œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic"

Transkrypt

1 zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czêstochowy na Jasn¹ Górê, modlitwa w sanktuarium Matki Bo ej Królowej Polski, przejazd do Wilna, zakwaterowanie, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Ostrej Bramy (sanktuarium Maryjne), msza œw. przed obliczem M.B. Ostrobramskiej, koœció³ œw. Ducha (wizerunek obrazu Mi³osierdzia Bo ego), nawiedzenie cmentarza na Rossie, zwiedzanie koœcio³a œw. Piotra i Paw³a, nawiedzenie Góry III Krzy y, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Wilna - stare miasto: archikatedra œw. Stanis³awa biskupa i mêczennika - msza œw. w kaplicy œw. Kazimierza (relikwie), patrona Litwy, uniwersytet, koœció³ œw. Anny, dom i pomnik A. Mickiewicza, nawiedzenie kalwarii Wileñskiej, kolacja, œniadanie, wyjazd w kierunku Szawli, przybycie na górê Krzy y - msza œw., krótka wizyta w Szyd³owcu (sanktuarium Maryjne) i opactwie benedyktyñskim w Cytowianach, kolacja, w Wilnie œniadanie, zwiedzanie Trok: zamek Ksiêcia Witolda na wyspie, msza œw. w sanktuarium M.B. Trockiej, przejazd do Kowna - zwiedzanie starego miasta: rynek, katedra, koœció³ Wniebowziêcia M.B. nad Niemnem, kolacja i w Wilnie œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic M 02 LI 08 A BNP 1 dzieñ zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czêstochowy na Jasn¹ Górê, modlitwa w sanktuarium Matki Bo ej Królowej Polski, nawiedzenie Niepokalanowa (sanktuarium Maryjne) - msza œw., kolacja i w okolicy Warszawy 2 dzieñ œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Stanis³awa Kostki u grobu ks. J. Popie- ³uszki w Warszawie, krótki postój w Sejnach (sanktuarium Maryjne), przejazd do Wilna, zakwaterowanie, kolacja i 3 dzieñ jak 2 dzieñ w M-01 4 dzieñ jak 3 dzieñ w M-01 5 dzieñ jak 4 dzieñ w M-01 6 dzieñ jak 5 dzieñ w M-01 7 dzieñ œniadanie, wyjazd do Polski, msza œw. w bazylice NMP w Œwiêtej Lipce (sanktuarium Maryjne), kolacja i w Gietrzwa³dzie (sanktuarium Maryjne) 8 dzieñ œniadanie, msza œw. w sanktuarium przed obliczem cudownego obrazu, krótki postój pod Grunwaldem, powrót do Katowic M 01 LI 06 A BNP LITWA Szlakiem Ostrobramskim mszy œw. przejazd na Litwê, kolacja i w Wilnie œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Ostrej Bramie - msza œw. przed obliczem M.B. Ostrobramskiej, koœció³ œw. Anny i koœció³ œw. Ducha (obraz Mi³osierdzia Bo ego), dom i muzeum A. Mickiewicza, spacer po starym mieœcie, kolacja, w Wilnie œniadanie, zwiedzanie Wilna: archikatedra œw. Stnis³awa biskupa i mêczennika - msza œw. w kaplicy œw. Kazimierza (relikwie) - patrona Litwy, Uniwersytet Wileñski, koœcio³ œw. Piotra i Paw³a na Antakolu, cmentarz na Rossie, Góra III Krzy y, nawiedzenie Kalwarii Wileñskiej, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Trok: zamek Ksiêcia Witolda na wyspie i sanktuarium M.B. Trockiej - msza œw., muzeum Karaiki, przejazd do Kowna, zwiedzanie starego miasta: rynek, katedra, koœció³ Wniebowziêcia M.B. nad Niemnem, kolacja i w Wilnie œniadanie, wyjazd do Ag³ony (sanktuarium Maryjne) na otwie, msza œw. w bazylice, zwiedzanie, kolacja i w Wilnie œniadanie, wycieczka na Bia³oruœ do Nowogródka œladami naszego wieszcza Adama Mickiewicza, msza œw. w koœciele farnym (obraz M.B. Nowogrodzkiej), krótka wizyta w Tuchanowiczach i nad jez. ŒwiteŸ oraz w Bieniakoñ (grób M. Wereszczakówny), kolacja i w Wilnie œniadanie, wyjazd w kierunku Szawli, przybycie na górê Krzy y - msza œw., nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Szyd³owcu i opactwa benedyktyñskiego w Cytowianach, kolacja, w Wilnie œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Ducha, ca³odniowy przejazd do Katowic Ostra Brama M 03 ŁB 08 A BNP LITWA ŁOTWA BIAŁORUŚ 39

2 mszy œw., przejazd do añcuta (zamek), kolacja i we Lwowie œniadanie, spacer po mieœcie: Rynek, pomnik A. Mickiewicza, katedry: aciñska i Ormiañska, przejazd do Stanis³awowa (ormiañskie sanktuarium Maryjne), msza œw., kolacja, œniadanie, Lwów: modlitwa przed wizerunkiem M.B. Stanis³awowskiej, zwiedzanie: katedra unicka, kolegiata, cmentarz polski, kolacja, œniadanie, przejazd do Ko³omyji (obraz M.B. Czêstochowskiej) - koœció³ oo. Dominikanów, msza œw., i do Œwiatyni, zwiedzanie Kamieñca Podolskiego (obraz M.B. z Sewastopola), kolacja, œniadanie, Beresteczko (pole bitwy), przejazd do Berdyczowa (kopia obrazu M.B. askawej), msza œw., zwiedzanie: cerkwia grekokatolicka œw. Kosmy i Damiana, kolacja i w Kijowie œniadanie, Kijów: zwiedzanie stolicy Ukrainy: Bulwar Chreszczatik, plac Niepodleg³oœci, uk Braterstwa, katedra W³odimirska, Sobór œw. Zofii, Z³ota Brama, msza œw., kolacja, œniadanie, wycieczka poza miasto: pomnik Matki Ukrainy, awra Pieczersko- Kijowska, mogi³a z II wojny œwiatowej - Babi Jar, odpoczynek w Parku Gidro, msza œw., kolacja, œniadanie, przejazd do Krzemieñca (dom i muzeum J. S³owackiego) - zwiedzanie, przejazd do prawos³awnego sanktuarium Maryjnym w Poczajowie (ikona M.B.), zespó³ klasztorny pobazyliañski, koœció³ Zaœniêcia Bogurodzicy, msza œw., kolacja, w Przemyœlu œniadanie, zwiedzanie starego miasta: nawiedzenie koœcio³a œw. Marii Magdaleny (obraz M.B. Niepokalane Poczêcie) i bazyliki katedralnej pw. Wniebowziêcia NMP - msza œw. w kaplicy M.B. Jackowej (œw. Jacek Odrow¹ ), zwiedzanie zamku w añcucie, powrót M 05 UK 06 A BNP 1 dzieñ zbiórka przy siedzibie A.T. AVE w Katowicach, przejazd do añcuta - zwiedzanie zamku, przejazd do Przemyœla - zwiedzanie starego miasta: nawiedzenie koœcio³a œw. Marii Magdaleny (obraz M.B. Niepokalane Poczêcie) i bazyliki katedralnej pw. Wniebowziêcia NMP - msza œw. w kaplicy M.B. Jackowej (œw. Jacek Odrow¹ ), kolacja i w okolicy 2 dzieñ jak 3 dzieñ w M-04 3 dzieñ jak 4 dzieñ w M-04 4 dzieñ jak 8 dzieñ w M-04 5 dzieñ jak 2 dzieñ w M-04 6 dzieñ œniadanie, przejazd od Przemyœla, msza œw. w kaplicy M.B. Jackowej (bazylika katedralna), powrót M 04 UK 09 A BNP UKRAINA zbiórka przy siedzibie AVE w Katowicach, przejazd do Szasztina - narodowego sanktuarium S³owaków (klasztor salezjanów), msza œw. przed figur¹ M.B. Siedmiu Boleœci, krótka wizyta w Bratys³awie - stolicy S³owacji, przejazd do Györ, spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, Györ: modlitwa przed irlandzkim obrazem M.B. askawej w katedrze, przejazd do Pannonhama, gdzie benedyktyni krzewi¹ kult Maryi od czasów œw. Wojciecha - msza œw. w opactwie, zwiedzanie rokokowego zamku Eszterhazych w Fertöd, przejazd do Sopron (rokokowa rzeÿba M.B. Bolesnej w koœciele œw. Ducha), kolacja, œniadanie, msza œw. w sanktuarium, krótka wizyta w Köszeg - gotycki koœció³ œw. Jakuba, nawiedzenie sanktuarium s³yn¹cego ³askami obrazu w Mariagyüd (oo. Franciszkanie), przejazd do Pecsu - miasta trzech wyznañ: ruiny meczetów, synagoga, katedra romañska, fakultatywnie wycieczka do parku rzeÿby w Nagyharkany, kolacja, œniadanie, msza œw., przejazd w okolice Siofok, odpoczynek nad jez. Balaton, fakultatywnie przeprawa promowa na pó³wysep Tihany (opactwo), kolacja, œniadanie, msza œw., przejazd do Budapesztu stolicy Wêgier - zwiedzanie: wzgórze zamkowe, koœció³ œw. Macieja, baszty rybackie, parlament, msza œw. w katedrze œw. Stefana (patrona Wêgier), plac Bohaterów, pomnik Milenium, kolacja, spacer na wzgórze Gellerta, œniadanie, rejs statkiem zakolem Dunaju do Szentendre (stare miasto), do Wyszehradu (zamek obronny, wie a Salomona) oraz do stolicy królów i prymasów w Esztergom - zwiedzanie: zespó³ zamkowy z katedr¹ œw. Stefana, msza œw. w archikatedrze Wniebowziêcia NMP, odpoczynek na wyspie œw. Ma³gorzaty, kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Mariabesnyö (obraz M.B. z XII w.) - msza œw., wizyta w Eger (degustacja win), przejazd do Mariapócs - grekokatolickie sanktuarium Maryjne (p³acz¹ca ikona M.B.), modlitwa w koœciele oo. Bazylianów, przejazd do Hajduszobószlo - odpoczynek, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuarium M.B. Królowej Wêgier (Magna Domina Hungarorum) w Marianosztra k/nagybörzsony (fundacja Króla Ludwika wielkiego ojca œw. Jadwigi), przejazd do Lewoczy (Spisz), msza œw. w sanktuarium (gotycka figura M.B.) - votum dziêkczynne króla Wac³awa II za ocalenie w czasie tatarskich wojen, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele na Mariañskiej Horze, krótka wizyta w Litmanowej (objawienia Maryi), przejazd w kierunku granicy na ysej Polanie, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 06 HS 09 A BNP WĘGRY SŁOWACJA 40

3 zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Austrii i S³owenii, msza œw. w Brezje (sanktuarium Maryjne), kolacja (we w³asnym zakresie), w okolicy Mariboru œniadanie, spacer po starym mieœcie, modlitwa przed obliczem Matki Bo ej w narodowym sanktuarium S³owenii - Ptujska Gora (p³askorzeÿba z XV w.), przejazd do narodowego sanktuarium Maryjnego Chorwacji Marija Bistrica - msza œw., zwiedzanie, spacer po Zagrzebiu, kolacja, œniadanie, w drodze do Hercegowiny krótka wizyta w Sinj (sanktuarium Matki Bo ej askawej), msza œw. w Tichalinie (figura Matki Bo ej), przejazd do Medugorje - miejsce objawieñ Maryi, zakwaterowanie w rodzinnych pensjonatach, kolacja, œniadanie, ca³odniowy pobyt w Medugorje: spotkanie z œwiadkami objawieñ (Vicka, Mariana), msza œw., w koœciele parafialnym, kolacja, adoracja wieczorna w koœciele parafialnym, droga krzy owa na Kri evac, œniadanie, rozwa anie ycia Jezusa i Maryi w tajemnicach Ró añca na górze objawieñ Podbrdo, msza œw. w kaplicy wspólnoty oazy pokoju, krótka wizyta we wspólnocie narkomanów, kolacja, adoracja Najœw. Sakramentu w koœciele parafialnym œw. Jakuba, œniadanie, spotkanie z Ojcem Jozo w Szirokim Brijegu (sanktuarium Maryjne), wycieczka nad wodospady Krawica, kolacja, modlitwa wieczorna, œniadanie, msza œw. w Makarskim Lourdes, krótki spacer po Makarskiej, przejazd do Splitu - spacer po starym mieœcie (katedra, pa³ac Dioklecjana), modlitwa w œwi¹tyni Gospe od Otoka w Solinie (sanktuarium Maryjne), przejazd do Szybenika (miasto pod patronatem œw. Micha³a), kolacja i w okolicy œniadanie, spacer po starym mieœcie Szybeniku (katedra), msza œw. w kaplicy u stóp cudownej ikony Matki Bo ej w Trsat ko³o Rijeki, kolacja, w Bled (Alpy Julijskie) œniadanie, spacer po górach (zamek), krótki postój nad jez. Wörther See, przejazd do kraju, powrót do Katowic Biuro zastrzega sobie prawo zmian w programie. M 07 CH 09 A BNP CHORWACJA SŁOWENIA mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), postój przy rezerwacie Plitwickie Jeziora - wodosopady (15 USD), msza œw. w Tichaliny (figura Matki Bo ej), przejazd do Medugorje (miejsce objawieñ Maryi), zakwaterowanie w rodzinnych pensjonatach, kolacja, œniadanie, rozwa anie ycia Jezusa i Maryi w tajemnicach Ró añca na górze objawieñ Podbrdo, msza œw. w kaplicy wspólnoty oaza pokoju, wizyta we wspólnocie narkomanów, kolacja, modlitwa w koœciele - czuwanie, œniadanie, droga krzy owa na Kri evac, msza œw. w koœciele, spotkanie ze œwiadkami objawieñ, kolacja, Ró aniec - kontemplacja obecnoœci Maryi (w koœciele œw. Jakuba), œniadanie, wyjazd do Szirkiego Brjegu - spotkanie z o. Jozo przewodnikiem duchowym widz¹cych, msza œw., przejazd nad wodospady Krawica, kolacja, modlitwa wieczorna, œniadanie, odpoczynek w Makarskiej - przeprawa promowa na wyspê (fakultatywnie), msza œw. w grocie Lourdes w Makarskiej, wieczorem spacer po starówce Splitu (katedra, pa³ac Dioklecjana), kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez Austriê œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w O³omuñcu (œw. Jan Sarkander), powrót do Katowic M 09 HM 08 A 2NP 6 dzieñ przejazd do Szybenika (patronat œw. Micha³a Archanio³a) na kolacjê, 7 dzieñ œniadanie, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocny przejazd (lub w Zagrzebiu) 8 dzieñ jak 7 dzieñ w A-08 M 10 HM 09 A 2NP 6 dzieñ przejazd do Szybenika (patronat œw. Micha³a Archanio³a) na kolacjê, 7 dzieñ œniadanie, odpoczynek nad morzem, wycieczka do rezerwatu Krka (15 USD), kolacja, 8 dzieñ œniadanie, przejazd do Zagrzebia - spacer po mieœcie - katedra, msza œw. w narodowym sanktuarium Maryjnym Chorwacji w Marija Bistrica, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd 9 dzieñ jak 7 w A-08 UWAGA! Jedziemy tras¹ przez Czechy, Austriê, S³oweniê ze wzglêdu na lepsze drogi i szybkoœæ przejazdu. M 08 HM 07 A 2NP MEDUGORJE 41

4 zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czech, msza œw. na Svatym Kopeæku (sanktuarium M.B. patronki Moraw), zwiedzanie O³omuñca: koœció³ œw. Micha³a Archanio³a (relikwie œw. Jana Sarkandra), kaplica œw. Wawrzyñca, katedra, pa³ac arcybiskupi, wycieczka na Morawski Kras (jaskinia Macocha), modlitwa w sanktuarium M.B. Zwycieskiej w Hostyniu, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Brna - zwiedzanie katedra œw. Piotra i Paw³a, twierdza Œpilberk, koœció³ Kapucynów, po po³udniu przejazd do Velehradu (œw. Cyryl i Metody), msza œw. w bazylice (klasztor oo. Cystersów), modlitwa przed ikon¹ M.B. Jednoœci (Mater Unionis), przejazd w kierunku Pragi, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Stara Boles³aw (œw. Ludmi³a) - siedziba pierwszych ksi¹ ¹t czeskich, msza œw. w sanktuarium M.B. Wac³awowskiej zwanej Palladium (tarcza obronna Czech), przejazd do Pragi - miasta biskupstwa œw. Wojciecha, zwiedzanie: koœció³ loretañski, zespó³ pa³acowy Hradczany z katedr¹ œw. Wita, z³ota uliczka, barokowy most Karola (miejsce œmierci œw. Jana Nepomucena), spacer po starym mieœcie, kolacja, œniadanie, przejazd do Svatej Hory, msza œw. w sanktuarium M.B. Nieustajacej Pomocy, po po³udniu zwiedzanie Pragi: dzielnica ydowska, nawiedzenie koœcio³a Karmelitów M.B. Zwyciêskiej (Cudowne Praskie Dzieci¹tko Jezus), barokowy koœció³ œw. Miko³aja, plac œw. Wac³awa, koœció³ Tyñski, pomnik Jana Husa, Ratusz z zegarem Orloj, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuariów w Filipow (M.B. Uzdrowicielka) i Hejnice (M.B. Pogranicza) - msza œw., zwiedzanie uroków Bohemii: Karlove Vary - (uzdrowisko), Mariañskie aÿnie, kolacja, œniadanie, nawiedzenie gotyckiego koœcio³a œw. Barbary w Kutnej Horze (kopalnie srebra), przejazd do Hradec Kralove (ogród Panny Maryi) - spacer po mieœcie, msza œw. w Bardzie Œl¹skim (sanktuarium Maryjne), przejazd do Katowic M 11 CZ 06 A BNP CZECHY zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Czech, msza œw. w O³omuñcu (sanktuarium Maryjne), modlitwa przy grobie œw. Jana Sarkandra, przejazd do Welehradu (opactwo oo. Cystersów), nawiedzenie miejsc zwi¹zanych z œw. Cyrylem i Metodym, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie: pa³ac Schönbrunn, okolice starego miasta wokó³ Ringu: pa³ac Hofburg, katedra œw. Szczepana - msza œw., przejazd na kolacjê do dzielnicy Grinzing (fakultatywnie 160 ATS), pod Wiedniem œniadanie, msza œw. na Kahlenbergu (odsiecz Wiednia), krótka wizyta w Klosterneuburg w drodze do Mariazell (sanktuarium Maryjne), gdzie króluje M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (cudowne Ÿród³o), zwiedzanie sanktuarium, odpoczynek nad jeziorem, kolacja (grill), msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do opactwa w Melku (œw. Leopold i œw. Kolumban) i do sanktuarium Maryjnego Maria Taferl (M.B. Bolesna), przejazd malownicz¹ tras¹ zakolem Dunaju, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 12 CA 04 A BNP AUSTRIA CZECHY Maria Taferl 42

5 zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Austrii, krótka wizyta w Klosterneuburg (œw. Leopold) - pierwsza stolica Austrii, przejazd na Kahlenberg (odsiecz Wiednia), msza œw. w koœciele œw. Józefa, panorama Wiednia, kolacja, œniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie: pa³ac Schönbrunn, okolice starego miasta wokó³ Ringu: pa³ac Hofburg, katedra œw. Szczepana, dom W.A. Mozarta, barokowy koœció³ œw. Karola - msza œw., przejazd na kolacjê w dzielnicy Grinzing (fakultatywnie 160 ATS), pod Wiedniem œniadanie, przejazd do opactwa w Melku (œw. Leopold i œw. Kolumban) i do sanktuarium Maryjnego Maria Taferl (M.B. Bolesna) - msza œw., Loosdorf (œw. Urszula Ledóchowska) przejazd malownicz¹ tras¹ zakolem Dunaju (degustacja win), krótka wizyta w St. Florian (relikwie), wizyta w Oberndorf (kaplica kolêdy Cicha noc ), w okolicy Salzburga œniadanie, zwiedzanie Salzburga miasta W.A. Mozarta: opactwo œw. Piotra, cmentarz, katakumby, katedra (M.B. Maria Plain) - msza œw., odpoczynek nad jez. Mondsee, przejazd do Admont (opactwo benedyktyñskie), przejazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), kolacja i œniadanie, Mariazell: msza œw. w kaplicy aski, zwiedzanie sanktuarium, gdzie króluje M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (cudowne Ÿród³o), odpoczynek nad jez. Erlaufsee, kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do kraju, powrót do Katowic St. Florian M 13 AU 06 A BNP AUSTRIA mszy œw. przejazd w kierunku Mariazell, kolacja i w Altöting (sanktuarium Maryjne) œniadanie, msza œw. w kaplicy aski (Czarna Madonna), nawiedzenie koœcio³a œw. Konrada (grób, relikwie) oo. Kapucynów, przejazd do Passau (Passawa) - miasta u zbiegu trzech rzek: Dunaj, Inn, Ilz, modlitwa w sanktuarium M.B. Pasawskiej, zwiedzanie barokowej starówki: katedra œw. Stefana, Skarbiec, koœció³ œw. Micha³a, Ratusz, kolacja i w Altöting œniadanie, przejazd do Regensburga (Ratysbona) - miasta Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, spacer po starym mieœcie: katedra œw. Piotra, Ratusz, przejazd do Nümberg (Norymbergia), spacer po mieœcie: Rynek, koœció³ œw. Sebalda z dzie³ami Wita Stwosza, zamek cesarski, wizyta w sanktuarium w Vierzenheiliegen (œwiêci orêdownicy) - msza œw., kolacja i w Bambergu - miasto œw. Ottona œniadanie, spacer po Bambergu: ma- ³a Wenecja, Ratusz, katedra NMP, panorama z ogrodu ró anego, przejazd do sanktuarium M.B. Winnej Latoroœli w Dettelbach, msza œw. u stóp figury M.B. od Oœmiu Boleœci, krótka wizyta w Würzburgu: koœcó³ pa³acowy, twierdza Marienburg, przejazd na do Fuldy (œw. Bonifacy - Winfryd) œniadanie, msza œw. w sanktuarium œw. Bonifacego, przejazd do Köln (Kolonia), modlitwa w katedrze NMP, spacer po mieœcie (dzielnica Fishmarkt), krótka wizyta w Bonn (miasto Beethovena), przejazd do Kevelaer (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, Kevelaer: msza œw. w sanktuarium M.B. Pocieszycielki Cierpi¹cych - w barokowej kaplicy ask, zwiedzanie, kolacja, procesja œwiat³a, œniadanie, przejazd do Neviges k/essen (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciel M.B. Królowej Pokoju, przejazd do Berlina, spacer po mieœcie (czêœæ zachodnia), kolacja, œniadanie, zwiedzanie Berlina: Brama Brandenburska, Reistag, przejazd na Alexander Plac, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 14 NI 08 A BNP NIEMCY 43

6 mszy œw. przejazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), gdzie króluje M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, zakwaterowanie, msza œw. w kaplicy aski, zwiedzanie, rozwa anie tajemnic Ró añca na dró - kach (cudowne Ÿród³o), odpoczynek nad jeziorem, kolacja, œniadanie, przejazd do opactwa benedyktyñskiego w Melku (œw. Kolomban i œw. Leopold), przejazd malowniczym zakolem Dunaju, msza œw. w Maria Taferl (sanktuarium Maryjne), przejazd do Salzburga - zwiedzanie miasta W.A. Mozarta, kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy (kolêda Cicha noc ) w Oberndorf, przejazd nad jez. Chiemsee, rejs statkiem po jeziorze na wyspê Panów i wyspê Pañ, zwiedzanie zamku Ludwika II i opactwa (krzy Merowingów), przejazd do Monachium, spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, spacer po ogrodach zamku Nymphenburg, krótka wizyta w Dachau (obóz koncentracyjny), przejazd do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), nawiedzenie koœcio³a œw. Konrada, msza œw. w kaplicy aski, kolacja, œniadanie, przejazd do Passau (Passawa) - miasta u zbiegu trzech rzek: Dunaj, Inn, Ilz, modlitwa w sanktuarium M.B. Pasawskiej, msza œw. przejazd do kraju, powrót do Katowic M 15 NA 06 A 1NP NIEMCY AUSTRIA Passawa mszy œw. wyjazd w kierunku Czech, nocny przejazd przez Austriê œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd w kierunku Szwajcarii do St. Gallen (œw. Gawe³) - nawiedzenie katedry pierwszego biskupstwa - msza œw., wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, nawiedzenie szwajcarskiego sanktuarium Czarnej Madonny w Einsiedeln (œw. Meinrad), droga krzy owa - kalwaria, kolacja, msza œw. w Gnade Kapelle bazyliki NMP, œniadanie, przejazd nad jez. Czterech Kantonów, Küssnacht (Kaplica Wilhelma Tella), spacer po Lucernie: renesansowy ratusz, most Kapellbrücke, przejazd do Sachseln, modlitwa w Ranftkapelle w Flüeli miasto œw. Miko³aja, pustelnika - Ojca Ojczyzny, kolacja i w Lugano œniadanie, Lugano - zwiedzanie miasta: katedra œw. Wawrzyñca, koœció³ Santa Maria degli Angeli, ogród belwederski, przejazd do Riva Alta (baptysterium z V w.), msza œw. w sanktuarium Madonna del Sasso (figura M.B.) w Locarno, przejazd malownicz¹ drog¹ przy Lago Maggiore w kierunku Brig, przejazd kolej¹ z Tasch do Zermatt - panorama góry Matterhorn (4478 m n.p.m.), kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Genewy (miasto Kalvina i œwiatowej Rady Koœcio- ³ów), zwiedzanie siedziby ONZ, rejs statkiem po jez. Genewskim, katedra œw. Piotra, Jardin Anglais ze s³ynnym zegarem kwiatowym, przejazd do Lozanny, spacer po mieœcie J. S³owackiego, msza œw. kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze przed obrazem NMP, przejazd przez Montreaux do Chateau d Oex (kuchnia szwajcarska), smakowanie serów Gruyeres, zwiedzanie stolicy Berno: katedra, Ratusz, dom A. Einsteina, modlitwa w sanktuarium Maryjnym Mariastein (M.B. Pocieszenia), spacer po Zurychu, kolacja, œniadanie, przejazd do Konstancji, przeprawa promowa przez jez. Bodeñskie z Mainau do Meersburg, msza œw. w sanktuarium Krwi Pañskiej w Weingarten, przejazd do Monachium (postój 8 godz.), zwiedzanie, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie, msza œw., przejazd do kraju, powrót do Katowic M 16 SZ 08 A 2NP SZWAJCARIA 44

7 mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd w kierunku Szwajcarii, krótka wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, przyjazd do szwajcarskiego sanktuarium Maryjnego w Einsiedeln, msza œw. w bazylice, droga krzy owa - kalwaria, kolacja, msza œw. w kaplicy aski (œw. Meinrad), œniadanie, zwiedzanie sanktuarium, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), wizyta w koœciele Kapucynów (relikwie œw. Konrada), modlitwa w kaplicy Matki Bo ej (Czarna Madonna), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, krótka wizyta w Passawie w sanktuarium M.B. Nieustaj¹cej Pomocy, przejazd do sanktuarium Maryjnego Trzech Narodów - Mariazell: Wielkiej Matki Austrii, Matki Ludów S³owiañskich, Wielkiej Pani Wêgrów, nawiedzenie bazyliki, rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (cudowne Ÿród³o), odpoczynek nad jez. Erlaufsee, kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice NMP, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 17 SA 05 A 1NP SANKTUARIA ALPEJSKIE Eindsiedeln mszy œw. przejazd do Altoeting (sanktuarium Maryjne), kolacja i msza œw. w kaplicy aski (Czarna Madonna), œniadanie, nawiedzenie koœcio³a Kapucynów (grób œw. Konrada), przejazd w kierunku Szwajcarii, krótka wizyta w Liechtenstein (Ksiêstwo), przyjazd do Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), droga krzy owa - kalwaria, kolacja, msza œw. w bazylice NMP (œw. Meinrad), œniadanie, zwiedzanie sanktuarium, przystanek nad jez. Locarno (sanktuarium Madonna del Sasso), kolacja i w piemonckim sanktuarium Maryjnym w Oropa (Czarna Madonna) - okolice Turynu msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd do Maria Saal (sanktuarium Maryjne) w Karyntii, modlitwa, kolacja, œniadanie, przejazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), gdzie króluje M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, msza œw., rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (cudewne Ÿród³o), kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 18 SA 06 A BNP SANKTUARIA ALPEJSKIE Oropa 45

8 mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, przyjazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (kaplica ze cudownym Ÿróde³kiem), odpoczynek nad jez. Erlaufsee, kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice w Kaplicy aski, zwiedzanie sanktuarium, po po³udniu przejazd do Melku (opactwo benedyktyñskie) i do Maria Taferl (sanktuarium Maryjne), malownicza droga zakolem Dunaju, kolacja i w okolicy Salzburga œniadanie, msza œw. w kaplicy (kolêda Cicha noc ) w Oberndorf, spacer po Salzburgu: dom W.A. Mozarta, katakumby cmentarza Petersfriedhof, rokokowy koœció³ œw. Piotra, po po³udniu: modlitwa w sanktuarium Mariahilf w Pasawie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), nawiedzenie koœcio³a œw. Konrada (grób œw. Konrada), kolacja i msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, przejazd w kierunku Szwajcarii, krótka wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, przyjazd do szwajcarskiego sanktuarium Einsiedeln (Czarna Madonna), droga krzy owa - kalwaria, kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, wizyta w Luzernie (most Kapellbrücke) i Genewie (miasto Kalvina): katedra œw. Piotra, mur reformatorów, ogród angielski, gmach ONZ, przejazd do Francji, kolacja i w Annecy (œw. Franciszek Salezy) œniadanie, msza œw. w koœciele Visitation (groby œw. Joanny de Chantal i œw. Franciszka Salezego), spacer po Annecy, przejazd do Notre Dame de Laus (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, msza œw., przejazd do alpejskiego sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca) - zwiedzanie, odpoczynek w górach, kolacja, modlitwa wieczorna z procesj¹ œwiat³a, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do Chamonix, wjazd kolejk¹ linow¹ na alpejskie szczyty - panorama Mount Blanc, przejazd do w³oskiego sanktuarium Maryjnego Piemontu Oropa, kolacja, msza œw. w kaplicy aski (Czarna Madonna), œniadanie, spacer po Weronie (dom Julii), przejazd do Sirmione - odpoczynek nad jez. Garda, kolacja, œniadanie, msza œw. w sanktuarium Madonna della Corona k/werony, ca- ³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 19 SA 10 A BNP SANKTUARIA ALPEJSKIE mszy œw. przejazd w kierunku Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), zwiedzanie Luxemburga: stare miasto, msza œw. w katedrze NMP (sanktuarium M.B. Pocieszycielki Strapionych), przejazd do Banneaux (sanktuarium Maryjne), zwiedzanie sanktuarium, kolacja, procesja œwiat³a z modlitw¹ ró añcow¹, œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ, wyjazd do stolicy Belgii Brukseli, spacer po mieœcie: katedra œw. Micha- ³a, Rynek, krótka wizyta w Leuven (uniwersytet katolicki), kolacja, œniadanie, wycieczka do Han sur Lesse (wapienne ska³y, groty) - malowniczy prze³om rzeki, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Beauring (M.B. Królowa Niebios), msza œw. w kaplicy objawieñ, w drodze powrotnej zwiedzanie jaskiñ Merveilleuse k/dinant, nawiedzenie bazyliki M.B. z Walcourt, krótka wizyta w Namur (œw. Juliana), kolacja, œniadanie, przejazd szlakiem ogrodów Maryi: Scherpenheuvel (sanktuaruim Maryjne z Montaigu) - msza œw. w kaplicy, modlitwa w Hansjavik k/malines (sanktuarium Maryjne), nawiedzenie narodowego sanktuarium M.B. w Hal - modlitwa, przejazd do Gandawy, spacer po mieœcie: katedra œw. Bawona, zamek ksi¹ ¹t Flandrii, Ratusz, kolacja, rejs statkiem po kana³ach (150 BF), œniadanie, msza œw. w grocie M.B. Lourdes w Oostacker, przejazd do Brugii (sanktuarium M.B.s Garncarzy), spacer po mieœcie: (fakultatywnie) muzeum malarstwa (Jan van Eycka, Peter Rubens), przejazd do Rotterdam - spacer po mieœcie, przejazd do Schiedam (œw. Ludwina), kolacja, œniadanie, msza œw. w sanktuarium M.B. z Schiedam, fabryka porcelany w Deftach, Maudurodam - Holandia w miniaturze w Hadze, krótka wizyta na targu serów w Gouda (wiatraki), zwiedzanie ogrodów kwiatowych Keukenhof, gie³da kwiatów w Aalsmeer, przejazd do Amsterdamu, spacer po mieœcie, kolacja, w okolicy œniadanie, wizyta w szlifierni diamentów, przejazd do wiosek Markt i Volendamm (warsztaty drewna), przejazd do sanktuarium Maryjnego w s Hertogenbusch (figura S³odkiej Pani), msza œw. w kaplicy, kolacja i w okolicy œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryi Gwiady Morza w Maastricht, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Kevelaer (pobyt ok. 8 godzin): msza œw. w kaplicy aski (M.B. Pocieszj¹ca Cierpi¹cych), zwiedzanie, kolacja, procesja œwiat³a wraz z rozwa aniem tajemnic Ró añca, nocny przejazd do Polski œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. przejazd do kraju, powrót do Katowic M 20 BH 10 A 2NP BELGIA HOLANDIA LUXEMBURG 46

9 mszy œw. przejazd w kierunku Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Kevelaer (sanktuarium Maryjne) - msza œw. w kaplicy aski (M.B. Pocieszj¹ca Cierpi¹cych), zwiedzanie, kolacja, procesja œwiat³a wraz z rozwa- aniem tajemnic Ró añca, œniadanie, wyjazd do stolicy Belgii - Brukseli (katedra œw. Micha³a) - spacer po mieœcie, przejazd do Banneaux (sanktuarium Maryjne), msza œw. w kaplicy objawieñ, kolacja i msza œw. w kaplicy, œniadanie, nawiedzenie Beauring (sanktuarium Maryjne), krótka wizyta w Amiens (katedra), przejazd do Lisieux (œw. Teresa), kolacja, œniadanie, przejazd do St. Michel (opactwo oo. Benedyktynów), Mount, nawiedzenie miejsc zwi¹zanych ze œw. Teres¹: Karmel, bazylika - msza œw., dom rodzinny, kolacja i w Lisieux œniadanie, msza œw. w Karmelu przy grobie œw. Teresy, przejazd do Pary a (œw. Genowefa), zwiedzanie: wyspa Cité - katedra Notre Dame, dzielnica aciñska, uk Triumfalny, plac Concord, wie a Eiffla, kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (œw. Katarzyna), wzgórze Montmartre: bazylika NSPJ, cmentarz Per Lachaise, kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Reims - stolicy Szampanii (katedra), postój w Verdun (pole walki z I wojny œw.), przejazd do Luxemburga - msza œw. w katedrze NMP (M.B. patronka Luxemburga), krótka wizyta w Trier (relikwie Krzy a Œwiêtego), miasto K. Marksa, kolacja i w Carlsbergu (grób ks. Blachnickego za³o yciela Ruchu Œwiat³o- ycie) œniadanie, msza œw. w kaplicy w Dettelbach (M.B. Winnej Latoroœli), przejazd do bawarskiego Altöting (sanktuarium Maryjne), modlitwa w koœciele œw. Konrada (grób i relikwie), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 21 SN 10 A 1NP NIEMCY BELGIA FRANCJA mszy œw. przejazd do Czech, nawiedzenie sanktuarium M.B. Nieustaj¹cej Pomocy w Svatej Horze k/pribram, kolacja i przy granicy œniadanie, przejazd do Pary a, msza œw. w katedrze gotyckiej w Reims - stolicy Szampanii, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Pary a (œw. Genowefa): msza œw. w kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (œw. Katarzyna Laboure), wyspa Cité, katedra Notre Dame, kolacja w dzielnicy ³aciñskiej, œniadanie, zwiedzanie Pary a: bazylika NSPJ, wzgórze Montmartre, cmentarz Per Lachaise, przejazd do Lisieux (œw. Teresa), msza œw. w bazylice, kolacja, œniadanie, msza œw. w Karmelu (grób œwiêtej), nawiedzenie miejsc zwi¹zanych ze œwiêt¹: dom rodzinny, katedra, przejazd do Nevers (nienaruszone cia- ³o œw. Bernadeta), modlitwa przy grobie, kolacja i w Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ (œw. Ma³gorzata), krótka wizyta w Cluny (ruiny opactwa), modlitwa w Taizé, nawiedzenie Ars (œw. Jan Maria Vianey), przejazd do Annecy (œw. Franciszek Salezy), kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele Visitation (groby œw. Franciszka Salezego i œw. Joanny de Chantal), przejazd do Chamonix - panorama Mount Blanc, kolacja, w Corps œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium Notre Dame de La Salette (M.B. P³acz¹ca), msza œw. w bazylice, diaporama, czas wolny, kolacja i w sanktuarium Notre Dame de Laus msza œw. w kaplicy, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, zwiedzanie szlakiem œw. Bernadety, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice, droga krzy owa, diaporama, czas wolny, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, w Lourdes msza œw. w grocie, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, zwiedzanie Avignon (miasto papie y), kolacja i œniadanie, przejazd do Cannes i Monaco - msza œw. w katedrze, odpoczynek nad morzem, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób œwiêtego), kolacja, msza œw. w kaplicy ask, œniadanie, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 22 FF 14 A 1NP FRANCJA 47

10 mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Francji, zwiedzanie Strassbourga: siedziba Rady Europy, dzielnica Petit France, msza œw. w katedrze NMP, kolacja, œniadanie, przejazd do Nevers (nienaruszone cia³o œw. Bernadety) - msza œw., przejazd do Paray le Monial (sanktuarium NSPJ), zwiedzanie romañskiej katedry, kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ, modlitwa po³udniowa we wspólnocie ekumenicznej w Taizé, krótka wizyta w Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), przejazd do Ars (œw. Jan Maria Vianey), kolacja i w Le Puy en Velay (sanktuarium Maryjne) œniadanie, msza œw. w bazylice Królowej Chrzeœcijan, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Rocamadour (M.B. na skale), przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a z rozwa aniem tajemnic ró añcowych, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice, droga krzy owa, czas wolny (k¹piele), kolacja, wieczorem udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Massabiele, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, spacer po Avignon (miasto papieskie), kolacja i œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego La Salette (M.B. P³acz¹ca), msza œw. w bazylice, diaporama, kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd nad Lazurowe Wybrze e: Cannes, Ksiêstwo Monaco (pobyt ok. 8 godz.), msza œw. w katedrze, odpoczynek nad morzem, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd przez W³ochy, Austriê, do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), msza œw. w koœciele Kapucynów (œw. Konrad), kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy aski, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 23 FM 11 A 2NP FRANCJA mszy œw. wyjazd w kierunku Czech, spacer po Pradze - stare miasto, kolacja, przy granicy œniadanie, ca³odniowy przejazd do Francji, msza œw. w katedrze w Reims (stolica Szampanii), kolacja, w okolicy Pary a œniadanie, Pary : msza œw. w kaplicy cudownego medalika na rue de Bac, katedra Notre Dame, wyspa Cite i St. Luis, uk Triumfalny, wie a Eiffla, kolacja, rejs statkiem po Sekwanie, œniadanie, msza œw. w bazylice Sacre Coeur, krótka wizyta w zamkach Chambord i Ambloise, kolacja (grill), nocny przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne) œniadanie (we w³asnym zakresie), zakwaterowanie, oko³o po³udnia zwiedzanie œladami œw. Bernadety (dom rodzinny, ciemnica), nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice NMP, droga krzy owa, kolacja, wieczorem udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Masabielle, œniadanie, czas wolny na modlitwê, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), postój nad morzem, kolacja i w Avignon (miasto papieskie) œniadanie, msza œw. w katedrze NMP w Avignon, przejazd nad Lazurowe Wybrze e do Monaco - zwiedzanie, kolacja, w okolicy Savony we W³oszech œniadanie, msza œw. na Monte Figogna w sanktuarium Maryjnym w Genui (Madonna della Guardia), przejazd przez W³ochy, Austriê, kolacja, w Altöting (sanktuarium Maryjne) œniadanie, msza œw. w kaplicy aski, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 24 FL 09 A BNP FRANCJA Paryż Lourdes Lourdes 48

11 mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Francji, krótka wizyta we wspólnocie Taizé, msza œw. w kaplicy, skromna kolacja, modlitwa wieczorna, œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ w Paray le Monial (sanktuarium NSPJ), krótka wizyta w Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), przejazd do Ars (œw. Jan Maria Vianey), kolacja i w Corps œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium Maryjnym La Salette, msza œw. w bazylice NMP, diaporama, kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadetty, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice MN, droga krzy owa, czas wolny, kolacja, wieczorem udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Massabiele, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, spacer po Avignon (miasto papieskie), kolacja i œniadanie, przejazd nad Lazurowe Wybrze e: Cannes, Ksiêstwo Monaco - msza œw. w katedrze (pobyt ok. 8 godz.), odpoczynek nad morzem, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd przez W³ochy, Austriê do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), msza œw. w koœciele Kapucynów (œw. Konrad), kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy aski, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic Lourdes M 25 FL 10 A 2NP FRANCJA Lourdes La Salette mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Szwajcarii, krótka wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, przyjazd do Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), msza œw. w kaplicy aski, kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, krótka wizyta w Luzernie i Genewie, kolacja i w Annecy (œw. Franciszek Salezy) œniadanie, msza œw. w koœciele Visitation (œw. Joanna de Chantal), spacer po starym mieœcie, przejazd do La Salette (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium: msza œw. w bazylice NMP, modlitwa w miejscu objawieñ, kolacja, procesja œwiat³a, msza œw., œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), udzia³ w procesji œwiat³a, kolacja, œniadanie, szlakiem œw. Bernadety, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w Grocie Massabielle, œniadanie, krótka wizyta w Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, kolacja i w Avignon (miasto papie y) œniadanie, msza œw. w katedrze Notre Dame, spacer po mieœcie (œredniowieczny gród), przejazd do Monaco (8 godzin postoju), kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd w kierunku Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 26 FL 11 A 2NP FRANCJA Lourdes La Salette 49

12 mszy œw. transfer na lotnisko, przelot do Madrytu, zakwaterowanie, kolacja, spacer po mieœcie: Plaza Mayor, Piazza del Sol, œniadanie, wizyta w muzeum Prado (malarstwo Goyi, Velzqueza, El Greco), nawiedzenie katedry MB Almudena (patronka Kastylli) - msza œw. pa³ac królewski, konkatedra œw. Izydora (patrona miasta), objazd autokarem po mieœcie - Gran via, Plaza Mayor, kolacja, œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa): katedra, Karmel, koœció³ œw. Teresy (dom rodzinny) - msza œw., wizyta w San Lorenzo de Escorial - letnia rezydencja królów hiszpañskich (kaplica królewska), w drodze powrotnej do Madrytu wizyta w Dolinie Poleg³ych (mauzoleum ofiar hiszpañskiej wojny domowej) - grób gen. Franco, kolacja, œniadanie, przejazd do starej stolicy Kastylli Toledo, panorama miasta, zwiedzanie œredniowiecznego grodu: Alcazar, katedra NMP - msza œw., synagoga de Santa Maria La Blanca, dom El Greco, klasztor San Juan de Los Reies, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Guadelupe (Sierra de Toledo), przejazd do Kordowy, kolacja, œniadanie, zwiedzanie: meczet Omajadów, Alkazar, przejazd do Sevilli, nawiedzenie sanktarium Macarena - msza œw., katedra (Giralda), park Marii Luizy, przejazd do Roccio (M.B. Pokryta Ross¹), kolacja, œniadanie, msza œw., przejazd na Gibraltar, fakultatywnie objazd (taxi 1500 PTS), odpoczynek nad morzem w okolicy Malagii, przejazd do Granady, kolacja, wieczór przy muzyce flamenco, œniadanie, zwiedzanie Granady: ogrody Alhambra, katedra NMP - msza œw., przejazd do Walencji, nawiedzenie sanktuarium M.B. z El Puig, kolacja, w okolicy Walencji œniadanie, przejazd do Barcelony stolicy Katalonii, zwiedzanie: dzielnica gotycka, katedra œw. Eulalii - msza œw. w kaplicy œw. Krzy a, wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, Sagrada Familia (A. Gaudi), kolacja, œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego Montserrat (M.B. patronka Katalonii) - msza œw. w bazylice NMP, przejazd do sanktuarium Maryjnego Torreciudad (M.B. Królowa Anio³ów), miejsce powstania wspólnoty Opus Dei, kolacja, œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Saragossie (Nostra Señora del Pilar), msza œw. w bazylice NMP, przejazd do Madrytu, kolacja, œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do Polski, transfer do Katowic M 27 HI 11 S BNP HISZPANIA mszy œw. transfer na lotnisko, przelot do Lizbony (via Frankfurt), zakwaterowanie, kolacja, spacer po mieœcie: plac Comercio, dzielnica Baixa, œniadanie, Lizbona: zwiedzanie stolicy Portugalii - klasztor Hieronimitów, wie- a Belem, panorama miasta z zamku œw. Jerzego, katedra, koœció³ œw. Antoniego (dom rodzinny) - msza œw., przejazd przez most 25 Kwietnia nad rz. Tag do figury Cristo Rei, kolacja, œniadanie, msza œw., zamki Sintry, przejazd na Cabo da Roca (najbardziej wysuniety przyl¹dek na zachód), w drodze powrotnej wypoczynek nad morzem, przejazd przez Estoril i Cascais, przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), kolacja, procesja œwiat³a, œniadanie, zwiedzanie sanktuarium: miejsce objawieñ, bazylika M.B. Ró añcowej (groby ucji i Franciszka), droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, modlitwa w miejscu objawieñ Anio³a: Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (dom ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, rozwa anie tajemnic ró añcowych z procesj¹ œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Nazare (sanktuarium Maryjne), odpoczynek nad oceanem Atlantyckim, nawiedzenie klasztorów wotywnych w Alcobaca (Cystersi) i Batalha (Dominikanie - M.B. Zwyciêskiej), kolacja i w Fatimie œniadanie, wycieczka do Porto, zwiedzanie miasta: most Eiffla nad rzek¹ Douro, katedra, Palacio da Bolsa, przejazd do Bragi (sanktuarium Jezusa Dobrego Pasterza) - msza œw., krótka wizyta w Barcelos (kogucik), degustacja wina Porto, w drodze powrotnej krótka wizyta w Coimbrze (katedra i uniwersytet), modlitwa w zakonie Karmelitanek, gdzie przebywa ucja, kolacja i w Fatimie œniadanie, nawiedzenie sanktuariów Maryjnych w Reguengo de Fatal (z XII w.) i w Ortiga - msza œw., przejazd do Tomar (zakon Templariuszy), przelot z Madrytu na wyspê Maderê, kolacja, msza œw., œniadanie, Madera: zwiedzanie Funchal, odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot przez Lizbonê (via Frankfurt) do Polski, transfer do Katowic M 28 PO 09 S BNP PORTUGALIA 50

13 mszy œw. transfer na lotnisko, przelot do Madrytu, zakwaterowanie, kolacja, spacer po mieœcie: Plaza Mayor, Piazza del Sol, œniadanie, wizyta w muzeum Prado (malarstwo Goyi, Velzqueza, El Greco), msza œw. w katedrze M.B. Almudena, pa³ac królewski, konkatedra œw. Izydora (patron miasta), objazd autokarem po mieœcie - Gran via, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Avila (œw. Teresa): katedra, Karmel, koœció³ œw. Teresy (dom rodzinny) - msza œw., przejazd do Zaragozy (sanktuarium Nostra Señora del Pilar), kolacja, wieczorny spacer, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego Montserrat (M.B. patronka Katalonii) - msza œw. w bazylice, zwiedzanie Barcelony stolicy Katalonii: dzielnica gotycka, katedra œw. Eulalii, wzgórze Montjuic, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego Torreciudad (M.B. Królowa Anio³ów) miejsce powstania wspólnoty Opus Dei - msza œw., kolacja i w okolicy Cangas de Onis œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Covadonga (grota), przejazd do Santiago de Compostella (grób œw. Jakuba), kolacja, spacer po starym mieœcie, œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Jakuba - zwiedzanie, przejazd przez Barcelos (kogucik) i do Bragi (Bom Jesus de Monte), kolacja i w Fatimie (sanktuarium Maryjne), udzia³ w procesji œwiat³a œniadanie, nawiedzenie sanktuarium: modlitwa w kaplicy objawieñ, bazylika ró añcowa, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, miejsce objawieñ Anio³a Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna Hiacynty, Franciszka i ucji), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ, przejazd do Nazare (sanktuarium Maryjne) i Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja i w Fatimie œniadanie, wizyta w Sintrze, przejazd na Cabo da Roca (najbardziej wysuniety przyl¹dek na zachód), przez Estoril Cascais do Lizbony - stolicy Portugalii: klasztor Hieronimitów, zamek œw. Jerzego (katedra z XII w.), koœció³ œw. Antoniego - msza œw., kolacja, œniadanie, przejazd do starej stolicy Kastylli - Toledo, zwiedzanie: Alcazar, katedra - msza œw., synagoga de Santa Maria La Blanca, klasztor San Juan de Los Reies, kolacja i w Madrycie msza œw., œniadanie, wycieczka do Doliny Poleg³ych (grób gen. Franco), pa- ³ac w San Lorenzo de Escorial, przejazd na lotnisko, przelot do Polski, transfer do Katowic M 29 HP 12 S BNP HISZPANIA PORTUGALIA mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w Reims (katedra), kolacja i w Pary u œniadanie, msza œw. w sanktuarium Cudownego Medalika na rue de Bac, zwiedzanie wysp Cité i St. Luis, katedra Notre Dame, uk Triumfalny, Wie a Eiffla, rejs statkiem, kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice Sacre Coeur, przejazd nad Loarê, zamek Chambord, kolacja (grill), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), Lourdes (sanktuarium Maryjne), œladami œw. Bernadety: m³yn, dom rodzinny, ciemnica, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice, droga krzy owa, czas wolny (k¹piel), kolacja, rozwa anie tajemnic Ró añca z procesj¹ œwiat³a, msza œw. w grocie Massabiele, przejazd do Loyola (œw. Ignacy), krótka wizyta w Salamance, kolacja, nocny przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne) œniadanie, zwiedzanie sanktuarium, wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej) - msza œw., kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, kolacja, œniadanie, Fatima: droga krzy owa, msza œw. na kalwarii, odwiedziny wioski rodzinnej dzieci - Aljustrel, kolacja, Ró aniec, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ w Fatimie, œniadanie, przejazd przez Sintrê na przyl¹dek Cabo da Roca, zwiedzanie Lizbony, kolacja i w okolicy Badajoz œniadanie, zwiedzanie Toledo (stara stolica Kastylii), msza œw. w katedrze NMP, przejazd do Madrytu, kolacja, wieczorny spacer po mieœcie, œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa), msza œw. w koœciele Karmelickim, przejazd do San Lorenzo en Escorial, krótka wizyta w Dolinie Poleg³ych (grob gen. Franco), kolacja i w Madrycie œniadanie, przejazd przez Saragossê (Nostra Señora del Pilar) do Montserrat (sanktuarium) - msza œw. w bazylice (M.B. patronka Katalonii), kolacja, w Barcelonie œniadanie, msza œw., zwiedzanie Barcelony, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocny przejazd przez Francjê œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada, kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, powrót do Katowic M 30 PF 16 A 3NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Lourdes Paryż 51

14 mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w sanktuarium Madonna Coronata, spacer po Weronie - krótka wizyta, kolacja i w okolicach Mediolanu (œw. Karol Boromeusz) œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Karola, przejazd nad Lazurowe Wybrze e - odpoczynek, kolacja, w Nicei œniadanie, msza œw., ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), krótka wizyta w œredniowiecznym grodzie Carcassone, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, œladami œw. Bernadety: m³yn, dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie objawieñ Massabelle, œniadanie, przejazd w kierunku Hiszpanii, zwiedzanie œredniowiecznego grodu Avila (œw. Teresa): Karmel, katedra, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele Karmelitañskim, krótka wizyta w Salamance, przejazd do Portugalii, zakwaterowanie w Fatimie (sanktuarium Maryjne), kolacja, Ró aniec, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, Fatima: msza œw. w kaplicy objawieñ, zwiedzanie sanktuarium, krótka wizyta w Batalha (klasztor wotywny M.B. Zwyciêskiej), kolacja, rozwa anie tajemnic Ró añca œw. z procesj¹ œwiat³a, œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium: droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, odwiedziny wioski rodzinnej dzieci - Aljustrel, kolacja, Ró aniec, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ w Fatimie, œniadanie, przejazd przez Sintrê na przyl¹dek Cabo da Roca (najbardziej wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), zwiedzanie Lizbony: zamek œw. Jerzego, katedra, koœció³ œw. Antoniego (dom rodzinny), kolacja i w okolicy Badajoz œniadanie, zwiedzanie Toledo - stara stolica Kastylii, msza œw. w katedrze NMP: Alkazar, dom El Greco, klasztor San Juan de Los Reies, panorama miasta, po po³udniu zwiedzanie Madrytu, kolacja, wieczorny spacer po mieœcie: Plaza Major, Piazza del Sol, œniadanie, przejazd do Saragossy (Nostra Señora del Pilar) - krótka wizyta, przejazd do Montserrat (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice (M.B. patronka Katalonii), kolacja, w Barcelonie œniadanie, Barcelona - zwiedzanie: obiekty olimpijskie, architektura Gaudiego, wzgórze Montjuic, katedra œw. Eulalli - msza œw., odpoczynek nad morzem, kolacja, nocny przejazd do Francji œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w bazylice sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca), odpoczynek w górach, kolacja, procesja œwiat³a, œniadanie, przejazd do Annecy (œw. Franciszek Salezy), msza œw. w koœciele Visitation (œw. Joanna de Chantal), przejazd do sanktuarium Maryjnego w Einsiedeln (Czarna Madonna), kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Liechtenstein, przejazd w kierunku Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, powrót do Katowic M 31 PF 17 A 2NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Montserrat Lourdes La Salette Einsiedeln Altöteing Fatima Loca de Cabesu 52

15 mszy œw. przejazd w kierunku Austrii, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Mariazell (Magna Mater Austria), kolacja, msza œw. w bazylice (kaplica aski), œniadanie, przejazd w kierunku W³och, kolacja (we w³asnym zakresie), wieczorny spacer po Weronie, nocny przejazd w kierunku Francji œniadanie (we w³asnym zakresie), 8 godz. postój w Ksiêstwie Monaco: wzgórze zamkowe, ogrody, msza œw. w katedrze, odpoczynek nad morzem, przejazd do prowansalskiego grodu Avignon (miasto papie y), kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze Notre Dame, spacer po mieœcie, krótka wizyta w Carcassone (œredniowieczny gród), przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, pielgrzymowanie œladami œw. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, czas wolny (baseny), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, Ró aniec, msza œw. w grocie objawieñ Massabielle, œniadanie, przejazd w kierunku Loyola (œw. Ignacy), krótki postój w Zatoce Biskajskiej, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w kaplicy objawieñ, kolacja, Ró aniec z procesj¹ œwiat³a, œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium: droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, odwiedziny wioski rodzinnej dzieci - Aljustrel, kolacja, Ró aniec z procesj¹ œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ w Fatimie, œniadanie, krótka wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), przejazd do Lizbony, zwiedzanie miasta: klasztor Hieronimitów, Torre Belem, panorama miasta z zamku œw. Jerzego, kolacja i w okolicy Badajoz (Hiszpania) œniadanie, zwiedzanie Toledo - stara stolica Kastylii, msza œw. w katedrze NMP, Alkazar, dom El Greco, panorama miasta, przejazd do Madrytu, kolacja, wieczorny spacer po mieœcie (Plaza Mayor), œniadanie, zwiedzanie Avila (œw. Teresa), msza œw. w koœciele Karmelitañskim, po po³udniu przejazd do Saragossy (sanktuarium Maryjne), kolacja, spacer po mieœcie (Plaza del Pilar), œniadanie, msza œw. w bazylice Nostra Señora del Pilar, przejazd do sanktuarium Maryjnego Montserrat (M.B. patronka Katalonii), nieszpory w opactwie benedyktyñskim, kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do Barcelony, zwiedzanie: dzielnica gotycka, architektura Gaudiego, wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, kolacja, nocny przejazd do Francji œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w bazylice sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca), odpoczynek w górach, modlitwa w miejscu objawieñ, kolacja, procesja œwiat³a, œniadanie, przejazd do Annecy (œw. Franciszek Salezy), msza œw. w koœciele Visitation (œw. Joanna de Chantal), spacer po starym mieœcie, kolacja i œniadanie, krótka wizyta w Luzernie i Genewie, przejazd do Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice (kaplica aski), kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, przejazd w kierunku bawarskiego sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób i relikwie), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, powrót do Katowic M 32 PF 18 A 2NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Montserrat Lourdes La Salette Mariazell Montserrat 53

16 mszy œw. wyjazd w kieunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Liechtensteinu - krótka wizyta, wjazd do Szwajcarii, msza œw. w bazylice NMP w Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), zwiedzanie, kolacja, msza œw. w bazylice (kaplica aski), œniadanie, zwiedzanie Luzerny i Genewy (kalwinizm) - spacer po mieœcie: siedziba ONZ, katedra œw. Piotra, Mur Reformatorów, kolacja i w Annecy (œw. Franciszek Salezy) œniadanie, msza œw. w koœciele Nawiedzenia NMP (groby œw. Joanny de Chantal i œw. Franciszka Salezego), spacer po starym mieœcie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca), kolacja, modlitwa w miejscu objawieñ, œniadanie, msza œw. w bazylice NMP, odpoczynek w otoczeniu Alp, przejazd do Notre Dame du Laus (sanktuarium Maryjne), kolacja, msza œw. w kaplicy, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, Lourdes: nawiedzenie sanktuarium, msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, szlak œw. Bernadety, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Massabiele, œniadanie, wyjazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, przejazd do Avila (œw. Teresa), zwiedzanie miasta, kolacja, œniadanie, msza œw. w Karmelu, krótka wizyta w Salamance (miasto uniwersyteckie), przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii fatimskiej w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ - Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, wyjazd do Sintry (letnia rezydencja królów Portugalii) oraz wyprawa na Cabo da Roca (najdalej wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), odpoczynek nad oceanem, spacer po Lizbonie: Torre de Belem, klasztor Hieronimitów, panorama miasta z zamku œw. Jerzego, kolacja, œniadanie, przejazd do Toledo (stara stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze NMP, zwiedzanie miasta: Alkazar, klasztor San Juan de Los Reyes, dom El Greco, panorama miasta, przejazd do Madrytu, kolacja, spacer po mieœcie (Plaza Mayor), œniadanie, wizyta w katedrze M.B. Almudena, fakultatywnie: czas wolny lub zwiedzanie muzeum Prado (malarstwo Velazqueza, Goyi, El Greco), przejazd do Zaragozy (Nostra Señora del Pilar), msza œw. w bazylice NMP, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Montserrat (M.B. patronka Katalonii), msza œw. w bazylice, przejazd do Barcelony, zwiedzanie: wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Eulalii, spacer po gotyckiej czêœci miasta, Sagrada Familia, przejazd do Avignon (miasto papie y), kolacja, œniadanie, przejazd przez Cannes (miasto festiwali) do Nicei, krótka wizyta w fabryce perfum, zwiedzanie Monaco (8 godzin), msza œw. w katedrze, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez W³ochy œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), zwiedzanie, kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Mariazell (Magnum Mater Austria), nawiedzenie bazyliki NMP, kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 33 PF(5S) 19 A 2NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Montserrat Lourdes La Salette Mariazell Zaragoza 54

17 mszy œw. wyjazd w kierunku Czech, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Strassbourga - zwiedzanie, msza œw. w katedrze NMP, spacer po starówce (dzielnica Petit France ), kolacja, w okolicy œniadanie, przejazd do Ars (œw. Jan Maria Vianey) - zwiedzanie sanktuarium, msza œw. w koœciele parafialnym, kolacja i w Lyonie msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczna fortyfikacja) - krótka wizyta, przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, szlak œw. Bernadety, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie objawieñ Massabielle, œniadanie, wyjazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, przejazd na kolacjê i do Cangas de Onis œniadanie, msza œw. w grocie Covadonga (sanktuarium Maryjne), przejazd do Santiago de Compostella (grób œw. Jakuba Aposto³a), zakwaterowanie, kolacja, wieczorny spacer po starówce (tuny), œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Jakuba, zwiedzanie sanktuarium, po po- ³udniu przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, uroczysta msza œw. na placu (data objawieñ - 13 dzieñ miesi¹ca), zwiedzanie sanktuarium: miejsce objawieñ, bazylika (groby Franciszka i Hiacynty), kolacja, ró añcowa procesja œwiat³a, œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), przejazd do Nazare (sanktuarium Maryjne), zwiedzanie Batalha (wotywny klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, wyjazd do Sintry (rezydencja letnia królów) i na Cabo da Roca (najbardziej wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), spacer po Lizbonie: klasztor Hieronimitów, Torre de Belem, panarama miasta z zamku œw. Jerzego, kolacja, w okolicy Badajoz œniadanie, przejazd do Toledo (stara stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze NMP, zwiedzanie miasta: Alkazar, meczet, dom El Greco, przejazd do Madrytu kolacja, spacer po mieœcie (Plaza Mayor), œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa), msza œw. w konwencie Karmelitañskim, zwiedzanie miasta: katedra, dom œw. Teresy, przejazd przez El Escorial (letnia rezydencja królów hiszpañskich) - krótka wizyta oraz Dolinê Poleg³ych (grób gen. Franco), przejazd do Madrytu, wizyta w katedrze M.B. Almudena, kolacja, wieczorny spacer po starówce, œniadanie, fakultatywnie: czas wolny lub zwiedzanie muzeum Prado, przejazd do Saragossy (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice Nostra Senyora del Pilar, zwiedzanie miasta, kolacja, œniadanie, przejazd do Montserrat (sanktuarium Maryjne), msza œw. w opactwie benedyktyñskim, zakwaterowanie w Barcelonie, zwiedzanie miasta, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Jakuba, zwiedzanie Barcelony: Sagrada Fanilia, Montjuic, obiekty olimpijskie, gotycka starówka, krótki odpoczynek nad morzem, przejazd do Avignon (miasto papie y) - krótka wizyta, kolacja i œniadanie, przejazd do Annecy (œw. Franciszek Salezy), msza œw. w koœciele Visitation, przejazd do Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice w Einsiedeln, krótki postój w Liechtenstein, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), wizyta w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), zwiedzanie, kolacja, œniadanie, po mszy œw. w kaplicy M.B. (Czarna Madonna), przejazd do kraju, powrót do Katowic M 34 HP 19 A 1NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Santiago de Compostella Montserrat Lourdes Einsiedeln Sintra 55

18 mszy œw. przejazd w kierunku Austrii, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Liechtenstein - krótka wizyta, przejazd do Szwajcarii, msza œw. w bazylice NMP w Einsiedeln (sanktuarium Maryjne) - zwiedzanie, kolacja, msza œw. w bazylice (kaplica aski), œniadanie, przejazd przez Luzernê i Genewê (kalwinizm) - spacer po mieœcie, degustacja serów Gruyeres, kolacja i w Annecy (œw. Franciszek Salezy) œniadanie, msza œw. w koœciele Nawiedzenia NMP (grób œw. Joanny de Chantal), spacer po mieœcie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, czas wolny (baseny), kolacja, rozwa anie tajemnic Ró añca w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Massabielle, œniadanie, przejazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, kolacja (grill), nocny przejazd do Portugalii œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w sanktuarium w Nazare, krótka wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Fatimie, zakwaterowanie, kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii fatimskiej w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ Anio³a - Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Lizbony - zwiedzanie: Torre de Belem, klasztor Hieronimitów, zamek œw. Jerzego, przejazd na kolacjê i do Sewilli œniadanie, zwiedzanie katedry w Sewilli, msza œw. w bazylice M.B. Macarena, park Marii Luizy, rejs statkiem po rz. Gwadalkiwir, przejazd do sanktuarium Maryjnego Nuestra Senyora del Roccio, kolacje i w okolicy œniadanie, msza œw. w sanktuarium, nawiedzenie klasztoru La Rabida, zwiedzanie minibusami (taxi 1500 PTS) Gibraltaru - skalnego cypla Wielkiej Brytanii, kolacja, w La Linea œniadanie, ca³odniowy odpoczynek nad Morzem Œródziemnym (okolice Torremolinos), degustacja wina Malagi, kolacja, œniadanie, zwiedzanie ogrodów i pa³acy Alhambry, msza œw. w katedrze (groby królów hiszpañskich), kolacja i w Grenadzie, wieczór z muzyk¹ flamenco œniadanie, zwiedzanie Kordowy: Alkazar, meczet, przejazd do Toledo (stara stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze NMP, zwiedzanie miasta: dom El Greco, koœció³ San Juan de Los Reyes, panorama miasta, kolacja, w Madrycie œniadanie, zwiedzanie Madrytu: fakultatywnie czas wolny lub muzeum Prado, msza œw. w katedrze M.B. Almudena, przejazd do Zaragozy (Nostra Senyora del Pilar), kolacja, œniadanie, przejazd do Montserrat (sanktuarium Maryjne), msza œw. w opactwie benedyktyñskim (M.B. patronka Katalonii), przyjazd do Barcelony: spacer po gotyckiej starówce, wzgórze Montjuic, architektura Gaudiego, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Jakuba, krótki odpoczynek nad morzem - Lloret de Mar, przejazd do Francji, zwiedzanie Avignon (miasto papie y), kolacja i œniadanie, przejazd do Cannes, Nicei, krótka wizyta w fabryce perfum, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco, msza œw. w katedrze, kolacja, w okolicy Genui œniadanie, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada, kolacja, œniadanie, po mszy œw. w kaplicy aski, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 35 HP 20 A 2NP HISZPANIA PORTUGALIA Szlak południowy Kordowa 56

19 zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Czech, msza œw. w sanktuarium Svata Hora (M.B. Nieustaj¹cej Pomocy), kolacja i w okolicy granicy niemieckiej œniadanie, przejazd przez Niemcy do Francji, przybycie do Strassbourga, zwiedzanie: pa³ac Rady Europy, dzielnica Petit France, msza œw. w katedrze NMP, kolacja, œniadanie, przejazd do Taizé (wspólnota ekumeniczna), msza œw. w kaplicy, kolacja we wspólnocie Taizé (skromne warunki), udzia³ w modlitwie wieczornej wspólnoty, w Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ (œw. Ma³gorzata Alacoque), zwiedzanie romañskiej bazyliki, krótki pobyt w Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), nawiedzenie sanktuarium w Ars (œw. Jan Maria Vianey), przejazd do Lyonu, kolacja i w seminarium œw. Jana Maria Vianey (uwaga! prosimy zabraæ przeœcierad³a) msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd przez Carcassone (œredniowieczna fortyfikacja) - krótka wizyta, do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, modlitwa ró ancowa z procesja œwiat³a, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety: m³yn, dom rodzinny, ciemnica, pobyt w sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, czas wolny (baseny), kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w grocie objawieñ Massabielle, œniadanie, wyjazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, przejazd na kolacjê i do Covadonga (sanktuarium Maryjne) œniadanie, msza œw. w grocie Covadonga, przejazd do Santiago de Compostella (grób œw. Jakuba Aposto³a), zwiedzanie sanktuarium, kolacja, œniadanie, msza œw. u grobu œw. Jakuba, przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, udzia³ w uroczystej mszy œw. (data objawieñ - 13 dzieñ miesi¹ca), zwiedzanie sanktuarium, kolacja i w Fatimie œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, modlitwa w miejscach objawieñ Anio³a - Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), zwiedzanie Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, w Fatimie msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, wyjazd do Sintry (rezydencja letnia królów) i na Cabo da Roca (najbardziej wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), spacer po Lizbonie: klasztor Hieronimitów, Tore Belem, koœció³ œw. Antoniego (dom rodzinny), przejazd w kierunku Hiszpanii, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Toledo (stara stolica Hiszpanii): msza œw. w katedrze NMP, klasztor San Juan de Los Reyes, dom El Greco, przejazd do nowej stolicy - Madryt, kolacja, spacer po mieœcie - Plaza Mayor, œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa), msza œw. w Karmelu, zwiedzanie miasta, przejazd przez El Escorial, krótka wizyta i Dolinê Poleg³ych (grób gen. Franco), zwiedzanie Madrytu (katedra M.B. Almudena), kolacja, œniadanie, fakultatywnie: czas wolny lub wizyta w muzeum Prado (malarstwo Goyi, Velazqueza), przejazd do Zaragozy (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice Nostra Senyora del Pilar, zwiedzanie miasta, kolacja, œniadanie, przejazd do opactwa Benedyktyñskiego Montserrat, msza œw. w bazylice (M.B. patronka Katalonii), przejazd do Barcelony, zwiedzanie miasta: wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, gotycka starówka, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Barcelony: msza œw. w katedrze œw. Eulalli, Sagrada Familia (A. Gaudi), odpoczynek nad morzem, kolacja i w Avignon (miasto papie y) œniadanie, zwiedzanie Avignon, msza œw. w katedrze Notre Dame, przejazd do La Salette (sanktuarium Maryjne), zwiedzanie, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, msza œw. w bazylice, przejazd do Turynu (ca³un) - zwiedzanie, kolacja i w okolicy Werony œniadanie, krótki postój nad jez. Garda w Sirmione, przejazd w kierunku Niemiec do Altöting (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, œniadanie, po mszy œw. w kaplicy M.B., przejazd do kraju, powrót do Katowic M 36 HP 21 A BNP SANKTUARIA EUROPY Fatima Santiago de Compostella Montserrat Lourdes La Salette Avila 57

20 mszy œw. przejazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), modlitwa we wspólnocie Taizé, msza œw. w kaplicy, kolacja (wspólnotowa), w Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) msza œw. w kaplicy objawieñ (œw. Ma³gorzata Alacoque), œniadanie, ca³odniowy przejazd Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, czas wolny (baseny), kolacja, rozwa anie tajemnic Ró añca w procesji swiat³a, msza œw. w grocie Massabielle, œniadanie, przejazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, kolacja i w okolicy Cangas de Onis œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Covadonga (grota), przejazd do Santiago de Compostella (grób œw. Jakuba Aposto³a), zakwaterowanie, kolacja, spacer po starym mieœcie (tuny), œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Jakuba - zwiedzanie, przejazd przez Barcelos (koguciki) do Fatimy (sanktuarium Maryjne), krótka wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja, Ró aniec z procesj¹, œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii fatimskiej w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ - Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Lizbony - zwiedzanie: Torre de Belem, klasztor Hieronimitów, zamek œw. Jerzego, przejazd na kolacjê i do Sewilli œniadanie, zwiedzanie katedry w Sewilli, msza œw. w bazylice M.B. Macarena, Park Marii Luizy, rejs statkiem po rzece Gwadalkiwir, przejazd do La Linea, kolacja, œniadanie, msza œw., zwiedzanie minibusami (taxi 1500 PTS) Gibraltaru - skalny cypel Wielkiej Brytanii, kolacja, w Torremolinos œniadanie, msza œw., ca³odniowy odpoczynek nad Morzem Œródziemnym, degustacja wina Malagi, kolacja i w Grenadzie, wieczór z muzyk¹ flamenco œniadanie, zwiedzanie ogrodów i pa³acy Alhambry, msza œw. w katedrze (groby królów hiszpañskich), zwiedzanie Kordowy: Alkazar, meczet, kolacja, œniadanie, przejazd do Toledo (stara stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze NMP, zwiedzanie miasta: dom El Greco, koœció³ San Juan de Los Reyes, panorama miasta, spacer po mieœcie (Plaza Mayor), kolacja, w Madrycie œniadanie, zwiedzanie Madrytu: fakultatywnie czas wolny lub zwiedzanie muzeum Prado (malarstwo Goyi, El Greco), msza œw. w katedrze M.B. Almudena, przejazd do Zaragozy (Nostra Senyora del Pilar), kolacja, œniadanie, przejazd do Montserrat (sanktuarium Maryjne), msza œw. w opactwie benedyktyñskim (M.B. patronka Katalonii), przejazd do Barcelony - zwiedzanie: wzgórze Montjuic, architektura Gaudiego, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Jakuba, spacer po gotyckiej starówce, przejazd do Francji, zwiedzanie Avignon (miasto papie y), kolacja i œniadanie, przejazd do Cannes, Nicei, krótka wizyta w fabryce perfum, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco, msza œw. w katedrze, kolacja, w okolicy Genui œniadanie, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, œniadanie, po mszy œw. w kaplicy aski przejazd do kraju, powrót do Katowic Santiago de Compostella M 37 HP 20 A 1NP SANKTUARIA EUROPY Hiszpania Portugalia (Północ Południe) 58

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Portugalia Francja Hiszpania Lizbona, Fatima, Santiago de Compostella, Porto, Braga, Burgos, Lourdes, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Madryt, Toledo,Costa

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych.

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych. Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje kolejną, X Archidiecezjalną Pielgrzymkę, tym razem do Fatimy, w dniach od 18 do 27 października 2012 roku. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka śladami św. Antoniego INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 655/2647. Zakwaterowanie:

Pielgrzymka śladami św. Antoniego INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 655/2647. Zakwaterowanie: Pielgrzymka śladami św. Antoniego Symbol oferty: 655/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne Inne Autokar

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32, tel. 12 633 12 57 E:mail: krakow@logostour.pl www.logostour.pl, www.incoming.logostour.pl WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI - 2017 rok CZECHY

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 324/2647. Zakwaterowanie:

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 324/2647. Zakwaterowanie: Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania Symbol oferty: 324/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Portugalia Inne Batalha

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 313/2647. Zakwaterowanie:

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 313/2647. Zakwaterowanie: Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania Symbol oferty: 313/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Avila Autokar

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Program pielgrzymki HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Trasa: Barcelona Montserrat Saragossa Madryt Toledo Kordoba Sewilla Granada Algeciras Giblartar Tanger Rabat Casablanca wypoczynek w Agadirze

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA ŚWIĘTE NA DRODZE DO FATIMY W 100 LECIE OBJAWIEŃ 100 LECIE OBJAWIEŃ W FATIMIE PROGRAM. Symbol oferty: 746/2647.

MIEJSCA ŚWIĘTE NA DRODZE DO FATIMY W 100 LECIE OBJAWIEŃ 100 LECIE OBJAWIEŃ W FATIMIE PROGRAM. Symbol oferty: 746/2647. MIEJSCA ŚWIĘTE NA DRODZE DO FATIMY W 100 LECIE OBJAWIEŃ Symbol oferty: 746/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia-Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 316/2647. Zakwaterowanie:

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia-Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 316/2647. Zakwaterowanie: Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia-Hiszpania Symbol oferty: 316/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na 12-dniową Pielgrzymkę z Parafii Futoma Do Fatimy, Lourdes i La Salette

Zapraszamy na 12-dniową Pielgrzymkę z Parafii Futoma Do Fatimy, Lourdes i La Salette Zapraszamy na 12-dniową Pielgrzymkę z Parafii Futoma Do Fatimy, Lourdes i La Salette 22.06-03.07.2009 1 dzień: godz. 6.00 zbiórka uczestników przy Parafii w Futomie, pakowanie bagaży do autokaru; wyjazd

Bardziej szczegółowo

FRANCJA, NIEMCY, SZWAJCARIA: OD PASAWY DO PARYŻA INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 119/2647. Zakwaterowanie:

FRANCJA, NIEMCY, SZWAJCARIA: OD PASAWY DO PARYŻA INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 119/2647. Zakwaterowanie: FRANCJA, NIEMCY, SZWAJCARIA: OD PASAWY DO PARYŻA Symbol oferty: 119/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Sanktuariów Maryjnych i Świętych Francji. 12 dni 1NP

Szlakiem Sanktuariów Maryjnych i Świętych Francji. 12 dni 1NP Symbol oferty: 575/2647 Inne :: Inne :: Wycieczka objazdowa Szlakiem Sanktuariów Maryjnych i Świętych Francji. 12 dni 1NP CENA OD 599 EUR Transport: Rodzaj oferty: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 317/2647. Zakwaterowanie:

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 317/2647. Zakwaterowanie: Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania Symbol oferty: 317/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Fatima INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 326/2647. Estremadura i Ribatejo. Zakwaterowanie:

Fatima INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 326/2647. Estremadura i Ribatejo. Zakwaterowanie: Fatima Symbol oferty: 326/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Portugalia Estremadura i Ribatejo Fatima Samolot Pielgrzymka śniadanie,

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka Parafii Niepokalanego Serca NMP w Częstochowie - Sanktuaria Maryjne Europy: FRANCJA - HISZPANIA - PORTUGALIA

Pielgrzymka Parafii Niepokalanego Serca NMP w Częstochowie - Sanktuaria Maryjne Europy: FRANCJA - HISZPANIA - PORTUGALIA Pielgrzymka Parafii Niepokalanego Serca NMP w Częstochowie - Sanktuaria Maryjne Europy: FRANCJA - HISZPANIA - PORTUGALIA 26.09 07.10.2017 La Salette Avignon Lourdes Salamanca Coimbra Fatima Avila Madryt

Bardziej szczegółowo

DREZNO i OKOLICE - 3 DNI

DREZNO i OKOLICE - 3 DNI DREZNO i OKOLICE - 3 DNI DREZNO i OKOLICE 3 DNI TERMIN: na zapytanie 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do Pillnitz spacer po ogrodach letniej rezydencji hrabiny Cosel. Przejazd na punkt widokowy,

Bardziej szczegółowo

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka!

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Cena już od 2 939 zł/os. Terminy: od maja do października 2016! Wyloty: * Poznań * Warszawa Możliwość przedłużenia pobytu w wybranym hotelu w okolicy

Bardziej szczegółowo

Fatima- Santiago de compostella INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 327/2647. Zakwaterowanie:

Fatima- Santiago de compostella INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 327/2647. Zakwaterowanie: Fatima- Santiago de compostella Symbol oferty: 327/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne Inne Samolot Pielgrzymka

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI PRAGA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych z Krakowa. Przyjazd do Pragi popołudniu i zwiedzanie miasta, m.in.: Stare Miasto Brama Prochowa, Kościół Mariacki przed

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 321/2647. Zakwaterowanie:

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 321/2647. Zakwaterowanie: Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania Symbol oferty: 321/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 320/2647. Zakwaterowanie:

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 320/2647. Zakwaterowanie: Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania Symbol oferty: 320/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne

Bardziej szczegółowo

FRANCJA: ŚLADAMI PATRONA KAPŁANÓW ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SANKTUARIÓW

FRANCJA: ŚLADAMI PATRONA KAPŁANÓW ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SANKTUARIÓW FRANCJA: ŚLADAMI PATRONA KAPŁANÓW ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SANKTUARIÓW Symbol oferty: 121/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja" 21-25 października 2016 r.

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja 21-25 października 2016 r. XXXI Archidiecezja Poznańska organizuje pielgrzymkę do Rzymu w podziękowaniu za przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymka organizowana jest w trzech wariantach:

Bardziej szczegółowo

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO WIEDNIA i BRATYSŁAWY 3 DNI (noclegi w Bratysławie) 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Bratysławy w godzinach popołudniowych.

Bardziej szczegółowo

Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013

Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013 Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania La Salette Le Puy-en-Velay Rocamadour Lourdes La Salette Miejscowość we francuskich Alpach związana

Bardziej szczegółowo

Szlakiem maryjnym i św. Jakuba apostoła INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 312/2647. Zakwaterowanie:

Szlakiem maryjnym i św. Jakuba apostoła INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 312/2647. Zakwaterowanie: Szlakiem maryjnym i św. Jakuba apostoła Symbol oferty: 312/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Portugalia Cabo Da Roca Cabo Da

Bardziej szczegółowo

Szlakiem chrześcijańskiego dziedzictwa przez Francję i Hiszpanię Pielgrzymki 2013

Szlakiem chrześcijańskiego dziedzictwa przez Francję i Hiszpanię Pielgrzymki 2013 Szlakiem chrześcijańskiego dziedzictwa przez Francję i Hiszpanię Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Avignon Lourdes Torreciudad Saragossa - Avignon Miasto położone na terenie

Bardziej szczegółowo

LIZBONA TOLEDO MONTSERRAT COSTA BRAVA BARCELONA LA SALETTE

LIZBONA TOLEDO MONTSERRAT COSTA BRAVA BARCELONA LA SALETTE Biuro Podroży ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o. 32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2D Tel. 012/ 276 24 39, 012/ 276 64 79 Tel/fax. 012/ 291 05 05 www.orlando.com.pl, orlando@orlando.com.pl NIP: 944-20-64-651

Bardziej szczegółowo

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż. WYCIECZKI SZKOLNE ZAGRANICZNE 1. BUDAPESZT cena od: 490 zł/os 1 dzień: Wyjazd w godzinach rannych, przyjazd do Budapesztu w godzinach popołudniowych, wieczorny wyjazd na Wzgórze Gellerta (panorama miasta),

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni

HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni Średniowieczna Sewilla - Lizbona - stolica Portugalii - Sintra i cudowna Fatima - Madryt i monumentalne Toledo - Granada - ostatni bastion Maurów - Dla chętnych tydzień

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd w okolice Veszprem, zakwaterowanie, nocleg w hotelu.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd w okolice Veszprem, zakwaterowanie, nocleg w hotelu. Balaton Budapeszt Zakole Dunaju 5 dni Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-09-13 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd

Bardziej szczegółowo

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Dzień 1: Mikulov przejazd do Mikulova na Morawach Dzień 2: Mikulov śniadanie spacer po Mikulovie z pilotem degustacja win Morawskich w winiarni fakultatywnie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty CERN w Genewie

Warsztaty CERN w Genewie Warsztaty CERN w Genewie Termin: 12 luty 2011-19 luty 2010 Program ramowy Dzień 1 Zbiórka uczestników o godzinie 19.00. Wrocław Wyjazd z Wrocławia o godzinie 20.00. Nocny przejazd przez Niemcy i Austrię

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski PIELGRZYMKA MARZEŃ

Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski PIELGRZYMKA MARZEŃ PIELGRZYMKA MARZEŃ PARAY-LE-MONIAL CARCASSONNE LOURDES OVIEDO SANTIAGO DE COMPOSTELA BRAGA PORTO FATIMA ALJUSTREL LIZBONA ALMADA NAZARE MADRYT SARAGOSSA MONTSERRAT BARCELONA NEVERS REIMS PROGRAM RAMOWY

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy Biała Podlaska 23.04.2014 r. Dotyczy: postępowania pt.: Organizacja wyjazdu studyjnego studentów kierunku Budownictwo objętych realizowanym przez PSW im Papieża

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka parafialna. do FATIMY w 100 lecie objawień Matki Bożej. GENUA nimes SARAGOSSA TOLEDO FATIMA LIZBONA SEVILLA CORDOBA GRANADA WALENCJA

Pielgrzymka parafialna. do FATIMY w 100 lecie objawień Matki Bożej. GENUA nimes SARAGOSSA TOLEDO FATIMA LIZBONA SEVILLA CORDOBA GRANADA WALENCJA Pielgrzymka parafialna do FATIMY w 100 lecie objawień Matki Bożej GENUA nimes SARAGOSSA TOLEDO FATIMA LIZBONA SEVILLA CORDOBA GRANADA WALENCJA Termin: 24.06. 07.07. 2017r. 1 / 8 Dzień 1 Stanowice Włochy

Bardziej szczegółowo

Obóz naukowy 2012/13 PRAGA - KARLOVE VARY MONACHIUM GARMISCH PARTENKIRCHEN NEUSCHWANSTEIGEN HOHENSCHWANGAU SALZBURG - WIEDEŃ

Obóz naukowy 2012/13 PRAGA - KARLOVE VARY MONACHIUM GARMISCH PARTENKIRCHEN NEUSCHWANSTEIGEN HOHENSCHWANGAU SALZBURG - WIEDEŃ Obóz naukowy 2012/13 PRAGA - KARLOVE VARY MONACHIUM GARMISCH PARTENKIRCHEN NEUSCHWANSTEIGEN HOHENSCHWANGAU SALZBURG - WIEDEŃ Dane ogólne Termin 16 21 X 2012 Uczestnicy: klasy Ia, IIa, IIIa uczniowie rozszerzający:

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 2 DNI

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 2 DNI PRAGA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 2 DNI 1 DZIEŃ: Wyjazd we wczesnych godzinach rannych z Krakowa. Przyjazd do Pragi popołudniu. Zwiedzanie Pragi: Stare Miasto (Rynek, Ratusz z zegarem Orloy, Kościół

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl BESKID ŻYWIECKI / ŚLĄSKI wyjazd z Koszalina wieczorem do Rajczy; przyjazd w godzinach rannych do Żywca; zwiedzanie miejscowości zwiedzanie Browaru Żywieckiego lub / óra Żar, zapora wodna; przyjazd do Rajczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r.

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. Grupowy i/lub indywidualny transport: - na lotnisko w Palma de Mallorca dla osób podróżujących samolotem razem z grupą jest gwarantowany odbiór

Bardziej szczegółowo

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę.

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. Europa w pigułce: Budapeszt, Bratysława, Wiedeń, Brno

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka Po Sanktuariach Południowej Europy

Pielgrzymka Po Sanktuariach Południowej Europy Pielgrzymka Po Sanktuariach Południowej Europy Maryjne Sanktuaria to oznakowane miejsca spotkań z Bogiem, drogowskazy na Planie Zbawienia, to geografia łaski i miłosierdzia. /Św. Jan Paweł II/ W dniach

Bardziej szczegółowo

Drogą pątniczą do Santiago de Compostela Pielgrzymki 2013

Drogą pątniczą do Santiago de Compostela Pielgrzymki 2013 Drogą pątniczą do Santiago de Compostela Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Le Puy-en-Velay Carcassone Cavadong Oviedo Santiago de Compostela - Lourdes Copyrights: Atout France/CDT

Bardziej szczegółowo

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: - dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2200 CZK - każda kolejna godzina powyżej 4 godzin - 5 CZK - dzienny

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO KRAKOWA I WIELICZKI 2 DNI 1 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Wawel: Katedra, Groby Królewskie, Dzwon

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Fatimy: 1-14 VIII dzień (1 VIII 2015-sb):

Pielgrzymka do Fatimy: 1-14 VIII dzień (1 VIII 2015-sb): Pielgrzymka do Fatimy: 1-14 VIII 2015 1 dzień (1 VIII 2015-sb): Wyjazd z Paszyna po Mszy św. o godz. 3 00. Przejazd tranzytowy przez Czechy lub Słowację do Austrii: - Loosdorf: Krótka wizyta w sanktuarium

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

najwiêksze zabytki Berlina nocleg w okolicy Berlina Ramowy program Poczdam w pigu³ce

najwiêksze zabytki Berlina nocleg w okolicy Berlina Ramowy program Poczdam w pigu³ce Berlina 1 dzieñ (sobota) zbiórka uczestników. Przejazd do Berlina. Zwiedzanie miasta: spacer alej¹ Unter den Linden, zabytkowe centrum, Muzeum Muru Berliñskiego, Reichstag - siedziba niemieckiego Bundestagu,

Bardziej szczegółowo

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: Dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2000 CZK, każda kolejna godzina powyżej 4 godzin 500 CZK. Terminy świąteczne:

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Pruszków, dnia 16.08.2012 roku Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Dot : Przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z SIOSTRAMI NAZARETANKAMI

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z SIOSTRAMI NAZARETANKAMI REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z SIOSTRAMI NAZARETANKAMI Termin i temat rekolekcji Miejsce / Prowadzący Opłata Informacje 15-22.01.2017 rekolekcje dla rodzin Rodzina - dom budowany miłością Ząbkowice

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE 1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE - reaktor jądrowy Maria w Świerku - spektakle teatralne, - Kino I-MAX 3 D, 4D, 5D, - Powązki - zwiedzanie Cmentarza Wojskowego, - MUZEA: Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Czechy, Słowacja, Austria

Czechy, Słowacja, Austria Czechy, Słowacja, Austria Wyjazd z parafii, przejazd do Ołomuńca, gdzie posługę kapłańską sprawował św. Jan Sarkander. Przejazd na św. Kopeczek - Kościół Pielgrzymkowy NMP, Sanktuarium Wizerunku NMP Miłosiernej

Bardziej szczegółowo

PRAGA TERMIN: 07.10.2011-09.10.2011 14.10.2011-16.10.2011

PRAGA TERMIN: 07.10.2011-09.10.2011 14.10.2011-16.10.2011 PRAGA TERMIN: 07.10.2011-09.10.2011 14.10.2011-16.10.2011 W programie zwiedzania Pragi m. in.: Hradczany: Strahovski klasztor, Loreta, zamek, katedra św. Wita, ogrody zamkowe, Mała Strana : Rynek, Most

Bardziej szczegółowo

Cena : od 206 zł/os*

Cena : od 206 zł/os* 1. BIAŁOWIEŻA 1 dzień - wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w stronę Białowieży. Po drodze zwiedzanie skansenu, który znajduje się nieopodal miejscowości Hajnówka. Następnie wizyta w Muzeum Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

FRANCJA,HISZPANIA: ŚLADAMI ŚW.JAKUBA INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 648/2647. Zakwaterowanie:

FRANCJA,HISZPANIA: ŚLADAMI ŚW.JAKUBA INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 648/2647. Zakwaterowanie: FRANCJA,HISZPANIA: ŚLADAMI ŚW.JAKUBA Symbol oferty: 648/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne Inne Autokar,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd na nocleg w okolicy Norymbergii.

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd na nocleg w okolicy Norymbergii. Zamki Bawarii 10.05-15.05.2018 Kraj: Niemcy Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar/bus Data ważności: 2018-10-16 Nr katalogowy: Wyc/2018 PBPO DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd na

Bardziej szczegółowo

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni WILNO RYGA- KOWNO 5 dni Dla naszych młodych uczestników Litwa jest szczególnie ważna ze względów edukacyjnych. To kraj Adama Mickiewicza, który opisuje w swoich dziełach będących lekturą szkolną. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM PEREGRYNACJI

KALENDARIUM PEREGRYNACJI KALENDARIUM PEREGRYNACJI WIELKOPIĄTKOWEGO KRZYŻA Bł. JANA PAWŁA II W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ ROK WIARY 2013 WITAJ, KRZYŻU, NADZIEJO NASZA JEDYNA Lp. 0 PRZYBYCIA 13.02.2013 POPIELEC 1 14.02.2013 2 15.02.2013

Bardziej szczegółowo

Błękitna wstęga Suwalszczyzny

Błękitna wstęga Suwalszczyzny Błękitna wstęga Suwalszczyzny Autor: Administrator 11.09.2005. Zmieniony 13.05.2011. Rowerem po Suwalszczyźnie. Portal o turystyce rowerowej Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej Z roweru widać więcej

Bardziej szczegółowo

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem Sanktuariów Włoch 8 dni - (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą

CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH Chorwacja - co zobaczymy podczas wycieczki? Sibenik Dubrownik Stare Miasto Wodospady Rzeki Krka Katedra w Sibeniku Kastela Split Dubrownik

Bardziej szczegółowo

Fatima i Lizbona. Podróż samolotem

Fatima i Lizbona. Podróż samolotem Fatima i Lizbona Podróż samolotem Dzień 1: Lizbona przylot do Lizbony i zakwaterowanie w hotelu Dzień 2: Lizbona, Fatima zwiedzanie Lizbony: na pierwszym z jej siedmiu wzgórz można zwiedzić Kościół Św.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ełk, dnia 14.01.2010r. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wycieczki dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Österreich Werbung/ Popp & Hackner Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Wiedeń Mariazell Marktl - Altötting Austrian National Tourist

Bardziej szczegółowo

Austria Szwajcaria Niemcy

Austria Szwajcaria Niemcy Austria Szwajcaria Niemcy Austria Szwajcaria Niemcy Alpejskim szlakiem Maryjnym Melk Mariazell Salzburg Oberndorf Herrenchiemsee Wies Neuschwanstein Ettal Garmisch Partenkirchen Liechtenstein Einsiedeln

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015 PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015 Rozpoczęcie Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani po przywiezieniu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00 poniedziałek 9 30 12 00 4 lipca Niepokalanego Poczęcia NMP 11 lipca Opatrzności Bożej 18 lipca Przemienienia Pańskiego 25 lipca Opatrzności Bożej 1 sierpnia Niepokalanego Poczęcia NMP 8 sierpnia Opatrzności

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski PADWA WENECJA LORETO MANOPELLO RZYM WATYKAN - MONTE CASSINO Lanciano CASCIA - ASYŻ- San Giowanni Rotondo Termin: do ustalenia DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski O ustalonej godzinie wcześnie rano (ok. 04:00) spotykamy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Proponujemy zakwaterowanie w hotelu o standardzie **** w miejscowości Sabadell, oddalonej od Barcelony o 18 kilometrów w pokojach 2-3 osobowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Organizacja zagranicznych wyjazdów warsztatowych w ramach Projektu Archimedes

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Organizacja zagranicznych wyjazdów warsztatowych w ramach Projektu Archimedes Dotyczy zadania: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Organizacja zagranicznych wyjazdów warsztatowych w ramach Projektu Archimedes I. Część I zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu 03.09-10.09.2016 max 8 dni / 7 nocy zakwaterowanie i śniadania - Hotel Descartes (B&B) + aneks kuchenny do wyboru 8 programów: zwiedzanie Paryża, zamków, muzeów, rejs

Bardziej szczegółowo

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.)

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Streszczenie dotyczące form pobożności ludowej W ankiecie skierowanej do sekretarzy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI 2013 STYCZEŃ

SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI 2013 STYCZEŃ SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI STYCZEŃ 1 ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 3 4 (pierwszy piątek) 6 Niedziela po Narodzeniu Pańskim: OBJAWIENIE PAŃSKIE (adoracja Najśw. Sakramentu) 3 Niedziela

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ Załącznik nr 6 do specyfikacji PCFE.272.87.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ I. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady...

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Inauguracja spotkañ i kolejne wyk³ady Uczestnicy wyk³adu pt. Franciszek Ludwik von Neuburg ksi¹ ê nyski, wielki mecenas kultury Kazimierz Staszków prelegent oraz Artur

Bardziej szczegółowo

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu 03.09-10.09.2016 max 8 dni / 7 nocy Zakwaterowanie i śniadania - Hotel Descartes (B&B) + aneks kuchenny Do wyboru 8 programów: zwiedzanie Paryża, zamków, muzeów, rejs

Bardziej szczegółowo

Zwiedzamy kolejne miasta Europy

Zwiedzamy kolejne miasta Europy Zwiedzamy kolejne miasta Europy W drugim tygodniu ferii nauczyciele naszej szkoły jak i szkół sąsiednich uczestniczyli w kolejnej wspaniałej wycieczce. Tym razem na trasie naszych wojaży był Berlin i Kraje

Bardziej szczegółowo

FINALIZACJA PROGRAM do REALIZACJI

FINALIZACJA PROGRAM do REALIZACJI FINALIZACJA PROGRAM do REALIZACJI DZIEN 1 28 września 2017 - Czwartek Około 16:00 Spotkanie na Lotnisku Arlanda Airport (ARN) w Sztokholmie 16:35-17:35 Odprawa bagaży na bezpośredni lot do Lizbony rejowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: 1 dzień Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd przez Czechy, Austrię do Szwajcarii.

PROGRAM: 1 dzień Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd przez Czechy, Austrię do Szwajcarii. Szwajcaria - nie tylko zegarki 6 dni Kraj: Szwajcaria Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-10-17 Nr katalogowy: Wyc/2017 TP Termin i cena 2017.10.17-2017.10.22 2009 zł PROGRAM:

Bardziej szczegółowo

Andaluzja - na styku kontynentów

Andaluzja - na styku kontynentów Andaluzja - na styku kontynentów Andaluzja - na styku kontynentów Na krańcu Europy, na samym południu Półwyspu Iberyjskiego leży Andaluzja. Kolebka Flamenco, Korridy i hiszpańskiej fiesty Na krańcu Europy,

Bardziej szczegółowo

Program 8 - dniowej PIELGRZYMKI do FATIMY

Program 8 - dniowej PIELGRZYMKI do FATIMY Program 8 - dniowej PIELGRZYMKI do FATIMY BARDZO CIEKAWY PROGRAM: FATIMA i Lizbona w PORTUGALII, (Nazare fakultatywnie), a w HISZPANII: Madryt, Escurial, Dolina Poległych, Awila, Salamanka, Sewilla, Kordoba

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże

DZIEŃ 1: Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże MEDJUGORJE 30-06-2016-07-07-2016 Cena: 450.00 PLN + 130.00 EUR PROGRAM PIELGRZYMKI DZIEŃ 1: Msza Święta i poranny wyjazd pielgrzymów z Sanoka. Przejazd przez Słowację, Węgry (ulicami Budapesztu), Chorwację

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY Szanowna Pani / Szanowny Pan Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY 06-11 września 2013 Szkolenie odbędzie

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy HISZPANIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Hiszpania Oferta: Obóz młodzieżowy Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 1130 zł + 280 Euro /os.pln Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Samba *** Typ dojazdu:

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYCZNE PTTK

BIURO TURYSTYCZNE PTTK 22.07. 22.07. 25.07. 25.07. Pieniny WYCIECZKA PIESZA WIEŻA WIDOKOWA NA GÓRZE JAWORZE Przejazd busem na Przełęcz Nad Bacówką. Piesze przejście na trasie: Przełęcz Nad Bacówką Pod Berdową Jaworze (882 m)

Bardziej szczegółowo

Koloseum Big Ben Akropol. Andersen walc Êlimaki. flamenco oscypek Pavarotti. byk renifery Goethe. Brama Brandenburska

Koloseum Big Ben Akropol. Andersen walc Êlimaki. flamenco oscypek Pavarotti. byk renifery Goethe. Brama Brandenburska Konkurencje K1. Skojarzenia co w którym paƒstwie? DRU YNA... Czechy W ochy Irlandia Wielka Brytania Francja Dania Grecja Polska Hiszpania Austria Belgia Niemcy Litwa Finlandia Szwecja 6 K2. Elementy skojarzeƒ

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY PL TRAVEL

BIURO PODRÓŻY PL TRAVEL Szanowni Państwo Z przyjemnością chcielibyśmy przedstawić naszą ofertę pielgrzymek organizowanych przez biuro podróży PL TRAVEL z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 14. Mamy wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016

PLAN WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 PLAN WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 Inowrocław, 2.12.2015 1 19 kwietnia 2016 Łódź Wycieczka 1

Bardziej szczegółowo

"Podbój" Mazur :) Autor (źródło): Danuta Orzołek czwartek, 07 lipca :26 - Poprawiony wtorek, 12 lipca :17

Podbój Mazur :) Autor (źródło): Danuta Orzołek czwartek, 07 lipca :26 - Poprawiony wtorek, 12 lipca :17 27 czerwca br. wyjechaliśmy na podbój Mazur. W wycieczce uczestniczyło 36 osób grupa dzieci niepełnosprawnych z opiekunami. Pogoda była piękna, humor dopisywał i jak się później okazało, wiele zobaczyliśmy.

Bardziej szczegółowo

Francja Włochy Austria - Niemcy: maja 2017

Francja Włochy Austria - Niemcy: maja 2017 Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej prowadzona przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego Wacława Depo SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH FRANCJI LOURDES (miejsce objawień Matki Bożej w 1858 r.)

Bardziej szczegółowo

Wycieczki zagraniczne jednodniowe

Wycieczki zagraniczne jednodniowe 1. Niskie Tatry i Baseny Termalne. Wyjazd ze szkoły o 7.00, przejazd autokarem do Korbielowa, przekroczenie granicy polskosłowackiej. Przejazd do miejscowości Orawski Podzamok, krótki spacer w okolicy

Bardziej szczegółowo

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Myśląc o pielgrzymkach, ogarniam wiele miejsc, które dane nam było zobaczyć. Stały się one naszym śladem i

Bardziej szczegółowo

Zamek w Trokach. Słuchamy opowieści pani przewodnik.

Zamek w Trokach. Słuchamy opowieści pani przewodnik. W dniach 6-8 czerwca 2011 r. klasa IIc Gimnazjum i IIa Liceum Ogólnokształcącego oraz osoby towarzyszące wyruszyły na Litwę. Przemierzyliśmy szlak Mickiewicza i innych polskich romantyków. Poznaliśmy ziemię

Bardziej szczegółowo

6 dzieñ krótka wizyta w San Marino, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd. 8 dzieñ œniadanie (we w³asnym zakresie), Wiednia)

6 dzieñ krótka wizyta w San Marino, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd. 8 dzieñ œniadanie (we w³asnym zakresie), Wiednia) po mszy œw. w kierunku W³och, kolacja (we w³asnym zakresie), w okolicy Wenecji œniadanie, zwiedzanie Wenecji (œw. Marek), do Padwy (œw. Antoni) - msza œw. w bazylice œw. Antoniego, kolacja, œniadanie,

Bardziej szczegółowo

Andaluzja. wycieczka objazdowa. październik 2016

Andaluzja. wycieczka objazdowa. październik 2016 Andaluzja wycieczka objazdowa październik 2016 DZIEŃ 1 - zbiórka na lotnisku w Krakowie w hali odlotów. Przylot do Malagi. Transfer do hotelu w Marbellii. - zakwaterowanie, kolacja, nocleg. DZIEŃ 2 - Zwiedzanie

Bardziej szczegółowo