II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW"

Transkrypt

1 II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW TOM I DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE TOM II BRANŻA BUDOWLANA KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA TOM III BRANŻA TECHNOLOGICZNA TOM IV BRANŻA SANITARNA Instalacje wentylacji, klimatyzacji TOM V BRANŻA SANITARNA Instalacje wodno-kanalizacyjne i ogrzewania elektrycznego TOM VI BRANŻA SANITARNA Instalacje grzewcze TOM VI I BRANŻA ELEKTRYCZNA Instalacje elektryczne TOM VIII BRANŻA AKPiA Instalacje AKPiA TOM IX INSTALACJE BIOGAZU TOM X SIECI ZEWNĘTRZNE BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

2 III - SPIS ZAWARTOŚCI TOMU VIII I Strona tytułowa - Zespół autorski projektu budowlanego II Zawartość projektu wykonawczego / Spis tomów III Spis zawartości tomu VIII IV Oświadczenie o kompletności V Opis techniczny VI Załączniki tekstowe, zestawienia VII Rysunki BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

3 IV. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nowelizującą ustawę Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93 poz.888 ) oświadczamy, że Projekt Wykonawczy Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skawinie tom VIII, Branża AKPiA został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Branża Imię i Nazwisko Podpis Projektant: inż. Paweł Mikulski Upr. nr St-227/84 Elektryczna i AKPiA Sprawdzający: inż. Halina Korycka Upr. nr St-799/76 Warszawa, maj 2010 r. BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

4 V. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP PROJEKT WYKONAWCZY Branża AKPiA Tom VIII 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest umowa nr ZWiK/TTS/ZP-4/2009 z dnia r. zawarta miedzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Radziszowska 11, Skawina, a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, Warszawa PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Inwestycja: Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie ul. Radziszowska 11, Skawina Faza dokumentacji: Projekt wykonawczy Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Skawinie. W zakresie rozbudowy przewidziano likwidację istniejących obiektów: osadnik Imhoffa (wyburzenie) rozdzielacz przed złożami biologicznymi (wyburzenie) złoża biologiczne (wyburzenie) osadnik wtórny po złożach biologicznych wraz z pompownią (wyburzenie) pompownia osadu wstępnego (wyburzenie) odsiarczalnik (likwidacja) pochodnia biogazu (wyburzenie) prawobrzeżna krata rzadka (likwidacja) prawobrzeżna krata gęsta (likwidacja) silos na wapno ( zostanie przeniesiony jako nowy ob.69 ) W wyniku rozbudowy oczyszczalnia będzie składać się z następujących obiektów: (nazwy i numery obiektów nadane po modernizacji, czcionką pogrubioną zaznaczono obiekty nowoprojektowane) BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

5 Oczyszczalnia prawobrzeżna oczyszczanie wstępne OB. 01 Przelew burzowy w ul. Tynieckiej OB. 02 Wylot przewodu burzowego OB. 03 Budynek krat rzadkich i separacji piasku OB. 04 Filtr powietrza OB. 05 Piaskownik OB. 06 Budynek krat gęstych OB. 07 Komora wlotowa syfonu OB. 08 Syfon pod rzeką Skawinką Oczyszczalnia lewobrzeżna oczyszczanie wstępne OB.11 Komora wlotowa syfonu OB. 12 Pompownia ścieków burzowych OB. 13 Wylot ścieków burzowych OB. 14 Budynek kraty gęstej i separacji piasku OB. 15 Dmuchawy i filtr powietrza OB. 16 Piaskownik OB. 17 Stacja zlewna ścieków dowożonych oczyszczanie mechaniczne OB. 21 Pompownia główna OB. 22 Zespół obiektów osadnika wstępnego OB. 22a Osadnik wstępny OB. 22b Komora zasuw OB. 22c Komora flotatu OB. 22d Filtr powietrza OB. 23 Komora rozdziału OB. 24 Zespół obiektów zagęszczania grawitacyjnego OB. 24a Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego OB. 24b Komora flotatu OB. 24c Filtr powietrza OB. 25 Pompownia osadu wstępnego BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

6 oczyszczanie biologiczne ciąg I OB. 31a Reaktor biologiczny A01 OB. 31b Stacja dmuchaw OB. 32 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego OB. 33 Osadnik wtórny OB. 34 Stacja PIX nr 1 ciąg II OB. 35 Zespół obiektów reaktora A02 OB. 35a OB. 35b OB. 35c OB. 35d OB. 35e OB. 36 Stacja PIX nr 2 ciąg III Komora denitryfikacji Komora nitryfikacji Osadnik wtórny Pompownia osadu nadmiernego Pompownia flotatu OB. 39 Zespół obiektów reaktora A03 OB. 39a Reaktor biologiczny OB. 39b Pompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego OB. 39c Osadnik wtórny OB. 40 Zespół obiektów osadnika wtórnego OB. 40a OB. 40b OB. 40c OB. 41 Stacja dmuchaw Osadnik wtórny Pompownia flotatu Pompownia wody technologicznej OB. 42 Zespół obiektów zbiornika osadu nadmiernego OB. 42a OB. 42b pozostałe obiekty Zbiornik osadu nadmiernego Komora pomiarowa OB. 51 Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych OB. 52 Wylot ścieków oczyszczonych obiekty gospodarki osadowej OB. 61 Budynek techniczny BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

7 OB. 62 WKFz nr 1 OB. 63 WKFo zbiornik awaryjny ścieków przemysłowych OB. 64a Poletko ociekowe osadu OB. 64b Składowisko osadu odwodnionego OB WKFz nr 2 OB WKFz nr 3 OB. 66 Zespół obiektów budynku operacyjnego OB. 66a OB. 66b OB. 66c Budynek operacyjny Klatka schodowa Komora odbioru flotatu OB. 67 Zespół obiektów zbiornika osadu przefermentowanego OB. 67a OB. 67b Zbiornik osadu przefermentowanego Komora zasuw OB.68 Budynek odwodnienia osadu OB. 69 Silos wapna palonego obiekty gospodarki gazowej OB. 71 Odsiarczalnia z węzłem pomiarowo tłocznym OB. 72 Zbiornik gazowy nr 1 OB. 73 Zbiornik gazowy nr 2 OB. 74 Pochodnia gazu OB. 75 Budynek kotłowni z agregatem kogeneracyjnym obiekty towarzyszące OB. 81 Budynek administracyjny (parter) OB. 82 Laboratorium (dobudowa I piętro) OB. 83 Trafostacja OB. 84 Śmietnik W zakresie niniejszego tomu są rozwiązania projektowe branży AKPiA w obiektach oczyszczalni opisanych w rozdziale 4 Charakterystyka funkcjonalna obiektów. BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

8 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Automatyka istniejących obiektów technologicznych oparta jest na sieci elektronicznych, programowalnych regulatorów prod. JOHNSON CONTROLS połączonej z komputerową stacją sterowania METASYS. Część urządzeń istniejących lub węzłów technologicznych jest wyposażona w sterowniki programowalne różnych producentów. Urządzenia te nie są włączone w sieć sterownikową. Istniejący system pracuje w sposób zadawalający. 2.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO W ramach rozbudowy przewidywana jest budowa nowej, światłowodowej sieci sterownikowej, w której pracować będą przemysłowe sterowniki mikroprocesorowe instalowane w nowych obiektach. Proponowane w projekcie urządzenia sterownikowe zostały dobrane pod katem możliwości uzyskania poprawnej komunikacji istniejącego i projektowanego systemu automatyki. W tej sytuacji systemy automatyki w istniejących obiektach nie będą wymagały modernizacji, a istniejąca sieć elektryczna łącząca urządzenia prod. JOHNSON CONTROLS zostanie włączona do systemu równolegle z projektowaną siecią światłowodową. W dyspozytorni projektowany jest system monitoringu i sterowania SCADA. Na terenie oczyszczalni jest projektowana kanalizacja teletechniczna dla światłowodowej sieci sterownikowej oraz kabli pomiarowych, sygnalizacyjnych itp. doprowadzanych z obiektów inżynierskich do szaf automatyki. W kanalizacji tej przewidziane będą przepusty rezerwowe do wykorzystania dla innych systemów teletechnicznych. 2.3 SZAFY AUTOMATYKI W obiektach projektowanych będą instalowane szafy automatyki: a oznaczone symbolem xxgs ze sterownikiem programowalnym xxplc i obiektowym terminalem operatorskim (wg projektu AKPiA). Do sterownika będą włączane następujące sygnały: - z układów sterowniczych szaf zasilająco sterowniczych dostarczanych jako kompletne węzły technologiczne (sygnały binarne wejścia / wyjścia lub przez połączenie sieciowe BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

9 protokół komunikacji uzgodniony na etapie kompletacji dostaw - z układów sterowniczych zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych dla pojedynczych urządzeń technologicznych, wentylacyjnych itp. - z układów pomiarowych montowanych w układach technologicznych i przeznaczonych do kontroli, sterowania i zabezpieczeń b oznaczone symbolem xxgsn ze sterownikiem programowalnym i obiektowym terminalem operatorskim (dostawa z urządzeniami) gdzie: xx oznacza nr obiektu n kolejny numer szafy w obiekcie 2.4 UKŁADY POMIAROWE W numeracji nowych (projektowanych) układów pomiarowych zastosowano następujące oznaczenia: Pierwsza grupa cyfr 00 Lokalizacja punktu pomiarowego teren oczyszczalni xx Lokalizacja punktu pomiarowego - dwucyfrowy numer obiektu Pierwsza litera F _ Pomiar chwilowy przepływu L _ Pomiar poziomu Q _ Analiza jakości Druga litera _ I Wskazania ciągłe układu pomiarowego _ S _ Wskazania punktowe układu pomiarowego Trzecia i kolejne litery Q R Zliczanie ilości przepływu i rejestracja wskazań ciągłych układu pomiarowego R _ Rejestracja wskazań ciągłych układu pomiarowego A Sygnalizacja wyznaczonych stanów alarmowych BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

10 _ H L C ph temp. Sygnalizacja wyznaczonych progów sterowania: górny, dolny Pomiar wykorzystywany w układach regulacji ciągłej lub sterowania Pomiar ph Pomiar temperatury Druga grupa cyfr - nn Numer punktu pomiarowego zgodny z numeracją technologiczną Istniejące układy pomiarowe (modernizowane) zachowują dotychczasowe oznaczenia projektowe. 3. CHARAKTERYSTYKA UKŁADÓW STEROWANIA Dla napędów urządzeń pomocniczych przewidziano hierarchiczny system sterowania. Najniższym stopniem jest ręczne sterowanie lokalne z użyciem aparatów zamontowanych na tabliczce sterowania. Tabliczka ta montowana będzie w pobliżu napędu i używana przy okresowej kontroli urządzeń. Na elewacji pól zasilająco - sterowniczych rozdzielnic elektrycznych montowane będą przełączniki umożliwiające: wyłączenie sterowania (w położeniu 0 odcięte zostanie napięcie do układu sterowania) załączenie napędu (w położeniu 1 napęd zostanie załączony do pracy ręcznej) włączenie sterowania automatycznego (w położeniu 2 rolę sterowniczą przejmuje sterownik mikroprocesorowy) W normalnej pracy sterownik realizuje program pracy automatycznej. Stacja operatorska zapewnia możliwość pracy automatycznej jak również ręczne sterowanie z klawiatury komputera. Sygnalizacja pracy poszczególnych napędów realizowana będzie przez zastosowanie: - sygnalizacji świetlnej na tabliczkach sterowania lokalnego i szafach zasilającosterowniczych (rozdzielnicach elektrycznych). Stan pracy normalnej sygnalizowany światłem ciągłym. Przy wystąpieniu awarii lampka sygnalizacyjna danego napędu jest załączana migowo. BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

11 - lokalnych wyświetlaczy w przypadku dostarczenia przez producentów urządzeń wyposażonych we własne szafy zasilająco-sterownicze - terminali obiektowych zainstalowanych na drzwiach szaf sterownikowych - komputerowych stacji operatorskich BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

12 4. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA OBIEKTÓW 4.1 OCZYSZCZANIE WSTĘPNE PRAWOBRZEŻNA CZĘŚĆ OCZYSZCZALNI (obiekty projektowane) OB. 03 BUDYNEK KRAT RZADKICH I SEPARACJI PIASKU OB. 04 FILTR POWIETRZA OB. 06 BUDYNEK KRAT GĘSTYCH (obiekt modernizowany) OB. 05 PIASKOWNIK Instalacja technologiczna Ścieki z prawobrzeżnej części miasta są oczyszczane w obiektach prawobrzeżnej części oczyszczalni. Ścieki oczyszczane są na następujących urządzeniach: a) zespół projektowanych dwóch krat rzadkich KR-03-1/1 (wymiana kraty istniejącej), KR-03-1/2 (w miejscu istniejącej kraty ręcznej) współpracujący z projektowanym przenośnikiem C-03-2 i projektowaną praską skratek PR Zespół projektowanych urządzeń stanowi dostawę wraz z szafą zasilająco sterowniczą MCP-03 oznaczoną w projekcie elektrycznym 03RS1. b) piaskownik napowietrzany ze zgarniaczem pompowym Sc Zgarniacz stanowi dostawę urządzeń mechanicznych i elektrycznych łącznie z systemem rozwijanych kabli zasilająco sterowniczych oraz szafą zasilająco sterowniczą oznaczoną w projekcie elektrycznym 05RS1. Autonomiczny układ sterowania 05 KSA-07 zapewnia czasowe sterowanie cyklami pracy. c) Separator z płuczką piasku SP-03-4 dostarczany z szafą zasilająco sterowniczą MCP-04 oznaczoną w projekcie elektrycznym 03RS2. d) zespół dwóch krat gęstych KR-06-1/1 i KR-06-1/2 współpracujący z urządzeniami dwóch prasek skratek: PR-06-2/1, PR-06-2/2. Zespół tych urządzeń stanowi dostawę wraz z szafą zasilająco sterowniczą MCP-10 oznaczoną w projekcie elektrycznym 06RS1. e) W OB.03 Budynek krat rzadkich i separacji piasku będą zainstalowane dwie istniejące dmuchawy B-03-5/1 i B-03-5/2 zapewniające ciągłą dostawę powietrza do napowietrzania ścieków w piaskowniku i okresowe wzruszanie zawartości komory flotatu (zawór sprężonego powietrza Ae-06-6 otwierany w czasie BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

13 opróżniania komory przez wóz asenizacyjny). Do sygnalizacji stanu otwarcia tego zaworu zaprojektowano zainstalowanie na rurociągu za zaworem sygnalizatora przepływu 06 FS-06. Do wspomagania odbioru flotatu przewidziano również pompę P-06-4 zainstalowaną w studzience na odpływie ścieków do syfonu, zawracającą część ścieków oczyszczonych do komory flotatu (pompa uruchamiana w czasie opróżniania komory przez wóz asenizacyjny). Układ sterowania 06 N-11 zapewnia sterowanie ręczne: czasowe otwarcie zaworu sprężonego powietrza i czasowe uruchomienie pompy. Wszystkie szafy zasilająco sterownicze ujęte w dostawach węzłów technologicznych będą włączone do rozdzielnicy obiektowej 03R. Komunikacja ze sterownikiem obiektowym 03PLC zainstalowanym w szafie 03GS będzie realizowana przez binarne sygnały sterujące (wejścia / wyjścia), a w przypadku wykorzystywania przez dostawców sterowników programowalnych przez połączenia sieciowe (protokół komunikacji uzgodniony na etapie kompletacji dostaw). Połączenia sygnalizacyjne z istniejących urządzeń technologicznych: kraty i piaskownika strony prawobrzeżnej doprowadzone do sterownika SSO.2 zainstalowanego w szafie zasilająco sterowniczej RPG przy OB.21 Pompownia główna należy zdemontować. W prawobrzeżnej części oczyszczalni zaprojektowano następujące układy pomiarowe: Pomiar przepływu ścieków z rejestracją ilości (pomiary modernizowane) 01 PQDI 01 przelew burzowy do rzeki Skawinki z dopływu ścieków z prawobrzeżnej części miasta PQI 02 ścieki dopływające do oczyszczalni z prawobrzeżnej części miasta System sygnalizacji i monitoringu stężeń substancji niebezpiecznych (CH 4 i H 2 S) do sterowania wentylacją (z sygnalizacją lokalną i w systemie sterownikowym) 03 QIAC H2S - 05 budynek krat rzadkich i separacji piasku 03 QIAC CH QIAC H2S - 08 obudowa piaskownika 05 QIAC CH QIAC H2S - 13 budynek krat gęstych 06 QIAC CH4-14 Pomiary różnicy poziomów przed i za kratami LIAHL pomiary na wyposażeniu krat (dostawa) wykorzystywane do sterowania pracą urządzeń (i włączeniem do sygnalizacji w systemie sterownikowym) BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

14 Kontrola jakości ścieków dopływających z części prawobrzeżnej miasta 06 QIR ph - 12 budynek krat gęstych temp. Sygnalizacja przepływu powietrza w rurociągu 06 FS - 06 Sygnalizacja otwarcia zaworu Ae-06-6 w rurociągu sprężonego powietrza Wyjścia przekaźnikowe układów sygnalizacji i monitoringu stężenia substancji niebezpiecznych zostają powielone w układach przekaźnikowych szafy automatyki 03GS i będą wykorzystywane: - w układach sterowania urządzeń wentylacyjnych w szafie 03RW, - w projektowanych w szafie 03GS układach ryglowania drzwi wejściowych do pomieszczeń i sygnalizacji w obiekcie o przekroczeniu stężeń niebezpiecznych Szafy zasilająco sterownicze W prawobrzeżnej części oczyszczalni będą instalowane następujące urządzenia zasilająco sterownicze: 03R 03RS1 03RS2 04RS1 05RS1 06RS1 Rozdzielnica elektryczna obiektowa dla wszystkich urządzeń i instalacji - zabezpieczenia odpływów z rozdzielnicy - zabezpieczenie i sterowanie oświetlenia zewnętrznego Szafa zasilająco sterownicza krat rzadkich i prasa skratek (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w systemu technologicznego Szafa zasilająco sterownicza krat separatora z płuczką piasku (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w systemu technologicznego Szafa zasilająco sterownicza filtra powietrza (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego Szafa zasilająco sterownicza piaskownika (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego Szafa zasilająco sterownicza krat gęstych i raso płuczki (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

15 03RW 03GS Szafa zasilająco sterownicza urządzeń wentylacji (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wentylacyjnych wchodzących w zakres instalacji branży sanitarnej Szafa sterownika obiektowego 03PLC - z przetwornikami obiektowej aparatury pomiarowej - ze sterownikiem obiektowym integrującym poszczególne węzły (dostawy) w układ automatyki procesu technologicznego i komunikacją do stacji operatorskiej oczyszczalni - z panelem operatorskim do lokalnego sterowania urządzeniami obiektowymi Uwaga: Zaprojektowano włączenie do sterownika sygnałów z rozdzielnicy obiektowej 03R, 03RW (sygnalizacja stanu wyłączników rozdzielnic oraz parametrów zasilania, integracja urządzeń wentylacji i klimatyzacji w jeden system monitoringu i sterowania) Tabliczki przyłączeniowe, sterownicze i sygnalizacyjne W prawobrzeżnej części oczyszczalni będą instalowane następujące urządzenia: 03SE1 05SE1 06SE1 06PN-11 Oznaczenie Opis Ilość kpl. Tabliczka blokady drzwi Kaseta sygnalizacyjna Tabliczka sterowania doprowadzenia powietrza i wody do komory flotatu Skrzynka instalacyjna min IP65 wyposażona w elementy sterowania i sygnalizacji oraz listwy zaciskowe 3 1 BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

16 4.2 OCZYSZCZANIE WSTĘPNE LEWOBRZEŻNA CZĘŚĆ OCZYSZCZALNI (obiekty modernizowane) OB. 16 PIASKOWNIK (obiekty projektowane) OB. 14 BUDYNEK KRATY GĘSTEJ I SEPARACJI PIASKU OB. 15 DMUCHAWY I FILTR POWIETRZA OB.17 STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Instalacja technologiczna Ścieki z lewobrzeżnej części miasta łączą się ze podczyszczonymi ściekami dopływającymi z prawobrzeżnej części oczyszczalni oraz ściekami dowożonymi i są oczyszczane w na następujących urządzeniach: a) krata gęsta KR-14-1 (projektowana krata hakowo-taśmowa), współpracująca z projektowaną praską skratek PR Zespół projektowanych urządzeń stanowi dostawę wraz z szafą zasilająco sterowniczą MCP-20 oznaczoną w projekcie elektrycznym 14RS1. b) piaskownik napowietrzany ze zgarniaczem pompowym Sc Zgarniacz stanowi dostawę urządzeń mechanicznych i elektrycznych łącznie z systemem rozwijanych kabli zasilająco sterowniczych oraz szafą zasilająco sterowniczą MCP-25 oznaczoną w projekcie elektrycznym 16RS1. Autonomiczny układ sterowania 16 KSA-25 zapewnia czasowe sterowanie cyklami pracy. c) Separator z płuczką piasku SP-14-3 dostarczany z szafą zasilająco - sterowniczą MCP-21 oznaczoną w projekcie elektrycznym 14RS2. W OB.15 Dmuchawy i filtr powietrza będą zainstalowane dwie istniejące dmuchawy B-15-2/1 i B-15-2/2 zapewniające ciągłą dostawę powietrza do napowietrzania ścieków w piaskowniku i okresowe wzruszanie zawartości komory flotatu (zawór sprężonego powietrza Ae-15-3 otwierany w czasie opróżniania komory przez wóz asenizacyjny). Do sygnalizacji stanu otwarcia tego zaworu zaprojektowano zainstalowanie na rurociągu za zaworem sygnalizatora przepływu 15 FS-03. Do wspomagania odbioru flotatu przewidziano również doprowadzenie wody technologicznej (zawór wody technologicznej Ae-14-5 otwierany w czasie opróżniania komory przez wóz asenizacyjny). Do sygnalizacji stanu otwarcia tego zaworu zaprojektowano zainstalowanie na rurociągu za zaworem sygnalizatora przepływu 14 FS-05. Układ sterowania 16 N-26 zapewnia sterowanie BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

17 ręczne: otwarcie czasowe zaworu sprężonego powietrza i otwarcie czasowe zaworu wody technologicznej. Wszystkie szafy zasilająco sterownicze ujęte w dostawach węzłów technologicznych będą włączone do rozdzielnicy obiektowej 14R. Komunikacja ze sterownikiem obiektowym 14PLC zainstalowanym w szafie 14GS będzie realizowana przez binarne sygnały sterujące (wejścia / wyjścia), a w przypadku wykorzystywania przez dostawców sterowników programowalnych przez połączenia sieciowe (protokół komunikacji uzgodniony na etapie kompletacji dostaw). Połączenia sygnalizacyjne z istniejących urządzeń technologicznych: kraty i piaskownika strony lewobrzeżnej doprowadzone do sterownika SSO.6 zainstalowanego w szafie zasilająco sterowniczej RWKF przy OB.63 Zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego będą zdemontowane. OB.17 Stacja zlewna ścieków dowożonych stanowi kompletną dostawę wraz z układami pomiarowymi i szafą zasilająco sterowniczą MCP 49, oznaczoną w projekcie elektrycznym 17RS1. Stacja wyposażona będzie w system sterownikowy wraz z oprogramowaniem obsługi klientów oraz przygotowana do połączenia ze sterownikiem obiektowym. Z uwagi na lokalizację obiektu w terenie przyjęto wykonanie zasilania stacji zlewnej i połączenie ze sterownikiem obiektowym z najbliżej zlokalizowanego, projektowanego obiektu, tj. z OB.66 Budynek operacyjny (obiekt gospodarki osadowej). W opisanych wyżej obiektach zaprojektowano następujące układy pomiarowe: Pomiar przepływu ścieków z rejestracją ilości FIQR - 19 ścieki dopływające do oczyszczalni z lewobrzeżnej części miasta System sygnalizacji i monitoringu stężeń substancji niebezpiecznych (CH 4 i H 2 S) do sterowania wentylacją (i włączeniem sygnalizacji lokalnej i w systemie sterownikowym) 14 QIAC H2S - 22 budynek kraty gęstej i separacji piasku 14 QIAC CH QIAC H2S - 27 obudowa piaskownika 16 QIAC CH 4-28 Pomiary różnicy poziomów przed i za kratami LSAHL pomiary na wyposażeniu kraty (dostawa) wykorzystywane do sterowania pracą urządzeń (i włączeniem do sygnalizacji w systemie sterownikowym) BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

18 Sygnalizacja przepływu w rurociągu 14 FS - 05 Sygnalizacja otwarcia zaworu Ae-14-5 w rurociągu wody technologicznej 15 FS - 03 Sygnalizacja otwarcia zaworu Ae-15-3 w rurociągu sprężonego powietrza Pomiar przepływu ścieków z rejestracją ilości FIQRC 17 ścieki dowożone do oczyszczenia pomiar na wyposażeniu stacji zlewnej (dostawa) Kontrola jakości ścieków dowożonych QIR przew ph 17 analiza przewodności i ph ścieków dowożonych pomiar na wyposażeniu stacji zlewnej (dostawa) Wyjścia przekaźnikowe układów sygnalizacji i monitoringu stężenia substancji niebezpiecznych zostają powielone w układach przekaźnikowych szafy automatyki 14GS i będą wykorzystywane: - w układach sterowania urządzeń wentylacyjnych w szafie 14RW, - w projektowanych w szafie 14GS układach ryglowania drzwi wejściowych do pomieszczeń i sygnalizacji w obiekcie o przekroczeniu stężeń niebezpiecznych Szafy zasilająco - sterownicze W opisanych obiektach będą instalowane następujące urządzenia zasilająco sterownicze: 14R 14RS1 14RS2 15RS1 16RS1 Rozdzielnica elektryczna obiektowa dla wszystkich urządzeń i instalacji - zabezpieczenia odpływów z rozdzielnicy - zabezpieczenie i sterowanie oświetlenia zewnętrznego Szafa zasilająco sterownicza kraty gęstej i prasy skratek (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w systemu technologicznego Szafa zasilająco sterownicza separatora z płuczką piasku (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w systemu technologicznego Szafa zasilająco sterownicza filtra powietrza (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego Szafa zasilająco sterownicza piaskownika (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

19 14RW 14GS Szafa zasilająco sterownicza urządzeń wentylacji (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wentylacyjnych wchodzących w zakres instalacji branży sanitarnej Szafa sterownika obiektowego 14PLC - z przetwornikami obiektowej aparatury pomiarowej - ze sterownikiem obiektowym integrującym poszczególne węzły (dostawy) w układ automatyki procesu technologicznego i komunikacją do stacji operatorskiej oczyszczalni - z panelem operatorskim do lokalnego sterowania urządzeniami obiektowymi Uwaga: Zaprojektowano włączenie do sterownika sygnałów z rozdzielnicy obiektowej 14R (sygnalizacja stanu wyłączników rozdzielnic oraz parametrów zasilania, integracja urządzeń wentylacji w jeden system monitoringu i sterowania) Tabliczki przyłączeniowe, sterownicze i sygnalizacyjne W węźle oczyszczania mechanicznego części lewobrzeżnej oczyszczalni będą instalowane następujące urządzenia: 14SE1 16SE1 16PN-26 Oznaczenie Opis Ilość kpl. Tabliczka blokady drzwi Kaseta sygnalizacyjna Tabliczka sterowania doprowadzenia powietrza i wody do komory flotatu Skrzynka instalacyjna min IP65 wyposażona w elementy sterowania i sygnalizacji oraz listwy zaciskowe 2 1 BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

20 4.3 POMPOWANIE I ROZDZIAŁ ŚCIEKÓW NA CIĄGI OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO (obiekt modernizowany) OB. 21 POMPOWNIA GŁÓWNA (obiekt bez modernizacji) OB. 12 POMPOWNIA ŚCIEKÓW BURZOWYCH (obiekt projektowany) OB. 23 KOMORA ROZDZIAŁU Instalacja technologiczna Ścieki oczyszczone wstępnie na kratach i piaskownikach kierowane są do OB.21 Pompownia główna. Jest to istniejący obiekt inżynierski, w którym zostanie zainstalowane sześć pomp ściekowych P21-01/1 P21-01/6, połączonych za pomocą zasuw z napędami ręcznymi na dwa rurociągi tłoczne. Na każdym rurociągu zaprojektowano układ pomiaru przepływu 21 FIQR-30 i 21 FIQR-31 stanowiące sygnały wejściowe do układu rozdziału strumieni ścieków na bioreaktory. Pompy sterowane będą przez układ pomiaru poziomu 21 LICAHL-29 (sygnały zadające dla układów przetwornic częstotliwości). Zadaniem układów regulacyjnych będzie zapewnienie równomiernego dopływu ścieków na dalsze obiekty oczyszczalni. Układy regulacyjne będą dążyć do utrzymania stałego poziomu ścieków w komorze ssawnej. Układy zasilająco sterownicze pomp zostaną zabudowane w dwóch szafach zasilająco sterowniczych oznaczonych w projekcie 21RS1 i 21RS2 włączonych do projektowanego układu sterownikowego 82PLC zabudowanego w szafie automatyki 82GS. Z uwagi na lokalizację obiektów w terenie w/w szafy elektryczne zostaną zainstalowane w pomieszczeniu rozdzielni głównej w OB.81 Budynek administracyjny (parter). Pomiędzy szafami 21RS1 i 21RS2 a urządzeniami w pompowni będą układane w terenie kable zasilająco sterownicze. Z uwagi na zakres modernizacji pompowni głównej istniejące instalacje na obiekcie, kable zasilająco sterownicze w terenie oraz szafa zasilająco sterownicza RPG ze sterownikiem SSO.2 (obsługującym dotychczas pompownię główną, piaskownik i kratę prawobrzeżną) będą demontowane. W przypadku intensywnych opadów deszczu część ścieków dopływających z prawobrzeżnej części miasta przelewając się przez przelew burzowy w OB.11 Komora wlotowa syfonu dopłynie do istniejącej pompowni ścieków burzowych OB.12. Na BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

21 rurociągach tłocznych pomp zrzutowych ścieków burzowych do rzeki Skawinki zainstalowane są trzy pomiary przepływu (oznaczone wg dotychczasowego systemu jako 12PQ8, 12PQ9, 12PQ10) włączone do sterownika SSO.1 (rejestracja ilości zrzucanych ścieków i krotności zadziałania przelewu). Przy mniejszych napływach ścieków burzowych jedna pompa będzie przepompowywać ścieki burzowe do komory pompowni głównej OB.21. Pompy sterowane są w funkcji pomiaru poziomu realizowanego przez istniejący układ (oznaczony wg dotychczasowego systemu jako 12PH9-19). W ramach modernizacji należy dokonać przeglądu istniejącej szafy zasilająco sterowniczej RPWO zlokalizowanej w terenie przy pompowni burzowej, sprawdzić stan aparatury elektrycznej i parametry zabezpieczeń oraz wykonać niezbędne czynności konserwacyjne. W okresie modernizacji pompowni głównej pompownia ścieków burzowych będzie wykorzystywana do pompowania ścieków na dalsze obiekty oczyszczalni. W normalnym procesie ścieki będą pompowane na osadnik wstępny radialny OB.22a i dalej do komory rozdziału OB.23. W komorze zasuw OB.22a istnieje możliwość przełączenia za pomocą zasuw z napędem ręcznym rurociągów i skierowanie ścieków bezpośrednio na komorę rozdziału (z pominięciem osadnika wstępnego). Zadaniem OB.23 Komora rozdziału jest utrzymanie założonych proporcji strumieni ścieków dopływających do reaktorów A01, A02, A03 (odpowiednio 19%, 21% i 60% chwilowych ilości ścieków podawanych przez pompownię główną wyliczanych jako suma wskazań układów pomiaru przepływu 21 FIQRC -30 i 21 FIQRC -31. Funkcję tą będą realizować trzy układy regulacyjne zainstalowane w komorze rozdziału składające się z pomiaru przepływu 23 FIQRC-35, 23 FIQRC-36, 23 FIQRC-37 oraz przyporządkowanej każdemu z nich zastawki regulacyjnej z napędem elektrycznym Ae-23-1, Ae-23-2, Ae-23-3 (oznaczone wg AKPiA odpowiednio 23 GIC-35, 23 GIC-36, 23 GIC-37). Wartości przepływów mierzonych przez w/w układy pomiarowe będą również wykorzystywane jako sygnały zadające dla pomp osadu recyrkulowanego. Jakość ścieków kierowanych do reaktora biologicznego realizuje pomiar 23 QIR ph -38. temp. Sterowanie urządzeń w OB. 21 Pompownia główna realizuje projektowany sterownik 82PLC zamontowany w szafie automatyki 82GS zainstalowanej w OB. 82. Sterowanie urządzeń w OB. 12 Pompownia ścieków burzowych realizuje istniejący sterownik SSO.1 zamontowany w rozdzielnicy istniejącej RWPO przy pompowni. BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

22 Z uwagi na lokalizację OB. 23 w terenie, układy pomiaru i regulacji przepływów do reaktorów będą włączone do sterownika obiektowego 41PLC zainstalowanego w szafie automatyki 41GS w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w OB.41 Stacja dmuchaw. W opisanych wyżej obiektach zaprojektowano następujące układy pomiarowe: Pomiar i regulacja poziomu ścieków 21 LICAHL - 29 Pomiar poziomu w OB.21 Pompownia główna i sterowanie wydatkiem pomp Pomiar przepływu ścieków z rejestracją ilości 21 FIQR - 30 strumień ścieków z OB.21 Pompownia główna do dalszej części oczyszczalni 21 FIQR - 31 Pomiar przepływu ścieków z regulacją i rejestracją ilości 23 FIQR - 35 rozdział ścieków w OB.23 Komora rozdziału na reaktor A01 23 GIC FIQR - 36 rozdział ścieków w OB.23 Komora rozdziału na reaktor A02 23 GIC FIQR - 37 rozdział ścieków w OB.23 Komora rozdziału na reaktor A03 23 GIC - 37 Kontrola jakości ścieków dopływających do bioreaktorów 23 QIR ph - 38 pomiar w OB. 23 Komora rozdziału temp Szafy zasilająco - sterownicze Dla pomp pompowni głównej zaprojektowano szafy zasilająco sterownicze, które będą zainstalowane w pomieszczeniu rozdzielni głównej w OB.81 Budynek administracyjny (parter): 21RS1 21RS2 21RW Szafa zasilająco sterownicza trzech pomp (wykonanie wg projektu) - z połączeniami kablowymi do pomp Szafa zasilająco sterownicza trzech pomp (wykonanie wg projektu) - z połączeniami kablowymi do pomp Szafa zasilająco sterownicza urządzeń wentylacji (dostawa wykonawcy wentylacji) - z instalacjami elektrycznymi do istniejących urządzeń wentylacyjnych BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 www.zwik.skawina.pl, Kapitał zakładowy : 59.483.000 zł KRS : 0000296154 NIP: 9442175422 Jednostka Realizująca Projekt Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy: Wizualizacja procesów na oczyszczalni ścieków w Twardogórze

Projekt wykonawczy: Wizualizacja procesów na oczyszczalni ścieków w Twardogórze Zakład Ochrony Środowiska SUPERBOS Sp. z o.o. ul.trzcińska 15 58-506 Jelenia Góra POLAND; tel/fax (+4875) 752 6018, 752 5496 www.superbos.pl e-mail: sbos@kki.net.pl NIP 611-020-25-35 Regon 230020065 Sąd

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym

Bardziej szczegółowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Wykonawca: Inwestor: EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Gmina Grabów nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilica PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AKPiA

ROZDZIAŁ VI INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AKPiA ROZDZIAŁ VI INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AKPiA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 Część informacyjna... 183 1.1 Dane ogólne... 183 1.2 Podstawa opracowania... 183 1.3 Lokalizacja obiektu... 183 1.4 Cel

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

10E1 YKY 5 x 10 Rozdzielnica n/n Szafa SP1 20

10E1 YKY 5 x 10 Rozdzielnica n/n Szafa SP1 20 11. ALBUM TRAS KABLOWYCH Połączenia komunikacyjne od Do [mb] C1 C2 C3 C4 C5 Szafa S10 Stacja operatorska 30 Szafa S10 Szafa S4 30 Szafa 10 Szafa S2 40 Szafa S2 Szafa S3 10 Szafa S4 Szafa S5 10 C6 Szafa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. 64-20 PIŁA ul. OKRZEI 8 tel. 067 24 22 40, fax. 067 24 22 50 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523242-

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przepompowni łuszczące się ściany i płyta stropowa zbiornika

Zbiornik przepompowni łuszczące się ściany i płyta stropowa zbiornika SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TOLKMICKU l.p. charakterystyczne elementy oczyszczalni wstępnie zidentyfikowana problematyka eksploatacyjna ilustracje

Bardziej szczegółowo

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II powstała w latach 2003-2007. Jest to największy tego typu obiekt w południowej Polsce. Powierzchnia, jaką

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY PROJEKT B U D O W L A N Y WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI UZDATNIA NIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA KAMPINOS CZĘŚĆ DRUGA AUTOMATYKA (AKPiA) Lokalizacja: Inwestor: GRUNTY WSI SZCZYTNO GMINA KAMPINOS

Bardziej szczegółowo

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II. Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Strona 1 z 6

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II. Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Strona 1 z 6 Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II powstała w latach 2003-2007. Jest to największy tego typu obiekt w południowej Polsce. Powierzchnia, jaką

Bardziej szczegółowo

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Opracował: Piotr Banaszek Część mechaniczna 2 Część biologiczna 3 Możliwości wytwarzania energii Biogaz wykorzystywany jest przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW IP.271.1.2013 Lubsko, dnia 9 maja 2013 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KONTRAKT 4 - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU dla Projektu

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków

Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Henrykowie do przepustowości Qśr.d=300 m 3 /d.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Wartość środka trwałego brutto na dzień (w zł)

Wartość środka trwałego brutto na dzień (w zł) NR REJESTRU JRP Nazwa środka trwałego Wartość środka trwałego brutto na dzień 30.11.2010 (w zł) UMORZENIE na dzień 30.11.2010 Wartość środka trwałego netto na dzień 30.11.2010 (w zł) KŚT (kod) Stawka amort.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH PAWEŁ ZAWALSKI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt wentylacji mechanicznej Warsztat

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY I. INFORMACJE OGÓLNE 1. INWESTOR Urząd Gminy w Cegłowie,. 2. UŻYTKOWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie, ul. Dobrzyckiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów.

Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów. Załącznik Nr 1 Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów. I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 1. Charakterystyka istniejącej eksploatowanej oczyszczalni w

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Aplikacje Wykonane Przedsiębiorstwa Komunalne L.P. ZAMAWIAJĄCY ZAKRES PRAC ZREALIZOWANYCH PODCZAS INWESTYCJI ROK REALIZACJI 1. Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Wykonanie opomiarowania przepływu osadów

Bardziej szczegółowo

8. OPIS TECHNICZNY. 8.3 Dokumentacja podzielona jest na część opisową i schematy zgodnie ze Spisem dokumentacji projektowej" - dokument nr 03.

8. OPIS TECHNICZNY. 8.3 Dokumentacja podzielona jest na część opisową i schematy zgodnie ze Spisem dokumentacji projektowej - dokument nr 03. 8. OPIS TECHNICZNY 8.1 Ogólna charakterystyka obiektu. Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne automatyki i sterowania wraz z wizualizacją dla przebudowywanej i rozbudowywanej istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin o

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Oczyszczalnia ścieków w Żywcu MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu na tle Powiatu Żywieckiego (stan istniejący) gm. Żywiec 32 230 mieszk. istn. sieć kanal. 127,0 km gm. Łodygowice

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków. Rysunek 1. Mapa - główny ekran programu.

System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków. Rysunek 1. Mapa - główny ekran programu. System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków System monitoringu i sterowania w Rucianem-Nidzie pozwala na całkowitą kontrolę pracy oczyszczalni, szybsze wykrywanie awarii i reagowanie na ich wystąpienie,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM STEROWANIA URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI HUWNIKI POWIAT PRZEMYSKI

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM STEROWANIA URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI HUWNIKI POWIAT PRZEMYSKI 22-400 Zamość Płoskie ` 137e tel./fax (084) 5389403 PROJEKT WYKONAWCZY Nr proj. ZT-02/2014 Nr egzemplarza.../ SYSTEM STEROWANIA URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI HUWNIKI

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁ YWALNI W OŁAWIE Tom 4.6 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnego

PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁ YWALNI W OŁAWIE Tom 4.6 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnego Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU: I OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA Lp. Rodzaj uzgodnienia i jednostka uzgadniająca Znak/L.dz. Data Zał. 1 Bilans energii elektrycznej - Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

Budowa oczyszczalni ścieków Osielec wraz z infrastrukturą w gminie Jordanów

Budowa oczyszczalni ścieków Osielec wraz z infrastrukturą w gminie Jordanów Budowa oczyszczalni ścieków Osielec wraz z infrastrukturą w gminie Jordanów Gmina Jordanów województwo małopolskie Projekt dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Osielcu w gminie Jordanów. Projekt polegał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie

System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie Oczyszczalnia Ścieków PŁASZÓW powstała w latach 2003-200. Jest to największy

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

Stacja uzdatniania wody w m. Namysłaki gm. Sieroszewice.

Stacja uzdatniania wody w m. Namysłaki gm. Sieroszewice. Inwestor: BIURO USŁUG ELEKTRYCZNYCH Projekty Rzeczoznawstwo Nadzory 61-395 POZNAŃ os. Rzeczypospolitej 40/5, tel. 877-42-07 Nr. ewid. dział. gosp.: 02089/92/S, NIP 782-103-09-22, Regon: 630449181 Gmina

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. ul. Srebrna 172 / 188 42-201 Częstochowa Katowice, 09.12.2013 Częstochowa Częstochowa: Stolica subregionu północnego województwa śląskiego, PołoŜona na Jurze Krakowsko-

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo. Ramowe założenia do projektu wykonawczego

Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo. Ramowe założenia do projektu wykonawczego Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo Ramowe założenia do projektu wykonawczego I. Projekt wykonawczy dla branży AKP dla poszczególnych węzłów technologicznych powinien zawierać następujące składowe:

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694 KZP/183/13/DB Kozienice 24.05.2013 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pomp obiegowych Pompy obiegowe dla sieci ciepłowniczej miasta Kozienice w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie Kraków, dn.16.06.2014 Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie W dniu 13.06.2014r. studenci Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA MODERNIZACJA TECHNOLOGII ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA Opis do projektu modernizacji technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Procesy oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wdrożone w AQUA S.A.

Procesy oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wdrożone w AQUA S.A. Procesy oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wdrożone w AQUA S.A. Kazimierz Oboza Dyrektor Utrzymania Ruchu Anna Iskra Specjalista Technologii Ścieków Bielsko-Biała, 11.07.2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka.

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJE ELETRYCZNE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO REMONT KOTŁOWNI EL BB. LIPIEC 2014 r.

P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJE ELETRYCZNE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO REMONT KOTŁOWNI EL BB. LIPIEC 2014 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJE ELETRYCZNE I n w e s t o r : N a z w a i a d re s i n w e s t y c j i : R o d z a j o p r a c o w a n i a : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 61-729 Poznań,ul.Piękna 37

Bardziej szczegółowo

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. PROJEKT NR EA/007/0211 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Temat: Modernizacja ujęcia wody Część elektryczna

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I MODERNIZACJA KANALIZACJI MIELEC województwo podkarpackie Oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków, czyli do usuwania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

Złota Kielnia Profilów BUDMA 2009 W LATACH 2005-2008

Złota Kielnia Profilów BUDMA 2009 W LATACH 2005-2008 Zakład Ochrony Środowiska SUPERBOS Sp. z o.o. ul.trzcińska 15 58-506 Jelenia Góra POLAND; tel/fax (+4875) 752 6018, 752 5496 www.superbos.pl e-mail: sbos@kki.net.pl NIP 611-020-25-35 Regon 230020065 Sąd

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3669-2015:text:pl:html Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) Obiekt : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA STERUJĄCA PRACĄ OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ

AUTOMATYKA STERUJĄCA PRACĄ OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ AUTOMATYKA STERUJĄCA PRACĄ OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ Załącznik do dokumentacji technicznej na budowę Biologicznej oczyszczalni ścieków z napowietrzaniem i tunelami filtracyjnymi zgodna z normą PN-EN 12566-3+A2:2013

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE Data opracowania: czerwiec 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE OBIEKT: INWESTOR: S.S.Z.O.Z. NAD MATKĄ I DZIECKIEM ul. REYMONYA 8 45-018

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy Zamawiający: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4 Projekt budowlano-wykonawczy Zaopatrzenia w wodę zestawu podnoszenia ciśnienia w instalacji ppoż. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: " II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego,, Modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA 14 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Sterowniki obiektowe wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi w układzie regulacji i sterowania HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) jak:

Sterowniki obiektowe wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi w układzie regulacji i sterowania HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) jak: Szafy sterownicze Wykład 5 Szafy sterownicze Sterowniki obiektowe wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi w układzie regulacji i sterowania HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) jak: przekaźniki,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. KNR 1. 2. KNR Element: STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOśONYCH 07-04-0601-02 07-04-0101-01 1. 3. ANALIZA 2. 2. 1. KNR 2. 2. KNR Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. MontaŜ sposobem półmechanicznym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 2 OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 Temat opracowania : Zabudowa układu wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej17 we Wrocławiu Inwestor : Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu HMI/SCADA ifix w Oczyszczalni Ścieków w Augustowie

Wdrożenie systemu HMI/SCADA ifix w Oczyszczalni Ścieków w Augustowie Wdrożenie systemu HMI/SCADA ifix w Oczyszczalni Ścieków w Augustowie Miejsce wdrożenia Oprogramowanie HMI/SCADA ifix zostało wdrożone w oczyszczalni ścieków, będącej zakładem Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny

Zawartość opracowania. Opis techniczny Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 100 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK Opis techniczny Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo