SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W"

Transkrypt

1 SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W

2 SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki (TIA)firmy Siemens z powodzeniem stosowana jest we wszystkich aplikacjach przemys owych. Wspólna baza narz dziowa i standaryzacja podstawowych mechanizmów znakomicie pozwala na wdra anie kolejnych aplikacji zwiàzanych z komunikacjà przemys owà opartà na urzàdzeniach SIMATIC NET. Do stworzenia jednolitej sieci przyczyni y si komponenty serii SCALANCE, które okaza y si kamieniem milowym w rozwoju komunikacji przemys owej. Zosta y zaprojektowane tak, aby spe niaç wymogi pracy w przemyêle oraz równoczeênie zagwarantowaç atwà, bezpiecznà i wysoce niezawodnà sieç komunikacyjnà. S Bezpieczeƒstwo SCALANCE S - ochrona w przemyêle Mechanizmy zabezpieczajàce i kodowanie kontroli dost pu gwarantuje modu SCALANCE S. Monitoruje dost p do sieci i wszystkie dane zak adu. Blokada dost pu nieautoryzowanym po àczeniom, programom szpiegujàcym ingerujàcym do baz danych. Oprogramowanie SOFTNET Securit Client zabezpiecza komputery i programatory w sieci. W Przemys owe sieci bezprzewodowe LAN SCALANCE W - technologia radiowa w Industrial Wireless LAN Modu y SCALNCE W wykorzystujà przemys owà sieç àczàc urzàdzenia drogà radiowà. Pozwala to na stworzenie aplikacji wsz dzie tam, gdzie w przesz oêci by o to trudne lub wr cz niemo liwe do zrealizowania tradycyjnymi metodami. Mo liwoêci monitorowania i diagnostyki àcza, praca w standardzie IEE b/g oraz a. X Switche przemys owe SCALANCE X - przemys owe komponenty do rozdzia u danych w standardzie sieci Ethernet Switche SCALANCE X pozwalajà na przesy anie danych pomi dzy odpowiednimi urzàdzeniami wykonawczymi oraz pe nà diagnostyk sieci Industrial Ethernet. Poprzez sieç PROFINET i narz dzia SNMP lub WEB u ytkownik ma mo liwoêç podglàdu szybkoêci transmisji danych czy te topologii sieci i numeru portu. 2 SCALANCE W

3 Przemys owa sieç bezprzewodowa na bazie SCALANCE W Nieograniczony dost p do informacji niezale nie od miejsca pracy. Dzi ki nowoczesnym urzàdzeniom mo liwa staje si realizacja sieci bezprzewodowej (Wireless LAN). Bezprzewodowe àcza to poprawa wydajnoêci wszystkich procesów w przemyêle, prosta konfiguracja i stabilna komunikacja z wykorzystaniem lokalnych punktów dost pu (Access node). Mi dzynarodowy standard Industrial Mobile Communication (IMC) zgodny z normà IEEE dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz pozwala na transmisj z pr dkoêcià do 54 Mb/s. TIA Totalny Integrated Automation Integracja w przemyêle to kompletny i zwarty system automatyki, co w praktyce oznacza: dost p do wspólnej bazy zasobów sprz towych, zmniejszenie poniesionych kosztów, pe nà kompatybilnoêç sprz towà. KorzyÊci z komunikacji radiowej Bezprzewodowe àcze podnosi konkurencyjnoêç proponowanych rozwiàzaƒ, zwi ksza mo liwoêci wykorzystania urzàdzeƒ automatyki w systemach bezprzewodowej komunikacji, usprawnia wymian danych pomi dzy systemem nadrz dnym i urzàdzeniami na poziomie wykonawczym. Rozwiàzanie takie skutecznie optymalizuje prac s u b utrzymania ruchu, zmniejsza koszty i likwiduje do minimum czasy przestojów. Przyk adowe aplikacje Automatyczny system kierowania ruchem (Automated guided vehicle systems - AGVS) kolei jednoszynowej, bezprzewodowe sterowanie wagonami. Sterowanie urawiem Uzyskano wysokà elastycznoêç poprzez uniezale nienie sterowania pracà ramion od miejsca po o enia operatora. Bezprzewodowy dost p do urzàdzeƒ polowych, ich konfiguracja i diagnostyka. Przep yw informacji w magazynach wysokiego sk adowania przez odpowiednie umiejscowienie punktów dost powych pozwala sterowaç pracà wózków wid owych, nap dami przenoêników i urzàdzeƒ transportujàcych. Bezprzewodowe àczenie segmentów komunikacyjnych w celu b yskawicznej instalacji oraz zmniejszenia kosztów tworzenia sieci, w sk ad których cz sto wchodzi kosztowne okablowanie (np. drogi publiczne, rzeki, jeziora, kolej elazna). Transport publiczny (metro, autobusy) Niezawodna praca w Êrodowisku o podwy szonych wymaganiach, praca w wysokiej temperaturze. Optymalne zakresy pola radiowego, pe na kontrola promieniowania, wykorzystanie wyspecjalizowanych przewodów zasilajàcych RCoax Cable. SCALANCE W 3

4 Rozwiàzania sieciowe Wymiana informacji Doskonale zestrojone urzàdzenia umo liwiajà wymian danych pomi dzy komponentami pola a systemem nadrz dnym, poczàwszy od sieci PROFIBUS i Industrial Ethernet do bezprzewodowych sieci Industrial Wireless LAN. Widoczna jest zdecydowana poprawa poziomu us ug. Wysoka niezawodnoêç i przepustowoêç àcza zapewniajà stabilny i bezawaryjny transfer informacji, od urzàdzeƒ polowych do wysublimowanej komunikacji przez sieç Internet. IWLAN zosta a tak zaprojektowana, aby podo aç wymaganiom, jakie stawia przemys i aplikacje oparte na komunikacji radiowej. Zapewnia wymian danych w czasie rzeczywistym i zdefiniowane czasy reakcji urzàdzeƒ wykonawczych sterowanych radiowo. Niezawodne po àczenie radiowe w przypadku przerwaƒ umo liwia automatyczne przekierowania i komunikacj w sieci Industrial Ethernet (wymuszone przekierowanie), cykliczne monitorowania po àczenia radiowego (test àcza) lub monitoring adresu IP (IP Alive). Wysoki poziom ochrony inwestycji, wszystkie komponenty sà zgodne z przyj tym na ca ym Êwiecie standardem IEEE i spe niajà normy dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz. Szybka instalacja dodatkowych modu ów. Rozszerzona funkcjonalnoêç instalacji, wykorzystanie mo liwoêci bezprzewodowego transferu danych do stacji lokalnych i komunikacja poprzez RCoax Cable. Sieç IWLAN która wykorzystuje przemys owy Ethernet tworzymy na bazie urzàdzeƒ SCALANCE W788-1PRO, które pe nià rol stacji dost pu. Punkty dost powe umo liwiajà komunikacj radiowà z innymi modu ami typu karta CP 7515 Industrial Wireless LAN lub modu stacji Client SCALANCE W746-1PRO. Dzi ki takim rozwiàzaniom u ytkownik uzyskuje dost p do zainstalowanych komponentów (np. sterowniki programowalne) i ca ej infrastruktury bez ryzyka dodatkowych kosztów jak ma to miejsce w przypadku prowadzenia tradycyjnego okablowania. Poprzez wykorzystanie komunikacji radiowej i funkcji roamingu (automatycznego prze àczania pomi dzy punktami dost pu), u ytkownik ma pe nà swobod w poruszaniu si w zasi gu sieci Industrial Wireless LAN bez adnej przerwy w transmisji z mo liwoêcià podglàdu ca ego procesu niezale nie od miejsca pracy operatora. 4 SCALANCE W

5 Gospodarka materia owa w planowaniu produkcji Aplikacje i rozwiàzania Opis zadania Skuteczna i optymalna komunikacja wewn trzna. Nale y wyeliminowaç puste transporty. Mo liwie skróciç czasy przestojów. Pracujàce urzàdzenia przemys owe powinny wykazywaç zwi kszonà odpornoêç na czynniki atmosferyczne oraz na niekorzystne Êrodowisko pracy wewnàtrz hal, oferujàc zarazem wysoce niezawodnà prac i stabilny transfer. System powinien przewidywaç mo liwoêç rozbudowy o dodatkowe aplikacje. Rozwiàzanie Zaplanowanie wymagaƒ dla w pe ni zautomatyzowanych lakierni odbywa si podczas wst pnych faz projektu. Obszar wymiany danych nale y tak zaplanowaç, by zagwarantowaç optymalne pokrycie strefy roboczej zasi giem radiowym. Trzy stacje dost pu SCALANCE W788-1PRO gwarantujà pe ne wykorzystanie strefy roboczej. Obudowa klasy szczelnoêci IP65 umo liwia prac na zewnàtrz, jak i wewnàtrz hal produkcyjnych. Funkcja roamingu pomi dzy punktami umo liwia swobodne poruszanie si w zakresie strefy pokrycia sieci radiowej i automatyczne prze àczanie pomi dzy w z ami komunikacyjnymi, SCALANCE W788-1PRO. PrzenoÊny panel MOBIC pozwala na swobodny bezprzewodowy dost p do danych i komunikacj ze wszystkimi sekcjami maszynowymi i urzàdzeniami w obszarze pola radiowego. Gwarantowane jest niezawodne po àczenie radiowe jako mechanizm redundantny oraz zespo y kontrolne zapobiegajàce pogorszeniu po àczenia. Dodatkowo, wymiana danych w czasie rzeczywistym mo e zostaç wykorzystana w obszarach produkcyjnych dzi ki cyklicznemu wykonywaniu pakietów danych. KorzyÊci Redukcja kosztów osiàgni ta przez zmniejszenie liczby pustych przebiegów Zredukowanie dokumentów przewozowych Istotne skrócenie czasu poczàwszy od przygotowania procesu wytwarzania do otrzymania finalnego produktu Redukcja iloêci wadliwych komponentów Mo liwoêç dalszej rozbudowy o dodatkowe aplikacje, poprawa jakoêci, standaryzacja w komunikacji oraz rozszerzenie o komunikacj g osowà. SCALANCE W 5

6 Aplikacje i rozwiàzania systemów nape niania butelek Opis zadania Optymalne rozwiàzanie polega na nape nianiu butelek w trakcie ich transportu tak, aby otwarcie i zamkni cie zaworu nape niajàcego zsynchronizowane zosta o z pr dkoêcià przemieszczajàcego si naczynia. Istniejàce rozwiàzanie wykazuje zbyt cz ste przestoje w produkcji, ulega zu yciu, a system sterowania jest zbyt wra liwy na zak ócenia. Rozwiàzanie Alternatywne rozwiàzanie, gdzie wymian danych oparto na systemach AS-Interface i sieci PROFIBUS, nie spe nia o stawianych wymagaƒ. W rezultacie wykorzystano modu y I/O i komunikacj w standardzie PROFINET. Na ruchomych cz Êciach maszyny nape niajàcej zainstalowano modu y systemu SIMATIC ET 200S. Modu y stacji dost pu SCALANCE W-788-1RR oraz SCALANCE W-747-1RR jako stacje Client pozwalajà na wymian danych i wysterowanie otwarciem i zamkni ciem zaworu nape niajàcego. Komunikacja w standardzie Profinet zapewnia komunikacj w czasie rzeczywistym, wykorzystanie àczy TCP/IP pozwala na pe nà integracj w komunikacji z modu ami sterownika, systemem rozproszonym I/O oraz pozosta ymi urzàdzeniami pracujàcymi w standardzie sieci ETHERNET. Bezprzewodowa komunikacja z pracujàcà maszynà nape niajàcà zapobiega powstawaniu uszkodzeƒ wynikajàcych ze zu ycia materia u, co w konsekwencji prowadzi o do przestojów. Docelowo àcze pozwoli na diagnostyk urzàdzeƒ i znaczàco poprawi parametryzacj komponentów. Nape nianie butelek KorzyÊci Oszcz dnoêç w kosztach, redukcja awarii, zu ycie podzespo ów ograniczone do minimum, niezawodna komunikacja w czasie rzeczywistym Znaczne zwi kszenie wydajnoêci procesu nape niania Opcja programowania bezprzewodowego w celu u atwienia obs ugi Wydajniejsze rozwiàzania aplikacji przez integracj standardu sieci polowej PROFIBUS z komunikacjà radiowà Najbardziej op acalne rozwiàzanie (porównanie z sieciami ASI oraz PROFIBUS) Standaryzacja w komunikacji i wykorzystanie mo liwoêci Profinet pozwoli na dalszà rozbudowà o dodatkowe aplikacje oparte na rozwiàzaniach Siwarex. 6 SCALANCE W

7 Aplikacje i rozwiàzania w kopalniach odkrywkowych Opis zadania Przy pracach odkrywkowych komunikacja pomi dzy systemem bazowym a odleg ymi stacjami operatorskimi wymaga ciàg ej wymiany danych (online). Wzmocnione komponenty przemys owe powinny byç dopasowane do u ycia na zewnàtrz.. Rozwiàzanie powinno byç zoptymalizowane pod kàtem niezawodnoêci komunikacji bezprzewodowej oraz taniej eksploatacji. Pakiet MS Office powinien stanowiç integralnà cz Êç systemu komunikacyjnego. Komponenty powinny mieç zapewnionà d ugà ywotnoêç. Rozwiàzanie Punkty dost powe SCALANCE W788-1PRO sà u ywane do ustanowienia wymiany danych z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych. Takie rozwiàzanie pozwala uniknàç kosztownego okablowania, które pociàga za sobà zestawienie systemu komunikacyjnego, a w rezultacie jego zu ycie w czasie, prowadzàce do d ugotrwa ych awarii i wysokich kosztów utrzymania. Przemys owa konstrukcja, spe niajàca norm IP-65, chroni komponenty sieci IWLAN przed wodà i py em; mogà byç stosowane na zewnàtrz nawet w temperaturze - 20 C. Okresowe wykonywanie instrukcji pozwala na komunikacj radiowà w czasie rzeczywistym. Transmisja redundantna wysy ania pakietów danych oraz nowoczesne mechanizmy kodowania gwarantujà niezawodnà i bezpiecznà wymian danych. Niezale nie od ustalenia strefy pokrycia przez sieç radiowà, mo na u yç bezprzewodowego terminala w celu zaktualizowania danych w trybie online. SNMO OPC serwer u atwia integracj aplikacji systemu MS Office. Rozwiàzanie mo e dostarczaç wybrane parametry dla systemu komunikacyjnego. KorzyÊci Bezprzewodowa wymiana danych w aktualizowaniu danych w trybie online Redukcja w kosztach, krótsze czasy przestojów Integracja z aplikacjami systemu MS Office Ochrona inwestycji dzi ki d ugoterminowej dost pnoêci komponentów SCALANCE W 7

8 Aplikacja i rozwiàzanie w przemyêle motoryzacyjnym Opis zadania Zastosowane rozwiàzania wykorzystujà jeden wkr tak mechaniczny na ka dy wykryty kod paskowy, nale y zredukowaç iloêç wkr taków mechanicznych jakie przypadajà na ka dy wyprodukowany pojazd. Obecnie stosowane konstrukcje oparte na taêmociàgach rolkowych wymagajà kosztownych konserwacji, aplikacja oparta na komunikacji radiowej skróci czasy parametryzacji urzàdzeƒ. Rozwiàzanie powinno spe niaç mi dzynarodowe normy bezpieczeƒstwa i przemys owe standardy. Nale y zapewniç d ugoterminowà dost pnoêç komponentów i cz Êci zamiennych. Rozwiàzanie Kabel IWLAN Rcoax umiejscowiony wzd u linii kodujàcej pe ni rol wzmacniacza sygna u antenowego i pozwala na bezprzewodowà transmisj danych dzi ki segmentowej budowie. Skupiony sygna w postaci sto ka umo liwia sta à komunikacj z przemieszczajàcym si elementem. Jest to idealne rozwiàzanie stosowane z powodzeniem wsz dzie tam, gdzie u ytkownik ma do czynienia z transportem taêmowym i szynowym. Zasilanie stacji dost pu SCALANCE W788-1RR odbywa si przez RCoax Cable i jest zgodne z normà IEEE b/g (2,4 GHz), a szybkoêç transmisji danych odbywa si z pr dkoêcià do 54 Mb/s. Stacja SCALANCE W747-1RR Client pozwala na wykorzystanie jej we wszystkich aplikacjach jako przenoêny punkt dost pu. Dodatkowo u ycie SCALANCE W747-1RR umo liwia rozbudow uk adu do 8 stacji. Kontroler wkr taka mechanicznego z wykorzystaniem systemu RCoax Cable i SCALANCE W747-1RR KorzyÊci Zmniejszenie liczby wkr taków mechanicznych Obni enie kosztów utrzymania ruchu i skrócone czasy przestojów poprzez niezawodnà komunikacj bezprzewodowà i transmisj danych Krótsze czasy remontów w przypadku awarii dzi ki opcji C-PLUG (Configuration Plug), która pozwala na wymian modu ów nie tylko przez wykwalifikowanà kadr Zwi kszenie przepustowoêci transferu danych Dost pnoêç modu ów zamiennych Ca kowita integracja z istniejàcymi aplikacjami Wszystkie dane wkr taka mechanicznego mogà zostaç przes ane przez IWLAN 8 SCALANCE W

9 Komunikacja radiowa Metalowa obudowa o wysokim stopniu ochrony Ochrona OdpornoÊç na wstrzàsy i uderzenia Zwi kszony zakres temperatur Prosta konfiguracja Bezpieczeństwo Kontrola dost pu (Legalizacja) Kontrolowanie danych Kluczowà rol w automatyzacji procesu odgrywa topologia sieci komunikacyjnej, która koordynuje prac wszystkich uk adów automatyki nowoczesnych systemów sterowania produkcjà. Do niedawna k adziono najwi kszy nacisk na rozbudow sieci Êwiat owodowych, co mia o zapewniç stabilnoêç i bezpieczeƒstwo àcza. W poczàtkowej fazie standard komunikacji bezprzewodowej WLAN IEEE mia zbyt ograniczone mo liwoêci na potrzeby przemys u. Systemy SIMATIC NET wyznaczy nowe trendy, a wykorzystane komponenty powi kszy y gam innowacyjnych rozwiàzaƒ komunikacji radiowej i filozofii Industrial Wireless LAN (IWLAN). Zaawansowane aplikacje wymuszajà wymian danych w czasie rzeczywistym na wszystkich poziomach automatyzacji procesu. Komunikacja radiowa jest nie tylko wygodniejsza w u yciu, ale to tak e ni sze koszty eksploatacji i konserwacji w porównaniu do tradycyjnych systemów. Cykliczny ruch danych Komunikacja czasu rzeczywistego Redundancja Niezawodność Monitoring po àczenia radiowego Sta e po àczenie radiowe Industrial Wireless LAN z szybkim roamingiem Industrial Wireless LAN (IWLAN) Wireless LAN IEEE Wydajno SCALANCE W 9

10 Komunikacja radiowa Urzàdzenia Scalance W jako stacje dost pu umo liwiajà realizacj po àczenia w kilku trybach. Mo e to byç po àczenie punkt-punkt àczàce dwa segmenty sieci przez punkt dost pu lub tryb redundantny, w którym dwa segmenty sieci àczone sà przez dwa oddzielne kana y, dzi ki czemu otrzymujemy maksymalnie stabilnà komunikacj odpornà na zak ócenia z zewnàtrz. Odpowiednia szybkoêç transmisji danych pozwala uniknàç przestojów wynikajàcych z braku komunikacji. Funkcja C - PLUG pozwala na natychmiastowà podmian modu ów, a ich konfiguracja nie wymaga wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu, co zaoszcz dza koszty drogich szkoleƒ i skraca czasy ewentualnych awarii. Dzi ki funkcji rapid roaming u ytkownik porusza si bez przerwy w transmisji danych pomi dzy poszczególnymi punktami dost pu, a obs uga urzàdzeƒ I/O w standardzie Profinet odbywa si w czasie rzeczywistym. Niezawodna praca w Êrodowisku, gdzie podzespo y wystawione sà na dzia anie zmian temperatury od -20 C do +60 C lub pracujà w zapylonym i wilgotnym Êrodowisku. Obudowy zabezpieczajà przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe akcesoria, takie jak anteny, zasilacze i kable àczàce, równie spe niajà wymogi pracy w Êrodowisku przemys owym. Mi dzynarodowy standard sieci przemys owej Ethernet pozwala na transmisj danych oraz przesy zasilania jednà linià oszcz dzajàc koszty inwestycji. Odr bnà dziedzin sieci bezprzewodowych stanowi bezpieczeƒstwo danych. Zdefiniowane czasy transferu wyra one w liczbie przesy anych bitów na sekund, lub jako pakiety danych, okreêlone sà funkcjà Dedicating data transfer rate. Ka dy kana radiowy mo na tak sparametryzowaç, aby cz stotliwoêç nadawania ulega a zmianie co kilka milisekund. Rozwiàzanie takie zabezpiecza przed zdublowaniem przes anych danych w przypadku pojawienia si przerwania w transferze. 10 SCALANCE W

11 Urzàdzenia do komunikacji radiowej SIMATIC NET - komunikacja bezprzewodowa w rozwiàzaniach automatyki: Stacje dost powe SCALANCE W-788-1PRO / W-788-2PRO SCALANCE W-788-1RR / W-788-2RR Procesor komunikacyjny CP 7515 dla Field PG Procesor komunikacyjny CP 1515, dla MOBIC Stacje Client SCALANCE W-744-1PRO, SCALANCE W-746-1PRO i SCALANCE W-747-1RR IWLAN / PB Link PN IO IWLAN RCoax Cable Dodatkowe wyposa enie Wszystkie urzàdzenia mogà pracowaç w trudnych warunkach przemys owych, obudowa zapewnia ochron przed wilgocià i py em oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. PrzenoÊne panele MOBIC umo liwiajà podglàd wszystkich parametrów od poziomu produkcji do poziomu sterowania procesem i zarzàdzania. IWLAN / PB Link PN I/O modu realizujàcy po àczenie Industrial Ethernet ze standardem sieci PROFIBUS. atwa, mobilna i bezpieczna komunikacja niezale nie od po o enia. Standard Profinet I/O zapewnia wymian danych w czasie rzeczywistym. SCALANCE W 11

12 SCALANCE W-780 stacje dost powe komunikacji bezprzewodowej Punkty dost pu pozwalajà tworzyç sieç radiowà zgodnie z normà IEEE b / g i IEEE , szybkoêç transmisji wynosi 54 Mb/s, dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz. Stacje SCALANCE W 780 umo liwiajà po àczenie sieci radiowej z ju istniejàcà siecià LAN i WLAN. Sieç radiowa oferuje szerokie pasmo sygna u komunikacji, kontrola po àczenia ze stacjami Client. Cztery tryby pracy jako stacje dost pu, tryb punkt-punkt oraz dwa kana y cz stotliwoêci 2,4 GHz albo 5 GHz. Niezawodna praca w przemys owych warunkach, odpornoêç na wstrzàsy i temperatur od -20 C do 60 C. atwa instalacja w standardzie sieci Ethernet Power-over-Ethernet (PoE), zasilanie i dane przesy ane jednà linià zgodnie ze standardem IEEE Ochron transmisji danych zapewniajà najnowoczeêniejsze mechanizmy szyfrowania i bezpieczeƒstwa, takie jak WPA lub 128-bitowe kodowanie (AES). Pozbawione krzemu i halogenu zgodnie z atestem ATEX dedykowane do stref zagro onych wybuchem. atwa podmiana i parametryzacja modu ów dzi ki C-PLUG (Plug Configuration). Prosta konfiguracja dzi ki intuicyjnemu oprogramowaniu. Wysoka stabilnoêç pracy spe nia wymogi filozofii Totally Integrated Automation. Automatyczne przekierowanie u ytkownika do kolejnych stacji na wypadek przerwaƒ z Industrial Ethernet. Dodatkowe funkcje SCALANCE W-788-1PRO i SCALANCE W-788-2PRO Stacja umo liwia komunikacj (IEEE b/g i IEEE ) z pr dkoêcià do 54 Mb/s przy cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz. Redundantne po àczenie typu punkt-punkt. Dodatkowe funkcje SCALANCE W-788-1RR i SCALANCE W-788-2RR Opcja rapid roaming umo liwia dynamiczny przekaz danych mi dzy poszczególnymi w z ami sieci. 12 SCALANCE W

13 Urzàdzenia SCALANCE W-740 modu Client oraz IWLAN / PB Link PN I/O SCALANCE W-744-1PRO, SCALANCE W-746-1PRO i SCALANCE W-747-1RR Modu y stacji Client umo liwiajà komunikacj radiowà w standardzie Ethernet, przyk adowo modu y serii SIMATIC S7-300 z procesorem komunikacyjnym CP lub ET 200 PRO zgodnie z normami IEEE i IEEE , oferujàc, a do 54 Mb/s, dla cz stotliwoêci 2,4 GHz lub 5 GHz, na kana. Komunikacja radiowa oferuje cykliczne monitorowanie àcza pomi dzy stacjami. ZgodnoÊç ze Êwiatowymi standardami IEEE Dwa kana y cz stotliwoêci 2,4 GHz albo 5 GHz. Niezawodna praca w przemys owych warunkach, odpornoêç na wstrzàsy i temperatur od 20 C do 60 C. atwa instalacja w standardzie sieci Ethernet Power-over- Ethernet (PoE), gdzie zasilanie i dane przesy ane sà tym samym kana em zgodnie ze standardem IEEE Bezpieczeƒstwo danych i ochrona przed nieautoryzowanymi atakami (WPA lub 128-bitowe kodowanie -AES). Praca w strefach zagro onych wybuchem, atesty ATEX. atwa wymiana modu ów dzi ki funkcji C-PLUG (Plug Configuration). Prosta konfiguracja dzi ki intuicyjnemu oprogramowaniu. Wysoka stabilnoêç pracy spe nia wymogi filozofii Totally Integrated Automation. SCALANCE W-746-1PRO Mo liwoêç komunikacji z 8 urzàdzeniami SCALANCE W-747-1RR (opcja specjalna) Automatyczny roaming pomi dzy poszczególnymi stacjami dost pu kilku niezale nych pól radiowych. IWLAN / PB Link PN I/O IWLAN / PB Link PN I/O jest kompaktowym rozwiàzaniem do po àczenia sieci Industrial Wireless LAN ze standardem PROFIBUS. Elastyczne rozwiàzanie oferuje mo liwoêç wspó pracy ze standardowà antenà IWLAN lub przewodem RCoax Cable. PROFIBUS Interfejs Master pozwala na elastycznà integracj systemów od poziomu pola do infrastruktury IWLAN zgodnie z IEEE i IEEE , przy pr dkoêci transmisji do 54 Mb/s dla cz stotliwoêci 2,4 GHz lub 5 GHz. System automatycznego sterowania pracà wózków wid owych w magazynach wysokiego sk adowania lub transportu kolei jednoszynowej. Zwi kszona transmisja danych pozwala wys aç komunikat drogà radiowà do pozosta ych u ytkowników sieci. Mniej tradycyjnych rozwiàzaƒ opartych na przesy aniu informacji przewodami wypieranymi systemem RCoax. Pe na integracja urzàdzeƒ pracujàcych w standardzie PROFIBUS z systemem radiowym. Rozwiàzanie konstrukcyjne pozwalajàce na monta w szynie zasilajàcej wraz z systemem ET200 S. Ca kowita konfiguracja i wymiana wszystkich modu ów poprzez opcj C-PLUG. Modu PROFINET I/O, przy àczenie urzàdzeƒ slave PROFIBUS-DP do sterownika wejêç/wyjêç Profinet zgodnie ze standardem. Sterownik wejêç/wyjêç przetwarza wszystkie urzàdzenia ze stacji slave w ten sam sposób co modu wejêç/wyjêç z interfejsem Ethernet, np. IWLAN/PB Link PN I/O sà ich reprezentacjà. SCALANCE W 13

14 Komputery przemys owe i Internet Pad Programator przemys owy Kompaktowa i zwarta konstrukcja programatora serii SIMATIC FIELD PG spe nia znakomicie filozofi mobilnej komunikacji i umo liwia mi dzy innymi: Instalacj i uruchomienie Serwis Podglàd Konfiguracj Programowanie systemów automatyki. Programatory wyposa one sà w 14.1 matryc TFT o rozdzielczoêci 1024 x 768 pixela, zapewniajàcà wygodnà i ergonomiczna prac. Bateria litowo-jonowa (66 Wh) umo liwia kilkugodzinnà prac i swobod dzia ania. Dodatkowe z àcza na zewn trznej obudowie umo liwiajà po àczenie z dodatkowymi urzàdzeniami zewn trznymi a z àcze PCMCIA daje mo liwoêç wspó pracy z kartà CP 7515 i komunikacj radiowà w lokalnej sieci. Internet Pad MOBIC T8 MOBIC T8 (Mobile Industrial Communicator) umo liwia niezale nie od miejsca pracy dost p do zasobów centralnej bazy (lokalny Intranet) lub sta e àcze przez Internet. Dost p do danych z poziomu przeglàdarki sieci WEB, stacj Client lub inne aplikacje programowe. Dzi ki temu u ytkownik mo e wyêwietliç i pobraç informacje przez Intranet/Internet. MOBIC T8 interfejsy Z àcze PCMCIA, realizuje dost p do sieci radiowej przez procesor komunikacyjny CP Alternatywne z àcze pozwala na integracj z modu ami sieci GSM i komunikacj drogà radiowà z urzàdzeniami peryferyjnymi takimi jak skanery lub dodatkowe modu y rozszerzeƒ. KompatybilnoÊç z systemem Windows CE, przeglàdarkami sieci WEB wykorzystujàcymi Êrodowisko Java, co pozwala na przejêcie z lokalnego Intranetu do stron World Wide Web. Dzi ki temu w atwy sposób u ytkownik mo e pobraç informacje o procesie technologicznym, przeprowadziç diagnostyk lub przes aç instrukcje dla operatora maszyny adowarka Uchwyt dedykowany do MOBIC T8. Automatyczne ciàg e adowanie i ochrona przepi ciowa. Stacja dokujàca Uchwyt dedykowany do MOBIC T8, automatyczne adowanie wyposa one w dodatkowe zaczepy mocujàce. atwy demonta stacji dokujàcej. Opcjonalna wersja z zamkiem zabezpieczajàcym przed kradzie à. 14 SCALANCE W

15 Karty komunikacyjne sieci radiowej CP 7515 i CP 1515 Procesor komunikacyjny CP 7515 Procesor komunikacyjny CP 7515 jest kartà dedykowanà do wspó pracy z komputerami klasy PC (z àcze 32 bitowe, CardBus), spe nia normy komunikacji radiowej zgodnie z dyrektywà IEEE i IEEE ,predkoÊç transmisji 54 Mb/s dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz. CP 7515 mo e równie zostaç wykorzystany do wspó pracy z programatorem Field PG lub komputerem przenoênym. szerokopasmowa cz stotliwoêç komunikacji ze stacjami Client. Ochrona inwestycji przez rozpoznawanie mi dzynarodowego standardu przemys owego IEEE Komunikacje na dwóch cz stotliwoêciach 2,4 GHz albo 5GHz. Mechanizmy zabezpieczajàce transmisj za pomocà 128 bitowego kodu (AES). Pe ne wsparcie filozofii Totally Integrated Automation (TIA) Procesor komunikacyjny CP 1515 CP 1515 jest II typem karty PCMCIA (z àcze magistrali 16 bitowe), mo e zostaç wykorzystany do wspó pracy z systemem MOBIC. Niezawodne àcze radiowe, cykliczne monitorowanie po àczenia ze stacjà Client. Pe na kompatybilnoêç ze Êwiatowym standardem IEEE Cz stotliwoêç fali 2,4 GHz przy transferze 11 Mb/s zgodnie z normà IEEE b SCALANCE W 15

16 Akcesoria komunikacji radiowej Leaky wave cables Zasilacz PS791-1PRO AC / DC napi cia wejêciowe od 90 V do 265 V pràdu zmiennego AC Klasa szczelnoêci IP65, obudowy ochrona przed py em i wilgocià Mo liwoêç pracy z innymi produktami SCALANCE Dost pna wersja z redundantnym zasilaniem Anteny Zasi g anten pozwala na niezawodnà komunikacj radiowà, optymalny odbiór oraz nadawanie sygna u niezale nie od warunków pracy. Tworzenie przemys owych sieci bezprzewodowych Wireless LAN zgodnie z dyrektywà IEEE dla cz stotliwoêci 2,4 GHz i 5 GHz przy transmisji do 54 Mb/s Ró norodnoêç anten zapewnia uzyskanie stabilnego sygna u radiowego IWLAN RCoax Cable Wykorzystywany jako antena stacji dost powej SCALANCE W, IWLAN Rcoax jest alternatywà dla standardowych rozwiàzaƒ opartych na antenach dookolnych. Pole wiàzki skupione w postaci sto ka umo liwia transfer danych z ka dym punktem dost pu ulokowanym wzd u linii produkcyjnej i w miejscach trudno dost pnych. Niezawodny w aplikacjach takich jak: kontrola ramion dêwigu, magazyny wysokiego sk adowania, przenoêniki taêmowe, transportujàce kolejki linowe i szynowe Kontrola emisji wiàzki fali radiowej Odporny na zak ócenia Redukcja kosztów w porównaniu do tradycyjnego okablowania Wysoka elastycznoêç aplikacji Dodatki Kable anteny Standardowe d ugoêci kabli antenowych z wtykiem typu R-SMA Wszystkie kable wolne od materia ów zawierajàcych domieszki krzemu dedykowane do stref zagro onych wybuchem i ska eniem chemicznym Zabezpieczenie odgromowe TI795-1R TI795-1R eliminuje negatywne oddzia ywanie elementów metalowych. W przypadku pracy tylko jednej anteny separuje wolne gniazdo R-SMA w stacji Zabezpieczenie przeciw pora eniom pràdowym LP798-1PRO Umo liwia monta anten na zewnàtrz hal produkcyjnych Klasa ochrony IP65 gwarantuje ochron przed wilgocià i py em Praca w szerszym zakresie temperatur od 40 C do +100 C 16 SCALANCE W

17 Elementy pasywne sieci Us ugi i obs uga klienta Elementy pasywne pozwalajà na szybki monta wszystkich wspó pracujàcych ze sobà komponentów. Przemys owy kabel sieci Ethernet FC dzi ki specjalnej konstrukcji wtyczek mo e zostaç wykorzystany w standardach UL i CAT5 PLUS lub PROFINET Komfortowy w u yciu zestaw FC Striping Tool w prosty sposób pozwala na przygotowanie przewodu i wtyczki Wtyczki w standardzie IE FC RJ45 wykazujà wysokà wytrzyma oêç i zapewniajà komunikacje w standardzie PROFINET Wszystkie elementy oparte na zasadzie zatrzaênij i àcz Odp ywy i gniazda FCModular umo liwiajà pod àczenie kabli Kat 6 i tworzenie sieci o przepustowoêci gigabitów Kompletne rozwiàzanie w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej. Pomoc w zakresie zaplanowania topologii sieci, jej konfiguracji oraz instalacji. Wspó praca z systemem SIMATIC NET w zakresie struktury IT. KorzyÊci Elastyczne i kompletne rozwiàzania pod potrzeby klienta Pe na odpowiedzialnoêç za wykonany projekt i gwarancja dzi ki rozwiàzaniom IMC oferowanym przez doêwiadczonych partnerów. Sprowadzone do minimum czasy wykonania us ugi oraz koszty we wszystkich fazach projektu Faza informacyjna Planowanie Realizacja projektu < Podstawowe informacje o szczegó ach technicznych < Wymiana informacji podczas sekwencji projektowania, sekwencja projektu oraz zdefiniowanie problemów < Sprawdzenie LAN < Sprawdzenie zabezpieczeƒ < Pomiar widmowy < Badania < Konfiguracja < Zarzàdzanie projektem < Dostarczanie < Monta < Instalacja < Spotkania doradcze, prezentacje, warsztaty < Zaopatrzenie w informacj < Projektowanie IWLAN SIMATIC NET Partner < Dokumentacja < Szkolenia Szczegó owe informacje mo na uzyskaç: SCALANCE W 17

18 Zalety przemys owych rozwiàzaƒ komunikacji bezprzewodowej Bezprzewodowa wymiana danych wszystkich urzàdzeƒ automatyki z przenoênymi terminalami Pokrycie du ego obszaru siecià równie w terenie zabudowanym dzi ki przenoênym punktom dost pu i opcji roamingu Dost p do informacji niezale nie od lokalizacji przyspiesza proces produkcji Szybka i wygodna modyfikacja topologii sieci w zale noêci od potrzeb Ujednolicenie sieci od poziomu wykonawczego i pola do obszaru zarzàdzania - routery pomi dzy poziomami - szkolenia na ró nych poziomach Likwidacja kosztów utrzymania ruchu i napraw spotykanych w tradycyjnych systemach opartych na sieciach kablowych Dost p do pasm radiowych jest bezp atny, nie wymaga dodatkowych licencji Mniejsze koszty poniesione w przypadku aplikacji w obszarach podwy szonego ryzyka Brak ryzyka przerwaƒ w transmisji radiowej w wyniku wyst pujàcych wibracji i zak óceƒ mechanicznych 18 SCALANCE W

19 Sieç globalna HiPath. Pakiet oprogramowania HiPath OpenScape i HiPath ProCenter Agile dostarczany przez firm Siemens pod wspólnà nazwà HiPath - Total Business Communication umo liwiajà dost p do lokalnych informacji. Opcja g osowej komunikacji dodatkowo poszerza wachlarz mo liwoêci bezprzewodowej komunikacji przy minimalnych kosztach rozbudowy. Komponenty serii SIMATIC NET zapoczàtkowa y filozofi bezprzewodowej komunikacji. Przemys owa sieç LAN zapewnia niezawodnà radiowà komunikacj w halach produkcyjnych, zachowujàc jednoczeênie maksymalnà elastycznoêç, skalowalnoêç i mo liwie najwydajniejszà funkcjonalnoêç przysz ym u ytkownikom. ElastycznoÊç u ycia Modu owe sterowniki PLC i punkty dost powe mo na dowolnie konfigurowaç na potrzeby sieci Pe na elastycznoêç we wszystkich p aszczyznach architektury sieci Bezpieczny transfer danych Opcja podzia u przesy anych danych z wymaganym czasem krytycznym oraz cykliczne monitorowanie àcza z poszczególnymi punktami dost pu Roaming Szybki transfer, praktycznie niezrywalne àcze g osowe komunikacyjne i ciàg y przesy danych dla ca ego przedsi biorstwa. B yskawiczne przekierowania z jednego do drugiego punktu dost powego w ciàgu kilku milisekund Bezpieczeƒstwo. Bezingerencyjne wewn trzne zabezpieczenia Bezpieczeƒstwo bez kompromisu. Po àczenie z istniejàcà infrastrukturà Najnowsze mechanizmy, takie jak WPA zapobiegajà po àczeniom bez autoryzacji Wytrzyma a konstrukcja Obudowa wodoszczelna i py oszczelna zapewnia wysoki stopieƒ ochrony przed wstrzàsami i uderzeniami Szczelne wykonanie (ochrona przed py em i wilgocià) oferuje wysoki poziom ochrony przed wibracjami i prac w rozszerzonych zakresach temperatur (od 20 C) atwa podmiana modu ów w przypadku awarii za pomocà karty pami ci C - PLUG (Plug Configuration) SkalowalnoÊç Prosta rozbudowa o kolejne modu y i punkty dost pu, tak aby nadà yç za potrzebami u ytkowników komputerów osobistych i przenoênych. Mo liwoêci przedêi wzi cia Wymiana danych i funkcjonalnoêç na tym samym poziomie co tradycyjne rozwiàzania. ROI. Wydajna infrastruktura Pe ne wsparcie techniczne dla sieci WLAN w standardzie (IEEE a / b / g). Ochrona inwestycji Platforma do dalszych inwestycji i rozbudowy topologii sieci Rozwój w kierunku komunikacji bezprzewodowej SCALANCE W 19

20 Bezprzewodowa komunikacja w przemyêle Komponenty serii SIMATIC NET (np. Scalance, OSM, ESM, CP IT) zapewniajà pe nà parametryzacj modu ów i ich diagnostyk poprzez otwarte protoko y i àcza (np. serwer WWW). Pe ny dost p do urzàdzeƒ stwarza mo liwoêç ingerencji i niepo àdanego dzia ania. Aby zablokowaç niepo àdanà ingerencj w zasoby sieci z wykorzystaniem danego protokó u (np.snmp, HTTP, Telnet) zrealizowano stosujàc odpowiednie systemy barier chroniàcych przed nieautoryzowanym po àczeniem WAN/Internet. Informacje i kontakt z najbli szym przedstawicielem lokalnym: Internet strona A&D Mail Dodatkowo sieci sterujàce procesem wewnàtrz firmy nale y rozga ziaç na poszczególne àcza zabezpieczone odpowiednim firewallem serii SCALANCE S. Zapraszamy na stron SIMATIC NET Na stronie internetowej mo na znaleêç informacje o produktach oraz najnowszych rozwiàzaniach SIMATIC NET

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM B EZPI Internet otwiera przed nami wielkie mo liwoêci, ale korzystanie z niego nie jest pozbawione pewnego ryzyka. W drodze do pe nego wykorzystania Internetu wielkà rol do

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo