Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana"

Transkrypt

1 Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana Anno XIII Quaderno N Nuova Serie - ISSN DIRETTORE: Francesco Sini DIREZIONE: Omar Chessa - Maria Rosa Cimma - Michele Maria Comenale Pinto - Domenico D Orsogna Gian Paolo Demuro - Giovanni Lobrano - Attilio Mastino - Pietro Pinna - Antonio Serra - Giovanni Maria Uda ENTRA INDICE STATISTICHE ON LINE DAL 31 DICEMBRE 2014 IL QUADERNO N. 12 [2014] Quaderno con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza Reg. Trib. di Sassari N. 217 del

2 Memorie Ivs Antiqvvm - Древнее право Seminario di Diritto Romano Tradizione Romana Contributi D & Innovazione Note & Rassegne Monografie REDAZIONE della NUOVA SERIE Cronache Notizie Direttore responsabile: Francesco Sini Autori Redazione Archivio Comitato di direzione: Omar Chessa - Maria Rosa Cimma - Michele M. Comenale Pinto - Domenico D'Orsogna - Gian Paolo Demuro - Giovanni Lobrano - Attilio Mastino - Pietro Pinna - Antonio Serra - Giovanni Maria Uda Links Search Corrispondenti stranieri: Ivan A. Biliarsky (Sofia) Maria das Graças Pinto de Britto (Pelotas) Ricardo Combellas (Caracas) Fei Anling (Pechino) Leonid L. Kofanov (Mosca) Ija L. Majak (Mosca) Antun Malenica (Novi Sad) Marco Fábio Morsello (San Paolo) Esperanza Osaba (Bilbao) Anton D. Rudokvas (San Pietroburgo) Teodor Sambrian (Craiova) Bronislaw W. Sitek (Olsztyn) Evgenji A. Sukhanov (Mosca) Xu Guodong (Xiamen) Segreteria di redazione: Cristiana M.A. Rinolfi Antonio Ibba (coordinamento) Adriana Muroni (informatica) Stefania Fusco Anam. Martin Garcia Isabella Mastino Storia si avvale di molteplici modalità e strumenti della comunicazione multimediale (ipertesti, video, audio etc.); tali strumenti possono essere proposti ed usati dagli autori per i loro contributi e per le loro segnalazioni. Continuando la "politica editoriale" di Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, tutti i file pubblicati online in Storia, siano essi ipertesti in formato html, o video o audio, saranno accessibili gratuitamente in edizione integrale, senza alcuna restrizione, né registrazione preventiva. Quaderno edito con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza Reg Trib. di Sassari N. 217 del

3 n Tradizione Romana Memorie Ivs Antiqvvm - Древнее право Seminario di Diritto Romano Tradizione Romana Contributi D & Innovazione Note & Rassegne TRADIZIONE ROMANA Per la pubblicazione degli articoli della sezione Tradizione Romana si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind. Monografie Cronache Notizie Autori Redazione Archivio Links Search Ius publicum BRONISŁAW SITEK University of Social Sciences and Humanities Warsaw-Polend The perspective of scientific research on the Roman public law LAURENT HECKETSWEILER Université Montpellier I Le ius Publicum comme problème pour les juristes d'aujourd'hui MACARENA GUERRERO Universidad Pablo de Olavide de Sevilla El praemium civitatis en la lex Acilia repetundarum: incentivo para reprimir el abuso de poder? ADRIANA MURONI Università di Sassari Cittadinanza romana in Sardegna durante la Res publica: concessioni tra politica e diritto ANNA TARWACKA Cardinal Stefan Wyszyński Uniwersity in Warsaw Faculty of Law and Administration The Roman Censors as Protectors of Public Places FRANCESCO SINI Università di Sassari Qualificazione/riqualificazione religiosa del tempo nei documenti dei sacerdoti in Roma repubblicana Homicidium FABIO BOTTA Università di Cagliari Osservazioni in tema di criteri di imputazione soggettiva dell homicidium in diritto romano classico

4 n Tradizione Romana Beatus Constantinus CESARE ALZATI Università Cattolica di Milano Beatus Constantinus nel ricordo di sant Ambrogio a Milano Sacro & Diritto LUIGI GAROFALO Università di Padova Il diritto e il sacro in Elémire Zolla Giustizia / pace / Chiesa Basso Impero e Alto Medioevo LUISA BUSSI Università di Sassari Giustizia e pace nella prassi della Chiesa fra Basso Impero e Alto Medioevo Divagazioni a proposito di uno studio di Antonio Era Concessione / acque pubbliche RENATA KAMIŃSKA Università «Cardinale Stefan Wyszyński» Varsavia Concessioni idriche nel diritto romano del periodo repubblicano RENATA KAMIŃSKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Koncesje wodne w prawie rzymskim w okresie republiki Actio de effusis vel deiectis & responsabilità da illecito civile nella Repubblica Popolare Cinese LI JUN Università del Popolo della Cina, Pechino L actio de effusis vel deiectis nella vigente Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese Storia si avvale di molteplici modalità e strumenti della comunicazione multimediale (ipertesti, video, audio etc.); tali strumenti possono essere proposti ed usati dagli autori per i loro contributi e per le loro segnalazioni. Continuando la "politica editoriale" di Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, tutti i file pubblicati online in Storia, siano essi ipertesti in formato html, o video o audio, saranno accessibili gratuitamente in edizione integrale, senza alcuna restrizione, né registrazione preventiva. Quaderno edito con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza Reg Trib. di Sassari N. 217 del

5 RENATA KAMIŃSKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Koncesje wodne w prawie rzymskim w okresie republiki SPIS TREŚCI: 1. Uwagi wstępne. 2. Kwestie terminologiczne. 3. Organy koncesyjne. 4. Koncesjonariusze. 5. Forma udzielania koncesji wodnych. 6. Uwagi końcowe. Abstract. 1. Uwagi wstępne Zagadnienie dotyczące koncesji w rzymskim prawie publicznym jest jednym z bardziej złożonych i wciąż rodzących kontrowersje. Z drugiej jednak strony, nadal nie wzbudza należnego mu zainteresowania, czego wyrazem jest stosunkowo niewielka ilość publikacji jemu poświęconych[1]. Na złożoność tej problematyki składa się wiele czynników. Zalicza się do nich przede wszystkim brak informacji na temat ogólnych zasad prawnych regulujących system koncesjonowania. I choć dysponujemy wiedzą na temat praktyki administracyjnej, to jednak nie istnieje żadna ustawa, która w sposób ogólny określałaby istotę koncesji, jej formę, tryb czy granice stosowania[2]. Wątpliwości wynikają również z niejednolitej terminologii. Dla współczesnego badacza może to być o tyle problematyczne, że w przeciwieństwie do obecnego prawa rzymskie teksty źródłowe na określenie koncesji podają różne sformułowania, czasem niejednoznaczne[3]. Jednak tym, co najbardziej utrudnia badania nad nimi jest niewielka ilość tekstów źródłowych. Doskonałe źródło poznania zagadnienia związanego z koncesjonowaniem wody publicznej w starożytnym Rzymie to De aquaeductu urbis Romae Frontinusa. Traktat został napisany z ogromną sumiennością i rzetelnością, zarówno w części dotyczącej kwestii technicznych, jak i prawnych. Należy jednak pamiętać, że powstał on w I w. n.e., a dokładniej, za panowania cesarza Nerwy (96-98 r. n.e.), kiedy to Frontinus piastował urząd curator aquarum. 2. Kwestie terminologiczne W myśl sformułowanej współcześnie definicji koncesji, stanowi ona formę reglamentacji działalności gospodarczej przez państwo. Wyraża akt zgody władzy publicznej na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę [4]. Geneza koncesji jest odległa, co wynika stąd, iż reglamentacyjne funkcje administracji państwowej należą do najdawniej wykształconych funkcji

6 Pagina 6 di 16 władzy[5]. Zwykle, gdy zgłębiający tę problematykę badacze chcą odnieść się do kontekstu historycznego koncesji, cofają się do czasów XVI-wiecznej Francji. Istnieje bowiem przekonanie, że tego właśnie okresu sięgają jej początki[6]. Powstaje w związku z tym wątpliwość, czy faktycznie koncesjonowanie jest instytucją nowożytnej Europy, całkowicie obcą społeczeństwom starożytnym. Czy też może w prawie antycznym taka instytucja występowała, jednak jej charakter na tyle odbiegał od charakteru współczesnej koncesji, że szukanie jej początków w czasach starożytnych mogłoby okazać się mylne czy nawet bezzasadne? Czy prawo rzymskie znało zatem instytucję koncesji? Otóż łaciński termin concessio wywodzi się od czasownika concedere tłumaczonego jako darować, udzielić, przydzielić, a także wyrazić na coś zgodę czy przyznać coś komuś, bądź pozwolić na coś. Sama zaś concessio oznacza przydział, przyznanie, zezwolenie[7]. Ten termin pojawia się jednak w tekstach źródłowych sporadycznie. Dotyczy to również traktatu Frontinusa, który wolał zastępować go wyrażeniami bardziej dosłownymi. W zależności od tego, czy mówił o organie koncesyjnym czy o koncesjonariuszu, posługiwał się odpowiednio sformułowaniem ius dandae vendendaeve aquae[8] oznaczającym prawo dawania i sprzedaży wody bądź ius impetratae aquae[9], czyli prawo do korzystania z wody udzielone na prośbę. Dla porównania, na gruncie prawa polskiego koncesję rozumie się jako publicznoprawne uprawnienie podmiotowe przyznane decyzją właściwego organu administracji indywidualnie oznaczonemu podmiotowi spełniającemu ustawowo określone wymagania do wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej[10]. Upraszczając, chodzi o akt administracyjny wydany przez organ koncesyjny, na którego podstawie upoważnia się koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Podobieństwa między rzymskim a współczesnym znaczeniem terminu concessio są więc dość wyraźne. Po pierwsze, w obu przypadkach chodzi o udzielenie przez odpowiedni organ władzy publicznej specjalnej zgody na wykonywanie pewnych czynności. Po drugie, istota koncesji polega na stworzeniu dla danego, uprzywilejowanego podmiotu, korzystnych dla niego warunków do korzystania z określonych dóbr publicznych na zasadzie wyłączności. Te ogólne reguły odnoszą się do wszystkich przypadków koncesjonowania w prawie rzymskim, a więc również do koncesji na czerpanie wody z akweduktów publicznych. 3. Organy koncesyjne Obowiązująca na gruncie prawa polskiego ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 Nr 220, poz. 1447), za organ koncesyjny uważa organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji (art. 5 pkt 1 s.d.g). Jest to ujęcie dość ogólne, którego konkretyzacją zajmują się już poszczególne ustawy[11]. Ta współczesna definicja organu koncesyjnego z powodzeniem może być stosowana w odniesieniu do rzymskiego prawa publicznego. Przede wszystkim pozwala ona wyróżnić organy administracyjne, do których wyłącznych kompetencji należało udzielanie koncesji, również wodnych. O tym, które organy w republikańskim Rzymie były władne udzielać tych koncesji, informuje poniższy tekst De aquaeductu urbis Romae: Front., De aq. 95: Ad quem autem magistratum ius dandae vendendaeve aquae pertinuerit in iis ipsis legibus variatur. interdum enim ab aedilibus,

7 Pagina 7 di 16 interdum a censoribus permissum invenio; sed apparet quotiens in re publica censores erant, ab illis potissimum petitum, cum non erant, aedilium eam potestatem fuisse. Frontinus stwierdził, iż on sam znajdował trudność w ustaleniu tego, którzy magistratus dysponowali prawem dawania i sprzedaży wody (ius dandae vendendaeve aquae). Wynikało to, jak tłumaczył, z rozbieżności w treści poszczególnych ustaw. Czasem bowiem należało ono do edylów, a czasem do cenzorów. I choć jak zauważył, nie wynikało to jednoznacznie z ustaw, to jednak pierwszeństwo mieli cenzorzy[12]. Dopiero pod ich nieobecność uprawnienie to przechodziło na edylów[13]. Zważywszy na fakt, że cenzorzy nie byli wybierani corocznie, ale co pięć lat na okres osiemnastu miesięcy, konstatacja Frontinusa wydaje się słuszna[14]. 4. Koncesjonariusze Odpowiedź na pytanie, kto w republice należał do grona koncesjonariuszy, również można odnaleźć w traktacie De aquaeductu urbis Romae: Front., De aq. 94,4: Et haec ipsa non in alium usum quam in balnearum aut fullonicarum dabatur, eratque vectigalis statuta mercede quae in publicum penderetur. Front., De aq. 94,6: Aliquid et in domos principium civitatis dabatur concedentibus reliquis. Frontinus wymienił dwie grupy koncesjonariuszy: do jednej należały łaźnie i pracownie folusznicze, a do drugiej principes civitatis[15]. W przypadku zakładów usługowych koncesja była odpłatna. Oznacza to, że za możliwość pobierania wody z publicznych akweduktów ich właściciele musieli wnosić określonej wysokości opłatę (vectigal). Poza tym, sami ponosili koszty związane z doprowadzaniem jej do swoich zakładów[16]. Zupełnie inaczej były sformułowane zasady korzystania z koncesji wodnych przez principes civitatis, tj. przez osoby o najwyższej pozycji społecznej. Najpierw jednak warto ustalić, kto znajdował się w gronie tych osób. Front., De aq. 1: sitque nunc mihi ab Nerva Augusto, nescio diligentiore an amantiore rei publicae imperatore, aquarum iniunctum officium, ad usum tum ad salubritatem atque etiam securitatem urbis pertinens, administratum per principes semper civitatis nostrae viros, primum ac potissimum existimo, sicut in ceteris negotiis institueram, nosse quod suscepi. Wypowiedź Frontinusa ma charakter obietnicy składanej ludowi, iż wynikające z powierzonego mu urzędu obowiązki będzie wypełniał sumiennie i z poświęceniem. Tak bowiem nakazywała mu wrodzona odpowiedzialność oraz wierność danemu słowu, jak również powaga samego urzędu, który zawsze piastowali najznamienitsi mężowie Rzymu (aquarum officium administratum per principes semper civitatis nostrae viros). A zatem w republice do grona principes civitatis, zaliczali się najprawdopodobniej wszyscy wyżsi magistratus, a więc również i cenzorzy. O tym, że zajmowali oni tak wysoką pozycję w społeczeństwie świadczą choćby przywileje, jakimi się cieszyli, w

8 Pagina 8 di 16 tym m.in. prawo do korzystania ze specjalnych miejsc w teatrze, cyrku czy podczas uroczystości publicznych[17]. Ich niewątpliwym przywilejem było również, wspomniane przez Frontinusa (Front., De aq. 94,6) prawo do doprowadzania wody z akweduktów bezpośrednio do ich domów, w dodatku nieodpłatnie. Oznacza to, że principes civitatis korzystali z tej wody wyłącznie na własny, prywatny użytek. Jedyny warunek stanowiła konieczność uzyskania zgody ogółu (concedentibus reliquis), wyrażanej zapewne przez senat[18]. Zupełnie inaczej wyglądało udzielanie koncesji wodnych łaźniom i foluszniom. W tym przypadku były one obwarowane wymogami, od których spełnienia zależało przyznanie ich potencjalnym koncesjonariuszom. Pierwszym wymogiem była odpłatność. Po drugie, koncesja dla tych podmiotów wiązała się z prowadzeniem przez nie działalności na użytek publiczny. Chodzi mianowicie o to, że właściciel łaźni czy foluszni nie mógł na podstawie koncesji doprowadzać wody publicznej na swój prywatny użytek, lecz doprowadzanie jej musiało wiązać się ze świadczeniem usług publicznych przez dany zakład. A zatem, łaźnie i folusznie mogły korzystać z takiego dobra publicznego, jakim była woda z akweduktu, o ile świadczyły usługi na rzecz ogółu mieszkańców. Takie obostrzenie było najprawdopodobniej uzasadnione tym, że w jeszcze w II w. p.n.e. łaźnie należały do inwestycji prywatnych co wykluczało je z grupy odbiorców wody publicznej, jak tylko na drodze odpowiedniego zezwolenia. Prywatne łaźnie w republice wznosili najzamożniejsi obywatele, w gronie których znajdowali się również senatorowie i ekwici[19]. Zatem, w okresie republiki od osoby koncesjonariusza zależał tryb udzielania koncesji wodnej, jej treść oraz, jak wynika z poniższej relacji Frontinusa, również czas jej obowiązywania: Front., De aq. 107,1-3: Ius impetratae aquae neque heredem neque emptorem neque ullum novum dominum praediorum sequitur. balneis quae publice lavarent privilegium antiquitus concedebatur ut semel data aqua perpetuo maneret; sic ex veteribus senatus consultis cognoscimus, ex quibus unum subieci. Frontinus wyjaśnił, że jeżeli koncesjonariuszem był princeps civitatis, wówczas prawo to miało charakter osobisty i nie przechodziło ani na dziedzica, ani na żadnego nowego właściciela nieruchomości. W tym więc przypadku koncesje miały charakter zbliżony do służebności osobistych. Udzielano ich bowiem indywidualnie oznaczonej osobie prywatnej, co oznacza, że wygasały wraz z jej śmiercią[20]. Inny był natomiast charakter koncesji udzielanych zakładom foluszniczym i łaźniom: Front., De aq Quod Q. Aelius Tubero Paulus Fabius Maximus cos. V.F. constitui oportere quo iure intra [extra]que urbem ducerent aquas quibus adtributae essent, Q.D.E.R.F.P.D. <E.R.> I. <C.> uti usque eo maneret adtributio aquarum, exceptis quae in usum balinearum essent datae aut haustus nomine, quoad idem domini possiderent id solum in quod accepissent aquam. Frontinus przekazał, iż w związku z koniecznością ustalenia zasad odprowadzania wody publicznej do prywatnych nieruchomości w Rzymie oraz w jego okolicach, senat powziął decyzję, ażeby przydział wody, z wyjątkiem tej, którą przyznano łaźniom i foluszniom, był ważny tak długo, jak długo dana nieruchomość

9 Pagina 9 di 16 znajdował się w rękach tego właściciela, który tę wodę otrzymał. Oznacza to więc, że łaźnie i folusznie, które raz otrzymały przywilej doprowadzania wody publicznej, zatrzymywały go na stałe. Innymi słowy, w ich przypadku ius impetratae aquae było wieczne, co oznacza, że nie wygasało wraz ze śmiercią dotychczasowego właściciela, który o to dobrodziejstwo prosił, ale istniało niezależnie od jego osoby[21]. Było też oczywiście odpłatne. Zakres uprzywilejowania koncesjonariuszy nie był więc jednakowy dla wszystkich, ale zależał od podmiotu proszącego o przyznanie mu ius impetratae aquae. Natomiast niezależnie od tego, kto występował z prośbą o udzielenie koncesji, ta mogła obejmować wyłącznie tzw. spady wody: Front., De aq. 94, 3-5: Apud antiquos omnis aqua in usus publicos eroga<ba>tur et cautum ita fuit: ne quis privatus aliam ducit<o>, quam quae ex lacu humum accidit (haec enim sunt verba legis), id est quae ex lacu abundavit; eam nos caducam vocamus. et haec ipsa non in alium usum quam in balnearum aut fullonicarum dabatur, eratque vectigalis, statuta mercede quae in publicum penderetur. Frontinus wyjaśnił, że u przodków wszelka woda była dostarczana na użytek publiczny. Potwierdzają to słowa ustawy, w myśl której osobom prywatnym nie wolno było doprowadzać innej wody niż tej, która wylewała się ze zbiornika i przez to była nazywana spadem (aqua caduca)[22]. Była to więc woda w nadmiarze, która nie mieszcząc się w zbiorniku, wylewała się na ziemię. Wziąwszy zaś pod uwagę to, że główną rolą akweduktów było dostarczanie do miasta wody pitnej, aqua caduca przedstawiała mniejszą wartość. Być może z tego właśnie powodu, tylko tę wodę można było przekazywać na drodze koncesji indywidualnym jednostkom[23]. 5. Forma udzielania koncesji wodnych Jak zostało już powiedziane, w okresie republiki koncesji wodnych udzielali cenzorzy, a pod ich nieobecność edylowie. Przysługiwało im ius dandae vendendaeve aquae, tj. prawo dawania i sprzedaży wody (Front., De aq. 95). Na jego podstawie urzędnicy ci mogli przyznawać uprawnionym podmiotom prywatnym, a więc łaźniom i pracowniom foluszniczym oraz principes civitatis, prawo do pobierania wody dostarczanej do miasta publicznymi akweduktami. Mając na uwadze te aspekty koncesjonowania, należy zastanowić się nad formą realizacji ius dandae vendendaeve aquae przez tychże magistratus. Główne pytanie, na jakie należy udzielić odpowiedzi dotyczy tego, czy w republice przewidziana była jakaś odrębna, oficjalna procedura służąca do udzielania koncesji, a którą na podobieństwo obecnej można byłoby nazwać postępowaniem koncesyjnym[24]. Współcześnie dużych trudności nastręcza właśnie ustalenie formy, w jakiej ius dandae vendendaeve aquae było realizowane. Niektórzy badacze trafnie zauważają, iż zastosowanie tego wyrażenia na określenie kompetencji urzędników wymusza konotacje kontraktowe[25]. Największym problemem pozostaje natomiast sprecyzowanie, o jaką konkretnie umowę chodziło, a więc czy o sprzedaż wody czy może o jej najem (locatio)[26]. Na konotacje kontraktowe ius dandae vendendaeve aquae, a nie na jego ścisły związek z prawem administracyjnym wskazuje ponadto

10 Pagina 10 di 16 fakt, że cenzorzy (ewentualnie edylowie) korzystali z niego tylko wtedy, gdy osoba prywatna zainteresowana uzyskaniem koncesji wodnej wystąpiła z prośbą o jej przyznanie, tj. o udzielenie ius impetratae aquae. Można zatem dojść do wniosku, że w republice nie istniało żadne wyodrębnione postępowanie koncesyjne. Być może wiąże się to z samym charakterem koncesji, która miała więcej cech upodabniających ją do służebności osobistych, aniżeli do decyzji administracyjnej w dzisiejszym rozumieniu tego terminu. Z drugie strony wyrażenie ius impetratae aquae oznaczające prawo do korzystania z wody udzielone na prośbę pozwala doszukiwać się podobieństwa między rzymską concessio a koncesją współczesną. Chodzi mianowicie o fakt, iż w obu przypadkach, koncesji udziela się wyłącznie na prośbę zainteresowanego. Co do formy udzielania koncesji przez cenzorów, dosłowne rozumienie terminu ius dandae vendendaeve aquae sugerowałoby, że w odpowiedzi na wniosek osoby prywatnej, urzędnik sprzedawał koncesjonariuszowi wodę publiczną. Jednak wziąwszy pod uwagę, z jednej strony wymienione już wcześniej cechy koncesji i obowiązki wnioskodawcy, a z drugiej cechy rzymskiego kontraktu kupna sprzedaży, takie rozwiązanie wydaje się nie do przyjęcia. Otóż, istotą emptio venditio było powstałe po stronie zbywcy zobowiązanie do wydania rzeczy i zapewnienia jej spokojnego posiadania nabywcy, który z kolei był zobowiązany do zapłaty umówionej ceny. Essentialia negotii kontraktu kupna sprzedaży były zatem dwa: określenie towaru (merx) i ceny (pretium). Zasadniczo, towarem mogła być każda rzecz znajdująca się w obrocie (res in commercio). Natomiast cena powinna być określona i wyrażać się w ściśle oznaczonej kwocie pieniężnej[27]. W przypadku koncesji wodnej żaden z tych elementów, właściwych dla emptio venditio nie występował. Towarem była bowiem res in usu publico, a więc ta należąca do res extra commercium[28]. Co się zaś tyczy zapłaty, to również ona nie spełniała cech typowych dla pretium, lecz przybierała postać regulowanej okresowo opłaty[29]. Wymienione cechy ius impetratae aquae przekonują zatem, że przyznawanie go odbywało się raczej na drodze locatio. Cenzorzy zawierali z osobami prywatnymi umowę dzierżawy wody dostarczanej do miasta publicznymi akweduktami, udzielając im koncesji. Te locationes censoriae przypominają prywatnoprawną locatio conductio, a zwłaszcza przypomina ją przypadek udzielania koncesji łaźniom i foluszniom ze względu na odpłatność tejże koncesji. Nieodzownym elementem każdej locatio conductio było bowiem uzgodnienie określonego czynszu[30]. Na tym tle powstają wątpliwości, czy również ius impetratae aquae przyznawane principes civitatis rzeczywiście było koncesją w rozumieniu prawa administracyjnego. Domniemywa się, że cenzorzy zawierali locationes na wykonanie robót publicznych (sarta tecta) na podstawie uchwały senatu[31]. Zapewne także przyznawanie koncesji wodnych principes civitatis odbywało się w porozumieniu z nim. Do takiego wniosku prowadzą przytoczone wcześniej słowa Frontinusa, który stwierdził, że decyzję o doprowadzaniu wody do ich prywatnych domostw podejmował ogół (concedentibus reliquis; Front., De aq. 94,6), czyli zapewne właśnie senat. Tak więc nieodpłatność i nieco odmienny tok udzielania ius impetratae aquae, wyraźnie wskazują, iż prawo to w odniesieniu do principes civitatis miało bardziej charakter przywileju niż locatio censoria, a tym bardziej decyzji administracyjnej. Jak już wiadomo, koncesje posiadały cechy typowe dla służebności; w zależności od osoby koncesjonariusza osobistej lub gruntowej. To podobieństwo odnosiło się również do okoliczności uzasadniających ich wygaśnięcie. Mając na uwadze fakt, iż koncesje były wydawane w związku z locationes zawieranymi przez cenzorów z

11 Pagina 11 di 16 osobami prywatnymi pojawia się pytanie o dopuszczalność i przypadki cofnięcia koncesji. Chodzi mianowicie o to, czy ius dandae vendendaeve aquae uprawniało również do cofania koncesji, a jeśli tak, to jakie było uzasadnienie takiej decyzji. Otóż można zakładać, iż kompetencje w tym zakresie również posiadali cenzorzy. Wziąwszy pod uwagę fakt, iż koncesje wydawano w związku z locationes, zaś nieodzownym elementem kontraktu najmu było płacenie czynszu, pierwszą i najbardziej oczywistą okolicznością uzasadniającą odebranie koncesji było nie wywiązywanie się z tego obowiązku przez koncesjonariusza[32]. O tym, że cenzorzy korzystali z przysługującego im prawa do cofania dostaw wody publicznej do prywatnych odbiorców, świadczy m.in. przekaz Liwiusza: Liv. 39,44,4:... aquam publicam omnem in priuatum aedificium aut agrum fluentem ademerunt. Historyk nawiązał do wydarzenia, jakie miało miejsce w roku 184 p.n.e., kiedy to z inicjatywy aktualnych cenzorów, Marka Porcjusza Katona i Lucjusza Waleriusa Flakkusa[33] doszło do odcięcia rur, którymi woda publiczna płynęła do prywatnych budynków i pól. Co prawda w wypowiedzi Liwiusza nie pojawiło się sformułowanie ius impetratae aquae, niemniej można przypuszczać, że mamy do czynienia właśnie z cofnięciem koncesji przez cenzorów. Jeżeli więc koncesjonariuszem był princeps civitatis, któremu prawo to przysługiwało dożywotnio, urzędnik był władny odwołać je z uzasadnionych przyczyn. Wprawdzie pozostaje to jedynie w sferze domysłów, jednakowoż można sądzić, że należało do nich m.in. podejrzenie podkradania wody czy potrzeba jej oszczędzania. Argumentów potwierdzających tę tezę można szukać u Plutarcha, który w części swego dzieła poświęconej żywotowi Katona Starszego, opisał ten sam incydent. Plut., Cat. Mai. 19,1: ajposkovtwn me;n ojcetou;", oi " to; pararrevon dhmovsion u{dwr ujpolambavnonte" ajph'gon eij" oijkiva" ijdiva" kai; khvpou". Jak stwierdził ten grecki historyk, Katon odciął rury, którymi przewodzono wodę publiczną do prywatnych domów i ogrodów[34]. I choć Plutarch przemilczał kwestię powodów takiej decyzji urzędnika, to jednak można domniemywać, że decydującą rolę odegrały następujące dwa. Po pierwsze, duża ilość prywatnych rur instalowanych na podstawie koncesji sprzyjała szerzeniu się plagi nielegalnych podłączeń. Zjawisko to było tym bardziej niebezpieczne, że wodę w tym okresie dostarczały do Rzymu zaledwie dwa akwedukty Aqua Appia[35] i Anio Vetus[36]. Kolejny wodociąg Aqua Marcia, wykończono dopiero między 144 a 140 r. p.n.e.[37] Kradzieże wody i związane z nimi niszczenie instalacji wodociągowych wiązały się z poważnym zmniejszeniem jej ilości w Mieście. Tymczasem zapotrzebowanie na nią rosło proporcjonalnie do systematycznie powiększającej się liczby mieszkańców stolicy[38]. Po drugie, w omawianym przypadku wpływ na podjętą przez Katona decyzję odegrał być może sam charakter cenzora oraz prezentowana przez niego postawa społeczna. Jako pragmatyk i uczciwy urzędnik zapewne takie udogodnienie jak woda bieżąca w domu prywatnym uważał za przejaw niepotrzebnego zbytku[39]. Nie widział zatem przeszkód, by w imię wspólnego dobra ograniczyć przywileje choćby i najznamienitszych obywateli[40]. Zapewne cofnięcie koncesji było możliwe także względem właścicieli łaźni i

12 Pagina 12 di 16 foluszni. Jednakowoż zważywszy na fakt, iż tym podmiotom udzielano ich odpłatnie, z ekonomicznego punktu widzenia było to nieopłacalne. Najprawdopodobniej więc główną przyczyną uzasadniającą odebranie im ius impetratae aquae było niepłacenie przezeń czynszu. Nie inaczej działo się wskutek zmiany przeznaczenia lub zniszczenia budynku przeznaczonego na łaźnię czy zakład foluszniczy[41]. Zważywszy zatem na charakter koncesji, a także mając na uwadze niezwykle radykalne środki zastosowane przez cenzorów Katona i Waleriusza Flaccusa, można dojść do wniosku, że przysługujące tym urzędnikom ius dandae vendendaeve aquae obejmowało nie tylko prawo dawania, ale i odbierania wody publicznej koncesjonariuszom[42]. 6. Uwagi końcowe Jedną z bardziej charakterystycznych cech rzeczy publicznych w Rzymie była ich powszechna dostępność dla ogółu ludności[43]. Państwo troszczyło się o to, aby nikomu z uprawnionych ten dostęp nie był ograniczany[44]. W tym m.in. celu pretorzy ogłaszali edykty, w których zapowiadali udzielenie interdyktów gwarantujących realizację tych praw oraz zabraniali wszelkich działań sprzecznych z zasadą swobodnego i wolnego dostępu do rzeczy publicznych[45]. Rzeczą dostępną dla ogółu mieszkańców w pierwszej kolejności była woda publiczna. Obok powszechnego prawa do korzystania z rzeczy publicznych państwo niektórym spośród swoich obywateli udzielało na zasadzie wyjątku prawa do wyłącznego i szerszego pod względem treści korzystania z nich. Takie uprzywilejowanie wybranych jednostek odbywało się na drodze koncesji, w tym koncesji wodnych. Pomiędzy rzymską concessio z okresu republiki a współczesną koncesją istnieje wiele podobieństw. W pierwszej kolejności łączy je sama istota, jaką było i jest zapewnienie wybranym podmiotom wyjątkowej, uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie. Druga cecha wspólna to długoterminowość koncesji. Concessio udzielona princeps civitatis obowiązywała do jego śmierci, zaś ta przyznana przedsiębiorcy wygasała praktycznie dopiero w razie niepłacenia czynszu. Ponadto, zarówno koncesja rzymska, i to bez względu na osobę koncesjonariusza, jak i współczesna, należą do aktów o charakterze konstytutywnym. Tym z kolei, co stanowi najbardziej widoczną różnicę dzielącą obecną koncepcję koncesji od rzymskiej, to osoba koncesjonariusza i cel, dla osiągnięcia którego potrzebuje on koncesji. W Rzymie przyznawano ją zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Obecnie zaś, koncesję może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca, tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[46]. Co prawda, tym podmiotem może być tak samo osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jednak w każdym przypadku chodzi o podmiot, który we własnym imieniu wykonuje działalności gospodarczą w rozumieniu ustawy[47]. Współczesnej koncepcji koncesjonariusza odpowiadałyby więc jedynie rzymskie łaźnie i pracownie folusznicze, którym koncesja wodna była potrzeba do prowadzenia wynikającej z ich charakteru działalności. Tymczasem ius impetratae aquae przyznawane principes civitatis pod żadnym względem nie zostałoby przez obecnego ustawodawcę uznane za koncesję. Zgłębiając problematykę dotyczącą koncesji w publicznym prawie rzymskim, i nie dotyczy to jedynie koncesji wodnych, należy mieć na uwadze jeszcze jedną

13 Pagina 13 di 16 okoliczność. Otóż, rzymska concessio nie miała stałego, ani jednolitego charakteru, ale ulegała przeobrażeniom na przestrzeni wieków, co w dużym stopniu było spowodowane zmianą charakteru władzy i tworzeniem nowego systemu rządów. Abstract The public water delivered to the city of Rome by the aqueducts was one of the things intended to the public use. The concessions granted to the certain private individuals - principes civitatis as well as balnea and fullonicae were a kind of a special privilege which enabled them to use public water under special conditions. Especially, they had an exclusive opportunity to bring water to their private estates. During the Republic the water concessions were given on the basis of the ius impetratae aquae, which means a right to use water given on request. It were censors and in their absence, aedils who had the power to grant it to the privileged individuals, since those magistrates had the ius dandae vendendaeve aquae. [Per la pubblicazione degli articoli della sezione Tradizione Romana si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind] [1] Najpełniejszy jak dotąd obraz problematyki związanej z koncesjami stworzył S.C. PÉREZ- GÓMEZ, Regimen juridico de las concesiones administrativas en el derecho romano, Madrid [2] S.C. PÉREZ-GÓMEZ, op. cit., s [3] W związku z tym, iż prowadzone rozważania dotyczą koncesji na czerpanie wody z akweduktów publicznych, pojawiająca się w nich terminologia będzie związana wyłącznie z tym zakresem koncesjonowania. [4] C. KOSIKOWSKI, Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, Warszawa 2002, s. 47; K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010, s [5] C. KOSIKOWSKI, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995, s [6] Więcej na temat koncepcji francuskiej koncesji O. SOUTET, La concession en français des origines au XVIe siècle. Problèmes généraux. Les tours prépositionnels,, Genève 1990, s. 4 i n. [7] M. PLEZIA (red.), s.v. concedo, concessio, Słownik łacińsko-polski, I, Warszawa 1998, s. 643,646; J. SONDEL, s.v. concedo, concessio, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2005, s. 187, 188. [8] Front., De Aq. 95. [9] Front., De Aq [10] Wyrok SN z dnia 8 maja 1998r., III ARN 34/98, OSNAP 1999, nr 5, poz [11] C. KOSIKOWSKI, Koncesje i zezwolenia..., s. 53. [12] G. HAHN, De censorum locationibus, Lipsiae 1879, s ; M.E. LABATUT, L administration des travaux publics a Rome, Paris 1867, s. 7; M. KURYŁOWICZ, Tresviri capitales oraz edylowie rzymscy jako magistratury policyjne, «Annales UMCS», Sec. G Ius, 40/1993, s. 75; R. KAMIŃSKA, Cura aquarum

14 Pagina 14 di 16 w prawie rzymskim, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, s [13] M. PEACHIN, Frontinus and the curae of the curator aquarum, Stuttgart 2004, s ; G. DE KLEIJN, The Water Supply of Ancient Rome. City Area, Water and Population, Amsterdam 2001, s. 94; O.F. ROBINSON, Ancient Rome. City Planning and Administration, London-New York 1992, s ; A. MALISSARD, Les romains et l'eau: fontaines, salles de bains, thermes, égouts, aqueducs, Paris 1994, s [14] A. TARWACKA, Wybór i objęcie urzędu przez cenzorów w starożytnym Rzymie, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010 s [15] Front., De aq. 94,4; 94,6. [16] A. MALISSARD, op. cit., s [17] G. NICOSIA, Lineamenti di storia della costituzione e del diritto di Roma, Catania 1977, s. 178; C. EDWARDS, The Politics and Immorality in Ancient Rome, Cambridge 1993, s [18] A. MALISSARD, op. cit., s [19] G.G. FAGAN, Bathing in Public in the Roman World, Ann Arbor 2002, s. 107; F. YEGÜL, Bathing in the Roman World, Cambridge 2010, s. 48. [20] D. 43,20,1,43 (Ulp. 70 ad ed.): Et datur interdum praediis, interdum personis. Quod praediis datur, persona extincta non extinguitur: quod datur personis, cum personis amittitur ideoque neque ad alium dominum praediorum neque ad heredem vel qualemcumque successorem transit. Zob. także B. Biondi, Le servitù prediali nel diritto romano (corso di lezioni), Milano 1954, s [21] A. MALISSARD, op. cit., s. 291; R. KAMIŃSKA, Koncesje wodne w rzymskim prawie publicznym okresu republiki, [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, B. Sitek, C. Lázaro Guillamón, K. Naumowicz, K. Zaworska (red.), Olsztyn 2012, s [22] S.C. PÉREZ-GÓMEZ, op. cit., s ; G.M. GEREZ KRAEMER, El derecho de aguas en Roma, Madrid 2008, s [23] M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, Torino 1999, s. 134, która aqua caduca nazywa acqua sovrabbondante e altrimenti inutilizzata. Trudno zgodzić się z takim rozumieniem tego wyrażenia. Jeśliby bowiem przyjąć, że faktycznie, jak pisze Zoz, aqua caduca była niewykorzystywana, po co w takim razie osobom prywatnym do jej czerpania potrzebne byłyby koncesje? Dlaczego nie byłaby ona powszechnie i bez ograniczeń dostępna dla mieszkańców? Istnienie koncesji sugeruje więc, że nawet ta kategoria wody, musiała mieć dla państwa duże znaczenie. O zakresie wykorzystania aqua caduca poinformował Frontinus przytaczając słowa mandatu princepsa. Front., De aq. 111: Caducam neminem volo ducere nisi qui meo beneficio aut priorum principium habent. nam necesse est ex castellis aliquam partem aquae effluere, cum hoc pertineat non solum ad urbis nostrae salubritatem sed etiam ad utilitatem cloacarum abluendarum. Jak wynika z przekazu Frontinusa, aqua caduca nie była zbędna, tylko dlatego że stanowiła nadwyżkę w dostawach wody. Rzeczywiście, była to woda, która, wylewała się ze zbiornika na ziemię i z tego względu jej wartość jako wody pitnej musiała być dużo niższa. W związku z tym, znaleziono dla niej inne, niemniej ważne wykorzystanie. Otóż aqua caduca służyła do spłukiwania ulic i oczyszczania ścieków. Zob. Front., De aq. 88,3; Strab., Geogr. 5,3,81; M. BIERNACKA-LUBAŃSKA, Zaopatrzenie Rzymu w wodę za Augusta, AUW, «Antiquitas» XIV [w:] Rzym na przełomie republiki i cesarstwa, W. Wrzesiński (red.), Wrocław 1988, s. 19. [24] Współcześnie, koncesja jako decyzja administracyjna jest przyznawana na drodze postępowania koncesyjnego. Wszczyna się je na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, a jego przebieg regulują przepisy ustawy. Zob. C. KOSIKOWSKI, Koncesje i zezwolenia, s. 61, 64. [25] A. TARWACKA, Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie, Warszawa 2012, s [26] Za uznaniem, iż kontaktem tym nie była venditio przemawiają przede wszystkim dwa argumenty: zaliczanie wody publicznej do res in usu publico oraz brak zapłaty ustalonej ceny stanowiącej essentialium negotii umowy kupna sprzedaży. Zamiast tego, w zależności od osoby uprawnionego wodę

15 Pagina 15 di 16 doprowadzano nieodpłatnie (z tego przywileju korzystali principes civitatis) bądź w zamian za wnoszenie opłaty w postaci vectigal (dotyczyło to łaźni i foluszni). Por. Fest., s.v. 516 L., s.v. vend<itiones>: Venditiones... dicebantur censorum locationes; quod vel<ut fr>uctus locorum publicorum venibant. Por. także A. Malissard, op. cit., s. 288; A. TARWACKA, Prawne aspekty..., s. 292, która uważa, iż słowa Festusa dostarczają argumentu, przekonującego, że ius aquae vendendae nie polegało na sprzedaży, ale na zawarciu umowy locatio. Por. także A. Torrent, La polemica sobre la tricotomia res, operae, opus y los origenes de la locatio-conductio, «Teoria e Storia de Diritto Privato» 4/ październik 2014 r. [27] G. 3, 140: Pretium autem certum esse debet Zob. także G. 3, 141: Item pretium in numerata pecunia consistere debet. [28] Front., De aq., 95: ea aqua quam privati ducebant ad usum publicum pertineret. Zob. także N.N. KARADGÉ-ISKROW, Les choses publiques en droit romain, Paris 1928, s ; G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, Milano 1945, s. 120, 137. [29] D. 18,1,2,1; A. TARWACKA, Prawne aspekty, s [30] G. 3, 142: Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur, nisi enim merces certa statua sit, non videtur locatio et conductio contrahi. [31] G. HAHN, op. cit., s. 9, przyp. 1; A. TRISCIUOGLIO, Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare: sulli appaliti relativi alle opere pubbliche nell età repubblicana e augustea, Napoli 1998, s [32] A. TARWACKA, Prawne aspekty, s [33] T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I, New York, 1951, s [34] R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, El huerto en la Roma antigua. Su problemática urbanística y agraria, Madrid 2008, s. 174, która podkreśla, iż na terenach podmiejskich zużycie wody było ogromne, co, oczywiście, wiżało się z potrzebą nawadniania pól, winnic czy ogrodów. Zapotrzebowanie na wodę tłumaczyłoby zatem, zdaniem autorki, liczne nadużycia związane z zaopatrywaniem w nią prywatnych domostw. [35] Front., De aq. 5; Liv. 9,29,5-6; M. HUMM, Appius Claudius Caecus et la construction de la via Appia, «MEFRA» 108.2/1996, s [36] Front., De aq. 6; T. ASHBY, The Aqueducts of Ancient Rome, Oxford 1935, s. 54, przyp. 6. [37] Front., De aq. 6-7; M.G. MORGAN, The Introduction of the Aqua Marcia into Rome, B.C., «Philologus» 122/1978, s. 25. [38] D.R. BLACKMAN, A.T. HODGE, Frontinus Legacy. Essays on Frontinus de aquis urbis Romae, An Arbor 2001, s. 129; G. Alföldy, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 1984, przekład polski: A. Gierlińska, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 2003, s. 70. [39] Liv. 40,10: Asperi procul dubio animi et linguae acerbae et immodice liberae fuit, sed invicti a cupiditatibus animi, rigidae innocentiae, contemptor gratiae, divitiarum. Por. R. KAMIŃSKA, Koncesje wodne..., s [40] Podobnie działania Katona ocenia A. TARWACKA, Prawne aspekty..., s. 295, która podkreśla nonkonformistyczny charakter tego urzędnika, a także właściwą mu niezłomność w poszanowaniu pryncypiów. Dowodem tego są inne postanowienia Katona i jego kolegi na urzędzie Waleriusza Flaccusa, które podobnie jak odcięcie dopływu wody spotkały sie z nieprzychylnym przyjęciem ze strony nawykłych do wygód nobilów. Chodzi przede wszystkim o normy ograniczajace nadmierny zbytek. Por. także A. TARWACKA, Censores edixerunt. Przedmiot i cele edyktów cenzorskich, «CPH» 63.1/2011, s [41] R. KAMIŃSKA, Koncesje wodne..., s. 149; A. TARWACKA, Prawne aspekty..., s [42] O.F. ROBINSON, op. cit., s. 96; M. HAINZMANN, Untersuchungen zur Geschichte und

16 Pagina 16 di 16 Verwaltung der stadtrömischen Wasserleitungen, Verlag 1975, s. 89; R. KAMIŃSKA, Cura aquarum..., s. 99. [43] N. N. KARADGÉ-ISKROW, op. cit., s ; U. ROBBE, La differenza sostanziale fra res nullius e res nullius in bonis e la distinzione delle res pseudo-marcianea che non ha nè capo nè coda, t. I, Milano 1979, s [44] S. RUIZ PINO, J.M. ALBURQUERQUE, Algunas notas referents a la experiencia administrative romana de protección de los recursos naturales, «RGDR» 13/2009, s. 5. [45] N. N. KARADGÉ-ISKROW, op. cit., s ; N. DE MARCO, I loci publici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell usus, gli strumenti di tutela, Napoli 2004, s ; R. KAMIŃSKA, Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu, Warszawa 2010, s. 69 i n. [46] Art. 4 ust. 1 s.d.g. [47] Zgodnie z art. 2 s.d.g., działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-722130-V/13/TS 00-090 Warszawa Tcl. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Na tle nadesłanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Kowalska. po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Kowalska. po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym Sygn. akt III CZP 1/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 lutego 2006 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada SSN Grzegorz Misiurek Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 31/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 5/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 68/08

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 68/08 Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 68/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Urszuli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 86/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2014 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 31/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 7 maja 2010 r., III CZP 18/10

Uchwała z dnia 7 maja 2010 r., III CZP 18/10 Uchwała z dnia 7 maja 2010 r., III CZP 18/10 Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący) Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sędzia SA Jan Futro Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzyciela "Banku

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Kto jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa?

Kto jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa? Z zakresu gospodarki nieruchomościami, których właścicielem jest Skarb Państwa, wynika, że podatnikiem VAT nie jest Skarb Państwa lecz gmina lub powiat. Z zakresu gospodarki nieruchomościami, których właścicielem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 94/11. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 94/11. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 94/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku Miasta

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości, a niewykorzystywanie gruntu ze względów technicznych.

Podatek od nieruchomości, a niewykorzystywanie gruntu ze względów technicznych. Podatek od nieruchomości, a niewykorzystywanie gruntu ze względów technicznych. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 ze zm.) reguluje m.in. kwestie

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 8/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2012 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa małoletniego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uchwała z dnia 12 kwietnia 1994 r. I PZP 13/94

- 1 - Uchwała z dnia 12 kwietnia 1994 r. I PZP 13/94 - 1 - Uchwała z dnia 12 kwietnia 1994 r. I PZP 13/94 Przewodniczący SSN: Maria Mańkowska, Sędzia SN: Jadwiga Skibińska- -Adamowicz, Sędzia SA: Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Sąd Najwyższy, przy udziale

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa W prawoznawstwie stosowanie prawa nie jest pojęciem w pełni jednoznacznym, gdyż konkretny model stosowania prawa może wykazywać szereg cech związanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 marca 2007 r., III CZP 9/07

Uchwała z dnia 16 marca 2007 r., III CZP 9/07 Uchwała z dnia 16 marca 2007 r., III CZP 9/07 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie wszczętej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 25/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2013 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z wniosku R. C. przy uczestnictwie

Bardziej szczegółowo

Anna Hrycaj. Wprowadzenie

Anna Hrycaj. Wprowadzenie Anna Hrycaj Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości oraz oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego złożonych przed 1 stycznia 2016r. Wprowadzenie Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 44/10 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05

Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05 Uchwała z dnia 21 października 2005 r., III CZP 77/05 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Marian Kocon (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 401/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 kwietnia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Marian Kocon (sprawozdawca) w sprawie z wniosku C. A.,

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW

ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW W obecnym stanie prawnym regulacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obejmuje jedynie pracowników w rozumieniu Kodeksu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. uchyla zaskarżone postanowienie. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. uchyla zaskarżone postanowienie. Uzasadnienie Sygn. akt I UZ 26/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2006 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt III CZP 62/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2005 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98 Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98 Zakład pracy do czasu uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej korzysta z uprawnień przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 1. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 grudnia 2000 r. II UKN 150/00

Wyrok z dnia 19 grudnia 2000 r. II UKN 150/00 Wyrok z dnia 19 grudnia 2000 r. II UKN 150/00 Zmiana (po dniu 1 stycznia 1997 r.) ubezpieczenia społecznego rolnika, równocześnie objętego z mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 106/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lutego 2017 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1063/15/EK Data 2016.01.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 80/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie upadłości

Bardziej szczegółowo

Administracja a prawo

Administracja a prawo Administracja a prawo Administracja a prawo PAŃSTWO PRAWNE A PAŃSTWO POLICYJNE. DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWNE Państwo prawne a państwo policyjne Dawniej (np. w tzw. państwach policyjnych - choćby w monarchiach

Bardziej szczegółowo

Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana

Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana Anno XII - 2013 - Quaderno N. 11 - Nuova Serie - ISSN SN 1825-0300 DIRETTORE: E: Francesco co Sini DIREZIONE: E Omar Chessa sa - Maria Rosa

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE Zagadnienia wstępne

FINANSE SAMORZĄDOWE Zagadnienia wstępne FINANSE SAMORZĄDOWE Zagadnienia wstępne mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Decentralizacja j.s.t. podstawy prawne Art. 15 Konstytucji RP 1. Ustrój terytorialny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 lipca 1999 r. III ZP 10/99

Uchwała z dnia 8 lipca 1999 r. III ZP 10/99 Uchwała z dnia 8 lipca 1999 r. III ZP 10/99 Przewodniczący: SSN Maria Tyszel, Sędziowie: SN Stefania Szymańska (sprawozdawca), SA Krystyna Bednarczyk. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 37/08 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 czerwca 2008 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena Nowicka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Dnia 8 sierpnia 2012 r.

POSTANOWIENIE Dnia 8 sierpnia 2012 r. Sygn. akt III CZP 43/12 Sąd Najwyższy w składzie : POSTANOWIENIE Dnia 8 sierpnia 2012 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSA Andrzej Niedużak (sprawozdawca) w sprawie egzekucyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 61/08

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 61/08 Uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 61/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sędzia SN Henryk Pietrzkowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Pawła

Bardziej szczegółowo

Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin. przedterminowy.

Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin. przedterminowy. Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin Trudniejsze przedterminowy. 1. T. Giaro, Kilka żywotów prawa rzymskiego zakończonych jego kodyfikacją, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, Lublin 2008,

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński Sygn. akt II CSK 65/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2007 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński w sprawie z powództwa "Ż. " Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko R. K. o zapłatę,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E Sygn. akt III CZP 100/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie ze skargi dłużnika na czynność komornika w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne, prowadzonej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

1. Republika i jej społeczeństwo

1. Republika i jej społeczeństwo Republika Rzymska 1. Republika i jej społeczeństwo Od 509 roku p.n.e. Rzym jest republiką Na podstawie tekstu ze s. 163-164 uzupełnić diagram SPOŁECZEŃSTWO RZYMSKIE Patrycjusze Plebejusze Niewolnicy PATRYCJUSZE

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/4510-57/16-3/AK Data 2016.03.17 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Pełnienie przez prezesa zarządu oraz prokurenta swoich funkcji w Spółce bez wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Marian Kocon (sprawozdawca) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) 126 Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12 Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Maria Szulc Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie ludowe. Plebejusze. Niewolnicy. Patrycjusze. Konsulowie. Dyktator

Zgromadzenie ludowe. Plebejusze. Niewolnicy. Patrycjusze. Konsulowie. Dyktator Zgromadzenie ludowe Byli wolnymi obywatelami, którzy przysługujące im prawa nabyli dopiero w okresie republiki. Armia rzymska nie mogła funkcjonować bez ich udziału. Plebejusze Stanowili najniższą grupę

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w artykule 20 I 22 Konstytucji. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności

Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w artykule 20 I 22 Konstytucji. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w artykule 20 I 22 Konstytucji. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 lipca 2004 r., III CZP 34/04

Uchwała z dnia 23 lipca 2004 r., III CZP 34/04 Uchwała z dnia 23 lipca 2004 r., III CZP 34/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący) Sędzia SN Antoni Górski (sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Parafii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 118/03

Uchwała z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 118/03 Uchwała z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 118/03 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Specyfika prawna projektu wdrożeniowego. Prowadzenie: dr Jakub Kabza

Specyfika prawna projektu wdrożeniowego. Prowadzenie: dr Jakub Kabza Specyfika prawna projektu wdrożeniowego Prowadzenie: dr Jakub Kabza Pojęcie projektu wdrożeniowego Wdrożenia od strony faktycznej dwa podejścia: Wdrożenie według Klienta - dostarczenie przez firmę IT oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRAWO URZĘDNICZE. Wykład 1. Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

PRAWO URZĘDNICZE. Wykład 1. Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski PRAWO URZĘDNICZE Wykład 1 Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Nie jest pojęciem ustawowym. Prawo urzędnicze Nie tworzy zwartego systemu norm z klarownym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 106/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podatku art. 6 o.p. Copyright by Katedra Prawa Podatkowego W.P. UwB 2012 r.

Pojęcie podatku art. 6 o.p. Copyright by Katedra Prawa Podatkowego W.P. UwB 2012 r. Pojęcie podatku art. 6 o.p. 2 Pojęcie podatku cechy stałe Cecha stała podatku ustawowa regulacja podatku tylko ustawa, zgodnie z art. 84 i 217 Konstytucji RP, jest aktem prawnym, którym może być wprowadzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt III CZP 81/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna w prawie autorskim

Umowa licencyjna w prawie autorskim Joanna Sitko Umowa licencyjna w prawie autorskim Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66,

Bardziej szczegółowo

Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT?

Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT? Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT? Między gminą a jej mieszkańcami mogą być zawierane

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.09.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie SĄD NAJWYŻSZY Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf BSA III 4110 7/16 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uchwała z dnia 8 grudnia 1994 r. I PZP 49/94

- 1 - Uchwała z dnia 8 grudnia 1994 r. I PZP 49/94 - 1 - Uchwała z dnia 8 grudnia 1994 r. I PZP 49/94 Przewodniczący SSN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca), Sędzia SN: Walerian Sanetra, Sędzia SA: Andrzej Kijowski, Sąd Najwyższy, przy udziale

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

/V\X/ Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...), rada gminy uchwala:

/V\X/ Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...), rada gminy uchwala: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, H'b. IV.7210.69.2014.DZ Pani Elżbieta Bieńkowska Wicepremier Minister Infrastruktury* i Rozwoju /V\X/ /y^c-irt Na tle spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 75/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2016 r. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 67/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 sierpnia 2008 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 341/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05 Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

2. Orzeczenia sądów polskich

2. Orzeczenia sądów polskich 2. Orzeczenia sądów polskich Wyrok WSA V SA/Wa 2859/05 1 Ustalanie kryteriów pochodzenia cudzoziemca; Zezwolenie na osiedlenie się obywateli pochodzenia polskiego Wobec braku jednej i jednoznacznej regulacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00

Postanowienie z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00 Postanowienie z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00 Sprawy unormowane przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) są sprawami z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 27/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O

Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O W Y D Z I A Ł U P R A W A I A D M I N I S T R A C J I U N I W E R S Y T E T U J A

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 68/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Łukasz Szmit ul. Rynek Jeżycki 1/5 tel Poznań fax

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Łukasz Szmit ul. Rynek Jeżycki 1/5 tel Poznań fax KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Łukasz Szmit ul. Rynek Jeżycki 1/5 tel. 618428719 60-847 Poznań fax.616223928 Poznań, dnia 21 lipca 2014 r. Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego pl. Teatralny 2 87 100 Toruń

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Mirosława C.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CSK 23/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi J. T. i E. T.-H. przy uczestnictwie J. P., H. S., I. T. i M. D. o wznowienie

Bardziej szczegółowo

dr Marek Wasiński, Prawo dyplomatyczne i konsularne (wykład 2010/2011) Część Dziesiąta

dr Marek Wasiński, Prawo dyplomatyczne i konsularne (wykład 2010/2011) Część Dziesiąta ZAKRES PODMIOTOWY PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW DYPLOMATYCZNYCH Jak wiemy, w skład misji dyplomatycznej wchodzą: członkowie personelu dyplomatycznego, członkowie personelu techniczno-administracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Statut spółki wodnej nie może ograniczać uprawnienia członka do wystąpienia ze spółki również wtedy, gdy jego członkostwo powstało ex lege na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 45 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb sprawozdawca,

Bardziej szczegółowo