PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory) - modernizacja filtrów podwójna filtracja, lampa UV oraz zasilanie energetyczne wraz ze sterowaniem ADRES OBIEKTU: Legnica, ul. Nowodworska 1 NAZWY I KODY: Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Zakłady uzdatniania wody pitnej - projekt i budowa Modernizacja zakładów Roboty w zakresie instalacji budowlanych ZAMAWIAJĄCY: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1, Legnica AUTORZY: Marek Dziopa Jan Banach Jadwiga Rześniowiecka Grażyna Przepłata-Haczyńska Adam Piersiak Wiesław Kopiński Mirosław Sosnowski SPIS ZAWARTOŚCI: I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia II-A. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia II-B. Szczegółowe wymagania Zamawiającego III. Część informacyjna Marzec 2014

2 I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia Wymagana przepustowość Zakładu Produkcji Wody (ZPW) Wymagana jakość wody uzdatnionej Wykaz gwarancji Ogólny zakres działań Wymagane zużycie wody na płukanie filtra Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Opis Projektu, w ramach którego jest realizowane zadanie Ogólny stan gospodarki wodnej na terenie miasta Legnica Aktualny pobór wody surowej na ZPW Przybków Aktualna jakość wody Aktualna jakođ wodz surowej y pompowni infiltarczjnzch Wyniki badań wykonanych na potrzeby PFU Analiza stanu istniejącego obiektów Zakładu Produkcji Wody Istniejąca technologia Ujęcie wody Zakład Produkcji Wody Zbiorniki przeciwuderzeniowe z komorą zasuw Rurociągi wewntrzne Zbiorniki podfiltrowe, wody czystej i pompownia II stopnia Chlorownia Urządzenia elektryczne Uwagi dla Wykonawcy Horyzonty czasowe Wykorzystane opracowania Zapoznawanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Całkowite zapoznanie się z wymaganiami Zamawiającego Zaznajomienie się z ogólną sytuacją Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zakresu inwestycji

3 4.1 Ujęcie wody (Pompownia Przewałowa) Wymagania technologiczne Wymagania zagospodarowania terenu, drogowe i architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Pompownia Infiltracyjna nr Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Zagospodarowanie terenu ZPW Rozbiórki Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania drogowe i zagospodarowania terenu Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Budynek Główny ZPW (Monoblok) Wymagania technologiczne Wieże aeracyjne - urządzenia nowe Sprężarki - urządzenia nowe Komory kontaktowe - modernizacja Filtry - modernizacja Płukanie filtrów Dmuchawy do płukania filtrów - urządzenia nowe Pompownia II-go stopnia Dostawa i montaż lampy UV Instalacja poboru wody do badań jakościowych Wymagania inne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA... 38

4 4.5 Zbiornik wody płuczącej Wymagania technologiczne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Układ chlorowania Zbiornik wód popłucznych Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Zbiorniki przeciwuderzeniowe z komorą zasuw Budynek chlorowni Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Centralna wymiennikownia Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Stary Zakład Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Zagospodarowanie odpadów Niektóre określenia podstawowe... 52

5 1. Zakres przedmiotu zamówienia Zakres Robót objętych niniejszym opracowaniem stanowi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Zakładu Produkcji Wody Przybków w Legnicy do wydajności: Q = m 3 /d = ~1670 m 3 /h. Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa zaopatrzenia użytkowników sieci wodociągowej w wodę pitną pod względem jakościowym oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych 2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia Wymagana przepustowość Zakładu Produkcji Wody (ZPW) Wymaga się, aby wydajność ZPW zaprojektować i wykonać na wydajność do: Q = m 3 /d = ~1670 m 3 /h Wymagana jakość wody uzdatnionej Przyjęta technologia powinna zagwarantować osiągnięcie łącznie z pkt następujących parametrów jakości wody: Żelazo nie więcej niż, 180 µg/l = 0,18 mg/l Mangan nie więcej niż 45 µg/l = 0,045 mg/l Pozostałe wymagania względem jakości wody uzdatnionej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z dnia 29 kwietnia 2010 r) Wykaz Gwarancji W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszego zamówienia Wykaz Gwarancji zamieszczony w poniższej Tabeli. Parametr Wartość/ Jednostka Termin gwarancji/ Rękojmi Gwarancja 36 m-cy - Czas dojazdu serwisu w okresie do 24 godz. 36 m-cy - gwarancji Dobowa wydajność układu m 3 /d 36 m-cy - uzdatniania Średnia godzinowa wydajność m 3 /h 36 m-cy - układu uzdatniania Żelazo po układzie uzdatniania 180 µg/l 36 m-cy - Mangan po układzie uzdatniania 45 µg/l 36 m-cy - Pozostałe wymagania fizykochemiczne wody, w tym mikrobiologiczne wody po układzie uzdatniania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61. Poz.417) 36 m-cy - Odstępstwa/ Tolerancja

6 2.3. Ogólny zakres działań W chwili obecnej z uwagi na przewymiarowanie stacji w stosunku do obecnego i przyszłościowego zapotrzebowania na wodę należy wykonać przebudowę istniejącego obiektu w celu dopasowania do obecnych rozbiorów oraz prognozy na najbliższe lata. Zmianie podlegać będzie system napowietrzania wody, system filtracji, układ płukania filtrów. Przewidziano również dodatkową dezynfekcję wody falami UV. Przewidziano również wymianę systemu zabezpieczania przed uderzeniem hydraulicznym. Zamawiający wymaga wykonania następującej technologii uzdatniania: napowietrzanie otwarte połączone z korektą ph uspokojenie i odgazowanie wody w komorach kontaktowych. dwustopniowa filtracja na filtrach otwartych piaskowych i na złożu aktywnym dezynfekcja wody poprzez lampy UV W proponowanym układzie woda surowa po istniejącym układzie infiltracji i tłoczona za pomocą istniejących pompowni na ujęciu będzie kierowana na nowe kaskady napowietrzające zlokalizowane w budynku filtrów. Następnie woda spływać będzie grawitacyjnie poprzez komorę reakcji na filtry otwarte, gdzie zostanie poddana procesowi odżelaziania oraz za pomocą projektowanej pompowni pośredniej na drugi stopień filtracji - odmanganiania. Po filtrach woda kierowana będzie do istniejącego zbiornika retencyjnego, skąd za pomocą pomp II podawana będzie do sieci miejskiej. Na rurociągu przesyłowym z II stopnia filtracji do zbiornika retencyjnego zainstalowane zostanie urządzenie do dezynfekcji wody falami ultrafioletowymi. Przewidziano pozostawienie istniejącego układu dezynfekcji wody za pomocą chloru gazowego Wymagane zużycie wody na płukanie filtra Zużycie wody na płukanie filtra nie może przekraczać 2% aktualnej produkcji wody przez ten filtr liczone w jego cyklu. Zużycie wody na płukanie zostanie potwierdzone w trakcie Prób Końcowych dla Robót. 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 3.1. Opis Projektu, w ramach którego jest realizowane zadanie Przedmiot zamówienia dotyczy zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Głównym celem Projektu jest: - dostarczenie mieszkańcom Legnicy wody pitnej o jakości wymaganej przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, - uporządkowanie gospodarki ściekowej w celu ograniczenia ładunku zanieczyszczeń zrzucanych do odbiornika z rejonu Legnicy, - stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Projekt jest przedsięwzięciem współfinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej.

7 3.2. Ogólny stan gospodarki wodnej na terenie miasta Legnica System zaopatrzenia Legnicy w wodę składa się z ZPW Przybków który zasila sieć wodociągową. Cały system wodociągowy zaopatruje w wodę ok mieszkańców, a średnie zapotrzebowanie dobowe sieci miejskiej w 2012 r. (łącznie ze stratami wody w sieci i wodą na płukanie sieci) m 3 /d Aktualny pobór wody surowej na ZPW Przybków Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynoszą m 3 /d zgodnie z pozwoleniem. Tabela 1 Podstawowe dane eksploatacyjne ujęcia. Rzędna terenu Aktualna Wydajność Ujęcie Rok powstania ujęcia zdolność stacji produkcyjna uzdatniania m npm m 3 /h m 3 /h ZPW Przybków r Ujęcie ma pozwolenie wodno-prawne nr OŚ.Le I /4/2001 z 2001 roku. Qśr d roczne = m 3 /d dla wody ujmowanej poprzez ujęcie powierzchniowe brzegowe w km rzeki Kaczawy, w celu zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę.

8 3.4. Aktualna jakość wody Aktualna jakość wody surowej z pompowni infiltracyjnej Pozwolenia wodno-prawne jest ważne do dnia r. Wyniki badań laboratorium LPWiK Tabela 2 Poziom stężenia wybranych parametrów fizykochemicznych w wodzie surowej studnie infiltracyjne 1 i półrocze I Pompownia I nr 1 (starty) Pompownia I nr 2 (nowy) 2012 półrocze II Pompownia I nr 1 (starty) Pompownia I nr 2 (nowy) 2013 półrocze I Pompownia I nr 1 (starty) Pompownia I nr 2 (nowy) zapach barwa [mg/l] ph wolny CO2 [mg/l] zasadowość [mmol/l] twardość [mg/l] jon amonowy [mg/l] Fe [µg/l] Mn [µg/l] utleni alność Przewod ność [µs/cm] średnia 7,5 7,54 10, , min z0 5 7,09 8,8 2,8 224 <0,12 <17 70 brak 481 max 10 8,33 11, , średnia 16 7,28 17,6 3, , min z0 10 6,95 15, , brak 534 max 25 8,12 19,8 3, , zapach barwa [mg/l] ph wolny CO2 [mg/l] zasadowość [mmol/l] twardość [mg/l] jon amonowy [mg/l] Fe [µg/l] Mn [µg/l] utleni alność Przewod ność [µs/cm] średnia 7,27 10,78 2, ,14 36, min z0 5 7,09 8,8 2, <0,12 < brak 445 max 7,61 12,76 2, , średnia 16 7,25 2, , min z0 10 7,07 18,92 2,4 219 <0, brak 510 max 20 7, , zapach barwa [mg/l] ph wolny CO2 [mg/l] zasadowość [mmol/l] twardość [mg/l] jon amonowy [mg/l] Fe [µg/l] Mn [µg/l] utleni alność Przewod ność [µs/cm] średnia 7,31 2, , min z0 5 7, ,5 186 <0,12 <17 60 brak 416 max 7,4 2, , średnia 12 7,1 18, , min z0 5 6,92 14, , brak 530 max 20 7, , Stężenie chlorków w wodzie po infiltracji wynosi mg/l Wyniki badań wykonanych na potrzeby PFU W trakcie badań technologicznych wykonanych na potrzeby koncepcji w 2012 i 2013r. wykonano analizę fizyko chemiczną wody aktualnie tłoczonej do ZPW. Analizę wykonano w zakresie niezbędnym dla scharakteryzowania jakości wody i sposobu jej uzdatniania. Z badań wynika, że wodę ze starego ujęcia Studnia infiltracyjna nr 1 można scharakteryzować jako wodę o organicznym zapachu i barwie wynoszącej od 5 do 10 mg/l. Odczyn wody jest lekko zasadowy i wynosi 7,09-8,33 ph. Woda zawiera od 8,8 do 12,76 mg/dm 3 wolnego dwutlenku węgla. Zasadowość wody jest na poziomie i wynosi od 2,15 do 2,8 mmol/l. Twardość wody na poziomie średnim i wynosi od 186 do 320 mg CaCO 3 /dm 3. Woda charakteryzuje się niskim stężeniem związków azotowych (azot amonowy jest na poziomie poniżej 0,5 mg/dm 3 ). Stężenie żelaza nie jest wysokie i wynosi <17-47 µ g/dm 3. Stężenie manganu na poziomie 60 do 390 µg/dm 3. Stopień zmineralizowania wynosi µs/cm. Wodę nowego ujęcia Studni infiltracyjnej nr 2 można scharakteryzować jako wodę o organicznym zapachu i barwie 5-25 mg/l. Odczyn wody jest lekko kwaśny do lekko zasadowego i wynosi 6,92-8,12 ph. Woda zawiera od 14,08 do 22 mg/dm 3 wolnego dwutlenku węgla. Zasadowość wody jest na poziomie i wynosi od 2,4 do 3,2 mmol/l. Twardość wody na poziomie średnim i wynosi od 196 do 255 mg CaCO 3 /dm 3. Woda charakteryzuje się niskim stężeniem związków azotowych (azot amonowy jest na poziomie od <0,12 do 0,99 mg/dm 3 ). Stężenie żelaza nie jest wysokie i

9 wynosi µ g/dm 3. Stężenie manganu na poziomie od 400 do 1063 µg/dm 3. Stopień zmineralizowania wynosi µs/cm. tabela nr 3 Jakość wody wysyłanej do sieci miejskiej - pompownia Monoblok II półrocze 2012 WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE Lp. Badany parametr Jednostka Zawartość w wodzie LPWiK S.A. * 1. Barwa mg /dm 3 Pt 5 2. Mętność NTU 0,21 Polskiej** akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian NDS wg normy 1 Unii Europ. akceptowalna przez konsumentów i brak nienormalnej zmiany akceptowalna przez konsumentów i brak nienormalnej zmiany 3. Stężenie jonów wodoru (ph) 8,00 6,5-9,5 6,5 9,5 4. Przewodność w 25 0 C µs/cm 455/25 0 C Zapach z1s (chlor) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian akceptowalna przez konsumentów i brak nienormalnej zmiany 6. Amonowy jon mg /dm 3 <0,12 1) 0,50 0,5 7. Azotany mg /dm 3 3, Azotyny mg /dm 3 <0,002 1) 0,5 0,5 9. Chlor wolny mg /dm 3 0,068 2) 0,1 0,3-10. Mangan µg /dm 3 <32 1) Żelazo µg /dm 3 <17 1) Twardość ogólna CaCO 3 mg /dm Magnez mg /dm 3 22, Siarczany mg /dm 3 52, Utlenialność z KMnO 4 mg /dm 3 0,7 5, Chrom µg /dm 3 <6,0 1) Kadm µg /dm 3 <0,6 1) Miedź mg /dm 3 <0,015 1) 2,0 2,0 19. Nikiel µg /dm 3 4, Ołów µg /dm 3 7,

10 21. Suma THM μg /dm 3 19,3 3) Suma pestycydów μg /dm 3 <0,40 1,3) 0,50 0,50 BAKTERIOLOGIA 23. Escherichia coli jtk/100ml Enterokoki kałowe jtk/100ml Bakterie grupy coli jtk/100ml Clostridium perfringens jtk/100ml Ogólna liczba bakterii w 22 ±2 0 C jtk/1ml 0 bez nieprawidłowych zmian - TWARDOŚĆ WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA LEGNICY w II półroczu 2012 Stopnie Stopnie Rodzaj wody mval/dm 3 mmol/dm 3 mgcaco 3/dm 3 niemieckie francuskie Średnio twarda 4,46 2, ,39 22,3 I półrocze 2013 WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE Lp. Badany parametr Jednostka Zawartość w wodzie LPWiK S.A. * 1. Barwa mg /l Pt 5 2. Mętność NTU 0,43 Polskiej** akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian NDS wg normy 1 Unii Europ. akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 3. Stężenie jonów wodoru (ph) 8,1/20,0 0 C 6,5-9,5 6,5 9,5 4. Przewodność elektrycznaw 25 0 C µs/cm 443/25,1 0 C Zapach Z1S (chlor) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 6. Amonowy jon mg /l <0,1 1) 0,50 0,50 7. Azotany mg /l 2, Azotyny mg /l <0,002 1) 0,5 0,50 9. Chlor wolny mg /l 0,22 2) 0,1 0,3-10. Mangan µg /l < Żelazo µg /l <20 1) Twardość ogólna CaCO 3 mg /l

11 13. Magnez mg /l 19, Siarczany mg /l Utlenialność z KMnO 4 mg /l 0,5 5, Chrom µg /l 10, Kadm µg /l 0,8 5 5,0 18. Miedź mg /l <0,015 1) 2,0 2,0 19. Nikiel µg /l 4, Ołów µg /l 8, Suma THM μg /l <16,0 1) Suma WWA μg /l <0,024 1) 0,10 0, Suma pestycydów μg /l <0,40 1) 0,50 0,50 BAKTERIOLOGIA 24. Escherichia coli jtk/100ml Enterokoki kałowe jtk/100ml Bakterie grupy coli jtk/100ml Clostridium perfringens jtk/100ml Ogólna liczba bakterii w 22 ±2 0 C jtk/1ml 0 bez nieprawidłowych zmian - TWARDOŚĆ WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA LEGNICY w I półroczu 2013 Stopnie Stopnie Rodzaj wody mval/l mmol/l mgcaco 3/l niemieckie francuskie Średnio twarda 4,45 2, ,45 22,2 Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić i zweryfikować przyjmowane dane. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni posiadane wyniki laboratoryjne. 3.5 Analiza stanu istniejącego obiektów Zakładu Produkcji Wody Istniejąca technologia Woda ujmowana jest ze studni infiltracyjnych i przetłaczana pompami na stację uzdatniania. Woda napowietrzana jest na otwartych rusztach rurowych, proces napowietrzania wspomagany jest poprzez rozbryzgowy spadek wody do komory kontaktowej. Z komory kontaktowej woda przepływa grawitacyjnie poprzez filtry (odżelaziacze) żwirowe do zbiornika wody uzdatnionej, skąd pompami II stopnia przetłaczana jest do sieci miejskiej. Dezynfekcja wody podawanej do sieci miejskiej prowadzona jest chlorem gazowym bezpośrednio przed zbiornikiem wody czystej.

12 Ujęcie wody Ujęcie wody położone jest na południowy zachód od Legnicy. Wybudowane zostało do 1989 roku. W latach dobudowana została nowa część Zakładu Produkcji Wody (Monoblok), którą następnie w 1989 roku włączono do eksploatacji. Woda po sztucznej infiltracji na stawach ujmowana jest systemem studni szybowych i lewarów i wyprowadzana do zbiorczych studni, skąd przepompowywana jest na Zakład Produkcji Wody celem dalszego uzdatniania. Studnie szybowe i system lewarów wybudowane były do roku Stawy infiltracyjne wybudowane były do 1989 roku. Na terenie ujęcia infiltracyjnego znajduje się 10 stawów w tym: Stawy na terenie starego ujęcia: I, II, III, IV, V. Stawy na terenie nowego ujęcia: VI, VII, VIII, IX, X. Ponadto znajdują się otwory obserwacyjne: 6 piezometrów PI-PVI Zakład Produkcji Wody Zakład Produkcji Wody zlokalizowany jest przy ulicy Nowodworskiej 1 (rzędna terenu m n.p.m.) Na terenie Zakładu znajdują się: ujęcie infiltracyjne, pompownia przewałowa, pompownie infiltracyjne, chlorownia, stacja filtrów (Monoblok), zbiorniki terenowe, komory zasuw.

13 MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: POMPOWNIA INFILTRACYJNA NR 1 POMPOWNIA INFILTRACYJNA NR 2 Pompownia Budynek rozdzielni energetycznej POMPOWNIA PRZEWAŁOWA Pompownia właściwa Budynek sit Budynek dyspozytora i pom. socjalne ZBIORNIKI P.U. I KOMORY ZASUW Budynek zasuw Zbiorniki przeciwuderzeniowe BUDYNEK CHLOROWNI Magazyn chloru Obiekt neutralizacji chloru Chlorownia budynek główny MONOBLOK Budynek filtrów Pompownia II Budynek aeracji Budynek osadników 13

14 Monoblok (Hala Filtrów) W skład Monobloku wchodzą cztery oddzielne budynki zróżnicowane pod względem pełnionej funkcji. Pompownia II zespolona z budynkami stacji trafo. Składa się z części podziemnej i naziemnej. Podziemna to wanna żelbetowa złożona z trzech 14

15 zdylatowanych części. Fundamenty żelbetowe monolityczne. Część naziemna o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej żelbetowej. Stropy z płyt kanałowych, ściany murowane z elementów drobnowymiarowych, stropodach z płyt żebrowych wsparty na belkach strunobetonowych. Nad pompownia użyto płyt żebrowych podświetlikowych. Dach pokryty papą. Budynek wyposażony w instalacje wentylacyjną, elektryczną, wod-kan i c.o. Powierzchnia użytkowa ,50m 2 Kubatura cz. podziemnej ,00m 3 Kubatura cz. naziemnej ,00m 3 Budynek filtrów mieści się w zblokowanym układzie głównego obiektu technologicznego, stanowi ogniwo pośrednie między osadnikami i pompownią. Budynek składa się z czterech zespołów filtrów usytuowanych na zbiornikach wody czystej. Każdy filtr składa się z dwóch komór. Każda komora posiada wymiary: długość ok. 14, 5 m; szerokość ok. 2,5 m; wysokość ok. 3,5 m do góry płyty drenażowej (+ przestrzeń pod drenażowa ok. 1,05 m). Obecnie pracuje 10 filtrów o powierzchni 74,5 m 2 każdy. Filtr wypełniony jest wpracowanym piasku kwarcowym. Zespoły te tworzą zdylatowane wzajemnie obiekty monolityczne przedzielone galeriami rurociągów. Zewnętrzne galerie tworzą ściany filtrów i ściany osłonowe. W przedniej części obiektów poszczególne bloki filtrów łączy na całej szerokości obiektu komora ssawna pompowni. Konstrukcja obiektu szkieletowa monolityczna żelbetowa. Konstrukcja dachu z 15

16 dźwigarów strunobetonowych opartych na słupach żelbetowych prefabrykowanych, stropy z płyt kanałowych, dach przykryty płytami korytkowymi pokrytymi papą. Powierzchnia zabudowy ,00m 2 Powierzchnia użytkowa ,40m 2 Kubatura ,60m 3 Budynek osadników 16

17 Powierzchnia zabudowy ,00m 2 Powierzchnia użytkowa ,50m 2 Kubatura ,70m 3 Po przeprowadzonych badań makroskopowych stwierdza się, że stan techniczny istniejącej stolarki okiennej w postaci witrolitów, jest stanem awaryjnym, elementy uległy dezintegracji oraz utraciły swoje właściwości izolacyjne i estetyczne. Konstrukcja żelbetowa szkieletowa budynku jest nie naruszona i nie zagraża bezpieczeństwu budynku. Pompownia II : Powierzchnia użytkowa ,50m 2 Kubatura cz. podziemnej ,00m 3 Kubatura cz. naziemnej ,00m 3 Budynek filtrów: Powierzchnia zabudowy ,00m 2 Powierzchnia użytkowa ,40m 2 Kubatura ,60m 3 Budynek aeracji i osadników: Powierzchnia zabudowy ,00m 2 Powierzchnia użytkowa ,50m 2 Kubatura ,70m 3 RAZEM: Powierzchnia zabudowy ,30m 2 Powierzchnia użytkowa ,40m 2 Kubatura ,30m Zbiorniki przeciwuderzeniowe z komorą zasuw Obiekt usytuowany na rurociągach wody czystej wychodzących z Pompowni II w północnej części ZPW Przybków. 17

18 Budynek zasuw -. Część podziemna stanowi wannę żelbetową, ściany części naziemnej murowane z pustaków ceramicznych, dach żelbetowy monolityczny o konstrukcji żebrowopłytowej pokryty papą. Budynek ocieplony styropianem grubość 6cm. Powierzchnia zabudowy - 115,0m 2 Powierzchnia użytkowa - 96,0m 2 Kubatura - 387,5m 3 Zbiorniki przeciwuderzeniowe część podziemna konstrukcja żelbetowa monolityczna, 4 stalowe zbiorniki w kształcie walca posadowione na komorach żelbetowych z wykształconymi filarami. Zbiorniki ocieplone wełną mineralną, elewacja z blachy fałdowej aluminiowej. Budynek wyposażony w instalacje elektryczne, automatyczne, wentylacyjne oraz odgromowe. Konstrukcja żelbetowa szkieletowa budynku jest nie naruszona i nie zagraża bezpieczeństwu budynku Rurociągi wewnętrzne rurociągi doprowadzające wodę surową do Monobloku, o średnic DN1000 rurociągi prowadzące wodę surową z osadników na filtry o średnicach DN1000 drenaż grzybkowy: dysze z PP ze szczeliną 0,5 mm 4104 szt.na filtr ze złączkami M 20, złoże filtracyjne - żwir kwarcowy o granulacji: 2,0 ' 10,0 mm o miąższości 0,4 m; 0,8 ' 1,4 mm o miąższości 1,2 m,: - warstwa podtrzymująca: żwir kwarcowy o granulacji : 2,0 10,0 mm o miąższości 0,4 m - złoże właściwe: 0,8 1,4 mm o miąższości 1,2 m układ odprowadzania wód popłucznych z filtrów DN600 i zasuwą odcinającą, układ doprowadzania powietrza do płukania do filtrów rurociągi DN200 z zasuwami odcinającymi filtry układ doprowadzania wody do płukania do filtrów rurociąg DN600 z zasuwą odcinającą doprowadzenie wody na filtry DN 500 odprowadzenie wody z filtrów DN400 18

19 Zbiorniki podfiltrowe, wody czystej i pompownia II stopnia. Woda z filtrów rurociągami D400 poprzez rurociąg D1200 dopływa do zbiornika wody czystej o pojemności m 3, skąd grawitacyjnie poprzez rurociąg DN1200 odpływa do zbiorników podfiltrowych o pojemności 1800 m 3 i komór sawnych pomp II stopnia. Woda za pomocą pomp pompowni II stopnia tłoczona jest do miejskiej sieci wodociągowej Tabela 4 Parametry zespołów pompowych. Pompa II Nr.1 Nr. 5 Nr. 6 Typ 25 B B B 50 Producent Wa.-Fa-Pomp Wa.-Fa-Pomp Wa.-Fa-Pomp Nr fabr/rok 85662/ / Wydajność Q [m 3 /h ] Podnoszenie H [mh 2 0] 38 36,5 52 Silnik Typ 25g315M4B 25g315M4B Se 355 M4 Moc f k W J Obroty l obr/min. ] Napięcie/Prąd [V/ A ] A 380 Dmuchawy Stacja wyposażona jest w dmuchawę produkcji Kaeser oraz dmuchawę starego typu. Dmuchawy zlokalizowane są w pomieszczeniu pompowni II stopnia. Powietrze na filtry podawane jest kolektorem DN500 Tabela 5 Parametry dmuchaw. DMUCHAWA N r 1 Nr 2 Typ RG3NA/6.1 HBC950C (Kaeser) nr fabr/rok / /2008 Wydajność [ m 3 /min.] 8 3, ,33 SILNIK Typ KMDR 315MX2NS numer/rok prod. brak UC/0810/ Obroty [ obrjmin. ] Napięcie [ V ] Moc [ k W ]

20 Pompy wody do płukania filtrów Tabela 6: Parametry pompy wody do płukania filtrów. Pompa Typ MY 500 B 001 Producent Nr fabr./rok /1980 Wydajność Q [m 3 / h ] 2250 Podnoszenie H f m H 2 0] 15,8 Silnik Typ AHU NrfabrJrok 1980 Moc [ k W ] 160 Obroty [obr./min.] 740 Napięcie/Prąd [ V / A ] 380 Agregaty pompowe zamontowano na stanowiskach w pompowni II stopnia Chlorownia Chlorownia znajduje się w oddzielnych budynkach zlokalizowanych w pobliżu stawów infiltracyjnych Urządzenia elektryczne Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne na ZPW Przybków były wybudowane około lat temu. Ze względu na planowaną wydajność stacji produkcji wody, zostały one mocno przewymiarowane w stosunku do rzeczywistych potrzeb stacji. Rozdzielnice SN i nn znajdujące się na ZPW są sprawne, lecz ze względu na rok produkcji są w chwili obecnej urządzeniami archaicznymi. Pomieszczenia, w których znajdują się rozdzielnice, są dostosowane do ich wielkości, co powoduje duże koszty utrzymania (m.in. ogrzania) tych pomieszczeń. Jedyną rozdzielnicą wykonaną zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami, jest rozdzielnica RGNN Stary Zakład, wykonana w technologii modułowej na bazie produktów firmy General Electric. 20

21 Zdjęcie 1. Rozdzielnica RG 20kV Monoblok Zdjęcie 2. Rozdzielnica RG 20kV Monoblok nieczynne zasilanie z GPZ Górka 21

22 Zdjęcie 3. Rozdzielnica RG 6kV Monoblok Zdjęcie 4. Rozdzielnica RGNN Stary Zakład 22

23 Transformatory zastosowane w systemie energetycznym stacji są wielokrotnie przewymiarowane, co powoduje, iż generują one duże straty mocy w stosunku do mocy rzeczywiście wykorzystywanej do produkcji wody. Wiele z istniejących kabli energetycznych SN i nn jest uszkodzonych, a część z nich jest wielokrotnie łączona za pomocą muf kablowych. Obniża to ich niezawodność i zwiększa koszty eksploatacji. Większość kabli SN ułożonych do stacji transformatorowych w budynkach zakładu wymaga wymiany, lub szczegółowych pomiarów w celu oceny ich przydatności do dalszego użycia. Brakuje zasilania awaryjnego dla poszczególnych budynków stacji. Wszystkie agregaty prądotwórcze są przestarzałe, zatem trudno ocenić, czy wytrzymają pracę ciągłą w okresie dłuższym niż kilka godzin. ZPW zasilany jest liniami kablowymi z kierunku GPZ Pawłowice. Jedna z linii zasilających (L243) jest połączona z GPZ Górka, lecz nie ma zgody ZE Legnica na zasilanie ZPW z tego kierunku. Układ taki powoduje, że w przypadku poważnej awarii w GPZ Pawłowice, zakład może zostać pozbawiony dostaw energii elektrycznej. System energetyczny ZPW Przybków wymaga gruntownej przebudowy w celu usprawnienia działania i zwiększenia pewności zasilania. 3.6 Uwagi dla Wykonawcy Osiągniecie założonych parametrów musi być spełnione przy: - maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów, - eksploatacji istniejących obiektów w czasie trwania prac i prowadzenie robót w sposób bezpieczny dla ciągłości procesów technologicznych i bez zagrożeń dla parametrów jakościowych wody, - minimalizacji kosztów inwestycyjnych, - minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Przedstawione powyżej problemy zidentyfikowane przez Zamawiającego należy traktować jako informacje dla Wykonawcy. Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. 3.7 Horyzonty czasowe Termin wykonania zamówienia - 27 m-cy od wejścia w życie umowy, w tym: -1 m-c data rozpoczęcia prac, -14 m-cy czas na ukończenie, -12 m-cy okres zgłaszania wad Wykorzystane opracowania Do wykonania niniejszego PFU wykorzystano następujące opracowania: - Studium Wykonalności czerwiec 2013 r., - Badania jakościowe wody oraz technologiczne wody z ujęć infiltracyjnych ZPW Przybków 23

24 3.9 Zapoznawanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: wymaganiami Zamawiającego, ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp., warunkami na Terenie Budowy Całkowite zapoznanie się z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub jest według niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, że: zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmujących Program funkcjonalno-użytkowy i Warunki Ogólne i szczególne Umowy i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; zwizytował i dokonał inspekcji Placu Budowy Robót i jego otoczenia w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót; Zaznajomienie się z ogólną sytuacją Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zakresu inwestycji 4.1 Ujęcie wody (Pompownia Przewałowa) Wymagania technologiczne Na obecnym etapie modernizacji nie przewiduje się żadnych prac Wymagania zagospodarowania terenu, drogowe i architektonicznokonstrukcyjne Na obecnym etapie modernizacji nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac Wymagania elektryczne Na obecnym etapie modernizacji nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac Wymagania AKPiA Na obecnym etapie modernizacji nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac. 24

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie RAPORT Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH UZDATNIANIA WODY Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie 1 Raport z badań pilotażowych uzdatniania wody przeprowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie CEL BADAŃ PILOTAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31 EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -

Bardziej szczegółowo

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES i CEL OPRACOWANIA 3.0. DANE WYJŚCIOWE

OPIS TECHNICZNY 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES i CEL OPRACOWANIA 3.0. DANE WYJŚCIOWE 16 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji technologicznych i sanitarnych dla przedsięwzięcia: BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ w Dębnie 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Filtracja wody. -10cm. -15cm. -50cm - 50 cm

Filtracja wody. -10cm. -15cm. -50cm - 50 cm Filtracja wody Napowietrzona woda kierowana będzie z aeratora na filtry, z natężeniem do 50 m 3 /h. Filtracja wykonywana będzie na 3 szt. równoległych istniejących filtrach ciśnieniowych o średnicy 1400

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę PRZEBUDOWA ARMATURY FILTRÓW PIASKOWYCH W ZAKŁADZIE MOKRY DWÓR Opracował: Sławomir Borowik... Sprawdził zespół:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki CZĘŚĆ I Podstawy teoretyczne uzdatniania wód podziemnych; Systemy napowietrzania; Zagadnienia eksploatacji pomp; Automatyzacja procesów uzdatniania wody CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114819-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Lemierzyce. Lokalizacja: Lemierzyce, działka nr 13/4. CPV: 45232430-5 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka na dz.nr 628/1, gm.uścimów. BRANŻA SANITARNA Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat

Bardziej szczegółowo

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU Lp 1 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAZWA ELEMENTU Filtr samopłuczący, grawitacyjny DynaSand dostosowany do pracy ze złożem katalitycznym, kompletny z króćcami do połączeń kołnierzowych, rurkami pomiarowymi, pomostem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄGI KOMUNALNE: LIPIENICA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002 ZADANIE: Modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby CO ADRES: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 SOSNOWIEC, ul. Szpitalna 1 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 33 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 34 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla modernizacji technologii uzdatniania wody na Stacji Sporządził Sprawdził Lipiec 2016r. Strona 1 z 5 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 6.3. ZAWORY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM 6.4. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.5. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ 2003/PL/16/P/PE/040

PROGRAM POPRAWY WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ 2003/PL/16/P/PE/040 Unia Europejska PROGRAM POPRAWY WODY PITNEJ DLA 2003/PL/16/P/PE/040 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami

Bardziej szczegółowo

Informacja o Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiszewie.

Informacja o Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiszewie. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 66-440 Skwierzyna ul. Chrobrego 5 tel. 095 772027 fax. 095 7754 REGON 080088780 NIP 596-66-34-48 BANK PKO S.A. I O/ Sk-na Nr 22240359400009746098 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 3. Z jakiego materiału należy wykonać kołnierze luźne w zestawie pompowym i na wymienianych rurociągach ssawnym i tłocznym?

WYJAŚNIENIA NR 3. Z jakiego materiału należy wykonać kołnierze luźne w zestawie pompowym i na wymienianych rurociągach ssawnym i tłocznym? Konin, dnia 24.05.2016 r. WYJAŚNIENIA NR 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację pompowni II stopnia Stacji Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej w Koninie przy ulicy Łąkowej 1. Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zespołu pompowego pompy diagonalnej oraz podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 2 marca 2009 r. Znak sprawy: ZP.I.341-6/09

Oświęcim, dnia 2 marca 2009 r. Znak sprawy: ZP.I.341-6/09 Oświęcim, dnia 2 marca 2009 r. Znak sprawy: ZP.I.341-6/09 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY LUBIEŃ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe filtry ciśnieniowe

Przemysłowe filtry ciśnieniowe Przemysłowe filtry ciśnieniowe Przemysłowe systemy filtracyjne. Od blisko 20 lat firma Watersystem projektuje, dostarcza i montuje przemysłowe stacje uzdatniania wody, przeznaczone do poprawy parametrów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO AOT.R.334.88.2016 Zamość, dnia 31.03.2016 r. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 do Umowy... Temat: Wykonanie Audytów Energetycznych Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.3. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE Automatyczny system płukania Zawory besgo są sterowane

Bardziej szczegółowo

Odżelazianie/odmanganianie/filtry na węglu aktywnym

Odżelazianie/odmanganianie/filtry na węglu aktywnym Odżelazianie/odmanganianie/filtry na węglu aktywnym Przydatne informacje Odżelazianie/odmanganianie/filtracja na węglu aktywnym ograniczenie zawartości żelaza, manganu i związków organicznych w wodzie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. NA ROBOTY BUDOWLANE pn.:

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Wykonanie dwóch nowych studni wierconych

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Żyrardów, 12.03.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica do kanalizacji MPWiK we Wrocławiu 1

Koncepcja przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica do kanalizacji MPWiK we Wrocławiu 1 II. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1. Zakres opracowania. W zakresie konstrukcji budowlanych koncepcja przewiduje budowę lub przebudowę następujących obiektów: adaptację osadników wielolejowych na zbiorniki retencyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja płukania i dezynfekcji

Instrukcja płukania i dezynfekcji Załącznik nr 13 Instrukcja płukania i dezynfekcji 1. Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80). Praktyka AQUANET-u wykazuje, że tylko połączenie wysokiej intensywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym):

Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym): Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym): 4) Przebudowa komory defosfatacji na osadnik wstępny i zbiornik uśredniający. Wewnątrz zbiornika będzie

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Najnowsze technologie MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Materiał ceramiczny jest bardzo odporny na ciśnienie, ciepło, i korozją, ceramiczny element

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA KURKÓW KULOWYCH ZAPOROWYCH DN 500 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne dla zaworów do podłączenia sygnału ciśnienia w regulatorach stosowanych w w.s.c. Spis treści

wymagania techniczne dla zaworów do podłączenia sygnału ciśnienia w regulatorach stosowanych w w.s.c. Spis treści Spis treści 1. Informacje formalne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Wymagania ogólne... 3 4. Charakterystyka zaworu... 4 5. Wymagania materiałowe.... 4 6. Wyposażenie dodatkowe...... 5 7. Wymagania formalne..

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m Płock, dn. 07.02.2014 rok WKŚ-I.6341.61.2013.AS D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY TRZEŚNIÓW

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 02.11.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica:

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Cz.III. 1. Czynnik chłodniczy - R 134a jako wymóg czy może być inny? Odp.1. Zamawiający informuje, że zastosowanie innego czynnika chłodniczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kania Prezes Zarządu Mariusz Kołton Dyrektor Pionu Produkcji. Olkusz, r.

Jarosław Kania Prezes Zarządu Mariusz Kołton Dyrektor Pionu Produkcji. Olkusz, r. Jarosław Kania Prezes Zarządu Mariusz Kołton Dyrektor Pionu Produkcji Olkusz, 20.09.2012 r. His His--toto-ria świadek cza cza--su, światło praw praw--dy, życie pa pa--mięci, nauciel--ka życia, nau-czyczy-ciel

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY PROJEKT B U D O W L A N Y WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI UZDATNIA NIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA KAMPINOS CZĘŚĆ DRUGA AUTOMATYKA (AKPiA) Lokalizacja: Inwestor: GRUNTY WSI SZCZYTNO GMINA KAMPINOS

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY - czyli STRUKTURA ORGANIZACYJNA

KIM JESTEŚMY - czyli STRUKTURA ORGANIZACYJNA KIM JESTEŚMY - czyli STRUKTURA ORGANIZACYJNA Generalny wykonawca inwestycji z zakresu Wod-Kan Kompleksowa realizacja wraz z technologią do uzdatniania wody pitnej Realizacje obiektów gospodarki wodno-ściekowej

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju filtrów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej oraz technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do

Bardziej szczegółowo

TECH WOD Technologia wody i ścieków,

TECH WOD Technologia wody i ścieków, TECH WOD Technologia wody i ścieków, Projektowanie i badania. ul. Truskawkowa 10 61-306 Poznań tel./fax (061) 8798-835 e-mail: tkonarczak@wp.pl Obiekt: Ujęcie wody i stacja uzdatniania Bakałarzewo Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW IP.271.1.2013 Lubsko, dnia 9 maja 2013 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KONTRAKT 4 - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU dla Projektu

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Wilo-Drain 20 TP 80/TP 100 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q/m³/h H/m Budowa Pompa zatapialna do ścieków do zastosowań przemysłowych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Egz. WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, SŁUPCA TEL ,

Egz. WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, SŁUPCA TEL , WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, 62-400 SŁUPCA TEL. +48 505 175 730, E-MAIL: slawomir.lebica@wod-max.pl Temat : PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. BABOSZEWO,

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Filtr siatkowy z podwójnym sitem ze stali nierdzewnej Strona O 4/1

Filtr siatkowy z podwójnym sitem ze stali nierdzewnej Strona O 4/1 FITRY Strona O 2 Automatyczny filtr z funkcją samoczyszczenia Strona O 2/1 zasada działania Strona O 2/2 Strona O 3 budowa i działanie Strona O 3/1 typy filtrów Strona O 3/2 Strona O 4 Filtr siatkowy z

Bardziej szczegółowo

A.CZĘŚĆ OPISOWA. ścieków (Dz.U.nr21, poz.73) polskie normy i przepisy konsultacje międzybranżowe

A.CZĘŚĆ OPISOWA. ścieków (Dz.U.nr21, poz.73) polskie normy i przepisy konsultacje międzybranżowe A.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie stanowi projekt rozbudowy i modernizacji instalacji uzdatniania wody obiegowej dla kompleksu basenów sportowego i rekreacyjnego krytej pływalni Fala w

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEPUSTNIC ZAPOROWO - REGULUJĄCYCH DN 200 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

` WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KLASYCZNYCH REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ DO MONTAŻU W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH W.S.C. wersja: r.

` WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KLASYCZNYCH REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ DO MONTAŻU W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH W.S.C. wersja: r. wersja: 10.2015 r. strona 2/7 Spis treści 1. Zakres pracy.... 3 2. Przeznaczenie.... 3 3. Wymagania ogólne.... 3 4. Regulator różnicy ciśnień.... 4 5. Wymagania materiałowe.... 5 6. Wyposażenie fabryczne....

Bardziej szczegółowo

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32 Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32-1 - 1. Zasada działania Za- i odpowietrzniki odprowadzają powietrze lub gazy z urządzeń lub rurociągów. Za- i odpowietrzniki należą do armatur sterowanych pływakiem.

Bardziej szczegółowo