DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 251 UCHWAŁA NR IV/55/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr XCI/1612/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1980), zmienionej uchwałą nr LXXV/1558/13 z dnia 13 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5472), w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do uchwały. 2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Tomasz Kacprzak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 251 Załącznik do uchwały nr IV/55/15 z dnia 14 stycznia 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Łodzi, ogłasza: Tekst jednolity uchwały nr XCI/1612/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1980), zmienionej uchwałą nr LXXV/1558/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5472), w brzmieniu załącznika do obwieszczenia. Przewodniczący Tomasz Kacprzak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 251 Załącznik do obwieszczenia z dnia 14 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR XCI/1612/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 3 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. W stosunku do pomników przyrody wymienionych w załącznikach: nr 1 1), nr 2 2), nr 3 3) i nr 4 4) do niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 1) Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem nr 8/90 z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników, które utraciło moc zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) z dniem 2 sierpnia 2001 r., z tym że na podstawie art. 7 wskazanej ustawy oraz na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), drzewa uznane za pomniki przyrody z dniem wejścia w życie ustawy, stały się pomnikami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy. 2) Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem nr 12/91 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników, które utraciło moc zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) z dniem 2 sierpnia 2001 r., z tym że na podstawie art. 7 wskazanej ustawy oraz na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), drzewa uznane za pomniki przyrody z dniem wejścia w życie ustawy, stały się pomnikami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy. 3) Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników, które utraciło moc zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) z dniem 2 sierpnia 2001 r., z tym że na podstawie art. 7 wskazanej ustawy oraz na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), drzewa uznane za pomniki przyrody z dniem wejścia w życie ustawy, stały się pomnikami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy. 4) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr LXV/1485/01 z dnia 5 września 2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody, która utraciła moc zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z tym że na podstawie art. 153 ww. ustawy, drzewa uznane za pomniki przyrody z dniem wejścia w życie obowiązującej ustawy, stały się pomnikami przyrody w rozumieniu jej przepisów.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz ) umieszczania tablic reklamowych. 1a. 5) W ramach ochrony czynnej, w stosunku do pomników przyrody, o których mowa w 1, ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych, z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk ogrodniczych, po uzgodnieniu ich przedmiotu i zakresu przez. 2. Nadzór nad wymienionymi w załącznikach nr 1-4 do uchwały pomnikami przyrody, sprawuje Prezydent Miasta Łodzi. 3. Znosi się ochronę z drzew uznanych za pomniki przyrody, wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 5) Dodany przez 4 uchwały nr LXXV/1558/13 z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniającej uchwały w sprawach związanych z pomnikami przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5472), która weszła w życie z dniem 26 grudnia 2013 r.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 251 Załącznik nr 1 do uchwały nr XCI/1612/10 z dnia 7 lipca 2010 r. WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY USTANOWIONYCH ZARZĄDZENIEM NR 8/90 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Z DNIA 10 STYCZNIA 1990 R. W SPRAWIE UZNANIA TWORÓW PRZYRODY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA POMNIKI PRZYRODY I OCHRONY TYCH POMNIKÓW Lp. Nr z zarz. Gatunek drzewa Obwód pnia w cm Adres nieruchomości Nr działki, obręb Współrzędne (układ 2000) X: , ul. Kujawska 17 66/8 B-36 Y: ,5264 X: , Park Helenów 179/11 B-48 Y: ,7174 X: , Park Helenów 179/11 B-48 Y: ,0625 X: , Park Helenów 179/11 B-48 Y: ,9579 Wiąz szypułkowy X: , Park im. A. Struga 333/3 B-28 Ulmus laevis Y: ,2540 X: , Park im. A. Struga 334/3 B-28 Y: ,7165 Jesion wyniosły X: , Park im. A. Struga 334/6 B-28 Fraxinus excelsior Y: , ) Dąb czerwony Quercus rubra Dąb czerwony Quercus rubra 480 Kosynier Park im. A. Mickiewicza 5/22 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B-26 X: ,3152 Y: ,9358 X: ,6957 Y: ,1476 X: ,5605 Y: ,1320 X: ,5854 Y: ,3009 X: ,9987 Y: ,7116 X: ,7834 Y: ,2937 X: ,5843 Y: ,1591 X: ,8286 Y: ,5246 X: ,0706 Y: ,2877 X: ,6828 Y: ,8946 1) Ochrona zniesiona uchwałą nr LIII/1106/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew w postaci pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 151), która weszła w życie z dniem 29 stycznia 2013 r.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Topola kanadyjska Populus canadensis Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Świerk pospolity Picea abies Dąb kaukaski Quercus macranthera odmiana purpurowa Purpurea Dąb czerwony Quercus rubra Dąb czerwony Quercus rubra 300 Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B Park im. A. Mickiewicza 5/40 B ul. Ziołowa 4 171/28 B ul. Ziołowa na wys. nr 10 pas drogowy ul. 11 Listopada przy ul. Cyprysowej ul. Jabłoniowa na wys. nr 3 pas drogowy ul. Jabłoniowa na wys. nr 3 pas drogowy 170/12 B-7 36/4 B-7 82/16 B-8 82/16 B ul. Jabłoniowa 9/11 86 B ul. Jabłoniowa 17 88/3 B ul. Bema 6 53 B ul. Lechicka /1 B ul. Lechicka /1 B ul. Lechicka /3 B ul. Lechicka /3 B ul. Traktorowa 51/53 48/167 B ul. Telefoniczna 10 5 B ul. Telefoniczna 10 5 B Park Ocalałych 16/6 B Park Ocalałych 16/4 B Park im. Legionów (dawny Hibnera) Park im. Legionów (dawny Hibnera) Park im. Legionów (dawny Hibnera) Park im. Legionów (dawny Hibnera) Park im. Legionów (dawny Hibnera) 195/2 G G-3 195/3 G-3 242/2 G-3 195/3 G-3 X: ,5322 Y: ,1688 X: ,1282 Y: ,5845 X: ,5692 Y: ,3486 X: ,5342 Y: ,3560 X: ,7488 Y: ,6744 X: ,1097 Y: ,4209 X: ,1407 Y: ,7898 X: ,0701 Y: ,7526 X: ,8118 Y: ,8119 X: ,6054 Y: ,1371 X: ,1150 Y: ,6714 X: ,3386 Y: ,0222 X: ,0244 Y: ,2056 X: ,3935 Y: ,4141 X: ,5678 Y: ,4648 X: ,7958 Y: ,3470 X: ,2733 Y: ,8497 X: ,1028 Y: ,4620 X: ,3210 Y: ,1419 X: ,0594 Y: ,8727 X: ,8014 Y: ,6831 X: ,7302 Y: ,3336 X: ,3577 Y: ,3137 X: ,4317 Y: ,4823 X: ,4788 Y: ,3176 X: ,1403 Y: ,0133 X: ,8962 Y: ,8100 X: ,0675 Y: ,0244 X: ,9865 Y: ,8878 X: ,1321 Y: ,3906

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz odmiana purpurowa Purpurea Platan klonolistny Platanus hispanica Platan klonolistny Platanus hispanica Lipa srebrzysta Tilia tomentosa Park im. Legionów (dawny Hibnera) Park im. Legionów (dawny Hibnera) 195/3 G-3 195/3 G Park im. Wł. Reymonta 33/10 G Park im. Wł. Reymonta 33/10 G Park im. Wł. Reymonta 33/10 G Park im. Wł. Reymonta 33/10 G Park im. Wł. Reymonta 33/10 G Park im. Wł. Reymonta 33/10 G ul. Rudzka 55/57 77/8 G , 295 ul. Rudzka 55/57 77/8 G ul. Pabianicka 152/ /4 G-24 X: ,6136 Y: ,6178 X: ,4475 Y: ,5457 X: ,5091 Y: ,9156 X: ,8084 Y: ,5355 X: ,4546 Y: ,5546 X: ,3790 Y: ,8262 X: ,5182 Y: ,3947 X: ,9282 Y: ,0791 X: ,3796 Y: ,7144 X: ,1265 Y: ,4655 X: ,2442 Y: , ul. Rzgowska róg ul. Kosynierów Gdyńskich 227/25 G-27 X: ,1643 Y: , Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 285 ul. Rzgowska na wysokości nr ul. Rzgowska /17 G /15 G-27 X: ,9667 Y: ,2333 X: ,2468 Y: , ul. Kosynierów Gdyńskich na wys. ul. Rzgowskiej 247 pas drogowy 227/25 G-27 X: ,4265 Y: , ul. Kosynierów Gdyńskich na wys. ul. Rzgowskiej 247 pas drogowy 746/7 G-27 X: ,5879 Y: , ) Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Topola czarna Populus nigra ul. Kosynierów Gdyńskich 61 ul. Kosynierów Gdyńskich G G ul. Kwiatowa 37a 139/2 P ul. Traktorowa B ul. Traktorowa B Park im. M. Klepacza 95/2 P Park im. M. Klepacza 95/2 P Park im. M. Klepacza 95/2 P Park im. M. Klepacza 95/3 P Park im. M. Klepacza 96/2 P-30 X: ,3903 Y: ,6457 X: ,4960 Y: ,2558 X: ,9647 Y: ,4079 X: ,0022 Y: ,6592 X: ,1266 Y: ,7002 X: ,6107 Y: ,3875 X: ,6206 Y: ,6609 X: ,5573 Y: ,3046 X: ,9915 Y: ,2220 X: ,1324 Y: ,7911 2) Ochrona zniesiona uchwałą, o której mowa w odnośniku 1.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Dąb czerwony Quercus rubra 335 Park im. M. Klepacza 95/3 P Park im. M. Klepacza 95/3 P Park im. M. Klepacza 95/3 P Park im. M. Klepacza 96/2 P Karol X: ,9943 Y: ,5289 X: ,6673 Y: ,7971 X: ,5379 Y: ,3688 X: ,3683 Y: ,6640 X: ,7222 Y: ,3931 X: ,5889 Y: ,7662 X: ,8020 Y: ,3321 X: ,2250 Y: ,8762 X: ,1158 Y: , al. Mickiewicza na wys. Parku im. Księcia J. Poniatowskiego pas drogowy 41/18 P-28 X: ,5557 Y: , ) Klon jawor Acer pseudoplatanus Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Jarząb szwedzki wielopniowy Sorbus intermedia 14 szt. - Klony srebrzyste na wys. 0,7 m Park im. J. Piłsudskiego 44/10 P Park im. J. Piłsudskiego 44/10 P Park im. J. Piłsudskiego 33/6 P , 140 Park im. J. Piłsudskiego 33/6 P Park im. J. Piłsudskiego 29/2 P Park im. J. Piłsudskiego 33/6 P Park im. J. Piłsudskiego 33/6 P-16 X: ,0625 Y: ,2461 X: ,9701 Y: ,6486 X: ,4099 Y: ,2018 X: ,4190 Y: ,3754 X: ,7672 Y: ,4689 X: ,2007 Y: ,0219 X: ,1355 Y: ,2889 X: ,3417 Y: ,4548 X: ,5038 Y: ,6930 X: ,8818 Y: ,5270 X: ,3825 Y: ,6257 X: ,2142 Y: ,3400 X: ,6564 Y: ,2086 X: ,8113 Y: ,7554 X: ,7558 Y: ,4403 X: ,6971 Y: ,1648 X: ,4338 Y: ,3739 3) Ochrona zniesiona uchwałą, o której mowa w odnośniku 1.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Brzoza brodawkowata Betula pendula Skrzydłorzech kaukaski Pterocarya fraxinifolia 235 Park im. J. Piłsudskiego 33/6 P Park im. J. Piłsudskiego 33/6 P Park im. J. Piłsudskiego 33/6 P , 250 Park im. J. Piłsudskiego 33/6 P-16 X: ,7901 Y: ,1767 X: ,9235 Y: ,0731 X: ,8527 Y: ,0329 X: ,3096 Y: , szt. - Klony srebrzyste aleja ul. Zdrowie na wys. Parku im. J. Piłsudskiego pas drogowy 40/4 P-16 X: ,1062 Y: , ) szt. - aleja lip: 34 l. drobnolistne (Tilia cordata), 45 l. srebrzyste (T. tomentosa), 24 l. szerokolistne (T. platyphyllos), 13 l. krymskie (T. x euchlora) Ogród Botaniczny w Łodzi ul. Krzemieniecka 36/38 24/33 P-25 X: ,1796 Y: , Wierzba biała Salix alba 380 ul. Krzemieniecka na wys. Ogrodu Botanicznego w Łodzi pas drogowy 42/60 P-16 X: ,8455 Y: , Olsza czarna Alnus glutinosa 155, 145, 145 Rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie 44/10 P-16 X: ,7556 Y: , Rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie 44/10 P-16 X: ,3804 Y: , ) Wiąz górski Ulmus glabra 290 ul. Stefanowskiego 21 93/4 P ul. Ogrodowa 41 Cmentarz Prawosławny ul. Ogrodowa 43 Cmentarz Ewangelicki ul. Ogrodowa 43 Cmentarz Ewangelicki ul. Ogrodowa 43 Cmentarz Ewangelicki ul. Ogrodowa 43 Cmentarz Ewangelicki ul. Ogrodowa 43 Cmentarz Ewangelicki ul. Ogrodowa 43 Cmentarz Ewangelicki ul. Ogrodowa 39 Cmentarz Katolicki ul. Ogrodowa 39 Cmentarz Katolicki ul. Ogrodowa 39 Cmentarz Katolicki 444/2 P-7 443/3 P-7 443/3 P-7 443/3 P-7 443/3 P-7 443/3 P-7 443/3 P-7 414/1 P-7 414/1 P-7 414/1 P-7 X: ,4257 Y: ,2132 X: ,6646 Y: ,0385 X: ,6150 Y: ,5423 X: ,0194 Y: ,0148 X: ,3717 Y: ,5105 X: ,8073 Y: ,4031 X: ,1189 Y: ,0809 X: ,8680 Y: ,7642 X: ,0430 Y: ,7745 X: ,2756 Y: ,9774 X: ,7145 Y: ,7316 4) Skład pomnika przyrody zmieniony uchwałą nr LXXXIII/1745/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2214), która weszła w życie z dniem 5 czerwca 2014 r. 5) Ochrona zniesiona uchwałą, o której mowa w odnośniku 1.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus odmiana zwisła Pendula 360 ul. Ogrodowa 39 Cmentarz Katolicki 414/1 P Park im. St. Staszica 228/9 S Park im. St. Staszica 228/9 S Park im. St. Staszica 228/9 S Park im. St. Staszica 228/9 S Głaz narzutowy obw. 480 Park im. St. Staszica 228/9 S Głaz narzutowy obw. 585 Park im. St. Staszica 228/9 S ) Lipa srebrzysta Tilia tomentosa Lipa srebrzysta Tilia tomentosa Klon jawor Acer pseudoplatanus Platan klonolistny Platanus hispanica odmiana zwisła Pendula Głaz narzutowy poświęcony pamięci Edwarda Potęgi Platan klonolistny Platanus hispanica odmiana purpurowa Purpurea Cały park drzewostan z 43 dębami pomnikowymi i głazami narzutowymi Topola biała Populus alba Topola osika Populus tremula Topola osika Populus tremula 240 Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S-6 obw Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. St. Moniuszki 256/13 S ul. Piotrkowska /4 S ul. Piotrkowska 266/268 83/1 S-9 - Park Źródliska I i Źródliska II 49, 54/11, 54/5, 53, 54/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 83 W-25 X: ,1530 Y: ,9142 X: ,9202 Y: ,7771 X: ,5420 Y: ,6801 X: ,4836 Y: ,6037 X: ,6437 Y: ,3855 X: ,9925 Y: ,8894 X: ,2152 Y: ,9017 X: ,1040 Y: ,7105 X: ,7379 Y: ,2722 X: ,2265 Y: ,5256 X: ,9052 Y: ,0688 X: ,3558 Y: ,0180 X: ,7376 Y: ,0529 X: ,3651 Y: ,4089 X: ,4300 Y: ,7033 X: ,2314 Y: ,3643 X: ,8001 Y: ,9718 X: ,3998 Y: ,4816 X: ,0293 Y: ,1459 X: ,6800 Y: ,9273 X: ,2898 Y: ,0305 X: ,6711 Y: ,6474-6) Ochrona zniesiona uchwałą nr LXXV/1556/13 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa w postaci pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5470), która weszła w życie z dniem 26 grudnia 2013 r.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Platan klonolistny Platanus hispanica 4 pnie Platan klonolistny Platanus hispanica Platan klonolistny Platanus hispanica 305 Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W Park im. J. Kilińskiego 82/3 W , 230, 220, 160 Park im. J. Kilińskiego 83 W ul. Targowa 61/63 33/8 W ul. Targowa 61/63 33/8 W ul. Targowa 61/63 33/8 W-25 X: ,5078 Y: ,8444 X: ,6916 Y: ,0136 X: ,0100 Y: ,2981 X: ,9287 Y: ,4149 X: ,1548 Y: ,7037 X: ,7854 Y: ,6573 X: ,1432 Y: ,7903 X: ,1127 Y: ,6617 X: ,6182 Y: ,0933 X: ,4453 Y: ,8239 X: ,9638 Y: , Zieleniec ul. Mazowiecka/ ul. Lawinowa 143/2 W-14 X: ,4927 Y: , ul. Pomorska 161/167 24/5 S-4 X: ,8320 Y: , ul. Tymienieckiego na wys. nr 18 pas drogowy 103/23 S-9 X: ,8261 Y: , ) Wierzba biała Salix alba Wierzba biała Salix alba 330 ul. Tymienieckiego 22/24 80/14 W Park Widzewski 23/5 W Park Widzewski 23/5 W-27 X: ,9689 Y: ,2385 X: ,5549 Y: ,6615 X: ,2005 Y: ,6077 7) Ochrona zniesiona uchwałą, o której mowa w odnośniku 1.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 251 Załącznik nr 2 do uchwały nr XCI/1612/10 z dnia 7 lipca 2010 r. WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY USTANOWIONYCH ROZPORZĄDZENIEM NR 12/91 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z DNIA 16 GRUDNIA 1991 R. W SPRAWIE UZNANIA NIEKTÓRYCH TWORÓW PRZYRODY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA POMNIKI PRZYRODY I OCHRONY TYCH POMNIKÓW Nr Gatunek Obwód Nr działki, Lp. Adres nieruchomości z rozp. drzewa pnia w cm obręb Topola czarna ul. Rudzka na wys /41 G-52 Populs nigra 69/71 pas drogowy ul. Pabianicka na wys. ul. Długiej pas 1/9 G-39 drogowy Bluszcz kwitnący Hedera helix Włodek 55 ul. Pabianicka 245 (na wys. ul. Długiej) ul. Pabianicka 215/217 ul. Pabianicka 215/217 ul. Pabianicka 215/217 ul. Pabianicka przy zajezdni MPK Sp. z o.o. ul. Pabianicka przy zajezdni MPK Sp. z o.o. ul. Pabianicka przy zajezdni MPK Sp. z o.o. ul. Pabianicka 215/217 50/13 G /10 G /10 G /10 G-37 77/9 G-37 77/6 G-37 78/2 G /10 G-37 ul. Krakowska /1 P-15 ul. Kilińskiego na wys. 101 pas drogowy 462/39 S ul. Wieńcowa 5 432/6 W ul. Wieńcowa 5 432/6 W ul. Rokicińska W-40 Współrzędne (układ 2000) X: ,4759 Y: ,9588 X: ,1645 Y: ,3362 X: ,9898 Y: ,8964 X: ,7099 Y: ,2522 X: ,6496 Y: ,8452 X: ,1515 Y: ,8156 X: ,9099 Y: ,9882 X: ,4931 Y: ,1896 X: ,3098 Y: ,2093 X: ,7075 Y: ,0609 X: ,4309 Y: ,0926 X: ,1516 Y: ,0196 X: ,1209 Y: ,9202 X: ,9804 Y: ,1690 X: ,3225 Y: ,0441

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 251 Załącznik nr 3 do uchwały nr XCI/1612/10 z dnia 7 lipca 2010 r. WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY USTANOWIONYCH ROZPORZĄDZENIEM NR 10/93 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z DNIA 12 LISTOPADA 1993 R. W SPRAWIE UZNANIA NIEKTÓRYCH TWORÓW PRZYRODY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA POMNIKI PRZYRODY I OCHRONY TYCH POMNIKÓW Lp. Nr z rozp. Gatunek drzewa Obwód pnia w cm Adres nieruchomości Nr działki, obręb Współrzędne (układ 2000) X: , ul. Rogowska B-20 Y: ,9663 X: , ul. Zgierska /6 B-49 Y: ,5451 Klon polny X: , ul. Zgierska /6 B-49 Acer campestre Y: ,5695 X: , ul. Boruty bez numeru 96/1 B-19 Y: ,4808 X: , ul. Boruty bez numeru 96/1 B-19 Y: ,7979 Klon jawor X: , ul. Boruty bez numeru 96/1 B-19 Acer pseudoplatanus Y: ,6155 X: , ul. Boruty 11 96/1 B-19 Y: ,6184 X: , ul. Boruty 11 96/1 B-19 Y: ,4890 X: , ul. Boruty 11 96/1 B-19 Y: , ul. Rogowska 26 (od X: , B-19 Boruta strony ul. Boruty) Y: ,2529 ul. Traktorowa 21 (od X: , /2 P-5 strony ul. Kwiatowej) Y: ,9192 ul. Stefanowskiego (odc. Jesion wyniosły X: , ul. Radwańska ul. 3/31 P-30 Fraxinus excelsior Y: ,6310 Potza) pas drogowy Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 260 ul. Stefanowskiego (odc. ul. Radwańska ul. Potza) pas drogowy 3/31 P Park im. M. Klepacza 95/3 P Park im. M. Klepacza 95/3 P Park im. M. Klepacza 95/3 P Park im. M. Klepacza 96/2 P Park im. M. Klepacza 95/2 P Park im. M. Klepacza 95/3 P Park im. M. Klepacza 95/2 P-30 X: ,7083 Y: ,6559 X: ,7779 Y: ,2124 X: ,1279 Y: ,5842 X: ,7347 Y: ,9870 X: ,4809 Y: ,6796 X: ,6901 Y: ,8235 X: ,6280 Y: ,4007 X: ,8973 Y: ,5650

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz ) ) ) ) ) Topola berlińska Populus x berolinensis Topola berlińska Populus x berolinensis Topola berlińska Populus x berolinensis Topola berlińska Populus x berolinensis Topola berlińska Populus x berolinensis Topola berlińska Populus x berolinensis Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Klon jawor Acer pseudoplatanus Lipa srebrzysta Tilia tomentosa Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Topola berlińska Populus x berolinensis 485 ul. Wólczańska na wys. Parku im. M. Klepacza 41/46 S Park im. M. Klepacza 95/3 P Park im. M. Klepacza 95/2 P Park im. M. Klepacza 95/2 P Park im. M. Klepacza 95/2 P Park im. M. Klepacza 95/2 P ul. Sienkiewicza /1 S ul. Sienkiewicza /1 S-9 270, 200 ul. Sienkiewicza /1 S ul. Sienkiewicza /1 S ul. Sienkiewicza /1 S Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. H. Sienkiewicza 188/11 S Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. H. Sienkiewicza 276 S Park im. H. Sienkiewicza 273/14 S Park im. H. Sienkiewicza 273/15 S Park im. H. Sienkiewicza 188/11 S Park im. H. Sienkiewicza 188/11 S-6 X: ,5937 Y: ,5242 X: ,4767 Y: ,7403 X: ,4901 Y: ,5712 X: ,2822 Y: ,4047 X: ,4521 Y: ,9023 X: ,7520 Y: ,6158 X: ,5858 Y: ,0303 X: ,2399 Y: ,8939 X: ,9735 Y: ,7335 X: ,6816 Y: ,3973 X: ,5683 Y: ,0202 X: ,2870 Y: ,6045 X: ,7565 Y: ,9477 X: ,5482 Y: ,1733 X: ,8877 Y: ,2416 X: ,0730 Y: ,5010 X: ,5047 Y: ,9760 X: ,2711 Y: ,6025 X: ,4240 Y: ,3927 X: ,6667 Y: ,8156 X: ,4285 Y: ,8106 1) Ochrona zniesiona uchwałą nr XVII/296/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 221, poz. 2260), która weszła w życie z dniem 18 sierpnia 2011 r. 2) Ochrona zniesiona uchwałą, o której mowa w odnośniku 1. 3) Ochrona zniesiona uchwałą, o której mowa w odnośniku 1. 4) Ochrona zniesiona uchwałą nr LIX/1248/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa w postaci pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2416), która weszła w życie z dniem 15 maja 2013 r. 5) Ochrona zniesiona uchwałą nr LIII/1106/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew w postaci pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 151), która weszła w życie z dniem 29 stycznia 2013 r.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Park im. H. Sienkiewicza 188/11 S-6 X: ,7829 Y: , Park im. H. Sienkiewicza 188/11 S-6 X: ,8841 Y: , Park im. H. Sienkiewicza 188/11 S-6 X: ,4894 Y: , Buk zwyczajny Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Dąb bezszypułkowy Quercus petraea 260 Park im. H. Sienkiewicza 188/11 S Park wiejski Brójecka 93/1 G ul. Malownicza na wys. nr 74/76 pas drogowy 137/4 W ul. Malownicza W ul. Malownicza /1 W ul. Rokicińska /8 W Park im. 3-go Maja 3/4 W Park im. 3-go Maja 3/4 W-15 X: ,2012 Y: ,1700 X: ,9073 Y: ,3896 X: ,1833 Y: ,5311 X: ,0894 Y: ,3996 X: ,0738 Y: ,9717 X: ,4532 Y: ,0892 X: ,7803 Y: ,3982 X: ,5494 Y: ,6507

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 251 Załącznik nr 4 do uchwały nr XCI/1612/10 z dnia 7 lipca 2010 r. WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY USTANOWIONYCH UCHWAŁĄ NR LXV/1485/01 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2001 R. W SPRAWIE UZNANIA DRZEW ZA POMNIKI PRZYRODY Lp. Nr z uchwały Gatunek drzewa Obwód pnia w cm Adres nieruchomości Nr działki, obręb Współrzędne (układ 2000) ul. Zakładowa 96a 4/5 W Sofora chińska (perełkowiec) Sophora japonica Lipa krymska Tilia x euchlora Dąb czerwony Quercus rubra ul. Kosodrzewiny na wys. nr 28 pas drogowy ul. Malownicza 74/76 ul. Frezjowa(Mileszki) pas drogowy przy cmentarzu ul. Wólczańska /4 W-18 26/1 W /3 W P ul. Olechowska 50 23/1 W ul. Romanowska /3 B ul. Rataja 72/74 139/2 W ul. Nowopolska /20 B ul. Jabłoniowa 9/13 86 B-8 X: ,4146 Y: ,3248 X: ,8123 Y: ,5420 X: ,2483 Y: ,6403 X: ,9719 Y: ,9082 X: ,9146 Y: ,7804 X: ,4116 Y: ,0742 X: ,2728 Y: ,0172 X: ,1655 Y: ,3787 X: ,0385 Y: ,9444 X: ,5966 Y: ,5342

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 251 Załącznik nr 5 do uchwały nr XCI/1612/10 z dnia 7 lipca 2010 r. WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY, WOBEC KTÓRYCH ZNOSI SIĘ OCHRONĘ PRAWNĄ Lp. Podstawa prawna Nr z podstawy prawnej Gatunek drzewa Obwód pnia w podstawie prawnej w cm Adres nieruchomości Dąb burgundzki 340 Park Helenów rozporządzenie nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. rozporządzenie nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. uchwała nr LXV/1485/01 z dnia 5 września 2001 r pniowy odmiana purpurowa 168, 261 Park im. Klepacza Park im. Poniatowskiego 28 Jarząb szwedzki 212 Park im. Poniatowskiego Jarząb szwedzki 3-odnogi Jarząb szwedzki 4-odnogi 29 Lipa warszawska Wierzba biała , 108, 132 Park im. Poniatowskiego Park im. Poniatowskiego Park im. Piłsudskiego (przy pergoli od str. Al. Unii/ul. Srebrzyńskiej) Park im. Piłsudskiego (ul. Michałowicza, przy stawie) ul. Stefanowskiego Klon jawor 295 ul. Ogrodowa 41 (aleja główna Cmentarza Prawosławnego) ul. Piotrkowska Park im. Kilińskiego ul. Boruty Brzoza brodawkowata 245 Park im. Klepacza 11 Wiąz szypułkowy 256 ul. Jabłoniowa 9/13

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 21 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 21 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew w miejscowości Bujały, Gmina Sadkowice Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1137/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XLI/1137/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XLI/1137/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6703 UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5840 UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/699/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 12 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/699/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 12 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 4915 UCHWAŁA NR XXVII/699/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz. 3524 UCHWAŁA NR XLIII/813/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/296/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/296/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6700 UCHWAŁA NR XIV/296/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 3583 UCHWAŁA NR XXXVII/334/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8231 UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pomników przyrody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XXVII/677/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Projekt z dnia 6 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 3 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 3 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1660 UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY WODYNIE w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 11573 UCHWAŁA Nr XXXV/650/2013 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/117/99 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Projekt z dnia 25 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR IV/59/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2013 r. Poz. 4400 UCHWAŁA NR XLIV/548/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie pomników przyrody rosnących na terenie Cmentarza Ewangelicko

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz. 2260 UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim)

Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim) Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim) Lp. Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Lokalizacja Rok uznania 1 38/88 Quercus robur

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 681 UCHWAŁA NR XIV/126/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/206/2017 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA NR XXVI/206/2017 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody UCHWAŁA NR XXVI/206/2017 RADY GMINY DĄBRÓWKA w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 351/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 23 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 351/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 23 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 351/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego w miejscowości Czarny Las, przy polnej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody w granicach Parku:

Pomniki przyrody w granicach Parku: Pomniki przyrody w granicach Parku: L.p. Rodzaj - nazwa / gatunek 1) 2 głazy - granit 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 2 drzewa - dąb szypułkowy Quercus - sosna zwyczajna Pinus 3 drzewa - dąb

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 września 2015 r. Poz. 4721 Obwieszczenie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnejw

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Projekt UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2013 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XLIV/547/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 5 września 2013 r. w sprawie pomników przyrody rosnących na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/295/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/295/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6699 UCHWAŁA NR XIV/295/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody, położonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. Mazow.08.194.7024 ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Na podstawie art. 44 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2017 r. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie drzewa uznanego za pomnik przyrody

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody jesion z tykocińskiego cmentarza

UCHWAŁA NR VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody jesion z tykocińskiego cmentarza UCHWAŁA NR VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE w sprawie ustanowienia pomnika przyrody jesion z tykocińskiego cmentarza Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/46/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr II/46/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr II/46/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie wyraŝenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości połoŝonych przy ul. Długiej w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/587/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 15 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/36/06 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Klon jawor Acerpseudoplatanus

Klon jawor Acerpseudoplatanus Klon jawor Acerpseudoplatanus Park 3-go Maja, ZSZ nr 1, Na terenie ogrodu ZSZ nr 1 Acer pseudoplatanus Klon jawor B) 27 Klon zwyczajny Acerplatanoides Park 3-go Maja, -, W centralnej części parku Acer

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Gmina Lokalizacja Rok uznania 179/67-5 373-566 23-25 Elbląg ctwo Jagodno, oddz. 293npark w Krasnym Lesie Orzec.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5650 UCHWAŁA NR XXVI/111/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni Piotr Czescik 1g Pomniki przyrody w Gdyni Pomnik przyrody-definicja W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018

JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 161A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://www.komsta.info/ JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018 MATERIAŁ W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Opracował Grzegorz Stawarz

Opracował Grzegorz Stawarz POMNIKI PRZYRODY GMINY PILZNO Opracował Grzegorz Stawarz Pilzno 2007 Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŝywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Mieszkańcy Słupska

Drodzy Mieszkańcy Słupska Drzewa moje ojczyste! Jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy, Czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie? Pomniki nasze!... A. Mickiewicz Pan Tadeusz Drodzy Mieszkańcy Słupska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r.

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. () 0672 126101-001 001 14/I/2 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1966-12-16 Dec. RL-op-8311/127/66 PWRN w Krakowie z dn. 16.12.1966

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850 Wykaz pomników przyrody L.p. Obiekt poddany ochronie o Nazwa pomnika przyrody nazwa gat. pol., nazwa gat. łac., nazwa własna lub rodzaj skały nazwa własna granit skandynawski Głaz Podchorążych wysokość

Bardziej szczegółowo

Księga rekordów obserwowanego ekosystemu

Księga rekordów obserwowanego ekosystemu Księga rekordów obserwowanego ekosystemu Księga rekordów obserwowanego ekosystemu Zajęcia terenowe: Zajęcia w klasie: Zakres materiału z płyty: Plansza 1 najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ GMINY POLKOWICE KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA Istniejące i proponowane pomniki przyrody oraz cenne elementy przyrodniczo-kulturowe AKTUALIZAC JĘ INWE NTA R YZAC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 9 września 206 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 206 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej. Artur Tusiński Lipiec 2015r.

Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej. Artur Tusiński Lipiec 2015r. Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej Artur Tusiński Lipiec 2015r. Podstawa prawna Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5653 UCHWAŁA NR XXVI/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

Bardziej szczegółowo