œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic"

Transkrypt

1 zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czêstochowy na Jasn¹ Górê, modlitwa w sanktuarium Matki Bo ej Królowej Polski, przejazd do Wilna, zakwaterowanie, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Ostrej Bramy (sanktuarium Maryjne), msza œw. przed obliczem M.B. Ostrobramskiej, koœció³ œw. Ducha (wizerunek obrazu Mi³osierdzia Bo ego), nawiedzenie cmentarza na Rossie, zwiedzanie koœcio³a œw. Piotra i Paw³a, nawiedzenie Góry III Krzy y, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Wilna - stare miasto: archikatedra œw. Stanis³awa biskupa i mêczennika - msza œw. w kaplicy œw. Kazimierza (relikwie), patrona Litwy, uniwersytet, koœció³ œw. Anny, dom i pomnik A. Mickiewicza, nawiedzenie kalwarii Wileñskiej, kolacja, œniadanie, wyjazd w kierunku Szawli, przybycie na górê Krzy y - msza œw., krótka wizyta w Szyd³owcu (sanktuarium Maryjne) i opactwie benedyktyñskim w Cytowianach, kolacja, w Wilnie œniadanie, zwiedzanie Trok: zamek Ksiêcia Witolda na wyspie, msza œw. w sanktuarium M.B. Trockiej, przejazd do Kowna - zwiedzanie starego miasta: rynek, katedra, koœció³ Wniebowziêcia M.B. nad Niemnem, kolacja i w Wilnie œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic M 02 LI 08 A BNP 1 dzieñ zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czêstochowy na Jasn¹ Górê, modlitwa w sanktuarium Matki Bo ej Królowej Polski, nawiedzenie Niepokalanowa (sanktuarium Maryjne) - msza œw., kolacja i w okolicy Warszawy 2 dzieñ œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Stanis³awa Kostki u grobu ks. J. Popie- ³uszki w Warszawie, krótki postój w Sejnach (sanktuarium Maryjne), przejazd do Wilna, zakwaterowanie, kolacja i 3 dzieñ jak 2 dzieñ w M-01 4 dzieñ jak 3 dzieñ w M-01 5 dzieñ jak 4 dzieñ w M-01 6 dzieñ jak 5 dzieñ w M-01 7 dzieñ œniadanie, wyjazd do Polski, msza œw. w bazylice NMP w Œwiêtej Lipce (sanktuarium Maryjne), kolacja i w Gietrzwa³dzie (sanktuarium Maryjne) 8 dzieñ œniadanie, msza œw. w sanktuarium przed obliczem cudownego obrazu, krótki postój pod Grunwaldem, powrót do Katowic M 01 LI 06 A BNP LITWA Szlakiem Ostrobramskim mszy œw. przejazd na Litwê, kolacja i w Wilnie œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Ostrej Bramie - msza œw. przed obliczem M.B. Ostrobramskiej, koœció³ œw. Anny i koœció³ œw. Ducha (obraz Mi³osierdzia Bo ego), dom i muzeum A. Mickiewicza, spacer po starym mieœcie, kolacja, w Wilnie œniadanie, zwiedzanie Wilna: archikatedra œw. Stnis³awa biskupa i mêczennika - msza œw. w kaplicy œw. Kazimierza (relikwie) - patrona Litwy, Uniwersytet Wileñski, koœcio³ œw. Piotra i Paw³a na Antakolu, cmentarz na Rossie, Góra III Krzy y, nawiedzenie Kalwarii Wileñskiej, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Trok: zamek Ksiêcia Witolda na wyspie i sanktuarium M.B. Trockiej - msza œw., muzeum Karaiki, przejazd do Kowna, zwiedzanie starego miasta: rynek, katedra, koœció³ Wniebowziêcia M.B. nad Niemnem, kolacja i w Wilnie œniadanie, wyjazd do Ag³ony (sanktuarium Maryjne) na otwie, msza œw. w bazylice, zwiedzanie, kolacja i w Wilnie œniadanie, wycieczka na Bia³oruœ do Nowogródka œladami naszego wieszcza Adama Mickiewicza, msza œw. w koœciele farnym (obraz M.B. Nowogrodzkiej), krótka wizyta w Tuchanowiczach i nad jez. ŒwiteŸ oraz w Bieniakoñ (grób M. Wereszczakówny), kolacja i w Wilnie œniadanie, wyjazd w kierunku Szawli, przybycie na górê Krzy y - msza œw., nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Szyd³owcu i opactwa benedyktyñskiego w Cytowianach, kolacja, w Wilnie œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Ducha, ca³odniowy przejazd do Katowic Ostra Brama M 03 ŁB 08 A BNP LITWA ŁOTWA BIAŁORUŚ 39

2 mszy œw., przejazd do añcuta (zamek), kolacja i we Lwowie œniadanie, spacer po mieœcie: Rynek, pomnik A. Mickiewicza, katedry: aciñska i Ormiañska, przejazd do Stanis³awowa (ormiañskie sanktuarium Maryjne), msza œw., kolacja, œniadanie, Lwów: modlitwa przed wizerunkiem M.B. Stanis³awowskiej, zwiedzanie: katedra unicka, kolegiata, cmentarz polski, kolacja, œniadanie, przejazd do Ko³omyji (obraz M.B. Czêstochowskiej) - koœció³ oo. Dominikanów, msza œw., i do Œwiatyni, zwiedzanie Kamieñca Podolskiego (obraz M.B. z Sewastopola), kolacja, œniadanie, Beresteczko (pole bitwy), przejazd do Berdyczowa (kopia obrazu M.B. askawej), msza œw., zwiedzanie: cerkwia grekokatolicka œw. Kosmy i Damiana, kolacja i w Kijowie œniadanie, Kijów: zwiedzanie stolicy Ukrainy: Bulwar Chreszczatik, plac Niepodleg³oœci, uk Braterstwa, katedra W³odimirska, Sobór œw. Zofii, Z³ota Brama, msza œw., kolacja, œniadanie, wycieczka poza miasto: pomnik Matki Ukrainy, awra Pieczersko- Kijowska, mogi³a z II wojny œwiatowej - Babi Jar, odpoczynek w Parku Gidro, msza œw., kolacja, œniadanie, przejazd do Krzemieñca (dom i muzeum J. S³owackiego) - zwiedzanie, przejazd do prawos³awnego sanktuarium Maryjnym w Poczajowie (ikona M.B.), zespó³ klasztorny pobazyliañski, koœció³ Zaœniêcia Bogurodzicy, msza œw., kolacja, w Przemyœlu œniadanie, zwiedzanie starego miasta: nawiedzenie koœcio³a œw. Marii Magdaleny (obraz M.B. Niepokalane Poczêcie) i bazyliki katedralnej pw. Wniebowziêcia NMP - msza œw. w kaplicy M.B. Jackowej (œw. Jacek Odrow¹ ), zwiedzanie zamku w añcucie, powrót M 05 UK 06 A BNP 1 dzieñ zbiórka przy siedzibie A.T. AVE w Katowicach, przejazd do añcuta - zwiedzanie zamku, przejazd do Przemyœla - zwiedzanie starego miasta: nawiedzenie koœcio³a œw. Marii Magdaleny (obraz M.B. Niepokalane Poczêcie) i bazyliki katedralnej pw. Wniebowziêcia NMP - msza œw. w kaplicy M.B. Jackowej (œw. Jacek Odrow¹ ), kolacja i w okolicy 2 dzieñ jak 3 dzieñ w M-04 3 dzieñ jak 4 dzieñ w M-04 4 dzieñ jak 8 dzieñ w M-04 5 dzieñ jak 2 dzieñ w M-04 6 dzieñ œniadanie, przejazd od Przemyœla, msza œw. w kaplicy M.B. Jackowej (bazylika katedralna), powrót M 04 UK 09 A BNP UKRAINA zbiórka przy siedzibie AVE w Katowicach, przejazd do Szasztina - narodowego sanktuarium S³owaków (klasztor salezjanów), msza œw. przed figur¹ M.B. Siedmiu Boleœci, krótka wizyta w Bratys³awie - stolicy S³owacji, przejazd do Györ, spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, Györ: modlitwa przed irlandzkim obrazem M.B. askawej w katedrze, przejazd do Pannonhama, gdzie benedyktyni krzewi¹ kult Maryi od czasów œw. Wojciecha - msza œw. w opactwie, zwiedzanie rokokowego zamku Eszterhazych w Fertöd, przejazd do Sopron (rokokowa rzeÿba M.B. Bolesnej w koœciele œw. Ducha), kolacja, œniadanie, msza œw. w sanktuarium, krótka wizyta w Köszeg - gotycki koœció³ œw. Jakuba, nawiedzenie sanktuarium s³yn¹cego ³askami obrazu w Mariagyüd (oo. Franciszkanie), przejazd do Pecsu - miasta trzech wyznañ: ruiny meczetów, synagoga, katedra romañska, fakultatywnie wycieczka do parku rzeÿby w Nagyharkany, kolacja, œniadanie, msza œw., przejazd w okolice Siofok, odpoczynek nad jez. Balaton, fakultatywnie przeprawa promowa na pó³wysep Tihany (opactwo), kolacja, œniadanie, msza œw., przejazd do Budapesztu stolicy Wêgier - zwiedzanie: wzgórze zamkowe, koœció³ œw. Macieja, baszty rybackie, parlament, msza œw. w katedrze œw. Stefana (patrona Wêgier), plac Bohaterów, pomnik Milenium, kolacja, spacer na wzgórze Gellerta, œniadanie, rejs statkiem zakolem Dunaju do Szentendre (stare miasto), do Wyszehradu (zamek obronny, wie a Salomona) oraz do stolicy królów i prymasów w Esztergom - zwiedzanie: zespó³ zamkowy z katedr¹ œw. Stefana, msza œw. w archikatedrze Wniebowziêcia NMP, odpoczynek na wyspie œw. Ma³gorzaty, kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Mariabesnyö (obraz M.B. z XII w.) - msza œw., wizyta w Eger (degustacja win), przejazd do Mariapócs - grekokatolickie sanktuarium Maryjne (p³acz¹ca ikona M.B.), modlitwa w koœciele oo. Bazylianów, przejazd do Hajduszobószlo - odpoczynek, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuarium M.B. Królowej Wêgier (Magna Domina Hungarorum) w Marianosztra k/nagybörzsony (fundacja Króla Ludwika wielkiego ojca œw. Jadwigi), przejazd do Lewoczy (Spisz), msza œw. w sanktuarium (gotycka figura M.B.) - votum dziêkczynne króla Wac³awa II za ocalenie w czasie tatarskich wojen, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele na Mariañskiej Horze, krótka wizyta w Litmanowej (objawienia Maryi), przejazd w kierunku granicy na ysej Polanie, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 06 HS 09 A BNP WĘGRY SŁOWACJA 40

3 zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Austrii i S³owenii, msza œw. w Brezje (sanktuarium Maryjne), kolacja (we w³asnym zakresie), w okolicy Mariboru œniadanie, spacer po starym mieœcie, modlitwa przed obliczem Matki Bo ej w narodowym sanktuarium S³owenii - Ptujska Gora (p³askorzeÿba z XV w.), przejazd do narodowego sanktuarium Maryjnego Chorwacji Marija Bistrica - msza œw., zwiedzanie, spacer po Zagrzebiu, kolacja, œniadanie, w drodze do Hercegowiny krótka wizyta w Sinj (sanktuarium Matki Bo ej askawej), msza œw. w Tichalinie (figura Matki Bo ej), przejazd do Medugorje - miejsce objawieñ Maryi, zakwaterowanie w rodzinnych pensjonatach, kolacja, œniadanie, ca³odniowy pobyt w Medugorje: spotkanie z œwiadkami objawieñ (Vicka, Mariana), msza œw., w koœciele parafialnym, kolacja, adoracja wieczorna w koœciele parafialnym, droga krzy owa na Kri evac, œniadanie, rozwa anie ycia Jezusa i Maryi w tajemnicach Ró añca na górze objawieñ Podbrdo, msza œw. w kaplicy wspólnoty oazy pokoju, krótka wizyta we wspólnocie narkomanów, kolacja, adoracja Najœw. Sakramentu w koœciele parafialnym œw. Jakuba, œniadanie, spotkanie z Ojcem Jozo w Szirokim Brijegu (sanktuarium Maryjne), wycieczka nad wodospady Krawica, kolacja, modlitwa wieczorna, œniadanie, msza œw. w Makarskim Lourdes, krótki spacer po Makarskiej, przejazd do Splitu - spacer po starym mieœcie (katedra, pa³ac Dioklecjana), modlitwa w œwi¹tyni Gospe od Otoka w Solinie (sanktuarium Maryjne), przejazd do Szybenika (miasto pod patronatem œw. Micha³a), kolacja i w okolicy œniadanie, spacer po starym mieœcie Szybeniku (katedra), msza œw. w kaplicy u stóp cudownej ikony Matki Bo ej w Trsat ko³o Rijeki, kolacja, w Bled (Alpy Julijskie) œniadanie, spacer po górach (zamek), krótki postój nad jez. Wörther See, przejazd do kraju, powrót do Katowic Biuro zastrzega sobie prawo zmian w programie. M 07 CH 09 A BNP CHORWACJA SŁOWENIA mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), postój przy rezerwacie Plitwickie Jeziora - wodosopady (15 USD), msza œw. w Tichaliny (figura Matki Bo ej), przejazd do Medugorje (miejsce objawieñ Maryi), zakwaterowanie w rodzinnych pensjonatach, kolacja, œniadanie, rozwa anie ycia Jezusa i Maryi w tajemnicach Ró añca na górze objawieñ Podbrdo, msza œw. w kaplicy wspólnoty oaza pokoju, wizyta we wspólnocie narkomanów, kolacja, modlitwa w koœciele - czuwanie, œniadanie, droga krzy owa na Kri evac, msza œw. w koœciele, spotkanie ze œwiadkami objawieñ, kolacja, Ró aniec - kontemplacja obecnoœci Maryi (w koœciele œw. Jakuba), œniadanie, wyjazd do Szirkiego Brjegu - spotkanie z o. Jozo przewodnikiem duchowym widz¹cych, msza œw., przejazd nad wodospady Krawica, kolacja, modlitwa wieczorna, œniadanie, odpoczynek w Makarskiej - przeprawa promowa na wyspê (fakultatywnie), msza œw. w grocie Lourdes w Makarskiej, wieczorem spacer po starówce Splitu (katedra, pa³ac Dioklecjana), kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez Austriê œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w O³omuñcu (œw. Jan Sarkander), powrót do Katowic M 09 HM 08 A 2NP 6 dzieñ przejazd do Szybenika (patronat œw. Micha³a Archanio³a) na kolacjê, 7 dzieñ œniadanie, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocny przejazd (lub w Zagrzebiu) 8 dzieñ jak 7 dzieñ w A-08 M 10 HM 09 A 2NP 6 dzieñ przejazd do Szybenika (patronat œw. Micha³a Archanio³a) na kolacjê, 7 dzieñ œniadanie, odpoczynek nad morzem, wycieczka do rezerwatu Krka (15 USD), kolacja, 8 dzieñ œniadanie, przejazd do Zagrzebia - spacer po mieœcie - katedra, msza œw. w narodowym sanktuarium Maryjnym Chorwacji w Marija Bistrica, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd 9 dzieñ jak 7 w A-08 UWAGA! Jedziemy tras¹ przez Czechy, Austriê, S³oweniê ze wzglêdu na lepsze drogi i szybkoœæ przejazdu. M 08 HM 07 A 2NP MEDUGORJE 41

4 zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czech, msza œw. na Svatym Kopeæku (sanktuarium M.B. patronki Moraw), zwiedzanie O³omuñca: koœció³ œw. Micha³a Archanio³a (relikwie œw. Jana Sarkandra), kaplica œw. Wawrzyñca, katedra, pa³ac arcybiskupi, wycieczka na Morawski Kras (jaskinia Macocha), modlitwa w sanktuarium M.B. Zwycieskiej w Hostyniu, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Brna - zwiedzanie katedra œw. Piotra i Paw³a, twierdza Œpilberk, koœció³ Kapucynów, po po³udniu przejazd do Velehradu (œw. Cyryl i Metody), msza œw. w bazylice (klasztor oo. Cystersów), modlitwa przed ikon¹ M.B. Jednoœci (Mater Unionis), przejazd w kierunku Pragi, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Stara Boles³aw (œw. Ludmi³a) - siedziba pierwszych ksi¹ ¹t czeskich, msza œw. w sanktuarium M.B. Wac³awowskiej zwanej Palladium (tarcza obronna Czech), przejazd do Pragi - miasta biskupstwa œw. Wojciecha, zwiedzanie: koœció³ loretañski, zespó³ pa³acowy Hradczany z katedr¹ œw. Wita, z³ota uliczka, barokowy most Karola (miejsce œmierci œw. Jana Nepomucena), spacer po starym mieœcie, kolacja, œniadanie, przejazd do Svatej Hory, msza œw. w sanktuarium M.B. Nieustajacej Pomocy, po po³udniu zwiedzanie Pragi: dzielnica ydowska, nawiedzenie koœcio³a Karmelitów M.B. Zwyciêskiej (Cudowne Praskie Dzieci¹tko Jezus), barokowy koœció³ œw. Miko³aja, plac œw. Wac³awa, koœció³ Tyñski, pomnik Jana Husa, Ratusz z zegarem Orloj, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuariów w Filipow (M.B. Uzdrowicielka) i Hejnice (M.B. Pogranicza) - msza œw., zwiedzanie uroków Bohemii: Karlove Vary - (uzdrowisko), Mariañskie aÿnie, kolacja, œniadanie, nawiedzenie gotyckiego koœcio³a œw. Barbary w Kutnej Horze (kopalnie srebra), przejazd do Hradec Kralove (ogród Panny Maryi) - spacer po mieœcie, msza œw. w Bardzie Œl¹skim (sanktuarium Maryjne), przejazd do Katowic M 11 CZ 06 A BNP CZECHY zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Czech, msza œw. w O³omuñcu (sanktuarium Maryjne), modlitwa przy grobie œw. Jana Sarkandra, przejazd do Welehradu (opactwo oo. Cystersów), nawiedzenie miejsc zwi¹zanych z œw. Cyrylem i Metodym, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie: pa³ac Schönbrunn, okolice starego miasta wokó³ Ringu: pa³ac Hofburg, katedra œw. Szczepana - msza œw., przejazd na kolacjê do dzielnicy Grinzing (fakultatywnie 160 ATS), pod Wiedniem œniadanie, msza œw. na Kahlenbergu (odsiecz Wiednia), krótka wizyta w Klosterneuburg w drodze do Mariazell (sanktuarium Maryjne), gdzie króluje M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (cudowne Ÿród³o), zwiedzanie sanktuarium, odpoczynek nad jeziorem, kolacja (grill), msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do opactwa w Melku (œw. Leopold i œw. Kolumban) i do sanktuarium Maryjnego Maria Taferl (M.B. Bolesna), przejazd malownicz¹ tras¹ zakolem Dunaju, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 12 CA 04 A BNP AUSTRIA CZECHY Maria Taferl 42

5 zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Austrii, krótka wizyta w Klosterneuburg (œw. Leopold) - pierwsza stolica Austrii, przejazd na Kahlenberg (odsiecz Wiednia), msza œw. w koœciele œw. Józefa, panorama Wiednia, kolacja, œniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie: pa³ac Schönbrunn, okolice starego miasta wokó³ Ringu: pa³ac Hofburg, katedra œw. Szczepana, dom W.A. Mozarta, barokowy koœció³ œw. Karola - msza œw., przejazd na kolacjê w dzielnicy Grinzing (fakultatywnie 160 ATS), pod Wiedniem œniadanie, przejazd do opactwa w Melku (œw. Leopold i œw. Kolumban) i do sanktuarium Maryjnego Maria Taferl (M.B. Bolesna) - msza œw., Loosdorf (œw. Urszula Ledóchowska) przejazd malownicz¹ tras¹ zakolem Dunaju (degustacja win), krótka wizyta w St. Florian (relikwie), wizyta w Oberndorf (kaplica kolêdy Cicha noc ), w okolicy Salzburga œniadanie, zwiedzanie Salzburga miasta W.A. Mozarta: opactwo œw. Piotra, cmentarz, katakumby, katedra (M.B. Maria Plain) - msza œw., odpoczynek nad jez. Mondsee, przejazd do Admont (opactwo benedyktyñskie), przejazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), kolacja i œniadanie, Mariazell: msza œw. w kaplicy aski, zwiedzanie sanktuarium, gdzie króluje M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (cudowne Ÿród³o), odpoczynek nad jez. Erlaufsee, kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do kraju, powrót do Katowic St. Florian M 13 AU 06 A BNP AUSTRIA mszy œw. przejazd w kierunku Mariazell, kolacja i w Altöting (sanktuarium Maryjne) œniadanie, msza œw. w kaplicy aski (Czarna Madonna), nawiedzenie koœcio³a œw. Konrada (grób, relikwie) oo. Kapucynów, przejazd do Passau (Passawa) - miasta u zbiegu trzech rzek: Dunaj, Inn, Ilz, modlitwa w sanktuarium M.B. Pasawskiej, zwiedzanie barokowej starówki: katedra œw. Stefana, Skarbiec, koœció³ œw. Micha³a, Ratusz, kolacja i w Altöting œniadanie, przejazd do Regensburga (Ratysbona) - miasta Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, spacer po starym mieœcie: katedra œw. Piotra, Ratusz, przejazd do Nümberg (Norymbergia), spacer po mieœcie: Rynek, koœció³ œw. Sebalda z dzie³ami Wita Stwosza, zamek cesarski, wizyta w sanktuarium w Vierzenheiliegen (œwiêci orêdownicy) - msza œw., kolacja i w Bambergu - miasto œw. Ottona œniadanie, spacer po Bambergu: ma- ³a Wenecja, Ratusz, katedra NMP, panorama z ogrodu ró anego, przejazd do sanktuarium M.B. Winnej Latoroœli w Dettelbach, msza œw. u stóp figury M.B. od Oœmiu Boleœci, krótka wizyta w Würzburgu: koœcó³ pa³acowy, twierdza Marienburg, przejazd na do Fuldy (œw. Bonifacy - Winfryd) œniadanie, msza œw. w sanktuarium œw. Bonifacego, przejazd do Köln (Kolonia), modlitwa w katedrze NMP, spacer po mieœcie (dzielnica Fishmarkt), krótka wizyta w Bonn (miasto Beethovena), przejazd do Kevelaer (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, Kevelaer: msza œw. w sanktuarium M.B. Pocieszycielki Cierpi¹cych - w barokowej kaplicy ask, zwiedzanie, kolacja, procesja œwiat³a, œniadanie, przejazd do Neviges k/essen (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciel M.B. Królowej Pokoju, przejazd do Berlina, spacer po mieœcie (czêœæ zachodnia), kolacja, œniadanie, zwiedzanie Berlina: Brama Brandenburska, Reistag, przejazd na Alexander Plac, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 14 NI 08 A BNP NIEMCY 43

6 mszy œw. przejazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), gdzie króluje M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, zakwaterowanie, msza œw. w kaplicy aski, zwiedzanie, rozwa anie tajemnic Ró añca na dró - kach (cudowne Ÿród³o), odpoczynek nad jeziorem, kolacja, œniadanie, przejazd do opactwa benedyktyñskiego w Melku (œw. Kolomban i œw. Leopold), przejazd malowniczym zakolem Dunaju, msza œw. w Maria Taferl (sanktuarium Maryjne), przejazd do Salzburga - zwiedzanie miasta W.A. Mozarta, kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy (kolêda Cicha noc ) w Oberndorf, przejazd nad jez. Chiemsee, rejs statkiem po jeziorze na wyspê Panów i wyspê Pañ, zwiedzanie zamku Ludwika II i opactwa (krzy Merowingów), przejazd do Monachium, spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, spacer po ogrodach zamku Nymphenburg, krótka wizyta w Dachau (obóz koncentracyjny), przejazd do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), nawiedzenie koœcio³a œw. Konrada, msza œw. w kaplicy aski, kolacja, œniadanie, przejazd do Passau (Passawa) - miasta u zbiegu trzech rzek: Dunaj, Inn, Ilz, modlitwa w sanktuarium M.B. Pasawskiej, msza œw. przejazd do kraju, powrót do Katowic M 15 NA 06 A 1NP NIEMCY AUSTRIA Passawa mszy œw. wyjazd w kierunku Czech, nocny przejazd przez Austriê œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd w kierunku Szwajcarii do St. Gallen (œw. Gawe³) - nawiedzenie katedry pierwszego biskupstwa - msza œw., wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, nawiedzenie szwajcarskiego sanktuarium Czarnej Madonny w Einsiedeln (œw. Meinrad), droga krzy owa - kalwaria, kolacja, msza œw. w Gnade Kapelle bazyliki NMP, œniadanie, przejazd nad jez. Czterech Kantonów, Küssnacht (Kaplica Wilhelma Tella), spacer po Lucernie: renesansowy ratusz, most Kapellbrücke, przejazd do Sachseln, modlitwa w Ranftkapelle w Flüeli miasto œw. Miko³aja, pustelnika - Ojca Ojczyzny, kolacja i w Lugano œniadanie, Lugano - zwiedzanie miasta: katedra œw. Wawrzyñca, koœció³ Santa Maria degli Angeli, ogród belwederski, przejazd do Riva Alta (baptysterium z V w.), msza œw. w sanktuarium Madonna del Sasso (figura M.B.) w Locarno, przejazd malownicz¹ drog¹ przy Lago Maggiore w kierunku Brig, przejazd kolej¹ z Tasch do Zermatt - panorama góry Matterhorn (4478 m n.p.m.), kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Genewy (miasto Kalvina i œwiatowej Rady Koœcio- ³ów), zwiedzanie siedziby ONZ, rejs statkiem po jez. Genewskim, katedra œw. Piotra, Jardin Anglais ze s³ynnym zegarem kwiatowym, przejazd do Lozanny, spacer po mieœcie J. S³owackiego, msza œw. kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze przed obrazem NMP, przejazd przez Montreaux do Chateau d Oex (kuchnia szwajcarska), smakowanie serów Gruyeres, zwiedzanie stolicy Berno: katedra, Ratusz, dom A. Einsteina, modlitwa w sanktuarium Maryjnym Mariastein (M.B. Pocieszenia), spacer po Zurychu, kolacja, œniadanie, przejazd do Konstancji, przeprawa promowa przez jez. Bodeñskie z Mainau do Meersburg, msza œw. w sanktuarium Krwi Pañskiej w Weingarten, przejazd do Monachium (postój 8 godz.), zwiedzanie, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie, msza œw., przejazd do kraju, powrót do Katowic M 16 SZ 08 A 2NP SZWAJCARIA 44

7 mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd w kierunku Szwajcarii, krótka wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, przyjazd do szwajcarskiego sanktuarium Maryjnego w Einsiedeln, msza œw. w bazylice, droga krzy owa - kalwaria, kolacja, msza œw. w kaplicy aski (œw. Meinrad), œniadanie, zwiedzanie sanktuarium, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), wizyta w koœciele Kapucynów (relikwie œw. Konrada), modlitwa w kaplicy Matki Bo ej (Czarna Madonna), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, krótka wizyta w Passawie w sanktuarium M.B. Nieustaj¹cej Pomocy, przejazd do sanktuarium Maryjnego Trzech Narodów - Mariazell: Wielkiej Matki Austrii, Matki Ludów S³owiañskich, Wielkiej Pani Wêgrów, nawiedzenie bazyliki, rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (cudowne Ÿród³o), odpoczynek nad jez. Erlaufsee, kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice NMP, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 17 SA 05 A 1NP SANKTUARIA ALPEJSKIE Eindsiedeln mszy œw. przejazd do Altoeting (sanktuarium Maryjne), kolacja i msza œw. w kaplicy aski (Czarna Madonna), œniadanie, nawiedzenie koœcio³a Kapucynów (grób œw. Konrada), przejazd w kierunku Szwajcarii, krótka wizyta w Liechtenstein (Ksiêstwo), przyjazd do Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), droga krzy owa - kalwaria, kolacja, msza œw. w bazylice NMP (œw. Meinrad), œniadanie, zwiedzanie sanktuarium, przystanek nad jez. Locarno (sanktuarium Madonna del Sasso), kolacja i w piemonckim sanktuarium Maryjnym w Oropa (Czarna Madonna) - okolice Turynu msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd do Maria Saal (sanktuarium Maryjne) w Karyntii, modlitwa, kolacja, œniadanie, przejazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), gdzie króluje M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, msza œw., rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (cudewne Ÿród³o), kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 18 SA 06 A BNP SANKTUARIA ALPEJSKIE Oropa 45

8 mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, przyjazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), rozwa anie tajemnic Ró añca na dró kach (kaplica ze cudownym Ÿróde³kiem), odpoczynek nad jez. Erlaufsee, kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice w Kaplicy aski, zwiedzanie sanktuarium, po po³udniu przejazd do Melku (opactwo benedyktyñskie) i do Maria Taferl (sanktuarium Maryjne), malownicza droga zakolem Dunaju, kolacja i w okolicy Salzburga œniadanie, msza œw. w kaplicy (kolêda Cicha noc ) w Oberndorf, spacer po Salzburgu: dom W.A. Mozarta, katakumby cmentarza Petersfriedhof, rokokowy koœció³ œw. Piotra, po po³udniu: modlitwa w sanktuarium Mariahilf w Pasawie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), nawiedzenie koœcio³a œw. Konrada (grób œw. Konrada), kolacja i msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, przejazd w kierunku Szwajcarii, krótka wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, przyjazd do szwajcarskiego sanktuarium Einsiedeln (Czarna Madonna), droga krzy owa - kalwaria, kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, wizyta w Luzernie (most Kapellbrücke) i Genewie (miasto Kalvina): katedra œw. Piotra, mur reformatorów, ogród angielski, gmach ONZ, przejazd do Francji, kolacja i w Annecy (œw. Franciszek Salezy) œniadanie, msza œw. w koœciele Visitation (groby œw. Joanny de Chantal i œw. Franciszka Salezego), spacer po Annecy, przejazd do Notre Dame de Laus (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, msza œw., przejazd do alpejskiego sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca) - zwiedzanie, odpoczynek w górach, kolacja, modlitwa wieczorna z procesj¹ œwiat³a, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do Chamonix, wjazd kolejk¹ linow¹ na alpejskie szczyty - panorama Mount Blanc, przejazd do w³oskiego sanktuarium Maryjnego Piemontu Oropa, kolacja, msza œw. w kaplicy aski (Czarna Madonna), œniadanie, spacer po Weronie (dom Julii), przejazd do Sirmione - odpoczynek nad jez. Garda, kolacja, œniadanie, msza œw. w sanktuarium Madonna della Corona k/werony, ca- ³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 19 SA 10 A BNP SANKTUARIA ALPEJSKIE mszy œw. przejazd w kierunku Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), zwiedzanie Luxemburga: stare miasto, msza œw. w katedrze NMP (sanktuarium M.B. Pocieszycielki Strapionych), przejazd do Banneaux (sanktuarium Maryjne), zwiedzanie sanktuarium, kolacja, procesja œwiat³a z modlitw¹ ró añcow¹, œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ, wyjazd do stolicy Belgii Brukseli, spacer po mieœcie: katedra œw. Micha- ³a, Rynek, krótka wizyta w Leuven (uniwersytet katolicki), kolacja, œniadanie, wycieczka do Han sur Lesse (wapienne ska³y, groty) - malowniczy prze³om rzeki, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Beauring (M.B. Królowa Niebios), msza œw. w kaplicy objawieñ, w drodze powrotnej zwiedzanie jaskiñ Merveilleuse k/dinant, nawiedzenie bazyliki M.B. z Walcourt, krótka wizyta w Namur (œw. Juliana), kolacja, œniadanie, przejazd szlakiem ogrodów Maryi: Scherpenheuvel (sanktuaruim Maryjne z Montaigu) - msza œw. w kaplicy, modlitwa w Hansjavik k/malines (sanktuarium Maryjne), nawiedzenie narodowego sanktuarium M.B. w Hal - modlitwa, przejazd do Gandawy, spacer po mieœcie: katedra œw. Bawona, zamek ksi¹ ¹t Flandrii, Ratusz, kolacja, rejs statkiem po kana³ach (150 BF), œniadanie, msza œw. w grocie M.B. Lourdes w Oostacker, przejazd do Brugii (sanktuarium M.B.s Garncarzy), spacer po mieœcie: (fakultatywnie) muzeum malarstwa (Jan van Eycka, Peter Rubens), przejazd do Rotterdam - spacer po mieœcie, przejazd do Schiedam (œw. Ludwina), kolacja, œniadanie, msza œw. w sanktuarium M.B. z Schiedam, fabryka porcelany w Deftach, Maudurodam - Holandia w miniaturze w Hadze, krótka wizyta na targu serów w Gouda (wiatraki), zwiedzanie ogrodów kwiatowych Keukenhof, gie³da kwiatów w Aalsmeer, przejazd do Amsterdamu, spacer po mieœcie, kolacja, w okolicy œniadanie, wizyta w szlifierni diamentów, przejazd do wiosek Markt i Volendamm (warsztaty drewna), przejazd do sanktuarium Maryjnego w s Hertogenbusch (figura S³odkiej Pani), msza œw. w kaplicy, kolacja i w okolicy œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryi Gwiady Morza w Maastricht, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Kevelaer (pobyt ok. 8 godzin): msza œw. w kaplicy aski (M.B. Pocieszj¹ca Cierpi¹cych), zwiedzanie, kolacja, procesja œwiat³a wraz z rozwa aniem tajemnic Ró añca, nocny przejazd do Polski œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. przejazd do kraju, powrót do Katowic M 20 BH 10 A 2NP BELGIA HOLANDIA LUXEMBURG 46

9 mszy œw. przejazd w kierunku Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Kevelaer (sanktuarium Maryjne) - msza œw. w kaplicy aski (M.B. Pocieszj¹ca Cierpi¹cych), zwiedzanie, kolacja, procesja œwiat³a wraz z rozwa- aniem tajemnic Ró añca, œniadanie, wyjazd do stolicy Belgii - Brukseli (katedra œw. Micha³a) - spacer po mieœcie, przejazd do Banneaux (sanktuarium Maryjne), msza œw. w kaplicy objawieñ, kolacja i msza œw. w kaplicy, œniadanie, nawiedzenie Beauring (sanktuarium Maryjne), krótka wizyta w Amiens (katedra), przejazd do Lisieux (œw. Teresa), kolacja, œniadanie, przejazd do St. Michel (opactwo oo. Benedyktynów), Mount, nawiedzenie miejsc zwi¹zanych ze œw. Teres¹: Karmel, bazylika - msza œw., dom rodzinny, kolacja i w Lisieux œniadanie, msza œw. w Karmelu przy grobie œw. Teresy, przejazd do Pary a (œw. Genowefa), zwiedzanie: wyspa Cité - katedra Notre Dame, dzielnica aciñska, uk Triumfalny, plac Concord, wie a Eiffla, kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (œw. Katarzyna), wzgórze Montmartre: bazylika NSPJ, cmentarz Per Lachaise, kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Reims - stolicy Szampanii (katedra), postój w Verdun (pole walki z I wojny œw.), przejazd do Luxemburga - msza œw. w katedrze NMP (M.B. patronka Luxemburga), krótka wizyta w Trier (relikwie Krzy a Œwiêtego), miasto K. Marksa, kolacja i w Carlsbergu (grób ks. Blachnickego za³o yciela Ruchu Œwiat³o- ycie) œniadanie, msza œw. w kaplicy w Dettelbach (M.B. Winnej Latoroœli), przejazd do bawarskiego Altöting (sanktuarium Maryjne), modlitwa w koœciele œw. Konrada (grób i relikwie), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 21 SN 10 A 1NP NIEMCY BELGIA FRANCJA mszy œw. przejazd do Czech, nawiedzenie sanktuarium M.B. Nieustaj¹cej Pomocy w Svatej Horze k/pribram, kolacja i przy granicy œniadanie, przejazd do Pary a, msza œw. w katedrze gotyckiej w Reims - stolicy Szampanii, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Pary a (œw. Genowefa): msza œw. w kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (œw. Katarzyna Laboure), wyspa Cité, katedra Notre Dame, kolacja w dzielnicy ³aciñskiej, œniadanie, zwiedzanie Pary a: bazylika NSPJ, wzgórze Montmartre, cmentarz Per Lachaise, przejazd do Lisieux (œw. Teresa), msza œw. w bazylice, kolacja, œniadanie, msza œw. w Karmelu (grób œwiêtej), nawiedzenie miejsc zwi¹zanych ze œwiêt¹: dom rodzinny, katedra, przejazd do Nevers (nienaruszone cia- ³o œw. Bernadeta), modlitwa przy grobie, kolacja i w Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ (œw. Ma³gorzata), krótka wizyta w Cluny (ruiny opactwa), modlitwa w Taizé, nawiedzenie Ars (œw. Jan Maria Vianey), przejazd do Annecy (œw. Franciszek Salezy), kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele Visitation (groby œw. Franciszka Salezego i œw. Joanny de Chantal), przejazd do Chamonix - panorama Mount Blanc, kolacja, w Corps œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium Notre Dame de La Salette (M.B. P³acz¹ca), msza œw. w bazylice, diaporama, czas wolny, kolacja i w sanktuarium Notre Dame de Laus msza œw. w kaplicy, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, zwiedzanie szlakiem œw. Bernadety, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice, droga krzy owa, diaporama, czas wolny, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, w Lourdes msza œw. w grocie, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, zwiedzanie Avignon (miasto papie y), kolacja i œniadanie, przejazd do Cannes i Monaco - msza œw. w katedrze, odpoczynek nad morzem, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób œwiêtego), kolacja, msza œw. w kaplicy ask, œniadanie, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 22 FF 14 A 1NP FRANCJA 47

10 mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Francji, zwiedzanie Strassbourga: siedziba Rady Europy, dzielnica Petit France, msza œw. w katedrze NMP, kolacja, œniadanie, przejazd do Nevers (nienaruszone cia³o œw. Bernadety) - msza œw., przejazd do Paray le Monial (sanktuarium NSPJ), zwiedzanie romañskiej katedry, kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ, modlitwa po³udniowa we wspólnocie ekumenicznej w Taizé, krótka wizyta w Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), przejazd do Ars (œw. Jan Maria Vianey), kolacja i w Le Puy en Velay (sanktuarium Maryjne) œniadanie, msza œw. w bazylice Królowej Chrzeœcijan, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Rocamadour (M.B. na skale), przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a z rozwa aniem tajemnic ró añcowych, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice, droga krzy owa, czas wolny (k¹piele), kolacja, wieczorem udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Massabiele, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, spacer po Avignon (miasto papieskie), kolacja i œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego La Salette (M.B. P³acz¹ca), msza œw. w bazylice, diaporama, kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd nad Lazurowe Wybrze e: Cannes, Ksiêstwo Monaco (pobyt ok. 8 godz.), msza œw. w katedrze, odpoczynek nad morzem, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd przez W³ochy, Austriê, do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), msza œw. w koœciele Kapucynów (œw. Konrad), kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy aski, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 23 FM 11 A 2NP FRANCJA mszy œw. wyjazd w kierunku Czech, spacer po Pradze - stare miasto, kolacja, przy granicy œniadanie, ca³odniowy przejazd do Francji, msza œw. w katedrze w Reims (stolica Szampanii), kolacja, w okolicy Pary a œniadanie, Pary : msza œw. w kaplicy cudownego medalika na rue de Bac, katedra Notre Dame, wyspa Cite i St. Luis, uk Triumfalny, wie a Eiffla, kolacja, rejs statkiem po Sekwanie, œniadanie, msza œw. w bazylice Sacre Coeur, krótka wizyta w zamkach Chambord i Ambloise, kolacja (grill), nocny przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne) œniadanie (we w³asnym zakresie), zakwaterowanie, oko³o po³udnia zwiedzanie œladami œw. Bernadety (dom rodzinny, ciemnica), nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice NMP, droga krzy owa, kolacja, wieczorem udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Masabielle, œniadanie, czas wolny na modlitwê, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), postój nad morzem, kolacja i w Avignon (miasto papieskie) œniadanie, msza œw. w katedrze NMP w Avignon, przejazd nad Lazurowe Wybrze e do Monaco - zwiedzanie, kolacja, w okolicy Savony we W³oszech œniadanie, msza œw. na Monte Figogna w sanktuarium Maryjnym w Genui (Madonna della Guardia), przejazd przez W³ochy, Austriê, kolacja, w Altöting (sanktuarium Maryjne) œniadanie, msza œw. w kaplicy aski, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 24 FL 09 A BNP FRANCJA Paryż Lourdes Lourdes 48

11 mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Francji, krótka wizyta we wspólnocie Taizé, msza œw. w kaplicy, skromna kolacja, modlitwa wieczorna, œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ w Paray le Monial (sanktuarium NSPJ), krótka wizyta w Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), przejazd do Ars (œw. Jan Maria Vianey), kolacja i w Corps œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium Maryjnym La Salette, msza œw. w bazylice NMP, diaporama, kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadetty, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice MN, droga krzy owa, czas wolny, kolacja, wieczorem udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Massabiele, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, spacer po Avignon (miasto papieskie), kolacja i œniadanie, przejazd nad Lazurowe Wybrze e: Cannes, Ksiêstwo Monaco - msza œw. w katedrze (pobyt ok. 8 godz.), odpoczynek nad morzem, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd przez W³ochy, Austriê do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), msza œw. w koœciele Kapucynów (œw. Konrad), kolacja, œniadanie, msza œw. w kaplicy aski, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic Lourdes M 25 FL 10 A 2NP FRANCJA Lourdes La Salette mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Szwajcarii, krótka wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, przyjazd do Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), msza œw. w kaplicy aski, kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, krótka wizyta w Luzernie i Genewie, kolacja i w Annecy (œw. Franciszek Salezy) œniadanie, msza œw. w koœciele Visitation (œw. Joanna de Chantal), spacer po starym mieœcie, przejazd do La Salette (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium: msza œw. w bazylice NMP, modlitwa w miejscu objawieñ, kolacja, procesja œwiat³a, msza œw., œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), udzia³ w procesji œwiat³a, kolacja, œniadanie, szlakiem œw. Bernadety, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w Grocie Massabielle, œniadanie, krótka wizyta w Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, kolacja i w Avignon (miasto papie y) œniadanie, msza œw. w katedrze Notre Dame, spacer po mieœcie (œredniowieczny gród), przejazd do Monaco (8 godzin postoju), kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd w kierunku Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic M 26 FL 11 A 2NP FRANCJA Lourdes La Salette 49

12 mszy œw. transfer na lotnisko, przelot do Madrytu, zakwaterowanie, kolacja, spacer po mieœcie: Plaza Mayor, Piazza del Sol, œniadanie, wizyta w muzeum Prado (malarstwo Goyi, Velzqueza, El Greco), nawiedzenie katedry MB Almudena (patronka Kastylli) - msza œw. pa³ac królewski, konkatedra œw. Izydora (patrona miasta), objazd autokarem po mieœcie - Gran via, Plaza Mayor, kolacja, œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa): katedra, Karmel, koœció³ œw. Teresy (dom rodzinny) - msza œw., wizyta w San Lorenzo de Escorial - letnia rezydencja królów hiszpañskich (kaplica królewska), w drodze powrotnej do Madrytu wizyta w Dolinie Poleg³ych (mauzoleum ofiar hiszpañskiej wojny domowej) - grób gen. Franco, kolacja, œniadanie, przejazd do starej stolicy Kastylli Toledo, panorama miasta, zwiedzanie œredniowiecznego grodu: Alcazar, katedra NMP - msza œw., synagoga de Santa Maria La Blanca, dom El Greco, klasztor San Juan de Los Reies, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Guadelupe (Sierra de Toledo), przejazd do Kordowy, kolacja, œniadanie, zwiedzanie: meczet Omajadów, Alkazar, przejazd do Sevilli, nawiedzenie sanktarium Macarena - msza œw., katedra (Giralda), park Marii Luizy, przejazd do Roccio (M.B. Pokryta Ross¹), kolacja, œniadanie, msza œw., przejazd na Gibraltar, fakultatywnie objazd (taxi 1500 PTS), odpoczynek nad morzem w okolicy Malagii, przejazd do Granady, kolacja, wieczór przy muzyce flamenco, œniadanie, zwiedzanie Granady: ogrody Alhambra, katedra NMP - msza œw., przejazd do Walencji, nawiedzenie sanktuarium M.B. z El Puig, kolacja, w okolicy Walencji œniadanie, przejazd do Barcelony stolicy Katalonii, zwiedzanie: dzielnica gotycka, katedra œw. Eulalii - msza œw. w kaplicy œw. Krzy a, wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, Sagrada Familia (A. Gaudi), kolacja, œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego Montserrat (M.B. patronka Katalonii) - msza œw. w bazylice NMP, przejazd do sanktuarium Maryjnego Torreciudad (M.B. Królowa Anio³ów), miejsce powstania wspólnoty Opus Dei, kolacja, œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Saragossie (Nostra Señora del Pilar), msza œw. w bazylice NMP, przejazd do Madrytu, kolacja, œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do Polski, transfer do Katowic M 27 HI 11 S BNP HISZPANIA mszy œw. transfer na lotnisko, przelot do Lizbony (via Frankfurt), zakwaterowanie, kolacja, spacer po mieœcie: plac Comercio, dzielnica Baixa, œniadanie, Lizbona: zwiedzanie stolicy Portugalii - klasztor Hieronimitów, wie- a Belem, panorama miasta z zamku œw. Jerzego, katedra, koœció³ œw. Antoniego (dom rodzinny) - msza œw., przejazd przez most 25 Kwietnia nad rz. Tag do figury Cristo Rei, kolacja, œniadanie, msza œw., zamki Sintry, przejazd na Cabo da Roca (najbardziej wysuniety przyl¹dek na zachód), w drodze powrotnej wypoczynek nad morzem, przejazd przez Estoril i Cascais, przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), kolacja, procesja œwiat³a, œniadanie, zwiedzanie sanktuarium: miejsce objawieñ, bazylika M.B. Ró añcowej (groby ucji i Franciszka), droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, modlitwa w miejscu objawieñ Anio³a: Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (dom ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, rozwa anie tajemnic ró añcowych z procesj¹ œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Nazare (sanktuarium Maryjne), odpoczynek nad oceanem Atlantyckim, nawiedzenie klasztorów wotywnych w Alcobaca (Cystersi) i Batalha (Dominikanie - M.B. Zwyciêskiej), kolacja i w Fatimie œniadanie, wycieczka do Porto, zwiedzanie miasta: most Eiffla nad rzek¹ Douro, katedra, Palacio da Bolsa, przejazd do Bragi (sanktuarium Jezusa Dobrego Pasterza) - msza œw., krótka wizyta w Barcelos (kogucik), degustacja wina Porto, w drodze powrotnej krótka wizyta w Coimbrze (katedra i uniwersytet), modlitwa w zakonie Karmelitanek, gdzie przebywa ucja, kolacja i w Fatimie œniadanie, nawiedzenie sanktuariów Maryjnych w Reguengo de Fatal (z XII w.) i w Ortiga - msza œw., przejazd do Tomar (zakon Templariuszy), przelot z Madrytu na wyspê Maderê, kolacja, msza œw., œniadanie, Madera: zwiedzanie Funchal, odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot przez Lizbonê (via Frankfurt) do Polski, transfer do Katowic M 28 PO 09 S BNP PORTUGALIA 50

13 mszy œw. transfer na lotnisko, przelot do Madrytu, zakwaterowanie, kolacja, spacer po mieœcie: Plaza Mayor, Piazza del Sol, œniadanie, wizyta w muzeum Prado (malarstwo Goyi, Velzqueza, El Greco), msza œw. w katedrze M.B. Almudena, pa³ac królewski, konkatedra œw. Izydora (patron miasta), objazd autokarem po mieœcie - Gran via, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Avila (œw. Teresa): katedra, Karmel, koœció³ œw. Teresy (dom rodzinny) - msza œw., przejazd do Zaragozy (sanktuarium Nostra Señora del Pilar), kolacja, wieczorny spacer, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego Montserrat (M.B. patronka Katalonii) - msza œw. w bazylice, zwiedzanie Barcelony stolicy Katalonii: dzielnica gotycka, katedra œw. Eulalii, wzgórze Montjuic, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego Torreciudad (M.B. Królowa Anio³ów) miejsce powstania wspólnoty Opus Dei - msza œw., kolacja i w okolicy Cangas de Onis œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Covadonga (grota), przejazd do Santiago de Compostella (grób œw. Jakuba), kolacja, spacer po starym mieœcie, œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Jakuba - zwiedzanie, przejazd przez Barcelos (kogucik) i do Bragi (Bom Jesus de Monte), kolacja i w Fatimie (sanktuarium Maryjne), udzia³ w procesji œwiat³a œniadanie, nawiedzenie sanktuarium: modlitwa w kaplicy objawieñ, bazylika ró añcowa, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, miejsce objawieñ Anio³a Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna Hiacynty, Franciszka i ucji), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ, przejazd do Nazare (sanktuarium Maryjne) i Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja i w Fatimie œniadanie, wizyta w Sintrze, przejazd na Cabo da Roca (najbardziej wysuniety przyl¹dek na zachód), przez Estoril Cascais do Lizbony - stolicy Portugalii: klasztor Hieronimitów, zamek œw. Jerzego (katedra z XII w.), koœció³ œw. Antoniego - msza œw., kolacja, œniadanie, przejazd do starej stolicy Kastylli - Toledo, zwiedzanie: Alcazar, katedra - msza œw., synagoga de Santa Maria La Blanca, klasztor San Juan de Los Reies, kolacja i w Madrycie msza œw., œniadanie, wycieczka do Doliny Poleg³ych (grób gen. Franco), pa- ³ac w San Lorenzo de Escorial, przejazd na lotnisko, przelot do Polski, transfer do Katowic M 29 HP 12 S BNP HISZPANIA PORTUGALIA mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w Reims (katedra), kolacja i w Pary u œniadanie, msza œw. w sanktuarium Cudownego Medalika na rue de Bac, zwiedzanie wysp Cité i St. Luis, katedra Notre Dame, uk Triumfalny, Wie a Eiffla, rejs statkiem, kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice Sacre Coeur, przejazd nad Loarê, zamek Chambord, kolacja (grill), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), Lourdes (sanktuarium Maryjne), œladami œw. Bernadety: m³yn, dom rodzinny, ciemnica, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice, droga krzy owa, czas wolny (k¹piel), kolacja, rozwa anie tajemnic Ró añca z procesj¹ œwiat³a, msza œw. w grocie Massabiele, przejazd do Loyola (œw. Ignacy), krótka wizyta w Salamance, kolacja, nocny przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne) œniadanie, zwiedzanie sanktuarium, wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej) - msza œw., kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, kolacja, œniadanie, Fatima: droga krzy owa, msza œw. na kalwarii, odwiedziny wioski rodzinnej dzieci - Aljustrel, kolacja, Ró aniec, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ w Fatimie, œniadanie, przejazd przez Sintrê na przyl¹dek Cabo da Roca, zwiedzanie Lizbony, kolacja i w okolicy Badajoz œniadanie, zwiedzanie Toledo (stara stolica Kastylii), msza œw. w katedrze NMP, przejazd do Madrytu, kolacja, wieczorny spacer po mieœcie, œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa), msza œw. w koœciele Karmelickim, przejazd do San Lorenzo en Escorial, krótka wizyta w Dolinie Poleg³ych (grob gen. Franco), kolacja i w Madrycie œniadanie, przejazd przez Saragossê (Nostra Señora del Pilar) do Montserrat (sanktuarium) - msza œw. w bazylice (M.B. patronka Katalonii), kolacja, w Barcelonie œniadanie, msza œw., zwiedzanie Barcelony, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocny przejazd przez Francjê œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada, kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, powrót do Katowic M 30 PF 16 A 3NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Lourdes Paryż 51

14 mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w sanktuarium Madonna Coronata, spacer po Weronie - krótka wizyta, kolacja i w okolicach Mediolanu (œw. Karol Boromeusz) œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Karola, przejazd nad Lazurowe Wybrze e - odpoczynek, kolacja, w Nicei œniadanie, msza œw., ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), krótka wizyta w œredniowiecznym grodzie Carcassone, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, œladami œw. Bernadety: m³yn, dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie objawieñ Massabelle, œniadanie, przejazd w kierunku Hiszpanii, zwiedzanie œredniowiecznego grodu Avila (œw. Teresa): Karmel, katedra, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele Karmelitañskim, krótka wizyta w Salamance, przejazd do Portugalii, zakwaterowanie w Fatimie (sanktuarium Maryjne), kolacja, Ró aniec, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, Fatima: msza œw. w kaplicy objawieñ, zwiedzanie sanktuarium, krótka wizyta w Batalha (klasztor wotywny M.B. Zwyciêskiej), kolacja, rozwa anie tajemnic Ró añca œw. z procesj¹ œwiat³a, œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium: droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, odwiedziny wioski rodzinnej dzieci - Aljustrel, kolacja, Ró aniec, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ w Fatimie, œniadanie, przejazd przez Sintrê na przyl¹dek Cabo da Roca (najbardziej wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), zwiedzanie Lizbony: zamek œw. Jerzego, katedra, koœció³ œw. Antoniego (dom rodzinny), kolacja i w okolicy Badajoz œniadanie, zwiedzanie Toledo - stara stolica Kastylii, msza œw. w katedrze NMP: Alkazar, dom El Greco, klasztor San Juan de Los Reies, panorama miasta, po po³udniu zwiedzanie Madrytu, kolacja, wieczorny spacer po mieœcie: Plaza Major, Piazza del Sol, œniadanie, przejazd do Saragossy (Nostra Señora del Pilar) - krótka wizyta, przejazd do Montserrat (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice (M.B. patronka Katalonii), kolacja, w Barcelonie œniadanie, Barcelona - zwiedzanie: obiekty olimpijskie, architektura Gaudiego, wzgórze Montjuic, katedra œw. Eulalli - msza œw., odpoczynek nad morzem, kolacja, nocny przejazd do Francji œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w bazylice sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca), odpoczynek w górach, kolacja, procesja œwiat³a, œniadanie, przejazd do Annecy (œw. Franciszek Salezy), msza œw. w koœciele Visitation (œw. Joanna de Chantal), przejazd do sanktuarium Maryjnego w Einsiedeln (Czarna Madonna), kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Liechtenstein, przejazd w kierunku Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, powrót do Katowic M 31 PF 17 A 2NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Montserrat Lourdes La Salette Einsiedeln Altöteing Fatima Loca de Cabesu 52

15 mszy œw. przejazd w kierunku Austrii, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Mariazell (Magna Mater Austria), kolacja, msza œw. w bazylice (kaplica aski), œniadanie, przejazd w kierunku W³och, kolacja (we w³asnym zakresie), wieczorny spacer po Weronie, nocny przejazd w kierunku Francji œniadanie (we w³asnym zakresie), 8 godz. postój w Ksiêstwie Monaco: wzgórze zamkowe, ogrody, msza œw. w katedrze, odpoczynek nad morzem, przejazd do prowansalskiego grodu Avignon (miasto papie y), kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze Notre Dame, spacer po mieœcie, krótka wizyta w Carcassone (œredniowieczny gród), przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, pielgrzymowanie œladami œw. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, czas wolny (baseny), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, Ró aniec, msza œw. w grocie objawieñ Massabielle, œniadanie, przejazd w kierunku Loyola (œw. Ignacy), krótki postój w Zatoce Biskajskiej, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w kaplicy objawieñ, kolacja, Ró aniec z procesj¹ œwiat³a, œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium: droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, odwiedziny wioski rodzinnej dzieci - Aljustrel, kolacja, Ró aniec z procesj¹ œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ w Fatimie, œniadanie, krótka wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), przejazd do Lizbony, zwiedzanie miasta: klasztor Hieronimitów, Torre Belem, panorama miasta z zamku œw. Jerzego, kolacja i w okolicy Badajoz (Hiszpania) œniadanie, zwiedzanie Toledo - stara stolica Kastylii, msza œw. w katedrze NMP, Alkazar, dom El Greco, panorama miasta, przejazd do Madrytu, kolacja, wieczorny spacer po mieœcie (Plaza Mayor), œniadanie, zwiedzanie Avila (œw. Teresa), msza œw. w koœciele Karmelitañskim, po po³udniu przejazd do Saragossy (sanktuarium Maryjne), kolacja, spacer po mieœcie (Plaza del Pilar), œniadanie, msza œw. w bazylice Nostra Señora del Pilar, przejazd do sanktuarium Maryjnego Montserrat (M.B. patronka Katalonii), nieszpory w opactwie benedyktyñskim, kolacja, msza œw. w bazylice NMP, œniadanie, przejazd do Barcelony, zwiedzanie: dzielnica gotycka, architektura Gaudiego, wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, kolacja, nocny przejazd do Francji œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w bazylice sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca), odpoczynek w górach, modlitwa w miejscu objawieñ, kolacja, procesja œwiat³a, œniadanie, przejazd do Annecy (œw. Franciszek Salezy), msza œw. w koœciele Visitation (œw. Joanna de Chantal), spacer po starym mieœcie, kolacja i œniadanie, krótka wizyta w Luzernie i Genewie, przejazd do Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice (kaplica aski), kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, przejazd w kierunku bawarskiego sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób i relikwie), kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, powrót do Katowic M 32 PF 18 A 2NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Montserrat Lourdes La Salette Mariazell Montserrat 53

16 mszy œw. wyjazd w kieunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Liechtensteinu - krótka wizyta, wjazd do Szwajcarii, msza œw. w bazylice NMP w Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), zwiedzanie, kolacja, msza œw. w bazylice (kaplica aski), œniadanie, zwiedzanie Luzerny i Genewy (kalwinizm) - spacer po mieœcie: siedziba ONZ, katedra œw. Piotra, Mur Reformatorów, kolacja i w Annecy (œw. Franciszek Salezy) œniadanie, msza œw. w koœciele Nawiedzenia NMP (groby œw. Joanny de Chantal i œw. Franciszka Salezego), spacer po starym mieœcie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca), kolacja, modlitwa w miejscu objawieñ, œniadanie, msza œw. w bazylice NMP, odpoczynek w otoczeniu Alp, przejazd do Notre Dame du Laus (sanktuarium Maryjne), kolacja, msza œw. w kaplicy, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, Lourdes: nawiedzenie sanktuarium, msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, szlak œw. Bernadety, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Massabiele, œniadanie, wyjazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, przejazd do Avila (œw. Teresa), zwiedzanie miasta, kolacja, œniadanie, msza œw. w Karmelu, krótka wizyta w Salamance (miasto uniwersyteckie), przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii fatimskiej w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ - Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, wyjazd do Sintry (letnia rezydencja królów Portugalii) oraz wyprawa na Cabo da Roca (najdalej wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), odpoczynek nad oceanem, spacer po Lizbonie: Torre de Belem, klasztor Hieronimitów, panorama miasta z zamku œw. Jerzego, kolacja, œniadanie, przejazd do Toledo (stara stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze NMP, zwiedzanie miasta: Alkazar, klasztor San Juan de Los Reyes, dom El Greco, panorama miasta, przejazd do Madrytu, kolacja, spacer po mieœcie (Plaza Mayor), œniadanie, wizyta w katedrze M.B. Almudena, fakultatywnie: czas wolny lub zwiedzanie muzeum Prado (malarstwo Velazqueza, Goyi, El Greco), przejazd do Zaragozy (Nostra Señora del Pilar), msza œw. w bazylice NMP, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Montserrat (M.B. patronka Katalonii), msza œw. w bazylice, przejazd do Barcelony, zwiedzanie: wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Eulalii, spacer po gotyckiej czêœci miasta, Sagrada Familia, przejazd do Avignon (miasto papie y), kolacja, œniadanie, przejazd przez Cannes (miasto festiwali) do Nicei, krótka wizyta w fabryce perfum, zwiedzanie Monaco (8 godzin), msza œw. w katedrze, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez W³ochy œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), zwiedzanie, kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Mariazell (Magnum Mater Austria), nawiedzenie bazyliki NMP, kolacja, msza œw. w kaplicy aski, œniadanie, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 33 PF(5S) 19 A 2NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Montserrat Lourdes La Salette Mariazell Zaragoza 54

17 mszy œw. wyjazd w kierunku Czech, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Strassbourga - zwiedzanie, msza œw. w katedrze NMP, spacer po starówce (dzielnica Petit France ), kolacja, w okolicy œniadanie, przejazd do Ars (œw. Jan Maria Vianey) - zwiedzanie sanktuarium, msza œw. w koœciele parafialnym, kolacja i w Lyonie msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczna fortyfikacja) - krótka wizyta, przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, szlak œw. Bernadety, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie objawieñ Massabielle, œniadanie, wyjazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, przejazd na kolacjê i do Cangas de Onis œniadanie, msza œw. w grocie Covadonga (sanktuarium Maryjne), przejazd do Santiago de Compostella (grób œw. Jakuba Aposto³a), zakwaterowanie, kolacja, wieczorny spacer po starówce (tuny), œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Jakuba, zwiedzanie sanktuarium, po po- ³udniu przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, uroczysta msza œw. na placu (data objawieñ - 13 dzieñ miesi¹ca), zwiedzanie sanktuarium: miejsce objawieñ, bazylika (groby Franciszka i Hiacynty), kolacja, ró añcowa procesja œwiat³a, œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), przejazd do Nazare (sanktuarium Maryjne), zwiedzanie Batalha (wotywny klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, wyjazd do Sintry (rezydencja letnia królów) i na Cabo da Roca (najbardziej wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), spacer po Lizbonie: klasztor Hieronimitów, Torre de Belem, panarama miasta z zamku œw. Jerzego, kolacja, w okolicy Badajoz œniadanie, przejazd do Toledo (stara stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze NMP, zwiedzanie miasta: Alkazar, meczet, dom El Greco, przejazd do Madrytu kolacja, spacer po mieœcie (Plaza Mayor), œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa), msza œw. w konwencie Karmelitañskim, zwiedzanie miasta: katedra, dom œw. Teresy, przejazd przez El Escorial (letnia rezydencja królów hiszpañskich) - krótka wizyta oraz Dolinê Poleg³ych (grób gen. Franco), przejazd do Madrytu, wizyta w katedrze M.B. Almudena, kolacja, wieczorny spacer po starówce, œniadanie, fakultatywnie: czas wolny lub zwiedzanie muzeum Prado, przejazd do Saragossy (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice Nostra Senyora del Pilar, zwiedzanie miasta, kolacja, œniadanie, przejazd do Montserrat (sanktuarium Maryjne), msza œw. w opactwie benedyktyñskim, zakwaterowanie w Barcelonie, zwiedzanie miasta, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Jakuba, zwiedzanie Barcelony: Sagrada Fanilia, Montjuic, obiekty olimpijskie, gotycka starówka, krótki odpoczynek nad morzem, przejazd do Avignon (miasto papie y) - krótka wizyta, kolacja i œniadanie, przejazd do Annecy (œw. Franciszek Salezy), msza œw. w koœciele Visitation, przejazd do Einsiedeln (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, msza œw. w bazylice w Einsiedeln, krótki postój w Liechtenstein, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), wizyta w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), zwiedzanie, kolacja, œniadanie, po mszy œw. w kaplicy M.B. (Czarna Madonna), przejazd do kraju, powrót do Katowic M 34 HP 19 A 1NP SANKTUARIA EUROPY Fatima Santiago de Compostella Montserrat Lourdes Einsiedeln Sintra 55

18 mszy œw. przejazd w kierunku Austrii, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Liechtenstein - krótka wizyta, przejazd do Szwajcarii, msza œw. w bazylice NMP w Einsiedeln (sanktuarium Maryjne) - zwiedzanie, kolacja, msza œw. w bazylice (kaplica aski), œniadanie, przejazd przez Luzernê i Genewê (kalwinizm) - spacer po mieœcie, degustacja serów Gruyeres, kolacja i w Annecy (œw. Franciszek Salezy) œniadanie, msza œw. w koœciele Nawiedzenia NMP (grób œw. Joanny de Chantal), spacer po mieœcie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, czas wolny (baseny), kolacja, rozwa anie tajemnic Ró añca w procesji œwiat³a, msza œw. w grocie Massabielle, œniadanie, przejazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, kolacja (grill), nocny przejazd do Portugalii œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w sanktuarium w Nazare, krótka wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Fatimie, zakwaterowanie, kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii fatimskiej w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ Anio³a - Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Lizbony - zwiedzanie: Torre de Belem, klasztor Hieronimitów, zamek œw. Jerzego, przejazd na kolacjê i do Sewilli œniadanie, zwiedzanie katedry w Sewilli, msza œw. w bazylice M.B. Macarena, park Marii Luizy, rejs statkiem po rz. Gwadalkiwir, przejazd do sanktuarium Maryjnego Nuestra Senyora del Roccio, kolacje i w okolicy œniadanie, msza œw. w sanktuarium, nawiedzenie klasztoru La Rabida, zwiedzanie minibusami (taxi 1500 PTS) Gibraltaru - skalnego cypla Wielkiej Brytanii, kolacja, w La Linea œniadanie, ca³odniowy odpoczynek nad Morzem Œródziemnym (okolice Torremolinos), degustacja wina Malagi, kolacja, œniadanie, zwiedzanie ogrodów i pa³acy Alhambry, msza œw. w katedrze (groby królów hiszpañskich), kolacja i w Grenadzie, wieczór z muzyk¹ flamenco œniadanie, zwiedzanie Kordowy: Alkazar, meczet, przejazd do Toledo (stara stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze NMP, zwiedzanie miasta: dom El Greco, koœció³ San Juan de Los Reyes, panorama miasta, kolacja, w Madrycie œniadanie, zwiedzanie Madrytu: fakultatywnie czas wolny lub muzeum Prado, msza œw. w katedrze M.B. Almudena, przejazd do Zaragozy (Nostra Senyora del Pilar), kolacja, œniadanie, przejazd do Montserrat (sanktuarium Maryjne), msza œw. w opactwie benedyktyñskim (M.B. patronka Katalonii), przyjazd do Barcelony: spacer po gotyckiej starówce, wzgórze Montjuic, architektura Gaudiego, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Jakuba, krótki odpoczynek nad morzem - Lloret de Mar, przejazd do Francji, zwiedzanie Avignon (miasto papie y), kolacja i œniadanie, przejazd do Cannes, Nicei, krótka wizyta w fabryce perfum, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco, msza œw. w katedrze, kolacja, w okolicy Genui œniadanie, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada, kolacja, œniadanie, po mszy œw. w kaplicy aski, przejazd do kraju, powrót do Katowic M 35 HP 20 A 2NP HISZPANIA PORTUGALIA Szlak południowy Kordowa 56

19 zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Czech, msza œw. w sanktuarium Svata Hora (M.B. Nieustaj¹cej Pomocy), kolacja i w okolicy granicy niemieckiej œniadanie, przejazd przez Niemcy do Francji, przybycie do Strassbourga, zwiedzanie: pa³ac Rady Europy, dzielnica Petit France, msza œw. w katedrze NMP, kolacja, œniadanie, przejazd do Taizé (wspólnota ekumeniczna), msza œw. w kaplicy, kolacja we wspólnocie Taizé (skromne warunki), udzia³ w modlitwie wieczornej wspólnoty, w Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ (œw. Ma³gorzata Alacoque), zwiedzanie romañskiej bazyliki, krótki pobyt w Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), nawiedzenie sanktuarium w Ars (œw. Jan Maria Vianey), przejazd do Lyonu, kolacja i w seminarium œw. Jana Maria Vianey (uwaga! prosimy zabraæ przeœcierad³a) msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd przez Carcassone (œredniowieczna fortyfikacja) - krótka wizyta, do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, modlitwa ró ancowa z procesja œwiat³a, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety: m³yn, dom rodzinny, ciemnica, pobyt w sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, czas wolny (baseny), kolacja, procesja œwiat³a, msza œw. w grocie objawieñ Massabielle, œniadanie, wyjazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, przejazd na kolacjê i do Covadonga (sanktuarium Maryjne) œniadanie, msza œw. w grocie Covadonga, przejazd do Santiago de Compostella (grób œw. Jakuba Aposto³a), zwiedzanie sanktuarium, kolacja, œniadanie, msza œw. u grobu œw. Jakuba, przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, udzia³ w uroczystej mszy œw. (data objawieñ - 13 dzieñ miesi¹ca), zwiedzanie sanktuarium, kolacja i w Fatimie œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, modlitwa w miejscach objawieñ Anio³a - Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), zwiedzanie Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, w Fatimie msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, wyjazd do Sintry (rezydencja letnia królów) i na Cabo da Roca (najbardziej wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), spacer po Lizbonie: klasztor Hieronimitów, Tore Belem, koœció³ œw. Antoniego (dom rodzinny), przejazd w kierunku Hiszpanii, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Toledo (stara stolica Hiszpanii): msza œw. w katedrze NMP, klasztor San Juan de Los Reyes, dom El Greco, przejazd do nowej stolicy - Madryt, kolacja, spacer po mieœcie - Plaza Mayor, œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa), msza œw. w Karmelu, zwiedzanie miasta, przejazd przez El Escorial, krótka wizyta i Dolinê Poleg³ych (grób gen. Franco), zwiedzanie Madrytu (katedra M.B. Almudena), kolacja, œniadanie, fakultatywnie: czas wolny lub wizyta w muzeum Prado (malarstwo Goyi, Velazqueza), przejazd do Zaragozy (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice Nostra Senyora del Pilar, zwiedzanie miasta, kolacja, œniadanie, przejazd do opactwa Benedyktyñskiego Montserrat, msza œw. w bazylice (M.B. patronka Katalonii), przejazd do Barcelony, zwiedzanie miasta: wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, gotycka starówka, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Barcelony: msza œw. w katedrze œw. Eulalli, Sagrada Familia (A. Gaudi), odpoczynek nad morzem, kolacja i w Avignon (miasto papie y) œniadanie, zwiedzanie Avignon, msza œw. w katedrze Notre Dame, przejazd do La Salette (sanktuarium Maryjne), zwiedzanie, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, œniadanie, msza œw. w bazylice, przejazd do Turynu (ca³un) - zwiedzanie, kolacja i w okolicy Werony œniadanie, krótki postój nad jez. Garda w Sirmione, przejazd w kierunku Niemiec do Altöting (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, œniadanie, po mszy œw. w kaplicy M.B., przejazd do kraju, powrót do Katowic M 36 HP 21 A BNP SANKTUARIA EUROPY Fatima Santiago de Compostella Montserrat Lourdes La Salette Avila 57

20 mszy œw. przejazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), modlitwa we wspólnocie Taizé, msza œw. w kaplicy, kolacja (wspólnotowa), w Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) msza œw. w kaplicy objawieñ (œw. Ma³gorzata Alacoque), œniadanie, ca³odniowy przejazd Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy owa, czas wolny (baseny), kolacja, rozwa anie tajemnic Ró añca w procesji swiat³a, msza œw. w grocie Massabielle, œniadanie, przejazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, kolacja i w okolicy Cangas de Onis œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Covadonga (grota), przejazd do Santiago de Compostella (grób œw. Jakuba Aposto³a), zakwaterowanie, kolacja, spacer po starym mieœcie (tuny), œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Jakuba - zwiedzanie, przejazd przez Barcelos (koguciki) do Fatimy (sanktuarium Maryjne), krótka wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja, Ró aniec z procesj¹, œniadanie, droga krzy owa, msza œw. na kalwarii fatimskiej w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ - Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, modlitwa ró añcowa, procesja œwiat³a, msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Lizbony - zwiedzanie: Torre de Belem, klasztor Hieronimitów, zamek œw. Jerzego, przejazd na kolacjê i do Sewilli œniadanie, zwiedzanie katedry w Sewilli, msza œw. w bazylice M.B. Macarena, Park Marii Luizy, rejs statkiem po rzece Gwadalkiwir, przejazd do La Linea, kolacja, œniadanie, msza œw., zwiedzanie minibusami (taxi 1500 PTS) Gibraltaru - skalny cypel Wielkiej Brytanii, kolacja, w Torremolinos œniadanie, msza œw., ca³odniowy odpoczynek nad Morzem Œródziemnym, degustacja wina Malagi, kolacja i w Grenadzie, wieczór z muzyk¹ flamenco œniadanie, zwiedzanie ogrodów i pa³acy Alhambry, msza œw. w katedrze (groby królów hiszpañskich), zwiedzanie Kordowy: Alkazar, meczet, kolacja, œniadanie, przejazd do Toledo (stara stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze NMP, zwiedzanie miasta: dom El Greco, koœció³ San Juan de Los Reyes, panorama miasta, spacer po mieœcie (Plaza Mayor), kolacja, w Madrycie œniadanie, zwiedzanie Madrytu: fakultatywnie czas wolny lub zwiedzanie muzeum Prado (malarstwo Goyi, El Greco), msza œw. w katedrze M.B. Almudena, przejazd do Zaragozy (Nostra Senyora del Pilar), kolacja, œniadanie, przejazd do Montserrat (sanktuarium Maryjne), msza œw. w opactwie benedyktyñskim (M.B. patronka Katalonii), przejazd do Barcelony - zwiedzanie: wzgórze Montjuic, architektura Gaudiego, kolacja, œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Jakuba, spacer po gotyckiej starówce, przejazd do Francji, zwiedzanie Avignon (miasto papie y), kolacja i œniadanie, przejazd do Cannes, Nicei, krótka wizyta w fabryce perfum, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco, msza œw. w katedrze, kolacja, w okolicy Genui œniadanie, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, œniadanie, po mszy œw. w kaplicy aski przejazd do kraju, powrót do Katowic Santiago de Compostella M 37 HP 20 A 1NP SANKTUARIA EUROPY Hiszpania Portugalia (Północ Południe) 58

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Gazetka Parafii p.w. Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy Wieliczka - Krzyszkowice ROK 4 WRZESIEÑ 2006 Nr 9/36 ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Jak ka dego roku w m-cu wrzeœniu pragnê powróciæ do

Bardziej szczegółowo

Warszawa Warszawa 2dni Centrum nauki Kopernika + zwiedzanie. Warszawa 2 dni Szlakiem Marii Curie Skłodowskiej.

Warszawa Warszawa 2dni Centrum nauki Kopernika + zwiedzanie. Warszawa 2 dni Szlakiem Marii Curie Skłodowskiej. Spis treści: Kraków Kraków 1 dzień Muzeum Armii Krajowej, Rynek i inne. Kraków 1 dzień Zamek Królewski, Rynek i inne. Kraków 1 dzień - czasów wojny 1939-1945. Kraków 1 dzień Śladami Jana Matejki. Kraków

Bardziej szczegółowo

A&O SALES GUIDE ZAWSZE W SERCU MIASTA. booking@aohostels.com +49 (0)30-80 947-51 10 AKWIZGRAN FRANKFURT DÜSSELDORF BERLIN DORTMUND

A&O SALES GUIDE ZAWSZE W SERCU MIASTA. booking@aohostels.com +49 (0)30-80 947-51 10 AKWIZGRAN FRANKFURT DÜSSELDORF BERLIN DORTMUND A&O SALES GUIDE AKWIZGRAN FRANKFURT DÜSSELDORF BERLIN DORTMUND GRAZ KARLSRUHE KOLONIA HAMBURG DREZNO ZAWSZE W SERCU MIASTA LIPSK MONACHIUM WIEDEŃ NORYMBERGA booking@aohostels.com +49 (0)30-80 947-51 10

Bardziej szczegółowo

Osobiste zapiski Jana Pawła II to:

Osobiste zapiski Jana Pawła II to: 1 Karol Wojtyła, Jan Paweł II Jestem bardzo w rękach Bożych Notatki osobiste 1962 2003 Notatki osobiste, które Jan Pawe II prowadzi przez czterdzie ci lat, odkrywaj tajemnic jego duszy i ca kowitego oddania

Bardziej szczegółowo

www.prague.eu Praga do kieszeni Twój praktyczny przewodnik

www.prague.eu Praga do kieszeni Twój praktyczny przewodnik www.prague.eu Praga do kieszeni Twój praktyczny przewodnik 1 Tytuł: Praga do kieszeni Tekst: Prague City Tourism Zdjęcia: Prague City Tourism, Shutterstock i Eddie Hobson Projekt graficzny: Dynamo design

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Miejski Szlak Turystyczny RYSZARD KOTLA SZCZECIN PRZEWODNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejski Szlak Turystyczny Autor tekstu: Ryszard Kotla Redakcja tekstu i aktualizacje:

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Chorwacja. Mały kraj na wielkie wakacje. gratis. www.chorwacja.hr. polski KATALOG WIZERUNKOWY

Chorwacja. Mały kraj na wielkie wakacje. gratis. www.chorwacja.hr. polski KATALOG WIZERUNKOWY Chorwacja Mały kraj na wielkie wakacje. www.chorwacja.hr gratis KATALOG WIZERUNKOWY polski Chorwacja J est to opowieść o kraju z tysiącem wysp, cudowną przyrodą, bogatym dziedzictwem kulturowym, ze wspaniałymi,

Bardziej szczegółowo

obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Chorego. Po Mszy Œwiêtej dla osób chorych ksiêdza biskupa Piotra Krupê mia³o miejsce wrêczenie Medali

obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Chorego. Po Mszy Œwiêtej dla osób chorych ksiêdza biskupa Piotra Krupê mia³o miejsce wrêczenie Medali Kronika parafialna 31 stycznia obchodziliœmy 90 rocznicê wkroczenia wojsk polskich do Koœcierzyny. Obchody rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹. Po niej nast¹pi³ przemarsz na Rynek, gdzie mia³ miejsce wjazd 2 Pu³ku

Bardziej szczegółowo

Patroni Polski Św.Wojciech

Patroni Polski Św.Wojciech Patroni Polski Św.Wojciech Wojciech urodził się w Lubicach (Czechy) ok 956r. Pochodził z rodziny Sławnikowców. Jego ojciec, Sławnik był spokrewniony z dynastią saską, panującą w Niemczech. A Strzeżysława,

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE Wycieczka dla młodzieży szkolnej W Polsce jesteśmy w domu, w Grecji u siebie. Tutaj właśnie na tym niezwykłym krańcu Europy, dysponującym ponad 16.000

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Nr 49/IX/2011 11.09.2011r. Ofiara dobrowolna Koszt wydruku 1zł.

Nr 49/IX/2011 11.09.2011r. Ofiara dobrowolna Koszt wydruku 1zł. 11.09.2011r. Ofiara dobrowolna Koszt wydruku 1zł. Tygodnik Parafialny W tym numerze: O dożynkach na Jasnej Górze - str. 1-3., O Dziecięcym Zespole Tanecznym str. 4., O pielgrzymce motocyklowej str. 5-6.,

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki Anna Chochorowska CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU (PRACA DYPLOMOWA) Opiekun

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

160. rocznica Powstania Chochołowskiego

160. rocznica Powstania Chochołowskiego P i s m o Z w i ¹ z k u P o d h a l a n NR 1 (15) ISSN 1731-4852 ROK 2006 Pielgrzymowanie wiary, kultury i patriotyzmu 160. rocznica Powstania Chochołowskiego Opłatek Zarządu Głównego Związku Podhalan

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

CZARNOGÓRA DLACZEGO WARTO?

CZARNOGÓRA DLACZEGO WARTO? CZARNOGÓRA DLACZEGO WARTO? Chociaż Czarnogórę przemierzyć można wzdłuż i wszerz niemalże w ciągu jednego dnia, ileż tam dziwów! Wystarczy przejechać kilkadziesiąt kilometrów, by zmienić świat: posępne

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Opowiadania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45 Warszawa w skrócie Spis treści fot. PZ Studio Jak dojechać do Warszawy? 2 Jak poruszać się po Warszawie? 3 Informacja turystyczna 7 Informacje praktyczne 8 Noclegi 12 Atrakcje turystyczne 15 SALE KONCERTOWE,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Parafialne Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym. Wydawca: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak Nr 9 grudzień 2010

Wiadomości Parafialne Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym. Wydawca: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak Nr 9 grudzień 2010 Wiadomości Parafialne Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym Wydawca: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak Nr 9 grudzień 2010 W tym numerze: śyczenia 2 Ministranci 3 Bogu chwała, ludziom pokój

Bardziej szczegółowo