ALEKSANDER SOŁŻENICYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALEKSANDER SOŁŻENICYN"

Transkrypt

1 ALEKSANDER SOŁŻENICYN Część druga W porewolucyjnej Rosji tłumaczenie: Adolf Mayer, Natalia Krzyżanowska-Barwińska Wrocław

2 ROZDZIAŁ 13 PODCZAS REWOLUCJI LUTOWEJ

3 Trwająca sto dwadzieścia trzy* lata historia nierównoprawnego poddaństwa narodu żydowskiego w Rosji (licząc od ukazu Katarzyny II z 1791 roku) skończyła się wraz z rewolucją lutową. Warto przyjrzeć się atmosferze owych dni w jaki sposób społeczeństwo podeszło do tej emancypacji. W pierwszym tygodniu piotrogrodzkich wydarzeń rewolucyjnych gazety nie ukazywały się. А później odezwały się tubalnym głosem, najmniej przy tym rozważając czy szukając życiowych dróg dla państwa, spiesząc za to na wyścigi z lżeniem całej przeszłości. Kadecka Riecz wzywała: od teraz [ ] całe rosyjskie życie musi zostać przebudowane od korzeni 1. (Tysiącletnie życie! dlaczego od razu od korzeni?) А Birżewyje wiedomosti wystąpiły z programem działań: Wyrywać, wyrywać bez litości wszystkie zielska. Nie należy krępować się tym, że mogą być wśród nich także pożyteczne rośliny. Lepiej dokładniej wypielić [wraz] z nieuniknionymi ofiarami 2. (To marzec siedemnastego czy trzydziestego siódmego?) Ukłonił się nowy minister spraw zagranicznych Milukow: Do tej pory przychodziło nam rumienić się przed sojusznikami za nasz rząd [ ]. Rosja bardzo ciążyła sojusznikom 3. W tych pierwszych dniach rzadko można było usłyszeć poważne słowa o tym, co teraz w ogóle w Rosji trzeba robić. Ulice Piotrogrodu pogrążone w chaosie, setki policjantów pod kluczem, w mieście nieustająca bezładna strzelanina, lecz wszystko zalewa powszechne wiwatowanie, chociaż w każdej konkretnej sprawie zamęt myśli i opinii, różnica zdań. Cała prasa i społeczeństwo zgadzały się bodaj czy nie co do jednej tylko kwestii [potrzeby] niezwłocznego żydowskiego równouprawnienia. Wymownie pisał Fiodor Sołogub w Birżewych wiedomostiach : Najistotniejszym pierwiastkiem wolności obywatelskiej, bez którego nasza ziemia nie może być święta, naród nie może być bogobojny, ogólnonarodowy czyn nie stanie się pobożny [ ], jest usunięcie ograniczeń wyznaniowych i rasowych. Równouprawnienie Żydów postępowało, i to nawet bardzo szybko. 1 marca (według kalendarza juliańskiego), w przeddzień abdykacji cara, na kilka godzin przed słynnym Rozkazem numer 1, który zgubnie popchnął wojsko do udziału w rozgardiaszu, komisarze z Komitetu Dumy, W. Makłakow i М. Adżemow, wysłani do Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadzili nakaz przyjęcia wszystkich Żydów będących pomocnikami pełnomocników przysięgłych do stanu adwokatów przysięgłych. Już 3 marca [ ] przewodniczący Dumy Państwowej М. Rodzianko i przewodniczący Rządu Tymczasowego książę G. Lwow podpisali deklarację mówiącą, że jednym z głównych celów nowej władzy jest zniesienie wszystkich ograniczeń klasowych, wyznaniowych i narodowych 4. Następnie, 4 marca, minister wojny Guczkow złożył wniosek o otworzenie Żydom drogi do rangi oficera, a minister * Od ukazu Katarzyny do 1917 roku minęło sto dwadzieścia sześć lat. 1 Riecz 1917, 7 III, s Birżewyje wiedomosti 1917, 8 III, s Ibidem, 10 III, s KJE, t. 7, s. 377.

4 Rozdział 27. O ASYMILACJI 23 oświaty Manujłow postulował rezygnację z normy procentowej [przy wstępowaniu na uczelnie]. Oba wnioski przyjęto bez przeszkód. Dnia 6 marca minister handlu i przemysłu Konowałow zaczął znosić ograniczenia narodowe w prawodawstwie akcyjnym, co oznaczało anulowanie zakazu kupowania ziemi przez towarzystwa akcyjne mające Żydów w swych zarządach. Rozwiązania te szybko wprowadzano w życie. 8 marca w Moskwie przyjęto do grupy pełnomocników przysięgłych stu dziesięciu pomocników narodowości żydowskiej; 9 marca w Piotrogrodzie stu dwudziestu czterech 5 ; 8 marca w Odessie sześćdziesięciu 6. 9 marca kijowska rada miejska włączyła do swojego składu, uchwałą nadzwyczajną, nie czekając na kolejne wybory, pięciu Żydów 7. I oto [ ] 20 marca Rząd Tymczasowy przyjął uchwałę przygotowaną przez ministra sprawiedliwości А. Kierenskiego, przy współpracy członków biura politycznego tworzonego przez żydowskich deputowanych czwartej Dumy Państwowej [ ]. Owym aktem prawnym (opublikowanym 22 marca) znoszono wszelkie ograniczenia praw obywateli rosyjskich warunkowane przynależnością do tego albo innego wyznania, [głoszonymi] zasadami wiary albo narodowością. Był to w istocie pierwszy duży Akt ustawodawczy Rządu Tymczasowego. Na prośbę biura politycznego [żydowskich deputowanych] o Żydach w uchwale nie wspominano 8. Ale, by [ ] unieważnić wszystkie dotyczące Żydów restrykcje istniejące w całym naszym prawodawstwie, żeby wykorzenić [ ] całkowicie brak równouprawnienia [ ], wspomina G.B. Sliozberg, [ ] należało sporządzić kompletną listę wszelkich ograniczeń [ ]. Zestawienie unieważnianych praw ograniczających Żydów wymagało wielkiej ostrożności i doświadczenia (i za tę sprawę zabrali się Sliozberg i L.М. Bramson) 9. Izraelska encyklopedia [Mała encyklopedia] informuje, że do Aktu [ ] wszedł wykaz rosyjskich przepisów tracących swą moc z chwilą przyjęcia uchwały. Prawie wszystkie wymieniane w wykazie artykuły (a było ich około stu pięćdziesięciu) zawierały takie lub inne antyżydowskie obostrzenia. Znoszono, w szczególności, wszelkie zakazy związane z istnieniem strefy osiedlenia; tym samym ustawowo potwierdzono jej faktyczną likwidację, która nastąpiła w 1915 roku 10. Ograniczenia zdejmowano warstwa po warstwie, uwalniając przemieszczanie się, zamieszkanie, placówki edukacyjne, udział w samorządach lokalnych, prawo nabywania własności na terenie całego kraju, zawieranie umów, członkostwo w towarzystwach akcyjnych, prawo zatrudniania pomocników, robotników i subiektów innowierców, prawo zajmowania stanowisk w służbie państwowej oraz wojskowej, opiekuństwo oraz kuratelę. Pamiętając o sprawie zerwania umowy ze Stanami Zjednoczonymi, uchylono podobne ograniczenia także odnośnie do [ ] cudzoziemców pochodzących 5 Riecz 1917, 9 III, s. 4; 10 III, s. 5; i inne. 6 Birżewyje wiedomosti 1917, 9 III, s Ibidem, 10 III, s KJE, t. 7, s G.B. Sliozberg, Dieła minuwszych dniej. Zapiski russkogo jewrieja, t. 3, Paris , s KJE, t. 7, s. 377.

5 24 dwieście lat razem z mocarstw nieprowadzących z Rosją wojny [ ]; dotyczyło to przede wszystkim przyjeżdżających [do Rosji] amerykańskich Żydów. Ogłoszenie niniejszego Aktu wywołało mnóstwo emocjonalnych wystąpień. Deputowany Dumy Państwowej N. Fridman mówił: Przez ostatnie trzydzieści pięć lat rosyjska społeczność żydowska narażona była na prześladowania i poniżenia nawet w historii naszego umęczonego narodu niesłychane i niezwykłe [ ]. Stale [ ] padała ofiarą państwowego antysemityzmu 11. Adwokat О.О. Gruzenberg powiedział: [ ] Jeśli przedrewolucyjna rosyjska państwowość stanowiła przerażająco ogromne więzienie [ ], to najbardziej cuchnącą, okropną celę, katownię, przeznaczono dla nas, sześciomilionowego żydowskiego narodu [ ]. I po raz pierwszy lichwiarski termin procent żydowskie dziecko poznawało w... państwowej szkole [ ]. Niczym katorżników w drodze, wszystkich Żydów spętano jednym wspólnym łańcuchem pogardliwej obcości [ ]. Bryzgi krwi naszych ojców i matek, bryzgi krwi naszych sióstr i braci padły na naszą duszę, wzniecając w niej i rozpalając nieugaszalny rewolucyjny płomień 12. Żona Winawera Roza Gieorgijewna wspomina: Wydarzenie to zbiegło się ze świętem żydowskiej Paschy. Wydawało się, że było to drugie wyjście z Egiptu. Jaką przebyto długą, bardzo długą drogę cierpień i walki, i jak szybko wszystko się dokonało. Zwołano wielki żydowski wiec [ ], na którym wystąpił Milukow, mówiąc: Nareszcie zmyto z Rosji haniebną plamę i może ona teraz śmiało wstąpić w szeregi cywilizowanych narodów. А Winawer [ ] zaproponował zebranym, by na pamiątkę tego wydarzenia zbudować w Piotrogrodzie duży żydowski dom ludowy, który będzie się nazywać Domem Wolności 13. Trzej członkowie Dumy Państwowej: М. Bomasz, I. Guriewicz oraz N. Fridman wydali odezwę: Do narodu żydowskiego : obecnie [ ] nasze niepowodzenia na froncie stanowiłyby nieszczęście nie do naprawienia dla nieokrzepłej jeszcze wolnej Rosji [ ]. Wolni żydowscy żołnierze [ ] znajdą nowe siły do zaciętej walki, ze zwielokrotnioną energią przedłużając swój czyn bojowy. Pojawił się także oczywisty plan: [ ] naród żydowski przystąpi do natychmiastowego organizowania własnych sił. Dawno przeżyte formy naszego wspólnotowego życia należy odnowić [ ] w oparciu o swobodne, demokratyczne zasady 14. Pisarz i dziennikarz Dawid Ajzman zareagował na akt równouprawnienia wezwaniem: Nasz kraj! Nasza ojczyzna! Ona jest w nieszczęściu. Z pasją [ ] staniemy bronić naszej ziemi [ ]. Od czasu obrony Świątyni nie było dla nas tak świętego czynu. А oto wspomnienia Sliozberga: Szczęście dożycia momentu ogłoszenia emancypacji Żydów w Rosji i uwolnienia [ich] od bycia [narodem] pozbawionym praw z czym walczyłem, w miarę swych sił, przez trzy dziesiątki lat nie prze- 11 Riecz 1917, 25 III, s Ibidem. 13 R.G. Winawer, Wospominanija (Nju Jork, 1944) [w:] Chranienije Guwierskogo Instituta Wojny, Riewolucyi i Mira, Stanford, s. 92 [maszynopis]. 14 Russkaja wola 1917, 29 III, s. 5.

6 Rozdział 27. O ASYMILACJI 25 pełniło mnie naturalną w takiej sytuacji radością [ ], gdyż od razu rozpoczęło się niszczenie 15. I po siedemdziesięciu latach pewien żydowski autor wyraził nawet wątpliwość: Czy akt formalnoprawny zmienił rzeczywistą sytuację w kraju, w którym wszelkie normy prawne szybko traciły jakąkolwiek moc? 16 Odpowiemy: pomniejszać osiągnięć, i to z oddali, mimo wszystko nie można. W tamtym czasie Akt znacznie polepszył, wyraźnie zmienił sytuację Żydów [w Rosji]. А że zaraz potem cały kraj, z wszystkimi zamieszkującymi go narodami, poleciał w przepaść to już wszechogarniający powiew Historii. Najbardziej szybka i widoczna zmiana dokonała się w sądach. Jeżeli wcześniej łapówkarska komisja Batiuszyna prowadziła śledztwo przeciwko oczywistemu oszustowi D. Rubinsteinowi, to teraz na odwrót: sprawę Rubinsteina zarzucono, a on sam nawiedzał [urzędującą] w Pałacu Zimowym Nadzwyczajną Komisję Śledczą i z powodzeniem domagał się postawienia przed nią komisji Batiuszyna. I rzeczywiście, w marcu aresztowano generała Batiuszyna, pułkownika Riezanowa i innych jeszcze śledczych, a od kwietnia zaczęto prowadzić przeciwko nim dochodzenie. I okazało się, że wymuszanie przez nich łapówek od bankierów i producentów cukru było, najwidoczniej, niemałe. Następnie otworzono zapieczętowane przez generała sejfy banków: Wołżańsko-Kamskiego, Syberyjskiego i Junkera i placówkom tym zwrócono wszystkie papiery. (Nie tak dobrze ułożyły się sprawy Simanowicza i Manusa. Ten pierwszy, zatrzymany jako sekretarz Rasputina, proponował konwojentom piętnaście tysięcy rubli, jeżeli dadzą mu porozmawiać przez telefon; ci [ ] spełnienia prośby, oczywiście, odmówili 17. А Manus, podejrzany o zmowę z niemieckim agentem Kolyshko, strzelał przez drzwi do pracowników kontrwywiadu. Został aresztowany, później jednak uciekł za granicę). Sytuację Nadzwyczajnej Komisji Śledczej Rządu Tymczasowego można prześledzić na podstawie protokołów przesłuchań z końca marca. Protopopowa pytają o to, w jaki sposób mianowano go ministrem spraw wewnętrznych, a on w odpowiedzi przypomina o swoim okólniku, że [ ] znacznie rozszerzał prawo do pobytu Żydów [ ] w Moskwie. Jego główne zadania? [ ] po pierwsze, aprowizacja, [po niej] na porządku dziennym ruch postępowy: kwestia żydowska [ ]. Dyrektor Departamentu Policji А.Т. Wasiljew nie omieszkał zaznaczyć, że pomagał chronić cukrowników (Żydów): Gruzenberg zadzwonił do mnie rankiem do mieszkania i dziękował za wsparcie [ ]; Rozenberg [ ] przyszedł podziękować mi za moje starania 18. W taki sposób przesłuchiwani szukali dla siebie okoliczności łagodzących. Cechą szczególną marcowych tygodni stały się zdecydowane działania prowadzone przeciwko znanym czy osławionym judeofobom. Jako pierwszego 15 G.B. Sliozberg, Dieła minuwszych dniej, op. cit., t. 3, s B. Orłow, Rossija biez jewriejew, , 60, s Riecz 1917, 17 III, s Padienije carskogo rieżyma. Stienograficzeskije otczoty doprosow i pokazanij, dannych w 1917 g. w Czriezwyczajnoj Sledstwiennoj Komissii Wriemiennogo Prawitielstwa, t. 1, Leningrad: GIZ, 1924, s , 429.

7 26 dwieście lat razem aresztowano, 27 lutego, ministra sprawiedliwości Szczegłowitowa. Zarzucono mu, że to właśnie on polecił stronniczo prowadzić sprawę Bejlisa. W ciągu następnych dni zatrzymano oskarżycieli z owego procesu prokuratora Wippera oraz senatora Czaplinskiego. (Jednakże konkretnych zarzutów im nie przedstawiono i w maju 1917 roku Wipper został jedynie zwolniony ze stanowiska nadprokuratora karno-apelacyjnego departamentu Senatu; rozprawa czekała go później, za rządów bolszewików). Sędziemu śledczemu Maszkiewiczowi kazano podać się do dymisji z tego powodu, że w sprawie Bejlisa dopuścił, oprócz ekspertyzy przeciwko istnieniu rytualnego zabójstwa, także drugą, potwierdzającą je. Minister sprawiedliwości Kierenski zażądał od kijowskiego sądu okręgowego [przekazania] wszystkich materiałów z procesu 19 ; planował głośną rewizję, jednak w burzliwym 1917 roku nie doszło do niej. Aresztowany został również, razem ze swoim archiwum, doktor Dubrowin, przewodniczący Związku Narodu Rosyjskiego; zatrzymano wydawców skrajnie prawicowych gazet: Glinkę-Janczewskiego i Połubojarinową; księgarnie Związku Monarchistycznego po prostu spalono. Dwa tygodnie szukali, by ich zatrzymać (poza Petersburgiem przeprowadzając nocne rewizje w Kijowie i w Kursku) ukrywających się N. Markowa i Zamysłowskiego. Tego ostatniego za aktywny udział w sprawie Bejlisa, a Markowa, najwidoczniej, za mowy poselskie w Dumie Państwowej. Puriszkiewicza w tym czasie nie ruszano należy przypuszczać, że z powodu jego listopadowych rewolucyjnych przemówień w parlamencie oraz udział w zgładzeniu Rasputina. Pojawiła się też podła bajeczka, że w zabójstwie Jołłosa [Iołłosa] uczestniczył Stołypin, i w Krzemieńczuku właśnie ulicę Stołypina przemianowano na ulicę Jołłosa. W całej Rosji aresztowano setki osób za zajmowane przez nich wcześniej stanowiska albo za ich dawne nastroje. Trzeba zaznaczyć, że ogłoszenie żydowskiego równouprawnienia nie wywołało ani jednego pogromu. Warto to zauważyć nie tylko dla porównania z 1905 rokiem, ale także dlatego, że przez cały marzec i cały kwiecień, z głównych dzienników, w różnych gazetach, w różnorodnych wystąpieniach, rozbrzmiewało, że zanosi się, zanosi, że oto już gdzieś jakoby zaczęło się i dochodzi do antyżydowskich napaści. 5 marca pojawiły się pogłoski, że w guberni kijowskiej albo i w połtawskiej istnieje niebezpieczeństwo pogromu, a znów w Piotrogrodzie ktoś nalepił rękopiśmienną antysemicką ulotkę. W odpowiedzi na to Komitet Wykonawczy Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (IK SRSD) stworzył specjalną [ ] zamiejscową komisję do spraw kontaktów z [poszczególnymi] rejonami [ ] [w składzie] Rafes, Aleksandrowicz, Suchanow. Jej zadaniem było [ ] wysyłanie komisarzy do różnych miast, w pierwszej kolejności na te tereny, gdzie czarna sotnia, służka starego reżimu, próbuje siać wśród ludności narodową niezgodę 20. W Izwiestijach SRSD ukazał się artykuł zatytułowany Pogromowa agitacja: [ ] Byłoby ogromnym 19 Russkaja wola 1917, 21 IV, s Izwiestija Pietrogradskogo Sowieta Raboczich i Sołdatskich Dieputatow [dalej: Izwiestija] 1917, 6 III, s. 4.

8 Rozdział 27. O ASYMILACJI 27 błędem, równym przestępstwu, zamykać oczy na nowe usiłowania obalonej dynastii [ ] to ona wszystko wszczyna... W guberniach kijowskiej i połtawskiej, wśród słabo rozwiniętych, zacofanych warstw ludności, prowadzona jest obecnie działalność propagandowa skierowana przeciwko Żydom [ ]. Obwinia się ich o klęskę naszej armii, o ruch rewolucyjny w Rosji i o upadek absolutyzmu [ ]. Stary chwyt [ ], tym niebezpieczniejszy, że stosowany właśnie teraz [ ]. Trzeba natychmiast przystąpić do zdecydowanych działań wymierzonych w tych agitatorów wzywających do pogromów 21. W tej sytuacji generał Chodorowicz, dowodzący Kijowskim Okręgiem Wojskowym, rozkazał wszystkim jednostkom, by przedsięwzięły wszelkie możliwe środki w celu zapobieżenia ewentualnym antyżydowskim rozruchom. Później długo jeszcze, nawet w kwietniu (z dwu-, trzydniowymi przerwami), w różnych gazetach pojawiały się nowe wieści o przygotowywaniu antyżydowskich pogromów 22 albo przynajmniej o przewożeniu koleją stosów nawołującej do przemocy literatury. А najbardziej natarczywie rozpowszechniano pogłoski o zbliżającej się akcji w Kiszyniowie pod koniec marca, akurat między żydowską i prawosławną Paschą, przez analogię do 1903 roku. I wiele jeszcze było alarmujących informacji (nawet, że pogrom przygotowują mohylewscy policjanci razem z Kwaterą Główną [Stawką]). I ani jedna nie potwierdziła się. Trzeba chociaż trochę zapoznać się z faktami dotyczącymi tych miesięcy, poczuć całą lutową atmosferę jak rozgromiono prawicowców, jak triumfowała lewica, w jakim oszołomieniu i w jakim pomieszaniu znajdował się prosty lud by móc z miejsca przyznać, że rzeczą najbardziej nieprawdopodobną były wtedy właśnie żydowskie pogromy. Lecz jak zwykły żydowski obywatel w Kijowie albo w Odessie mógł zapomnieć o tych przerażających dniach sprzed dwunastu lat? Zrozumiałe było jego wyczulenie, dziesięć westchnień naprzód, na każdy ruch w tę stronę. Inna sprawa to dobrze poinformowane gazety. Dzwonów bijących w prasie na trwogę, alarmu ogłaszanego przez światłych liderów obozu liberalnego oraz przez półinteligentów obozu socjalistycznego w żaden sposób nie można nazwać inaczej niż prowokacją polityczną. Prowokacją, która jednak, na szczęście, nie zadziałała. Jedyny realny epizod zdarzył się na besarabskim targu w Kijowie 28 kwietnia. Dziewczynka ukradła w żydowskim sklepie kawałek wstążki, i pobiegła. Subiekt dogonił ją i zaczął bić. Tłum rzucił się, by urządzić samosąd nad nim i nad właścicielką sklepu, jednak milicja obroniła ich. A jeszcze w powiecie rogaczowskim, w odpowiedzi na panującą drożyznę, ludzie ruszyli niszczyć po kolei wszystkie stragany i magazyny, a wiele z nich należało do Żydów. Kto i gdzie powitał żydowską wolność faktycznie nieprzyjaźnie? Oto nasza legendarnie rewolucyjna Finlandia oraz nasza potężna sojuszniczka Rumunia. W Finlandii (jak już widzieliśmy w rozdziale 10, u Żabotinskiego) także wcześniej 21 Ibidem, s Zob. Birżewyje wiedomosti 1917, 8 i 12 IV; Russkaja wola 1917, 9 IV; Izwiestija 1917, 15 i 28 IV et al.

9 28 dwieście lat razem Żydzi nie mieli prawa mieszkać na stałe, a od 1858 roku pozwalano na to jedynie [ ] potomkom służących tam [w czasie kampanii krymskiej ] żydowskich żołnierzy. [ ] Przepisy paszportowe z 1862 roku [ ] potwierdziły zakaz wjazdu Żydów do Finlandii [ ], a [ ] zgodę na pobyt czasowy uzależniono od decyzji miejscowego gubernatora. Żydzi nie mogli stać się fińskimi obywatelami; aby zawrzeć małżeństwo, musieli wyjeżdżać do Rosji; ograniczono też ich prawo do zeznawania w fińskich sądach. Kilka prób polepszenia tej sytuacji czy zniesienia nierówności nie powiodło się 23. А po nastaniu w Rosji żydowskiego równouprawnienia, Finlandia, która nie ogłosiła jeszcze wtedy pełnej niepodległości, nie wniosła do swego sejmu projektu odpowiedniej ustawy. Co więcej, wysiedlała Żydów nieposiadających pozwolenia na pobyt, i to nie w ciągu dwudziestu czterech godzin, lecz w godzinę, pierwszym odjeżdżającym pociągiem. (Przypadek z 16 marca wywołał duże poruszenie w rosyjskiej prasie). Ponieważ jednak przyjęte było zawsze wywyższać Finlandię za udzielanie pomocy rewolucjonistom, to koła liberalne i socjalistyczne straciły kontenans. Jedynie Bund w telegramie upomniał tamtejszych socjalistów (bardzo wpływowych), że do tej pory nie zniesiono zasad, [ ] które przetrwały w Finlandii od czasów Średniowiecza. Bund, [ ] partia żydowskiego proletariatu Rosji, wyraża swoje głębokie przekonanie, że zmyjecie tę haniebną plamę z wolnej Finlandii 24. Jednakże tak pewny Bund się pomylił. Wielkie podniecenie panowało też w polutowej prasie z powodu prześladowania Żydów w Rumunii. Pisano nawet, że w Jassach*, zarówno podczas zgromadzeń, jak i na ulicach, zabroniono posługiwania się językiem żydowskim. Oto wszechrosyjski studencki syjonistyczny zjazd [członków organizacji] Hechower postanowił [ ] gorąco zaprotestować przeciwko obraźliwemu dla światowego żydostwa i poniżającemu dla światowej demokracji pozbawieniu Żydów praw obywatelskich w sojuszniczej Rumunii i Finlandii 25. Rumunia, z powodu swoich wielkich wojennych klęsk, była w kryzysie. Premier Ion Brătianu usprawiedliwiał się w kwietniu, w Piotrogrodzie, [ ] że większość Żydów w Rumunii [ ] przeniosła się tam z Rosji [ ], i to [ ] skłaniało rumuński rząd do ograniczenia ich praw politycznych [ ] ale równouprawnienie obiecał 26. Jednakże w maju czytamy: [ ] niczego faktycznie w tym kierunku się nie robi 27. (Tamtejszy komunista Rakowski zawiadamiał wtedy: Nie do wytrzymania [ ] jest sytuacja Żydów [ ] w Rumunii, wini się ich za przegraną, za bratanie się z Niemcami w zajętej części kraju. Gdyby władze państwowe nie bały się [opinii sojuszników], to można by było obawiać się o życie [tych ludzi]) JE, t. 15, s Izwiestija 1917, 26 III, s. 2. * Jassy: miasto we wschodniej Rumunii; w czerwcu 1941 r. doszło tam do wymordowania ponad trzynastu tysięcy Żydów. 25 Russkaja wola 1917, 15 IV, s Birżewyje wiedomosti 1917, 23 IV, s Ibidem, 19 V, s Dien 1917, 10 V.

10 Rozdział 27. O ASYMILACJI 29 Światowa odpowiedź sprzymierzeńców na rewolucję lutową utrzymana była w tonie głębokiego zadowolenia, u wielu entuzjazmu, który jednak opierał się na krótkowzrocznej rachubie, że teraz Rosja stanie się niezłomnym uczestnikiem wojny. W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych odbywały się masowe wiece popierające rewolucję oraz prawa rosyjskich Żydów. (Kilka tych odzewów przytoczyłem w Marcu Siedemnastego, w rozdziałach 510 i 621 [całość liczy 653 rozdziały przyp. red.]). Wkrótce zaproponowano Rosji przysłanie z Ameryki kopii Statuy Wolności. (Jednak sprawy rosyjskie poszły na ukos i do [dostarczenia] statuy nie doszło). W angielskim parlamencie, w Izbie Gmin, 9 marca, zapytano ministra spraw zagranicznych o Żydów w Rosji: czy ma on zamiar konsultować się z rosyjskim rządem co do zabezpieczenia ich na przyszłość oraz wynagrodzenia im za przeszłość? Odpowiedź wyrażała pełne zaufanie władz brytyjskich do nowych władz rosyjskich 29. Prezes Międzynarodowego Związku Żydowskiego wysłał z Paryża premierowi księciu Lwowowi gratulacje, a ten odpisał: Odtąd wolna Rosja potrafi szanować wiarę i zwyczaje wszystkich swoich narodów, na wieki zjednoczonych religią miłości do ojczyzny. Bierżowka, Riecz oraz inne gazety powiadamiały o aprobacie [wyrażonej przez] Jakuba Schiffa, [ ] znanego przywódcę nieprzyjaznych Rosji kół północnoamerykańskich [który powiedział]: [ ] Zawsze byłem wrogiem rosyjskiego samodzierżawia, bez litości prześladującego moich współwyznawców. Teraz pozwólcie mi powitać [ ] naród rosyjski z jego wielkim, cudownie dokonanym czynem 30. I oto Schiff [ ] zaprasza nową Rosję do przeprowadzenia szerokich operacji kredytowych w Ameryce 31. I rzeczywiście, [ ] w tym czasie wsparł on wysokim kredytem rząd Kierenskiego 32. Już na emigracji w prawicowej prasie rosyjskiej przeprowadzano śledztwa próbujące udowodnić, że bankier ten aktywnie finansował samą rewolucję. Nie jest wykluczone, iż podzielał on krótkowzroczne nadzieje kół zachodnich liczących na to, że rosyjski liberalny przewrót wzmocni Rosję [uczestniczącą] w wojnie. A zresztą znane i otwarte posunięcia Schiffa, zawsze wrogie wobec rosyjskiego samodzierżawia, miały większy nawet ciężar niż jakakolwiek ewentualna ukryta pomoc dla rewolucji. Sama zaś rewolucja lutowa często i świadomie apelowała o wsparcie dla Żydów jako dla zniewolonego narodu. I powszechne są świadectwa tego, że rosyjscy Żydzi powitali rewolucję lutową entuzjastycznie. Jednak istnieją też świadectwa przeciwne. Oto u socjalisty Grigorija Aronsona, który utworzył Radę Delegatów Robotniczych Witebska, i stanął na jej czele (później wszedł do niej także przyszły historyk Е.W. Tarle), czytamy: (pierwszego dnia, gdy wiadomość o przewrocie dotarła do Witebska, w dumie miejskiej obradowała nowo powstała Rada Bezpieczeństwa, i naraz wezwano stamtąd Aronsona 29 Birżewyje wiedomosti 1917, 11 III, s Ibidem, 10 III, s Riecz 1917, 10 III, s. З. 32 Encyclopaedia Judaica, vol. 14, Jerusalem: Keter Publishing House, 1971, s. 961.

11 30 dwieście lat razem na zebranie przedstawicieli wspólnoty żydowskiej rzecz jasna nie szeregowych, lecz cieszących się wielkim autorytetem) [ ] Najwyraźniej zaistniała potrzeba dogadania się ze mną, jako z przedstawicielem nowej nadchodzącej epoki, w sprawie tego, co dalej robić i jak to ma być [ ]. Poczułem obcość wobec tych ludzi, kręgu ich interesów i tej panującej na zebraniu atmosfery, powiedziałbym, dość napiętej. [ ] Miałem wrażenie, że ta wspólnota należy w większości do starego świata, odchodzącego gdzieś w przeszłość 33. [ ] Ostatecznie nie udało się nam usunąć pojawiającego się skądś wzajemnego chłodu. Na twarzach ludzi, z którymi wiązała mnie i praca, i stosunki osobiste, brakowało jakiegokolwiek uniesienia i wiary. Chwilami wydawało się nawet, że ci bezinteresowni działacze społeczni czują się w jakiejś mierze elementami poprzedniego ustroju 34. To wyraziste świadectwo. Takie zdumienie, ostrożność i wahanie opanowywały religijnych konserwatywnych Żydów nie w jednym tylko, ma się rozumieć, Witebsku. Rozsądne stare żydostwo, niosąc poczucie wielowiekowego doświadczenia ciężkich prób, było najwidoczniej zaskoczone nagłym obaleniem monarchii i karmiło się trwożnymi przeczuciami. Jednak, zgodnie z duchem całego XX wieku, dynamiczna masa każdego narodu, w tym i żydowskiego, była już zsekularyzowana, nieskrępowana tradycją, niepowstrzymanie rwała się, by budować nowy szczęśliwy świat. Mała encyklopedia odnotowuje, że [ ] gwałtowne nasilenie aktywności politycznej Żydów zwracało uwagę nawet na tle gwałtownego ożywienia społecznego, które ogarnęło Rosję po lutym 1917 roku 35. Ja sam, wiele lat zajmując się lutową prasą i wspomnieniami ludzi wówczas żyjących, nie mógłbym tego gwałtownego nasilenia, tego wietrznego naporu nie zauważyć. W materiałach pochodzących od najróżniejszych świadków i uczestników wydarzeń nazwiska żydowskie pojawiają się licznie, a temat żydowski jest uporczywy i wielogłosowy. Według wspomnień Rodzianki, naczelnika Bałki, generała Głobaczowa i wielu innych od pierwszych dni rewolucji w głębinie Pałacu Taurydzkiego [będącego siedzibą Rządu Tymczasowego oraz Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich przyp. red.] rzucała się w oczy wielka liczba Żydów: członków komendy, przesłuchujących komisji, sprzedawców broszur. Oto przychylny Żydom W.D. Nabokow pisał, że 2 marca, przy wejściu na skwer Taurydzki, przed budynkiem Dumy [ ] panował nieprawdopodobny ścisk, rozlegały się krzyki; przy bramie wejściowej jacyś młodzi ludzie o żydowskim wyglądzie przepytywali przechodniów 36. Według Bałka zaś tłum niszczący Astorię w nocy z 27 na 28 lutego składał się z [ ] uzbrojonych [ ] żołnierzy, marynarzy 33 G.J. Aronson, Interwju radiostacyi Swoboda [w:] Wospominanija o riewolucyi 1917 goda [wywiad nr 66], München 1966, s G.J. Aronson, Riewolucyonnaja junost. Wospominanija [w:] Inter-University Project on the History of the Menshevik Movement, Paper 6, New York 1961, s KJE, t. 7, s W. Nabokow, Wriemiennoje Prawitielstwo [w:] Archiw Russkoj Riewolucyi, izdawajemyj I.W. Hessenom, Berlin: Słowo, , s. 15.

12 Rozdział 27. O ASYMILACJI 31 i Żydów 37. Dopuszczam tutaj późniejszą emigrancką drażliwość że niby to [ ] wszystko Żydzi skręcili. Lecz i postronny obserwator, pastor metodystów, doktor Simons, Amerykanin, wtedy już od dziesięciu lat mieszkający w Piotrogrodzie i dobrze znający to miasto, odpowiadał w 1919 roku komisji amerykańskiego Senatu: [ ] Niedługo po marcowej rewolucji 1917 roku wszędzie [w Piotrogrodzie] widziało się grupy Żydów stających na ławkach, skrzynkach po mydle i innych podwyższeniach, i perorujących [ ]. Istniały ograniczenia dotyczące zamieszkiwania przez nich w Piotrogrodzie, jednak po rewolucji zlecieli się oni całymi stadami i większość agitatorów okazywała się Żydami [ ]; [byli to] odstępcy od wiary 38. Do Kronsztadu przyjechał na kilka dni przed krwawą rozprawą z sześćdziesięcioma oficerami (według przygotowanej listy) i został inicjatorem oraz przewodniczącym kronsztadzkiego Komitetu Ruchu Rewolucyjnego, student Chanoch. (Rozkaz komitetów: wszystkich co do jednego oficerów aresztować i osądzić. Ktoś pieczołowicie rozpowszechniał fałszywą informację [ ] prowokującą represje: najpierw w Kronsztadzie, później w Sveaborgu*, przy [ ] całkowitej nieokreśloności sytuacji, w której każdy wymysł wydawał się rzeczywistym faktem) 39. Następnie krwawą kronsztadzką sztafetę przejął niedouczony jeszcze psychoneurolog, doktor Roszal. (S.G. Roszal po przewrocie październikowym został komendantem Gatczyny* *, w listopadzie mianowano go komisarzem całego frontu rumuńskiego; zabity zaraz po przybyciu na miejsce) 40. Utworzono milicję rewolucyjną Wyspy Wasiljewskiej i to w jej imieniu zabierali głos Sołomon i Kapłun (przyszły krwawy pomocnik Zinowjewa). Piotrogrodzka adwokatura powołała specjalną komisję sprawdzającą zasadność zatrzymania osób aresztowanych w czasie rewolucji (a takich były w Piotrogrodzie tysiące), czyli służącą temu, by pozasądowo decydować o ich losie oraz o losie wszystkich byłych żandarmów i policjantów. Na czele owej komisji stanął pełnomocnik przysięgły Goldsztejn. Jednakże w niezrównanej opowieści podoficera Timofieja Kirpicznikowa, który rozpoczął uliczne rozruchy rewolucyjne, zapisało się, w marcu 1917 roku, i zachowało dla nas, nazwisko dociekliwego Jakowa Markowicza Fiszmana. (Z wdzięcznością powołałem się na tę notatkę w Czerwonym kole***). 37 А. Wołk, Poslednije piat dniej carskogo Pietrograda (23-28 fiewrala 1917). Dniewnik posledniego Pietrogradskogo Gradonaczalnika [w:] Chranienije Guwierskogo Instituta Wojny, Riewolucyi i Mira, s. 16 [maszynopis]. 38 Oktiabr skaja riewolucyja pieried sudom amierikanskich senatorow. Oficyalnyj otczot оwermenskoj komissii Senatа, Moskwa-Leningrad: GIZ, 1927, s. 5. * Svaeborg (Suomenlinna): twierdza w Helsinkach. 39 D.O. Zasławskij, W.А. Kantorowicz, Chronika Fiewralskoj riewolucyi, t. 1, Pietrograd: Byłoje, 1924, s. 63, 65. ** Gatczyna miasto leżące ok. 50 km na południowy zachód od Petersburga. 40 RJE, t. 2, s *** Czerwone koło (Krasnoje Koleso): (nieukończona) epopeja, cykl powieściowy Sołżenicyna o Rosji, którego akcja, rozpoczęta w 1914 r., miała kończyć się w 1945 r.; utwór zaplanowany był na 20 części, każda po kilka tomów. Ostatecznie autor ukończył 4 części (16 tomów), jedna z nich to przywołany wcześniej Marzec siedemnastego.

ALEKSANDER ISAJEWICZ SOŁŻENICYN DWIEŚCIE LAT RAZEM CZĘŚĆ I W DOREWOLUCYJNEJ ROSJI ROZDZIAŁ I SPIS TREŚCI CZĘŚCI I. ROZDZIAŁY 1-12 okres lat 1795-1995

ALEKSANDER ISAJEWICZ SOŁŻENICYN DWIEŚCIE LAT RAZEM CZĘŚĆ I W DOREWOLUCYJNEJ ROSJI ROZDZIAŁ I SPIS TREŚCI CZĘŚCI I. ROZDZIAŁY 1-12 okres lat 1795-1995 ALEKSANDER ISAJEWICZ SOŁŻENICYN DWIEŚCIE LAT RAZEM CZĘŚĆ I W DOREWOLUCYJNEJ ROSJI ROZDZIAŁ I SPIS TREŚCI CZĘŚCI I ROZDZIAŁY 1-12 okres lat 1795-1995 CZĘŚĆ PIERWSZA. W DOREWOLUCYJNEJ ROSJI WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński C.. Northcote Parkiinson PRAWO PARKINSONA czyli w pogoni za postępem Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński Przedmowa Ludzie bardzo młodzi, nauczyciele, a także ci, którzy piszą książki z zakresu

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

mniejszość-większość Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota

mniejszość-większość Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota 2 III. 2. Relacje mniejszość-większość Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota 73 Scenariusze warsztatów Listopad 1938. Plakat antysemicki. Zbiory Ośrodka KARTA Dyskusja o przestrzeganiu praw mniejszości

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31)

Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31) Nadchodzi ostatni DYKTATOR ŚWIATA ANNUIT: On zgadza się COEPTIS: Ze sprawą, którą rozpoczął NOVUS: Nowy ORDO: Ład SECLORUM: Wszech czasów (pod wszystkowidzącym okiem Lucyfera (szatana) Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Fryderyk Engels Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) WARSZAWA 2007 Broszura Engelsa Rozwój socjalizmu od utopii do nauki ( Die Entwicklung

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

Antoni Chołoniecki. Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora Upadku Europy

Antoni Chołoniecki. Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora Upadku Europy Antoni Chołoniecki Duch dziejów Polski Wydanie drugie przejrzane i rozszerzone Kraków 1916 r. nakładem towarzystwa imienia Stefana Buszczyńskiego Kraków Basztowa 17. Cena 6 koron (4 marki) Drukarnia Narodowa

Bardziej szczegółowo

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę www.ingremio.org dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę Nowy numer dwumiesięcznika In Gremio w Państwa rękach! Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214)

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Politycy potrzebują wsparcia Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) VII POLSkO UkRAIŃSkIE SPOTkANIA W JAREMCZU W dniach

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska. Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka. Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska

Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska. Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka. Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska Projekt

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 spis treści WSTĘP... 3 PATRIOTA, CZYLI KTO? Lech Wałęsa Nie ma patriotów lepszych czy gorszych... 4 Krystyna Skarżyńska Gorące emocje i

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

V a. c a ti o... Wszystkie nasze kolory King Sajz dla każdego Państwo za drutami ISSN 1732-8225. miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych

V a. c a ti o... Wszystkie nasze kolory King Sajz dla każdego Państwo za drutami ISSN 1732-8225. miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 7/8 (15/16) lipiec/sierpień 2005 V a c a ti o... Wszystkie nasze kolory King Sajz dla każdego Państwo za drutami Egzamin

Bardziej szczegółowo

! Każdy głos się liczy Wędrówka przez krainę wyborów

! Każdy głos się liczy Wędrówka przez krainę wyborów ! Projekt i opracowanie graficzne Darek Kondefer! Redakcja Katarzyna Bartuzi Copyright by Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe Wydanie pierwsze, Warszawa 2014! Każdy głos się liczy Wędrówka przez krainę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY

Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY Wspomnienia Waldemara Galczaka,wnuczka Jana-piekarza z Miłej Cz.II Stachurscy Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY Należałoby zadać sobie trud poszukiwań w archiwach akt dawnych i księgach parafialnych

Bardziej szczegółowo