CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2011 dla postępowania, prowadzonego zgodnie z zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów, w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.: Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III. CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. 1 Opis przedsięwzięcia Opis zadania dla wykonawcy zamówienia Sieć połączeń komunikacyjnych Schemat, rysunki i wykazy elementów Przedmiar robót. 6. STWiORB Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 1 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 2 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedsięwzięcia 1.1. Zamawiający Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie ul. Kilińskiego 25A Dzierżoniów 1.2. Cele przedsięwzięcia Przedsięwzięcie pn. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III ma na celu prowadzenie ciągłego monitoringu procesów uzdatniania i dystrybucji wody oraz procesów odbioru i oczyszczania ścieków oraz usprawnienie zarządzania tymi procesami Lokalizacja W zakresie gospodarki wodnej przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie 4 gmin: Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Dzierżoniów. 2. OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 2.1. Zadania ogólne Głównym zadaniem Wykonawcy jest przedsięwzięcie pn. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III. OGÓLNY OPIS ZAMÓWIENIA Zamówieniem objęto następujące grupy obiektów tj. studnie głębinowe, przepompownie wody, stacje uzdatniania wody i zbiorniki wody. Podział taki został przyjęty ze względu zastosowanie komunikacji radiowej opartej na węzłach komunikacyjnych. Telemetryczna sieć radiowa obejmie wyszczególnione obiekty przewidziane do zdalnego sterowania i monitoringu. Zadaniem sieci będzie przesyłanie danych gromadzonych poprzez obiektowe stacje automatyki do centralnej dyspozytorni systemu. Dane przesłane do centralnej dyspozytorni będą przetwarzane, archiwizowane i wizualizowane za pomocą stacji operatorskich. Dyspozytor sieci wodociągowo-kanalizacyjnej za pomocą systemu operatorskiego będzie sterować pracą wybranych urządzeń. Aktualnie w systemie wizualizacji obiektów WiK Dzierżoniów zrealizowane są 22 obiekty. ZASADY FUNKCJONOWANIA Ze względu na dużą liczbę obiektów sieci wodociągowej WiK Dzierżoniów rozproszonych na terenie całego powiatu, jak również konieczność ponownego wykorzystania aparatury kontrolno pomiarowej każdy obiekt będzie nadzorowany poprzez sterownik i komunikował się będzie z jednostkami nadrzędnymi tej samej rodziny. Sieć komunikacyjna będzie funkcjonować na poniższych zasadach: 1. Poszczególne stacje obiektowe zgrupowane zostały w mniejsze węzły. Węzeł stanowi grupę bliskich sobie obiektów, położonych w takiej odległości, aby możliwe było uzyskanie pomiędzy nimi łączności radiowej w paśmie 869MHz (pasmo wolne) z mocą nie przekraczającą dopuszczalnej normy. Utworzenie węzłów umożliwia wymianę danych pomiędzy jego elementami za pomocą lokalnej sieci Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 3 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia PROFIBUS DP z szybkością 19,2 kb/s. Jest to możliwe dzięki odstępowi międzykanałowemu radiomodemów 25kHz. W każdym z węzłów wytypowany został jeden sterownik (master), którego zadaniem jest gromadzenie kompletu danych o stanie węzła. 2. Sterowniki centralne poszczególnych węzłów wyposażone będą dodatkowo w drugi komplet anten i radiomodemów do komunikacji z węzłem centralnym. Węzeł centralny sieci radiowej stanowi stacja obiektowa SO-02. Ze względu na duże odległości pomiędzy węzłami do komunikacji użyto radiomodemów pracujących na częstotliwości 448,425MHz. Zamawiający posiada zezwolenie na pracę w tej częstotliwości z odstępem miedzykanałowym 12,5kHz. Ta sieć radiowa umożliwi wymianę danych pomiędzy sterownikiem centralnym i sterownikami centralnymi węzłów za pomocą sieci PROFIBUS DP z szybkością 9,6 kb/s. Dokonanie podziału obiektów na węzły umożliwia zwiększenie szybkości wymiany danych w sieci radiowej. 3. Centralny węzeł sieci radiowej (stacja obiektowa SO-02) połączony jest z nastawnią dyspozytorską SO-01 za pomocą szybkiego łącza radiowego pracującego w paśmie 2.4GHz/5GHz. Łącze to umożliwia bezprzewodową sieci ETHERNET o szybkości do 54Mb/s Szczegółowy zakres zadań dla Wykonawcy ZAKRES RZECZOWY ZADANIA OBEJMUJE: 1. Dostawa i montaż urządzeń, elementów i wyposażenia systemu przesyłu i przetwarzania danych. 2. Dostawa radiomodemów. 3. Dostawa aparatury pomiarowej. 4. Dostawa szaf sterowniczych. 5. Oprogramowanie wizualne. 6. Oprogramowanie sterowania. 7. Kalibracja zastosowanych urządzeń. 8. Rozszerzenie licencji oprogramowania aktualizacja i reinstalacja dwóch stacji operatorskich. 9. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz wszystkich kodów źródłowych programów. 10. Przeszkolenie obsługi i dozoru. 11. Uruchomienie i rozruch instalacji. 12. Dostarczenie części dodatkowych i oprogramowania. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 4 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia WYKAZ OBIEKTÓW DO MODERNIZACJI W III ETAPIE W WiK DZIERŻONIÓW A. W-1 SO-02 Zbiornik wody przy ul. Pocztowej B. W-13 SO-40 Zbiornik wody Roztocznik C.W-13 SO-35 Przepompowania wody i zbiornik Dobrocin I D. W-13 SO-36 Przepompowania wody i zbiornik Dobrocin II E. W-9 SO-26 Stacja Uzdatniania Wody Góry Sowie F. W-10 SO-17 Przepompownia i zbiornik wody Pieszyce G. W-10 SO-52 Studnia głębinowa Kamieniczki 1 H. W-10 SO-54 Studnia głębinowa Kamieniczki 3 I. W-10 SO-56 Studnia głębinowa Kamieniczki 5 Legenda : W- węzeł komunikacji SO- stacja obiektowa Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 5 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia A. SO-02 Zbiornik wody Dzierżoniów ul. Pocztowa Aktualnie w szafie sterowniczej zainstalowany jest sterownik serii S7300 z modułami i panelem operatorskim OP73, a w ramach modernizacji SO-02 Zbiornik wody Pocztowa należy go wymienić na sterownik serii SIEMENS S7400 wraz z modułami i panelem operatorskim. Całą szafę sterowniczą, zdemontowaną wraz ze sterownikiem, modułami, panelem operatorskim oraz czytnikiem kart MOBY, należy wykorzystać do modernizacji obiektu SO-40 Zbiornik wody Roztocznik. Na SO-02 Zbiornik wody Pocztowa należy zamontować system w oparciu o sterownik SIEMENS S7414-2DP (wraz z dodatkowymi modułami cyfrowe i analogowe wejścia, panelem i czytnikiem kart MOBY). Zadaniem jednostki głównej S7400 jest zbieranie danych z obiektu SO-02, ochrona obiektu, komunikowanie się z jednostkami podrzędnymi węzła SO-02 Pocztowa, zbieranie i przetwarzanie danych z innych węzłów komunikacyjnych oraz przygotowanie danych do wizualizacji dla stacji operatorskich SCADA. Nowy sterownik S7-400 komunikuje się ze stacjami operatorskimi węzła SO-01 Dyspozytornia WIK, poprzez istniejące łącze bezprzewodowe WiFi (Industrial Ethernet). Sterownik S7-400 należy zaprogramować w sposób umożliwiający przesyłanie zdarzeń do stacji operatorskich za pomocą funkcji systemowych SFB - ALARM, ALARM 8. Zdarzenia systemu operatorskiego WinCC (Message) są zdefiniowane za pomocą oprogramowania STEP7, a następnie przesłane do aplikacji WinCC. Taki sposób wykonania oprogramowania zapewni, że wszystkie zdarzenia wysyłane ze sterownika, będą zawierały stempel czasowy CPU i będą identyczne na obu stacjach operatorskich. Zachowana zostanie właściwa hierarchia czasowa zdarzeń. W przypadku chwilowego braku komunikacji między węzłami SO-01 i SO-02 zdarzenia zostaną zbuforowane w systemie operacyjnym sterownika, a następnie przesłane do komputerów stacji operatorskich. Rozwiązanie takie ma na celu wyeliminowanie generowania się błędów w przypadku zaników komunikacji. Do jednostki centralnej należy dołączyć moduł komunikacyjny SIEMENS CP EXTENDED odpowiedzialny za komunikację poza węzeł. W szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D ASM 456, którego należy połączyć ze sterownikiem modułem komunikacyjnym SIEMENS CP EXTENDED. Dodatkowo w szafie należy zamontować grzałkę o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok. 5 o C. Całość należy umieścić w szafie sterowniczej powieszonej na ścianie. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Pomiar poziomu wody w zbiorniku należy zrealizować za pomocą istniejącej sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-10m. W szafie zabudować panel operatorski SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy drzwiach do szafy sterowniczej oraz istniejącą czujkę ruchu przy wejściu na szczyt wierzy. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC przez 1,5 godziny. Tabela 1 Parametry stacji SO-02. Symbol projektowy: SO 02 Nazwa stacji: Zbiornik wody Dzierżoniów ul. Pocztowa Lokalizacja: Dzierżoniów Zabezpieczenie główne C16/3P Moc zainstalowana Węzeł komunikacyjny Brak napędów W1 główny Sterownik stacji SO-02 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 1 oraz pełni rolę sterownika centralnego systemu. Komunikacja z podległymi mu obiektami odbywa się za pomocą złącza PROFIBUS DP. Sterownik jest stacją master. Dane przesyłane są za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,400MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy połączyć z istniejącym radiomodemem Satel 3AS z anteną dookólną o zysku energetycznym 9dBi. Połączenie z poszczególnymi węzłami odbywa się za pomocą komunikacji radiowej w paśmie 448,425MHz z odstępem 12,5 khz. Do połączeń międzywęzłowych należy wykorzystać istniejący radiomodem SATELLINE 3AS EPIC. Radiomodem SATELLINE 3AS EPIC należy doposażyć w drugą antenę dookólną wraz z ochronnikiem w celu eliminacji fadingu. Należy wykonać dodatkowy maszt antenowy. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 6 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 2 Parametry stacji SO-02. Symbol projektowy: SO 02 Nazwa stacji: Typ obiektu: Lokalizacja: WGS N WGS E Wysokość npm: Węzeł: Modem 400MHz: Częstotliwość: Wieża ciśnień Zbiornik wody Dzierżoniów ul. Pocztowa 50 43'40" 16 38'53" 262m W1 SATELLINE-3AS EPIC istniejący 448,425MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: Jeden maszt istniejący, jeden maszt wykonać Wysokość anteny: 35m Typ anteny: Dookólna istniejąca, dookólna nowa Modem 800MHz: SATELLINE-3AS istniejący Częstotliwość: Mocowanie anteny: Wysokość anteny: Typ anteny: Modem 2,4/5GHz Mocowanie anteny: Typ anteny: Wysokość anteny: 869,400MHz Na budynku maszt istniejący 35 m Dookólna istniejąca DUAL ACCESS POINT SCALANCE W788-1PRO istniejący Na ścianie budynku Panelowa istniejąca 30m Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 7 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

8 B. SO-40 Zbiornik Wody Roztocznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia W ramach modernizacji obiektu SO-02 Zbiornik wody Pocztowa, cała szafa sterownicza oparta na sterowniku CP315 2DP wraz z modułami oraz z czytnikiem kart MOBY z obiektu SO-02 Zbiornik wody Pocztowa, ma zostać przeniesiona na obiekt SO-40 Zbiornik wody Roztocznik. Całość ma zostać umieszczona w szafie sterowniczej z podwójnymi drzwiami na zewnątrz obiektu, koło istniejącego masztu. W szafie należy zamontować grzałkę o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok. 5 o C. Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7315-2DP jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, sterowanie obiektami podległymi i komunikowanie się z nimi, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną oraz wyświetlanie wszystkich parametrów z obiektów węzłowych. Pomiar poziomu wody w zbiorniku należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-10m. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Na obiekcie należy zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy włazach do zbiornika, pokrywach komory zaworów oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej.w szafie należy zamontować wyłącznik różnicowo prądowy oraz podłączyć zasilanie oświetlenia.w szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Zakopać kable sterownicze pomiędzy zbiornikiem a szafą sterowniczą. Tabela 3 Parametry stacji SO-40. Symbol projektowy: SO 40 Nazwa stacji: Zbiornik wody Roztocznik Lokalizacja: Roztocznik Zabezpieczenie główne 16 A Moc zainstalowana Węzeł komunikacyjny Brak napędów W13 - główny Sterownik stacji SO-40 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 13. Komunikacja z podległymi mu obiektami ma odbywać się za pomocą procesora CP342-5 PROFIBUS DP, w który należy wyposażyć sterownik. Procesor komunikacyjny będzie stacją master. Dane będą przesyłane za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,425 MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną dookólną o zysku energetycznym 9 dbi. Dane węzła 13 zgromadzone w sterowniku należy przesłać do węzła centralnego za pomocą drugiego radiomodemu Satel 3AS Epic pracującego na częstotliwości 448,425MHz z odstępem 12,5kHz. Modem ten należy wyposażyć w 2 anteny kierunkowe o zysku energetycznym 10dBi. Radio połączyć ze sterownikiem za pomocą złącza DP. Sterownik będzie stację slave sterownika węzła centralnego. Tabela 4 Parametry stacji SO-40. Symbol projektowy: SO 40 Nazwa stacji: Zbiornik wody Roztocznik Typ obiektu: Zbiornik wody Lokalizacja: Roztocznik WGS N 50 44'35" WGS E 16 43'20" Wysokość npm: 320m Węzeł: W13 Modem 400MHz: SATELLINE-3AS 448 Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 7m Typ anteny: 2 anteny kierunkowe Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Typ anteny: 1 antena dookolna Odległość od SO-02: 3,72km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 8 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia C. SO-35 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Pięć pomp o mocy odpowiednio: 3kW, 3kW, 4kW, 1,5kW, 1,5kW. Pierwsza pompa wody o mocy 3kW sterowana jest przez falownik SIEMENS MICROMASTER 420/5,5kW, komunikujący się ze sterownikiem łączem PROFIBUS. Dwie pompy o mocy 3kW i 4kW sterowane są poprzez 2 układy łagodnego rozruchu softstarty SIEMENS SIRIUS 3RW3/5,5KW, natomiast 2 pompy o mocy 1,5kW poprzez 2 przekaźniki do zabezpieczenia pomp Fanox C9/1,5kW. W szafie należy zamontować grzałkę o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok.5 o C. Całość należy umieścić w szafie sterowniczej powieszonej na ścianie. Pomiar ciśnienia wejściowego i wyjściowego należy zrealizować przy pomocy przetworników ciśnienia z wyjściem analogowym mA, o zakresach pomiarowych 0-1 MPa. Na podstawie impulsów z legalizowanego przepływomierza MAG5100 DN 80 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów jest zliczany stan licznika w m 3, natomiast przepływ chwilowy jest wystawiany przez przepływomierz na wyjście analogowe 4-20 ma. Na podstawie impulsów z przepływomierza jest sterowana pompka chloratora. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Pomiar poziomu wody w zbiorniku należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym ma o zakresie pomiarowym 0-10m. Pomiar chloru i ph zrealizować w oparciu o istniejący analizator wolnego chloru z zabudowaną sondą pomiarową ph. Dwa wyjścia analizatora mA zaprogramować do przekazywania sygnałów pomiarowych. Analizator wykonany jest w wersji kompaktowej, naściennej, zas. 230VAC, z wyjściami analogowymi mA. W na obiekcie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowy panel operatorski SIEMENS OP73. System kontroli zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy drzwiach wejściowych, przy włazach do zbiornika oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. W szafie zamontować wentylacje mechaniczną. Kable sterownicze pomiędzy zbiornikiem i budynkiem przepompowni zakopać. Tabela 5 Parametry stacji SO-35. Symbol projektowy: SO 35 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Lokalizacja: Dobrocin I Zabezpieczenie główne 32 A Moc zainstalowana 2x3 kw, 1x4 kw, 2x1,5 kw Węzeł komunikacyjny W13 Sterownik stacji SO-35 należy zabudować w szafie powieszonej na ścianie w budynku przepompowni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-40) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CP313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,525MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Sterownik ten steruje pracą pomp, utrzymując zadane ciśnienie. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 9 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 6 Parametry stacji SO-35. Symbol projektowy: SO 35 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Typ obiektu: Przepompownia wody i zbiornik wody Lokalizacja: WGS N WGS E Wysokość npm: Węzeł: Dobrocin I 50 43'51" 16 41'37" 281m W13 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Adres DP: 3 Mocowanie anteny: Maszt istniejący do poprawy Wysokość anteny: 3m Typ anteny: Odległość od SO-40: kierunkowa 1,8km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 10 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia D. SO-36 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Trzy pompy wody o mocy 5,5kW sterowane są poprzez 3 układy łagodnego rozruchu softstart SIEMENS SIRIUS 3RW4/11kW. W szafie należy zamontować grzałkę o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok. 5 o C. Całość należy umieścić w szafie sterowniczej powieszonej na ścianie wewnątrz budynku. Na podstawie impulsów z legalizowanego przepływomierza MAG5100 DN 80 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów jest zliczany stan licznika w m 3, natomiast przepływ chwilowy jest wystawiany przez przepływomierz na wyjście analogowe 4-20 ma. Na podstawie impulsów z przepływomierza jest sterowana pompka chloratora. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Pomiar poziomu wody w zbiorniku należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-10m. Na obiekcie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy drzwiach wejściowych, przy włazie do zbiornika oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Tabela 7 Parametry stacji SO-36. Symbol projektowy: SO 36 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Lokalizacja: Dobrocin II Zabezpieczenie główne 32 A Moc zainstalowana 3x5,5 kw Węzeł komunikacyjny W13 Sterownik stacji SO-36 należy zabudować w szafie wiszącej na ścianie wewnątrz budynku. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO- 40) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CP313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,525MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykorzystując połączenie radiowe, z obiektu SO-40 należy przesłać pomiar poziomu do sterownika stacji SO-36. Sterownik ten steruje pracą pomp, utrzymując zadany poziom w zbiorniku SO-40 Roztocznik. Tabela 8 Parametry stacji SO-36. Symbol projektowy: SO 36 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Typ obiektu: Przepompownia wody i zbiornik wody Lokalizacja: Dobrocin II WGS N 50 44'14" WGS E 16 42'54" Wysokość npm: 293m Węzeł: W13 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Adres DP: 4 Mocowanie anteny: Wysokość anteny: Typ anteny: Odległość od SO-40: Maszt istniejący 3m Kierunkowa 0,71km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 11 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia E. SO-26 Stacja uzdatniania wody Góry Sowie Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Dla potrzeb zebrania sygnałów z urządzeń należy dodać do systemu 2 stacje rozproszonych wejść/wyjść z komunikacją Ethernet RJ45. Dodatkowe stacje zlokalizowane są w Hali Filtrów i na Zbiorniku. Rozproszone stacje należy połączyć z główną stacją znajdującą się w pomieszczeniu dyżurnych kablem Ethernet. W tym celu należy zamontować w głównej szafie moduł procesora komunikacyjnego SIEMENS CP343-1 Lean (moduł z obiektu SO-02 Pocztowa). W głównej szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz panela operatorskiego SIEMENS TP 177A. System kontroli zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy drzwiach wejściowych do Dyżurki, do Chlorowni, do Hali Filtrów, do Zbiornika, przy włazach wejściowych do Zbiornika oraz przy drzwiach do wszystkich szaf sterowniczych. Ponadto we wszystkich szafach stacjach rozproszonych należy zamontować grzałki o mocy 400W wraz z termostatem służące do utrzymania minimalnej temperatury pracy na poziomie ok. 5 o C. Na podstawie impulsów z legalizowanego przepływomierza MAG5100 DN 200 z nadajnikiem impulsów 1impuls/100 litrów zamontowanego na wyjściu ze Zbiornika, jest zliczany przepływ chwilowy w m 3 /h oraz stan licznika w m 3. Przetwornik przepływomierza zamontowany na uchwycie ściennym. Na podstawie impulsów z legalizowanego przepływomierza MAG5100 DN 250 z nadajnikiem impulsów 1impuls/100 litrów zamontowanego na wejściu do Hali Filtrów, jest zliczany przepływ chwilowy w m 3 /h oraz stan licznika w m 3. Przetwornik przepływomierza należy zamontować na ścianie. Impulsami przepływomierza jest sterowana proporcjonalnie pompka chloratora. Pompka chloratora ma zgłaszać awarie, pracę i postój oraz musi mieć możliwość zdalnego załączenia. Pomiar chloru i ph należy zrealizować w oparciu o istniejący analizator wolnego chloru z zabudowaną sondą pomiarową ph. Wyjścia analizatora mA zaprogramować do przekazywania sygnałów pomiarowych. Analizator wykonany w wersji kompaktowej, naściennej, zas. 230VAC, wyjście analizatora mA. Pomiar poziomu wody w zbiorniku w komorze lewej należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-10m. Pomiary mętności należy zrealizować przy pomocy czujników do pomiaru mętności wód Endress+Hauser. Wykonane w wersji kompaktowej, naściennej, zas. 230VAC. Należy zamontować dwa czujniki mętności na wejściu do Hali Filtrów oraz jeden na wyjściu ze Zbiornika. Ponadto należy zamontować dwie zasuwy elektryczne na wejściu do Hali Filtrów i jedną zasuwę na wyjściu ze Zbiornika. Sterowanie zasuwami odbywa się dwustanowo ZAMKNIJ, OTWÓRZ. Układ sterowania zasuwami musi umożliwiać również pracę ręczną. Sterownik zasuwy elektrycznej zamontować na uchwycie ściennym. Instalacje przepięciowe należy zamontować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. W szafach sterowniczych w pomieszczeniu Dyżurnych, Hali Filtrów oraz na Zbiorniku należy zamontować zasilacze awaryjne LESTAR 500VA zapewniające zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Kable sterownicze i zasilające pomiędzy Dyżurką a Zbiornikiem oraz Dyżurką a Halą Filtrów zakopać. Tabela 9 Parametry stacji SO-26. Symbol projektowy: SO 26 Nazwa stacji: Stacja uzdatniania wody Góry Sowie Lokalizacja: Bielawa ul. Nowobielawska Zabezpieczenie główne Moc zainstalowana Węzeł komunikacyjny C16/3P Brak napędów W9 główny Sterownik stacji SO-26 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 9. Sterownik ten nie posiada podległych mu obiektów. Dane węzła przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 448,425MHz z odstępem międzykanałowym 12,5kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS Epic z dwoma antenami kierunkowymi o zysku energetycznym 10dBi wraz z ochronnikami w celu eliminacji fadingu. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 12 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 10 Parametry stacji SO-26. Symbol projektowy: SO 26 Nazwa stacji: SUW Góry Sowie Typ obiektu: Stacja uzdatniania wody Lokalizacja: WGS N WGS E Wysokość npm: Węzeł: Bielawa ul. Nowobielawska 50 39'02" 16 34'54" 462m W9 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS EPIC Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 9 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 3m Typ anteny: Odległość od SO-02: 2 anteny kierunkowe 9,1km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 13 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia F. SO-17 Przepompownia i zbiornik wody Pieszyce W ramach rozbudowy węzła lokalnego W10 o kolejne stacje obiektowe, stację węzłową SO-17 należy doposażyć w radiomodem Sateline 3AS 869, ochronnik LP900-TNC oraz antenę kierunkową COMANT860Y+ z kablem antenowym H1000 i postawić nowy 6-7 metrowy maszt z rury o średnicy zewnętrznej minimum 60mm przymocowany do murku na dachu. Na SO-17 należy także zamontować dodatkową antenę do komunikacji z centralnym sterownikiem na SO-02 do eliminacji fadingu tj. antenę kierunkową COMANT450Y+, kabel antenowy oraz ochronnik LP400-TNC. Obiekt SO-17 musi mieć możliwość wykrywania awarii zasilania, w tym celu należy wyposażyć go w przekaźnik nadzorczy napięcia LOVATO PMV55 i doprowadzić styk na wejście cyfrowe sterownika. Panel operatorski będzie wyświetlał wszystkich parametry z obiektów węzłowych i umożliwiał sterowanie tymi obiektami. Sterownik będzie stację slave sterownika węzła centralnego, natomiast masterem węzła lokalnego W10. Pompa wody o mocy 30kW sterowana jest przez istniejący falownik DANFOSS VLT 6000 HVAC. Szafka sterująca falownikiem zawiera następujące elementy do obsługi: - wyłącznik bezpieczeństwa; - przełącznik A-0-R pozwalający na wybór rodzaju sterowania pompy (A-tryb automatyczny, R- tryb ręczny (bajpas), 0-odstawienie pompy) - przycisk START oraz STOP; - przycisk KASOWANIE AWARII; - lampka PRACA sygnalizująca pracę pompy; - lampka AWARIA sygnalizująca awarię; Sterowanie falownikiem należy zrealizować poprzez sterowanie zdalne (z centralnej sterowni poprzez operatora tryb auto i ręka) oraz przez sterowanie lokalne tryb auto i ręka, tzn. (z panelu operatorskiego umieszczonego bezpośrednio na obiekcie sterowania oraz poprzez istniejącą szafkę sterującą). Tryb lokalny na szafie sterującej falownika odcina zdalne sterowanie Szafę sterująca falownikiem należy uzupełnić o niezbędne elementy (przekaźniki) do zrealizowania zadania. Pomiar mętności należy zrealizować przy pomocy czujnika do pomiaru mętności wód Endress+Hauser. Wykonane w wersji kompaktowej, naściennej, zas. 230VAC. Tabela 8 Parametry stacji SO-17. Symbol projektowy: SO 17 Nazwa stacji: Przepompownia Pieszyce Lokalizacja: Pieszyce Zabezpieczenie główne Nie dotyczy Moc zainstalowana 30kW falownik Węzeł komunikacyjny W10 Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 14 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 7 Parametry stacji SO-17. Symbol projektowy: SO 17 Nazwa stacji: Przepompownia Pieszyce Typ obiektu: Przepompownia i zbiornik wody Lokalizacja: Pieszyce WGS N 50 42'57" WGS E 16 35'20" Wysokość npm: 292m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: nowy maszt mocowany na dachu do budynku Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: kierunkowa Modem 400MHZ 448,425MHZ - istniejaca Mocowanie anteny Maszt istniejący Wysokość anteny 5m Typ anteny Kierunkowa istniejąca + nowa antena kierunkowa Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 15 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia G. SO-52 studnia głębinowa Kamieniczki 1 Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Pompa głębinowa 3,5kW sterowana jest poprzez układ łagodnego rozruchu softstart SIEMENS SIRIUS 3RW4/5,5kW. Pomiar ciśnienia wyjściowego ze studni należy zrealizować przy pomocy przetwornika ciśnienia z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-1 MPa. Pomiar poziomu lustra wody w studni należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-50m. Instalacje przepięciowe należy zrealizować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Na podstawie legalizowanego wodomierza śrubowego prostego o średnicy DN 100 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów wyznaczyć stan licznika w m 3 oraz przepływ chwilowy m 3 /h. W szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy włazach oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Dwie istniejące sondy należy podłączyć do przekaźnika ELKLUWO, zabezpieczając pompę głębinową przed suchobiegiem. Dodatkowo przy pomocy drugiego przekaźnika ELKLUWO zrealizować sygnalizację zalania studni. Wewnątrz studni zamontować oświetlenie 24V oraz oświetlenie szafy sterowniczej. Całość należy umieścić na zewnątrz studni w szafie sterowniczej z podwójnymi drzwiami. Maszt wysokości 6-7 metrów z rury stalowej o średnicy zewnętrznej minimum 60mm. Kable sterownicze pomiędzy szafą sterowniczą a studnią zakopać. Tabela 11 Parametry stacji SO-52. Symbol projektowy: SO 52 Nazwa stacji: Studnia głębinowa Kamieniczki 1 Lokalizacja: Kamieniczki 1 Zabezpieczenie główne C80/3P Moc zainstalowana 3,5 kw - softstart Węzeł komunikacyjny W10 Sterownik stacji SO-52 należy zabudować w szafie umieszczonej na studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 16 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 12 Parametry stacji SO-52. Symbol projektowy: SO 52 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 1 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'36" WGS E 16 35'32" Wysokość npm: 308 m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 2 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 17 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia H. SO-54 studnia głębinowa Kamieniczki 3 Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Pompa głębinowa 5,5kW sterowana jest poprzez układ łagodnego rozruchu softstart SIEMENS SIRIUS 3RW4/11kW. Pomiar ciśnienia wyjściowego ze studni należy zrealizować przy pomocy przetwornika ciśnienia z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-1 MPa. Pomiar poziomu lustra wody w studni należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-50m. Instalacje przepięciowe należy zrealizować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Na podstawie legalizowanego wodomierza śrubowego prostego o średnicy DN 50 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów wyznaczyć stan licznika w m 3 oraz przepływ m 3 /h. W szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy włazach oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Dwie istniejące sondy należy podłączyć do przekaźnika kontrolnego ELKLUWO, zabezpieczając pompę głębinową przed suchobiegiem. Dodatkowo przy pomocy drugiego przekaźnika ELKLUWO zrealizować sygnalizację zalania studni. Wewnątrz studni zamontować oświetlenie 24V oraz oświetlenie szafy sterowniczej. Całość należy umieścić na zewnątrz studni w szafie sterowniczej z podwójnymi drzwiami. Maszt wysokości 6-7 metrów z rury stalowej o średnicy zewnętrznej minimum 60mm. Kable sterownicze pomiędzy szafą sterowniczą a studnią zakopać. Tabela 13 Parametry stacji SO-54. Symbol projektowy: SO 54 Nazwa stacji: Studnia głębinowa Kamieniczki 3 Lokalizacja: Kamieniczki 3 Zabezpieczenie główne C40/3P Moc zainstalowana 5,5kW softstart Węzeł komunikacyjny W10 Sterownik stacji SO-54 należy zabudować w szafie umieszczonej obok studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 18 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

19 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 14 Parametry stacji SO-54. Symbol projektowy: SO 54 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 3 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'44" WGS E 16 35'45" Wysokość npm: 301m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 3 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 19 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia I. SO-56 studnia głębinowa Kamieniczki 5 Zadaniem jednostki głównej SIEMENS S7313C-2DP (zintegrowane wejścia i wyjścia 16DI/16DO) jest gromadzenie informacji dotyczącej pracy obiektu, sterownie obiektem, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką nadrzędną. Pompa głębinowa 5,5kW sterowana jest poprzez układ łagodnego rozruchu softstart SIEMENS SIRIUS 3RW4/11kW. Pomiar ciśnienia wyjściowego ze studni należy zrealizować przy pomocy przetwornika ciśnienia z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-1 MPa. Pomiar poziomu lustra wody w studni należy zrealizować za pomocą sondy hydrostatycznej z wyjściem analogowym mA o zakresie pomiarowym 0-50m. Instalacje przepięciowe należy zrealizować na liniach zasilających i liniach pomiarów analogowych. Na podstawie legalizowanego wodomierza śrubowego prostego o średnicy DN 100 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów wyznaczyć stan licznika w m 3 oraz przepływ m 3 /h. W szafie zrealizować kontrolę dostępu za pomocą czytnika kart SIEMENS MOBY D SLG D12S oraz tekstowego panela operatorskiego SIEMENS OP73. System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych oraz czytnika kart magnetycznych. Czujniki krańcowe należy zamontować przy włazach oraz przy drzwiach do szafy sterowniczej. W szafie sterowniczej należy zamontować zasilacz awaryjny LESTAR 500VA zapewniający zasilanie gwarantowane 24VDC po zaniku zasilania 230VAC. Dwie istniejące sondy należy podłączyć do przekaźnika kontrolnego ELKLUWO, zabezpieczając pompę głębinową przed suchobiegiem. Dodatkowo przy pomocy drugiego przekaźnika ELKLUWO zrealizować sygnalizację zalania studni. Wewnątrz studni zamontować oświetlenie 24V oraz oświetlenie szafy sterowniczej. Całość należy umieścić na zewnątrz studni w szafie sterowniczej z podwójnymi drzwiami. Maszt wysokości 6-7 metrów z rury stalowej o średnicy zewnętrznej minimum 60mm. Kable sterownicze pomiędzy szafą sterowniczą a studnią zakopać. Tabela 15 Parametry stacji SO-56. Symbol projektowy: SO 56 Nazwa stacji: Studnia głębinowa Kamieniczki 5 Lokalizacja: Kamieniczki 5 Zabezpieczenie główne C40/3P Moc zainstalowana 5,5kW - softstart Węzeł komunikacyjny W10 Sterownik stacji SO-56 należy zabudować w szafie umieszczonej obok studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 20 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

21 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Tabela 16 Parametry stacji SO-56. Symbol projektowy: SO 56 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 5 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'48" WGS E 16 35'52" Wysokość npm: 298m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 4 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 21 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

22 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Wykaz materiałów zapasowych (części dodatkowe i oprogramowanie), które dostarczy Wykonawca Zamawiającemu: Lp Nazwa Kabel PROFIBUS 6XV1830-0EH10 Wtyczka PROFIBUS 90st. 12Mb z terminat. 6ES BB52-0XA0 WTYCZKA DO SIECI PROFIBUS 90st. 12Mb z terminat. przelotowa 6ES BA12-0XA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, long version, 5V flash-eprom, 1 MBYTE, 6ES7952-1KK00-0AA0 SM 331 moduł analogowy 8 wejściowy 6ES KF02-0AB0 SM 331 moduł analogowy 2 wejściowy 6ES7331-7KB02-0AB0 SM 334 moduł wejść/wyjść analogowych 4/2 6ES7334-0CE01-0AA0 FRONT CONNECTOR S pinowy 6ES AJ00-0AA0 FRONT CONNECTOR S pinowy 6ES AM0-0AA0 Karta MMC (Micro Memory Card) 128kB 6ES7953-8LG20-0AA0 Karta MMC (Micro Memory Card) 512kB 6ES7953-8LJ20-0AA0 Procesora komunikacyjny S7 300 CP342-5 PROFIBUS DP 6GK7342-5DA02-0XE0 Szyna montażowa do SIMATIC S7-300, L=2000MM 6ES7390-1BC00-0AA0 adapter IBHsoftec GmbH IBH Link S7 ++ Moduł komunikacyjny PROFIBUS do falowników Siemens 6SE6400-1PB00-0AA0 PROCESOR KOMUNIKACYJNY INDUSTRIAL ETHERNET CP GK7443-1EX20-0XE0 Panel operatorski OP 73 6AV AA11-0AX0 Panel operatorski TP177A 6AV AA11-0AX1 PROCESOR KOMUNIKACYJNY PROFIBUS CP EXTENDED 6GK7443-5DX04-0XE0 Radiomodem Satel SATELLINE-3ASd Epic (YM3001) with display, without cooling part 488,425 MHz Radiomodem Satel SATELLINE-3ASd (YM1016) with display 869,400 MHz wtyki TNC na kabel H1000 skręcane Ochronnik LP900-TNC Ochronnik LP400-TNC SIMATIC DP, INTERFACE MODULE IM151-3 PN ST FOR ET200S, 2 x RJ45 6ES7151-3AA23-0AB0 SIMATIC DP, POWER MODULE PM-E FOR ET 200S; 24V 6ES7138-4CA01-0AA0 SIMATIC DP, 1 ELECTRON. MODULE FOR ET 200S, 8 DI 6ES7131-4BF00-0AA0 SIMATIC DP, 1 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 8 DO 6ES7132-4BF00-0AA0 Ilość sztuk/metrów 50 metrów 16 sztuk 10 sztuk 1 sztuk 2 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 6 sztuk 6 sztuk 4 sztuk 1 sztuk 2 sztuk 2 metry 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 2 sztuk 20 sztuk 2 sztuk 2 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 22 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE ET200S, 4AI 6ES7134-4GD00-0AB0 SIMATIC,STAND.SECTIONAL RAIL width 35mm, length 483mm for 19 in.cabinets 6ES5710-8MA11 SIMATIC DP, terminal module TM-P15S23-A0 FOR ET 200S 6ES7193-4CD20-0AA0 SIMATIC DP, 5 universal terminal modules TM-E15S26-A1 for et 200s 6ES7193-4CA40-0AA0 MOBY ASM 475 6GT2002-0GA10 MOBY D SLG D12S 6GT2602-0AB00 Antena półfalowa Astor YA1869 na częstotliwość MHz (dla radia Satel SATELLINE-3AS 869) Sterownik CPU313C-2 DP 6ES CF03-0AB0 Przetwornik ciśnienia 4-20mA, zakres 0-1MPa APLISENS AS/0-1/4-20/R Antena kierunkowa ASTOR COMANT860Y+ (COMPLETECH) Kabel H1000 Interface adapters and adapter cables for SATELLINE radio modems SATEL NARS-2 with D15 male/screw connectors, 650 ma fuse adapter for RS-422/485 interface. Interface adapters and adapter cables for SATELLINE radio modems SATEL NARS-2-4A with D15 male/screw connectors, 4A fuse adapter for RS-422/485 interface Konwerter USB na RS 232 (Db9) współpracujący z radiami Satel z wbudowanym kablem USB długości minimum 1 metr Softstart SIRIUS SIEMENS 3RW4026-1BB04 25A 11kW Rozszerzyć istniejącą licencje na oprogramowanie SIMATIC WINCC 7.0 RT 2048 do WINCC POWERPACK RT 2048/8192 FOR SIMATIC WINCC V7.0, RT LICENSE W/O VERSION CONVERSION FROM 2048 TO 8192 POWER TAGS, SINGLE LICENSE 6AV6371-2BM07-0AX0 -zrobić reinstalację systemu Windows XP SP2 komputer SCADA nr2 -zainstalować na komputerze nr2 SCADA całe oprogramowanie -uruchomić i przetestować aplikację. -do aplikacji WinCC 7.0 doinstalować poprawkę SP2 -przeszkolić dział TA procesu reinstalacji komputera -wykonać instrukcję reinstalacji komputera, -wizualizacja musi działać poprawnie, historia zmiennych musi być zachowana Rozszerzyć istniejącą licencję na oprogramowanie SIMATIC WINCC 7.0 RC 2048 do WINCC POWERPACK RC 2048/8192 FOR SIMATIC WINCC V7.0, RT + CS LICENSE W/O VERSION CONVERSION FROM 2048 TO 8192 POWER TAGS, FLOATING LICENSE 6AV6371-2BM17-0AX0 -zrobić reinstalację systemu Windows XP SP2 komputer SCADA nr1 -zainstalować na komputerze nr1 SCADA całe oprogramowanie -uruchomić i przetestować aplikację. -do aplikacji WinCC 7.0 doinstalować poprawkę SP2 -przeszkolić dział TA procesu reinstalacji komputera -wykonać instrukcję reinstalacji komputera, -wizualizacja musi działać poprawnie, historia zmiennych musi być zachowana 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 2 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 25metrów 4 sztuk 2 sztuk 1 sztuk 1 sztuk 1 licencja 1 licencja Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 23 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

24 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia ZASTOSOWANE URZĄDZENIA Modernizacja w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie została oparta w głównej mierze na urządzeniach i aparaturze SATEL, SIEMENS, ENDRESS+HUSER. Automatyka stacji obiektowych zrealizowana będzie w oparciu o sterowniki SIMATIC serii S7-300 i S7-400 firmy SIEMENS. Stacje operatorskie wyposażone zostaną w oprogramowanie WINCC Flexible firmy SIEMENS, a system łączności radiowej zrealizowany będzie za pomocą radiomodemów Satelline 3AS firmy Satel. Węzeł centralny systemu z nastawnią operatorską połączony jest przy wykorzystaniu radiomodemów SCALANCE firmy SIEMENS. KLAUZULA Wszystkie użyte w specyfikacji urządzenia, wyposażenie i elementy należy traktować jako wzorzec, czyli wskazanie producenta urządzeń nie należy traktować jako narzuconego przez zamawiającego. Powyższe urządzenia, wyposażenie i elementy powinny być takie jak wzorzec lub jakością zbliżone do opisanych wzorców-równorzędne lub o parametrach lepszych od urządzeń, wyposażenia i elementów opisanych w specyfikacji. W trakcie przekazywania Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji i wszystkie kody źródłowe programów stworzonych do realizacji zadania. Wszystkie części opracowania należy sporządzić w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny). Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG, dopuszczalne są również następujące formaty: WMF, EMF oraz PDF. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 24 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

25 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 3. SIEĆ POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 25 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

26 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Węzeł 13 lokalnego systemu radiowego stanowią obiekty: 1. SO-40 zbiornik wody Roztocznik 2. SO-34 przepompownia wody Byszów 3. SO-35 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I 4. SO-36 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II 5. SO-37 przepompownia wody Roztocznik Rysunek 1 Rozmieszczenie obiektów węzła komunikacyjnego 13. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 26 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

27 1. SO-40 zbiornik wody Roztocznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-40 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 13. Komunikacja z podległymi mu obiektami ma odbywać się za pomocą procesora CP342-5 PROFIBUS DP, w który należy wyposażyć sterownik. Procesor komunikacyjny będzie stacją master. Dane będą przesyłane za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,425 MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną dookólną o zysku energetycznym 9 dbi. Dane węzła 13 zgromadzone w sterowniku należy przesłać do węzła centralnego za pomocą drugiego radiomodemu Satel 3AS Epic pracującego na częstotliwości 448,425MHz z odstępem 12,5kHz. Modem ten należy wyposażyć w 2 anteny kierunkowe o zysku energetycznym 10dBi. Radio połączyć ze sterownikiem za pomocą złącza DP. Sterownik będzie stację slave sterownika węzła centralnego. Tabela i parametry stacji SO-40. Symbol projektowy: SO 40 Nazwa stacji: Zbiornik wody Roztocznik Typ obiektu: Zbiornik wody Lokalizacja: Roztocznik WGS N 50 44'35" WGS E 16 43'20" Wysokość npm: 320m Węzeł: W13 Modem 400MHz: SATELLINE-3AS 448 Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 7m Typ anteny: 2 anteny kierunkowe Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Typ anteny: 1 antena dookolna Odległość od SO-02: 3,72km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 27 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

28 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 2. SO-35 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Sterownik stacji SO-35 należy zabudować w szafie powieszonej na ścianie w budynku przepompowni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-40) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CP313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,525MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Sterownik ten steruje pracą pomp, utrzymując zadane ciśnienie. Tabela 2 Parametry stacji SO-35. Symbol projektowy: SO 35 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin I Typ obiektu: Przepompownia wody i zbiornik wody Lokalizacja: Dobrocin I WGS N 50 43'51" WGS E 16 41'37" Wysokość npm: 281m Węzeł: W13 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Adres DP: 3 Mocowanie anteny: Maszt istniejący do poprawy Wysokość anteny: 3m Typ anteny: kierunkowa Odległość od SO-40: 1,8km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 28 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

29 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 3. SO-36 przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Sterownik stacji SO-36 należy zabudować w szafie. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-40) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CP313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,525MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Wykorzystując połączenie radiowe, z obiektu SO-40 należy przesłać pomiar poziomu do sterownika stacji SO-36. Sterownik ten steruje pracą pomp, utrzymując zadany poziom w zbiorniku SO-40 Roztocznik. Tabela 3 Parametry stacji SO-36. Symbol projektowy: SO 36 Nazwa stacji: Przepompownia wody i zbiornik wody Dobrocin II Typ obiektu: Przepompownia wody i zbiornik wody Lokalizacja: Dobrocin II WGS N 50 44'14" WGS E 16 42'54" Wysokość npm: 293m Węzeł: W13 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,525MHz Adres DP: 4 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 3m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-40: 0,71km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 29 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

30 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia CP315 S7-400 Rysunek 2 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 13 i do węzła 1. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 30 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

31 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia CP315 Rysunek 3 Schemat sieci PROFIBUS węzła 13. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 31 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

32 Węzeł 9 systemu radiowego stanowi obiekt: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 1. SO-26 stacja uzdatniania wody Góry Sowie przy ul. Nowobielawskiej w Bielawie. Rysunek 4 Rozmieszczenie obiektów węzła komunikacyjnego 9. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 32 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

33 1. SO-26 Stacja uzdatniania wody Góry Sowie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-26 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 9. Sterownik ten nie posiada podległych mu obiektów. Dane węzła przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 448,425MHz z odstępem międzykanałowym 12,5kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS Epic z dwoma antenami kierunkowymi o zysku energetycznym 10dBi wraz z ochronnikami w celu eliminacji fadingu. Tabela 4 Parametry stacji SO-26. Symbol projektowy: SO 26 Nazwa stacji: SUW Góry Sowie Typ obiektu: Stacja uzdatniania wody Lokalizacja: Bielawa ul. Nowobielawska WGS N 50 39'02" WGS E 16 34'54" Wysokość npm: 462m Węzeł: W9 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS EPIC Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 9 Mocowanie anteny: Maszt istniejący Wysokość anteny: 3m Typ anteny: 2 anteny kierunkowe Odległość od SO-02: 9,1km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 33 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

34 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia S7-400 Rysunek 5 Połączenie komunikacyjne węzła 9 do węzła 1. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 34 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

35 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Węzeł 10 lokalnego systemu radiowego stanowią obiekty: 1. SO-17 przepompownia wody i zbiornik wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach 2. SO-52 studnia głębinowa 1 Kamieniczki 3. SO-54 studnia głębinowa 3 Kamieniczki 4. SO-56 studnia głębinowa 5 Kamieniczki Rysunek 6 Rozmieszczenie obiektów węzła komunikacyjnego 10. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 35 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

36 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 1. SO-17 przepompownia wody i zbiornik wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach Sterownik stacji SO-17 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 10. Komunikacja z podległymi mu obiektami ma odbywać się za pomocą procesora CP342-5 PROFIBUS DP, w który wyposażony jest sterownik. Procesor komunikacyjny będzie stacją master. Dane będą przesyłane za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,425 MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z anteną kierunkową o zysku energetycznym 9 dbi. Dane węzła 10 zgromadzone w sterowniku należy przesłać do węzła centralnego za pomocą drugiego radiomodemu Satel 3AS Epic pracującego na częstotliwości 448,425MHz z odstępem 12,5kHz. Modem ten należy wyposażyć w drugą anteny kierunkowe o zysku energetycznym 10dBi. Radio połączyć ze sterownikiem za pomocą złącza DP. Sterownik będzie stację slave sterownika węzła centralnego. Tabela 5 Parametry stacji SO-17. Symbol projektowy: SO 17 Nazwa stacji: Przepompownia Pieszyce Typ obiektu: Przepompownia i zbiornik wody Lokalizacja: Pieszyce WGS N 50 42'57" WGS E 16 35'20" Wysokość npm: 292m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: nowy maszt mocowany na dachu do budynku Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: kierunkowa Modem 400MHZ 448,425MHZ istniejący Mocowanie anteny Maszt istniejący Wysokość anteny 5m Typ anteny Kierunkowa istniejąca + nowa antena kierunkowa Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 36 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

37 2. SO-52 studnia głębinowa Kamieniczki 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-52 należy zabudować w szafie umieszczonej na studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Tabela 6 Parametry stacji SO-52. Symbol projektowy: SO 52 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 1 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'36" WGS E 16 35'32" Wysokość npm: 308 m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 2 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 37 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

38 3. SO-54 studnia głębinowa Kamieniczki 3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-54 należy zabudować w szafie umieszczonej obok studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Tabela 7 Parametry stacji SO-54. Symbol projektowy: SO 54 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 3 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'44" WGS E 16 35'45" Wysokość npm: 301m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 3 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 38 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

39 4. SO-56 studnia głębinowa Kamieniczki 5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-56 należy zabudować w szafie umieszczonej obok studni. Zadaniem sterownika jest gromadzenie informacji o stanie stacji. Komunikacja z centralnym sterownikiem węzła (SO-17) odbywać się będzie za pomocą złącza PROFIBUS DP procesora CPU313-2DP. Sterownik będzie stacją slave. Dane przesyłane będą za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,625MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy wyposażyć w radiomodem Satel 3AS z antena kierunkową o zysku energetycznym 8dBi. Tabela 8 Parametry stacji SO-56. Symbol projektowy: SO 56 Nazwa stacji: Kamieniczki studnia 5 Typ obiektu: Studnia głębinowa Lokalizacja: Kamieniczki WGS N 50 41'48" WGS E 16 35'52" Wysokość npm: 298m Węzeł: W10 Modem 869MHz: SATELLINE-3AS 869 Częstotliwość: 869,625MHz Adres DP: 4 Mocowanie anteny: Na maszcie Wysokość anteny: 6-7m Typ anteny: Kierunkowa Odległość od SO-17: 2,4km Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 39 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

40 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia S7-400 Rysunek 7 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 10 i do węzła 1. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 40 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

41 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Rysunek 8 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 10 Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 41 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

42 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Węzeł 1 lokalnego systemu radiowego stanowią obiekty: 1. SO-02 zbiornik wody przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie 2. SO-03 stacja uzdatniania wody SUW Cicha przy ul. Relaksowej w Dzierżoniowie 3. SO-29 zbiornik wody przy ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie 4. SO-43 przepompownia ścieków przy ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie 5. SO-44 przepompownia ścieków przy ul. Wesołej w Dzierżoniowie 6. SO-44 przepompownia ścieków przy ul. Asnyka w Dzierżoniowie Rysunek 9 Rozmieszczenie obiektów węzła komunikacyjnego 1. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 42 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

43 1. SO-02 Zbiornik wody Dzierżoniów ul. Pocztowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia Sterownik stacji SO-02 jest sterownikiem centralnym węzła lokalnego 1 oraz pełni rolę sterownika centralnego systemu. Komunikacja z podległymi mu obiektami odbywa się za pomocą złącza PROFIBUS DP. Sterownik jest stacją master. Dane przesyłane są za pomocą sieci radiowej na częstotliwości 869,400MHz z odstępem międzykanałowym 25kHz. W tym celu sterownik należy połączyć z istniejącym radiomodemem Satel 3AS z anteną dookólną o zysku energetycznym 9dBi. Połączenie z poszczególnymi węzłami odbywa się za pomocą komunikacji radiowej w paśmie 448,425MHz z odstępem 12,5 khz. Do połączeń międzywęzłowych należy wykorzystać istniejący radiomodem SATELLINE 3AS EPIC. Radiomodem SATELLINE 3AS EPIC należy doposażyć w drugą antenę dookolną wraz z ochronnikiem w celu eliminacji fadingu. Należy wykonać dodatkowy maszt antenowy. Tabela 9 Parametry stacji SO-02. Symbol projektowy: SO 02 Nazwa stacji: Wieża ciśnień Typ obiektu: Zbiornik wody Lokalizacja: Dzierżoniów ul. Pocztowa WGS N 50 43'40" WGS E 16 38'53" Wysokość npm: 262m Węzeł: W0 Modem 400MHz: SATELLINE-3AS EPIC istniejący Częstotliwość: 448,425MHz Adres DP: 1 Mocowanie anteny: Jeden maszt istniejący, jeden maszt wykonać Wysokość anteny: 35m Typ anteny: Dookólna istniejąca, dookólna nowa Modem 800MHz: SATELLINE-3AS istniejący Częstotliwość: 869,400MHz Mocowanie anteny: Na budynku maszt istniejący Wysokość anteny: 35 m Typ anteny: Dookólna istniejąca Modem 2,4/5GHz DUAL ACCESS POINT SCALANCE W788-1PRO istniejący Mocowanie anteny: Na ścianie budynku Typ anteny: Panelowa istniejąca Wysokość anteny: 30m Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 43 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

44 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia S7-400 Rysunek 10 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 1 i do węzła 0. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 44 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

45 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia S7-400 Rysunek 11 Połączenia komunikacyjne wewnątrz węzła 1 Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 45 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

46 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia ZASTOSOWANE URZĄDZENIA Modernizacja w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie została oparta w głównej mierze na urządzeniach i aparaturze SATEL, SIEMENS, ENDRESS+HUSER. Automatyka stacji obiektowych zrealizowana będzie w oparciu o sterowniki SIMATIC serii S7-300 i S7-400 firmy SIEMENS. Stacje operatorskie wyposażone zostaną w oprogramowanie WINCC Flexible firmy SIEMENS, a system łączności radiowej zrealizowany będzie za pomocą radiomodemów Satelline 3AS firmy Satel. Węzeł centralny systemu z nastawnią operatorską połączony jest przy wykorzystaniu radiomodemów SCALANCE firmy SIEMENS. KLAUZULA Wszystkie użyte w specyfikacji urządzenia, wyposażenie i elementy należy traktować jako wzorzec, czyli wskazanie producenta urządzeń nie należy traktować jako narzuconego przez zamawiającego. Powyższe urządzenia, wyposażenie i elementy powinny być takie jak wzorzec lub jakością zbliżone do opisanych wzorców-równorzędne lub o parametrach lepszych od urządzeń, wyposażenia i elementów opisanych w specyfikacji. W trakcie przekazywania Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji i kody źródłowe programów stworzonych do realizacji zadania. Wszystkie części opracowania należy sporządzić w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny). Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG, dopuszczalne są również następujące formaty: WMF, EMF oraz PDF. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 46 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

47 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia 4. SCHEMATY, RYSUNKI I WYKAZY ELEMENTÓW Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków Strona 47 z 272 w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Etap III

48 ) 8")8 9 9*)8 8 88)8 $9" $9) "8,9 4' &"'( !-!./ 011 8!.9982,8 8 8) 0$3 99 1!8 9"8 #8 8 0$ % $ ,8 8 8) 0$3 99!3 $9)!3 "9 9) 8")8 9 9*)8 8 88)8 $9" $9) ) "8 #8 8 0$ % $

49 * *,48 *,48 * (#7' + $#$ 9-.5 '7$64$7' * (#7' *,48 / *7.(8$! 67' 9506) *27(# $7.(8$1!81 9/5)57/ $ */ *7$ 4567'8$ *06 *,;(7' 4 *06(!8$ 6(-( : 5: <18 1$# 4 06 <1 4567' !)45 651$(#"' 85 $7&7'177 8 E?JONGOJOHFEH SJEABRP P TEU VQW O?W?W P XOEA>Y?FE?PEA Z [CHQ \]^_`a cdefghei jfkl mneogpfheqj rstufvnwfjx! 92"#$ 7%7% )45 K? E Q>?JAGRP P?KN 015(# 267!$5(015(# )7$!

50 !6"6 6 #762!$ 0%&' 2 (( #637 ')!* +8& 01$3'8+8& 17,'62!$ -.,-/ / #:8/.-; <-2=5,950 <9 1!>1776' '( / ?= *1$73,/ / 9/,9/,9/,9,9/ /,950/,950/ ,9/9 =5A,9 (9 =5A/ (9 9 9-BCDEFGH JKLHMNMOEJ PD MQHDRMHSTMOEJ J UJTQMNJTMOEJ VCDOFLWU VCDPQGOEJ UDPS J DOTSLTOTMKJM XOJFGWU U YJZ [V\ T D\D\ U ]TJFC^DKJDUJF _ `HMV abcdef hijklmjn okpq rsjtlukmjvo wxyzk{s ko}9 6763$"!3$ !01258$"!

51 " #$%!! &%' " '&%' % ( )*()+*, 87-./ , 14, )04, 5+ (106 71! !8 16(5 51! !1 10(5 71! (0 81! !418(5 H< B MBLIEFBLEG=B N;<G>DOM N;<HI?G=B M<HK B <GLKDLGLECBE PGB>?OM M QBR SNT L <T<T M ULB>;V<CB<MB> W YZ[\]^ `abcdebf gchi jkbldmcebng opqrcsktcgu vwxyzw{y w} ~~ y } ƒ ~ ˆ Š ˆŒ Š Œ Žˆ ˆ { { y vw ƒ { { 971!1 971!1 9951!3 951! (

52 35? ;63!"# '9<7:=9:>; = =63!"# ;!"#3$%& 3$%& 0>6A 2< ;24 "6 ~ rpuˆƒ~{ tˆštƒ tˆ 78 stuvyvyx{yqy{{yr8 8u yv {u~ {7 8t z r7y{ bcdef hijklmnobcdef hijklmno,$ 2&4)&56'&(&)*+,-). 3/012 - &3&3 6stuvqwxyzy{ y 78p qr8 }8~r8=63 29!:3!9 =3;24676$81 /%&.2$876$81 $%&6 =?70:; 5&2-).!"# ;!"# ; =36BCDEFGH JKLHMNMOEJ PD MQHDRMHSTMOEJ J UJTQMNJTMOEJ VCDOFLWU VCDPQGOEJ UDPS,! 0> 6=;2 twˆt rtr=3=63 78 z s xvzrwyywty =63 1 <,># #!;1 bcdef hijklmno0> 6=;2 78 z twˆt rtr=3,! 1 <,># #±²³ µ ¹º»¼½º¹¾!;1 J DOTSLTOTMKJM XOJFGWU U YJZ [V\ T D\D\ U ]TJFC^DKJDUJF _ `HMV a 0>s xvtwqyywty 8ƒ 7tu ƒ x }p ~x{7 9 ;2s ˆqsyqy{ yy bcdef hijklmno=3 ;24ÁÉ Á Í ± Ï 6 ±ÉË ÌÊȵ± ÀÁ ÂÃÄÅ»»½ÆǺ¾ ÈÁÉ Ê±É ËÌ Í ¹º»¼½º¹¾ ÎÃÄÅ»»½ÆǺ¾ Ï >6 =630> ;24 =06 >3 =3bcdef Œ Že e š œ žšÿ šœ ž šª «šž 06 =3 3= = 3062:

53 -04, ²³ ²µ ¹º²µ ª»¼¼«¾¼±½ ÎÏÐÑÒ ÔÕÖÖÖ ÀÁÂÃÄ ÆÇÈÉÊËÌÍ ž š œ ž š œ ž 1 œ ª š œ žÿ š & $'() )*#! E?JONGOJOHFEH SJEABRP P TEU VQW O?W?W P XOEA>Y?FE?PEA Z [CHQ \]^_`a cdefghijklmno qrstuvsw xtyz { s}u~tvsx ƒt tx!"#$ %% /12 9 &$*)*# +) & $" :;30:;3 2% ;2< $ K? E Q>?JAGRP P?KN ˆ Š Ž ; «ž± œ ¼± & $" 22.5 Ÿ « ˆ Š Ž 2%804. 2%84

54 2081tpusovswpop op xyzpoz{ wz{ nyov{op kz{l}okswp ~po{rswp Ye ^klmnokp rskprop ^]Y_Y`]abcddSWefg ^]Y_Y`]a Y]]a^^ egìj \hy_ ZU Z ˆ Š Œ Ž Ž Ž Žš œ ž Ÿ f Zƒ ewseayov{op kz{lswpop op ^gsuw bz p {r pov{oswn ÎÏÐÑÒÓÐÔÕ ª i^j`ia Ö] ØÙÚ 1089 '!." )# ",-$%& '!( )* ( !"# "# A5 ; F5AD 2SYWXXZ[\]SXZ[\] STUVWWX XY"." /"# ; F J;K LGM E 5M5M F NE;74O5<;5F;7 P Q9>G R!( µ³ ¹º» ½¾ ÀÁÂÃÄ 2 ³ ª ª «ª ÅÆÇÅÅÈÉÊËÆÆÉÉÊËÆÌË ±² ±² ª

55 9)3.**,*4 21/3 ˆ19x8s6$y v u& *v * 8,-w 19$7y819$7y19x7y ) 29)8 009)9$%* 2- +,-!"# $% 1&'( E9 BF=9GB=HIBD:?? J?IFBC?IBD:? K89D;ALJ K89EF<D:? J9EH ( &* s(* t*&** 1600? MD?;<LJ J N?O PKQ I 9Q9Q J T U=BK VWXYZ[ ]^_`ab_c d`ef gh_iaj`b_kd lmno`phq`dr 2-29)8 29)8 009)8 81-#( v6,.w- 29) )8 009) 8/%~/x/4 7/ (. -31zz4 u %) 19{z ) 19{ ) }8 19!88 60!0y4 s6$y41 zuƒ06yu! 19v6 4 u$u17 s 0uy30$6 v 2899) 0! 83 0/{ u17 $6 /6 89v 81z zus0uƒ{ 1u306!s 0uy30${ 0! 81 zus0uƒ Š Œ

56 cdefghfihjkhlihkkhcdefgmgi lnjhoi hkphcqjfggri 6*%&#)!"A+"1 B mdnlhi hndhcqjfggri "-"+%>?% % 6$#$*%0$+,$ 0 "8"8 % "+0!"#$#%& %#()$*$+,% -" $.)"/$) (0+0$#%$ 5+%&!41 1 % "8"8 1 90%&3:"#%"1%& ; <)$2 =%-"! ()&3"1#%!$7)3"#$ hndhcqjfggri osnhgihndhcdefgrmi osnhgimpuhmi cdefglmi hkkhc"!$*%0$+,$defgh JKLMNOLP QMRS TULVNWMOLXQ YZ[\M]U^MQ_`ab mjthhi hkph7)3"# 23",&!).B 0$+,% % 1%0.$*%0$+,% 23"+&(41 23"-.!+,% 1"- ()3"#

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE Wonderware / Schneider Satel Siemens Rockwell GE IP Kawasaki Fanuc ABB Cognex Keyence Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem?

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? System ciągłego monitoringu oraz sterowania zbudowany dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu został

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 2

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 2 L.dz. TT/ 2042 /2011 DzierŜoniów, dnia 17.08.2011 r. ROZDZIELNIK dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Obwody główne zasilania rozdzielnicy RS3

Obwody główne zasilania rozdzielnicy RS3 7 8 9 0 7 8 9 0 L 0/00V L 0/00V L 0/00V - Q0: - Q9: - Q9: - U:~ Elewacja -Q A -Q A -WG A 7 8 -OP kl. +C 7 8 Elewacja -KA -- -8 L L L Przekaźnik pomiarowy i kontrolny -H zielony 0V X X -H zielony 0V X X

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

gmina Strzelin Moc pomp 2x3.1kW nr fabryczny 920

gmina Strzelin Moc pomp 2x3.1kW nr fabryczny 920 PUH i PR sp. z o.o. elektroster IP: 88-000-9-70 Przedsiębiorstwo Usług Handlu i Produkcji Różnej ul. Strumykowa 8-00 Dzierżoniów tel./fax (7) 8 99 76 Dokumentacja techniczna szafki sterowniczej Biały Kościół

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II

System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK Kraków) od kilku lat realizuje

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16 LG /.0 LG /.0 LG /.0 NG /.0 PF PF- Przełącznik faz 0 F8 CLS-C/ nadprądowy bezpiecznika zaniku faz WB bezpieczeństwa X bezpieczeństwa U 7. Bezpiecznik zaniku faz PUN-C 7 9 PUN-C WG. główny 0 - sieć WG.0

Bardziej szczegółowo

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka.

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. 1. W miejsce nieaktualnych narzędzi konfiguracyjnych z pozycji specyfikacji nr 42. 6ES7810-5CC10 i 43. 6AV6612-0AA01 należy wyspecyfikować aktualnie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DzierŜoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 279 634 200,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI OPIS W gospodarstwie szkółkarskim Nadleśnictwa Suwałki obecnie eksploatowana jest jedna studnia głębinowa zapewniająca wodę na cele podlewania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Lp. Nazwa (rodzaj) urządzenia Ilość Jm. Charakterystyka, opis minimalnych parametrów 1 2 3 4 5 1 Sprężarka 1 szt. ciśnienie 8 atn, wydajność

Bardziej szczegółowo

System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu.

System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu. System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu. browaru Zadaniem nowego układu zasilania kaskadami pomp jest zapewnienie stałego ciśnienia wody w instalacji dla Browaru Carlsberg w Sierpcu. Układ

Bardziej szczegółowo

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko,

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko, Gmina Besko ul. Podkarpacka 5 38-524 Besko Znak:SR.271.11-2.2011 Besko, 2011-07-07 Odpowiedzi na pytania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko 1. Pytanie: Czy oferta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Stan obecny Na jazie Bartoszowice wdrożony jest, niesprawny, system sterowania jazem oparty na sterownikach PLC TSX Micro firmy Schneider. Rozdzielnice filara

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694 KZP/183/13/DB Kozienice 24.05.2013 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pomp obiegowych Pompy obiegowe dla sieci ciepłowniczej miasta Kozienice w

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 34 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 35 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 35 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl -REWIZJA TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni Załącznik nr 2.5 do SIWZ Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni. Tytuł Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Testy Komunikacji Radiowej Temat: System monitoringu przepompowni i SUW na terenie Łomianek

Testy Komunikacji Radiowej Temat: System monitoringu przepompowni i SUW na terenie Łomianek Testy Komunikacji Radiowej Temat: System monitoringu przepompowni i SUW na terenie Łomianek Ref. 120330/LRA/1 Warszawa, dn. 2012-03-30 Liczba stron: 14 (ze stroną tytułową) DLA: WP Tomasz Czajkowski Zakład

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta 1. Informacje podstawowe o funkcjonującym systemie monitoringu. System składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. OPIS SZAFY STEROWNICZEJ... 2 1.1 Obudowa... 2 1.2 Drzwi wewnętrzne szafy... 2 1.3 Układ ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: " II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego,, Modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO Kościan, dnia 31.03.2016 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 5/ZP/2016 pn. Wykonanie i montaż zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66%

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66% ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD32-4YB0 S7-1200 za 1200 sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (199EUR*) Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych:

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urządzenia sterownicze

Elektryczne urządzenia sterownicze BRZESKA FABRYKA POMP I ARMATURY MEPROZET Sp. z o.o. Strona główna Wyposażenie przepompowni zbiornikowych ścieków Elektryczne urządzenia sterownicze Elektryczne urządzenia sterownicze Wyposażenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz wejść/wyjść sterownika Festo IPC z opisem dołączonych sygnałów.

Szczegółowy wykaz wejść/wyjść sterownika Festo IPC z opisem dołączonych sygnałów. Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złoŝenia oferty Szczegółowy wykaz wejść/wyjść sterownika Festo IPC z opisem dołączonych sygnałów. Wejscia analogowe 1 Prąd pompy II P1 0 20 ma 2 Prąd pompy II P2 0 20 ma

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni. ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 24012014 Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni. I. Sprzętowe. 1. Rozdzielnica sterująca. - Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie

Bardziej szczegółowo

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne i automatyka STR. 1 REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW Wieliszew Inwestor: Urząd Gminy Wieliszew Główny projektant: mgr inż. Piotr Dyk upr. KL-48/93 Projektant: mgr inż. Edward

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIR/SBB

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIR/SBB Opole, dn. 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIR/SBB 9002/2017 rewizja 00 na dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji procesem przemysłowym w związku z ubieganiem się o

Bardziej szczegółowo

METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A

METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A Rozdzielnice (zasilająco-sterujące) RZS Produkcji METALCHEM-WARSZAWA METALCHEM-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Studzienna 7a Centrala 022 837 12 70 01-259 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I Instrukcja obsługi dozownika węgla

I Instrukcja obsługi dozownika węgla I Instrukcja obsługi dozownika węgla Spis treści 1. Informacje ogólne. 2. Obsługa programu na komputerze. 2.1 Ekran główny wizualizacji 2.2 Zdalne sterowanie napędami 2.3 Regulator dozowania 2.4 Nastawy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr PT Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ogłoszenie nr 2016S oraz sprostowanie nr 2016S

Postępowanie nr PT Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ogłoszenie nr 2016S oraz sprostowanie nr 2016S PT.2370.4.5.2016 Poznań, dnia 7 października 2016r. Postępowanie nr PT.2370.4.2016 Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ogłoszenie nr 2016S-172-308882 oraz sprostowanie nr 2016S-173-310783

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia dla opomiarowania istniejących komór Swd2, Swd3 i Swd4 zlokalizowanych na magistrali wodociągowej DN500 Osowa Kiełpino w Gdańsku Roboty

Bardziej szczegółowo

System sterowania i monitoringu obiektów wodociągowych

System sterowania i monitoringu obiektów wodociągowych System sterowania i monitoringu obiektów wodociągowych Proponowane rozwiązania są gwarantem uzyskania niezawodności pracy systemu i znacznego skrócenie czasu reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego Lp. Pytania z dnia 01.10.2014 r. Odpowiedzi z dnia 10.10.2014 r. 1. 2. Proszę o podanie parametrów komputera ACP-4320 - tj. procesor, RAM, dyski(i), system

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno-Techniczny Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część B SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTEROWYCH CENTRAL ALARMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO RADIOWEGO STEROWANIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ZE STANOWISK POWIATOWYCH I GMINNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny TYPU DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW Opis techniczny Gdańsk, maj 2016 Strona: 2/9 KARTA ZMIAN Nr Opis zmiany Data Nazwisko Podpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strona: 3/9 Spis treści 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 F1 1.5 CLS6-C40/3. PF PF-431 Przełącznik faz. U3 2.1 Bezpiecznik zaniku faz PUN3-C

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 F1 1.5 CLS6-C40/3. PF PF-431 Przełącznik faz. U3 2.1 Bezpiecznik zaniku faz PUN3-C Q.8. L /.0 L /.0 7 8 N /.0 PF PF- Przełącznik faz F. CLS-C0/ przetwornicy częstotliwości CF-A//0mA różnicowo-prądowy F CLS-C/ czujnika zaniku faz WB ST-DC-0 bezpieczeństwa 0 U FC Przetwornica częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW IP.271.1.2013 Lubsko, dnia 9 maja 2013 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KONTRAKT 4 - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU dla Projektu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH

WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH NA TERENIE DZIAŁANIA PEC Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 1.01.2007r. WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH 1 I. Warunki techniczne do doboru regulatorów. 1.

Bardziej szczegółowo

Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych

Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych Strona 1/12 Załącznik nr 5 Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych Warszawa 2015 Strona 2/12 Rysunek 1 Przykładowy plan sytuacyjny

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp ZASADA DZIAŁANIA Jednym z flagowych produktów firmy Apator Control są zestawy systemów sterowania pompami typu ASQ. Jest to rozwiązanie autorskie kadry inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: RA-TL-Z 33/2015 Formularz Cenowy

znak sprawy: RA-TL-Z 33/2015 Formularz Cenowy Lp..1 Stanowisko Stanowisko 2.2.1: Wizualizacji i badania czujników pomiarowych sterowania przenośnikiem taśmowym oraz Oświadczenie o realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. PROJEKT NR EA/007/0211 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Temat: Modernizacja ujęcia wody Część elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Z1.B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postępowanie nr ZP/58/014/D/15 DOSTAWA INSTALACJI BADAWCZEJ DLA LABORATORIUM LINTE^2 ETAP 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B PRZEKSZTAŁTNIKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna...2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Zakres opracowania...2 2. Opis systemu AKPiA i BMS...3 2.1 Budowa systemu AKPiA i BMS...3

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo. Ramowe założenia do projektu wykonawczego

Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo. Ramowe założenia do projektu wykonawczego Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo Ramowe założenia do projektu wykonawczego I. Projekt wykonawczy dla branży AKP dla poszczególnych węzłów technologicznych powinien zawierać następujące składowe:

Bardziej szczegółowo

Opcje. Utworzono Ilość stron. Strona tytułowa / Okładka Strona tytułowa / Okładka. Projekt Strona. Cedry Wielkie.

Opcje. Utworzono Ilość stron. Strona tytułowa / Okładka Strona tytułowa / Okładka. Projekt Strona. Cedry Wielkie. Cedry Wielkie Sterownik MT-0+EX-0 Opcje Utworzono 0--0 Ilość 0 0 tytułowa / Okładka tytułowa / Okładka 0 L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla urządzeń stosowanych w przepompowniach kanalizacyjnych w zakresie AKPiA

Wymagania dla urządzeń stosowanych w przepompowniach kanalizacyjnych w zakresie AKPiA Strona 1/5 Wymagania dla urządzeń stosowanych w przepompowniach kanalizacyjnych w zakresie AKPiA Warszawa 2015 Strona 2/5 1. Wymagania dla sterowników PLC 1) Każdy obiekt lub instalacja technologiczna

Bardziej szczegółowo

Ex-SIMON sterownik z łącznością bezprzewodową

Ex-SIMON sterownik z łącznością bezprzewodową Ex-SIMON sterownik z łącznością bezprzewodową Przeznaczenie Sterownik Ex-SIMON przeznaczony jest do nadzoru niewielkich obiektów energetycznych lub przemysłowych. W zależności od wyposażenia Ex-SIMON stosuje

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych System monitoringu i sterowania pomp obiegowych Komputerowe systemy wizualizacji i telemetrii oparte na pakiecie FactorySuite firmy Wonderware są istotnymi elementami modernizacji ciepłowni i systemów

Bardziej szczegółowo

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono Cedry Wielkie Utworzono 0--0 Ilość 0 U:\y\Tematy\Cedry Wielkie\PS Cedry, P Tru Sterownik MT-0+EX-0 Opcje L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy.

Bardziej szczegółowo

Moduł CNT020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu

Moduł CNT020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu Moduł CNT020 9 wejść licznikowych 24V DC Interfejs komunikacyjny: RS-485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie czołowej Zasilanie 24V DC / 60mA Bezpłatny i w pełni udokumentowany protokół komunikacji

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY P.P.W. BIOPROJEKT Ul. Fabryczna 26, 97-300 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 27381-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Połczyn-Zdrój Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych projektów dla poszczególnych punktów systemu

Bardziej szczegółowo

DP 1.2 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

DP 1.2 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DP 1.2 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY W części dotyczącej automatyki i sterowania, hydrauliki, robót budowlanych DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2010R Strona 1 SPIS TRESCI 1. Nazwa zamówienia... 5 2. Adres

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo