony w rejonie bębna napędowego z dociskiem napinaczy podatnych (regulowana siła docisku) Zgarniacz dostosowany do taśmy gładkiej. Wewnętrznej strony taśmy jeden komplet umiejscowiony w rejonie bębna zwrotnego jednowargowy pługowy z dociskiem grawitacyjnym. W miejscu przesypu odpadów: boczne uszczelnienie ukierunkowujące z blach stalowych zakończonych gumami. W miejscu wysypu z przenośnika odbiorczego od Przesyp rozdrabniarki JUPITER 3200 ma być wykonana przesypnica, której zadaniem będzie ukierunkowanie i uszczelnienie od strony burt strugi materiału podawanego na przenośnik. Pozostałe wymagania: 1) Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie, dostawę, rozładunek, montaŝ i posadowienie przenośnika oraz jego właściwą korelację z przenośnikiem odbiorczym od rozdrabniarki jednowałowej wstępnego rozdrobnienia odpadów Jupiter ) Wykonanie przenośnika i jego montaŝ musi zostać przeprowadzone: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) z uwzględnieniem parametrów technicznych hali namiotowej, w której zostanie posadowiony; d) z uwzględnieniem wysokości posadowienia innych urządzeń, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 2) separatora elektromagnetycznego metali Fe, wyposaŝonego w kosz zsypowy wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i schodkami: Minimalne parametry techniczne: Wydajność ~0,5 Mg/h Opis Separator winien charakteryzować się wysoką niezawodnością. Szerokość taśmy separatora winna być skorelowana z szerokością przenośnika i jego prędkością, nad którym będzie zamontowany. Dla optymalizacji działania separatora, jego mocowanie winno umoŝliwiać przestawienie w kierunku pionowym oraz zmianę kąta nachylenia. Geometria rynny zrzutowej separatora winna być dopasowana do moŝliwości regulacji połoŝenia separatora i wykonana ze stali niemagnetycznej w obszarze działania pola magnetycznego. W przypadku segregacji odpadów niezawierających frakcji ferromagnetyków, separator winien mieć moŝliwość wyłączenia niezaleŝnego od pracy całego ciągu produkcji paliw alternatywnych, do którego będzie włączony. Separator musi być tak dobrany

13 Moc elektromagnesu max. 6,1 kw Napięcie elektromagnesu max. 95 V Max. wysokość zawieszenia nad 490 mm przenośnikiem Moc napędu max. 3,0 kw Wymiary magnesu 1280 x 1140 mm i zamontowany, aby moŝna było usuwać co najmniej 80% Ŝelaza zawartego w strumieniu odpadów. Separator winien być zamontowany nad przenośnikiem na konstrukcji wsporczej odpowiedniej dla tego typu separatora i zapewniającej jego prawidłowe działanie. Wysokość konstrukcji musi być dostosowana do wysokości hali, w której konstrukcja wraz z separatorem będzie posadowiona. Konstrukcja posadowiona na płytach drogowych typu MON. Wymiary całkowite separatora max x 1722 x 910 mm CięŜar (bez zawiesi i szafy max kg sterowniczej) Prędkość taśmy wyrzutnikowej min. 2,1 m/s Potrójna cewka prostokątna wykonana z taśmy aluminiowej Cewka anodowana po docięciu, bandaŝowana i epoksydowana Chłodzenie Separator chłodzony powietrzem Wymiary szafy sterowniczej 1200 x 800 x 300 mm Konstrukcja wsporcza Dostosowana do separatora, WyposaŜona w zsyp (kosz zsypowy) ze stali niemagnetycznej - zabudowany zsyp (kosz zsypowy) z separatora elektromagnetycznego z ukierunkowaniem w dół; okno o rozmiarze min x 600 mm wykonane ze stali niemagnetycznej o długości dostosowanej do wysokości kontenera odbierającego zakończone w miarę konieczności kanałem przedłuŝającym z blachy czarnej zakończonej fartuchem gumowym. Podesty serwisowe z dwóch stron separatora wzdłuŝ przenośnika taśmowego. Sposób zawieszenia Poprzeczny do przenośnika Napięcie silnika 400 V 50 Hz Kształt magnesu Prostokątny odpowiadający kształtowi korpusu separatora Regulacja wysokości zawieszenia separatora nad przenośnikiem Za pomocą drągów gwintowanych M24 Zawiesia Stal antymagnetyczna Separator ma być pomalowany na kolor RAL farbą Kolor nawierzchniową odporną na czynniki atmosferyczne o łącznej grubości min. 150 µm. Sposób zakotwienia przenośnika do podłoŝa (płyt Konstrukcja betonowych typu MON): łącznik tulejowy budowlany. Pozostałe wymagania: 1) Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie, dostawę, rozładunek, montaŝ i posadowienie separatora elektromagnetycznego oraz jego właściwą korelację z przenośnikiem nad którym będzie zamontowany. 2) Wykonanie separatora i jego montaŝ musi zostać przeprowadzone: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) z uwzględnieniem parametrów technicznych hali namiotowej, w której zostanie posadowiony; d) z uwzględnieniem wysokości posadowienia innych urządzeń, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego.

14 3) przenośnika taśmowego rewersyjnego wraz z konstrukcją wsporczą i przesypnicą: Minimalne parametry techniczne: Wydajność ~25 Mg/h Typ przenośnika Rolkowy płaski Długość 9000 mm Szerokość taśmy 1400 mm Wysokość zastawek 500 mm Kąt 20 st. ŁoŜyska FAG/INA Bezpośredni, motoreduktor walcowo-stoŝkowy z tuleją Napęd drąŝoną Nord/ SEW min. 4 kw, rewersyjny, z dodatkowym chłodzeniem Bęben napędowy Gumowany baryłkowy min. Ø 239 Bęben zwrotny min. Ø 219 Prędkość taśmy Regulowana falownikiem w zakresie 0,1-0,6 m/s Na całej długości Guma Olberts gr. 3 mm, na zasypie Doszczelnienie dodatkowo: guma gr. 10 mm Taśma progowa EP 400/3, 3:1, szerokość=1400 mm, olejo- Taśma i tłuszczoodporna Naciąg taśmy 300 mm Osłony krąŝników Na wszystkich krąŝnikach KrąŜniki nitka górna Gładkie min. Ø 89 Taśma dolna Tarczowe min. Ø 63,5 z tarczami gumowymi min. Ø 159 Modułowa, skręcana z elementów nie dłuŝszych niŝ 1500 mm. Boki pełne zespolone z zastawkami wykonane z blachy profilowanej o grubości min. 4 mm wyposaŝone w otwory rewizyjne zamknięte, w obszarze działania separatora metali Fe wykonanie ze stali niemagnetycznej. Konstrukcja ma być zabezpieczona farbą podkładową o grubości min. 45 µm. Przenośnik ma być pomalowany na kolor RAL farbą Konstrukcja nawierzchniową odporną na czynniki atmosferyczne o łącznej grubości min. 150 µm. Wszystkie elementy z blach i profili stalowych mają być piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO :2007). Sposób zakotwienia przenośnika do podłoŝa (płyt betonowych typu MON i asfaltu): łącznik tulejowy budowlany. Linkowe oraz grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa po obu System bezpieczeństwa stronach przenośnika. Na całej długości przenośnika spód zabudowany blachami Zabudowa umoŝliwiającymi zsuwanie zanieczyszczeń do pojemnika\ów (zbliŝonych parametrami do pojemnika l.). Napięcie Napięcie: V / gwiazda. Zgarniacz Przesyp Zewnętrznej strony taśmy dwa komplety dwuwargowych umiejscowione w rejonie bębna napędowego i zwrotnego z dociskiem napinaczy podatnych (regulowana siła docisku) dostosowany do taśmy progowej. Wewnętrznej strony taśmy jeden komplet umiejscowiony w rejonie bębna zwrotnego jednowargowy pługowy z dociskiem grawitacyjnym. W miejscu przesypu odpadów: boczne uszczelnienie ukierunkowujące z blach stalowych zakończonych gumami. W miejscu wysypu z przenośnika taśmowego oraz wsypu do separatora powietrznego mają być wykonane przesypnice, której zadaniem będzie ukierunkowanie i uszczelnienie od

15 strony burt strugi materiału podawanego na przenośnik. Pozostałe wymagania: 1) Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie, dostawę, rozładunek, montaŝ i posadowienie przenośnika oraz jego właściwą korelację z przenośnikiem taśmowym oraz separatorem powietrznym NIHOT. 2) Wykonanie przenośnika i jego montaŝ musi zostać przeprowadzone: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) z uwzględnieniem parametrów technicznych hali namiotowej, w której zostanie posadowiony; d) z uwzględnieniem wysokości posadowienia innych urządzeń, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 3) szczelna zabudowa górna (łatwo demontowalna dla celów wykonania czynności serwisowych i przeglądów, np. wymiana taśmy) na części znajdującej się na wolnym powietrzu, mająca za zadanie ochronę transportowanego materiału przed działaniem warunków atmosferycznych. 4) przenośnika taśmowego wyładowczego wraz z konstrukcją wsporczą i przesypnicą: Minimalne parametry techniczne: Wydajność ~25 Mg/h Typ przenośnika Rolkowy przegięty (tzw. typ łabędzia szyja) Długość Min mm Szerokość taśmy 1400 mm Wysokość zastawek 400 mm Kąt 17 st. ŁoŜyska FAG/INA Bezpośredni, motoreduktor walcowo-stoŝkowy z tuleją Napęd drąŝoną Nord/ SEW min. 2,2 kw, z dodatkowym chłodzeniem Bęben napędowy Gumowany baryłkowy min. Ø 320 Bęben zwrotny min. Ø 320 Prędkość taśmy Regulowana falownikiem w zakresie 0,1-0,6 m/s Na całej długości Guma Olberts gr.3 mm, na zasypie Doszczelnienie dodatkowo: guma gr.10 mm Taśma progowa (wysokość progów min. 60mm) poprzecznie Taśma stabilizowana XE 400/3-2 3,5+1,5 OX-MOR-OIL GM, szerokość=1400 mm, olejo- i tłuszczoodporna Naciąg taśmy 300 mm Regulacja podpór min mm KrąŜniki nitka górna Gładkie min. Ø 89 Taśma dolna Tarczowe min. Ø 63,5 z tarczami gumowymi min. Ø 200 Modułowa, skręcana z elementów nie dłuŝszych niŝ 1500 mm. Boki pełne zespolone z zastawkami wykonane z blachy profilowanej o grubości min. 4 mm wyposaŝone w otwory rewizyjne zamknięte. Konstrukcja ma być zabezpieczona farbą podkładową o grubości min. 45 µm. Przenośnik ma być pomalowany na kolor RAL farbą Konstrukcja nawierzchniową odporną na czynniki atmosferyczne o łącznej grubości min. 150 µm. Wszystkie elementy z blach i profili stalowych mają być piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO :2007). Sposób zakotwienia przenośnika do podłoŝa (płyt betonowych typu MON i asfaltu): łącznik tulejowy budowlany. Linkowe oraz grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa po obu System bezpieczeństwa stronach przenośnika.

16 Zabudowa Na całej długości przenośnika spód zabudowany blachami umoŝliwiającymi zsuwanie zanieczyszczeń do pojemnika\ów (zbliŝonych parametrami do pojemnika l.). Napięcie Napięcie: V / gwiazda. Zewnętrznej strony taśmy jeden komplet dwuwargowy umiejscowiony w rejonie bębna napędowego z dociskiem napinaczy podatnych (regulowana siła docisku) Zgarniacz dostosowany do taśmy progowej. Wewnętrznej strony taśmy jeden komplet umiejscowiony w rejonie bębna zwrotnego jednowargowy pługowy z dociskiem grawitacyjnym. W miejscu przesypu odpadów: boczne uszczelnienie ukierunkowujące z blach stalowych zakończonych gumami. W miejscu wysypu z przenośnika taśmowego rewersyjnego Przesyp ma być wykonana przesypnica, której zadaniem będzie ukierunkowanie i uszczelnienie od strony burt strugi materiału podawanego na przenośnik. Pozostałe wymagania: 1) Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie, dostawę, rozładunek, montaŝ i posadowienie przenośnika oraz jego właściwą korelację z przenośnikiem taśmowym rewersyjnym. 2) Wykonanie przenośnika i jego montaŝ musi zostać przeprowadzone: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) z uwzględnieniem parametrów technicznych hali namiotowej, w której zostanie częściowo posadowiony; d) z uwzględnieniem wysokości posadowienia innych urządzeń, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 5) przenośnika taśmowego załadowczego z koszem zasypowym wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i przesypnicą: Minimalne parametry techniczne: Wydajność ~25 Mg/h Typ przenośnika Rolkowy płaski Długość mm Szerokość taśmy 1400 mm Wysokość zastawek 500 mm Kąt 14 st. ŁoŜyska FAG/INA Bezpośredni, motoreduktor walcowo-stoŝkowy z tuleją Napęd drąŝoną Nord/ SEW min. 3kW, z dodatkowym chłodzeniem Bęben napędowy Gumowany baryłkowy min. Ø 239 Bęben zwrotny min. Ø 219 Prędkość taśmy Regulowana falownikiem w zakresie 0,1-0,6 m/s Na całej długości Guma Olberts gr.3 mm, na zasypie Doszczelnienie dodatkowo: guma gr.10 mm Taśma progowa EP 400/3, 3:1, szerokość=1400 mm, olejo- Taśma i tłuszczoodporna Naciąg taśmy 500 mm Regulacja podpór min mm KrąŜniki nitka górna Gładkie min. Ø 89 Taśma dolna Tarczowe min. Ø 63,5 z tarczami gumowymi min. Ø 159 Modułowa, skręcana z elementów nie dłuŝszych niŝ 1500 mm. Boki pełne zespolone z zastawkami wykonane z blachy Konstrukcja profilowanej o grubości min. 4 mm wyposaŝone w otwory rewizyjne zamknięte, wyposaŝona w kosz zasypowy wysokości zasypywania max mm i długość min. 4100

17 System bezpieczeństwa Zabudowa mm. Przenośnik wyposaŝony w części zrzutu materiału na przenośnik taśmowy w podesty obsługowe (w części wysypowej) min. 800 mm (połączone z systemem podestów separatora powietrznego NIHOT). Konstrukcja ma być zabezpieczona farbą podkładową o grubości min. 45 µm. Przenośnik ma być pomalowany na kolor RAL farbą nawierzchniową odporną na czynniki atmosferyczne o łącznej grubości min. 150 µm. Wszystkie elementy z blach i profili stalowych mają być piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO :2007). Sposób zakotwienia przenośnika do podłoŝa (asfaltu): łącznik tulejowy budowlany. Linkowe oraz grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa po obu stronach przenośnika. Na całej długości przenośnika spód zabudowany blachami umoŝliwiającymi zsuwanie zanieczyszczeń do pojemnika\ów (zbliŝonych parametrami do pojemnika l.). Napięcie Napięcie: V / gwiazda. Zewnętrznej strony taśmy jeden komplet dwuwargowy umiejscowiony w rejonie bębna napędowego z dociskiem napinaczy podatnych (regulowana siła docisku) Zgarniacz dostosowany do taśmy progowej. Wewnętrznej strony taśmy jeden komplet umiejscowiony w rejonie bębna zwrotnego jednowargowy pługowy z dociskiem grawitacyjnym. W miejscu przesypu odpadów: boczne uszczelnienie ukierunkowujące z blach stalowych zakończonych gumami. W miejscu wysypu z separatora powietrznego ma być Przesyp wykonana przesypnica, której zadaniem będzie ukierunkowanie i uszczelnienie od strony burt strugi materiału podawanego na przenośnik. Pozostałe wymagania: 1) Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie, dostawę, rozładunek, montaŝ i posadowienie przenośnika oraz jego właściwą korelację z separatorem powietrznym NIHOT i przenośnikiem taśmowym. 2) Wykonanie przenośnika i jego montaŝ musi zostać przeprowadzone: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) uwzględnieniem wysokości posadowienia innych urządzeń, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego. d) szczelna zabudowa górna (łatwo demontowalna dla celów wykonania czynności serwisowych i przeglądów, np. wymiana taśmy) na części znajdującej się na wolnym powietrzu (poza odkrytą częścią kosza zasypowego), mająca za zadanie ochronę transportowanego materiału przed działaniem warunków atmosferycznych. 6) przenośnika taśmowego wraz z konstrukcją wsporczą, podestami, schodkami i przesypnicą: Minimalne parametry techniczne: Wydajność ~25 Mg/h Typ przenośnika Rolkowy płaski Długość mm Szerokość taśmy 1400 mm Wysokość zastawek 400 mm Kąt 17 st. ŁoŜyska FAG/INA Bezpośredni, motoreduktor walcowo-stoŝkowy z tuleją Napęd drąŝoną Nord/ SEW min. 3 kw, z dodatkowym chłodzeniem Bęben napędowy Gumowany baryłkowy min. Ø 239

18 Bęben zwrotny min. Ø 219 Prędkość taśmy Regulowana falownikiem w zakresie 0,1-0,6 m/s Na całej długości Guma Olberts gr.3 mm, na zasypie Doszczelnienie dodatkowo: guma gr.10 mm Taśma progowa EP 400/3, 3:1, szerokość=1400 mm, olejo- Taśma i tłuszczoodporna Naciąg taśmy 300 mm Regulacja podpór min mm KrąŜniki nitka górna Gładkie min. Ø 89 Taśma dolna Tarczowe min. Ø 63,5 z tarczami gumowymi min. Ø 159 Modułowa, skręcana z elementów nie dłuŝszych niŝ 1500 mm. Boki pełne zespolone z zastawkami wykonane z blachy profilowanej o grubości min. 4 mm wyposaŝone w otwory rewizyjne zamknięte, w obszarze działania separatora metali Fe wykonanie ze stali niemagnetycznej. Przenośnik wyposaŝony na całej długości w podesty obsługowe po obu stronach o szer. min. 800 mm, wyposaŝone w system wejść za pomocą schodków i drabinek oraz z moŝliwością przejścia nad przenośnikiem. System podestów ma zapewnić obustronny dostęp dla obsługi, napraw i czyszczenia. System konstrukcji wsporczych, podestów i wejść nie moŝe Konstrukcja uniemoŝliwić przejazdu pod przenośnikiem wózkiem widłowym (w rejonie rozdrabniarki jednowalowej POWER KOMET 2800). Konstrukcja ma być zabezpieczona farbą podkładową o grubości min. 45 µm. Przenośnik ma być pomalowany na kolor RAL farbą nawierzchniową odporną na czynniki atmosferyczne o łącznej grubości min. 150 µm. Wszystkie elementy z blach i profili stalowych mają być piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO :2007). Sposób zakotwienia przenośnika do podłoŝa (posadzka): łącznik tulejowy budowlany. Linkowe oraz grzybkowe wyłączniki bezpieczeństwa po System bezpieczeństwa jednej stronie przenośnika. Na całej długości przenośnika spód zabudowany blachami Zabudowa umoŝliwiającymi zsuwanie zanieczyszczeń do pojemnika\ów (zbliŝonych parametrami do pojemnika l.). Napięcie Napięcie: V / gwiazda. Zgarniacz Przesyp Zewnętrznej strony taśmy jeden komplet dwuwargowy umiejscowiony w rejonie bębna napędowego z dociskiem napinaczy podatnych (regulowana siła docisku) dostosowany do taśmy progowej. Wewnętrznej strony taśmy jeden komplet umiejscowiony w rejonie bębna zwrotnego jednowargowy pługowy z dociskiem grawitacyjnym. W miejscu przesypu odpadów: boczne uszczelnienie ukierunkowujące z blach stalowych zakończonych gumami. W miejscu wysypu z przenośnika taśmowego załadowczego ma być wykonana przesypnica, której zadaniem będzie ukierunkowanie i uszczelnienie od strony burt strugi materiału podawanego na przenośnik. Pozostałe wymagania: 1) Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie, dostawę, rozładunek, montaŝ i posadowienie przenośnika oraz jego właściwą korelację z przenośnikiem taśmowym załadowczym i przenośnikiem taśmowym rewersyjnym. 2) Wykonanie przenośnika i jego montaŝ musi zostać przeprowadzone:

19 a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) z uwzględnieniem parametrów technicznych wiaty do segregacji PET, w której zostanie posadowiony; d) uwzględnieniem wysokości posadowienia innych urządzeń, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego; e) szczelna zabudowa górna (łatwo demontowalna dla celów wykonania czynności serwisowych i przeglądów, np. wymiana taśmy) na części znajdującej się na wolnym powietrzu, mająca za zadanie ochronę transportowanego materiału przed działaniem warunków atmosferycznych. 7) separatora elektromagnetycznego metali Fe, wyposaŝonego w kosz zsypowy wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i schodkami: Minimalne parametry techniczne: Wydajność ~0,2 Mg/h Opis Moc elektromagnesu max. 6,1 kw Napięcie elektromagnesu max. 95 V Max. wysokość zawieszenia nad 490 mm przenośnikiem Moc napędu max. 3,0 kw Wymiary magnesu 1280 x 1140 mm Separator winien charakteryzować się wysoką niezawodnością. Szerokość taśmy separatora winna być skorelowana z szerokością przenośnika i jego prędkością, nad którym będzie zamontowany. Dla optymalizacji działania separatora, jego mocowanie winno umoŝliwiać przestawienie w kierunku pionowym oraz zmianę kąta nachylenia. Geometria rynny zrzutowej separatora winna być dopasowana do moŝliwości regulacji połoŝenia separatora i wykonana ze stali niemagnetycznej w obszarze działania pola magnetycznego. W przypadku segregacji odpadów niezawierających frakcji ferromagnetyków, separator winien mieć moŝliwość wyłączenia niezaleŝnego od pracy całego ciągu produkcji paliw alternatywnych, do którego będzie włączony. Separator musi być tak dobrany i zamontowany, aby moŝna było usuwać co najmniej 80% Ŝelaza zawartego w strumieniu odpadów. Separator winien być zamontowany nad przenośnikiem na konstrukcji wsporczej odpowiedniej dla tego typu separatora i zapewniającej jego prawidłowe działanie. Wysokość konstrukcji musi być dostosowana do wysokości hali, w której konstrukcja wraz z separatorem będzie posadowiona. Wymiary całkowite separatora max x 1722 x 910 mm CięŜar (bez zawiesi i szafy max kg sterowniczej) Prędkość taśmy wyrzutnikowej min. 2,1 m/s Potrójna cewka prostokątna wykonana z taśmy aluminiowej Cewka anodowana po docięciu, bandaŝowana i epoksydowana Chłodzenie Separator chłodzony powietrzem Wymiary szafy sterowniczej 1200 x 800 x 300 mm Konstrukcja wsporcza Dostosowana do separatora, WyposaŜona w zsyp (kosz zsypowy) ze stali niemagnetycznej - zabudowany zsyp (kosz zsypowy) z separatora elektromagnetycznego z ukierunkowaniem w dół; okno o rozmiarze 1200 x 600 mm wykonane z ze stali niemagnetycznej o długości dostosowanej do wysokości kontenera odbierającego zakończone w miarę konieczności kanałem przedłuŝającym z blachy czarnej zakończonej fartuchem gumowym.

20 Podesty serwisowe z dwóch stron separatora wzdłuŝ przenośnika taśmowego. Sposób zawieszenia Poprzeczny do przenośnika Napięcie silnika 400 V 50 Hz Kształt magnesu Prostokątny odpowiadający kształtowi korpusu separatora Regulacja wysokości zawieszenia separatora nad przenośnikiem Za pomocą drągów gwintowanych M24 Zawiesia Stal antymagnetyczna Separator ma być pomalowany na kolor RAL farbą Kolor nawierzchniową odporną na czynniki atmosferyczne o łącznej grubości min. 150 µm. Sposób zakotwienia przenośnika do podłoŝa (posadzka): Konstrukcja łącznik tulejowy budowlany. Pozostałe wymagania: 1) Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie, dostawę, rozładunek, montaŝ i posadowienie separatora elektromagnetycznego oraz jego właściwą korelację z przenośnikiem nad którym będzie zamontowany. 2) Wykonanie separatora i jego montaŝ musi zostać przeprowadzone: a) przy pomocy maszyn i urządzeń Wykonawcy; b) z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy; c) z uwzględnieniem parametrów technicznych wiaty do segregacji PET, w której zostanie posadowiony; d) z uwzględnieniem wysokości posadowienia innych urządzeń, które utworzą III etap ciągu produkcji paliwa alternatywnego. 8) przenośnika taśmowego rewersyjnego wraz z konstrukcją wsporczą, podestami, drabinką i przesypnicą: Minimalne parametry techniczne: Wydajność ~25 Mg/h Typ przenośnika Rolkowy płaski Długość 8500 mm Szerokość taśmy 1600 mm Wysokość zastawek 500 mm Kąt 0 st. ŁoŜyska FAG/INA Bezpośredni, motoreduktor walcowo-stoŝkowy z tuleją Napęd drąŝoną Nord/ SEW min. 3 kw, z dodatkowym chłodzeniem Bęben napędowy Gumowany baryłkowy min. Ø 239 Bęben zwrotny min. Ø 219 Prędkość taśmy Regulowana falownikiem w zakresie 0,1-0,6 m/s Na całej długości Guma Olberts gr.3 mm, na zasypie Doszczelnienie dodatkowo: guma gr.10 mm Taśma gładka EP 400/3, 3:1, szerokość=1400 mm, olejo- Taśma i tłuszczoodporna Naciąg taśmy 300 mm Regulacja podpór min mm KrąŜniki nitka górna Gładkie min. Ø 89 Taśma dolna Tarczowe min. Ø 63,5 z tarczami gumowymi min. Ø 133 Modułowa, skręcana z elementów nie dłuŝszych niŝ 1500 mm. Boki pełne zespolone z zastawkami wykonane z blachy profilowanej o grubości min. 4 mm wyposaŝone w otwory rewizyjne zamknięte. Konstrukcja Przenośnik wyposaŝony na całej długości w podesty obsługowe po obu stronach o szer. min. 800 mm z drabinką oraz z moŝliwością przejścia nad przenośnikiem. System podestów ma zapewnić obustronny dostęp dla

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu linii składającej się urządzeń i maszyn do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: ciąg produkcji paliw alternatywnych /2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zarząd Spółki EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

KATALOG PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH Zakład Metalowy Edward Bugno v. 1.1 KATALOG PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH tel/fax. 0-18/ 351-11-95 tel/fax. 0-18/ 351-11-95 zaklad@ebugno.pl Strona 1 z 14 Zakład Metalowy Edward Bugno ebugno powstał w 1989 roku.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: dostawa i montaŝ urządzeń do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z projektem Julków /2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zarząd Spółki EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Ekos Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę linii do rozdrabniania

Bardziej szczegółowo

Zał. A do siwz MZO/11/2014. I. Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. A do siwz MZO/11/2014. I. Opis przedmiotu zamówienia. I. Opis przedmiotu zamówienia. Zał. A do siwz MZO/11/2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż otwieracza (rozrywarki) worków z odpadami komunalnymi wraz przenośnikiem z rolką ferryt oraz separatorem

Bardziej szczegółowo

sporządzony dla EKO-REGION sp. z o.o. dotyczy zamówienia: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO..

sporządzony dla EKO-REGION sp. z o.o. dotyczy zamówienia: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO.. załącznik nr 1... Miejscowość i data Nazwa i adres wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dla przetargu nieograniczonego sporządzony dla EKO-REGION sp. z o.o. dotyczy zamówienia: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO..

Bardziej szczegółowo

Linii sortowniczej odpadów komunalnych

Linii sortowniczej odpadów komunalnych Lista czynności dotyczącego wykonania przeglądu i konserwacji Linii sortowniczej odpadów komunalnych znajdującej się na obiekcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest: 1. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń załadowczo-wyładowczych oraz modułu sterującego dla stanowiska

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 20.07. 2011r JRP/ 161 /BP/2011

Biała Podlaska 20.07. 2011r JRP/ 161 /BP/2011 Biała Podlaska 20.07. 2011r JRP/ 161 /BP/2011 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-2/2011 Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

od 80 t/h do 250 t/h w zależności od materiału

od 80 t/h do 250 t/h w zależności od materiału I. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI MASZYNY DESTROYER 1112 Mobilna kruszarka udarowa KEESTERACK DESTROYER 1112 to uniwersalna maszyna mobilna która znajdzie zastosowanie zarówno przy wyburzeniach jak

Bardziej szczegółowo

Kosz przyjęciowy z systemem aspiracji i modernizacja linii przyjęcia zbożasystem podajników układu technologicznego elewatora

Kosz przyjęciowy z systemem aspiracji i modernizacja linii przyjęcia zbożasystem podajników układu technologicznego elewatora Kosz przyjęciowy z systemem aspiracji i modernizacja linii przyjęcia zbożasystem podajników układu technologicznego elewatora 1. Koszowy przenośnik łańcuchowy RLK 50 (lub - 2 szt. - Segment kosza przyjęciowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S 083-144398. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S 083-144398. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144398-2014:text:pl:html Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S 083-144398 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40 28 142 Tuczępy Polska tel.: +48 15 864 22 51 fax.: +48 15 864

Bardziej szczegółowo

Linia do sortowania (doczyszczania) odpadów zbieranych selektywnie

Linia do sortowania (doczyszczania) odpadów zbieranych selektywnie Rzgów, dnia 18.02.2013r. Jantar Jarosław Fiałkowski 95-030 Rzgów ul. Krótka 2 NIP: 982-014-26-14 REGON: 472061310 Wdrożenie innowacyjnej i prośrodowiskowej metody selektywnej zbiórki oraz technologii przetwarzania

Bardziej szczegółowo

The reliable brand! LrK. Jednowałowy system cięcia LRK1000, LRK1400

The reliable brand! LrK. Jednowałowy system cięcia LRK1000, LRK1400 The reliable brand! LrK Jednowałowy system cięcia LRK1000, LRK1400 B Seria LrK Jednowałowy system rozdrabniający Dane techniczne LRK1000 LRK1400 Moc kw 22/30/2 x 22 30/2 x 22 Moc hydrauliczna kw 1,5/1,5/1,5

Bardziej szczegółowo

SOK/09/2014 Zał. nr 9

SOK/09/2014 Zał. nr 9 SOK/09/2014 Zał. nr 9 Wymagane Formularze Maszyn i Urządzeń Parametry techniczne - przenośnik* LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. WIELKOŚĆ / OPIS 1 Nr pozycji na schemacie 2 Producent (nazwa i adres) 3 Typ i rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostarczenie: Systemu odbioru ścinki produkcyjnej dla firmy SIMET S.A. w Piaskach

Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostarczenie: Systemu odbioru ścinki produkcyjnej dla firmy SIMET S.A. w Piaskach Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostarczenie: Systemu odbioru ścinki produkcyjnej dla firmy SIMET S.A. w Piaskach SIMET S.A. REALIZUJE PROJEKT INWESTYCYJNY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo

Conveying Systems. ChainCon PlateCon

Conveying Systems. ChainCon PlateCon Conveying Systems ChainCon PlateCon Specyfikacja produktu Przenośnik taśmowo-łańcuchowy ChainCon / Przenośnik płytowy PlateCon Sprawdzony system modułowy Westeria został zaprojektowany, aby można było

Bardziej szczegółowo

Piły tarczowe 4 290, ,- Obrabiarki. Piła tarczowa PKS-255L. Piła tarczowa PKS-250P. (3 516,- bez VAT) nr kat

Piły tarczowe 4 290, ,- Obrabiarki. Piła tarczowa PKS-255L. Piła tarczowa PKS-250P. (3 516,- bez VAT) nr kat Piły tarczowe 92 Piła tarczowa PKS-255L nr kat. 25002325 Wyposażenie dodatkowe PKS-255L: tarcza SK 255 x 25,4 x 3 mm (40 z) nr kat. 25002326 79,- tarcza SK 255 x 25,4 x 3 mm (60 z) nr kat. 25050251 46,-

Bardziej szczegółowo

TR2500, tr3200, tr4000

TR2500, tr3200, tr4000 The reliable brand! Tr Rozdrabniacz jednowałowy do rozdrabniania końcowego frakcji wysokoenergetycznej TR2500, tr3200, tr4000 1 NIEZAWODNY ROZDRABNIACZ KOŃCOWY DO PRODUKCJI RDF Niezawodna i bardzo wydajna

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuokrudno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuokrudno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuokrudno.pl Ostróda: Dostawa używanego wyposażenia do hali sortowania odpadów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

:: odpylanie to nasza specjalność! ::

:: odpylanie to nasza specjalność! :: OFERTA ODPYLACZE :: :: Odpylacze filtracyjne, workowe typ FZ3 z certyfikatem ATEX dla pyłów St1 i St2. Filtry typu FZ3 są odpylaczami kompaktowymi, charakteryzującymi się: zastosowaniem dla przemysłu meblarskiego,

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZGOK.JRP.P/5/12 Rzędów,13.03.2012 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: "Kompleksowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa instalacji do mechanicznej segregacji odpadów w istniejącym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

The reliable brand! SERIA RS30, RS40

The reliable brand! SERIA RS30, RS40 The reliable brand! SERIA RS RS30, RS40 Działanie i budowa TRaDYCJa niezawodności Niezawodne i wytrzymałe rozdrabniarki RS30 i RS40 zostały opracowane do różnorodnych zastosowań i od dziesięcioleci doskonale

Bardziej szczegółowo

POWER KOMET Heavy Duty (Frakcja ciężka). Rozdrabniarka jednowałowa.

POWER KOMET Heavy Duty (Frakcja ciężka). Rozdrabniarka jednowałowa. POWER KOMET Heavy Duty (Frakcja ciężka). Rozdrabniarka jednowałowa. Nasza inteligencja należy do nas i do naszych klientów! Od ponad sześciu lat nasze rodzinne przedsiębiorstwo dostarcza towary klientom

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197365-2011:text:pl:html PL-Rawa Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2011/S 120-197365 Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OBRÓBKI I CIĘCIA PROFILI PCV

CENTRUM OBRÓBKI I CIĘCIA PROFILI PCV CENTRUM OBRÓBKI I CIĘCIA PROFILI PCV SBA 2 Wydajność: 120 jednostek/8godzin SBA 4 Highspeed Wydajność: 240 jednostek/8godzin Centrum obróbki i cięcia profili PCV Haffner SBA 2 Wydajność 120-140 jednostek

Bardziej szczegółowo

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR 1. OPIS PRODUKTU 2. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI LAKIEROWANYCH 3. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI NIERDZEWNYCH 4. CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl.

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl. Lp. opis wymiary (dłxszerxwys) w mm Cena jedn. Netto kpl. Wartość netto wartość VAT Wartość brutto 1. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem zagłębionym montowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Urządzenie objęte przedmiotem zamówienia: separator optyczny, fabrycznie nowy, do wydzielenia PET, PP, PE.

Urządzenie objęte przedmiotem zamówienia: separator optyczny, fabrycznie nowy, do wydzielenia PET, PP, PE. Załącznik nr 5 do SIWZ Parametry techniczne i opis Urządzenie objęte przedmiotem zamówienia: separator optyczny, fabrycznie nowy, do wydzielenia PET, PP, PE. 1. Główne części składowe separatora optycznego:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim-wloszczowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim-wloszczowa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim-wloszczowa.pl Włoszczowa: Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego mobilnego przesiewacza

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania obejmującego przebudowę hali technologicznej z przebudową i rozbudową linii sortowniczej w. m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka. Teren inwestycji

Bardziej szczegółowo

Form-Pat Katalog. Wirówki firmy RumA - instalacje czyszczące

Form-Pat Katalog. Wirówki firmy RumA - instalacje czyszczące Form-Pat Katalog Wirówki firmy RumA - instalacje czyszczące Wersja mobilna Wersja stacjonarna System czyszczenia - wirówki stosowane są do rozdziału stałych i ciekłych elementów składowych występujących

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW 1. Szyny wykonane ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej. 2. Minimalne wymiary szyn: szerokość 70 mm, wysokość 15 mm; 3. Konstrukcja szyn i technologia ich ułoŝenia powinna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną z nagrzewnicą elektryczną Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m/h Obudowa

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa Brama do wszystkich zastosowań Klasyczna, izolowana termicznie brama segmentowa zapewnia solidne zamknięcie budynku. Duża liczba wariantów paneli i przeszkleń oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8157/838/08 Zadanie nr 1 Nazwa urządzenia: zmywarka laboratoryjna ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Głogów: nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego mobilnego przesiewacza bębnowego dla GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie Numer ogłoszenia: 186735-2009; data zamieszczenia: 23.10.2009

Bardziej szczegółowo

urządzenia dla przemysłu spożywczego

urządzenia dla przemysłu spożywczego urządzenia dla przemysłu spożywczego 2 SPIS TREŚCI NAPEŁNIARKA PUSZEK 3 ZALEWARKA PUSZEK 4 TOR PAROWY 5 TOR CHŁODZĄCY Z UKŁADEM KROJĄCYM 6 TRANSPORTER TYPU Z 7 TRANSPORTER PŁYTKOWY - BUFOR 8 POMPA DO MIĘSA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

KP/BB KURTYNY POWIETRZNE

KP/BB KURTYNY POWIETRZNE KP/BB KURTYNY POWIETRZNE ZASTOSOWANIE Kurtyny służą do ochrony przed napływem zewnętrznego w bramach, otworach budowlanych, w drzwiach, w halach zakładów przemysłowych, magazynach, pawilonach handlowych

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

AGREGAT POMPOWY DUśEJ WYDAJNOŚCI MCS SIGMA

AGREGAT POMPOWY DUśEJ WYDAJNOŚCI MCS SIGMA 1 5 I. Ogólna charakterystyka Agregat pompowy duŝej wydajności MCS 20 1500 jest mobilnym zespołem pompowym umoŝliwiającym odpompowanie wody z poziomu brzegu i/lub powierzchni wody. Przeznaczony jest do

Bardziej szczegółowo

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR 1. OPIS PRODUKTU 2. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI LAKIEROWANYCH 3. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI NIERDZEWNYCH 4. CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wydajność kruszarki zależy od ustawień maszyny, materiału, rozmiaru nadawy, szybkości załadunku...

Wydajność kruszarki zależy od ustawień maszyny, materiału, rozmiaru nadawy, szybkości załadunku... Wydajność kruszarki zależy od ustawień maszyny, materiału, rozmiaru nadawy, szybkości załadunku... 2 PODAJNIK WIBRACYJNY: KOSZ ZASYPOWY - Magazynuje materiał PODAJNIK WIBRACYJNY - Transportuje materiał

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA modyfikacja z dn Do oferty należy dołączyć opis produktów, jakie oferuje Wykonawca

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA modyfikacja z dn Do oferty należy dołączyć opis produktów, jakie oferuje Wykonawca WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/141/2013 Załącznik nr 1.1b do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA modyfikacja z dn. 13.09.2013 Do oferty należy dołączyć opis produktów, jakie oferuje Wykonawca Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do SIWZ. W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam następujące pytania do SIWZ:

Wyjaśnienie do SIWZ. W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam następujące pytania do SIWZ: Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZGOK.JRP.P/8/13 Rzędów, 05.08.2013 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

MSSB S, M MSSB AM MSSB BS

MSSB S, M MSSB AM MSSB BS SEPARATOR SITOWO WIBRACYJNY Separatory sitowo wibracyjne stosowane są w liniach wstępnego i właściwego czyszczenia zbóż i innych nasion uprawnych do wydzielania zanieczyszczeń większych i mniejszych od

Bardziej szczegółowo

www.zuptor.pl NASIENNICTWO MAGAZYNOWANIE TRANSPORT ZIARNA

www.zuptor.pl NASIENNICTWO MAGAZYNOWANIE TRANSPORT ZIARNA www.zuptor.pl NASIENNICTWO MAGAZYNOWANIE TRANSPORT ZIARNA Magazynowanie silosy zbożowe pojemność od 30 do 150 ton lej stożkowy stanowiący dno silosu podwójny płaszcz blachy ocynkowanej, zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Specyfikacja techniczna:

Karta katalogowa. Specyfikacja techniczna: Albert E.40 Wydajność maksymalna. (1) 0,5 m 3 /min Minimalne ciśnienie robocze 5 bar Maksymalne ciśnienie robocze 9 bar Napięcie / częstotliwość 400 / 50 V / Hz Stopień śruubowy B 100 Głośność (2) 62 db

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2...

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli wniesienie oraz montaż. Meble należy wypoziomować, półki wiszące zawiesić. Wymiary przytoczone

Bardziej szczegółowo

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania do profili aluminiowych EMA Ultima Centrum obróbcze CNC do frezowania z integrowaną piłą do profili

Bardziej szczegółowo

The reliable brand! Czterowałowy system cięcia

The reliable brand! Czterowałowy system cięcia The reliable brand! rs Czterowałowy system cięcia Fe Al Cu Mg RS30, RS40 Opcjonalnie > > Hydrauliczny system dociskowy J dla materiałów wielkogabarytowych sériers Czterowałowy system rozdrabniający Dane

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawy

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawy S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostawy Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 394. maksymalna temperatura pracy

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 394. maksymalna temperatura pracy wentylatory oddymiające 400 /2h konstrukcja 300 /2h NOWOŒÆ Osiowy wentylator oddymiający przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:304719-2015:text:pl:html Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2015/S 167-304719 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rękawy załadunkowe. Teleskopowe rękawy załadunkowe z zabudowanym filtrem przeciwpyłowym BELLOJET

Rękawy załadunkowe. Teleskopowe rękawy załadunkowe z zabudowanym filtrem przeciwpyłowym BELLOJET Rękawy załadunkowe Teleskopowe rękawy załadunkowe z zabudowanym filtrem przeciwpyłowym BELLOJET Teleskopowe rękawy załadunkowe ze zintegrowanym filtrem BELLOJET ZAPROJEKTOWANE DO EFEKTYWNEGO BEZPYŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny nr 1/14-LDF-KOE dla układ sztaplowania i jazdy na wprost linii LDF

Załącznik techniczny nr 1/14-LDF-KOE dla układ sztaplowania i jazdy na wprost linii LDF Czarnków 09-01-2014 Załącznik techniczny nr 1/14-LDF-KOE dla układ sztaplowania i jazdy na wprost linii LDF A. Cel przebudowy układu Celem przebudowy jest umożliwienie układania płyt w stos w miejscu nowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Załącznik nr 2.1 do SIWZ Załącznik nr 2.1 do SIWZ Część I MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA Z WYMUSZONYM PULSACYJNYM PŁUKANIEM KANAŁÓW Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (): Producent ():

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Linia sortowania odpadów komunalnych niesegregowanych

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Linia sortowania odpadów komunalnych niesegregowanych OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Linia sortowania odpadów komunalnych niesegregowanych Warszawa, dnia 02.09.2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WAGI ORAZ SYSTEMY WAGOWE

WAGI ORAZ SYSTEMY WAGOWE WAGI ORAZ SYSTEMY WAGOWE Wagi zbiornikowe oraz Układy ważąco-pakujące Wagi zbiornikowe ułatwiają w znaczący sposób gospodarkę magazynową oraz sterowanie procesem produkcyjnym. Mogą zostać zamontowane na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Nr proj. PP /a Strona 1/4

OPIS TECHNICZNY. Nr proj. PP /a Strona 1/4 OPIS TECHNICZNY 1. Temat i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Uwagi wykonawcze 5. Zagadnienia branŝy elektrycznej i automatyki 6. Zagadnienia BHP 7. Zagadnienia p.poŝ.

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie z dnia 8 maja 2014 r. do przetargu na linię do segregacji.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 8 maja 2014 r. do przetargu na linię do segregacji. Odpowiedź na zapytanie z dnia 8 maja 2014 r. do przetargu na linię do segregacji. Wysłane przez atena w 16 Maj, 2014-17:39 Odpowiedzi na pytania Sucha Beskidzka, dnia 16 maja 2014 roku ZGDGS.271.1.8.2014

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/140/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu do mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Montaż systemu

Bardziej szczegółowo

Tel: Hajnówka. Fax: ul. Łowcza 4. e- mail: Polska

Tel: Hajnówka. Fax: ul. Łowcza 4. e- mail: Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZO 60/05/2015 ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Tel: +48 85 682 23 57 17 200 Hajnówka Fax: +48 85 682 23 57 ul. Łowcza 4 e-

Bardziej szczegółowo

CENNIK NISZCZAREK DOKUMENTÓW

CENNIK NISZCZAREK DOKUMENTÓW CENNIK NISZCZAREK DOKUMENTÓW zintegrowany kosz na ścinki o pojemności 13 l z otworem na papier nie wymagający zniszczenia Niszczarka dokumentów HSM Shredstar S5 z termicznym zabezpieczeniem przeciwobciąŝeniowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMIENNIK ELEKTRYCZNY ENERGOSTRIP

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMIENNIK ELEKTRYCZNY ENERGOSTRIP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMIENNIK ELEKTRYCZNY 2 INSTRUKCJA UNIWERSALNA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA PROMIENNIKÓW GRZEWCZYCH EE, to stropowe promienniki grzewcze w klasie H z klasą ochrony IP 44 na napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stara Dąbia, dnia 02.02.2016 r. PREMIUM Paweł Jaworski Stara Dąbia 44B 08-500 Ryki ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stara Dąbia, dnia 02.02.2016 r. PREMIUM Paweł Jaworski Stara Dąbia 44B 08-500 Ryki ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stara Dąbia, dnia 02.02.2016 r. PREMIUM Paweł Jaworski Stara Dąbia 44B 08-500 Ryki ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W ramach realizowanego projektu pn. 4.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne SUNWOOD SD-9332. Niszczarka dokumentów

Parametry techniczne SUNWOOD SD-9332. Niszczarka dokumentów Niszczarka dokumentów SUNWOOD SD-9332 Urządzenie zostało zaprojektowane dla małych i średnich biur. Wiele automatycznych funkcji znacznie podnosi komfort pracy użytkownika: funkcja ręcznego cofania, zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY BARBOR

KATALOG TECHNICZNY BARBOR KATALOG TECHNICZNY BARBOR AMBER 1 Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM Centrala nawiewno-wywiewna AMBER 1 stanowi główny element systemu wentylacji mechanicznej. Jej zadaniem jest zapewnienie ciągłego dopływu świeżego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 WARUNKI TECHNICZNE Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Urządzenia dodatkowe Filtry powietrza PDC Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Kadzie PMV Filtry powietrza Filtry powietrza PDC służą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja kontenerów:

Specyfikacja kontenerów: Załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja kontenerów: Kontenery Poniższe wymagania mają charakter minimalny i oferenci mogą zaproponować sprzęt o identycznych lub wyższych parametrach.

Bardziej szczegółowo

P60 WITRYNY DO LODÓW - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

P60 WITRYNY DO LODÓW - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA P60 www.k-2.com.pl P60 WITRYNY DO LODÓW - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Struktura - Monoblok ze ściankami o grubości min. 50 mm, wypełniony pianką poliuretanową o niskiej gęstości 40 kg/m 3. - Wykończona

Bardziej szczegółowo

Pozioma below. Multifunkcjonalny. Pozioma belownica kanałowa. Recykling-Technika. Podajniki. Multifunkcjonalny system rozbudowy

Pozioma below. Multifunkcjonalny. Pozioma belownica kanałowa. Recykling-Technika. Podajniki. Multifunkcjonalny system rozbudowy Integracja systemowa lub pojedyńcze posadowienie Multifunkcjonalny Zagęszczanie dużych objętości Podajniki agęszczanie dużych objętości Recykling-Technika Pozioma belownica kanałowa Integracja systemowa

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA Wirówka dekantacyjna firmy Zentrifugen-Allianz ZA 10-4, stal szlachetna z napędem hydraulicznym VISCOTHERM lub z napędem mechanicznym CYCLO Opis Wirówka dekantacyjna ze ślimakiem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

PGK OPOCZNO. Opoczno, dnia 07-02-2014 r.

PGK OPOCZNO. Opoczno, dnia 07-02-2014 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną PGK odpowiedzialnością w Opocznie 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1 Nazwa skrócona: P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie tel 044 754 76 11 fax 44 789 06 47

Bardziej szczegółowo

Kasy pancerne KP, klasa VI

Kasy pancerne KP, klasa VI Zastosowanie: Kasy pancerne KP klasy VI są produktami zabezpieczającymi mienie o bardzo wysokiej jakości i o ogromnej odporności na nieautoryzowane otwarcie. Klasa VI pozwala na ubezpieczenie walorów w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest samoobsługowy ciąg wydawczy stołówki wojskowej, jednostki wojskowej nr 4352, kod CPV: 39100000-3, przedstawione w poniższej

Bardziej szczegółowo

DZIURKOWNIK-FIX RG25/50

DZIURKOWNIK-FIX RG25/50 Żaluzje poziome Narzędzia MK-007 Rozcinak rynny górnej. Służy do cięcia rynny górnej na wymagane długości. Obsługa ręczna za pomocą dźwigni. MK-009 Wykrojnik rynny górnej. Służy do wykrawania wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozdrabniacz BMH Tyrannosaurus 9904 z podajnikiem i taśmociągiem

Rozdrabniacz BMH Tyrannosaurus 9904 z podajnikiem i taśmociągiem Rozdrabniacz BMH Tyrannosaurus 9904 z podajnikiem i taśmociągiem Tyrannosaurus 9904 Producent BMH Enviro Finlandia Rok produkcji 2007, przepracowane ok 10 roboczogodzin do pierwszego zakupu, następnie

Bardziej szczegółowo

Założenia do budowy taśmociągu ogólny opis procesu transportu naczyń i usuwania przez konsumentów resztek odpadów pokonsumpcyjnych

Założenia do budowy taśmociągu ogólny opis procesu transportu naczyń i usuwania przez konsumentów resztek odpadów pokonsumpcyjnych Założenia do budowy taśmociągu ogólny opis procesu transportu naczyń i usuwania przez konsumentów resztek odpadów pokonsumpcyjnych I. Organizacja strefy zdawania naczyń (sala konsumpcyjna) Głównym założeniem

Bardziej szczegółowo