SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W"

Transkrypt

1 SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W

2 SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki (TIA)firmy Siemens z powodzeniem stosowana jest we wszystkich aplikacjach przemys owych. Wspólna baza narz dziowa i standaryzacja podstawowych mechanizmów znakomicie pozwala na wdra anie kolejnych aplikacji zwiàzanych z komunikacjà przemys owà opartà na urzàdzeniach SIMATIC NET. Do stworzenia jednolitej sieci przyczyni y si komponenty serii SCALANCE, które okaza y si kamieniem milowym w rozwoju komunikacji przemys owej. Zosta y zaprojektowane tak, aby spe niaç wymogi pracy w przemyêle oraz równoczeênie zagwarantowaç atwà, bezpiecznà i wysoce niezawodnà sieç komunikacyjnà. S Bezpieczeƒstwo SCALANCE S - ochrona w przemyêle Mechanizmy zabezpieczajàce i kodowanie kontroli dost pu gwarantuje modu SCALANCE S. Monitoruje dost p do sieci i wszystkie dane zak adu. Blokada dost pu nieautoryzowanym po àczeniom, programom szpiegujàcym ingerujàcym do baz danych. Oprogramowanie SOFTNET Securit Client zabezpiecza komputery i programatory w sieci. W Przemys owe sieci bezprzewodowe LAN SCALANCE W - technologia radiowa w Industrial Wireless LAN Modu y SCALNCE W wykorzystujà przemys owà sieç àczàc urzàdzenia drogà radiowà. Pozwala to na stworzenie aplikacji wsz dzie tam, gdzie w przesz oêci by o to trudne lub wr cz niemo liwe do zrealizowania tradycyjnymi metodami. Mo liwoêci monitorowania i diagnostyki àcza, praca w standardzie IEE b/g oraz a. X Switche przemys owe SCALANCE X - przemys owe komponenty do rozdzia u danych w standardzie sieci Ethernet Switche SCALANCE X pozwalajà na przesy anie danych pomi dzy odpowiednimi urzàdzeniami wykonawczymi oraz pe nà diagnostyk sieci Industrial Ethernet. Poprzez sieç PROFINET i narz dzia SNMP lub WEB u ytkownik ma mo liwoêç podglàdu szybkoêci transmisji danych czy te topologii sieci i numeru portu. 2 SCALANCE W

3 Przemys owa sieç bezprzewodowa na bazie SCALANCE W Nieograniczony dost p do informacji niezale nie od miejsca pracy. Dzi ki nowoczesnym urzàdzeniom mo liwa staje si realizacja sieci bezprzewodowej (Wireless LAN). Bezprzewodowe àcza to poprawa wydajnoêci wszystkich procesów w przemyêle, prosta konfiguracja i stabilna komunikacja z wykorzystaniem lokalnych punktów dost pu (Access node). Mi dzynarodowy standard Industrial Mobile Communication (IMC) zgodny z normà IEEE dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz pozwala na transmisj z pr dkoêcià do 54 Mb/s. TIA Totalny Integrated Automation Integracja w przemyêle to kompletny i zwarty system automatyki, co w praktyce oznacza: dost p do wspólnej bazy zasobów sprz towych, zmniejszenie poniesionych kosztów, pe nà kompatybilnoêç sprz towà. KorzyÊci z komunikacji radiowej Bezprzewodowe àcze podnosi konkurencyjnoêç proponowanych rozwiàzaƒ, zwi ksza mo liwoêci wykorzystania urzàdzeƒ automatyki w systemach bezprzewodowej komunikacji, usprawnia wymian danych pomi dzy systemem nadrz dnym i urzàdzeniami na poziomie wykonawczym. Rozwiàzanie takie skutecznie optymalizuje prac s u b utrzymania ruchu, zmniejsza koszty i likwiduje do minimum czasy przestojów. Przyk adowe aplikacje Automatyczny system kierowania ruchem (Automated guided vehicle systems - AGVS) kolei jednoszynowej, bezprzewodowe sterowanie wagonami. Sterowanie urawiem Uzyskano wysokà elastycznoêç poprzez uniezale nienie sterowania pracà ramion od miejsca po o enia operatora. Bezprzewodowy dost p do urzàdzeƒ polowych, ich konfiguracja i diagnostyka. Przep yw informacji w magazynach wysokiego sk adowania przez odpowiednie umiejscowienie punktów dost powych pozwala sterowaç pracà wózków wid owych, nap dami przenoêników i urzàdzeƒ transportujàcych. Bezprzewodowe àczenie segmentów komunikacyjnych w celu b yskawicznej instalacji oraz zmniejszenia kosztów tworzenia sieci, w sk ad których cz sto wchodzi kosztowne okablowanie (np. drogi publiczne, rzeki, jeziora, kolej elazna). Transport publiczny (metro, autobusy) Niezawodna praca w Êrodowisku o podwy szonych wymaganiach, praca w wysokiej temperaturze. Optymalne zakresy pola radiowego, pe na kontrola promieniowania, wykorzystanie wyspecjalizowanych przewodów zasilajàcych RCoax Cable. SCALANCE W 3

4 Rozwiàzania sieciowe Wymiana informacji Doskonale zestrojone urzàdzenia umo liwiajà wymian danych pomi dzy komponentami pola a systemem nadrz dnym, poczàwszy od sieci PROFIBUS i Industrial Ethernet do bezprzewodowych sieci Industrial Wireless LAN. Widoczna jest zdecydowana poprawa poziomu us ug. Wysoka niezawodnoêç i przepustowoêç àcza zapewniajà stabilny i bezawaryjny transfer informacji, od urzàdzeƒ polowych do wysublimowanej komunikacji przez sieç Internet. IWLAN zosta a tak zaprojektowana, aby podo aç wymaganiom, jakie stawia przemys i aplikacje oparte na komunikacji radiowej. Zapewnia wymian danych w czasie rzeczywistym i zdefiniowane czasy reakcji urzàdzeƒ wykonawczych sterowanych radiowo. Niezawodne po àczenie radiowe w przypadku przerwaƒ umo liwia automatyczne przekierowania i komunikacj w sieci Industrial Ethernet (wymuszone przekierowanie), cykliczne monitorowania po àczenia radiowego (test àcza) lub monitoring adresu IP (IP Alive). Wysoki poziom ochrony inwestycji, wszystkie komponenty sà zgodne z przyj tym na ca ym Êwiecie standardem IEEE i spe niajà normy dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz. Szybka instalacja dodatkowych modu ów. Rozszerzona funkcjonalnoêç instalacji, wykorzystanie mo liwoêci bezprzewodowego transferu danych do stacji lokalnych i komunikacja poprzez RCoax Cable. Sieç IWLAN która wykorzystuje przemys owy Ethernet tworzymy na bazie urzàdzeƒ SCALANCE W788-1PRO, które pe nià rol stacji dost pu. Punkty dost powe umo liwiajà komunikacj radiowà z innymi modu ami typu karta CP 7515 Industrial Wireless LAN lub modu stacji Client SCALANCE W746-1PRO. Dzi ki takim rozwiàzaniom u ytkownik uzyskuje dost p do zainstalowanych komponentów (np. sterowniki programowalne) i ca ej infrastruktury bez ryzyka dodatkowych kosztów jak ma to miejsce w przypadku prowadzenia tradycyjnego okablowania. Poprzez wykorzystanie komunikacji radiowej i funkcji roamingu (automatycznego prze àczania pomi dzy punktami dost pu), u ytkownik ma pe nà swobod w poruszaniu si w zasi gu sieci Industrial Wireless LAN bez adnej przerwy w transmisji z mo liwoêcià podglàdu ca ego procesu niezale nie od miejsca pracy operatora. 4 SCALANCE W

5 Gospodarka materia owa w planowaniu produkcji Aplikacje i rozwiàzania Opis zadania Skuteczna i optymalna komunikacja wewn trzna. Nale y wyeliminowaç puste transporty. Mo liwie skróciç czasy przestojów. Pracujàce urzàdzenia przemys owe powinny wykazywaç zwi kszonà odpornoêç na czynniki atmosferyczne oraz na niekorzystne Êrodowisko pracy wewnàtrz hal, oferujàc zarazem wysoce niezawodnà prac i stabilny transfer. System powinien przewidywaç mo liwoêç rozbudowy o dodatkowe aplikacje. Rozwiàzanie Zaplanowanie wymagaƒ dla w pe ni zautomatyzowanych lakierni odbywa si podczas wst pnych faz projektu. Obszar wymiany danych nale y tak zaplanowaç, by zagwarantowaç optymalne pokrycie strefy roboczej zasi giem radiowym. Trzy stacje dost pu SCALANCE W788-1PRO gwarantujà pe ne wykorzystanie strefy roboczej. Obudowa klasy szczelnoêci IP65 umo liwia prac na zewnàtrz, jak i wewnàtrz hal produkcyjnych. Funkcja roamingu pomi dzy punktami umo liwia swobodne poruszanie si w zakresie strefy pokrycia sieci radiowej i automatyczne prze àczanie pomi dzy w z ami komunikacyjnymi, SCALANCE W788-1PRO. PrzenoÊny panel MOBIC pozwala na swobodny bezprzewodowy dost p do danych i komunikacj ze wszystkimi sekcjami maszynowymi i urzàdzeniami w obszarze pola radiowego. Gwarantowane jest niezawodne po àczenie radiowe jako mechanizm redundantny oraz zespo y kontrolne zapobiegajàce pogorszeniu po àczenia. Dodatkowo, wymiana danych w czasie rzeczywistym mo e zostaç wykorzystana w obszarach produkcyjnych dzi ki cyklicznemu wykonywaniu pakietów danych. KorzyÊci Redukcja kosztów osiàgni ta przez zmniejszenie liczby pustych przebiegów Zredukowanie dokumentów przewozowych Istotne skrócenie czasu poczàwszy od przygotowania procesu wytwarzania do otrzymania finalnego produktu Redukcja iloêci wadliwych komponentów Mo liwoêç dalszej rozbudowy o dodatkowe aplikacje, poprawa jakoêci, standaryzacja w komunikacji oraz rozszerzenie o komunikacj g osowà. SCALANCE W 5

6 Aplikacje i rozwiàzania systemów nape niania butelek Opis zadania Optymalne rozwiàzanie polega na nape nianiu butelek w trakcie ich transportu tak, aby otwarcie i zamkni cie zaworu nape niajàcego zsynchronizowane zosta o z pr dkoêcià przemieszczajàcego si naczynia. Istniejàce rozwiàzanie wykazuje zbyt cz ste przestoje w produkcji, ulega zu yciu, a system sterowania jest zbyt wra liwy na zak ócenia. Rozwiàzanie Alternatywne rozwiàzanie, gdzie wymian danych oparto na systemach AS-Interface i sieci PROFIBUS, nie spe nia o stawianych wymagaƒ. W rezultacie wykorzystano modu y I/O i komunikacj w standardzie PROFINET. Na ruchomych cz Êciach maszyny nape niajàcej zainstalowano modu y systemu SIMATIC ET 200S. Modu y stacji dost pu SCALANCE W-788-1RR oraz SCALANCE W-747-1RR jako stacje Client pozwalajà na wymian danych i wysterowanie otwarciem i zamkni ciem zaworu nape niajàcego. Komunikacja w standardzie Profinet zapewnia komunikacj w czasie rzeczywistym, wykorzystanie àczy TCP/IP pozwala na pe nà integracj w komunikacji z modu ami sterownika, systemem rozproszonym I/O oraz pozosta ymi urzàdzeniami pracujàcymi w standardzie sieci ETHERNET. Bezprzewodowa komunikacja z pracujàcà maszynà nape niajàcà zapobiega powstawaniu uszkodzeƒ wynikajàcych ze zu ycia materia u, co w konsekwencji prowadzi o do przestojów. Docelowo àcze pozwoli na diagnostyk urzàdzeƒ i znaczàco poprawi parametryzacj komponentów. Nape nianie butelek KorzyÊci Oszcz dnoêç w kosztach, redukcja awarii, zu ycie podzespo ów ograniczone do minimum, niezawodna komunikacja w czasie rzeczywistym Znaczne zwi kszenie wydajnoêci procesu nape niania Opcja programowania bezprzewodowego w celu u atwienia obs ugi Wydajniejsze rozwiàzania aplikacji przez integracj standardu sieci polowej PROFIBUS z komunikacjà radiowà Najbardziej op acalne rozwiàzanie (porównanie z sieciami ASI oraz PROFIBUS) Standaryzacja w komunikacji i wykorzystanie mo liwoêci Profinet pozwoli na dalszà rozbudowà o dodatkowe aplikacje oparte na rozwiàzaniach Siwarex. 6 SCALANCE W

7 Aplikacje i rozwiàzania w kopalniach odkrywkowych Opis zadania Przy pracach odkrywkowych komunikacja pomi dzy systemem bazowym a odleg ymi stacjami operatorskimi wymaga ciàg ej wymiany danych (online). Wzmocnione komponenty przemys owe powinny byç dopasowane do u ycia na zewnàtrz.. Rozwiàzanie powinno byç zoptymalizowane pod kàtem niezawodnoêci komunikacji bezprzewodowej oraz taniej eksploatacji. Pakiet MS Office powinien stanowiç integralnà cz Êç systemu komunikacyjnego. Komponenty powinny mieç zapewnionà d ugà ywotnoêç. Rozwiàzanie Punkty dost powe SCALANCE W788-1PRO sà u ywane do ustanowienia wymiany danych z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych. Takie rozwiàzanie pozwala uniknàç kosztownego okablowania, które pociàga za sobà zestawienie systemu komunikacyjnego, a w rezultacie jego zu ycie w czasie, prowadzàce do d ugotrwa ych awarii i wysokich kosztów utrzymania. Przemys owa konstrukcja, spe niajàca norm IP-65, chroni komponenty sieci IWLAN przed wodà i py em; mogà byç stosowane na zewnàtrz nawet w temperaturze - 20 C. Okresowe wykonywanie instrukcji pozwala na komunikacj radiowà w czasie rzeczywistym. Transmisja redundantna wysy ania pakietów danych oraz nowoczesne mechanizmy kodowania gwarantujà niezawodnà i bezpiecznà wymian danych. Niezale nie od ustalenia strefy pokrycia przez sieç radiowà, mo na u yç bezprzewodowego terminala w celu zaktualizowania danych w trybie online. SNMO OPC serwer u atwia integracj aplikacji systemu MS Office. Rozwiàzanie mo e dostarczaç wybrane parametry dla systemu komunikacyjnego. KorzyÊci Bezprzewodowa wymiana danych w aktualizowaniu danych w trybie online Redukcja w kosztach, krótsze czasy przestojów Integracja z aplikacjami systemu MS Office Ochrona inwestycji dzi ki d ugoterminowej dost pnoêci komponentów SCALANCE W 7

8 Aplikacja i rozwiàzanie w przemyêle motoryzacyjnym Opis zadania Zastosowane rozwiàzania wykorzystujà jeden wkr tak mechaniczny na ka dy wykryty kod paskowy, nale y zredukowaç iloêç wkr taków mechanicznych jakie przypadajà na ka dy wyprodukowany pojazd. Obecnie stosowane konstrukcje oparte na taêmociàgach rolkowych wymagajà kosztownych konserwacji, aplikacja oparta na komunikacji radiowej skróci czasy parametryzacji urzàdzeƒ. Rozwiàzanie powinno spe niaç mi dzynarodowe normy bezpieczeƒstwa i przemys owe standardy. Nale y zapewniç d ugoterminowà dost pnoêç komponentów i cz Êci zamiennych. Rozwiàzanie Kabel IWLAN Rcoax umiejscowiony wzd u linii kodujàcej pe ni rol wzmacniacza sygna u antenowego i pozwala na bezprzewodowà transmisj danych dzi ki segmentowej budowie. Skupiony sygna w postaci sto ka umo liwia sta à komunikacj z przemieszczajàcym si elementem. Jest to idealne rozwiàzanie stosowane z powodzeniem wsz dzie tam, gdzie u ytkownik ma do czynienia z transportem taêmowym i szynowym. Zasilanie stacji dost pu SCALANCE W788-1RR odbywa si przez RCoax Cable i jest zgodne z normà IEEE b/g (2,4 GHz), a szybkoêç transmisji danych odbywa si z pr dkoêcià do 54 Mb/s. Stacja SCALANCE W747-1RR Client pozwala na wykorzystanie jej we wszystkich aplikacjach jako przenoêny punkt dost pu. Dodatkowo u ycie SCALANCE W747-1RR umo liwia rozbudow uk adu do 8 stacji. Kontroler wkr taka mechanicznego z wykorzystaniem systemu RCoax Cable i SCALANCE W747-1RR KorzyÊci Zmniejszenie liczby wkr taków mechanicznych Obni enie kosztów utrzymania ruchu i skrócone czasy przestojów poprzez niezawodnà komunikacj bezprzewodowà i transmisj danych Krótsze czasy remontów w przypadku awarii dzi ki opcji C-PLUG (Configuration Plug), która pozwala na wymian modu ów nie tylko przez wykwalifikowanà kadr Zwi kszenie przepustowoêci transferu danych Dost pnoêç modu ów zamiennych Ca kowita integracja z istniejàcymi aplikacjami Wszystkie dane wkr taka mechanicznego mogà zostaç przes ane przez IWLAN 8 SCALANCE W

9 Komunikacja radiowa Metalowa obudowa o wysokim stopniu ochrony Ochrona OdpornoÊç na wstrzàsy i uderzenia Zwi kszony zakres temperatur Prosta konfiguracja Bezpieczeństwo Kontrola dost pu (Legalizacja) Kontrolowanie danych Kluczowà rol w automatyzacji procesu odgrywa topologia sieci komunikacyjnej, która koordynuje prac wszystkich uk adów automatyki nowoczesnych systemów sterowania produkcjà. Do niedawna k adziono najwi kszy nacisk na rozbudow sieci Êwiat owodowych, co mia o zapewniç stabilnoêç i bezpieczeƒstwo àcza. W poczàtkowej fazie standard komunikacji bezprzewodowej WLAN IEEE mia zbyt ograniczone mo liwoêci na potrzeby przemys u. Systemy SIMATIC NET wyznaczy nowe trendy, a wykorzystane komponenty powi kszy y gam innowacyjnych rozwiàzaƒ komunikacji radiowej i filozofii Industrial Wireless LAN (IWLAN). Zaawansowane aplikacje wymuszajà wymian danych w czasie rzeczywistym na wszystkich poziomach automatyzacji procesu. Komunikacja radiowa jest nie tylko wygodniejsza w u yciu, ale to tak e ni sze koszty eksploatacji i konserwacji w porównaniu do tradycyjnych systemów. Cykliczny ruch danych Komunikacja czasu rzeczywistego Redundancja Niezawodność Monitoring po àczenia radiowego Sta e po àczenie radiowe Industrial Wireless LAN z szybkim roamingiem Industrial Wireless LAN (IWLAN) Wireless LAN IEEE Wydajno SCALANCE W 9

10 Komunikacja radiowa Urzàdzenia Scalance W jako stacje dost pu umo liwiajà realizacj po àczenia w kilku trybach. Mo e to byç po àczenie punkt-punkt àczàce dwa segmenty sieci przez punkt dost pu lub tryb redundantny, w którym dwa segmenty sieci àczone sà przez dwa oddzielne kana y, dzi ki czemu otrzymujemy maksymalnie stabilnà komunikacj odpornà na zak ócenia z zewnàtrz. Odpowiednia szybkoêç transmisji danych pozwala uniknàç przestojów wynikajàcych z braku komunikacji. Funkcja C - PLUG pozwala na natychmiastowà podmian modu ów, a ich konfiguracja nie wymaga wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu, co zaoszcz dza koszty drogich szkoleƒ i skraca czasy ewentualnych awarii. Dzi ki funkcji rapid roaming u ytkownik porusza si bez przerwy w transmisji danych pomi dzy poszczególnymi punktami dost pu, a obs uga urzàdzeƒ I/O w standardzie Profinet odbywa si w czasie rzeczywistym. Niezawodna praca w Êrodowisku, gdzie podzespo y wystawione sà na dzia anie zmian temperatury od -20 C do +60 C lub pracujà w zapylonym i wilgotnym Êrodowisku. Obudowy zabezpieczajà przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe akcesoria, takie jak anteny, zasilacze i kable àczàce, równie spe niajà wymogi pracy w Êrodowisku przemys owym. Mi dzynarodowy standard sieci przemys owej Ethernet pozwala na transmisj danych oraz przesy zasilania jednà linià oszcz dzajàc koszty inwestycji. Odr bnà dziedzin sieci bezprzewodowych stanowi bezpieczeƒstwo danych. Zdefiniowane czasy transferu wyra one w liczbie przesy anych bitów na sekund, lub jako pakiety danych, okreêlone sà funkcjà Dedicating data transfer rate. Ka dy kana radiowy mo na tak sparametryzowaç, aby cz stotliwoêç nadawania ulega a zmianie co kilka milisekund. Rozwiàzanie takie zabezpiecza przed zdublowaniem przes anych danych w przypadku pojawienia si przerwania w transferze. 10 SCALANCE W

11 Urzàdzenia do komunikacji radiowej SIMATIC NET - komunikacja bezprzewodowa w rozwiàzaniach automatyki: Stacje dost powe SCALANCE W-788-1PRO / W-788-2PRO SCALANCE W-788-1RR / W-788-2RR Procesor komunikacyjny CP 7515 dla Field PG Procesor komunikacyjny CP 1515, dla MOBIC Stacje Client SCALANCE W-744-1PRO, SCALANCE W-746-1PRO i SCALANCE W-747-1RR IWLAN / PB Link PN IO IWLAN RCoax Cable Dodatkowe wyposa enie Wszystkie urzàdzenia mogà pracowaç w trudnych warunkach przemys owych, obudowa zapewnia ochron przed wilgocià i py em oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. PrzenoÊne panele MOBIC umo liwiajà podglàd wszystkich parametrów od poziomu produkcji do poziomu sterowania procesem i zarzàdzania. IWLAN / PB Link PN I/O modu realizujàcy po àczenie Industrial Ethernet ze standardem sieci PROFIBUS. atwa, mobilna i bezpieczna komunikacja niezale nie od po o enia. Standard Profinet I/O zapewnia wymian danych w czasie rzeczywistym. SCALANCE W 11

12 SCALANCE W-780 stacje dost powe komunikacji bezprzewodowej Punkty dost pu pozwalajà tworzyç sieç radiowà zgodnie z normà IEEE b / g i IEEE , szybkoêç transmisji wynosi 54 Mb/s, dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz. Stacje SCALANCE W 780 umo liwiajà po àczenie sieci radiowej z ju istniejàcà siecià LAN i WLAN. Sieç radiowa oferuje szerokie pasmo sygna u komunikacji, kontrola po àczenia ze stacjami Client. Cztery tryby pracy jako stacje dost pu, tryb punkt-punkt oraz dwa kana y cz stotliwoêci 2,4 GHz albo 5 GHz. Niezawodna praca w przemys owych warunkach, odpornoêç na wstrzàsy i temperatur od -20 C do 60 C. atwa instalacja w standardzie sieci Ethernet Power-over-Ethernet (PoE), zasilanie i dane przesy ane jednà linià zgodnie ze standardem IEEE Ochron transmisji danych zapewniajà najnowoczeêniejsze mechanizmy szyfrowania i bezpieczeƒstwa, takie jak WPA lub 128-bitowe kodowanie (AES). Pozbawione krzemu i halogenu zgodnie z atestem ATEX dedykowane do stref zagro onych wybuchem. atwa podmiana i parametryzacja modu ów dzi ki C-PLUG (Plug Configuration). Prosta konfiguracja dzi ki intuicyjnemu oprogramowaniu. Wysoka stabilnoêç pracy spe nia wymogi filozofii Totally Integrated Automation. Automatyczne przekierowanie u ytkownika do kolejnych stacji na wypadek przerwaƒ z Industrial Ethernet. Dodatkowe funkcje SCALANCE W-788-1PRO i SCALANCE W-788-2PRO Stacja umo liwia komunikacj (IEEE b/g i IEEE ) z pr dkoêcià do 54 Mb/s przy cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz. Redundantne po àczenie typu punkt-punkt. Dodatkowe funkcje SCALANCE W-788-1RR i SCALANCE W-788-2RR Opcja rapid roaming umo liwia dynamiczny przekaz danych mi dzy poszczególnymi w z ami sieci. 12 SCALANCE W

13 Urzàdzenia SCALANCE W-740 modu Client oraz IWLAN / PB Link PN I/O SCALANCE W-744-1PRO, SCALANCE W-746-1PRO i SCALANCE W-747-1RR Modu y stacji Client umo liwiajà komunikacj radiowà w standardzie Ethernet, przyk adowo modu y serii SIMATIC S7-300 z procesorem komunikacyjnym CP lub ET 200 PRO zgodnie z normami IEEE i IEEE , oferujàc, a do 54 Mb/s, dla cz stotliwoêci 2,4 GHz lub 5 GHz, na kana. Komunikacja radiowa oferuje cykliczne monitorowanie àcza pomi dzy stacjami. ZgodnoÊç ze Êwiatowymi standardami IEEE Dwa kana y cz stotliwoêci 2,4 GHz albo 5 GHz. Niezawodna praca w przemys owych warunkach, odpornoêç na wstrzàsy i temperatur od 20 C do 60 C. atwa instalacja w standardzie sieci Ethernet Power-over- Ethernet (PoE), gdzie zasilanie i dane przesy ane sà tym samym kana em zgodnie ze standardem IEEE Bezpieczeƒstwo danych i ochrona przed nieautoryzowanymi atakami (WPA lub 128-bitowe kodowanie -AES). Praca w strefach zagro onych wybuchem, atesty ATEX. atwa wymiana modu ów dzi ki funkcji C-PLUG (Plug Configuration). Prosta konfiguracja dzi ki intuicyjnemu oprogramowaniu. Wysoka stabilnoêç pracy spe nia wymogi filozofii Totally Integrated Automation. SCALANCE W-746-1PRO Mo liwoêç komunikacji z 8 urzàdzeniami SCALANCE W-747-1RR (opcja specjalna) Automatyczny roaming pomi dzy poszczególnymi stacjami dost pu kilku niezale nych pól radiowych. IWLAN / PB Link PN I/O IWLAN / PB Link PN I/O jest kompaktowym rozwiàzaniem do po àczenia sieci Industrial Wireless LAN ze standardem PROFIBUS. Elastyczne rozwiàzanie oferuje mo liwoêç wspó pracy ze standardowà antenà IWLAN lub przewodem RCoax Cable. PROFIBUS Interfejs Master pozwala na elastycznà integracj systemów od poziomu pola do infrastruktury IWLAN zgodnie z IEEE i IEEE , przy pr dkoêci transmisji do 54 Mb/s dla cz stotliwoêci 2,4 GHz lub 5 GHz. System automatycznego sterowania pracà wózków wid owych w magazynach wysokiego sk adowania lub transportu kolei jednoszynowej. Zwi kszona transmisja danych pozwala wys aç komunikat drogà radiowà do pozosta ych u ytkowników sieci. Mniej tradycyjnych rozwiàzaƒ opartych na przesy aniu informacji przewodami wypieranymi systemem RCoax. Pe na integracja urzàdzeƒ pracujàcych w standardzie PROFIBUS z systemem radiowym. Rozwiàzanie konstrukcyjne pozwalajàce na monta w szynie zasilajàcej wraz z systemem ET200 S. Ca kowita konfiguracja i wymiana wszystkich modu ów poprzez opcj C-PLUG. Modu PROFINET I/O, przy àczenie urzàdzeƒ slave PROFIBUS-DP do sterownika wejêç/wyjêç Profinet zgodnie ze standardem. Sterownik wejêç/wyjêç przetwarza wszystkie urzàdzenia ze stacji slave w ten sam sposób co modu wejêç/wyjêç z interfejsem Ethernet, np. IWLAN/PB Link PN I/O sà ich reprezentacjà. SCALANCE W 13

14 Komputery przemys owe i Internet Pad Programator przemys owy Kompaktowa i zwarta konstrukcja programatora serii SIMATIC FIELD PG spe nia znakomicie filozofi mobilnej komunikacji i umo liwia mi dzy innymi: Instalacj i uruchomienie Serwis Podglàd Konfiguracj Programowanie systemów automatyki. Programatory wyposa one sà w 14.1 matryc TFT o rozdzielczoêci 1024 x 768 pixela, zapewniajàcà wygodnà i ergonomiczna prac. Bateria litowo-jonowa (66 Wh) umo liwia kilkugodzinnà prac i swobod dzia ania. Dodatkowe z àcza na zewn trznej obudowie umo liwiajà po àczenie z dodatkowymi urzàdzeniami zewn trznymi a z àcze PCMCIA daje mo liwoêç wspó pracy z kartà CP 7515 i komunikacj radiowà w lokalnej sieci. Internet Pad MOBIC T8 MOBIC T8 (Mobile Industrial Communicator) umo liwia niezale nie od miejsca pracy dost p do zasobów centralnej bazy (lokalny Intranet) lub sta e àcze przez Internet. Dost p do danych z poziomu przeglàdarki sieci WEB, stacj Client lub inne aplikacje programowe. Dzi ki temu u ytkownik mo e wyêwietliç i pobraç informacje przez Intranet/Internet. MOBIC T8 interfejsy Z àcze PCMCIA, realizuje dost p do sieci radiowej przez procesor komunikacyjny CP Alternatywne z àcze pozwala na integracj z modu ami sieci GSM i komunikacj drogà radiowà z urzàdzeniami peryferyjnymi takimi jak skanery lub dodatkowe modu y rozszerzeƒ. KompatybilnoÊç z systemem Windows CE, przeglàdarkami sieci WEB wykorzystujàcymi Êrodowisko Java, co pozwala na przejêcie z lokalnego Intranetu do stron World Wide Web. Dzi ki temu w atwy sposób u ytkownik mo e pobraç informacje o procesie technologicznym, przeprowadziç diagnostyk lub przes aç instrukcje dla operatora maszyny adowarka Uchwyt dedykowany do MOBIC T8. Automatyczne ciàg e adowanie i ochrona przepi ciowa. Stacja dokujàca Uchwyt dedykowany do MOBIC T8, automatyczne adowanie wyposa one w dodatkowe zaczepy mocujàce. atwy demonta stacji dokujàcej. Opcjonalna wersja z zamkiem zabezpieczajàcym przed kradzie à. 14 SCALANCE W

15 Karty komunikacyjne sieci radiowej CP 7515 i CP 1515 Procesor komunikacyjny CP 7515 Procesor komunikacyjny CP 7515 jest kartà dedykowanà do wspó pracy z komputerami klasy PC (z àcze 32 bitowe, CardBus), spe nia normy komunikacji radiowej zgodnie z dyrektywà IEEE i IEEE ,predkoÊç transmisji 54 Mb/s dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz. CP 7515 mo e równie zostaç wykorzystany do wspó pracy z programatorem Field PG lub komputerem przenoênym. szerokopasmowa cz stotliwoêç komunikacji ze stacjami Client. Ochrona inwestycji przez rozpoznawanie mi dzynarodowego standardu przemys owego IEEE Komunikacje na dwóch cz stotliwoêciach 2,4 GHz albo 5GHz. Mechanizmy zabezpieczajàce transmisj za pomocà 128 bitowego kodu (AES). Pe ne wsparcie filozofii Totally Integrated Automation (TIA) Procesor komunikacyjny CP 1515 CP 1515 jest II typem karty PCMCIA (z àcze magistrali 16 bitowe), mo e zostaç wykorzystany do wspó pracy z systemem MOBIC. Niezawodne àcze radiowe, cykliczne monitorowanie po àczenia ze stacjà Client. Pe na kompatybilnoêç ze Êwiatowym standardem IEEE Cz stotliwoêç fali 2,4 GHz przy transferze 11 Mb/s zgodnie z normà IEEE b SCALANCE W 15

16 Akcesoria komunikacji radiowej Leaky wave cables Zasilacz PS791-1PRO AC / DC napi cia wejêciowe od 90 V do 265 V pràdu zmiennego AC Klasa szczelnoêci IP65, obudowy ochrona przed py em i wilgocià Mo liwoêç pracy z innymi produktami SCALANCE Dost pna wersja z redundantnym zasilaniem Anteny Zasi g anten pozwala na niezawodnà komunikacj radiowà, optymalny odbiór oraz nadawanie sygna u niezale nie od warunków pracy. Tworzenie przemys owych sieci bezprzewodowych Wireless LAN zgodnie z dyrektywà IEEE dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz przy transmisji do 54 Mb/s Ró norodnoêç anten zapewnia uzyskanie stabilnego sygna u radiowego IWLAN RCoax Cable Wykorzystywany jako antena stacji dost powej SCALANCE W, IWLAN Rcoax jest alternatywà dla standardowych rozwiàzaƒ opartych na antenach dookolnych. Pole wiàzki skupione w postaci sto ka umo liwia transfer danych z ka dym punktem dost pu ulokowanym wzd u linii produkcyjnej i w miejscach trudno dost pnych. Niezawodny w aplikacjach takich jak: kontrola ramion dêwigu, magazyny wysokiego sk adowania, przenoêniki taêmowe, transportujàce kolejki linowe i szynowe Kontrola emisji wiàzki fali radiowej Odporny na zak ócenia Redukcja kosztów w porównaniu do tradycyjnego okablowania Wysoka elastycznoêç aplikacji Dodatki Kable anteny Standardowe d ugoêci kabli antenowych z wtykiem typu R-SMA Wszystkie kable wolne od materia ów zawierajàcych domieszki krzemu dedykowane do stref zagro onych wybuchem i ska eniem chemicznym Zabezpieczenie odgromowe TI795-1R TI795-1R eliminuje negatywne oddzia ywanie elementów metalowych. W przypadku pracy tylko jednej anteny separuje wolne gniazdo R-SMA w stacji Zabezpieczenie przeciw pora eniom pràdowym LP798-1PRO Umo liwia monta anten na zewnàtrz hal produkcyjnych Klasa ochrony IP65 gwarantuje ochron przed wilgocià i py em Praca w szerszym zakresie temperatur od 40 C do +100 C 16 SCALANCE W

17 Elementy pasywne sieci Us ugi i obs uga klienta Elementy pasywne pozwalajà na szybki monta wszystkich wspó pracujàcych ze sobà komponentów. Przemys owy kabel sieci Ethernet FC dzi ki specjalnej konstrukcji wtyczek mo e zostaç wykorzystany w standardach UL i CAT5 PLUS lub PROFINET Komfortowy w u yciu zestaw FC Striping Tool w prosty sposób pozwala na przygotowanie przewodu i wtyczki Wtyczki w standardzie IE FC RJ45 wykazujà wysokà wytrzyma oêç i zapewniajà komunikacje w standardzie PROFINET Wszystkie elementy oparte na zasadzie zatrzaênij i àcz Odp ywy i gniazda FCModular umo liwiajà pod àczenie kabli Kat 6 i tworzenie sieci o przepustowoêci gigabitów Kompletne rozwiàzanie w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej. Pomoc w zakresie zaplanowania topologii sieci, jej konfiguracji oraz instalacji. Wspó praca z systemem SIMATIC NET w zakresie struktury IT. KorzyÊci Elastyczne i kompletne rozwiàzania pod potrzeby klienta Pe na odpowiedzialnoêç za wykonany projekt i gwarancja dzi ki rozwiàzaniom IMC oferowanym przez doêwiadczonych partnerów. Sprowadzone do minimum czasy wykonania us ugi oraz koszty we wszystkich fazach projektu Faza informacyjna Planowanie Realizacja projektu < Podstawowe informacje o szczegó ach technicznych < Wymiana informacji podczas sekwencji projektowania, sekwencja projektu oraz zdefiniowanie problemów < Sprawdzenie LAN < Sprawdzenie zabezpieczeƒ < Pomiar widmowy < Badania < Konfiguracja < Zarzàdzanie projektem < Dostarczanie < Monta < Instalacja < Spotkania doradcze, prezentacje, warsztaty < Zaopatrzenie w informacj < Projektowanie IWLAN SIMATIC NET Partner < Dokumentacja < Szkolenia Szczegó owe informacje mo na uzyskaç: SCALANCE W 17

18 Zalety przemys owych rozwiàzaƒ komunikacji bezprzewodowej Bezprzewodowa wymiana danych wszystkich urzàdzeƒ automatyki z przenoênymi terminalami Pokrycie du ego obszaru siecià równie w terenie zabudowanym dzi ki przenoênym punktom dost pu i opcji roamingu Dost p do informacji niezale nie od lokalizacji przyspiesza proces produkcji Szybka i wygodna modyfikacja topologii sieci w zale noêci od potrzeb Ujednolicenie sieci od poziomu wykonawczego i pola do obszaru zarzàdzania - routery pomi dzy poziomami - szkolenia na ró nych poziomach Likwidacja kosztów utrzymania ruchu i napraw spotykanych w tradycyjnych systemach opartych na sieciach kablowych Dost p do pasm radiowych jest bezp atny, nie wymaga dodatkowych licencji Mniejsze koszty poniesione w przypadku aplikacji w obszarach podwy szonego ryzyka Brak ryzyka przerwaƒ w transmisji radiowej w wyniku wyst pujàcych wibracji i zak óceƒ mechanicznych 18 SCALANCE W

19 Sieç globalna HiPath. Pakiet oprogramowania HiPath OpenScape i HiPath ProCenter Agile dostarczany przez firm Siemens pod wspólnà nazwà HiPath - Total Business Communication umo liwiajà dost p do lokalnych informacji. Opcja g osowej komunikacji dodatkowo poszerza wachlarz mo liwoêci bezprzewodowej komunikacji przy minimalnych kosztach rozbudowy. Komponenty serii SIMATIC NET zapoczàtkowa y filozofi bezprzewodowej komunikacji. Przemys owa sieç LAN zapewnia niezawodnà radiowà komunikacj w halach produkcyjnych, zachowujàc jednoczeênie maksymalnà elastycznoêç, skalowalnoêç i mo liwie najwydajniejszà funkcjonalnoêç przysz ym u ytkownikom. ElastycznoÊç u ycia Modu owe sterowniki PLC i punkty dost powe mo na dowolnie konfigurowaç na potrzeby sieci Pe na elastycznoêç we wszystkich p aszczyznach architektury sieci Bezpieczny transfer danych Opcja podzia u przesy anych danych z wymaganym czasem krytycznym oraz cykliczne monitorowanie àcza z poszczególnymi punktami dost pu Roaming Szybki transfer, praktycznie niezrywalne àcze g osowe komunikacyjne i ciàg y przesy danych dla ca ego przedsi biorstwa. B yskawiczne przekierowania z jednego do drugiego punktu dost powego w ciàgu kilku milisekund Bezpieczeƒstwo. Bezingerencyjne wewn trzne zabezpieczenia Bezpieczeƒstwo bez kompromisu. Po àczenie z istniejàcà infrastrukturà Najnowsze mechanizmy, takie jak WPA zapobiegajà po àczeniom bez autoryzacji Wytrzyma a konstrukcja Obudowa wodoszczelna i py oszczelna zapewnia wysoki stopieƒ ochrony przed wstrzàsami i uderzeniami Szczelne wykonanie (ochrona przed py em i wilgocià) oferuje wysoki poziom ochrony przed wibracjami i prac w rozszerzonych zakresach temperatur (od 20 C) atwa podmiana modu ów w przypadku awarii za pomocà karty pami ci C - PLUG (Plug Configuration) SkalowalnoÊç Prosta rozbudowa o kolejne modu y i punkty dost pu, tak aby nadà yç za potrzebami u ytkowników komputerów osobistych i przenoênych. Mo liwoêci przedêi wzi cia Wymiana danych i funkcjonalnoêç na tym samym poziomie co tradycyjne rozwiàzania. ROI. Wydajna infrastruktura Pe ne wsparcie techniczne dla sieci WLAN w standardzie (IEEE a / b / g). Ochrona inwestycji Platforma do dalszych inwestycji i rozbudowy topologii sieci Rozwój w kierunku komunikacji bezprzewodowej SCALANCE W 19

20 Bezprzewodowa komunikacja w przemyêle Komponenty serii SIMATIC NET (np. Scalance, OSM, ESM, CP IT) zapewniajà pe nà parametryzacj modu ów i ich diagnostyk poprzez otwarte protoko y i àcza (np. serwer WWW). Pe ny dost p do urzàdzeƒ stwarza mo liwoêç ingerencji i niepo àdanego dzia ania. Aby zablokowaç niepo àdanà ingerencj w zasoby sieci z wykorzystaniem danego protokó u (np.snmp, HTTP, Telnet) zrealizowano stosujàc odpowiednie systemy barier chroniàcych przed nieautoryzowanym po àczeniem WAN/Internet. Informacje i kontakt z najbli szym przedstawicielem lokalnym: Internet strona A&D Mail Dodatkowo sieci sterujàce procesem wewnàtrz firmy nale y rozga ziaç na poszczególne àcza zabezpieczone odpowiednim firewallem serii SCALANCE S. Zapraszamy na stron SIMATIC NET Na stronie internetowej mo na znaleêç informacje o produktach oraz najnowszych rozwiàzaniach SIMATIC NET

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa Komunikacja Bezprzewodowa Niezawodna, odporna, bezpieczna

Przemysłowa Komunikacja Bezprzewodowa Niezawodna, odporna, bezpieczna Przemysłowa Komunikacja Bezprzewodowa Niezawodna, odporna, bezpieczna SCALANCE skalowalna wydajno Filozofia Całkowicie Zintegrowanej Automatyki (TIA) firmy Siemens z powodzeniem stosowana jest we wszystkich

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki. Krótki opis systemu Marzec 2006. ET 200pro

Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki. Krótki opis systemu Marzec 2006. ET 200pro Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki Krótki opis systemu Marzec 2006 simatic ET 200pro Indywidualne rozwiàzania szybkie i ekonomiczne rezultaty Czy twoja maszyna lub

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX Przeglàd

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SIMATIC NET. PNO Polska Keep on running with PROFINET III Konferencja Organizacji PROFIBUS PNO Polska Lądek Zdrój

SIMATIC NET. PNO Polska Keep on running with PROFINET III Konferencja Organizacji PROFIBUS PNO Polska Lądek Zdrój III Konferencja Organizacji PROFIBUS PNO Polska Lądek Zdrój 7-8.12.2006 SIMATIC NET Rafał Bień rafal.bien@siemens.com 1 PROFINET Założenia Wprowadzenie Safet y IT-Standards & Securit y Proces PROFINET

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Technologia MIMO Zasi g us ugi Internetu Cyfrowego Polsatu Oferta komercyjna Pokaz transmisji w technologii MIMO MIMO

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet cennik us ugi Miejski Ethernet Tabela 1 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet 3900,00 897,00 4797,00 6900,00 1587,00 8487,00 Tabela 2 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji Informator Techniczny nr 9 -- grudzień 000 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc Czy jedynym rozwiązaniem dla układów sterowania wymagających wysokiej niezawodności

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: MontaŜ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 02 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise 1 www.omc.com.pl Po àczone z jednà lub wi kszà iloêcià p tli, z których ka da sk ada si z jednego bàdê wi cej kontrolerów, oprogramowanie Centaur zapewnia przyjazny u ytkownikowi interfejs graficzny do

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl POJAZDY MEBLE KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO www.petitforestier.pl WŁAŚCIWE SKŁADOWANIE Z ZAC HOWANIEM ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO KONSERWACJA, DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWA,

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media Media 3 UWAGA! Od roku 2009 obowiàzuje nowy, zmieniony formularz nr 3 MEDIA 3 MEDIA (pràd, woda, internet) Formularz 3.1 - powierzchnia ZABUDOWANA - maszyny i urzàdzenia Dotyczy Wystawców, którzy zamówili

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl Diody danych grzegorz.cempla@solidex.com.pl Na początek... Proponuję zapomnieć na chwilę, że transmisja danych implikuje potwierdzenia pakietów. Proponuję nie odnosić tematu prezentacji do ogólnych zastosowań

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo