STWORZENIE. Królowi Królów i Panu Panów TOM II PAUL S.L JOHNSON DZIEŁO TO JEST POŚWIECONE. DLA POśYTKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STWORZENIE. Królowi Królów i Panu Panów TOM II PAUL S.L JOHNSON DZIEŁO TO JEST POŚWIECONE. DLA POśYTKU"

Transkrypt

1 PAUL S.L JOHNSON "ścieŝka sprawiedliwych jest jak świecące świata które coraz bardziej świeci aŝ do dnia doskonałego" TOM II STWORZENIE Niewidzialne rzeczy o Nim, to jest wiekuista Jego Moc i Bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w rzeczach stworzonych." (Rzym. 1:20) DZIEŁO TO JEST POŚWIECONE Królowi Królów i Panu Panów DLA POśYTKU JEGO POŚWIĘCONYCH ŚWIĘTYCH OCZEKUJĄCYCH USYNOWIENIA I "WSZYSTKICH, KTÓRZY WZYWAJĄ PANA", DOMOWNIKÓW WIARY" oraz dla WZDYCHAJĄCEGO STWORZENIA, CIERPIĄCEGO I OCZEKUJĄCEGO OBJAWIENIA SYNÓW BOśYCH Abym objaśnił wszystkim, jaka jest społeczność onej tajemnicy, zakrytej od wieków w Bogu". W której hojnie udzielił nam wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które postanowił w samym sobie; aby w dyspensami pełni czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie" Efez. 3:4,5,9; ł:8-10 COPYRIGHT O 1938 by PAUL S.L. JOHNSON PHILADELFHIA, PA., U.S.A. LUBLIN 1980 W 1980 r.przetumaczył Tadeusz Karłowicz Adiustacji nie przeprowadzono. 1 2

2 PRZEDMOWA AUTORA Temat tej ksiąŝki - Stworzenie - jest wielce zajmujący. Nie ma w przyrodzie tematów (i bardzo niewiele jest ich w objawieniu) budzących większe zainteresowanie przeciętnego człowieka niŝ stworzenie. Jego zasięg jest bardzo szeroki, poniewaŝ skupia on uwagę uczonych i nieuczonych, młodych i starych, cywilizowanych i niecywilizowanych. Zupełnie właściwe jest, Ŝe budzi on takie zainteresowanie i stanowi taki magnes, gdyŝ w ocenie przeciętnego człowieka stworzenie podąŝa w śład za Stwórcą, stale przciągając uwagę jego pięciu zmysłów, pukając do drzwi jego władz percepcyjnych, rzucając wyzwanie jego zdolnościom rozumowania i próbując zawładnąć jego uczuciami. Ponadto, będąc elementem stworzenia, przeciętny człowiek odczuwa z nim swój związek, juŝ choćby dlatego, Ŝe jest jego częścią, który to fakt stałe pobudza jego zainteresowanie nim. Lecz stworzenie - zarówno jako proces, jak i produkt - najsilniej przemawia do tych o religijnym usposobieniu, poniewaŝ dla nich temat ten jest szczególnie pociągający, gdyŝ prowadzi on ich do pełniejszego poznania i ocenienia Stwórcy, i w ten sposób zbliŝa ich do mądrego, potęŝnego, sprawiedliwego i miłującego Stworzyciela. Dzięki temu osiągają oni taki stan ducha, który uszlachetnia, wzbogaca i podnosi. W ten sposób Bóg coraz bardziej staje się dla nich kimś realnym, celem ich dą- Ŝeń. Nasz temat jest szeroki. Między innymi obejmuje on obszar nauk przrodniczych: mamy tutaj astronomię; daje o sobie znać fizyka; u jego podstaw leŝy chemia; mineralogia od dawna jest jego elementem; jego częścią jest meteorologia; znamionuje go botanika; waŝne miejsce zajmuje w nim geologia; naleŝy do niego zoologia ze wszystkimi swymi działami; w odniesieniu do ziemi koronuje go antropologia i so- 3 cjologia; swój udział w stworzeniu ma nawet matematyka z jej róŝnymi podziałami. Wznosi się on ponad sferę tego, co materialne i wprowadza nas w domenę świata duchowego z jego róŝnymi rzędami istot duchowych. Prowadzi on nas w końcu do nauki teologii w jej wąskim znaczeniu dotyczącym poznania Boga, szczególnie w Jego atrybutach mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, ujawniających się w dziele twórczym. Przy tak szerokim temacie nie moŝemy oczywiście oczekiwać detali o jego licznych rozgałęzieniach; naszym celem nie jest bowiem napisanie naukowej rozprawy na temat drobnych szczegółów nauki obecnych w stworzeniu. Zadowolimy się raczej podaniem ogólnych uwag o jego szczegółach, zawartych przede wszystkim w l Moj. 1:1-31; 2:7,21-24, dodatkowo wprowadzając do naszego omówienia inne stosowne wersety. Naszym celem jest rozjaśnienie opisu MojŜesza na temat stworzenia i wykazanie jego harmonii ze sprawdzonymi dokonaniami nauki. Głównym motywem tego wysiłku i naszym stałym celem jest ukazanie umysłowi i sercu czytelnika wielkości i potęgi naszego łaskawego Stwórcy. Jeśli cel ten zostanie osiągnięty jako owoc tej pracy, będzie to największą radością autora. Paul S. L. Johnson Philadelphia, Pa., U.S.A. l grudnia

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I UWAGI GÓLNE ICH POTRZEBA - BIBUJNE DOWODY STWORZENIA PRZEZ BOGA - ISTOTA AKTU TWÓRCZEGO - ŚWIAT DUCHA I MATERII JAKO SFERY TWÓRCZE - DNI TWÓR CZE - PRAWA PRZRODY - POCZĄTEK 9 36 ROZDZIAŁ II ŚWIAT DUCHA, SŁOWO, LOGOS, SYN BOśY - JEGO PRZEDLUDZKA EGZYSTENCJA - JEGO STWORZENIE - JEGO STOSUNEK DO BOGA - JEGO DZIEŁO - DOBRZY ANIOŁOWIE -ICH NATURA I DZIEŁA - SZATAN - AUTOR GRZECHU - JEGO KRÓLESTWO -NIEUSTĘPLIWE PRZEŚLADOWANIE PRZECIWNIKÓW - JEGO SPRYT - OBALENIE JEGO KRÓLESTWA - JEGO KOŃCOWY BUNT I ZNISZCZENIE - UPADLI ANIOŁOWIE ROZDZIAŁ III ŚWIAT MATERII Rdz. 1:1 JEGO IMPLIKACJE -JEGO CECHY: JEDNOŚĆ, OGROM, PIĘKNO, WZNIOSŁOŚĆ, PORZĄDEK, CUDOWNOŚĆ, ZŁOśONOŚĆ ROZDZIAŁ IV PROCES TWÓRCZY Rdz. 1:1 DOWÓD NA TO, śe PIERWOTNA MATERIA SKŁADAŁA SIĘ Z GAZÓW, POCZĄTKOWO NIERUCHOMYCH - KONDENSACJA PROCESEM TWÓRCZYM - DZIAŁANIE PRZPISYWANE MU PRZEZ TEORIĘ MGŁAWICOWĄ - TEORIA PLANETAISMALNA -TEORIA WYBUCHU W ODNIESIENIU DO PLANET, KSIĘśYCÓW ITP ROZDZIAŁ V CHAOS Rdz. 1:2 CIEKŁY STAN ZIEMI - JEGO DOWODY - NIEKSZTAŁTNA I PRÓśNA" - PRZEPAŚĆ I JEJ CIEMNOŚĆ - TEORIA PIERŚCIENI POKAZANA W PIŚMIE ŚWIĘTYM I PRZYRODZIE - UNOSZENIE SIĘ DUCHA NAD WODAMI - PRZEGLĄD DOTYCHCZAS PRZEBADANEJ ROBLEMATYKI ROZDZIAŁ VI PIERWSZY DZIEŃ TWÓRCZY - ŚWIATŁO Rdz 1:3-5 NATURA ŚWIATŁA - SUBSTANCJA DUCHOWA - JEGO ŹRÓDŁA - JEGO MISJA -ROZDZIELENIE ŚWIATŁOŚCI OD CIEMNOŚCI - JAK WYPOWIEDZIANO NIECH BĘDZIE ŚWIATŁOŚĆ" - PIERWSZEŃSTWO ŚWIATŁA W PORZĄDKOWANIU ZIEMI - NATCHNIENIE MOJśESZOWEGO OPISU STWORZENIA ROZDZIAŁ VII DRUGI DZIEŃ TWÓRCZY - ROZPOSTARCIE Rdz. 1:6-8 WARUNKI W CZASIE DRUGIEGO DNIA - RAKIA -: ROZPOSTARCIE - LOGICZNY PORZĄDEK DZIEŁA DRUGIEGO DNIA - STWORZENIE ATMOSFERY - PROCES TWÓRCZY DRUGIEGO DNIA - KONTYNUOWANIE TEGO PROCESU W CZASIE POZOSTAŁYCH TWÓRCZYCH OKRESÓW Aś DO POTOPU ROZDZIAŁ VIII TRZECI DZIEŃ TWÓRCZY- SUCHY LĄD, MORZE, ROŚLINNOŚĆ Rdz 1:9-13 PUNKT WYJŚCIA I PUNKT DOCELOWY - CO POPRZEDZIŁO PIERWSZE DZIEŁO TEGO DNIA - ZASTOSOWANY PROCES TWÓRCZY - SKUTKI WULKANÓW I TRZĘSIEŃ ZIEMI - CIŚNIENIE NA WSCHÓD I ZACHÓD, NIE Z PÓŁNOCY I POŁUDNIA - POSTĘP TEGO PROCESU W POZOSTAŁYCH EPOKACH - TO BYŁO DOBRE -TRZY POETYCKIE OPISY PRZYTOCZONE Z BIBLII - PORZĄDEK, RODZAJE I STAŁOŚĆ ROŚLINNOŚCI - TRAWA - ROŚLINY - DRZEWA - KLLKA SZCZEGÓŁÓW O ROŚLINNOŚCI ROZDZIAŁ IX CZWARTY DZIEŃ TWÓRCZY-SŁOŃCE, KSIĘśYC! GWIAZDY Rdz 1:14-19 LOGICZNY PORZĄDEK DZIEŁA CZWARTEGO DNIA - SŁOŃCE, KSIĘśYC I GWIAZDY NIE ZOSTAŁY STWORZONE W TRAKCIE CZWARTEJ EPOKI, LECZ ZAŚWIECIŁY PRZEZ PIERŚCIENIE - JAK TO SIĘ STAŁO - PIĘĆ ELEMENTÓW MISJI SŁOŃCA, KSIĘśYCA t GWIAZD WOBEC ZIEMI - 7YŁO TO DOBRE - STOSOWNE ŚWIADECTWA BIBLII ROZDRZDZIAŁ X PIĄTY DZIEŃ - śycie W WODZIE I W POWIETRZU Rdz 1:20-23 DWA PRODUKTY PIĄTEGO DNIA - WALENIE - RYBY - SKORUPIAKI - MIĘCZAKI -DROBNOUSTROJE - ŚWIAT WODNY - ŚWIAT PTACTWA - ŚWIAT OWADÓW ROZDZIAŁ XI SZÓSTY DZIEŃ - ZWIERZĘTA Rdz. 1:24,25 ZIEMIA MATKĄ śycia ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA DOMOWE - ZWIERZĘTA DZIKIE - NACZELNE - ZWIERZĘTA RĘKOSKRZYDŁE - ZWIERZĘTA DRAPIEśNE - GRYZONIE - SZCZERBAKI - ZWIERZĘTA KOPYTNE - PRZEśUWACZE - ZWIERZĘTA GRUBOSKÓRE - TORBACZE - GADY - JASZCZURKI - śółwie ROZDZIAŁ XII 6

4 DZIEŃ SZÓSTY - CZŁOWIEK Rdz 1:26-31; 2:7, UCZYŃMY CZŁOWIEKA" - OBRAZ BOGA W CZŁOWIEKU - JEGO ASPEKTY BIBLIJNE - PODOBIEŃSTWO BOGA W CZŁOWIEKU - MĘśCZYZNA I KOBIETA - BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DLA CZŁOWIEKA - ADAM UFORMOWANY, EWA STWORZONA TWÓRCZO - PROCES TWÓRCZY UśYTY WOBEC CZŁOWIEKA - SKŁADNIKI CIAŁA ADAMA - JEGO UKŁAD POKARMOWY - KREW - MIĘŚNIE - KOŚCI -PŁUCA - ORGANY WYDALANIA I ROZRODCZE ROZDZIAŁ XIII DZIEŃ SZÓSTY - CZŁOWIEK (c.d.) Rdz. 2:7,21-25 UKŁAD NERWOWY - PIĘĆ ZMYSŁÓW - WYśSZOŚĆ CIAŁA CZŁOWIEKA NAD CIAŁEM JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ZWIERZĘCIA - DECH śywotów: NISHMAT CHAYIM - NISHAMAH - NEPHACH - POTRÓJNE KŁAMSTWO SZATANA WPROWADZANIEM OBCYCH MYŚLI - RUACH I PNEUMA W BIBLII - ICH DWANAŚCIE ZNACZEŃ Z DOWODAMI BIBLIJNYMI - BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWA ANALIZA NIEKTÓRYCH Z NICH - ISTOTA ŚMIERCI - OśYWIENIE CIAŁA - DUSZA TO ISTOTA CZUJĄCA - TRZY ZNACZENIA SŁÓW NEPHESH I PSYCHE: śycie, DUSZA I USPOSOBIENIE - SŁOWO DUSZA MOśNA ZASTĘPOWAĆ ZAIMKAMI OSOBOWYM! ITP. - DUSZA NIE JEST ANI CIAŁEM, ANI śyciem, JEST ICH POŁĄCZENIEM - ILUSTRACJE - MARTWE DUSZE, ZABIJANIE DUSZ, ŚMIERĆ DUSZ, UTRZYMYWANIE DUSZ PRZY śyciu - STRESZCZENIE ANALIZY NA TEMAT NEPHESH I PSYCHE ROZDZIAŁ XIV EWOLUCJA NIE JEST METODĄ TWÓRCZĄ PIĘĆ RODZAJÓW EWOLUCJONISTÓW - GŁOS MATEMATYKI NA TEMAT WIEKU I POPULACJI CZŁOWIEKA - JEDNOŚĆ RASY, GŁÓWNYCH UCZUĆ RELIGIJNYCH, PIERWOTNEGO DOMU CZŁOWIEKA, STAROśYTNEJ CYWILIZACJI - MENDELIZM I BIOMETRIA - śaden NOWY GATUNEK NIE POWSTAŁ W CZASACH HISTORYCZNYCH - PRAWDOPODOBIEŃSTWO MATEMATYCZNE - LiCZNE FAKTY PRZECZĄCE EWOLUCJI - WlEK SŁOŃCA I ZIEMI - HISTORIA I GEOLOGIA - ROZKŁAD śycia ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO - PLAN W STWORZENIU - OSIEM PRZEPAŚCI NIE DO PRZEKROCZENIA PRZEZ EWOLUCJĘ - KILKA PYTAŃ BEZ ODPOWIEDZI - HYBRYDY - PSZCZOŁY I MRÓWKI BARDZIEJ INTELIGENTNE OD MAŁP - MOJśESZOWY OPIS STWORZENIA NATCHNIONY - CO PRZZNAJĄ EWOLU- CJONIŚCI - ANTYEWOLUCYJNE ŚWIADECTWA NAJZDOLNIEJSZYCH NAUKO- WCÓW - EWOLUCJA OPARTA NA WYBUJAŁYCH I NIESPÓJNYCH DOMYSŁACH -DZIECINNE ARGUMENTY EWOLUCJI - RZEKOME BRAKUJĄCE OGNIWA - ZWIERZĘTA WYMALOWANE W JASKINIACH - ORGANY SZCZĄTKOWE - TESTY KRWI - - TEORIA REKAPITULACJI - ROZWÓJ WIEDZY I WYNALAZKÓW - EWOLUCJA SPRZECZNA Z BOSKIM SŁOWEM - OSKARśENIE EWOLUCJI KSII NOWEGO TESTAMENTU Rdz Księga Rodzaju Wj Wyjścia Kpł Kapłańska Lb Liczb Pwt Powtórzonego Prawa Jz Jozuego Rut Ruty 1 Sm ISamuela 2 Sm II Samuela 1 Krl I Królewska 2 Krl II Królewska 1 Krn I Kronik 2 Krn II Kronik Ezd Ezdrasza Ne Nehemiasza Est Estery Job Hioba Ps Psalmów Prz Przypowieści Kohl Mądrości Pnp - Pieśń nad Pieśniami Iz Izajasza Jr Jeremiasza Lrn Treny Jeremiasza Ez Ezechiela Dn Daniela Oz Ozeasza Jl Joela Am Amosa Abd Abdyjasza Jon Jonasza Mi Micheasza Na Nahuma Hb Habakuka So Sofoniasza Ag Aggeusza Za Zachariasza WYKAZ SKRÓTÓW KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU Mt Ewangelia Mateusza Mrk Ewangelia Marka Łk Ewangelia Łukasza J Ewangelia Jana Dz Dzieje Apostolskie Rz List do Rzymian 1 Kor I list do Koryntian 2 Kor II list do Koryntian Gal List do Galatów Ef List do Efezjan Flp List do Filipian Kol List do Kolosan 1 Ts I list do Tesaloniczan 2Ts II list do Tesaloniczan 1 Tm I list do Tymoteusza 2 Tm -II list do Tymoteusza Tyt List do Tytusa Flm List do Filemona Hbr List do śydów Jk List Św. Jakuba 1 P I list Św. Piotra 2 P - II list Św. Piotra 1 J I list Św. Jana 2 J II list Św. Jana 3 J III list Św. Jana Jud List Św. Judy Apk Apokalipsa Św. Jana Uwagi: cytaty bez podania nazwy przekładu pochodzą z Biblii Tynieckiej lub warszawskiej; INNE SKRÓTY BT - Biblia Tyniecka - Pallotinum, Poznań 1965 BG - Biblia Gdańska - B. i Z. Tow. Biblijne, Warszawa BW - Biblia Warszawska B. i Z. Tow.Biblijne, Warszawa ROZDZIAŁ I 8

5 UWAGI OGÓLNE Potrzeba tych uwag. Dowód biblijny na stworzenie przez Boga. Charakter aktu stwórczego. Świat ducha i materii jako sfery stworzenia. Dni stworzenia. Prawa przrody - Początek W tomie pierwszym studium Pisma Świętego omawialiśmy istnienie Boga, Jego atrybuty bytu i charakteru oraz fałszywe poglądy o Bogu. W drugim tomie pragniemy studiować Boskie dzieła stworzenia. Zanim przstąpimy do szczegółów dzieł stworzenia Boskiego, pragniemy wysunąć kilka uwag ogólnych o dziełach stworzenia Boskiego, co będzie wstępem do szczegółów, które następnie podamy. Te uwagi ogólne zostały wywołane przewaŝnie tym, Ŝe istnieje wiele nieporozumień na temat dzieł stworzenia Boskiego. Nie wątpimy, Ŝe zwykłe zarzuty stawiane przez wielu naukowców temu, co uchodzi za pogląd chrześcijański na dzieła stworzenia Boskiego, zawdzięczać naleŝy temu, Ŝe ten rzekomo chrześcijański pogląd na dzieła stworzenia Boskiego nie jest ani chrześcijański ani biblijny, lecz jest poglądem wyznaniowym, w większości produktem wieków ciemnych i obcym Staremu Testamentowi, Nowemu Testamentowi i potwierdzonym wynikom badań naukowych. Utrzymujemy, Ŝe jakkolwiek duŝa róŝnica moŝe być między biblijnym poglądem na dzieła stworzenia Boskiego, a niektórymi teoriami, hipotezami, spekulacjami i domniemaniami niektórych prawdziwych i rzekomych naukowców, nie ma Ŝadnej niezgodności między stwierdzeniami Biblii na rozpatrywany tematy a potwierdzonymi wynikami naukowych odkryć. Zazębiają się one raczej z cudowną harmonią, czego nie moŝna powiedzieć o wyznaniowych poglądach na dzieła stworzenia Boskiego i potwierdzonych wynikach naukowych odkryć faktów. Ta właśnie niezgodność sprawiła, Ŝe wielu naukowców odrzuca Biblię jako autorytet w sprawie Boskich dzieł 9 stwórczych, w mylnym przypuszczeniu, Ŝe pogląd jej i pogląd wyznaniowy w tym przedmiocie są identyczne, podczas gdy prawie w kaŝdym punkcie co do faktów, są one niezgodne z sobą. Ten fakt powoduje potrzebę poczynienia pewnych uwag ogólnych dotyczących naszego przedmiotu, zanim przystąpimy do szczegółów, które późnj zostaną przytoczone. Lecz czy Biblia podaje myśl, Ŝe Bóg jest Stwórcą i Ŝe dzieła Jego stworzenia mają taką rozciągłość, jak świat duchowy i świat materialny? Postulujemy nie mniej niŝ odpowiedz twierdzącą na pytanie wyŝej postawione co do nauki Biblii w przedmiocie, który studiujemy i nasza pierwsza uwaga ogólna w tym przedmiocie udowodni, Ŝe taki jest na ten przedmiot pogląd Biblii. W tym, co dotyczy stworzenia wszechświata materialnego włącznie z tą ziemią i jej przynaleŝnościami, jest to uwidocznione w wielu wersetach. Najbardziej szczegółowym z nich jest ten, którym rozpoczyna się Księga Rodzaju.Podamy najpierw wykaz fragmentów dowodzących, Ŝe Bóg stworzył wszechświat - niebo i ziemię: Rdz 1:1; 2:1-4; Wj 20:11; 1Sm 2:8; 2 Krl 19:15; Ne 9:6; Ps 33:6,7; 89:12; 102:26; 103:22; 104:2,3,5,6; 121:2; 124:8; 136:5,9; 146:5,6; Prz 3:19; 8:26-29; 16:4; 26:10; Koh 11:5; Iz 37:16; 40:12:26,28; 42:5; 44:24; 45:12,18; 48:13. 51:13.16; Jr 10:12,16; 31:35; 32:17; 51:15; Jon 1:9; Za 12:1; Dz 4:24; 7:50; 14:15; Rz 1:20; 1 Kor 8:6; Ef 3:9; 2:10; 3:4; Ap 4:11; 10:6; 14:7. Następnie podamy fragmenty, w których nie ma wzmianki o ziemi jako stworzonej przez Boga, lecz które dowodzą, Ŝe Bóg stworzył niebo, gwiaździste niebo w górze: Rdz 1:14-19; 1 Krn 16:26; Job 9:8,9; 26:13; Pa 8:4; 19:2. Z kolei przedstawiamy trzeci wykaz fragmentów, w których nie ma wzmianki o niebie, jako stworzonym przez Boga, lecz które dowodzą, Ŝe Bóg stworzył i uporządkował ziemię: Rdz 1:2,9,10; Job 26:7; 38:4; Ps 24:1,2; 65:6; 78:69; 90:2; 95:4,5; 104:24; 119:90; Jr 27:5. Następnie prztaczamy czwarty wykaz fragmentów, które dowodzą, Ŝe Bóg stworzył człowieka: Rdz 1:26,27; 2:7; 5:1,2; 9:6; Wj 4:11; Lb 16:22; 10

6 27:16; Pwt 4:32; 32:6,15,18; Job 10:3,8,9,11,12; 31:15; 33:4; 34:19; Ps 86:9; 94:9; 95:6; 100:3; 139:13; 149:2; Prz 20:12; 22:2; Koh 11:5; Iz 17:7; 43:1,7,15; 44:2; 45:12,18; 51:13; 64:&; Jr 27:5; Mt 2:10; Dz 17:26,28; 1 Kor 12:18,24,25; 1 P 4:19. Następujące fragmenty pokazują, Ŝe On stworzył zwierzęta lądowe i morskie: Rdz 1:20-25; Job 12:7-9; Ps 8:6-8; Jr 27:5; 1 Tm 6:13. Tak samo Pismo Święte dowodzi, Ŝe Bóg stworzył rośliny: Rdz 1:11-13; 2:8,9; 1 Kor 15: A oto fragmenty pokazujące, Ŝe Bóg stworzył prawa natury i stosuje je w swoim działaniu stwórczym: Rdz 1:3-10; Job 28:23-26; 37:16,18; 38:8-10; Ps 8:3; 33:6-9; 104:30; 119:90,91; 148:5,6; Prz 8:26-29; 30:4; Iz 40:12; 45:7,18; Jr 5:22; 31:35; 51:15,16; Am 4: 13; 5:8; 9:6; Mt 6:26-30; Dz 17:25,26; 1 Kor 8:6; 2 Kor 4:6; Te siedem kierunków myśli o Bogu jako stworzycielu, po szczegółowym przeanalizowaniu, dałyby nam wspaniały wgląd w Niego w Jego stosunku do Jego dzieł stworzenia. Właściwe przestudiowanie powyŝszych wykazów fragmentów uszczęśliwi czyniącego to pewnymi nadzwyczaj pięknymi informacjami. Niektóre z tych wersetów zawierają opisy Jego dzie ła stwórczego, które są nadzwyczaj wzniosłe, inne z tych wersetów są bardzo piękne, a wszystkie one są cudownie proste jako wyraz faktów. Zobaczywszy w kategoriach ogólnych, Ŝe Bóg przedstawiony jest przez Pismo Święte jako Stwórca, dla porządku byłoby teraz właściwym wprowadzenie pewnych uwag co do znaczenia wyrazu "stworzenie". Słowo to w tym kontekście uŝywane jest w dwóch znaczeniach: 1/ jako proces czyli działanie i 2/ jako jakiś produkt albo jako produkt właśnie takiego procesu lub działania. Jako proces lub działanie, wyznania określiły go jako uczynienie wszystkich rzeczy z niczego. My uwaŝamy to określenie za błędne - jest ono na pewno przeciwne biblijnemu uŝyciu tego słowa w kaŝdym 11 przypadku uŝycia go tam, gdzie materiały do jego określenia są dane. My określamy stworzenie jako proces albo działanie jako uczynienie nowych rzeczy z substancji wcześniej istniejących. Obecnie przeprowadzimy studium tego słowa, tak jak jest ono uŝywane w Biblii, porównując ze sobą obie podane wyŝej definicje w świetle odnośnych fragmentów Biblii, a czyniąc to będziemy cytowali kaŝdy przypadek odnośnych słów hebrajskich i greckich określających ich znaczenie. Tym słowem hebrajskim uŝywanym jako czasownik jest bara, a czasownik słowa greckiego to "ktizo". Są miejsca, w których te słowa spotykane są w takich kontekstach, Ŝe nie dają one Ŝadnego światła, co do ich definicji. WskaŜemy je bez cytowania. Te, które rzucają takie światło, zacytujemy i zaklasyfikujemy z krótkimi komentarzami. UmoŜliwi to naszym czytelnikom zebranie całego materiału biblijnego dotyczącego definiowania tych słów dla ich własnych, pełnych studiów. Zanim jednak podejmiemy takie omówienie, zacytujemy i zbadamy fragment uŝywany przez wyznaniowców do próby udowodnienia swojej myśli. Fragment ten brzmi w A.V./starej wersji przekładu Biblii/ jak następuje: "przez wiarę rozumiemy, Ŝe światy zostały ukształtowane przez Słowo BoŜe tak, Ŝe rzeczy widzialne nie zostały utworzone z rzeczy widzialnych" /Hbr 11:3/. Oczywiście tłumaczenie tego fragmentu w A.V. jest "naciągnięte". Ci, którzy ją tak przetłumaczyli, wierzyli, Ŝe wszystkie rzeczy zostały stworzone z niczego i fragment ten odpowiednio "ukształtowali", tzn. włoŝyli weń swoją ideę; a nie wywiedli z niego jego prawdziwej idei i nie przełoŝyli jej na język angielski. PowyŜej podaliśmy źle przetłumaczone słowa z A.V. w tym wersecie i podkreśliliśmy je. Słowo przetłumaczone tu na "światy" nie jest słowem "kosmoi", greckim słowem "światy", lecz "aiones", greckim słowem oznaczającym "wieki". Słowo przetłumaczone jako "ukształtowane" lepiej byłoby przetłumaczyć jako "dostosowane". Formę przetłumaczoną jako "przez" lepiej byłoby tutaj przetłumaczyć na 12

7 "do". Dwa słowa, "to blepomenon" /liczba pojedyncza, nie mnoga/, lepiej byłoby przetłumaczyć jako "rzecz widziana lub postrzegana" albo "to, co jest widziane lub postrzegane". Omawiane złe tłumaczenie było potrzebne, aby wprowadzić do tego fragmentu błąd tłumacza, Ŝe wszystko zostało stworzone z niczego, jak to sugeruje A.V. A.R.V. /poprawione tłumaczenie Biblii/ pomaga trochę tej sprawie przez zamieszczenie na marginesie, naprzeciw słowa "światy", uwagi: "Greckie wieki ". Zmieniło ono takŝe w tekście liczbę mnogą słów "rzeczy, które są widziane, były" na liczbę pojedynczą "co jest widziane". ChociaŜ poprawia to ten fragment, to jednak A.R.V. nie wyjaśnia wersetu całkowicie, a to z powodu braku zmiany słów "ukształtowane przez" na "dostosowane do". Wtedy ostateczne brzmienie byłoby następujące: "tak, Ŝe rzecz widziana /lub postrzegana/ powstała z rzeczy niejasnych". Pprzekład Biblii Rotherhama, naszym zadaniem jeden z najlepszych, podaje Hbr 11:3 jak następuje: "przez wiarę rozumiemy, Ŝe wieki zostały połączone prz ez oświadczenie Boga w tym celu, Ŝeby nie z rzeczy jawnych powstało istnienie tego, co jest widziane". Następujące tłumaczenie z I.V. /wersji poprawionej/ z kilkoma komentarzami w nawiasach uwaŝamy za jeszcze lepsze: "przez wiarę rozumiemy, Ŝe wieki zostały dostosowane do Słowa /planu/ BoŜego tak, Ŝe rzecz widziana /w naszym wieku/ powstała z rzeczy niejawnych /w poprzednich wiekach/". Np. tajemnica Boga, Ŝe Chrystus nie jest jednostką, lecz składa się z wielu członków /Kol 1:26; 1 Kor 12:12-14; Gal 3:16,29/, nie była jasna w poprzednich wiekach, lecz jest jasna teraz, w Wieku Ewangelii; Ŝe Chrystus miał najpierw cierpieć, a potem dostąpić chwały, nie było jasne w wiekach przed nami, lecz jest jasne teraz, w Wieku Ewangelii; Ŝe ujarzmienie Izraela przez Faraona, ocalenie pierworodnych przez pokropienie krwią baranka i ocalenie całego narodu nad Morzem Czerwonym, nie 13 było jasne w wieku Ŝydowskim, jako oznaczające ujarzmienie ludzkości pod przekleństwem szatana, ocalenie kościoła pierworodnych, usprawiedliwionych przez krew Baranka BoŜego i ocalenie wiernych restytucjonistów podczas Małego Okresu w końcu Tysiąclecie, lecz są jasne jako takie teraz, w Wieku Ewangelii. Niezliczone inne przkłady myśli z Hbr 11:3 ujawnią się naszym umysłom. Dlatego Hbr 11:3 prz emilcza całkowicie stworzenie przez Boga wszystkich rzeczy z niczego, poniewaŝ w ogóle nie zajmuje się stworzeniem. Ten źle przetłumaczony werset jest jedynym fragmentem powoływanym przez wyznaniowcow uczących, Ŝe wszystkie rzeczy zostały stworzone z niczego. Teraz przedstawimy wszystkie przypadki występowania hebrajskiego słowa bara, w A.V. właściwie tłumaczonego jako "stworzyć". Jak wyŝej wykazano, niektóre z tych pozycji same z siebie nie rzucają światła na to, czy bara oznacza zrobić coś z niczego, czy teŝ nie. Dlatego są one nieokreślone co do omawianego problemu. Lecz inne spośród nich są jasno określone co do tego punktu i wszystkie pokazują, Ŝe "stworzyć" nie znaczy zrobić coś z niczego, lecz znaczy zrobić coś z poprzednio istniejących rzeczy. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe słowo bara znaczy przede wszystkim ociosać rzecz przgotowując się do zrobienia czegoś z niej lub z nią, jak to pokazują następujące fragmenty: Joz 17:15; Ez 21:19; 23:47. Następnie ma ono drugie znaczenie - stworzyć - wyprowadzone z faktu ociosania czegoś jako przygotowania do zrobienia czegoś z niego lub z nim. Jego pierwotne znaczenie przeczy poglądowi wyznaniowcow i potwierdza nasz pogląd jako prawidłowy.najpierw przedstawimy wykaz fragmentów, które są nieokreślone co do znaczenia bara: Rdz 1:1; 2:3,4; Ps 89:12; Iz 40:26; 42:5; 45:18; Ez 28:13,15. PoniewaŜ te ani w sobie, ani z siebie nie dają nam Ŝadnego naświetlenia znaczenia bara, pomijamy je bez dalszego omówienia. Obecnie zacytujemy i krótko objaśnimy wszystkie pozostałe przypadki uŝycia tego słowa, które na pewno udowod- 14

8 nią naszą myśl, Ŝe stworzyć znaczy uczynić coś nowego z poprzednio istniejących rzeczy. Niewątpliwie takie jest jego znaczenie w mowie potocznej, jeŝeli powołujemy się na twórczość człowieka, np. Edisona, Steinmetza itp. Powiedziano nam wyraźnie, Ŝe kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę /Rdz 2:27; 5:1,2; Pwt 4:32/, uczynił go z prochu ziemi i pierwiastka Ŝyciowego /Rdz 2:7/, a Ewę z jednego Ŝebra i nieco ciała Adama i z pierwiastka Ŝyciowego /Rdz 2:21-23/. Stąd w tych fragmentach bara znaczy uczynić coś nowego z poprzednio istniejących substancji, co zbija rozpatrywaną myśl wyznaniowcow. Powiedziane jest wyraźnie, Ŝe walenie /smoki/, ptactwo i kaŝde stworzenie wodne, zostały stworzone z wody i jej zawartości, połączonych naturalnie z pierwiastkiem Ŝyciowym. Stąd w Rdz 1:20-22 bara znaczy uczynić nowe rzeczy z poprzednio istniejących materiałów. Pośrednio, tzn. przez rozmnoŝenie z ojców i matek, stwarza Bóg ludzkość /Rdz 6:7; Ps 89:47; 102:18; 104:30; Koh 12:1; Iz 40:28; 43:1,7, 15; 45:12; 54:16; 65:17 /Jezus i Kościół są nowym niebem i Jeruzalem/; Ez 21:30 /Ammon/; Ml 2:10/. Lecz oni są uczynieni z pierwiastka Ŝycia dostarczonego przez ich ojców i z pierwiastków ziemi dostarczonych przez ich matki. Są oni zatem uczynieni - stworzeni - z poprzednb istniejących pierwiastków, a nie z niczego. Następnie powiedziano, Ŝe Bóg stwarza /bara/, gdy czyni uczciwość, dobre i złe warunki, zdarzenia itp. /Wj 34:10; Lb 16:30; Ps 51:10; Iz 4:5; 41:20; 45:7,8; 48:7; 57:19/. Lecz uczciwość tworzy się przez połączenie dobrych zasad z myślami, motywami, słowami i czynami. Dobre i złe warunki tworzy się przez połączenie dobrych i złych czynów i dobrych i złych okoliczności. Zdarzenia tworzą się z róŝnych jakości, myśli, słów i czynów udzielonych przez sprawców. Zatem te rzeczy, o których mówią cytowane teksty jako o stworzonych, nie są utworzone z niczego, lecz z rzeczy poprzednio istniejących. Nowa rzecz stworzona, bara /Jr 31:22/, 15 Chrystus otoczony Kościołem jako Królestwo BoŜe, na pewno nie zostanie utworzony z niczego, lecz z Chrystusa i Kościoła. JeŜeli powiedziano, Ŝe Bóg stwarza wiatr /Am 4:13/, to wiemy, Ŝe zwykle czyni On to przez połączenie powietrza i ciepła lub zimna. Zatem nie jest on tworzony z niczego, lecz z powietrza zwykle połączonego z ciepłem lub zimnem. JeŜeli powiedziano, Ŝe Bóg tworzy wodę /Ps 148:4,5/, to na pewno nie naleŝy rozumieć, Ŝe tworzy ją z niczego, lecz jak pokazuje doświadczenie, z połączenia dwóch gazów - tlenu i wodoru. I prostym rozumowaniem moŝemy wnioskować, Ŝe jeśli w tych samych wersetach jest mowa o tym, Ŝe stwarza On niebo, to przed tym samym uŝyciu słowa bara myśl nie jest taka, Ŝe niebo zostało stworzone z niczego, lecz z tych i innych gazów. JeŜeli o kimś powiadają, Ŝe tyje /1 Sm 2:29/, to nie naleŝy rozumieć, Ŝe stał się takim z niczego, lecz ze swej poprz edniej chudej osoby i tuczącego poŝywienia. Wszystkie te fragmenty dowodzą, Ŝe bara nie znaczy tworzyć coś z niczego, lecz z rzeczy poprz ednio istniejących. Stąd wnioskujemy, Ŝe skoro w Ŝadnym fragmencie nie uŝyto bara w znaczeniu tworzyć coś z niczego, to nie jest to jego znaczenie biblijne,oraz Ŝe zatem w tych fragmentach, które nie są określone, ma ono to samo znaczenie, jakie ma we fragmentach określonych, tzn. tworzyć nową rzecz z poprzednio istniejących substancji. A skoro praktycznie wszystkie fragmenty nieokreślone powiadają o stworzeniu przez Boga nieba i ziemi i skoro Ps 148:4,5 dowodzi, Ŝe uŝycie tam słowa bara dotyczy wody i ciał niebieskich i skoro wodę tworzy się przez odpowiednie połączenie pewnych gazów - tlenu i wodoru - właściwy jest wniosek, Ŝe bara wodę nie znaczy stworzyć z niczego, lecz z gazów, tak samo bara niebo znaczy utworzyć je z gazów. Zatem ziemia początkowo takŝe stworzona została z gazów. To zbija całkowicie pogląd wyznaniowy, Ŝe stworzyć znaczy utworzyć coś z niczego i dowodzi poglądu przedstawionego tutaj, Ŝe bara znaczy utworzyć coś nowego z substancji poprzednio istniejących. 16

9 Z powyŝszego dowodu wynika, Ŝe greckie słowo "ktizo", które znaczy"stworzyc", oznacza utworzenie nowej rzeczy z poprzednio istniejących rzeczy, jak to pokaŝemy na przykładach z Nowego Testamentu. Jest to prawdą nie tylko w świetle tego, co wyŝej juŝ zostało wykazane w tym przedmiocie, tj. w uŝyciu tego czasownika "ktizo" dla oznaczenia stworzenia Adama i Ewy, pozostałego rodu ludzkiego itp., gdzie w tłumaczeniu bara z hebrajskiego na grecki w Nowym Testamencie uŝyte jest "ktizo", lecz takŝe w przypadkach niezaleŝnego uŝycia "ktizo". I tak widzimy, Ŝe jest to słowo uŝyte w związku ze stworzeniem człowieka i zwierząt /1 Kor 11:9; 1 Tm 4:3/, o których wiemy, Ŝe nie zostały stworzone z niczego, lecz z pierwiastków ziemi zorganizowanych w ciała i z pierwiastka Ŝycia. Stworzenie człowieka i zwierząt, jak równieŝ innych rzeczy, jest wyraŝone słowem "ktizo" w następujących fragmentach: Mk 13:19; Rz 1:25; Ef 3:9; Kol 1:16; Ap 4:11; 10:6. Fakt, Ŝe w tych fragmentach wyraŝone jest stworzenie człowieka i zwierząt i dalszy fakt, Ŝe zostały one stworzone z poprzednio istniejących substancji, oznacza, Ŝe to samo uŝycie słowa "ktizo" w tych fragmentach dla wyraŝenia stworzenia człowieka i zwierząt oraz wszystkich pozostałych rzeczy dowodzi, Ŝe wszystkie te inne rzeczy zostały stworzone z rzeczy wcześniej istniejących. To samo znaczenie słowa "ktizo" jest widoczne w uŝyciu go w wierszach, które pouczają o nadawaniu istnienia Kościołowi, jako nowym stworzeniom/ef 2:10,15; 4:24; Kol 3:10/. Te nowe stworzenia uzyskują istnienie przez połączenie BoŜego Słowa i Ducha, wspólnie tworzących pierwiastek Ŝyciowy z jednej strony nowego serca i umysłu, a z drugiej zdolności umysłowych odnośnej osoby, przy czym to dzieło stworzenia zostanie zakończone, kiedy temu nowemu umysłowi i sercu w zmartwychwstaniu dane będzie ciało duchowe na miejsce zdolności umysłowych, jak teŝ inne organy /J:3:5,8; Jk 1: 18; 1 P 1:23; Rz 8:10/. Zatem nowe stworzenia powołane 17 zostaną do istnienia nie z niczego lecz z wcześniej istniejących rzeczy, który to fakt dowodzi, Ŝe "ktizo" w tych fragmentach nie oznacza utworzyć coś z niczego, lecz utworzenie nowej rzeczy z rzeczy wcześniej istniejących. W tym paragrafie, w celu udzielenia pomocy naszemu czytelnikowi, prztoczyliśmy kaŝdy przypadek uŝycia słowa "ktizo" w Nowym Testamencie. Obecnie przytoczymy kilka fragmentów, w których spotyka się dwa rzeczowniki pochodzące od słowa "ktizo", mianowicie ktisis i ktisma, rzucające dalsze światło jako dowód naszej myśli w omawianej sprawie. W Nowym Testamencie ktisis i ktisma zawsze są synonimami, oznaczając rzecz stworzoną, chociaŝ w klasycznej grece, aczkolwiek często są synonimami, to jednak często róŝnią się w następujący sposób: "ktisis" oznacza akt stwórczy, podczas gdy "ktisma" oznacza produkt aktu stwórczego. To rozróŝnienie jednak nie jest spotykane w Nowym Testamencie, gdzie obydwa słowa oznaczają produkt aktu stwórczego. Oto wszystkie przypadki uŝycia "ktisma" w Nowym Testamencie^ 1 Tm 4:4; Jk 1:18; Ap 5:13; 8:9, w których to przypadkach rozumiane są rzeczy stworzone z poprzednio istniejących substancji. Wszystkie przypadki uŝycia "ktisis" w Nowym Testamencie są następujące: Mk 10:6; 13:19; 16:15; Rz 1:20,25; 8:19-22,39; 2 Kor 5:17; Gal 6:15; Kol 1:15, 23; Hbr 4:13; 9:1; /budynek/, 1 P 2:13; 2 P 3:4; Ap 3:14. W kaŝdym z przytoczonych fragmentów rzecz, o której mówi się, Ŝe została stworzona, jest rzeczą utworzoną z rzeczy wcześniej istniejących. Zatem z Nowego Testamentu wynika, Ŝe stworzyć nie znaczy utworzyć coś z niczego, lecz utworzyć coś nowego z poprz ednio istniejących substancji. Nasze studium dowodzi zatem, Ŝe ani Stary Testament ani Nowy Testament nie uŝywa słowa "stworzyć" w znaczeniu "utworzyć coś z niczego", lecz obie części Biblii uczą, Ŝe "stworzyć" znaczy " uczynić nową rzecz z poprzednio istniejącej rzeczy". Stąd myśl wyznaniowa co do tego przedmiotu, jaka powstała w wiekach ciem- 18

10 nych, ma udział w ciemności /błędzie/ będącej cechą charakterystyczną tamtych wieków. Jest ona niebiblijna, nierozumna i nierzeczywista, podczas gdy idea, Ŝe stworzenie znaczy uczynienie nowej rzeczy z poprzednio istniejącej substancji jest biblijna, rozumna irzeczywista i dlatego wiarygodna. Stworzenie działało, o ile wiemy, w dwu sferach bytu. Jedną z nich jest sfera ducha, druga jest sferą materii. W sferze ducha, stworzenie jako akt utworzyło świat duchowy, zamieszkały przez istoty duchowe, do których istnienia jako pierwiastków pochodzenia, podkładu, utrzymania i zamieszkania, materia nie jest ani potrzebna, ani uŝywana. W sferze materii stworzenie jako akt wytworzyło świat materialny oŝywiony i nieoŝywiony, do którego istnienia, jako pierwiastka pochodzenia, podkładu, utrzymania i zamieszkania, mieszanina pewnej formy ducha i materii jest i potrzebna i uŝywana. Człowiek jest najwyŝszym produktem dotychczas powołanym do istnienia w świecie materialnym. śe świat materialny istnieje, kaŝdy ma pewność przez swoje pięć zmysłów, rozum, doświadczenie i świadectwo. śe istnieje świat duchowy, jest oczywiste ze świadectwa Biblii i męŝów biblijnych, którzy mieli łączność z istotami duchowymi i dali temu świadectwo. Ich cechy umysłowe, moralne i religijne były tego rodzaju, Ŝe świadectwo ich jest niezaprzeczalne. Dalej jest to dowiedzione przez doświadczenie wszystkich wiernych Bogu dzieci, w których miały one tak osobliwe odpowiedzi na modlitwę oraz opatrznościową pomoc, skierowanie, pohamowanie i zachęcenie, które nie mogą być wyjaśnione na Ŝadnej innej zasadzie jak tylko istnienia i działania dobrych duchów. Z drugiej strony miały one doświadczenia od złych duchów, np. nagłe i prawie przytłaczające złe myśli i sugestie wlewane do ich umysłu z zewnątrz, przez niewidzialnego sprawcę, na tematy obce ich charakterom, sposobom i zwyczajom myślenia, odczuwania i wszelkim myślom wchodzącym przedtem do ich umysłów, nie podda- 19 wanym przez ich otoczenie, asocjacje, dawne doświadczenia i wspomnienia. Takie rzeczy kaŝą przypuszczać istnienie złych duchów. Ponadto, w spirytyzmie i okultyzmie bezpośredni kontakt, stwierdzony przez najstaranniejsze i najściślejsze badania, miały media i inni okultyści, co dowodzi istnienia świata duchów. Chętnie dopuszczamy, Ŝe nie mniej niŝ 95% rzekomych zjawisk spirytystycznych i okultystycznych to wynik sprytu rąk i oszustwa ze strony mediów itp., lecz istnieje 5% takich zjawisk, które poddane zostały ścisłemu badaniu przez takich badaczy i naukowców jak Sir Oliver Lodge, prof. Lombardo, prof. Hyslop itd. i wyszły z tych badań bezsprzecznie jako fakty zjawisk spirytystycznych. Nadludzka dobroć prawdziwych świętych, tak samo jak wiele dobrze znanych nieludzkich złośliwości niektórych ludzi, dowodzą istnienia świata duchowego, zamieszkałego przez dobre i złe duchy. Wszystkie te fakty dowodzą realności świata duchowego. Wobec istnienia tak świata duchowego jak i materialnego, traktat o dziele Boskiego stworzenia powinien omówić obydwa te światy. Stosownie do tego mamy zamiar w niniejszym artykule omówić z pomocą BoŜą obie te strefy istnienia. Fakt ten sprawia, iŝ korzystnym będzie spojrzeć bliŝej na nasz przedmiot ze stanowiska substancji, z których świat duchowy i materialny zostały stworzone. Najpierw omówimy krótko substancje duchowe, spomiędzy których prz najmniej niektóre stworzone istoty duchowe zostały stworzone. Ile jest substancji duchowych, tego nie wiemy, tak samo jak przyznać się musimy do niewiedzy o tym, co stanowi świat duchów i jego warunki Ŝycia. Znane są nam jednak niektóre substancje duchowe jak np. ogień, ciepło, elektryczność - na swoim biegunie dodatnim, lecz nie ujemnym /jak to widać z jej jednostki, elektronu/, promienie magnetyczne, eter, radio, światło i pierwiastek Ŝyciowy. Naprzykład najniŝszy rząd istot duchowych /zwany aniołami w wąskim znaczeniu tego słowa/ jako róŝniący się od cherubinów, serafinów, księstw, 20

11 władz, mocarstw, tronów i zarządów /Ef 1:21/ wspominany jest w Biblii, jako posiadający ciała z ognia /Hbr 1:7/. MoŜe pozostałe sześć rzędów wyŝej wymienionych duchów ma ciała z innych substancji niŝ ogień. Prawdopodobnie Logos /nasz Pan przed staniem się człowiekiem/ miał ciało z innych wyŝszego rzędu substancji duchowych, aniŝeli ciała któregokolwiek z wyŝej wymienionych rzędów duchów stworzonych. Stwórca sam będąc duchem, musi mieć ciało z substancji duchowej. śe nie jest On po prostu wielkim duchem bez ciała, lecz ma jedno i drugie, tego Pismo Święte jasno dowodzi, kiedy twierdzi, Ŝe ma On postać /J 5:37/, Ŝe duch zmartwychwstały, Jezus, jest Jego odobieństwem/1 Kor 15:15; 2 Kor 3:17; 1 P 3:18; Kol 1:15; Hbr 1:3-5/, Ŝe święci będą mieli Jemu podobne ciała duchowe /1 Kor 15:40-49; 51-54; 1 J 3-2; 2 P 1-4/ i Ŝe święci będą widzieli Jego oblicze /Ap 22:4/, co nie mogłoby mieć miejsca przy duchu bezcielesnym, nie mającym oblicza. Poza tym oblicze suponuje ciało. Pamiętna scena z Wj 33:18-23 jasno dowodzi, Ŝe Bóg ma ciało. Pismo święte przypisując Bogu nieśmiertelność zdaje się suponować, Ŝe ciało Jego składa się z pierwiastka Ŝyciowego. To zdaje się być myślą J 5:26 "Jako Ojciec ma Ŝycie w Sobie". Bez wątpienia wyraz ten uczy, Ŝe Bóg ma nieśmiertelność. Lecz dlaczego ma On nieśmiertelność? Miejsce to suponuje, iŝ to dlatego, Ŝe ma On Ŝycie w sobie, tzn. Jego istotą jest nieśmiertelność. Lecz dusza Boga jest /Hbr 10:38/ Jego istotą. A Jego dusza, podobnie kaŝdej innej duszy, składa się z dwóch części: pierwiastka Ŝycia i ciała. Dlatego Jego ciało zdaje się być takŝe pierwiastkiem Ŝycia. To zatem zdaje się być myślą wyraŝenia "Jako Ojciec ma Ŝycie w Sobie". Jeśli ciało Boga składa się z pierwiastka Ŝycia, to widzimy, dlaczego musi On być nieśmiertelny,- przeciwny śmierci; bo śmierć jest oddzieleniem pierwiastka Ŝyciowego od ciała. Jeśli więc ciało Boga składa się z pierwiastka Ŝycia, to z tego wynika, Ŝe nie moŝe być oddzielenia między pierwiastkiem 21 Ŝycia a ciałem, poniewaŝ ono jest takŝe pierwiastkiem Ŝycia. Jezus w swoim zmartwychwstaniu takŝe osiągnął nieśmiertelność - Ŝycie w sobie /J 5:23/. Jest to takŝe przywilejem świętych w ich zmartwychwstaniu /1 Kor 15:53,54, 45-49; 2 P 1,4; 1 J 3:2/. Stąd najwyŝszy rząd w świecie duchowym, Bóg, Jezus i Jego Oblubienica - ci o naturze Boskiej - mając nieśmiertelność, zdają się posiadać ciała z pierwiastka Ŝyciowego. śe Ŝadne inne duchy nie mają takich ciał i dlatego nie są nieśmiertelne, dowodzi fakt, Ŝe Lucyfer, obecnie szatan, cherub /Ez 28:14,16/ i w ten sposób członek najwyŝszego z pozostałych rzędów duchowych, zostanie zniszczony /Iz 21:1; 14:15; Hbr 2:14/. Trzeba jednak pamiętać: Bóg nie jest stworzeniem. On nie został stworzony. On był zawsze i tak być musi, poniewaŝ jest On Stworzycielem wszystkich stworzeń. Pozostawiając stworzenie świata duchów do późniejszego omówienia, pragniemy dać kilka uwag ogólnych odnośnie do świata materialnego. Wiemy, iŝ jest dowiedzionym w chemii faktem, Ŝe woda tworzy się przez połączenie dwu części wodoru i jednej części tlenu według objętości, albo z dwu części wodoru i szesnastu części tlenu według cięŝaru. Dlatego woda w chemii ma symbol H20. Zatem kiedy Bóg stworzył wodę /Ps 148:4,5/ uczynił to przez połączenie tych dwóch gazów w wyŝej wskazanej proporcji. Lecz czasownik bara, który rządzi zaimkiem odnoszącym się do słowa "woda" w Ps 148:4,5, jako swoim dopełnieniem, rządzi takŝe zaimkiem odnoszącym się do słowa "niebiosa" w tym miejscu, bo jeden i ten sam zaimek odnosi się do obydwu rzeczy w tych wersetach. To zawiera myśl, Ŝe nie tylko woda nie została stworzona z niczego, lecz takŝe Ŝe niebo, o którym tam mowa, nie zostało stworzone z niczego. Ponadto fakt, Ŝe woda i niebiosa omawiane są w tym samym kontekście i oznaczone przez ten sam zaimek jako stworzone i fakt, Ŝe woda została stworzona z dwóch gazów, jasno dowodzą słuszności przyjętej przez nas od naukowców myśli, Ŝe niebo i ziemia zostały 22

12 utworzone z gazów przez proces kondensacji /zagęszczania/ - wywód oparty na doświadczeniach chemicznych, w których rozłoŝono pierwiastki chemiczne części spadłych meteorów na duŝą ilość róŝnych gazów i które sprowadziły róŝne spośród 92 pierwiastków chemicznych ziemi do róŝnych gazów. Zatem Ps 148:4,5 i inne fragmenty Pisma są w zgodzie z doświadczeniami naukowymi dowodzącymi, Ŝe pierwiastki, z których się składa ziemia i pierwiastki ciał niebieskich, które poddane zostały takim doświadczeniom, mogą być prz ez analizę chemiczną sprowadzone do gazów. Dlatego wierzymy, Ŝe naukowcy mają rację ucząc, Ŝe świat materii został utworzony z gazów bardzo szeroko rozprowadzonych i bardzo wielu rodzajów. Zgodnie z tą myślą rozumiemy, Ŝe przed początkiem wspomnianym w Rdz 1:1, tj. zanim Bóg zaczął tworzyć niebo i ziemię, przestrzeń była wypełniona gazami wielu rodzajów i Ŝe z nich przez proces stwórczy przy uŝyciu praw rządzących przyrodą i reakcji gazów z biegiem czasu powołał On do istnienia niebo i ziemię. Z tego widzimy, Ŝe świat materii nie został stworzony z niczego, lecz z gazów. MoŜna by zapytać jak i kiedy zostały stworzone te gazy. Odpowiadamy: ani Biblia, ani nauka nie wyświetla nam tej rzeczy. Gazy te mogły istnieć zawsze lub mogły powstać z czegoś, co istniało przedtem. Tego nie wiemy. To jest sprawa nieobjawiona i jako taką moŝemy ją bez dalszych spekulacji pozostawić w rękach Pana, zadowalając się moŝliwie jak najgłębszym studiowaniem rzeczy, które podobało się Mu nam objawić/pwt 29:29/. O ile wiemy, nie ma połączenia substancji materialnej z duchową w świecie duchów, lecz istnieje takowe w świecie materii. MoŜe byłoby tu na miejscu podanie definicji ducha i materii. Sądzimy, Ŝe następująca będzie wystarczająca w kaŝdym przypadku: duch jest substancją nie psującą się, materia jest substancją psującą się. Błędem jest tłumaczenie ducha jako substancji niewaŝkiej i nie poddającej się zmys- 23 łom, a materii jako substancji waŝkiej, poddającej się zmysłom, albowiem ciepło, ogień, dodatnia elektryczność biegunowa itp. są poddane zmysłom i mogą być mierzone. W świecie materialnym są one często połączone. Elektryczność przenika wszystko i jest zawarta w kaŝdym materiale. Pierwiastek Ŝyciowy przenika naszą atmosferę, a szczególnie jej tlen i ma się rozumieć przenika wszelkie istnienie zwierzęce i roślinne. Eter przenika powietrze i przestrzeń poza powietrzem. Ciepło i ogień pozostają nieczynne, lecz potencjalnie aktywne we wszystkich węglanach. Radio przenika powietrze i urządzenia nadawcze i odbiorcze. Magnetyzm przenika wiele rzeczy, szczególnie powietrze i metale. Istotnie, nie moŝe być Ŝycia zwierzęcego ani roślinnego bez tego połączenia substancji duchowych z organizmami materialnymi. Nawet w przyrodzie nieorganicznej, jak pokazano w niektórych wyŝej podanych przykładach, istnieje to przenikanie fizycznego przez duchowe. Podczas gdy to jest prawdą, wiemy z wyjaśnień Pisma Świętego, Ŝe duchy nie mają w sobie nic materialnego /J 4:23,24; Łk 24:39; 1 Kor 15:40, 44,49,51-54/. Zatem o ile świat materialny jest przeniknięty duchem, to świat duchów jest zupełnie wolny od materii, jako części składowej. W poprzednim omówieniu naszego tematu pozwoliliśmy sobie na kilka uwag odnośnie do niego. Lecz wypowiedzieliśmy tylko część myśli, które naleŝą do takich uwag ogólnych i pragniemy doprowadzić nasze uwagi do konkluzji. Do takich uwag naleŝy zwięzłe omówienie praw natury w ich stosunku do dzieła stwórczego Boga i to jest odpowiednie miejsce do ich omówienia. przeciętny zwolennik wyznań patrzy na dzieło stworzenia Boskiego jako polegające na Jego wypowiedzeniu rozkazu słyszalnym głosem, który powołał materię do istnienia z niczego, a potem rozrzuceniu Jego wszechpotęŝnymi rękami stworzonych w ten sposób materiałów wszechświata tak, Ŝe w ciągu 24-godzinnego dnia powstało z nich niebo z bilionów słońc i dziesiątków bilionów 24

13 planet, a potem w ciągu reszty tego 24-godzinnego dnia pierwszego i w ciągu następnych 5 dni 24-godzinnych Bóg dokończył Swego dzieła stworzenia pozostawiając wszechświat jako kompletne dzieło w dokładnie 6 24-godzinnych dni po rozpoczęciu dzieła. To jest wierzeniem wszystkich, którzy naleŝą do wyznań i zaiste dowodzi łatwowierności i głupoty w takim stopniu, Ŝe prawdziwie studiujący Biblię stają zakłopotani wobec takich oznak stanu umysłowego odpowiedniego dla przedszkolaków. Taki pogląd, jak to częściowo zostało juŝ pokazane, a do końca zostanie pokazane obecnie, jest przeciwny Pismu świętemu, nierozumny i nie pokrywa się z faktami. Temu poglądowi naleŝy w duŝej mierze zawdzięczać, Ŝe niektóre z najbardziej światłych umysłów ludzkich odwróciły się od wiary w Biblię. Takie oświecone umysły, znikąd nie wspomagane, zostały przez wyznaniowców doprowadzone do wiary, Ŝe ich wyŝej podany pogląd na stworzenie, jest biblijny i w wyniku tego takie światłe umysły, lepiej poinformowane przez drugą księgę objawienia - naturę,- wraz z poglądem wyznaniowym odrzuciły biblijny opis stworzenia jako rzekomo identyczny z poglądem wyznaniowcow. Bez wątpienia jest to jeden z wyników, które szatan, wysuwając pogląd wyznaniowcow na stworzenie, miał zamiar zrealizować przed czasem rozwoju naukowego wyjaśnienia omawianego przedmiotu. Kto moŝe skutecznie zaprzeczyć, Ŝe szatan zebrał bogaty plon z niewiernych przez swoje pilne sianie takich nasion łatwowierności poprzez wyznaniowcow? UŜywając przyjaciół Biblii do takiego siewu znowu spowodował on, Ŝe prawda została zraniona w domu swoich przyjaciół. Na szczęście Biblia sama zawiera w sobie środki na odrzucenie tego wyŝej opisanego łatwowiernego wyznaniowego poglądu na stworzenie, uwaŝanego przez wyznaniowcow za szczytowe osiągnięcia wiary biblijnej, czystej i nieskaŝonej. Do odrzucenia tego błędu zwrócimy teraz naszą 25 uwagę, najpierw biorąc pod rozwagę, dziecinną, bezsensowną teorię o sześciu dniach stworzenia, będących dniami po 24 godziny kaŝdy. Nawet powierzchowny czytelnik Biblii przzna, Ŝe słowo "dzień" często jest w niej uŝywane w odniesieniu do okresów innych niŝ 24 godziny, np. w jaki sposób mogły w ogóle być dni o 24 godzinach, zanim słońce i księŝyc stały się sprawcami dnia i nocy, co nastąpiło w czwartym dniu stworzenia /Rdz 1:15-19/? Dalej, czy Biblia nie nazywa takŝe jasnej części okresu 24-godzinnego dniem, w odróŝnieniu od ciemnej części takiego okresu zwanego nocą, jak dowodzi Rdz 1:15-19? śe Biblia uŝywa słowa "dzień" nie tylko dla określenia czasu krótszego niŝ 24 godziny, lecz takŝe dla określenia okresów dłuŝszych od 24 godzin, widoczne jest w wielu miejscach. W Rdz 2:4 cały okres stworzenia nazwany jest dniem, co na pewno dowodzi, Ŝe słowo to oznacza więcej aniŝeli okres 24-godzinny. W Jr 31:31 całe 40 lat, podczas których Bóg wyzwolił Izrael z niewoli egipskiej i nie tylko zaczął, lecz takŝe zakończył zawarcie z nim przymierza, nazwany jest jednym dniem. Bóg nazywa wprost te 40 lat, kiedy Izrael sprzeciwiał Mu się w puszczy, dniem /Ps 95:7-11/. Są to dwa miejsca, w których okres 40 lat jest nazwany dniem. Dalej, 80 lat / / czasu gniewu zwane są "dniem pomsty" w Iz 61:2. PowyŜsze cztery fragmenty dowodzą wprost, Ŝe słowo "dzień" jest w Biblii czasem uŝywane na określenie czasu o wiele dłuŝszego niŝ 24 godziny. Dalej, tak samo jak my w nowoczesnym angielskim uŝywamy takich wyraŝeń jak dzień /doba/ Aleksandra, Cezara, Karola Wielkiego, Lutra, Cromwella, Waszyngtona, Napoleona, Lincolna, Roosevelta itd. w znaczeniu nie 24-godzinnych okresów, lecz lat, w których ci męŝowie mieli wpływ na sprawy ludzkie. Podobnie mówi Biblia o latach określanych jako dni Adama /Rdz 5:4,5/, dni Enocha /Rdz 5:23/, dni ośmiu innych, wspomnianych w Rdz 5 i o dniach Noego /Rdz 9:29/. Są to dalsze przykłady uŝycia przez Biblię wyra- 26

14 zu "dzień" na określenie czasokresów dłuŝszych niŝ 24 godziny, tj. naszych zwyczajnych dni. Biblia często uŝywa wyrazu "dzień" w znaczeniu wieku. Np. wiek Ewangelii, który trwa juŝ ponad 1900 lat, nazwany jest w Kor 6:2 dniem zbawienia Kościoła. Ten sam wiek nazwany jest w Hbr 1:1,2 ostatnim z dni drugiej dyspensacji, podczas gdy wiek patriarchów /659 lat/ i wiek Ŝydowski /1845 lat/ stanowią pozostałe dwa dni drugiej dyspensacji, czyli świata, sięgającej od potopu aŝ do czasu, kiedy w czasie drugiego przyjścia Chrystusa zostanie ustanowione Królestwo BoŜe. Wiek Ewangelii - ponad 1900 lat - jest tym dniem dzisiejszym, w czasie którego Hbr 3:13, chrześcijanie mają przestrzegać codziennie jeden drugiego przed odstępstwem od wiary. Zatem wieki - wiek Ewangelii - ponad 1900 lat,- a takŝe wiek patriarchów lat - i wiek Ŝydowski lat - są w tych miejscach nazywane dniami. Dalej, porównanie Iz 65:2 i Rz 10:21 dowodzi, Ŝe dzień tam wspomniany jest całym wiekiem Ŝydowskim /1845 lat/, w czasie którego Bóg podawał Izraelowi Swoją zbawczą, pouczającą, poprawiającą i karzącą rękę, podczas gdy Izrael przez cały ten okres okazał się narodem nieposłusznym i opornym. Dosłownie setki razy wyraz "dzień" w takich zwrotach jak "ten dzień", "dzień Pana", "dzień Jahwe", "dzień Chrystusa", "Jego dzień", "mój dzień", "dzień sądu" jest uŝywany do określenia Tysiąclecie, okresu 1000 lat. /2 P 3:8; Ap 204-6/. 2 P 3:7; Iz 11:10; 25:9 i Dz 17:31 to kilka przykładów takiego uŝycia słowa "dzień" /doba/ dla oznaczenia tego tysiącletniego okresu panowania Chrystusa na ziemi. Pewnie, Ŝe te i liczne inne uŝycia słowa "doba" na określenie okresów: jednego roku, 40 lat, 80 lat, 659 lat, 1845 lat, ponad 1900 lat i 1000 lat powinny powstrzymać szał naszych nowoczesnych wyznaniowców, obstających przy tym, Ŝe dni stworzenia były dniami 24-godzinnymi, poniewaŝ dla sześciu okresów stworzenia uŝyte zostało słowo "dzień". Niewątpliwie pierw- 27 szy fakt, Ŝe Biblia uŝywa m.in. słowa "dzień" dla określenia wieków, drugi fakt, Ŝe 24-godzinne dnie są bezsensowne, jeśli je zastosować do sześciu dni stworzenia w Rdz 1, trzeci fakt, Ŝe nie było 24-godzinnych dni w trzech okresach, zanim słońce, księŝyc i gwiazdy stały się światłem dla ziemi i czwarty fakt, Ŝe potrzebne byłyby wieki na wykonanie dzieła tych sześciu dni stworzenia, powinny nas powstrzymać nie tylko od rozpatrywania dni stworzenia jako okresów 24- godzinnych, lecz powinny skłaniać nas do rozpatrywania ich jako okresów bardzo długich. W końcu przedstawimy dowód biblijny na to, Ŝe siódmy dzień /Rdz 2: 3,4; Wj 20:9-11/ wspomniany w bezpośrednim związku z sześcioma dniami stworzenia jest okresem 7000 lat, co dowodzi, Ŝe pozostałe sześć dni mają tę samą długość - wymienienie ich wraz z nim, jako tworzącym 7 dni dowodzi faktu, Ŝe kaŝdy z nich jest równieŝ okresem 7000 lat. JeŜeli tak się ma sprawa, to było dostatecznie duŝo czasu na wykonanie całego dzieła przypisywanego przez Biblię sześciu dniom stworzenia, następującym po stworzeniu nieba i ziemi "na początku"/rdz 1:1/ który to "początek" wyprzedzał te sześć dni twórczego porządkowania spraw na juŝ stworzonej kuli, zwanej ziemią. Oto nasz dowód, Ŝe siódmy dzień - dzień odpoczynku Jahwe - jest okresem 7000 tysięcy lat. Odpoczynek ten rozpoczął się zaraz po stworzeniu Ewy /Rdz 1:26-2:3/. Święty Paweł powiada nam /Hbr 3:7-19; 4:3-5/, Ŝe Bóg odpoczywa od czasu stworzenia, Ŝe proponował On Izraelitom w czasie ich 40-letniej wędrówki przez pustynię wzięcie udziału w Jego odpoczynku i Ŝe oni odmówili. Dalej w Hbr 4:10,11 św. Paweł wykazuje, Ŝe w czasie trwania wieku Ewangelii Bóg w dalszym ciągu odpoczywa od czasu stworzenia i proponuje nam wzięcie udziału w odpoczynku razem z Nim. Będzie to oczywiste, jeŝeli pamiętać będziemy, Ŝe podczas tego wieku, dopóki ostatni z wiernych nie opuści ziemi, propozycja wiersza 11 jest czyniona ludowi BoŜemu wieku Ewangelii, aby wziął udział w wypoczynku Boga. 28

15 Zatem Bóg odpoczywa od czasu stworzenia, co obecnie wynosi ponad 6060 lat. Następnie ta reszta, która jeszcze pozostaje dla ludu BoŜego, będzie trwała przez Tysiąclecie, na którego początku, jako dniu świtania, znajdujemy się od roku 1874, kiedy to skończyło się pierwsze 6000 lat wypoczynku BoŜego. Zatem Jego dzień wypoczynku skończy się na początku zmierzchu dnia Tysiącletniego, w 2874 r., co dowodzi, Ŝe dzień wypoczynku Boga nie jest dniem 24- godzinnym, lecz 7000-letnim. Stąd pozostałe 6 dni wielkiego tygodnia Boga musiały być dniami lub wiekami po 7000 lat kaŝdy. Fakt ten obala zatem kompletnie wyznaniową teorię, Ŝe 6 dni stworzenia to dni po 24 godziny kaŝdy. Dowodzi to, iŝ dni te są wiekami odpowiednio długimi na wykonanie przy Boskiej bezpośredniej kontroli praw przyrody przez Niego stworzonych, dzieła harmonijnego i rozumnego, jakim jest wytworzenie porządku z chaosu, w którym ziemia, na początku wspomnianym w Rdz 1:1, pozostawała w czasie dzieła stworzenia. Fakty te odejmują sceptycznym naukowcom obiekcje, które mają oni wobec biblijnego opisu okresów stworzenia, przypuszczalnie takich okresów, jakie wyobraŝają sobie wyznaniowcy, a które to obiekcje przez błędne identyfikowanie teorii wyznaniowców z nauką Biblii o stworzeniu, wysuwają oni przeciwko słomianemu tworowi sfabrykowanemu przez wyznaniowców. Jesteśmy przekonani, Ŝe większość sceptycznych uczonych porzuciłaby swój sceptycyzm, gdyby zrozumiała prawdziwą naukę Biblii o stworzeniu. Widzimy więc, jak wyznaniowcy przez swoje błędne tłumaczenie długości dni stworzenia posiali nasienie błędu i spowodowali urodzaj niewiernych, którzy nie powstaliby jako tacy, gdyby nasienie prawdy o tych i innych fazach stworzenia BoŜego było właściwie zasiane. Prawda zatem znowu została zraniona w domu swoich przyjaciół. Takiej poglądowej lekcji uczy ten fakt na temat nie-nauczania błędu 29 z Ŝadnej części Słowa BoŜego i co do potrzeby nauczania prawdy i tylko prawdy o Słowie BoŜym. Uczy nas on takŝe, Ŝe Biblia dobrze interpretowana jest rozumna i zgodna zfaktami. Przedstawimy jeszcze jeden zarzut przeciwko poglądowi wyznaniowcow, Ŝe stworzenie zostało zakończone w ciągu sześciu 24-godzinnych dni. Nie pozostawia on miejsca na działanie praw przyrody i dlatego jest fałszywy. Biblia nigdzie nie uczy, Ŝe Bóg gwałci prawa, które sam ustanowił, aby działały w całej naturze poprzez uczynioną przez Niego organizację materii. przeciwnie, Bóg jest Bogiem porządku i przeciwnikiem zamieszania /1 Kor 14:33,40/. Nie będzie On pogardzał, gwałcił lub zgadzał się na pogardzanie czy gwałcenie praw, które ustanowił by rządziły przyrodą, tak samo jak nie będzie pogardzał, gwałcił i zgadzał się na pogardzanie i gwałcenie praw umysłowych, moralnych i religijnych, które ustanowił, by rządziły naszymi władzami umysłowymi, moralnymi i religijnymi oraz ich działaniami. Porządek, będąc częścią sprawiedliwości, jest jednym z zasadniczych filarów tronu BoŜego i dlatego jest pierwszym prawem nieba. Apologeci chrześcijańscy, którzy w swej gorliwości w obronie swoich koncepcji cudów przeciw atakom niewiernych określali je jako pogwałcenie praw przyrody, błądzili nie tylko dając taką definicję, lecz dostarczyli broni swoim wrogom, której ci potęŝnie uŝyli do odparowania uderzeń mieczów takich przeciwników, jakimi byli apologeci chrześcijańscy. Cuda nie są pogwałceniem praw przyrody. Są one objawami jakiegoś lub jakichś wyŝszych praw przyrody, nie zauwaŝonych przez obserwatora, dających wyniki, których niŝsze prawa przyrody nie dają lub dają w inny sposób lub w dłuŝszym czasie. Często jesteśmy świadkami neutralizowania pewnych praw przyrody przez inne prawa przyrody, dające inne wyniki, a-niŝeli te, które dałyby prawa przyrody zneutralizowane lub które dałyby one w inny sposób i w dłuŝszym czasie. przytoczmy przykłady: zwykle zimno za- 30

16 mraŝa wodę na lód, a ciepło topi lód na wodę, lecz sztuczny lód, którego zwykle uŝywamy, jest przez zastosowanie innych praw przyrody wyrabiany przez ciepło. Pamiętamy, jak prof. Tindall, wielki fizyk, zadziwił słuchaczy jednego ze swych odczytów, wyrabiając lód na Ŝelazie rozgrzanym do czerwoności, przez zastosowanie pewnych znanych mu praw natury. Zwykle zimno zagęszcza materię, a gorąco ją rozszerza. Jednak prawa przyrody, na których oparty jest skład wody powodują, Ŝe woda rozszerza się w obecności zimna, który to fakt dobroczynnie zapobiega wymarciu ryb w naszych rzekach, nie dopuszczając, by rzeki zamarzały od powierzchni do dna. Metale zwykle rozszerzają się pod działaniem ciepła. Nie tak jednak antymon, który kurczy się od ciepła. Fakt ten wykorzystywany jest w jego stopach z ołowiem do wyrobu czcionek, które pod wpływem ciepła nie rozszerzają się i w wyniku otrzymujemy nie rozszerzające się czcionki, dające równy i gładki druk. Cuda nowoczesnej wiedzy, których dokonali uczeni przez inteligentne i celowe zastosowanie koordynacji, superordynacji i subordy-nacji róŝnych praw przyrody, odebrały wiatr dmący w Ŝagle takich apologetów i ich przeciwników w sprawie cudów. Apologeci chrześcijańscy nie muszą juŝ przybierać apologetycznej postawy wobec praw natury. Nauczyli się oni uŝywać praw przyrody przeciw wrogom cudów ze skutkiem. W ten sam sposób nauczyli się oni obalać teorię wyznaniowców o stworzeniu w ciągu sześciu 24-godzinnych dni, na korzyść dni stworzenia będących wiekami, chociaŝ niektórzy apologeci wyznaniowi ciągle jeszcze głupio mówią o cudach jako pogwałceniu praw przyrody, a o dniach stworzenia jako dniach 24-godzinnych. ChociaŜ Biblia nigdzie nie uczy, Ŝe Bóg stwarzając nie stosował praw przyrody, które sam nadał materii w róŝnych jej stadiach stworzenia, nie mamy powodu twierdzić, Ŝe ich nie stosował. śe jest On Stwórcą praw przyrody i tak ukształtował przyrodę, Ŝe jej materia w roŝny sposób wyraŝa 31 prawa natury i działa według nich, o tym Biblia jasno uczy, jak to pokazują fragmenty zacytowane w poprzedniej części niniejszego rozdziału, omawiającej tę sprawę. Dlatego słusznie przypuszczamy, Ŝe sam ustrój roŝnych elementów materii w jej roŝnych relacjach działa zgodnie z pewnymi prawami, uwarunkowanymi przez własności odmiennych elementów materii w jej róŝnych relacjach; prawa te róŝnią się i zawsze się róŝniły zaleŝnie od zmieniających się odmienych właściwości róŝnej materii. Dlatego pewne formy praw natury działały, kiedy cała materia była w formie gazu. Prawa te zmieniły się, kiedy gazy przeszły w ruch i zagęściły się. Wszystkie rodzaje zmian w tych prawach i w ich działaniu miały miejsce wtedy, kiedy gazy te w dalszym ciągu twórczo zagęszczały się. Zmiany te w tych prawach i w ich działaniu trwały, dopóki nie zakończyła się kondensacja gazów do ponad 92 pierwiastków chemicznych ziemi i nadanie ziemi jej obecnej formy, kiedy te prawa natury stały ię mniej więcej stałe. Słusznym byłoby wnioskowanie, Ŝe taka sama zmiana w prawach natury i ich działaniu zaszła w czasie stwarzania słońc i ich planet we wszechświecie, którego częścią jest nasza ziemia. Obecnie znajdujemy się w sytuacji, kiedy przygotowani jesteśmy do podania definicji wyraŝenia "prawa natury", który moŝe być być zdefiniowane przez nielicznych. Na pytanie o określenie, co naleŝy rozumieć przez "prawa natury", podalibyśmy następującą definicję: prawa natury są to reguły istnienia, działania i stosunków, którymi Bóg wyposaŝył materię oŝywioną i nieoŝywioną, dając jej róŝne własności, jako istotne dla róŝnych jej ustrojów i jako regulujące jej istnienie, działanie i stosunki. Definicja ta mówi dokładnie, czym są prawa natury - regułami istnienia, działania i relacji materii oŝywionej i nieoŝywionej. Wskazuje ona ich źródło - Boga. Wskazuje, Ŝe wszystkie rzeczy ziemskie z ludźmi włącznie są częścią przyrody, tak samo jak materia niezorganizowana. Wskazuje, jak materia uzy- 32

17 skała te reguły - będąc przez Boga wyposaŝona w zmienne własności, istotne dla jej zmiennego ustroju i regulujące jej istnienie, działanie i relacje. Definicja ta zakłada, Ŝe we wszystkich zmianach, którym materia ulegała od stanu gazowego aŝ do jej obecnego zmiennego stanu. Bóg wyposaŝając róŝnie zmienne elementy materii, operował stwórcze prawami poprzednio istniejących form do nowych form, z ustanowieniem nowych praw, odpowiadających nowym własnościom danym zmienionym formom materii, dopóki nie nabyły one swojego stanu obecnego, który - jak wierzymy - dalej będzie się zmieniał wymiernie aŝ do końca Tysiąclecie, kiedy na tej ziemi zostaną one ustalone, przyczym człowiek w tym czasie nauczy się doskonale operować tymi prawami dla swego poŝytku. Błędem jest zatem mówić, na tej niedoskonałej ziemi, i w tym wszechświecie, o ustalonych i wiecznie niezmiennych prawach natury. Bóg, będąc Stwórcą tak przyrody jak i jej praw, które są Jego prawami, nigdy nie gwałci ich, lecz uŝywa ich do swoich stwórczych celów w kierunku własności, które nadał On materii w jej róŝnych zmiennych stanach i rodzajach. To dlatego, Ŝe Bóg urządził przyrodę przez nadanie materii oŝywionej i nieoŝywionej praw istnienia, działania i stosunków, panuje we wszechświecie oŝywionym i nieoŝywionym prawo. A prawo to (fizyczne, moralne, intelektualne i religijne), jest zgodne zbudową istot i rzeczy. Widzimy więc, Ŝe Bóg nie potrzebuje gwałcić lub pogardzać prawami natury, albowiem przez Swą inteligencję i wolę wyposaŝył On materię w takie własności, które zawsze będą wyraŝały Jego wolę pod względem fizycznym, poniewaŝ Jego wola stworzyła dla materii prawa przyrody. Zatem Bóg uŝywał praw natury od początku do końca, aby stworzyć wszechświat w jego obecnym stanie i zawsze będzie tak czynił, poniewaŝ On wiecznie prowadzi Swoje dzieło jako Stwórca, powołując nowe planety i słońca do istnienia i doskonałości. Ilustrują to wynalazcy jak Edi- 33 son, Steinmetz i inni w tworzeniu roŝnych swych wynalazków. Taki pogląd na stworzenie wywyŝsza Boga i Jego dzieło wobec nas, bo Bćg jest tu widoczny jako prawdziwy Stwórca wykonujący nowe rzeczy z substancji wcześniej istniejących. Stworzenie jest przez to pokazane jako dzieło prawdziwej mądrości i władzy, jak teŝ sprawiedliwości i miłości, pokazujące działanie Jego intelektu, uczuć i woli. W ten sposób jest On pokazany nie tylko jako Stwórca rzeczy, lecz takŝe jako Stwórca praw natury, na których opierają się rzeczy, ba, nawet Dawcą dla Swoich oŝywionych i nieoŝywionych stworzeń, przez sam ustrój w który ich wyposaŝył, praw rządzących ich istnieniem, działaniem i relacjami. To czyni Go Autorem i Władcą przyrody, tak oŝywionej, jak nieoŝywionej, we wszystkich stanach ich zmiennego rozwoju, który On nadzorował i spowodował przez uŝycie odpowiednich praw natury jako Swoich narzędzi i o ile wiemy z Biblii i innych źródeł informacji jak: nauka, obserwacja, doświadczenie i intuicja, wyłącznie przez uŝycie takich narzędzi. Zatem"niebiosa /światy i planety wokół nas we wszechświecie/ głoszą chwałę Pana /Doskonałe połączenie Jego mądrości, sprawiedliwości, potęgi i miłości/, a firmament /atmosfera/ pokazuje Jego dzieło". Jeszcze jedna uwaga ogólna dotycząca słowa hebrajskiego "resheth" tłumaczonego jako "początek" w związku ze stworzeniem nieba i ziemi /Rdz 1:1/ oraz aniołów przed stworzeniem nieba i ziemi /Prz 8:22/ i słowa greckiego "arche", tłumaczonego "początek" w związku ze stworzeniem wszechświata /Hbr 1:10/, Logosa /J 1:1,2/ i Kościoła jako nowego stworzenia BoŜego /2 Tes 2:13/. śadne z tych słów nie oznaczało nigdy wieczności, jak niektórzy próbują czytać tę myśl w Prz 8:22; J 1:1,2; Kol 1:18; 2 Tes 2:13. To Ŝe "resheth" oznacza wszelki początek lecz nigdy nie oznacza wieczności - trwania Przed pierwszym początkiem - jest widoczne z następujących wersetów: Pwt 11:12; 21:17; Job 8:7; 42:12; Ps 34

18 111:10; Prz 1:7; 17:14; Koh 7:8; Iz 46:10; Jr 26:1; 28:1; Mi 1:13. To, Ŝe "arche" znaczy wszelki początek, lecz nigdy nie oznacza wieczności - trwania przed pierwszym początkiem - jest widoczne z następujących wersetów: Mt 19:4,8; 24:8,21; Mk 1:1; Łk 1:2; J 2:11; 6:64; 8:25,44; 16:4; Dz 11:15; Flp 4:15; Hbr 1:10; 3:14; 7:3; 2 P 3:4; 1 J 1:1; 2:7,13,14,24; 3:8,11; 2 J 5:6; Ap 1:8; 3:14. Rozumiemy zatem, Ŝe w Rdz 1:1; Prz 8:22; J 1:1,2; Kol 1:18 i 2 Tes 2:13 mowa jest o pięciu róŝnych początkach twórczego dzieła Boga. Pierwszy z nich /J 1:1,2/ jest początkiem, w którym stworzony został Logos, jako pierwsze ze wszystkich stworzeń /Koi 1:15; Ap 1:8; 3:14; 21:6; 22:13/. Drugi z nich /Prz 8:22/ jest tym początkiem, w którym stworzone zostały zastępy istot duchowych, róŝnych od Słowa przed człowieczego /Job 38:7, por. z 4-11; Ez 28:11-19; Iz 14:12; Kol 1:16/. Trzeci z nich /Rdz 1:1/ jest początkiem, w którym niebo i ziemia zostały stworzone - przed sześcioma dniami stworzenia, poświęconymi na uporządkowanie ziemi, aby przystosować ją jako miejsce pobytu dla zwierząt i człowieka. Czwarty z nich /Kol 1:18/ oznacza 3,5 roku, kiedy Jezus podlegał stwarzaniu jako istota Boska - pierwszy początek wieku Ewangelii, od Jordanu do grobu otwartego w Ogrójcu /Dz 13:33-37; Hbr 1:3-5; Ap 1:5/. A piąty z nich /2 Tes 2:13/ jest okresem od Zielonych Świąt 33 r. aŝ do końca Ŝniwa Ŝydowskiego, 69 r., w którym to czasie Bóg rozpoczął tworzenie nowego stworzenia jako Kościół, ciało Chrystusa /2 Kor 5:17; Gal 6:15; Ef 2:10,15; 4:24; Kol 3:10; Jk 1:18/. Zatem słowa "resheth" i "arche" uŝyte w odniesieniu do stworzenia odnoszą się do początkowych części nowych i róŝnych okresów stworzenia i, ma się rozumieć, nie oznaczają wieczności. Zatem słowa te zostały uŝyte nie na oznaczenie wieczności, lecz aby zwrócić naszą u-wagę na pierwsze początki róŝnych okresów stwórczych dla róŝnych stworzeń Boskich. Na tym kończymy nasze uwagi ogólne do stwórczych i jesteśmy teraz przygotowani, 35 by zająć się omówieniem ich szczegółów. Omówimy je najpierw w odniesieniu do świata duchowego, a następnie w odniesieniu do świata materii. Niewidzialne rzeczy o Nim, to jest wiekuista Jego Moc i Bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w rzeczach stworzonych. ROZDZIAŁ II ŚWIAT DUCHA Słowo - Logos - Syn BoŜy. Jego istnienie przed człowiecze. Jego stworzenie. Jego stosunek do Boga. Jego dzieło. Dobrzy Aniołowie. Ich natura i dzieła. szatan - Twórca grzechu. Jego imperium - Nieustępliwe prześladowanie przeciwników. Jego spryt. Obalenie jego imperium. Jego ostateczny bunt i zniszczenie. Upadli aniołowie. W poprzednim rozdziale, przedstawiliśmy ogólne rozwa- Ŝania na temat stworzenia, wykazując, Ŝe istnieją dwa światy stworzone - świat ducha i świat materii. Omawiając nasz temat zamierzamy przedstawić je oba. PoniewaŜ świat ducha został stworzony jako pierwszy, zaś jego podmioty zostały uŝyte prz ez Boga do stworzenia i uporządkowania świata materii, logiczną jest rzeczą najpierw zajęcie się światem ducha, a dopiero potem światem materii. PoniewaŜ Bóg nie został stworzony, jako Ŝe istniał zawsze, oczywiście nie będziemy mówili o Nim przy omawianiu świata ducha jako rezultatu działania stwórczego, mimo, Ŝe On zamieszkuje ten 36

19 świat /J 4:23/. W działaniu tym jest On Stwórcą, w Ŝadnym zaś sensie nie jest stworzeniem. Jego Syn zatem, jako przedczłowiecze Słowo - Logos /J 1:1,2/ - logicznie powinien być Pierwszym, któremu poświęcimy uwagę w omawianym w artykule dotyczącym stwórczych dzieł Boga, zwłaszcza z dwóch powodów: 1/ jest On, jako Pierworodny Boga, przed wszystkimi innymi istotami duchowymi z wyjątkiem Ojca oraz 2/ jest On Pośrednikiem Boga w tworzeniu reszty świata duchowego i całego świata materii. Rozpoczynamy zatem nasze omówienie poszczególnych dzieł stwórczych Boga rozwaŝaniami na temat przedczłowieczego Słowa, czyli Logosa - naszego prz edczłowieczego Pana. W tym miejscu napotykamy się na wyraŝany przez niektórych pogląd, zgodnie z którym zaprzeczają oni, Ŝe nasz Pan istniał zanim stał się istotą ludzką zrodzoną z Marii Panny. Ludzie ci twierdzą, Ŝe Jego ojcem był Józef, a matką Maria; Ŝe moŝna Go nazwać synem BoŜym tylko w tym sensie, w jakim innych dobrych ludzi moŝna nazywać dziećmi Bo- Ŝymi, a więc w znaczeniu przenośnym, a nie dosłownym, tzn. w znaczeniu wzięcia pierwiastka Ŝyciowego bezpośrednio od Boga. Ci, którzy wysuwają takie twierdzenie, nie wahają się uznać Jezusa za grzesznika, chociaŝ zazwyczaj przyznają, Ŝe lepiej niŝ przeciętnemu grzesznikowi udawało mu się przezwycięŝać Jego rzekome grzeszne skłonności. Teoria ta pozostaje w sprzeczności z faktami dotyczącymi ludzkiego poczęcia i narodzin, jak zostały one opisane w Biblii, zwłaszcza w pierwszych rozdziałach Ewangelii według św. Mateusza i św. Łukasza. Zaprzecza ona równieŝ Pismu w tych fragmentach, które wprost mówią o bezgrzeszności Jezusa /Ps 45:7; Hbr 1:9; Ps 89:19; Iz 42:21; 53:9; Jr 23:5; Łk 1.35; J 5;30. 7:18; 8:46; 14:30; Dz 3:14; 4:27, 30; 13:35; 2 Kor 4:4; 5:21; Hbr 4:15; 7:26-28; 9:14; 1 P 1:19; 2:22; 1 J 3:5; Ap 3:7/. Przede wszystkim jednak pozostaje ona w raŝącej sprzeczności z całym planem BoŜym, który obraca się 37 wokół Okupu; gdyby bowiem Jezus był grzesznikiem, potrzebowałby zbawiciela, a zatem nie mogąc odkupić siebie, oczywiście nie mógłby odkupić innych; Jego bezgrzeszność była bowiem koniecznym warunkiem wstępnym złoŝenia pojednawczej ofiary za grzechy ludzkości, która byłaby do zaakceptowahia przez Boga. PoniewaŜ zaś był Odkupicielem, nie mógł mieć ojca-człowieka, jako Ŝe grzech i kara zań są przekazywane przez ludzkich ojców /Rz 5:12; 15-19; Ef 2:3/. Wobec tego Józef nie był rzeczywistym ojcem Jezusa, lecz był nim Bóg, jak tego wymagał Jego plan. ChociaŜ poprzedni paragraf dowodzi, Ŝe ani Józef, ani Ŝadna inna istota ludzka nie była ojcem Jezusa, a takŝe Ŝe Bóg był Ojcem Jezusowego człowieczeństwa, to ten ostatni fakt sam z siebie niekoniecznie dowodziłby przedczłowieczego istnienia Jezusa; Bóg bowiem mógł Go stworzyć poprzez Marię bez Jego wcześniejszego istnienia. Zatem wcześniejszego istnienia Jezusa naleŝy dowieść w inny sposób niŝ Jego stworzenia jako człowieka przez Boga, chociaŝ ten ostatni fakt nie zaprzeczała Jego wcześniejszego istnienia. Istnienia tego dowodzą wprost fragmenty Biblii potwierdzające Jego identyczność Ŝ archaniołem Michałem oraz Jego działalność jako specjalnego Pośrednika Boga w stworzeniu, opatrzności i objawieniu starotestamentowym. przejdziemy zatem obecnie do dowodów na przed człowiecze istnienie naszego Pana, zaczynając od bezpośrednich stwierdzeń Biblii, zarówno w Nowym jak i Starym Testamencie. Zaczniemy od J 1:1-3, który to fragment zacytujemy według poprawionej wersji Biblii, która jest bardziej dosłownym tłumaczeniem z greckiego, a więc lepszym, niŝ A.V.: "Na początku było Słowo /w greckim Logos/, a Słowo było u Boga /najwyŝszego/ i słowo było bogiem /bogiem potęŝnym/. Ono było na początku u Boga. Wszystko stało się przez Niego; a bez Niego nie stała się ani jedna rzecz, która się stała". Fakt, Ŝe w. 3 zapewnia, iŝ Słowo /przed człowieczy Chrystus/ było pośrednikiem, przez którego stało się 38

20 wszelkie stworzenie, dowodzi, Ŝe istniał On przed Swoim narodzeniem z Marii. Dalej, fakt ten dowodzi, Ŝe wyraŝenie "na początku" w ww. 1-2 odnosi się do okresu poprzedzającego ten czas, w którym zostały stworzone niebo i ziemia /Rdz 1:1/. "Początek" z J 1:1,2 poprzedza zatem nawet ten początek, w którym stworzone zostały aniołowie, a one były stworzone przed niebem i ziemią, jako Ŝe chwaliły Boga będąc świadkami powstawania stworzenia /Job 38:7/ i niewątpliwie pomagały Słowu /gr. Logosowi/ w stworzeniu. Wyra- Ŝenie "Słowo /Logos/ było jakimś Bogiem /tak w greckim/ podobnie oznacza wcześniejsze istnienie naszego Pana; mówi bowiem, Ŝe istniał On jako Duch zanim stał się człowiekiem. Jest to widoczne z faktu, Ŝe wszystkie rodzaje istot duchowych niŝszych od Boga są w Biblii ponad 200 razy nazwane bogami. Dalej, to, Ŝe mówi się o Nim, iŝ był u Boga w tym pierwszym ze wszystkich początków /w.2/, dowodzi Jego przed człowieczego istnienia. Są w tych wersetach inne elementy, które poruszymy, gdy zajmiemy się stosunkiem naszego Pana do Ojca. Jednak punkty wymienione powyŝej dowodzą Jego pre-egzystencji. Spośród wszystkich autorów Biblii św. Jan najmocniej akcentuje przedczłowiecze istnienie naszego Pana, a to w celu obalenia pewnych Ŝydowskich i innych poglądów na ten temat, z których niektóre panowały w jego czasach, a inne miały wkrótce powstać. Z tego powodu będziemy szerzej uŝywali odnośnych świadectw św. Jana niŝ innych autorów Biblii. Odowiedni jest tu J 1:14: "Logos stał się ciałem", tj. Logos stał się człowiekiem. przedstawiony tu jest proces ucieleśnienia naszego Pana. Z ducha będącego rangą i naturą drugim po Ojcu, stał się On człowiekiem. Pokazana tu jest zmiana natury z duchowej na ludzką. Proszę zauwaŝyć, Ŝe tekst ten nie mówi, iŝ pozostał On tym, czym był wcześniej i dodał drugą naturę do tej, którą posiadał wcześniej i w konsekwencji istniał odtąd w dwu naturach - przedczłowieczej i 39 człowieczej; lecz mówi, Ŝe zmienił jedną naturę na drugą, a więc przestał być istotą duchową, kiedy stał się istotą ludzką. Jest to zilustrowane przez Jego przemienienie wody w wino na weselu w Kanie. W cudzie tym woda nie pozostała wodą z dodatkiem wina, tak Ŝe jego wynikiem były dwie substancje, lecz została przeistoczona w wino i przestała być wodą. Zatem przez Swe ucieleśnienie przedczłowieczy Logos przestał być duchem i stał się istotą ludzką - "Logos stał się ciałem". Ta zmiana natury - Jego ucieleśnienie - oznacza, Ŝe istniał On wcześniej, zanim został istotą ludzką. Świadectwo pre-egzystencji naszego Pana znajdujemy w J 17. W w. 5 Jezus modli się następująco: "Otocz mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie zanim świat powstał." Jezus mówi tu, Ŝe był On wcześniej u Ojca, tak jak mówi o Nim św. Jan /1:1,2/. Dalej Jezus wskazuje, kiedy to było - "zanim świat powstał" - przed stworzeniem wszechświata, tj. przed tym początkiem, kiedy stworzone zostały niebo i ziemia /Rdz 1:1/. Chwała, którą się wówczas cieszył, była związana ze sposobem istnienia /właściwym dla ducha/ oraz ze stanowiskiem czy teŝ urzędem; był On bowiem wówczas istotą duchową i Namiestnikiem Boga, mającym moc działania jako specjalny Pośrednik Boga w dziele stworzenia. Opuścił On ten stan swego istnienia i urzędu aby stać się człowiekiem; a po wypełnieniu Swej ziemskiej misji modli się tu, aby być przywróconym do Swego poprzedniego poziomu istnienia /tj. w postaci ducha/ i do Swego poprzedniego urzędu - Namiestnika Boga. Skromnie nie wspomina, Ŝe będzie to wyniesienie, zarówno jeśli chodzi o sposób istnienie, jak i o urząd, tj. Ŝe otrzymując ponownie poziom istnienia ducha, będzie miał wyŝszą naturę - naturę Boską - oraz Ŝe gdy ponownie otrzyma Namiestnictwo Boga, Jego władza znacznie się powiększy, - co dowodzi Jego pre-egzystencji. Ew. J 3:13 przekazuje taką myśl: "śaden człowiek nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy." Bezpośrednie stwierdzenie w drugiej części 40

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób.

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób. DrogaDoWolnosci.com Poniższa lista pomoże Ci w codziennej lekturze Pisma Świętego. Lekturę możesz rozpocząć w dowolnej chwili. Dzięki temu planowi będziesz w stanie przeczytać całe Pismo Święte w jeden

Bardziej szczegółowo

1. Pismo Święte. Stary Testament:

1. Pismo Święte. Stary Testament: 1. Pismo Święte Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Roczny plan czytania biblii informacje

Roczny plan czytania biblii informacje Roczny plan czytania biblii informacje Poniższy plik zawiera materiały potrzebne do realizacji rocznego planu czytania biblii: tabelę, w której możesz wpisać Twoje własne powody, dla których chcesz przeczytać

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 2

SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 zagiąć NAUKOWCY SP Klasa VI, temat

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI BIBLII BINGO - instrukcje

KSIĘGI BIBLII BINGO - instrukcje KSIĘGI BIBLII BINGO - instrukcje Przygotuj: 1. Wycięte karty BINGO (po jednej karcie dla każdego dziecka, możesz przygotować więcej kart, żeby zagrać w grę kilka razy) 2. Wycięte hasła 3. Małe pudełko

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9

Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9 Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9 SPIS TREŚCI Słowo wstępne v Uwagi do wydania polskiego vii 1. Piękna ziemia 1 2. Człowiek dobry czy zły? 5 3. Śmierć przyjaciel czy wróg? 15 4. Początek Bożych

Bardziej szczegółowo

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 2

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 2 EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 2 STWORZENIE Niewidzialne rzeczy o Nim, to jest wiekuista Jego

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość.

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pewność zbawienia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pewność zbawienia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Pewność zbawienia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Baruch Spinoza ( )

Baruch Spinoza ( ) Baruch Spinoza (1632-1677) Dla jednych: najszlachetniejszy i najbardziej godny miłości z wielkich filozofów (B. Russell). Dla innych: Największy heretyk XVII wieku. Obrońca diabła. Duchowy sabotaŝysta.

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

1. Skąd wzięła się Biblia?

1. Skąd wzięła się Biblia? 1. Skąd wzięła się Biblia? Wprowadzenie do historii powstawania ksiąg biblijnych od etapu przekazu ustnego, poprzez proces spisywania i redakcji, do powstania księgi i umiejscowienia jej w kanonie Biblii.

Bardziej szczegółowo

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami Dziś jest najlepszy czas, by rozpocząć lekturę Biblii. Rezerwując 20 minut dziennie w ciągu roku przeczytasz całe Pismo Święte! Systematyczne i regularne poznawanie Biblii jest warte każdego poświęcenia,

Bardziej szczegółowo

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY PRZECIW ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY ATEISTYCZNE 1 1. Argument z istnienia zła. (Argument ten jest jedynym, który ateiści przedstawiają jako

Bardziej szczegółowo

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33)

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33) Lekcja 4 na 22 października 2016 Mojżesz napisał Księgę Joba i Genesis w czasie, gdy przebywał w Midianie. Tak więc Księga Joba jest jedną z pierwszych ksiąg Biblii. W odróżnieniu od innych ksiąg Starego

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Historia Fizyki. dr Ewa Pawelec

Wstęp. Historia Fizyki. dr Ewa Pawelec Wstęp Historia Fizyki dr Ewa Pawelec 1 Co to jest historia, a co fizyka? Po czym odróżnić fizykę od reszty nauk przyrodniczych, nauki przyrodnicze od humanistycznych a to wszystko od magii? Szkolne przedstawienie

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...5

SPIS TREŚCI WSTĘP...5 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 I. TYM CZŁOWIEKIEM JESTEM JA!" HEBRAJSKI MAŚAL -PRZYPOWIEŚĆ W STARYM TESTAMENCIE...7 1. Etymologia...8 2. Prz 1,1-7...9 3. Jeszcze trochę etymologii...12 4. Przysłowie...13 1 Sm 10;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 391 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 KSIĘGA CZWARTA 1. Wstęp... 15 2. W Bogu jest rodzenie, ojcostwo i synostwo... 20 3. Syn Boży jest Bogiem... 22 4. Pogląd Fotyna o Synu Bożym i jego odparcie... 23 5. Pogląd

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych O CO CHODZI W TYM ARGUMENCIE Argument ten ma pokazać, że istnieje zewnętrzna przyczyna wszechświata o naturze wyższej niż wszystko, co

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2)

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Słowo wstępne Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Człowiek od początku przez Boga powołany do pracy: uczyńmy

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 Ale o co chodzi? Czy ta wiedza jest do zbawienia koniecznie potrzebna? NIE, ale można ją wykorzystać by ułatwić sobie życie Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. 1 Kor 8,1

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nawrócenie i początek nowego życia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nawrócenie i początek nowego życia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Nawrócenie i początek nowego życia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

Stworzenie wiata Stworzenie człowieka KS. ARTUR ALEKSIEJUK

Stworzenie wiata Stworzenie człowieka KS. ARTUR ALEKSIEJUK Stworzenie wiata Stworzenie człowieka KS. ARTUR ALEKSIEJUK Pierwszy dzień stworzenia Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia za była niewidoczna i niewyposażona. Ciemno ć była nad otchłanią, a

Bardziej szczegółowo

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK gdzie szukać informacji? YouCat 348 351 KKK 2052 2082 Jacek Salij Dekalog o. Adam Szustak, Konferencje o Dekalogu Valerio Bocci Dziesięć przykazań wyjaśniane dzieciom Wiesława Lewandowska Pan Bóg nie robi

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei L. Jeter Walker Twoje nowe zycre Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei Instytut "lei" Wrocław 1992 Tytuł oryginału Your New Life Tłumaczył: Jacek Woźny Adres Biura lei

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Moja Biblia Album z Wycinkami

Moja Biblia Album z Wycinkami Moja Biblia Album z Wycinkami BibleMovieInc.com Przeczytaj Księgę Rodzaju 1 : 1-2: 7. Narysuj obraz w każdym polu. Następnie ozdób ramkę. Dzień 1 Noc/Dzień Dzień 2- Niebo Dzień 3-Ziemia / Morze D Z I E

Bardziej szczegółowo

przedstawienie biblijnej prawdy o stworzeniu człowieka przez Pana Boga; ukazanie podobieństwa człowieka do Boga;

przedstawienie biblijnej prawdy o stworzeniu człowieka przez Pana Boga; ukazanie podobieństwa człowieka do Boga; Klasa IV Temat: Bóg stwarza człowieka. Cele ogólne: przedstawienie biblijnej prawdy o stworzeniu człowieka przez Pana Boga; ukazanie podobieństwa człowieka do Boga; kształtowanie postawy wdzięczności Panu

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 W ramach powtórki księgi protokanoniczne pisma, które od początku były uznawane przez wszystkie gminy chrześcijańskie za natchnione protokanoniczność nie oznacza, że księgi te mają

Bardziej szczegółowo

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament SPIS TREŚCI Słowo Księdza Arcybiskupa Wacława Depo Słowo wstępne Ks. Profesora Antoniego Troniny Wprowadzenie I. Formacja katechetów w Kościele partykularnym 2. Odpowiedzialni za formację katechetów w

Bardziej szczegółowo

STWORZENIE ŚWIATA. Poziom edukacyjny: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum Czas zajęć: 2 godz.

STWORZENIE ŚWIATA. Poziom edukacyjny: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum Czas zajęć: 2 godz. Hanna Zielińska STWORZENIE ŚWIATA Scenariusz zajęć stanowi podsumowanie i dopełnienie treści prezentowanych w ramach projektu Na ścieŝkach wiary w salach ruchu i muzyki. Przedstawione w scenariuszu treści

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte 2 Wstęp

Pismo Święte 2 Wstęp Pismo Święte 2 Wstęp Wiadomości wstępne o Biblii 1. Tytuł: Biblia 2. Autor: Duch Święty 3. Spis treści: S.T. i N.T. 4. Bohater: Jezus Chrystus 5. Cechy charakterystyczne 6. Co zrobić z Biblią? Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 ks. XI 1. Wyznania nie informują Boga, o czym i tak wie, lecz są wyrazem miłości Augustyna do Boga jako Ojca. 2. Augustyn pragnie poznać Prawo

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wizja teorii ewolucji człowieka Karola Darwina. SP Klasa VI, temat 3

Wizja teorii ewolucji człowieka Karola Darwina. SP Klasa VI, temat 3 Wizja teorii ewolucji człowieka Karola Darwina Wizja biblijnego stworzenia Adama według Michała Anioła Grupa 1 i 2 Z pewnością każdy z nas zastanawiał się, jak powstał człowiek. Czy to Bóg go stworzył,

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu

Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu UWAŻANO JE ZA NAJWIĘKSZY KODEKS MORALNY ZNANY KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI. NAZYWANO JE STRASZNĄ DZIESIĄTKĄ! PRZEZ WIEKI ZAWIESZANO JE NA ŚCIANACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DOMÓW.

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

,,Światopoglądy i religie" podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 30 jednostek lekcyjnych

,,Światopoglądy i religie podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 30 jednostek lekcyjnych ,,Światopoglądy i religie" podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 30 jednostek lekcyjnych Zagadnienia programowe Lekcje organizacyjne Tematyka Cele i treści szczegółowe

Bardziej szczegółowo

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie 5 kroków do zrozumienia twojej Biblii 5 Zastosowanie 4 Interpretacja 3 Obserwacja 2 Sporządzenie tabeli 1 Właściwe nastawienie Kliknij na stopę, aby wybrać temat 5 kroków

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Znać i kochać Boga Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19)

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R.

Bardziej szczegółowo

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO?

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? 1.Naśladuj pełną pokory i słuŝebności postawę Jezusa Chrystusa. 2.Przygotuj się przez modlitwę. Proś Pana, aby był przy tobie obecny i błogosławił tych, którzy będą cię słuchać.

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Historia stworzenia

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Historia stworzenia Biblia dla Dzieci przedstawia Historia stworzenia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: Bob Davies; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nowe narodzenie i początek nowego życia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nowe narodzenie i początek nowego życia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Nowe narodzenie i początek nowego życia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 na 2 września 2017

Lekcja 10 na 2 września 2017 Lekcja 10 na 2 września 2017 DWA PRZYMIERZA Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą (Galacjan 4:26) W Liście do Galacjan 4: 21-31 Paweł używa alegorii do porównania zbawienia

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne Wstęp

Bardziej szczegółowo

GŁOSZENIE EWANGELII - wszystkim narodom - Mt. 28:19,20 - nauczanie i prorokowanie vs. ewangelizacja - Flp. 1:18 HAGAR - typem Przymierza Zakonu -

GŁOSZENIE EWANGELII - wszystkim narodom - Mt. 28:19,20 - nauczanie i prorokowanie vs. ewangelizacja - Flp. 1:18 HAGAR - typem Przymierza Zakonu - Indeks tematyczny ABRAHAM - ojcem wierzących - Rzym. 4:11,12 - typem Przymierza Abrahamowego - Gal. 4:21-31 BABEL - jako proroctwo na czas końca - Rdz. 11:1-9 CIERPIENIE Z CHRYSTUSEM - w jaki sposób "wspólnie

Bardziej szczegółowo

David Hume ( )

David Hume ( ) David Hume (1711-1776) Chciał być Newtonem nauk o człowieku. Uważał, że wszystkie nauki (oprócz matematyki i logiki), również filozofia, powinny kierować się metodą eksperymentalną, opartą na doświadczeniu.

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DKOW-ZF-0401-70/2012 Szanowny Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (nr BPS/043/07-229/12)

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wieczerza Pańska

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wieczerza Pańska Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Wieczerza Pańska Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Historia stworzenia

Biblia dla Dzieci przedstawia. Historia stworzenia Biblia dla Dzieci przedstawia Historia stworzenia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: Bob Davies; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga?

Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga? Przymioty Boga Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga? dowody na istnienie Boga ustaliły, że On jest, ale czy poza wiedzą o Jego istnieniu możemy coś wiedzieć o Jego istocie? Św. Tomasz twierdzi, że

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia.

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia. 5 Czym jest Biblia? Cele katechetyczne wymagania ogólne: przypomnienie prawdy o Bosko-ludzkim autorstwie Biblii; ukazanie kontekstu powstania ksiąg biblijnych i wyjaśnienie związanych z nim pojęć (etapy

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND

Bardziej szczegółowo