Tegoroczne wybory parlamentarne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tegoroczne wybory parlamentarne"

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program powitania jesieni na tarczyñskim rynku. W sobotê 13. paÿdziernika pogoda nie zachêca³a do zabawy w plenerze - zimno, wietrznie i mokro. Brrrr... okropnoœæ. Niektórym mieszkañcom Tarczyna jednak to nie przeszkadza³o - rozgrzewa³a ich góralska muzyka. Z uwagi na rocznicê pontyfikatu Jana Paw³a II, w ich repertuarze znalaz³o siê wiele piosenek o charakterze religijnym. Wystêp Turnioków ogromnie przypad³ wszystkim do gustu, nie oby³o siê wiêc bez bisów. Pod p³askorzeÿb¹ Jana Paw³a II wieñce z³o yli: Szef Kancelarii Premiera Mariusz B³aszczak, Wojewoda Mazowiecki Jacek Sasin, v-ce Starosta Marek Gieleciñski, oraz Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Jan Dêbski. W drugiej czêœci koncertu wyst¹pi³a Alicja Majewska, której akompaniowa³ autor wiêkszoœci jej piosenek W³odzimierz Korcz. Alicja Majewska zaspiewa³a wiele bardziej oraz mniej znanych piosenek ze swojego repertuaru. Równie jej wystêp zosta³ przyjêty bardzo ciep³o. Jesieñ powita³a ch³odem, ale powitanie jej przez mieszkañców Tarczyna by³o jak najbardziej gor¹ce. (m.z.) Wójt i Vicewójt Gminy podpisuj¹ akt wmurowania kamienia wêgielnego. przed szkodą! Niedziela 21 paÿdziernika przejdzie do historii polskiej demokracji. Tego dnia Polacy okazali sw¹ m¹droœæ, wiarê w lepsz¹ Polskê i szacunek dla samych siebie. Dwa lata temu pokazali w wyborach, e nie zgadzaj¹ siê na rozkradanie Polski, teraz jednak pokazali, e nie zgadzaj¹ siê na sposób rz¹dzenia zaproponowany przez braci Kaczyñskich. Tegoroczne wybory parlamentarne wzbudza³y niesamowite wrêcz emocje. Ca³a kampania wyborcza œledzona by³a z ogromn¹ uwag¹, wszêdzie toczy³y siê za arte dyskusje. Wyrazem ogromnego zaintere- sowania by³a niespotykana dot¹d (chyba, e w PRL-u) frekwencja wyborcza - 53,88%. Do urn tym razem pofatygowa³o siê ponad 16 mln Polaków. Wiekszoœæ z nich da³o wyraz swojej dezaprobaty wobec stylu sprawowania w³adzy braci Kaczyñskich. Co nas teraz czeka? Jaka bêdzie Polska pod skrzyd³ami PO? Nie wiadomo co dalej bêdzie z Polsk¹ i w Polsce, ale wiadomo czego w Polsce ju nie bêdzie i trudno nie przyj¹æ tego z ulg¹. Wynik referendum nad Jaros³awem Kaczyñskim i jego rz¹dami jest absolutnie jednoznaczny. Polska, sczegól- nie m³oda czêœæ spo³eczeñstwa, powiedzia³a premierowi i PiS-owi jasne doœæ!. - powiedzia³ w jednym z wywiadów Tomasz Lis. I trudno siê z nim nie zgodziæ. Przedwyborcze obietnice Mniejszoœæ Niemiecka - 1 pose³ Tak wygl¹daj¹ wyniki niedzielnych wyborów i rozk³ad si³ w Sejmie. zawsze rysuj¹ przed nami œwietlan¹ przysz³oœæ, ale jak to jest po wyborach, odczuwaliœmy wielokrotnie na w³asnej skórze. Trzeba jednak mieæ nadziejê, e nowemu rz¹dowi uda siê podtrzymaæ dobr¹ koniunkturê gospodarcz¹ - to wydaje siê spraw¹ najwa niejsz¹. Bez dobrze funkcjonuj¹cej gospodarki nie mo emy siê bowiem spodziewaæ adnych cudów. ma charakter polityczny i jest odpowiedzi¹ na antyrosyjskie zapêdy poprzedniego rz¹du. Kosztowa³o nas to ju bardzo du o. Zbyt du o. Cieszy wiêc zapowiedÿ Donalda Tuska, e Moskwa jest obok Brukseli i Waszyngtonu najwa niejszym miejscem, do którego planuje swoje pierwsze wizyty. Atmosfera na linii Warszawa-Moskwa wydaje siê sprzyjaæ normalizacji naszych stosunków. Stanowisko Rosji zaprezentowa³ W³adimir Czy ow - przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej, który w wywiadzie dla Financial Times powiedzia³, e Moskwa z zadowoleniem powita³aby poprawê stosunków z Polsk¹. Doda³ jednak, e nie oczekuje szybkich zmian tylko dlatego, e polski rz¹d konserwatywny przegra³ w niedzielnych wyborach. Donald Tusk zapewnia, e poprawa polityki zagranicznej Polski jest spraw¹ priorytetow¹ dla nowego rz¹du. Je eli wiêc obie strony przejawiaj¹ dobr¹ wolê, to nic chyba nie stoi na przeszkodzie, aby to zmieniæ. Nadzieja wst¹pi³a w nasze serca. Nadzieja, e byæ mo e tym razem na sta³e powróci normalnoœæ, yczliwoœæ i zrozumienie. Tego yczyæ wypada zarówno nowemu rz¹dowi jak i nam wszystkim Konieczna bêdzie równie odbudowa naszych stosunków z zagranic¹, tak spaskudzonych przez poprzedników. Nikt nie w¹tpi³ w to, e trwaj¹ce od 2005 roku rosyjskie embargo na polskie produkty Nowa hala spo ywcze sporotwa w Nadarzynie prezentuje Marek siê imponuj¹co. Zdrzy³owski

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax SZUKAM PRACY Grafik komputerowy - plastyk (Corell, Photoshop), szuka pracy najlepiej na 1/2 etatu, w okolicach Podkowy Leœnej, Brwinowa, Milanówka - tel DAM PRACÊ Operatora i pomocnika do drukarni oraz do produkcji reklam, tel. 22/ Handlowca - bran a reklamowa, tel. 22/ Grafik - bran a reklamowa, tel. 22/ Serwis samochodów ciê arowych i autobusów zatrudni mechaników, elektryków, elektromechaników, lakierników i blacharzy, tel. 22/ M³odego do Serwisu Opon w Piasecznie tel Do biura - bran a reklamowa, tel. 22/ Œlusarza - spawacza, tel. 22/ Kierowca B+C, tel. 22/ Pracownika do sklepu miêsnego, tel Mechanik - elektryk samochodowy, doœwiadczenie, Pruszków, tel Klub Fitness zatrudni instruktorkê lub wynajmie salê na zajêcia, tel Firma zatrudni elektromontera do monta u automatów, po ¹dane prawo jazdy kat.b, tel Zatrudnie pani¹/pana do pracy w sklepie w Piasecznie, wiek bez znaczenia, tel. 22/ Sprz¹tanie, mycie samochodów ciê arowych, kobieta, mê czyzna, azy k/magdalenki, tel Zatrudniê na dachy, tel Szukam opiekunki do babci na sta³e z zamieszkaniem, Warszawa-Sadyba, tel Do sklepu motoryzacyjnego w Pruszkowie, tel Pani w domu i ogrodzie, 1 raz w tygodniu, tel US UGI Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg Instalacje elektryczne - uprawnienia - tel ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Malowanie i aran acja mieszkañ, tel Naprawa elektronarzêdzi - Kaski, ul.graniczna 28, tel Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek u klienta lub u nas. Tel. 022/ ; Hydrauliczne - VAT, tel RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Zegarmistrz - naprawy, wymiana baterii, pasków, sprzeda zegarków, Piaseczno ul.pu³awska 20 (w podwórzu), tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Alimenty, rozwody, maj¹tkowe, spadkowe, odszkodowania, ZUS, US, PZU, nieruchomoœci, sprawy spadkowe, urzêdowe, pozwy, apelacje, odwo³ania, tel Us³ugi hydrauliczne, centralne ogrzewanie, ciep³a i zimna woda, bia³y monta, ; Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 22/ ; Us³ugi remontowo-budowlane, tel Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Posiadam samochód Fiat Ducato, 8 lat, kontener z wind¹ - podejmê wspó³pracê, tel Hydraulika, tel Cyklinowanie, tel Elektryka, tel G³adŸ, panele, p³yta K/G, malowanie, tel Wentylacja domów z odzyskaniem ciep³a, tel SPRZEDAM Siatka ogrodzeniowa - producent, tel KREDYTY KONSOLIDACYJNE Hipoteczne od 1,95% Do 100 tys. bez zabezpiecze Do 20 tys. na o wiadczenie Gotówkowe bez BIK-u Sp acamy zaj cia komornicze Warszawa, Pulawska 87/89 lok. 54 tel. 0-22/ , 0-22/ , , , Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji. Wêgiel brunatny 180 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominkowe, wywóz gruzu i z³omu, tel , Meble stylowe, antyki, bibeloty, upominki. Sklep Grodzisk Maz. ul.orzeszkowej 5H, tel Kosiarki, Bloczki fundamentowe, pustaki, tel Pustak Poroton 6,85 z³/szt. brutto, tel Dachówka od zaraz, tel Betoniarkê przemys³ow¹ BW 400, tel KUPIÊ Ziemiê, gospodarstwo 1-10 ha, tel Kupiê ksi¹ ki za gotówkê, tel Antyki, wszelkie za gotówkê kupiê, tel Skupujemy opony u ywane w dobrym stanie, tel NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow m2, G³osków, atrakcyjne po³o enie i lokalizacja, media, dogodny dojazd, BEZPOŒREDNIO. Tel OKAZJA! Bezpoœrednio nowe mieszkania w Piasecznie, tel. 22/ Nowe mieszkanie w Piasecznie i Józefos³awiu, tel. 22/ ; Bezpoœrednio nowe mieszkania w Piasecznie, tel. 22/ Mieszkanie dwupokojowe w Konstancinie, tel NIERUCHOMOŒCI WYNAJEM Poszukujê do wynajêcia lokalu o pow. 100 m2, na sklep, tel Dom 130 m2 z dzia³k¹ do wynajêcia, tel Wynajmê domek 60 m2 umeblowany w zamian za prace porz¹dkowe w domu i ogrodzie, tel NAUKA Polski, niemiecki - korepetycje, matury, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ Pomoc w pisaniu prac licencjackich, magisterskich i zaliczeniowych, tel ZDROWIE Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/

3 3 Licencjonowanie oprogramowania Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z aplikacji komputerowej, zawierana pomiêdzy podmiotem, któremu przys³uguj¹ maj¹tkowe prawa autorskie do utworu, a osob¹, która zamierza z danej aplikacji korzystaæ. W dzisiejszym artykule zostan¹ omówione tylko g³ówne ich typy. Licencja u ytkownika (EULA End-user license agreement), jest u ywana przez producentów oprogramowania do wi¹zania u ytkowników dodatkowymi ograniczeniami. Licencje te s¹ najczêœciej bardzo restrykcyjne i wiêkszoœæ u ytkowników nie czyta ich w ca- ³oœci. Wiêkszoœæ takich licencji ogranicza liczbê komputerów, na których mo na zainstalowaæ oprogramowanie, liczbê u ytkowników którzy mog¹ go u ywaæ i wprowadzaj¹ wiele innych ograniczeñ, które nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z technologi¹. Standardowym elementem ka - dej niemal licencji oprogramowania jest klauzula o wy³¹czonej odpowiedzialnoœci producenta z tytu³u u ywania oprogramowania przez licencjobiorcê, której znaczenie polega na braku jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci producentów oprogramowania za np. skutki b³êdów w programach. Shareware to wersja p³atnego programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez op³at, ale z ograniczeniami, do wypróbowania przez u ytkowników z za³o- eniem, e kupi¹ pe³n¹ wersjê programu jeœli chc¹ z niego dalej korzystaæ. Freeware to licencja oprogramowania umo liwiaj¹ca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu Ÿród³owego. Termin freeware bywa równie u ywany jako synonim oprogramowania objêtego t¹ licencj¹. Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. czêœæ freeware jest ca³kowicie darmowa, inne zaœ - jedynie do u ytku domowego). Programy na licencji freeware mog¹ byæ nieodp³atnie wykorzystywane przez nieograniczony czas, jednak zabrania siê czerpania korzyœci finansowych z ich dystrybucji przez osoby trzecie. Licencja nie dotyczy dystrybucji produktów (dokumentów, grafiki, innych programów itd.) stworzonych przy u yciu programów na licencji freeware, wiêc nie ogranicza mo liwoœci ani nie narzuca koniecznoœci pobierania op³at za wytworzone produkty. Adware - pojêcie to mo na rozumieæ jako rodzaj licencji oprogramowania (zazwyczaj zamkniêtego). Rozumiane w tym sensie Adware jest oprogramowaniem rozpowszechnianym za darmo, ale zawiera funkcjê wyœwietlaj¹c¹ reklamy, zwykle w postaci banerów reklamowych. Wydawca oprogramowania zarabia w³aœnie na tych reklamach. Zwykle jest te mo liwoœæ nabycia wersji programu bez reklam za op³at¹. Adware jest najczêœciej u ywane w aplikacjach ³¹cz¹cych siê z internetem ze wzglêdu na wymianê wyœwietlanych bannerów. Najbardziej znanym tego typu pro- gramem w Polsce jest komunikator Gadu-Gadu. Podobnie jak w przypadku innych reklam internetowych da siê je zablokowaæ za pomoc¹ odpowiednio skonfigurowanych poœredników HTTP. Powszechna Licencja Publiczna (General Public License) jest jedn¹ z licencji wolnego oprogramowania. Wspó³czesna definicja sk³ada siê z czterech punktów, numerowanych od zera do trzech. Definiuje ona Wolne Oprogramowanie poprzez udzielanie odbiorcom nastêpuj¹cych wolnoœci: wolnoœæ uruchamiania programu, w dowolnym celu (0) wolnoœæ analizowania, jak program dzia³a, i dostosowywania go do swoich potrzeb (1) wolnoœæ rozpowszechniania kopii, byœcie mogli pomóc s¹siadom (2) wolnoœæ udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania w³asnych ulepszeñ, dziêki czemu mo e z nich skorzystaæ ca³a spo- ³ecznoœæ (3). Otwarte oprogramowanie - ang. open source movement, czyli otwarte Ÿród³a, to od³am ruchu wolnego oprogramowania, ang. free software, który proponuje nazwê open source software jako alternatywn¹ dla free software. Najwa niejsze aplikacje open source: Apache - serwer WWW Blender - program do grafiki 3D ChatZilla - program IRC emule - program p2p Firebird - system baz danych Firefox-przegl¹darka internetowa Sukces Lesznowoli Komisja Europejska og³osi³a po raz drugi Konkurs Europejskie Nagrody Przedsiêbiorczoœci (ENP) , promuj¹cy nowatorskie i efektywne inicjatywy wspierania przedsiêbiorstw i przedsiêbiorczoœci. W konkursie tym spektakularny sukces odnios³a Gmina Lesznowola. Konkurs wzbudzi³ du e zainteresowanie. Oprócz krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej wziê³y w nim tak e udzia³: Bu³garia, Islandia, Norwegia, Turcja i Rumunia. W eliminacjach krajowych zg³oszono kilkaset wniosków konkursowych, a w europejskiej fazie Konkursu bierze udzia³ 60 projektów nominowanych przez poszczególne kraje. Celem konkursu jest wyró - nienie najciekawszych inicjatyw i projektów promuj¹cych przedsiêbiorczoœæ, prezentacja i wyró nienie dobrych praktyk, zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznej o znaczeniu przedsiêbiorczoœci dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a tak e inspiracja lokalnych Samorz¹dów i organizacji przedsiêbiorców. Konkurs skierowany by³ ju po raz drugi do jednostek samorz¹du terytorialnego, regionalnych organizacji przedsiêbiorców, organizacji pozarz¹dowych i partnerstwa publiczno - prywatnego które w ci¹gu ostatnich dwóch lat zrealizowa³y projekt promocji przedsiêbiorczoœci. Na etapie krajowym projekty ocenia³ Zespó³ Kwalifikacyjny Konkursu ENP, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli organizacji: Ministerstwa Gospodarki, samorz¹du terytorialnego, reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, organizacji przedsiêbiorców, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, uczelni wy szych, oraz ekspertów. W dniu 9 paÿdziernika br. na uroczystej konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki mia³o miejsce wrêczenie nominacji dla dwóch najlepszych polskich projektów, które bêd¹ reprezentowa³y Polskê w Brukseli, a nastêpnie w Porto. Pierwsze miejsce zdoby³ projekt Gminy Lesznowola Partnerstwo dla Rain Mana, realizowany od 2005 roku przez partnerstwo publiczno - prywatne. Jest to unikalna inicjatywa spo³eczna w której instytucje trzech sektorów: samorz¹dowego, prywatnego i organizacji pozarz¹dowych (Fundacja Synapsis) po³¹czyli swoje doœwiadczenia w celu utworzenia modelowego przedsiêbiorstwa spo³ecznego w miejscowoœci Wilcza Góra - Gmina Lesznowola. Projekt ten zosta³ zg³oszony w kategorii: Nagroda za odpowiedzialn¹ przedsiêbiorczoœæ. Dzia³ania partnerstwa dotycz¹ problemu dyskryminacji na rynku pracy osób z dysfunkcj¹ autyzmu i innymi rodzajami niepe³nosprawnoœci. Piêkn¹ statuetkê wraz z dyplomem odbiera³y z r¹k Ministra Marcina Korolca: Hanna Kosik - Przewodnicz¹ca Rady Gminy, Maria Jolanta Batycka - W¹sik - Wójt Gminy Lesznowola i Mariola Uczkiewicz - Kampczyk - Sekretarz Gminy. W prezentacji uczestniczyli tak e Prezes Fundacji Synapsis i Koordynator Projektu. Drugim polskim projektem wybranym przez wysokie jury okaza³y siê Studenckie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci. Gmina Lesznowola, oprócz nominacji (I miejsce w eliminacjach ogólnopolskich) do Europejskiej Nagrody FreeDOS - system operacyjny DOS GIMP - program do grafiki rastrowej Inkscape - program do grafiki wektorowej Linux - system operacyjny Mozilla - pakiet sieciowy MySQL - system baz danych OpenOffice - pakiet biurowy ReactOS - system operacyjny Samba - serwer plików i drukarek VirtualDub - program do monta u wideo Mariusz Ose³ka Przedsiêbiorczoœci, otrzyma³a równie wyró nienie w kategorii Nagroda za Ograniczenie Biurokracji za projekt Informatyczny System Obs³ugi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Interaktywnym Systemem Prezentacji w Internecie. W III etapie konkursu projekty zg³oszone przez poszczególne kraje bêdzie ocenia³o europejskie jury. W jego pracach bêd¹ uczestniczyæ przedstawiciele œrodowisk akademickich i organizacji biznesowych, przedsiêbiorca z kraju sprawuj¹cego wiosenn¹ prezydencjê Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel wysokiego szczebla rz¹du jesiennej prezydencji w roku Cz³onkami jury bêd¹ tak e przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Przedsiêbiorstw i Przemys³u oraz Komitetu Regionów. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone podczas uroczystej gali, która odbêdzie siê w Porto (Portugalia) w grudniu 2007 r. Prosimy o trzymanie kciuków za Gminê Lesznowola.

4 fot.m. Zdrzy³owski 4 Pamiętamy! to datyz kart polskiej historii, które starsi mieszkañcy Raszyna w szczególny sposób przypominaj¹ m³odzie y szkolnej. We wrzeœniu 1939 wybucha najokrutniejsza wojna w historii Polski. Hitlerowi marzy³o siê zagarniêcie najpierw Polski, póÿniej reszty Europy. Wojna polegaj¹ca na metodycznym wyniszczaniu narodu, by³a przera aj¹ca. Przys³owie mówi, e nieszczêœcia chodz¹ parami. Tak by³o i tym razem - od wschodu swoj¹ niszczycielsk¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ najeÿdÿca sowiecki. Zape³ni³y siê obozy w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. W kwietniu i maju 1940 roku strza³ami w ty³ g³owy wymordowano tysi¹ce polskich oficerów i przedstawicieli inteligencji - kwiat narodu polskiego. W sierpniu 1944 r. wybucha Powstanie Warszawskie - zryw m³odzie y, które wobec nieporównywalnej si³y wroga, po 63 dniach walki, zosta³o st³umione. Pamiêæ o tych dniach raszyñskie seniorki, które dorasta³y podczas II wojny œwiatowej, przekazuj¹ swoim dzieciom i wnukom. W szko³ach podstawowych w adach oraz Raszynie zaprezentowa³y widowisko patriotyczno - historyczne zatytu³owane Pamiêtamy Pieœni i piosenki, wiersze i wspomnienia, wype³ni³y bogaty i ró norodny program. yw¹ historiê stanowi³ zaproszony goœæ, uczestnik Powstania Warszawskiego i by³y cz³onek Komisji Ekshumacyjnej ofiar zamordowanych w Katyniu. W bardzo zajmuj¹cy sposób opowiada³ o czasach swojej m³odoœci, œpiewa³ piosenki powstañcze, bawi³ ucz¹c, uczy³ bawi¹c. Autork¹ tego bardzo ciekawego spektaklu jest Urszula Zawiliñska. Matka Boska Kozielska Jerzy Bazarewski Zap³akana Matka Boska przysz³a spod Bagdadu Stopy mia³a pokrwawione, g³owê zawi¹zan¹ Biedna polska Matka Boska a spod Leningradu Przysz³a tutaj, eby z nami do wymarszu stan¹æ, Anio³owie zarz¹dzili na pustyni zbiórkê, Wszystkich ywych i umar³ych, wszystkich rozstrzelanych. Matka Boska skromniteñko sta³a na pagórku, Mg³y opad³y i pod niebo wzbi³ siê s³oñcem ranek. Przyszli œwiêci z Panem Bogiem, policzyli wojsko, Matka Boska zda³a raport o swoich z Kozielska. Rozp³aka³a siê cichutko Rzecz-Cierpliwapolska, P³acz by³ muzyk¹ zamist orkiestr i chórów anielskich. Posz³y pu³ki poprzez Bagdad ku dojrza³ym zbo om, Kozielszczanie szli na czele, byli niewidoczni. Miêdzy nimi w aureoli by³a Matka Bo a, Czekaj¹ca na komendê rozstrzelani - spocznij! Kolejny sukces Bogorii W niedzielê wieczorem Grodziski Chór Bogorya powróci³ z kolejnego udanego wyjazdu. Jego celem by³ udzia³ w III Miêdzynarodowym Konkursie Gaude Cantem w Bielsku-Bia³ej, który odbywa³ siê 20 i 21 paÿdziernika w Bielskim Centrum Kultury, a udzia³ w nim wziê³o 12 chórów z Polski, Czech, Niemiec i S³owacji. Grodziski Chór Bogorya zaprezentowa³ program, z³o ony z XX-wiecznej muzyki polskiej, za co zosta³ nagrodzony z³otym dyplomem i pierwszym miejscem w kategorii chórów eñskich. Ponadto otrzyma³ wyró nienie za najciekawsz¹ interpretacjê utworu kompozytora polskiego, przyznane za wykonanie utworu Canzone Andrzeja Koszewskiego. Pomiêdzy przes³uchaniami konkursowymi, koncertem towarzysz¹cym i koncertem laureatów chór znalaz³ w niedzielê chwilê czasu na wycieczkê kolejk¹ linow¹ na Szyndzielniê. Przejazd wagonikami z kolorowej, jesiennej doliny na oœnie ony szczyt by³ dla uczestników wycieczki niezapomnianym doznaniem, a herbata nigdzie nie smakuje tak, jak w schronisku. Po tej zas³u onej chwili relaksu chór pojecha³ na ceremoniê rozdania nagród, podczas której wyst¹pi³ jako jeden z trzech laureatów. Po godzinie 22 zmêczone, ale szczêœliwe dziewczêta wróci³y do Grodziska. (red.) Wsioryt wsi koloryt Pod takim oryginalnym tytu³em cz³onkowie fotograficznego klubu f 8 dzia³aj¹cego przy Konstanciñskim Domu Kultury wystawiaj¹ swoje fotografie. Wernisa wystawy odby³ siê 13 paÿdziernika. fot. Dominik Bednarski Zamierzeniem autorów by³o ukazanie oblicza wsi i to zarówno tej tradycyjnej z bogat¹ drewnian¹ architektur¹, feeri¹ barw sztuki ludowej, kultywowanymi od lat obrzêdami, jak te bardziej wspó³czesny jej obraz. Jedenastu autorów, i tyle ró nych wizji polskiej wsi. Znajdziemy tu zarówno fotografie architektury jak i pejza e, cz³owieka przy pracy, na codzieñ i od œwiêta. Tradycja ludowa prze ywa renesans, ale biegu czasu zatrzymaæ siê nie da. To dlatego w³aœnie zapis tego co przemijalne jest bezcenny. To ostatnie chwile kiedy mo emy jeszcze spotkaæ ju nie ca³e, ale resztki wsi autentycznej, niezmienionej cywilizacyjnym pêdem. S¹ jeszcze rejony, gdzie czas biegnie o wiele wolniej. Oddalaj¹ siê one jednak nieustannie, odchodz¹c powoli do skansenów, ale te s¹ nie ywe. Autorami fotografii s¹: Dominik Bednarski, Monika Bukowiñska, Robert Czu³ba, Kinga ukomska, Anna Kasperska, Dorota Kasperska, Tomasz Myœluk, Marek Orzechowski, Renata Sêkowska, Joanna Sêkowska-Rutka oraz Edward Warowny. Wystawê mo na ogl¹daæ do po³owy listopada w Konstanciñskim Domu Kultury, ul.jaworskiego 18. Marek Zdrzy³owski fot. Dominik Bednarski fot. Monika Bukowińska

5 fot.m. Zdrzy³owski Gotowi do Euro 2012 Polska Organizacja Turystyczna oraz MCC Mazurkas Conference Centre w O arowie Mazowieckim byli organizatorami konferencji prasowej na temat inwestycji konferencyjnych, kongresowych i sportowych w aspekcie Euro Specjaliœci z Polskiej Organizacji Turystycznej omówili wszelkie mechanizmy rz¹dz¹ce rynkiem zaplecza konferencyjno-kongresowego. Scharakteryzowana zosta³a równie sytuacja tej bran y w Polsce (stan i potrzeby) na tle innych oœrodków eurpejskich. Okazuje siê, e Polska nie dysponuje odpowiednim zapleczem. Dlatego sugeruje siê, aby przy okazji budowy obiektów pod k¹tem Euro 2012, projektowaæ i budowaæ je pod k¹tem mo liwoœci póÿniejszego wykorzystania na cele konferencyjne. Jest to doskona³y biznes, aczkolwiek wymaga du ych nak³adów i d³ugotrwa³ych dzia³añ marketingowych. Jednym z obiektów które ostatnio powsta³y w aglomeracji warszawskiej jest otwarty w czerwcu b.r. MCC Mazurkas Confernce Centre. Jest to imponuj¹cy obiekt - zarówno pod wzglêdem estetycznym jak i funkcjonalnym. Na 3000 m 2 znajduj¹ siê 34 sale konferencyjne, wœród których najwiêksza ma powierzchniê 744 m 2. Mo na w niej zorganizowaæ spotkanie dla 1000 osób. Sale wyposa one s¹ w system sterowania œwiat³em Lutron, wysokiej jakoœci zintegrowany system audio-video, w pe³ni zautomatyzowany system klimatyzacyjno - wentylacyjny, specjaln¹ konstrukcjê mocowañ œcienno-sufitowych oraz nowoczesny system DMX pozwalaj¹cy na wyeliminowanie wszelkich widocznych przewodów. Dodatkowym atutem MCC jest niewielka odleg³oœæ od stolicy (12 km), w³asne zaplecze hotelowe na 316 miejsc noclegowych oraz parking zdolny pomieœciæ 400 samochodów. Catering Hotelu Mazurkas znany jest przez presti owych klientów z ca³ej Polski ze znakomitej jakoœci i organizacji. Tu przyœwieca zasada nie wystarczy dobra kuchnia - musi byæ gastronomiczny spektakl. Catering to oczko w g³owie dyrekcji. Buduj¹c swoj¹ markê przygl¹daj¹ siê najlepszym francuskim firmom cateringowym - jak siê uczyæ to od najlepszych. Walory jakimi dysponuje MCC sprawiaj¹, e jest to idealne miejsce na organizacjê szkoleñ, kongresów, targów, bankietów, pokazów mody oraz uroczystych gali. Adresowane jest do bardzo wymagaj¹cych klientów dla których perfekcja obs³ugi i presti miejsca ma podstawowe znaczenie. O trafnoœci inwestycji œwiadczy tzw. ob³o enie MCC. Od pocz¹tku sezonu tzn. od wrzeœnia wolny by³ tylko jeden dzieñ. We wrzeœniu odby³o siê tutaj 65 konferencji, w których uczestniczy³o od 10 do 600 osób w ka dej. W sumie w konferencjach bra³o udzia³ 7620 uczestników. 5 Inwestycja okaza³a siê strza- ³em w 10-kê. Cieszy to w³aœcicieli, dlatego w przysz³ym roku rozpocznie siê dalsza rozbudowa centrum. Bêdzie jeszcze piêkniej i nowoczeœniej. Marek Zdrzy³owski Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej ogłasza V Konkurs Piosenki ROZMAITOŚCI Konkurs przeprowadzony będzie 7 grudnia w MOK w Podkowie Leśnej, ul.śtwierkowa 1. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież (soliści i zespoły), którzy przygotują 2 piosenki w jęz. polskim, z własnym akompaniamentem (instrument lub nagrany podkład). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, podanie informacji o piosenkach na adres organizatora do 26. listopada b.r., oraz opłacenie akredytacji w wysokości: 10 zł - solista, 20 zł - zespół do 5. osób, 40 zł - zespół powyżej 5. osób na konto MOK lub w kasie przed rozpoczęciem przesłuchań. W każdej kategorii i grupie wiekowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Informacje i zgłoszenia: MOK Podkowa Leśna, ul.świerkowa 1, tel./fax , tel , Marta Janowska, Justyna Sędek

6 fot.m. Zdrzy³owski 6 Nadarzyński Ośrodek Kultury Pl.Poniatowskiego 42 - zaprasza: 27 października o godz na spotkanie z Andrzejem Zaorskim i Katarzyną Ciesielską - autorami książki pt Ręka, noga, mózg na ścianie. - fragmenty książki będzie czytał Krzysztof Wakuliński 28 padziernika o godz zaprasza dzieci na spektakl z cyklu Teatrzyk w walizce - przedstawienie DUCH INDIANINA - w wykonaniu Teatru Wariacja. Przed spektaklem fragment Kubusia Puchatka przeczyta pani Danusia Woźniak. W ten sposób uczcimy urodziny Jesień w Petrykozach Tradycj¹ odbywaj¹cej siê w paÿdzierniku Warszawskiej Jesieni Poezji jest wizyta w Petrykozach. Jak zwykle w spotkaniu w dworku Wojciecha Siemiona uczestniczy kilkunastu poetów z ca³ego œwiata. Podobnie by³o i tym razem. Oprócz polskich poetów w spotkaniu wziêli udzia³ twórcy z Rosji, Litwy, Ukrainy, Bia³orusi, Grecji, Serbii i Chin. Niezwyk³e zainteresowanie wzbudzi³ œpiewa- Ale nie samym s³owem cz³owiek yje. Nie mog³o wiêc zabrakn¹æ równie muzyki. A by³o czego pos³uchaæ. Goœciem spotkania by³a bowiem m³odziutka, ale ogromnie k³y art muzyczny, graj¹c ten sam utwór w ró nych stylach narodowych - westernowym, szkockim, polskim, chiñskim i.tp. Michalina jest córk¹ Agnieszki Fatygi, która równie wziê³a udzia³ w spotkaniu. Oprócz muzyki obecny by³ równie obraz - czyli wystawa znakomitego ³ódzkiego artysty Piotra Króla j¹cy poeta chiñski Cha Gan, którego wiersz Mrówka niech bêdzie ci nauczycielem odœpiewa³ po polsku gospodarz spotkania Wojciech Siemion. Obecny na spotkaniu Marek Wawrzkiewicz skwitowa³ to krótko - po tym co przed chwil¹ zobaczy³em, odnoszê wra enie, e nie widzia³em jedynie Wojciecha tañcz¹cego wiersz. Poza tym, wszelkie inne formy interpretacji ju chyba by³y. Niebywa³y urok poetyckich spotkañ u Wojciecha Siemiona polega nie tylko na mo liwoœci obcowania z ró norodnymi, czêsto egzotycznymi dla nas kulturami, ale równie na niezwyk³ej interpretacji wierszy przez profesora. utalentowana skrzypaczka Michalina Olszañska. Mimo m³odego wieku jest profesjonalistk¹ w ka - dym calu. Sama zapowiada³a swój koncert w dwóch jêzykach. Drodzy Pañstwo. Poniewa znajdujemy siê w najprawdziwszym polskim dworze, zagram rdzennie polskie utwory - powiedzia³a na rozpoczêcie koncertu. Michalina gra³a utwory Wieniawskiego, Gra yny Bacewicz, ale pozwoli³¹ sobie równie na niezwy- Kącik poetycki Nieloty i inne stworzenia. Niezwyk³e œwiat³o - mroczne, ponure, wynika z tego, e artysta maluje g³ównie noc¹. Ogromny ³adunek ekspresji jego obrazów przykuwa uwagê, zmusza do refleksji. Znakomity artysta, znakomite prace - polecamy galeriê w Petrykozach - naprawdê warto. Maciej Krzysztof D¹browski Internet dla każdego...racja stanu... W Urzêdzie Miasta i Gminy w Piasecznie zosta³o uruchomione stanowisko umo liwiaj¹ce bezp³atny dostêp do sieci internetowej. Urz¹dzenie o nazwie web-kiosk zapewnia ³atwe, bezpieczne i szybkie korzystanie z Internetu. Terminal, wypo yczony promocyjnie przez firmê zajmuj¹c¹ siê jego dystrybucj¹, ustawiony jest w holu urzêdu do koñca paÿdziernika. Jeœli w tym czasie urz¹dzenie spotka siê z du ym zainteresowaniem mieszkañców, ustawione mog¹ zostaæ dodatkowe dwa punkty testowe w innych placówkach na terenie gminy. W dalszej perspektywie gmina planuje wyst¹piæ o dofinansowa- Gminy z Certyfikatem Zakoñczy³a siê szósta edycja konkursu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 161 gmin z ca³ej Polski. Kapitu³a konkursu wy³oni³a 153 gminy którym przyzna³a Certyfikaty. Celem konkursu jest promowanie gmin przyjaznych inwestorom. Oceniana jest rzetelnoœæ oraz przejrzystoœæ relacji z przedsiêbiorcami i spo³ecznoœci¹ lokaln¹, poziom obs³ugi inwestorów, etyka samorz¹dów oraz dba³oœæ o ekologiê inwestycji. Konkurs promuje gminy w których warto inwestowaæ, bowiem proces inwestycyjny odbywa siê nie przedsiêwziêcia ze œrodków unijnych, które umo liwi¹ stworzenie sieci piêtnastu takich punktów rozmieszczonych w ró nych czêœciach miasta. W wersji docelowej zamontowany zostanie nadajnik Wi-Fi pozwalaj¹cy na bezprzewodowy dostêp do sieci w promieniu 100 metrów od terminalu dla posiadaczy przenoœnych komputerów i urz¹dzeñ odbiorczych tutaj bezproblemowo. Oprócz przyznawania certyfikatów, gminy wyró niane s¹ statuetkami, wyró nieniami honorowymi, Z³ot¹ Statuetk¹ oraz tytu³em Z³ota Lokalizacja Biznesu. Wœród tegorocznych laureatów znalaz³y siê m.in. gminy: -w kategorii œrednie miasto - certyfikat oraz wyró nienie honorowe Zachêcamy do zapoznania siê z funkcjami web-kiosku oraz korzystania z bezp³atnego dostêpu do internetu. otrzyma³a Gmina Grodzisk Mazowiecki; -w kategorii miasteczko i ma³e miasto - certyfikaty otrzyma³y Gminy B³onie oraz Tarczyn. Gmina Tarczyn otrzyma³a równie tytu³ Z³ota Lokalizacja Biznesu; -w kategorii gmin wiejskich - certyfikaty otrzyma³y Gminy: Lesznowola i Teresin. Ponadto Gmina Lesznowola za uzyskanie certyfikatu po raz pi¹ty otrzyma³a Z³ot¹ Statuetkê. Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom, wierz¹c, e przyci¹gniêcie przez gminy inwestorów prze³o y siê na poprawê jakoœci ycia ich mieszkañców. Od granicy na Odrze do Buga od Mierzei Wiœlanej po Kraków zamiast w kraju prywat¹ szarpanym chcê yæ w Polsce uczciwych Polaków. Niech nie nazwie mnie nikt anty-kimœ-tam bo me s³owa z tysi¹clecia p³yn¹. Chcê yæ w Polsce, co wszystkim Ojczyzn¹ - bo Polacy goœcinnoœci¹ s³yn¹. tolerancj¹ - lecz swoje granice ma s³u alczoœæ i pod³oœæ cwaniaków. Od Szczecina po Przemyœl mam prawo yæ w mej Polsce prawdziwych Polaków. I nie wa ne czy yd to, czy Kozak Czy Tatarzyn, czy Niemiec po przodkach -chcê byæ pewien, e Polski mych marzeñ adna zdrada i pod³oœæ nie spotka; e donosu nie z³o y kanalia, e ju aden polityk - bandyt¹ e bezdomnym nie bêdê za spraw¹ sitwy w³adzy i forsy niesytej. Chcê yæ w Polsce, gdzie aden z ministrów nie popija u byle kacyka; gdzie Rz¹d rz¹dzi jak wola Wyborców a Prezydent wart zawsze pomnika. Chcê byæ pewien, e dzieci na wojnê nikt bez sensu nie wyœle - bym p³aka³. Chcê by w Polsce - gdzie yjê - po wiecznoœæ racj¹ stanu by³o zdanie Polaka. marzec 2003

7 SUDOKU PROGRAM PRACY OŒRODKÓW KULTURY Oœrodek Kultury w Piasecznie, ul.koœciuszki 49 7 SPOTKANIA, WYSTAWY, UROCZYSTOŒCI ROCZNICOWE: , godz Wernisa fotografii Micha³ Jeliñski i Piotr Kalbarczyk , godz Koœció³ pw. Œw. Anny, Pl. Pi³sudskiego - Uroczyste Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci W sudoku chodzi o to, eby wype³niæ planszê w ten sposób, aby w ka dym wierszu oraz w ka dej kolumnie i w ka dym dziewiêciopolowym kwadracie 3x3 znalaz³y siê cyfry od 1 do 9 przy czym cyfry te nie mog¹ siê powtarzaæ w adnym wierszu, kolumnie i dziewiêciopolowym kwadracie. W odró nieniu od innych ³amig³ówek liczbowych, sudoku wymaga nie tylko wykonywania rachunków matematycznych, ale równie logicznego myœlenia. Podczas wype³niania planszy nale y wpisywaæ tylko liczby, których miejsca jesteœmy pewni, gdy jeden b³¹d powoduje, e zadanie jest nierozwi¹zywalne. Dla u³atwienia mo na sobie ma³ymi cyferkami w rogach pól notowaæ nasze podejrzenia. Uśmiechnij się Jad¹ dwie blondynki autobusem, jedna mówi do drugiej: - Widzisz ten las? - Nie drzewa mi zas³aniaj¹. * * * S³onik, Wiewiórka i Ma³pka znaleÿli milion dolarów. - I co z nimi zrobimy? - pyta S³onik. - Kupmy za ca³¹ kaskê bananów - mówi Ma³pka. - A po co nam one? - pyta S³onik. - No to kupmy za wszystko orzechów - proponuje Wiewiórka. - A po nam orzechy? - znowu pyta S³onik. - To mo e sam coœ zaproponujesz! - krzyczy Wiewiórka. - Kupmy za ca³¹ kasê baloników - mówi S³onik. - Napompujemy je i wypuœcimy w niebo. - Czemu? - pyta Ma³pka. - A po co nam one...-mówi S³onik. * * * Kandydat do pracy pyta dyrektora: -Ile bêdê zarabia³ w tej pracy? -Na pocz¹tku ok. 700 z³. a póÿniej wiêcej... -Aha, to ja przyjdê póÿniej. * * * Ma³y przyk³ad na to jak sobie mo na samemu pokomplikowaæ ycie... O eni³em siê z ³adn¹ i m³od¹ wdówk¹, która mia³a równie ³adn¹ córkê. Mój ojciec o eni³ siê z moj¹ pasierbic¹. Od tej pory wszyscy potraciliœmy orientacje w rodzinnych stosunkach: Moja ona, czyli synowa mojego ojca jest równie jego teœciow¹. Moja pasierbica zosta³a moj¹ macoch¹, a mój ojciec moim ziêciem. Nie koniec na tym... Niedawno urodzi³ mi siê syn, a pó³ roku póÿniej jego stryj, czyli syn mojego ojca. Moja macocha czyli córka mojej ony zosta³a w ten sposób siostr¹ swojego wnuka, bêd¹c równoczeœnie babk¹ swojego brata. Jej syn jest moim bratem, a ja jego dziadkiem. Mój ojciec jest szwagrem swojego wnuka, który jest bratankiem jego syna. Moja ona, teœciowa i synowa mojego ojca jest babk¹ mojego brata. W ten sposób zosta³em swoim w³asnym dziadkiem... IMPREZY: , godz SIDNEY POLAK - koncert Zespó³ w sk³adzie: Sidney Polak - wokal, Micha³ Marecki - klawisze, Tomasz Wójcik - gitara, Piotr Pniak - perkusja, Pawe³ Mazurczak - kontrabas, Reggaenerator - nawijacz, Pablopavo - nawijacz Wstêp 20 z³otych , godz WTOREK JAZZOWY O.K. - Program z p³yty GRECHUTA - WOJTEK MAJEWSKI QUINTET w sk³adzie: Wojtek Majewski - piano, Robert Majewski - tr¹bka, Tomasz Szukalski - saksofon, Jacek Niedziela - kontrabas, ukasz yta - perkusja wstêp 15 z³otych Wojciech Majewski - pianista, kompozytor, aran er, pedagog. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Ojciec Henryk Majewski by³ jedn¹ z najbardziej prominentnych postaci polskiego jazzu, brat Wojtka - Robert jest jednym z najwybitniejszych polskich trêbaczy jazzowych....chyba g³ównym bohaterem tego albumu jest specyficzny klimat, nostalgia, owo ³kanie polskiej duszy, które ma swoje korzenie zarówno w naszej sztuce ludowej, religii jak i dziedzictwie romantyzmu; niektóre kody i nawi¹zania odczyta tu tylko Polak. A klimat ten buduj¹ przede wszystkim muzy. Nie wyobra am sobie tych nagrañ bez przepysznie miêkkiego dÿwiêku Roberta Majewskiego, têsknej (w³aœnie jak-by chwilami ludowej) frazy Szukalskiego oraz delikatnych brzmieñ fortepianu lidera. Wœród zaprezentowanych utworów szczególnie podoba³y mi siê: Wszystko dla Twej mi³oœci, który wprowadzi³ nas od razu w nastrój albumu, Bêdziesz moj¹ Pani¹ (zagrany jak dobry stary standard), Dzieciñstwo moje - ciekawy duet dwóch panów M. oraz Zazdroœæ moja. Mi³oœnikom najwiêkszych przebojów Grechuty polecam natomiast Ocaliæ od zapomnienia oraz Dni, których nie znamy. Piêkny album, muzyka, która silnie dzia³a na zmys³y i zapada w pamiêæ... Bogdan Chmura Jazz forum , godz , Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna. Wstêp 4 z³ote , godz sala O.K. ul. Koœciuszki 49 - Koncert Uczniów Ogniska Muzycznego , godz sala O.K. ul. Koœciuszki 49 - Zbigniew Zamachowski i Straszni Panowie Trzej w sk³adzie: Janusz Szrom - wokal, Pawe³ Perliñski - fortepian, Andrzej ukasik - kontrabas W repertuarze piosenki z Kabaretu Starszych Panów - wstêp 25 z³otych Nie mija têsknota za elegancj¹, nie mija potêga piêknych piosenek... STRASZNI PANOWIE TRZEJ I ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI Mamy przyjemnoœæ zainteresowaæ Pañstwa niezwyk³ym spotkaniem s³owno-muzycznym, z³o onym z najwiêkszych przebojów, stanowi¹cych trzon polskiej piosenki. Dziêki utworom w wykonaniu Strasznych Panów Trzech, trzej jazzmani z krwi i koœci zabieraj¹ nas ze sob¹ w œwiat kultury, przedniego dowcipu, a tak e piosenki utrzymanej w jazzowym nastroju, wykonywanej z najwy szym kunsztem przez wybitnych polskich muzyków: Janusza Szroma, Paw³a Perliñskiego, Andrzeja ukasika. Na program koncertu sk³adaj¹ siê utwory najznamienitszego duetu polskiej piosenki - Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Co ciekawe, piosenki nie pochodz¹ wy³¹cznie ze znanego wszystkim telewizyjnego programu: Kabaret Starszych Panów. To, co najbardziej zachwyca i ³¹czy wszystkie te kompozycje, to niebanalna harmonia, elastycznoœæ jêzyka, wyrafinowane rymy i doskona³a rytmika tekstu przeznaczonego do œpiewania. Marian Hemar napisa³ kiedyœ, e w dobrej piosence ani tekst, ani muzyka nie musz¹ byæ nadzwyczajne, ale nadzwyczajny, jedyny w swoim rodzaju ma byæ sposób po³¹czenia tych dwóch elementów. Gdy Jeremi Przybora zacz¹³ wspó³pracowaæ z Jerzym Wasowskim, ju wkrótce okaza³o siê, e nadzwyczajny jest i tekst, i muzyka, i sposób ich ³¹czenia. Z przytaczanych podczas koncertu wielu anegdot i zabawnych zdarzeñ dotycz¹cych powstawania tych niezwyk³ych piosenek, otrzymujemy wieczorowy koktail o ogromnej dozie œwietnej muzyki, liryzmu, dobrej pointy, podparty najwa niejszymi tematami w yciu, takimi jak mi³oœæ i wolnoœæ... Zbigniew Zamachowski - sam mówi, i pochodzi z ³adnego miasteczka na drodze z Warszawy do odzi. Ju w dzieciñstwie kleci³ ró ne melodie wykorzystuj¹c do grania wszystko, co mia³ pod rêk¹. Bêd¹c w szkole podstawowej zacz¹³ pisaæ piosenki. Podczas nauki w liceum jeÿdzi³ na lokalne i ogólnopolskie festiwale, gdzie nagradzano teksty i kompozycje jego autorstwa. Na wielkim ekranie zadebiutowa³ w 1981 r. w Wielkiej majówce Krzysztofa Rogulskiego, gdzie wyst¹pi³ jako amator, po zdobyciu nagrody za piosenkarski debiut na festiwalu w Opolu. Po tym filmie Zbigniew Zamachowski zdecydowa³, e bêdzie zdawa³ do szko³y filmowej , godz Klub Filmowy Kulturalny Marian - HAIR w re. M.Formana - wpisowe 8 z³otych , godz Œwieczowisko czyli przy herbacie i œwiecach granie i œpiewanie. maluchów Teatr NARWAL - Z OTA RYBKA - wstêp 8 z³otych Przed stu wiekami, gdzieœ nad wielkim morzem... W ma³ej chatce na skraju lasu, y³ Jakub wraz ze sw¹ on¹ Laur¹. Byli biedni, ale bardzo szczêœliwi. Jakub ³owi³ ryby, a czasem przynosi³ Laurze ma³e bursztyny znalezione nad brzegiem morza. ona w podziêce przêd³a nici i dzierga³a ciep³e swetry oraz skarpety, które ogrzewa³y zmarzniête stopy Jakuba podczas morskich wypraw. I nie by³oby w tym nic dziwnego gdyby nie... Tak rozpoczyna siê jedna z najbardziej znanych baœni, na której wychowa³o siê wiele pokoleñ. Uczy pokory i szacunku do otaczaj¹cego nas œwiata. Razem z rybakiem przemierzamy b³êkitne morze, próbujemy dokonaæ w³aœciwych wyborów. Przedstawienie ma charakter interaktywny, mali widzowie bior¹ w nim czynny udzia³. Spektakl jest po³¹czeniem gry ywoplanowej i animacji lalkarskiej. Przedstawienie wype³niaj¹ piosenki nawi¹zuj¹ce do tematu oraz studyjna muzyka. Teatr Narwal to grupa m³odych, twórczych, otwartych na œwiat ludzi. Istniej¹ od 2001 roku i dzia³aj¹ na terenie ca³ej Polski. Zespó³ artystyczny tworz¹ poloniœci, animatorzy kultury, psycholodzy, plastycy i pedagodzy - ka dy patrzy z innej perspektywy na otaczaj¹cy œwiat a ³¹czy ich wszystkich zami³owanie do teatru i ywy kontakt z ludÿmi, z publicznoœci¹.

8

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad Prawo autorskie Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich polegają na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem. Nie wygasają, są niezbywalne, nieprzenoszalne i nie można się ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu Regulamin konkursu plastycznego Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę 1 Cele konkursu Cele konkursu: Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania tematyką Poznańskiego Czerwca 1956

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie elementu graficznego, który

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Od czego się zaczęło? W 2006 r. I Festiwal Kuchni Śląskiej Impreza wpisywała się w projekt Polskiej Organizacji Turystycznej zakładający promocję kuchni polskiej W każdym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 33469 Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Na wstêpie chcielibyœmy wszystkim zaanga owanym serdecznie podziêkowaæ za trud

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Cowork AIP. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją poszczególnych lokalizacji stref pracy. AIP Ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

Cowork AIP. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją poszczególnych lokalizacji stref pracy. AIP Ul. Piękna 68 00-672 Warszawa Cowork Główną ideą jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes można zrealizować. Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie,

Bardziej szczegółowo

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Historycznego na najlepszą prezentację multimedialną lub film 70 rocznica zakończenia II wojny światowej rok szkolny 2015/2016 I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo