Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021"

Transkrypt

1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cześć I Cel proces tworzenia strategii Merytoryczne uzasadnienie opracowania strategii Proces tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze 8 3. Podstawa prawna strategii, zgodność z prawem wspólnotowym oraz strategiami narodowymi i europejskimi Część II Charakterystyka gminy Położenie administracyjne Demografia Gleby Podmioty gospodarcze i rynek pracy Rolnictwo Mieszkalnictwo Komunikacja i infrastruktura Gospodarka finansowa gminy Oświata i wychowanie Opieka zdrowotna Kultura.41 2

3 12. Bezpieczeństwo Turystyka i sport Organizacje pozarządowe Pomoc społeczna w Mirczu.45 3.Część III Strategiczne kierunki rozwoju gminy Informacje o kompleksowej strategii rozwoju Gminy Mircze Analiza SWOT Katalog problemów w obszarach polityki społecznej Charakterystyka grup społecznie wrażliwych.72 4.Część IV Kierunki rozwoju Gminy Mircze Misja i wizja rozwoju gminy w perspektywie czasowej Cele i działania strategiczne Monitoring strategii.88 5.Zakończenie.91 3

4 WPROWADZENIE Dotychczasowe doświadczenia oraz wyzwania przyszłości wskazują, iż skuteczna polityka społeczna może być realizowana jedynie jako długofalowy proces oparty na podstawach naukowych i porozumieniu społecznym. Tworzeniu nowej rzeczywistości będącej skutkiem tego procesu, nadają sens przede wszystkim jego uczestnicy. Nie można, bowiem kształtować realistycznych procesów rozwoju bez partycypacji środowisk wyróżniających się bogactwem doświadczeń, wiedzy, umiejętności oraz prostoty myślenia i twórczej inwencji. W przeciwnym razie samorząd zamiast kształtować ład społeczny, pozostanie jedynie instytucją biurokratyczną, łagodzącą narastające kwestie społeczne. Zadaniem własnym gminy jest opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Powyższy obowiązek wynika z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. nr 69 poz.590 z późn.zm.) Rozwiązanie istotnych problemów społecznych jest działaniem trudnym i długofalowym, dlatego też celowe jest strategiczne podejście do zagadnień ze sfery polityki społecznej, również na poziomie lokalnym. Realizacja tego procesu zawarta jest w Strategii Rozwiązywania problemów społecznych będącej drogowskazem działania władz samorządowych oraz innych instytucji. Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych jest szansą pełniejszego wykorzystania wszystkich zasobów publicznych i niepublicznych oraz ich koordynacji. 4

5 Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek jego potrzeby w kontekście indywidualnym i społecznym. Strategia jest zatem dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też grupy społecznej jako całości; w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji. Dokumenty programowe o charakterze strategicznym z natury swojej muszą funkcjonować w długim horyzoncie czasowym. W przypadku niniejszej strategii jest to okres 9 lat. W nieunikniony sposób w tak długim horyzoncie czasowym zajdzie wiele, w tym także nieoczekiwanych zmian w rozwoju społeczno - gospodarczym gminy Mircze, a także w jego endogenicznym potencjale rozwojowym, zmiany zajdą także w otoczeniu bliższym i dalszym społeczności lokalnej gminy Mircze. Dlatego też należy mieć świadomość okresowej konieczności aktualizacji, zmian i rewizji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze. Przesłanki, jakie decydują o podjęciu aktualizacji strategii są wielorakie. W pierwszym rzędzie mamy przyczyny techniczne wynikłe z procesu realizacji i monitoringu strategii. Monitoring z istoty swojej musi wywoływać zjawisko sprzężenia zwrotnego, czyli przełożenia wyników monitoringu realizacji strategii na jej przegląd i ewentualną rewizję bądź aktualizację z uwagi na zjawiska, jakie wystąpiły w trakcie jej realizacji. Druga możliwość to istotne zmiany, które mogą zajść w przyszłości w otoczeniu czy to bliższym czy dalszym społeczności gminy Mircze. Mogą to być zmiany o charakterze makroekonomicznym związane z kondycją całej polskiej gospodarki, mogą to być zmiany o charakterze polityczno - gospodarczym, mogą w końcu być to także zmiany o charakterze regionalnym dotyczące roli i pozycji społeczno - gospodarczej województwa lubelskiego w kraju. Nie mniej ważnym 5

6 powodem zmian mogą być zmiany, jakie zachodzą w samej społeczności lokalnej na przestrzeni lat szczególnie w zakresie rozwoju lub spadku endogenicznego potencjału rozwojowego społeczności lub też wzrostu lub spadku jej konkurencyjności. W końcu istotną przesłanką do aktualizacji strategii mogą być zmiany w programach operacyjnych w nowych okresach programowania, zmiany reguł aplikowania o środki Unii Europejskiej, co wymusi wprowadzenie zmian i aktualizacji tekstu strategii. W każdym z wyżej opisanych przypadków zmiany dokonywane będą i wprowadzane w drodze uchwały Rady Gminy. 6

7 CZĘŚĆ I CEL I PROCES TWORZENIA STRATEGII 1. MERYTORYCZNE UZASADNIENIE OPRACOWANIA STRATEGII Transformacja ustrojowo gospodarcza Polski końca lat osiemdziesiątych doprowadziła do zmian w wyniku, których powstała gospodarka wolnorynkowa. Jednocześnie nastąpiło odejście państwa od roli opiekuńczej, co spowodowało wystąpienie obok istniejących już nieznanych dotychczas, niekorzystnych zjawisk społecznych. Nowym, szczególnie dotkliwym problemem społecznym stało się bezrobocie; rodzące ubóstwo, bezdomność, w sposób istotny przyczyniające się do nasilania się zjawisk patologicznych. Dotychczasowe działania z zakresu pomocy społecznej okazują się nieskuteczne, skupiają się na dystrybucji środków. Konieczna jest zmiana systemu działania w celu aktywizacji osób niezaradnych życiowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Sytuacja wymagała opracowania nowej strategii działania instytucjonalnej pomocy społecznej na wszystkich szczeblach terytorialnych. Wstąpienie Polski do unii Europejskiej, nakłada na Państwo Członkowskie obowiązek prowadzenia w ramach Unii wspólnych działań wspierających, uzupełniających i koordynujących w szeroko pojętej dziedzinie ochrony ludności. Kolejnym powodem jest fakt, iż opracowanie strategii jest warunkiem pozyskiwania 7

8 zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów dotyczących sfery społecznej zarówno z budżetu państwa, jak też funduszy Unii Europejskiej. Ustawa o pomocy społecznej stanowi, więc kolejny etap budowy nowego systemu aktywnej polityki społecznej w Polsce. Istotą nowego modelu działania pomocy społecznej jest uspołecznienie procesu planowania strategicznego i realizacji założeń strategicznych. Spełnia także wymogi Unii Europejskiej i oznacza zastosowanie w procesie planowania wymienionych niżej zasad: programowania: obowiązku tworzenia długookresowych strategii i planów rozwoju na wszystkich poziomach: krajowym, wojewódzkim. Powiatowym i gminnym; subsydiarności: jasnego określenia kompetencji władzy wykonawczej różnych szczebli i upoważnienia samorządów z mocy obowiązujących aktów prawnych do programowania i realizacji polityki społecznej regionu; koncentracji: wyboru oraz ustalenia hierarchii priorytetów w ramach programów operacyjnych i systematyczne zwiększanie przydziału środków na działania w obszarach, w których koncentrują się problemy społeczne; partnerstwa: obowiązku konsultowania na każdym poziomie programowania polityki społecznej z partnerami społecznymi. Stąd rodzi się konieczność organizowania Strategii. Podstawą efektywności strategii jest sporządzanie diagnozy aktualnej sytuacji, następnie budowanie wizji w oparciu o rozeznanie potrzeby. 8

9 2. PROCES TWORZENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRCZE Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest spójnym zbiorem celów oraz działań realizowanych w określonym czasie. 1. Jest łącznikiem w integracji lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej, pełniąc funkcje: polityczną: określa poziom zgodności pomiędzy lokalnymi, regionalnymi i narodowymi kierunkami rozwoju społecznego; rozwojową: pozwala pozyskiwać wsparcie ze strony państwa oraz UE; promocyjną: wskazuje sposoby osiągania bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia. 2. Jest mechanizmem demokratyzacji życia społecznego i spełnia funkcje: inspirującą: wymuszającą uwzględnienie poglądów i potrzeb lokalnych społeczności oraz koncentrację na istotnych sprawach społecznych; kreatywną: pozwala na wypracowanie uzgodnionej, jasnej i jednoznacznej wizji rozwoju danej społeczności; integracyjną: jednoczy działania różnych podmiotów w realizacji wizji. 3. Jest mechanizmem usprawniającym i racjonalizującym działania, tym samym spełniając funkcje: poznawczą: umożliwia zebranie i analizę danych oraz zdefiniowanie najważniejszych problemów; 9

10 instrumentalną: pozwalającą zoptymalizować zasoby lokalne i wydatki publiczne wg. hierarchii ważności oraz wzajemnego ich skoordynowania. Strategia powinna być wyrazem woli mieszkańców w kształtowaniu określonego wspólnie stanu; wyrazem zintegrowanego planowania społecznego, opartego na aktualnej wiedzy, znajomości uwarunkowań oraz realiach rzeczywistości. To z kolei wymaga odpowiedzi na nowe wyzwania oraz możliwości skutecznego ich osiągnięcia. Strategia powinna być dokumentem otwartym. Systematyczna ewaluacja pozwala wówczas na ocenę realizowanych zadań i stałej ich weryfikacji adekwatnie do zmian zachodzących w środowisku, sił i środków, jak też zmieniających się regulacji prawnych. Istota strategii jest realistyczne, a jednocześnie kreatywne, innowacyjne spojrzenie na zastany zespół uwarunkowań. Strategia zawiera cele i ich rozwinięcia będące podstawą do formułowania programów działania określających terminy realizacji i zasady finansowania poszczególnych zadań. Naczelnym zadaniem strategii jest sformułowanie wizji. Jej urzeczywistnienie stanowi o realizacji misji. Nie mniej ważnym zadaniem jest budowanie konsensusu wokół tej misji oraz wynikających z niej celów strategicznych; daje to gwarancję wdrożenia oraz realizacji strategii. Wizja powinna być oparta na realnych przesłankach, sformułowana w sposób jasny i czytelny dla przeciętnego mieszkańca. Strategia jest traktowana, jako dobro wspólne wszystkich mieszkańców, a jej formułowanie i wdrażanie powinno być procesem społecznym. 10

11 Rolą samorządu w przygotowaniu i realizacji wyzwań strategii powinno być przede wszystkim organizowanie współpracy i stwarzanie warunków dla wspólnego realizowania opracowanych projektów. Wyznacznikiem zapisanych w strategii programów, celów i priorytetów jest zachowywanie historycznej (całościowej) perspektywy rozwojowej, pozostającej w pełnym sprzężeniu z misją gminy. Przygotowanie strategii jest rozpoznaniem teraźniejszości oraz formowaniem przyszłości. Aby strategia była efektywna, powinna formułować odpowiedzi na następujące pytania: 1) jak jest obecnie? analiza i raport o stanie gminy/ diagnoza stanu/ 2) jak powinno być? określenie wizji, misji, celów strategicznych; 3) jak to zrobić? opracowanie celów operacyjnych, zadań i działań. W procesie tworzenia strategii wyróżnić można kilka podstawowych etapów, które decydują o jej ostatecznym kształcie. Oto one: przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz ustalenie ilości i terminów odbycia warsztatów strategicznych, diagnoza i identyfikacja podstawowych problemów społecznych w Gminie Mircze określenie misji i wskazanie celów strategicznych obejmujących rozwój społeczny Gminy w latach , określenie sposobów realizacji celów strategicznych, opracowanie procedury oceny strategii oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za jej ocenę, 11

12 Realizacja wymienionych wyżej etapów planowania strategicznego w Gminie Mircze przebiegała następująco: powołanie przez Wójta Gminy Mircze Zespołu ds. aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze, Zarządzenie Nr II/141/08 Wójta gminy Mircze z dnia 18 marca 2008r. przygotowanie danych do przeprowadzenia warsztatów strategicznych (kwiecień czerwiec 2010r.), I warsztat strategiczny lipiec 2010 r., Cele warsztatu: - budowanie diagnozy dla Gminy Mircze (identyfikacja problemów społecznych), - inwentaryzacja oczekiwań społecznych, pomocnych w rozwiązywaniu tych problemów, II warsztat strategiczny sierpień 2010 r. Cele warsztatu: - przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron polityki społecznej w Gminie Mircze oraz identyfikacja szans i zagrożeń społecznych z otoczenia zewnętrznego analiza SWOT, - identyfikacja obszarów priorytetowych polityki społecznej w Gminie Mircze oraz głównych celów strategicznych w poszczególnych obszarach, - określenie wizji rozwoju Gminy Mircze, Okres realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mircze przyjęto na lata (dziesięć lat), co ułatwi władzom gminy 12

13 uczestnictwo w formułowaniu zadań do realizacji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zapewni długofalowość procesu polityki społecznej. Niniejsza strategia jest także istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno gospodarczej Gminy Mircze, związanej głównie z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej (maj 2004 r.) oraz zupełnie nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym na politykę społeczną. Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w gminie na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, pomaga zarządzać sferą polityki społecznej i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań tejże polityki. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających na polu polityki społecznej w gminie wokół głównego kierunku działań i głównych problemów w tej sferze. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mircze nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje gminy (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły instytucje kultury). Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu polityki społecznej w Gminie Mircze. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Oficjalne przyjęcie Strategii nastąpiło w dniu. r. na mocy Uchwały Nr.. Rady Gminy Mircze. 13

14 3. PODSTAWA PRAWNA STRATEGII, ZGODNOŚĆ Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM ORAZ STRATEGIAMI NARODOWYMI I EUROPEJSKIMI Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze powstała z mocy art.17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 69 poz.590 z późn. zm), który nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka Zgodność ze Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze. Strategia rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze została opracowana w oparciu o wdrażane już działania, zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze na lata obowiązującej na mocy uchwały Rady Gminy Mircze Nr XVI/105/2008 z dnia 21 maja 2008r., jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd gminny polityki, wyznacza cele i kierunki rozwoju gminy do 2015 roku. Główny celem władz gminnych jest osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez: 14

15 Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa i wzrostu opłacalności produkcji rolnej Tworzenie warunków do wzrostu zamożności ludności wiejskiej Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości Poprawę infrastruktury dróg na terenie gminy Rozwój infrastruktury społecznej Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Poprawa warunków kształcenia Aktywizacja procesów wspomagających edukację Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu opieki medycznej Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego Promocję profilaktyki Podniesienie aktywności turystycznej Tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i wspieranie potencjalnych inwestorów Zmniejszenie ubóstwa i jego skutków Strategia obejmuje podstawowe aspekty dotyczące funkcjonowania gminy: zasoby ludzkie, infrastrukturę techniczną, edukację, rolnictwo, kulturę, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz poprawę aktywności gminy. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze na lata jest dokumentem kompatybilnym z dokumentami o znaczeniu ponad lokalnym. Przyjęty horyzont czasowy i jej założenia bezpośrednio nawiązują do zasad polityki regionalnej państwa i polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze jest zgodna ze Strategią 15

16 Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego i Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego, wpisuje się w ich horyzont czasowy oraz założenia. Zakres Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze na lata ściśle wpisuje się w podstawowe dokumenty gwarantujące możliwość rozwoju z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze na lata zgodna jest również z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Szczególnie ważne pod kątem realizacji zadań poprawiających wieloaspektowo funkcjonowanie jednostek jest działanie: Odnowa i rozwój wsi oraz Leadr. Realizacja tego działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata jest dokumentem zgodnym z Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze na lata oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata Biorąc pod uwagę szeroki zakres czasowy Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, gdyż są to lata , zakłada się możliwość dokonywania aktualizacji tego dokumentu. Zadania oraz działania zawarte w niniejszej strategii są zgodne z opracowanymi w wymienionych dokumentach priorytetami, uzupełniając i wspierając je w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego. 3.2 Zgodność z dokumentami strategicznymi 16

17 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze wkomponowuje się w: 1. Strategię Lizbońską, przyjętą dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 roku, która wyróżnia takie priorytety jak : tworzenie sprzyjających dla powstawania i rozwoju firm innowacyjnych oraz stymulowanie przedsiębiorczości, rozwój aktywnej polityki zatrudnienia, poprawa jakości pracy, inwestowanie w zasoby ludzkie, zabezpieczenie społeczne i promowanie integracji społecznej Założenia i cele niniejszej strategii są spójne ze strategią polityki społecznej Unii Europejskiej, wpisują się w priorytety i zadania w ramach określonych celów, tym samym umożliwiają korzystanie z funduszy unijnych w ramach Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski programu, którego celem jest pomoc w procesie włączenia się polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej UE stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Konkretnie działania mają przyczynić się do: Dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia w opartym na wiedzy społeczeństwie, Rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej liczby miejsc pracy, 17

18 Modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony zdrowia, m. In. W celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, Wspierania integracji społecznej dla uniknięcia pojawienia się trwale marginalizowanej i/lub wykluczonej klasy niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Konkretyzacja Strategii Lizbońskiej w obszarze integracji społecznej - Cele Nicejskie obejmuje cztery podstawowe działania: 1. Zapewnienie dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich. 2. Zapobieganie ryzyku wykluczenia. 3. Pomoc najbardziej narażonym (wspieranie najsłabszych). 4. Mobilizacja wszystkich aktorów/organizacji ze sfery polityki, gospodarki oraz życia społecznego 2. Narodową Strategię Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ) dokument przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r. Stanowi podstawowy dokument strategiczny w obszarze społeczno-gospodarczym, nakreśla wizje Polski w 2015 roku, wskazując miejsce i rolę Polski w gospodarce Unii Europejskiej i gospodarce globalnej. Odnosi się do wyzwań związanych ze społeczeństwem informacyjnym, gospodarką opartą na wiedzy. Wskazuje na poziom życia polskich obywateli, który chcemy osiągnąć w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Określa główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na najbliższe lata i jakie warunki należy stworzyć, aby ten rozwój zapewnić. Określa też rolę administracji 18

19 publicznej, jako czynnika wspierającego rozwój kraju, efektywnie realizującego cele szczegółowe: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. 3. Strategia Rozwoju Kraju na lata przyjęta Uchwałą Rady Ministrów dnia 29 listopada 2006r. Dokument strategiczny określający cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Priorytetami strategicznymi są: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 19

20 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. Rozwój obszarów wiejskich. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej 4. Krajowym Programem Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata przyjętym Uchwałą Rady Ministrów dnia 16 grudnia 2008r. Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata " obejmuje trzy obszary działań: integrację społeczną, system emerytalny oraz opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową. Priorytety programu: przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci Integracja poprzez aktywizację Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 5. Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/265/05 przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 4 lipca 2005 roku która zakłada: potrzebę integracji kulturalnej i społecznej, kultywowanie wartości kulturalnych i tradycji historycznych, podniesienie poziomu rozwoju gospodarczego- poprawę jakości życia mieszkańców 20

21 6. Wojewódzką Strategię Polityki Społecznej na lata przyjętą Uchwałą Nr XXX/450/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego dnia roku której celem jest : osiągniecie wysokiego poziomu integracji społecznej. zapobieganie i rozwiązywanie problemów społecznych. usunięcie barier blokujących zaspokojenie potrzeb wielu grup społecznych. kształtowanie warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich w środowisku zamieszkania. zintegrowane, wolne od problemów wykluczenia społecznego, ubóstwa a zwłaszcza bezrobocia społeczeństwo. 7. Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata , przyjęta Uchwałą Nr XXXII/278/2006 Rady Powiatu w Hrubieszowie dnia roku, która koncentruje się głównie na: stworzeniu osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej warunków do harmonijnego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie zapewnieniu osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, zaktywizowanie i integracja społeczności lokalnych 8. Program operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet wynosi aż 11,4 mld Euro. Głównym celem Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i 21

22 potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Program koncentrując się wokół problematyki zatrudnienia i podnoszenia jakości kapitału ludzkiego służy także poprawie konkurencyjności gospodarki. Kapitał Ludzki zaprojektowany został w taki sposób, aby jego działania, których celem jest człowiek, były komplementarne z działaniami przewidzianymi w Regionalnych Programach Operacyjnych, związanymi m. in. Z przedsiębiorczością i innowacjami, infrastrukturą ekonomiczną, transportem, środowiskiem, kulturą i turystyką oraz infrastrukturą społeczną i współpracą międzyregionalną. 9. PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie, których wspierane będą działania dotyczące tej problematyki. Jednym z ważniejszych priorytetów jest program rolnośrodowiskowy, który wskazuje na potrzebę uczynienia gospodarki UE konkurencyjną opartą na wiedzy i dbającą o jakość żywności i środowiska przyrodniczego oraz dobrostan zwierząt. Niektóre z planowanych zmian instytucjonalnych zaproponowanych w Narodowym Planie Rozwoju na lata mają za zadanie zwiększyć efektywność jego realizacji. Są to głównie regionalne programy operacyjne wdrażane przez samorządy województw: wzmocnienie pozycji marszałka, partnerstwo rządowo samorządowe, wieloletnie planowanie budżetowe, powstanie instytucji pośrednictwa pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. 22

23 CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Mircze została utworzona z dawnych gmin Kryłów, Stara Wieś oraz Mircze. Jest gminą wiejską położoną w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim. Siedzibą władz gminy jest Mircze. Obszar gminy stanowi 233,82 km 2, w tym użytki rolne zajmują 81% a leśne 13%. W skali powiatu gmina stanowi 18,42% jego powierzchni. Na mapie gminy znajdziemy 31 miejscowości, które stanowią 29 sołectw: Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Dąbrowa, Górka - Zabłocie, Kryłów, Kryłów - Kolonia, Łasków, Małków, Małków - Nowy, Marysin, Miętkie, Miętkie - Kolonia, Mircze, Modryniec (Modryniec Wschodni i Zachodni), Modryń, Modryń - Kolonia, Mołożów, Mołożów - Kolonia, Prehoryłe, Radostów, Rulikówka, Smoligów, Stara Wieś, Szychowice, Tuczapy, Wereszyn, Wiszniów. Gminę Mircze zamieszkuje 8031 osób, średnia gęstość zaludnienia wynosi 30 osób/km 2. Gmina ma charakter rolniczy, co stanowi główne źródło utrzymania miejscowej ludności. Do funkcji społeczno - gospodarczych Gminy Mircze należą: obsługa rolnictwa - produkcja żywności jako działalność wiodąca, obsługa leśnictwa o charakterze ponadlokalnym 23

24 oraz obsługa ludności i lokalnej komunikacji drogowej. Piękne krajobrazy, czyste środowisko naturalne, duże kompleksy leśne, Dołhobyczowski i Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu stanowią atut Gminy Mircze. 1. Położenie administracyjne 24

25 Gmina Mircze położona jest w południowo - wschodniej części województwa lubelskiego w powiecie hrubieszowskim. Graniczy z gminami: od północy - z gmina Hrubieszów od zachodu - z gminą Werbkowice i gminą Tyszowce pow. Tomaszów Lubelski od południa - z gminą Łaszczów i gminą Telatyn pow. Tomaszów Lubelski od wschodu - z gminą Dołhobyczów i Ukrainą. Siedziba władz gminnego samorządu terytorialnego Mircze połączona jest dogodnymi szlakami komunikacyjnymi z siedzibą powiatu i większymi ośrodkami miejskimi regionu. Oddalona jest od miasta wojewódzkiego Lublin około 150 km, od Hrubieszowa - miasta powiatowego - około 18 km, od Zamościa ok. 55 km ( przez Tyszowce, Łabunie), od Tomaszowa Lubelskiego ok. 40 km. Z Ukrainą gmina ma połączenie poprzez przejście graniczne w: - Hrebennem ( pow. Tomaszów Lubelski) - o znaczeniu międzynarodowym - ok.65 km, - Zosinie - gm. Horodło - o znaczeniu międzypaństwowym ok. 38 km, Gmina w obecnych granicach administracyjnych powstała w 1972r. z trzech gminnych rad narodowych: Kryłów, Mircze, Stara Wieś. 25

26 2.Demografia Na dzień 31 grudnia 2009r na terenie gminy zamieszkiwało 7922 osoby, w tym kobiety 3981 i mężczyzn Ludność w wieku produkcyjnym stanowi w Gminie Mircze około 63% ogółu mieszkańców. 1.Zestawienie stanu ludności (Ewidencja Ludności UG Mircze) Rok Liczba ludności ogół - stan na 31 grudnia Liczba ludności z podziałem na płeć Kobiety Mężczyźni Liczba zawieranych małżeństw Liczba urodzeń Stopa migracji Stopa przyrostu naturalnego brak danych -0,18-0,52 W Gminie Mircze obserwowalna jest tendencja do starzenia się społeczeństwa. Liczba urodzeń jest znacznie niższa w stosunku do liczby zgonów. Przyrost naturalny w 2009 roku wyniósł - 0,52. Obserwowalny jest także nieznaczny spadek liczby ludności. Saldo migracji w roku 2009 wzrosło znacznie do -32. Nieobserwowalne są istotne tendencje zmienne w liczbie urodzeń i zawieranych małżeństw. 26

27 3.Gleby Na terenie Gminy Mircze występują głównie czarnoziemy, gleby brunatne oraz rzadziej gleby pseudobielicowe wykształcone na utworach lessowych, lessopodobnych pyłowych i piaszczystych oraz rędziny powstałe ze skał górnej kredy (mastrychtu). W dolinach rzecznych i obniżeniach dolinnych występują gleby bielicowe, czarne ziemne, mady oraz gleby organiczne: mułowo - torfowe, torfowo - murszowe i torfowe. Wszystkie te gleby mają wysokie wartości przyrodnicze i użytkowe. W 100 punktowej skali, bonitacja jakości i przydatności rolniczej gleb Gminy Mircze wynosi 75,2 punktu. Gleby w Polsce podzielono na kompleksy. Tworzą one typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Kompleksy obejmują takie zespoły różnych gleb, które wykazują zbliżone właściwości o mogą być w podobny sposób wykorzystywane do uprawy określonych grup roślin, które znajdą tam optymalne warunki wzrostu i planowania. 27

28 Struktura użytkowania gruntów rolnych w Gminie Mircze (dane na dzień 31 grudnia 2009r.) klasa I klasa II klasa III a klasa III b klasa IV a klasa IV b klasa V klasa VI powierzchnia w ha I powierzchnia w ha II powierzchnia w ha III a powierzchnia w ha III b powierzchnia w ha IV a powierzchnia w ha IV b powierzchnia w ha V powierzchnia w ha VI Wśród gruntów ornych dominują gleby klasy II i IIIa, natomiast wśród użytków zielonych gleby klasy II i IV. Gleby klas bonitacyjnych od I do IV należą do gleb chronionych. Na ogół korzystne właściwości fizyko - chemiczne gleb pozwalają uzyskiwać dobre plony i wysoką jakość produktów rolnych. 28

29 Struktura użytkowania terenów gminy (dane na dzień 31 grudnia 2009r.) lasy łąki nieużytki grunty orne pastwiska sady Rolniczy charakter Gminy Mircze znajduje odzwierciedlenie w strukturze użytkowania terenów. Powierzchnia użytków rolnych stanowi ogółem 92,8% terenu Gminy Mircze, w tym: grunty orne 77,2%, sady 1,5%, łąki 12% i pastwiska 29

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo