PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory) - modernizacja filtrów podwójna filtracja, lampa UV oraz zasilanie energetyczne wraz ze sterowaniem ADRES OBIEKTU: Legnica, ul. Nowodworska 1 NAZWY I KODY: Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Zakłady uzdatniania wody pitnej - projekt i budowa Modernizacja zakładów Roboty w zakresie instalacji budowlanych ZAMAWIAJĄCY: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1, Legnica AUTORZY: Marek Dziopa Jan Banach Jadwiga Rześniowiecka Grażyna Przepłata-Haczyńska Adam Piersiak Wiesław Kopiński Mirosław Sosnowski SPIS ZAWARTOŚCI: I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia II-A. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia II-B. Szczegółowe wymagania Zamawiającego III. Część informacyjna Marzec 2014

2 I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia Wymagana przepustowość Zakładu Produkcji Wody (ZPW) Wymagana jakość wody uzdatnionej Wykaz gwarancji Ogólny zakres działań Wymagane zużycie wody na płukanie filtra Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Opis Projektu, w ramach którego jest realizowane zadanie Ogólny stan gospodarki wodnej na terenie miasta Legnica Aktualny pobór wody surowej na ZPW Przybków Aktualna jakość wody Aktualna jakođ wodz surowej y pompowni infiltarczjnzch Wyniki badań wykonanych na potrzeby PFU Analiza stanu istniejącego obiektów Zakładu Produkcji Wody Istniejąca technologia Ujęcie wody Zakład Produkcji Wody Zbiorniki przeciwuderzeniowe z komorą zasuw Rurociągi wewntrzne Zbiorniki podfiltrowe, wody czystej i pompownia II stopnia Chlorownia Urządzenia elektryczne Uwagi dla Wykonawcy Horyzonty czasowe Wykorzystane opracowania Zapoznawanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Całkowite zapoznanie się z wymaganiami Zamawiającego Zaznajomienie się z ogólną sytuacją Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zakresu inwestycji

3 4.1 Ujęcie wody (Pompownia Przewałowa) Wymagania technologiczne Wymagania zagospodarowania terenu, drogowe i architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Pompownia Infiltracyjna nr Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Zagospodarowanie terenu ZPW Rozbiórki Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania drogowe i zagospodarowania terenu Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Budynek Główny ZPW (Monoblok) Wymagania technologiczne Wieże aeracyjne - urządzenia nowe Sprężarki - urządzenia nowe Komory kontaktowe - modernizacja Filtry - modernizacja Płukanie filtrów Dmuchawy do płukania filtrów - urządzenia nowe Pompownia II-go stopnia Dostawa i montaż lampy UV Instalacja poboru wody do badań jakościowych Wymagania inne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA... 38

4 4.5 Zbiornik wody płuczącej Wymagania technologiczne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Układ chlorowania Zbiornik wód popłucznych Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Zbiorniki przeciwuderzeniowe z komorą zasuw Budynek chlorowni Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Centralna wymiennikownia Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Stary Zakład Wymagania technologiczne Wymagania instalacyjne Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne Wymagania elektryczne Wymagania AKPiA Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Zagospodarowanie odpadów Niektóre określenia podstawowe... 52

5 1. Zakres przedmiotu zamówienia Zakres Robót objętych niniejszym opracowaniem stanowi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Zakładu Produkcji Wody Przybków w Legnicy do wydajności: Q = m 3 /d = ~1670 m 3 /h. Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa zaopatrzenia użytkowników sieci wodociągowej w wodę pitną pod względem jakościowym oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych 2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia Wymagana przepustowość Zakładu Produkcji Wody (ZPW) Wymaga się, aby wydajność ZPW zaprojektować i wykonać na wydajność do: Q = m 3 /d = ~1670 m 3 /h Wymagana jakość wody uzdatnionej Przyjęta technologia powinna zagwarantować osiągnięcie łącznie z pkt następujących parametrów jakości wody: Żelazo nie więcej niż, 180 µg/l = 0,18 mg/l Mangan nie więcej niż 45 µg/l = 0,045 mg/l Pozostałe wymagania względem jakości wody uzdatnionej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z dnia 29 kwietnia 2010 r) Wykaz Gwarancji W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszego zamówienia Wykaz Gwarancji zamieszczony w poniższej Tabeli. Parametr Wartość/ Jednostka Termin gwarancji/ Rękojmi Gwarancja 36 m-cy - Czas dojazdu serwisu w okresie do 24 godz. 36 m-cy - gwarancji Dobowa wydajność układu m 3 /d 36 m-cy - uzdatniania Średnia godzinowa wydajność m 3 /h 36 m-cy - układu uzdatniania Żelazo po układzie uzdatniania 180 µg/l 36 m-cy - Mangan po układzie uzdatniania 45 µg/l 36 m-cy - Pozostałe wymagania fizykochemiczne wody, w tym mikrobiologiczne wody po układzie uzdatniania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61. Poz.417) 36 m-cy - Odstępstwa/ Tolerancja

6 2.3. Ogólny zakres działań W chwili obecnej z uwagi na przewymiarowanie stacji w stosunku do obecnego i przyszłościowego zapotrzebowania na wodę należy wykonać przebudowę istniejącego obiektu w celu dopasowania do obecnych rozbiorów oraz prognozy na najbliższe lata. Zmianie podlegać będzie system napowietrzania wody, system filtracji, układ płukania filtrów. Przewidziano również dodatkową dezynfekcję wody falami UV. Przewidziano również wymianę systemu zabezpieczania przed uderzeniem hydraulicznym. Zamawiający wymaga wykonania następującej technologii uzdatniania: napowietrzanie otwarte połączone z korektą ph uspokojenie i odgazowanie wody w komorach kontaktowych. dwustopniowa filtracja na filtrach otwartych piaskowych i na złożu aktywnym dezynfekcja wody poprzez lampy UV W proponowanym układzie woda surowa po istniejącym układzie infiltracji i tłoczona za pomocą istniejących pompowni na ujęciu będzie kierowana na nowe kaskady napowietrzające zlokalizowane w budynku filtrów. Następnie woda spływać będzie grawitacyjnie poprzez komorę reakcji na filtry otwarte, gdzie zostanie poddana procesowi odżelaziania oraz za pomocą projektowanej pompowni pośredniej na drugi stopień filtracji - odmanganiania. Po filtrach woda kierowana będzie do istniejącego zbiornika retencyjnego, skąd za pomocą pomp II podawana będzie do sieci miejskiej. Na rurociągu przesyłowym z II stopnia filtracji do zbiornika retencyjnego zainstalowane zostanie urządzenie do dezynfekcji wody falami ultrafioletowymi. Przewidziano pozostawienie istniejącego układu dezynfekcji wody za pomocą chloru gazowego Wymagane zużycie wody na płukanie filtra Zużycie wody na płukanie filtra nie może przekraczać 2% aktualnej produkcji wody przez ten filtr liczone w jego cyklu. Zużycie wody na płukanie zostanie potwierdzone w trakcie Prób Końcowych dla Robót. 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 3.1. Opis Projektu, w ramach którego jest realizowane zadanie Przedmiot zamówienia dotyczy zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica". Głównym celem Projektu jest: - dostarczenie mieszkańcom Legnicy wody pitnej o jakości wymaganej przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, - uporządkowanie gospodarki ściekowej w celu ograniczenia ładunku zanieczyszczeń zrzucanych do odbiornika z rejonu Legnicy, - stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Projekt jest przedsięwzięciem współfinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej.

7 3.2. Ogólny stan gospodarki wodnej na terenie miasta Legnica System zaopatrzenia Legnicy w wodę składa się z ZPW Przybków który zasila sieć wodociągową. Cały system wodociągowy zaopatruje w wodę ok mieszkańców, a średnie zapotrzebowanie dobowe sieci miejskiej w 2012 r. (łącznie ze stratami wody w sieci i wodą na płukanie sieci) m 3 /d Aktualny pobór wody surowej na ZPW Przybków Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynoszą m 3 /d zgodnie z pozwoleniem. Tabela 1 Podstawowe dane eksploatacyjne ujęcia. Rzędna terenu Aktualna Wydajność Ujęcie Rok powstania ujęcia zdolność stacji produkcyjna uzdatniania m npm m 3 /h m 3 /h ZPW Przybków r Ujęcie ma pozwolenie wodno-prawne nr OŚ.Le I /4/2001 z 2001 roku. Qśr d roczne = m 3 /d dla wody ujmowanej poprzez ujęcie powierzchniowe brzegowe w km rzeki Kaczawy, w celu zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę.

8 3.4. Aktualna jakość wody Aktualna jakość wody surowej z pompowni infiltracyjnej Pozwolenia wodno-prawne jest ważne do dnia r. Wyniki badań laboratorium LPWiK Tabela 2 Poziom stężenia wybranych parametrów fizykochemicznych w wodzie surowej studnie infiltracyjne 1 i półrocze I Pompownia I nr 1 (starty) Pompownia I nr 2 (nowy) 2012 półrocze II Pompownia I nr 1 (starty) Pompownia I nr 2 (nowy) 2013 półrocze I Pompownia I nr 1 (starty) Pompownia I nr 2 (nowy) zapach barwa [mg/l] ph wolny CO2 [mg/l] zasadowość [mmol/l] twardość [mg/l] jon amonowy [mg/l] Fe [µg/l] Mn [µg/l] utleni alność Przewod ność [µs/cm] średnia 7,5 7,54 10, , min z0 5 7,09 8,8 2,8 224 <0,12 <17 70 brak 481 max 10 8,33 11, , średnia 16 7,28 17,6 3, , min z0 10 6,95 15, , brak 534 max 25 8,12 19,8 3, , zapach barwa [mg/l] ph wolny CO2 [mg/l] zasadowość [mmol/l] twardość [mg/l] jon amonowy [mg/l] Fe [µg/l] Mn [µg/l] utleni alność Przewod ność [µs/cm] średnia 7,27 10,78 2, ,14 36, min z0 5 7,09 8,8 2, <0,12 < brak 445 max 7,61 12,76 2, , średnia 16 7,25 2, , min z0 10 7,07 18,92 2,4 219 <0, brak 510 max 20 7, , zapach barwa [mg/l] ph wolny CO2 [mg/l] zasadowość [mmol/l] twardość [mg/l] jon amonowy [mg/l] Fe [µg/l] Mn [µg/l] utleni alność Przewod ność [µs/cm] średnia 7,31 2, , min z0 5 7, ,5 186 <0,12 <17 60 brak 416 max 7,4 2, , średnia 12 7,1 18, , min z0 5 6,92 14, , brak 530 max 20 7, , Stężenie chlorków w wodzie po infiltracji wynosi mg/l Wyniki badań wykonanych na potrzeby PFU W trakcie badań technologicznych wykonanych na potrzeby koncepcji w 2012 i 2013r. wykonano analizę fizyko chemiczną wody aktualnie tłoczonej do ZPW. Analizę wykonano w zakresie niezbędnym dla scharakteryzowania jakości wody i sposobu jej uzdatniania. Z badań wynika, że wodę ze starego ujęcia Studnia infiltracyjna nr 1 można scharakteryzować jako wodę o organicznym zapachu i barwie wynoszącej od 5 do 10 mg/l. Odczyn wody jest lekko zasadowy i wynosi 7,09-8,33 ph. Woda zawiera od 8,8 do 12,76 mg/dm 3 wolnego dwutlenku węgla. Zasadowość wody jest na poziomie i wynosi od 2,15 do 2,8 mmol/l. Twardość wody na poziomie średnim i wynosi od 186 do 320 mg CaCO 3 /dm 3. Woda charakteryzuje się niskim stężeniem związków azotowych (azot amonowy jest na poziomie poniżej 0,5 mg/dm 3 ). Stężenie żelaza nie jest wysokie i wynosi <17-47 µ g/dm 3. Stężenie manganu na poziomie 60 do 390 µg/dm 3. Stopień zmineralizowania wynosi µs/cm. Wodę nowego ujęcia Studni infiltracyjnej nr 2 można scharakteryzować jako wodę o organicznym zapachu i barwie 5-25 mg/l. Odczyn wody jest lekko kwaśny do lekko zasadowego i wynosi 6,92-8,12 ph. Woda zawiera od 14,08 do 22 mg/dm 3 wolnego dwutlenku węgla. Zasadowość wody jest na poziomie i wynosi od 2,4 do 3,2 mmol/l. Twardość wody na poziomie średnim i wynosi od 196 do 255 mg CaCO 3 /dm 3. Woda charakteryzuje się niskim stężeniem związków azotowych (azot amonowy jest na poziomie od <0,12 do 0,99 mg/dm 3 ). Stężenie żelaza nie jest wysokie i

9 wynosi µ g/dm 3. Stężenie manganu na poziomie od 400 do 1063 µg/dm 3. Stopień zmineralizowania wynosi µs/cm. tabela nr 3 Jakość wody wysyłanej do sieci miejskiej - pompownia Monoblok II półrocze 2012 WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE Lp. Badany parametr Jednostka Zawartość w wodzie LPWiK S.A. * 1. Barwa mg /dm 3 Pt 5 2. Mętność NTU 0,21 Polskiej** akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian NDS wg normy 1 Unii Europ. akceptowalna przez konsumentów i brak nienormalnej zmiany akceptowalna przez konsumentów i brak nienormalnej zmiany 3. Stężenie jonów wodoru (ph) 8,00 6,5-9,5 6,5 9,5 4. Przewodność w 25 0 C µs/cm 455/25 0 C Zapach z1s (chlor) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian akceptowalna przez konsumentów i brak nienormalnej zmiany 6. Amonowy jon mg /dm 3 <0,12 1) 0,50 0,5 7. Azotany mg /dm 3 3, Azotyny mg /dm 3 <0,002 1) 0,5 0,5 9. Chlor wolny mg /dm 3 0,068 2) 0,1 0,3-10. Mangan µg /dm 3 <32 1) Żelazo µg /dm 3 <17 1) Twardość ogólna CaCO 3 mg /dm Magnez mg /dm 3 22, Siarczany mg /dm 3 52, Utlenialność z KMnO 4 mg /dm 3 0,7 5, Chrom µg /dm 3 <6,0 1) Kadm µg /dm 3 <0,6 1) Miedź mg /dm 3 <0,015 1) 2,0 2,0 19. Nikiel µg /dm 3 4, Ołów µg /dm 3 7,

10 21. Suma THM μg /dm 3 19,3 3) Suma pestycydów μg /dm 3 <0,40 1,3) 0,50 0,50 BAKTERIOLOGIA 23. Escherichia coli jtk/100ml Enterokoki kałowe jtk/100ml Bakterie grupy coli jtk/100ml Clostridium perfringens jtk/100ml Ogólna liczba bakterii w 22 ±2 0 C jtk/1ml 0 bez nieprawidłowych zmian - TWARDOŚĆ WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA LEGNICY w II półroczu 2012 Stopnie Stopnie Rodzaj wody mval/dm 3 mmol/dm 3 mgcaco 3/dm 3 niemieckie francuskie Średnio twarda 4,46 2, ,39 22,3 I półrocze 2013 WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE Lp. Badany parametr Jednostka Zawartość w wodzie LPWiK S.A. * 1. Barwa mg /l Pt 5 2. Mętność NTU 0,43 Polskiej** akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian NDS wg normy 1 Unii Europ. akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 3. Stężenie jonów wodoru (ph) 8,1/20,0 0 C 6,5-9,5 6,5 9,5 4. Przewodność elektrycznaw 25 0 C µs/cm 443/25,1 0 C Zapach Z1S (chlor) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 6. Amonowy jon mg /l <0,1 1) 0,50 0,50 7. Azotany mg /l 2, Azotyny mg /l <0,002 1) 0,5 0,50 9. Chlor wolny mg /l 0,22 2) 0,1 0,3-10. Mangan µg /l < Żelazo µg /l <20 1) Twardość ogólna CaCO 3 mg /l

11 13. Magnez mg /l 19, Siarczany mg /l Utlenialność z KMnO 4 mg /l 0,5 5, Chrom µg /l 10, Kadm µg /l 0,8 5 5,0 18. Miedź mg /l <0,015 1) 2,0 2,0 19. Nikiel µg /l 4, Ołów µg /l 8, Suma THM μg /l <16,0 1) Suma WWA μg /l <0,024 1) 0,10 0, Suma pestycydów μg /l <0,40 1) 0,50 0,50 BAKTERIOLOGIA 24. Escherichia coli jtk/100ml Enterokoki kałowe jtk/100ml Bakterie grupy coli jtk/100ml Clostridium perfringens jtk/100ml Ogólna liczba bakterii w 22 ±2 0 C jtk/1ml 0 bez nieprawidłowych zmian - TWARDOŚĆ WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA LEGNICY w I półroczu 2013 Stopnie Stopnie Rodzaj wody mval/l mmol/l mgcaco 3/l niemieckie francuskie Średnio twarda 4,45 2, ,45 22,2 Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić i zweryfikować przyjmowane dane. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni posiadane wyniki laboratoryjne. 3.5 Analiza stanu istniejącego obiektów Zakładu Produkcji Wody Istniejąca technologia Woda ujmowana jest ze studni infiltracyjnych i przetłaczana pompami na stację uzdatniania. Woda napowietrzana jest na otwartych rusztach rurowych, proces napowietrzania wspomagany jest poprzez rozbryzgowy spadek wody do komory kontaktowej. Z komory kontaktowej woda przepływa grawitacyjnie poprzez filtry (odżelaziacze) żwirowe do zbiornika wody uzdatnionej, skąd pompami II stopnia przetłaczana jest do sieci miejskiej. Dezynfekcja wody podawanej do sieci miejskiej prowadzona jest chlorem gazowym bezpośrednio przed zbiornikiem wody czystej.

12 Ujęcie wody Ujęcie wody położone jest na południowy zachód od Legnicy. Wybudowane zostało do 1989 roku. W latach dobudowana została nowa część Zakładu Produkcji Wody (Monoblok), którą następnie w 1989 roku włączono do eksploatacji. Woda po sztucznej infiltracji na stawach ujmowana jest systemem studni szybowych i lewarów i wyprowadzana do zbiorczych studni, skąd przepompowywana jest na Zakład Produkcji Wody celem dalszego uzdatniania. Studnie szybowe i system lewarów wybudowane były do roku Stawy infiltracyjne wybudowane były do 1989 roku. Na terenie ujęcia infiltracyjnego znajduje się 10 stawów w tym: Stawy na terenie starego ujęcia: I, II, III, IV, V. Stawy na terenie nowego ujęcia: VI, VII, VIII, IX, X. Ponadto znajdują się otwory obserwacyjne: 6 piezometrów PI-PVI Zakład Produkcji Wody Zakład Produkcji Wody zlokalizowany jest przy ulicy Nowodworskiej 1 (rzędna terenu m n.p.m.) Na terenie Zakładu znajdują się: ujęcie infiltracyjne, pompownia przewałowa, pompownie infiltracyjne, chlorownia, stacja filtrów (Monoblok), zbiorniki terenowe, komory zasuw.

13 MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: POMPOWNIA INFILTRACYJNA NR 1 POMPOWNIA INFILTRACYJNA NR 2 Pompownia Budynek rozdzielni energetycznej POMPOWNIA PRZEWAŁOWA Pompownia właściwa Budynek sit Budynek dyspozytora i pom. socjalne ZBIORNIKI P.U. I KOMORY ZASUW Budynek zasuw Zbiorniki przeciwuderzeniowe BUDYNEK CHLOROWNI Magazyn chloru Obiekt neutralizacji chloru Chlorownia budynek główny MONOBLOK Budynek filtrów Pompownia II Budynek aeracji Budynek osadników 13

14 Monoblok (Hala Filtrów) W skład Monobloku wchodzą cztery oddzielne budynki zróżnicowane pod względem pełnionej funkcji. Pompownia II zespolona z budynkami stacji trafo. Składa się z części podziemnej i naziemnej. Podziemna to wanna żelbetowa złożona z trzech 14

15 zdylatowanych części. Fundamenty żelbetowe monolityczne. Część naziemna o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej żelbetowej. Stropy z płyt kanałowych, ściany murowane z elementów drobnowymiarowych, stropodach z płyt żebrowych wsparty na belkach strunobetonowych. Nad pompownia użyto płyt żebrowych podświetlikowych. Dach pokryty papą. Budynek wyposażony w instalacje wentylacyjną, elektryczną, wod-kan i c.o. Powierzchnia użytkowa ,50m 2 Kubatura cz. podziemnej ,00m 3 Kubatura cz. naziemnej ,00m 3 Budynek filtrów mieści się w zblokowanym układzie głównego obiektu technologicznego, stanowi ogniwo pośrednie między osadnikami i pompownią. Budynek składa się z czterech zespołów filtrów usytuowanych na zbiornikach wody czystej. Każdy filtr składa się z dwóch komór. Każda komora posiada wymiary: długość ok. 14, 5 m; szerokość ok. 2,5 m; wysokość ok. 3,5 m do góry płyty drenażowej (+ przestrzeń pod drenażowa ok. 1,05 m). Obecnie pracuje 10 filtrów o powierzchni 74,5 m 2 każdy. Filtr wypełniony jest wpracowanym piasku kwarcowym. Zespoły te tworzą zdylatowane wzajemnie obiekty monolityczne przedzielone galeriami rurociągów. Zewnętrzne galerie tworzą ściany filtrów i ściany osłonowe. W przedniej części obiektów poszczególne bloki filtrów łączy na całej szerokości obiektu komora ssawna pompowni. Konstrukcja obiektu szkieletowa monolityczna żelbetowa. Konstrukcja dachu z 15

16 dźwigarów strunobetonowych opartych na słupach żelbetowych prefabrykowanych, stropy z płyt kanałowych, dach przykryty płytami korytkowymi pokrytymi papą. Powierzchnia zabudowy ,00m 2 Powierzchnia użytkowa ,40m 2 Kubatura ,60m 3 Budynek osadników 16

17 Powierzchnia zabudowy ,00m 2 Powierzchnia użytkowa ,50m 2 Kubatura ,70m 3 Po przeprowadzonych badań makroskopowych stwierdza się, że stan techniczny istniejącej stolarki okiennej w postaci witrolitów, jest stanem awaryjnym, elementy uległy dezintegracji oraz utraciły swoje właściwości izolacyjne i estetyczne. Konstrukcja żelbetowa szkieletowa budynku jest nie naruszona i nie zagraża bezpieczeństwu budynku. Pompownia II : Powierzchnia użytkowa ,50m 2 Kubatura cz. podziemnej ,00m 3 Kubatura cz. naziemnej ,00m 3 Budynek filtrów: Powierzchnia zabudowy ,00m 2 Powierzchnia użytkowa ,40m 2 Kubatura ,60m 3 Budynek aeracji i osadników: Powierzchnia zabudowy ,00m 2 Powierzchnia użytkowa ,50m 2 Kubatura ,70m 3 RAZEM: Powierzchnia zabudowy ,30m 2 Powierzchnia użytkowa ,40m 2 Kubatura ,30m Zbiorniki przeciwuderzeniowe z komorą zasuw Obiekt usytuowany na rurociągach wody czystej wychodzących z Pompowni II w północnej części ZPW Przybków. 17

18 Budynek zasuw -. Część podziemna stanowi wannę żelbetową, ściany części naziemnej murowane z pustaków ceramicznych, dach żelbetowy monolityczny o konstrukcji żebrowopłytowej pokryty papą. Budynek ocieplony styropianem grubość 6cm. Powierzchnia zabudowy - 115,0m 2 Powierzchnia użytkowa - 96,0m 2 Kubatura - 387,5m 3 Zbiorniki przeciwuderzeniowe część podziemna konstrukcja żelbetowa monolityczna, 4 stalowe zbiorniki w kształcie walca posadowione na komorach żelbetowych z wykształconymi filarami. Zbiorniki ocieplone wełną mineralną, elewacja z blachy fałdowej aluminiowej. Budynek wyposażony w instalacje elektryczne, automatyczne, wentylacyjne oraz odgromowe. Konstrukcja żelbetowa szkieletowa budynku jest nie naruszona i nie zagraża bezpieczeństwu budynku Rurociągi wewnętrzne rurociągi doprowadzające wodę surową do Monobloku, o średnic DN1000 rurociągi prowadzące wodę surową z osadników na filtry o średnicach DN1000 drenaż grzybkowy: dysze z PP ze szczeliną 0,5 mm 4104 szt.na filtr ze złączkami M 20, złoże filtracyjne - żwir kwarcowy o granulacji: 2,0 ' 10,0 mm o miąższości 0,4 m; 0,8 ' 1,4 mm o miąższości 1,2 m,: - warstwa podtrzymująca: żwir kwarcowy o granulacji : 2,0 10,0 mm o miąższości 0,4 m - złoże właściwe: 0,8 1,4 mm o miąższości 1,2 m układ odprowadzania wód popłucznych z filtrów DN600 i zasuwą odcinającą, układ doprowadzania powietrza do płukania do filtrów rurociągi DN200 z zasuwami odcinającymi filtry układ doprowadzania wody do płukania do filtrów rurociąg DN600 z zasuwą odcinającą doprowadzenie wody na filtry DN 500 odprowadzenie wody z filtrów DN400 18

19 Zbiorniki podfiltrowe, wody czystej i pompownia II stopnia. Woda z filtrów rurociągami D400 poprzez rurociąg D1200 dopływa do zbiornika wody czystej o pojemności m 3, skąd grawitacyjnie poprzez rurociąg DN1200 odpływa do zbiorników podfiltrowych o pojemności 1800 m 3 i komór sawnych pomp II stopnia. Woda za pomocą pomp pompowni II stopnia tłoczona jest do miejskiej sieci wodociągowej Tabela 4 Parametry zespołów pompowych. Pompa II Nr.1 Nr. 5 Nr. 6 Typ 25 B B B 50 Producent Wa.-Fa-Pomp Wa.-Fa-Pomp Wa.-Fa-Pomp Nr fabr/rok 85662/ / Wydajność Q [m 3 /h ] Podnoszenie H [mh 2 0] 38 36,5 52 Silnik Typ 25g315M4B 25g315M4B Se 355 M4 Moc f k W J Obroty l obr/min. ] Napięcie/Prąd [V/ A ] A 380 Dmuchawy Stacja wyposażona jest w dmuchawę produkcji Kaeser oraz dmuchawę starego typu. Dmuchawy zlokalizowane są w pomieszczeniu pompowni II stopnia. Powietrze na filtry podawane jest kolektorem DN500 Tabela 5 Parametry dmuchaw. DMUCHAWA N r 1 Nr 2 Typ RG3NA/6.1 HBC950C (Kaeser) nr fabr/rok / /2008 Wydajność [ m 3 /min.] 8 3, ,33 SILNIK Typ KMDR 315MX2NS numer/rok prod. brak UC/0810/ Obroty [ obrjmin. ] Napięcie [ V ] Moc [ k W ]

20 Pompy wody do płukania filtrów Tabela 6: Parametry pompy wody do płukania filtrów. Pompa Typ MY 500 B 001 Producent Nr fabr./rok /1980 Wydajność Q [m 3 / h ] 2250 Podnoszenie H f m H 2 0] 15,8 Silnik Typ AHU NrfabrJrok 1980 Moc [ k W ] 160 Obroty [obr./min.] 740 Napięcie/Prąd [ V / A ] 380 Agregaty pompowe zamontowano na stanowiskach w pompowni II stopnia Chlorownia Chlorownia znajduje się w oddzielnych budynkach zlokalizowanych w pobliżu stawów infiltracyjnych Urządzenia elektryczne Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne na ZPW Przybków były wybudowane około lat temu. Ze względu na planowaną wydajność stacji produkcji wody, zostały one mocno przewymiarowane w stosunku do rzeczywistych potrzeb stacji. Rozdzielnice SN i nn znajdujące się na ZPW są sprawne, lecz ze względu na rok produkcji są w chwili obecnej urządzeniami archaicznymi. Pomieszczenia, w których znajdują się rozdzielnice, są dostosowane do ich wielkości, co powoduje duże koszty utrzymania (m.in. ogrzania) tych pomieszczeń. Jedyną rozdzielnicą wykonaną zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami, jest rozdzielnica RGNN Stary Zakład, wykonana w technologii modułowej na bazie produktów firmy General Electric. 20

21 Zdjęcie 1. Rozdzielnica RG 20kV Monoblok Zdjęcie 2. Rozdzielnica RG 20kV Monoblok nieczynne zasilanie z GPZ Górka 21

22 Zdjęcie 3. Rozdzielnica RG 6kV Monoblok Zdjęcie 4. Rozdzielnica RGNN Stary Zakład 22

23 Transformatory zastosowane w systemie energetycznym stacji są wielokrotnie przewymiarowane, co powoduje, iż generują one duże straty mocy w stosunku do mocy rzeczywiście wykorzystywanej do produkcji wody. Wiele z istniejących kabli energetycznych SN i nn jest uszkodzonych, a część z nich jest wielokrotnie łączona za pomocą muf kablowych. Obniża to ich niezawodność i zwiększa koszty eksploatacji. Większość kabli SN ułożonych do stacji transformatorowych w budynkach zakładu wymaga wymiany, lub szczegółowych pomiarów w celu oceny ich przydatności do dalszego użycia. Brakuje zasilania awaryjnego dla poszczególnych budynków stacji. Wszystkie agregaty prądotwórcze są przestarzałe, zatem trudno ocenić, czy wytrzymają pracę ciągłą w okresie dłuższym niż kilka godzin. ZPW zasilany jest liniami kablowymi z kierunku GPZ Pawłowice. Jedna z linii zasilających (L243) jest połączona z GPZ Górka, lecz nie ma zgody ZE Legnica na zasilanie ZPW z tego kierunku. Układ taki powoduje, że w przypadku poważnej awarii w GPZ Pawłowice, zakład może zostać pozbawiony dostaw energii elektrycznej. System energetyczny ZPW Przybków wymaga gruntownej przebudowy w celu usprawnienia działania i zwiększenia pewności zasilania. 3.6 Uwagi dla Wykonawcy Osiągniecie założonych parametrów musi być spełnione przy: - maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów, - eksploatacji istniejących obiektów w czasie trwania prac i prowadzenie robót w sposób bezpieczny dla ciągłości procesów technologicznych i bez zagrożeń dla parametrów jakościowych wody, - minimalizacji kosztów inwestycyjnych, - minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Przedstawione powyżej problemy zidentyfikowane przez Zamawiającego należy traktować jako informacje dla Wykonawcy. Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. 3.7 Horyzonty czasowe Termin wykonania zamówienia - 27 m-cy od wejścia w życie umowy, w tym: -1 m-c data rozpoczęcia prac, -14 m-cy czas na ukończenie, -12 m-cy okres zgłaszania wad Wykorzystane opracowania Do wykonania niniejszego PFU wykorzystano następujące opracowania: - Studium Wykonalności czerwiec 2013 r., - Badania jakościowe wody oraz technologiczne wody z ujęć infiltracyjnych ZPW Przybków 23

24 3.9 Zapoznawanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: wymaganiami Zamawiającego, ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp., warunkami na Terenie Budowy Całkowite zapoznanie się z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub jest według niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, że: zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmujących Program funkcjonalno-użytkowy i Warunki Ogólne i szczególne Umowy i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; zwizytował i dokonał inspekcji Placu Budowy Robót i jego otoczenia w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót; Zaznajomienie się z ogólną sytuacją Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zakresu inwestycji 4.1 Ujęcie wody (Pompownia Przewałowa) Wymagania technologiczne Na obecnym etapie modernizacji nie przewiduje się żadnych prac Wymagania zagospodarowania terenu, drogowe i architektonicznokonstrukcyjne Na obecnym etapie modernizacji nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac Wymagania elektryczne Na obecnym etapie modernizacji nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac Wymagania AKPiA Na obecnym etapie modernizacji nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac. 24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo