CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2011 dla postępowania, prowadzonego zgodnie z zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów, w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.: Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III. CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. 1 Opis przedsięwzięcia Opis zadania dla wykonawcy zamówienia Sieć połączeń komunikacyjnych Schemat, rysunki i wykazy elementów Przedmiar robót. 6. STWiORB Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 1 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 2 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedsięwzięcia 1.1. Zamawiający Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie ul. Kilińskiego 25A Dzierżoniów 1.2. Cele przedsięwzięcia Przedsięwzięcie pn. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III ma na celu prowadzenie ciągłego monitoringu procesów uzdatniania i dystrybucji wody oraz procesów odbioru i oczyszczania ścieków oraz usprawnienie zarządzania tymi procesami Lokalizacja W zakresie gospodarki wodnej przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie 4 gmin: Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Dzierżoniów. 2. OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 2.1. Zadania ogólne Głównym zadaniem Wykonawcy jest przedsięwzięcie pn. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III. OGÓLNY OPIS ZAMÓWIENIA Zamówieniem objęto następujące grupy obiektów tj. studnie głębinowe, przepompownie wody, stacje uzdatniania wody i zbiorniki wody. Podział taki został przyjęty ze względu zastosowanie komunikacji radiowej opartej na węzłach komunikacyjnych. Telemetryczna sieć radiowa obejmie wyszczególnione obiekty przewidziane do zdalnego sterowania i monitoringu. Zadaniem sieci będzie przesyłanie danych gromadzonych poprzez obiektowe stacje automatyki do centralnej dyspozytorni systemu. Dane przesłane do centralnej dyspozytorni będą przetwarzane, archiwizowane i wizualizowane za pomocą stacji operatorskich. Dyspozytor sieci wodociągowo-kanalizacyjnej za pomocą systemu operatorskiego będzie sterować pracą wybranych urządzeń. Aktualnie w systemie wizualizacji obiektów WiK Dzierżoniów zrealizowane są 22 obiekty. ZASADY FUNKCJONOWANIA Ze względu na dużą liczbę obiektów sieci wodociągowej WiK Dzierżoniów rozproszonych na terenie całego powiatu, jak również konieczność ponownego wykorzystania aparatury kontrolno pomiarowej każdy obiekt będzie nadzorowany poprzez sterownik i komunikował się będzie z jednostkami nadrzędnymi tej samej rodziny. Sieć komunikacyjna będzie funkcjonować na poniższych zasadach: 1. Poszczególne stacje obiektowe zgrupowane zostały w mniejsze węzły. Węzeł stanowi grupę bliskich sobie obiektów, położonych w takiej odległości, aby możliwe było uzyskanie pomiędzy nimi łączności radiowej w paśmie 869MHz (pasmo wolne) z mocą nie przekraczającą dopuszczalnej normy. Utworzenie węzłów umożliwia wymianę danych pomiędzy jego elementami za pomocą lokalnej sieci Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 3 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia PROFIBUS DP z szybkością 19,2 kb/s. Jest to możliwe dzięki odstępowi międzykanałowemu radiomodemów 25kHz. W każdym z węzłów wytypowany został jeden sterownik (master), którego zadaniem jest gromadzenie kompletu danych o stanie węzła. 2. Sterowniki centralne poszczególnych węzłów wyposażone będą dodatkowo w drugi komplet anten i radiomodemów do komunikacji z węzłem centralnym. Węzeł centralny sieci radiowej stanowi stacja obiektowa SO-02. Ze względu na duże odległości pomiędzy węzłami do komunikacji użyto radiomodemów pracujących na częstotliwości 448,425MHz. Zamawiający posiada zezwolenie na pracę w tej częstotliwości z odstępem miedzykanałowym 12,5kHz. Ta sieć radiowa umożliwi wymianę danych pomiędzy sterownikiem centralnym i sterownikami centralnymi węzłów za pomocą sieci PROFIBUS DP z szybkością 9,6 kb/s. Dokonanie podziału obiektów na węzły umożliwia zwiększenie szybkości wymiany danych w sieci radiowej. 3. Centralny węzeł sieci radiowej (stacja obiektowa SO-02) połączony jest z nastawnią dyspozytorską SO-01 za pomocą szybkiego łącza radiowego pracującego w paśmie 2.4GHz/5GHz. Łącze to umożliwia bezprzewodową sieci ETHERNET o szybkości do 54Mb/s Szczegółowy zakres zadań dla Wykonawcy ZAKRES RZECZOWY ZADANIA OBEJMUJE: 1. Dostawa i montaż urządzeń, elementów i wyposażenia systemu przesyłu i przetwarzania danych. 2. Dostawa radiomodemów. 3. Dostawa aparatury pomiarowej. 4. Dostawa szaf sterowniczych. 5. Oprogramowanie wizualne. 6. Oprogramowanie sterowania. 7. Kalibracja zastosowanych urządzeń. 8. Rozszerzenie licencji oprogramowania aktualizacja i reinstalacja dwóch stacji operatorskich. 9. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz wszystkich kodów źródłowych programów. 10. Przeszkolenie obsługi i dozoru. 11. Uruchomienie i rozruch instalacji. 12. Dostarczenie części dodatkowych i oprogramowania. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 4 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia WYKAZ OBIEKTÓW DO MODERNIZACJI W III ETAPIE W WiK DZIERŻONIÓW A. W-1 SO-02 Zbiornik wody przy ul. Pocztowej B. W-13 SO-40 Zbiornik wody Roztocznik C.W-13 SO-35 Przepompowania wody i zbiornik Dobrocin I D. W-13 SO-36 Przepompowania wody i zbiornik Dobrocin II E. W-9 SO-26 Stacja Uzdatniania Wody Góry Sowie F. W-10 SO-17 Przepompownia i zbiornik wody Pieszyce G. W-10 SO-52 Studnia głębinowa Kamieniczki 1 H. W-10 SO-54 Studnia głębinowa Kamieniczki 3 I. W-10 SO-56 Studnia głębinowa Kamieniczki 5 Legenda : W- węzeł komunikacji SO- stacja obiektowa Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 5 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia A. SO-02 Zbiornik wody Dzierżoniów ul. Pocztowa Aktualnie w szafie sterowniczej zainstalowany jest sterownik serii S7300 z modułami i panelem operatorskim OP73, a w ramach modernizacji SO-02 Zbiornik wody Pocztowa należy go wymienić na sterownik serii SIEMENS S7400 wraz z modułami i panelem operatorskim. Całą szafę sterowniczą, zdemontowaną wraz ze sterownikiem, modułami, panelem operatorskim oraz czytnikiem kart MOBY, należy wykorzystać do modernizacji obiektu SO-40 Zbiornik wody Roztocznik. Na SO-02 Zbiornik wody Pocztowa należy zamontować system w oparciu o sterownik SIEMENS S7414-2DP (wraz z dodatkowymi modułami cyfrowe i analogowe wejścia, panelem i czytnikiem kart MOBY). Zadaniem jednostki głównej S7400 jest zbieranie danych z obiektu SO-02, ochrona obiektu, komunikowanie się z jednostkami podrzędnymi węzła SO-02 Pocztowa, zbieranie i przetwarzanie danych z innych węzłów komunikacyjnych oraz przygotowanie danych do wizualizacji dla stacji operatorskich SCADA. Nowy sterownik S7-400 komunikuje się ze stacjami operatorskimi węzła SO-01 Dyspozytornia WIK, poprzez istniejące łącze bezprzewodowe WiFi (Industrial Ethernet). Sterownik S7-400 należy zaprogramować w sposób umożliwiający przesyłanie zdarzeń do stacji operatorskich za pomocą funkcji systemowych SFB - ALARM, ALARM 8. Zdarzenia systemu operatorskiego WinCC (Message) są zdefiniowane za pomocą oprogramowania STEP7, a następnie przesłane do aplikacji WinCC. Taki sposób wykonania oprogramowania zapewni, że wszystkie zdarzenia wysyłane ze sterownika, będą zawierały stempel czasowy CPU i będą identyczne na obu stacjach operatorskich. Zachowana zostanie właściwa hierarchia czasowa zdarzeń. W przypadku chwilowego braku komunikacji między węzłami SO-01 i SO-02 zdarzenia zostaną zbuforowane w systemie operacyjnym sterownika, a następnie przesłane do komputerów stacji operatorskich. Rozwiązanie takie ma na celu wyeliminowanie generowania się błędów w przypadku zaników komunikacji. Do jednostki centralnej należy dołączyć moduł komunikacyjny SIEMENS CP EXTENDED odpowiedzialny za komunikację poza węzeł. W szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D ASM 456, którego należy połączyć ze sterownikiem modułem komunikacyjnym SIEMENS CP EXTENDED. Dodatkowo w szafie należy zamontować grzałkę o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok. 5 o C. Całość należy umieścić w szafie sterowniczej powieszonej na ścianie. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Pomiar poziomu wody w zbiorniku należy zrealizować za pomocą istniejącej sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-10m. W szafie zabudować panel operatorski SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy drzwiach do szafy sterowniczej oraz istniejącą czujkę ruchu przy wejściu na szczyt wierzy. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC przez 1,5 godziny. Tabela 1 Parametry stacji SO-02. Symbol projektowy: SO 02 Nazwa stacji: Zbiornik wody Dzierżoniów ul. Pocztowa Lokalizacja: Dzierżoniów Zabezpieczenie główne C16/3P Moc zainstalowana Węzeł komunikacyjny Brak napędów W1 główny Sterownik stacji SO-02 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 1 oraz pełni rolę sterownika centralnego systemu. Komunikacja z podległymi mu obiektami odbywa się za pomocą złącza PROFIBUS DP. Sterownik jest stacją master. Dane przesyłane są za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,400MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy połączyć z istniejącym radiomodemem Satel 3AS z anteną dookólną o zysku energetycznym 9dBi. Połączenie z poszczególnymi węzłami odbywa się za pomocą komunikacji radiowej w paśmie 448,425MHz z odstępem 12,5 khz. Do połączeń międzywęzłowych należy wykorzystać istniejący radiomodem SATELLINE 3AS EPIC. Radiomodem SATELLINE 3AS EPIC należy doposażyć w drugą antenę dookólną wraz z ochronnikiem w celu eliminacji fadingu. Należy wykonać dodatkowy maszt antenowy. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 6 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 2 Parametry stacji SO-02. Symbol projektowy: SO 02 Nazwa stacji: Typ obiektu: Lokalizacja: WGS N WGS E Wysokość npm: Węzeł: Modem 400MHz: Częstotliwość: Wieża ciśnień Zbiornik wody Dzierżoniów ul. Pocztowa 50 43'40" 16 38'53" 262m W1 SATELLINE-3AS EPIC istniejący 448,425MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: Jeden maszt istniejący, jeden maszt wykonać Wysokość anteny: 35m Typ anteny: Dookólna istniejąca, dookólna nowa Modem 800MHz: SATELLINE-3AS istniejący Częstotliwość: Mocowanie anteny: Wysokość anteny: Typ anteny: Modem 2,4/5GHz Mocowanie anteny: Typ anteny: Wysokość anteny: 869,400MHz Na budynku maszt istniejący 35 m Dookólna istniejąca DUAL ACCESS POINT SCALANCE W788-1PRO istniejący Na ścianie budynku Panelowa istniejąca 30m Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 7 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

8 B. SO-40 Zbiornik Wody Roztocznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia W ramach modernizacji obiektu SO-02 Zbiornik wody Pocztowa, cała szafa sterownicza oparta na sterowniku CP315 2DP wraz z modułami oraz z czytnikiem kart MOBY z obiektu SO-02 Zbiornik wody Pocztowa, ma zostać przeniesiona na obiekt SO-40 Zbiornik wody Roztocznik. Całość ma zostać umieszczona w szafie sterowniczej z podwójnymi drzwiami na zewnątrz obiektu, koło istniejącego masztu. W szafie należy zamontować grzałkę o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok. 5 o C. Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7315-2DP jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, sterowanie obiektami podległymi i komunikowanie się z nimi, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną oraz wyświetlanie wszystkich parametrów z obiektów węzłowych. Pomiar poziomu wody w zbiorniku należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-10m. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Na obiekcie należy zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy włazach do zbiornika, pokrywach komory zaworów oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej.w szafie należy zamontować wyłącznik różnicowo prądowy oraz podłączyć zasilanie oświetlenia.w szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Zakopać kable sterownicze pomiędzy zbiornikiem a szafą sterowniczą. Tabela 3 Parametry stacji SO-40. Symbol projektowy: SO 40 Nazwa stacji: Zbiornik wody Roztocznik Lokalizacja: Roztocznik Zabezpieczenie główne 16 A Moc zainstalowana Węzeł komunikacyjny Brak napędów W13 - główny Sterownik stacji SO-40 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 13. Komunikacja z podległymi mu obiektami ma odbywać się za pomocą procesora CP342-5 PROFIBUS DP, w który należy wyposażyć sterownik. Procesor komunikacyjny będzie stacją master. Dane będą przesyłane za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,425 MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną dookólną o zysku energetycznym 9 dbi. Dane węzła 13 zgromadzone w sterowniku należy przesłać do węzła centralnego za pomocą drugiego radiomodemu Satel 3AS Epic pracującego na częstotliwości 448,425MHz z odstępem 12,5kHz. Modem ten należy wyposażyć w 2 anteny kierunkowe o zysku energetycznym 10dBi. Radio połączyć ze sterownikiem za pomocą złącza DP. Sterownik będzie stację slave sterownika węzła centralnego. Tabela 4 Parametry stacji SO-40. Symbol projektowy: SO 40 Nazwa stacji: Zbiornik wody Roztocznik Typ obiektu: Zbiornik wody Lokalizacja: Roztocznik WGS N 50 44'35" WGS E 16 43'20" Wysokość npm: 320m Węzeł: W13 Modem 400MHz: SATELLINE-3AS 448 Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 7m Typ anteny: 2 anteny kierunkowe Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Typ anteny: 1 antena dookolna Odległość od SO-02: 3,72km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 8 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia C. SO-35 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Pięć pomp o mocy odpowiednio: 3kW, 3kW, 4kW, 1,5kW, 1,5kW. Pierwsza pompa wody o mocy 3kW sterowana jest przez falownik SIEMENS MICROMASTER 420/5,5kW, komunikujący się ze sterownikiem łączem PROFIBUS. Dwie pompy o mocy 3kW i 4kW sterowane są poprzez 2 układy łagodnego rozruchu softstarty SIEMENS SIRIUS 3RW3/5,5KW, natomiast 2 pompy o mocy 1,5kW poprzez 2 przekaźniki do zabezpieczenia pomp Fanox C9/1,5kW. W szafie należy zamontować grzałkę o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok.5 o C. Całość należy umieścić w szafie sterowniczej powieszonej na ścianie. Pomiar ciśnienia wejściowego i wyjściowego należy zrealizować przy pomocy przetworników ciśnienia z wyjściem analogowym mA, o zakresach pomiarowych 0-1 MPa. Na podstawie impulsów z legalizowanego przepływomierza MAG5100 DN 80 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów jest zliczany stan licznika w m 3, natomiast przepływ chwilowy jest wystawiany przez przepływomierz na wyjście analogowe 4-20 ma. Na podstawie impulsów z przepływomierza jest sterowana pompka chloratora. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Pomiar poziomu wody w zbiorniku należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym ma o zakresie pomiarowym 0-10m. Pomiar chloru i ph zrealizować w oparciu o istniejący analizator wolnego chloru z zabudowaną sondą pomiarową ph. Dwa wyjścia analizatora mA zaprogramować do przekazywania sygnałów pomiarowych. Analizator wykonany jest w wersji kompaktowej, naściennej, zas. 230VAC, z wyjściami analogowymi mA. W na obiekcie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowy panel operatorski SIEMENS OP73. System kontroli zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy drzwiach wejściowych, przy włazach do zbiornika oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. W szafie zamontować wentylacje mechaniczną. Kable sterownicze pomiędzy zbiornikiem i budynkiem przepompowni zakopać. Tabela 5 Parametry stacji SO-35. Symbol projektowy: SO 35 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Lokalizacja: Dobrocin I Zabezpieczenie główne 32 A Moc zainstalowana 2x3 kw, 1x4 kw, 2x1,5 kw Węzeł komunikacyjny W13 Sterownik stacji SO-35 należy zabudować w szafie powieszonej na ścianie w budynku przepompowni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-40) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CP313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,525MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Sterownik ten steruje pracą pomp, utrzymując zadane ciśnienie. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 9 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 6 Parametry stacji SO-35. Symbol projektowy: SO 35 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Typ obiektu: Przepompownia wody i zbiornik wody Lokalizacja: WGS N WGS E Wysokość npm: Węzeł: Dobrocin I 50 43'51" 16 41'37" 281m W13 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Adres DP: 3 Mocowanie anteny: Maszt istniejący do poprawy Wysokość anteny: 3m Typ anteny: Odległość od SO-40: kierunkowa 1,8km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 10 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia D. SO-36 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Trzy pompy wody o mocy 5,5kW sterowane są poprzez 3 układy łagodnego rozruchu softstart SIEMENS SIRIUS 3RW4/11kW. W szafie należy zamontować grzałkę o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok. 5 o C. Całość należy umieścić w szafie sterowniczej powieszonej na ścianie wewnątrz budynku. Na podstawie impulsów z legalizowanego przepływomierza MAG5100 DN 80 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów jest zliczany stan licznika w m 3, natomiast przepływ chwilowy jest wystawiany przez przepływomierz na wyjście analogowe 4-20 ma. Na podstawie impulsów z przepływomierza jest sterowana pompka chloratora. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Pomiar poziomu wody w zbiorniku należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-10m. Na obiekcie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy drzwiach wejściowych, przy włazie do zbiornika oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Tabela 7 Parametry stacji SO-36. Symbol projektowy: SO 36 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Lokalizacja: Dobrocin II Zabezpieczenie główne 32 A Moc zainstalowana 3x5,5 kw Węzeł komunikacyjny W13 Sterownik stacji SO-36 należy zabudować w szafie wiszącej na ścianie wewnątrz budynku. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO- 40) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CP313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,525MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykorzystując połączenie radiowe, z obiektu SO-40 należy przesłać pomiar poziomu do sterownika stacji SO-36. Sterownik ten steruje pracą pomp, utrzymując zadany poziom w zbiorniku SO-40 Roztocznik. Tabela 8 Parametry stacji SO-36. Symbol projektowy: SO 36 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Typ obiektu: Przepompownia wody i zbiornik wody Lokalizacja: Dobrocin II WGS N 50 44'14" WGS E 16 42'54" Wysokość npm: 293m Węzeł: W13 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Adres DP: 4 Mocowanie anteny: Wysokość anteny: Typ anteny: Odległość od SO-40: Maszt istniejący 3m Kierunkowa 0,71km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 11 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia E. SO-26 Stacja uzdatniania wody Góry Sowie Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Dla potrzeb zebrania sygnałów z urządzeń należy dodać do systemu 2 stacje rozproszonych wejść/wyjść z komunikacją Ethernet RJ45. Dodatkowe stacje zlokalizowane są w Hali Filtrów i na Zbiorniku. Rozproszone stacje należy połączyć z główną stacją znajdującą się w pomieszczeniu dyżurnych kablem Ethernet. W tym celu należy zamontować w głównej szafie moduł procesora komunikacyjnego SIEMENS CP343-1 Lean (moduł z obiektu SO-02 Pocztowa). W głównej szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz panela operatorskiego SIEMENS TP 177A. System kontroli zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy drzwiach wejściowych do Dyżurki, do Chlorowni, do Hali Filtrów, do Zbiornika, przy włazach wejściowych do Zbiornika oraz przy drzwiach do wszystkich szaf sterowniczych. Ponadto we wszystkich szafach stacjach rozproszonych należy zamontować grzałki o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok. 5 o C. Na podstawie impulsów z legalizowanego przepływomierza MAG5100 DN 200 z nadajnikiem impulsów 1impuls/100 litrów zamontowanego na wyjściu ze Zbiornika, jest zliczany przepływ chwilowy w m 3 /h oraz stan licznika w m 3. Przetwornik przepływomierza zamontowany na uchwycie ściennym. Na podstawie impulsów z legalizowanego przepływomierza MAG5100 DN 250 z nadajnikiem impulsów 1impuls/100 litrów zamontowanego na wejściu do Hali Filtrów, jest zliczany przepływ chwilowy w m 3 /h oraz stan licznika w m 3. Przetwornik przepływomierza należy zamontować na ścianie. Impulsami przepływomierza jest sterowana proporcjonalnie pompka chloratora. Pompka chloratora ma zgłaszać awarie, pracę i postój oraz musi mieć możliwość zdalnego załączenia. Pomiar chloru i ph należy zrealizować w oparciu o istniejący analizator wolnego chloru z zabudowaną sondą pomiarową ph. Wyjścia analizatora mA zaprogramować do przekazywania sygnałów pomiarowych. Analizator wykonany w wersji kompaktowej, naściennej, zas. 230VAC, wyjście analizatora mA. Pomiar poziomu wody w zbiorniku w komorze lewej należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-10m. Pomiary mętności należy zrealizować przy pomocy czujników do pomiaru mętności wód Endress+Hauser. Wykonane w wersji kompaktowej, naściennej, zas. 230VAC. Należy zamontować dwa czujniki mętności na wejściu do Hali Filtrów oraz jeden na wyjściu ze Zbiornika. Ponadto należy zamontować dwie zasuwy elektryczne na wejściu do Hali Filtrów i jedną zasuwę na wyjściu ze Zbiornika. Sterowanie zasuwami odbywa się dwustanowo ZAMKNIJ, OTWÓRZ. Układ sterowania zasuwami musi umożliwiać również pracę ręczną. Sterownik zasuwy elektrycznej zamontować na uchwycie ściennym. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. W szafach sterowniczych w pomieszczeniu Dyżurnych, Hali Filtrów oraz na Zbiorniku należy zamontować zasilacze awaryjne LESTAR 500VA zapewniające zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Kable sterownicze i zasilające pomiędzy Dyżurką a Zbiornikiem oraz Dyżurką a Halą Filtrów zakopać. Tabela 9 Parametry stacji SO-26. Symbol projektowy: SO 26 Nazwa stacji: Stacja uzdatniania wody Góry Sowie Lokalizacja: Bielawa ul. Nowobielawska Zabezpieczenie główne Moc zainstalowana Węzeł komunikacyjny C16/3P Brak napędów W9 główny Sterownik stacji SO-26 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 9. Sterownik ten nie posiada podległych mu obiektów. Dane węzła przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 448,425MHz z odstępem międzykanałowym 12,5kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS Epic z dwoma antenami kierunkowymi o zysku energetycznym 10dBi wraz z ochronnikami w celu eliminacji fadingu. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 12 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 10 Parametry stacji SO-26. Symbol projektowy: SO 26 Nazwa stacji: SUW Góry Sowie Typ obiektu: Stacja uzdatniania wody Lokalizacja: WGS N WGS E Wysokość npm: Węzeł: Bielawa ul. Nowobielawska 50 39'02" 16 34'54" 462m W9 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS EPIC Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 9 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 3m Typ anteny: Odległość od SO-02: 2 anteny kierunkowe 9,1km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 13 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia F. SO-17 Przepompownia i zbiornik wody Pieszyce W ramach rozbudowy węzła lokalnego W10 o kolejne stacje obiektowe, stację węzłową SO-17 należy doposażyć w radiomodem Sateline 3AS 869, ochronnik LP900-TNC oraz antenę kierunkową COMANT860Y+ z kablem antenowym H1000 i postawić nowy 6-7 metrowy maszt z rury o średnicy zewnętrznej minimum 60mm przymocowany do murku na dachu. Na SO-17 należy także zamontować dodatkową antenę do komunikacji z centralnym sterownikiem na SO-02 do eliminacji fadingu tj. antenę kierunkową COMANT450Y+, kabel antenowy oraz ochronnik LP400-TNC. Obiekt SO-17 musi mieć możliwość wykrywania awarii zasilania, w tym celu należy wyposażyć go w przekaźnik nadzorczy napięcia LOVATO PMV55 i doprowadzić styk na wejście cyfrowe sterownika. Panel operatorski będzie wyświetlał wszystkich parametry z obiektów węzłowych i umożliwiał sterowanie tymi obiektami. Sterownik będzie stację slave sterownika węzła centralnego, natomiast masterem węzła lokalnego W10. Pompa wody o mocy 30kW sterowana jest przez istniejący falownik DANFOSS VLT 6000 HVAC. Szafka sterująca falownikiem zawiera następujące elementy do obsługi: - wyłącznik bezpieczeństwa; - przełącznik A-0-R pozwalający na wybór rodzaju sterowania pompy (A-tryb automatyczny, R- tryb ręczny (bajpas), 0-odstawienie pompy) - przycisk START oraz STOP; - przycisk KASOWANIE AWARII; - lampka PRACA sygnalizująca pracę pompy; - lampka AWARIA sygnalizująca awarię; Sterowanie falownikiem należy zrealizować poprzez sterowanie zdalne (z centralnej sterowni poprzez operatora tryb auto i ręka) oraz przez sterowanie lokalne tryb auto i ręka, tzn. (z panelu operatorskiego umieszczonego bezpośrednio na obiekcie sterowania oraz poprzez istniejącą szafkę sterującą). Tryb lokalny na szafie sterującej falownika odcina zdalne sterowanie Szafę sterująca falownikiem należy uzupełnić o niezbędne elementy (przekaźniki) do zrealizowania zadania. Pomiar mętności należy zrealizować przy pomocy czujnika do pomiaru mętności wód Endress+Hauser. Wykonane w wersji kompaktowej, naściennej, zas. 230VAC. Tabela 8 Parametry stacji SO-17. Symbol projektowy: SO 17 Nazwa stacji: Przepompownia Pieszyce Lokalizacja: Pieszyce Zabezpieczenie główne Nie dotyczy Moc zainstalowana 30kW falownik Węzeł komunikacyjny W10 Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 14 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 7 Parametry stacji SO-17. Symbol projektowy: SO 17 Nazwa stacji: Przepompownia Pieszyce Typ obiektu: Przepompownia i zbiornik wody Lokalizacja: Pieszyce WGS N 50 42'57" WGS E 16 35'20" Wysokość npm: 292m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: nowy maszt mocowany na dachu do budynku Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: kierunkowa Modem 400MHZ 448,425MHZ - istniejaca Mocowanie anteny Maszt istniejący Wysokość anteny 5m Typ anteny Kierunkowa istniejąca + nowa antena kierunkowa Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 15 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia G. SO-52 studnia głębinowa Kamieniczki 1 Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Pompa głębinowa 3,5kW sterowana jest poprzez układ łagodnego rozruchu softstart SIEMENS SIRIUS 3RW4/5,5kW. Pomiar ciśnienia wyjściowego ze studni należy zrealizować przy pomocy przetwornika ciśnienia z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-1 MPa. Pomiar poziomu lustra wody w studni należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-50m. Instalacje przepięciowe należy zrealizować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Na podstawie legalizowanego wodomierza śrubowego prostego o średnicy DN 100 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów wyznaczyć stan licznika w m 3 oraz przepływ chwilowy m 3 /h. W szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy włazach oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Dwie istniejące sondy należy podłączyć do przekaźnika ELKLUWO, zabezpieczając pompę głębinową przed suchobiegiem. Dodatkowo przy pomocy drugiego przekaźnika ELKLUWO zrealizować sygnalizację zalania studni. Wewnątrz studni zamontować oświetlenie 24V oraz oświetlenie szafy sterowniczej. Całość należy umieścić na zewnątrz studni w szafie sterowniczej z podwójnymi drzwiami. Maszt wysokości 6-7 metrów z rury stalowej o średnicy zewnętrznej minimum 60mm. Kable sterownicze pomiędzy szafą sterowniczą a studnią zakopać. Tabela 11 Parametry stacji SO-52. Symbol projektowy: SO 52 Nazwa stacji: Studnia głębinowa Kamieniczki 1 Lokalizacja: Kamieniczki 1 Zabezpieczenie główne C80/3P Moc zainstalowana 3,5 kw - softstart Węzeł komunikacyjny W10 Sterownik stacji SO-52 należy zabudować w szafie umieszczonej na studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 16 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 12 Parametry stacji SO-52. Symbol projektowy: SO 52 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 1 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'36" WGS E 16 35'32" Wysokość npm: 308 m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 2 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 17 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia H. SO-54 studnia głębinowa Kamieniczki 3 Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Pompa głębinowa 5,5kW sterowana jest poprzez układ łagodnego rozruchu softstart SIEMENS SIRIUS 3RW4/11kW. Pomiar ciśnienia wyjściowego ze studni należy zrealizować przy pomocy przetwornika ciśnienia z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-1 MPa. Pomiar poziomu lustra wody w studni należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-50m. Instalacje przepięciowe należy zrealizować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Na podstawie legalizowanego wodomierza śrubowego prostego o średnicy DN 50 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów wyznaczyć stan licznika w m 3 oraz przepływ m 3 /h. W szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy włazach oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Dwie istniejące sondy należy podłączyć do przekaźnika kontrolnego ELKLUWO, zabezpieczając pompę głębinową przed suchobiegiem. Dodatkowo przy pomocy drugiego przekaźnika ELKLUWO zrealizować sygnalizację zalania studni. Wewnątrz studni zamontować oświetlenie 24V oraz oświetlenie szafy sterowniczej. Całość należy umieścić na zewnątrz studni w szafie sterowniczej z podwójnymi drzwiami. Maszt wysokości 6-7 metrów z rury stalowej o średnicy zewnętrznej minimum 60mm. Kable sterownicze pomiędzy szafą sterowniczą a studnią zakopać. Tabela 13 Parametry stacji SO-54. Symbol projektowy: SO 54 Nazwa stacji: Studnia głębinowa Kamieniczki 3 Lokalizacja: Kamieniczki 3 Zabezpieczenie główne C40/3P Moc zainstalowana 5,5kW softstart Węzeł komunikacyjny W10 Sterownik stacji SO-54 należy zabudować w szafie umieszczonej obok studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 18 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

19 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 14 Parametry stacji SO-54. Symbol projektowy: SO 54 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 3 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'44" WGS E 16 35'45" Wysokość npm: 301m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 3 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 19 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia I. SO-56 studnia głębinowa Kamieniczki 5 Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Pompa głębinowa 5,5kW sterowana jest poprzez układ łagodnego rozruchu softstart SIEMENS SIRIUS 3RW4/11kW. Pomiar ciśnienia wyjściowego ze studni należy zrealizować przy pomocy przetwornika ciśnienia z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-1 MPa. Pomiar poziomu lustra wody w studni należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-50m. Instalacje przepięciowe należy zrealizować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Na podstawie legalizowanego wodomierza śrubowego prostego o średnicy DN 100 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów wyznaczyć stan licznika w m 3 oraz przepływ m 3 /h. W szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy włazach oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Dwie istniejące sondy należy podłączyć do przekaźnika kontrolnego ELKLUWO, zabezpieczając pompę głębinową przed suchobiegiem. Dodatkowo przy pomocy drugiego przekaźnika ELKLUWO zrealizować sygnalizację zalania studni. Wewnątrz studni zamontować oświetlenie 24V oraz oświetlenie szafy sterowniczej. Całość należy umieścić na zewnątrz studni w szafie sterowniczej z podwójnymi drzwiami. Maszt wysokości 6-7 metrów z rury stalowej o średnicy zewnętrznej minimum 60mm. Kable sterownicze pomiędzy szafą sterowniczą a studnią zakopać. Tabela 15 Parametry stacji SO-56. Symbol projektowy: SO 56 Nazwa stacji: Studnia głębinowa Kamieniczki 5 Lokalizacja: Kamieniczki 5 Zabezpieczenie główne C40/3P Moc zainstalowana 5,5kW - softstart Węzeł komunikacyjny W10 Sterownik stacji SO-56 należy zabudować w szafie umieszczonej obok studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 20 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

21 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 16 Parametry stacji SO-56. Symbol projektowy: SO 56 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 5 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'48" WGS E 16 35'52" Wysokość npm: 298m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 4 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 21 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

22 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Wykaz materiałów zapasowych (części dodatkowe i oprogramowanie), które dostarczy Wykonawca Zamawiającemu: Lp Nazwa Kabel PROFIBUS 6XV1830-0EH10 Wtyczka PROFIBUS 90st. 12Mb z terminat. 6ES BB52-0XA0 WTYCZKA DO SIECI PROFIBUS 90st. 12Mb z terminat. przelotowa 6ES BA12-0XA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, long version, 5V flash-eprom, 1 MBYTE, 6ES7952-1KK00-0AA0 SM 331 moduł analogowy 8 wejściowy 6ES KF02-0AB0 SM 331 moduł analogowy 2 wejściowy 6ES7331-7KB02-0AB0 SM 334 moduł wejść/wyjść analogowych 4/2 6ES7334-0CE01-0AA0 FRONT CONNECTOR S pinowy 6ES AJ00-0AA0 FRONT CONNECTOR S pinowy 6ES AM0-0AA0 Karta MMC (Micro Memory Card) 128kB 6ES7953-8LG20-0AA0 Karta MMC (Micro Memory Card) 512kB 6ES7953-8LJ20-0AA0 Procesora komunikacyjny S7 300 CP342-5 PROFIBUS DP 6GK7342-5DA02-0XE0 Szyna montażowa do SIMATIC S7-300, L=2000MM 6ES7390-1BC00-0AA0 adapter IBHsoftec GmbH IBH Link S7 ++ Moduł komunikacyjny PROFIBUS do falowników Siemens 6SE6400-1PB00-0AA0 PROCESOR KOMUNIKACYJNY INDUSTRIAL ETHERNET CP GK7443-1EX20-0XE0 Panel operatorski OP 73 6AV AA11-0AX0 Panel operatorski TP177A 6AV AA11-0AX1 PROCESOR KOMUNIKACYJNY PROFIBUS CP EXTENDED 6GK7443-5DX04-0XE0 Radiomodem Satel SATELLINE-3ASd Epic (YM3001) with display, without cooling part 488,425 MHz Radiomodem Satel SATELLINE-3ASd (YM1016) with display 869,400 MHz wtyki TNC na kabel H1000 skręcane Ochronnik LP900-TNC Ochronnik LP400-TNC SIMATIC DP, INTERFACE MODULE IM151-3 PN ST FOR ET200S, 2 x RJ45 6ES7151-3AA23-0AB0 SIMATIC DP, POWER MODULE PM-E FOR ET 200S; 24V 6ES7138-4CA01-0AA0 SIMATIC DP, 1 ELECTRON. MODULE FOR ET 200S, 8 DI 6ES7131-4BF00-0AA0 SIMATIC DP, 1 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 8 DO 6ES7132-4BF00-0AA0 Ilość sztuk/metrów 50 metrów 16 sztuk 10 sztuk 1 sztuk 2 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 6 sztuk 6 sztuk 4 sztuk 1 sztuk 2 sztuk 2 metry 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 2 sztuk 20 sztuk 2 sztuk 2 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 22 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE ET200S, 4AI 6ES7134-4GD00-0AB0 SIMATIC,STAND.SECTIONAL RAIL width 35mm, length 483mm for 19 in.cabinets 6ES5710-8MA11 SIMATIC DP, terminal module TM-P15S23-A0 FOR ET 200S 6ES7193-4CD20-0AA0 SIMATIC DP, 5 universal terminal modules TM-E15S26-A1 for et 200s 6ES7193-4CA40-0AA0 MOBY ASM 475 6GT2002-0GA10 MOBY D SLG D12S 6GT2602-0AB00 Antena półfalowa Astor YA1869 na częstotliwość MHz (dla radia Satel SATELLINE-3AS 869) Sterownik CPU313C-2 DP 6ES CF03-0AB0 Przetwornik ciśnienia 4-20mA, zakres 0-1MPa APLISENS AS/0-1/4-20/R Antena kierunkowa ASTOR COMANT860Y+ (COMPLETECH) Kabel H1000 Interface adapters and adapter cables for SATELLINE radio modems SATEL NARS-2 with D15 male/screw connectors, 650 ma fuse adapter for RS-422/485 interface. Interface adapters and adapter cables for SATELLINE radio modems SATEL NARS-2-4A with D15 male/screw connectors, 4A fuse adapter for RS-422/485 interface Konwerter USB na RS 232 (Db9) współpracujący z radiami Satel z wbudowanym kablem USB długości minimum 1 metr Softstart SIRIUS SIEMENS 3RW4026-1BB04 25A 11kW Rozszerzyć istniejącą licencje na oprogramowanie SIMATIC WINCC 7.0 RT 2048 do WINCC POWERPACK RT 2048/8192 FOR SIMATIC WINCC V7.0, RT LICENSE W/O VERSION CONVERSION FROM 2048 TO 8192 POWER TAGS, SINGLE LICENSE 6AV6371-2BM07-0AX0 -zrobić reinstalację systemu Windows XP SP2 komputer SCADA nr2 -zainstalować na komputerze nr2 SCADA całe oprogramowanie -uruchomić i przetestować aplikację. -do aplikacji WinCC 7.0 doinstalować poprawkę SP2 -przeszkolić dział TA procesu reinstalacji komputera -wykonać instrukcję reinstalacji komputera, -wizualizacja musi działać poprawnie, historia zmiennych musi być zachowana Rozszerzyć istniejącą licencję na oprogramowanie SIMATIC WINCC 7.0 RC 2048 do WINCC POWERPACK RC 2048/8192 FOR SIMATIC WINCC V7.0, RT + CS LICENSE W/O VERSION CONVERSION FROM 2048 TO 8192 POWER TAGS, FLOATING LICENSE 6AV6371-2BM17-0AX0 -zrobić reinstalację systemu Windows XP SP2 komputer SCADA nr1 -zainstalować na komputerze nr1 SCADA całe oprogramowanie -uruchomić i przetestować aplikację. -do aplikacji WinCC 7.0 doinstalować poprawkę SP2 -przeszkolić dział TA procesu reinstalacji komputera -wykonać instrukcję reinstalacji komputera, -wizualizacja musi działać poprawnie, historia zmiennych musi być zachowana 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 2 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 25metrów 4 sztuk 2 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 licencja 1 licencja Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 23 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

24 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia ZASTOSOWANE URZĄDZENIA Modernizacja w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie została oparta w głównej mierze na urządzeniach i aparaturze SATEL, SIEMENS, ENDRESS+HUSER. Automatyka stacji obiektowych zrealizowana będzie w oparciu o sterowniki SIMATIC serii S7-300 i S7-400 firmy SIEMENS. Stacje operatorskie wyposażone zostaną w oprogramowanie WINCC Flexible firmy SIEMENS, a system łączności radiowej zrealizowany będzie za pomocą radiomodemów Satelline 3AS firmy Satel. Węzeł centralny systemu z nastawnią operatorską połączony jest przy wykorzystaniu radiomodemów SCALANCE firmy SIEMENS. KLAUZULA Wszystkie użyte w specyfikacji urządzenia, wyposażenie i elementy należy traktować jako wzorzec, czyli wskazanie producenta urządzeń nie należy traktować jako narzuconego przez zamawiającego. Powyższe urządzenia, wyposażenie i elementy powinny być takie jak wzorzec lub jakością zbliżone do opisanych wzorców-równorzędne lub o parametrach lepszych od urządzeń, wyposażenia i elementów opisanych w specyfikacji. W trakcie przekazywania Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji i wszystkie kody źródłowe programów stworzonych do realizacji zadania. Wszystkie części opracowania należy sporządzić w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny). Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG, dopuszczalne są również następujące formaty: WMF, EMF oraz PDF. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 24 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

25 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 3. SIEĆ POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 25 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

26 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Węzeł 13 lokalnego systemu radiowego stanowią obiekty: 1. SO-40 zbiornik wody Roztocznik 2. SO-34 przepompownia wody Byszów 3. SO-35 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I 4. SO-36 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II 5. SO-37 przepompownia wody Roztocznik Rysunek 1 Rozmieszczenie obiektów węzła komunikacyjnego 13. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 26 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

27 1. SO-40 zbiornik wody Roztocznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-40 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 13. Komunikacja z podległymi mu obiektami ma odbywać się za pomocą procesora CP342-5 PROFIBUS DP, w który należy wyposażyć sterownik. Procesor komunikacyjny będzie stacją master. Dane będą przesyłane za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,425 MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną dookólną o zysku energetycznym 9 dbi. Dane węzła 13 zgromadzone w sterowniku należy przesłać do węzła centralnego za pomocą drugiego radiomodemu Satel 3AS Epic pracującego na częstotliwości 448,425MHz z odstępem 12,5kHz. Modem ten należy wyposażyć w 2 anteny kierunkowe o zysku energetycznym 10dBi. Radio połączyć ze sterownikiem za pomocą złącza DP. Sterownik będzie stację slave sterownika węzła centralnego. Tabela i parametry stacji SO-40. Symbol projektowy: SO 40 Nazwa stacji: Zbiornik wody Roztocznik Typ obiektu: Zbiornik wody Lokalizacja: Roztocznik WGS N 50 44'35" WGS E 16 43'20" Wysokość npm: 320m Węzeł: W13 Modem 400MHz: SATELLINE-3AS 448 Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 7m Typ anteny: 2 anteny kierunkowe Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Typ anteny: 1 antena dookolna Odległość od SO-02: 3,72km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 27 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

28 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 2. SO-35 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Sterownik stacji SO-35 należy zabudować w szafie powieszonej na ścianie w budynku przepompowni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-40) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CP313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,525MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Sterownik ten steruje pracą pomp, utrzymując zadane ciśnienie. Tabela 2 Parametry stacji SO-35. Symbol projektowy: SO 35 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Typ obiektu: Przepompownia wody i zbiornik wody Lokalizacja: Dobrocin I WGS N 50 43'51" WGS E 16 41'37" Wysokość npm: 281m Węzeł: W13 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Adres DP: 3 Mocowanie anteny: Maszt istniejący do poprawy Wysokość anteny: 3m Typ anteny: kierunkowa Odległość od SO-40: 1,8km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 28 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

29 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 3. SO-36 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Sterownik stacji SO-36 należy zabudować w szafie. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-40) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CP313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,525MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykorzystując połączenie radiowe, z obiektu SO-40 należy przesłać pomiar poziomu do sterownika stacji SO-36. Sterownik ten steruje pracą pomp, utrzymując zadany poziom w zbiorniku SO-40 Roztocznik. Tabela 3 Parametry stacji SO-36. Symbol projektowy: SO 36 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Typ obiektu: Przepompownia wody i zbiornik wody Lokalizacja: Dobrocin II WGS N 50 44'14" WGS E 16 42'54" Wysokość npm: 293m Węzeł: W13 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Adres DP: 4 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 3m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-40: 0,71km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 29 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

30 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia CP315 S7-400 Rysunek 2 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 13 i do węzła 1. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 30 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

31 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia CP315 Rysunek 3 Schemat sieci PROFIBUS węzła 13. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 31 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

32 Węzeł 9 systemu radiowego stanowi obiekt: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 1. SO-26 stacja uzdatniania wody Góry Sowie przy ul. Nowobielawskiej w Bielawie. Rysunek 4 Rozmieszczenie obiektów węzła komunikacyjnego 9. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 32 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

33 1. SO-26 Stacja uzdatniania wody Góry Sowie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-26 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 9. Sterownik ten nie posiada podległych mu obiektów. Dane węzła przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 448,425MHz z odstępem międzykanałowym 12,5kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS Epic z dwoma antenami kierunkowymi o zysku energetycznym 10dBi wraz z ochronnikami w celu eliminacji fadingu. Tabela 4 Parametry stacji SO-26. Symbol projektowy: SO 26 Nazwa stacji: SUW Góry Sowie Typ obiektu: Stacja uzdatniania wody Lokalizacja: Bielawa ul. Nowobielawska WGS N 50 39'02" WGS E 16 34'54" Wysokość npm: 462m Węzeł: W9 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS EPIC Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 9 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 3m Typ anteny: 2 anteny kierunkowe Odległość od SO-02: 9,1km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 33 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

34 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia S7-400 Rysunek 5 Połączenie komunikacyjne węzła 9 do węzła 1. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 34 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

35 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Węzeł 10 lokalnego systemu radiowego stanowią obiekty: 1. SO-17 przepompownia wody i zbiornik wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach 2. SO-52 studnia głębinowa 1 Kamieniczki 3. SO-54 studnia głębinowa 3 Kamieniczki 4. SO-56 studnia głębinowa 5 Kamieniczki Rysunek 6 Rozmieszczenie obiektów węzła komunikacyjnego 10. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 35 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

36 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 1. SO-17 przepompownia wody i zbiornik wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach Sterownik stacji SO-17 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 10. Komunikacja z podległymi mu obiektami ma odbywać się za pomocą procesora CP342-5 PROFIBUS DP, w który wyposażony jest sterownik. Procesor komunikacyjny będzie stacją master. Dane będą przesyłane za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,425 MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 9 dbi. Dane węzła 10 zgromadzone w sterowniku należy przesłać do węzła centralnego za pomocą drugiego radiomodemu Satel 3AS Epic pracującego na częstotliwości 448,425MHz z odstępem 12,5kHz. Modem ten należy wyposażyć w drugą anteny kierunkowe o zysku energetycznym 10dBi. Radio połączyć ze sterownikiem za pomocą złącza DP. Sterownik będzie stację slave sterownika węzła centralnego. Tabela 5 Parametry stacji SO-17. Symbol projektowy: SO 17 Nazwa stacji: Przepompownia Pieszyce Typ obiektu: Przepompownia i zbiornik wody Lokalizacja: Pieszyce WGS N 50 42'57" WGS E 16 35'20" Wysokość npm: 292m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: nowy maszt mocowany na dachu do budynku Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: kierunkowa Modem 400MHZ 448,425MHZ istniejący Mocowanie anteny Maszt istniejący Wysokość anteny 5m Typ anteny Kierunkowa istniejąca + nowa antena kierunkowa Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 36 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

37 2. SO-52 studnia głębinowa Kamieniczki 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-52 należy zabudować w szafie umieszczonej na studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Tabela 6 Parametry stacji SO-52. Symbol projektowy: SO 52 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 1 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'36" WGS E 16 35'32" Wysokość npm: 308 m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 2 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 37 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

38 3. SO-54 studnia głębinowa Kamieniczki 3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-54 należy zabudować w szafie umieszczonej obok studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Tabela 7 Parametry stacji SO-54. Symbol projektowy: SO 54 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 3 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'44" WGS E 16 35'45" Wysokość npm: 301m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 3 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 38 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

39 4. SO-56 studnia głębinowa Kamieniczki 5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-56 należy zabudować w szafie umieszczonej obok studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Tabela 8 Parametry stacji SO-56. Symbol projektowy: SO 56 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 5 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'48" WGS E 16 35'52" Wysokość npm: 298m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 4 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 39 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

40 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia S7-400 Rysunek 7 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 10 i do węzła 1. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 40 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

41 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Rysunek 8 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 10 Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 41 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

42 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Węzeł 1 lokalnego systemu radiowego stanowią obiekty: 1. SO-02 zbiornik wody przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie 2. SO-03 stacja uzdatniania wody SUW Cicha przy ul. Relaksowej w Dzierżoniowie 3. SO-29 zbiornik wody przy ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie 4. SO-43 przepompownia ścieków przy ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie 5. SO-44 przepompownia ścieków przy ul. Wesołej w Dzierżoniowie 6. SO-44 przepompownia ścieków przy ul. Asnyka w Dzierżoniowie Rysunek 9 Rozmieszczenie obiektów węzła komunikacyjnego 1. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 42 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

43 1. SO-02 Zbiornik wody Dzierżoniów ul. Pocztowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-02 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 1 oraz pełni rolę sterownika centralnego systemu. Komunikacja z podległymi mu obiektami odbywa się za pomocą złącza PROFIBUS DP. Sterownik jest stacją master. Dane przesyłane są za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,400MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy połączyć z istniejącym radiomodemem Satel 3AS z anteną dookólną o zysku energetycznym 9dBi. Połączenie z poszczególnymi węzłami odbywa się za pomocą komunikacji radiowej w paśmie 448,425MHz z odstępem 12,5 khz. Do połączeń międzywęzłowych należy wykorzystać istniejący radiomodem SATELLINE 3AS EPIC. Radiomodem SATELLINE 3AS EPIC należy doposażyć w drugą antenę dookolną wraz z ochronnikiem w celu eliminacji fadingu. Należy wykonać dodatkowy maszt antenowy. Tabela 9 Parametry stacji SO-02. Symbol projektowy: SO 02 Nazwa stacji: Wieża ciśnień Typ obiektu: Zbiornik wody Lokalizacja: Dzierżoniów ul. Pocztowa WGS N 50 43'40" WGS E 16 38'53" Wysokość npm: 262m Węzeł: W0 Modem 400MHz: SATELLINE-3AS EPIC istniejący Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: Jeden maszt istniejący, jeden maszt wykonać Wysokość anteny: 35m Typ anteny: Dookólna istniejąca, dookólna nowa Modem 800MHz: SATELLINE-3AS istniejący Częstotliwość: 869,400MHz Mocowanie anteny: Na budynku maszt istniejący Wysokość anteny: 35 m Typ anteny: Dookólna istniejąca Modem 2,4/5GHz DUAL ACCESS POINT SCALANCE W788-1PRO istniejący Mocowanie anteny: Na ścianie budynku Typ anteny: Panelowa istniejąca Wysokość anteny: 30m Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 43 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

44 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia S7-400 Rysunek 10 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 1 i do węzła 0. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 44 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

45 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia S7-400 Rysunek 11 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 1 Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 45 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

46 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia ZASTOSOWANE URZĄDZENIA Modernizacja w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie została oparta w głównej mierze na urządzeniach i aparaturze SATEL, SIEMENS, ENDRESS+HUSER. Automatyka stacji obiektowych zrealizowana będzie w oparciu o sterowniki SIMATIC serii S7-300 i S7-400 firmy SIEMENS. Stacje operatorskie wyposażone zostaną w oprogramowanie WINCC Flexible firmy SIEMENS, a system łączności radiowej zrealizowany będzie za pomocą radiomodemów Satelline 3AS firmy Satel. Węzeł centralny systemu z nastawnią operatorską połączony jest przy wykorzystaniu radiomodemów SCALANCE firmy SIEMENS. KLAUZULA Wszystkie użyte w specyfikacji urządzenia, wyposażenie i elementy należy traktować jako wzorzec, czyli wskazanie producenta urządzeń nie należy traktować jako narzuconego przez zamawiającego. Powyższe urządzenia, wyposażenie i elementy powinny być takie jak wzorzec lub jakością zbliżone do opisanych wzorców-równorzędne lub o parametrach lepszych od urządzeń, wyposażenia i elementów opisanych w specyfikacji. W trakcie przekazywania Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji i kody źródłowe programów stworzonych do realizacji zadania. Wszystkie części opracowania należy sporządzić w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny). Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG, dopuszczalne są również następujące formaty: WMF, EMF oraz PDF. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 46 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

47 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 4. SCHEMATY, RYSUNKI I WYKAZY ELEMENTÓW Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 47 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

48 ) 8")8 9 9*)8 8 88)8 $9" $9) "8,9 4' &"'( !-!./ 011 8!.9982,8 8 8) 0$3 99 1!8 9"8 #8 8 0$ % $ ,8 8 8) 0$3 99!3 $9)!3 "9 9) 8")8 9 9*)8 8 88)8 $9" $9) ) "8 #8 8 0$ % $

49 * *,48 *,48 * (#7' + $#$ 9-.5 '7$64$7' * (#7' *,48 / *7.(8$! 67' 9506) *27(# $7.(8$1!81 9/5)57/ $ */ *7$ 4567'8$ *06 *,;(7' 4 *06(!8$ 6(-( : 5: <18 1$# 4 06 <1 4567' !)45 651$(#"' 85 $7&7'177 8 E?JONGOJOHFEH SJEABRP P TEU VQW O?W?W P XOEA>Y?FE?PEA Z [CHQ \]^_`a cdefghei jfkl mneogpfheqj rstufvnwfjx! 92"#$ 7%7% )45 K? E Q>?JAGRP P?KN 015(# 267!$5(015(# )7$!

50 !6"6 6 #762!$ 0%&' 2 (( #637 ')!* +8& 01$3'8+8& 17,'62!$ -.,-/ / #:8/.-; <-2=5,950 <9 1!>1776' '( / ?= *1$73,/ / 9/,9/,9/,9,9/ /,950/,950/ ,9/9 =5A,9 (9 =5A/ (9 9 9-BCDEFGH JKLHMNMOEJ PD MQHDRMHSTMOEJ J UJTQMNJTMOEJ VCDOFLWU VCDPQGOEJ UDPS J DOTSLTOTMKJM XOJFGWU U YJZ [V\ T D\D\ U ]TJFC^DKJDUJF _ `HMV abcdef hijklmjn okpq rsjtlukmjvo wxyzk{s ko}9 6763$"!3$ !01258$"!

51 " #$%!! &%' " '&%' % ( )*()+*, 87-./ , 14, )04, 5+ (106 71! !8 16(5 51! !1 10(5 71! (0 81! !418(5 H< B MBLIEFBLEG=B N;<G>DOM N;<HI?G=B M<HK B <GLKDLGLECBE PGB>?OM M QBR SNT L <T<T M ULB>;V<CB<MB> W YZ[\]^ `abcdebf gchi jkbldmcebng opqrcsktcgu vwxyzw{y w} ~~ y } ƒ ~ ˆ Š ˆŒ Š Œ Žˆ ˆ { { y vw ƒ { { 971!1 971!1 9951!3 951! (

52 35? ;63!"# '9<7:=9:>; = =63!"# ;!"#3$%& 3$%& 0>6A 2< ;24 "6 ~ rpuˆƒ~{ tˆštƒ tˆ 78 stuvyvyx{yqy{{yr8 8u yv {u~ {7 8t z r7y{ bcdef hijklmnobcdef hijklmno,$ 2&4)&56'&(&)*+,-). 3/012 - &3&3 6stuvqwxyzy{ y 78p qr8 }8~r8=63 29!:3!9 =3;24676$81 /%&.2$876$81 $%&6 =?70:; 5&2-).!"# ;!"# ; =36BCDEFGH JKLHMNMOEJ PD MQHDRMHSTMOEJ J UJTQMNJTMOEJ VCDOFLWU VCDPQGOEJ UDPS,! 0> 6=;2 twˆt rtr=3=63 78 z s xvzrwyywty =63 1 <,># #!;1 bcdef hijklmno0> 6=;2 78 z twˆt rtr=3,! 1 <,># #±²³ µ ¹º»¼½º¹¾!;1 J DOTSLTOTMKJM XOJFGWU U YJZ [V\ T D\D\ U ]TJFC^DKJDUJF _ `HMV a 0>s xvtwqyywty 8ƒ 7tu ƒ x }p ~x{7 9 ;2s ˆqsyqy{ yy bcdef hijklmno=3 ;24ÁÉ Á Í ± Ï 6 ±ÉË ÌÊȵ± ÀÁ ÂÃÄÅ»»½ÆǺ¾ ÈÁÉ Ê±É ËÌ Í ¹º»¼½º¹¾ ÎÃÄÅ»»½ÆǺ¾ Ï >6 =630> ;24 =06 >3 =3bcdef Œ Že e š œ žšÿ šœ ž šª «šž 06 =3 3= = 3062:

53 -04, ²³ ²µ ¹º²µ ª»¼¼«¾¼±½ ÎÏÐÑÒ ÔÕÖÖÖ ÀÁÂÃÄ ÆÇÈÉÊËÌÍ ž š œ ž š œ ž 1 œ ª š œ žÿ š & $'() )*#! E?JONGOJOHFEH SJEABRP P TEU VQW O?W?W P XOEA>Y?FE?PEA Z [CHQ \]^_`a cdefghijklmno qrstuvsw xtyz { s}u~tvsx ƒt tx!"#$ %% /12 9 &$*)*# +) & $" :;30:;3 2% ;2< $ K? E Q>?JAGRP P?KN ˆ Š Ž ; «ž± œ ¼± & $" 22.5 Ÿ « ˆ Š Ž 2%804. 2%84

54 2081tpusovswpop op xyzpoz{ wz{ nyov{op kz{l}okswp ~po{rswp Ye ^klmnokp rskprop ^]Y_Y`]abcddSWefg ^]Y_Y`]a Y]]a^^ egìj \hy_ ZU Z ˆ Š Œ Ž Ž Ž Žš œ ž Ÿ f Zƒ ewseayov{op kz{lswpop op ^gsuw bz p {r pov{oswn ÎÏÐÑÒÓÐÔÕ ª i^j`ia Ö] ØÙÚ 1089 '!." )# ",-$%& '!( )* ( !"# "# A5 ; F5AD 2SYWXXZ[\]SXZ[\] STUVWWX XY"." /"# ; F J;K LGM E 5M5M F NE;74O5<;5F;7 P Q9>G R!( µ³ ¹º» ½¾ ÀÁÂÃÄ 2 ³ ª ª «ª ÅÆÇÅÅÈÉÊËÆÆÉÉÊËÆÌË ±² ±² ª

55 9)3.**,*4 21/3 ˆ19x8s6$y v u& *v * 8,-w 19$7y819$7y19x7y ) 29)8 009)9$%* 2- +,-!"# $% 1&'( E9 BF=9GB=HIBD:?? J?IFBC?IBD:? K89D;ALJ K89EF<D:? J9EH ( &* s(* t*&** 1600? MD?;<LJ J N?O PKQ I 9Q9Q J T U=BK VWXYZ[ ]^_`ab_c d`ef gh_iaj`b_kd lmno`phq`dr 2-29)8 29)8 009)8 81-#( v6,.w- 29) )8 009) 8/%~/x/4 7/ (. -31zz4 u %) 19{z ) 19{ ) }8 19!88 60!0y4 s6$y41 zuƒ06yu! 19v6 4 u$u17 s 0uy30$6 v 2899) 0! 83 0/{ u17 $6 /6 89v 81z zus0uƒ{ 1u306!s 0uy30${ 0! 81 zus0uƒ Š Œ

56 cdefghfihjkhlihkkhcdefgmgi lnjhoi hkphcqjfggri 6*%&#)!"A+"1 B mdnlhi hndhcqjfggri "-"+%>?% % 6$#$*%0$+,$ 0 "8"8 % "+0!"#$#%& %#()$*$+,% -" $.)"/$) (0+0$#%$ 5+%&!41 1 % "8"8 1 90%&3:"#%"1%& ; <)$2 =%-"! ()&3"1#%!$7)3"#$ hndhcqjfggri osnhgihndhcdefgrmi osnhgimpuhmi cdefglmi hkkhc"!$*%0$+,$defgh JKLMNOLP QMRS TULVNWMOLXQ YZ[\M]U^MQ_`ab mjthhi hkph7)3"# 23",&!).B 0$+,% % 1%0.$*%0$+,% 23"+&(41 23"-.!+,% 1"- ()3"#

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo