STWORZENIE. Królowi Królów i Panu Panów TOM II PAUL S.L JOHNSON DZIEŁO TO JEST POŚWIECONE. DLA POśYTKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STWORZENIE. Królowi Królów i Panu Panów TOM II PAUL S.L JOHNSON DZIEŁO TO JEST POŚWIECONE. DLA POśYTKU"

Transkrypt

1 PAUL S.L JOHNSON "ścieŝka sprawiedliwych jest jak świecące świata które coraz bardziej świeci aŝ do dnia doskonałego" TOM II STWORZENIE Niewidzialne rzeczy o Nim, to jest wiekuista Jego Moc i Bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w rzeczach stworzonych." (Rzym. 1:20) DZIEŁO TO JEST POŚWIECONE Królowi Królów i Panu Panów DLA POśYTKU JEGO POŚWIĘCONYCH ŚWIĘTYCH OCZEKUJĄCYCH USYNOWIENIA I "WSZYSTKICH, KTÓRZY WZYWAJĄ PANA", DOMOWNIKÓW WIARY" oraz dla WZDYCHAJĄCEGO STWORZENIA, CIERPIĄCEGO I OCZEKUJĄCEGO OBJAWIENIA SYNÓW BOśYCH Abym objaśnił wszystkim, jaka jest społeczność onej tajemnicy, zakrytej od wieków w Bogu". W której hojnie udzielił nam wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które postanowił w samym sobie; aby w dyspensami pełni czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie" Efez. 3:4,5,9; ł:8-10 COPYRIGHT O 1938 by PAUL S.L. JOHNSON PHILADELFHIA, PA., U.S.A. LUBLIN 1980 W 1980 r.przetumaczył Tadeusz Karłowicz Adiustacji nie przeprowadzono. 1 2

2 PRZEDMOWA AUTORA Temat tej ksiąŝki - Stworzenie - jest wielce zajmujący. Nie ma w przyrodzie tematów (i bardzo niewiele jest ich w objawieniu) budzących większe zainteresowanie przeciętnego człowieka niŝ stworzenie. Jego zasięg jest bardzo szeroki, poniewaŝ skupia on uwagę uczonych i nieuczonych, młodych i starych, cywilizowanych i niecywilizowanych. Zupełnie właściwe jest, Ŝe budzi on takie zainteresowanie i stanowi taki magnes, gdyŝ w ocenie przeciętnego człowieka stworzenie podąŝa w śład za Stwórcą, stale przciągając uwagę jego pięciu zmysłów, pukając do drzwi jego władz percepcyjnych, rzucając wyzwanie jego zdolnościom rozumowania i próbując zawładnąć jego uczuciami. Ponadto, będąc elementem stworzenia, przeciętny człowiek odczuwa z nim swój związek, juŝ choćby dlatego, Ŝe jest jego częścią, który to fakt stałe pobudza jego zainteresowanie nim. Lecz stworzenie - zarówno jako proces, jak i produkt - najsilniej przemawia do tych o religijnym usposobieniu, poniewaŝ dla nich temat ten jest szczególnie pociągający, gdyŝ prowadzi on ich do pełniejszego poznania i ocenienia Stwórcy, i w ten sposób zbliŝa ich do mądrego, potęŝnego, sprawiedliwego i miłującego Stworzyciela. Dzięki temu osiągają oni taki stan ducha, który uszlachetnia, wzbogaca i podnosi. W ten sposób Bóg coraz bardziej staje się dla nich kimś realnym, celem ich dą- Ŝeń. Nasz temat jest szeroki. Między innymi obejmuje on obszar nauk przrodniczych: mamy tutaj astronomię; daje o sobie znać fizyka; u jego podstaw leŝy chemia; mineralogia od dawna jest jego elementem; jego częścią jest meteorologia; znamionuje go botanika; waŝne miejsce zajmuje w nim geologia; naleŝy do niego zoologia ze wszystkimi swymi działami; w odniesieniu do ziemi koronuje go antropologia i so- 3 cjologia; swój udział w stworzeniu ma nawet matematyka z jej róŝnymi podziałami. Wznosi się on ponad sferę tego, co materialne i wprowadza nas w domenę świata duchowego z jego róŝnymi rzędami istot duchowych. Prowadzi on nas w końcu do nauki teologii w jej wąskim znaczeniu dotyczącym poznania Boga, szczególnie w Jego atrybutach mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, ujawniających się w dziele twórczym. Przy tak szerokim temacie nie moŝemy oczywiście oczekiwać detali o jego licznych rozgałęzieniach; naszym celem nie jest bowiem napisanie naukowej rozprawy na temat drobnych szczegółów nauki obecnych w stworzeniu. Zadowolimy się raczej podaniem ogólnych uwag o jego szczegółach, zawartych przede wszystkim w l Moj. 1:1-31; 2:7,21-24, dodatkowo wprowadzając do naszego omówienia inne stosowne wersety. Naszym celem jest rozjaśnienie opisu MojŜesza na temat stworzenia i wykazanie jego harmonii ze sprawdzonymi dokonaniami nauki. Głównym motywem tego wysiłku i naszym stałym celem jest ukazanie umysłowi i sercu czytelnika wielkości i potęgi naszego łaskawego Stwórcy. Jeśli cel ten zostanie osiągnięty jako owoc tej pracy, będzie to największą radością autora. Paul S. L. Johnson Philadelphia, Pa., U.S.A. l grudnia

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I UWAGI GÓLNE ICH POTRZEBA - BIBUJNE DOWODY STWORZENIA PRZEZ BOGA - ISTOTA AKTU TWÓRCZEGO - ŚWIAT DUCHA I MATERII JAKO SFERY TWÓRCZE - DNI TWÓR CZE - PRAWA PRZRODY - POCZĄTEK 9 36 ROZDZIAŁ II ŚWIAT DUCHA, SŁOWO, LOGOS, SYN BOśY - JEGO PRZEDLUDZKA EGZYSTENCJA - JEGO STWORZENIE - JEGO STOSUNEK DO BOGA - JEGO DZIEŁO - DOBRZY ANIOŁOWIE -ICH NATURA I DZIEŁA - SZATAN - AUTOR GRZECHU - JEGO KRÓLESTWO -NIEUSTĘPLIWE PRZEŚLADOWANIE PRZECIWNIKÓW - JEGO SPRYT - OBALENIE JEGO KRÓLESTWA - JEGO KOŃCOWY BUNT I ZNISZCZENIE - UPADLI ANIOŁOWIE ROZDZIAŁ III ŚWIAT MATERII Rdz. 1:1 JEGO IMPLIKACJE -JEGO CECHY: JEDNOŚĆ, OGROM, PIĘKNO, WZNIOSŁOŚĆ, PORZĄDEK, CUDOWNOŚĆ, ZŁOśONOŚĆ ROZDZIAŁ IV PROCES TWÓRCZY Rdz. 1:1 DOWÓD NA TO, śe PIERWOTNA MATERIA SKŁADAŁA SIĘ Z GAZÓW, POCZĄTKOWO NIERUCHOMYCH - KONDENSACJA PROCESEM TWÓRCZYM - DZIAŁANIE PRZPISYWANE MU PRZEZ TEORIĘ MGŁAWICOWĄ - TEORIA PLANETAISMALNA -TEORIA WYBUCHU W ODNIESIENIU DO PLANET, KSIĘśYCÓW ITP ROZDZIAŁ V CHAOS Rdz. 1:2 CIEKŁY STAN ZIEMI - JEGO DOWODY - NIEKSZTAŁTNA I PRÓśNA" - PRZEPAŚĆ I JEJ CIEMNOŚĆ - TEORIA PIERŚCIENI POKAZANA W PIŚMIE ŚWIĘTYM I PRZYRODZIE - UNOSZENIE SIĘ DUCHA NAD WODAMI - PRZEGLĄD DOTYCHCZAS PRZEBADANEJ ROBLEMATYKI ROZDZIAŁ VI PIERWSZY DZIEŃ TWÓRCZY - ŚWIATŁO Rdz 1:3-5 NATURA ŚWIATŁA - SUBSTANCJA DUCHOWA - JEGO ŹRÓDŁA - JEGO MISJA -ROZDZIELENIE ŚWIATŁOŚCI OD CIEMNOŚCI - JAK WYPOWIEDZIANO NIECH BĘDZIE ŚWIATŁOŚĆ" - PIERWSZEŃSTWO ŚWIATŁA W PORZĄDKOWANIU ZIEMI - NATCHNIENIE MOJśESZOWEGO OPISU STWORZENIA ROZDZIAŁ VII DRUGI DZIEŃ TWÓRCZY - ROZPOSTARCIE Rdz. 1:6-8 WARUNKI W CZASIE DRUGIEGO DNIA - RAKIA -: ROZPOSTARCIE - LOGICZNY PORZĄDEK DZIEŁA DRUGIEGO DNIA - STWORZENIE ATMOSFERY - PROCES TWÓRCZY DRUGIEGO DNIA - KONTYNUOWANIE TEGO PROCESU W CZASIE POZOSTAŁYCH TWÓRCZYCH OKRESÓW Aś DO POTOPU ROZDZIAŁ VIII TRZECI DZIEŃ TWÓRCZY- SUCHY LĄD, MORZE, ROŚLINNOŚĆ Rdz 1:9-13 PUNKT WYJŚCIA I PUNKT DOCELOWY - CO POPRZEDZIŁO PIERWSZE DZIEŁO TEGO DNIA - ZASTOSOWANY PROCES TWÓRCZY - SKUTKI WULKANÓW I TRZĘSIEŃ ZIEMI - CIŚNIENIE NA WSCHÓD I ZACHÓD, NIE Z PÓŁNOCY I POŁUDNIA - POSTĘP TEGO PROCESU W POZOSTAŁYCH EPOKACH - TO BYŁO DOBRE -TRZY POETYCKIE OPISY PRZYTOCZONE Z BIBLII - PORZĄDEK, RODZAJE I STAŁOŚĆ ROŚLINNOŚCI - TRAWA - ROŚLINY - DRZEWA - KLLKA SZCZEGÓŁÓW O ROŚLINNOŚCI ROZDZIAŁ IX CZWARTY DZIEŃ TWÓRCZY-SŁOŃCE, KSIĘśYC! GWIAZDY Rdz 1:14-19 LOGICZNY PORZĄDEK DZIEŁA CZWARTEGO DNIA - SŁOŃCE, KSIĘśYC I GWIAZDY NIE ZOSTAŁY STWORZONE W TRAKCIE CZWARTEJ EPOKI, LECZ ZAŚWIECIŁY PRZEZ PIERŚCIENIE - JAK TO SIĘ STAŁO - PIĘĆ ELEMENTÓW MISJI SŁOŃCA, KSIĘśYCA t GWIAZD WOBEC ZIEMI - 7YŁO TO DOBRE - STOSOWNE ŚWIADECTWA BIBLII ROZDRZDZIAŁ X PIĄTY DZIEŃ - śycie W WODZIE I W POWIETRZU Rdz 1:20-23 DWA PRODUKTY PIĄTEGO DNIA - WALENIE - RYBY - SKORUPIAKI - MIĘCZAKI -DROBNOUSTROJE - ŚWIAT WODNY - ŚWIAT PTACTWA - ŚWIAT OWADÓW ROZDZIAŁ XI SZÓSTY DZIEŃ - ZWIERZĘTA Rdz. 1:24,25 ZIEMIA MATKĄ śycia ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA DOMOWE - ZWIERZĘTA DZIKIE - NACZELNE - ZWIERZĘTA RĘKOSKRZYDŁE - ZWIERZĘTA DRAPIEśNE - GRYZONIE - SZCZERBAKI - ZWIERZĘTA KOPYTNE - PRZEśUWACZE - ZWIERZĘTA GRUBOSKÓRE - TORBACZE - GADY - JASZCZURKI - śółwie ROZDZIAŁ XII 6

4 DZIEŃ SZÓSTY - CZŁOWIEK Rdz 1:26-31; 2:7, UCZYŃMY CZŁOWIEKA" - OBRAZ BOGA W CZŁOWIEKU - JEGO ASPEKTY BIBLIJNE - PODOBIEŃSTWO BOGA W CZŁOWIEKU - MĘśCZYZNA I KOBIETA - BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DLA CZŁOWIEKA - ADAM UFORMOWANY, EWA STWORZONA TWÓRCZO - PROCES TWÓRCZY UśYTY WOBEC CZŁOWIEKA - SKŁADNIKI CIAŁA ADAMA - JEGO UKŁAD POKARMOWY - KREW - MIĘŚNIE - KOŚCI -PŁUCA - ORGANY WYDALANIA I ROZRODCZE ROZDZIAŁ XIII DZIEŃ SZÓSTY - CZŁOWIEK (c.d.) Rdz. 2:7,21-25 UKŁAD NERWOWY - PIĘĆ ZMYSŁÓW - WYśSZOŚĆ CIAŁA CZŁOWIEKA NAD CIAŁEM JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ZWIERZĘCIA - DECH śywotów: NISHMAT CHAYIM - NISHAMAH - NEPHACH - POTRÓJNE KŁAMSTWO SZATANA WPROWADZANIEM OBCYCH MYŚLI - RUACH I PNEUMA W BIBLII - ICH DWANAŚCIE ZNACZEŃ Z DOWODAMI BIBLIJNYMI - BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWA ANALIZA NIEKTÓRYCH Z NICH - ISTOTA ŚMIERCI - OśYWIENIE CIAŁA - DUSZA TO ISTOTA CZUJĄCA - TRZY ZNACZENIA SŁÓW NEPHESH I PSYCHE: śycie, DUSZA I USPOSOBIENIE - SŁOWO DUSZA MOśNA ZASTĘPOWAĆ ZAIMKAMI OSOBOWYM! ITP. - DUSZA NIE JEST ANI CIAŁEM, ANI śyciem, JEST ICH POŁĄCZENIEM - ILUSTRACJE - MARTWE DUSZE, ZABIJANIE DUSZ, ŚMIERĆ DUSZ, UTRZYMYWANIE DUSZ PRZY śyciu - STRESZCZENIE ANALIZY NA TEMAT NEPHESH I PSYCHE ROZDZIAŁ XIV EWOLUCJA NIE JEST METODĄ TWÓRCZĄ PIĘĆ RODZAJÓW EWOLUCJONISTÓW - GŁOS MATEMATYKI NA TEMAT WIEKU I POPULACJI CZŁOWIEKA - JEDNOŚĆ RASY, GŁÓWNYCH UCZUĆ RELIGIJNYCH, PIERWOTNEGO DOMU CZŁOWIEKA, STAROśYTNEJ CYWILIZACJI - MENDELIZM I BIOMETRIA - śaden NOWY GATUNEK NIE POWSTAŁ W CZASACH HISTORYCZNYCH - PRAWDOPODOBIEŃSTWO MATEMATYCZNE - LiCZNE FAKTY PRZECZĄCE EWOLUCJI - WlEK SŁOŃCA I ZIEMI - HISTORIA I GEOLOGIA - ROZKŁAD śycia ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO - PLAN W STWORZENIU - OSIEM PRZEPAŚCI NIE DO PRZEKROCZENIA PRZEZ EWOLUCJĘ - KILKA PYTAŃ BEZ ODPOWIEDZI - HYBRYDY - PSZCZOŁY I MRÓWKI BARDZIEJ INTELIGENTNE OD MAŁP - MOJśESZOWY OPIS STWORZENIA NATCHNIONY - CO PRZZNAJĄ EWOLU- CJONIŚCI - ANTYEWOLUCYJNE ŚWIADECTWA NAJZDOLNIEJSZYCH NAUKO- WCÓW - EWOLUCJA OPARTA NA WYBUJAŁYCH I NIESPÓJNYCH DOMYSŁACH -DZIECINNE ARGUMENTY EWOLUCJI - RZEKOME BRAKUJĄCE OGNIWA - ZWIERZĘTA WYMALOWANE W JASKINIACH - ORGANY SZCZĄTKOWE - TESTY KRWI - - TEORIA REKAPITULACJI - ROZWÓJ WIEDZY I WYNALAZKÓW - EWOLUCJA SPRZECZNA Z BOSKIM SŁOWEM - OSKARśENIE EWOLUCJI KSII NOWEGO TESTAMENTU Rdz Księga Rodzaju Wj Wyjścia Kpł Kapłańska Lb Liczb Pwt Powtórzonego Prawa Jz Jozuego Rut Ruty 1 Sm ISamuela 2 Sm II Samuela 1 Krl I Królewska 2 Krl II Królewska 1 Krn I Kronik 2 Krn II Kronik Ezd Ezdrasza Ne Nehemiasza Est Estery Job Hioba Ps Psalmów Prz Przypowieści Kohl Mądrości Pnp - Pieśń nad Pieśniami Iz Izajasza Jr Jeremiasza Lrn Treny Jeremiasza Ez Ezechiela Dn Daniela Oz Ozeasza Jl Joela Am Amosa Abd Abdyjasza Jon Jonasza Mi Micheasza Na Nahuma Hb Habakuka So Sofoniasza Ag Aggeusza Za Zachariasza WYKAZ SKRÓTÓW KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU Mt Ewangelia Mateusza Mrk Ewangelia Marka Łk Ewangelia Łukasza J Ewangelia Jana Dz Dzieje Apostolskie Rz List do Rzymian 1 Kor I list do Koryntian 2 Kor II list do Koryntian Gal List do Galatów Ef List do Efezjan Flp List do Filipian Kol List do Kolosan 1 Ts I list do Tesaloniczan 2Ts II list do Tesaloniczan 1 Tm I list do Tymoteusza 2 Tm -II list do Tymoteusza Tyt List do Tytusa Flm List do Filemona Hbr List do śydów Jk List Św. Jakuba 1 P I list Św. Piotra 2 P - II list Św. Piotra 1 J I list Św. Jana 2 J II list Św. Jana 3 J III list Św. Jana Jud List Św. Judy Apk Apokalipsa Św. Jana Uwagi: cytaty bez podania nazwy przekładu pochodzą z Biblii Tynieckiej lub warszawskiej; INNE SKRÓTY BT - Biblia Tyniecka - Pallotinum, Poznań 1965 BG - Biblia Gdańska - B. i Z. Tow. Biblijne, Warszawa BW - Biblia Warszawska B. i Z. Tow.Biblijne, Warszawa ROZDZIAŁ I 8

5 UWAGI OGÓLNE Potrzeba tych uwag. Dowód biblijny na stworzenie przez Boga. Charakter aktu stwórczego. Świat ducha i materii jako sfery stworzenia. Dni stworzenia. Prawa przrody - Początek W tomie pierwszym studium Pisma Świętego omawialiśmy istnienie Boga, Jego atrybuty bytu i charakteru oraz fałszywe poglądy o Bogu. W drugim tomie pragniemy studiować Boskie dzieła stworzenia. Zanim przstąpimy do szczegółów dzieł stworzenia Boskiego, pragniemy wysunąć kilka uwag ogólnych o dziełach stworzenia Boskiego, co będzie wstępem do szczegółów, które następnie podamy. Te uwagi ogólne zostały wywołane przewaŝnie tym, Ŝe istnieje wiele nieporozumień na temat dzieł stworzenia Boskiego. Nie wątpimy, Ŝe zwykłe zarzuty stawiane przez wielu naukowców temu, co uchodzi za pogląd chrześcijański na dzieła stworzenia Boskiego, zawdzięczać naleŝy temu, Ŝe ten rzekomo chrześcijański pogląd na dzieła stworzenia Boskiego nie jest ani chrześcijański ani biblijny, lecz jest poglądem wyznaniowym, w większości produktem wieków ciemnych i obcym Staremu Testamentowi, Nowemu Testamentowi i potwierdzonym wynikom badań naukowych. Utrzymujemy, Ŝe jakkolwiek duŝa róŝnica moŝe być między biblijnym poglądem na dzieła stworzenia Boskiego, a niektórymi teoriami, hipotezami, spekulacjami i domniemaniami niektórych prawdziwych i rzekomych naukowców, nie ma Ŝadnej niezgodności między stwierdzeniami Biblii na rozpatrywany tematy a potwierdzonymi wynikami naukowych odkryć. Zazębiają się one raczej z cudowną harmonią, czego nie moŝna powiedzieć o wyznaniowych poglądach na dzieła stworzenia Boskiego i potwierdzonych wynikach naukowych odkryć faktów. Ta właśnie niezgodność sprawiła, Ŝe wielu naukowców odrzuca Biblię jako autorytet w sprawie Boskich dzieł 9 stwórczych, w mylnym przypuszczeniu, Ŝe pogląd jej i pogląd wyznaniowy w tym przedmiocie są identyczne, podczas gdy prawie w kaŝdym punkcie co do faktów, są one niezgodne z sobą. Ten fakt powoduje potrzebę poczynienia pewnych uwag ogólnych dotyczących naszego przedmiotu, zanim przystąpimy do szczegółów, które późnj zostaną przytoczone. Lecz czy Biblia podaje myśl, Ŝe Bóg jest Stwórcą i Ŝe dzieła Jego stworzenia mają taką rozciągłość, jak świat duchowy i świat materialny? Postulujemy nie mniej niŝ odpowiedz twierdzącą na pytanie wyŝej postawione co do nauki Biblii w przedmiocie, który studiujemy i nasza pierwsza uwaga ogólna w tym przedmiocie udowodni, Ŝe taki jest na ten przedmiot pogląd Biblii. W tym, co dotyczy stworzenia wszechświata materialnego włącznie z tą ziemią i jej przynaleŝnościami, jest to uwidocznione w wielu wersetach. Najbardziej szczegółowym z nich jest ten, którym rozpoczyna się Księga Rodzaju.Podamy najpierw wykaz fragmentów dowodzących, Ŝe Bóg stworzył wszechświat - niebo i ziemię: Rdz 1:1; 2:1-4; Wj 20:11; 1Sm 2:8; 2 Krl 19:15; Ne 9:6; Ps 33:6,7; 89:12; 102:26; 103:22; 104:2,3,5,6; 121:2; 124:8; 136:5,9; 146:5,6; Prz 3:19; 8:26-29; 16:4; 26:10; Koh 11:5; Iz 37:16; 40:12:26,28; 42:5; 44:24; 45:12,18; 48:13. 51:13.16; Jr 10:12,16; 31:35; 32:17; 51:15; Jon 1:9; Za 12:1; Dz 4:24; 7:50; 14:15; Rz 1:20; 1 Kor 8:6; Ef 3:9; 2:10; 3:4; Ap 4:11; 10:6; 14:7. Następnie podamy fragmenty, w których nie ma wzmianki o ziemi jako stworzonej przez Boga, lecz które dowodzą, Ŝe Bóg stworzył niebo, gwiaździste niebo w górze: Rdz 1:14-19; 1 Krn 16:26; Job 9:8,9; 26:13; Pa 8:4; 19:2. Z kolei przedstawiamy trzeci wykaz fragmentów, w których nie ma wzmianki o niebie, jako stworzonym przez Boga, lecz które dowodzą, Ŝe Bóg stworzył i uporządkował ziemię: Rdz 1:2,9,10; Job 26:7; 38:4; Ps 24:1,2; 65:6; 78:69; 90:2; 95:4,5; 104:24; 119:90; Jr 27:5. Następnie prztaczamy czwarty wykaz fragmentów, które dowodzą, Ŝe Bóg stworzył człowieka: Rdz 1:26,27; 2:7; 5:1,2; 9:6; Wj 4:11; Lb 16:22; 10

6 27:16; Pwt 4:32; 32:6,15,18; Job 10:3,8,9,11,12; 31:15; 33:4; 34:19; Ps 86:9; 94:9; 95:6; 100:3; 139:13; 149:2; Prz 20:12; 22:2; Koh 11:5; Iz 17:7; 43:1,7,15; 44:2; 45:12,18; 51:13; 64:&; Jr 27:5; Mt 2:10; Dz 17:26,28; 1 Kor 12:18,24,25; 1 P 4:19. Następujące fragmenty pokazują, Ŝe On stworzył zwierzęta lądowe i morskie: Rdz 1:20-25; Job 12:7-9; Ps 8:6-8; Jr 27:5; 1 Tm 6:13. Tak samo Pismo Święte dowodzi, Ŝe Bóg stworzył rośliny: Rdz 1:11-13; 2:8,9; 1 Kor 15: A oto fragmenty pokazujące, Ŝe Bóg stworzył prawa natury i stosuje je w swoim działaniu stwórczym: Rdz 1:3-10; Job 28:23-26; 37:16,18; 38:8-10; Ps 8:3; 33:6-9; 104:30; 119:90,91; 148:5,6; Prz 8:26-29; 30:4; Iz 40:12; 45:7,18; Jr 5:22; 31:35; 51:15,16; Am 4: 13; 5:8; 9:6; Mt 6:26-30; Dz 17:25,26; 1 Kor 8:6; 2 Kor 4:6; Te siedem kierunków myśli o Bogu jako stworzycielu, po szczegółowym przeanalizowaniu, dałyby nam wspaniały wgląd w Niego w Jego stosunku do Jego dzieł stworzenia. Właściwe przestudiowanie powyŝszych wykazów fragmentów uszczęśliwi czyniącego to pewnymi nadzwyczaj pięknymi informacjami. Niektóre z tych wersetów zawierają opisy Jego dzie ła stwórczego, które są nadzwyczaj wzniosłe, inne z tych wersetów są bardzo piękne, a wszystkie one są cudownie proste jako wyraz faktów. Zobaczywszy w kategoriach ogólnych, Ŝe Bóg przedstawiony jest przez Pismo Święte jako Stwórca, dla porządku byłoby teraz właściwym wprowadzenie pewnych uwag co do znaczenia wyrazu "stworzenie". Słowo to w tym kontekście uŝywane jest w dwóch znaczeniach: 1/ jako proces czyli działanie i 2/ jako jakiś produkt albo jako produkt właśnie takiego procesu lub działania. Jako proces lub działanie, wyznania określiły go jako uczynienie wszystkich rzeczy z niczego. My uwaŝamy to określenie za błędne - jest ono na pewno przeciwne biblijnemu uŝyciu tego słowa w kaŝdym 11 przypadku uŝycia go tam, gdzie materiały do jego określenia są dane. My określamy stworzenie jako proces albo działanie jako uczynienie nowych rzeczy z substancji wcześniej istniejących. Obecnie przeprowadzimy studium tego słowa, tak jak jest ono uŝywane w Biblii, porównując ze sobą obie podane wyŝej definicje w świetle odnośnych fragmentów Biblii, a czyniąc to będziemy cytowali kaŝdy przypadek odnośnych słów hebrajskich i greckich określających ich znaczenie. Tym słowem hebrajskim uŝywanym jako czasownik jest bara, a czasownik słowa greckiego to "ktizo". Są miejsca, w których te słowa spotykane są w takich kontekstach, Ŝe nie dają one Ŝadnego światła, co do ich definicji. WskaŜemy je bez cytowania. Te, które rzucają takie światło, zacytujemy i zaklasyfikujemy z krótkimi komentarzami. UmoŜliwi to naszym czytelnikom zebranie całego materiału biblijnego dotyczącego definiowania tych słów dla ich własnych, pełnych studiów. Zanim jednak podejmiemy takie omówienie, zacytujemy i zbadamy fragment uŝywany przez wyznaniowców do próby udowodnienia swojej myśli. Fragment ten brzmi w A.V./starej wersji przekładu Biblii/ jak następuje: "przez wiarę rozumiemy, Ŝe światy zostały ukształtowane przez Słowo BoŜe tak, Ŝe rzeczy widzialne nie zostały utworzone z rzeczy widzialnych" /Hbr 11:3/. Oczywiście tłumaczenie tego fragmentu w A.V. jest "naciągnięte". Ci, którzy ją tak przetłumaczyli, wierzyli, Ŝe wszystkie rzeczy zostały stworzone z niczego i fragment ten odpowiednio "ukształtowali", tzn. włoŝyli weń swoją ideę; a nie wywiedli z niego jego prawdziwej idei i nie przełoŝyli jej na język angielski. PowyŜej podaliśmy źle przetłumaczone słowa z A.V. w tym wersecie i podkreśliliśmy je. Słowo przetłumaczone tu na "światy" nie jest słowem "kosmoi", greckim słowem "światy", lecz "aiones", greckim słowem oznaczającym "wieki". Słowo przetłumaczone jako "ukształtowane" lepiej byłoby przetłumaczyć jako "dostosowane". Formę przetłumaczoną jako "przez" lepiej byłoby tutaj przetłumaczyć na 12

7 "do". Dwa słowa, "to blepomenon" /liczba pojedyncza, nie mnoga/, lepiej byłoby przetłumaczyć jako "rzecz widziana lub postrzegana" albo "to, co jest widziane lub postrzegane". Omawiane złe tłumaczenie było potrzebne, aby wprowadzić do tego fragmentu błąd tłumacza, Ŝe wszystko zostało stworzone z niczego, jak to sugeruje A.V. A.R.V. /poprawione tłumaczenie Biblii/ pomaga trochę tej sprawie przez zamieszczenie na marginesie, naprzeciw słowa "światy", uwagi: "Greckie wieki ". Zmieniło ono takŝe w tekście liczbę mnogą słów "rzeczy, które są widziane, były" na liczbę pojedynczą "co jest widziane". ChociaŜ poprawia to ten fragment, to jednak A.R.V. nie wyjaśnia wersetu całkowicie, a to z powodu braku zmiany słów "ukształtowane przez" na "dostosowane do". Wtedy ostateczne brzmienie byłoby następujące: "tak, Ŝe rzecz widziana /lub postrzegana/ powstała z rzeczy niejasnych". Pprzekład Biblii Rotherhama, naszym zadaniem jeden z najlepszych, podaje Hbr 11:3 jak następuje: "przez wiarę rozumiemy, Ŝe wieki zostały połączone prz ez oświadczenie Boga w tym celu, Ŝeby nie z rzeczy jawnych powstało istnienie tego, co jest widziane". Następujące tłumaczenie z I.V. /wersji poprawionej/ z kilkoma komentarzami w nawiasach uwaŝamy za jeszcze lepsze: "przez wiarę rozumiemy, Ŝe wieki zostały dostosowane do Słowa /planu/ BoŜego tak, Ŝe rzecz widziana /w naszym wieku/ powstała z rzeczy niejawnych /w poprzednich wiekach/". Np. tajemnica Boga, Ŝe Chrystus nie jest jednostką, lecz składa się z wielu członków /Kol 1:26; 1 Kor 12:12-14; Gal 3:16,29/, nie była jasna w poprzednich wiekach, lecz jest jasna teraz, w Wieku Ewangelii; Ŝe Chrystus miał najpierw cierpieć, a potem dostąpić chwały, nie było jasne w wiekach przed nami, lecz jest jasne teraz, w Wieku Ewangelii; Ŝe ujarzmienie Izraela przez Faraona, ocalenie pierworodnych przez pokropienie krwią baranka i ocalenie całego narodu nad Morzem Czerwonym, nie 13 było jasne w wieku Ŝydowskim, jako oznaczające ujarzmienie ludzkości pod przekleństwem szatana, ocalenie kościoła pierworodnych, usprawiedliwionych przez krew Baranka BoŜego i ocalenie wiernych restytucjonistów podczas Małego Okresu w końcu Tysiąclecie, lecz są jasne jako takie teraz, w Wieku Ewangelii. Niezliczone inne przkłady myśli z Hbr 11:3 ujawnią się naszym umysłom. Dlatego Hbr 11:3 prz emilcza całkowicie stworzenie przez Boga wszystkich rzeczy z niczego, poniewaŝ w ogóle nie zajmuje się stworzeniem. Ten źle przetłumaczony werset jest jedynym fragmentem powoływanym przez wyznaniowcow uczących, Ŝe wszystkie rzeczy zostały stworzone z niczego. Teraz przedstawimy wszystkie przypadki występowania hebrajskiego słowa bara, w A.V. właściwie tłumaczonego jako "stworzyć". Jak wyŝej wykazano, niektóre z tych pozycji same z siebie nie rzucają światła na to, czy bara oznacza zrobić coś z niczego, czy teŝ nie. Dlatego są one nieokreślone co do omawianego problemu. Lecz inne spośród nich są jasno określone co do tego punktu i wszystkie pokazują, Ŝe "stworzyć" nie znaczy zrobić coś z niczego, lecz znaczy zrobić coś z poprzednio istniejących rzeczy. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe słowo bara znaczy przede wszystkim ociosać rzecz przgotowując się do zrobienia czegoś z niej lub z nią, jak to pokazują następujące fragmenty: Joz 17:15; Ez 21:19; 23:47. Następnie ma ono drugie znaczenie - stworzyć - wyprowadzone z faktu ociosania czegoś jako przygotowania do zrobienia czegoś z niego lub z nim. Jego pierwotne znaczenie przeczy poglądowi wyznaniowcow i potwierdza nasz pogląd jako prawidłowy.najpierw przedstawimy wykaz fragmentów, które są nieokreślone co do znaczenia bara: Rdz 1:1; 2:3,4; Ps 89:12; Iz 40:26; 42:5; 45:18; Ez 28:13,15. PoniewaŜ te ani w sobie, ani z siebie nie dają nam Ŝadnego naświetlenia znaczenia bara, pomijamy je bez dalszego omówienia. Obecnie zacytujemy i krótko objaśnimy wszystkie pozostałe przypadki uŝycia tego słowa, które na pewno udowod- 14

8 nią naszą myśl, Ŝe stworzyć znaczy uczynić coś nowego z poprzednio istniejących rzeczy. Niewątpliwie takie jest jego znaczenie w mowie potocznej, jeŝeli powołujemy się na twórczość człowieka, np. Edisona, Steinmetza itp. Powiedziano nam wyraźnie, Ŝe kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę /Rdz 2:27; 5:1,2; Pwt 4:32/, uczynił go z prochu ziemi i pierwiastka Ŝyciowego /Rdz 2:7/, a Ewę z jednego Ŝebra i nieco ciała Adama i z pierwiastka Ŝyciowego /Rdz 2:21-23/. Stąd w tych fragmentach bara znaczy uczynić coś nowego z poprzednio istniejących substancji, co zbija rozpatrywaną myśl wyznaniowcow. Powiedziane jest wyraźnie, Ŝe walenie /smoki/, ptactwo i kaŝde stworzenie wodne, zostały stworzone z wody i jej zawartości, połączonych naturalnie z pierwiastkiem Ŝyciowym. Stąd w Rdz 1:20-22 bara znaczy uczynić nowe rzeczy z poprzednio istniejących materiałów. Pośrednio, tzn. przez rozmnoŝenie z ojców i matek, stwarza Bóg ludzkość /Rdz 6:7; Ps 89:47; 102:18; 104:30; Koh 12:1; Iz 40:28; 43:1,7, 15; 45:12; 54:16; 65:17 /Jezus i Kościół są nowym niebem i Jeruzalem/; Ez 21:30 /Ammon/; Ml 2:10/. Lecz oni są uczynieni z pierwiastka Ŝycia dostarczonego przez ich ojców i z pierwiastków ziemi dostarczonych przez ich matki. Są oni zatem uczynieni - stworzeni - z poprzednb istniejących pierwiastków, a nie z niczego. Następnie powiedziano, Ŝe Bóg stwarza /bara/, gdy czyni uczciwość, dobre i złe warunki, zdarzenia itp. /Wj 34:10; Lb 16:30; Ps 51:10; Iz 4:5; 41:20; 45:7,8; 48:7; 57:19/. Lecz uczciwość tworzy się przez połączenie dobrych zasad z myślami, motywami, słowami i czynami. Dobre i złe warunki tworzy się przez połączenie dobrych i złych czynów i dobrych i złych okoliczności. Zdarzenia tworzą się z róŝnych jakości, myśli, słów i czynów udzielonych przez sprawców. Zatem te rzeczy, o których mówią cytowane teksty jako o stworzonych, nie są utworzone z niczego, lecz z rzeczy poprzednio istniejących. Nowa rzecz stworzona, bara /Jr 31:22/, 15 Chrystus otoczony Kościołem jako Królestwo BoŜe, na pewno nie zostanie utworzony z niczego, lecz z Chrystusa i Kościoła. JeŜeli powiedziano, Ŝe Bóg stwarza wiatr /Am 4:13/, to wiemy, Ŝe zwykle czyni On to przez połączenie powietrza i ciepła lub zimna. Zatem nie jest on tworzony z niczego, lecz z powietrza zwykle połączonego z ciepłem lub zimnem. JeŜeli powiedziano, Ŝe Bóg tworzy wodę /Ps 148:4,5/, to na pewno nie naleŝy rozumieć, Ŝe tworzy ją z niczego, lecz jak pokazuje doświadczenie, z połączenia dwóch gazów - tlenu i wodoru. I prostym rozumowaniem moŝemy wnioskować, Ŝe jeśli w tych samych wersetach jest mowa o tym, Ŝe stwarza On niebo, to przed tym samym uŝyciu słowa bara myśl nie jest taka, Ŝe niebo zostało stworzone z niczego, lecz z tych i innych gazów. JeŜeli o kimś powiadają, Ŝe tyje /1 Sm 2:29/, to nie naleŝy rozumieć, Ŝe stał się takim z niczego, lecz ze swej poprz edniej chudej osoby i tuczącego poŝywienia. Wszystkie te fragmenty dowodzą, Ŝe bara nie znaczy tworzyć coś z niczego, lecz z rzeczy poprz ednio istniejących. Stąd wnioskujemy, Ŝe skoro w Ŝadnym fragmencie nie uŝyto bara w znaczeniu tworzyć coś z niczego, to nie jest to jego znaczenie biblijne,oraz Ŝe zatem w tych fragmentach, które nie są określone, ma ono to samo znaczenie, jakie ma we fragmentach określonych, tzn. tworzyć nową rzecz z poprzednio istniejących substancji. A skoro praktycznie wszystkie fragmenty nieokreślone powiadają o stworzeniu przez Boga nieba i ziemi i skoro Ps 148:4,5 dowodzi, Ŝe uŝycie tam słowa bara dotyczy wody i ciał niebieskich i skoro wodę tworzy się przez odpowiednie połączenie pewnych gazów - tlenu i wodoru - właściwy jest wniosek, Ŝe bara wodę nie znaczy stworzyć z niczego, lecz z gazów, tak samo bara niebo znaczy utworzyć je z gazów. Zatem ziemia początkowo takŝe stworzona została z gazów. To zbija całkowicie pogląd wyznaniowy, Ŝe stworzyć znaczy utworzyć coś z niczego i dowodzi poglądu przedstawionego tutaj, Ŝe bara znaczy utworzyć coś nowego z substancji poprzednio istniejących. 16

9 Z powyŝszego dowodu wynika, Ŝe greckie słowo "ktizo", które znaczy"stworzyc", oznacza utworzenie nowej rzeczy z poprzednio istniejących rzeczy, jak to pokaŝemy na przykładach z Nowego Testamentu. Jest to prawdą nie tylko w świetle tego, co wyŝej juŝ zostało wykazane w tym przedmiocie, tj. w uŝyciu tego czasownika "ktizo" dla oznaczenia stworzenia Adama i Ewy, pozostałego rodu ludzkiego itp., gdzie w tłumaczeniu bara z hebrajskiego na grecki w Nowym Testamencie uŝyte jest "ktizo", lecz takŝe w przypadkach niezaleŝnego uŝycia "ktizo". I tak widzimy, Ŝe jest to słowo uŝyte w związku ze stworzeniem człowieka i zwierząt /1 Kor 11:9; 1 Tm 4:3/, o których wiemy, Ŝe nie zostały stworzone z niczego, lecz z pierwiastków ziemi zorganizowanych w ciała i z pierwiastka Ŝycia. Stworzenie człowieka i zwierząt, jak równieŝ innych rzeczy, jest wyraŝone słowem "ktizo" w następujących fragmentach: Mk 13:19; Rz 1:25; Ef 3:9; Kol 1:16; Ap 4:11; 10:6. Fakt, Ŝe w tych fragmentach wyraŝone jest stworzenie człowieka i zwierząt i dalszy fakt, Ŝe zostały one stworzone z poprzednio istniejących substancji, oznacza, Ŝe to samo uŝycie słowa "ktizo" w tych fragmentach dla wyraŝenia stworzenia człowieka i zwierząt oraz wszystkich pozostałych rzeczy dowodzi, Ŝe wszystkie te inne rzeczy zostały stworzone z rzeczy wcześniej istniejących. To samo znaczenie słowa "ktizo" jest widoczne w uŝyciu go w wierszach, które pouczają o nadawaniu istnienia Kościołowi, jako nowym stworzeniom/ef 2:10,15; 4:24; Kol 3:10/. Te nowe stworzenia uzyskują istnienie przez połączenie BoŜego Słowa i Ducha, wspólnie tworzących pierwiastek Ŝyciowy z jednej strony nowego serca i umysłu, a z drugiej zdolności umysłowych odnośnej osoby, przy czym to dzieło stworzenia zostanie zakończone, kiedy temu nowemu umysłowi i sercu w zmartwychwstaniu dane będzie ciało duchowe na miejsce zdolności umysłowych, jak teŝ inne organy /J:3:5,8; Jk 1: 18; 1 P 1:23; Rz 8:10/. Zatem nowe stworzenia powołane 17 zostaną do istnienia nie z niczego lecz z wcześniej istniejących rzeczy, który to fakt dowodzi, Ŝe "ktizo" w tych fragmentach nie oznacza utworzyć coś z niczego, lecz utworzenie nowej rzeczy z rzeczy wcześniej istniejących. W tym paragrafie, w celu udzielenia pomocy naszemu czytelnikowi, prztoczyliśmy kaŝdy przypadek uŝycia słowa "ktizo" w Nowym Testamencie. Obecnie przytoczymy kilka fragmentów, w których spotyka się dwa rzeczowniki pochodzące od słowa "ktizo", mianowicie ktisis i ktisma, rzucające dalsze światło jako dowód naszej myśli w omawianej sprawie. W Nowym Testamencie ktisis i ktisma zawsze są synonimami, oznaczając rzecz stworzoną, chociaŝ w klasycznej grece, aczkolwiek często są synonimami, to jednak często róŝnią się w następujący sposób: "ktisis" oznacza akt stwórczy, podczas gdy "ktisma" oznacza produkt aktu stwórczego. To rozróŝnienie jednak nie jest spotykane w Nowym Testamencie, gdzie obydwa słowa oznaczają produkt aktu stwórczego. Oto wszystkie przypadki uŝycia "ktisma" w Nowym Testamencie^ 1 Tm 4:4; Jk 1:18; Ap 5:13; 8:9, w których to przypadkach rozumiane są rzeczy stworzone z poprzednio istniejących substancji. Wszystkie przypadki uŝycia "ktisis" w Nowym Testamencie są następujące: Mk 10:6; 13:19; 16:15; Rz 1:20,25; 8:19-22,39; 2 Kor 5:17; Gal 6:15; Kol 1:15, 23; Hbr 4:13; 9:1; /budynek/, 1 P 2:13; 2 P 3:4; Ap 3:14. W kaŝdym z przytoczonych fragmentów rzecz, o której mówi się, Ŝe została stworzona, jest rzeczą utworzoną z rzeczy wcześniej istniejących. Zatem z Nowego Testamentu wynika, Ŝe stworzyć nie znaczy utworzyć coś z niczego, lecz utworzyć coś nowego z poprz ednio istniejących substancji. Nasze studium dowodzi zatem, Ŝe ani Stary Testament ani Nowy Testament nie uŝywa słowa "stworzyć" w znaczeniu "utworzyć coś z niczego", lecz obie części Biblii uczą, Ŝe "stworzyć" znaczy " uczynić nową rzecz z poprzednio istniejącej rzeczy". Stąd myśl wyznaniowa co do tego przedmiotu, jaka powstała w wiekach ciem- 18

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl

The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 WIELKI BÓJ. nadzieja.pl The Great Controversy Between Christ and Satan wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002 1 Ellen G. White 2 Ellen Gould White wersja dla Adobe Acrobat Reader Chrześcijański Instytut Wydawniczy Znaki Czasu

Bardziej szczegółowo

ŚW. T O M ASZ Z AKWINU. S U M A T E O L O G I C Z N A T o m 1 6. ( 2-2, qu. 23-46) Przetłumaczył i objaśnieniami zaopatrzył Ks.

ŚW. T O M ASZ Z AKWINU. S U M A T E O L O G I C Z N A T o m 1 6. ( 2-2, qu. 23-46) Przetłumaczył i objaśnieniami zaopatrzył Ks. ŚW. T O M ASZ Z AKWINU S U M A T E O L O G I C Z N A T o m 1 6 MIŁOŚĆ ( 2-2, qu. 23-46) Przetłumaczył i objaśnieniami zaopatrzył Ks. Andrzej Głażewski "Jak najgoręcej pragniemy, by z każdym dniem wzrastała

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA

PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA Pierwszy dzień tygodnia, Dzień Pański a Sabat. Dlaczego uważam, że to ja rozumiem ten temat, skoro tysiące uczonych na przestrzeni setek lat nie doszło do tych samych wniosków,

Bardziej szczegółowo

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny WPROWADZENIE PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ, A PRZEMAWIAJ I NIE MILCZ (DZ 18,9) 1. Jezus Chrystus

Bardziej szczegółowo

Andrzej Chmielecki. MIĘDZY MÓZGIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ Próba rozwiązania problemu psychofizycznego

Andrzej Chmielecki. MIĘDZY MÓZGIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ Próba rozwiązania problemu psychofizycznego Andrzej Chmielecki MIĘDZY MÓZGIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ Próba rozwiązania problemu psychofizycznego WSTĘP... 2 Część pierwsza. ONTOLOGICZNA KONCEPTUALIZACJA PROBLEMU PSYCHOFIZYCZNEGO... 12 Rozdział pierwszy.

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

CYBERNETYKA I CHARAKTER Marian MAZUR

CYBERNETYKA I CHARAKTER Marian MAZUR http://www.autonom.edu.pl zbiór publikacji z zakresu psycho- i socjocybernetyki. ZROZUMIENIE UMOśLIWIA ZASTĄPIENIE NIERACJONALNYCH DZIAŁAŃ LUB BEZRADNOŚCI PRZEZ DZIAŁANIA RACJONALNE CYBERNETYKA I CHARAKTER

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System)

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) Charles Haanel, tłumaczenie: Wojciech Luciejewski System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. Haanela tak do wielkiej

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY.

WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY. 1 WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] sobory kanony encykliki ojcowie kościoła ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY.PL 2013 2 KSIĄŻKĘ

Bardziej szczegółowo

ŚW. T O M ASZ Z AKWINU. S U M A T E O L O G I C Z N A T o m 1 3 PRAWO (1 2. 90 105)

ŚW. T O M ASZ Z AKWINU. S U M A T E O L O G I C Z N A T o m 1 3 PRAWO (1 2. 90 105) ŚW. T O M ASZ Z AKWINU S U M A T E O L O G I C Z N A T o m 1 3 PRAWO (1 2. 90 105) Przetłumaczył, W objaśnienia i skorowidze zaopatrzył o. Pius BEŁCH, O.P. KATOLICKI OŚRODEK WYDAWNICZY "VERITAS" 63 Jeddo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Poselstwo pierwsze Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Wersety biblijne: Mt 16,16.18; Ef 5,32; 3,16-17a; Ga 4,19; Pnp 1,2-4. I. Jeśli mamy prowadzić

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010 Zatrute źródło MASONERIA Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010 Wydanie drugie, poprawione. Non profit. Wydawca: ks. Tadeusz Kiersztyn - udziela prawa

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób istnieją rzeczy?

W jaki sposób istnieją rzeczy? Tadeusz Pabjan W jaki sposób istnieją rzeczy? Jedną z centralnych kategorii filozoficznych jest kategoria istnienia. MoŜna się o tym przekonać, zaglądając do podręczników historii filozofii: przewaŝająca

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

ŻYJĄC MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI

ŻYJĄC MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI ŻYJĄC MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI Joel S. Goldsmith przekład Grzegorz Wywiał KRAKÓW 2011 Tytuł oryginału: Living Between Two Worlds Copyright 1983 Geri McDonald (córka Joela Goldsmitha) First published 1974

Bardziej szczegółowo