WEST SIDE STORY PANSTWOWA OPERETKA LEONARD BERNSTEIN W GLIWICACH ŚLĄSKA ZBIGNIEW KALEMBA ZBIGN IEW KWAŚN IE WSKI ERNEST MAŁEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEST SIDE STORY PANSTWOWA OPERETKA LEONARD BERNSTEIN W GLIWICACH ŚLĄSKA ZBIGNIEW KALEMBA ZBIGN IEW KWAŚN IE WSKI ERNEST MAŁEK"

Transkrypt

1

2 PANSTWOWA OPERETKA ŚLĄSKA W GLIWICACH LEONARD BERNSTEIN WEST SIDE STORY ODZNACZONA KRZYŻEM OFICERSKIM OOP ZŁOTĄ ODZNAKĄ»ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO :< MUSICAL W DWÓCH AKT ACH ZŁOTĄ ODZNAKĄ TPPR ODZNAKĄ 25-LECIA G LIWIC Libretto (wg pomysłu Jer o m e Ro b b i n s o) ARTHUR LAURENTS Dyrektor naczelny i artystyczny ZBIGNIEW KALEMBA Teksty piosenek: STEPHEN SONDHEI M Zastępcy dyrektora ZBIGN IEW KWAŚN IE WSKI Tłumaczen i e: JANUSZ MINKIEWICZ I JULIUSZ ŻUŁAWSK I ERNEST MAŁEK Kierownik literacki MICHAŁ WROŃ SKI PRAPREMIERA POLSKA - CZERWIEC 1989 R.

3 Bostońskiej szef Orkiestr y Symfonicznej sprawą młody Siergiej Kusewicki. Za jego otrzymał ny kilka lat później posadę Len- asyst enta dyrektora muzycznego Nowojorskiej Orkiestry Symfoniczn ej, Artura wet, że było szansa, by LEONARD BERNSTEIN Trzydzieści cił goś w 1959 roku - w Warszawie wraz z New York Philharmo- nic Orch estra. A rok temu - Wiemy na- to 125 dolarów tygodniowo i poprowadzić ten z espół mał a kiedykolwiek. A jednak... lat temu - 70-lecie urodzin, z Rodzińskiego. ob chodził u roczyście udziałem kilku tycy osób w Tanglewood kolo Bostonu. Kompozytor, Legenda Leonarda Bernsteina 14 paździ ernika siał zastąpić z rodz iła 1943 r., kiedy to asystent m u- chorego Bruno Waltera na koncer- cie w Carnegie Hall. Było to otwarcie drogi do wielkiej kariery... dyrygent i pian ista: LEONARD BERNSTEIN. Zaczęto też wykonywać Urodził si ę w rodzinie w Lawrence, w Massachusetts, żydowskich przybyłych emigrantów, do Nowego Św iata w 1908 r. z Ukrainy dzieć na lat przed jego narodzinami. Ojciec kom- pozytora - drcgerzysta i kupiec w metyczn ej - zawsze zwalczał branży kos- muzyczne zainte- pierwszą symfonię m.in. nie zresztą odebran ą rzucała jego własne Jeremiasz", krytykę, przez mu eklektyzm, mieszanie niech ęt która za- najróżniej szych elementów: jazzu, liturgicznych żydowskich, zapożyczeń utwory, śpiewów z Bacha, Beethovena, Mahlera i Schonberga. Bernstein niezbyt resowani a syna, czego ten nigdy mu nie wyba- tym czył. mu dwóch ludzi: grec- tunki. Bez kompleksów pisywał także piosenk i ki dyrygent Dimitri Mitropulos i. nowojorski (m.in. dla Franka Sinatry). Z tego czasu pocho- W karierze pomogło kompozytor Aaron Copland. Po ukończ eniu diów na uniwersytecie Harvarda za pulosa podjął kompozyc j ę Thomsona, zostaje szczęście wania 2 do też st udentem klasy fortei zabell ę Vangerową. b:)tł :::niie widziany, rozrabi akę Jednak Bernstein życzliwych zajął nim z Przyjął też w 1943 r. amerykań propo zycję choreo- letu dla Mettropolitan Opera. F ancy Free" za snoba i poglądach. jego praca teor etyczna Integracj a elementów etnicznych w muzyce skiej". ga- pod kierunkiem Randalla pozbawio- nego dyscypliny, na dodatek jeszcze o lewackich także chętnie mieszał grafa Jerome Robbinsa napisania muzyki do ba- Na filaddfijsk iej uczelni nie u chodz i ł Równocześnie dzi zawsze stu- pianu, prowadzonej przez bo Mitro- Bernstein st udia dyrygentury w Filadelfii u Fritza Reinera. diuje tam radą stu- przej ął, gdyż miał wielkie ludzi. Pe roku studio- ojcowską troską ówczesny zmieni potem w musical i będzie wielkim sukcesem na Broadwayu jako On the Town ". P otem napisał jeszcze musicale Wonderfu l Town", Candide" i wreszcie w 1957 r. n ajbardziej znany jego utwór Miała ces West Side Story". ona 732 przedstawienia, a odniosła niezwykły suk- w wersji filmowej zrealizowanej przez Roberta Wise'a i J erome Robbinsa. Wiele 3

4 piosenek z West Side Story" stało wielkimi światowymi przebojami, choćby Marija", I feel pretty" (Jestem śliczna), Tonight" (W tę noc), A-me-ri-ca". Bernstein marzył o karierze poważnego kompozytora, choć jego dzieła przyjmowane były bez wielkiego entuzjazmu; trzecia symfonia Kadysz'', zaprezentowana w Tel Awiwie w 1963 r., wzbudziła oburzenie; msza zamówiona na i naugurację Kennedy Center w 1971 r. uraziła katolików; zaś operę A Quiet P lace" u znano za nudny i nieprzyzwoity melodr amat. Natomiast niemalże uwielbiany jest jako dyrygent, a karierę tę wysoko sobie ceni. P ubliczność lubi jego bardzo gwałtowny, spektakularny i wręcz akrobatyczny styl dyrygowania, który sprawił, że Amerykanie nazywają go Leaping Lenny (skacz ą cy Lenny), zaś Anglicy kieszonkowy Tarzan". Leonard Bernstein c a łe życie ma n i fes tował swoje gusta i pogl ądy polityczne o wyr aźnie lew icowym nastawieniu, odrz u cając gesty ze strony establishmentu (wielokrotnie od rzucał zaproszenia ze strony prezydenta Reagana), a także mody i schematy. Niezwykle towarzyski, do dziś cieszy życiem, pali, pije i dużo pracuje, w doskonałym nastroju. NOWY JORK New York, miasto w USA, w stanie Nowy Jork, przy ujściu rzeki Hudson do Oceanu Atlantyckiego, polożone na wyspach Manhattan, Long (1980 r.). Jest najw i ększym centrum Island, Staten Island i kilkunastu mniejszych oraz częściowo na kontynencie; jedna z najwięk szych aglomeracji miejskich św i ata; od 1946 roku stała siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powierzchnia Nowego Jork u w gran icach administracyjnych wynosi 776 km2, ludn ość OOO, zespół miejski OOO mieszkańców finansowym i handlowym św i ata kapitalistycznego, największym ośr odkiem przemysłowym Ameryki Północnej, wielkim węzłem komunikacyjnym i jednym z na j większych naukov.10-kulturalnych USA. Centralną ośrodków część miasta stanowi Manhattan. W południowej, najstarszej jego części znajduje skupisko drapaczy chmur - dzielnica banków ze słynną ulicą Wall Street; wraz z rozwojem śródmieś cia w XX w. w kierunku północnym powstała w środkowej części Manhattanu nowsza i większa grupa wieżowców z Empire State Building, obszar ten jest siedzibą większości biur firm prawniczych, ri::klamowych, hoteli; okolice placu Times Square skupiają większość lokali roz- 4 5

5 rywkowych, teatrów (głównie wz.:iluż i w pobliżu ulicy Broadway); od południa sąsiaduje z nim główne skupisko domów towarowych, od zachodu - dzielnica przemysłu odzieżowego - Garment Center. Dzielnice mieszkaniowe Manhattanu charakteryzują ostrymi kontrastami, obok ekskluzywnych obszarów (głównie w środkowej i wschodniej części ) znajdują rozległe slumsy zamieszkane przeważnie przez ludność: murzyńską (głównie Harlem) i portorykańską. W pobliżu Manhattanu, na jednej ** z licznych drobnych wysp - Liberty, wznosi s ię s łynna Statua Wolności. Formy teatralne bywają łatwie j sze i trudniejsze, jednorodne w swej m aterii i bardziej złożo ne. Musical, niestety, nal e ży do tych trudnie jszych i bardziej z łożonych. Zasad n o ś ć u ży cia zwrotu niestety" wy jaśni za ch wilę. Na przestrzeni swoich dziejów m usical ro zwijał stopniowo, po c zyn ając od form zb liżo nych do klasycznej operetki lub coraz bardziej rozbudowanych rewii, b y dojść, w swej d ążno ś ci do perfekcji gatunkowej, do stanu totalnej integracji wszystkich elementów skład o wych scenicznej kreacji. P roces ten spowodo wał pojawienie w teatrze nowego typu aktorstwa, a co za tym idzie nowego r odzaju aktorstwa, wyposażonego w, analogiczny do gatunku teatralnego, totalnie zintegrowany war sztat. W krótkiej historii musicalu nale ży wyróżnić, moim zdaniem, cztery tytuły, mogące być punktami orientacyjnymi w dziejach rozwoju t ej formy teatralnej: Oklahoma" - pierwszy musical, który osiągnął ów stopień totalnej integracji gatunkowej, - West Side Story" - wzorowy przykład bu- 6 1

6 do wania dramaturgii teatralnej, bpzpośreclnio Hair" - wynikającej twórczości z choreografii, pełni przedstawienie, w którym po raz pierwszy na s tąpiła społecznymi będąc e i po- głębszych miejsca jednostki we refleksji na temat współczesnym, zunifor- świecie. do historii mu sicalu 1 ' oczywiście amerykańskiego. geografią, jako tako obeznanego z w ego Jorku do Gliwic jest końcu oprócz hotelu, nie lotniska. Teatr, niedoli, sowaniem k i wań ną wioskę. Sprawa kuje, gdy zechcemy si przebyć si ę pokazać i przez mękę. Nie zdadzą z modnego cyklu wyw abiania plam" zawsze 1 l z nikomu s ze interesy mu sic;:ilow e zostaly (łącznie mi) ostatecznie zal a twione w Jakie. mu" dzisiaj ku musical nie, że na- z inny- Dzi ęki te- r calizu j11c autentyczny w gatunmożn a o d wohć siq do żadnych tradycji, n ajzwyczajnie j z powodu ich braku. Owszem, podejmowane 8 b y ły próby rodzimej śpie K r ako wiacy i Gó- jak o fo r ma teatralna, mo gąc a b yć musical u w P olsce. Przypomnijmy p rowokowały in- z pun ktu w idzenia formy teatralnej, rząd o żyjemy nie wolno bli żej Twórczość ną troską nie do wywabienia. Fmówmy Nawet arch aiczna Bogusł a wskiego czegoś -amerykańskich. plamą ludn ości. w icza. Po prostu '.va1ki o są służen i a L udzk o ści, k lasyki podejmowane przez Adama H anuszkie- z historii stosunków, w ty m wypadku, polskodziej e musicalu w Polsce do Skutkiem czego m usicalowe" p róby interpretacji narodowe j zaist nieć białych niezależności. skłonność ani ż eli t ere sujące m u- tu na nic zabiegi bilan - upadk0w, zaborów, odzys- sobie burzli we dyskus je, jakie global- na polskiej scenie. J est to prawdziwa droga i tracenia z alążkiem nieco bardziej kompli- Musical, chcac musiał zaj mować powstań, zawsze d owej odległości, prześledzić drogę, j aką rzeczy narodowi w jego riach politycznego dylematu braku zgody n aro- Gliwice, świ ata jedną, wi elką rozwój r ale" funkcjonuje do dzisia j bardziej w k at ego- masowego komu- wszystkie siłą w ogra W. z No- posiadają m i ędzynarodowego skracają z naszego że usiłując towarzyszyć so wanym do nie trzeba znaczna. Ale nie najv\' ażniejsze, Współcz es ne środki nikowc:.nia t\vorząc dość gło wie niż sprawy na podczas gdy musical jest raczej gatunkiem a dr e- Nikogo, prz E konywać, że odległość, drogą lotniczą, to jest w ważniejsze sztuki widowiskowej. m i ał Uwagi dotychczasowe oclnosz<j mieli śmy ogra- podporządkowa niczonej formy scenicznej, nej przekazowi świadomie w a ż nale ży ostatnich dwustu lat naszych dziejów dzieło, w o dwa wieki, albowiem na przestrzeni zawsze sublimatem prostej, mowan ym udane z kilku dodatkowych, równie cofnąć lit~tcznymi, i wreszcie tytul A chorus line" - mogły być n ych, przyczyn. W tym momencie sy nteza rockowej muzy- ki z aktualnymi tre5ciami musicalowej, ale nie r obić, albo rob i ć tego, znanych pow odów, n ie wy pa da. dramatyczna, gotowa zawsze do dusz", nie wykazuje pełne rzędy odwieczne zmaganie si ę przeciw nam, albo nie si ę przyziem- sal widowiskowych. To ze wszystki mi rni cie mnymi i jasnymi wyraźnie w miejscu, w którym siłami, są moż iiwy któr e albo są za bar.ho za nami, ni e sprzyja powstawaniu facho\lrn napisanych librett, zręcznyc h, m ogących sta ć tworzywem spektakli musical owych. Pozo:;taje w b 1 ędzi e ktokolwi ek chciałby sądzić, że wys tę - 9

7 puję w tym momencie przeciw sensownej w teatrze. Tu chodzi wyłącznie treści stylu, to z punktu wid zenia dysponują w ej o warsztat. m ości ą j esteśmy A skoro mowa o warsztacie, Ni eźle zapowiada jąc y od spraw muzyczny ch. rozwój burżu azyjnej rozrywki" w l atach d wu- dziestych i trzydziest y ch został natychmiast po budując y wojnie skut ecznie rozparcelowany n a nie zbędny co zrę bów, pieśni pó źni ej szych spędów wspomag ają ce j entuzjazm gatunek, t worzenie masowej oraz, w n ie- latach, na szereg dorocznych prze różnymi fe stiwalowych pod waniami. Teatr muzyczny, jak w ielki ma z tego o k rok pożytek. z kompozytorskim okazuje, nie- Podobnie r zecz wkł a dem wez- ma do dziurawe j kasy gatu nku musicalowego monopolistów od tzw. piosenki aktorskie j. M en adżerskie doczekały, n uty Baduszkowej nie zab iegi Daniestety, za- statys t y czną zale:lwie posiadania dwóch r ąk Pół nie zawsze równych. sprawności ich głosów obsłu g i tote ż ustawiły biedy, b lisko po łowa bą dź niczny ch, mają za j ęcia z im- mężczyzn) na czym inslrumentaci e p łych szlify marynarskie l ąd owych gra w gra ć, p ulpitów jest n ie obsadzo- przedbiorczych uzyskała mórz ma ją (w przypadku harem u. Muzycy nie listów j eżeli w rejestrze charakterystycznym dla Większość na. ś wia :io i d wóch nóg i to z n atury uzdolnien ia aktorskie, a p ostacji n ie r ucho- stwarzając sobie or kiestrach zagra- s zan sę zakupu przy- zwoitszych instrumentów. Dla roztargnionych p rzyp omnienie, ż e cały czas rozmawiamy o ga- t unku teatralnym, k tórego isto tą je!>t stan total- nej in te gracj i wszystki ch e Jem en tów scenicznej kreacji. mierzonego efektu. Pozytywny skutek t ych wielop łasz czyzno wych działań to m etody szkolenia ar t ysty-wykonawcy dla muj askółka w iosny pozostałe nurty, sicalow ej sceny. Ale ta jed n a uczynić którymi n ych n ie może, dopływaj ą bowiem do naszych teatrów muzycz- artyści-wykonawcy, mają z upełnie innych gór ach, a płynących swoje ujściami są, st rumyków źródła w tych leniwie w najlepszym przy- p adku, eklekt yczne, operet k owe fontanny w pałacach hrabiów, b aronów i Mecenat wy pr acowanie arcyksiąż ąt. żący na łania śr ednio past w ę świata pracy. No, dziarskości, ostatnio stracił nieco na a le i tak to n iczego nie zmienia, bo- galo p ująca chude r esztki. inflacja Toteż własnych łapczywi e pożera te n ic dziwnego, że kwalifika cji zawodowych idea pod- wykonawczych. Dzisiaj wykonawc<'} teatr m uzyczny w P olsce stoi (?). angażuj e wokal no-aktorskich 10 może w ynagrodzeń funkcji zarobków ludzi sceny. Al e nie samym nie przygotowanych chórzystów i tancerzy. Na nawet m izerny ch procentowych odpisów miarę p ełnymi zespoła n agminn y m zjawi:;kiem jest brak pr ofes jon al- jeśli zo stawiając ją od kultu ry, z podatków od równ ie mizern ych wiem dzia- jest wprost p roporc jonalna do motywacyjnej różnych specjalności solistów okaz ało) t eatrów muzyczny ch jeszcze do nie- dawn a dysponowaly w mi taką dz iarskością ło skuteczne (jak całkow ici e odci ął si ę na z frontu ideologicznego, od pew nego czasu noszen ia Zesp oły p aństwowy, absolwentów szkół śpie wa ją wydziałów muzycznych, którzy, jako tako w klasycznym Niezaspoko jona t~sk n ota r odza j Lt lu ':Iz kiego sto j ąc na st r acone j pozy - do natury pierwotnej, cji wobec n iki, niszczącej środowisko zna la zł a p e łne naturalne t ech- zaspokojenie w stai1ie tech- n iki teatralnej. Niedoinwestowanie teatrów w 11

8 aparaturę elektroakustyczną dziej radykalnego godne jest najbar- programu przeciwników że techniki z partii zielonych. Tyle, potrzeb ni Zieloni, ale zielone. pu tu nie Możliwości są zaku- W tym miejscu stawiłby rać że każdy rozsądnie myślący pytanie: a kto ci n ie bardzo potrafię racjonalnie szczęście do produkcji dekoracji i kostiu- na to pytanie. Na skłaniaj ą raczej do wystawienia spek takli w t ym surrealistycznym że w stylu Oh K alkuta" (dla niewtajemniczonych bowiem, informacja: Oh K alkut a" - wego J orku k tóre grane było zupełnie przedstawienie, na golasa). za to, że ktoś już kiedyś z adawał robi ć ". Otóż py tan ie co najłatwiej jest uciekać w omawianej sytuacji w bezpieczniejsze rewi ry operetki. Zawsze znajdzie trochę w magazynie fraków i sukien balowych, odświeżyć i dopasować sobie daj ą cych si ę odpowiedzieć nie jestem sam w tym oddalonym znacznie od Nomieście, w którym nie ma hotelu, reakcję termojądrową działać Przyznaję, położeniu. Okazało uzyskuje w ie domowych warunkach Zdaje frajerze, zabie- do tej ryzykownej roboty?... materi ałów m ów kazał, po- wbrew racjonalnym są ludzie w praskłonni przesłankom: po- dobnie jak ja. I myślę z przerażeniem, że gdyby to działanie miało przynieść tywny skutek, wód na byłby to jakikolwiek pozy- całkiem prawdziwy do- zup ełnie nieprawdziwą tezę. na kolejny r oczn ik a rtyb ią ka ją stów. Po zakamarkach teatru też Tade usz Wiśniewski zdatne do wykorzystania i przeróbki elem enty architektury tym pałacowo -ogrodowej. uwzgl ędnimy stwa bezk lasowego, sfer, to nie atr akcyjną, dla n ależy dziwić, że społeczeń szeregowy by- najczęści ej kończy swoją edukację estetyczn ą nej operetce, przy sił ę przyciągania wyższych w alec t eatru m uzycznego i Jeżeli pozostając zaczyna na klasycz- w równym stopniu nie p rzygotowanym do recepcji musicalu jak, z drugiej strony, teatr do jego r ealizacji. I z takim oto, n aszkicowany m bardzo nie, handicapem decydu jem y alizację być si ę pozycji teatralnej, której pobież jednak na r 12istotą winien stan totalnej integracji wszystkich elemen- tów itd.... Nie taję, że wrażenia, towarzysz ące towaniu t e j (nie ma co premier y, sapera, nowym z 12 ukrywać) wyj ąlkowe j można przy równać spacerująceg o przygo- do samopoczucia dla rozrywki po pnlu mi- zawiązanymi oczami. 13

9 AKTUALNY REPERTUAR Johann Strauss NOC W WENECJI Johann Strauss TYS IĄC I JEDNA NOC Franciszek Lehar KRAINA UŚMIECHU Robert Stolz DAMA Z PORTRETU Jacques Offenbach ORFEUSZ W PIEKLE Johann Strau ss W I EDEŃSKA KREW Włodzimierz Michał Romanowski Wrońsk i NAJDZIWNIEJSZA PRZYGODA KRASNALA (bajka muzyczna) Józef Talarczyk SKARBY ZŁOT E J KACZKI (b a śń muzyczna) Karl Zełler PTASZNIK Z TYROLU Emmerich Kalman MANEWRY JESIENNE Adam Daszewski G RAJDOŁ (kabaret - Mała Scena) muzyka Teresa Sikora 14 15

10 W PRZYGOTOWAN IU : EMMERICH KALMAN H R A B INA MAR ICA" Zokl. Pol. ZPIE a. or C6. 10 OOO - R-17

11 Ze 7h1orcw D 2 i c.ił u D o k u rn ~~ n r o ZG ZA S f--

12 REALIZATORZY Inscenizacja, reżyseria i choreografia TADEUSZ WIŚNI E WSKI Kier ownictwo muzyczne ZBIGNIEW KALEMBA Scenografia MARIAN JANKOWSKI

13 OS OBY R a k ie t y: Tony - JAROSŁAW CISOWSKI STANISŁAW MEUS Riff - MIECZYSŁAW BŁASZCZYK ANDRZEJ SMOGÓR Diesel - ADAM MAZOŃ Śm ig ło - DARIUSZ WÓJCIAK Sopel - BOGDAN SZOLC D z i d ziu ś MARIUSZ DROZDO WSKI Arab - MARIUSZ OCETEK Smarkata - Graziella Velma R e k i n y: ~~~~~i~n~a~9.fyńska - SYLWIA PIÓRKOWSKA KATARZYNA CHRZĄSZCZ Marija - EWA MIERZYŃSKA HALINA SKUBIS MAŁGORZAT A WITKOWSKA Bernardo - MIECZYSŁAW BŁASZCZYK MICHAŁ SIENKIEWICZ Anita - MAŁGORZAT A GOSŁAWSKA KRYSTYNA KONOPACKA- -PARNIEWSKA Chino - SŁAWOMIR BORUCH Pe pe - JACEK NOWOSIELSKI lndio KRZYSZTOF HASTEROK Luis - MAREK BRONSZKIEWICZ Toro - JAROSŁAW ROGA LI ŃSKI Juano - MACIEJ BART CZAK Rosa I i a - KATARZYNA WRZODAK Consuela - KATARZYN A G I Ż YŃ S KA MAGDALEN A TAZBIR Teresita - MAGDALENA STYPU Ł A D o r o ś I i: Wujek - JERZY GOŚCI ŃS K I Schrank - JERZY ŚLEDZ I ŃSKI Krupke - JAN HERMA Miglanc - JAN MARIA DYGA oraz balet, chór i ork iestra O peretki Ś lą skie j Asystent r eżyse ra : JERZY Ś LED ZI ŃSKI Przygotowanie muzyczne zespo ł u wok alnego: ADAM MAZOŃ Asystenci choreografa : EWA OPALA-MU S K AŁA i ANNA SI WCZYK

14 Dyrygenci ZBIGNIEW KALEMBA WŁODZIMIERZ ROMANOWSKI HENRYK WICHEREK Scenograf JERZY KŁOS OWSKI Chórmistrz HENRYK WICHEREK p.o. Kier. baletu EWA OPALA-MUSKA ŁA Korepetytorzy JA DWIGA BRIL-KRYSKA GRAŻ Y NA GRINER ŁU CJA KROSNY-WIDERA BARBARA OWSIAK Inspicjent JACEK TOMASZ EWSKI Kontrola tekstu DAN UTA TOMANEK Koordynacja pracy artystycznej MAŁGORZAT A GRO N IEWSKA Kierownik organizacji widowni WANDA BONCZAR Dekoracje i kostiumy wykonały pracownie Państwowej Operetki Śląskiej Brygadier sceny WŁADYSŁAW KMITA. Kier. elektr. JERZY JURASZEK. Kier. prac: kraw. damska IRENA SŁAWINSKA, kraw. męska ADOLF URBAN, zdobnicza BARBARA ST ANIA, fryzjerska JULIA KO TOWICZ, farbiarska ZOFIA MAŁUJŁO, rekwizytornia JACEK TOMASZEWSKI, pracow. plastyczna JOANNA SZPRUCH, pracow. szewska MARIAN SZCZUDLUK, pracownia stolarska KRYSTIAN KALUS. Opracowanie grał. MARIAN JANKOWSKI

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Drużyna Skolmowskiego przygotowała repertuar pełen gwiazd

Drużyna Skolmowskiego przygotowała repertuar pełen gwiazd Drużyna Skolmowskiego przygotowała repertuar pełen gwiazd W nowym sezonie miłośnicy filharmonii będą mieli okazję uczestniczyć w koncertach prowadzonych przez creme de la creme polskiej dyrygentury. Nowy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska )

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska ) 4 LATKI marzec 1. Poznajemy zawody 2. wiosno przyjdź 3. Nadeszła wiosna 4. Egzotyczne zwierząt 1. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów ; poznanie czynności

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/8/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2008 roku

Protokół nr 17/8/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2008 roku Protokół nr 17/8/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2008 roku Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

KLUB ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ

KLUB ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ KLUB ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ Spotykamy się w SCKM przy ul. Dietla 53 codziennie po zajęciach szkolnych, aby w ciekawy i aktywny sposób spędzić wolny czas. Podczas różnorodnych zajęć rozwijamy swoje zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów

Kierunki i specjalności studiów Kierunki i specjalności studiów na Wydziale Akademii Muzycznej w Gdańsku Kierunek Specjalność Formy studiów Dyrygentura chóralna stacjonarne 3-letnie I 2-letnie II Edukacja muzyczna z językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

WALENTYNKI zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WALENTYNKI zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WALENTYNKI zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. A miłość wariatka ta sama... : ( Miłość Jan Twardowski) : montaż poetycko-muzyczny

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Pieszo. Obsada. Sławomir Mrożek. Premiera: 05 czerwca Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 15 minut (bez przerw)

Pieszo. Obsada. Sławomir Mrożek. Premiera: 05 czerwca Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 15 minut (bez przerw) Pieszo Sławomir Mrożek Anty-POPIÓŁ I DIAMENT, nazwano ten dramat blisko 30 lat temu. Opublikowana przez Mrożka w 1980 roku sztuka, opisuje w realistyczny, wręcz okrutny sposób przełomowy moment w dziejach

Bardziej szczegółowo

Pieszo. Obsada. Sławomir Mrożek. Premiera: 05 czerwca Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 15 minut (bez przerw)

Pieszo. Obsada. Sławomir Mrożek. Premiera: 05 czerwca Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 15 minut (bez przerw) Pieszo Sławomir Mrożek Anty-POPIÓŁ I DIAMENT, nazwano ten dramat blisko 30 lat temu. Opublikowana przez Mrożka w 1980 roku sztuka, opisuje w realistyczny, wręcz okrutny sposób przełomowy moment w dziejach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 Festiwal Muzyki Lusławice Małopolska TOMASZ STAŃKO a także Wojciech Myrczek oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 www.emanacje.pl

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Wykład 9

Mikroekonomia Wykład 9 Mikroekonomia Wykład 9 Efekty zewnętrzne Przez długie lata ekonomiści mieli problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem efektów zewnętrznych, które oddziaływały na inne podmioty gospodarcze przez powodowanie

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE KIERUNEK: Wychowanie fizyczne SPECJALNOŚC: wychowanie fizyczne w szkole Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 lutego 2011 roku BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (KLASA 0 ) L.P. PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (KLASA 0 ) L.P. PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (KLASA 0 ) wychowanie przedszkolne Przygoda z uśmiechem. Roczne przygotowanie przedszkolne. Pakiet. 2. religia Kocham dobrego Boga Anna Łada- Grodzicka, Barbara Nawolska, Kinga Łapot-

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

MOJA MAŁA OJCZYZNA PROJEKT EDUKACYJNY

MOJA MAŁA OJCZYZNA PROJEKT EDUKACYJNY mgr Katarzyna Wiener, mgr Ewa Kowalska SP nr 34 w Katowicach -1- MOJA MAŁA OJCZYZNA PROJEKT EDUKACYJNY zrealizowany w klasach szóstych Cele ogólne: - budzenie poczucia odrębności kultury śląskiej, - kształcenie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Elżbieta Świętek Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo