WEST SIDE STORY PANSTWOWA OPERETKA LEONARD BERNSTEIN W GLIWICACH ŚLĄSKA ZBIGNIEW KALEMBA ZBIGN IEW KWAŚN IE WSKI ERNEST MAŁEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEST SIDE STORY PANSTWOWA OPERETKA LEONARD BERNSTEIN W GLIWICACH ŚLĄSKA ZBIGNIEW KALEMBA ZBIGN IEW KWAŚN IE WSKI ERNEST MAŁEK"

Transkrypt

1

2 PANSTWOWA OPERETKA ŚLĄSKA W GLIWICACH LEONARD BERNSTEIN WEST SIDE STORY ODZNACZONA KRZYŻEM OFICERSKIM OOP ZŁOTĄ ODZNAKĄ»ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO :< MUSICAL W DWÓCH AKT ACH ZŁOTĄ ODZNAKĄ TPPR ODZNAKĄ 25-LECIA G LIWIC Libretto (wg pomysłu Jer o m e Ro b b i n s o) ARTHUR LAURENTS Dyrektor naczelny i artystyczny ZBIGNIEW KALEMBA Teksty piosenek: STEPHEN SONDHEI M Zastępcy dyrektora ZBIGN IEW KWAŚN IE WSKI Tłumaczen i e: JANUSZ MINKIEWICZ I JULIUSZ ŻUŁAWSK I ERNEST MAŁEK Kierownik literacki MICHAŁ WROŃ SKI PRAPREMIERA POLSKA - CZERWIEC 1989 R.

3 Bostońskiej szef Orkiestr y Symfonicznej sprawą młody Siergiej Kusewicki. Za jego otrzymał ny kilka lat później posadę Len- asyst enta dyrektora muzycznego Nowojorskiej Orkiestry Symfoniczn ej, Artura wet, że było szansa, by LEONARD BERNSTEIN Trzydzieści cił goś w 1959 roku - w Warszawie wraz z New York Philharmo- nic Orch estra. A rok temu - Wiemy na- to 125 dolarów tygodniowo i poprowadzić ten z espół mał a kiedykolwiek. A jednak... lat temu - 70-lecie urodzin, z Rodzińskiego. ob chodził u roczyście udziałem kilku tycy osób w Tanglewood kolo Bostonu. Kompozytor, Legenda Leonarda Bernsteina 14 paździ ernika siał zastąpić z rodz iła 1943 r., kiedy to asystent m u- chorego Bruno Waltera na koncer- cie w Carnegie Hall. Było to otwarcie drogi do wielkiej kariery... dyrygent i pian ista: LEONARD BERNSTEIN. Zaczęto też wykonywać Urodził si ę w rodzinie w Lawrence, w Massachusetts, żydowskich przybyłych emigrantów, do Nowego Św iata w 1908 r. z Ukrainy dzieć na lat przed jego narodzinami. Ojciec kom- pozytora - drcgerzysta i kupiec w metyczn ej - zawsze zwalczał branży kos- muzyczne zainte- pierwszą symfonię m.in. nie zresztą odebran ą rzucała jego własne Jeremiasz", krytykę, przez mu eklektyzm, mieszanie niech ęt która za- najróżniej szych elementów: jazzu, liturgicznych żydowskich, zapożyczeń utwory, śpiewów z Bacha, Beethovena, Mahlera i Schonberga. Bernstein niezbyt resowani a syna, czego ten nigdy mu nie wyba- tym czył. mu dwóch ludzi: grec- tunki. Bez kompleksów pisywał także piosenk i ki dyrygent Dimitri Mitropulos i. nowojorski (m.in. dla Franka Sinatry). Z tego czasu pocho- W karierze pomogło kompozytor Aaron Copland. Po ukończ eniu diów na uniwersytecie Harvarda za pulosa podjął kompozyc j ę Thomsona, zostaje szczęście wania 2 do też st udentem klasy fortei zabell ę Vangerową. b:)tł :::niie widziany, rozrabi akę Jednak Bernstein życzliwych zajął nim z Przyjął też w 1943 r. amerykań propo zycję choreo- letu dla Mettropolitan Opera. F ancy Free" za snoba i poglądach. jego praca teor etyczna Integracj a elementów etnicznych w muzyce skiej". ga- pod kierunkiem Randalla pozbawio- nego dyscypliny, na dodatek jeszcze o lewackich także chętnie mieszał grafa Jerome Robbinsa napisania muzyki do ba- Na filaddfijsk iej uczelni nie u chodz i ł Równocześnie dzi zawsze stu- pianu, prowadzonej przez bo Mitro- Bernstein st udia dyrygentury w Filadelfii u Fritza Reinera. diuje tam radą stu- przej ął, gdyż miał wielkie ludzi. Pe roku studio- ojcowską troską ówczesny zmieni potem w musical i będzie wielkim sukcesem na Broadwayu jako On the Town ". P otem napisał jeszcze musicale Wonderfu l Town", Candide" i wreszcie w 1957 r. n ajbardziej znany jego utwór Miała ces West Side Story". ona 732 przedstawienia, a odniosła niezwykły suk- w wersji filmowej zrealizowanej przez Roberta Wise'a i J erome Robbinsa. Wiele 3

4 piosenek z West Side Story" stało wielkimi światowymi przebojami, choćby Marija", I feel pretty" (Jestem śliczna), Tonight" (W tę noc), A-me-ri-ca". Bernstein marzył o karierze poważnego kompozytora, choć jego dzieła przyjmowane były bez wielkiego entuzjazmu; trzecia symfonia Kadysz'', zaprezentowana w Tel Awiwie w 1963 r., wzbudziła oburzenie; msza zamówiona na i naugurację Kennedy Center w 1971 r. uraziła katolików; zaś operę A Quiet P lace" u znano za nudny i nieprzyzwoity melodr amat. Natomiast niemalże uwielbiany jest jako dyrygent, a karierę tę wysoko sobie ceni. P ubliczność lubi jego bardzo gwałtowny, spektakularny i wręcz akrobatyczny styl dyrygowania, który sprawił, że Amerykanie nazywają go Leaping Lenny (skacz ą cy Lenny), zaś Anglicy kieszonkowy Tarzan". Leonard Bernstein c a łe życie ma n i fes tował swoje gusta i pogl ądy polityczne o wyr aźnie lew icowym nastawieniu, odrz u cając gesty ze strony establishmentu (wielokrotnie od rzucał zaproszenia ze strony prezydenta Reagana), a także mody i schematy. Niezwykle towarzyski, do dziś cieszy życiem, pali, pije i dużo pracuje, w doskonałym nastroju. NOWY JORK New York, miasto w USA, w stanie Nowy Jork, przy ujściu rzeki Hudson do Oceanu Atlantyckiego, polożone na wyspach Manhattan, Long (1980 r.). Jest najw i ększym centrum Island, Staten Island i kilkunastu mniejszych oraz częściowo na kontynencie; jedna z najwięk szych aglomeracji miejskich św i ata; od 1946 roku stała siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powierzchnia Nowego Jork u w gran icach administracyjnych wynosi 776 km2, ludn ość OOO, zespół miejski OOO mieszkańców finansowym i handlowym św i ata kapitalistycznego, największym ośr odkiem przemysłowym Ameryki Północnej, wielkim węzłem komunikacyjnym i jednym z na j większych naukov.10-kulturalnych USA. Centralną ośrodków część miasta stanowi Manhattan. W południowej, najstarszej jego części znajduje skupisko drapaczy chmur - dzielnica banków ze słynną ulicą Wall Street; wraz z rozwojem śródmieś cia w XX w. w kierunku północnym powstała w środkowej części Manhattanu nowsza i większa grupa wieżowców z Empire State Building, obszar ten jest siedzibą większości biur firm prawniczych, ri::klamowych, hoteli; okolice placu Times Square skupiają większość lokali roz- 4 5

5 rywkowych, teatrów (głównie wz.:iluż i w pobliżu ulicy Broadway); od południa sąsiaduje z nim główne skupisko domów towarowych, od zachodu - dzielnica przemysłu odzieżowego - Garment Center. Dzielnice mieszkaniowe Manhattanu charakteryzują ostrymi kontrastami, obok ekskluzywnych obszarów (głównie w środkowej i wschodniej części ) znajdują rozległe slumsy zamieszkane przeważnie przez ludność: murzyńską (głównie Harlem) i portorykańską. W pobliżu Manhattanu, na jednej ** z licznych drobnych wysp - Liberty, wznosi s ię s łynna Statua Wolności. Formy teatralne bywają łatwie j sze i trudniejsze, jednorodne w swej m aterii i bardziej złożo ne. Musical, niestety, nal e ży do tych trudnie jszych i bardziej z łożonych. Zasad n o ś ć u ży cia zwrotu niestety" wy jaśni za ch wilę. Na przestrzeni swoich dziejów m usical ro zwijał stopniowo, po c zyn ając od form zb liżo nych do klasycznej operetki lub coraz bardziej rozbudowanych rewii, b y dojść, w swej d ążno ś ci do perfekcji gatunkowej, do stanu totalnej integracji wszystkich elementów skład o wych scenicznej kreacji. P roces ten spowodo wał pojawienie w teatrze nowego typu aktorstwa, a co za tym idzie nowego r odzaju aktorstwa, wyposażonego w, analogiczny do gatunku teatralnego, totalnie zintegrowany war sztat. W krótkiej historii musicalu nale ży wyróżnić, moim zdaniem, cztery tytuły, mogące być punktami orientacyjnymi w dziejach rozwoju t ej formy teatralnej: Oklahoma" - pierwszy musical, który osiągnął ów stopień totalnej integracji gatunkowej, - West Side Story" - wzorowy przykład bu- 6 1

6 do wania dramaturgii teatralnej, bpzpośreclnio Hair" - wynikającej twórczości z choreografii, pełni przedstawienie, w którym po raz pierwszy na s tąpiła społecznymi będąc e i po- głębszych miejsca jednostki we refleksji na temat współczesnym, zunifor- świecie. do historii mu sicalu 1 ' oczywiście amerykańskiego. geografią, jako tako obeznanego z w ego Jorku do Gliwic jest końcu oprócz hotelu, nie lotniska. Teatr, niedoli, sowaniem k i wań ną wioskę. Sprawa kuje, gdy zechcemy si przebyć si ę pokazać i przez mękę. Nie zdadzą z modnego cyklu wyw abiania plam" zawsze 1 l z nikomu s ze interesy mu sic;:ilow e zostaly (łącznie mi) ostatecznie zal a twione w Jakie. mu" dzisiaj ku musical nie, że na- z inny- Dzi ęki te- r calizu j11c autentyczny w gatunmożn a o d wohć siq do żadnych tradycji, n ajzwyczajnie j z powodu ich braku. Owszem, podejmowane 8 b y ły próby rodzimej śpie K r ako wiacy i Gó- jak o fo r ma teatralna, mo gąc a b yć musical u w P olsce. Przypomnijmy p rowokowały in- z pun ktu w idzenia formy teatralnej, rząd o żyjemy nie wolno bli żej Twórczość ną troską nie do wywabienia. Fmówmy Nawet arch aiczna Bogusł a wskiego czegoś -amerykańskich. plamą ludn ości. w icza. Po prostu '.va1ki o są służen i a L udzk o ści, k lasyki podejmowane przez Adama H anuszkie- z historii stosunków, w ty m wypadku, polskodziej e musicalu w Polsce do Skutkiem czego m usicalowe" p róby interpretacji narodowe j zaist nieć białych niezależności. skłonność ani ż eli t ere sujące m u- tu na nic zabiegi bilan - upadk0w, zaborów, odzys- sobie burzli we dyskus je, jakie global- na polskiej scenie. J est to prawdziwa droga i tracenia z alążkiem nieco bardziej kompli- Musical, chcac musiał zaj mować powstań, zawsze d owej odległości, prześledzić drogę, j aką rzeczy narodowi w jego riach politycznego dylematu braku zgody n aro- Gliwice, świ ata jedną, wi elką rozwój r ale" funkcjonuje do dzisia j bardziej w k at ego- masowego komu- wszystkie siłą w ogra W. z No- posiadają m i ędzynarodowego skracają z naszego że usiłując towarzyszyć so wanym do nie trzeba znaczna. Ale nie najv\' ażniejsze, Współcz es ne środki nikowc:.nia t\vorząc dość gło wie niż sprawy na podczas gdy musical jest raczej gatunkiem a dr e- Nikogo, prz E konywać, że odległość, drogą lotniczą, to jest w ważniejsze sztuki widowiskowej. m i ał Uwagi dotychczasowe oclnosz<j mieli śmy ogra- podporządkowa niczonej formy scenicznej, nej przekazowi świadomie w a ż nale ży ostatnich dwustu lat naszych dziejów dzieło, w o dwa wieki, albowiem na przestrzeni zawsze sublimatem prostej, mowan ym udane z kilku dodatkowych, równie cofnąć lit~tcznymi, i wreszcie tytul A chorus line" - mogły być n ych, przyczyn. W tym momencie sy nteza rockowej muzy- ki z aktualnymi tre5ciami musicalowej, ale nie r obić, albo rob i ć tego, znanych pow odów, n ie wy pa da. dramatyczna, gotowa zawsze do dusz", nie wykazuje pełne rzędy odwieczne zmaganie si ę przeciw nam, albo nie si ę przyziem- sal widowiskowych. To ze wszystki mi rni cie mnymi i jasnymi wyraźnie w miejscu, w którym siłami, są moż iiwy któr e albo są za bar.ho za nami, ni e sprzyja powstawaniu facho\lrn napisanych librett, zręcznyc h, m ogących sta ć tworzywem spektakli musical owych. Pozo:;taje w b 1 ędzi e ktokolwi ek chciałby sądzić, że wys tę - 9

7 puję w tym momencie przeciw sensownej w teatrze. Tu chodzi wyłącznie treści stylu, to z punktu wid zenia dysponują w ej o warsztat. m ości ą j esteśmy A skoro mowa o warsztacie, Ni eźle zapowiada jąc y od spraw muzyczny ch. rozwój burżu azyjnej rozrywki" w l atach d wu- dziestych i trzydziest y ch został natychmiast po budując y wojnie skut ecznie rozparcelowany n a nie zbędny co zrę bów, pieśni pó źni ej szych spędów wspomag ają ce j entuzjazm gatunek, t worzenie masowej oraz, w n ie- latach, na szereg dorocznych prze różnymi fe stiwalowych pod waniami. Teatr muzyczny, jak w ielki ma z tego o k rok pożytek. z kompozytorskim okazuje, nie- Podobnie r zecz wkł a dem wez- ma do dziurawe j kasy gatu nku musicalowego monopolistów od tzw. piosenki aktorskie j. M en adżerskie doczekały, n uty Baduszkowej nie zab iegi Daniestety, za- statys t y czną zale:lwie posiadania dwóch r ąk Pół nie zawsze równych. sprawności ich głosów obsłu g i tote ż ustawiły biedy, b lisko po łowa bą dź niczny ch, mają za j ęcia z im- mężczyzn) na czym inslrumentaci e p łych szlify marynarskie l ąd owych gra w gra ć, p ulpitów jest n ie obsadzo- przedbiorczych uzyskała mórz ma ją (w przypadku harem u. Muzycy nie listów j eżeli w rejestrze charakterystycznym dla Większość na. ś wia :io i d wóch nóg i to z n atury uzdolnien ia aktorskie, a p ostacji n ie r ucho- stwarzając sobie or kiestrach zagra- s zan sę zakupu przy- zwoitszych instrumentów. Dla roztargnionych p rzyp omnienie, ż e cały czas rozmawiamy o ga- t unku teatralnym, k tórego isto tą je!>t stan total- nej in te gracj i wszystki ch e Jem en tów scenicznej kreacji. mierzonego efektu. Pozytywny skutek t ych wielop łasz czyzno wych działań to m etody szkolenia ar t ysty-wykonawcy dla muj askółka w iosny pozostałe nurty, sicalow ej sceny. Ale ta jed n a uczynić którymi n ych n ie może, dopływaj ą bowiem do naszych teatrów muzycz- artyści-wykonawcy, mają z upełnie innych gór ach, a płynących swoje ujściami są, st rumyków źródła w tych leniwie w najlepszym przy- p adku, eklekt yczne, operet k owe fontanny w pałacach hrabiów, b aronów i Mecenat wy pr acowanie arcyksiąż ąt. żący na łania śr ednio past w ę świata pracy. No, dziarskości, ostatnio stracił nieco na a le i tak to n iczego nie zmienia, bo- galo p ująca chude r esztki. inflacja Toteż własnych łapczywi e pożera te n ic dziwnego, że kwalifika cji zawodowych idea pod- wykonawczych. Dzisiaj wykonawc<'} teatr m uzyczny w P olsce stoi (?). angażuj e wokal no-aktorskich 10 może w ynagrodzeń funkcji zarobków ludzi sceny. Al e nie samym nie przygotowanych chórzystów i tancerzy. Na nawet m izerny ch procentowych odpisów miarę p ełnymi zespoła n agminn y m zjawi:;kiem jest brak pr ofes jon al- jeśli zo stawiając ją od kultu ry, z podatków od równ ie mizern ych wiem dzia- jest wprost p roporc jonalna do motywacyjnej różnych specjalności solistów okaz ało) t eatrów muzyczny ch jeszcze do nie- dawn a dysponowaly w mi taką dz iarskością ło skuteczne (jak całkow ici e odci ął si ę na z frontu ideologicznego, od pew nego czasu noszen ia Zesp oły p aństwowy, absolwentów szkół śpie wa ją wydziałów muzycznych, którzy, jako tako w klasycznym Niezaspoko jona t~sk n ota r odza j Lt lu ':Iz kiego sto j ąc na st r acone j pozy - do natury pierwotnej, cji wobec n iki, niszczącej środowisko zna la zł a p e łne naturalne t ech- zaspokojenie w stai1ie tech- n iki teatralnej. Niedoinwestowanie teatrów w 11

8 aparaturę elektroakustyczną dziej radykalnego godne jest najbar- programu przeciwników że techniki z partii zielonych. Tyle, potrzeb ni Zieloni, ale zielone. pu tu nie Możliwości są zaku- W tym miejscu stawiłby rać że każdy rozsądnie myślący pytanie: a kto ci n ie bardzo potrafię racjonalnie szczęście do produkcji dekoracji i kostiu- na to pytanie. Na skłaniaj ą raczej do wystawienia spek takli w t ym surrealistycznym że w stylu Oh K alkuta" (dla niewtajemniczonych bowiem, informacja: Oh K alkut a" - wego J orku k tóre grane było zupełnie przedstawienie, na golasa). za to, że ktoś już kiedyś z adawał robi ć ". Otóż py tan ie co najłatwiej jest uciekać w omawianej sytuacji w bezpieczniejsze rewi ry operetki. Zawsze znajdzie trochę w magazynie fraków i sukien balowych, odświeżyć i dopasować sobie daj ą cych si ę odpowiedzieć nie jestem sam w tym oddalonym znacznie od Nomieście, w którym nie ma hotelu, reakcję termojądrową działać Przyznaję, położeniu. Okazało uzyskuje w ie domowych warunkach Zdaje frajerze, zabie- do tej ryzykownej roboty?... materi ałów m ów kazał, po- wbrew racjonalnym są ludzie w praskłonni przesłankom: po- dobnie jak ja. I myślę z przerażeniem, że gdyby to działanie miało przynieść tywny skutek, wód na byłby to jakikolwiek pozy- całkiem prawdziwy do- zup ełnie nieprawdziwą tezę. na kolejny r oczn ik a rtyb ią ka ją stów. Po zakamarkach teatru też Tade usz Wiśniewski zdatne do wykorzystania i przeróbki elem enty architektury tym pałacowo -ogrodowej. uwzgl ędnimy stwa bezk lasowego, sfer, to nie atr akcyjną, dla n ależy dziwić, że społeczeń szeregowy by- najczęści ej kończy swoją edukację estetyczn ą nej operetce, przy sił ę przyciągania wyższych w alec t eatru m uzycznego i Jeżeli pozostając zaczyna na klasycz- w równym stopniu nie p rzygotowanym do recepcji musicalu jak, z drugiej strony, teatr do jego r ealizacji. I z takim oto, n aszkicowany m bardzo nie, handicapem decydu jem y alizację być si ę pozycji teatralnej, której pobież jednak na r 12istotą winien stan totalnej integracji wszystkich elemen- tów itd.... Nie taję, że wrażenia, towarzysz ące towaniu t e j (nie ma co premier y, sapera, nowym z 12 ukrywać) wyj ąlkowe j można przy równać spacerująceg o przygo- do samopoczucia dla rozrywki po pnlu mi- zawiązanymi oczami. 13

9 AKTUALNY REPERTUAR Johann Strauss NOC W WENECJI Johann Strauss TYS IĄC I JEDNA NOC Franciszek Lehar KRAINA UŚMIECHU Robert Stolz DAMA Z PORTRETU Jacques Offenbach ORFEUSZ W PIEKLE Johann Strau ss W I EDEŃSKA KREW Włodzimierz Michał Romanowski Wrońsk i NAJDZIWNIEJSZA PRZYGODA KRASNALA (bajka muzyczna) Józef Talarczyk SKARBY ZŁOT E J KACZKI (b a śń muzyczna) Karl Zełler PTASZNIK Z TYROLU Emmerich Kalman MANEWRY JESIENNE Adam Daszewski G RAJDOŁ (kabaret - Mała Scena) muzyka Teresa Sikora 14 15

10 W PRZYGOTOWAN IU : EMMERICH KALMAN H R A B INA MAR ICA" Zokl. Pol. ZPIE a. or C6. 10 OOO - R-17

11 Ze 7h1orcw D 2 i c.ił u D o k u rn ~~ n r o ZG ZA S f--

12 REALIZATORZY Inscenizacja, reżyseria i choreografia TADEUSZ WIŚNI E WSKI Kier ownictwo muzyczne ZBIGNIEW KALEMBA Scenografia MARIAN JANKOWSKI

13 OS OBY R a k ie t y: Tony - JAROSŁAW CISOWSKI STANISŁAW MEUS Riff - MIECZYSŁAW BŁASZCZYK ANDRZEJ SMOGÓR Diesel - ADAM MAZOŃ Śm ig ło - DARIUSZ WÓJCIAK Sopel - BOGDAN SZOLC D z i d ziu ś MARIUSZ DROZDO WSKI Arab - MARIUSZ OCETEK Smarkata - Graziella Velma R e k i n y: ~~~~~i~n~a~9.fyńska - SYLWIA PIÓRKOWSKA KATARZYNA CHRZĄSZCZ Marija - EWA MIERZYŃSKA HALINA SKUBIS MAŁGORZAT A WITKOWSKA Bernardo - MIECZYSŁAW BŁASZCZYK MICHAŁ SIENKIEWICZ Anita - MAŁGORZAT A GOSŁAWSKA KRYSTYNA KONOPACKA- -PARNIEWSKA Chino - SŁAWOMIR BORUCH Pe pe - JACEK NOWOSIELSKI lndio KRZYSZTOF HASTEROK Luis - MAREK BRONSZKIEWICZ Toro - JAROSŁAW ROGA LI ŃSKI Juano - MACIEJ BART CZAK Rosa I i a - KATARZYNA WRZODAK Consuela - KATARZYN A G I Ż YŃ S KA MAGDALEN A TAZBIR Teresita - MAGDALENA STYPU Ł A D o r o ś I i: Wujek - JERZY GOŚCI ŃS K I Schrank - JERZY ŚLEDZ I ŃSKI Krupke - JAN HERMA Miglanc - JAN MARIA DYGA oraz balet, chór i ork iestra O peretki Ś lą skie j Asystent r eżyse ra : JERZY Ś LED ZI ŃSKI Przygotowanie muzyczne zespo ł u wok alnego: ADAM MAZOŃ Asystenci choreografa : EWA OPALA-MU S K AŁA i ANNA SI WCZYK

14 Dyrygenci ZBIGNIEW KALEMBA WŁODZIMIERZ ROMANOWSKI HENRYK WICHEREK Scenograf JERZY KŁOS OWSKI Chórmistrz HENRYK WICHEREK p.o. Kier. baletu EWA OPALA-MUSKA ŁA Korepetytorzy JA DWIGA BRIL-KRYSKA GRAŻ Y NA GRINER ŁU CJA KROSNY-WIDERA BARBARA OWSIAK Inspicjent JACEK TOMASZ EWSKI Kontrola tekstu DAN UTA TOMANEK Koordynacja pracy artystycznej MAŁGORZAT A GRO N IEWSKA Kierownik organizacji widowni WANDA BONCZAR Dekoracje i kostiumy wykonały pracownie Państwowej Operetki Śląskiej Brygadier sceny WŁADYSŁAW KMITA. Kier. elektr. JERZY JURASZEK. Kier. prac: kraw. damska IRENA SŁAWINSKA, kraw. męska ADOLF URBAN, zdobnicza BARBARA ST ANIA, fryzjerska JULIA KO TOWICZ, farbiarska ZOFIA MAŁUJŁO, rekwizytornia JACEK TOMASZEWSKI, pracow. plastyczna JOANNA SZPRUCH, pracow. szewska MARIAN SZCZUDLUK, pracownia stolarska KRYSTIAN KALUS. Opracowanie grał. MARIAN JANKOWSKI

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

w numerze m.in.: Wyjście spod klosza - Biennale Krajobrazu Cyfrowi Kolumbowie 12 Listy do Milesa Leśna 7 n r 6 /9 /2 0 14

w numerze m.in.: Wyjście spod klosza - Biennale Krajobrazu Cyfrowi Kolumbowie 12 Listy do Milesa Leśna 7 n r 6 /9 /2 0 14 l t u ral ny u k n y z a g a kielecki m 037 IS S N 2 3 5 3-1 n r 6 /9 /2 0 14 b e z p ła tn y e g z e m p la r z z ie ń li s to p a d /g r u d Hemar przekl Cyfrowi Kolumbowie 12 Listy do Milesa Leśna 7

Bardziej szczegółowo

Trwa budowa muszli koncertowej

Trwa budowa muszli koncertowej Trwa budowa muszli koncertowej 17 wrzeœnia rozpoczêto budowê nowej muszli koncertowej w Parku Czechowickim. Tego dnia wykonawca rozpocz¹³ prace rozbiórkowe wiaty ze scen¹, pe³ni¹cej do tej pory funkcjê

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony, czas działać

Budżet uchwalony, czas działać ISSN 1732 6818 1 (129) styczeń 2014 Budżet uchwalony, czas działać 14 głosów za przy jednym sprzeciwu przypieczętowało na grudniowej sesji plan dochodów i wydatków miasta na 2014 rok. Dzięki temu już od

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Październik to miesiąc szczególny

Październik to miesiąc szczególny SŁOWO DUSZPASTERZA 1 bp Ryszard Bogusz Za wszystko dziękujcie! Październik to miesiąc szczególny w naszym Kościele. Obchodzimy dwa ważne święta. Na początku Święto Żniw, a na końcu Pamiątkę Reformacji.

Bardziej szczegółowo

ZYGMUNT APOSTOŁ - istnieć komediowo

ZYGMUNT APOSTOŁ - istnieć komediowo ZYGMUNT APOSTOŁ - istnieć komediowo Na twarzy Zygmunta pojawił się grymas do złudzenia przypominający owe pretensjonalne pańcie, nadęte indyczą powagą i pomazane znamionami ptasiej mózgownicy. Nagle zeskoczył

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

A. BLOCH. l ~ ( OCZEKIWANIE : ~ .,i . ' BARDZO SPIĄCA KRÓLEWNA

A. BLOCH. l ~ ( OCZEKIWANIE : ~ .,i . ' BARDZO SPIĄCA KRÓLEWNA A. BLOCH OCZEKIWANIE BARDZO I..'. ' : ~.,i,., l ~ ( t. '".!. ~ SPIĄCA j KRÓLEWNA PANSTWOWA OPERA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU OD Z N AC Z O N A O R D E REM S Z TA N DAR P RACY" I. K LASY DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku!

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia Każda osoba ma bardzo precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94 Teatr w Radomiu NOCLEG w APENINACH sezon 1993/94 Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu 200-lecie urodzin Aleksandra Fredry 15-lecie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego ALEKSANDER FREDRO

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Jak analizować raporty finansowe spółek? System "made in house" inspiracją do budowy własnego systemu HFT

Jak analizować raporty finansowe spółek? System made in house inspiracją do budowy własnego systemu HFT ISSN 2081-9501 NUMER 14 W POSZUKIWANIU NOWEGO LIDERA HOSSY M O D E L CA P M W P R A K TY C E PRODUKTY STRUKTURYZOWANE LUKI CENOWE DWA METALE JEDNA CENA? Jak analizować raporty finansowe spółek? System

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA 4. PUŁAWSKI FESTIWAL MUZYCZNY 3-10 LISTOPADA 2013 um.pulawy.pl festiwalwss.pl Zespół Realizacyjny BOGUSŁAW BOJCZUK ADAM KLOCEK KAROLINA SEROCKA ALICJA MYŚLIWIEC ANDRZEJ ŁYSZCZARZ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Zarządu Stowarzyszenia

Biuletyn Informacyjny Zarządu Stowarzyszenia Biuletyn Informacyjny 30 NUMER WIOSNA Zarządu Stowarzyszenia 2014 ISSN 1427-7093 Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów: Czy możliwa jest księga dobrych praktyk? fot. M. Wilma-Hinz/ZASP

Bardziej szczegółowo

Miliony na osuwiska!

Miliony na osuwiska! Nr 9 (1209) 27 lutego 2015 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki www.tygodniksanocki.eu nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000 egz.

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

ARTIS-QUARTET of VIENNA 30 marca 2012 /piątek/ godz. 19.00 sala Kopernikowska olsztyńskiego Zamku

ARTIS-QUARTET of VIENNA 30 marca 2012 /piątek/ godz. 19.00 sala Kopernikowska olsztyńskiego Zamku ARTIS-QUARTET of VIENNA 30 marca 2012 /piątek/ godz. 19.00 sala Kopernikowska olsztyńskiego Zamku ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA 31 marca 2012 /sobota/ godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii W programie:

Bardziej szczegółowo

Maria Schejbal SCENARIUSZ. czyli jak opowiadać historie w teatrze

Maria Schejbal SCENARIUSZ. czyli jak opowiadać historie w teatrze Maria Schejbal SCENARIUSZ czyli jak opowiadać historie w teatrze 1 2 Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Publikacja powstała w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo