mpro400gc Globalny system sterowania wkrętarkami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mpro400gc Globalny system sterowania wkrętarkami"

Transkrypt

1 Skrócona Instrukcja PL12PL mpro400gc Globalny system sterowania wkrętarkami Dalsze informacje na temat produktu można uzyskać na naszej stronie internetowej pod adresem

2 Informacje o skróconej instrukcji Niniejsza skrócona instrukcja jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji programowania i jest skierowana do wszystkich osób, które wprowadzają ustawienia w sterowniku mpro400gc. Niniejsza skrócona instrukcja opisuje szybki i prosty sposób uruchamiania i konfiguracji mpro400gc opisuje działanie i obsługę systemu sterowania mpro400gc Dalsze informacje można znaleźć w następujących dokumentach: Parts manual, nr PL EN Instrukcja skrócona, nr PL Recovery Installation Opis procedur związanych z techniką wkręcania, nr P1730E Symbole w tekście: kursywa Oznacza opcję menu, np. Diagnoza > Oznacza wybór opcji menu z menu, np. Plik > Wydruk < > Oznacza przełączniki, przyciski i klawisze klawiatury zewnętrzne, np. <F5> Courier Oznacza pola wprowadzania, pola wyboru, pola opcji oraz listy rozwijane Oznacza nazwy oraz ścieżki do plików, np. setup.exe / Służy jak znak rozdzielający podkatalogi w zapisie ścieżki do pliku, np. Plik/Wydruk (system operacyjny OS9) Oznacza listy Oznacza instrukcje, do których należy się zastosować Wykluczenie odpowiedzialności: DGD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień i modyfikacji w niniejszym dokumencie i produkcie również bez wcześniejszego powiadomienia. Bez uprzedniego jednoznacznego zezwolenia firmy DGD niniejszy dokument nie może być ani w całości, ani w częściach powielany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, ani też tłumaczony na inny język naturalny lub maszynowy lub też przenoszony na elektroniczny, mechaniczny lub inny nośnik danych. 2 PL12PL pl00d451.fm,

3 Symbole dotyczące bezpieczeństwa pracy Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są słowem ostrzegawczym oraz piktogramem: Słowo sygnałowe wskazuje na stopień ciężkości i prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia. Piktogram wskazuje na rodzaj zagrożenia. Należy przestrzegać niniejszych wskazówek i w opisanych przypadkach postępować ze szczególną ostrożnością. Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy należy przekazać pozostałym operatorom. Poza wskazówkami na temat bezpieczeństwa pracy opisanymi w tej dokumentacji należy koniecznie przestrzegać podstawowych lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. UWAGA! Wskazuje na możliwe zagrożenie, które w razie nieprzestrzegania zaleceń mogłoby doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. OSTROŻ- NIE! Wskazuje na możliwe zagrożenie, które w razie nieprzestrzegania zaleceń może prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała lub też szkód materialnych i zagrożenia dla środowiska. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do obrażeń ciała, szkód materialnych i zagrożenia dla środowiska naturalnego. Piktogram ten oznacza wszystkie wskazówki dotyczące możliwego porażenia prądem, które może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. UWAGA! Ten znak ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami. Jeśli ta wskazówka nie będzie przestrzegana, może nastąpić uszkodzenie produktu lub jego części. WSKA- ZÓWKA Informacje ogólne obejmują porady, wskazówki i inne przydatne informacje. Nie zawierają jednak ostrzeżeń przed zagrożeniami. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

4 1 Instrukcja konfiguracji 1 Instrukcja konfiguracji 1.1 Opis sterownika Seria produktów mpro400gc obejmuje trzy sterowniki: Master, Primary i Secondary. Sterownik Primary steruje maks. szesnastoma (16) narzędziami. Jednostka ta obejmuje moduł serwo. Można podłączyć bezpośrednio jedno (1) ręczne, standardowe narzędzie kablowe lub jedną wkrętarkę montażową. W celu podłączenia dodatkowych narzędzi kablowych lub wkrętarek montażowych niezbędne są sterowniki Secondary. Liczba narzędzi bezprzewodowych LiveWire jest ograniczona do (10). Sterownik Master steruje maks. szesnastoma (16) narzędziami. Jednostka ta nie zawiera modułu serwo. W celu podłączenia narzędzi kablowych lub wkrętarek montażowych niezbędne są sterowniki Secondary. Liczba narzędzi bezprzewodowych LiveWire jest ograniczona do (10). Sterownik Secondary steruje jednym (1) ręcznym narzędziem kablowym lub wkrętarką montażową. Musi być stosowany razem ze sterownikiem Master lub Primary. Sterownik Nr katalogowy Steruje maks. ( ) narzędziami Zawarte moduły serwo Kompatybilne narzędzia Primary mpro400gc-p AirLB 1) Bezprzewodowe narzędzie EC Inteligentna wkrętarka montażowa DGD (seria BTS) 2) Master mpro400gc-m 16 Bezprzewodowe narzędzie EC Inteligentna wkrętarka montażowa DGD (seria BTS) 3 Secondary mpro400gc-s AirLB 1) 1) Najwyżej jedno narzędzie 2) Niezbędny dodatkowy sprzęt. W celu zaprogramowania należy zaznaczyć Rozszerzone > Ustawienia kontrolera > Pokaż przycisk Mpro. c01259.png Rys. 1-1 Opis sterownika 4 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

5 Instrukcja konfiguracji Informacje ogólne OSTROŻ- NIE! Podczas instalacji należy przestrzegać lokalnych oraz krajowych standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz okablowania. Standardy te mają pierwszeństwo przed wszystkimi zaleceniami z niniejszego rozdziału. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem lub oparzenia należy koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić ponadto do uszkodzenia urządzenia i utraty ważności gwarancji. Nie włączać zasilania urządzenia prądem elektrycznym, aż nie zostaną właściwie wykonane wszystkie przyłączenia. Przed podłączeniem urządzenia do sieci wyposażenie musi być prawidłowo uziemione. Urządzenia, podłączone za pomocą kabla i wtyczki, muszą być podłączone do atestowanego i prawidłowo uziemionego gniazda. Wszystkie urządzenia muszą być zasilane przez izolowane przewody. Zawsze przed włączeniem zasilania należy zamknąć drzwiczki i zabezpieczyć je przed otwarciem. Przed podłączeniem przewodu zasilania sieciowego należy upewnić się, że wyłącznik sieciowy jest ustawiony w pozycji Wył. Pomimo iż nie jest to wymóg obligatoryjny, jednakże zalecamy stosowanie się do poniższych zaleceń w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Należy użyć nadwymiarowych średnic przewodów w celu redukcji zakłóceń i spadku napięcia. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

6 1 Instrukcja konfiguracji 1.3 Montaż urządzenia 1. Poluzować obie długie śruby mocujące na spodniej stronie sterownika, aby można było oddzielić płytę uchwytu od sterownika. Patrz Rys Rys przedstawia kolejność wkręcania w celu zamocowania płyty uchwytu na ścianie. Należy zwracać uwagę na otwory, aby dobrać śruby o odpowiedniej wielkości. W celu zamocowania sterownika należy umieścić w otworach płyty uchwytu śruby o średnicy rzędu 6 mm (4 x M6). 3. Gdy płyta uchwytu zostanie zamocowana, sterownik można zawiesić na uchwycie za pomocą czterech wystających z tylnej ścianki trzpieni. Następnie można zabezpieczyć sterownik na spodniej stronie za pomocą usuniętych w pierwszym kroku długich śrub. 1.4 Podłączanie urządzenia 1. Podłączyć kabel do urządzenia. 2. Podłączyć drugi koniec urządzenia do sterownika. Podłączenia sterownika dotyczy przyłącza Air-LB z tuleją blokującą. Przed podłączeniem kabla należy się upewnić, że tuleja blokująca przyłącza sterownika została przysunięta do sterownika. Jeśli tuleja blokująca została odciągnięta od sterownika, kabla nie można podłączyć. Wetknąć wtyczkę kabla i odciągnąć następnie tuleję blokującą od sterownika (czyli w kierunku kabla), aby zabezpieczyć kabel. 3. Połączyć kabel sieciowy ze sterownikiem oraz źródłem zasilania o napięciu przemiennym rzędu 115 lub 230 V. 4. Włączyć sterownik za pomocą przełącznika sieciowego (ON/OFF) na przedniej ściance. 5. Informacje na temat wszystkich innych przyłączy można znaleźć w instrukcji programowania PL EN. 6 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

7 Instrukcja konfiguracji Konfiguracja narzędzia kablowego Rys. 1-2 Podgląd procesu 1. Jeśli sterownik został uruchomiony, zostanie wyświetlone okno dialogowe Podgląd procesu. Zastosowany wyświetlacz to ekran dotykowy. Nacisnąć przycisk <Nawigator> na dole, z prawej strony ekranu. c01210pl.png c01209pl.png Rys. 1-3 Okno dialogowe Nawigator 2. Wybrać Menu Nawigator > Ust. narzędzia. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

8 1 Instrukcja konfiguracji Rys. 1-4 Ustawienia narzędzi Lista narzędzi 3. Dotknąć poziomego paska, wskazującego narzędzie podstawowe, w celu jego zaznaczenia. -Nacisnąć przycisk <Ustawienia narzędzi>. c01212pl.png c01211pl.png Rys. 1-5 Ustawienia narzędzia 4. Sprawdzić, czy wyświetlone urządzenie odpowiada urządzeniu podłączonemu. Sprawdzić Numer modelu oraz Numer seryjny. Jeśli wyświetlone jest prawidłowe urządzenie, nacisnąć przycisk <Accept>. W następnym oknie dialogowym nacisnąć przycisk <Akceptacja> dla tego okna. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że ustawienia zostały zapisane. Gdy operacja kopiowania zostanie zakończona, zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia narzędzi Lista narzędzi. Nacisnąć przycisk <Nawigator>. Instrukcje dotyczące programowania można znaleźć w rozdziale 1.9 Programowanie ręczne, strona PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

9 Instrukcja konfiguracji Konfiguracja narzędzia LiveWire Do komunikacji typu LiveWire niezbędne są trzy urządzenia: narzędzie, sterownik oraz punkt dostępowy (Access Point).Każde urządzenie wymaga adresu IP. Adresy IP mają zawsze taki sam schemat, np , , itp. Access Point posiada ponadto nazwę SSID, którą należy wprowadzić w sterowniku. Podłączanie urządzeń 1. Połączyć Access Point ze sterownikiem za pomocą kabla załączonego do urządzenia Access Point. Wymagany jest do tego kabel krosowany. Kabel należy podłączyć do portu Ethernet X1. Patrz. 2. Włączyć zasilanie sterownika oraz urządzenia Access Point Ustawienia sieciowe Adres IP sterownika: c01213pl.png Rys. 1-6 Komunikacja Ustawienia sieciowe 1. Wybrać Nawigator > Komunikacja > Ustawienia sieciowe. 2. Jeśli nie są używane adresy IP, przypisane przez serwer, wyłączyć opcję DHCP dla karty Wprowadzić Adres IP oraz Maskę podsieci, jakie powinny być przypisane do sterownika. 4. Nacisnąć przycisk <Nawigator>, aby zastosować wprowadzone dane. 5. W otwartym oknie powiadomienia kliknąć przycisk <Akceptacja>. Na ekranie zostanie ponownie wyświetlone Menu Nawigator i rozpocznie się zapisywanie danych. 6. Następnie zostanie wyświetlone wezwanie do ponownego uruchomienia sterownika. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

10 1 Instrukcja konfiguracji Ustawienia radiowe Konfiguracja narzędzia LiveWire Rys. 1-7 Ustawienia narzędzi Ustawienia radiowe 1. Wybrać Menu Nawigator > Ustawienia narzędzi > Ustawienia radiowe > IRDA szeregowy. Zmienić przyłącze odpowiednio do przyłącza używanego na spodniej stronie sterownika. (CON 1 oraz CON 2 odpowiadają X4 wzgl. X5 w sterowniku.) 2. Jeśli zostało wybrane złącze szeregowe, pola SSID, Szyfrowanie oraz pozostałe pola będą dostępne do programowania. Wprowadzić wartość dla SSID. Jeśli zostanie wybrana opcja -Szyfrowanie, należy wprowadzić klucz sieciowy oraz potwierdzić za pomocą ponownego wprowadzenia w polu pierwszego klucza sieciowego. Jeśli nie jest stosowana opcja DHCP, należy wybrać opcję Zastosuj poniższy adres IP i wprowadzić adres IP oraz maskę podsieci. Nacisnąć przycisk <Zapisz ustawienia radiowe> Instalacja narzędzi c01260pl.png c01215pl.png Rys. 1-8 Ustawienia narzędzi Lista narzędzi 10 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

11 Instrukcja konfiguracji 1 1. Wybrać Menu Nawigator > Ust. narzędzia. Zaznaczyć na ekranie wiersz z numerem narzędzia, w przypadku którego zostanie zainstalowane narzędzie. Wiersz ten zostanie podświetlony w kolorze pomarańczowym. Pozycja 1 jest zarezerwowana dla narzędzia podstawowego lub narzędzia kablowego. Rys. 1-9 Ustawienia narzędzi Instalacja 2. Nacisnąć przycisk <+ Instaluj> i wybrać opcję LiveWire w/wlan z wyświetlonej listy rozwijanej. Wprowadzić Adres IP LiveWire dla narzędzia. Jeśli nie jest używana opcja DHCP, musi to być adres wprowadzony w kroku Ustawienia radiowe, strona 10. W przypadku zastosowania DHCP należy wprowadzić adres wyświetlony w widoku narzędzia. nacisnąć przycisk <OK> i zapisać ustawienia. c01217pl.png c01216pl.png Rys Ustawienia narzędzia 3. Wybrać Menu Nawigator > Ust. narzędzia. > Ustawienia narzędzi. Sprawdzić -Numer modelu oraz Numer seryjny. Jeśli dane są prawidłowe, nacisnąć przycisk <Accept> na dole ekranu. Następnie zapisać ustawienia. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

12 1 Instrukcja konfiguracji 1.7 Programowanie prostej procedury dokręcania Rys Procedura dokręcania dla grupy produktu Wybrać Menu Nawigator > Proste. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Programowanie proste. Sprawdzić, czy Narzędzie oraz Grupa produktu są prawidłowe. Wybrać Sposób dokręcania, Sterowanie momentem/kontrola kąta lub Sterowanie kątem/kontrola momentu. Parametry można zaprogramować ręcznie lub naciskając przycisk <Auto Program.>. 1.8 Ustawienia automatyczne (tylko Sterowanie momentem/kontrola kąta) c01219pl.png c01218pl.png Rys Ustawienia kontrolera 1. Wybrać Menu Nawigator > Rozszerzone > Ustawienia kontrolera, a następnie żądane jednostki, przed zastosowaniem funkcji Auto Program. Nacisnąć przycisk <Nawigator>, aby zapisać ustawienia. 12 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

13 Instrukcja konfiguracji 1 Rys Sterowanie momentem / kontrola kąta 2. Wybrać Menu Nawigator > Proste > Auto Program... Za pomocą klawiatury wirtualnej wprowadzić żądany moment wyłączający. Nacisnąć przycisk <Enter>, aby ukryć klawiaturę. Nacisnąć w oknie Auto Program przycisk <OK>. Zostaną podane wartości graniczne rzędu ±15 %. W razie potrzeby można dostosować parametry. Nacisnąć przycisk <Nawigator>, aby powrócić do Menu Nawigator i zapisać parametry. 1.9 Programowanie ręczne c01219pl.png c01220pl.png Rys Ustawienia kontrolera 1. Wybrać przed ustawieniem grupy produktu Menu Nawigator > Rozszerzone > Ustawienia kontrolera, a następnie żądane jednostki. Nacisnąć przycisk <Nawigator>, aby zapisać ustawienia. pl01d441_bedingt.fm, PL12PL

14 1 Instrukcja konfiguracji c01221pl.png Rys Programowanie ręczne 2. Wybrać Menu Nawigator > Proste. Nacisnąć pole Maks. moment obr. Zostanie wyświetlona klawiatura. Wprowadzić żądaną wartość dla maksymalnego momentu obrotowego. Liczby całkowite nie wymagają miejsca po przecinku. Miejsca po przecinku są dodawane automatycznie. Zastosować przycisk tabulatora na klawiaturze, aby przemieścić kursor do następnego pola. Nacisnąć przycisk <Enter> na klawiaturze po zakończeniu czynności. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk <Nawigator>, zostanie wyświetlone ponownie Menu Nawigator i rozpocznie się zapisywanie parametrów. 14 PL12PL pl01d441_bedingt.fm,

15 d01223_1.png Pozycja Nazwa Pozycja Nazwa 1 Przyłącze magistrali systemowej 8 Interfejs szeregowy 2 2 Przyłącze narzędzia 9 Magistrala Anybus 3 Przyłącze sieciowe 10 Interfejs szeregowy 1 4 Śruba uchwytu 11 Złącza USB (2) 5 Śruba uchwytu 12 Przyłącze Ethernet 2 6 Przyłącza WE/WY 13 Przyłącze Ethernet 1 7 Magistrala Anybus Rys Pozycja przyłączy pl02d441_bedingt.fm, PL12PL

16 1,825" (46,4 mm) 4 1,315" (33,4 mm) 10,38" (263 mm) 4 7,750" (197 mm) a01224.png 2 1,250" (31,8 mm) 14,88" (378 mm) 2 12,500" (318 mm) 0,075" (1,9 mm) " (6,86 mm) " (12,8 mm) " (1,95 mm) Rys Dane dotyczące montażu 16 PL12PL pl02d441_bedingt.fm,

17 1.9.1 Konfiguracja Primary/Master Wskazówka: numeracja styków odpowiada dokładnie numeracji w sterowniku: styk 1 oraz 13 na dole to styk 12 i 24 na górze. Styk 12 Styk 24 d01223_1.png Styk 1 Styk 13 Rys Konfiguracja styków Primary/Master Nr styku WE/WY Nazwa Nr styku WE/WY Nazwa 12 Wył. GND2 24 Wył. GND2 11 Wł. Wspólny GND 23 Wł. Wspólny GND 10 Wyjście A03 22 Wyjście A07 9 Wyjście A02 21 Wyjście A06 8 Wyjście A01 20 Wyjście A05 7 Wyjście A00 19 Wyjście A04 6 Wejście E Wejście E 07 5 Wejście E Wejście E 06 4 Wejście E Wejście E 05 3 Wejście E Wejście E 04 2 Wł. Wyjście O0-O3 wspólne 14 Wł. Wyjście O4-O7 wspólne 1 Wył. +24 V2 13 Wył. +24 V2 Obydwa przyłącza WE/WY wyposażone są zarówno w wejścia, jak i w wyjścia, aby zredukować ilość niezbędnych kabli w przypadku korzystania z czterech lub mniejszej liczby wejść oraz wyjść. Wejścia i wyjścia mogą być używane z wykorzystaniem wewnętrznego zasilania 24 V ze sterownika, jak też przy użyciu zewnętrznego zasilania 24 V, np. z PLC. Poniższe przykłady / przedstawiają Start narzędzia jako wejście i Przebieg OK jako wynik Konfiguracja Secondary Wskazówka: numeracja styków odpowiada dokładnie numeracji w sterowniku: styk 1 oraz 13 na dole to styk 12 i 24 na górze. Niektóre wejścia i wyjścia są zdefiniowane na stałe i nie można ich programować. pl02d441_bedingt.fm, PL12PL

18 Styk 12 Styk 24 d01223_2.png Styk 1 Styk 13 Rys Konfiguracja styku Secondary Nr styku WE/WY Nazwa Nr styku Po zmianie adresu konieczne jest ponowne uruchomienie. WE/WY Nazwa 12 Wył. Wspólny GND2 24 Wył. Wspólny GND 11 Wł. Wspólny GND 23 Wł. Wspólny GND 10 Wyjście A03 22 Wyjście A07 9 Wyjście O 02 (żółta dioda) 21 Wyjście A06 8 Wyjście O 01 (zielona dioda OK) 20 Wyjście A05 7 Wyjście O 00 (czerwona dioda NOK) 19 Wyjście A04 6 Wejście E Wejście E 07 5 Wejście E Wejście E 06 4 Wejście E 01 (bieg w lewo) 16 Wejście E 05 3 Wejście E 00 (Start) 15 Wejście E 04 2 N. C. 14 N. C. 1 Wył. +24 VDC 13 Wył. +24 VDC Przyłącza, które korzystają z wewnętrznego napięcia zasilania 24 V (Primary, Secondary, Master) WEJŚCIA: styk 11 oraz 23 (wspólny GND) służą jako przewód powrotny dla wejść. Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika Styki 11 oraz 23 muszą być połączone za pomocą mostków wtykowych ze stykiem 12 lub 24. WYJŚCIA: styk 2 oraz 14 (wspólne wyjście) służą jako źródła napięcia zasilania dla wyjść. Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika 18 PL12PL pl02d441_bedingt.fm,

19 Styki 2 oraz 14 muszą być połączone ze stykiem 1 lub 13. Przyłącze 1 Przyłącze 2 Nr WE/WY Nazwa Nr WE/WY Nazwa styku styku 12 Wył. GND2 24 Wył. GND2 11 Wł. Wspólny GND 23 Wł. Wspólny GND 10 Wyjście A03 22 Wyjście A07 9 Wyjście A02 21 Wyjście A06 8 Wyjście A01 20 Wyjście A05 7 Wyjście A 00 (Takty OK) np. 19 Wyjście A04 6 Wejście E 03 (Start narzędzia ) np. 18 Wejście E 07 5 Wejście E Wejście E 06 4 Wejście E Wejście E 05 3 Wejście E Wejście E 04 2 Wł. Wyjście O0-O3 wspólne 14 Wł. Wyjście O4-O7 wspólne 1 Wył. +24 V2 13 Wył. +24 V Przyłącza, które korzystają z zewnętrznego napięcia zasilania 24 V (tylko Primary i Master) WEJŚCIA: styk 11 oraz 23 (wspólny GND) służą jako przewód powrotny dla wejść. Zewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika Jako przewód powrotny dla styku 11 oraz 23 musi być stosowany styk GND zewnętrznego napięcia zasilania 24 V. WYJŚCIA: styk 2 oraz 14 (wspólne wyjście) służą jako źródła napięcia zasilania dla wyjść. Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika Styki 2 oraz 14 muszą być połączone z zewnętrznym napięciem zasilania 24 V. Przyłącze 1 Przyłącze 2 Nr WE/WY Nazwa Nr WE/WY Nazwa styku styku 12 Wył. GND2 24 Wył. GND2 11 Wł. Wspólny GND Masa zewnętrzna 23 Wł. Wspólny GND 10 Wyjście A03 22 Wyjście A07 9 Wyjście A02 21 Wyjście A06 8 Wyjście A01 20 Wyjście A05 7 Wyjście A 00 (Takty OK) np. Masa zewnętrzna 19 Wyjście A04 6 Wejście E 03 (Start narzędzia ) np. Z zewnętrznego zasilania 24 V 18 Wejście E 07 5 Wejście E Wejście E 06 4 Wejście E Wejście E 05 3 Wejście E 00 Z zewnętrznego 15 Wejście E 04 2 Wł. Wyjście O0-O3 wspólne zasilania 24 V 14 Wł. Wyjście O4-O7 wspólne 1 Wył. +24 V2 13 Wył. +24 V2 pl02d441_bedingt.fm, PL12PL

20 Sales & Service Centers Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements. Dallas, TX Detroit, MI Houston, TX Lexington, SC Apex Tool Group Apex Tool Group Apex Tool Group Apex Tool Group Sales & Service Center Sales & Service Center Sales & Service Center 670 Industrial Drive 1470 Post & Paddock 2630 Superior Court 6550 West Sam Houston Lexington, SC Grand Prairie, TX Auburn Hills, MI Parkway North, Suite 200 Tel: Tel: Tel: Houston, TX Tel: Fax: Fax: Tel: Fax: Fax: Los Angeles, CA Seattle, WA York, PA Canada Apex Tool Group Apex Tool Group Apex Tool Group Apex Tool Group Sales & Service Center Sales & Service Center Sales & Service Center Sales & Service Center Blackburn Avenue nd Avenue N.E East Market Street 5925 McLaughlin Road Norwalk, CA Redmond, WA York, PA Mississauga, Ont. L5R 1B8 Tel: Tel: Tel: Canada Fax: Fax: Fax: Tel: Fax: Germany England France China Cooper Power Tools Cooper Power Tools Cooper Power Tools SAS Cooper (China) Co., Ltd. GmbH & Co. OHG a company of a company of a company of a company of Apex Tool Group, LLC Apex Tool Group, LLC Apex Tool Group, LLC Apex Tool Group, LLC Unit G Quinn Close Zone Industrielle 955 Sheng Li Road, Postfach 30 Seven Stars Industrial Estate BP 28 Heqing Pudong, Shanghai D Westhausen Whitlet Avenue Maurice Chevalier China Germany Coventry CV3 4LH Ozoir-la-Ferrière Cedex Tel: Tel: +49 (0) 73 63/ 81-0 England France Fax: Fax: +49 (0) 73 63/ Tel: Tel: (011) Fax: Fax: (011) Mexico Brazil Cooper Tools Cooper Tools Industrial Ltda. de México S.A. de C.V. a company of a company of Apex Tool Group, LLC Apex Tool Group, LLC Av. Liberdade, 4055 Vialidad El Pueblito #103 Zona Industrial - Iporanga Parque Industrial Querétaro Sorocaba, SP Brazil Querétaro, QRO Tel: (011) Tel: +52 (442) Fax: (011) Fax: +52 (442) Apex Tool Group, LLC 1000 Lufkin Road Apex, NC Phone: Fax:

Wydajny system sterowania wkrętarkami na pojedynczej platformie. Elastyczność Możliwości łączenia Prostota obsługi

Wydajny system sterowania wkrętarkami na pojedynczej platformie. Elastyczność Możliwości łączenia Prostota obsługi Elastyczność Możliwości łączenia Prostota obsługi Wydajny system sterowania wkrętarkami na pojedynczej platformie mpro400gc. Innowacja dla zastosowań istotnych dla bezpieczeństwa. SP-1041PL 0810 mpro400gc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo