Kod CPV: Roboty instalacyjne elektryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: ; www. anmarprojekt.pl ; SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Temat: Termomodernizacja obiektu pływalni w Obornikach I etap ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA E Instalacje elektryczne str. 2 7 E Instalacje systemu monitoringu i wizualizacji str. 8 4 E Instalacje systemu telewizji przemysłowej CCTV str. 5 2 E Instalacje systemu sygnalizacji pożaru SAP str OBORNIKI, CZERWIEC 203

2 E Instalacje elektryczne INSTALACJA ELEKTRYCZNA MATERIAŁY I WYMAGANIA TECHNICZNE Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych i opraw Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Układanie kabli Instalowanie rozdzielni elektrycznych. WSTĘP.. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej Termomodernizacji obiektu pływalni w Obornikach - I etap..2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt...3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji elektrycznej zgodnie z pkt... Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót..4 Pojęcia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną Wymagania Ogólne..5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 2. Materiały 2.. Uwagi ogólne Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu, 2

3 Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody Materiały Korytka kablowe Rurki ochronne RL Rury ochronne DVK Przewody instalacyjne i kable, łączówki do przewodów. Oprawy oświetleniowe Rozdzielnia i tablice 2.3. Składowanie materiałów Materiały wymienione w 2.2. powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych 3. Sprzęt Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót. 4. Transport Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 5. Wykonanie robót 5.0. Uwagi ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i kwalifikacji osób je wykonujących zawiera Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne. 5. Materiały 5.. Rozbudowa rozdzielni "RG" Dla rozdziału energii elektrycznej, zaprojektowano rozbudowę istniejącej rozdzielni RG zlokalizowanej na piętrze w pomieszczeniu technicznym. 3

4 5..2 Instalacja oświetlenia Instalację oświetlenia w części socjalnej zaprojektowano przewodami typu YDYp 3x,5mm 2 układanymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym w rurkach peszla i korytkach z osprzętem p/t nieuszczelnionym. W węzłach sanitarnych, pomieszczeniach technicznych oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt kroploszczelny. Łączniki instalować na wys.,4m. Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano przy pomocy opraw świetlówkowych i opraw ze świetlówkami kompaktowymi Instalacja siły Instalację gniazd wtyczkowych -faz. w części socjalnej zaprojektowano przewodami typu YDYp 3x2,5mm 2 układanymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym w rurkach peszla z osprzętem p/t nieuszczelnionym. W węzłach sanitarnych, pomieszczeniach technicznych oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt kroploszczelny. Instalację siły zaprojektowano przewodami typu YDY, o przekrojach dobranych do obciążenia, układanymi jak w pkt.5..2 Gniazda instalować na wys. 0,3m a w węzłach sanitarnych i w pomieszczeniach technicznych na wys.,2m Instalacja odgromowa Ochronę wentylatorów na dachu zaprojektowano przy pomocy iglic odgromowych. Iglice podłączyć do istniejących zwodów poziomych na dachu, drutem stalowym ocynk. fi 8mm układanym na uchwytach. Poziom ochrony instalacji odgromowej IV, zgodnie z normą PN-IEC Kontrola jakości robót 6.. Zasady ogólne kontroli Ogólne zasady kontroli materiałów i robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne Kontrola jakości materiałów Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą spełniać wymagania Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne Kontrola jakości robót Uwagi ogólne Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 4

5 Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji obwodów jednofazowych i trzyfazowych. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: -sposobu wykonania i rozmieszenia przewodów i kabli -zastosowanych przewodów i kabli. Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów; Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania Czynności przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane Badania w czasie wykonywania robót Montaż obwodów -fazowych i 3-fazowych. Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: - sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami -sprawdzić poprawność wykonania połączeń, -sprawdzić poprawność działania poszczególnych obwodów, -sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie Badania po wykonaniu robót Badania obwodów-fazowych i 3-fazowych, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. Jednostką obmiarową jest dla: Obwody zasilania -faz m Obwody zasilania 3-faz. m Rozdzielnie kpl Oprawy kpl 5

6 Osprzęt (wyłączniki, puszki,gniazda) szt 8. Odbiór robót 8.. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne Odbiór częściowy Odbiór częściowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne Odbiór techniczny końcowy Odbiór techniczny końcowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w ST Wymagania Ogólne, protokóły badania instalacji obwodów -fazowych i 3-fazowych. 9. Podstawa płatności Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. Roboty związane z wykonaniem instalacji obwodów -fazowych i 3-fazowych płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: Montaż obwodów -fazowych, Montaż osprzętu obwodów jednofazowych. Montaż obwodów 3-fazowych, Montaż osprzętu obwodów trójfazowych. 0. Przepisy związane 0.. Polskie Normy PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów. PN-E Pomiary rezystancji. PN-E-05009/4 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-E Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach. PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. PN-E-0806 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, Wymagania i badania. PN-E-0850 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 6

7 PN-E Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. PN-E-9084 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. PN-SEP-E-004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych 0.2. Inne akty prawne Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 06 poz. 226 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami Dziennik Ustaw z 997r. Nr 29 poz. 844 Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z 972r. Nr 3 poz. 93 Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Inne dokumenty Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne opracowane przez COBRTI INSTAL wydawnictwo ARKADY

8 E Instalacje systemu monitoringu i wizualizacji. INSTALACJA SYSTEMU MONITORINU I WIZUALIZACJI. Wymagany zakres dostaw i usług Oferenta Oferent jest zobowiązany do dostarczenia kompletnego systemu automatyki instalacji sterowania i monitoringu instalacji wentylacji centrali basenowej dla pływalni miejskiej w Obornikach Wlkp. Zakres dostaw i usług oferty objętej dokumentacją powinien zawierać: a. Dostawę projektu technicznego wykonawczego automatycznej regulacji instalacji AKPiA łącznie z układami zasilania urządzeń objętych niniejszą dokumentacją zawierający: - ogólny opis systemu automatyki; - wykaz elementów automatyki; - wykaz sygnałów automatyki; - rysunki i schematy funkcjonalne; - listy kablowe; - schematy połączeń elektrycznych w szafach zasilająco-sterowniczych; - wykaz elementów szaf zasilająco-sterowniczych. UWAGA!. Przed realizacją projekt wykonawczy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego b. Dostawę kompletu wyposażenia, typu czujniki, siłowniki, sterowniki strefowe i indywidualne, służącego realizacji określonych funkcji. c. Dostawę kompletnych szaf zasilająco-sterowniczych zawierających część niskoprądową z kompletnym wyposażeniem systemów sterowania i monitoringu, wraz z osprzętem układów zasilania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji objętych niniejszą dokumentacją. d. Dostawę urządzeń i wyposażenia stanowiska operatora systemu SCADA z kompletnym oprogramowaniem, do graficznego odwzorowania podłączonych systemów, obsługi instalacji automatyki wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz sygnałów z innych instalacji technicznych w budynku. e. Kompletne okablowanie od szaf do elementów instalacji automatyki oraz do zasilanych urządzeń obejmujące: - dostawę materiałów montażowych oraz kabli; - montaż kabli i tras kablowych; - podłączenie kabli do terminali; - pomiary skuteczności zerowania. f. Montaż urządzeń automatyki, bez zaworów, tulei czujników i sygnalizatorów oraz innych elementów instalacji hydraulicznych. g. Montaż szaf zasilająco-sterowniczych na obiekcie. h. Montaż analizatorów zasilania elektrycznego wyposażonych w interfejs przemysłowy ETHERNET np. MODBUS TCP, PROFINET lub równoważny. i. Przygotowanie i dostawa oprogramowania sterowników i systemu nadrzędnego. j. Uruchomienie instalacji obejmujące: - kontrolę podłączeń urządzeń na obiekcie i elementów automatyki w szafach zasilającosterujących; - testowanie oprogramowania sterowników; 8

9 - testowanie oprogramowania stanowiska operatora; - ustawienie parametrów programowych. k. Przygotowanie i dostawa instrukcji obsługi, powykonawczej dokumentacji technicznej w języku polskim, w ilości 4 kpl. l. Szkolenie personelu technicznego. Niezależnie od wyżej sprecyzowanego zakresu dostaw i usług, Oferent jest odpowiedzialny za realizację zadania pod klucz, a zatem powinien uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanego systemu. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia przed wbudowaniem deklaracji zgodności dostarczanych produktów. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, instalacja powinna być wykonana zgodnie z polskim prawem i polską normą dotyczącą urządzeń elektrycznych. Wszystkie dostarczane elementy i części muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialność za kompletne funkcjonowanie systemu sterowania i monitoringu BNS i potrzebę koordynacji z systemami zarządzającymi różnymi instalacjami, wszystkie elementy systemu powinny być dostarczone przez jednego Oferenta lub skorelowane z instalacjami już istniejącymi. Oferent powinien dostarczyć wszelkie usługi związane z instalacją a w szczególności: projekt techniczny, oprogramowanie aplikacyjne, uruchomienie oraz szkolenie obsługi. Ponadto, Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do projektu technicznego, dokumentację techniczno-ruchową wszystkich zastosowanych urządzeń oraz wytyczne do konserwacji. Przed realizacją rozwiązań systemów sterowania, automatyki i monitoringu należy przedstawić schemat strukturalny rozwiązań sieciowych oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. 2. OPIS SYSTEMU STEROWANIA I WIZUALIZACJI Struktura systemu System podzielony będzie na trzy zasadnicze poziomy: zarządzania, automatyki i obiektu. Dla zagwarantowania otwartości systemu, standardem komunikacji urządzeń automatyki zarządzających instalacjami technicznymi w budynkach oraz instalacjami technologii basenowej będą protokoły przemysłowe IE (INDUSTRIAL ETHERNET). będą otwarte standardy Poziom zarządzania Służy do nadrzędnego zarządzania i sterowania instalacją. Obejmuje wizualizację procesu, analizę danych, a także wymianę danych z urządzeniami i programami innych producentów. Komunikacja na tym poziomie realizowana jest we wszystkich kierunkach, za pośrednictwem sieci i połączeń bezpośrednich. Poziom zarządzania systemu składa się stacji operatorskiej zainstalowanej na komputerze klasy PC, z odpowiednimi modułami programowymi. Jako płaszczyznę komunikacji na poziomie zarządzania należy zastosować sieć Industrial Ethernet, z internetowym protokołem TCP/IP. 9

10 Wymagania dla stacji operatorskich: Oprogramowanie stacji powinien pracować w środowisku operacyjnym Microsoft Windows 7 Prof. 32 Bit. Stacja operatorska powinna być podłączona do sieci Ethernet za pośrednictwem standardowej karty komunikacyjnej, obsługiwanej przez protokół IP. Do połączenia z siecią komunikacyjną węzłów systemu automatyki wykorzystane zostaną zarządzalne routery/swich e wykorzystujące technologie światłowodowe w topologii linii. Nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń pośredniczących, specyficznych dla dostawcy systemu. Protokołem wymiany danych pomiędzy stacją operatorską a sterownikami poziomu automatyki powinien być IE (MODBUS TCP, PROFINET), Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek komunikatów fabrycznych, unikalnych dla danego producenta, w komunikacji pomiędzy stanowiskiem operatora a zarządzanymi urządzeniami. Dotyczy to w szczególności obsługi: alarmów, harmonogramów czasowych oraz lokalnych rejestracji w sterownikach Dla zapewnienia otwartości na poziomie stanowisk operatorów, wymagane jest wykorzystanie uznanych standardów wymiany danych. Wymaganie to uznaje się za spełnione, jeżeli system wykorzystuje mechanizm OPC, ODBC oraz bazę danych SQL. Oprogramowanie stanowiska operatora będzie umożliwiało wykorzystanie standardowych arkuszy kalkulacyjnych MS Excel lub dedykowanych systemów raportowych np. Dream Report w celu generowanie i reprezentowania raportów. System raporty umożliwi generowanie raportów zarówno predefiniowanych jak i definiowanych prze użytkownika, które będą tworzyły dokumentację o zdarzeniach w systemie, stanach alarmowych, danych o zużyciu poszczególnych mediów, itp. Raporty będą powiązane z alarmami w systemie i będą mogły być drukowane automatycznie po wystąpieniu alarmu. Ponadto możliwe będą okresowe wydruki raportów sterowane zdarzeniami czasowymi lub na życzenie użytkownika. Graficzny interfejs operatora, zapewniający dynamiczny dostęp do monitorowanych parametrów technologicznych systemu, umożliwiający ich modyfikowanie oraz zdalne sterowanie urządzeń technologicznych, za pomocą hierarchicznie powiązanych grafik. Powiązania te powinny umożliwiać łatwe przemieszczanie się między widokami: ogólnym, konkretnej instalacji, urządzenia, czy innego obiektu w systemie. Sygnały pochodzące z systemu lub od operatora powinny na bieżąco modyfikować kolorową grafikę, powodując zmianę koloru lub pulsowanie symboli, aktualizację wyświetlanej wartości, wyświetlanie komunikatu tekstowego oraz zmianę tekstu komunikatu lub symbolu. System uprawnień i zabezpieczeń powinien umożliwiać korzystanie z systemu tylko upoważnionym osobom. Aby rozpocząć pracę w systemie operator musi podać swoje dane identyfikacyjne i hasło. Administrator systemu powinien mieć możliwość określenia, dla każdego operatora, odpowiedniego zakresu uprawnień pozwalającego dobrze zorganizować współpracę pomiędzy zarządzającym systemem, operatorami i innymi użytkownikami. Uprawnienia operatora powinny określać jego możliwości w zakresie wykonywania określonych operacji i poleceń w systemie (może tylko oglądać, zmieniać, dodawać, usuwać obiekty, forsować tryb pracy urządzeń, blokować alarmy itp.) Oprogramowanie stanowiska operatora powinno przekazywać operatorowi wszystkie alarmy zgłaszane przez sterownik i system. Komunikaty alarmowe, w języku polskim, powinny być wyświetlane wg priorytetów alarmów, w kolejności chronologicznej (pierwsze są komunikowane alarmy najwcześniej zgłoszone). System powinien posiadać możliwość buforowania wszystkich alarmów zgłaszanych jednocześnie. 0

11 Poziom automatyki Obejmuje sterowniki DDC jak i PLC przeznaczone do autonomicznego sterowania poszczególnymi urządzeniami instalacji technologicznych, wspólnych dla całego budynku (źródła mediów energetycznych, obiegów grzewczych, węzła cieplnego dla całego budynku, itp.). Wymagania dla sterowników:. Należy zastosować swobodnie programowalne sterowniki, zoptymalizowane do zastosowań w instalacjach klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Konstrukcja sterowników powinna być zwarta (z określoną ilością wejść/wyjść) lub z oddzielnymi modułami wejść/wyjść przeznaczonymi do podłączenia urządzeń obiektowych. Sterowniki i ewentualne dodatkowe moduły wejść/wyjść, powinny mieć możliwość swobodnego rozmieszczenia ich na obiekcie, dla zapewnienia optymalizacji sterowania i okablowania. W celu ograniczenia tłoku komunikacyjnego na magistrali łączącej sterowniki, zaleca się, aby moduły wejść/wyjść wykorzystywały niezależną magistralę komunikacyjną. 2. Każdy sterownik powinien być wyposażony w co najmniej dwa porty typu LAN i co najmniej jeden port RS485 (MODBUS RTU lub równoważny) oraz gniazdo do podłączenia przenośnego panelu operatorskiego. 3. Sterowniki powinny być oparte o mikroprocesor z systemem operacyjnym przechowywanym w nie ulotnej pamięci EPROM. Program aplikacyjny i dane powinny być przechowywane w nie ulotnej pamięci zapisywalnej FLASH EPROM, celem umożliwienia uzupełnień i zmian oprogramowania w trakcie uruchomienia. Programy aplikacyjne powinny być zbudowane z obiektów zgodnych ze standardami jakie definiuje norma IEC-3, tak, aby zagwarantować standardową wymianę informacji, pomiędzy sterownikami oraz sterownikami a stacją operatora. 4. Aplikacja sterownika powinna zawierać swobodnie definiowane zależności programowe. System powinien umożliwiać załadowanie programów aplikacyjnych i konfiguracji sieciowej do sterowników poprzez sieć komunikacyjną, w celu zmniejszenia czasu ich instalacji oraz ułatwienia serwisowania. 5. Sterowniki powinny umożliwiać swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z wymaganiami. System powinien umożliwiać późniejszą swobodną rozbudowę instalacji. Każdy ze sterowników powinien pomieścić wszystkie sygnały wejść/wyjść, niezbędne do realizacji przewidzianej dla niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe. Wejścia powinny być przystosowane do odczytu wszystkich typów sygnałów z czujników i sygnalizatorów. Wyjścia powinny być dwóch typów: przekaźnikowe, celem zapewnienia sterowania dwustanowego oraz analogowe napięciowe w zakresie 0...0V. 6. Każdy sterownik powinien posiadać integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez to mieć możliwość pracy niezależnej od systemu nadrzędnego. Czas każdego sterownika w sieci powinna być synchronizowany systemowo. Każdy sterownik powinien posiadać bufor pamięci umożliwiającą rejestrację wielkości analogowych i cyfrowych. 7. Sterowniki powinny posiadać wskaźniki diodowe sygnalizujące zasilanie, pracę programu i awarię sterownika. Wszystkie wskaźniki diodowe powinny być widoczne bez zdejmowania obudowy sterownika. 8. Wszystkie elementy sterowników oraz wyposażenie dodatkowe (transformatory, moduły przekaźnikowe, listwy zaciskowe itp.) powinny być zabudowane w stosownych rozdzielnicach sterujących lub, wraz z elementami zasilającymi i zabezpieczającymi urządzenia elektryczne, w rozdzielnicach zasilajaco-sterujących.

12 9. Do każdego sterownika PLC sterującego zespołem urządzeń należy przewidzieć panel HMI umożliwiający obsługę, poprzez sieć, wszystkich urządzeń wykonanych w danym standardzie komunikacji, niezależnie od producenta urządzeń. Zabudowany panel operatorski służy do odczytu przez operatorów zmiennych systemu, sprawowania kontroli i dokonywania niezbędnych zmian parametrów we wszystkich sterownikach obiektu. Panel powinien być przystosowany do swobodnego przenoszenia. Powinien być wyposażony w kabel zakończony wtykiem umożliwiającym bezpośrednie podłączenie do gniazda sterownika. Wszystkie komunikaty powinny być generowane w języku polskim. Panel operatora powinien posiadać klawisze funkcyjne, klawisze wprowadzania danych i alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, o minimum 6x30 znakach. Komunikacja z operatorem odbywa się w sposób interaktywny za pomocą systemu menu. Połączenie pomiędzy panelem operatora a sterownikiem nie może w żaden sposób zakłócać, ani wpływać na normalną pracę sterownika, magistrali, przeciwdziałać transmisji alarmów, ani uniemożliwiać odbieranie komend ze stanowiska centralnego. W ramach tzw. obsługi codziennej panel operatora powinien umożliwiać: a. Odczyt przez operatorów wartości mierzonych i statusów pracy poszczególnych urządzeń; b. Odczyt i potwierdzenie alarmów generowanych przez sterowniki; c. Dokonywanie niezbędnych zmian wartości zadanych oraz parametrów pracy we wszystkich sterownikach; d. Możliwość aktywacji funkcji rejestracji dowolnie wybranego parametru ze sterownika; e. Modyfikację programów czasowych; f. Zmianę czasu i daty systemowej. Z uwagi na wymaganie dostępu do danych i parametrów publicznych sterowników, z innych urządzeń i stacji operatorskich, tylko za pomocą standardowych komunikatów, jako protokół wymiany informacji na tym poziomie, powinien zostać zastosowany IE (INDUSTRIAL ETHERNET). Poziom obiektu Obejmuje regulatory do autonomicznej regulacji parametrów w oddzielnych pomieszczeniach i strefach budynku. Programy aplikacyjne regulatorów powinny zapewniać kompleksowe zarządzanie pomieszczeniami i być dopasowane do zaprojektowanych instalacji technologicznych w danej strefie, pomieszczeniu. Kompleksowa regulacja w pomieszczeniach powinna obejmować: a. Instalacje grzewcze, wentylacji i klimatyzacji; b. Instalacje oświetleniowe; c. Sterowanie żaluzjami. d. Instalacje technologii basenowej. e. Zestawy pompowe, pompy dozujące, zawory, zasuwy, przepustnice, przepływomierze, parametry technologiczne. Funkcje grupowania poszczególnych regulatorów strefowych oraz definiowanie dla nich harmonogramów czasowych, powinno odbywać się z poziomu automatyki (sterowników swobodnie programowalnych). To samo dotyczy obsługi alarmów i lokalnej rejestracji wybranych parametrów. 2

13 Aparatura obiektowa Kompletna aparatura obiektowa powinna w pełni realizować wszystkie funkcje opisane w części szczegółowej (np. czujniki wilgotności, temperatury, zawory regulacyjne, siłowniki). Wymagania dla aparatury obiektowej:. Wszystkie urządzenia i czujniki wejściowe/wyjściowe musza być odpowiednio dobrane do możliwości i wymogów sterowników tak, aby przekazywanie sygnałów sterujących odbywało się właściwie, z odpowiednia czułością i bez zakłóceń. 2. Dopuszcza się stosowanie czujników temperatury o charakterystyce PT 000 lub NI 000. Zakres pomiarowy powinien być indywidualnie dobrany do wymogów instalacji i zapewniać należytą dokładność odczytu wielkości mierzonej. Czujniki temperatury w pomieszczeniach powinny zostać dostarczone w postaci zabudowanej, uniemożliwiającej niepożądane manipulacje wewnątrz. Czujniki w pomieszczeniach powinny być wyposażone w pokrętła do korekty zadanej wartości temperatury pomieszczenia. 3. Analogowe czujniki wartości przepływu wody powinny być przeznaczone do zastosowań przemysłowych oraz posiadać część pomiarową wykonaną ze stali nierdzewnej. Błąd maksymalny nie powinien wynosić więcej niż 5% wartości przepływu. Sygnał do sterownika ma lub V. 4. Wszystkie elektryczne urządzenia wyjściowe powinny zostać dobrane ze względu na obciążenie znamionowe. 5. Siłowniki zaworów regulacyjnych powinny być przystosowane do pracy z zaworami stosowanymi w aplikacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Siłowniki te powinny być przystosowane do wysterowania sygnałem V. Każdy z nich powinien być wyposażony w pokrętło sterowania ręcznego. Stopień ochrony IP54 (zgodnie z DIN EN 60730). Siłowniki powinny mieć możliwość dodatkowego wyposażenia w wyłączniki krańcowe i potencjometr sprzężenia zwrotnego. 6. Zawory regulacyjne o średnicy DN 50 i mniejsze powinny posiadać przyłącze gwintowane. Wszystkie zawory o większej średnicy powinny mieć przyłącze kołnierzowe. Zarówno ciśnienie znamionowe jak i temperatura pracy powinna być odpowiednia do zastosowania. Zawory muszą posiadać grzyb i gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. Wszystkie przelotowe wodne zawory regulacyjne powinny posiadać stałoprocentową charakterystykę przepływu. Wszystkie zawory trójdrogowe powinny posiadać charakterystykę stałoprocentową na drodze A-AB i liniową na drodze A-B. 7. Wszystkie inne urządzenia regulowane automatycznie sygnałem ciągłym, o ile nie zaznaczono inaczej w szczegółowej specyfikacji, powinny posiadać siłowniki dostosowane do obciążenia z rezerwą mocy wystarczającą do prawidłowej pracy. 8. Termostaty elektryczne powinny być przystosowane do przełączania urządzeń pod napięciem 220V bez żadnych dodatkowych modułów przekaźnikowych. 3. STRUKTURA SYSTEMU MONITORINGU. Istniejący system wizualizacji firmy Wonderware Intouch 202 w przemysłową bazą danych Historian opartą na SQL Serwer należy rozbudować o moduł wizualizacyjny uwzględniający nowo projektowane obiekty. System istniejący znajdujący się w centralnej dyspozytorni OŚ Oborniki za pomocą kanału VPN będzie wykorzystany w zakresie akwizycji i rejestracji danych. Rozbudowa systemu polega na wykonaniu nowej stacji klienckiej z wykorzystaniem już istniejącej platformy systemowej. 3

14 Projektowany system SCADA będzie obsługiwał w zakresie monitoringu, sterowania i archiwizacji wszystkie systemy podrzędne zainstalowane na obiekcie. Projektowane systemy wentylacji, technologii, sterowania oświetleniem i inne, posiadać będą lokalne sterowniki swobodnie programowalne wyposażone w magistralę IE (Industrial Ethernet) poprzez którą będą podłączone do systemu nadrzędnego. Podłączenie sieci sterowników wszystkich systemów będzie zrealizowane przed oddzielną strukturę okablowania wykonaną na bazie dedykowanych kabli i wtyczek zapewniającą ciągły odczyt bieżących pomiarów, odczyt stanów alarmowych, archiwizację danych, możliwość wprowadzania wartości zadanych. Mechanizm archiwizacji danych musi być tak skonstruowany że wyłączenie stacji nie spowoduje utraty danych archiwalnych z obiektu. 4. WYTYCZNE DLA SYSTEMU CCTV. Oprogramowanie systemu kamer należy zintegrować z system wizualizacji w sposób umożliwiający sterowanie pracą kamer. Programowalne sygnały wyjściowe i wejściowe z kamer zostaną podłączone od sterowników w celu zarządzania oświetleniem budynku w przypadku wykrycia ruchu. 5. WYTYCZNE DLA SYSTEMU SAP. Centrale systemu SAP wyposażyć w programowalne wyjścia przekaźnikowe podłączone do sterowników w budynku dla zaimplementowania ich do systemu wizualizacji. 6. WYTYCZNE DLA STEROWNIKÓW DDC I AUTAOMATYKI BUDYNKOWEJ. Do urządzeń z protokołami: BACNet, EtherNet/IP, EnOcean, EIB/KNX, M-BUS należy dostarczyć OPC Serwer w celu integracji z systemem nadrzędnym. 7. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ. L.p. Opis Ilość Development Studio 202 R2 Medium K/K/00 (zmienne AS/InTouch/Historian) lub równoważny kpl. 2 Historian Client 202 R2 - licencja na stanowisko komputerowe lub równoważny kpl. 3 Stacja robocza Dell Workstation (UPS 200VA, Monitor full HD 24", drukarka laserowa HP LaserJet M530MFP, System win7 professional, office professional, Porty 2xLAN 0/00/G, 2xRS232 - lub kpl. równoważny 4 Sterowniki Swobodnie Programowalne klasy PLC 3 szt. 5 Moduł cyfrowych wejść 6xDI 9 szt. 6 Moduł wejść analogowych uniwersalnych 4xAI 3 szt. 7 Moduł wyjść przekaźnikowych 6xDO 6 szt. 8 Moduł komunikacyjny RS485 4 szt. 9 Panel z kolorowym ekranem dotykowym 6" 3 szt. 0 Kompletna obudowa dla Sterowników PLC 3 szt. Oprogramowanie Sterowników 3 szt. 2 Oprogramowanie Systemu wizualizacji kpl. 3 Integracja z istniejącym Systemem Wizualizacji kpl. 4 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl. 4

15 E Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV.. OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU CCTV. System monitoringu wizyjnego stanowi I etap realizacji systemu CCTV i musi składać się co najmniej z: - sieci strukturalnej (nowoutworzonej) zapewniającej wydajność, która pozwoli na docelową rozbudowę systemu bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń w kolejnych etapach - 7 kamer megapikselowych z transmisją poprzez dedykowaną sieć TCP/IP, rozmieszczonych zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową - serwera z min. 2 letnią gwarancją następnego dnia roboczego w miejscu instalacji wraz macierzą RAID zapewniającą zapis z wszystkich kamer przez okres 30 dni, (zakłada się rozbudowę systemu do 40 kamer) - oprogramowania serwer/klient umożliwiającego realizację założonych w poniższym opracowaniu funkcjonalności, oraz obsługę docelowej ilości kamer bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń rejestrujących w kolejnych etapach - stanowiska wizualizacji umieszczonego w pomieszczeniu A3, wyposażonego w co najmniej 2 monitory oraz pulpit sterowniczy - stanowiska monitorowania alarmów w budynku Oczyszczalni ścieków w Obornikach na ul.obrzyckiej - zasilaczy UPS zapewniających nieprzerwane działanie przez czas co najmniej 5 min. w przypadku braku zasilania Wykonany system misi posiadać możliwość integracji z systemami: ochrony przeciwpożarowej, automatyki przemysłowej, ISOK, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, sygnalizacji włamania i napadu. Wszystkie elementy systemu muszą być objęte min 2 letnią gwarancją. Do wszystkich oferowanych elementów systemu należy dołączyć karty katalogowe. Wykonawca musi w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy uzgodnić z przedstawicielem inwestora projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie elementy systemu oraz zakres integracji systemów CCTV, automatyki, SAP oraz ISOK. Dodatkowo system musi posiadać możliwość korzystania z funkcji API oraz korzystania z urządzeń NAS (Network-Attached Storage) oraz SAN (Storage Area Network). 2. PUNKT REJESTRACJI Rejestracja obrazu będzie się odbywać za pomocą dedykowanej maszyny serwerowej pracującej na oprogramowaniu SeeTec Enterprise. Pomieszczenie, w którym będzie się znajdować punkt rejestracji powinno być wyposażone w odpowiednie zasilanie awaryjne. Punkt rejestracji ( serwerownia) będzie się mieścił w pomieszczeniu A2. System powinien zapewnić zapis obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Ponadto serwer zapisu, pamięć masowa oraz stacje robocza administratora muszą posiadać parametry techniczne odpowiadające lub wyższe od zalecanej przez producenta oprogramowania konfiguracji sprzętowej. System musi posiadać pamięć masową o pojemności docelowej co najmniej 36TB przeznaczoną do archiwizacji zapisów. Minimalne parametry serwera Dell R20 II - lub równoważny: Typ obudowy serwera: Rack (U), 5

16 Ilość zainstalowanych procesorów:, Typ zainstalowanych procesorów: procesor zaprojektowany do pracy serwerowej, o częstotliwości min 3,GHz, 4 rdzenie/8 wątków, 8MB pamięci podręcznej, Pamięć RAM: minimum 8GB RAM Pojemność systemowego dysku twardego: min. TB x 2 Sterownik RAID 0/ /0/5/50/6/60, (dyski skonfigurowane w Raid-) System operacyjny: fabrycznie zainstalowany 64-bitowy system operacyjny dedykowany dla serwerów, Karta sieciowa: dwuportowa karta sieciowa Gigabit Ethernet, Dodatkowa karta sieciowa: dwuportowa karta sieciowa GbE z obsługą funkcji TOE i odciążaniem iscsi Urządzenie optyczne: 6x DVD-RW SATA, Moc zasilacza min. 350W. Gwarancja min 2 lata w miejscu instalacji Macierz dyskowa VessRAID 840i lub równoważna Macierz 840i z serii VessRAID wyposażona w 6 Hot-Swapowych kieszeni na dyski SAS/SATA umieszczonych w obudowie o wysokości 3U. Zawiera 52MB ECC pamięci cache (rozbudowa do 2GB) oraz opcjonalne BBU. Macierz posiada: pojedynczy kontroler, poziomy RAID 0,, E, 5, 6, 0, 50, 60, 4x GbE do hosta, jeden port SAS SFF-8088 do półek JBOD oraz redundantny zasilacz. Parametry podstawowe: 6 hot-swapowych kieszeni na dyski SAS/SATA w obudowie 3U Wsparcie dla dysków 3Gb/s Serial Attached SCSI i Serial ATA Wsparcie SMB/CIFS, NFS, FTP Wsparcie Microsoft Active Directory 52MB ECC pamięci cache (up to 2GB), z opcjonalnym battery backup units (BBU) Redundantny hot-swapowy zasilacz Sekwencyjna przepustowość dysków do 820MB/s WebPAM PROe - wbudowane narzędzia do zarządzenia poprzez WEB LUN Mapping i Masking Multiple global lub dedykowane dyski hot-spare Opcjonalny panel LCD Wsparcie Wake-on-LAN Oprogramowanie serwerowe SeeTec 5 Enterprise - lub równoważne Oprogramowanie (sieciowy system rejestrujący) musi posiadać: co najmniej 7 licencji na kamery pozwalające korzystać z dwóch strumieni każdej kamery jednocześnie, licencję administratora systemu, 2 licencje standardowego użytkownika systemu (Etap I) oraz zapewniać obsługę do 40 kamer na pojedynczej jednostce serwerowej. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP. Całą instalację należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. 6

17 Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą, przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania scenariuszy alarmowych niezależnie dla każdego obszaru roboczego, użytkowników lub ich grup. W systemie zostaną stworzone schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób mają być sterowane systemy zewnętrzne oraz jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych. Dla każdej z kamer indywidualnie zostaną skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, przestrzeń dyskowa na macierzy RAID dla zapisu standardowego i alarmowego itp. W przypadku wykrycia alarmu dla danej kamery odpowiadający jej schemat wizualizacji zostanie automatycznie zmieniony ze zminimalizowanego trybu domyślnego do trybu alarmowego w celu realizacji zapisu i wyświetlenia akcji alarmowej z najwyższymi możliwymi wartościami rozdzielczości, jakości i prędkości zapisu. Parametry minimalne : - Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, przeznaczonej dla każdej z kamer przestrzeni dyskowej, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego - Zapis 3500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera - Aplikacja 64-bitowa - Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu - Tryb wielomonitorowy - Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer - Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map - Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, przycisków oraz scenariuszy alarmowych - Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników - Powiadomienie alarmowe przez / SMS / OPC / SNMP - Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) - Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku - Tworzenie wirtualnych przycisków umożliwiających wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych - Multi streaming wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z każdej z kamer, strumień wysokiej rozdzielczości do zapisu, 2 strumień niskiej rozdzielczości do podglądu na żywo w podziale oraz do transmisji przez sieć Internet - Możliwość wykrywania ruchu w obrazie - Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach - Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikacji - Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców nie dopuszcza się stosowania oprogramowania zamkniętego obsługującego kamery jednego producenta - Integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów 7

18 - Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń - Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozwory. - Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji - Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora Oprogramowanie wizualizacji systemu bezpieczeństwa musi gwarantować integrację z systemem automatyki oraz systemem SAP, poprzez dedykowaną sieć TCP/IP, oprogramowanie musi wyświetlać na monitorze podkład (mapę) z stanami urządzeń wejściowych systemów zewnętrznych, wyświetlać stan czuwania na mapie, wyświetlanie informacji o awariach urządzeń. Uruchomienie sygnału alarmowego musi uruchomić odpowiedni scenariusz alarmowy. Scenariusz pozwoli wyświetlić odpowiedni widok na stacji monitorującej zgodnie z przyznanymi uprawnieniami alarmowymi. Widok będzie zawierał obraz z kamer zainstalowanych w pobliżu zdarzenia oraz wyświetli szczegółową mapę pomieszczeń w danej strefie. Minimalne parametry switchy HP90-24GPOE lub równoważny: Switch 24 porty 0/00/000 (POE) + 4 porty 000SFP SNMP, Obsługa Spanning Tree / Rapid Spanning Tree, Obsługa IGMP Snooping v, v2, Zarządzanie SNMP v/web/telnet/cli, Obsługa: Taggowanie VLAN, Port Trunk z LACP, Obsługa Ramek Jumbo - 0K, 8K Tabela Adresów MAC, Architektura przełączania Store-and-Forward, Przełączanie w trybie non-blocking, SNMP v,v2, Obsługiwane standardy: IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 00BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 000Base-T, IEEE 802.3z Gigabit Fiber, IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure, IEEE 802.d Spanning Tree, IEEE 802.w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.3ad Port trunk with LACP, Bezpieczeńśtwo: UL, cul, CE/ EN , EMI: FCC Class A, CE. Switche należy wyposażyć w kompatybilne moduły mini Gbic MM GbE. Zasilacz awaryjny UPS oraz rejestrator powinien zostać umiejscowiony w szafie RACK dostosowanej parametrami do montowanych urządzeń. Wszystkie urządzenia powinny zostać zainstalowane w dostarczonej szafie RACK na dedykowanych do tego celu szynach montażowych. 8

19 3. PUNKT WIZUALIZACJI. Pomieszczenie nadzoru zostanie umieszczone w pomieszczeniu A3. Stanowisko nadzoru zostanie wyposażone w następujące elementy: Stacja robocza Dell Precision T650 - lub równoważny min. szt. Procesor 3,4GHz, 4 rdzenie/8 wątków, 8MB Pamięć RAM 8GB (4x2GB) 600MHz DDR3 Windows 7 Professional PL 64 Bit lub równoważny Monitor LCD 42 JVC PS-420W - lub równoważny - szt. Monitor dotykowy LCD 22 IiYama T2250MTS - lub równoważny szt. Pulpit sterowniczy Videotec DCZ lub równoważny - szt. Zastosowany system musi umożliwiać stałą obserwację monitorowanego terenu. Obsługa systemu z pulpitu sterowniczego zagwarantuje: możliwość zmiany trybu pracy, wybór kamer oraz podziałów, przeglądanie zapisanego materiału, włączenie/wyłączenie oświetlenia w wybranych strefach, kasowania alarmów, wywoływania scenariuszy systemowych. Na monitorze 42 będą wyświetlane kamery w zdefiniowanych podziałach. W celu ułatwienia obsługi na 22 monitorze dotykowym zostanie stworzona interaktywna mapa obiektu. Na wielopoziomowych mapach zostaną umieszczone wszystkie kamery oraz elementy z systemów SAP oraz automatyki obiektu. Poprzez wskazanie na monitorze odpowiednich elementów możliwy będzie podgląd obrazu z kamer, wybór kamer, podziałów, map oraz wywoływanie zaprogramowanych scenariuszy, aktywujących odpowiednie urządzenia. W zależności od zdefiniowanych harmonogramów czasowych w przypadku wykrycia ruchu w poszczególnych strefach system automatycznie zmieniał widok na monitorze głównym na widok z kamer znajdujących się w tej strefie. W przypadku detekcji ruchu na dwóch kamerach system automatycznie załączy oświetlenie w danej strefie. W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego system automatycznie zmieni widok na podział z kamer znajdujących się najbliżej wykrytego alarmu. 4. PUNKTY KAMEROWE. Wszystkie kamery będą zasilane z dedykowanych switchy POE umieszczonych w szafie głównej oraz szafie dystrybucyjnej, zasilanych poprzez zasilacze UPS. Parametry kamer wewnętrznych: Kamera Hikvision DS-2CD2332-I lub równoważna Obudowa kopułowa Przetwornik - /3" Progressive Scan CMOS Rozdzielczość obrazu: z prędkością 5 kl./sek., kl./sek Kompresja obrazu: H.264/ MJPEG Dwustrumieniowość Min. oświetlenie (F.2, AGC ON); 0 Lux z złączonym promiennikiem IR Obiektyw 2.8mm Mechanicznie przesuwany filtr IR Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery 9

20 Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR Szeroki zakres dynamiki Zasięg promiennika IR 30m Zasilanie POE (802.3af), max 7W Klasa szczelności IP66 Temperatura pracy -30 C ~ 60 C Kamery zewnętrzne: Kamera Hikvision DS-2CD2232-I lub równoważna Obudowa tulejowa z promiennikiem IR Przetwornik - /3" Progressive Scan CMOS Rozdzielczość obrazu: z prędkością 2,5 kl./sek., kl./sek Kompresja obrazu: H.264/ MJPEG Dwustrumieniowość Min. oświetlenie (F.2, AGC ON); 0 Lux z złączonym promiennikiem IR Obiektyw 4 mm Mechanicznie przesuwany filtr IR Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR Szeroki zakres dynamiki Zasięg promiennika IR 50m Zasilanie POE (802.3af), max 7W Klasa szczelności IP66 Temperatura pracy -30 C ~ 60 C 5. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ. L.p. Model Opis Ilość Dell PowerEdge Serwer rejestrujący Dell PowerEdge R20 - lub równoważne R20 2 HP 90-24G-PoE Switch zarządzalny HP 90-24G-PoE 24xUTP + 4xSFP - lub 2 równoważne 3 VessRaid 840I Macierz dyskowa na 6 HDD - lub równoważne 4 Dysk 2TB RE4 Dysk HDD 2TB Raid Edition - lub równoważne 6 5 SeeTec 5 SeeTec 5 Enterprise - Pakiet oprogramowania - lub równoważne Enterprise 6 Camera extension Rozszerzenie licencji o kamerę IP - lub równoważne 7 7 Master Client Master client - lub równoważne 8 SDK Zestaw narzędzi dla programistów - lub równoważne 9 Dell 650 Stacja robocza Dell WorkStation lub równoważne 0 PS-420W Monitor przemysłowy JVC 42 - lub równoważne T2250MTS-B Monitor dotykowy 22 - lub równoważne 2 DCZ Pulpit DCZ - lub równoważne 3 DS-2CD2332-I Kamera megapikselowa; 3,0Mpix; rozdzielczość 2048x536; 2 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV: 45310000-3. Roboty instalacyjne elektryczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV: 45310000-3. Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603963110 ; 603963121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2013. Poziom cen : II KW 2013 NARZUTY VAT [V]...

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2013. Poziom cen : II KW 2013 NARZUTY VAT [V]... Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRACOWNIA PROJEKTOWA 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www.anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY TOM 5 ZESZYT 1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO/INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej IPCCTV w siedzibie Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ/ Załącznik nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej IPCCTV w siedzibie Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty elektryczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty elektryczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty elektryczne Nazwa inwestycji: Numery ewidencyjne działek, na których usytuowana jest inwestycja: Inwestor: Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu

Bardziej szczegółowo

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Przedmiary Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Obiekt: budynek biurowy, Gliwice, ul. Rybnicka 29 Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Jednostka projektowania: APA Sp. z o.o. SSWiN KNR AL-01 0102-1

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42)

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42) Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem 42) IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 121107 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 IT - Informacja Techniczna:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Branża: ELEKTRYCZNA Nazwa obiektu: Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Nazwa zamówienia: Remont obiektów CL OR KOD CPV 45311 000 0 Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.342-4/PW/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych Kody CPV: 30216110-0 skanery komputerowe 32420000-3

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru

Centrala sygnalizacji pożaru FC2020 Sinteso TM Centrala sygnalizacji pożaru Seria FS20 (MP1.2) Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemności do 252 adresów. Centrala może pracować zarówno w wersji stand-alone jak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

IFTER EQU. sygnalizacji pożaru (SSP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji

IFTER EQU. sygnalizacji pożaru (SSP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji IFTER EQU Firma IFTER jest uznanym oprogramowania zarządzającego budynkowymi, których do producentem systemami zaliczamy: systemy sygnalizacji pożaru (SSP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo