II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW"

Transkrypt

1 II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW TOM I DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE TOM II BRANŻA BUDOWLANA KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA TOM III BRANŻA TECHNOLOGICZNA TOM IV BRANŻA SANITARNA Instalacje wentylacji, klimatyzacji TOM V BRANŻA SANITARNA Instalacje wodno-kanalizacyjne i ogrzewania elektrycznego TOM VI BRANŻA SANITARNA Instalacje grzewcze TOM VI I BRANŻA ELEKTRYCZNA Instalacje elektryczne TOM VIII BRANŻA AKPiA Instalacje AKPiA TOM IX INSTALACJE BIOGAZU TOM X SIECI ZEWNĘTRZNE BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

2 III - SPIS ZAWARTOŚCI TOMU VIII I Strona tytułowa - Zespół autorski projektu budowlanego II Zawartość projektu wykonawczego / Spis tomów III Spis zawartości tomu VIII IV Oświadczenie o kompletności V Opis techniczny VI Załączniki tekstowe, zestawienia VII Rysunki BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

3 IV. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nowelizującą ustawę Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93 poz.888 ) oświadczamy, że Projekt Wykonawczy Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skawinie tom VIII, Branża AKPiA został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Branża Imię i Nazwisko Podpis Projektant: inż. Paweł Mikulski Upr. nr St-227/84 Elektryczna i AKPiA Sprawdzający: inż. Halina Korycka Upr. nr St-799/76 Warszawa, maj 2010 r. BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

4 V. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP PROJEKT WYKONAWCZY Branża AKPiA Tom VIII 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest umowa nr ZWiK/TTS/ZP-4/2009 z dnia r. zawarta miedzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie, ul. Radziszowska 11, Skawina, a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, Warszawa PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Inwestycja: Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie ul. Radziszowska 11, Skawina Faza dokumentacji: Projekt wykonawczy Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Skawinie. W zakresie rozbudowy przewidziano likwidację istniejących obiektów: osadnik Imhoffa (wyburzenie) rozdzielacz przed złożami biologicznymi (wyburzenie) złoża biologiczne (wyburzenie) osadnik wtórny po złożach biologicznych wraz z pompownią (wyburzenie) pompownia osadu wstępnego (wyburzenie) odsiarczalnik (likwidacja) pochodnia biogazu (wyburzenie) prawobrzeżna krata rzadka (likwidacja) prawobrzeżna krata gęsta (likwidacja) silos na wapno ( zostanie przeniesiony jako nowy ob.69 ) W wyniku rozbudowy oczyszczalnia będzie składać się z następujących obiektów: (nazwy i numery obiektów nadane po modernizacji, czcionką pogrubioną zaznaczono obiekty nowoprojektowane) BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

5 Oczyszczalnia prawobrzeżna oczyszczanie wstępne OB. 01 Przelew burzowy w ul. Tynieckiej OB. 02 Wylot przewodu burzowego OB. 03 Budynek krat rzadkich i separacji piasku OB. 04 Filtr powietrza OB. 05 Piaskownik OB. 06 Budynek krat gęstych OB. 07 Komora wlotowa syfonu OB. 08 Syfon pod rzeką Skawinką Oczyszczalnia lewobrzeżna oczyszczanie wstępne OB.11 Komora wlotowa syfonu OB. 12 Pompownia ścieków burzowych OB. 13 Wylot ścieków burzowych OB. 14 Budynek kraty gęstej i separacji piasku OB. 15 Dmuchawy i filtr powietrza OB. 16 Piaskownik OB. 17 Stacja zlewna ścieków dowożonych oczyszczanie mechaniczne OB. 21 Pompownia główna OB. 22 Zespół obiektów osadnika wstępnego OB. 22a Osadnik wstępny OB. 22b Komora zasuw OB. 22c Komora flotatu OB. 22d Filtr powietrza OB. 23 Komora rozdziału OB. 24 Zespół obiektów zagęszczania grawitacyjnego OB. 24a Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego OB. 24b Komora flotatu OB. 24c Filtr powietrza OB. 25 Pompownia osadu wstępnego BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

6 oczyszczanie biologiczne ciąg I OB. 31a Reaktor biologiczny A01 OB. 31b Stacja dmuchaw OB. 32 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego OB. 33 Osadnik wtórny OB. 34 Stacja PIX nr 1 ciąg II OB. 35 Zespół obiektów reaktora A02 OB. 35a OB. 35b OB. 35c OB. 35d OB. 35e OB. 36 Stacja PIX nr 2 ciąg III Komora denitryfikacji Komora nitryfikacji Osadnik wtórny Pompownia osadu nadmiernego Pompownia flotatu OB. 39 Zespół obiektów reaktora A03 OB. 39a Reaktor biologiczny OB. 39b Pompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego OB. 39c Osadnik wtórny OB. 40 Zespół obiektów osadnika wtórnego OB. 40a OB. 40b OB. 40c OB. 41 Stacja dmuchaw Osadnik wtórny Pompownia flotatu Pompownia wody technologicznej OB. 42 Zespół obiektów zbiornika osadu nadmiernego OB. 42a OB. 42b pozostałe obiekty Zbiornik osadu nadmiernego Komora pomiarowa OB. 51 Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych OB. 52 Wylot ścieków oczyszczonych obiekty gospodarki osadowej OB. 61 Budynek techniczny BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

7 OB. 62 WKFz nr 1 OB. 63 WKFo zbiornik awaryjny ścieków przemysłowych OB. 64a Poletko ociekowe osadu OB. 64b Składowisko osadu odwodnionego OB WKFz nr 2 OB WKFz nr 3 OB. 66 Zespół obiektów budynku operacyjnego OB. 66a OB. 66b OB. 66c Budynek operacyjny Klatka schodowa Komora odbioru flotatu OB. 67 Zespół obiektów zbiornika osadu przefermentowanego OB. 67a OB. 67b Zbiornik osadu przefermentowanego Komora zasuw OB.68 Budynek odwodnienia osadu OB. 69 Silos wapna palonego obiekty gospodarki gazowej OB. 71 Odsiarczalnia z węzłem pomiarowo tłocznym OB. 72 Zbiornik gazowy nr 1 OB. 73 Zbiornik gazowy nr 2 OB. 74 Pochodnia gazu OB. 75 Budynek kotłowni z agregatem kogeneracyjnym obiekty towarzyszące OB. 81 Budynek administracyjny (parter) OB. 82 Laboratorium (dobudowa I piętro) OB. 83 Trafostacja OB. 84 Śmietnik W zakresie niniejszego tomu są rozwiązania projektowe branży AKPiA w obiektach oczyszczalni opisanych w rozdziale 4 Charakterystyka funkcjonalna obiektów. BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

8 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Automatyka istniejących obiektów technologicznych oparta jest na sieci elektronicznych, programowalnych regulatorów prod. JOHNSON CONTROLS połączonej z komputerową stacją sterowania METASYS. Część urządzeń istniejących lub węzłów technologicznych jest wyposażona w sterowniki programowalne różnych producentów. Urządzenia te nie są włączone w sieć sterownikową. Istniejący system pracuje w sposób zadawalający. 2.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO W ramach rozbudowy przewidywana jest budowa nowej, światłowodowej sieci sterownikowej, w której pracować będą przemysłowe sterowniki mikroprocesorowe instalowane w nowych obiektach. Proponowane w projekcie urządzenia sterownikowe zostały dobrane pod katem możliwości uzyskania poprawnej komunikacji istniejącego i projektowanego systemu automatyki. W tej sytuacji systemy automatyki w istniejących obiektach nie będą wymagały modernizacji, a istniejąca sieć elektryczna łącząca urządzenia prod. JOHNSON CONTROLS zostanie włączona do systemu równolegle z projektowaną siecią światłowodową. W dyspozytorni projektowany jest system monitoringu i sterowania SCADA. Na terenie oczyszczalni jest projektowana kanalizacja teletechniczna dla światłowodowej sieci sterownikowej oraz kabli pomiarowych, sygnalizacyjnych itp. doprowadzanych z obiektów inżynierskich do szaf automatyki. W kanalizacji tej przewidziane będą przepusty rezerwowe do wykorzystania dla innych systemów teletechnicznych. 2.3 SZAFY AUTOMATYKI W obiektach projektowanych będą instalowane szafy automatyki: a oznaczone symbolem xxgs ze sterownikiem programowalnym xxplc i obiektowym terminalem operatorskim (wg projektu AKPiA). Do sterownika będą włączane następujące sygnały: - z układów sterowniczych szaf zasilająco sterowniczych dostarczanych jako kompletne węzły technologiczne (sygnały binarne wejścia / wyjścia lub przez połączenie sieciowe BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

9 protokół komunikacji uzgodniony na etapie kompletacji dostaw - z układów sterowniczych zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych dla pojedynczych urządzeń technologicznych, wentylacyjnych itp. - z układów pomiarowych montowanych w układach technologicznych i przeznaczonych do kontroli, sterowania i zabezpieczeń b oznaczone symbolem xxgsn ze sterownikiem programowalnym i obiektowym terminalem operatorskim (dostawa z urządzeniami) gdzie: xx oznacza nr obiektu n kolejny numer szafy w obiekcie 2.4 UKŁADY POMIAROWE W numeracji nowych (projektowanych) układów pomiarowych zastosowano następujące oznaczenia: Pierwsza grupa cyfr 00 Lokalizacja punktu pomiarowego teren oczyszczalni xx Lokalizacja punktu pomiarowego - dwucyfrowy numer obiektu Pierwsza litera F _ Pomiar chwilowy przepływu L _ Pomiar poziomu Q _ Analiza jakości Druga litera _ I Wskazania ciągłe układu pomiarowego _ S _ Wskazania punktowe układu pomiarowego Trzecia i kolejne litery Q R Zliczanie ilości przepływu i rejestracja wskazań ciągłych układu pomiarowego R _ Rejestracja wskazań ciągłych układu pomiarowego A Sygnalizacja wyznaczonych stanów alarmowych BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

10 _ H L C ph temp. Sygnalizacja wyznaczonych progów sterowania: górny, dolny Pomiar wykorzystywany w układach regulacji ciągłej lub sterowania Pomiar ph Pomiar temperatury Druga grupa cyfr - nn Numer punktu pomiarowego zgodny z numeracją technologiczną Istniejące układy pomiarowe (modernizowane) zachowują dotychczasowe oznaczenia projektowe. 3. CHARAKTERYSTYKA UKŁADÓW STEROWANIA Dla napędów urządzeń pomocniczych przewidziano hierarchiczny system sterowania. Najniższym stopniem jest ręczne sterowanie lokalne z użyciem aparatów zamontowanych na tabliczce sterowania. Tabliczka ta montowana będzie w pobliżu napędu i używana przy okresowej kontroli urządzeń. Na elewacji pól zasilająco - sterowniczych rozdzielnic elektrycznych montowane będą przełączniki umożliwiające: wyłączenie sterowania (w położeniu 0 odcięte zostanie napięcie do układu sterowania) załączenie napędu (w położeniu 1 napęd zostanie załączony do pracy ręcznej) włączenie sterowania automatycznego (w położeniu 2 rolę sterowniczą przejmuje sterownik mikroprocesorowy) W normalnej pracy sterownik realizuje program pracy automatycznej. Stacja operatorska zapewnia możliwość pracy automatycznej jak również ręczne sterowanie z klawiatury komputera. Sygnalizacja pracy poszczególnych napędów realizowana będzie przez zastosowanie: - sygnalizacji świetlnej na tabliczkach sterowania lokalnego i szafach zasilającosterowniczych (rozdzielnicach elektrycznych). Stan pracy normalnej sygnalizowany światłem ciągłym. Przy wystąpieniu awarii lampka sygnalizacyjna danego napędu jest załączana migowo. BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

11 - lokalnych wyświetlaczy w przypadku dostarczenia przez producentów urządzeń wyposażonych we własne szafy zasilająco-sterownicze - terminali obiektowych zainstalowanych na drzwiach szaf sterownikowych - komputerowych stacji operatorskich BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

12 4. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA OBIEKTÓW 4.1 OCZYSZCZANIE WSTĘPNE PRAWOBRZEŻNA CZĘŚĆ OCZYSZCZALNI (obiekty projektowane) OB. 03 BUDYNEK KRAT RZADKICH I SEPARACJI PIASKU OB. 04 FILTR POWIETRZA OB. 06 BUDYNEK KRAT GĘSTYCH (obiekt modernizowany) OB. 05 PIASKOWNIK Instalacja technologiczna Ścieki z prawobrzeżnej części miasta są oczyszczane w obiektach prawobrzeżnej części oczyszczalni. Ścieki oczyszczane są na następujących urządzeniach: a) zespół projektowanych dwóch krat rzadkich KR-03-1/1 (wymiana kraty istniejącej), KR-03-1/2 (w miejscu istniejącej kraty ręcznej) współpracujący z projektowanym przenośnikiem C-03-2 i projektowaną praską skratek PR Zespół projektowanych urządzeń stanowi dostawę wraz z szafą zasilająco sterowniczą MCP-03 oznaczoną w projekcie elektrycznym 03RS1. b) piaskownik napowietrzany ze zgarniaczem pompowym Sc Zgarniacz stanowi dostawę urządzeń mechanicznych i elektrycznych łącznie z systemem rozwijanych kabli zasilająco sterowniczych oraz szafą zasilająco sterowniczą oznaczoną w projekcie elektrycznym 05RS1. Autonomiczny układ sterowania 05 KSA-07 zapewnia czasowe sterowanie cyklami pracy. c) Separator z płuczką piasku SP-03-4 dostarczany z szafą zasilająco sterowniczą MCP-04 oznaczoną w projekcie elektrycznym 03RS2. d) zespół dwóch krat gęstych KR-06-1/1 i KR-06-1/2 współpracujący z urządzeniami dwóch prasek skratek: PR-06-2/1, PR-06-2/2. Zespół tych urządzeń stanowi dostawę wraz z szafą zasilająco sterowniczą MCP-10 oznaczoną w projekcie elektrycznym 06RS1. e) W OB.03 Budynek krat rzadkich i separacji piasku będą zainstalowane dwie istniejące dmuchawy B-03-5/1 i B-03-5/2 zapewniające ciągłą dostawę powietrza do napowietrzania ścieków w piaskowniku i okresowe wzruszanie zawartości komory flotatu (zawór sprężonego powietrza Ae-06-6 otwierany w czasie BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

13 opróżniania komory przez wóz asenizacyjny). Do sygnalizacji stanu otwarcia tego zaworu zaprojektowano zainstalowanie na rurociągu za zaworem sygnalizatora przepływu 06 FS-06. Do wspomagania odbioru flotatu przewidziano również pompę P-06-4 zainstalowaną w studzience na odpływie ścieków do syfonu, zawracającą część ścieków oczyszczonych do komory flotatu (pompa uruchamiana w czasie opróżniania komory przez wóz asenizacyjny). Układ sterowania 06 N-11 zapewnia sterowanie ręczne: czasowe otwarcie zaworu sprężonego powietrza i czasowe uruchomienie pompy. Wszystkie szafy zasilająco sterownicze ujęte w dostawach węzłów technologicznych będą włączone do rozdzielnicy obiektowej 03R. Komunikacja ze sterownikiem obiektowym 03PLC zainstalowanym w szafie 03GS będzie realizowana przez binarne sygnały sterujące (wejścia / wyjścia), a w przypadku wykorzystywania przez dostawców sterowników programowalnych przez połączenia sieciowe (protokół komunikacji uzgodniony na etapie kompletacji dostaw). Połączenia sygnalizacyjne z istniejących urządzeń technologicznych: kraty i piaskownika strony prawobrzeżnej doprowadzone do sterownika SSO.2 zainstalowanego w szafie zasilająco sterowniczej RPG przy OB.21 Pompownia główna należy zdemontować. W prawobrzeżnej części oczyszczalni zaprojektowano następujące układy pomiarowe: Pomiar przepływu ścieków z rejestracją ilości (pomiary modernizowane) 01 PQDI 01 przelew burzowy do rzeki Skawinki z dopływu ścieków z prawobrzeżnej części miasta PQI 02 ścieki dopływające do oczyszczalni z prawobrzeżnej części miasta System sygnalizacji i monitoringu stężeń substancji niebezpiecznych (CH 4 i H 2 S) do sterowania wentylacją (z sygnalizacją lokalną i w systemie sterownikowym) 03 QIAC H2S - 05 budynek krat rzadkich i separacji piasku 03 QIAC CH QIAC H2S - 08 obudowa piaskownika 05 QIAC CH QIAC H2S - 13 budynek krat gęstych 06 QIAC CH4-14 Pomiary różnicy poziomów przed i za kratami LIAHL pomiary na wyposażeniu krat (dostawa) wykorzystywane do sterowania pracą urządzeń (i włączeniem do sygnalizacji w systemie sterownikowym) BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

14 Kontrola jakości ścieków dopływających z części prawobrzeżnej miasta 06 QIR ph - 12 budynek krat gęstych temp. Sygnalizacja przepływu powietrza w rurociągu 06 FS - 06 Sygnalizacja otwarcia zaworu Ae-06-6 w rurociągu sprężonego powietrza Wyjścia przekaźnikowe układów sygnalizacji i monitoringu stężenia substancji niebezpiecznych zostają powielone w układach przekaźnikowych szafy automatyki 03GS i będą wykorzystywane: - w układach sterowania urządzeń wentylacyjnych w szafie 03RW, - w projektowanych w szafie 03GS układach ryglowania drzwi wejściowych do pomieszczeń i sygnalizacji w obiekcie o przekroczeniu stężeń niebezpiecznych Szafy zasilająco sterownicze W prawobrzeżnej części oczyszczalni będą instalowane następujące urządzenia zasilająco sterownicze: 03R 03RS1 03RS2 04RS1 05RS1 06RS1 Rozdzielnica elektryczna obiektowa dla wszystkich urządzeń i instalacji - zabezpieczenia odpływów z rozdzielnicy - zabezpieczenie i sterowanie oświetlenia zewnętrznego Szafa zasilająco sterownicza krat rzadkich i prasa skratek (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w systemu technologicznego Szafa zasilająco sterownicza krat separatora z płuczką piasku (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w systemu technologicznego Szafa zasilająco sterownicza filtra powietrza (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego Szafa zasilająco sterownicza piaskownika (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego Szafa zasilająco sterownicza krat gęstych i raso płuczki (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

15 03RW 03GS Szafa zasilająco sterownicza urządzeń wentylacji (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wentylacyjnych wchodzących w zakres instalacji branży sanitarnej Szafa sterownika obiektowego 03PLC - z przetwornikami obiektowej aparatury pomiarowej - ze sterownikiem obiektowym integrującym poszczególne węzły (dostawy) w układ automatyki procesu technologicznego i komunikacją do stacji operatorskiej oczyszczalni - z panelem operatorskim do lokalnego sterowania urządzeniami obiektowymi Uwaga: Zaprojektowano włączenie do sterownika sygnałów z rozdzielnicy obiektowej 03R, 03RW (sygnalizacja stanu wyłączników rozdzielnic oraz parametrów zasilania, integracja urządzeń wentylacji i klimatyzacji w jeden system monitoringu i sterowania) Tabliczki przyłączeniowe, sterownicze i sygnalizacyjne W prawobrzeżnej części oczyszczalni będą instalowane następujące urządzenia: 03SE1 05SE1 06SE1 06PN-11 Oznaczenie Opis Ilość kpl. Tabliczka blokady drzwi Kaseta sygnalizacyjna Tabliczka sterowania doprowadzenia powietrza i wody do komory flotatu Skrzynka instalacyjna min IP65 wyposażona w elementy sterowania i sygnalizacji oraz listwy zaciskowe 3 1 BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

16 4.2 OCZYSZCZANIE WSTĘPNE LEWOBRZEŻNA CZĘŚĆ OCZYSZCZALNI (obiekty modernizowane) OB. 16 PIASKOWNIK (obiekty projektowane) OB. 14 BUDYNEK KRATY GĘSTEJ I SEPARACJI PIASKU OB. 15 DMUCHAWY I FILTR POWIETRZA OB.17 STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Instalacja technologiczna Ścieki z lewobrzeżnej części miasta łączą się ze podczyszczonymi ściekami dopływającymi z prawobrzeżnej części oczyszczalni oraz ściekami dowożonymi i są oczyszczane w na następujących urządzeniach: a) krata gęsta KR-14-1 (projektowana krata hakowo-taśmowa), współpracująca z projektowaną praską skratek PR Zespół projektowanych urządzeń stanowi dostawę wraz z szafą zasilająco sterowniczą MCP-20 oznaczoną w projekcie elektrycznym 14RS1. b) piaskownik napowietrzany ze zgarniaczem pompowym Sc Zgarniacz stanowi dostawę urządzeń mechanicznych i elektrycznych łącznie z systemem rozwijanych kabli zasilająco sterowniczych oraz szafą zasilająco sterowniczą MCP-25 oznaczoną w projekcie elektrycznym 16RS1. Autonomiczny układ sterowania 16 KSA-25 zapewnia czasowe sterowanie cyklami pracy. c) Separator z płuczką piasku SP-14-3 dostarczany z szafą zasilająco - sterowniczą MCP-21 oznaczoną w projekcie elektrycznym 14RS2. W OB.15 Dmuchawy i filtr powietrza będą zainstalowane dwie istniejące dmuchawy B-15-2/1 i B-15-2/2 zapewniające ciągłą dostawę powietrza do napowietrzania ścieków w piaskowniku i okresowe wzruszanie zawartości komory flotatu (zawór sprężonego powietrza Ae-15-3 otwierany w czasie opróżniania komory przez wóz asenizacyjny). Do sygnalizacji stanu otwarcia tego zaworu zaprojektowano zainstalowanie na rurociągu za zaworem sygnalizatora przepływu 15 FS-03. Do wspomagania odbioru flotatu przewidziano również doprowadzenie wody technologicznej (zawór wody technologicznej Ae-14-5 otwierany w czasie opróżniania komory przez wóz asenizacyjny). Do sygnalizacji stanu otwarcia tego zaworu zaprojektowano zainstalowanie na rurociągu za zaworem sygnalizatora przepływu 14 FS-05. Układ sterowania 16 N-26 zapewnia sterowanie BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

17 ręczne: otwarcie czasowe zaworu sprężonego powietrza i otwarcie czasowe zaworu wody technologicznej. Wszystkie szafy zasilająco sterownicze ujęte w dostawach węzłów technologicznych będą włączone do rozdzielnicy obiektowej 14R. Komunikacja ze sterownikiem obiektowym 14PLC zainstalowanym w szafie 14GS będzie realizowana przez binarne sygnały sterujące (wejścia / wyjścia), a w przypadku wykorzystywania przez dostawców sterowników programowalnych przez połączenia sieciowe (protokół komunikacji uzgodniony na etapie kompletacji dostaw). Połączenia sygnalizacyjne z istniejących urządzeń technologicznych: kraty i piaskownika strony lewobrzeżnej doprowadzone do sterownika SSO.6 zainstalowanego w szafie zasilająco sterowniczej RWKF przy OB.63 Zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego będą zdemontowane. OB.17 Stacja zlewna ścieków dowożonych stanowi kompletną dostawę wraz z układami pomiarowymi i szafą zasilająco sterowniczą MCP 49, oznaczoną w projekcie elektrycznym 17RS1. Stacja wyposażona będzie w system sterownikowy wraz z oprogramowaniem obsługi klientów oraz przygotowana do połączenia ze sterownikiem obiektowym. Z uwagi na lokalizację obiektu w terenie przyjęto wykonanie zasilania stacji zlewnej i połączenie ze sterownikiem obiektowym z najbliżej zlokalizowanego, projektowanego obiektu, tj. z OB.66 Budynek operacyjny (obiekt gospodarki osadowej). W opisanych wyżej obiektach zaprojektowano następujące układy pomiarowe: Pomiar przepływu ścieków z rejestracją ilości FIQR - 19 ścieki dopływające do oczyszczalni z lewobrzeżnej części miasta System sygnalizacji i monitoringu stężeń substancji niebezpiecznych (CH 4 i H 2 S) do sterowania wentylacją (i włączeniem sygnalizacji lokalnej i w systemie sterownikowym) 14 QIAC H2S - 22 budynek kraty gęstej i separacji piasku 14 QIAC CH QIAC H2S - 27 obudowa piaskownika 16 QIAC CH 4-28 Pomiary różnicy poziomów przed i za kratami LSAHL pomiary na wyposażeniu kraty (dostawa) wykorzystywane do sterowania pracą urządzeń (i włączeniem do sygnalizacji w systemie sterownikowym) BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

18 Sygnalizacja przepływu w rurociągu 14 FS - 05 Sygnalizacja otwarcia zaworu Ae-14-5 w rurociągu wody technologicznej 15 FS - 03 Sygnalizacja otwarcia zaworu Ae-15-3 w rurociągu sprężonego powietrza Pomiar przepływu ścieków z rejestracją ilości FIQRC 17 ścieki dowożone do oczyszczenia pomiar na wyposażeniu stacji zlewnej (dostawa) Kontrola jakości ścieków dowożonych QIR przew ph 17 analiza przewodności i ph ścieków dowożonych pomiar na wyposażeniu stacji zlewnej (dostawa) Wyjścia przekaźnikowe układów sygnalizacji i monitoringu stężenia substancji niebezpiecznych zostają powielone w układach przekaźnikowych szafy automatyki 14GS i będą wykorzystywane: - w układach sterowania urządzeń wentylacyjnych w szafie 14RW, - w projektowanych w szafie 14GS układach ryglowania drzwi wejściowych do pomieszczeń i sygnalizacji w obiekcie o przekroczeniu stężeń niebezpiecznych Szafy zasilająco - sterownicze W opisanych obiektach będą instalowane następujące urządzenia zasilająco sterownicze: 14R 14RS1 14RS2 15RS1 16RS1 Rozdzielnica elektryczna obiektowa dla wszystkich urządzeń i instalacji - zabezpieczenia odpływów z rozdzielnicy - zabezpieczenie i sterowanie oświetlenia zewnętrznego Szafa zasilająco sterownicza kraty gęstej i prasy skratek (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w systemu technologicznego Szafa zasilająco sterownicza separatora z płuczką piasku (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w systemu technologicznego Szafa zasilająco sterownicza filtra powietrza (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego Szafa zasilająco sterownicza piaskownika (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wchodzących w skład dostawy w/w węzła technologicznego BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

19 14RW 14GS Szafa zasilająco sterownicza urządzeń wentylacji (dostawa) - z instalacjami elektrycznymi do urządzeń wentylacyjnych wchodzących w zakres instalacji branży sanitarnej Szafa sterownika obiektowego 14PLC - z przetwornikami obiektowej aparatury pomiarowej - ze sterownikiem obiektowym integrującym poszczególne węzły (dostawy) w układ automatyki procesu technologicznego i komunikacją do stacji operatorskiej oczyszczalni - z panelem operatorskim do lokalnego sterowania urządzeniami obiektowymi Uwaga: Zaprojektowano włączenie do sterownika sygnałów z rozdzielnicy obiektowej 14R (sygnalizacja stanu wyłączników rozdzielnic oraz parametrów zasilania, integracja urządzeń wentylacji w jeden system monitoringu i sterowania) Tabliczki przyłączeniowe, sterownicze i sygnalizacyjne W węźle oczyszczania mechanicznego części lewobrzeżnej oczyszczalni będą instalowane następujące urządzenia: 14SE1 16SE1 16PN-26 Oznaczenie Opis Ilość kpl. Tabliczka blokady drzwi Kaseta sygnalizacyjna Tabliczka sterowania doprowadzenia powietrza i wody do komory flotatu Skrzynka instalacyjna min IP65 wyposażona w elementy sterowania i sygnalizacji oraz listwy zaciskowe 2 1 BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

20 4.3 POMPOWANIE I ROZDZIAŁ ŚCIEKÓW NA CIĄGI OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO (obiekt modernizowany) OB. 21 POMPOWNIA GŁÓWNA (obiekt bez modernizacji) OB. 12 POMPOWNIA ŚCIEKÓW BURZOWYCH (obiekt projektowany) OB. 23 KOMORA ROZDZIAŁU Instalacja technologiczna Ścieki oczyszczone wstępnie na kratach i piaskownikach kierowane są do OB.21 Pompownia główna. Jest to istniejący obiekt inżynierski, w którym zostanie zainstalowane sześć pomp ściekowych P21-01/1 P21-01/6, połączonych za pomocą zasuw z napędami ręcznymi na dwa rurociągi tłoczne. Na każdym rurociągu zaprojektowano układ pomiaru przepływu 21 FIQR-30 i 21 FIQR-31 stanowiące sygnały wejściowe do układu rozdziału strumieni ścieków na bioreaktory. Pompy sterowane będą przez układ pomiaru poziomu 21 LICAHL-29 (sygnały zadające dla układów przetwornic częstotliwości). Zadaniem układów regulacyjnych będzie zapewnienie równomiernego dopływu ścieków na dalsze obiekty oczyszczalni. Układy regulacyjne będą dążyć do utrzymania stałego poziomu ścieków w komorze ssawnej. Układy zasilająco sterownicze pomp zostaną zabudowane w dwóch szafach zasilająco sterowniczych oznaczonych w projekcie 21RS1 i 21RS2 włączonych do projektowanego układu sterownikowego 82PLC zabudowanego w szafie automatyki 82GS. Z uwagi na lokalizację obiektów w terenie w/w szafy elektryczne zostaną zainstalowane w pomieszczeniu rozdzielni głównej w OB.81 Budynek administracyjny (parter). Pomiędzy szafami 21RS1 i 21RS2 a urządzeniami w pompowni będą układane w terenie kable zasilająco sterownicze. Z uwagi na zakres modernizacji pompowni głównej istniejące instalacje na obiekcie, kable zasilająco sterownicze w terenie oraz szafa zasilająco sterownicza RPG ze sterownikiem SSO.2 (obsługującym dotychczas pompownię główną, piaskownik i kratę prawobrzeżną) będą demontowane. W przypadku intensywnych opadów deszczu część ścieków dopływających z prawobrzeżnej części miasta przelewając się przez przelew burzowy w OB.11 Komora wlotowa syfonu dopłynie do istniejącej pompowni ścieków burzowych OB.12. Na BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

21 rurociągach tłocznych pomp zrzutowych ścieków burzowych do rzeki Skawinki zainstalowane są trzy pomiary przepływu (oznaczone wg dotychczasowego systemu jako 12PQ8, 12PQ9, 12PQ10) włączone do sterownika SSO.1 (rejestracja ilości zrzucanych ścieków i krotności zadziałania przelewu). Przy mniejszych napływach ścieków burzowych jedna pompa będzie przepompowywać ścieki burzowe do komory pompowni głównej OB.21. Pompy sterowane są w funkcji pomiaru poziomu realizowanego przez istniejący układ (oznaczony wg dotychczasowego systemu jako 12PH9-19). W ramach modernizacji należy dokonać przeglądu istniejącej szafy zasilająco sterowniczej RPWO zlokalizowanej w terenie przy pompowni burzowej, sprawdzić stan aparatury elektrycznej i parametry zabezpieczeń oraz wykonać niezbędne czynności konserwacyjne. W okresie modernizacji pompowni głównej pompownia ścieków burzowych będzie wykorzystywana do pompowania ścieków na dalsze obiekty oczyszczalni. W normalnym procesie ścieki będą pompowane na osadnik wstępny radialny OB.22a i dalej do komory rozdziału OB.23. W komorze zasuw OB.22a istnieje możliwość przełączenia za pomocą zasuw z napędem ręcznym rurociągów i skierowanie ścieków bezpośrednio na komorę rozdziału (z pominięciem osadnika wstępnego). Zadaniem OB.23 Komora rozdziału jest utrzymanie założonych proporcji strumieni ścieków dopływających do reaktorów A01, A02, A03 (odpowiednio 19%, 21% i 60% chwilowych ilości ścieków podawanych przez pompownię główną wyliczanych jako suma wskazań układów pomiaru przepływu 21 FIQRC -30 i 21 FIQRC -31. Funkcję tą będą realizować trzy układy regulacyjne zainstalowane w komorze rozdziału składające się z pomiaru przepływu 23 FIQRC-35, 23 FIQRC-36, 23 FIQRC-37 oraz przyporządkowanej każdemu z nich zastawki regulacyjnej z napędem elektrycznym Ae-23-1, Ae-23-2, Ae-23-3 (oznaczone wg AKPiA odpowiednio 23 GIC-35, 23 GIC-36, 23 GIC-37). Wartości przepływów mierzonych przez w/w układy pomiarowe będą również wykorzystywane jako sygnały zadające dla pomp osadu recyrkulowanego. Jakość ścieków kierowanych do reaktora biologicznego realizuje pomiar 23 QIR ph -38. temp. Sterowanie urządzeń w OB. 21 Pompownia główna realizuje projektowany sterownik 82PLC zamontowany w szafie automatyki 82GS zainstalowanej w OB. 82. Sterowanie urządzeń w OB. 12 Pompownia ścieków burzowych realizuje istniejący sterownik SSO.1 zamontowany w rozdzielnicy istniejącej RWPO przy pompowni. BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

22 Z uwagi na lokalizację OB. 23 w terenie, układy pomiaru i regulacji przepływów do reaktorów będą włączone do sterownika obiektowego 41PLC zainstalowanego w szafie automatyki 41GS w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w OB.41 Stacja dmuchaw. W opisanych wyżej obiektach zaprojektowano następujące układy pomiarowe: Pomiar i regulacja poziomu ścieków 21 LICAHL - 29 Pomiar poziomu w OB.21 Pompownia główna i sterowanie wydatkiem pomp Pomiar przepływu ścieków z rejestracją ilości 21 FIQR - 30 strumień ścieków z OB.21 Pompownia główna do dalszej części oczyszczalni 21 FIQR - 31 Pomiar przepływu ścieków z regulacją i rejestracją ilości 23 FIQR - 35 rozdział ścieków w OB.23 Komora rozdziału na reaktor A01 23 GIC FIQR - 36 rozdział ścieków w OB.23 Komora rozdziału na reaktor A02 23 GIC FIQR - 37 rozdział ścieków w OB.23 Komora rozdziału na reaktor A03 23 GIC - 37 Kontrola jakości ścieków dopływających do bioreaktorów 23 QIR ph - 38 pomiar w OB. 23 Komora rozdziału temp Szafy zasilająco - sterownicze Dla pomp pompowni głównej zaprojektowano szafy zasilająco sterownicze, które będą zainstalowane w pomieszczeniu rozdzielni głównej w OB.81 Budynek administracyjny (parter): 21RS1 21RS2 21RW Szafa zasilająco sterownicza trzech pomp (wykonanie wg projektu) - z połączeniami kablowymi do pomp Szafa zasilająco sterownicza trzech pomp (wykonanie wg projektu) - z połączeniami kablowymi do pomp Szafa zasilająco sterownicza urządzeń wentylacji (dostawa wykonawcy wentylacji) - z instalacjami elektrycznymi do istniejących urządzeń wentylacyjnych BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. maj

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków

Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Henrykowie do przepustowości Qśr.d=300 m 3 /d.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo