Kod CPV: Roboty instalacyjne elektryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: ; www. anmarprojekt.pl ; SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Temat: Termomodernizacja obiektu pływalni w Obornikach I etap ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA E Instalacje elektryczne str. 2 7 E Instalacje systemu monitoringu i wizualizacji str. 8 4 E Instalacje systemu telewizji przemysłowej CCTV str. 5 2 E Instalacje systemu sygnalizacji pożaru SAP str OBORNIKI, CZERWIEC 203

2 E Instalacje elektryczne INSTALACJA ELEKTRYCZNA MATERIAŁY I WYMAGANIA TECHNICZNE Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych i opraw Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Układanie kabli Instalowanie rozdzielni elektrycznych. WSTĘP.. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej Termomodernizacji obiektu pływalni w Obornikach - I etap..2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt...3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji elektrycznej zgodnie z pkt... Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót..4 Pojęcia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną Wymagania Ogólne..5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 2. Materiały 2.. Uwagi ogólne Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu, 2

3 Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody Materiały Korytka kablowe Rurki ochronne RL Rury ochronne DVK Przewody instalacyjne i kable, łączówki do przewodów. Oprawy oświetleniowe Rozdzielnia i tablice 2.3. Składowanie materiałów Materiały wymienione w 2.2. powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych 3. Sprzęt Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót. 4. Transport Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 5. Wykonanie robót 5.0. Uwagi ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i kwalifikacji osób je wykonujących zawiera Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne. 5. Materiały 5.. Rozbudowa rozdzielni "RG" Dla rozdziału energii elektrycznej, zaprojektowano rozbudowę istniejącej rozdzielni RG zlokalizowanej na piętrze w pomieszczeniu technicznym. 3

4 5..2 Instalacja oświetlenia Instalację oświetlenia w części socjalnej zaprojektowano przewodami typu YDYp 3x,5mm 2 układanymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym w rurkach peszla i korytkach z osprzętem p/t nieuszczelnionym. W węzłach sanitarnych, pomieszczeniach technicznych oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt kroploszczelny. Łączniki instalować na wys.,4m. Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano przy pomocy opraw świetlówkowych i opraw ze świetlówkami kompaktowymi Instalacja siły Instalację gniazd wtyczkowych -faz. w części socjalnej zaprojektowano przewodami typu YDYp 3x2,5mm 2 układanymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym w rurkach peszla z osprzętem p/t nieuszczelnionym. W węzłach sanitarnych, pomieszczeniach technicznych oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt kroploszczelny. Instalację siły zaprojektowano przewodami typu YDY, o przekrojach dobranych do obciążenia, układanymi jak w pkt.5..2 Gniazda instalować na wys. 0,3m a w węzłach sanitarnych i w pomieszczeniach technicznych na wys.,2m Instalacja odgromowa Ochronę wentylatorów na dachu zaprojektowano przy pomocy iglic odgromowych. Iglice podłączyć do istniejących zwodów poziomych na dachu, drutem stalowym ocynk. fi 8mm układanym na uchwytach. Poziom ochrony instalacji odgromowej IV, zgodnie z normą PN-IEC Kontrola jakości robót 6.. Zasady ogólne kontroli Ogólne zasady kontroli materiałów i robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne Kontrola jakości materiałów Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą spełniać wymagania Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne Kontrola jakości robót Uwagi ogólne Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 4

5 Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji obwodów jednofazowych i trzyfazowych. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: -sposobu wykonania i rozmieszenia przewodów i kabli -zastosowanych przewodów i kabli. Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów; Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania Czynności przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane Badania w czasie wykonywania robót Montaż obwodów -fazowych i 3-fazowych. Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: - sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami -sprawdzić poprawność wykonania połączeń, -sprawdzić poprawność działania poszczególnych obwodów, -sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie Badania po wykonaniu robót Badania obwodów-fazowych i 3-fazowych, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. Jednostką obmiarową jest dla: Obwody zasilania -faz m Obwody zasilania 3-faz. m Rozdzielnie kpl Oprawy kpl 5

6 Osprzęt (wyłączniki, puszki,gniazda) szt 8. Odbiór robót 8.. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne Odbiór częściowy Odbiór częściowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne Odbiór techniczny końcowy Odbiór techniczny końcowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w ST Wymagania Ogólne, protokóły badania instalacji obwodów -fazowych i 3-fazowych. 9. Podstawa płatności Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. Roboty związane z wykonaniem instalacji obwodów -fazowych i 3-fazowych płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: Montaż obwodów -fazowych, Montaż osprzętu obwodów jednofazowych. Montaż obwodów 3-fazowych, Montaż osprzętu obwodów trójfazowych. 0. Przepisy związane 0.. Polskie Normy PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów. PN-E Pomiary rezystancji. PN-E-05009/4 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-E Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach. PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. PN-E-0806 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, Wymagania i badania. PN-E-0850 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 6

7 PN-E Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. PN-E-9084 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. PN-SEP-E-004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych 0.2. Inne akty prawne Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 06 poz. 226 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami Dziennik Ustaw z 997r. Nr 29 poz. 844 Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z 972r. Nr 3 poz. 93 Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Inne dokumenty Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne opracowane przez COBRTI INSTAL wydawnictwo ARKADY

8 E Instalacje systemu monitoringu i wizualizacji. INSTALACJA SYSTEMU MONITORINU I WIZUALIZACJI. Wymagany zakres dostaw i usług Oferenta Oferent jest zobowiązany do dostarczenia kompletnego systemu automatyki instalacji sterowania i monitoringu instalacji wentylacji centrali basenowej dla pływalni miejskiej w Obornikach Wlkp. Zakres dostaw i usług oferty objętej dokumentacją powinien zawierać: a. Dostawę projektu technicznego wykonawczego automatycznej regulacji instalacji AKPiA łącznie z układami zasilania urządzeń objętych niniejszą dokumentacją zawierający: - ogólny opis systemu automatyki; - wykaz elementów automatyki; - wykaz sygnałów automatyki; - rysunki i schematy funkcjonalne; - listy kablowe; - schematy połączeń elektrycznych w szafach zasilająco-sterowniczych; - wykaz elementów szaf zasilająco-sterowniczych. UWAGA!. Przed realizacją projekt wykonawczy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego b. Dostawę kompletu wyposażenia, typu czujniki, siłowniki, sterowniki strefowe i indywidualne, służącego realizacji określonych funkcji. c. Dostawę kompletnych szaf zasilająco-sterowniczych zawierających część niskoprądową z kompletnym wyposażeniem systemów sterowania i monitoringu, wraz z osprzętem układów zasilania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji objętych niniejszą dokumentacją. d. Dostawę urządzeń i wyposażenia stanowiska operatora systemu SCADA z kompletnym oprogramowaniem, do graficznego odwzorowania podłączonych systemów, obsługi instalacji automatyki wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz sygnałów z innych instalacji technicznych w budynku. e. Kompletne okablowanie od szaf do elementów instalacji automatyki oraz do zasilanych urządzeń obejmujące: - dostawę materiałów montażowych oraz kabli; - montaż kabli i tras kablowych; - podłączenie kabli do terminali; - pomiary skuteczności zerowania. f. Montaż urządzeń automatyki, bez zaworów, tulei czujników i sygnalizatorów oraz innych elementów instalacji hydraulicznych. g. Montaż szaf zasilająco-sterowniczych na obiekcie. h. Montaż analizatorów zasilania elektrycznego wyposażonych w interfejs przemysłowy ETHERNET np. MODBUS TCP, PROFINET lub równoważny. i. Przygotowanie i dostawa oprogramowania sterowników i systemu nadrzędnego. j. Uruchomienie instalacji obejmujące: - kontrolę podłączeń urządzeń na obiekcie i elementów automatyki w szafach zasilającosterujących; - testowanie oprogramowania sterowników; 8

9 - testowanie oprogramowania stanowiska operatora; - ustawienie parametrów programowych. k. Przygotowanie i dostawa instrukcji obsługi, powykonawczej dokumentacji technicznej w języku polskim, w ilości 4 kpl. l. Szkolenie personelu technicznego. Niezależnie od wyżej sprecyzowanego zakresu dostaw i usług, Oferent jest odpowiedzialny za realizację zadania pod klucz, a zatem powinien uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanego systemu. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia przed wbudowaniem deklaracji zgodności dostarczanych produktów. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, instalacja powinna być wykonana zgodnie z polskim prawem i polską normą dotyczącą urządzeń elektrycznych. Wszystkie dostarczane elementy i części muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialność za kompletne funkcjonowanie systemu sterowania i monitoringu BNS i potrzebę koordynacji z systemami zarządzającymi różnymi instalacjami, wszystkie elementy systemu powinny być dostarczone przez jednego Oferenta lub skorelowane z instalacjami już istniejącymi. Oferent powinien dostarczyć wszelkie usługi związane z instalacją a w szczególności: projekt techniczny, oprogramowanie aplikacyjne, uruchomienie oraz szkolenie obsługi. Ponadto, Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do projektu technicznego, dokumentację techniczno-ruchową wszystkich zastosowanych urządzeń oraz wytyczne do konserwacji. Przed realizacją rozwiązań systemów sterowania, automatyki i monitoringu należy przedstawić schemat strukturalny rozwiązań sieciowych oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. 2. OPIS SYSTEMU STEROWANIA I WIZUALIZACJI Struktura systemu System podzielony będzie na trzy zasadnicze poziomy: zarządzania, automatyki i obiektu. Dla zagwarantowania otwartości systemu, standardem komunikacji urządzeń automatyki zarządzających instalacjami technicznymi w budynkach oraz instalacjami technologii basenowej będą protokoły przemysłowe IE (INDUSTRIAL ETHERNET). będą otwarte standardy Poziom zarządzania Służy do nadrzędnego zarządzania i sterowania instalacją. Obejmuje wizualizację procesu, analizę danych, a także wymianę danych z urządzeniami i programami innych producentów. Komunikacja na tym poziomie realizowana jest we wszystkich kierunkach, za pośrednictwem sieci i połączeń bezpośrednich. Poziom zarządzania systemu składa się stacji operatorskiej zainstalowanej na komputerze klasy PC, z odpowiednimi modułami programowymi. Jako płaszczyznę komunikacji na poziomie zarządzania należy zastosować sieć Industrial Ethernet, z internetowym protokołem TCP/IP. 9

10 Wymagania dla stacji operatorskich: Oprogramowanie stacji powinien pracować w środowisku operacyjnym Microsoft Windows 7 Prof. 32 Bit. Stacja operatorska powinna być podłączona do sieci Ethernet za pośrednictwem standardowej karty komunikacyjnej, obsługiwanej przez protokół IP. Do połączenia z siecią komunikacyjną węzłów systemu automatyki wykorzystane zostaną zarządzalne routery/swich e wykorzystujące technologie światłowodowe w topologii linii. Nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń pośredniczących, specyficznych dla dostawcy systemu. Protokołem wymiany danych pomiędzy stacją operatorską a sterownikami poziomu automatyki powinien być IE (MODBUS TCP, PROFINET), Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek komunikatów fabrycznych, unikalnych dla danego producenta, w komunikacji pomiędzy stanowiskiem operatora a zarządzanymi urządzeniami. Dotyczy to w szczególności obsługi: alarmów, harmonogramów czasowych oraz lokalnych rejestracji w sterownikach Dla zapewnienia otwartości na poziomie stanowisk operatorów, wymagane jest wykorzystanie uznanych standardów wymiany danych. Wymaganie to uznaje się za spełnione, jeżeli system wykorzystuje mechanizm OPC, ODBC oraz bazę danych SQL. Oprogramowanie stanowiska operatora będzie umożliwiało wykorzystanie standardowych arkuszy kalkulacyjnych MS Excel lub dedykowanych systemów raportowych np. Dream Report w celu generowanie i reprezentowania raportów. System raporty umożliwi generowanie raportów zarówno predefiniowanych jak i definiowanych prze użytkownika, które będą tworzyły dokumentację o zdarzeniach w systemie, stanach alarmowych, danych o zużyciu poszczególnych mediów, itp. Raporty będą powiązane z alarmami w systemie i będą mogły być drukowane automatycznie po wystąpieniu alarmu. Ponadto możliwe będą okresowe wydruki raportów sterowane zdarzeniami czasowymi lub na życzenie użytkownika. Graficzny interfejs operatora, zapewniający dynamiczny dostęp do monitorowanych parametrów technologicznych systemu, umożliwiający ich modyfikowanie oraz zdalne sterowanie urządzeń technologicznych, za pomocą hierarchicznie powiązanych grafik. Powiązania te powinny umożliwiać łatwe przemieszczanie się między widokami: ogólnym, konkretnej instalacji, urządzenia, czy innego obiektu w systemie. Sygnały pochodzące z systemu lub od operatora powinny na bieżąco modyfikować kolorową grafikę, powodując zmianę koloru lub pulsowanie symboli, aktualizację wyświetlanej wartości, wyświetlanie komunikatu tekstowego oraz zmianę tekstu komunikatu lub symbolu. System uprawnień i zabezpieczeń powinien umożliwiać korzystanie z systemu tylko upoważnionym osobom. Aby rozpocząć pracę w systemie operator musi podać swoje dane identyfikacyjne i hasło. Administrator systemu powinien mieć możliwość określenia, dla każdego operatora, odpowiedniego zakresu uprawnień pozwalającego dobrze zorganizować współpracę pomiędzy zarządzającym systemem, operatorami i innymi użytkownikami. Uprawnienia operatora powinny określać jego możliwości w zakresie wykonywania określonych operacji i poleceń w systemie (może tylko oglądać, zmieniać, dodawać, usuwać obiekty, forsować tryb pracy urządzeń, blokować alarmy itp.) Oprogramowanie stanowiska operatora powinno przekazywać operatorowi wszystkie alarmy zgłaszane przez sterownik i system. Komunikaty alarmowe, w języku polskim, powinny być wyświetlane wg priorytetów alarmów, w kolejności chronologicznej (pierwsze są komunikowane alarmy najwcześniej zgłoszone). System powinien posiadać możliwość buforowania wszystkich alarmów zgłaszanych jednocześnie. 0

11 Poziom automatyki Obejmuje sterowniki DDC jak i PLC przeznaczone do autonomicznego sterowania poszczególnymi urządzeniami instalacji technologicznych, wspólnych dla całego budynku (źródła mediów energetycznych, obiegów grzewczych, węzła cieplnego dla całego budynku, itp.). Wymagania dla sterowników:. Należy zastosować swobodnie programowalne sterowniki, zoptymalizowane do zastosowań w instalacjach klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Konstrukcja sterowników powinna być zwarta (z określoną ilością wejść/wyjść) lub z oddzielnymi modułami wejść/wyjść przeznaczonymi do podłączenia urządzeń obiektowych. Sterowniki i ewentualne dodatkowe moduły wejść/wyjść, powinny mieć możliwość swobodnego rozmieszczenia ich na obiekcie, dla zapewnienia optymalizacji sterowania i okablowania. W celu ograniczenia tłoku komunikacyjnego na magistrali łączącej sterowniki, zaleca się, aby moduły wejść/wyjść wykorzystywały niezależną magistralę komunikacyjną. 2. Każdy sterownik powinien być wyposażony w co najmniej dwa porty typu LAN i co najmniej jeden port RS485 (MODBUS RTU lub równoważny) oraz gniazdo do podłączenia przenośnego panelu operatorskiego. 3. Sterowniki powinny być oparte o mikroprocesor z systemem operacyjnym przechowywanym w nie ulotnej pamięci EPROM. Program aplikacyjny i dane powinny być przechowywane w nie ulotnej pamięci zapisywalnej FLASH EPROM, celem umożliwienia uzupełnień i zmian oprogramowania w trakcie uruchomienia. Programy aplikacyjne powinny być zbudowane z obiektów zgodnych ze standardami jakie definiuje norma IEC-3, tak, aby zagwarantować standardową wymianę informacji, pomiędzy sterownikami oraz sterownikami a stacją operatora. 4. Aplikacja sterownika powinna zawierać swobodnie definiowane zależności programowe. System powinien umożliwiać załadowanie programów aplikacyjnych i konfiguracji sieciowej do sterowników poprzez sieć komunikacyjną, w celu zmniejszenia czasu ich instalacji oraz ułatwienia serwisowania. 5. Sterowniki powinny umożliwiać swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z wymaganiami. System powinien umożliwiać późniejszą swobodną rozbudowę instalacji. Każdy ze sterowników powinien pomieścić wszystkie sygnały wejść/wyjść, niezbędne do realizacji przewidzianej dla niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe. Wejścia powinny być przystosowane do odczytu wszystkich typów sygnałów z czujników i sygnalizatorów. Wyjścia powinny być dwóch typów: przekaźnikowe, celem zapewnienia sterowania dwustanowego oraz analogowe napięciowe w zakresie 0...0V. 6. Każdy sterownik powinien posiadać integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez to mieć możliwość pracy niezależnej od systemu nadrzędnego. Czas każdego sterownika w sieci powinna być synchronizowany systemowo. Każdy sterownik powinien posiadać bufor pamięci umożliwiającą rejestrację wielkości analogowych i cyfrowych. 7. Sterowniki powinny posiadać wskaźniki diodowe sygnalizujące zasilanie, pracę programu i awarię sterownika. Wszystkie wskaźniki diodowe powinny być widoczne bez zdejmowania obudowy sterownika. 8. Wszystkie elementy sterowników oraz wyposażenie dodatkowe (transformatory, moduły przekaźnikowe, listwy zaciskowe itp.) powinny być zabudowane w stosownych rozdzielnicach sterujących lub, wraz z elementami zasilającymi i zabezpieczającymi urządzenia elektryczne, w rozdzielnicach zasilajaco-sterujących.

12 9. Do każdego sterownika PLC sterującego zespołem urządzeń należy przewidzieć panel HMI umożliwiający obsługę, poprzez sieć, wszystkich urządzeń wykonanych w danym standardzie komunikacji, niezależnie od producenta urządzeń. Zabudowany panel operatorski służy do odczytu przez operatorów zmiennych systemu, sprawowania kontroli i dokonywania niezbędnych zmian parametrów we wszystkich sterownikach obiektu. Panel powinien być przystosowany do swobodnego przenoszenia. Powinien być wyposażony w kabel zakończony wtykiem umożliwiającym bezpośrednie podłączenie do gniazda sterownika. Wszystkie komunikaty powinny być generowane w języku polskim. Panel operatora powinien posiadać klawisze funkcyjne, klawisze wprowadzania danych i alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, o minimum 6x30 znakach. Komunikacja z operatorem odbywa się w sposób interaktywny za pomocą systemu menu. Połączenie pomiędzy panelem operatora a sterownikiem nie może w żaden sposób zakłócać, ani wpływać na normalną pracę sterownika, magistrali, przeciwdziałać transmisji alarmów, ani uniemożliwiać odbieranie komend ze stanowiska centralnego. W ramach tzw. obsługi codziennej panel operatora powinien umożliwiać: a. Odczyt przez operatorów wartości mierzonych i statusów pracy poszczególnych urządzeń; b. Odczyt i potwierdzenie alarmów generowanych przez sterowniki; c. Dokonywanie niezbędnych zmian wartości zadanych oraz parametrów pracy we wszystkich sterownikach; d. Możliwość aktywacji funkcji rejestracji dowolnie wybranego parametru ze sterownika; e. Modyfikację programów czasowych; f. Zmianę czasu i daty systemowej. Z uwagi na wymaganie dostępu do danych i parametrów publicznych sterowników, z innych urządzeń i stacji operatorskich, tylko za pomocą standardowych komunikatów, jako protokół wymiany informacji na tym poziomie, powinien zostać zastosowany IE (INDUSTRIAL ETHERNET). Poziom obiektu Obejmuje regulatory do autonomicznej regulacji parametrów w oddzielnych pomieszczeniach i strefach budynku. Programy aplikacyjne regulatorów powinny zapewniać kompleksowe zarządzanie pomieszczeniami i być dopasowane do zaprojektowanych instalacji technologicznych w danej strefie, pomieszczeniu. Kompleksowa regulacja w pomieszczeniach powinna obejmować: a. Instalacje grzewcze, wentylacji i klimatyzacji; b. Instalacje oświetleniowe; c. Sterowanie żaluzjami. d. Instalacje technologii basenowej. e. Zestawy pompowe, pompy dozujące, zawory, zasuwy, przepustnice, przepływomierze, parametry technologiczne. Funkcje grupowania poszczególnych regulatorów strefowych oraz definiowanie dla nich harmonogramów czasowych, powinno odbywać się z poziomu automatyki (sterowników swobodnie programowalnych). To samo dotyczy obsługi alarmów i lokalnej rejestracji wybranych parametrów. 2

13 Aparatura obiektowa Kompletna aparatura obiektowa powinna w pełni realizować wszystkie funkcje opisane w części szczegółowej (np. czujniki wilgotności, temperatury, zawory regulacyjne, siłowniki). Wymagania dla aparatury obiektowej:. Wszystkie urządzenia i czujniki wejściowe/wyjściowe musza być odpowiednio dobrane do możliwości i wymogów sterowników tak, aby przekazywanie sygnałów sterujących odbywało się właściwie, z odpowiednia czułością i bez zakłóceń. 2. Dopuszcza się stosowanie czujników temperatury o charakterystyce PT 000 lub NI 000. Zakres pomiarowy powinien być indywidualnie dobrany do wymogów instalacji i zapewniać należytą dokładność odczytu wielkości mierzonej. Czujniki temperatury w pomieszczeniach powinny zostać dostarczone w postaci zabudowanej, uniemożliwiającej niepożądane manipulacje wewnątrz. Czujniki w pomieszczeniach powinny być wyposażone w pokrętła do korekty zadanej wartości temperatury pomieszczenia. 3. Analogowe czujniki wartości przepływu wody powinny być przeznaczone do zastosowań przemysłowych oraz posiadać część pomiarową wykonaną ze stali nierdzewnej. Błąd maksymalny nie powinien wynosić więcej niż 5% wartości przepływu. Sygnał do sterownika ma lub V. 4. Wszystkie elektryczne urządzenia wyjściowe powinny zostać dobrane ze względu na obciążenie znamionowe. 5. Siłowniki zaworów regulacyjnych powinny być przystosowane do pracy z zaworami stosowanymi w aplikacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Siłowniki te powinny być przystosowane do wysterowania sygnałem V. Każdy z nich powinien być wyposażony w pokrętło sterowania ręcznego. Stopień ochrony IP54 (zgodnie z DIN EN 60730). Siłowniki powinny mieć możliwość dodatkowego wyposażenia w wyłączniki krańcowe i potencjometr sprzężenia zwrotnego. 6. Zawory regulacyjne o średnicy DN 50 i mniejsze powinny posiadać przyłącze gwintowane. Wszystkie zawory o większej średnicy powinny mieć przyłącze kołnierzowe. Zarówno ciśnienie znamionowe jak i temperatura pracy powinna być odpowiednia do zastosowania. Zawory muszą posiadać grzyb i gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. Wszystkie przelotowe wodne zawory regulacyjne powinny posiadać stałoprocentową charakterystykę przepływu. Wszystkie zawory trójdrogowe powinny posiadać charakterystykę stałoprocentową na drodze A-AB i liniową na drodze A-B. 7. Wszystkie inne urządzenia regulowane automatycznie sygnałem ciągłym, o ile nie zaznaczono inaczej w szczegółowej specyfikacji, powinny posiadać siłowniki dostosowane do obciążenia z rezerwą mocy wystarczającą do prawidłowej pracy. 8. Termostaty elektryczne powinny być przystosowane do przełączania urządzeń pod napięciem 220V bez żadnych dodatkowych modułów przekaźnikowych. 3. STRUKTURA SYSTEMU MONITORINGU. Istniejący system wizualizacji firmy Wonderware Intouch 202 w przemysłową bazą danych Historian opartą na SQL Serwer należy rozbudować o moduł wizualizacyjny uwzględniający nowo projektowane obiekty. System istniejący znajdujący się w centralnej dyspozytorni OŚ Oborniki za pomocą kanału VPN będzie wykorzystany w zakresie akwizycji i rejestracji danych. Rozbudowa systemu polega na wykonaniu nowej stacji klienckiej z wykorzystaniem już istniejącej platformy systemowej. 3

14 Projektowany system SCADA będzie obsługiwał w zakresie monitoringu, sterowania i archiwizacji wszystkie systemy podrzędne zainstalowane na obiekcie. Projektowane systemy wentylacji, technologii, sterowania oświetleniem i inne, posiadać będą lokalne sterowniki swobodnie programowalne wyposażone w magistralę IE (Industrial Ethernet) poprzez którą będą podłączone do systemu nadrzędnego. Podłączenie sieci sterowników wszystkich systemów będzie zrealizowane przed oddzielną strukturę okablowania wykonaną na bazie dedykowanych kabli i wtyczek zapewniającą ciągły odczyt bieżących pomiarów, odczyt stanów alarmowych, archiwizację danych, możliwość wprowadzania wartości zadanych. Mechanizm archiwizacji danych musi być tak skonstruowany że wyłączenie stacji nie spowoduje utraty danych archiwalnych z obiektu. 4. WYTYCZNE DLA SYSTEMU CCTV. Oprogramowanie systemu kamer należy zintegrować z system wizualizacji w sposób umożliwiający sterowanie pracą kamer. Programowalne sygnały wyjściowe i wejściowe z kamer zostaną podłączone od sterowników w celu zarządzania oświetleniem budynku w przypadku wykrycia ruchu. 5. WYTYCZNE DLA SYSTEMU SAP. Centrale systemu SAP wyposażyć w programowalne wyjścia przekaźnikowe podłączone do sterowników w budynku dla zaimplementowania ich do systemu wizualizacji. 6. WYTYCZNE DLA STEROWNIKÓW DDC I AUTAOMATYKI BUDYNKOWEJ. Do urządzeń z protokołami: BACNet, EtherNet/IP, EnOcean, EIB/KNX, M-BUS należy dostarczyć OPC Serwer w celu integracji z systemem nadrzędnym. 7. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ. L.p. Opis Ilość Development Studio 202 R2 Medium K/K/00 (zmienne AS/InTouch/Historian) lub równoważny kpl. 2 Historian Client 202 R2 - licencja na stanowisko komputerowe lub równoważny kpl. 3 Stacja robocza Dell Workstation (UPS 200VA, Monitor full HD 24", drukarka laserowa HP LaserJet M530MFP, System win7 professional, office professional, Porty 2xLAN 0/00/G, 2xRS232 - lub kpl. równoważny 4 Sterowniki Swobodnie Programowalne klasy PLC 3 szt. 5 Moduł cyfrowych wejść 6xDI 9 szt. 6 Moduł wejść analogowych uniwersalnych 4xAI 3 szt. 7 Moduł wyjść przekaźnikowych 6xDO 6 szt. 8 Moduł komunikacyjny RS485 4 szt. 9 Panel z kolorowym ekranem dotykowym 6" 3 szt. 0 Kompletna obudowa dla Sterowników PLC 3 szt. Oprogramowanie Sterowników 3 szt. 2 Oprogramowanie Systemu wizualizacji kpl. 3 Integracja z istniejącym Systemem Wizualizacji kpl. 4 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl. 4

15 E Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV.. OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU CCTV. System monitoringu wizyjnego stanowi I etap realizacji systemu CCTV i musi składać się co najmniej z: - sieci strukturalnej (nowoutworzonej) zapewniającej wydajność, która pozwoli na docelową rozbudowę systemu bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń w kolejnych etapach - 7 kamer megapikselowych z transmisją poprzez dedykowaną sieć TCP/IP, rozmieszczonych zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową - serwera z min. 2 letnią gwarancją następnego dnia roboczego w miejscu instalacji wraz macierzą RAID zapewniającą zapis z wszystkich kamer przez okres 30 dni, (zakłada się rozbudowę systemu do 40 kamer) - oprogramowania serwer/klient umożliwiającego realizację założonych w poniższym opracowaniu funkcjonalności, oraz obsługę docelowej ilości kamer bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń rejestrujących w kolejnych etapach - stanowiska wizualizacji umieszczonego w pomieszczeniu A3, wyposażonego w co najmniej 2 monitory oraz pulpit sterowniczy - stanowiska monitorowania alarmów w budynku Oczyszczalni ścieków w Obornikach na ul.obrzyckiej - zasilaczy UPS zapewniających nieprzerwane działanie przez czas co najmniej 5 min. w przypadku braku zasilania Wykonany system misi posiadać możliwość integracji z systemami: ochrony przeciwpożarowej, automatyki przemysłowej, ISOK, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, sygnalizacji włamania i napadu. Wszystkie elementy systemu muszą być objęte min 2 letnią gwarancją. Do wszystkich oferowanych elementów systemu należy dołączyć karty katalogowe. Wykonawca musi w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy uzgodnić z przedstawicielem inwestora projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie elementy systemu oraz zakres integracji systemów CCTV, automatyki, SAP oraz ISOK. Dodatkowo system musi posiadać możliwość korzystania z funkcji API oraz korzystania z urządzeń NAS (Network-Attached Storage) oraz SAN (Storage Area Network). 2. PUNKT REJESTRACJI Rejestracja obrazu będzie się odbywać za pomocą dedykowanej maszyny serwerowej pracującej na oprogramowaniu SeeTec Enterprise. Pomieszczenie, w którym będzie się znajdować punkt rejestracji powinno być wyposażone w odpowiednie zasilanie awaryjne. Punkt rejestracji ( serwerownia) będzie się mieścił w pomieszczeniu A2. System powinien zapewnić zapis obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Ponadto serwer zapisu, pamięć masowa oraz stacje robocza administratora muszą posiadać parametry techniczne odpowiadające lub wyższe od zalecanej przez producenta oprogramowania konfiguracji sprzętowej. System musi posiadać pamięć masową o pojemności docelowej co najmniej 36TB przeznaczoną do archiwizacji zapisów. Minimalne parametry serwera Dell R20 II - lub równoważny: Typ obudowy serwera: Rack (U), 5

16 Ilość zainstalowanych procesorów:, Typ zainstalowanych procesorów: procesor zaprojektowany do pracy serwerowej, o częstotliwości min 3,GHz, 4 rdzenie/8 wątków, 8MB pamięci podręcznej, Pamięć RAM: minimum 8GB RAM Pojemność systemowego dysku twardego: min. TB x 2 Sterownik RAID 0/ /0/5/50/6/60, (dyski skonfigurowane w Raid-) System operacyjny: fabrycznie zainstalowany 64-bitowy system operacyjny dedykowany dla serwerów, Karta sieciowa: dwuportowa karta sieciowa Gigabit Ethernet, Dodatkowa karta sieciowa: dwuportowa karta sieciowa GbE z obsługą funkcji TOE i odciążaniem iscsi Urządzenie optyczne: 6x DVD-RW SATA, Moc zasilacza min. 350W. Gwarancja min 2 lata w miejscu instalacji Macierz dyskowa VessRAID 840i lub równoważna Macierz 840i z serii VessRAID wyposażona w 6 Hot-Swapowych kieszeni na dyski SAS/SATA umieszczonych w obudowie o wysokości 3U. Zawiera 52MB ECC pamięci cache (rozbudowa do 2GB) oraz opcjonalne BBU. Macierz posiada: pojedynczy kontroler, poziomy RAID 0,, E, 5, 6, 0, 50, 60, 4x GbE do hosta, jeden port SAS SFF-8088 do półek JBOD oraz redundantny zasilacz. Parametry podstawowe: 6 hot-swapowych kieszeni na dyski SAS/SATA w obudowie 3U Wsparcie dla dysków 3Gb/s Serial Attached SCSI i Serial ATA Wsparcie SMB/CIFS, NFS, FTP Wsparcie Microsoft Active Directory 52MB ECC pamięci cache (up to 2GB), z opcjonalnym battery backup units (BBU) Redundantny hot-swapowy zasilacz Sekwencyjna przepustowość dysków do 820MB/s WebPAM PROe - wbudowane narzędzia do zarządzenia poprzez WEB LUN Mapping i Masking Multiple global lub dedykowane dyski hot-spare Opcjonalny panel LCD Wsparcie Wake-on-LAN Oprogramowanie serwerowe SeeTec 5 Enterprise - lub równoważne Oprogramowanie (sieciowy system rejestrujący) musi posiadać: co najmniej 7 licencji na kamery pozwalające korzystać z dwóch strumieni każdej kamery jednocześnie, licencję administratora systemu, 2 licencje standardowego użytkownika systemu (Etap I) oraz zapewniać obsługę do 40 kamer na pojedynczej jednostce serwerowej. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP. Całą instalację należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. 6

17 Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą, przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania scenariuszy alarmowych niezależnie dla każdego obszaru roboczego, użytkowników lub ich grup. W systemie zostaną stworzone schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób mają być sterowane systemy zewnętrzne oraz jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych. Dla każdej z kamer indywidualnie zostaną skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, przestrzeń dyskowa na macierzy RAID dla zapisu standardowego i alarmowego itp. W przypadku wykrycia alarmu dla danej kamery odpowiadający jej schemat wizualizacji zostanie automatycznie zmieniony ze zminimalizowanego trybu domyślnego do trybu alarmowego w celu realizacji zapisu i wyświetlenia akcji alarmowej z najwyższymi możliwymi wartościami rozdzielczości, jakości i prędkości zapisu. Parametry minimalne : - Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, przeznaczonej dla każdej z kamer przestrzeni dyskowej, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego - Zapis 3500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera - Aplikacja 64-bitowa - Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu - Tryb wielomonitorowy - Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer - Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map - Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, przycisków oraz scenariuszy alarmowych - Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników - Powiadomienie alarmowe przez / SMS / OPC / SNMP - Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) - Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku - Tworzenie wirtualnych przycisków umożliwiających wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych - Multi streaming wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z każdej z kamer, strumień wysokiej rozdzielczości do zapisu, 2 strumień niskiej rozdzielczości do podglądu na żywo w podziale oraz do transmisji przez sieć Internet - Możliwość wykrywania ruchu w obrazie - Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach - Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikacji - Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców nie dopuszcza się stosowania oprogramowania zamkniętego obsługującego kamery jednego producenta - Integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów 7

18 - Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń - Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozwory. - Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji - Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora Oprogramowanie wizualizacji systemu bezpieczeństwa musi gwarantować integrację z systemem automatyki oraz systemem SAP, poprzez dedykowaną sieć TCP/IP, oprogramowanie musi wyświetlać na monitorze podkład (mapę) z stanami urządzeń wejściowych systemów zewnętrznych, wyświetlać stan czuwania na mapie, wyświetlanie informacji o awariach urządzeń. Uruchomienie sygnału alarmowego musi uruchomić odpowiedni scenariusz alarmowy. Scenariusz pozwoli wyświetlić odpowiedni widok na stacji monitorującej zgodnie z przyznanymi uprawnieniami alarmowymi. Widok będzie zawierał obraz z kamer zainstalowanych w pobliżu zdarzenia oraz wyświetli szczegółową mapę pomieszczeń w danej strefie. Minimalne parametry switchy HP90-24GPOE lub równoważny: Switch 24 porty 0/00/000 (POE) + 4 porty 000SFP SNMP, Obsługa Spanning Tree / Rapid Spanning Tree, Obsługa IGMP Snooping v, v2, Zarządzanie SNMP v/web/telnet/cli, Obsługa: Taggowanie VLAN, Port Trunk z LACP, Obsługa Ramek Jumbo - 0K, 8K Tabela Adresów MAC, Architektura przełączania Store-and-Forward, Przełączanie w trybie non-blocking, SNMP v,v2, Obsługiwane standardy: IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 00BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 000Base-T, IEEE 802.3z Gigabit Fiber, IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure, IEEE 802.d Spanning Tree, IEEE 802.w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.3ad Port trunk with LACP, Bezpieczeńśtwo: UL, cul, CE/ EN , EMI: FCC Class A, CE. Switche należy wyposażyć w kompatybilne moduły mini Gbic MM GbE. Zasilacz awaryjny UPS oraz rejestrator powinien zostać umiejscowiony w szafie RACK dostosowanej parametrami do montowanych urządzeń. Wszystkie urządzenia powinny zostać zainstalowane w dostarczonej szafie RACK na dedykowanych do tego celu szynach montażowych. 8

19 3. PUNKT WIZUALIZACJI. Pomieszczenie nadzoru zostanie umieszczone w pomieszczeniu A3. Stanowisko nadzoru zostanie wyposażone w następujące elementy: Stacja robocza Dell Precision T650 - lub równoważny min. szt. Procesor 3,4GHz, 4 rdzenie/8 wątków, 8MB Pamięć RAM 8GB (4x2GB) 600MHz DDR3 Windows 7 Professional PL 64 Bit lub równoważny Monitor LCD 42 JVC PS-420W - lub równoważny - szt. Monitor dotykowy LCD 22 IiYama T2250MTS - lub równoważny szt. Pulpit sterowniczy Videotec DCZ lub równoważny - szt. Zastosowany system musi umożliwiać stałą obserwację monitorowanego terenu. Obsługa systemu z pulpitu sterowniczego zagwarantuje: możliwość zmiany trybu pracy, wybór kamer oraz podziałów, przeglądanie zapisanego materiału, włączenie/wyłączenie oświetlenia w wybranych strefach, kasowania alarmów, wywoływania scenariuszy systemowych. Na monitorze 42 będą wyświetlane kamery w zdefiniowanych podziałach. W celu ułatwienia obsługi na 22 monitorze dotykowym zostanie stworzona interaktywna mapa obiektu. Na wielopoziomowych mapach zostaną umieszczone wszystkie kamery oraz elementy z systemów SAP oraz automatyki obiektu. Poprzez wskazanie na monitorze odpowiednich elementów możliwy będzie podgląd obrazu z kamer, wybór kamer, podziałów, map oraz wywoływanie zaprogramowanych scenariuszy, aktywujących odpowiednie urządzenia. W zależności od zdefiniowanych harmonogramów czasowych w przypadku wykrycia ruchu w poszczególnych strefach system automatycznie zmieniał widok na monitorze głównym na widok z kamer znajdujących się w tej strefie. W przypadku detekcji ruchu na dwóch kamerach system automatycznie załączy oświetlenie w danej strefie. W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego system automatycznie zmieni widok na podział z kamer znajdujących się najbliżej wykrytego alarmu. 4. PUNKTY KAMEROWE. Wszystkie kamery będą zasilane z dedykowanych switchy POE umieszczonych w szafie głównej oraz szafie dystrybucyjnej, zasilanych poprzez zasilacze UPS. Parametry kamer wewnętrznych: Kamera Hikvision DS-2CD2332-I lub równoważna Obudowa kopułowa Przetwornik - /3" Progressive Scan CMOS Rozdzielczość obrazu: z prędkością 5 kl./sek., kl./sek Kompresja obrazu: H.264/ MJPEG Dwustrumieniowość Min. oświetlenie (F.2, AGC ON); 0 Lux z złączonym promiennikiem IR Obiektyw 2.8mm Mechanicznie przesuwany filtr IR Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery 9

20 Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR Szeroki zakres dynamiki Zasięg promiennika IR 30m Zasilanie POE (802.3af), max 7W Klasa szczelności IP66 Temperatura pracy -30 C ~ 60 C Kamery zewnętrzne: Kamera Hikvision DS-2CD2232-I lub równoważna Obudowa tulejowa z promiennikiem IR Przetwornik - /3" Progressive Scan CMOS Rozdzielczość obrazu: z prędkością 2,5 kl./sek., kl./sek Kompresja obrazu: H.264/ MJPEG Dwustrumieniowość Min. oświetlenie (F.2, AGC ON); 0 Lux z złączonym promiennikiem IR Obiektyw 4 mm Mechanicznie przesuwany filtr IR Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR Szeroki zakres dynamiki Zasięg promiennika IR 50m Zasilanie POE (802.3af), max 7W Klasa szczelności IP66 Temperatura pracy -30 C ~ 60 C 5. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ. L.p. Model Opis Ilość Dell PowerEdge Serwer rejestrujący Dell PowerEdge R20 - lub równoważne R20 2 HP 90-24G-PoE Switch zarządzalny HP 90-24G-PoE 24xUTP + 4xSFP - lub 2 równoważne 3 VessRaid 840I Macierz dyskowa na 6 HDD - lub równoważne 4 Dysk 2TB RE4 Dysk HDD 2TB Raid Edition - lub równoważne 6 5 SeeTec 5 SeeTec 5 Enterprise - Pakiet oprogramowania - lub równoważne Enterprise 6 Camera extension Rozszerzenie licencji o kamerę IP - lub równoważne 7 7 Master Client Master client - lub równoważne 8 SDK Zestaw narzędzi dla programistów - lub równoważne 9 Dell 650 Stacja robocza Dell WorkStation lub równoważne 0 PS-420W Monitor przemysłowy JVC 42 - lub równoważne T2250MTS-B Monitor dotykowy 22 - lub równoważne 2 DCZ Pulpit DCZ - lub równoważne 3 DS-2CD2332-I Kamera megapikselowa; 3,0Mpix; rozdzielczość 2048x536; 2 20

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo