WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Katowice, dn r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych z wyposażeniem Nr sprawy : ZP BN W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej odpowiedzi : Pakiet 3 1. Poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje, żeby materac był podzielony na sekcje? Prosimy o podanie oczekiwanej ilości komór materaca. Odp.: Zamawiający wymaga aby materac był podzielony na sekcje. Materac powinien posiadać minimum 21 komór. 2. Poz. 6,7 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia parametrów przez akredytowane laboratorium? Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. Dotyczy SIWZ: 3. Czy Zamawiający w pkt. II). 4 i 5 SIWZ oraz VI).6 SIWZ (dot. dołączenia do oferty certyfikatu CE) doda sformułowanie nie dotyczy urządzeń, które nie są wyrobami medycznymi? Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. Dotyczy Załącznika nr 9 - projekt umowy: 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wymogu określonego w 3 ust. 8 projektu umowy na następujący: W okresie gwarancji Wykonawca w przypadku powtarzających się napraw, w ilości powyżej 3 napraw tego samego podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego podzespołu na nowy, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych jednorazowego i wielorazowego użytku. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu określonego w 3 ust. 4 projektu umowy na następujący: Okres naprawy lub wymiany wadliwych części nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Przedłużenie tego okresu może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego. 6. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację 5 ust. 1 projektu umowy na: W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. Kary umowne naliczane są za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy. 7. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu 5 ust. 4 projektu umowy na: W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. str. 1

2 8. Prosimy o modyfikację 7 ust. 2 projektu umowy na: W przypadku opóźnienia w dostarczeniu i montażu przedmiotu umowy powyżej 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do działania, w terminie 30 dni od zaistnienia opóźnienia. 9. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu reakcji serwisu na max 72h w dni robocze. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym. 11. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu powyżej którego należy wstawić urządzenie zastępcze do 7 dni roboczych. 12. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów 3 ust. 11 na: Wykonawca deklaruje zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na podstawie odrębnej umowy Wnosimy o wykreślenie całego 6 z projektu umowy. Zapisy dotyczące podwykonawców zamieszczone w umowie dotyczą (zgodnie z zapisami ustawy PZP) podwykonawstwa w zakresie dostaw i usług, ale w postępowaniach na roboty budowlane. Odp. na pytania nr 4 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 14. Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac powietrzny, zmiennociśnieniowy wykonany z miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składający się z 16 komór powietrznych, posiadający sekcję statyczną pod głową, w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach, rozmiar materaca 84x200x10cm±1cm, materac w formie nakładki na szpitalny materac piankowy posiadający pasy do mocowania na materacu piankowym, waga materaca - max. 4kg, materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny o wymiarach 248 x 160 x 100 mm i wadze max. 2,7kg, z wbudowanym kablem zasilającym, zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, posiadający wskaźniki: pracy materaca i niskiego ciśnienia z sygnalizacją świetlną, ciśnienie wytwarzane przez pompę regulowane bezstopniowo w zależności od wagi i pozycji pacjenta, zakres ciśnienia 30-90±5mmHg,materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn każdego stopnia, u pacjentów o wadze do 120 kg, materac wyposażony w funkcję szybkiego spustu powietrza, materac wyposażony w jeden pokrowiec półprzepuszczalny przepuszczający parę wodną, a zatrzymujący ciecze, wykonany z rozciągliwej dzianiny, pokrowiec i materac w tym samym kolorze, celem łatwego kompletowania np. po praniu w pralni, materac posiadający w komplecie 2 przeciwodleżynowe poduszki uniwersalne do pozycjonowania pacjenta, wypełnienie z mikrofibry powleczonej tkaniną mikroporową, zewnętrza warstwa wykonana z dzianiny krytej poliuretanem dwukierunkowo rozciągliwej, delikatnej i miękkiej w dotyku, przepuszczającej powietrze, ognioodpornej. Zewnętrzna warstwa w postaci pokrowca zapinanego na suwak, z możliwością zdjęcia celem prania i dezynfekcji. Możliwość prania pokrowca zewnętrznego w temperaturze do 95 C i wypełnienia w temperaturze do 40 C? Odp.: Nie, zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania dokumentów w postaci wyników badań laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzających właściwości materaca w zakresie: skuteczności w zakresie redukcji ucisku i sił ścinających, jak również wyników badań niezależnego laboratorium potwierdzających właściwości materaca w zakresie: zdolności do obniżania nacisku do poziomu poniżej 30mmHg na całej powierzchni kontaktu i do poziomu poniżej 20mmHg na powierzchni co najmniej 90 %kontaktu u pacjentów o wadze do 80 kg. W świetle obowiązującego prawa deklaracja zgodności oraz powiadomienie lub zgłoszenie wyrobu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, w pełni dopuszcza wyrób do używania w jednostkach służby zdrowia. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(dz. U. z 2009 r. nr 226 poz.1817) nie obejmuje wymaganych w SIWZ dokumentów. Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 16. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia norm certyfikatów ISO oraz ISO dla pokrowca potwierdzonego certyfikatem niezależnego laboratorium? Opisany materac winien posiadać deklarację zgodności CE, oraz powiadomienie lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzające spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych? Dodatkowe wymogi w postaci badań opinii, certyfikatów laboratoryjnych są w naszej ocenie restrykcyjne i znacząco ograniczają określoną w art. 7 ust. 1 ustawy PZP zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 17. Czy materace przeciwodleżynowe mają być wykonane z tworzywa nieprzeźroczystego, które zapewni estetyczny wygląd materaca i zapobiegnie uwidocznieniu zażółknięć i przebarwień materaca np. poprzez środki dezynfekcyjne czy pielęgnacyjne? Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. dotyczy: Łóżka rehabilitacyjne z wyp. oraz szafkami przyłóżkowymi 13 kpl. 18. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm? 19. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm? str. 2

3 20. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 850 x 2000 mm? Odp.: Tak. 21. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi. 22. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na 2 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji? 23. Czy Zamawiający dopuści łóżko spełniające normę IP-54? Odp.: Tak. 24. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie mm? 25. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez panelu nożnego? Odp.: Tak. 26. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami materaca, dostosowującymi się do różnych szerokości materaca, umieszczonymi w leżu w taki sposób, że nie narażają pacjenta na urazy? 27. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wzmocnionej podstawie, o maksymalnym obciążeniu 250 kg, ale bez potwierdzenia z niezależnego podmiotu, gdzie taka opinia nie ma podstaw prawnych. W takich sytuacjach deklaracja zgodności wystawiona przez Producenta jest właściwym dokumentem. 28. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów? dotyczy: Szafka przyłóżkowa 13 szt. 29. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych. 30. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych. 31. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z półki na gazety, jednej szuflady wysuwanej dwustronnie, szafki zamykanej drzwiczkami, otwieranej dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki oraz z dolnej półki wykonanej z blachy lakierowanej proszkowo, osłoniętej z dwóch stron do odkładania obuwia lub innych rzeczy? 32. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową otwieraną dwustronnie, bez konieczności obracania korpusu szafki? Jest to parametr lepszy od wymaganego. Obrotowy korpus szafki posiada jedynie model VITANO z firmy Stiegelmeyer/Stolter. Odpowiedź negatywna może spowodować posądzenie Zamawiającego o nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi w związku z ograniczeniem liczby Oferentów w tym zadaniu. 33. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 520 mm? Odp.: Tak. 34. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie bocznym 1180 mm? Odp.: Tak. 35. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie mm? Odp.: Tak. 36. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów? 37. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez ograniczników na blacie oraz bez uchwytu na szklankę? 38. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad wykonanych z blachy lakierowanej proszkowo na dowolny kolor? 39. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach suwnych? 40. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym za pomocą sprężyny gazowej schowanej w tulei metalowej, lakierowanej proszkowo? dotyczy: Łóżka rehabilitacyjne z wyp. oraz szafkami przyłóżkowymi 15 kpl. 41. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych o wymiarach 3 x 2 cm? Odp.: Tak. 42. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm? 43. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi. 44. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami materaca, dostosowującymi się do różnych szerokości materaca, umieszczonymi w leżu w taki sposób, że nie narażają pacjenta na urazy? 45. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnionymi płytą HPL? Odp.: Tak. 46. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, str. 3

4 wypełnionymi płytą HPL? Odp.: Tak. 47. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramami szczytów zintegrowanymi z płytą za pomocą płaskowników metalowych? Odp.: Tak. 48. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta? 49. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką montowana na stałe o wymiarach oczek 5 x 5 cm? Odp.: Tak. 50. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów? dotyczy: Szafka przyłóżkowa 15 szt. 51. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych. 52. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych. 53. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z półki na gazety, jednej szuflady wysuwanej dwustronnie, szafki zamykanej drzwiczkami, otwieranej dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki oraz z dolnej półki wykonanej z blachy lakierowanej proszkowo, osłoniętej z dwóch stron do odkładania obuwia lub innych rzeczy? 54. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową otwieraną dwustronnie, bez konieczności obracania korpusu szafki? Jest to parametr lepszy od wymaganego. Obrotowy korpus szafki posiada jedynie model VITANO z firmy Stiegelmeyer/Stolter. Odpowiedź negatywna może spowodować posądzenie Zamawiającego o nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi w związku z ograniczeniem liczby Oferentów w tym zadaniu. 55. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 520 mm? Odp.: Tak. 56. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie bocznym 1180 mm? Odp.: Tak. 57. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie mm? Odp.: Tak. 58. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów? 59. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez ograniczników na blacie oraz bez uchwytu na szklankę? 60. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad wykonanych z blachy lakierowanej proszkowo na dowolny kolor? 61. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach suwnych? 62. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym za pomocą sprężyny gazowej schowanej w tulei metalowej, lakierowanej proszkowo? dotyczy: Szafka przyłóżkowa 3 szt. 63. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm? 64. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 65 mm? 65. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 560 mm? Odp.: Tak. 66. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 410 mm? 67. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów? 68. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie mm? 69. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach suwnych? Odp.: Tak. 70. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z półki na gazety, jednej szuflady wysuwanej dwustronnie, szafki zamykanej drzwiczkami, otwieranej dwustronnie, z miejscem na 3 str. 4

5 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki oraz z dolnej półki wykonanej z blachy lakierowanej proszkowo, osłoniętej z dwóch stron do odkładania obuwia lub innych rzeczy? 71. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez możliwości zdjęcia górnego blatu? 72. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych. 73. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych. 74. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez pianki w podstawie szafki? 75. Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenie do oferty Certyfikatu CE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy - wytwórca wyrobów medycznych klasy I niesterylnej bez funkcji pomiarowej ( do którego został zakwalifikowany oferowany przez nas sprzęt w postępowaniu ) w celu oznakowania wyrobu znakiem CE przeprowadza samodzielnie ocenę zgodności z zastosowaniem procedury deklaracji zgodności WE oraz sporządza deklarację zgodności. Przeprowadzenie oceny zgodności upoważnia do naniesienia znaku CE na wyrób. W rezultacie sporządzona Deklaracja Zgodności potwierdza spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, oznakowanie wyrobu znakiem CE oraz dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski. Ponadto pragniemy wskazać, iż CE nie jest znakiem certyfikacji. Jednostka notyfikowana wydaje jedynie certyfikat zgodności z wymaganiami określonej dyrektywy ( certyfikat zgodności) a nie certyfikat na oznakowanie CE. W związku z powyższym prosimy o uznanie za wystarczające dołączenie do oferty następujących dokumentów: deklaracji zgodności producenta oraz Zgłoszenie/Powiadomienie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. Dotyczy: PAKIET Nr 1 - Łóżka rehabilitacyjne z wyposażeniem oraz szafkami przyłóżkowymi 13kpl. 76. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego szerokość leża wynosi 900mm? Proponowany parametr różni się tylko o 30mm. Odp.: Tak. 77. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego panel sterowania spełnia wymagania normy IP- 66, a pozostałe elementy IPX4? Proponowane rozwiązanie zabezpiecza podzespoły łóżka przed uszkodzeniem w wyniku zachlapania cieczami. 78. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego regulacja segmentu uda odbywa się w zakresie 0 34 o, a regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-trendelenburga w zakresie +/-15 o? 79. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, w którym elektryczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie 370mm 735mm? Odp.: Tak. 80. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 11, 12 i 13 dopuści łóżko, w którym elektrycznych regulacji dokonuje się za pomocą centralnego panelu sterowania dla personelu oraz przewodowego pilota dla pacjenta? Za pomocą panelu sterowania regulowane SA wszystkie funkcje elektryczne łóżka wraz z pozycjami zaprogramowanymi w jednym przycisku tj, krzesło kardiologiczne, pozycja antyszokowa i CPR, a za pomocą pilota dla pacjenta reguluje się podstawowymi funkcjami, tj. regulacja wysokości, kąta nachylenia pleców i uda oraz funkcja autokontur. Wszystkie panele zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. 81. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w szczyty wykonane z odlewu tworzywowego, dzięki czemu szczyt jest wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne? 82. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w metalowe, lakierowane barierki składane wzdłuż ramy leża, które zabezpieczają pacjenta na całej długości? 83. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w każdym narożniku w krążki jednoosiowe? 84. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w metalowe uchwyty zapobiegające przesuwaniu się materaca? 85. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w cztery antystatyczne koła o średnicy 125mm z centralna i kierunkową blokadą? 86. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z możliwością wyboru koloru wypełnień szczytów, 10 wariantów oraz z ramą lakierowana w kolorze tzw. bieli szpitalnej? 87. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w lakierowany kosz na kaczkę oraz tworzywowe uchwyty na worki urologiczne? Odp.: Tak. str. 5

6 88. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której szkielet wykonany jest z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, a konstrukcja składa się z jednej szuflady górnej oraz dolnej komory zamykanej drzwiczkami z półką na gazety pod górną szufladą? 89. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością ustawienia jej po prawej lub lewej stronie łóżka dzięki umieszczeniu korpusu szafki na czterech podwójnych kołach o średnicy 75mm oraz dwustronnie otwieranej szufladzie i dolnej komorze? 90. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: wysokość 865mm, szerokość 515mm, szerokość przy rozłożonym blacie 1205mm, głębokość 500mm i regulacją wysokości blatu 720mm 1080mm? 91. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat główny i boczny oraz fronty szuflady i drzwiczek komory wykonane z tworzywa HPL o grubości 4mm? 92. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której fronty szuflady i komory wyposażone są w uchwyty metalowe, lakierowane? Odp.: Tak. 93. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której górna szuflada wysuwana jest na prowadnicach ślizgowych bez możliwości zamykania na kluczyk? Odp.: Tak. 94. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana jest sprężyną gazową w metalowej osłonie? Dotyczy: PAKIET Nr 2 - Łóżka rehabilitacyjne z wyposażeniem oraz szafkami przyłóżkowymi 15kpl 95. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego segmenty leża nie są umieszczone wewnątrz ramy, ale oparte są na konstrukcji ramowej? W przypadku, gdy rama łóżka umieszczona jest na zewnątrz dostęp do pacjenta jest utrudniony. 96. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego wymiary zewnętrzne wynoszą: długość całkowita 2180mm, szerokość zarówno bez, jak i z barierkami 990mm, a wymiary leża 2000mm x 900mm? 97. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w cztery jednoosiowe krążki odbojowe? 98. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w metalowe uchwyty zapobiegające przesuwaniu się materaca? 99. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w szczyty wykonane z odlewu tworzywowego, dzięki czemu szczyt jest wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne? 100. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego leże wypełnione jest tworzywowymi, trwałymi panelami ABS o gładkich powierzchniach, dzięki czemu dezynfekcja jest skuteczniejsza i łatwiejsza niż w przypadku metalowej kratki? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego regulacja segmentu uda odbywa się w zakresie 0 34 o? 102. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego elektryczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie 370mm 735mm? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych odbywa się elektrycznie i jest uruchamiana za pomocą panelu centralnego? 104. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w cztery koła o średnicy 125mm z tworzywową osłoną rdzenia koła? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne nie wyposażone w tworzywową osłonę? Konstrukcja nie wymaga zastosowania osłony podwozia. Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z możliwością wyboru koloru wypełnień szczytów, 10 wariantów oraz z ramą lakierowana w kolorze tzw. bieli szpitalnej? 107. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w lakierowany kosz na kaczkę oraz tworzywowe uchwyty na worki urologiczne? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której szkielet wykonany jest z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, a konstrukcja składa się z jednej szuflady górnej oraz dolnej komory zamykanej drzwiczkami z półką na gazety pod górną szufladą? 109. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością ustawienia jej po prawej lub lewej stronie łóżka dzięki umieszczeniu korpusu szafki na czterech podwójnych kołach o średnicy 75mm oraz dwustronnie otwieranej szufladzie i dolnej komorze? str. 6

7 110. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: wysokość 865mm, szerokość 515mm, szerokość przy rozłożonym blacie 1205mm, głębokość 500mm i regulacją wysokości blatu 720mm 1080mm? 111. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat główny i boczny oraz fronty szuflady i drzwiczek komory wykonane z tworzywa HPL o grubości 4mm? 112. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której fronty szuflady i komory wyposażone są w uchwyty metalowe, lakierowane? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której górna szuflada wysuwana jest na prowadnicach ślizgowych bez możliwości zamykania na kluczyk? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana jest sprężyną gazową w metalowej osłonie? Pakiet nr Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w przewodowy, podświetlany pilot zamiast sterownika umieszczonego na elastycznym wysięgniku? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko bez panelu nożnego umożliwiającego podnoszenie i obniżanie poziomu leża? Tę funkcją można realizować za pośrednictwem przewodowego pilota oraz panelu centralnego. Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą górną bez możliwości zamykania na klucz? Odp.: Tak. Pakiet nr Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą górną bez możliwości zamykania na klucz? Odp.: Tak. Pakiet nr Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o wymiarach: wysokość 860 mm, szerokość 510 mm, głębokość 400 mm? 123. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe tylko z blatem bocznym, albo tylko z półką boczną wykonaną z tworzywa ABS? 124. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z blatem bocznym o regulacji wysokości w zakresie mm? 125. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z blatem bocznym wykonanym z tworzywa wielowarstwowego hpl? 126. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe wyposażoną w szufladę o wysuwie dwustronnym, na prowadnicach suwnych? 127. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z blatem głównym nieodejmowanym? 128. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z blatem głównym bez wyprofilowanych brzegów? 129. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronną składającą się z szuflady wysuwanej dwustronnie oraz kontenera zamykanego drzwiczkami (drzwiczki z dwóch stron szafki, aby umożliwić ustawienie z prawej i lewej strony łóżka)? 130. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z dolnym kontenerem zamykanym drzwiczkami, w którym znajduje się wyjmowana metalowa półka, dzieląca kontener na pół? 131. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, malowanej proszkowo? 132. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe bez pianki poliuretanowej w podstawie? Pakiet nr Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 850 mm oraz szerokości 975 mmm wraz z barierkami? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 800 x 1800 mm? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, wypełnionymi płytą tworzywową hpl, bez tworzywowej tabliczki imiennej? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-75? Odp.: Tak. str. 7

8 137. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie mm? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia? Odp.: Tak. Pakiet nr Czy Zamawiający dopuści łóżko spełniające wymagania normy IP 44? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytu nie odejmowanym, którego nie można wykorzystać jako deska reanimacyjna? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi dzielonymi, opuszczanymi, aluminiowymi, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości, z nieznaczną przestrzenią pomiędzy szczytem łóżka, a barierką (nie zintegrowane ze szczytem łóżka)? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne jednoosiowe? Pakiet nr Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1025 mm? 144. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty zamontowane przy jednym segmencie? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w kątomierze? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko którego regulacja odbywa się mechanicznie łóżko hydrauliczne? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie mm? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym regulacja oparcia pleców odbywa się za pośrednictwem sprężyny gazowej (funkcja tożsama z funkcją CPR)? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji? Odp.: Tak Czy Zamawiający dopuści łóżko z anty-trendelenburgiem 12? Odp.: Tak. Pakiet nr Czy Zamawiający wydzieli materace do odrębnego pakietu? Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w załączniku Nr 4 do SIWZ. Powinno być : PAKIET Nr 4 szafka przyłóżkowa z blatem bocznym 3 szt Z upoważnienia Dyrektora SPSKM Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy mgr Ewa Mołek str. 8

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków DZPi Z-271-303/ZP/2013 Kraków, dnia 15 listopada 2013 roku DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOSTAWA ZESTAWU ŁÓŻEK SZPITALNYCH ORAZ SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH NUMER SPRAWY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Radecznica, dn. 14-02-2013r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 XVI.227 /44 / 2014 Gorlice 16.04.2014r. Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Sprawa 31/2014. Postępowanie na dostawę Łóżek rehabilitacyjnych, ortopedycznych szafek przyłóżkowych

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Gorlice dnia r. XVI/227/76/12 Odpowiedzi na zapytania

Gorlice dnia r. XVI/227/76/12 Odpowiedzi na zapytania XVI/227/76/12 Odpowiedzi na zapytania Gorlice dnia 18.12.2012 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego Oddziału Neurologicznego oraz ZOL, Nr sprawy: 90/2012. Łóżko rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/16 Poznań, dnia 08.03.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. Dotyczy: Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych, wózków do transportu pacjentów, podnośnika dla pacjenta

Poznań, dnia r. Dotyczy: Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych, wózków do transportu pacjentów, podnośnika dla pacjenta DZP/69/2018 Poznań, dnia 24.04.2018r. Dotyczy: Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych, wózków do transportu pacjentów, podnośnika dla pacjenta Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: Pakiet NR

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ Górzno, dnia 08 lipca 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie Górzno 63 64-120 Krzemieniewo Do Wszystkich Wykonawców dot. postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, 20.09.2017 r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa łóżek medycznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Kraków, 12 lutego 2016r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-2/16 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych" ODPOWIEDZI NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/30/2014 Łańcut, dnia 14.10.2014r. Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów granicznych / odcinających /

Zestawienie parametrów granicznych / odcinających / Załącznik nr 1 do pisma z dnia 12.08.2011r. znak: SZP-2910-9(28/ZP/11)-11(1 ) Zestawienie parametrów granicznych / odcinających / Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 2 segmentowym szt.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych Toruń, 208.2010 r. L.dz. SSM-XI-73/Z/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: 84/2014 IK/EZP-065/538/2014 Warszawa, dnia 02 grudnia 2014 r.

Znak Sprawy: 84/2014 IK/EZP-065/538/2014 Warszawa, dnia 02 grudnia 2014 r. Znak Sprawy: 84/2014 IK/EZP-065/538/2014 Warszawa, dnia 02 grudnia 2014 r. WYJAŚ i ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-88/./2013 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-88/./2013 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko składane w kolorze niebieskim (kolorystycznie nieco ciemniejsze od jasnoniebieskiego)?

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko składane w kolorze niebieskim (kolorystycznie nieco ciemniejsze od jasnoniebieskiego)? \ Znak: AE/ZP-27-29/15 Tarnów, 2015-05- 12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę szafek przyłóżkowych, łóżek składanych/foteli rozkładanych, łóżek szpitalnych dla

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek medycznych i szafek przyłóżkowych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek medycznych i szafek przyłóżkowych. Toruń, dn. 31 października 2014r. L.dz. SSM.DZP.200.182.2014 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek medycznych i szafek przyłóżkowych. I. W związku

Bardziej szczegółowo

Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:..

Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Znak sprawy: 30/BZLR/ZP/2016 Załącznik nr 1 do umowy ZP/BP/./2016 Dane Wykonawcy: Pełna nazwa:.. Adres: Tel. i fax:.. Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 28/2018/PN Gdańsk, 14 maja 2018 r.

Znak sprawy 28/2018/PN Gdańsk, 14 maja 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 NIP 583-25-80-921 REGON 190306013 Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58

Bardziej szczegółowo

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe Kontakt: Koszalin, 23.09.2011 r. Centrala (94) 34 88-400 Sekretariat (94) 34 88 151 Dyrektor (94) 34 88 102 Dział Jakości i Marketingu (94) 34 88 380 Fax (94) 34 88 103 e-mail: ewelina@swk.med.pl http

Bardziej szczegółowo

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A, 3A, 1A Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A Dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające łóżko przed uderzeniami (opcja) Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dn r.

Gliwice, dn r. Gliwice, dn. 11.04.2016r. WYJAŚNIENIA II DO SIWZ Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t Łóżka i szafki przyłóżkowe na OINK wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-08/16 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-08/16 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-08/16 Tarnów, 2016-02- 17 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę: wózków do przewożenia chorych, wózków inwalidzkich, stołu zabiegowego dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/109/13 na dostawę łóżek, materaców, wózków oraz stołu zabiegowego dla SPSK nr 1 PUM.

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/109/13 na dostawę łóżek, materaców, wózków oraz stołu zabiegowego dla SPSK nr 1 PUM. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych łóżek medycznych, numer sprawy: 199/ZP/2017

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych łóżek medycznych, numer sprawy: 199/ZP/2017 Kraków, 07.06.2017 r. DZP.271-199/2017 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych łóżek medycznych, numer sprawy: 199/ZP/2017 WYJAŚNIENIA TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 17.07.2013r. DZPi Z 271-195/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 2 Tak. Zamawiający dopuszcza stół ogólnochirurgiczny z napędem elektrohydraulicznym.

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 2 Tak. Zamawiający dopuszcza stół ogólnochirurgiczny z napędem elektrohydraulicznym. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 07.05.2014r DZP/18PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamość dn r. AG. Z Dotyczy : odpowiedzi na pytania.

Zamość dn r. AG. Z Dotyczy : odpowiedzi na pytania. Zamość dn. 08.05.2015 r. AG. Z.2150.44.2.2015 Dotyczy : odpowiedzi na pytania. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert

Bardziej szczegółowo

Toszek, 25.10.2012 r.

Toszek, 25.10.2012 r. Toszek, 25.10.2012 r. dotyczy: postępowania nr 24/PN/DEG/AS/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, dezynfektora, sprzętu komputerowego, sprzętów AGD i RTV, mebli, testów psychologicznych,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć (48) 332-23-06 Fax: (48)

Bardziej szczegółowo

1. Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości Szt. 8

1. Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości Szt. 8 1 Zał. Nr 3 ZP 31 /2014 1. Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości Szt. 8 Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany 1. Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Parametr oferowany

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-08/16 Załącznik Nr 7

AE/ZP-27-08/16 Załącznik Nr 7 AE/ZP-27-08/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakietach Nr 1-4 2. 6. Pakiet Nr 1 - Wózki do przewożenia chorych Nazwa z szerokim materacem handlowa oferowanego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /12 Data: r

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /12 Data: r Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /12 Data: 15.06.2012 r Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na dostawę łóżek i sprzętu rehabilitacyjnego do zakupu

Bardziej szczegółowo

Gorlice dnia 18.12.2012 r. XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania

Gorlice dnia 18.12.2012 r. XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania Gorlice dnia 18.12.2012 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego Oddziału Neurologicznego oraz ZOL, Nr sprawy: 90/2012. Dotyczy treści

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn. 05.04.2016r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr CUW.PK.343.3.2016 Nasz znak: CUW.PK..343.3.2016 Dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/19/2018/1 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: PZP-225/19/2018/1 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/19/2018/1 Korfantów dnia: 2018-12-06 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 20.09.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 6/2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 6/2019 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 6/2019 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Łózek medycznych, szafek szpitalnych.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Łózek medycznych, szafek szpitalnych. Toruń, dn. 12.09.2014r. L.dz. SSM.DZP.200.166.2014 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Łózek medycznych, szafek szpitalnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 4 A. Łóżko medyczne sterowane elektrycznie 4 sztuki L.p. Parametry wymagane Wartość graniczna Parametr oferowany opis /NIE 1 Nazwa oferowanego

Bardziej szczegółowo

I. Pakiet nr 1 Zakup, montaż uruchomienie szafek przyłóżkowych 33szt.

I. Pakiet nr 1 Zakup, montaż uruchomienie szafek przyłóżkowych 33szt. SzWNr2 ZPZ/250/056/18/325 Rzeszów, 2018.08.08 Dotyczy przetargu nieograniczonego zakup i dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 ŁÓŻKO SZPITALNE DO INTENSYWNEJ OPIEKI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SZT. 1 producent. model. rok produkcji.. (nie starszy niż rok 2015) okres gwarancji:. (minimum 36 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

Solido 2S. Szczyt owalny (opcja)

Solido 2S. Szczyt owalny (opcja) Łóżka szpitalne Solido 2S Szczyt owalny (opcja) Materac M-18 Standardowo leże wypełnione odejmowaną metalową kratką Centralna blokada kół, jedno z blokadą kierunkową (opcja) Wysuwana półka do odkładania

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym.

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 07.05.2014r DZP/18PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

A. Opis Przedmiotu zamówienia:

A. Opis Przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1.1 do SIWZ Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.56.2018 Pakiet nr 1: A. Opis Przedmiotu zamówienia: Lp. Przedmiot zamówienia Parametr Minimalne wymagania Parametr

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik do oferty Grupa 6 poz 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiot: łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym 10 szt Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji: 2015 Lp

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ ZSM ZP/32.5/2019 Chorzów, dnia 25.07.2019 r. Szanowni Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych

Bardziej szczegółowo

WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie

WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie Załącznik nr 1 do SIWZ WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie ŁóŜka szpitalne, szafki przyłóŝkowe Oddział psychiatryczny nr 1 1. ŁóŜko na sale chorych szt. 26 Konstrukcja wykonana

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/07/2013 Korfantów dnia: 18.04.2013 r. O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nr.271 310-34/2016 Kraków, dnia 28.10.2016 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy!

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 04 listopada 2013 roku DZPiZ 271-295/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej wg V grup asortymentowych, zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 Sekcja Zamówień Publicznych faks: 18 3372 710 e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl Pismo: NZ/35/D/N/L/2015/161/2015 Limanowa dnia: 2015-07-14 O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 Wszyscy zainteresowani!!!

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 9/2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 9/2018 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 9/2018 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/24/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 12.07.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tel. (+48 18) 20 120 21, fax (+48 18) 20 153 51 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP / 16 / 17 pyt. i odp. do SIWZ

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/064/279/2014 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/064/279/2014 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/064/279/2014 Rzeszów, 2014-08-28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z

Bardziej szczegółowo

1. ŁóŜka szpitalne - szt 20

1. ŁóŜka szpitalne - szt 20 Załącznik nr: CPV 9000-6 Meble medyczne. ŁóŜka szpitalne - szt 0 /NIE /NIE I ŁóŜka szpitalne fabrycznie nowe Wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia LeŜe łóŝka

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

Bardziej szczegółowo

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 14

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 14 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę łóŝek i szafek szpitalnych ofertę przetargową

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Pyt. 1 - Dotyczy pkt 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z napędem elektromechanicznym?

Wszyscy Wykonawcy. Pyt. 1 - Dotyczy pkt 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z napędem elektromechanicznym? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 09.05.2014r DZP/18PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 5 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot: łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi 2 szt. Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji: 2014/2015 Lp. PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP/49/2017 Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

ZOZ/NZP/49/2017 Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP/49/2017 Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Szczecin r. znak sprawy: ZP/220/05/13. Wyjaśnienie nr 1

Szczecin r. znak sprawy: ZP/220/05/13. Wyjaśnienie nr 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/05/13

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Pakietu nr 1 Łóżko rehabilitacyjne z leżem 2 - segmentowym - 260 szt.

Dotyczy Pakietu nr 1 Łóżko rehabilitacyjne z leżem 2 - segmentowym - 260 szt. Strona1 SZP-2910-9(28/ZP/11)-11(1) Płock, dnia 12.08.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-9(28/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 - Pak. nr 3 - łóżko wielofunkcyjne OIOM z napędem elektrycznym - 34 sztuki

Zał. Nr 2 - Pak. nr 3 - łóżko wielofunkcyjne OIOM z napędem elektrycznym - 34 sztuki Znak sprawy:7/2019 Maków Mazowiecki 08.05.2019r Mając na uwadze art. 7 i 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010.

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Załącznik nr 3. ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Pakiet nr 1: Wózki szpitalne różne długość całkowita:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej,

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/5/2013 Łańcut, dnia 11.03.2013r. Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Łóżko 2 segmentowe 4 szt Szerokość całkowita: max. 960 mm Długość całkowita: 2150 mm Wysokość leża od podłogi: max. 500 mm Konstrukcja łóżka wykonana z profili

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem SZPITAL POWIATOWY im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tel. (+48 18) 20 120 21, fax (+48 18) 20 153 51 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP / 06 / 19 pyt. i odp. do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w siłowniki spełniające wymagania IP54?

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w siłowniki spełniające wymagania IP54? Sosnowiec 14.11.2016 r. Dotyczy: Zakup i dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych dla Centrum Psychiatrii dla dzieci i młodzieży II Nr sprawy 20/2016 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 30.07.2013r Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

DZPZ-530-Zp/50/PN-48/14 Wykonawcy wszyscy

DZPZ-530-Zp/50/PN-48/14 Wykonawcy wszyscy ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/19/2018/2 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: PZP-225/19/2018/2 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/19/2018/2 Korfantów dnia: 2018-12-06 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015

Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015 DZPi Z-271/126/2015 Kraków, 21 maja 2015 roku Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015 I. Pytania do zapisów

Bardziej szczegółowo

1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik Nr 2- Pak Nr 4 : Łóżko szpitalne regulowane z leżem dwu segmentowym 154 sztuk. 1 sztuka łóżka to - jedno łóżko wyposażone w materac, szafkę i stolik

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 meble medyczne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ Kozetka drewniana do badań EKG 1 szt. Opis parametrów ch Stabilna konstrukcja wykonana z drewna, nadająca się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12

Łóżko rehabilitacyjne LR-12 Łóżko rehabilitacyjne LR-12 LR- 12 Przeznaczenie Łóżko przeznaczone jest do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób. Budowa standardowa Ramy leża

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy mebli medycznych 28/2013

INFORMACJA Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy mebli medycznych 28/2013 Jarocin, 05.12.2013 INFORMACJA Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy mebli medycznych 28/2013 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego ZP-36/12 na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych dla SP ZOZ MSW w Krakowie

dot. przetargu nieograniczonego ZP-36/12 na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych dla SP ZOZ MSW w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Krakowie ul. Kronikarza Galla 25 30-053 Kraków Kraków dn. 09.11.2012r. dot. przetargu nieograniczonego ZP-36/12 na dostawę łóżek szpitalnych i szafek

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę łóżek szpitalnych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych. Nr spr. 22/2012

Sukcesywną dostawę łóżek szpitalnych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych. Nr spr. 22/2012 ,2ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ/333/29PN/2018 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Olsztyn, dnia 4 lipca 2018 r. Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o

Bardziej szczegółowo

Świnoujście, 27/11/2017r. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I Świnoujście

Świnoujście, 27/11/2017r. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I Świnoujście Znak sprawy: ZP/16/2017 Świnoujście, 27/11/2017r. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I 7 72 600 Świnoujście DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo