mpro400gc Globalny system sterowania wkrętarkami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mpro400gc Globalny system sterowania wkrętarkami"

Transkrypt

1 Skrócona Instrukcja PL12PL mpro400gc Globalny system sterowania wkrętarkami Dalsze informacje na temat produktu można uzyskać na naszej stronie internetowej pod adresem

2 Informacje o skróconej instrukcji Niniejsza skrócona instrukcja jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji programowania i jest skierowana do wszystkich osób, które wprowadzają ustawienia w sterowniku mpro400gc. Niniejsza skrócona instrukcja opisuje szybki i prosty sposób uruchamiania i konfiguracji mpro400gc opisuje działanie i obsługę systemu sterowania mpro400gc Dalsze informacje można znaleźć w następujących dokumentach: Parts manual, nr PL EN Instrukcja skrócona, nr PL Recovery Installation Opis procedur związanych z techniką wkręcania, nr P1730E Symbole w tekście: kursywa Oznacza opcję menu, np. Diagnoza > Oznacza wybór opcji menu z menu, np. Plik > Wydruk < > Oznacza przełączniki, przyciski i klawisze klawiatury zewnętrzne, np. <F5> Courier Oznacza pola wprowadzania, pola wyboru, pola opcji oraz listy rozwijane Oznacza nazwy oraz ścieżki do plików, np. setup.exe / Służy jak znak rozdzielający podkatalogi w zapisie ścieżki do pliku, np. Plik/Wydruk (system operacyjny OS9) Oznacza listy Oznacza instrukcje, do których należy się zastosować Wykluczenie odpowiedzialności: DGD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień i modyfikacji w niniejszym dokumencie i produkcie również bez wcześniejszego powiadomienia. Bez uprzedniego jednoznacznego zezwolenia firmy DGD niniejszy dokument nie może być ani w całości, ani w częściach powielany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, ani też tłumaczony na inny język naturalny lub maszynowy lub też przenoszony na elektroniczny, mechaniczny lub inny nośnik danych. 2 PL12PL pl00d451.fm,

3 Symbole dotyczące bezpieczeństwa pracy Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są słowem ostrzegawczym oraz piktogramem: Słowo sygnałowe wskazuje na stopień ciężkości i prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia. Piktogram wskazuje na rodzaj zagrożenia. Należy przestrzegać niniejszych wskazówek i w opisanych przypadkach postępować ze szczególną ostrożnością. Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy należy przekazać pozostałym operatorom. Poza wskazówkami na temat bezpieczeństwa pracy opisanymi w tej dokumentacji należy koniecznie przestrzegać podstawowych lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. UWAGA! Wskazuje na możliwe zagrożenie, które w razie nieprzestrzegania zaleceń mogłoby doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. OSTROŻ- NIE! Wskazuje na możliwe zagrożenie, które w razie nieprzestrzegania zaleceń może prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała lub też szkód materialnych i zagrożenia dla środowiska. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do obrażeń ciała, szkód materialnych i zagrożenia dla środowiska naturalnego. Piktogram ten oznacza wszystkie wskazówki dotyczące możliwego porażenia prądem, które może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. UWAGA! Ten znak ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami. Jeśli ta wskazówka nie będzie przestrzegana, może nastąpić uszkodzenie produktu lub jego części. WSKA- ZÓWKA Informacje ogólne obejmują porady, wskazówki i inne przydatne informacje. Nie zawierają jednak ostrzeżeń przed zagrożeniami. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

4 1 Instrukcja konfiguracji 1 Instrukcja konfiguracji 1.1 Opis sterownika Seria produktów mpro400gc obejmuje trzy sterowniki: Master, Primary i Secondary. Sterownik Primary steruje maks. szesnastoma (16) narzędziami. Jednostka ta obejmuje moduł serwo. Można podłączyć bezpośrednio jedno (1) ręczne, standardowe narzędzie kablowe lub jedną wkrętarkę montażową. W celu podłączenia dodatkowych narzędzi kablowych lub wkrętarek montażowych niezbędne są sterowniki Secondary. Liczba narzędzi bezprzewodowych LiveWire jest ograniczona do (10). Sterownik Master steruje maks. szesnastoma (16) narzędziami. Jednostka ta nie zawiera modułu serwo. W celu podłączenia narzędzi kablowych lub wkrętarek montażowych niezbędne są sterowniki Secondary. Liczba narzędzi bezprzewodowych LiveWire jest ograniczona do (10). Sterownik Secondary steruje jednym (1) ręcznym narzędziem kablowym lub wkrętarką montażową. Musi być stosowany razem ze sterownikiem Master lub Primary. Sterownik Nr katalogowy Steruje maks. ( ) narzędziami Zawarte moduły serwo Kompatybilne narzędzia Primary mpro400gc-p AirLB 1) Bezprzewodowe narzędzie EC Inteligentna wkrętarka montażowa DGD (seria BTS) 2) Master mpro400gc-m 16 Bezprzewodowe narzędzie EC Inteligentna wkrętarka montażowa DGD (seria BTS) 3 Secondary mpro400gc-s AirLB 1) 1) Najwyżej jedno narzędzie 2) Niezbędny dodatkowy sprzęt. W celu zaprogramowania należy zaznaczyć Rozszerzone > Ustawienia kontrolera > Pokaż przycisk Mpro. c01259.png Rys. 1-1 Opis sterownika 4 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

5 Instrukcja konfiguracji Informacje ogólne OSTROŻ- NIE! Podczas instalacji należy przestrzegać lokalnych oraz krajowych standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz okablowania. Standardy te mają pierwszeństwo przed wszystkimi zaleceniami z niniejszego rozdziału. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem lub oparzenia należy koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić ponadto do uszkodzenia urządzenia i utraty ważności gwarancji. Nie włączać zasilania urządzenia prądem elektrycznym, aż nie zostaną właściwie wykonane wszystkie przyłączenia. Przed podłączeniem urządzenia do sieci wyposażenie musi być prawidłowo uziemione. Urządzenia, podłączone za pomocą kabla i wtyczki, muszą być podłączone do atestowanego i prawidłowo uziemionego gniazda. Wszystkie urządzenia muszą być zasilane przez izolowane przewody. Zawsze przed włączeniem zasilania należy zamknąć drzwiczki i zabezpieczyć je przed otwarciem. Przed podłączeniem przewodu zasilania sieciowego należy upewnić się, że wyłącznik sieciowy jest ustawiony w pozycji Wył. Pomimo iż nie jest to wymóg obligatoryjny, jednakże zalecamy stosowanie się do poniższych zaleceń w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Należy użyć nadwymiarowych średnic przewodów w celu redukcji zakłóceń i spadku napięcia. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

6 1 Instrukcja konfiguracji 1.3 Montaż urządzenia 1. Poluzować obie długie śruby mocujące na spodniej stronie sterownika, aby można było oddzielić płytę uchwytu od sterownika. Patrz Rys Rys przedstawia kolejność wkręcania w celu zamocowania płyty uchwytu na ścianie. Należy zwracać uwagę na otwory, aby dobrać śruby o odpowiedniej wielkości. W celu zamocowania sterownika należy umieścić w otworach płyty uchwytu śruby o średnicy rzędu 6 mm (4 x M6). 3. Gdy płyta uchwytu zostanie zamocowana, sterownik można zawiesić na uchwycie za pomocą czterech wystających z tylnej ścianki trzpieni. Następnie można zabezpieczyć sterownik na spodniej stronie za pomocą usuniętych w pierwszym kroku długich śrub. 1.4 Podłączanie urządzenia 1. Podłączyć kabel do urządzenia. 2. Podłączyć drugi koniec urządzenia do sterownika. Podłączenia sterownika dotyczy przyłącza Air-LB z tuleją blokującą. Przed podłączeniem kabla należy się upewnić, że tuleja blokująca przyłącza sterownika została przysunięta do sterownika. Jeśli tuleja blokująca została odciągnięta od sterownika, kabla nie można podłączyć. Wetknąć wtyczkę kabla i odciągnąć następnie tuleję blokującą od sterownika (czyli w kierunku kabla), aby zabezpieczyć kabel. 3. Połączyć kabel sieciowy ze sterownikiem oraz źródłem zasilania o napięciu przemiennym rzędu 115 lub 230 V. 4. Włączyć sterownik za pomocą przełącznika sieciowego (ON/OFF) na przedniej ściance. 5. Informacje na temat wszystkich innych przyłączy można znaleźć w instrukcji programowania PL EN. 6 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

7 Instrukcja konfiguracji Konfiguracja narzędzia kablowego Rys. 1-2 Podgląd procesu 1. Jeśli sterownik został uruchomiony, zostanie wyświetlone okno dialogowe Podgląd procesu. Zastosowany wyświetlacz to ekran dotykowy. Nacisnąć przycisk <Nawigator> na dole, z prawej strony ekranu. c01210pl.png c01209pl.png Rys. 1-3 Okno dialogowe Nawigator 2. Wybrać Menu Nawigator > Ust. narzędzia. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

8 1 Instrukcja konfiguracji Rys. 1-4 Ustawienia narzędzi Lista narzędzi 3. Dotknąć poziomego paska, wskazującego narzędzie podstawowe, w celu jego zaznaczenia. -Nacisnąć przycisk <Ustawienia narzędzi>. c01212pl.png c01211pl.png Rys. 1-5 Ustawienia narzędzia 4. Sprawdzić, czy wyświetlone urządzenie odpowiada urządzeniu podłączonemu. Sprawdzić Numer modelu oraz Numer seryjny. Jeśli wyświetlone jest prawidłowe urządzenie, nacisnąć przycisk <Accept>. W następnym oknie dialogowym nacisnąć przycisk <Akceptacja> dla tego okna. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że ustawienia zostały zapisane. Gdy operacja kopiowania zostanie zakończona, zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia narzędzi Lista narzędzi. Nacisnąć przycisk <Nawigator>. Instrukcje dotyczące programowania można znaleźć w rozdziale 1.9 Programowanie ręczne, strona PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

9 Instrukcja konfiguracji Konfiguracja narzędzia LiveWire Do komunikacji typu LiveWire niezbędne są trzy urządzenia: narzędzie, sterownik oraz punkt dostępowy (Access Point).Każde urządzenie wymaga adresu IP. Adresy IP mają zawsze taki sam schemat, np , , itp. Access Point posiada ponadto nazwę SSID, którą należy wprowadzić w sterowniku. Podłączanie urządzeń 1. Połączyć Access Point ze sterownikiem za pomocą kabla załączonego do urządzenia Access Point. Wymagany jest do tego kabel krosowany. Kabel należy podłączyć do portu Ethernet X1. Patrz. 2. Włączyć zasilanie sterownika oraz urządzenia Access Point Ustawienia sieciowe Adres IP sterownika: c01213pl.png Rys. 1-6 Komunikacja Ustawienia sieciowe 1. Wybrać Nawigator > Komunikacja > Ustawienia sieciowe. 2. Jeśli nie są używane adresy IP, przypisane przez serwer, wyłączyć opcję DHCP dla karty Wprowadzić Adres IP oraz Maskę podsieci, jakie powinny być przypisane do sterownika. 4. Nacisnąć przycisk <Nawigator>, aby zastosować wprowadzone dane. 5. W otwartym oknie powiadomienia kliknąć przycisk <Akceptacja>. Na ekranie zostanie ponownie wyświetlone Menu Nawigator i rozpocznie się zapisywanie danych. 6. Następnie zostanie wyświetlone wezwanie do ponownego uruchomienia sterownika. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

10 1 Instrukcja konfiguracji Ustawienia radiowe Konfiguracja narzędzia LiveWire Rys. 1-7 Ustawienia narzędzi Ustawienia radiowe 1. Wybrać Menu Nawigator > Ustawienia narzędzi > Ustawienia radiowe > IRDA szeregowy. Zmienić przyłącze odpowiednio do przyłącza używanego na spodniej stronie sterownika. (CON 1 oraz CON 2 odpowiadają X4 wzgl. X5 w sterowniku.) 2. Jeśli zostało wybrane złącze szeregowe, pola SSID, Szyfrowanie oraz pozostałe pola będą dostępne do programowania. Wprowadzić wartość dla SSID. Jeśli zostanie wybrana opcja -Szyfrowanie, należy wprowadzić klucz sieciowy oraz potwierdzić za pomocą ponownego wprowadzenia w polu pierwszego klucza sieciowego. Jeśli nie jest stosowana opcja DHCP, należy wybrać opcję Zastosuj poniższy adres IP i wprowadzić adres IP oraz maskę podsieci. Nacisnąć przycisk <Zapisz ustawienia radiowe> Instalacja narzędzi c01260pl.png c01215pl.png Rys. 1-8 Ustawienia narzędzi Lista narzędzi 10 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

11 Instrukcja konfiguracji 1 1. Wybrać Menu Nawigator > Ust. narzędzia. Zaznaczyć na ekranie wiersz z numerem narzędzia, w przypadku którego zostanie zainstalowane narzędzie. Wiersz ten zostanie podświetlony w kolorze pomarańczowym. Pozycja 1 jest zarezerwowana dla narzędzia podstawowego lub narzędzia kablowego. Rys. 1-9 Ustawienia narzędzi Instalacja 2. Nacisnąć przycisk <+ Instaluj> i wybrać opcję LiveWire w/wlan z wyświetlonej listy rozwijanej. Wprowadzić Adres IP LiveWire dla narzędzia. Jeśli nie jest używana opcja DHCP, musi to być adres wprowadzony w kroku Ustawienia radiowe, strona 10. W przypadku zastosowania DHCP należy wprowadzić adres wyświetlony w widoku narzędzia. nacisnąć przycisk <OK> i zapisać ustawienia. c01217pl.png c01216pl.png Rys Ustawienia narzędzia 3. Wybrać Menu Nawigator > Ust. narzędzia. > Ustawienia narzędzi. Sprawdzić -Numer modelu oraz Numer seryjny. Jeśli dane są prawidłowe, nacisnąć przycisk <Accept> na dole ekranu. Następnie zapisać ustawienia. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

12 1 Instrukcja konfiguracji 1.7 Programowanie prostej procedury dokręcania Rys Procedura dokręcania dla grupy produktu Wybrać Menu Nawigator > Proste. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Programowanie proste. Sprawdzić, czy Narzędzie oraz Grupa produktu są prawidłowe. Wybrać Sposób dokręcania, Sterowanie momentem/kontrola kąta lub Sterowanie kątem/kontrola momentu. Parametry można zaprogramować ręcznie lub naciskając przycisk <Auto Program.>. 1.8 Ustawienia automatyczne (tylko Sterowanie momentem/kontrola kąta) c01219pl.png c01218pl.png Rys Ustawienia kontrolera 1. Wybrać Menu Nawigator > Rozszerzone > Ustawienia kontrolera, a następnie żądane jednostki, przed zastosowaniem funkcji Auto Program. Nacisnąć przycisk <Nawigator>, aby zapisać ustawienia. 12 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

13 Instrukcja konfiguracji 1 Rys Sterowanie momentem / kontrola kąta 2. Wybrać Menu Nawigator > Proste > Auto Program... Za pomocą klawiatury wirtualnej wprowadzić żądany moment wyłączający. Nacisnąć przycisk <Enter>, aby ukryć klawiaturę. Nacisnąć w oknie Auto Program przycisk <OK>. Zostaną podane wartości graniczne rzędu ±15 %. W razie potrzeby można dostosować parametry. Nacisnąć przycisk <Nawigator>, aby powrócić do Menu Nawigator i zapisać parametry. 1.9 Programowanie ręczne c01219pl.png c01220pl.png Rys Ustawienia kontrolera 1. Wybrać przed ustawieniem grupy produktu Menu Nawigator > Rozszerzone > Ustawienia kontrolera, a następnie żądane jednostki. Nacisnąć przycisk <Nawigator>, aby zapisać ustawienia. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

14 1 Instrukcja konfiguracji c01221pl.png Rys Programowanie ręczne 2. Wybrać Menu Nawigator > Proste. Nacisnąć pole Maks. moment obr. Zostanie wyświetlona klawiatura. Wprowadzić żądaną wartość dla maksymalnego momentu obrotowego. Liczby całkowite nie wymagają miejsca po przecinku. Miejsca po przecinku są dodawane automatycznie. Zastosować przycisk tabulatora na klawiaturze, aby przemieścić kursor do następnego pola. Nacisnąć przycisk <Enter> na klawiaturze po zakończeniu czynności. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk <Nawigator>, zostanie wyświetlone ponownie Menu Nawigator i rozpocznie się zapisywanie parametrów. 14 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

15 d01223_1.png Pozycja Nazwa Pozycja Nazwa 1 Przyłącze magistrali systemowej 8 Interfejs szeregowy 2 2 Przyłącze narzędzia 9 Magistrala Anybus 3 Przyłącze sieciowe 10 Interfejs szeregowy 1 4 Śruba uchwytu 11 Złącza USB (2) 5 Śruba uchwytu 12 Przyłącze Ethernet 2 6 Przyłącza WE/WY 13 Przyłącze Ethernet 1 7 Magistrala Anybus Rys Pozycja przyłączy pl02d441_bedingt.fm, PL12PL

16 1,825" (46,4 mm) 4 1,315" (33,4 mm) 10,38" (263 mm) 4 7,750" (197 mm) a01224.png 2 1,250" (31,8 mm) 14,88" (378 mm) 2 12,500" (318 mm) 0,075" (1,9 mm) " (6,86 mm) " (12,8 mm) " (1,95 mm) Rys Dane dotyczące montażu 16 PL12PL pl02d441_bedingt.fm,

17 1.9.1 Konfiguracja Primary/Master Wskazówka: numeracja styków odpowiada dokładnie numeracji w sterowniku: styk 1 oraz 13 na dole to styk 12 i 24 na górze. Styk 12 Styk 24 d01223_1.png Styk 1 Styk 13 Rys Konfiguracja styków Primary/Master Nr styku WE/WY Nazwa Nr styku WE/WY Nazwa 12 Wył. GND2 24 Wył. GND2 11 Wł. Wspólny GND 23 Wł. Wspólny GND 10 Wyjście A03 22 Wyjście A07 9 Wyjście A02 21 Wyjście A06 8 Wyjście A01 20 Wyjście A05 7 Wyjście A00 19 Wyjście A04 6 Wejście E Wejście E 07 5 Wejście E Wejście E 06 4 Wejście E Wejście E 05 3 Wejście E Wejście E 04 2 Wł. Wyjście O0-O3 wspólne 14 Wł. Wyjście O4-O7 wspólne 1 Wył. +24 V2 13 Wył. +24 V2 Obydwa przyłącza WE/WY wyposażone są zarówno w wejścia, jak i w wyjścia, aby zredukować ilość niezbędnych kabli w przypadku korzystania z czterech lub mniejszej liczby wejść oraz wyjść. Wejścia i wyjścia mogą być używane z wykorzystaniem wewnętrznego zasilania 24 V ze sterownika, jak też przy użyciu zewnętrznego zasilania 24 V, np. z PLC. Poniższe przykłady / przedstawiają Start narzędzia jako wejście i Przebieg OK jako wynik Konfiguracja Secondary Wskazówka: numeracja styków odpowiada dokładnie numeracji w sterowniku: styk 1 oraz 13 na dole to styk 12 i 24 na górze. Niektóre wejścia i wyjścia są zdefiniowane na stałe i nie można ich programować. pl02d441_bedingt.fm, PL12PL

18 Styk 12 Styk 24 d01223_2.png Styk 1 Styk 13 Rys Konfiguracja styku Secondary Nr styku WE/WY Nazwa Nr styku Po zmianie adresu konieczne jest ponowne uruchomienie. WE/WY Nazwa 12 Wył. Wspólny GND2 24 Wył. Wspólny GND 11 Wł. Wspólny GND 23 Wł. Wspólny GND 10 Wyjście A03 22 Wyjście A07 9 Wyjście O 02 (żółta dioda) 21 Wyjście A06 8 Wyjście O 01 (zielona dioda OK) 20 Wyjście A05 7 Wyjście O 00 (czerwona dioda NOK) 19 Wyjście A04 6 Wejście E Wejście E 07 5 Wejście E Wejście E 06 4 Wejście E 01 (bieg w lewo) 16 Wejście E 05 3 Wejście E 00 (Start) 15 Wejście E 04 2 N. C. 14 N. C. 1 Wył. +24 VDC 13 Wył. +24 VDC Przyłącza, które korzystają z wewnętrznego napięcia zasilania 24 V (Primary, Secondary, Master) WEJŚCIA: styk 11 oraz 23 (wspólny GND) służą jako przewód powrotny dla wejść. Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika Styki 11 oraz 23 muszą być połączone za pomocą mostków wtykowych ze stykiem 12 lub 24. WYJŚCIA: styk 2 oraz 14 (wspólne wyjście) służą jako źródła napięcia zasilania dla wyjść. Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika 18 PL12PL pl02d441_bedingt.fm,

19 Styki 2 oraz 14 muszą być połączone ze stykiem 1 lub 13. Przyłącze 1 Przyłącze 2 Nr WE/WY Nazwa Nr WE/WY Nazwa styku styku 12 Wył. GND2 24 Wył. GND2 11 Wł. Wspólny GND 23 Wł. Wspólny GND 10 Wyjście A03 22 Wyjście A07 9 Wyjście A02 21 Wyjście A06 8 Wyjście A01 20 Wyjście A05 7 Wyjście A 00 (Takty OK) np. 19 Wyjście A04 6 Wejście E 03 (Start narzędzia ) np. 18 Wejście E 07 5 Wejście E Wejście E 06 4 Wejście E Wejście E 05 3 Wejście E Wejście E 04 2 Wł. Wyjście O0-O3 wspólne 14 Wł. Wyjście O4-O7 wspólne 1 Wył. +24 V2 13 Wył. +24 V Przyłącza, które korzystają z zewnętrznego napięcia zasilania 24 V (tylko Primary i Master) WEJŚCIA: styk 11 oraz 23 (wspólny GND) służą jako przewód powrotny dla wejść. Zewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika Jako przewód powrotny dla styku 11 oraz 23 musi być stosowany styk GND zewnętrznego napięcia zasilania 24 V. WYJŚCIA: styk 2 oraz 14 (wspólne wyjście) służą jako źródła napięcia zasilania dla wyjść. Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika Styki 2 oraz 14 muszą być połączone z zewnętrznym napięciem zasilania 24 V. Przyłącze 1 Przyłącze 2 Nr WE/WY Nazwa Nr WE/WY Nazwa styku styku 12 Wył. GND2 24 Wył. GND2 11 Wł. Wspólny GND Masa zewnętrzna 23 Wł. Wspólny GND 10 Wyjście A03 22 Wyjście A07 9 Wyjście A02 21 Wyjście A06 8 Wyjście A01 20 Wyjście A05 7 Wyjście A 00 (Takty OK) np. Masa zewnętrzna 19 Wyjście A04 6 Wejście E 03 (Start narzędzia ) np. Z zewnętrznego zasilania 24 V 18 Wejście E 07 5 Wejście E Wejście E 06 4 Wejście E Wejście E 05 3 Wejście E 00 Z zewnętrznego 15 Wejście E 04 2 Wł. Wyjście O0-O3 wspólne zasilania 24 V 14 Wł. Wyjście O4-O7 wspólne 1 Wył. +24 V2 13 Wył. +24 V2 pl02d441_bedingt.fm, PL12PL

20 Sales & Service Centers Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements. Dallas, TX Detroit, MI Houston, TX Lexington, SC Apex Tool Group Apex Tool Group Apex Tool Group Apex Tool Group Sales & Service Center Sales & Service Center Sales & Service Center 670 Industrial Drive 1470 Post & Paddock 2630 Superior Court 6550 West Sam Houston Lexington, SC Grand Prairie, TX Auburn Hills, MI Parkway North, Suite 200 Tel: Tel: Tel: Houston, TX Tel: Fax: Fax: Tel: Fax: Fax: Los Angeles, CA Seattle, WA York, PA Canada Apex Tool Group Apex Tool Group Apex Tool Group Apex Tool Group Sales & Service Center Sales & Service Center Sales & Service Center Sales & Service Center Blackburn Avenue nd Avenue N.E East Market Street 5925 McLaughlin Road Norwalk, CA Redmond, WA York, PA Mississauga, Ont. L5R 1B8 Tel: Tel: Tel: Canada Fax: Fax: Fax: Tel: Fax: Germany England France China Cooper Power Tools Cooper Power Tools Cooper Power Tools SAS Cooper (China) Co., Ltd. GmbH & Co. OHG a company of a company of a company of a company of Apex Tool Group, LLC Apex Tool Group, LLC Apex Tool Group, LLC Apex Tool Group, LLC Unit G Quinn Close Zone Industrielle 955 Sheng Li Road, Postfach 30 Seven Stars Industrial Estate BP 28 Heqing Pudong, Shanghai D Westhausen Whitlet Avenue Maurice Chevalier China Germany Coventry CV3 4LH Ozoir-la-Ferrière Cedex Tel: Tel: +49 (0) 73 63/ 81-0 England France Fax: Fax: +49 (0) 73 63/ Tel: Tel: (011) Fax: Fax: (011) Mexico Brazil Cooper Tools Cooper Tools Industrial Ltda. de México S.A. de C.V. a company of a company of Apex Tool Group, LLC Apex Tool Group, LLC Av. Liberdade, 4055 Vialidad El Pueblito #103 Zona Industrial - Iporanga Parque Industrial Querétaro Sorocaba, SP Brazil Querétaro, QRO Tel: (011) Tel: +52 (442) Fax: (011) Fax: +52 (442) Apex Tool Group, LLC 1000 Lufkin Road Apex, NC Phone: Fax:

Akumulator Nr katalogowy

Akumulator Nr katalogowy Instrukcja obsługi P1970E/PL 2010-06 Akumulator Nr katalogowy 935377 Dalsze informacje o naszych produktach znajdą Państwo w internecie na stronie http://www.cooperpowertools.com Spis treści 1 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

935391 Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych 26 V

935391 Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych 26 V Instrukcja obsługi P1893E/PL 2007-11 935391 Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych 26 V Dalsze informacje o naszych produktach znajdą Państwo w internecie na stronie http://www.apexpowertools.eu Spis

Bardziej szczegółowo

Akumulator Nr katalogowy Instrukcja obsługi P1970E/PL

Akumulator Nr katalogowy Instrukcja obsługi P1970E/PL Instrukcja obsługi P1970E/PL 2010-06 Akumulator Nr katalogowy 935377 Dalsze informacje o naszych produktach znajdą Państwo w internecie na stronie http://www.cooperpowertools.com Spis treści 1 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wydajny system sterowania wkrętarkami na pojedynczej platformie. Elastyczność Możliwości łączenia Prostota obsługi

Wydajny system sterowania wkrętarkami na pojedynczej platformie. Elastyczność Możliwości łączenia Prostota obsługi Elastyczność Możliwości łączenia Prostota obsługi Wydajny system sterowania wkrętarkami na pojedynczej platformie mpro400gc. Innowacja dla zastosowań istotnych dla bezpieczeństwa. SP-1041PL 0810 mpro400gc

Bardziej szczegółowo

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh 09-2012 / v2.0 0 PIERWSZE KROKI Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, sprawdź czy niczego nie brakuje w opakowaniu, a jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Głośnik do zabudowy

Instrukcja montażu i obsługi. Głośnik do zabudowy Instrukcja montażu i obsługi Głośnik do zabudowy 1258 00 Opis urządzenia Głośnik do zabudowy umożliwia integrację systemu komunikacji domofonowej Gira w skrzynkach pocztowych, szczelinach rozmównych, bocznych

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia.

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia. Stacja dokująca Nr zamówieniowy 2883.. Instrukcja obsługi i montażu 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wbudowanie i montaż urządzeń elektronicznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków.

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych 44/26 V Nr kat. 936491PT

Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych 44/26 V Nr kat. 936491PT Instrukcja obsługi P2069BA/PL 2010-07 Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych 44/26 V Nr kat. 936491PT Więcej informacji o naszych produktach znajdziecie Państwo w Internecie na stronie http://www.apextoolgroup.com

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Kabel przystosowujący USB2.0 do IDE i SATA Typ: DA-70202 I. Wstęp Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą. Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Model nr: 2190 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2016 Spółka Inżynierów Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN E-Mail: info@sim.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70159 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. modułu internetowego Ekozefir Mobile. Wersja 2.1 Cloud

INSTRUKCJA OBSŁUGI. modułu internetowego Ekozefir Mobile. Wersja 2.1 Cloud INSTRUKCJA OBSŁUGI modułu internetowego Ekozefir Mobile Wersja 2.1 Cloud Spis treści: 1. Uwagi ogólne i zasady bezpieczeństwa... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Podłączenie modułu internetowego Ekozefir Mobile...

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl http://www.compas.com.pl PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE COMPAS 2026LAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

7PTHH Klucz impulsowy z automatycznym wyłączaniem

7PTHH Klucz impulsowy z automatycznym wyłączaniem Instrukcja obsługi P2119BA/PL 2012-05 7PTHH Klucz impulsowy z automatycznym wyłączaniem Dalsze informacje o naszych produktach dostępne są w internecie na stronie http://www.apexpowertools.eu O instrukcji

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo