Tegoroczne wybory parlamentarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tegoroczne wybory parlamentarne"

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program powitania jesieni na tarczyñskim rynku. W sobotê 13. paÿdziernika pogoda nie zachêca³a do zabawy w plenerze - zimno, wietrznie i mokro. Brrrr... okropnoœæ. Niektórym mieszkañcom Tarczyna jednak to nie przeszkadza³o - rozgrzewa³a ich góralska muzyka. Z uwagi na rocznicê pontyfikatu Jana Paw³a II, w ich repertuarze znalaz³o siê wiele piosenek o charakterze religijnym. Wystêp Turnioków ogromnie przypad³ wszystkim do gustu, nie oby³o siê wiêc bez bisów. Pod p³askorzeÿb¹ Jana Paw³a II wieñce z³o yli: Szef Kancelarii Premiera Mariusz B³aszczak, Wojewoda Mazowiecki Jacek Sasin, v-ce Starosta Marek Gieleciñski, oraz Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Jan Dêbski. W drugiej czêœci koncertu wyst¹pi³a Alicja Majewska, której akompaniowa³ autor wiêkszoœci jej piosenek W³odzimierz Korcz. Alicja Majewska zaspiewa³a wiele bardziej oraz mniej znanych piosenek ze swojego repertuaru. Równie jej wystêp zosta³ przyjêty bardzo ciep³o. Jesieñ powita³a ch³odem, ale powitanie jej przez mieszkañców Tarczyna by³o jak najbardziej gor¹ce. (m.z.) Wójt i Vicewójt Gminy podpisuj¹ akt wmurowania kamienia wêgielnego. przed szkodą! Niedziela 21 paÿdziernika przejdzie do historii polskiej demokracji. Tego dnia Polacy okazali sw¹ m¹droœæ, wiarê w lepsz¹ Polskê i szacunek dla samych siebie. Dwa lata temu pokazali w wyborach, e nie zgadzaj¹ siê na rozkradanie Polski, teraz jednak pokazali, e nie zgadzaj¹ siê na sposób rz¹dzenia zaproponowany przez braci Kaczyñskich. Tegoroczne wybory parlamentarne wzbudza³y niesamowite wrêcz emocje. Ca³a kampania wyborcza œledzona by³a z ogromn¹ uwag¹, wszêdzie toczy³y siê za arte dyskusje. Wyrazem ogromnego zaintere- sowania by³a niespotykana dot¹d (chyba, e w PRL-u) frekwencja wyborcza - 53,88%. Do urn tym razem pofatygowa³o siê ponad 16 mln Polaków. Wiekszoœæ z nich da³o wyraz swojej dezaprobaty wobec stylu sprawowania w³adzy braci Kaczyñskich. Co nas teraz czeka? Jaka bêdzie Polska pod skrzyd³ami PO? Nie wiadomo co dalej bêdzie z Polsk¹ i w Polsce, ale wiadomo czego w Polsce ju nie bêdzie i trudno nie przyj¹æ tego z ulg¹. Wynik referendum nad Jaros³awem Kaczyñskim i jego rz¹dami jest absolutnie jednoznaczny. Polska, sczegól- nie m³oda czêœæ spo³eczeñstwa, powiedzia³a premierowi i PiS-owi jasne doœæ!. - powiedzia³ w jednym z wywiadów Tomasz Lis. I trudno siê z nim nie zgodziæ. Przedwyborcze obietnice Mniejszoœæ Niemiecka - 1 pose³ Tak wygl¹daj¹ wyniki niedzielnych wyborów i rozk³ad si³ w Sejmie. zawsze rysuj¹ przed nami œwietlan¹ przysz³oœæ, ale jak to jest po wyborach, odczuwaliœmy wielokrotnie na w³asnej skórze. Trzeba jednak mieæ nadziejê, e nowemu rz¹dowi uda siê podtrzymaæ dobr¹ koniunkturê gospodarcz¹ - to wydaje siê spraw¹ najwa niejsz¹. Bez dobrze funkcjonuj¹cej gospodarki nie mo emy siê bowiem spodziewaæ adnych cudów. ma charakter polityczny i jest odpowiedzi¹ na antyrosyjskie zapêdy poprzedniego rz¹du. Kosztowa³o nas to ju bardzo du o. Zbyt du o. Cieszy wiêc zapowiedÿ Donalda Tuska, e Moskwa jest obok Brukseli i Waszyngtonu najwa niejszym miejscem, do którego planuje swoje pierwsze wizyty. Atmosfera na linii Warszawa-Moskwa wydaje siê sprzyjaæ normalizacji naszych stosunków. Stanowisko Rosji zaprezentowa³ W³adimir Czy ow - przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej, który w wywiadzie dla Financial Times powiedzia³, e Moskwa z zadowoleniem powita³aby poprawê stosunków z Polsk¹. Doda³ jednak, e nie oczekuje szybkich zmian tylko dlatego, e polski rz¹d konserwatywny przegra³ w niedzielnych wyborach. Donald Tusk zapewnia, e poprawa polityki zagranicznej Polski jest spraw¹ priorytetow¹ dla nowego rz¹du. Je eli wiêc obie strony przejawiaj¹ dobr¹ wolê, to nic chyba nie stoi na przeszkodzie, aby to zmieniæ. Nadzieja wst¹pi³a w nasze serca. Nadzieja, e byæ mo e tym razem na sta³e powróci normalnoœæ, yczliwoœæ i zrozumienie. Tego yczyæ wypada zarówno nowemu rz¹dowi jak i nam wszystkim Konieczna bêdzie równie odbudowa naszych stosunków z zagranic¹, tak spaskudzonych przez poprzedników. Nikt nie w¹tpi³ w to, e trwaj¹ce od 2005 roku rosyjskie embargo na polskie produkty Nowa hala spo ywcze sporotwa w Nadarzynie prezentuje Marek siê imponuj¹co. Zdrzy³owski

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax SZUKAM PRACY Grafik komputerowy - plastyk (Corell, Photoshop), szuka pracy najlepiej na 1/2 etatu, w okolicach Podkowy Leœnej, Brwinowa, Milanówka - tel DAM PRACÊ Operatora i pomocnika do drukarni oraz do produkcji reklam, tel. 22/ Handlowca - bran a reklamowa, tel. 22/ Grafik - bran a reklamowa, tel. 22/ Serwis samochodów ciê arowych i autobusów zatrudni mechaników, elektryków, elektromechaników, lakierników i blacharzy, tel. 22/ M³odego do Serwisu Opon w Piasecznie tel Do biura - bran a reklamowa, tel. 22/ Œlusarza - spawacza, tel. 22/ Kierowca B+C, tel. 22/ Pracownika do sklepu miêsnego, tel Mechanik - elektryk samochodowy, doœwiadczenie, Pruszków, tel Klub Fitness zatrudni instruktorkê lub wynajmie salê na zajêcia, tel Firma zatrudni elektromontera do monta u automatów, po ¹dane prawo jazdy kat.b, tel Zatrudnie pani¹/pana do pracy w sklepie w Piasecznie, wiek bez znaczenia, tel. 22/ Sprz¹tanie, mycie samochodów ciê arowych, kobieta, mê czyzna, azy k/magdalenki, tel Zatrudniê na dachy, tel Szukam opiekunki do babci na sta³e z zamieszkaniem, Warszawa-Sadyba, tel Do sklepu motoryzacyjnego w Pruszkowie, tel Pani w domu i ogrodzie, 1 raz w tygodniu, tel US UGI Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg Instalacje elektryczne - uprawnienia - tel ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Malowanie i aran acja mieszkañ, tel Naprawa elektronarzêdzi - Kaski, ul.graniczna 28, tel Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek u klienta lub u nas. Tel. 022/ ; Hydrauliczne - VAT, tel RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Zegarmistrz - naprawy, wymiana baterii, pasków, sprzeda zegarków, Piaseczno ul.pu³awska 20 (w podwórzu), tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Alimenty, rozwody, maj¹tkowe, spadkowe, odszkodowania, ZUS, US, PZU, nieruchomoœci, sprawy spadkowe, urzêdowe, pozwy, apelacje, odwo³ania, tel Us³ugi hydrauliczne, centralne ogrzewanie, ciep³a i zimna woda, bia³y monta, ; Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 22/ ; Us³ugi remontowo-budowlane, tel Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Posiadam samochód Fiat Ducato, 8 lat, kontener z wind¹ - podejmê wspó³pracê, tel Hydraulika, tel Cyklinowanie, tel Elektryka, tel G³adŸ, panele, p³yta K/G, malowanie, tel Wentylacja domów z odzyskaniem ciep³a, tel SPRZEDAM Siatka ogrodzeniowa - producent, tel KREDYTY KONSOLIDACYJNE Hipoteczne od 1,95% Do 100 tys. bez zabezpiecze Do 20 tys. na o wiadczenie Gotówkowe bez BIK-u Sp acamy zaj cia komornicze Warszawa, Pulawska 87/89 lok. 54 tel. 0-22/ , 0-22/ , , , Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji. Wêgiel brunatny 180 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominkowe, wywóz gruzu i z³omu, tel , Meble stylowe, antyki, bibeloty, upominki. Sklep Grodzisk Maz. ul.orzeszkowej 5H, tel Kosiarki, Bloczki fundamentowe, pustaki, tel Pustak Poroton 6,85 z³/szt. brutto, tel Dachówka od zaraz, tel Betoniarkê przemys³ow¹ BW 400, tel KUPIÊ Ziemiê, gospodarstwo 1-10 ha, tel Kupiê ksi¹ ki za gotówkê, tel Antyki, wszelkie za gotówkê kupiê, tel Skupujemy opony u ywane w dobrym stanie, tel NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow m2, G³osków, atrakcyjne po³o enie i lokalizacja, media, dogodny dojazd, BEZPOŒREDNIO. Tel OKAZJA! Bezpoœrednio nowe mieszkania w Piasecznie, tel. 22/ Nowe mieszkanie w Piasecznie i Józefos³awiu, tel. 22/ ; Bezpoœrednio nowe mieszkania w Piasecznie, tel. 22/ Mieszkanie dwupokojowe w Konstancinie, tel NIERUCHOMOŒCI WYNAJEM Poszukujê do wynajêcia lokalu o pow. 100 m2, na sklep, tel Dom 130 m2 z dzia³k¹ do wynajêcia, tel Wynajmê domek 60 m2 umeblowany w zamian za prace porz¹dkowe w domu i ogrodzie, tel NAUKA Polski, niemiecki - korepetycje, matury, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ Pomoc w pisaniu prac licencjackich, magisterskich i zaliczeniowych, tel ZDROWIE Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/

3 3 Licencjonowanie oprogramowania Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z aplikacji komputerowej, zawierana pomiêdzy podmiotem, któremu przys³uguj¹ maj¹tkowe prawa autorskie do utworu, a osob¹, która zamierza z danej aplikacji korzystaæ. W dzisiejszym artykule zostan¹ omówione tylko g³ówne ich typy. Licencja u ytkownika (EULA End-user license agreement), jest u ywana przez producentów oprogramowania do wi¹zania u ytkowników dodatkowymi ograniczeniami. Licencje te s¹ najczêœciej bardzo restrykcyjne i wiêkszoœæ u ytkowników nie czyta ich w ca- ³oœci. Wiêkszoœæ takich licencji ogranicza liczbê komputerów, na których mo na zainstalowaæ oprogramowanie, liczbê u ytkowników którzy mog¹ go u ywaæ i wprowadzaj¹ wiele innych ograniczeñ, które nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z technologi¹. Standardowym elementem ka - dej niemal licencji oprogramowania jest klauzula o wy³¹czonej odpowiedzialnoœci producenta z tytu³u u ywania oprogramowania przez licencjobiorcê, której znaczenie polega na braku jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci producentów oprogramowania za np. skutki b³êdów w programach. Shareware to wersja p³atnego programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez op³at, ale z ograniczeniami, do wypróbowania przez u ytkowników z za³o- eniem, e kupi¹ pe³n¹ wersjê programu jeœli chc¹ z niego dalej korzystaæ. Freeware to licencja oprogramowania umo liwiaj¹ca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu Ÿród³owego. Termin freeware bywa równie u ywany jako synonim oprogramowania objêtego t¹ licencj¹. Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. czêœæ freeware jest ca³kowicie darmowa, inne zaœ - jedynie do u ytku domowego). Programy na licencji freeware mog¹ byæ nieodp³atnie wykorzystywane przez nieograniczony czas, jednak zabrania siê czerpania korzyœci finansowych z ich dystrybucji przez osoby trzecie. Licencja nie dotyczy dystrybucji produktów (dokumentów, grafiki, innych programów itd.) stworzonych przy u yciu programów na licencji freeware, wiêc nie ogranicza mo liwoœci ani nie narzuca koniecznoœci pobierania op³at za wytworzone produkty. Adware - pojêcie to mo na rozumieæ jako rodzaj licencji oprogramowania (zazwyczaj zamkniêtego). Rozumiane w tym sensie Adware jest oprogramowaniem rozpowszechnianym za darmo, ale zawiera funkcjê wyœwietlaj¹c¹ reklamy, zwykle w postaci banerów reklamowych. Wydawca oprogramowania zarabia w³aœnie na tych reklamach. Zwykle jest te mo liwoœæ nabycia wersji programu bez reklam za op³at¹. Adware jest najczêœciej u ywane w aplikacjach ³¹cz¹cych siê z internetem ze wzglêdu na wymianê wyœwietlanych bannerów. Najbardziej znanym tego typu pro- gramem w Polsce jest komunikator Gadu-Gadu. Podobnie jak w przypadku innych reklam internetowych da siê je zablokowaæ za pomoc¹ odpowiednio skonfigurowanych poœredników HTTP. Powszechna Licencja Publiczna (General Public License) jest jedn¹ z licencji wolnego oprogramowania. Wspó³czesna definicja sk³ada siê z czterech punktów, numerowanych od zera do trzech. Definiuje ona Wolne Oprogramowanie poprzez udzielanie odbiorcom nastêpuj¹cych wolnoœci: wolnoœæ uruchamiania programu, w dowolnym celu (0) wolnoœæ analizowania, jak program dzia³a, i dostosowywania go do swoich potrzeb (1) wolnoœæ rozpowszechniania kopii, byœcie mogli pomóc s¹siadom (2) wolnoœæ udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania w³asnych ulepszeñ, dziêki czemu mo e z nich skorzystaæ ca³a spo- ³ecznoœæ (3). Otwarte oprogramowanie - ang. open source movement, czyli otwarte Ÿród³a, to od³am ruchu wolnego oprogramowania, ang. free software, który proponuje nazwê open source software jako alternatywn¹ dla free software. Najwa niejsze aplikacje open source: Apache - serwer WWW Blender - program do grafiki 3D ChatZilla - program IRC emule - program p2p Firebird - system baz danych Firefox-przegl¹darka internetowa Sukces Lesznowoli Komisja Europejska og³osi³a po raz drugi Konkurs Europejskie Nagrody Przedsiêbiorczoœci (ENP) , promuj¹cy nowatorskie i efektywne inicjatywy wspierania przedsiêbiorstw i przedsiêbiorczoœci. W konkursie tym spektakularny sukces odnios³a Gmina Lesznowola. Konkurs wzbudzi³ du e zainteresowanie. Oprócz krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej wziê³y w nim tak e udzia³: Bu³garia, Islandia, Norwegia, Turcja i Rumunia. W eliminacjach krajowych zg³oszono kilkaset wniosków konkursowych, a w europejskiej fazie Konkursu bierze udzia³ 60 projektów nominowanych przez poszczególne kraje. Celem konkursu jest wyró - nienie najciekawszych inicjatyw i projektów promuj¹cych przedsiêbiorczoœæ, prezentacja i wyró nienie dobrych praktyk, zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznej o znaczeniu przedsiêbiorczoœci dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a tak e inspiracja lokalnych Samorz¹dów i organizacji przedsiêbiorców. Konkurs skierowany by³ ju po raz drugi do jednostek samorz¹du terytorialnego, regionalnych organizacji przedsiêbiorców, organizacji pozarz¹dowych i partnerstwa publiczno - prywatnego które w ci¹gu ostatnich dwóch lat zrealizowa³y projekt promocji przedsiêbiorczoœci. Na etapie krajowym projekty ocenia³ Zespó³ Kwalifikacyjny Konkursu ENP, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli organizacji: Ministerstwa Gospodarki, samorz¹du terytorialnego, reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, organizacji przedsiêbiorców, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, uczelni wy szych, oraz ekspertów. W dniu 9 paÿdziernika br. na uroczystej konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki mia³o miejsce wrêczenie nominacji dla dwóch najlepszych polskich projektów, które bêd¹ reprezentowa³y Polskê w Brukseli, a nastêpnie w Porto. Pierwsze miejsce zdoby³ projekt Gminy Lesznowola Partnerstwo dla Rain Mana, realizowany od 2005 roku przez partnerstwo publiczno - prywatne. Jest to unikalna inicjatywa spo³eczna w której instytucje trzech sektorów: samorz¹dowego, prywatnego i organizacji pozarz¹dowych (Fundacja Synapsis) po³¹czyli swoje doœwiadczenia w celu utworzenia modelowego przedsiêbiorstwa spo³ecznego w miejscowoœci Wilcza Góra - Gmina Lesznowola. Projekt ten zosta³ zg³oszony w kategorii: Nagroda za odpowiedzialn¹ przedsiêbiorczoœæ. Dzia³ania partnerstwa dotycz¹ problemu dyskryminacji na rynku pracy osób z dysfunkcj¹ autyzmu i innymi rodzajami niepe³nosprawnoœci. Piêkn¹ statuetkê wraz z dyplomem odbiera³y z r¹k Ministra Marcina Korolca: Hanna Kosik - Przewodnicz¹ca Rady Gminy, Maria Jolanta Batycka - W¹sik - Wójt Gminy Lesznowola i Mariola Uczkiewicz - Kampczyk - Sekretarz Gminy. W prezentacji uczestniczyli tak e Prezes Fundacji Synapsis i Koordynator Projektu. Drugim polskim projektem wybranym przez wysokie jury okaza³y siê Studenckie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci. Gmina Lesznowola, oprócz nominacji (I miejsce w eliminacjach ogólnopolskich) do Europejskiej Nagrody FreeDOS - system operacyjny DOS GIMP - program do grafiki rastrowej Inkscape - program do grafiki wektorowej Linux - system operacyjny Mozilla - pakiet sieciowy MySQL - system baz danych OpenOffice - pakiet biurowy ReactOS - system operacyjny Samba - serwer plików i drukarek VirtualDub - program do monta u wideo Mariusz Ose³ka Przedsiêbiorczoœci, otrzyma³a równie wyró nienie w kategorii Nagroda za Ograniczenie Biurokracji za projekt Informatyczny System Obs³ugi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Interaktywnym Systemem Prezentacji w Internecie. W III etapie konkursu projekty zg³oszone przez poszczególne kraje bêdzie ocenia³o europejskie jury. W jego pracach bêd¹ uczestniczyæ przedstawiciele œrodowisk akademickich i organizacji biznesowych, przedsiêbiorca z kraju sprawuj¹cego wiosenn¹ prezydencjê Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel wysokiego szczebla rz¹du jesiennej prezydencji w roku Cz³onkami jury bêd¹ tak e przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Przedsiêbiorstw i Przemys³u oraz Komitetu Regionów. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone podczas uroczystej gali, która odbêdzie siê w Porto (Portugalia) w grudniu 2007 r. Prosimy o trzymanie kciuków za Gminê Lesznowola.

4 fot.m. Zdrzy³owski 4 Pamiętamy! to datyz kart polskiej historii, które starsi mieszkañcy Raszyna w szczególny sposób przypominaj¹ m³odzie y szkolnej. We wrzeœniu 1939 wybucha najokrutniejsza wojna w historii Polski. Hitlerowi marzy³o siê zagarniêcie najpierw Polski, póÿniej reszty Europy. Wojna polegaj¹ca na metodycznym wyniszczaniu narodu, by³a przera aj¹ca. Przys³owie mówi, e nieszczêœcia chodz¹ parami. Tak by³o i tym razem - od wschodu swoj¹ niszczycielsk¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ najeÿdÿca sowiecki. Zape³ni³y siê obozy w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. W kwietniu i maju 1940 roku strza³ami w ty³ g³owy wymordowano tysi¹ce polskich oficerów i przedstawicieli inteligencji - kwiat narodu polskiego. W sierpniu 1944 r. wybucha Powstanie Warszawskie - zryw m³odzie y, które wobec nieporównywalnej si³y wroga, po 63 dniach walki, zosta³o st³umione. Pamiêæ o tych dniach raszyñskie seniorki, które dorasta³y podczas II wojny œwiatowej, przekazuj¹ swoim dzieciom i wnukom. W szko³ach podstawowych w adach oraz Raszynie zaprezentowa³y widowisko patriotyczno - historyczne zatytu³owane Pamiêtamy Pieœni i piosenki, wiersze i wspomnienia, wype³ni³y bogaty i ró norodny program. yw¹ historiê stanowi³ zaproszony goœæ, uczestnik Powstania Warszawskiego i by³y cz³onek Komisji Ekshumacyjnej ofiar zamordowanych w Katyniu. W bardzo zajmuj¹cy sposób opowiada³ o czasach swojej m³odoœci, œpiewa³ piosenki powstañcze, bawi³ ucz¹c, uczy³ bawi¹c. Autork¹ tego bardzo ciekawego spektaklu jest Urszula Zawiliñska. Matka Boska Kozielska Jerzy Bazarewski Zap³akana Matka Boska przysz³a spod Bagdadu Stopy mia³a pokrwawione, g³owê zawi¹zan¹ Biedna polska Matka Boska a spod Leningradu Przysz³a tutaj, eby z nami do wymarszu stan¹æ, Anio³owie zarz¹dzili na pustyni zbiórkê, Wszystkich ywych i umar³ych, wszystkich rozstrzelanych. Matka Boska skromniteñko sta³a na pagórku, Mg³y opad³y i pod niebo wzbi³ siê s³oñcem ranek. Przyszli œwiêci z Panem Bogiem, policzyli wojsko, Matka Boska zda³a raport o swoich z Kozielska. Rozp³aka³a siê cichutko Rzecz-Cierpliwapolska, P³acz by³ muzyk¹ zamist orkiestr i chórów anielskich. Posz³y pu³ki poprzez Bagdad ku dojrza³ym zbo om, Kozielszczanie szli na czele, byli niewidoczni. Miêdzy nimi w aureoli by³a Matka Bo a, Czekaj¹ca na komendê rozstrzelani - spocznij! Kolejny sukces Bogorii W niedzielê wieczorem Grodziski Chór Bogorya powróci³ z kolejnego udanego wyjazdu. Jego celem by³ udzia³ w III Miêdzynarodowym Konkursie Gaude Cantem w Bielsku-Bia³ej, który odbywa³ siê 20 i 21 paÿdziernika w Bielskim Centrum Kultury, a udzia³ w nim wziê³o 12 chórów z Polski, Czech, Niemiec i S³owacji. Grodziski Chór Bogorya zaprezentowa³ program, z³o ony z XX-wiecznej muzyki polskiej, za co zosta³ nagrodzony z³otym dyplomem i pierwszym miejscem w kategorii chórów eñskich. Ponadto otrzyma³ wyró nienie za najciekawsz¹ interpretacjê utworu kompozytora polskiego, przyznane za wykonanie utworu Canzone Andrzeja Koszewskiego. Pomiêdzy przes³uchaniami konkursowymi, koncertem towarzysz¹cym i koncertem laureatów chór znalaz³ w niedzielê chwilê czasu na wycieczkê kolejk¹ linow¹ na Szyndzielniê. Przejazd wagonikami z kolorowej, jesiennej doliny na oœnie ony szczyt by³ dla uczestników wycieczki niezapomnianym doznaniem, a herbata nigdzie nie smakuje tak, jak w schronisku. Po tej zas³u onej chwili relaksu chór pojecha³ na ceremoniê rozdania nagród, podczas której wyst¹pi³ jako jeden z trzech laureatów. Po godzinie 22 zmêczone, ale szczêœliwe dziewczêta wróci³y do Grodziska. (red.) Wsioryt wsi koloryt Pod takim oryginalnym tytu³em cz³onkowie fotograficznego klubu f 8 dzia³aj¹cego przy Konstanciñskim Domu Kultury wystawiaj¹ swoje fotografie. Wernisa wystawy odby³ siê 13 paÿdziernika. fot. Dominik Bednarski Zamierzeniem autorów by³o ukazanie oblicza wsi i to zarówno tej tradycyjnej z bogat¹ drewnian¹ architektur¹, feeri¹ barw sztuki ludowej, kultywowanymi od lat obrzêdami, jak te bardziej wspó³czesny jej obraz. Jedenastu autorów, i tyle ró nych wizji polskiej wsi. Znajdziemy tu zarówno fotografie architektury jak i pejza e, cz³owieka przy pracy, na codzieñ i od œwiêta. Tradycja ludowa prze ywa renesans, ale biegu czasu zatrzymaæ siê nie da. To dlatego w³aœnie zapis tego co przemijalne jest bezcenny. To ostatnie chwile kiedy mo emy jeszcze spotkaæ ju nie ca³e, ale resztki wsi autentycznej, niezmienionej cywilizacyjnym pêdem. S¹ jeszcze rejony, gdzie czas biegnie o wiele wolniej. Oddalaj¹ siê one jednak nieustannie, odchodz¹c powoli do skansenów, ale te s¹ nie ywe. Autorami fotografii s¹: Dominik Bednarski, Monika Bukowiñska, Robert Czu³ba, Kinga ukomska, Anna Kasperska, Dorota Kasperska, Tomasz Myœluk, Marek Orzechowski, Renata Sêkowska, Joanna Sêkowska-Rutka oraz Edward Warowny. Wystawê mo na ogl¹daæ do po³owy listopada w Konstanciñskim Domu Kultury, ul.jaworskiego 18. Marek Zdrzy³owski fot. Dominik Bednarski fot. Monika Bukowińska

5 fot.m. Zdrzy³owski Gotowi do Euro 2012 Polska Organizacja Turystyczna oraz MCC Mazurkas Conference Centre w O arowie Mazowieckim byli organizatorami konferencji prasowej na temat inwestycji konferencyjnych, kongresowych i sportowych w aspekcie Euro Specjaliœci z Polskiej Organizacji Turystycznej omówili wszelkie mechanizmy rz¹dz¹ce rynkiem zaplecza konferencyjno-kongresowego. Scharakteryzowana zosta³a równie sytuacja tej bran y w Polsce (stan i potrzeby) na tle innych oœrodków eurpejskich. Okazuje siê, e Polska nie dysponuje odpowiednim zapleczem. Dlatego sugeruje siê, aby przy okazji budowy obiektów pod k¹tem Euro 2012, projektowaæ i budowaæ je pod k¹tem mo liwoœci póÿniejszego wykorzystania na cele konferencyjne. Jest to doskona³y biznes, aczkolwiek wymaga du ych nak³adów i d³ugotrwa³ych dzia³añ marketingowych. Jednym z obiektów które ostatnio powsta³y w aglomeracji warszawskiej jest otwarty w czerwcu b.r. MCC Mazurkas Confernce Centre. Jest to imponuj¹cy obiekt - zarówno pod wzglêdem estetycznym jak i funkcjonalnym. Na 3000 m 2 znajduj¹ siê 34 sale konferencyjne, wœród których najwiêksza ma powierzchniê 744 m 2. Mo na w niej zorganizowaæ spotkanie dla 1000 osób. Sale wyposa one s¹ w system sterowania œwiat³em Lutron, wysokiej jakoœci zintegrowany system audio-video, w pe³ni zautomatyzowany system klimatyzacyjno - wentylacyjny, specjaln¹ konstrukcjê mocowañ œcienno-sufitowych oraz nowoczesny system DMX pozwalaj¹cy na wyeliminowanie wszelkich widocznych przewodów. Dodatkowym atutem MCC jest niewielka odleg³oœæ od stolicy (12 km), w³asne zaplecze hotelowe na 316 miejsc noclegowych oraz parking zdolny pomieœciæ 400 samochodów. Catering Hotelu Mazurkas znany jest przez presti owych klientów z ca³ej Polski ze znakomitej jakoœci i organizacji. Tu przyœwieca zasada nie wystarczy dobra kuchnia - musi byæ gastronomiczny spektakl. Catering to oczko w g³owie dyrekcji. Buduj¹c swoj¹ markê przygl¹daj¹ siê najlepszym francuskim firmom cateringowym - jak siê uczyæ to od najlepszych. Walory jakimi dysponuje MCC sprawiaj¹, e jest to idealne miejsce na organizacjê szkoleñ, kongresów, targów, bankietów, pokazów mody oraz uroczystych gali. Adresowane jest do bardzo wymagaj¹cych klientów dla których perfekcja obs³ugi i presti miejsca ma podstawowe znaczenie. O trafnoœci inwestycji œwiadczy tzw. ob³o enie MCC. Od pocz¹tku sezonu tzn. od wrzeœnia wolny by³ tylko jeden dzieñ. We wrzeœniu odby³o siê tutaj 65 konferencji, w których uczestniczy³o od 10 do 600 osób w ka dej. W sumie w konferencjach bra³o udzia³ 7620 uczestników. 5 Inwestycja okaza³a siê strza- ³em w 10-kê. Cieszy to w³aœcicieli, dlatego w przysz³ym roku rozpocznie siê dalsza rozbudowa centrum. Bêdzie jeszcze piêkniej i nowoczeœniej. Marek Zdrzy³owski Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej ogłasza V Konkurs Piosenki ROZMAITOŚCI Konkurs przeprowadzony będzie 7 grudnia w MOK w Podkowie Leśnej, ul.śtwierkowa 1. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież (soliści i zespoły), którzy przygotują 2 piosenki w jęz. polskim, z własnym akompaniamentem (instrument lub nagrany podkład). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, podanie informacji o piosenkach na adres organizatora do 26. listopada b.r., oraz opłacenie akredytacji w wysokości: 10 zł - solista, 20 zł - zespół do 5. osób, 40 zł - zespół powyżej 5. osób na konto MOK lub w kasie przed rozpoczęciem przesłuchań. W każdej kategorii i grupie wiekowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Informacje i zgłoszenia: MOK Podkowa Leśna, ul.świerkowa 1, tel./fax , tel , Marta Janowska, Justyna Sędek

6 fot.m. Zdrzy³owski 6 Nadarzyński Ośrodek Kultury Pl.Poniatowskiego 42 - zaprasza: 27 października o godz na spotkanie z Andrzejem Zaorskim i Katarzyną Ciesielską - autorami książki pt Ręka, noga, mózg na ścianie. - fragmenty książki będzie czytał Krzysztof Wakuliński 28 padziernika o godz zaprasza dzieci na spektakl z cyklu Teatrzyk w walizce - przedstawienie DUCH INDIANINA - w wykonaniu Teatru Wariacja. Przed spektaklem fragment Kubusia Puchatka przeczyta pani Danusia Woźniak. W ten sposób uczcimy urodziny Jesień w Petrykozach Tradycj¹ odbywaj¹cej siê w paÿdzierniku Warszawskiej Jesieni Poezji jest wizyta w Petrykozach. Jak zwykle w spotkaniu w dworku Wojciecha Siemiona uczestniczy kilkunastu poetów z ca³ego œwiata. Podobnie by³o i tym razem. Oprócz polskich poetów w spotkaniu wziêli udzia³ twórcy z Rosji, Litwy, Ukrainy, Bia³orusi, Grecji, Serbii i Chin. Niezwyk³e zainteresowanie wzbudzi³ œpiewa- Ale nie samym s³owem cz³owiek yje. Nie mog³o wiêc zabrakn¹æ równie muzyki. A by³o czego pos³uchaæ. Goœciem spotkania by³a bowiem m³odziutka, ale ogromnie k³y art muzyczny, graj¹c ten sam utwór w ró nych stylach narodowych - westernowym, szkockim, polskim, chiñskim i.tp. Michalina jest córk¹ Agnieszki Fatygi, która równie wziê³a udzia³ w spotkaniu. Oprócz muzyki obecny by³ równie obraz - czyli wystawa znakomitego ³ódzkiego artysty Piotra Króla j¹cy poeta chiñski Cha Gan, którego wiersz Mrówka niech bêdzie ci nauczycielem odœpiewa³ po polsku gospodarz spotkania Wojciech Siemion. Obecny na spotkaniu Marek Wawrzkiewicz skwitowa³ to krótko - po tym co przed chwil¹ zobaczy³em, odnoszê wra enie, e nie widzia³em jedynie Wojciecha tañcz¹cego wiersz. Poza tym, wszelkie inne formy interpretacji ju chyba by³y. Niebywa³y urok poetyckich spotkañ u Wojciecha Siemiona polega nie tylko na mo liwoœci obcowania z ró norodnymi, czêsto egzotycznymi dla nas kulturami, ale równie na niezwyk³ej interpretacji wierszy przez profesora. utalentowana skrzypaczka Michalina Olszañska. Mimo m³odego wieku jest profesjonalistk¹ w ka - dym calu. Sama zapowiada³a swój koncert w dwóch jêzykach. Drodzy Pañstwo. Poniewa znajdujemy siê w najprawdziwszym polskim dworze, zagram rdzennie polskie utwory - powiedzia³a na rozpoczêcie koncertu. Michalina gra³a utwory Wieniawskiego, Gra yny Bacewicz, ale pozwoli³¹ sobie równie na niezwy- Kącik poetycki Nieloty i inne stworzenia. Niezwyk³e œwiat³o - mroczne, ponure, wynika z tego, e artysta maluje g³ównie noc¹. Ogromny ³adunek ekspresji jego obrazów przykuwa uwagê, zmusza do refleksji. Znakomity artysta, znakomite prace - polecamy galeriê w Petrykozach - naprawdê warto. Maciej Krzysztof D¹browski Internet dla każdego...racja stanu... W Urzêdzie Miasta i Gminy w Piasecznie zosta³o uruchomione stanowisko umo liwiaj¹ce bezp³atny dostêp do sieci internetowej. Urz¹dzenie o nazwie web-kiosk zapewnia ³atwe, bezpieczne i szybkie korzystanie z Internetu. Terminal, wypo yczony promocyjnie przez firmê zajmuj¹c¹ siê jego dystrybucj¹, ustawiony jest w holu urzêdu do koñca paÿdziernika. Jeœli w tym czasie urz¹dzenie spotka siê z du ym zainteresowaniem mieszkañców, ustawione mog¹ zostaæ dodatkowe dwa punkty testowe w innych placówkach na terenie gminy. W dalszej perspektywie gmina planuje wyst¹piæ o dofinansowa- Gminy z Certyfikatem Zakoñczy³a siê szósta edycja konkursu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 161 gmin z ca³ej Polski. Kapitu³a konkursu wy³oni³a 153 gminy którym przyzna³a Certyfikaty. Celem konkursu jest promowanie gmin przyjaznych inwestorom. Oceniana jest rzetelnoœæ oraz przejrzystoœæ relacji z przedsiêbiorcami i spo³ecznoœci¹ lokaln¹, poziom obs³ugi inwestorów, etyka samorz¹dów oraz dba³oœæ o ekologiê inwestycji. Konkurs promuje gminy w których warto inwestowaæ, bowiem proces inwestycyjny odbywa siê nie przedsiêwziêcia ze œrodków unijnych, które umo liwi¹ stworzenie sieci piêtnastu takich punktów rozmieszczonych w ró nych czêœciach miasta. W wersji docelowej zamontowany zostanie nadajnik Wi-Fi pozwalaj¹cy na bezprzewodowy dostêp do sieci w promieniu 100 metrów od terminalu dla posiadaczy przenoœnych komputerów i urz¹dzeñ odbiorczych tutaj bezproblemowo. Oprócz przyznawania certyfikatów, gminy wyró niane s¹ statuetkami, wyró nieniami honorowymi, Z³ot¹ Statuetk¹ oraz tytu³em Z³ota Lokalizacja Biznesu. Wœród tegorocznych laureatów znalaz³y siê m.in. gminy: -w kategorii œrednie miasto - certyfikat oraz wyró nienie honorowe Zachêcamy do zapoznania siê z funkcjami web-kiosku oraz korzystania z bezp³atnego dostêpu do internetu. otrzyma³a Gmina Grodzisk Mazowiecki; -w kategorii miasteczko i ma³e miasto - certyfikaty otrzyma³y Gminy B³onie oraz Tarczyn. Gmina Tarczyn otrzyma³a równie tytu³ Z³ota Lokalizacja Biznesu; -w kategorii gmin wiejskich - certyfikaty otrzyma³y Gminy: Lesznowola i Teresin. Ponadto Gmina Lesznowola za uzyskanie certyfikatu po raz pi¹ty otrzyma³a Z³ot¹ Statuetkê. Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom, wierz¹c, e przyci¹gniêcie przez gminy inwestorów prze³o y siê na poprawê jakoœci ycia ich mieszkañców. Od granicy na Odrze do Buga od Mierzei Wiœlanej po Kraków zamiast w kraju prywat¹ szarpanym chcê yæ w Polsce uczciwych Polaków. Niech nie nazwie mnie nikt anty-kimœ-tam bo me s³owa z tysi¹clecia p³yn¹. Chcê yæ w Polsce, co wszystkim Ojczyzn¹ - bo Polacy goœcinnoœci¹ s³yn¹. tolerancj¹ - lecz swoje granice ma s³u alczoœæ i pod³oœæ cwaniaków. Od Szczecina po Przemyœl mam prawo yæ w mej Polsce prawdziwych Polaków. I nie wa ne czy yd to, czy Kozak Czy Tatarzyn, czy Niemiec po przodkach -chcê byæ pewien, e Polski mych marzeñ adna zdrada i pod³oœæ nie spotka; e donosu nie z³o y kanalia, e ju aden polityk - bandyt¹ e bezdomnym nie bêdê za spraw¹ sitwy w³adzy i forsy niesytej. Chcê yæ w Polsce, gdzie aden z ministrów nie popija u byle kacyka; gdzie Rz¹d rz¹dzi jak wola Wyborców a Prezydent wart zawsze pomnika. Chcê byæ pewien, e dzieci na wojnê nikt bez sensu nie wyœle - bym p³aka³. Chcê by w Polsce - gdzie yjê - po wiecznoœæ racj¹ stanu by³o zdanie Polaka. marzec 2003

7 SUDOKU PROGRAM PRACY OŒRODKÓW KULTURY Oœrodek Kultury w Piasecznie, ul.koœciuszki 49 7 SPOTKANIA, WYSTAWY, UROCZYSTOŒCI ROCZNICOWE: , godz Wernisa fotografii Micha³ Jeliñski i Piotr Kalbarczyk , godz Koœció³ pw. Œw. Anny, Pl. Pi³sudskiego - Uroczyste Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci W sudoku chodzi o to, eby wype³niæ planszê w ten sposób, aby w ka dym wierszu oraz w ka dej kolumnie i w ka dym dziewiêciopolowym kwadracie 3x3 znalaz³y siê cyfry od 1 do 9 przy czym cyfry te nie mog¹ siê powtarzaæ w adnym wierszu, kolumnie i dziewiêciopolowym kwadracie. W odró nieniu od innych ³amig³ówek liczbowych, sudoku wymaga nie tylko wykonywania rachunków matematycznych, ale równie logicznego myœlenia. Podczas wype³niania planszy nale y wpisywaæ tylko liczby, których miejsca jesteœmy pewni, gdy jeden b³¹d powoduje, e zadanie jest nierozwi¹zywalne. Dla u³atwienia mo na sobie ma³ymi cyferkami w rogach pól notowaæ nasze podejrzenia. Uśmiechnij się Jad¹ dwie blondynki autobusem, jedna mówi do drugiej: - Widzisz ten las? - Nie drzewa mi zas³aniaj¹. * * * S³onik, Wiewiórka i Ma³pka znaleÿli milion dolarów. - I co z nimi zrobimy? - pyta S³onik. - Kupmy za ca³¹ kaskê bananów - mówi Ma³pka. - A po co nam one? - pyta S³onik. - No to kupmy za wszystko orzechów - proponuje Wiewiórka. - A po nam orzechy? - znowu pyta S³onik. - To mo e sam coœ zaproponujesz! - krzyczy Wiewiórka. - Kupmy za ca³¹ kasê baloników - mówi S³onik. - Napompujemy je i wypuœcimy w niebo. - Czemu? - pyta Ma³pka. - A po co nam one...-mówi S³onik. * * * Kandydat do pracy pyta dyrektora: -Ile bêdê zarabia³ w tej pracy? -Na pocz¹tku ok. 700 z³. a póÿniej wiêcej... -Aha, to ja przyjdê póÿniej. * * * Ma³y przyk³ad na to jak sobie mo na samemu pokomplikowaæ ycie... O eni³em siê z ³adn¹ i m³od¹ wdówk¹, która mia³a równie ³adn¹ córkê. Mój ojciec o eni³ siê z moj¹ pasierbic¹. Od tej pory wszyscy potraciliœmy orientacje w rodzinnych stosunkach: Moja ona, czyli synowa mojego ojca jest równie jego teœciow¹. Moja pasierbica zosta³a moj¹ macoch¹, a mój ojciec moim ziêciem. Nie koniec na tym... Niedawno urodzi³ mi siê syn, a pó³ roku póÿniej jego stryj, czyli syn mojego ojca. Moja macocha czyli córka mojej ony zosta³a w ten sposób siostr¹ swojego wnuka, bêd¹c równoczeœnie babk¹ swojego brata. Jej syn jest moim bratem, a ja jego dziadkiem. Mój ojciec jest szwagrem swojego wnuka, który jest bratankiem jego syna. Moja ona, teœciowa i synowa mojego ojca jest babk¹ mojego brata. W ten sposób zosta³em swoim w³asnym dziadkiem... IMPREZY: , godz SIDNEY POLAK - koncert Zespó³ w sk³adzie: Sidney Polak - wokal, Micha³ Marecki - klawisze, Tomasz Wójcik - gitara, Piotr Pniak - perkusja, Pawe³ Mazurczak - kontrabas, Reggaenerator - nawijacz, Pablopavo - nawijacz Wstêp 20 z³otych , godz WTOREK JAZZOWY O.K. - Program z p³yty GRECHUTA - WOJTEK MAJEWSKI QUINTET w sk³adzie: Wojtek Majewski - piano, Robert Majewski - tr¹bka, Tomasz Szukalski - saksofon, Jacek Niedziela - kontrabas, ukasz yta - perkusja wstêp 15 z³otych Wojciech Majewski - pianista, kompozytor, aran er, pedagog. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Ojciec Henryk Majewski by³ jedn¹ z najbardziej prominentnych postaci polskiego jazzu, brat Wojtka - Robert jest jednym z najwybitniejszych polskich trêbaczy jazzowych....chyba g³ównym bohaterem tego albumu jest specyficzny klimat, nostalgia, owo ³kanie polskiej duszy, które ma swoje korzenie zarówno w naszej sztuce ludowej, religii jak i dziedzictwie romantyzmu; niektóre kody i nawi¹zania odczyta tu tylko Polak. A klimat ten buduj¹ przede wszystkim muzy. Nie wyobra am sobie tych nagrañ bez przepysznie miêkkiego dÿwiêku Roberta Majewskiego, têsknej (w³aœnie jak-by chwilami ludowej) frazy Szukalskiego oraz delikatnych brzmieñ fortepianu lidera. Wœród zaprezentowanych utworów szczególnie podoba³y mi siê: Wszystko dla Twej mi³oœci, który wprowadzi³ nas od razu w nastrój albumu, Bêdziesz moj¹ Pani¹ (zagrany jak dobry stary standard), Dzieciñstwo moje - ciekawy duet dwóch panów M. oraz Zazdroœæ moja. Mi³oœnikom najwiêkszych przebojów Grechuty polecam natomiast Ocaliæ od zapomnienia oraz Dni, których nie znamy. Piêkny album, muzyka, która silnie dzia³a na zmys³y i zapada w pamiêæ... Bogdan Chmura Jazz forum , godz , Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna. Wstêp 4 z³ote , godz sala O.K. ul. Koœciuszki 49 - Koncert Uczniów Ogniska Muzycznego , godz sala O.K. ul. Koœciuszki 49 - Zbigniew Zamachowski i Straszni Panowie Trzej w sk³adzie: Janusz Szrom - wokal, Pawe³ Perliñski - fortepian, Andrzej ukasik - kontrabas W repertuarze piosenki z Kabaretu Starszych Panów - wstêp 25 z³otych Nie mija têsknota za elegancj¹, nie mija potêga piêknych piosenek... STRASZNI PANOWIE TRZEJ I ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI Mamy przyjemnoœæ zainteresowaæ Pañstwa niezwyk³ym spotkaniem s³owno-muzycznym, z³o onym z najwiêkszych przebojów, stanowi¹cych trzon polskiej piosenki. Dziêki utworom w wykonaniu Strasznych Panów Trzech, trzej jazzmani z krwi i koœci zabieraj¹ nas ze sob¹ w œwiat kultury, przedniego dowcipu, a tak e piosenki utrzymanej w jazzowym nastroju, wykonywanej z najwy szym kunsztem przez wybitnych polskich muzyków: Janusza Szroma, Paw³a Perliñskiego, Andrzeja ukasika. Na program koncertu sk³adaj¹ siê utwory najznamienitszego duetu polskiej piosenki - Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Co ciekawe, piosenki nie pochodz¹ wy³¹cznie ze znanego wszystkim telewizyjnego programu: Kabaret Starszych Panów. To, co najbardziej zachwyca i ³¹czy wszystkie te kompozycje, to niebanalna harmonia, elastycznoœæ jêzyka, wyrafinowane rymy i doskona³a rytmika tekstu przeznaczonego do œpiewania. Marian Hemar napisa³ kiedyœ, e w dobrej piosence ani tekst, ani muzyka nie musz¹ byæ nadzwyczajne, ale nadzwyczajny, jedyny w swoim rodzaju ma byæ sposób po³¹czenia tych dwóch elementów. Gdy Jeremi Przybora zacz¹³ wspó³pracowaæ z Jerzym Wasowskim, ju wkrótce okaza³o siê, e nadzwyczajny jest i tekst, i muzyka, i sposób ich ³¹czenia. Z przytaczanych podczas koncertu wielu anegdot i zabawnych zdarzeñ dotycz¹cych powstawania tych niezwyk³ych piosenek, otrzymujemy wieczorowy koktail o ogromnej dozie œwietnej muzyki, liryzmu, dobrej pointy, podparty najwa niejszymi tematami w yciu, takimi jak mi³oœæ i wolnoœæ... Zbigniew Zamachowski - sam mówi, i pochodzi z ³adnego miasteczka na drodze z Warszawy do odzi. Ju w dzieciñstwie kleci³ ró ne melodie wykorzystuj¹c do grania wszystko, co mia³ pod rêk¹. Bêd¹c w szkole podstawowej zacz¹³ pisaæ piosenki. Podczas nauki w liceum jeÿdzi³ na lokalne i ogólnopolskie festiwale, gdzie nagradzano teksty i kompozycje jego autorstwa. Na wielkim ekranie zadebiutowa³ w 1981 r. w Wielkiej majówce Krzysztofa Rogulskiego, gdzie wyst¹pi³ jako amator, po zdobyciu nagrody za piosenkarski debiut na festiwalu w Opolu. Po tym filmie Zbigniew Zamachowski zdecydowa³, e bêdzie zdawa³ do szko³y filmowej , godz Klub Filmowy Kulturalny Marian - HAIR w re. M.Formana - wpisowe 8 z³otych , godz Œwieczowisko czyli przy herbacie i œwiecach granie i œpiewanie. maluchów Teatr NARWAL - Z OTA RYBKA - wstêp 8 z³otych Przed stu wiekami, gdzieœ nad wielkim morzem... W ma³ej chatce na skraju lasu, y³ Jakub wraz ze sw¹ on¹ Laur¹. Byli biedni, ale bardzo szczêœliwi. Jakub ³owi³ ryby, a czasem przynosi³ Laurze ma³e bursztyny znalezione nad brzegiem morza. ona w podziêce przêd³a nici i dzierga³a ciep³e swetry oraz skarpety, które ogrzewa³y zmarzniête stopy Jakuba podczas morskich wypraw. I nie by³oby w tym nic dziwnego gdyby nie... Tak rozpoczyna siê jedna z najbardziej znanych baœni, na której wychowa³o siê wiele pokoleñ. Uczy pokory i szacunku do otaczaj¹cego nas œwiata. Razem z rybakiem przemierzamy b³êkitne morze, próbujemy dokonaæ w³aœciwych wyborów. Przedstawienie ma charakter interaktywny, mali widzowie bior¹ w nim czynny udzia³. Spektakl jest po³¹czeniem gry ywoplanowej i animacji lalkarskiej. Przedstawienie wype³niaj¹ piosenki nawi¹zuj¹ce do tematu oraz studyjna muzyka. Teatr Narwal to grupa m³odych, twórczych, otwartych na œwiat ludzi. Istniej¹ od 2001 roku i dzia³aj¹ na terenie ca³ej Polski. Zespó³ artystyczny tworz¹ poloniœci, animatorzy kultury, psycholodzy, plastycy i pedagodzy - ka dy patrzy z innej perspektywy na otaczaj¹cy œwiat a ³¹czy ich wszystkich zami³owanie do teatru i ywy kontakt z ludÿmi, z publicznoœci¹.

8

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Maturzystom i studentom - konto Student

Maturzystom i studentom - konto Student Rok XII, Nr 7 (162) 1-15.04.2010 r. cena 1,00 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. UWAGA Czytelnicy! Z dniem 1 kwietnia 2010 roku redakcja Wieœci Podlaskich zmieni³a siedzibê. Mieœcimy siê obecnie przy u. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Nowe barwy policji. W pe³nym pogotowiu NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612

Nowe barwy policji. W pe³nym pogotowiu NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612 NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612 Bale na szczytne cele 14 lutego w kawiarni Zdrojowej zorganizowany zosta³ IX Bal Charytatywny Rady Rodziców Miejskiego Zespo³u Szkó³, z którego dochód przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo